ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST"

Transkript

1 ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 224/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování (dále jen vyhláška ) A. OBECNÁ ČÁST 1. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ Důvodem předložení vyhlášky je zejména změna zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZKI ), provedená zákonem č. 230/2009 Sb., která upravila požadavky na povolení k činnosti investičního fondu, jehož majetek bude obhospodařován investiční společností, a umožnila fúze investičních fondů s osobami, které nemají povolení k činnosti investičního fondu, pokud investiční fond účastnící se takové fúze v důsledku této fúze nezanikne. V důsledku těchto změn se v praxi ukázala potřeba nově stanovit náležitosti a přílohy žádostí o povolení České národní banky k činnosti investičního fondu, jehož majetek bude obhospodařován investiční společností a o povolení k fúzi investičního fondu, upravené vyhláškou č. 269/2004 Sb. 1.1 Název Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených s nečinností Zákonem č. 230/2009 Sb. byl novelizován ZKI. Hlavními změnami byla úprava požadavků na povolení k činnosti investičního fondu, jehož majetek bude obhospodařován investiční společností (dále také nesamosprávný investiční fond ) a umožnění fúze investičních fondů s osobami, které nemají povolení k činnosti investičního fondu, pokud investiční fond účastnící se takové fúze v důsledku této fúze nezanikne. Vzhledem k tomu, že stávající vyhláška č. 269/2004 Sb., s těmito novými situacemi nepočítá, ukázala se při její praktické aplikaci v rámci správních řízení vedených Českou národní bankou na základě žádostí příslušných subjektů potřeba její novelizace. Zároveň byly identifikovány další oblasti, kde již stávající znění vyhlášky neodpovídá současnému právnímu stavu. Jedná se zejména o změny, které nastaly v souvislosti se zákonem č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, který změnil terminologii a také proces přeměny obchodních společností. Hlavním cílem této vyhlášky je aktualizovat její obsah tak, aby byl v souladu se zákonnými požadavky a obsahoval úplný výčet náležitostí žádostí a jejich příloh se záměrem maximálně urychlit a zjednodušit podávání žádostí v oblastech kolektivního investování, které doznaly změn výše uvedenými zákony. K naplnění uvedeného cíle obsahuje vyhláška: 1

2 a) zvláštní úpravu náležitostí a příloh žádosti o povolení k činnosti nesamosprávného investičního fondu a také jiných žádostí, kde se promítl dopad změn úpravy nesamosprávných investičních fondů; b) změny v náležitostech a přílohách žádosti o povolení fúze a rozdělení investiční společnosti a investičního fondu; c) změnu definice majetkových poměrů při posuzování důvěryhodnosti osob v návaznosti na nový insolvenční zákon; d) úpravu terminologie a orgánu dohledu v souladu se změnami, které doprovázely sjednocení dohledu (dozor x dohled, Komise pro cenné papíry x ČNB apod.); e) zrušení povinností v důsledku změn souvisejících předpisů, a to povinnosti dokládat výpis z evidence Rejstříku trestů, dokládat potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti a vypuštění úpravy týkající se předkládání příloh v cizím jazyce; f) úpravu dílčích nedostatků vyhlášky, které vyšly najevo v licenční praxi České národní banky (např. doplnění příslibu depozitáře uzavřít depozitářskou smlouvu v případech zakládání fondů kolektivního investování a stanoviska k přeměně investičních společností a investičních fondů). Česká národní banka v oblasti licenční a povolovací činnosti podporuje sjednocení požadavků při podávání žádostí. Výsledkem je vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky (dále jen sloučená licenční vyhláška ). V oblasti kolektivního investování však nebylo zatím dosaženo potřebných změn na úrovni zákona, které by činily úpravu licencování a povolování v sektoru kolektivního investování vhodnou pro začlenění do sloučené licenční vyhlášky (např. vhodně formulovaná zmocnění pro stanovení vzorů tiskopisů, sjednocení podmínek u vedoucích osob obdobně jako je tomu v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu, možnost širšího využití čestných prohlášení, možnost požadovat údaje o osobách pro obstarání si výpisu z rejstříku trestů v zákoně apod.). Tyto změny se v ZKI plánují v horizontu následujícího jednoho roku v souvislosti s novelizací ZKI při transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (dále jen směrnice UCITS IV ), kde je implementační lhůta stanovena do 30. června Česká národní banka proto záměrně přistupuje pouze k minimalistické novele vyhlášky ve výše uvedeném rozsahu. 2. NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ 2.1 Návrh možných řešení včetně varianty nulové I. Nulová varianta Byl by zachován stávající stav, kdy již vyhláška neodpovídá zákonné úpravě a nesoulad předpisů z hlediska rozsahu požadovaných údajů a dokladů ve správních řízeních je možné řešit pouze výkladem ve spolupráci se žadatelem. II. Varianta - zrušení stávající vyhlášky č. 269/2004 Sb. a současně novelizace sloučené licenční vyhlášky Tato varianta znamená, že stávající vyhláška bude zrušena a náležitosti žádostí v oblasti kolektivního investování budou formou novely začleněny do sloučené licenční vyhlášky. 2

