Zpráva o činnosti. a plnění úkolů příspěvkové organizace. za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti. a plnění úkolů příspěvkové organizace. za rok 2011"

Transkript

1 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr. Jiří Chmela ředitel školy

2 OBSAH : A. Základní údaje o organizaci B. Rozbor hospodaření náklady, výnosy, doplňková činnost, výsledek hospodaření a vyhodnocení čerpání účelových prostředků B.1. Výnosy, rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití B.2. Vyhodnocení - čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu v členění dle jednotlivých účelových znaků, zhodnocení okolností, které měly vliv na výši jejich čerpání, případné odchylky skutečného čerpání od rozpočtových ukazatelů, skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném roce, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání B.3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat B.4. Vyhodnocení - čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele v členění dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání B.5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti včetně hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje jejich výše v dalších letech B.6. Náklady analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, zaměření na položky, které se významně podílely na celkové výši výdajů B.7. Doplňková činnost C. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce údaje o stavech, tvorbě, čerpání jednotlivých peněžních fondů D. Závodní stravování zaměstnanců organizace E. Péče o spravovaný majetek E.1. Informace o nemovitém majetku ve správě organizace E.2. Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za hodnocený rok E.3. Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech

3 E.4. Informace o inventarizaci majetku E.5. Informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku v návaznosti na přílohu Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce E.6. Hmotná odpovědnost F. Pohledávky a závazky organizace F.1. Pohledávky celkový objem v návaznosti na výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny jejich vzniku a návrh řešení, komentář a jmenovitý rozpis dlužníků a pohledávek starších 1 roku v návaznosti na tabulku č. 6 a 6a F.2. Závazky celkový objem v návaznosti na výkazy, u nejvýznamnějších položek, po lhůtě splatnosti, do jednoho roku a u všech starších 1 roku- jmenovitý rozpis věřitelů (název,ič) vyčíslení, komentář,příčiny jejich vzniku a návrh řešení G. Výsledky kontrol H. Projednání zprávy o činnosti a plnění úkolů za rok I. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů J. Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení

4 A. Základní údaje o organizaci. Název školy : Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Sídlo: Volgogradská 6a Ostrava-Zábřeh IČ : DIČ : CZ neplátce DPH IZO : Identifikátor zařízení : http: // Ředitel školy: RNDr. Jiří Chmela tel: Zástupce ředitele : Mgr. Petr Říman tel: Škola je zařazena do sítě škol rozhodnutím č.j / ze dne s účinností od Kapacita školy je rozhodnutím stanovena na 500 žáků. Ve školním roce 20011/2012 má škola 16 tříd osmiletého studia. Celkem na gymnáziu studuje 454 žáků ( statistický výkaz M 8 o střední škole k ). Stav pracovníků v roce 2011: průměrný stav fyzické osoby : 45,655 přepočtené osoby : 44,721 k k

