ZKOUŠKA Z ESKÉHO JAZYKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZKOUŠKA Z ESKÉHO JAZYKA"

Transkript

1 ZKOUŠKA Z ESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERRJ PRO TRVALÝ POBYT CIZINC V R (ZKOUŠKA 1) 1

2 PÍSEMNÁ ÁST (asi 70 minut) ÁST I: tení s porozum ním (35 minut) ÁST II: Porozum ní vyslechnutému textu (asi 20 minut) ÁST III: Psaní (15 minut) 2

3 ÁST I: tení s porozum ním (35 min.) Tato ást má ty i úlohy. Všechny odpov di zaznamenejte do svého odpov dního listu. Úloha 1: t te a pracujte s texty. ešte úkoly 1 3. Správné odpov di ozna te k ížkem do svého odpov dního listu. VZOR: V knihovn Hlavní vchod je dnes z d vodu rekonstrukce uzav en. Pro vstup do knihovny použijte vchod z vedlejší ulice. 0) Dnes má knihovna zav eno. ANO/ NE 1) Kavárna U bílé ko ky - neku ácká kavárna - káva z celého sv ta - denn erstvé kolá e a dorty -otev eno denn od 8.00 do V kavárn je zakázáno kou it. ANO/NE 2) V kulturním centru Oáza Letní kurzy ( ervenec, srpen) - po íta ový kurz pro za áte níky - kurzy angli tiny pro dosp lé - keramika pro d ti i jejich rod i e - kurzy va ení Kulturní centrum nabízí v lét jazykové kurzy pro d ti. ANO/NE 3

4 3 U léka e Zpráva pro pacienty Tento týden od pond lí do st edy máme otev eno pouze do 11h. P íští týden máme b žné ordina ní hodiny: Po Pá: Út a t: také odpoledne Tento týden m žete jít k léka i v úterý ve 14h. ANO/NE Úloha 2: t te a pracujte s texty. ešte úkoly 4 5. Správné odpov di ozna te k ížkem do svého odpov dního listu. VZOR: Jste na pošt a pot ebujete zaplatit složenku. Ke které p epážce p jdete? P epážka 1: P íjem a výdej balík Listovní služby Doporu ené zásilky Obchodní psaní a balíky Kurýrní služba P epážka 3: Poštovní spo itelna Vklady a výb ry Postkonto Postžiro P epážka 2: Listovní služby Pen žní služby SIPO Cenná psaní EMS P epážka 4: Listovní služby Prodej dálni ních známek Losy Fax a) P epážka 1 b) P epážka 2 c) P epážka 3 d) P epážka 4 4

5 4) Hledáte práci na dva m síce, kterou m žete d lat doma. Který inzerát si vyberete? Agentura Profi Nabízíme krátkodobé brigády - vše blízko vašeho domova. Vhodné pro studenty i ženy na mate ské dovolené. Tel.: Práce doma Nebaví vás každý den vstávat a chodit do práce? Pak je tato nabídka práv pro vás! Pracujte doma! M síc, dva nebo rok? Záleží na vás! Kontakt: ŠANCE PRO VÁS Vyd lávejte m sí n až K! Práce na PC v pohodlí vašeho domova. Pouze dlouhodob! Tel.: Brigáda na ervenec a srpen! Pomocné práce v kancelá i v centru m sta! Práce na áste ný úvazek! Volejte: a) Agentura Profi b) ŠANCE PRO VÁS c) Práce doma d) Brigáda na ervenec a srpen! 5) Chcete jet s p áteli na dovolenou v eské republice. Chcete hodn sportovat a chodit do p írody. Kam pojedete? Pobytové zájezdy do zahrani í! Ubytování v apartmánech s terasou 200m od pláže. Tenis, plážový volejbal, tane ní ve ery, fakultativní výlety. T í- až p ti-hv zdi kové hotely s polopenzí nebo plnou penzí v eských a moravských m stech. Kulturní ve ery, koncerty, výlety autobusem. Víkend nebo týden v eských horách! Dvou- až p ti-l žkové pokoje s kuchy kou a sociálním vybavením. P ší turistika, možnost p j ení horských kol, jízda na koni. www. lazenskepobyty.cz Rehabilita ní a relaxa ní programy, koupele, masáže. Konzultace s léka em. Ubytování v hotelech v centru m sta. a) b) c) d) 5