3 III. Varianta - novelizace vyhlášky 269/2004 Sb. V této variantě budou nově upraveny pouze části vyhlášky, jejichž změna je nezbytná kvůli změně zákonů, nebo se v licenční oblasti objevují opakovaně nedostatky. 2.2 Dotčené subjekty Novela vyhlášky dopadá na všechny subjekty působící v oblasti kolektivního investování (investiční společnosti, investiční fondy, depozitáře fondů kolektivního investování) a žadatele o vstup do sektoru kolektivního investování. 3. VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ 3.1 Identifikace nákladů a přínosů I. nulová varianta by zachovala stávající stav, kdy již vyhláška neodpovídá zákonné úpravě. Tento stav snižuje právní jistotu žadatelů a vymahatelnost práva. Nulová varianta zvyšuje náklady na právní zastoupení, zvyšuje zátěž licenčních pracovníků ČNB i žadatelů, protože je nezbytná rozsáhlejší předběžná konzultace před podáním žádosti. II. varianta se jeví jako obtížně proveditelná a legislativně nevhodná. Novelizace sloučené licenční vyhlášky by při stávajícím znění zmocnění v ZKI k jejímu vydání zcela narušila její systematiku a tato by se stala nepřehlednou. To by s sebou neslo zvýšené náklady na právní zastoupení, vyšší časovou náročnost jak pro žadatele, tak pro licenční pracovníky ČNB a vyšší riziko nákladů by se mohlo projevit i u stávajících žádostí podávaných podle sloučené licenční vyhlášky, protože její aplikace by byla z důvodů zásahů do její systematiky náročnější. III. varianta umožňuje flexibilně reagovat na současné požadavky, optimalizuje množství informací a příloh požadovaných od žadatelů. Neočekávají se žádné zvýšené náklady v souvislosti s přijetím vyhlášky, naopak se zjednoduší a zrychlí proces přípravy žádostí, proces jejich zpracování a licenční řízení jako celek. V důsledku toho se dá očekávat i možné snížení nákladů na právní služby související s přípravou žádostí a zastupováním ve správním řízení. Vyhláška nepředstavuje náklady na státní a veřejné rozpočty. Vyhláška bude mít pozitivní dopady na podnikatelské prostředí. Vyhláška nebude mít sociální dopady ani dopady na životní prostředí. 3.2 Konzultace Před zasláním do mezirezortního připomínkového řízení byl návrh vyhlášky konzultován s Asociací pro kapitálový trh ČR, Českou bankovní asociací a Ministerstvem financí. 4. NÁVRH ŘEŠENÍ 4.1 Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení I. nulová varianta by zachovala stávající stav, kdy již vyhláška neodpovídá zákonné úpravě. Tento stav snižuje právní jistotu žadatelů a vymahatelnost práva. Nulová varianta se proto jeví jako nevhodná. II. varianta se jeví jako obtížně proveditelná a legislativně nevhodná. Novelizace sloučené 3

4 licenční vyhlášky by při stávajícím znění zmocnění v ZKI k jejímu vydání zcela narušila její systematiku a tato by se stala nepřehlednou. III. varianta umožňuje flexibilně reagovat na současné požadavky a jeví se jako optimální. Z uvedených důvodů je tato vyhláška jediným vhodným řešením. Navrhovaná právní úprava je v souladu se ZKI. Vyhláška je navrhována v mezích zákonného zmocnění. 4.2 Implementace a vynucování Implementace vyhlášky nevyžaduje zásadní změny činnosti dotčených subjektů ani České národní banky při výkonu dohledu podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance a zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů. Respektování právní úpravy je zajištěno podle povahy věci prostředky správního řízení a správního soudnictví. Předkládaný návrh zvyšuje právní jistotu žadatelů i České národní banky a neobsahuje řešení, která by představovala zvýšené riziko z hlediska proveditelnosti a vynutitelnosti. 4.3 Přezkum účinnosti Účinnost vyhlášky je stanovena k datu prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení vyhlášky. 4.4 Kontakty a prohlášení schválení hodnocení dopadů Radoslav Ševců Česká národní banka sekce regulace a analýz finančního trhu odbor regulace finančního trhu Tel.: Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, s právem Evropských společenství a mezinárodními smlouvami Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, včetně Listiny základních práv a svobod. Navrhovaná právní úprava je vydávána na základě zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška je navržena v kontextu právního řádu jako celku, respektuje význam právních pojmů, jednotlivé instituty soukromého a veřejného práva. Vyhláška neupravuje problematiku práva EU, a proto mu ani neodporuje. 4