5 Škola se zaměřuje na výuku jen osmiletého oboru vzdělávání. V tomto školním roce se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu Non scholae sed vitae discimus v primách sextách. Žáci po absolvování všeobecného společného základu mohou profilovat svůj studijní program v posledních třech ročnících v rámci volitelných předmětů. Skladba umožňuje studentům jak orientaci jazykovou nebo humanitní (konverzace v cizích jazycích, semináře kulturní, dějepisný, společenskovědní atd.), tak na přírodovědné obory a informatiku (semináře z matematiky, fyziky, chemie, biologie, programování atd.). Osmileté studium umožňuje kvalitní jazykové vzdělání vyplývající z kontinuity jazykové přípravy na nižším a vyšším stupni gymnázia. Základním vyučovaným cizím jazykem je angličtina. Od třetího ročníku si studenti vybírají druhý jazyk z nabídky: němčina, francouzština, ruština a španělština. V rámci volitelných předmětů je nabízena latina. Nedílnou součástí výchovného a vzdělávacího programu školy jsou odborné soutěže a olympiády, exkurze, návštěvy výstav, divadel a koncertů, odborných přednášek a besed s odborníky z praxe. Pěvecký sbor, který na škole pracuje už 20 let, vystupuje nejen na školních akcích, ale i na veřejnosti (Vánoční koncert, Jarní koncert školy, festival gymnázií GYMNASIA CANTANT atd.). Žáci žurnalistického kroužku vydávají školní časopis Oktavián. V tomto roce uspěli v krajském kole soutěž o nejlepší školní časopis České republiky v kategorii Obsah získali 1. místo. Škola podporuje tělovýchovné aktivity studentů posílením hodinové dotace tělesné výchovy, organizováním mezitřídních sportovních soutěží apod. Žáci využívají kromě školní tělocvičny a sportovního areálu u školy i posilovnu a halu Sportovního gymnázia. Součástí výuky tělesné výchovy jsou týdenní sportovní a lyžařské kurzy. Organizace se snaží tyto kurzy pořádat co nejefektivněji, to znamená jak pro studenty, tak pro pedagogický dozor, aby náklady organizace byly co nejnižší. Všechny sportovní aktivity zdůrazňujeme pro jejich významný zdravotní a relaxační přínos pro žáky. V budově je 28 učeben, z toho 13 odborných. Odborné posluchárny a laboratoře slouží pro výuku přírodovědných předmětů (fyzika, biologie, chemie). Jedna posluchárna je upravena pro výuku humanitních předmětů. Vybavení poslucháren a některých dalších učeben umožňuje multimediální prezentaci 5

6 učiva. Pro výuku předmětů Informatika a Programování máme k dispozici dvě učebny výpočetní techniky. V každé učebně je nejméně 16 pracovních stanic pro žáky. Počítače jsou připojeny na Internet optickým kabelem o rychlosti 10Mb. Učebny výpočetní techniky jsou využívány i v dalších předmětech ( zeměpis, dějepis, ZSV, matematika, cizí jazyky). Studenti mají přístup k výpočetní technice a internetu na chodbách školy. Dále jsou na škole specializované učebny pro výuku hudební výchovy a výtvarné výchovy. Žáci mohou ve škole využívat služby studentské knihovny. V budově školy mají žáci k dispozici kopírovací stroj a automaty na teplé, chlazené a mléčné produkty. Studenti využívají školní jídelnu a školní obchůdek s občerstvením a nápoji v areálu sousedního Sportovního gymnázia. Rodiče žáků se mohou zapojit do činnosti Sdružení rodičů a přátel školy, které je registrováno dle zákona č. 83/1990 Sb. jako samostatný právní subjekt. Ve spolupráci se studentskou radou a vyučujícími organizuje řadu akcí pro studenty (sportovní mezitřídní soutěže, diskotéky, bruslení apod.). Škole pomáhá finančními příspěvky přímo z rozpočtu sdružení ze svých členských příspěvků. Platí cestovné studentům reprezentujícím školu na krajských a národních soutěžích, nakupuje drobné odměny pro výherce školních soutěží (florbalový turnaj, recitační soutěž, konverzační soutěž AJ, soutěž IVT ) a přispívá na vydávání školního časopisu Oktavián. V roce 2011 poskytlo škole finanční dar ve výši Kč ,- na pomůcky do předmětu Hudební výchova. Bylo zakoupeno elektronické pianino v hodnotě ,- Kč a Zpěvníky v hodnotě Kč 1 700,-. 6

7 B. Rozbor hospodaření náklady, výnosy, doplňková činnost, výsledek hospodaření a vyhodnocení čerpání účelových prostředků. B.1. Výnosy, rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití. Celkové výnosy organizace: ,79 Kč ( hlavní činnost ) Příspěvky a dotace MŠMT prostřednictvím zřizovatele: přímé náklady na vzdělání : ,- Kč z toho:úz v tom : prostředky na platy : pedagogové ,- nepedagogové ,- ostatní osobní náklady : pedagogové ,- zákonné odvody ,- FKSP ,- přímý ONIV náhrady ,- 7

