ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST"

Transkript

1 ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 224/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování (dále jen vyhláška ) A. OBECNÁ ČÁST 1. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ Důvodem předložení vyhlášky je zejména změna zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZKI ), provedená zákonem č. 230/2009 Sb., která upravila požadavky na povolení k činnosti investičního fondu, jehož majetek bude obhospodařován investiční společností, a umožnila fúze investičních fondů s osobami, které nemají povolení k činnosti investičního fondu, pokud investiční fond účastnící se takové fúze v důsledku této fúze nezanikne. V důsledku těchto změn se v praxi ukázala potřeba nově stanovit náležitosti a přílohy žádostí o povolení České národní banky k činnosti investičního fondu, jehož majetek bude obhospodařován investiční společností a o povolení k fúzi investičního fondu, upravené vyhláškou č. 269/2004 Sb. 1.1 Název Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených s nečinností Zákonem č. 230/2009 Sb. byl novelizován ZKI. Hlavními změnami byla úprava požadavků na povolení k činnosti investičního fondu, jehož majetek bude obhospodařován investiční společností (dále také nesamosprávný investiční fond ) a umožnění fúze investičních fondů s osobami, které nemají povolení k činnosti investičního fondu, pokud investiční fond účastnící se takové fúze v důsledku této fúze nezanikne. Vzhledem k tomu, že stávající vyhláška č. 269/2004 Sb., s těmito novými situacemi nepočítá, ukázala se při její praktické aplikaci v rámci správních řízení vedených Českou národní bankou na základě žádostí příslušných subjektů potřeba její novelizace. Zároveň byly identifikovány další oblasti, kde již stávající znění vyhlášky neodpovídá současnému právnímu stavu. Jedná se zejména o změny, které nastaly v souvislosti se zákonem č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, který změnil terminologii a také proces přeměny obchodních společností. Hlavním cílem této vyhlášky je aktualizovat její obsah tak, aby byl v souladu se zákonnými požadavky a obsahoval úplný výčet náležitostí žádostí a jejich příloh se záměrem maximálně urychlit a zjednodušit podávání žádostí v oblastech kolektivního investování, které doznaly změn výše uvedenými zákony. K naplnění uvedeného cíle obsahuje vyhláška: 1

2 a) zvláštní úpravu náležitostí a příloh žádosti o povolení k činnosti nesamosprávného investičního fondu a také jiných žádostí, kde se promítl dopad změn úpravy nesamosprávných investičních fondů; b) změny v náležitostech a přílohách žádosti o povolení fúze a rozdělení investiční společnosti a investičního fondu; c) změnu definice majetkových poměrů při posuzování důvěryhodnosti osob v návaznosti na nový insolvenční zákon; d) úpravu terminologie a orgánu dohledu v souladu se změnami, které doprovázely sjednocení dohledu (dozor x dohled, Komise pro cenné papíry x ČNB apod.); e) zrušení povinností v důsledku změn souvisejících předpisů, a to povinnosti dokládat výpis z evidence Rejstříku trestů, dokládat potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti a vypuštění úpravy týkající se předkládání příloh v cizím jazyce; f) úpravu dílčích nedostatků vyhlášky, které vyšly najevo v licenční praxi České národní banky (např. doplnění příslibu depozitáře uzavřít depozitářskou smlouvu v případech zakládání fondů kolektivního investování a stanoviska k přeměně investičních společností a investičních fondů). Česká národní banka v oblasti licenční a povolovací činnosti podporuje sjednocení požadavků při podávání žádostí. Výsledkem je vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky (dále jen sloučená licenční vyhláška ). V oblasti kolektivního investování však nebylo zatím dosaženo potřebných změn na úrovni zákona, které by činily úpravu licencování a povolování v sektoru kolektivního investování vhodnou pro začlenění do sloučené licenční vyhlášky (např. vhodně formulovaná zmocnění pro stanovení vzorů tiskopisů, sjednocení podmínek u vedoucích osob obdobně jako je tomu v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu, možnost širšího využití čestných prohlášení, možnost požadovat údaje o osobách pro obstarání si výpisu z rejstříku trestů v zákoně apod.). Tyto změny se v ZKI plánují v horizontu následujícího jednoho roku v souvislosti s novelizací ZKI při transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (dále jen směrnice UCITS IV ), kde je implementační lhůta stanovena do 30. června Česká národní banka proto záměrně přistupuje pouze k minimalistické novele vyhlášky ve výše uvedeném rozsahu. 2. NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ 2.1 Návrh možných řešení včetně varianty nulové I. Nulová varianta Byl by zachován stávající stav, kdy již vyhláška neodpovídá zákonné úpravě a nesoulad předpisů z hlediska rozsahu požadovaných údajů a dokladů ve správních řízeních je možné řešit pouze výkladem ve spolupráci se žadatelem. II. Varianta - zrušení stávající vyhlášky č. 269/2004 Sb. a současně novelizace sloučené licenční vyhlášky Tato varianta znamená, že stávající vyhláška bude zrušena a náležitosti žádostí v oblasti kolektivního investování budou formou novely začleněny do sloučené licenční vyhlášky. 2