6 Úloha 3: Váš kamarád Hans Kurz z Rakouska ztratil ve vlaku zavazadlo. V 10.00h odjel z Vídn. Do Prahy p ijel v 14.30h na nádraží Praha-Holešovice. M l šedý kufr na kole kách o rozm rech 70x45 cm. Na kufru byla jmenovka s adresou. V kufru m l také nový notebook HP. Zavazadlo bylo pojišt né proti ztrát. Hans Kurz se narodil ve m st Salzburg. Pomozte mu vyplnit formulá. Odpov di 6 15 zaznamenejte do svého odpov dního listu. Využijte všech informací ze zadání. Oznámení o ztrát zavazadla Jméno: Hans P íjmení: Kurz Bydlišt : Ulice a.p.: Leopold Straße 15 PS a m sto: 1020 Wien Stát: Rakousko 6 Datum narození: 7 Místo narození: íslo pasu: íslo vlaku: EC 172 VINDOBONA Odjezd: místo: Víde Südbahnhof Bstg. 8 as: 9 P íjezd: místo: 10 as: 11 Detailní popis zavazadla: druh: 12 barva: 13 velikost (v cm): 14 Obsah zavazadla (v ci v hodnot nad 5000 K ): 15 Pojišt ní proti ztrát zavazadla*: ano / ne *(ozna te k ížkem) Datum: Podpis Hans Kurz 6

7 Úloha 4: Dopl te do textu k ísl m tato slova: Milý manželkou zahrad saláty vzít svetr pivo narozenin dort dvacet. vid nou Správné odpov di zaznamenejte do svého odpov dního listu. (0)... Milý... Dane, chci T pozvat na oslavu svých 35. (16).... Párty bude u nás na (17).... Odpoledne budeme grilovat ku ata a malé prasátko. P ipravíme n jaké zeleninové a ovocné (19)... a samoz ejm velký (18).... Ve er se m žeš t šit na hudbu a tanec. Budeme pít výborné moravské víno a eské (20).... Pozvala jsem asi (21)... lidí. Budu ráda, když p ijdeš se svou (22).... Ráda ji kone n poznám. T ším se tuto sobotu ve 13 hodin na (23)...! Anežka P.S.: A nezapome si (24)... pohodlné oble ení a n jaký teplý (25)... nebo mikinu na ve er. 7

8 ÁST II: Porozum ní vyslechnutému textu (asi 20 min.) Tento test má t i ásti. Uslyšíte krátké dialogy, hlášení a zprávy. Mezi jednotlivými texty jsou krátké pauzy. Ke každému textu je jedna úloha. P e t te si vždy nejprve úlohu a potom poslouchejte text. Správnou odpov ozna te k ížkem. Na záv r máte 3 minuty na dokon ení a kontrolu. Napište všechna ešení do svého odpov dního listu. I. Dialogy: Ozna te k ížkem a, b nebo c. Každý text uslyšíte dvakrát. 1. Jaké boty si zákaznice koupila? a ervené velikost 38. b ervené velikost 39. c Žádné. 2. Co paní ztratila? a Kolo. b Ob anský pr kaz. c Pas. 3. Kolik vstupenek muž kupuje? a Dv dosp lé a t i d tské. b Dv dosp lé a dv d tské. c Jednu rodinnou. 8

9 4. Jaké íslo má pokoj pana Beránka? a b c 5. Kde dostane muž nový idi ský pr kaz? a Na sociálním ú ad. b Na pracovním ú ad. c Na odd lení osobních doklad. 1. patro: Sociální ú ad 1. patro: Sociální ú ad 1. patro: Sociální ú ad Pracovní ú ad Pracovní ú ad Pracovní ú ad P ízemí: P ízemí: P ízemí: Odd lení osobních dokla d Odd lení osobních doklad Odd lení osobních doklad II. Hlášení: Ozna te k ížkem ANO nebo NE. Každý text uslyšíte jednou. 6. Vlak EuroCity 108 Comenius má p l hodiny zpožd ní. ANO NE 7. U ebnice prodávají ve druhém pat e. ANO NE 8. Posilovna je otev ena od 8h do 22h. ANO NE 9. Ani ka Chaloupková eká na svou babi ku na informacích. ANO NE 10. Od 1. do 5. listopadu je uzav en východ ve sm ru poliklinika. ANO NE 9

