3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost"

Transkript

1 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 3a) V rámci studijních programů Akademie múzických umění v Praze připravovaly fakulty podklady k prodlužování či inovaci akreditací, které končí v roce 2012, a předložily podklady Akreditační komisi k Viz tabulka b) Viz tabulka c) AMU nemá. 3d) AMU neuskutečňuje. 3e) AMU neuskutečňuje. 3f) AMU nemá. 3g) K popisu akreditovaných studijních programů dle metodiky Národního referenčního rámce dochází teprve postupně, protože definice odpovídající uměleckým oborům byly upřesněny až po podání žádostí o prodloužení či nové akreditace, ale v následujících obdobích počítá AMU s tím, že budou definice plně implementovány. 3h) Přestože studijní programy AMU počítají v mnoha případech s individuální výukou, neboť jiná není možná, realizuje škola postupně od roku 2004 ECTS systém s tím, že jeden kredit má hodnotu 25 hodin studentovy práce. Student je povinen v každém semestru (týká se programů, které jsou přísně děleny na semestry) dosáhnout 30 kreditů, za akademický rok 60 kreditů. V bakalářském studijním programu 180 kreditů, v magisterském dlouhém programu 240 kreditů a v navazujícím magisterském programu 120 kreditů. Od roku 2007 vydává AMU Dodatek k diplomu (DS), přičemž v roce 2009 získala AMU Diploma Supplement Label. V současnosti škola pokračuje v krocích, které umožní požádat nejen o prodloužení DS Labelu, ale také požádat o ECTS Label. 3i) Centrum pohybové přípravy, sportu a rehabilitace v roce 2011 zajistilo po dohodě na jednotlivých fakultách AMU a v rámci jejich akreditovaných studijních programů týdenní rozsah hodin v návaznosti na jednotlivé obory studia, s ohledem na umělecké zaměření a profesní potřebu. Další pohybové aktivity organizovalo CPPSR tak, aby navazovaly a rozšířily systematickou výuku a byla možná úzká spolupráce s fakultami a učiteli jednotlivých oborů. Centrum zajistilo i výuku akrobacie a šermu v cizím jazyce (DAMU). Vedle pedagogické, sportovní a rehabilitační činnosti došlo k pravidelné obnově opotřebeného sportovního materiálu. Centrum pořádalo deset zimních a letních kurzů a řadu víkendových akcí. CPPSR má 4 odborné asistenty na celý úvazek, dva na 0,5, dva na 0,3, jednoho na 0,25 a dva na 0,2. Mimo rámec běžné výuky organizovalo CPPSR tři blokové moduly výuky: Možnosti kompenzace nízké pohybové aktivity a profesní zátěže. Slovenské hory na skialpech. Horolezectví na pískovcových skalách. CPPSR pořádalo Akademické mistrovství v survivalu dvojic. Součástí mistrovství byl také závod handicapovaných (integrace tělesně postižených do společnosti). 16

