Výpis usnesení č č z 76. schůze Rady města konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpis usnesení č č z 76. schůze Rady města konané dne"

Transkript

1 Výpis usnesení č č z 76. schůze Rady města konané dne USNESENÍ č. 2387/18/RM76 Informace vedení města o proběhlých jednáních informace vedení města o proběhlých jednáních. Zodpovědná osoba: Mgr. Jaromír Dvořák starosta Termín: USNESENÍ č. 2388/18/RM76 Kontrola plnění usnesení zprávu o kontrole plnění usnesení ke dni Zodpovědná osoba: Pavlína Fafalová Sekretariát Termín: USNESENÍ č. 2389/18/RM76 Oznámení o nabytí historické sbírky skla do vlastnictví města Nabytí historické sbírky skla do vlastnictví města, její zapsání v Centrální evidenci sbírek MKČR, a také to, že sbírka podléhá zákonu 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a podle toho s ní musí být nadále nakládáno. Zodpovědná osoba: Mgr. Eliška Vavříčková Vedoucí sklářského muzea Termín: USNESENÍ č. 2390/18/RM76 Schválení dofinancování akce "Pořízení osmimístného dopravního automobilu pro JSDHO Nový Bor" d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města schválit dofinancování akce "Pořízení osmimístného dopravního automobilu pro JSDHO Nový Bor" z vlastních zdrojů. Zodpovědná osoba: Lukáš Janků Referent pro zajišťování dotací USNESENÍ č. 2391/18/RM76 Žádost příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor o schválení čerpání Rezervního fondu - sněžná fréza - 1/6 -

2 čerpání finančních prostředků z Rezervního fondu příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor, B. Egermanna 950, Nový Bor, v kalendářním roce 2018 ve výši do ,-Kč za účelem nákupu sněhové frézy. Zodpovědná osoba: Mgr. Daniel Nerad ředitel příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor Termín: USNESENÍ č. 2392/18/RM76 Žádost příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor o schválení čerpání Rezervního fondu - nákup výpočetní techniky čerpání finančních prostředků z Rezervního fondu příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor, B. Egermanna 950, Nový Bor, v kalendářním roce 2018 ve výši do ,-Kč za účelem nákupu výpočetní techniky a software. Zodpovědná osoba: Mgr. Daniel Nerad ředitel příspěvkové organizace Sociální služby města Nový bor Termín: USNESENÍ č. 2393/18/RM76 Informace o přijatých dotacích v období 7-12/2017 d o p o r u č u j e ZM vzít na vědomí informaci o přijatých a vrácených dotacích z vyšších rozpočtů v období 7-12/2017 v celkové výši ,03 Kč. Zodpovědná osoba: Ing. Lucie Geislerová vedoucí fin. odboru USNESENÍ č. 2394/18/RM76 Rozpis schváleného rozpočtu pro rok 2018 rozpis schváleného rozpočtu města pro rok 2018 v členění jednotlivých kapitol rozpočtu dle podrobné rozpočtové skladby. Zodpovědná osoba: Ing. Lucie Geislerová vedoucí fin. odboru USNESENÍ č. 2395/18/RM76 Žádost příspěvkové organizace ZŠ nám. Míru 128 Nový Bor o schválení čerpání Fondu investic d o p o r u č u j e - 2/6 -

3 ZM schválit čerpání finančních prostředků z Fondu investic Základní školy Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, v kalendářním roce 2018 ve výši Kč na pořízení smažící pánve do školní jídelny při ZŠ. Zodpovědná osoba: RNDr. Alena Forgáčová vedoucí odboru školství, kultury a sportu USNESENÍ č. 2396/18/RM76 Připojení k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" s o u h l a s í s připojením města Nový Bor ke kampani "Vlajka pro Tibet" a souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2018 u budovy Městského úřadu Nový Bor na podporu této akce. Zodpovědná osoba: RNDr. Alena Forgáčová vedoucí odboru školství, kultury a sportu Termín: USNESENÍ č. 2397/18/RM76 Vyhlášení konkurzů na ředitele ZŠ nám. Míru, ZŠ U Lesa, ZUŠ v y h l a š u j e v souladu s 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích konkurzy na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky škol: 1. Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 2. Základní škola U Lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 3. Základní umělecká škola Nový Bor, okres Česká Lípa, příspěvková organizace s předpokládaným nástupem k 1. srpnu 2018 odbor školství, kultury a sportu organizačním zajištěním vyhlášených konkurzů. Zodpovědná osoba: RNDr. Alena Forgáčová vedoucí odboru školství, kultury a sportu Termín: USNESENÍ č. 2398/18/RM76 Dodatek č. 1 ke SoD "Centrální prvek na náměstí v Novém Boru" žádost o změnu termínu dokončení díla "Centrální prvek na náměstí Míru v Novém Boru" dodatek č. 1 k SoD "Centrální prvek na nám. Míru v Novém Boru", mezi městem Nový Bor a firmou Formosa AA s.r.o., zastoupenou ing. arch. Jindřichem Ráftlem a ing. arch. Janem Tůmou, IČ: , Opatovická 160/18, Praha - 3/6 -

