Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/ z původního termínu na nový termín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012."

Transkript

1 Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. Rada města schvaluje: 2245/R/ /R/ /R/ Předložený program schůze rady města. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/ z původního termínu na nový termín Finanční dary občanům za jejich práci v komisích rady města za rok 2011 v souladu s předloženým návrhem. 2248/R/ Čerpání částky Kč z rezervního fondu Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. Účelem čerpání je zakoupení 20 ks šatních skříněk, jedné sady žákovských lavic, stolů do jednoho oddělení školní družiny a jedné tabule do třídy. Z: Mgr. Petr Vágner, ředitel školy 2249/R/ Limit mzdových prostředků příspěvkové organizace města Základní umělecká škola Moravská Třebová na rok 2012 ve výši Kč. Z: Mgr. Pavel Vaňkát, ředitel Základní umělecké školy 2250/R/ Snížení ceny propagačního materiálu takto: - kalendář Moravská Třebová z roku 2012 z původní ceny 170 Kč/ks na 100 Kč/ks, - DVD Moravská Třebová z původní ceny 60 Kč/ks na 35 Kč/ks. Prodejce Turistické informační centrum bude respektovat cenu stanovenou městem a zvýší ji maximálně o 10 % (odměna prodejci). 2251/R/ Zahraniční služební cestu JUDr. Miloše Izáka a PaedDr. Hany Horské do partnerské Banské Štiavnice (SR) ve dnech za účelem technické přípravy vernisáže výtvarných děl dr. Horské.

2 Město Moravská Třebová /R/ Zahraniční služební cestu JUDr. Miloše Izáka, Ing. Miloše Mičky, Ing. Mgr. Buriánkové a Ireny Kuncové do Staufenbergu, ve dnech /R/ Zahraniční služební cestu delegace města do partnerského holandského města Vlaardingen ve dnech ve složení JUDr. Miloš Izák, Ing. Pavel Brettschneider, Ing. Václav Mačát, Mgr. Petr Kopunecz, Mgr. Miroslav Muselík, Ing. Miroslav Krejčí, Milada Horáková, Ing. Miroslav Netolický, Nikola Jakoubková. 2254/R/ Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na 1. byt č. 14 o velikosti na ul. Školní č. o. 2 v Moravské Třebové s platností od byt č. 4 o velikosti na ul. Jiráskově č. o. 124 v Moravské Třebové s platností od byt č. 7 o velikosti na ul. Olomoucké č. o. 38 v Moravské Třebové s platností od s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti 4. byt č. 12 o velikosti na ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s platností od byt č. 2 o velikosti na ul. Nádražní č. o. 17 v Moravské Třebové s platností od s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti 6. byt č. 2 o velikosti na ul. Bránské č. o. 17 v Moravské Třebové s platností od s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti 7. byt č. 7 o velikosti na nám. T. G. Masaryka č. o. 13 v Moravské Třebové s platností od byt č. 4 o velikosti na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové s platností od byt č. 4 o velikosti na ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové s platností od s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti 10. byt č. 7 o velikosti na ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od byt č. 4 o velikosti na ul. Jiráskově č. o. 126 v Moravské Třebové s platností od byt č. 3 o velikosti na ul. Bránské č. o. 12 v Moravské Třebové s platností od s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti 13. byt č. 11 o velikosti na ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s platností od