2 Centrum jazykové přípravy v roce 2011 zavedlo nový předmět s názvem profesní angličtina, určený studentům oborů hudební management HAMU a divadelní produkce DAMU, čímž došlo k výraznému zefektivnění výuky. Kromě studentů AMU a AVU navštěvovalo jazykové kurzy 45 cizinců, kteří působili na AMU v rámci programu ERASMUS. V roce 2011 CJP vyzkoušelo 47 studentů doktorandského studia, z nichž se někteří připravovali ke zkoušce v kurzech CJP nebo při individuálních konzultacích. V roce 2011 vyjeli dva vyučující CJP do zahraničí na studijní pobyty hrazené z prostředků programu ERASMUS. Ve dnech připravilo CJP intenzivní kurz angličtiny pro studenty FAMU a ve dnech uspořádalo intenzivní kurz angličtiny pro studenty a zaměstnance v UVS Poněšice. DAMU v roce 2011 uskutečnila třítýdenní Letní divadelní školu v anglickém jazyce (Prague Summer Theatre School), dále mimo své akreditované programy realizuje konzultační kurzy pro uchazeče o studium scénografie. Na DAMU také proběhla řada přednášek zahraničních pedagogů. (Výčet uskutečněných přednášek a seminářů je součástí dílčích výročních zpráv kateder.) Dále se DAMU podílí prostřednictvím zástupců svých kateder na organizaci a vedení workshopů (divadelních, hlasových, scénografických), seminářů, festivalů a přehlídek nejrůznějšího typu (semináře komunikace, rétoriky, teorie i praxe divadelních oborů), pedagogové zasedají v porotách přehlídek amatérského a dětského divadla, realizují projekty zaměřené na spolupráci s postiženými, vedou semináře a dílny pro studenty zahraničních partnerských škol, připravují společné umělecké projekty se zahraničními školami, podíleli se v roce 2011 lektorsky, organizačně i umělecky na realizaci největší mezinárodní přehlídky scénografie Pražského Quadriennale Konkrétní doklady a zápisy jsou součástí dílčích výročních zpráv kateder a jsou uloženy na děkanátě DAMU. FAMU na 36. letní filmové škole v Uherském Hradišti prezentovala jednotlivé katedry prostřednictvím svých pedagogů a studentů v tradičním cyklu přednášek a workshopů FAMU představuje. V zahraničí FAMU uspořádala mj. letní kurzy na prestižních partnerských školách v USA (Emerson, Yale, Miami, CalArts) a další cyklus workshopů ve Svazové republice Myanmar (Barma). FAMU uskutečňuje četné další vzdělávací aktivity typu seminářů, workshopů či přednášek odborníků z praxe / externistů, a to zejména formou modulů v rámci volitelné výuky, která je ovšem součástí studijních plánů a v tomto smyslu je formou uskutečňování akreditovaných studijních programů. Šíře a pestrost nabídky v tomto segmentu výuky patří dlouhodobě k silným stránkám FAMU. HAMU v roce 2011 realizovala interpretační kurzy staré hudby ve spolupráci s Académie de Sablé; interpretační instrumentální letní kurzy Praha Vídeň Budapešť; letní festival a seminář pantomimy Nultý bod; kurzy tance ProArt. Katedra teorie a dějin hudby byla spolupořadatelem mezinárodního festivalu Prague Shakuhachi Festival. Studenti interpretačních oborů, tance, pantomimy a hudebního managementu se zúčastnili workshopů a studijních pobytů v zahraničí (Polsko, Německo, Švédsko, Rakousko, Velká Británie). V rámci výuky se uskutečnily semináře a přednášky zahraničních a domácích odborníků pro studenty katedry dechových nástrojů (Michel Lethiec), katedry skladby (Miguel Azguime, Hans Tammen, Konrad Korabiewski, Sevsay), katedry tance (Nataša Novotná, Martina Haager, Mami Shimazaki, Robin Lewis, Ingrid Kerec), pantomimy, strunných nástrojů (Prouvost) a pro obor hudební management (A. Zietschmann, J. Šesták). HAMU organizovala v srpnu a září interpretační kurzy pro japonskou TOHO Gakuen College of Drama and Music. 17

3 4 Studenti 4a) Viz tabulka 4.1 4b) Viz tabulka 4.4 4c) Viz tabulka 4.5 4d) Viz tabulka 4.6 4e) Opatření ke snížení neúspěšnosti studentů Přijímací zkoušky na AMU selektují výběr studentů tak, že procento neúspěšnosti v průběhu studia je nízké (v roce 2010 necelých 6 %, v roce 2011 necelých 5 %). Kreativně zaměřená výběrovost, jako odlišující charakteristika přijímacího řízení mezi jinými vysokými školami, je pro umělecké obory nezbytná, protože mnohé mezioborové kooperace (v divadlech, orchestrech, filmech apod.) nemohou počítat se slabými články, které by společnou tvorbu brzdily. Odtud je také uplatňován logický požadavek, aby hladina kreativity byla pokud možno navzájem rezonanční a především inspirující se napříč obory a specializacemi navzájem. 18