4 starostu města Mgr. Jaromíra Dvořáka podpisem dodatku č. 1 k SoD "Centrální prvek na nám. Míru v Novém Boru", mezi městem Nový Bor a firmou Formosa AA s.r.o., zastoupenou ing. arch. Jindřichem Ráftlem a ing. arch. Janem Tůmou, IČ: , Opatovická 160/18, Praha. Zodpovědná osoba: Milan Geby Referent investic 2 USNESENÍ č. 2399/18/RM76 Zrušení části usnesení 898/15/RM25 r o z h o d l a o zrušení části usnesení č. 898/15/RM25: rada města po projednání ukládá Odboru rozvoje města zahájit přípravu akce prověřením majetkoprávních vztahů a zajištěním ověřovací studie k umístění stavby po konzultaci s ŘSD z důvodu neaktuálnosti a připravované stavby smíšené cyklostezky Lípa - Bor na kole. Zodpovědná osoba: Ing. Miroslav Jeništa Vedoucí odboru rozvoje města USNESENÍ č. 2400/18/RM76 Úprava směrnice 5.01 o veřejných zakázkách malého rozsahu Vnitřní směrnici 5.01 o veřejných zakázkách s účinností od Zodpovědná osoba: Ing. Miroslav Jeništa Vedoucí odboru rozvoje města USNESENÍ č. 2401/18/RM76 Projednání žádosti firmy COMPAG CZ s.r.o. o slevu na nájemném za provoz sběrného dvora od a odpuštění nájemného za období 4.Q/2017 ve výši ,- Kč n e snížení nájemného ve výši 8.750,- Kč měsíčně zpětně od ve prospěch firmy COMPAG CZ s.r.o.,ič jako kompenzaci nákladů za rozšíření provozu sběrného dvora o dva pracovní dny úterý a čtvrtek v době od 08:00 do 12:00hodin. a odpuštění nájemného firmě COMPAG CZ s.r.o.,ič za období říjen - prosinec 2017 ve výši Kč, kdy čtvrtletní nájemné činí celkem Kč, za znemožnění užívání sběrného dvora v celém rozsahu a nemožnosti v tomto období vybírat nebezpečné odpady za podmínky projednání a podpisu dodatku s rozšířením provozní doby k nájemní smlouvě 14KDS0001 Smlouva o nájmu sběrného dvora. Zodpovědná osoba: Ing. Jitka Capouchová vedoucí odboru správy majetku města USNESENÍ č. 2402/18/RM76 Záměr pronájmu pozemku p.č. 439/1 v k.ú. Nový Bor (lokalita u č.p. 344 a 388 ul. Wolkerova) - 4/6 -

5 záměr pronájmu pozemku p.č. 439/1 v k.ú. Nový Bor, o celkové výměře 1669 m2, na dobu neurčitou, za cenu: 617 m2 bezúplatně - přístupy k domu a garážím, veřejná zeleň a 1052 m2 za 5 Kč/m2 ročně za účelem užívání pozemku jako zázemí k bytovému domu. Zodpovědná osoba: Štěpánka Šrůtová Pozemky, hřbitovy USNESENÍ č. 2403/18/RM76 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1132/1 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (lokalita u č.p. 774, Gen. Svobody) záměr pronájmu části pozemku p.č.1132/1 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, o výměře 480 m2, za cenu 1 Kč/m2 ročně, za účelem sekání zeleně, na dobu neurčitou. Zodpovědná osoba: Štěpánka Šrůtová Pozemky, hřbitovy USNESENÍ č. 2404/18/RM76 Žádost o prodej pozemků pč. 995, pč. 998 a pč. 996/1 v k.ú. Pihel (lokalita Horní Pihel - vedle hlavní komunikace na Českou Lípu) n e d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemky pč. 995 o výměře 1648 m2, pč. 998 o výměře 635 m2 a pč. 996/1 o výměře 2661 m2 v k.ú. Pihel Zodpovědná osoba: Alena Dušková Nemovitosti Termín: USNESENÍ č. 2405/18/RM76 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena osobní služebnosti ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. (Janov) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene osobní služebnosti k parcele pč v k.ú. Janov u Nového Boru (v majetku města-služebný pozemek) spočívající v právu zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy tj. zemní kabelové vedení NN, a v právu vstupu a vjezdu na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním zařízení distribuční soustavy, mezi městem Nový Bor jako povinným a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO , jako oprávněným, v rozsahu dle geometrického plánu č /2017, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu Kč + DPH starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti. Zodpovědná osoba: Alena Dušková Nemovitosti USNESENÍ č. 2406/18/RM76 Termín: /6 -