3 Město Moravská Třebová /R/ Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 0,5 roku na byt č. 2 o velikosti na ul. Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti. 2256/R/ Poskytnutí úlevy z nájmu (služby) na ubytovně města na ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové ve výši Kč z důvodu hospitalizace v Nemocnici následné péče v Moravské Třebové v období od do /R/ Záměr pronájmu části pozemku parc. č.1347/1 o výměře 55 m 2, kultura zahrada, na ul. Školní, v obci a k. ú. Moravská Třebová za účelem zřízení zahrady u bytového domu. 2258/R/ Záměr pronájmu části pozemku parc. č o výměře 27 m 2, kultura zahrada, na ul. Školní, v obci a k. ú. Moravská Třebová za účelem zřízení zahrady u bytového domu. 2259/R/ Záměr pronájmu části pozemku par. č. 247/2 o výměře 264 m 2, kultura zahrada, v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové za účelem sečení. 2260/R/ Záměr výpůjčky části pozemku par. č o výměře cca 60m 2, kultura ostatní plocha, na ul. Rybní, v obci a k. ú. Moravská Třebová. 2261/R/ Záměr pronájmu pozemku par. č. 2349/19 o výměře m 2, kultura orná půda, v obci a k. ú. Moravská Třebová k zemědělským účelům. 2262/R/ Záměr pronájmu pozemku par. č. 2935/6 o výměře m 2, kultura orná půda, v obci a k. ú. Moravská Třebová k zemědělským účelům.

4 Město Moravská Třebová /R/ Záměr pronájmu části pozemku p. č. 4711, o výměře 135 m 2 v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové. 2264/R/ Pronájem části pozemku par. č. 1908, o rozloze 0,5 m 2, kultura ostatní plocha, na ul. Jevíčské, v obci a k. ú. Moravská Třebová Okresnímu výboru Komunistické straně Čech a Moravy, se sídlem ul. Dr. Milady Horákové 25, Svitavy (s adresou pro doručování počty: Městská organizace KSČM Moravská Třebová, Josef Odehnal, ul. Míru č. o. 15, Moravská Třebová) za účelem umístění informační vývěsní skříňky. Výše pronájmu je stanovena na 100 Kč/1 rok bez DPH. 2265/R/ Pronájem části pozemku par. č o výměře 15 m 2, kultura zahrada, na ul. Dr. Loubala, v obci a k. ú. Moravská Třebová za účelem umístění plechové garáže. Výše nájemného bude stanovena dle usnesení rady města č. 1737/R/050405, bod /R/ Pronájem části pozemku par. č o výměře 18 m 2, kultura zahrada, na ul. Dr. Loubala, v obci a k. ú. Moravská Třebová za účelem umístění plechové garáže. Výše nájemného bude stanovena dle usnesení rady města č. 1737/R/050405, bod /R/ Pronájem části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 50 m 2, kultura zahrada, na ul. Školní, v obci a k. ú. Moravská Třebová Janě Macháčkové, bytem Moravská Třebová, část obce Předměstí č. p. 616, ul. Jiráskova č. o. 83 za účelem zřízení zahrady u bytového domu. Výše nájemného bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/R/050405, bod /R/ Ukončení nájemní smlouvy č. 13/2005, jejímž předmětem je pronájem části pozemku par. č o výměře 45 m 2, na ul. Bezručově, v obci a k. ú. Moravská Třebová, a to zpětně ke dni

5 Město Moravská Třebová /R/ Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně vlastní smlouvy, za účelem výstavby kanalizační stoky v rámci OUSB přes dotčený pozemek p. č. 2611/5, o výměře 7333 m 2, zapsaný na LV č v obci a katastrálním území Moravská Třebová mezi městem Moravská Třebová a TJ Slovan Moravská Třebová. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou. Náklady spojené s vypracováním smlouvy, vyhotovením geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene, zápisem do katastru nemovitostí hradí oprávněný. 2270/R/ Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o připojení odběrného zařízení čerpací stanice Boršov k distribuční soustavě ČEZ, s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ , IČ: /R/ Předložený návrh textu Dohody o podmínkách úhrady nákladů kanalizační odbočky, která bude uzavřena mezi městem Moravská Třebová a vlastníky nemovitostí, které jsou určené k podnikání. 2272/R/ Uzavření Dohody o neuplatnění úroku z prodlení, vyplývajícího ze smlouvy o dílo v rámci projektu Město Moravská Třebová - odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV, s firmou Hochtief CZ a.s., IČ: , se sídlem: Plzeňská 16/3217, Praha 5, dle předloženého návrhu. 2273/R/ Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení veřejné zakázky Projekt na kanalizaci v ul. Na Stráni, Moravská Třebová, s firmou Petr Dobroucký, Nerudova 84, Moravská Třebová, IČ: /R/ Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku: ZŠ Palackého - obnova střechy na objektu Pavilonu U12 firmou Josef Šťastný zednické práce komplet, Brněnská 50/45, Moravská Třebová, IČ:

6 Město Moravská Třebová /R/ Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku: Tělocvična na Olomoucké ulici obnova ploché střechy na objektu tělocvičny krytina z asfaltových pásů firmou JS Moravská Třebová, Sušice 105, Moravská Třebová, IČ: /R/ Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení, firmou: Cyril Jirouš, Karla Čapka 495/14, Moravská Třebová; IČ: , na veřejnou zakázku: Sanace spodní stavby / Bytový dům; ul. Školní 623/7, Moravská Třebová. Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. 2277/R/ Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku Poskytování energetických služeb metodou EPC ve veřejném osvětlení ve městě Moravská Třebová, firmu Siemens, s.r.o., Siemensova 1, Praha 13, IČ: Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta 2278/R/ Bezplatné použití znaku města Svazu branně-technických sportů České republiky při pořádání XVI. ročníku Mistrovství České republiky ve střeleckém víceboji mládeže SBTS ČR ze vzduchových zbraní, které se bude konat června 2012 v rekreačním středisku SRNČÍ. 2279/R/ Uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, IČ o poskytnutí grantu z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na podporu sportu a volnočasových aktivit v Pardubickém kraji v roce 2012, na projekt - sportovně turistický pobyt pro děti 1., 2. a 3. tříd organizovaný Základní školou Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy, ve výši Kč. 2280/R/ Uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, IČ , o poskytnutí grantu z programu Podpory preventivní péče o sbírky muzeí Pk na rok 2012 na realizaci projektu Restaurování obrazu Svaté rodiny ve výši Kč.

7 Město Moravská Třebová /R/ Uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, IČ , o poskytnutí grantu z Programu podpory kulturních aktivit na rok 2012 na realizaci akce Kejkle a kratochvíle ve výši Kč. 2282/R/ Uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, IČ , o poskytnutí grantu z Programu podpory kulturních aktivit na rok 2012 na realizaci akce Moravskotřebovská muzejní noc čínský jazyk, písmo, kaligrafie ve výši Kč. 2283/R/ Uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, IČ , o poskytnutí grantu z Programu podpory kulturních aktivit na rok 2012 na realizaci akce Moravskotřebovský bramborák ve výši Kč. 2284/R/ Uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, IČ , o poskytnutí grantu z Programu podpory kulturních aktivit na rok 2012 na realizaci projektu Fotofestival Moravská Třebová ve výši Kč. 2285/R/ /R/ Prominutí pohledávky č. PRO.BYT 3/2012 ve výši Kč (úroky z prodlení z kupní smlouvy) podle předloženého návrhu, v souladu s žádostí dlužníka a po částečné úhradě úroků. Ve věci projektu Stavba 09-Limnigrafická stanice Moravská Třebová, Třebůvka : 1. Vydává souhlas s umístěním Stavby 09-Limnigrafické stanice Moravská Třebová, Třebůvka, na pozemku ve vlastnictví města Moravská Třebová par. č v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové dle předloženého návrhu společnosti PÖYRY ENVIRONMENT a.s., se sídlem ul. Botanická 834/56, Brno pro vlastníka stavby ČR Povodí Moravy s.p. 2. Vydává souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s Povodím Moravy s.p. o umístění Stavby 09-Limnigrafické stanice Moravská Třebová, Třebůvka, dle ustanovení 78 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebnímu řádu.