3 III. Varianta - novelizace vyhlášky 269/2004 Sb. V této variantě budou nově upraveny pouze části vyhlášky, jejichž změna je nezbytná kvůli změně zákonů, nebo se v licenční oblasti objevují opakovaně nedostatky. 2.2 Dotčené subjekty Novela vyhlášky dopadá na všechny subjekty působící v oblasti kolektivního investování (investiční společnosti, investiční fondy, depozitáře fondů kolektivního investování) a žadatele o vstup do sektoru kolektivního investování. 3. VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ 3.1 Identifikace nákladů a přínosů I. nulová varianta by zachovala stávající stav, kdy již vyhláška neodpovídá zákonné úpravě. Tento stav snižuje právní jistotu žadatelů a vymahatelnost práva. Nulová varianta zvyšuje náklady na právní zastoupení, zvyšuje zátěž licenčních pracovníků ČNB i žadatelů, protože je nezbytná rozsáhlejší předběžná konzultace před podáním žádosti. II. varianta se jeví jako obtížně proveditelná a legislativně nevhodná. Novelizace sloučené licenční vyhlášky by při stávajícím znění zmocnění v ZKI k jejímu vydání zcela narušila její systematiku a tato by se stala nepřehlednou. To by s sebou neslo zvýšené náklady na právní zastoupení, vyšší časovou náročnost jak pro žadatele, tak pro licenční pracovníky ČNB a vyšší riziko nákladů by se mohlo projevit i u stávajících žádostí podávaných podle sloučené licenční vyhlášky, protože její aplikace by byla z důvodů zásahů do její systematiky náročnější. III. varianta umožňuje flexibilně reagovat na současné požadavky, optimalizuje množství informací a příloh požadovaných od žadatelů. Neočekávají se žádné zvýšené náklady v souvislosti s přijetím vyhlášky, naopak se zjednoduší a zrychlí proces přípravy žádostí, proces jejich zpracování a licenční řízení jako celek. V důsledku toho se dá očekávat i možné snížení nákladů na právní služby související s přípravou žádostí a zastupováním ve správním řízení. Vyhláška nepředstavuje náklady na státní a veřejné rozpočty. Vyhláška bude mít pozitivní dopady na podnikatelské prostředí. Vyhláška nebude mít sociální dopady ani dopady na životní prostředí. 3.2 Konzultace Před zasláním do mezirezortního připomínkového řízení byl návrh vyhlášky konzultován s Asociací pro kapitálový trh ČR, Českou bankovní asociací a Ministerstvem financí. 4. NÁVRH ŘEŠENÍ 4.1 Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení I. nulová varianta by zachovala stávající stav, kdy již vyhláška neodpovídá zákonné úpravě. Tento stav snižuje právní jistotu žadatelů a vymahatelnost práva. Nulová varianta se proto jeví jako nevhodná. II. varianta se jeví jako obtížně proveditelná a legislativně nevhodná. Novelizace sloučené 3

4 licenční vyhlášky by při stávajícím znění zmocnění v ZKI k jejímu vydání zcela narušila její systematiku a tato by se stala nepřehlednou. III. varianta umožňuje flexibilně reagovat na současné požadavky a jeví se jako optimální. Z uvedených důvodů je tato vyhláška jediným vhodným řešením. Navrhovaná právní úprava je v souladu se ZKI. Vyhláška je navrhována v mezích zákonného zmocnění. 4.2 Implementace a vynucování Implementace vyhlášky nevyžaduje zásadní změny činnosti dotčených subjektů ani České národní banky při výkonu dohledu podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance a zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů. Respektování právní úpravy je zajištěno podle povahy věci prostředky správního řízení a správního soudnictví. Předkládaný návrh zvyšuje právní jistotu žadatelů i České národní banky a neobsahuje řešení, která by představovala zvýšené riziko z hlediska proveditelnosti a vynutitelnosti. 4.3 Přezkum účinnosti Účinnost vyhlášky je stanovena k datu prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení vyhlášky. 4.4 Kontakty a prohlášení schválení hodnocení dopadů Radoslav Ševců Česká národní banka sekce regulace a analýz finančního trhu odbor regulace finančního trhu Tel.: Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, s právem Evropských společenství a mezinárodními smlouvami Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, včetně Listiny základních práv a svobod. Navrhovaná právní úprava je vydávána na základě zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška je navržena v kontextu právního řádu jako celku, respektuje význam právních pojmů, jednotlivé instituty soukromého a veřejného práva. Vyhláška neupravuje problematiku práva EU, a proto mu ani neodporuje. 4