6 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. (lokalita Ke Klíči) a) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu k parcele pč. 1509/1 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (v majetku města - budoucí služebný pozemek) spočívající v právu provést (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon) a provozovat stavbu zařízení distribuční soustavy "CL_Nový Bor, Arnultovice, ppč. 1509/19, nové knn - zemní kabelové vedení NN, a v právu vstupu a vjezdu na budoucí služebný pozemek, mezi Městem Nový Bor jako budoucím povinným a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, , jako budoucím oprávněným, v rozsahu dle situačního snímku, na dobu neurčitou. Cena za zřízení věcného břemene bude vyplývat z rozsahu skutečného zásahu do budoucího služebného pozemku. Její výše bude stanovena dle ceníku schváleného Radou města Nový Bor usnesením č. 2094/17/RM63 ze dne , platným ke dni podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. tj. trasa zařízení distribuční soustavy v budoucím služebném pozemku 200 Kč/bm+DPH (minimálně však Kč + DPH), přípojková skříň, sloup apod Kč/ks+DPH b) starostu města podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu povést stavbu. Zodpovědná osoba: Alena Dušková Nemovitosti Termín: otisk úředního razítka Mgr. Jaromír Dvořák v. r. starosta Města Nový Bor - 6/6 -

Výpis usnesení č. 62 č. 95 z 3. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č. 62 č. 95 z 3. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 62 č. 95 z 3. schůze Rady města konané dne 10.12.2018 USNESENÍ č. 62/18/RM3 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých jednáních.

Více

Výpis usnesení č. 96 č. 112 z 4. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č. 96 č. 112 z 4. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 96 č. 112 z 4. schůze Rady města konané dne 7.1.2019 USNESENÍ č. 96/19/RM4 Informace vedení města o proběhlých jednáních informace vedení města o proběhlých jednáních. Zodpovědná osoba:

Více

Výpis usnesení č č z 75. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 75. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2373 č. 2386 z 75. schůze Rady města konané dne 22.1.2018 USNESENÍ č. 2373/18/RM75 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých

Více

Výpis usnesení č. 328 č. 351 z 12. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č. 328 č. 351 z 12. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 328 č. 351 z 12. schůze Rady města konané dne 6.5.2019 USNESENÍ č. 328/19/RM12 Informace vedení města o proběhlých jednáních informace vedení města o proběhlých jednáních. Zodpovědná

Více

Výpis usnesení č. 233 č. 261 z 9. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č. 233 č. 261 z 9. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 233 č. 261 z 9. schůze Rady města konané dne 18.3.2019 USNESENÍ č. 233/19/RM9 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých

Více

Výpis usnesení č č z 93. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 93. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2880 č. 2905 z 93. schůze Rady města konané dne 29.10.2018 USNESENÍ č. 2880/18/RM93 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých

Více

Výpis usnesení č č z 78. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 78. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2445 č. 2464 z 78. schůze Rady města konané dne 5.3.2018 USNESENÍ č. 2445/18/RM78 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých

Více

Výpis usnesení č č z 91. schůzi Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 91. schůzi Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2841 č. 2866 z 91. schůzi Rady města konané dne 1.10.2018 USNESENÍ č. 2841/18/RM91 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých

Více

Výpis usnesení č. 869 č. 894 z 38. zasedání Zastupitelstva města konaného dne

Výpis usnesení č. 869 č. 894 z 38. zasedání Zastupitelstva města konaného dne Výpis usnesení č. 869 č. 894 z 38. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 13.12.2017 USNESENÍ č. 869/17/ZM38 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města