5 B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST K bodu 1 Výpis z evidence Rejstříku trestů si může Česká národní banka opatřit sama podle 44b zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Vypouští se proto povinnost jej dokládat pro prokázání bezúhonnosti při posuzování důvěryhodnosti osoby. Jelikož bylo nezbytné přeformulovat i navazující část novelizovaného ustanovení 2 odst. 2 písmene a), byla u požadavku na předkládání dokladu obdobného výpisu z evidence Rejstříku trestů převzata úprava ze sloučené licenční vyhlášky, která je pojmově přesnější. K bodu 2 Vypuštěním požadavku na doložení potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti za účelem posouzení důvěryhodnosti podle ustanovení 2 odst. 2 písmene b) bude snížena nadbytečná administrativní zátěž, protože důvěryhodnost osoby lze dostatečně posoudit i bez předložení tohoto dokladu. Vyhláška bude zároveň reflektovat skutečnost, že důvěryhodnost by měla být posuzována obdobně jak podle ZKI, tak podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přičemž podle sloučené licenční vyhlášky není potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti rovněž požadováno. K bodu 3 Toto doplnění definice majetkových poměrů při posuzování důvěryhodnosti osob reaguje na změny, které přinesl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). K bodu 4 Tento bod upravuje vyhlášku do souladu se stavem předpisů po sjednocení dohledu nad finančním trhem zákonem č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem. K bodu 5 Ustanovení 3 odst. 5 bude zcela vypuštěno bez náhrady, protože částečně koliduje s ustanovením 16 odst. 2 správního řádu, které problematiku jednacího jazyka ve správním řízení komplexně upravuje. Stávající vyhláška byla vydána v době před přijetím nového správního řádu. K bodu 6 Hlavní důvod pro změnu tohoto ustanovení je změna způsobu zveřejňování (nyní způsobem umožňujícím dálkový přístup) seznamu úřadů cizích států, se kterými má Česká národní banka uzavřenou dohodu o spolupráci. Další změny vyplývají ze změn v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem a rovněž byla sjednocena terminologie se sloučenou licenční vyhláškou (např. správní úřad cizího státu nahradí stávající zahraniční správní úřad ). K bodu 7 Tento bod upravuje vyhlášku do souladu se stavem předpisů po sjednocení dohledu nad finančním trhem zákonem č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem. K bodu 8 5

6 Zavádí do vyhlášky explicitně uvedení návrhu obchodní firmy investiční společnosti obdobně jako je tomu při žádosti o povolení k činnosti investičního fondu v 8. ČNB potřebuje znát návrh firmy investiční společnosti zejm. znát pro ověření požadavku 14 odst. 3 ZKI, tj. zda obchodní firma investiční společnosti bude obsahovat označení "investiční společnost". Dále ČNB tímto může zkontrolovat, zda žadatel nemá v úmyslu používat nevhodnou obchodní firmu (např. stejnou nebo zaměnitelnou obchodní firmu jako má už jiná IS). K bodu 9 Změna uvádí ustanovení 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky do souladu s terminologií ZKI, který používá pojmu vlastní kapitál. K bodu 10 Vlastnické struktury bývají zpravidla rozsáhlé, nepřehledné a v licenční praxi je pro pochopení vztahů mezi osobami s kvalifikovanou účastí a pro výpočet výše kvalifikované účasti nezbytné grafické znázornění vztahů. Vyhláška se touto změnou dostane do souladu se sloučenou licenční vyhláškou. K bodu 11 Tento bod upravuje vyhlášku do souladu se stavem předpisů po sjednocení dohledu nad finančním trhem zákonem č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem. K bodu 12 Zpřesňuje a vyjasňuje rozsah údajů, jež mají být součástí plánu obchodní činnosti nezbytných pro jeho posouzení. Vyhláška se touto změnou dostane do souladu s prováděcími vyhláškami k zákonu č. 284/2009 Sb., o platebním styku, a také se sloučenou licenční vyhláškou, oproti které dochází k dalšímu zpřesnění. K bodu 13 V době vzniku vyhlášky č. 269/2004 Sb. ještě nebyla vyhláška č. 347/2004 Sb., o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu, na kterou se odkazuje ve vkládané poznámce pod čarou, proto se tento nedostatek nyní doplňuje. Změna zjednoduší orientaci a pochopení požadavků vyhlášky, protože v praxi měli žadatelé na výklad tohoto ustanovení opakovaně dotazy. Odkaz na současné ustanovení zákona zdůrazňuje rovněž změnu, kterou přinesl zákon č. 230/2009 Sb. tím, že doplnil povinnost investiční společnosti nebo investičního fondu upravit vnitřním předpisem rovněž systém řízení rizik. K bodu 14 Zde je promítnut požadavek na to, aby depozitář projevil své stanovisko k budoucí možnosti vykonávat činnost depozitáře pro fondy kolektivního investování, které bude investiční společnost vytvářet a obhospodařovat. Smyslem ustanovení je získat jeden z dokladů, který umožní posoudit, zda vznikající investiční společnost má organizační předpoklady pro kolektivní investování. Dosavadní znění ustanovení bylo neurčité. K bodu 15 Zde je opraven nedostatek stávající vyhlášky a jsou doplněny vedle kolektivního investování i další činnosti podle ZKI, které mohla investiční společnost pro zákazníky vykonávat a v souvislosti s jejichž výkonem mohly vzniknout závazky vůči zákazníkům. 6