8 přímý ONIV ,- ÚZ Rozvojový program Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky přímý ONIV 6 840,- ÚZ Rozvojový program Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním ,- v tom : prostředky na platy ,- zákonné odvody a FKSP ,- ÚZ Účelové prostředky na projekt Postupová přehlídka středoškolských pěveckých sborů ,- Příspěvky a dotace CELKEM ,- Kč příspěvek na provoz ,- Kč včetně prostředků na ICT ve výši Kč ,-, účelově určeno na krytí odpisů ÚZ ,-Kč, účelově určeno na akci Malování vnitřních prostor školy a na akci Opravy podlahových krytin v celkové výši Kč ,-. Příspěvky a dotace od zřizovatele CELKEM ,- Kč 8

9 9

10 další dotace : ,- Kč Magistrát města Ostravy : - projekt 3.ročník krajské přehlídky středoškolských pěveckých sborů Kč ,- ÚMOb. Ostrava-Jih : - SPSP soutěžní přehlídka stud.programů Kč 7 000,- - projekt 3.ročník krajské přehlídky středoškolských pěveckých sborů Kč ,- Vlastní výnosy: ( hlavní činnost ) 602- tržby za prodej vlastních služeb ,- (drobné tržby poplatky za náhradní klíče,opisy vysvědčení, studijní průkazy a omluvné listy ) 648- zúčtování fondů ,75 ( čerpání rezervního fondu ve výši Kč ,76,- investičního fondu ve výši Kč ,99, věcné dary ve výši Kč 7 810,- ) 649- ostatní výnosy ,- (náhrada studentů za zničené a poškozené věci Kč 5 314,- ostatní výnosy Kč 9 937,-) 662- úroky 5 807,04 (úroky KB Ostrava ) 669- ostatní finanční výnosy- zaokrouhlení 598,- 10

11 Výnosy za poslední 4 roky dle členění : v tis.kč Závazný ukazatel zřizovatel : Další příjmy granty: Vlastní příjmy : C e l k e m : r ,00 84,00 589, , 67 r ,00 82,00 209, , 24 r ,72 55,00 75, ,94 r ,34 42,00 309, ,80 Index nárůstu výnosů dle členění : Závazný ukazatel - zřizovatel Další příjmy - granty Vlastní příjmy C e l k e m : r ,06 0,98 0,35 1,04 r ,05 0,67 0,36 1,04 r ,99 0,76 4,11 1,01 11

12 12

13 B.2. Vyhodnocení - čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu v členění dle jednotlivých účelových znaků, zhodnocení okolností, které měly vliv na výši jejich čerpání, případné odchylky skutečného čerpání od rozpočtových ukazatelů, skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném roce, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání. Příspěvky a dotace MŠMT Kč ,- z toho čerpání : : ÚZ Kč ,- prostředky na platy: - pedagogové ,- - nepedagogové ,- ostatní osobní náklady - pedagogové ,- zákonné odvody ,- FKSP ,60 přímý ONIV - náhrady ,- přímý ONIV přímý ,40 : ÚZ Kč 6 840,- Rozvojový program Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky 13

14 : ÚZ Kč ,- Rozvojový program Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním platy ,- zákonné odvody ,- FKSP 6 666,- Čerpání přímých nákladů - ONIV - přímý + náhrady ÚZ33353 : Učebnice a školní potřeby poskytované bezplatně VP5015 Učebnice Českého jazyka a Fyziky 1 098,- PF350 Učebnice Přírodopisu 7,8 347,- PF351 Učebnice Občanské výchovy 6,8 319,- PF530 Učebnice Geologie 9, Biologie 8, Zeměpisu 3,4, ,80 VP5312 Učebnice Českého jazyka 7,Dějepisu 7, Matematiky 1 183,- PF671 Učebnice Chemie ,- VP5339 Učebnice Českého jazyka 7 180,- VP5339 Učebnice Matematiky Hranoly, Trojúhelníky 164,- Celkem: ,80 14