10 III. Zprávy: Ozna te k ížkem a, b, c nebo d. Každý text uslyšíte dvakrát. 11. Pohovka stojí: a K. b c d K K K. 12. Paní Straková musí být doma: a b c d dnes mezi 8 11h. dnes dopoledne. zítra odpoledne. zítra mezi 8 11h. 13. Pavlína musí jet: a tramvají. 5 a autobusem b c d tramvají. 15 na kone nou. tramvají. 15 a autobusem autobusem. 119 na kone nou. 14. Bezplatná linka bankovního servisu je: a b c d Jakub m že p ijít k Tomáši: a v úterý kolem šesté ve er. b c d v úterý odpoledne. ve tvrtek kolem šesté ve er. dnes odpoledne. Nyní máte 3 minuty na dokon ení a kontrolu. Nezapome te napsat všechna ešení do svého odpov dního listu. Konec ásti porozum ní vyslechnutému textu. Odložte tužky, odevzdejte test a odpov dní list. 10

11 ÁST II: Psaní Manželé Ivanovovi z Ruska pot ebují vaši pomoc. Cht jí rychle koupit rodinný d m. Napište do realitní kancelá e a popište, jaký d m hledáte. - lokalita (Praha, ale ne v centru) - velikost (Ivanovovi mají t i malé d ti, babi ku a psa) - co musí d m mít (maminka ráda va í, d ti rády plavou, babi ka miluje kv tiny, rodina má dv auta) - cena (max. 7 mil. K ) Ke každému bodu napište jednu až dv v ty (asi 30 slov) na sv j odpov dní list. 11

12 ÁST III: Porozum ní vyslechnutému textu (asi 20 min.) Tento test má t i ásti. Uslyšíte krátké dialogy, hlášení a zprávy. Mezi jednotlivými texty jsou krátké pauzy. Ke každému textu je jedna úloha. P e t te si vždy nejprve úlohu a potom poslouchejte text. Správnou odpov ozna te k ížkem. Na záv r máte 3 minuty na dokon ení a kontrolu. Napište všechna ešení do svého odpov dního listu. I. Dialogy: Ozna te k ížkem a, b nebo c. Každý text uslyšíte dvakrát. íslo 1 Zákaznice: Prosím vás, m žu si zkusit tyto ervené boty ve velikosti 38? Prodava ka: Malý moment. Velikost 38 máme pouze v bílé barv. ervené jsou tu jen t icet sedmi ky a t icet devítky. Zákaznice: Ne, ne, d kuju, bílé už mám. Cht la bych ty ervené. Hmm... velikost 37 je malá. Zkusím tedy velikost 39. Prodava ka: Prosím, tady jsou. Zákaznice: D kuju. Prodava ka: Jak jste se rozhodla? Zákaznice: Bohužel, boty vám vracím. Velikost 39 je mi velká. D kuju vám. íslo 2 Sle na: Dobrý den. Cht la bych nahlásit ztrátu jízdního kola. Policista: Kdy a kde se to stalo? Sle na: Dnes asi p ed p l hodinou na parkovišti p ed supermarketem. Když jsem se vrátila z nákupu, kolo bylo pry. Policista: Dob e. Vypadá to na b žnou krádež. Sepíšeme protokol. Máte ob anský pr kaz? Sle na: Ne, nemám, jsem cizinka. Tady je m j pas. Policista: V po ádku. D kuju. íslo 3 Muž: Dobrý den. Cht li bychom dv dosp lé a t i d tské vstupenky. Pokladní: Samoz ejm. Kolik je d tem let? Muž: ty i, sedm a deset. Pokladní: Do šesti let je vstup zdarma. A do patnácti let je polovi ní vstupné. Ale nechcete rad ji rodinnou vstupenku za 200K? Muž: Máte pravdu, to je levn jší. Vezmeme si tedy jednu rodinnou vstupenku za 200 K. 12