4 5 Absolventi 5a) viz tabulka 5.1 5b) Kontakt a spolupráce s absolventy HAMU na základě doporučení mezinárodní evaluace Asociace evropských konzervatoří a hudebních vysokých škol (AEC) z roku 2007 má neustálý kontakt s mnoha svými absolventy. Jsou zpětně reflektována jejich doporučení, která se týkají precizace studijních plánů, řada absolventů se podílí na výuce, aktivně se zúčastňuje workshopů, konferencí nebo mistrovských kurzů. Absolventi z praxe jsou zváni pro vedení jednorázových seminářů (katedra tance), podílejí se na výzkumných projektech a projektech týkajících se koncepce studia. Absolventi zvou studenty ke spolupráci na svých uměleckých projektech (např. Pražský komorní balet) a zapojují se do společných akcí (společné koncerty a představení absolventů a studentů, společné rozhlasové a televizní pořady, spolupráce studentů a absolventů v profesionální sféře orchestry, divadla). Absolventi jsou zapojeni do práce školy v rámci odborných a hodnoticích komisí. Pedagogové FAMU zpravidla pozorně sledují další profesní a tvůrčí vývoj svých absolventů, s nimiž namnoze zůstávají v dlouhodobém kontaktu. Prezentace uměleckých výkonů na filmových premiérách, veřejných performancích, soutěžních a festivalových přehlídkách či výstavách jsou bohatě využívanou příležitostí k inspirativnímu setkávání pedagogů, absolventů a stávajících studentů. Někteří absolventi se coby odborníci z praxe / externisté významnou měrou podílejí na volitelné modulové výuce. Absolventi DAMU se uplatňují v českých profesionálních divadlech, filmu a televizi. Jejich práci DAMU sleduje pravidelnými návštěvami představení i prostřednictvím Asociace profesionálních divadel České republiky. Konkrétním absolventům poskytuje konzultace a poradenské služby na základě jejich zájmu. Vybraní absolventi jsou zváni ke spolupráci na specifických projektech a jejich prostřednictvím monitoruje jejich uplatnění v praxi z hlediska kvalitativních i kvantitativních parametrů. Vybraní posluchači jsou zváni k účasti na uměleckých projektech divadla Disk. Katedry většinou mají telefonické a ové kontakty na většinu svých absolventů a s těmi, kteří pokračují v oboru, jsou stále ve styku; nejlepší z nich se do školy často vracejí a stávají se studenty doktorského studia, vstupují jako lektoři do dílen a workshopů jak v rámci akreditovaných programů, tak mimo ně, přinášejí nové metodické postupy a seznamují posluchače s úspěšnými projekty. Práce některých absolventů je využívána jako příklad dobré praxe. Konkrétní způsoby spolupráce jsou často dány profesními kontakty mezi pedagogy a absolventy. Většina pedagogů DAMU je činných v aplikační sféře, kde se absolventi stávají jejich tvůrčími spolupracovníky a partnery. Pedagogové fakulty pak často konzultují zvláště náročné projekty svých absolventů v divadlech, kulturních institucích i na tzv. nezávislé scéně. 5c) Zaměstnanost a zaměstnatelnost absolventů DAMU má přehled o umělecké praxi rozhodující většiny absolventů jak prostřednictvím pedagogů, kteří patří k renomovaným umělcům a působí na území celé České republiky, tak i prostřednictvím odborného tisku a kritiků, dramaturgických rad festivalů (zejména festivalu Divadlo) i prostřednictvím pravidelných návštěv představení a sledování uměleckých výkonů absolventů v televizi, filmu a rozhlase. Vzhledem k tradičně vysoké zaměstnanosti absolventů i velkému počtu absolventů, kteří působí jako freelance, neprovádí škola vlastní výzkumy. 19

