Na2 stromeçku2 ho í 2 svíçky, vyhlíæíme2 andêlíçky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na2 stromeçku2 ho í 2 svíçky, vyhlíæíme2 andêlíçky."

Transkript

1 têdrÿ veçer uæ je tady, sníh se sype na zahrady. Na stromeçku ho í svíçky, vyhlíæíme andêlíçky. Mají sanê spárem koní, rolniçky jim pêknê zvoní. kolní rok 01 / 01 XVI roçník prosinec 4Základní kola prof. V. Vejdovského Litovel htp:/ w.zrakol.cz V tomto çísle: P i el knám Mikulá Vánoçní * poezie Vánoçní a achovÿ kresby * turnaj Dêti se v uçí Praze jazyky * Zimní na internetu soust edêní * Goalbalová zrakovê postiæenÿch liga v Plzni * v Krkono ích * ùçast æákû na vÿstavê vÿtvarnÿch prací * Vánoçní kvíz Ji í Æáçek O têdrém veçeru Uhánêjí bílou plání, vezou v ecka lidská p ání: pytel têstí, náruç lásky, æádnÿ pláç a æádné vrásky. Vzácnÿ náklad vezou zdáli, abychom se rádi smáli. Pásli ovce vala i (lidová) Pásli ovce vala i p i betlémském sala i. Andêl se jim ukázal, do Betléma jim kázal. Jdête, jdête, pospê te, Jeæí ka tam najdete. A on leæí jesliçkách, ovinutÿ vplençiçkách.

2 kolní noviny prosinec 01 Dêtiseuçíjazykynainternetu Uçeníjazykûnebylonikdyjednodu í azábavnêj í. Internetovéjazykovékurzypronevidoméæáky jsoup izpûsobenypot ebámzrakovêhendikepovanÿch, uçitsepodlenichalemohouv ichni. Základní kolaprof.v.vejdovskéhoje partneremprojektujazykovÿchuçebnic, æáci6.aæ9.t ídysitakbêænéhodiny angliçtinyzpest ujívÿukounainternetu. Internetovéjazykovékurzypronevidoméæáky jsouukázkouevropskéhoprojektu,kterÿmodernizujeazatraktivñujevÿukujazykû.projekt ídíneziskováorganizaceliberix,o.p.s.,z Vejdovskéhojepak jehopartnerem.toznamená,æemájako prvnímoænostjazykovéuçebnicevyzkou- etapouæívat.atakésetakdêje,dêtiod 6.do9.t ídysijiæprácisuçebnicemivyzkou elyajsouschopnyjepouæívatve koleidoma. Couçebniceumí Internetovéjazykovékurzypronevidoméæáky jsoujazykovouuçebnicí,kteráje kdispozicinainternetu.staçímítpouze poçítaç,internetamoænostp ehrátzvuk jazykovéuçebnicemûæetepouæívatkdykolivakdekoliv.uçebnicejsoup izpûsobeny pot ebámzrakovêhendikepovanÿch,texty majízvukovévÿstupy,písmomûæetenêkolikanásobnêzvêt ovat,uçebnicespolupracujísbrailskÿm ádkemihlasovÿmsyntezátorem. Mnoæstvíkvalitníchzvukovÿch nahrávekjevelkouvÿhodouuçebnic. Dêtisimohouvyzkou etnap íkladpsanídiktátu,kterÿnamluvilabritskámluvçí, íkápaníuçitelkajanavalíçková,která uçebnicevyuæívájakodoplnêkp ivÿuce angliçtiny. Çty ijazykynainternetu Pokudchceteuçebnicepouæívat,nepot ebujetektomupomocuçitele.staçí dointernetovéhoprohlíæeçezadatadresu adostanetesenastránku projektu.zdesivyberete,ojakÿjazykmátezájem.uçebniceumoæñujívÿukuangliçtiny,nêmçiny,ital tinya panêl tiny. Ovládáníapohybvuçebnicijsouvelmi jednoduchéaintuitivní.pokudumítebêænêovládatpoçítaç,zvládneteiovládání uçebnice.jednotlivéçásti Internetovÿch jazykovÿchkurzû jsouvelmipodobné bêænÿmuçebnicím,jsourozdêlenydotematickÿchlekcí.lekcesepakskládajíze slovnízásoby,gramatikyaprocviçování probranélátky. Jazykovéuçebnicejsou financoványzestrukturálníchfondûeu ajsouprov echnykdispozicizdarma. Mûæejepouæívatkdokoliv nevidomÿ, slabozrakÿ,vidící jednotlivec, kola ifirma, zdûrazñujevlastimilot, editel spoleçnostiliberix. Vÿhodaprorodiçe Vçlánkubylojiæzmínêno,æetextyjsou namluvenérodilÿmmluvçím.tohomohou vÿbornêvyuæítrodiçe,kte ísesdêtmiuçí azkou íje.jakchcetevyzkou etsvého maléhostudentazeslovíçek,kdyænevíte, jaksedanéslovovyslovuje?s Internetovÿmijazykovÿmikurzy tojdepomêrnê snadno.zpûsobyvyuæitítétopomûcky jsouneomezenéazáleæínafantazikaædého,jakakteréçástiuçebnicepouæije. BronislavaHo ková,liberix,o.p.s.