15 Knihy Přírůstky r : UK 6968 UK ,40 Celkem: , Učební pomůcky PF636 Míče TV OE / ,- PF651 Nástěnné obrazy Jazyk španělský OE / ,- Celkem: 4 806, Učebnice ostatní knihovny JA,JŠ,JN,JF PF410 Jazyk španělský JŠ ,- PF530 Jazyk německý N ,- VP5225 Jazyk anglický JA ,- PF582 Jazyk ruský JR 66-Příprava k maturitě 319,- PF530 Jazyk německý N ,- PF635 Jazyk španělský JŠ 73 - JŠ ,- PF643 Jazyk německý N N ,50 PF645 Jazyk ruský JR 67- JR ,30 VP5330 Jazyk anglický JA ,- 15

16 Celkem: , DDHM - Učební pomůcky PF398 Spěvníky HV-OE / ,- PF438 Počitač DDHM ,- PF563 Mapy JN-DDHM ,- VP5303 Radiomagnetofón DDHM JŠ 1 699,- VP5307 Váhy Fyzika DDHM ,- VP5311 Radfiomagnetofon DDHM JA 1 557,- PF632 Žíněnky DDHM DDHM ,- PF647 Počitač DDHM ,- PF654 Kostra člověka DDHM ,- VP5327 Radiomagnetofon DDHM ,- PF666 Dataprojektor Epson DDHM ,- Celkem: , Cestovné tuzemské služební cesty , Služby školení a vzdělávání - akreditované PF386 KVIC Nový Jičín - DVPP 1 180,- PF603 Nár.institut vzdělávání Praha - DVPP 480,- Celkem : 1 660,- 16

17 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek PF342 Zeměpis - N N ,- Celkem: 5 370, Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem , Příspěvek na stravování zaměstnanců , Osobní ochranné pracovní pomůcky 2 965, Náhrady za DNP-pedagogický pracovník , Náhrady za DNP- nepedagogický pracovník 7 015,- Celkem: , Ostatní náklady z činnosti-předseda mat.komise 6 680, Ostatní náklady z činnosti-hodnotitel-maturita ,- Celkem: ,- Celkem ÚZ bez mzdových prostředků a odvodů ,40 Kč 17

18 Odchylky proti závaznému ukazateli.: v položce zákonné odvody úspora 820,- v položce FKSP přečerpání ,60 v položce přímý ONIV náhrady úspora 6 040,- v položce přímý ONIV přímý přečerpání ,40 Příspěvky a dotace MŠMT ÚZ % vyčerpány. Výše uvedená úspora v jednotlivých položkách byla vyčerpána na přímý ONIV a to převážně na nákup učebnic a učebních pomůcek na zkvalitnění výuky studentů gymnázia. Čerpání přímých nákladů - ÚZ33027 : Jedná se o účelové prostředky na Rozvojový program Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním : prostředky na platy Kč ,- čerpány ve 100 % výši prostředky na zákonné odvody Kč ,- čerpány ve 100 % výši a FKSP Příspěvky a dotace MŠMT ÚZ % vyčerpány. 18

19 Čerpání přímých nákladů - ÚZ33032 : Jedná se o účelové prostředky na Rozvojový program Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky. Použití : Náhrada výdajů předsedů maturitních komisí ( 130,- Kč za každou započatou hodinu ) v celkové výši : Kč 6 840,- Příspěvky a dotace MŠMT ÚZ % vyčerpány. Čerpání přímých nákladů - ÚZ34070 : Jedná se o účelové prostředky na projekt Postupová přehlídka středoškolských pěveckých sborů z Ministerstva kultury ČR. Použití : -nájem Kč 4 000,- -OPPP Kč ,- Příspěvky a dotace MŠMT ÚZ % vyčerpány. 19