5 B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST K bodu 1 Výpis z evidence Rejstříku trestů si může Česká národní banka opatřit sama podle 44b zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Vypouští se proto povinnost jej dokládat pro prokázání bezúhonnosti při posuzování důvěryhodnosti osoby. Jelikož bylo nezbytné přeformulovat i navazující část novelizovaného ustanovení 2 odst. 2 písmene a), byla u požadavku na předkládání dokladu obdobného výpisu z evidence Rejstříku trestů převzata úprava ze sloučené licenční vyhlášky, která je pojmově přesnější. K bodu 2 Vypuštěním požadavku na doložení potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti za účelem posouzení důvěryhodnosti podle ustanovení 2 odst. 2 písmene b) bude snížena nadbytečná administrativní zátěž, protože důvěryhodnost osoby lze dostatečně posoudit i bez předložení tohoto dokladu. Vyhláška bude zároveň reflektovat skutečnost, že důvěryhodnost by měla být posuzována obdobně jak podle ZKI, tak podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přičemž podle sloučené licenční vyhlášky není potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti rovněž požadováno. K bodu 3 Toto doplnění definice majetkových poměrů při posuzování důvěryhodnosti osob reaguje na změny, které přinesl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). K bodu 4 Tento bod upravuje vyhlášku do souladu se stavem předpisů po sjednocení dohledu nad finančním trhem zákonem č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem. K bodu 5 Ustanovení 3 odst. 5 bude zcela vypuštěno bez náhrady, protože částečně koliduje s ustanovením 16 odst. 2 správního řádu, které problematiku jednacího jazyka ve správním řízení komplexně upravuje. Stávající vyhláška byla vydána v době před přijetím nového správního řádu. K bodu 6 Hlavní důvod pro změnu tohoto ustanovení je změna způsobu zveřejňování (nyní způsobem umožňujícím dálkový přístup) seznamu úřadů cizích států, se kterými má Česká národní banka uzavřenou dohodu o spolupráci. Další změny vyplývají ze změn v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem a rovněž byla sjednocena terminologie se sloučenou licenční vyhláškou (např. správní úřad cizího státu nahradí stávající zahraniční správní úřad ). K bodu 7 Tento bod upravuje vyhlášku do souladu se stavem předpisů po sjednocení dohledu nad finančním trhem zákonem č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem. K bodu 8 5

6 Zavádí do vyhlášky explicitně uvedení návrhu obchodní firmy investiční společnosti obdobně jako je tomu při žádosti o povolení k činnosti investičního fondu v 8. ČNB potřebuje znát návrh firmy investiční společnosti zejm. znát pro ověření požadavku 14 odst. 3 ZKI, tj. zda obchodní firma investiční společnosti bude obsahovat označení "investiční společnost". Dále ČNB tímto může zkontrolovat, zda žadatel nemá v úmyslu používat nevhodnou obchodní firmu (např. stejnou nebo zaměnitelnou obchodní firmu jako má už jiná IS). K bodu 9 Změna uvádí ustanovení 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky do souladu s terminologií ZKI, který používá pojmu vlastní kapitál. K bodu 10 Vlastnické struktury bývají zpravidla rozsáhlé, nepřehledné a v licenční praxi je pro pochopení vztahů mezi osobami s kvalifikovanou účastí a pro výpočet výše kvalifikované účasti nezbytné grafické znázornění vztahů. Vyhláška se touto změnou dostane do souladu se sloučenou licenční vyhláškou. K bodu 11 Tento bod upravuje vyhlášku do souladu se stavem předpisů po sjednocení dohledu nad finančním trhem zákonem č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem. K bodu 12 Zpřesňuje a vyjasňuje rozsah údajů, jež mají být součástí plánu obchodní činnosti nezbytných pro jeho posouzení. Vyhláška se touto změnou dostane do souladu s prováděcími vyhláškami k zákonu č. 284/2009 Sb., o platebním styku, a také se sloučenou licenční vyhláškou, oproti které dochází k dalšímu zpřesnění. K bodu 13 V době vzniku vyhlášky č. 269/2004 Sb. ještě nebyla vyhláška č. 347/2004 Sb., o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu, na kterou se odkazuje ve vkládané poznámce pod čarou, proto se tento nedostatek nyní doplňuje. Změna zjednoduší orientaci a pochopení požadavků vyhlášky, protože v praxi měli žadatelé na výklad tohoto ustanovení opakovaně dotazy. Odkaz na současné ustanovení zákona zdůrazňuje rovněž změnu, kterou přinesl zákon č. 230/2009 Sb. tím, že doplnil povinnost investiční společnosti nebo investičního fondu upravit vnitřním předpisem rovněž systém řízení rizik. K bodu 14 Zde je promítnut požadavek na to, aby depozitář projevil své stanovisko k budoucí možnosti vykonávat činnost depozitáře pro fondy kolektivního investování, které bude investiční společnost vytvářet a obhospodařovat. Smyslem ustanovení je získat jeden z dokladů, který umožní posoudit, zda vznikající investiční společnost má organizační předpoklady pro kolektivní investování. Dosavadní znění ustanovení bylo neurčité. K bodu 15 Zde je opraven nedostatek stávající vyhlášky a jsou doplněny vedle kolektivního investování i další činnosti podle ZKI, které mohla investiční společnost pro zákazníky vykonávat a v souvislosti s jejichž výkonem mohly vzniknout závazky vůči zákazníkům. 6