8 Město Moravská Třebová 8 3. Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně vlastní smlouvy, za účelem výstavby limnigrafické stanice na pozemku p. č. 4711, o výměře 274 m 2 v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové mezi městem Moravská Třebová a Povodím Moravy, s.p. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za částku Kč na dobu neurčitou. Náklady spojené s vypracováním smlouvy, vyhotovením geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene, zápisem do katastru nemovitostí hradí oprávněný. 4. Uděluje budoucímu oprávněnému a jím pověřeným osobám souhlas s provedením stavby objektu 09 Limnigrafická stanice Moravská Třebová, Třebůvka v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Rada města povoluje: 2287/R/ V souladu s 23 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní škole Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy pro školní rok 2012/2013. Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 2288/R/ Stanovit termín plnění usnesení č. 363/Z/120312, úkolů č. 1 a 2: 1. Opětovně prověřit možnost aplikace systému úspory energií u příspěvkových organizací města. 2. V rámci zvýšení efektivity vynakládaných finančních prostředků zpracovat porovnání kalkulací jednotlivých činností Technických služeb oproti soukromým subjektům. na /R/ Schválit závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 bez výhrad takto (v Kč): Výsledek rozpočtového hospodaření roku 2011:

9 Město Moravská Třebová 9 Upravený rozpočet Skutečnost k rozpočtové příjmy (po konsolidaci) ,00 Kč ,80 Kč rozpočtové výdaje (po konsolidaci) ,00 Kč ,58 Kč saldo příjmů a výdajů ,00 Kč ,78 Kč financování (po konsolidaci) ,00 Kč ,78 Kč Stavy na bankovních účtech města k : k k základní běžný účet ,83 Kč ,23 Kč fond rozvoje bydlení ,25 Kč ,19 Kč sociální fond ,27 Kč ,93 Kč Rozpočtové prostředky CELKEM ,35 Kč ,35 Kč depozitní účet ,37 Kč ,34 Kč Mimorozpočtové prostředky CELKEM ,37 Kč ,34 Kč účet hospodářské činnosti ,07 Kč ,39 Kč 2290/R/ Schválit vypořádání hospodářského výsledku z hlavní i hospodářské činnosti města za rok 2011 takto: Zisk/ztráta po zdanění: - hlavní činnost: ,62 Kč - hospodářská činnost: ,43 Kč - převést na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let. 2291/R/ Schválit rozpočtový výhled města na období dle předloženého návrhu. 2292/R/ Schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 5/2012 rozpočtu města, kterou budou změněny závazné ukazatele na rok 2012 takto (v tis. Kč): a) závazné ukazatele stanovené radě města

10 Město Moravská Třebová 10 rozpočet 2012 před úpravou úprava rozpočtu rozpočet 2012 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM , , ,00 Financování: Zapojení zůstatků finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech k ,00 0, ,00 Investiční úvěr na realizaci projektu OÚSB ,00 0, ,00 Půjčka ze SFŽP na realizaci projektu OÚSB 0, , ,00 Celkové rozpočtové zdroje , , ,00 Rozpočtové potřeby: Rozpočtové výdaje CELKEM , , ,00 Financování: Splátky jistiny přijatých úvěrů 7 220,00 0, ,00 Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00 Celkové rozpočtové potřeby , , ,00 b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace příspěvek 2012 úprava příspěvek 2012 před úpravou příspěvku po úpravě Kulturní služby města Moravská Třebová 8 000,00 80, , /R/ Schválit v návaznosti na usnesení zastupitelstva č. 5/S/ ze dne , kterým schválilo zřízení sociálního fondu, příděl do sociálního fondu ve výši 2,5 % z ročního objemu mzdových prostředků zúčtovaných k výplatě v běžném roce pro: - zaměstnance města zařazené do městského úřadu - uvolněné členy zastupitelstva města - zaměstnance města zařazené do městské policie - zaměstnance města zařazené do organizační složky Centrum volného času Schválená výše přídělu do sociálního fondu je platná od /R/ Schválit uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace s TĚLOVÝCHOVNOU JEDNOTOU SOKOL BORŠOV, se sídlem Boršov 225, Moravská Třebová, IČ: , ve výši Kč na spolufinancování projektu Přístavba sportovního zařízení podpořeného z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v roce 2012 v souladu s předloženým návrhem.