3 prosinec 01 kolní noviny 3 GoalbalováligavPlzni nalo Ve Plzni dnech. 5. kolo roçníku listopadu æákovské 01 se ko- goalbalové mladÿch talentovanÿch ligy spojené goalbalistû se soust edêním rem Doubravky. Po adatelé p ipravili a pro pohágram. zúçastnêné V pátek bohatÿ probíhalo sportovní sportovní a kulturní soust edêní goalbalovÿch pro- trenérû a instruktorû nováçkû a vsobotu pod se dohledem zehrál samotnÿ turnaj. jiæ ro- Na e druæstvo ve sloæení LeonSkvorcov,MartinaKopová,LídaVa eková, AdélaMachatováaPetraKvapilová obsadilo sehrálo adu t etí vyrovnanÿch p íçku, çímæ se utkání dostalo a celkovê systém podzemních chodeb. Poté jsme druæstvo Opavy, které se opêt po nêkolika p ed centrem mêli moænost projít malebnÿm historickÿm to letech odpovídá zapojilo souçasnÿm do ligového moænostem klání. sváteçní mêsta atmosférou a nav tívit na ch a pokochat trzích. se T etímísho tÿmu, neboƒ jak druhá Praha nám. na e- Naprohlídcejsmesedovêdêlinap íklad ito,proçmáplzeñvesvémznakuvelbci Míru, jenom tak o ivítêzné krok p ed druæstvo námi, ale Plznê i s jsou nimi p e- louda,atojeimalÿkvízprona eçtená- e.kdoprvníp inesesprávnouodpovêâ jsme sportovního sehráli têstí dûstojné jsme partie mohli a i p i p ekvapit. tro e natutootázkudokancelá espc,dostanemalÿdárek. Nestalo necháme se na tak p í tê. a snad Nás si tê í, toto p ekvapení kádr je stabilizovanÿ a navíc se, æe vedle litovelskÿ kémsi Nová dvojrychlostním koncepce goalbalu systému, spoçívá kdy se vja- na bytného pana kolníka Pavla Vlçka, rozrostl nez- jednak kaædém turnaji odehraje jednak turnaj kol, adatelûm o paní zdravotní velmi Janu pomohla piçkovou, vobtíæné která práci popostiæenÿch turnaj sportovcû. talentovanÿch Tím se têæce zabezpeçí zrakovê zapisovatelky Po adatelé vzali utkání. zrakovê vyrovnanost soutêæe irûst talentû z ad prohlídku tajemného sportovce plzeñského ina podzemí, atraktivní 01 postiæenÿch. Myslím, æe i vroce ná ûm se p ejeme tedy máme pêkné na svátky, co tê it, v e aproto nejlep í, çte- kde a proç jsme vznikl se mohli pod samotnou seznámit Plzní stím, spletitÿ jak roce! hodnê zdraví, pohybu a sportu vp í tím Mirko Spurník Vánoçnívÿstavavÿtvarnÿchprací pêlÿch. V Mêstském Zúçastñují klubu se Litovel jí pravidelnê se opêt æáci konala litovelskÿch oblíbená kol vÿstava idospêlí vÿtvarnÿch vÿtvarníci prací amaté i dêtí idos- iprofesionálové. ozdoby nebo Vÿstava dárky. je zçásti prodejní a hodnê náv têvníkû si zde zakoupí originální dinách Letos vÿtvarné na vÿstavu vÿchovy svÿmi nakreslili mi obrázky vÿtvory a p ispêli vyrobili i trojrozmêrné dêvçata a chlapci z na í dekorace, koly. V v horamickém krouæku zhotovili betlém. Moc se jim to povedlo a urçitê mêli u náv têvníkû ke- vÿstavy úspêch.