20 B.3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat. Stanovený limit pracovníků na rok ,52 Limit pracovníků v roce 2011 překročen ( P ,721 pracovníka ) o 0,2 pracovníka z důvodu dlouhodobých nemocenských. ( , , , , ). Limity pracovníků za poslední 4 roky Plán Skutečnost Plán Skutečnost Plán Skutečnost Plán Skutečnost r.2008 r r.2009 r.2009 r.2010 r.2010 r.2011 r.2011 Celkem: 44,53 42,828 44,97 42,704 44,96 44,279 44,52 44,721 pedagogů 34,752 34,917 36,515 36,263 ostatní 8,076 7,787 7,764 8,458 Stanovený limit mzdových prostředků : prostředky na platy: ÚZ ,- 20

21 účelové prostředky : na Rozvojový program Posílení platové vzděláním úrovně pedagogických pracovníků s VŠ ÚZ ,- platy ,- zákonné odvody a FKSP ,- Stanovený limit OPPP : ,- pedagogický pracovník Limit mzdových prostředků a limit OPPP stanovený na rok 2011 včetně účelových prostředků ( ÚZ33353, ÚZ33027) byl vyčerpán na 100 % Průměrný plat pracovníka organizace : ,- Kč z toho pedagogického pracovníka : ,- Kč ostatních : ,- Kč Příloha : - čerpání mzdových prostředků za poslední 3 roky ( 2009,2010,2011 ) - graf - průměrná mzda v organizace za poslední 3 roky ( 2009,2010,2011 ) - graf - statistický výkaz P1-04 za rok

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Mzdové prostředky r v tis.kč Prostředky na platy celkem (bez FO) Nenároková složka platu celkem (bez FO) Osobní příplatky celkem Odměny celkem FO) (bez Skutečnost Skutečnost Skutečnost

27 Průměrná mzda v organizaci Průměrný měsíční plat celkem (bez OPPP) Průměrný plat pedagogických pracovníků v tis.kč Průměrný plat ostatních pracovníků Skutečnost Skutečnost Skutečnost

28 B.4. Vyhodnocení - čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele v členění dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání. Závazný ukazatel dotace z rozpočtu zřizovatele v ÚZ ,- z toho : provozní náklady ,- ICT ,- na zvýšené náklady na zajištění státních maturitních zkoušek ,- Účelově určeno na akci Malování vnitřních prostor školy a na akci Opravy podlahových krytin Závazný ukazatel dotace z rozpočtu zřizovatele v ÚZ ,- Účelově určeno na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ,- Závazný ukazatel dotace z rozpočtu zřizovatele v ÚZ 206- účelová investiční dotace Účelově určeno na akci Instalace regulace ÚT ,- ( ORJ 7 ) Soupis dokladů použití prostředků na ICT ( součást čerpání provozních prostředků ) Služby telekomunikací internet PF304 Poda s.r.o. O-Mar.Hory internet 2 988,- PF339 Poda s.r.o. O-Mar.Hory internet PF368 Poda s.r.o. O-Mar.Hory internet 2 988,- PF395 Poda s.r.o. O-Mar.Hory internet 2 988,- PF433 Poda s.r.o. O-Mar.Hory internet 2 988,- PF459 Poda s.r.o. O-Mar.Hory internet 2 988,- 28