Více

Výpis usnesení č č z 92. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 92. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2867 č. 2879 z 92. schůze Rady města konané dne 15.10.2018 USNESENÍ č. 2867/18/RM92 Informace vedení města o proběhlých jednáních informace vedení města o proběhlých jednáních. Zodpovědná

Více

Výpis usnesení č č z 74. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 74. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2336 č. 2372 z 74. schůze Rady města konané dne 8.1.2018 USNESENÍ č. 2336/18/RM74 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých

Více

Výpis usnesení č č z 77. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 77. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2407 č. 2444 z 77. schůze Rady města konané dne 19.2.2018 USNESENÍ č. 2407/18/RM77 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých

Více

Výpis usnesení č č z 84. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 84. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2649 č. 2702 z 84. schůze Rady města konané dne 18.6.2018 USNESENÍ č. 2649/18/RM84 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých

Více

Výpis usnesení č. 352 č. 375 z 13. schůzi Rady města konané dne

Výpis usnesení č. 352 č. 375 z 13. schůzi Rady města konané dne Výpis usnesení č. 352 č. 375 z 13. schůzi Rady města konané dne 20.5.2019 USNESENÍ č. 352/19/RM13 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých

Více

Výpis usnesení č. 112 č. 130 z 6. zasedání Zastupitelstva města konaného dne

Výpis usnesení č. 112 č. 130 z 6. zasedání Zastupitelstva města konaného dne Výpis usnesení č. 112 č. 130 z 6. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 27.3.2019 USNESENÍ č. 112/19/ZM6 Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele v o l í návrhovou komisi

Více

Výpis usnesení č č z 82. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 82. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2578 č. 2607 z 82. schůze Rady města konané dne 14.5.2018 USNESENÍ č. 2578/18/RM82 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých

Více

Výpis usnesení č č z 90. schůzi Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 90. schůzi Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2810 č. 2840 z 90. schůzi Rady města konané dne 17.9.2018 USNESENÍ č. 2810/18/RM90 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých

Více

Výpis usnesení č č z 73. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 73. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2302 č. 2335 z 73. schůze Rady města konané dne 11.12.2017 USNESENÍ č. 2302/17/RM73 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých

Více

Výpis usnesení č č z 83. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 83. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2608 č. 2648 z 83. schůze Rady města konané dne 28.5.2018 USNESENÍ č. 2608/18/RM83 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých

Více

Výpis usnesení č. 1 č. 29 z 1. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č. 1 č. 29 z 1. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 1 č. 29 z 1. schůze Rady města konané dne 12.11.2018 USNESENÍ č. 1/18/RM1 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých jednáních.

Více

Výpis usnesení č. 113 č. 147 z 5. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č. 113 č. 147 z 5. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 113 č. 147 z 5. schůze Rady města konané dne 21.1.2019 USNESENÍ č. 113/19/RM5 Informace vedení města o proběhlých jednáních informace vedení města o proběhlých jednáních. Zodpovědná osoba:

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Výpis usnesení č. 148 č. 174 z 6. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č. 148 č. 174 z 6. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 148 č. 174 z 6. schůze Rady města konané dne 4.2.2019 USNESENÍ č. 148/19/RM6 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých

Více

Výpis z usnesení 13. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. července 2019

Výpis z usnesení 13. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. července 2019 Výpis z usnesení 13. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. července 2019 1/ Kontrola usnesení 13/100 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 10/2019 13/101

Více

58. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

58. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 58. schůze Rady města Rychvald, dne 19. 09. 2016 Kontrola usnesení 58/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 58/2. Rada města b e r

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 5 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Hostinné, konané dne 16.07.2019 299/19/RM/2019 Schválení programu 19. schůze RM program 19. schůze: 1. Schválení programu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Hostinné, konané dne 14.05.2019 242/15/RM/2019 Schválení programu 15. schůze RM program 15. schůze: 1. Schválení programu

Více

Rada města Velká Bystřice po projednání : 1. b e r e n a v ě d o m í kontrolu usnesení z posledního 4. jednání rady města Bod programu 2.