4 4 kolní noviny prosinec 01 Vánoçní achovÿturnajvpraze since. achovÿ Do Prahy turnaj jsme se konal p ijeli od po. jedenácté do 4. pro- Hrad hodinê a na dopoledne. Karlûv most. Po obêdê Ve t i hodiny jsme li bylo na jsme zahájení turnaje a zaçali jsme hrát. Byli Star í rozdêleni hráli dohromady na mlad í 7 zápasû a star í a hráçe. mlad í polovinu 9 kaædÿ s a kaædÿm. vsobotu V zbytek pátek jsme zápasû. odehráli lavské Po vyhlá ení a Staromêstské vÿsledkû námêstí. jsme li Kdyæ na Vác- jsme jsme se vrátili sta kami plnÿmi nákupû, mêli mouce. ni jsme vyrazili Do Litovle na nádraæí jsme dorazili a jeli do kolem Olo- V nedêli volno ráno a hráli jsme jsme brzy rûzné vstali, hry. po snída- ledne a roze li jsme se domû. po- Aneta P idalová, 9. t ída P ed Vánocemi jsem byla vpraze. Hrály vém V prosinci turnaji. Celÿ jsem víkend byla v jsme Praze hráli na acho- jsem se tam achy a já byla çtvrtá. Z úspêchu jsme se podívat po Praze. Uæ tam zaçaly a byli noçní mêla radost. V Praze se mi líbily váromêstském stromeçky. Ten nejkrásnêj í na Sta- Vánoce Chodili a v ude jsme po vonêla rûznÿch trdla. modra. námêstí byl nazdobenÿ do Jednou znich byl Praæskÿ hrad památkách. bylo vidêt To, v ude. æe zaçala Hlavnê na stáncích atmosféra, scuk- rovím romêstskÿ orloj. Vidêli jsme ispoustu a také krásnÿch Sta- bylo ina a s Praæském mi hradê, ozdobami. kde na Moc nádvo í pêknê Moc soch jsem na si Karlovê ten víkend mostê. bych si ho zopakovat je tê uæila jednou. a chtêla jsem hlídala nakoupila hradní stráæ. nêco V obchûdku sko ením Nikola pro tátu Klárová, a maminku. 4. t ída Vêra Faksová, 4. t ída ve achového dvou vêkovÿch turnaje kategoriích. se zúçastnilo 3 dêtí zbratislavy, Opavy, Litovle a Prahy a hrálo se V V kategori kategori star ích mlad ích æákû æákû získal vybojovala Petr Vlçek Nikola st íbrnou Klárová medaili, 4. místo Patrik a Vêra paçek Faksová skonçil 7. místo. a Aneta P idalová jedenáctá. estÿ