11 Město Moravská Třebová /R/ Schválit uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace s Nemocnicí následné péče Moravská Třebová, se sídlem Svitavská 25, Moravská Třebová, IČO , ve výši Kč na digitalizaci rentgenového pracoviště v souladu s předloženým návrhem. 2296/R/ Schválit posunutí termínu předložení vyúčtování poskytnuté investiční dotace Aeroklubu Moravská Třebová, o.s., se sídlem letiště Staré Město, IČ: ve výši Kč na realizaci projektu podpořeného z ROP NUTS II Severovýchod (vybudování asfaltové vzletové dráhy) z na /R/ Schválit uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s Občanským sdružením Bonanza, se sídlem Vendolí 308, Vendolí, IČ: , ve výši Kč na realizaci projektu prevence kriminality Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v roce 2012 v souladu s předloženým návrhem. 2298/R/ Schválit předložený návrh na poskytnutí dotace z fondu rozvoje bydlení dle směrnice zastupitelstva města Moravská Třebová č. 3/2009, která stanovuje pravidla pro poskytování dotací na opravy, modernizace a údržbu domů z fondu rozvoje bydlení, žadateli: Společenství vlastníků jednotek domu Sluneční č. p v Moravské Třebové, se sídlem Moravská Třebová, Předměstí, Sluneční 1015/22, PSČ v celkové výši Kč na výměnu otvorových prvků - sklepních oken ve společných prostorách bytového domu na ul. Sluneční č. o. 22 v souladu s předloženou žádostí. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 2299/R/ Schválit nominaci místostarosty města Ing. Pavla Brettschneidera jako zástupce města na jednání Valné hromady LIKA Svitavy, a. s., která se koná ve 13:30 hodin. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 2300/R/ Schválit podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do majetku města od Pozemkového fondu České republiky pozemku p. č o výměře 149 m 2, kultura zahrada v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové.

12 Město Moravská Třebová /R/ Schválit prohlášení města o vlastnictví vyjmenovaných níže uvedených artefaktů: 1. Barokně rokoková socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století na pozemku parc. č. 3811/3 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Sušice. 2. Gotický smírčí kříž na pozemku parc. č. 3811/3 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Sušice. 3. Velký barokní kříž z 18. století na pozemku parc. č v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Sušice. 4. Kříž nad Udánkami na pozemku parc. č. 3340/78 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Udánky. 5. Barokní kříž z 1. pol. 19. století na pozemku parc. č v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Nové sady. 6. Spodní část (sokl) podstavce sochy Floriána na původní kamenné kašně na pozemku parc. č. 439/1 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Město. 7. Památník básníka Fridricha Schillera na pozemku parc. č. 439/1 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Město. 8. Památník Eduarda Kasparida, akademického malíře na pozemku parc. č. 439/1 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí. 9. Pomník Rudoarmějce ze 60. let 20. století na pozemku parc. č. 439/1 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí. 10. Památník francouzských vojáků zemřelých v Moravské Třebové r na pozemku parc. č. 439/1 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí. 11. Socha Bedřicha Smetany z roku 1959 na pozemku parc. č. 439/1 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí. 12. Kříž na ul. Jiráskově z roku 1918 na pozemku parc. č. 620/3 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí. 13. Barokní kříž na ul. Jiráskově z roku 1756 na pozemku parc. č v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí. 14. Památník Adolfa Cihláře z r na pozemku parc. č. 466 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Město. 15. Barokní kříž ze zač.18.století na pozemku parc. č. 3464/1 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Sušice. 16. Kaplička ze začátku 14. století na pozemku parc. č v obci a