7 K bodu 16 Doplněno ustanovení týkající se žádosti o povolení k činnosti investičního fondu, jehož majetek je obhospodařován investiční společností. Při posouzení je nezbytné znát údaje o investiční společnosti, která má po povolení k činnosti investiční fond obhospodařovat. Důsledek změn vyvolaných zákonem č. 230/2009 Sb. K bodu 17 Vlastnické struktury bývají zpravidla rozsáhlé, nepřehledné a v licenční praxi je pro pochopení vztahů mezi osobami s kvalifikovanou účastí a pro výpočet výše kvalifikované účasti nezbytné grafické znázornění vztahů. Vyhláška se touto změnou dostane do souladu se sloučenou licenční vyhláškou. K bodu 18 Tento bod upravuje vyhlášku do souladu se stavem předpisů po sjednocení dohledu nad finančním trhem zákonem č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem. K bodu 19 Zpřesňuje a vyjasňuje rozsah údajů, jež mají být součástí plánu obchodní činnosti nezbytných pro jeho posouzení. Vyhláška se touto změnou dostane do souladu s prováděcími vyhláškami k zákonu č. 284/2009 Sb., o platebním styku, a také se sloučenou licenční vyhláškou, oproti které dochází k dalšímu zpřesnění. K bodu 20 V době vzniku vyhlášky č. 269/2004 Sb. ještě nebyla vyhláška č. 347/2004 Sb., o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu, na kterou se odkazuje ve vkládané poznámce pod čarou, proto se tento nedostatek nyní doplňuje. Změna zjednoduší orientaci a pochopení požadavků vyhlášky, protože v praxi měli žadatelé na výklad tohoto ustanovení opakovaně dotazy. Odkaz na současné ustanovení zákona zdůrazňuje rovněž změnu, kterou přinesl zákon č. 230/2009 Sb. tím, že doplnil povinnost investiční společnosti nebo investičního fondu upravit vnitřním předpisem rovněž systém řízení rizik. K bodu 21 Zde je promítnut požadavek na to, aby depozitář projevil své souhlasné stanovisko k budoucí možnosti vykonávat činnost depozitáře pro daný investiční fond. Smyslem ustanovení je, aby bylo zřejmé, že depozitář vznikajícího investičního fondu má dle svého sdělení předpoklady k plnění povinností stanovených ZKI. K bodu 22 Vypouští se toto písmeno, protože přílohy žádosti o povolení investičního fondu, jehož majetek bude obhospodařován investiční společností budou nově stanoveny v samostatném 9a. K bodu 23 Vytváří se nový 9a, ve kterém budou stanoveny přílohy žádosti o povolení investičního fondu, jehož majetek bude obhospodařován investiční společností. V případě těchto nesamosprávných investičních fondů budou použita ustanovení tohoto paragrafu a nikoliv 9. Díky tomuto novému ustanovení se sníží požadavky stanovené vyhláškou, zvýší právní jistota žadatelů a nebude nutné v případě nesamosprávných investičních fondů 7

8 využívat ustanovení 3 odst. 8 v případech, kdy žadatelé nechtěli dokládat všechny přílohy dosud vyžadované vyhláškou. V 9a písmenu b) je rozepsán požadavek, aby přikládaná smlouva o obhospodařování byla doplněna o písemný příslib investiční společnosti uzavřít tuto smlouvu tak, aby bylo i formálně zajištěno splnění zákonných požadavků a byla zde jistota vůle investiční společnosti skutečně obhospodařovat majetek investičního fondu. V 9a písmenu c) je zpřesněn rozsah údajů, jež mají být součástí obchodního plánu investiční společnosti nezbytných pro jeho posouzení. V 9a písmenu d) je použita stejná formulace jako v 9 písm. g) s tím, že odkazu na toto ustanovení není použito, protože zákon zde používá jinou terminologii (namísto plánu obchodní činnosti používá obchodní plán ). V 9a písmenu e) je zúžen rozsah požadovaných údajů pro posouzení vedoucích osob nesamosprávného investičního fondu oproti rozsahu požadovaném u samosprávných investičních fondů v 9 písm. d); navazující písmeno e) nahrazuje tyto údaje vyjádřením obhospodařující investiční společnosti, která je nově odpovědná za posouzení znalosti, zkušenosti a důvěryhodnosti vedoucích osob nesamosprávného investičního fondu. Toto zapracovává výjimku podle 64a odst. 1 písm. a) ZKI po novelizaci zákonem č. 230/2009 Sb. V 9a písmenu f) a g) jsou rovněž požadovány pouze minimální údaje o osobách s kvalifikovanou účastí (jejich seznam s údaji o těchto osobách a grafické znázornění vztahů mezi nimi navzájem a jimi a zakládaným investičním fondem), protože není podle 64a odst. 1 písm. a) ZKI nezbytné zjišťovat splnění podmínek podle 64 odst. 1 písm. h) a i) ZKI. K bodu 24 Opravuje se nedostatek stávající vyhlášky, kde u vedoucích osob je nezbytné pro jejich posouzení uvést i údaje o jejich působení v dozorčích orgánech a případná jiná účast na řízení právnických osob. Tímto se tato vyhláška dostane i do souladu se sloučenou licenční vyhláškou. K bodu 25 Doplňuje se, aby bylo ustanovení jasně aplikovatelné i na posuzované fyzické osoby, protože u fyzických osob je užíváno označení majetek a nikoliv kapitál. Tímto se tato vyhláška dostane i do souladu se sloučenou licenční vyhláškou. K bodu 26 Bylo zpřesněno, že tato příloha se připojí k žádosti pouze jedná-li se o následný souhlas. Tento bod dále upravuje vyhlášku do souladu se stavem předpisů po sjednocení dohledu nad finančním trhem zákonem č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem. K bodu 27 Byla snížena časová hranice z neomezené na období posledních 10 let, protože stávající ustanovení kladlo na žadatele o nabytí účasti nepřiměřené administrativní požadavky. Vyhláška se touto změnou dostane do souladu se sloučenou licenční vyhláškou. K bodu 28 Toto je racionalizační ustanovení, které umožňuje osobám, které nabudou účast z důvodu obhospodařování majetku zákazníka, aby nemuseli předkládat přílohy, které po nich nemá 8