5 prosinec 01 kolní noviny 5 Zimní soust edêní na bêækách v Krkono ích Ve druhém prosincovém tÿdnu se vor- ganizaci ÇSZPS konalo na Çerné ho e u Janskÿch Lázní vkrkono ích tradiçní bêæecké soust edêní talentovanÿch zrakovê postiæenÿch sportovcû, jeæ kopíruje svoji letní obdobu ze umavské Æelezné Rudy. Na 5 æákû speciálních kol iæákû integrovanÿch, mezi nimiæ nechybêli sportovci zprahy, Brna, Opavy, Plznê, Litovle çi Liberce, mêlo moænost pod dohledem trenérû a speciálních pedagogû zdokonalovat svoje dovednosti na bêæeckÿch lyæích a rozvíjet a zvy ovat vy ích çeskÿch hor. svoji fyzickou kondici. Litovelskou kolu reprezentoval æák 3. Ubytování istravování bylo zaji têno t ídy Marek Truneçka a vedl si nadmíru na Çerné boudê, kde v em úçastníkûm dob e jeho lyæa ské dovednosti ly byly poskytnuty ty nejlep í podmínky pro rychle nahoru, a tak vzávêreçném závodê intervalovÿm zpûsobem ve své kate- jejich vÿkonostní rûst, klid a regeneraci. Poçasí úçastníkûm p álo, teplÿ podzim gori mlad ích æákû zvítêzil a ostatní závodníky porazil rozdílem t ídy. Jeho ví- vkrkono ích vyst ídala ze dne na den paní Zima, a tak jsme mohli, sice za vêtrného poçasí a stálého snêæení, ale díky zu lyæování zrakovê postiæenÿch a byl zatêzství neuniklo çlenûm sportovního svatomu na 50 cm çerstvého snêhu, pilovat azen do seznamu talentovanÿch mladÿch sportovcû. abecedu bêæeckého sportu ve dvoufázovÿch trénincích denê, ráno iodpoledne. Myslím, æe iletos nám têstí p álo Nechybêla ani rozcviçka a veçerní p edná ky o lyæa ské technice, vÿzbroji a vÿ- tvá, takæe na pobyt vkrkono ích nám a paní Zima nám ukázala svoji p ívêtivou stroji, histori lyæování nebo o nebezpeçí, zûstanou jenom ty nejlep í vzpomínky. které çíhá na neopatrné náv têvníky nej- Mirko Spurník P i el k nám Mikulá Svatÿ Mikulá si tentokrát pospí il a nav tívil na i kolu uæ vpátek. prosince. Tradiçnê ho doprovázeli krásní andêlé a çerti, kte í letos vypadali obzvlá ƒ hrozivê. Bylo to asi proto, æe nêkte í æáci hodnê zlobili. Na têstí si je çerti ve svÿch pytlích neodnesli a ti hodní dostali sladkou nadílku. O pêknÿ záæitek æákû 1. stupnê se letos postarali chlapci a dêvçata 8. t ídy a obçanské sdruæení LITKA.