13 Město Moravská Třebová 13 katastrálním území Moravská Třebová, část obce Sušice. 17. Rokoková socha sv. Jana Nepomuckého z r na pozemku parc. č. 3808/10 v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové. 18. Kovová socha Krista ze začátku 19.století na pozemku parc. č. 3808/10 v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové. 19. Památník osvobození z r na pozemku parc. č. 532/3 v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové. 20. Socha panny Marie z 18. století na pozemku parc. č. 3808/16 v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové. 21. Socha sv. Floriána na pozemku parc. č. 77 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Město, ul. Cihlářova. 2302/R/ Schválit uzavření Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem s vítězem výběrového řízení veřejné zakázky Poskytování energetických služeb metodou EPC ve veřejném osvětlení ve městě Moravská Třebová, firmou Siemens, s.r.o., Siemensova 1, Praha 13, IČ: Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta Rada města bere na vědomí: 2303/R/ /R/ /R/ /R/ /R/ /R/ Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města. Předloženou zprávu o způsobu přijetí občana na ubytovny (ubytovnu) v Moravské Třebové. Předložený seznam nemovitostí na území města, které nejsou napojeny na stávající systém kanalizace. Předloženou zprávu o vyhodnocení efektivity zřízení a provozu PCO ve vazbě na nárůst počtu strážníků městské policie a rozpočtu města. Předložené informace o projednaných a odsouhlasených změnách v projektu Město Moravská Třebová odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV. Předložené stanovisko k doporučení kontrolního výboru na úseku ubytování pro sociálně slabé občany.

14 Město Moravská Třebová /R/ /R/ /R/ /R/ Předložený zápis z jednání komise životního prostředí rady města ze dne Předložený zápis z jednání komise sociální, zdravotní a péče o děti konané dne Předložený zápis z jednání komise pro výchovu a vzdělávání rady města ze dne Předložený závěrečný účet a rozbor hospodaření za hlavní (rozpočtové) hospodaření a za vedlejší hospodářskou činnost města za rok /R/ Předložený rozbor hospodaření města k /R/ Předloženou zprávu o zahraniční pracovní cestě Ing. Miroslava Netolického do holandského partnerského města Vlaardingen ve dnech Rada města vyhlašuje: 2315/R/ Zadávací řízení na veřejnou zakázku Informační kiosky a schvaluje: 1. Komisi pro otevírání obálek, hodnotící komisi, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace uchazečů: - JUDr. Miloš Izák, člen, Ing. Pavel Brettschneider, náhradník - Ing. Miloš Mička, člen, Ing. Josef Jílek, náhradník - Ing. Andrej Kašický, člen, Ing. Mgr. Dana Buriánková, náhradník - Ing. Marek Němec, člen, Bc. Radim Šmehlík, náhradník - Ing. Pavel Šafařík, člen, Ing. Stanislav Zemánek, náhradník 2. Seznam firem, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace: - Infos Art, s.r.o., IČ AD Fabrik s.r.o., IČ Ing. Michal Měřínský, IČ Ing. Ivan Konečný, IČ KAISER DATA s.r.o., IČ Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle 38, zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění. 4. Lhůta pro podání nabídek: minimálně 15 dnů od data zahájení zadávacího řízení. 5. Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší

15 Město Moravská Třebová 15 nabídková cena. 2316/R/ V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Odvodnění hřbitova Moravská Třebová a schvaluje: 1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: - ARROW, spol. s r.o., Jevíčská 55/2, Mor. Třebová, IČ: TSMT s.r.o., Zahradnická 21, Moravská Třebová, IČ: CGM Czech, a.s.,táborská 1148, Říčany, IČ: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, IČ: (provoz Polička) - HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, Praha 5, PSČ , IČ: Hodnotící komisi ve složení: - Ing. Pavel Brettschneider - člen, JUDr. Miloš Izák -náhradník, - Eva Štěpařová - člen, Ing. Miroslav Netolický -náhradník, - Ing. Miloš Mička - člen, Ing. Josef Jílek - náhradník 3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: - celková nabídková cena bez DPH - 100% Rada města ruší: 2317/R/ Své usnesení č. 1035/R/ ze dne , kterým schválila uzavření původní dohody o neuplatnění úroků z prodlení s firmou Hochtief CZ a.s., IČ: , se sídlem: Plzeňská 16/3217, Praha 5 v předložené podobě. 2318/R/ Své usnesení č. 2146/R/260312, kterým vyhlásila zadávací řízení na veřejnou zakázku Informační kiosky. V Moravské Třebové