9 význam požadovat. Dosud mohl být tento nedostatek vyhlášky řešen jedině odkazem na 3 odst. 8 vyhlášky se zdůvodněním nedoložení požadovaných příloh. K bodu a 15 byly zcela nahrazeny novými, které zapracovávají změnu terminologie a také změny procesu přeměny obchodních společností, a to v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení rovněž zapracovávají změny v procesu posuzování povolení přeměn investičních společností a investičních fondů, které přinesl zákon č. 230/2009 Sb. V 15 písmenu j) je promítnut požadavek na to, aby depozitář projevil své stanovisko k budoucí možnosti vykonávat činnost depozitáře pro každý fond kolektivního investování, jež bude dotčen přeměnou. V 15 písmenu l) je ustanovení dopadající na všechny potenciální situace nepokryté předchozími přílohami. Příkladem může být například situace, kdy se fúze bude účastnit fond, který má uzavřenu smlouvu o obhospodařování majetku podle 17 ZKI, tak v tomto případě by na základě této přeměny mohlo dojít ke změně smlouvy o obhospodařování, případně by její návrh musel být doplněn o písemný příslib investiční společnosti uzavřít tuto smlouvu. Výčet specifických situací zde může být rozsáhlý a pro zjednodušení předpisu byl použit odkaz na ustanovení týkající se příloh při žádostech o povolení k činnosti investiční společnosti, resp. investičního fondu, kde jsou přílohy přesně definovány. K bodu 30 Byl odstraněn nedostatek stávající vyhlášky, kdy nebylo možno ověřit splnění požadavku pro udělení povolení k vytvoření podílového fondu podle 66 odst. 1 písm. a) ZKI ve spojení s 69 ZKI, tj. požadavky na kapitálovou vybavenost investiční společnosti. K bodu 31 Zde je promítnut požadavek na to, aby depozitář projevil své souhlasné stanovisko k budoucí možnosti vykonávat činnost depozitáře pro daný podílový fond. Smyslem ustanovení je, aby bylo zřejmé, že depozitář vznikajícího podílového fondu má dle svého sdělení vytvořeny předpoklady k plnění svých povinností podle ZKI. K bodu 32 Zde byla změněna stávající neurčitá definice přílohy, která činila dlouhodobě výkladové potíže. Nově má být uveden počet podílníků a místo velikosti podílu podílníků bude nově požadován celkový počet podílových listů podílníky držených, protože to odpovídá terminologii v 10 a násl. ZKI. K bodu 33 Vypuštění stávajícího písmene d) je promítnutím změny ZKI v 66 odst. 6 po novelizaci zákonem č. 224/2006 Sb. Smluvní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů jsou součástí statutu podílového fondu, který vznikne splynutím. K bodu 34 Zde je promítnut požadavek na to, aby depozitář projevil své souhlasné stanovisko k budoucí možnosti vykonávat činnost depozitáře pro daný podílový fond. Smyslem ustanovení je, aby bylo zřejmé, že depozitář podílového fondu, který vznikne splynutím, má dle svého sdělení vytvořeny předpoklady k plnění svých povinností a nedojde k ohrožení zájmů podílníků. 9