7 K bodu 16 Doplněno ustanovení týkající se žádosti o povolení k činnosti investičního fondu, jehož majetek je obhospodařován investiční společností. Při posouzení je nezbytné znát údaje o investiční společnosti, která má po povolení k činnosti investiční fond obhospodařovat. Důsledek změn vyvolaných zákonem č. 230/2009 Sb. K bodu 17 Vlastnické struktury bývají zpravidla rozsáhlé, nepřehledné a v licenční praxi je pro pochopení vztahů mezi osobami s kvalifikovanou účastí a pro výpočet výše kvalifikované účasti nezbytné grafické znázornění vztahů. Vyhláška se touto změnou dostane do souladu se sloučenou licenční vyhláškou. K bodu 18 Tento bod upravuje vyhlášku do souladu se stavem předpisů po sjednocení dohledu nad finančním trhem zákonem č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem. K bodu 19 Zpřesňuje a vyjasňuje rozsah údajů, jež mají být součástí plánu obchodní činnosti nezbytných pro jeho posouzení. Vyhláška se touto změnou dostane do souladu s prováděcími vyhláškami k zákonu č. 284/2009 Sb., o platebním styku, a také se sloučenou licenční vyhláškou, oproti které dochází k dalšímu zpřesnění. K bodu 20 V době vzniku vyhlášky č. 269/2004 Sb. ještě nebyla vyhláška č. 347/2004 Sb., o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu, na kterou se odkazuje ve vkládané poznámce pod čarou, proto se tento nedostatek nyní doplňuje. Změna zjednoduší orientaci a pochopení požadavků vyhlášky, protože v praxi měli žadatelé na výklad tohoto ustanovení opakovaně dotazy. Odkaz na současné ustanovení zákona zdůrazňuje rovněž změnu, kterou přinesl zákon č. 230/2009 Sb. tím, že doplnil povinnost investiční společnosti nebo investičního fondu upravit vnitřním předpisem rovněž systém řízení rizik. K bodu 21 Zde je promítnut požadavek na to, aby depozitář projevil své souhlasné stanovisko k budoucí možnosti vykonávat činnost depozitáře pro daný investiční fond. Smyslem ustanovení je, aby bylo zřejmé, že depozitář vznikajícího investičního fondu má dle svého sdělení předpoklady k plnění povinností stanovených ZKI. K bodu 22 Vypouští se toto písmeno, protože přílohy žádosti o povolení investičního fondu, jehož majetek bude obhospodařován investiční společností budou nově stanoveny v samostatném 9a. K bodu 23 Vytváří se nový 9a, ve kterém budou stanoveny přílohy žádosti o povolení investičního fondu, jehož majetek bude obhospodařován investiční společností. V případě těchto nesamosprávných investičních fondů budou použita ustanovení tohoto paragrafu a nikoliv 9. Díky tomuto novému ustanovení se sníží požadavky stanovené vyhláškou, zvýší právní jistota žadatelů a nebude nutné v případě nesamosprávných investičních fondů 7