Rada města Velká Bystřice po projednání : 1. b e r e n a v ě d o m í kontrolu usnesení z posledního 4. jednání rady města Bod programu 2. U s n e s e n í z 5. jednání rady města ze dne 22.12.2014 v 17:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu. UR/5/1/2014 Schválení programu jednání 1. s c h v a l u j e program 5. jednání rady města Bod

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů. Informace o přijatých USNESENÍCH z 24. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA konané dne 17. června 2019

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 18. 6. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl

Více

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ č. 1094 Rada města schvaluje poskytnutí slevy z nájmu v domě čp. 2084-2086 na Semanínské ulici v České Třebové v bytech v pátém nadzemním podlaží bez výtahu ve výši 5%. Sleva bude uplatněna od nájmu za

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1/1 Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 05. 11. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 05.11.2018 Číslo:

Více

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil:

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil: Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 27. září 2017 Přítomní: Omluveni:

Více

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 11. 02. 2019 od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana

Více

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.2.2012 Číslo 971 Zodpovídá: S Termín: 27.2.2012 program schůze RM dne 27.2.2012 Číslo 972 Zodpovídá: FO Termín: 31.8.2012 b e r e n a v ě d o m í předložený

Více

z 15. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 15. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 21.08.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 21.08.2019 Usnesení č. RM/15/613/08/2019 Rada města projednala a s c h v a l u

Více

Výpis usnesení č. 77 č. 91 z 4. zasedání Zastupitelstva města konaného dne

Výpis usnesení č. 77 č. 91 z 4. zasedání Zastupitelstva města konaného dne Výpis usnesení č. 77 č. 91 z 4. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 30.1.2019 USNESENÍ č. 77/19/ZM4 Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele volí návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města Choceň PŘEHLED USNESENÍ

Rada města Choceň PŘEHLED USNESENÍ Rada města Choceň PŘEHLED USNESENÍ z 6. schůze Rady města Choceň, která se konala dne 3.4.2019 94/6/RM/2019 Zpráva o kontrole usnesení I. Rada města vyřazuje z evidence splněná usnesení 42/3/RM/2019 64/4/RM/2019

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 64. schůze ZÁPIS USNESENÍ 18. KVĚTNA 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 64. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni:

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

Rada města Choceň PŘEHLED USNESENÍ

Rada města Choceň PŘEHLED USNESENÍ Rada města Choceň PŘEHLED USNESENÍ z 14. schůze Rady města Choceň, která se konala dne 7.8.2019 251/14/RM/2019 Zpráva o kontrole usnesení I. Rada města vyřazuje z evidence splněná usnesení 146/9/RM/2019

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 93/5 Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 12. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 17.12.2018 Číslo:

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 87 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 87 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 87 ze dne 24. 1. 2018 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/208/2018 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1814/2018 Rada

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/04/ZM konaného dne 24. června 2019

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/04/ZM konaného dne 24. června 2019 USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/04/ZM konaného dne 24. června 2019 56/2019/04/ZM Program zasedání Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání dle předloženého návrhu

Více

Rada města Choceň PŘEHLED USNESENÍ

Rada města Choceň PŘEHLED USNESENÍ Rada města Choceň PŘEHLED USNESENÍ z 7. schůze Rady města Choceň, která se konala dne 17.4.2019 112/7/RM/2019 Zpráva o kontrole usnesení I. Rada města vyřazuje z evidence splněná usnesení 34/2/RM/2019

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 20. listopadu 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 20. listopadu 2017 č. 1088 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu vývěsní skřínky č. 3/II, umístěné na vnější zdi krytu, stavby občanské vybavenosti na pozemku stpč. 2910 v Pražského ulici v České Třebové, mezi

Více

26. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

26. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 26. schůze Rady města Rychvald, dne 17. 06. 2019 Kontrola usnesení 26/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 26/2. Rada města b e

Více

Přehled usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Přehled usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Přehled usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 11.2.2019 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2019 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 427/12 Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019

Více

USNESENÍ z 8.zasedání Rady města Jirkova ze dne

USNESENÍ z 8.zasedání Rady města Jirkova ze dne USNESENÍ z 8.zasedání Rady města Jirkova ze dne 8.3.2010 155/8/RM/2010 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č.108/6/rm/2010, 109/6/RM/2010, 131/6/RM/2010, 132/7/RM/2010 ( 90/5/RM/2010). 156/8/RM/2010

Více

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo U s n e s e n í z 16. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 08.08.2018 Usnesení č. 16/432/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Program jednání: 1) Program jednání RM 16 2) Kontrola usnesení