13 íslo 4 Pan Beránek: Dobrý den. Mám u vás rezervovaný pokoj na jméno Beránek. Recep ní: Dobrý den. Vydržte chvilku. Už vás vidím. Pan Jan Beránek jednol žkový pokoj na t i noci. Pan Beránek: Ano, to souhlasí. Recep ní: Výborn. Budu pot ebovat váš ob anský pr kaz. Pan Beránek: Prosím. Recep ní: D kuji. Zde je vaše ipová karta, íslo pokoje 203, druhé patro. Pan Beránek: Druhé patro, pokoj 203. Mnohokrát d kuju. Recep ní: Není za a p íjemný pobyt. íslo 5 Ú ednice: M žu vám n jak poradit? Muž: Ah, d kuju. Jste laskavá. Jsem tady poprvé. Hledám matriku. Ú ednice: To jdete špatn. Tady v prvním pat e je pouze sociální ú ad a pracovní ú ad. A co konkrétn pot ebujete? Muž: Jdu si pro nový idi ský pr kaz. Ú ednice: Aha, tak to se musíte vrátit do p ízemí. Tam je odd lení osobních doklad, kde vám ud lají nový idi ský pr kaz, ob anský pr kaz nebo cestovní pas. Muž: D kuju vám za pomoc. Ú ednice: Není za. II. Hlášení: Ozna te k ížkem ANO nebo NE. Každý text uslyšíte jednou. íslo 6 Prosím pozor! Vlak EuroCity 108 Comenius ze sm ru Bohumín, Ostrava hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Hranice na Morav, Olomouc hlavní nádraží, Záb eh na Morav, eská T ebová, Pardubice hlavní nádraží, Kolín, Praha Vršovice, Praha hlavní nádraží, pravidelný p íjezd 14 hodin10 minut je o 30 minut opožd n! íslo 7 Vážení návšt vníci! Vítáme vás v Dom knih Babylon. V p ízemí nabízíme novinky z eské a sv tové beletrie, v prvním pat e je vše pro školy u ebnice, slovníky, gramatiky a ve druhém pat e najdete knihy pro d ti a kavárnu. íslo 8 Upozorn ní pro všechny návšt vníky našeho sportovního centra. Rádi bychom vás informovali o zm n otevírací doby. Posilovna je otev ena od 8 do 22 hodin, bazén od 7 do 21 hodin a sauna od 9 do 20 hodin. 13

14 íslo 9 Prosíme rodi e p tileté Ani ky Chaloupkové, aby se co nejrychleji dostavili na informace k hlavnímu vchodu. Jejich dcera tam na n eká. Rodi e Ani ky Chaloupkové na informace k hlavnímu vchodu. D kujeme. íslo 10 Upozorn ní pro cestující! Od 1. listopadu do 9. listopadu je z d vodu opravy eskalátor uzav en východ z metra ve sm ru poliklinika. Omlouváme se za do asné omezení. III. Zprávy: Ozna te k ížkem a, b, c nebo d. Každý text uslyšíte dvakrát. íslo 11 Ahoj Michale. Tady Markéta. V nákupním centru mají krásnou béžovou pohovku. Stojí jen 4200K. V kolik hodin kon íš v práci? P jdeme se na ni spolu podívat. Zavolej mi! íslo 12 Dobrý den, tady Novotný z Elektro-obchodu. Paní Straková, zítra dopoledne vám dovezeme pra ku, kterou jste si u nás koupila. Bu te prosím doma mezi osmou a jedenáctou. Pokud se vám to nehodí, zavolejte nám. íslo 13 Ahoj Pavlíno. Tady Tomáš. Víš, jak se k nám dostaneš? Je tramvají íslo 15, vystup na zastávce U Školy a p estup na autobus íslo 190. Autobusem je až na kone nou. Tam už na tebe budu ekat. T ším se! íslo 14 Dobrý den. Dovolali jste se na bezplatnou linku bankovního servisu Pro informace o nových nabídkách stiskn te jedni ku, pro informace o dobíjení mobilních telefon stiskn te dvojku, pro spojení s operátorem stiskn te trojku. íslo 15 Ahoj Tomáši. Tady Jakub. Mám malý problém. Nem žu k tob p ijít v úterý odpoledne. Nezlob se. M žu p ijít ve tvrtek kolem šesté hodiny ve er. Hodí se ti to? Zavolej mi ješt dnes! Zatím ahoj! 14