8 využívat ustanovení 3 odst. 8 v případech, kdy žadatelé nechtěli dokládat všechny přílohy dosud vyžadované vyhláškou. V 9a písmenu b) je rozepsán požadavek, aby přikládaná smlouva o obhospodařování byla doplněna o písemný příslib investiční společnosti uzavřít tuto smlouvu tak, aby bylo i formálně zajištěno splnění zákonných požadavků a byla zde jistota vůle investiční společnosti skutečně obhospodařovat majetek investičního fondu. V 9a písmenu c) je zpřesněn rozsah údajů, jež mají být součástí obchodního plánu investiční společnosti nezbytných pro jeho posouzení. V 9a písmenu d) je použita stejná formulace jako v 9 písm. g) s tím, že odkazu na toto ustanovení není použito, protože zákon zde používá jinou terminologii (namísto plánu obchodní činnosti používá obchodní plán ). V 9a písmenu e) je zúžen rozsah požadovaných údajů pro posouzení vedoucích osob nesamosprávného investičního fondu oproti rozsahu požadovaném u samosprávných investičních fondů v 9 písm. d); navazující písmeno e) nahrazuje tyto údaje vyjádřením obhospodařující investiční společnosti, která je nově odpovědná za posouzení znalosti, zkušenosti a důvěryhodnosti vedoucích osob nesamosprávného investičního fondu. Toto zapracovává výjimku podle 64a odst. 1 písm. a) ZKI po novelizaci zákonem č. 230/2009 Sb. V 9a písmenu f) a g) jsou rovněž požadovány pouze minimální údaje o osobách s kvalifikovanou účastí (jejich seznam s údaji o těchto osobách a grafické znázornění vztahů mezi nimi navzájem a jimi a zakládaným investičním fondem), protože není podle 64a odst. 1 písm. a) ZKI nezbytné zjišťovat splnění podmínek podle 64 odst. 1 písm. h) a i) ZKI. K bodu 24 Opravuje se nedostatek stávající vyhlášky, kde u vedoucích osob je nezbytné pro jejich posouzení uvést i údaje o jejich působení v dozorčích orgánech a případná jiná účast na řízení právnických osob. Tímto se tato vyhláška dostane i do souladu se sloučenou licenční vyhláškou. K bodu 25 Doplňuje se, aby bylo ustanovení jasně aplikovatelné i na posuzované fyzické osoby, protože u fyzických osob je užíváno označení majetek a nikoliv kapitál. Tímto se tato vyhláška dostane i do souladu se sloučenou licenční vyhláškou. K bodu 26 Bylo zpřesněno, že tato příloha se připojí k žádosti pouze jedná-li se o následný souhlas. Tento bod dále upravuje vyhlášku do souladu se stavem předpisů po sjednocení dohledu nad finančním trhem zákonem č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem. K bodu 27 Byla snížena časová hranice z neomezené na období posledních 10 let, protože stávající ustanovení kladlo na žadatele o nabytí účasti nepřiměřené administrativní požadavky. Vyhláška se touto změnou dostane do souladu se sloučenou licenční vyhláškou. K bodu 28 Toto je racionalizační ustanovení, které umožňuje osobám, které nabudou účast z důvodu obhospodařování majetku zákazníka, aby nemuseli předkládat přílohy, které po nich nemá 8

9 význam požadovat. Dosud mohl být tento nedostatek vyhlášky řešen jedině odkazem na 3 odst. 8 vyhlášky se zdůvodněním nedoložení požadovaných příloh. K bodu a 15 byly zcela nahrazeny novými, které zapracovávají změnu terminologie a také změny procesu přeměny obchodních společností, a to v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení rovněž zapracovávají změny v procesu posuzování povolení přeměn investičních společností a investičních fondů, které přinesl zákon č. 230/2009 Sb. V 15 písmenu j) je promítnut požadavek na to, aby depozitář projevil své stanovisko k budoucí možnosti vykonávat činnost depozitáře pro každý fond kolektivního investování, jež bude dotčen přeměnou. V 15 písmenu l) je ustanovení dopadající na všechny potenciální situace nepokryté předchozími přílohami. Příkladem může být například situace, kdy se fúze bude účastnit fond, který má uzavřenu smlouvu o obhospodařování majetku podle 17 ZKI, tak v tomto případě by na základě této přeměny mohlo dojít ke změně smlouvy o obhospodařování, případně by její návrh musel být doplněn o písemný příslib investiční společnosti uzavřít tuto smlouvu. Výčet specifických situací zde může být rozsáhlý a pro zjednodušení předpisu byl použit odkaz na ustanovení týkající se příloh při žádostech o povolení k činnosti investiční společnosti, resp. investičního fondu, kde jsou přílohy přesně definovány. K bodu 30 Byl odstraněn nedostatek stávající vyhlášky, kdy nebylo možno ověřit splnění požadavku pro udělení povolení k vytvoření podílového fondu podle 66 odst. 1 písm. a) ZKI ve spojení s 69 ZKI, tj. požadavky na kapitálovou vybavenost investiční společnosti. K bodu 31 Zde je promítnut požadavek na to, aby depozitář projevil své souhlasné stanovisko k budoucí možnosti vykonávat činnost depozitáře pro daný podílový fond. Smyslem ustanovení je, aby bylo zřejmé, že depozitář vznikajícího podílového fondu má dle svého sdělení vytvořeny předpoklady k plnění svých povinností podle ZKI. K bodu 32 Zde byla změněna stávající neurčitá definice přílohy, která činila dlouhodobě výkladové potíže. Nově má být uveden počet podílníků a místo velikosti podílu podílníků bude nově požadován celkový počet podílových listů podílníky držených, protože to odpovídá terminologii v 10 a násl. ZKI. K bodu 33 Vypuštění stávajícího písmene d) je promítnutím změny ZKI v 66 odst. 6 po novelizaci zákonem č. 224/2006 Sb. Smluvní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů jsou součástí statutu podílového fondu, který vznikne splynutím. K bodu 34 Zde je promítnut požadavek na to, aby depozitář projevil své souhlasné stanovisko k budoucí možnosti vykonávat činnost depozitáře pro daný podílový fond. Smyslem ustanovení je, aby bylo zřejmé, že depozitář podílového fondu, který vznikne splynutím, má dle svého sdělení vytvořeny předpoklady k plnění svých povinností a nedojde k ohrožení zájmů podílníků. 9