10 K bodům 35 a 36 Tyto body upravuje vyhlášku do souladu se stavem předpisů po sjednocení dohledu nad finančním trhem zákonem č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem. K čl. II Datum nabytí účinnosti je stanoveno na nejbližší první den v měsíci po dni vydání vyhlášky ve Sbírce zákonů. Toto datum je zvoleno z důvodu, aby mohly být žádosti podávány podle novelizované vyhlášky co nejdříve a zároveň, aby bylo na první pohled zřejmé, od kterého data se žádosti podávají již podle novelizovaného předpisu. Vzhledem ke skutečnosti, že vyhláška aktualizuje a zpřesňuje náležitosti některých žádostí a jejich přílohy, a současně nestanoví žádnou novou povinnost dotčeným subjektům, není nutná delší legisvakanční lhůta. 10

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, a rizik spojených s nečinností

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, a rizik spojených s nečinností ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů

Více

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo a rizik spojených s nečinností

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo a rizik spojených s nečinností ODŮVODNĚNÍ Vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry A. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva

Více

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů III. ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST 1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Vyhláška ponese název Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (malá RIA)

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (malá RIA) ODŮVODNĚNÍ Vyhlášky č. 58/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši

Více

ODŮVODNĚNÍ. návrhu novely vyhlášky č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

ODŮVODNĚNÍ. návrhu novely vyhlášky č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí ODŮVODNĚNÍ návrhu novely vyhlášky č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh vyhlášky nepodléhá hodnocení

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Viz přílohu k důvodové zprávě. 2. Důvod předložení návrhu zákona

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST. 1. Důvod předložení. k návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST. 1. Důvod předložení. k návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění A. OBECNÁ ČÁST 1. Důvod předložení Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o finančním zajištění,

Více

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2.

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2. Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon

Více

NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2015, o žádostech podle zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2015, o žádostech podle zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2015, o žádostech podle zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. /2015 Sb., k provedení 13

Více

Čl. I. 1. V 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území.

Čl. I. 1. V 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území. V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech Česká národní banka stanoví podle 297 odst. 4, 316 odst.

Více

Odůvodnění. Obecná část. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro

Odůvodnění. Obecná část. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro Odůvodnění Obecná část Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví

Více

III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015,

III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne... 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti,

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období tisk 835/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

Vládní návrh ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o oběhu bankovek a mincí. Čl. I

Vládní návrh ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o oběhu bankovek a mincí. Čl. I Vládní návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Více

Návrh. Čl. I. 1. V 2 odst. 1 písmeno o) zní: o) potvrzení insolvenčního soudu dokládající neexistenci skutečností uvedených v 17 odst. 1 zákona,.

Návrh. Čl. I. 1. V 2 odst. 1 písmeno o) zní: o) potvrzení insolvenčního soudu dokládající neexistenci skutečností uvedených v 17 odst. 1 zákona,. Návrh VYHLÁŠKA ze dne, kterou se mění vyhláška č. 526/2005 Sb., o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve

Více

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA-BoS-14/146 CS Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

- 1 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA

- 1 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA - 1 - IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad I. Důvod předložení Návrh zákona, kterým se mění zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

Více

Odůvodnění Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Odůvodnění navrhované právní úpravy

Odůvodnění Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Odůvodnění navrhované právní úpravy Odůvodnění Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Na základě zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický

Více

Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny

Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny Bulletin BBH Právní aktuality Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny březen 2015 Právní aktuality Solvency II Bulletin březen 2015 Strana 2 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní struktura Solvency II...

Více

Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství

Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství Dne 29. března 2007 vydala Komise tzv. 12. implementační zprávu 1, která hodnotí

Více

Věstník ČNB částka 1/2012 ze dne 6. ledna 2012. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 20. prosince 2011

Věstník ČNB částka 1/2012 ze dne 6. ledna 2012. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 20. prosince 2011 Třídící znak 2 0 2 1 2 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 20. prosince 2011 k notifikaci standardního fondu a podmínkám distribuce zahraničního standardního fondu v České republice Česká národní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 253. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1004 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996

Více

Částka 1 Ročník 2012. Vydáno dne 6. ledna 2012 ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 1 Ročník 2012. Vydáno dne 6. ledna 2012 ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 1 Ročník 2012 Vydáno dne 6. ledna 2012 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 1. Úřední sdělení České národní banky ze dne 2. ledna 2012 k některým ustanovením opatření České národní banky č. 2/2011 Věst.

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Vládní návrh ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky výkonu činnosti směnárníka

Více

P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6

P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6 P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6 Otázka: Je někde stanovena povinnost chodit na preventivní prohlídky? Odpověď: Ano, tato povinnost je uložena zákonem, a to zákonem o veřejném zdravotním pojištění.