16 Město Moravská Třebová 16 JUDr. Miloš Izák starosta města Ing. Pavel Brettschneider místostarosta města Ing. Václav Mačát místostarosta města

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.01.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení. 309/R/090315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 28.02.2015 na nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 309/R/090315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 28.02.2015 na nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 10. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 09.03.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 122/Z/110607 Závěrečný účet města Moravské Třebové bez výhrad takto (v Kč):

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 122/Z/110607 Závěrečný účet města Moravské Třebové bez výhrad takto (v Kč): Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.6.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 21.2.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 22.10.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 15 členů

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 31.10.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 15.08.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 18 členů

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 Usnesení 81. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 1901/81 - Rada města schvaluje program 81. schůze rady města, konané 6. 5. 2014. 1902/81 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 80.

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

Usnesení. - původní termín: 15.09.2014 - nový termín: 30.11.2014 Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. - původní termín: 15.09.2014 - nový termín: 30.11.2014 Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 120. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 29.09.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2061/4/2007 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

Usnesení. z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice

Usnesení. z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 25.07.2016 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Rada města schvaluje: 1764/R/250716: předložený

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.12.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013]

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013] Page 1 of 7 Usnesení z 43. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.12. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/43/RM/2013 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 85. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 12.08.2013 od 16:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Usnesení. 232/Z/101207 Následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2008: - 3.3., 14.4., 9.6., 11.8., 29.10., 8.12.

Usnesení. 232/Z/101207 Následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2008: - 3.3., 14.4., 9.6., 11.8., 29.10., 8.12. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 10.12.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 17 členů

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

Usnesení. Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV

Usnesení. Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 54. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 06.08.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 4 členů

Více

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/36/2012 Kontrola zápisu z 35. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 23.02.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3189/58/2010 Vyhodnocení

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Usnesení. z 82. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice

Usnesení. z 82. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 82. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.10.2017 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Rada města schvaluje: 3053/R/301017: předložený

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

U s n e s e n í z 25. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 18. 2. 2014 v 19:00 hodin v malém sále KD v Klatovech

U s n e s e n í z 25. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 18. 2. 2014 v 19:00 hodin v malém sále KD v Klatovech U s n e s e n í z 25. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 18. 2. 2014 v 19:00 hodin v malém sále KD v Klatovech Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Jednání Rady města Broumova č. 42 ze dne 11. 6. 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 42 ze dne 11. 6. 2008. Jednání Rady města Broumova č. 42 ze dne 11. 6. 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : -------------

Více

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger).

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger). Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 21.5.2007 od 15:00:00 do 18:25:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 92. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.11.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3022/48/2009 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení. z 101. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnosti, na: Olomoucké

Usnesení. z 101. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnosti, na: Olomoucké Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 101. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.07.2018 od 16:00 hod v: Zasedací místnosti, na: Olomoucké Rada města schvaluje: 3821/R/230718:

Více

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ.

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 16. září 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 669/08 Kontrola plnění usnesení RM 1.