10 K bodům 35 a 36 Tyto body upravuje vyhlášku do souladu se stavem předpisů po sjednocení dohledu nad finančním trhem zákonem č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem. K čl. II Datum nabytí účinnosti je stanoveno na nejbližší první den v měsíci po dni vydání vyhlášky ve Sbírce zákonů. Toto datum je zvoleno z důvodu, aby mohly být žádosti podávány podle novelizované vyhlášky co nejdříve a zároveň, aby bylo na první pohled zřejmé, od kterého data se žádosti podávají již podle novelizovaného předpisu. Vzhledem ke skutečnosti, že vyhláška aktualizuje a zpřesňuje náležitosti některých žádostí a jejich přílohy, a současně nestanoví žádnou novou povinnost dotčeným subjektům, není nutná delší legisvakanční lhůta. 10

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance ODŮVODNĚNÍ vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů)

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) 2015 III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti právní

Více

ODŮVODNĚNÍ. Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

ODŮVODNĚNÍ. Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech ODŮVODNĚNÍ Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů Poslanecká

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

Právní aktuality Novinky v oblasti kolektivního investování. Bulletin BBH červenec 2011

Právní aktuality Novinky v oblasti kolektivního investování. Bulletin BBH červenec 2011 Právní aktuality Novinky v oblasti kolektivního investování Bulletin BBH červenec 2011 Novinky v oblasti kolektivního investování V polovině července nabyla účinnosti zásadní novela zákona o kolektivním

Více

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013 Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank

Více

Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR:

Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR: Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR: ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A INVESTIČNÍCH FONDECH 25. dubna 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická

Více

III. O d ů v o d n ě n í I. OBECNÁ ČÁST

III. O d ů v o d n ě n í I. OBECNÁ ČÁST III. O d ů v o d n ě n í I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Komplexní právní úprava pro autovraky, která vychází ze směrnice Evropského

Více

Z á k o n. ze dne..2012

Z á k o n. ze dne..2012 Z á k o n ze dne..2012 o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon o veřejných zakázkách Zákon o veřejných zakázkách 1. vydání 1. aktualizace k 15. 3. 2008 Nabyl úèinnosti 1. 6. 2007 Zákon č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Školení Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Dne 28. 3. 2012 Inovace

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Věstník ČNB částka 17/2011 ze dne 30. prosince 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011

Věstník ČNB částka 17/2011 ze dne 30. prosince 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011 Třídící znak 2 2 3 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011 k některým požadavkům, které souvisí s transformací penzijního fondu Česká národní banka tímto úředním sdělením

Více

Rozšíření použití elektronických nástrojů

Rozšíření použití elektronických nástrojů KAPITOLA 1 Rozšíření použití elektronických nástrojů 1.1 Úvod Tato kniha záměrně začíná kapitolou o rozšíření použití elektronických nástrojů, a nikoliv komentářem vlastních ustanovení zákona o veřejných

Více

www. danovezakony.cz

www. danovezakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 1 Aktualizační servis 2014 DE IURE DAŇOVÉ ZÁKONY www. danovezakony.cz 365.cz 06_2014 www.danove zakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 2 Aktualizační

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL 2. JEDNOTLIVÉ NOVELIZOVANÉ BODY 19. V 30 odst. 1 písm. a) se slova s pedagogickými pracovníky nahrazují slovy se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení.

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

UKÁZKA PROVEDENÝCH JAZYKOVÝCH KOREKTUR. Pravopisné chyby

UKÁZKA PROVEDENÝCH JAZYKOVÝCH KOREKTUR. Pravopisné chyby UKÁZKA PROVEDENÝCH JAZYKOVÝCH KOREKTUR Pravopisné chyby Takové chyby nejčastěji opravím a dále je nezvýrazňuji. Pokud si ale klient přeje mít chyby barevně zvýrazněné, aby posléze viděl, kolik chyb jsem

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 HORKÉ LEGISLATIVNÍ LÉTO 2015 návrh zákon o úvěru pro spotřebitele novela zákona o podnikání na kapitálovém

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

PROCESNÍ OTÁZKY NA ÚSEKU KAPITÁLOVÉHO TRHU

PROCESNÍ OTÁZKY NA ÚSEKU KAPITÁLOVÉHO TRHU MINISTERSTVO FINANCÍ Konzultační materiál PROCESNÍ OTÁZKY NA ÚSEKU KAPITÁLOVÉHO TRHU KONZULTAČ NÍ MATERIÁL Procesní otázky na úseku kapitálového trhu Upozornění: Závěry formulované v tomto materiálu jsou

Více

Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012

Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012 Bulletin BBH Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012 Obsah 1. Návrh zákona obecný přehled... 2 2. Východiska navrhované úpravy... 2 3. Členění investičních fondů...