15 Nyní máte 3 minuty na dokon ení a kontrolu. Nezapome te napsat všechna ešení do svého odpov dního listu. Konec ásti porozum ní vyslechnutému textu. Odložte tužky, odevzdejte test a odpov dní list. 15

16 KLÍ ÁST I: tení s porozum ním Úloha 1 1 ANO NE 2 ANO NE 3 ANO NE Úloha 2 4 a b c d 5 a b c d Úloha Salzburg h 9 Praha Holešovice h 11 kufr na kole kách / kufr 12 šedá x 45 cm 14 notebook HP / notebook 15 ano / ne Úloha 4 16 narozenin 17 zahrad 18 saláty 19 dort 20 pivo 21 dvacet 22 manželkou 23 vid nou 24 vzít 25 svetr Hodnocení: à 1b. (celkem 25 bod ). 16

17 ÁST II: Porozum ní vyslechnutému textu Dialogy 1 a b c 2 a b c 3 a b c 4 a b c 5 a b c Hlášení 6 ANO NE 7 ANO NE 8 ANO NE 9 ANO NE 10 ANO NE Zprávy 11 a b c d 12 a b c d 13 a b c d 14 a b c d 15 a b c d Hodnocení: à 1b. (celkem 15 bod ). 17

18 Hodnocení ÁST III: Psaní U písemné ásti se hodnotí obsahová stránka textu (uchaze musí napsat jednu až dv v ty ke každému ze ty bod podle zadání úkolu) a jeho komunika ní a jazyková forma odpovídající úrovni A1 podle SERRJ. Maximální po et je 10 bod. Spln ní zadání úkolu po obsahové stránce (hodnotí se vždy u každého ze ty bod ) Komunika ní a jazyková forma textu na úrovni A1 (hodnotí se u textu jako celku) 2 body úkol obsahov zcela spln ný a srozumitelný 1 bod obsahové nedostatky, áste n spln ný úkol 0 bod úkol nespln ný a/nebo nesrozumitelný 2 body komunika n a jazykov p im ený text 1 bod komunika ní a jazykové nedostatky, áste n srozumitelný text 0 bod netypické nebo chyb jící vazby vážn narušující srozumitelnost textu P.: Dobrý den, hledáme velký rodinný d m blízko Prahy. Musí tam být: dv ložnice, velký pokoj pro d ti, obývací pokoj, hezká kuchyn a dv koupelny. Chceme také zahradu a kv tiny, bazén, velkou garáž pro dv auta. D m m žeme koupit za maximáln 7mil. K. D kujeme za nabídku! Manželé Ivanovovi 18

19 ODPOV DNÍ LIST ÁST I: tení s porozum ním Úloha 1 1 ANO NE 2 ANO NE 3 ANO NE íslo zkoušky Datum Jméno a p íjmení Úloha 2 4 a b c d 5 a b c d Úloha ano / ne Úloha ÁST I (celkem) Uchaze (celkem) 25 bod (à 1b.) / 100% b. / % 19

20 ODPOV DNÍ LIST ÁST II: Porozum ní vyslechnutému textu íslo zkoušky Datum Jméno a p íjmení Dialogy 1 a b c 2 a b c 3 a b c 4 a b c 5 a b c Hlášení 6 ANO NE 7 ANO NE 8 ANO NE 9 ANO NE 10 ANO NE Zprávy 11 a b c d 12 a b c d 13 a b c d 14 a b c d 15 a b c d ÁST II (celkem) Uchaze (celkem) 15 bod (à 1b.) / 100% b. / % 20

21 ODPOV DNÍ LIST ÁST III: Psaní íslo zkoušky Datum Jméno a p íjmení Zde napište sv j text (minimáln 30 slov). ÁST III (celkem) Uchaze (celkem) 10 bod / 100% b. / % 21

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR (úroveň A1 podle SERR)

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR (úroveň A1 podle SERR) ÚVODEM Máte v ruce brožuru, která Vám pomůže připravit se na zkoušku z češtiny. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část prověří Vaše dovednosti poslechové 1, psaní a čtení. Po písemné části

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí.