6 6 kolní noviny prosinec 01 Vánoçníkvíz Odpovêzte ANO nebo NE na následující otázky a dozvíte se, jakÿ je vá vztah k Vánocûm. Napi te si své odpovêdi a teprve pak si p eçtête dole vÿsledek. Kvíz pro vás p eloæili zçasopisu pro vÿuku angliçtiny R + R æáci a æákynê 8. t ídy. 1. Mám rád(a) atmosféru se v ím, co ktomu pat í se svíçkami, koledami a ozdobami.. Plánuji si dop edu, jaké dárky komu koupím, protoæe chci, aby byl kaædÿ ƒastnÿ. 3. Rád(a) zdobím stromeçek isvûj pokoj. 4. Obvykle kupuji dárky poslední dny p ed Vánocemi. 5. Velmi çasto si stêæuji, æe mûj bratr nebo sestra dostali více dárkû nebo lep í dárky neæ já. 6. Na têdrÿ den bych byl(a) rad i se svÿmi kamarády neæ se svou rodinou. 7. Jestliæe mê maminka poæádá, abych jí pomohl(a) sp ípravou têdroveçerní veçe e, p edstírám, æe jsem velmi zaneprázdnênÿ(á). 8. Mám rád(a) klidné Vánoce a vadí mi hodnê ch reklam vulicích a obchodech. 9. Rád(a) pomáhám mamince péct cukroví. 10. Jestliæe mê o hlavních sváteçních dnech pozve kamarád, abych sním el ( la) lyæovat, tak bych el ( la) rád(a). 1. Up ímnê eçeno, mám rád(a) Vánoce jenom proto, æe je to doba, kdy není kola. 1. Mám opravdu radost ze v ech dárkû, které dostanu, protoæe vím, æe byly darovány sláskou. Vylu têní: 1 Za ano, kaædou ano, shodnou 3 ano, 4 odpovêâ ne, 5 ne, si 6 zapoçítejte ne, 7 ne, 8 1 ano, bod: 0 4 body: Jak je vidêt, Vánoce vás netê í. Nemáte 9 ano, radost 10 ne, z jejich 1ne, romantiky 1 ano. si bêhem nich legraci a têstí ve své rodinê. Na e rada zní p estêhujte se do zemê, a neuæíváte Vánoce neslaví, va e rodina bude ƒastnêj í bez pohledu na va i znudênou tvá. kde se ƒastnÿmi. 5 8 bodû: Zkuste Máte letos rádi p ispêt Vánoce, ve ale své neumíte rodinê k je tê tomu, dost aby dob e vás v echny dávat druhÿm lidem dny tê ily a dêlat je a abyste 9 1 strávili bodû: Milujete tento podivuhodnÿ Vánoce! Chápete, ças pohromadê. dûleæité dávat druhÿm lidem a vidêt, æe jsou æe ƒastní. je krásné Doufáme, dostávat æe dárky, si udræíte ale æe je také náladu, velmi nenecháte se strhnout spêchem a neotráví vás komerce bêhem této nádherné doby. V em çtená ûm kolních novin p ejeme krásné Vánoce a ƒastnÿ novÿ rok 01! Uzávêrka p í tího çísla je 0.ledna 01 KOLNï tel *htp:/ NOVINY vydávázákladní kolaprof.v.vejdovského,nám.p emyslaotakara w.zraklit.cze lo1.prosince01 7,78401Litovel* Red.J.Valíçková shromaæâujep íspêvkyadotazyajeautorkouçlánkûbezpodpisu*foto M.Spurník(str.3a 5),M.Dobe (str.4)*poçítaçovásazbaatisk JAYsoftware

se2 æivotem2 rytí e, 2 pano e2 çi 2 prostého lo2 rovnêæ 2 na2 zbranê2 a2 jejich2 vyuæití. Tato2 p edná ka2 mi 2 p inesla2 mnoho

se2 æivotem2 rytí e, 2 pano e2 çi 2 prostého lo2 rovnêæ 2 na2 zbranê2 a2 jejich2 vyuæití. Tato2 p edná ka2 mi 2 p inesla2 mnoho kolní rok 01 / 013 XIX roçník b ezen 56 7 Základní kolaprof.v.vejdovskéhoolomouc htp:/ w.zrakol.cz Vtomtoçísle: Hodnocení za Husité I. pololetí do kol * Zápis * Besídka do 1. t ídy * Lyæa skÿ * Koncert

Více

Vychovatelé. Mate ská2 kola. T ídní 2 uçitelé. Boæena2 Zdráhalová 2

Vychovatelé. Mate ská2 kola. T ídní 2 uçitelé. Boæena2 Zdráhalová 2 kolní rok 01 / 013 XIX roçník zá í 1 Základní kola prof. V. Vejdovského Olomouc htp:/ w.zrakol.cz V tomto çísle: Organizace kolního roku * Kdo je kdo * Máme novou kolu! (Slavnostní zahájení vnové kolní

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Sloučení se SŠ Svatý Kopeček

Sloučení se SŠ Svatý Kopeček SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského, Olomouc http://www.zrakol.cz http://www.sskopecek.cz V tomto čísle: Sloučení se SŠ Svatý Kopeček, Zažili jsme, Neviditelná Olomouc očima žáků, Seznamte se... s autismem,

Více

silvestr 2005 chrustenice 2006

silvestr 2005 chrustenice 2006 silvestr 2005 chrustenice 2006 5 nejlepších: Japonsko masters (9,67) Austrálie mixed (9,50) 5 nejhorších: Japonsko ženy (6,82) Kanada mixed (6,90) Japonsko ročenka 2006 v tomto čísle naleznete: konec sezóny