Více

Srovnání dopadů dle typu fondu

Srovnání dopadů dle typu fondu Srovnání dopadů dle typu fondu (Komparace hlavních institutů české regulace a regulace dle typu fondu) Fondy kolektivního investování Oprávněnost rozhodný limit n/a povinnost disponovat povolení bez ohledu

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Ministerstvo financí DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu novely zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

Ministerstvo financí DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu novely zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování Ministerstvo financí IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu novely zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování A. Obecná část Návrh novely zákona o kolektivním investování byl vypracován v souladu s Plánem

Více

Pozměňovací návrhy k tisku 336

Pozměňovací návrhy k tisku 336 Pozměňovací návrhy k tisku 336 1. V 2 odst. 1 písm. c) se na konci věty doplňuje: to neplatí, jde-li o náměstka pro řízení sekce a jemu podřízené zaměstnance, 2. V 10 odst. 1 se písm. a) a b) mění následovně:

Více

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NÁHRADA ZÁKONA O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Dne 15. května 2013, zákon se staronovým názvem,

Více

Implementace Směrnice o

Implementace Směrnice o Implementace Směrnice o službách na vnitřním m trhu Co to je implementace? směrnice jeden z typů evropských aktů rámcový nástroj směrnice stanoví jen to, co má být dosaženo cestu k cíli si vytyčí každý

Více

1) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ

1) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST 1) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ 1.1 Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon

Více

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z Lukáš Vácha Přes fondy lze investovat lze nejen do cenných papírů... Fondy kolektivního investování jsou pro většinu synonymem pro investice do cenných papírů

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

5. Kde lze Listinné akcie odevzdat? Kde může akcionář sdělit číslo svého majetkového účtu?

5. Kde lze Listinné akcie odevzdat? Kde může akcionář sdělit číslo svého majetkového účtu? ČASTO KLADENÉ OTÁZKY V SOUVISLOSTI S PŘEMĚNOU LISTINNÝCH AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE 1. Proč dochází k přeměně listinných akcií na zaknihované akcie? Odpověď: O přeměně všech listinných akcií, případně

Více

ZÁKON O DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM

ZÁKON O DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM Ministerstvo financí České republiky Odbor Legislativa finančního trhu ZÁKON O DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM Vyhodnocení veřejné konzultace věcného záměru zákona o dohledu nad finančním trhem 30. července

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o změně některých zákonů v oblasti kapitálového trhu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o změně některých zákonů v oblasti kapitálového trhu DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o změně některých zákonů v oblasti kapitálového trhu A. OBECNÁ ČÁST A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Vzhledem k tomu, že bylo vyhověno

Více

KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko

KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko OSNOVA PREZENTACE 1. Popis Konceptů 2. Postup při dopracování Konceptů 3. Časové hledisko administrace Konceptů 4. Otázky a připomínky k dopracování Konceptů

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách

Novela zákona o veřejných zakázkách Novela zákona o veřejných zakázkách Mgr. Štěpán Mátl odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů oddělení metodiky a koordinace veřejných zakázek (Solenice) říjen 2012 Obsah školení 1. Úvod 2. 15 dosavadních

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JUDr. Roman Felix Veřejné zakázky - platná legislativa v ČR zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - transpozice evropských směrnic 2004/18/ES, 2005/75/ES, 2004/17/ES, 89/665/EHS,

Více

Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů. Jan Topinka 21. února 2008

Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů. Jan Topinka 21. února 2008 Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů Jan Topinka 21. února 2008 OBSAH 1. Aktuální vývoj na poli FKI 2. Základní varianty investic 3. Přehled kolektivní investování Aktuální vývoj na poli FKI Květen

Více

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka Metodické doporučení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj 1/ ÚVOD Dne 3. června 2008 nabyl účinnosti zákon č. 191/2008

Více

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti Posudek znalce pro ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o fúzi; v takovém případě se znalecká zpráva o fúzi ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

Obecná část IV. Důvodová zpráva

Obecná část IV. Důvodová zpráva Důvodová zpráva IV. Obecná část Právní postavení pedagogických pracovníků upravuje samostatný zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Více

PRÁVNÍ STANOVISKO. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. K rukám jednatelů. Pražská 1321/38a. 102 00 Praha 10. V Praze dne 23.3.2015

PRÁVNÍ STANOVISKO. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. K rukám jednatelů. Pražská 1321/38a. 102 00 Praha 10. V Praze dne 23.3.2015 PRÁVNÍ STANOVISKO AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. K rukám jednatelů Pražská 1321/38a 102 00 Praha 10 V Praze dne 23.3.2015 Právní stanovisko k účinkům změny zákona č. 185/2001 Sb. k 1.1.2015 Vážení

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Obecný přístup k novému zákonu regulace odpovídá evropským směrnicím zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů pojistného trhu