Více

ZÁPIS z 35. jednání rady města, které se konalo

ZÁPIS z 35. jednání rady města, které se konalo Stránka 1 z 6 ZÁPIS z 35. jednání rady města, které se konalo dne 11.7.2019 od 08:00 hodin Přítomni: Omluveni: Čeněk Petr, Ing., radní Dušek Jaroslav, místostarosta Homolka Hynek, mistostarosta Picek Vlastimil,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29. 1. 2018 R18/87 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 18. 06. 2018 Usnesení č. 222/06/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 5. schůze konané dne anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 5. schůze konané dne anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 5. schůze konané dne 26. 1. 2015 anonymizované Rada města po projednání 114/15rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 115/15rm bere na vědomí vyhlášení

Více

Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 1.6.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/21/RM/2015 Kontrola plnění usnesení prodloužení termínu plnění usnesení č. 34/14/RM/2015

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 21/2017 při výkonu funkce jediného společníka společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol.

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno!

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 27.3.2017 od 13.30 hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Přítomni: dle prezenční listiny - 4, od 15 hodin - hlasování 5 (Mgr. Tojmarová) RAM

Více

87. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

87. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 87. schůze Rady města Rychvald, dne 25. 09. 2017 Kontrola usnesení 87/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání kulturní komise 87/2. Rada města

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2804/76 Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 06. 08. 2018 program schůze RM dne 06.08.2018 Číslo: 2805/76 předložený

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. září 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. září 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. září 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 228/2018 rozpočtové opatření č. 5/2018/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 25. června /2018/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 25. června /2018/ZM I. ZM bere na vědomí: USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 25. června 2018 05/2018/ZM 05.2018/13ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci

Více

z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne

z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne Usnesení č. 103 z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne 17.10.2018 103/2379.) Rada městského obvodu Hrabová informaci o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2017 a průběžné veřejnosprávní

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 č. 101/2016 změnu odpisového plánu pro rok 2016 příspěvkové organizaci Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 945/2019 ST/Dan Spis č. 1437/2018 USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. ledna 2019, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.03.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 93/ dne 5. září 2018

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 93/ dne 5. září 2018 Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 93/2014-2018 dne 5. září 2018 Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 24 specifických usnesení, a to

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 1 usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. dubna 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: část stav.p.č. 307 o výměře cca 90 m 2 kat.území

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 04. 06. 2018 Usnesení č. 195/06/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. října 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. října 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. října 2016 č. 305/2016 u p r a v e n á v e r z e rozpočtové opatření č. 6/2016/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září 2016 07/2016/ZM I. ZM bere na vědomí: 07.2016/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 45. KONANÉ DNE od hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 45. KONANÉ DNE od hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 45 KONANÉ DNE 21. 3. 2017 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová - přítomna

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 06. dubna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 06. dubna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 06. dubna 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 89/2016 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2016

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne 21.10.2013 Číslo 2171 Zodpovídá: OdPVV Termín: 21.10.2013 program schůze dne 21.10.2013 Číslo 2172 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 7. schůze Rady města Hostinné, konané dne 05.02.2019 112/7/RM/2019 Schválení programu 7. schůze RM program 7. schůze: 1. Schválení programu 7.

Více

upravené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

upravené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů U S N E S E N Í z 5. schůze Rady obce Bystřice konané dne 5. února 2019 ve 13:00 hod. upravené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 18/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 18/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 18/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 2.2.2017 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

U s n e s e n í z 26. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16,30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 26. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16,30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 26. jednání rady města dne 19.03.2012 v 16,30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/26/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 26. jednání rady města Bod programu 1.

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Hostinné, konané dne 12.12.2018 60/4/RM/2018 Schválení programu 4. schůze RM program 4. schůze: 1. Schválení programu 4. schůze

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 19.11.2012 Číslo 1481 Zodpovídá: OKS Termín: 19.11.2012 program schůze dne 19.11.2012 Číslo 1482 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

Zápis z 135. zasedání rady města

Zápis z 135. zasedání rady města Zápis z 135. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 14.11.2017 od 08.00 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti kabelu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 3. 2018 R18/173 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.10.2012 Číslo 1436 Zodpovídá: OKS Termín: 22.10.2012 program schůze dne 22.10.2012 Číslo 1437 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ 80. schůze Rady města Bílovce, konané dne

USNESENÍ 80. schůze Rady města Bílovce, konané dne USNESENÍ 80. schůze Rady města Bílovce, konané dne 9.1.2017 Rada města po projednání RM/80/1562 program jednání 80. schůze Rady města Bílovec, konané dne 9.1.2017 RM/80/1563 plnění ukládacích usnesení

Více