29 PF500 Poda s.r.o. O-Mar.Hory internet 2 988,- PF523 Poda s.r.o. O-Mar.Hory internet 2 988,- PF551 Poda s.r.o. O-Mar.Hory internet 2 988,- PF583 Poda s.r.o. O-Mar.Hory internet 2 988,- PF618 Poda s.r.o. O-Mar.Hory internet 1 952,- Celkem: , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek PF322 Chráněná dílna Blansko s.r.o.- NOD 32-antivir ,- Celkem: ,- Celkem ÚZ účelové prostředky na ICT ,- Kč Soupis dokladů použití prostředků na akci Malování vnitřních prostor školy a Opravy podlahových krytin ( součást čerpání provozních prostředků ) Opravy a udržování PF374 OU PŠ Hlučín malby ,- PF475 OU PŠ Hlučín malby ,- PF513 M.Šlechta Nádražní 271 Vřesina opravy podl.krytiny ,- PF531 Schöffer Ostrava-oprava podl.krytiny PChe ,- PF533 R.Hvolka Výškovická 108, Ostrava-Zábřeh-malby ,- PF597 R.Hvolka Výškovická 108, Ostrava-Zábřeh-malby ,- PF619 M.Šlechta Nádražní 271 Vřesina opravy podl.krytiny ,- PF624 M.Šlechta Nádražní 271 Vřesina opravy podl.krytiny ,- Výše uvedené účelové prostředky ve výši Kč ,- vyčerpány 100 %. 29

30 Čerpání provozních prostředků ÚZ účelově vázaných na krytí odpisů DHM a DNM Odpisy dlouhodobého majetku ,- Celkem: ,- Všechny prostředky z rozpočtu zřizovatele vyčerpány na 100 %. 30

31 B.5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti včetně hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje jejich výše v dalších letech. Vlastní výnosy: 602- tržby za prodej vlastních služeb ,- (drobné tržby poplatky za náhradní klíče,opisy vysvědčení, studijní průkazy a omluvné listy ) 648- zúčtování fondů ,75 ( použití rezervního fondu ve výši Kč ,76,- investičního fondu ve výši Kč ,99, věcné dary ve výši Kč 7 810,- ) 649- ostatní výnosy ,- ( náhrada studentů za zničené a poškozené věci Kč 5 314,- ostatní výnosy Kč 9 937,-) 662- úroky 5 807,04 ( úroky KB Ostrava ) 669- ostatní finanční výnosy- zaokrouhlení 598,- Možnost opakování v následujících letech se předpokládá pouze u nájmů u nebytových prostor tělocvičny ( doplňková činnost ) ve výši okolo ,- Kč čistého zisku ( viz index v tabulce č.1. ). 31

32 B.6. Náklady analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, zaměření na položky, které se významně podílely na celkové výši výdajů. Čerpání provozních nákladů ÚZ Spotřeba materiálu knihy 542, tiskoviny , materiál pro výuku 6 268, učební pomůcky OE 1 264, DDHM , pohonné hmoty ostatní (sekačka) 472, kancelářské potřeby , čistící a desinfekční prostředky , léky, zdravotnický materiál 2 425, drobná údržba-školník , toaletní papír, papír. ručníky , materiál k PC , nákup-testy SCIO projekt , spotřeba-detekční trubičky 242,- Celkem: ,93 Pokles indexu 0,94 u položky 501- spotřeba materiálu proti roku V roce 2010 byla v položce zahrnuta i účelová dotace na vybavení kmenových tříd výškově stavitelným nábytkem ( ve výši Kč ,- ). Učebnice a učební pomůcky zakoupeny z přímých transferů 32

33 Spotřeba materiálu za poslední 3 roky (2009, 2010, 2011 ) v tis.kč hlavní činnost 501-Spotřeba materiálu: Učebnice, učební pomůcky : r.2009 r.2010 r ,00 114,91 170,65 Ostatní : 682,35 544,44 450, Spotřeba energie voda , teplo,túv , plyn 958, elektrická energie ,49 Celkem: ,61 Nárůst indexu 1,01 způsoben navýšením cen energií proti roku Spotřeba energií za poslední 3 roky (2009,2010,2011) V Kč Druh energie : r z hlavní činnosti r z prostředků zřizovatele r z hlavní činnosti r z prostředků zřizovatele r z hlavní činnosti r z prostředků zřizovatele Voda , , , , , ,10 Teplo,TÚV , , , , , ,02 Plyn 850,43 850, , ,89 958,00 958,00 Elektrická energie , , , ,02, , ,49 33