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 80. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 24.06.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 47. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. května 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Ing. Vondrys starosta Ing. Vlasák - radní. Program:

Ing. Vondrys starosta Ing. Vlasák - radní. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 147. jednání Rady města

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín na nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

14. schůze rady města konaná dne 16.6.2014 Výpis z přijatých usnesení: Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 17_14 Nadace ČEZ

14. schůze rady města konaná dne 16.6.2014 Výpis z přijatých usnesení: Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 17_14 Nadace ČEZ 14. schůze rady města konaná dne 16.6.2014 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Smlouva

Více

Informace z 3. schůze Rady města Milevska

Informace z 3. schůze Rady města Milevska Informace z 3. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 20.02.2012 v 16,00 v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout, MUDr. Zdeněk Hobzek, Mgr. Vlasta Machartová, Mgr. Martin Třeštík Ing.

Více

Usnesení. ze 77. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice

Usnesení. ze 77. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 77. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21.08.2017 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Rada města schvaluje: 2829/R/210817: předložený

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

(Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích k nahlédnutí v zápisu na městském úřadě Valašské Klobouky.

(Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích k nahlédnutí v zápisu na městském úřadě Valašské Klobouky. VÝPIS ZE ZÁPISU ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY č. 46 z 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 Usnesení č. 347 /15-413 /15 347/15 Volba návrhové komise 348/15 Schválení programu 349/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 1. Rada města Dobrušky schvaluje provedení rozpočtových

Více

USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015

USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015 Rok 2015 USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015 Rada města Semily po projednání: 150121/RM/31 A) zápis z jednání Dozorčí rady Nemocnice s poliklinikou vsemilech ze dne 08.01.2018

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/23/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Usnesení. 152/R/120115 Změnu termínu úkolu rady města takto: usnesení č. 3823/R/130114 původní termín 31.12.2014, nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 152/R/120115 Změnu termínu úkolu rady města takto: usnesení č. 3823/R/130114 původní termín 31.12.2014, nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 5. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 12.01.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM. Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM. Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 53. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.07.2012 od 16:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 6 členů rady

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 16. 1. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 63/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 23 03 2016 Přítomní radní: pan Jiří Hůla, Ing. Milan Grohmann,

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Usnesení 14/01/15R: RM schvaluje Smlouvu o dílo se zhotovitelem Informačního zpravodaje města Rousínova firmou Printeco s.r.o., Hněvkovského

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. dubna 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o.,

Více

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 175/11 - Zastupitelstvo města schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva města. 176/11 - Zastupitelstvo města

Více

U S N E S E N Í. 46. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 15.04.2013 od 14:07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 46. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 15.04.2013 od 14:07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 46. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 15.04.2013 od 14:07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení 6. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 15. 1. 2015. 131/6 - Rada města schvaluje program 6. schůze RM, konané 15. 1. 2015.

Usnesení 6. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 15. 1. 2015. 131/6 - Rada města schvaluje program 6. schůze RM, konané 15. 1. 2015. Usnesení 6. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 15. 1. 2015 131/6 - Rada města schvaluje program 6. schůze RM, konané 15. 1. 2015. 132/6 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 10. schůze U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

ZM 16 28.04.2016. z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 4. 2016

ZM 16 28.04.2016. z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 4. 2016 Spis. zn.: 38070/2016 č. j.: 41166/2016 z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 4. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 R 128/13 R 129/13 Povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera souhlasí s udělením povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera za smluvní cenu

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Č. 165/2013 Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách

Více

Usnesení. Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 52. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 25.06.2012 od 16:45 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 49. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 8. 4. 2013 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8.

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení z 21. schůze v roce 2012, konané 14. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. jmenuje. Il. schvaluje

Usnesení z 21. schůze v roce 2012, konané 14. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. jmenuje. Il. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 21. schůze v roce 2012, konané 14. listopadu 2012 Usnesení s termínem č.: 898 taj. (ONI) 28.11. 899 taj. (ONI) 28.11. 957 taj. (ONI) 28.11. 194 taj. 28.11. 861

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

Ing. Pavla jako garanta projektu Oprava komunikace ulice Zvolenská, Strakonice

Ing. Pavla jako garanta projektu Oprava komunikace ulice Zvolenská, Strakonice - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 107. jednání Rady města

Více