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí. Příští Echo vychází 11, června 2010 REDAKCE KRÁMSKÁ 29 NÁCHOD www.novinyecho.cz Ro ník 17/ íslo 16/4. ervna 2010 ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY 24 000 výtisk www.e-nachodsko.cz portál náchodského regionu www.e-nachodsko.cz

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

KANCELÁŘ. Letecky. Autokarem. Lázně a termály. Cestovní kancelář A-Z TOUR s.r.o. Tel: 558 551 187-89. www.ckaztour.cz

KANCELÁŘ. Letecky. Autokarem. Lázně a termály. Cestovní kancelář A-Z TOUR s.r.o. Tel: 558 551 187-89. www.ckaztour.cz 2 015 CESTOVNÍ KANCELÁŘ 15. 1 5. s sezona ezo n a Letecky BULHARSKO LONDÝN ŘÍM, PAŘÍŽ Autokarem ITÁLIE RAKOUSKO SLOVINSKO POLSKO ŠVÝCARSKO Lázně a termály MAĎARSKO ČR, SR Cestovní kancelář A-Z TOUR s.r.o.

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

Příští Echo vychází 30. ledna 2009

Příští Echo vychází 30. ledna 2009 Příští Echo vychází 30. ledna 2009 REDKCE KRÁMSKÁ 29 NÁCHOD www.novinyecho.cz Ro ník 16/ íslo 2/23. ledna 2009 ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY 22 500 výtisk TOTÁLNÍ VÝPRODEJ LIKVIDCE ZÁSOB DOPRV ZDRM SPLÁTKOVÝ

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY P EDVÁNO NÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT. krizové ceny LCD, PLAZEM, DVD MY EK - PRA EK SPORÁK I SUŠI EK. Pf 2010

ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY P EDVÁNO NÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT. krizové ceny LCD, PLAZEM, DVD MY EK - PRA EK SPORÁK I SUŠI EK. Pf 2010 Příští Echo vychází 15, ledna 2010 Výsledky LAGUNA CUPU v bowlingu dnes na www.novinyecho.cz Ro ník 16/ íslo 35/18. prosince 2009 ww w.e-nac hod s k o. cz ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY p or tá l n ác h o ds k

Více

K ava p ed úterní sch zí onemocn l

K ava p ed úterní sch zí onemocn l www.tydenikpernstejn.cz PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO....... LETIŠT OSTROUHALO, KRAJ CHCE JEHO STO MILION CELKEM DEVATENÁCT LET PRO BRUTÁLNÍ LUPI E Z PARDUBIC str. 2 str. 4 str. 8 POKRA OVALA HALOVÁ

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

P íští Echo vychází 4. listopadu 2011

P íští Echo vychází 4. listopadu 2011 P íští Echo vychází 4. listopadu 2011 28. října 1895 na Dobrošově první turistická útulna Ro ník 18/ íslo 29/21. íjna 2011 ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY WWW.NOVINYECHO.CZ VÝPRODEJ PRA KY MY KY SPORÁKY LCD PLAZMY

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

LISTY OBCE POHO Í. Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008

LISTY OBCE POHO Í. Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008 LISTY OBCE POHO Í Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008 1 Jedno z dvanácti apích hnízd máme v Poho í! Letos se na hnízd za místním kostelem op t usadili ápi. V lo ském roce p ilet l

Více

ANGLI TINA ve Velké Británii

ANGLI TINA ve Velké Británii ANGLI TINA ve Velké Británii Vá ení rodi e, dovolujeme si Vám nabídnout pro Va e dít mo nost zú astnit se jazykového pobytu v Anglii. Nejv t ím p ínosem takovýchto pobyt je bezpochyby p ekonání strachu

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Praha 2006 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Škola je zařazena v programu SZ Škola podporující zdraví Školní vzdělávací program pro

Více

Zprávy student ze studijních pobyt 2005

Zprávy student ze studijních pobyt 2005 Zprávy student ze studijních pobyt 2005 Zuzana Drvotová Lenka Jinochová Petr Kosour Anna Lauermannová So a Vojt chová Tereza Vrublová Osobní údaje: Jméno: Délka pobytu: Místo pobytu: Název školy: Kontaktní

Více

Titulní strana. estavlky

Titulní strana. estavlky Titulní strana estavlky Redakce úvodem Z obsahu Zprávy obce Borovnice: Co se d je v obci - záznam z ve ejného zasedání Další informace: Stomatologická léka ská pohotovost Ve ejná vyhláška a informace k

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více