Více

Úvodník. Obsah: Ahoj spolu áci

Úvodník. Obsah: Ahoj spolu áci Ahoj spolu áci Úvodník Za tento m síc se událo hodn v cí a my jsme se sna ili vybrat ty nejd le it j í. Doufám, e si vzpomínáte na minule vydání,kde jsem zmínil kometu,která bude vid t na no ní obloze

Více

Mûæe bÿt, æetento çláneçekzûstane çtená i. poçet. Není viditelnÿ zvlá tê pro ty, kte í vidêt nechtêjí. Nemyslí mtí mvizáæ mentálnê

Mûæe bÿt, æetento çláneçekzûstane çtená i. poçet. Není viditelnÿ zvlá tê pro ty, kte í vidêt nechtêjí. Nemyslí mtí mvizáæ mentálnê SVITAVSK KULTURNï S AV INFORMAÇNï I T A V S K M ësïçnïk K U L T U R N ï K A L E N D Å L I S T O P A D 2 0 0 1 Dobrÿ den, Potkáte-li nêkdy vlistopadu nêkde vna emmêstê na ulici nebo nêkdejinde studenta

Více

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce Zpravodaj města Chropyně Vážení spoluobčané, už je skoro za námi další rok. Již za několik dní budeme slavit Štědrý den a následující vánoční svátky. Advent je doba určená k zamyšlení a vzpomínkám. Žijeme

Více

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ 11:00 setkání na faře 10:00 nedělní škola Neděle: Pátek: 18:30 pěvecký Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně I Betlémský kostel a kostel J. A. Komenského (Červený

Více

Občanské sdružení Tandem

Občanské sdružení Tandem Výroční zpráva 2014 os Tandem Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči v Opavě Obsah Občanské sdružení Tandem... 3 Úspěšně realizované projekty roku 2014... 4 Realizované

Více

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ konfirmandé 18:00 mládež Čtvrtek: 10:00 klub otevř. dveří 17:00 biblická Pátek: 18:30 pěvecký Neděle: 10:00 nedělní škola 11:00 setkání na faře Kociánka Neděle: 9.00 nedělní škola 10:00 setkání v Losově

Více

Vůně Vánoc ČTĚTE. Přeji mnoho úspěchů. Škola jede na plný plyn

Vůně Vánoc ČTĚTE. Přeji mnoho úspěchů. Škola jede na plný plyn Číslo / prosinec Vůně Vánoc Když byl náš starší syn hodně malý, měl jednu velmi oblíbenou knížku. Byla v ní ří kadla, která měla dětem přiblížit různá povolání. Vzpomínám si, že řidič se v ní předsta voval

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Je to neuvěřitelné, ale ještě před dvaceti lety jsme uměli přežít bez mobilních telefonů, internetu a počítačů. Dnes už nemůžeme pochopit, že jsme si dokázali

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 2/2003-2004. Redakce časopisu se rozšiřuje. Úvodník. Mikulášské klání slavilo úspěch. Sbírka pro Lukáše.

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 2/2003-2004. Redakce časopisu se rozšiřuje. Úvodník. Mikulášské klání slavilo úspěch. Sbírka pro Lukáše. SPORŤÁK 2/2003-2004 školní časopis 7. ZŠ Kolín www.7zskolin.cz Úvodník Ahoj kluci a holky! Dostává se Vám do rukou nové číslo časopisu Sporťák. Doufáme, že vám pomůže příjemně zkrátit čas, který zbývá

Více

MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY

MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY III-IV 2014/2015 1 Obsah Užijte si prázdniny, v září se těšíme na nové redaktory... 3 Monika Němečková miluje tvoření všeho druhu... 4 Bezpečnost hlídá vrátný Zdeněk Franc...

Více

PŘIJELI JSME, VIDĚLI JSME... 3 BYLI JSME PŘI TOM... 6 NA DOMÁCÍ PŮDĚ... 7. MEZI NÁMI... 10 Stužkovací večírky aneb jak správně je připravit...