Více

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více

Důvodová zpráva. I. Hodnocení dopadů regulace (RIA) k části první návrhu zákona změna zákona o sociálních službách

Důvodová zpráva. I. Hodnocení dopadů regulace (RIA) k části první návrhu zákona změna zákona o sociálních službách Důvodová zpráva Obecná část I. Hodnocení dopadů regulace (RIA) k části první návrhu zákona změna zákona o sociálních službách 1. Důvod předložení Důvodem k novelizaci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním ( 15 ZISIF)

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním ( 15 ZISIF) Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním ( 15 ZISIF) Předpis zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) nařízení (EU) č. 231/2013 kterým se doplňuje směrnice

Více

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení INFORMACE K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU PRO SPORTOVNÍ ORGANIZACE OBČANSKÁ SDRUŽENÍ Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská

Více

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD)

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Na otázky odpověděl: [...] Otázka č. 1): Považujete za vhodné, aby byly informační povinnosti věřitele vůči dlužníkovi

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

Přinášíme přehled některých nejvýznamnějších změn:

Přinášíme přehled některých nejvýznamnějších změn: A. Živnostenský zákon novelizován Dne 01.07.2008 vstoupila v účinnost očekávaná velká novela živnostenského zákona, a to zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

1. Kolektivní plnění povinností povinných osob v oblasti pneumatik

1. Kolektivní plnění povinností povinných osob v oblasti pneumatik O d ů v o d n ě n í I. OBECNÁ ČÁST A Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace Parlament České republiky v současné době projednává vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sociálních službách. Čl. I

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sociálních službách. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB 7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB Článek I. Základní ustanovení 1.1. Tato směrnice upravuje způsob přijímání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností ke kvalitě služeb

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 22 písm. e) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 22 písm. e) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance: Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2006 o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují Česká národní banka stanoví podle

Více

Právní rámec a některé související důsledky a možnosti implementace Pomocného analytického přehledu

Právní rámec a některé související důsledky a možnosti implementace Pomocného analytického přehledu Právní rámec a některé související důsledky a možnosti implementace Pomocného analytického přehledu Pro implementaci Pomocného analytického přehledu (PAP) a související činnosti je zejména rozhodující

Více

NOVÝ ZÁKON O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ

NOVÝ ZÁKON O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Konzultační materiál NOVÝ ZÁKON O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ 10/2011 KONZULTAČ NÍ MATERIÁL Nový zákon o kolektivním investování Doporučení a upozornění Jednotlivé části

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

Právo ve financích a FS 8

Právo ve financích a FS 8 Právo ve financích a FS 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Právo ve financích a FS 8 Obsah: Fond

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Prezentace estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit

Více

ZÁKON. ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

ZÁKON. ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

Vztahuje se povinnost uveřejňovat informace o odměňování podle 216a vyhlášky i na investiční společnost, která obhospodařuje majetek zákazníka?

Vztahuje se povinnost uveřejňovat informace o odměňování podle 216a vyhlášky i na investiční společnost, která obhospodařuje majetek zákazníka? Otázky a odpovědi k regulaci odměňování Předpis vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů

Více

Odůvodnění. Obecná část

Odůvodnění. Obecná část II. Odůvodnění Obecná část a) Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku včetně zhodnocení

Více

lní stav regulace hazardu

lní stav regulace hazardu Aktuáln lní stav regulace hazardu 27. března 2015 Současný stav regulace hazardu Stále je v platnosti zákon z roku 1990, který není schopen reagovat na současný vývoj zejména na trhu moderních technologií

Více

2015 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2015 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 2 VÝVOJ EU LEGISLATIVY REPROCESING JEDNORÁZOVÝCH ZP A JINÉ OČEKÁVANÉ ZMĚNY Ing. Mgr. Jakub Machálek Vedoucí sekce zdravotnických prostředků Státní ústav pro kontrolu léčiv 3 Osnova: Impulzy změn EU legislativy

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

Czech Private Equity & Venture Capital Association (CVCA)

Czech Private Equity & Venture Capital Association (CVCA) Czech Private Equity & Venture Capital Association (CVCA) I. Zásadní připomínky Připomínka Definice AIF ( 114 a 119 ZISIF) Nechceme komentovat novou systematiku fondů. Rozumíme však, že 114 implementuje

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011 Tisková konference 17. 5. 2011 Rekodifikace soukromého práva v ČR Zákon o obchodních společnostech a družstvech (tzv. zákon o obchodních korporacích) je součástí rekodifikace soukromého práva hmotného.

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákon o pojišťovnictví Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákona o pojišťovnictví Po téměř ročním projednávání v parlamentu byl na konci srpna vydán ve sbírce zákonů nový zákon o pojišťovnictví 1 ( ZPoj

Více

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015.

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015. Metodické stanovisko k postupu stavebních úřadů v řízeních podle stavebního zákona, navazujících na posouzení projednávaného záměru postupem dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více