5 Například zaměstnanost absolventů katedry činoherního divadla (dále KČD) po absolutoriu se dlouhodobě blíží 100 %. Posluchači se do praxe zapojují již během studia, zaměstnavatelé jsou pravidelně zváni k prezentaci odborných a uměleckých výsledků a absolventi jsou pedagogy do jednotlivých pozic doporučováni s tím, že KČD poskytuje během prvních let jejich zaměstnání odborné konzultace. KČD postupně inovuje studijní program směrem k většímu praktickému uplatnění absolventů nejen v divadlech, ale též v rozhlase, televizi, v oblasti PR, dabingu, komunikace a překladatelství. Studenti absolvují praxi v rozhlase, existuje spolupráce s Českou televizí, Českým rozhlasem a různými dabingovými studii. Profil absolventa katedry alternativního a loutkového divadla (dále KALD) naproti tomu není úzce vázán jen na stálé angažmá v divadlech, ale studenti jsou systematicky připravováni i na život svobodného umělce. V tomto smyslu katedra připravuje zařazení jakéhosi produkčního minima do výuky, spolu s rozvíjením schopností aktivního vyhledávání a zdůvodňování grantových žádostí apod. Je třeba zdůraznit, že požadovaná a připravovaná větší diferenciace výuky herectví a rozlišení dvou stupňů tohoto studia by měly vést i k posílení konkurenceschopnosti absolventů a větším možnostem uplatnění na trhu práce. Absolventi oboru teorie a kritika coby podpůrné disciplíny jsou rovněž připravováni na profesní dráhu, a to jako praktikující kritici, pracovníci v médiích rozhlas, televize, pracovníci ve školství a mimoškolní zájmové činnosti mládeže. V posledních letech katedra teorie a kritiky reflektovala potřeby profesionální divadelněkritické praxe zavedením povinného předmětu zaměřeného na kompletní přípravu a realizaci odborného časopisu; cílem bylo simulovat proces vzniku periodika, včetně koncepce, fundraisingu, distribuce a ustanovení navazující diskusní online platformy. Některé katedry zjišťují uplatnitelnost v praxi po určitých obdobích (např. katedra výchovné dramatiky). Některé studijní programy byly ovlivněny legislativními úpravami (např. nutnost Mgr. studia pro pedagogy ZŠ), v jiných případech je vývoj studijních programů ovlivněn i vývojem celého oboru (např. posílení kurzu Divadlo ve výchově, rozšíření praxe i na vedení skupin dospělých, zájem o neinstitucionální podoby dramatické výchovy, případně o podoby dramatické výchovy v neškolských zařízeních, jako jsou muzea a galerie). Zájem trhu práce o absolventy většiny oborů FAMU je značný. Studenti umělecko technických oborů (např. katedra kamery, katedra zvukové tvorby) spolupracují zpravidla již v průběhu studia se špičkovými oborovými pracovišti. Studenti katedry produkce se již v průběhu studia stávají většinou spolupracovníky produkčních firem, popřípadě zakládají firmy vlastní. FAMU věnuje trvalou pozornost možnostem uplatnění studentů a čerstvých absolventů kateder scenáristiky a dramaturgie, režie, dokumentární a animované tvorby ve filmové a televizní branži. Konstantní součástí výuky jsou workshopy a moduly věnované různým formám kreativní produkce a mediálnímu marketingu, které mají pro uplatnění absolventů těchto oborů zásadní význam. HAMU sleduje uplatnění svých absolventů na trhu práce. V rámci jeho zlepšení zapojila větší množství studentů v interpretačních oborech do orchestrálních projektů, čímž je lépe připravuje na profesionální dráhu. HAMU sleduje trendy v oborech hudebního zvuku a hudebního managementu a v souladu s vývojem těchto oborů jsou precizovány studijní plány a odborná praxe studentů je technicky přizpůsobena vývojovým trendům. 5d) Spolupráce se zaměstnavateli Vzhledem k tomu, že absolventi HAMU jsou vedeni k všestranné kreativitě, a též vzhledem k tomu, že fakulta stále spolupracuje s vedoucími pracovníky kulturních institucí, a má proto zpětnou vazbu o konkrétních požadavcích na odbornost, nemívají absolventi 20

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie studijní obor: divadelní manažerství Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Praha, říjen 2014 Obsah 1 Kvalita a relevance... 4 1.1 Diverzifikace

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2013 Praha, říjen 2012 Obsah 1 Kvalita a relevance... 5 1.1 Diverzifikace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 1 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4, za školní rok 2008/2009 V souladu

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 DAMU Akademie múzických umění v Praze, 2014 ISBN 978-80-7331-322-7 Obsah Úvod...5 Divadelní fakulta AMU v Praze...5 Slovo děkanky DAMU...6 Informace o přijímacím

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2004 KVĚTEN 2003 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 475 603 923, +420 475 601 370, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ,

Více

Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015

Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015 Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015 Preambule ZČU má v oblasti celoživotního vzdělávání již více než dvacetiletou tradici. V uplynulém období byly na univerzitě realizovány různé

Více

Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.

Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03. Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.0066 STUDIE Klíčová aktivita 07: Poradenské centrum forem vzdělávání v zahradnictví

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná. Jak si zvolit svou profesi?

Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná. Jak si zvolit svou profesi? Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná, školní psycholožka Gymnázium Jana Palacha příručka vznikla za podpory projektu Příroda, společnost a kultura

Více

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o.

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. za období 1. 1. 2013 31. 12. 2013 LITERÁRNÍ AKADEMIE 1.

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4, za školní rok 2009/2010 V souladu s

Více

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 A) POSÍLENÍ ROLE UMĚNÍ VE SPOLEČNOSTI 1. Zpracovat postup, podmínky a způsoby kooperativního financování. Zajistí: MK

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více