Více

III. Návrh ZÁKON. ze dne... 2016,

III. Návrh ZÁKON. ze dne... 2016, III. Návrh ZÁKON ze dne........ 2016, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013 V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část a) Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k rovnosti mužů a žen, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů

Více

Zákon o nabídkách převzetí

Zákon o nabídkách převzetí 26. 6. 2008 Zákon o nabídkách převzetí Mgr. Tomáš Otruba JUDr. Ing. Petr Přecechtěl Mgr. Ing. Josef David Dne 1. dubna 2008 vstoupil v platnost zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých

Více

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady III. ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 2015 III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti právní úpravy a odůvodnění jejich

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. Obecná část A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

ECB-PUBLIC STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 1. července 2015. o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (CON/2015/22)

ECB-PUBLIC STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 1. července 2015. o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (CON/2015/22) CS ECB-PUBLIC STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 1. července 2015 o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (CON/2015/22) Úvod a právní základ Evropská centrální banka (ECB) obdržela

Více

Zákon ze dne. 2012. Čl. I.

Zákon ze dne. 2012. Čl. I. Zákon ze dne. 2012 kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁKON kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Změna zákona o podpoře sportu

ZÁKON kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Změna zákona o podpoře sportu V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne..2015, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část V. DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. Obecná část A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a

Více

Důvod předložení a cíle

Důvod předložení a cíle DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. I. OBECNÁ ČÁST A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvod předložení a cíle Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně

Více

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu věcného záměru zákona o odpadech

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu věcného záměru zákona o odpadech Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu věcného záměru zákona o odpadech 2014 IV. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 1 Původce odpadu zařazování odpadů 1.1 Důvod předložení

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne.. 2013,

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne.. 2013, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2013, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 2016,

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 2016, N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 2016, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 800

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 800 MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ZVLÁŠTNÍ ASPEKTY AUDITY ÚČETNÍCH ZÁVĚREK SESTAVENÝCH V SOULADU S RÁMCEM PRO (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo

Více

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016 Jana Pilátová Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2016 ѼѼ rozsáhlá novela, týkající se všech účetních jednotek ѼѼ nové členění účetních jednotek ѼѼ nová pravidla pro účetní závěrku ѼѼ

Více

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Podnikání a živnosti Obor státní služby č. 42 Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Seznam otázek ke zvláštní části úřednické zkoušky 1. Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (regulatory

Více

Komentář k novele vyhlášky:

Komentář k novele vyhlášky: Komentář k novele vyhlášky Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Ministerstvo kultury je zákonem

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických

Více

Důvodová zpráva. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA. (k úpravě zvýšení příspěvku na péči)

Důvodová zpráva. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA. (k úpravě zvýšení příspěvku na péči) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA I. (k úpravě zvýšení příspěvku na péči) SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 7.11.2005 do částky 152/2005 Sb. a 54/2005 Sb.m.s. Obsah a text 6/1993 Sb. - stav k 1. 1.2006 6/1993 Sb. Zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance Změna:

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Příloha č. 5 Zpracoval: Mgr. Jan Řehola Tel.: 257042823 Datum: 19.4.2011 Verze: 1 Schválil: Ing. Karel Korynta Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Projednávaná věc: Zelená kniha EK O on-line hazardních

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. Obecná část A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) 1. Důvod předložení a cíle 1.1. Název Zákon, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických

Více

Západočeská univerzita v Plzni DIPLOMOVÁ PRÁCE STAVEBNÍ POVOLENÍ FAKULTA PRÁVNICKÁ. Veronika Suchoňová

Západočeská univerzita v Plzni DIPLOMOVÁ PRÁCE STAVEBNÍ POVOLENÍ FAKULTA PRÁVNICKÁ. Veronika Suchoňová Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE STAVEBNÍ POVOLENÍ Veronika Suchoňová Plzeň, 2014 Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra správního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s.

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 2013R0952 CS 30.10.2013 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Materiál do meziresortního připomínkového řízení III.b Důvodová zpráva I. Obecná část SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Název návrhu zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE AKCIE PLZEŇ 2015 Robin Tesárek Prohlášení Prohlašuji tímto, že jsem vypracoval práci samostatně a použil pouze uvedených pramenů a literatury.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 234 Návrh poslanců Zdeňka Koudelky, Pavla Němce, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb.,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 75 Rozeslána dne 30. června 2008 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 75 Rozeslána dne 30. června 2008 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 75 Rozeslána dne 30. června 2008 Cena Kč 53, O B S A H : 231. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických

Více

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. Základní identifikační údaje SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. A) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace. 1. Důvod předložení a cíle IV.

Důvodová zpráva. I. Obecná část. A) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace. 1. Důvod předložení a cíle IV. Důvodová zpráva IV. I. Obecná část A) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Více

A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů Použité zkratky:

A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů Použité zkratky: ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4192 Sbírka zákonů č. 331 / 2014 Částka 131 331 ZÁKON ze dne 10. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických

Více

73/2001 Sb. ZÁKON. o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů. Preambule

73/2001 Sb. ZÁKON. o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů. Preambule 73/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001 o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Preambule Parlament České republiky jako demokratického a právního státu,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 972 Návrh Zastupitelstva HMP na vydání zákona kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Více

Účetní předpisy versus obchodní zákoník

Účetní předpisy versus obchodní zákoník Účetní předpisy versus obchodní zákoník V souvislosti s platnými účetními předpisy se již v roce 2002 vyskytly některé problémy ve vztahu k obchodnímu zákoníku. Zejména změny v promítání odložené daně