PŘIJELI JSME, VIDĚLI JSME... 3 BYLI JSME PŘI TOM... 6 NA DOMÁCÍ PŮDĚ... 7. MEZI NÁMI... 10 Stužkovací večírky aneb jak správně je připravit... PŘIJELI JSME, VIDĚLI JSME... 3 GAUDEAMUS... 3 EXKURZE DO HOTELU SLADOVNA & PANORAMA... 4 Jekyll a Hyde v Městském divadle v Brně... 4 IE4 ve Vídni... 5 HT3 ve Vídni... 5 BYLI JSME PŘI TOM.... 6 Naši veterináři

Více

Základní škola Březolupy ŠKOLÁK. Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014. Mikulášská družina

Základní škola Březolupy ŠKOLÁK. Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014. Mikulášská družina Základní škola Březolupy ŠKOLÁK Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014 Mikulášská družina Milé čtenářky a milí čtenáři, do rukou se Vám dostává další číslo našeho časopisu a věříme, že Vám přinese

Více

Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD

Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Září, říjen, listopad, prosinec, leden i únor Cože? To už jsou i listy kalendáře měsíce odvozeného od ledu za námi? Ano, je to vskutku

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem ŠKOLÁK ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Číslo 3 Ročník sedmý 2014 Školní rok 2013/14 Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem Lidé spolu komunikují už odpradávna. Jako jediní ze zvířat jsme si ale vytvořili

Více

Čtvrtletník Základní školy Školní 1480, Chomutov. Zelená pro naši školu Novinky ze školy Křížový výslech Stránky zábavy Vlastní tvorba

Čtvrtletník Základní školy Školní 1480, Chomutov. Zelená pro naši školu Novinky ze školy Křížový výslech Stránky zábavy Vlastní tvorba Čtvrtletník Základní školy Školní 1480, Chomutov Únor 4 Zelená pro naši školu Novinky ze školy Křížový výslech Stránky zábavy Vlastní tvorba Zelená pro naši školu 21. listopadu se v Oblastním muzeu v Chomutově

Více

sokol e e LekTronIckÝ zpravodaj č eské obce sokolské

sokol e e LekTronIckÝ zpravodaj č eské obce sokolské e LekTronIckÝ zpravodaj č eské obce sokolské sokol e 1 ZPRAVODAJSTVÍ Metodika v Sokolských 2 souzvucích Jak objednat na 2 e-shopu ČOS Vzpomínka na Václava Havla 3 POZVÁNKY Pozvánky žup a jednot 4 Kalendář

Více

2. číslo prosinec 2011

2. číslo prosinec 2011 2. číslo prosinec 2011 ZŠ Pulická DOBRUŠKA Milí čtenáři! ÚVOD Zdravíčko přátelé! Určitě jste si všimli, že v 1. čísle našeho časopisu byl jiný nadpis, než je teď. A proč? Protože tento nadpis je víc IN!

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2011 ČTVRTLETNÍK OBCE 1 strana KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2011 Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Vám přeje Obecní úřad Kněždub www.knezdub.cz

Více

ČTYŘLÍSTEK OPĚT V DUHÁCH...

ČTYŘLÍSTEK OPĚT V DUHÁCH... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník IV., číslo 4, prosinec 2011 ČTYŘLÍSTEK OPĚT V DUHÁCH... Divadlo Antonína Dvořáka v Ostravě bylo

Více

NOVINY. Lampionový průvod vyvrcholil bubnováním INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA. Úvodní slovo. Z obsahu. Prosinec 2014. č. 12, ročník XLI cena 10 Kč

NOVINY. Lampionový průvod vyvrcholil bubnováním INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA. Úvodní slovo. Z obsahu. Prosinec 2014. č. 12, ročník XLI cena 10 Kč NOVINY INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA Prosinec 2014 č. 12, ročník XLI cena 10 Kč Lampionový průvod vyvrcholil bubnováním Úvodní slovo Vážení čtenáři, nastala adventní doba, která představuje přípravu na vánoční

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více