Více

egovernment a komerční sféra: bezpečná a smysluplná spolupráce

egovernment a komerční sféra: bezpečná a smysluplná spolupráce egovernment a komerční sféra: bezpečná a smysluplná spolupráce Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Praha, 22. září 2014 Ing. Tomáš Hládek manažer projektů IT Banky v ČR trvalá snaha o rozvoj moderních technologií

Více

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách Systém ASPI - stav k 3.4.2011 do částky 33/2011 Sb. a 14/2011 Sb.m.s. Obsah a text 285/2009 Sb. - poslední stav textu 285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

VÝJIMKA Z BAT Prováděcí předpis, metodika a doplňující informace Ing. Jan Slavík, Ph.D.

VÝJIMKA Z BAT Prováděcí předpis, metodika a doplňující informace Ing. Jan Slavík, Ph.D. VÝJIMKA Z BAT Prováděcí předpis, metodika a doplňující informace Ing. Jan Slavík, Ph.D. Seminář Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 11.09.2014, Praha - Konferenční centrum CITY Obsah

Více

Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty.

Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty. 1. NOVELA ZÁKONA O DPH 2. OSTATNÍ INFORMACE K NOVELE ZÁKONA O DPH Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty. Pod číslem 502/2012 Sb. byla publikována

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2010 KOM(2010) 539 v konečném znění 2010/0267 (COD) C7-0294/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví

Více

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností Ministerstvo životního prostředí, 2. 11. 2014 Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... - 4 - B. Zhodnocení stávající

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Mojmír Sabolovič

PRÁVNICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Mojmír Sabolovič MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Stavební řízení Mojmír Sabolovič 2006 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma:

Více

Jednokolový 30. 6. 2019

Jednokolový 30. 6. 2019 Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF adaptabilita a rovné příležitosti vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního

Více

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE Ministerstvo pro místní rozvoj PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE pro program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 1. vydání 10. října 2008 Obsah 1. Úvod...2 2.

Více

Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice březen 2015

Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice březen 2015 Bulletin BBH Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice březen 2015 Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice Bulletin březen 2015 Strana 2 Obsah 1. Shrnutí... 2 2. Působnost nového režimu... 2 3. Politicky exponované

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 17.2.2005 C 40/9 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. února 2005 na žádost Rady Evropské unie k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního

Více

LEGISLATIVNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

LEGISLATIVNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE LEGISLATIVNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE AKTUALIZACE k datu 4. 6. 2013 (usnesení rady kraje č. 17/1196) ČÁSTI PLÁNU: A B C právní předpisy, jejichž změna bude navržena zastupitelstvu kraje k využití v

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA)

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) 1. Důvod předložení Název návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Novela autorského zákona č. 216/2006 Sb. obecně, ve vztahu ke kolektivní správě a ke knihovnám

Novela autorského zákona č. 216/2006 Sb. obecně, ve vztahu ke kolektivní správě a ke knihovnám Novela autorského zákona č. 216/2006 Sb. obecně, ve vztahu ke kolektivní správě a ke knihovnám Osnova přednášky 1. stručný historický exkurz obecně k problémům předchozího znění a důvodům novely 2. Stručný

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

Čl. I. "5. Součástí záznamů je zpráva o činnosti zařízení transfuzní služby za uplynulý rok zahrnující

Čl. I. 5. Součástí záznamů je zpráva o činnosti zařízení transfuzní služby za uplynulý rok zahrnující N á v r h VYHLÁŠKA ze dne... 2010, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi) Ministerstvo

Více

čl. 1 čl. 32 32002L0087 čl. 2 odst.4

čl. 1 čl. 32 32002L0087 čl. 2 odst.4 Srovnávací tabulka k návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - zaměstnanost vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Více

Novela vyhlášky 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

Novela vyhlášky 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb Novela vyhlášky 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb Důvod předložení, identifikace problémů a cíle, kterého má být dosaženo Platná právní úprava vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne. 2015,

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne. 2015, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

Více

1. Důvod předložení a cíle

1. Důvod předložení a cíle III. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 1. Důvod předložení a cíle Vyhláška je vydána na základě zmocnění obsaženého v ustanovení 19 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

K části A - Policejní zařízení

K části A - Policejní zařízení III. Zpráva o plnění doporučení Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (dále jen CPT ) v roce 2003, která vyplynula z návštěvy CPT v České republice

Více

K části A - Policejní zařízení

K části A - Policejní zařízení III. Zpráva o plnění doporučení Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (dále jen CPT ) v roce 2003, která vyplynula z návštěvy CPT v České republice

Více

(není relevantní pro transpozici)

(není relevantní pro transpozici) Čl. 1 Číslo Sb. z. Ustanovení (, odst., Účelem této směrnice je na prvním místě prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) a dále jeho opětovné použití, recyklace a další formy

Více