34 511 Opravy a udržování Čerpání ve výši 640,64 tis.kč + ( 136,65 tis. Kč z vlastních zdrojů) index 0,63 Převážná většina finančních prostředků použita na opravu budovy. V této položce zahrnuty i účelové dotace na Malování vnitřních prostor školy a Opravy podlahových krytin ve výši Kč 500 tis. 512 Cestovné Čerpání ve výši 43,38 tis. Kč index 1,09 Vyšší čerpání oproti minulému roku je ovlivněno organizováním lyžařských výcvikových kurzů z důvodu změny klimatu v zahraničí. 34

35 518 Ostatní služby Čerpání ve výši 493,09 tis.kč index 0,93 Snížené náklady se projevily u položky služby telekomunikací úspora 1,38 tis. Kč a služby školení a vzdělávání úspora 4,66 tis. Kč 527 Zákonné sociální náklady příspěvek na stravování zaměstnanců Čerpání ve výši 46,69 tis. Kč index 0,64 Poklesem příspěvku ( 12,- Kč za oběd ) se snížil i počet stravujících se zaměstnanců. 549 Ostatní náklady Čerpání ve výši 2,77 tis. Kč index 0,35 Snížení položky proti roku 2010 plné krytí nákladů pojištění majetku a studentů zřizovatelem. 551 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Čerpání ve výši 226,36 index 1,03 V hlavní činnosti odpisy ve výši Kč 226,36 tis. a 2,22 v doplňkové činnosti.z účelové dotace stanovených finančních prostředků ÚZ 205 ve výši ,- a zbývající rozdíl ,- Kč uhrazen z ÚZ 001. Čerpání prostředků z dotací grantů od obcí ve výši ,- Kč. 501 Nákup materiálu Čerpání ve výši 15,05 tis. Kč Spotřeba kancelářských potřeb, květin a odměn studentům z poskytnutých grantů. 518 Ostatní služby Čerpání ve výši 22,50 tis. Kč Náklady na poštovné 440,- Kč, nájemné ,- Kč. 521 Mzdové náklady Čerpání ve výši 4,45 tis. Kč Jedná se vyplacené OPPP za přípravu a organizaci SPSP- soutěžní přehlídka studentských programů ve výši Kč 4 451,-. 35

36 B.7. Doplňková činnost. Pro organizaci byl rok 2011 druhým rokem, kdy provozovala doplňkovou činnost. Okruhy doplňkové činnosti jsou vymezeny na základě 27 odst. 2 písm. g zákona č. 250/2000 Sb. Jsou nedílnou součástí zřizovací listiny. Okruhy doplňkové činnosti organizace vymezené v zřizovací listině: 1. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí 2. Pronájem majetku Výnosy doplňkové činnosti : ,- Kč pronájem, služby spojené s pronájmem, příjmy z pořádání akce přijímačky na nečisto. Náklady doplňkové činnosti : ,28 Kč na základě kalkulace proúčtovány náklady na energie, čisticí prostředky a na odpisy budovy. Hospodaření doplňkové činnosti v roce 2011 skončila s kladným hospodářským výsledkem ve výši : ,72 Kč Zisk se vytvořil převážně z pronájmů tělocvičny a malých pronájmů prostoru pod nápojovými automaty. Z toho čistý zisk z pronájmů činil : ,72 Kč. Předpokládáme, že i v příštím roku se zisk doplňkové činnosti bude rovnat roku

37 Výsledek hospodaření. Výnosy hlavní činnosti : Náklady hlavní činnost : ,79 Kč ,79 Kč Výnosy doplňkové činnosti : ,- Kč Náklady doplňkové činnosti : ,28 Kč Hospodářský výsledek hlavní činnosti : Hospodářský výsledek doplňkové činnosti: 0,00 Kč ,72 Kč Organizace ke dni skončila s kladným hospodářským výsledkem ve výši ,72 Kč, a to ziskem z doplňkové činnosti. Navrhujeme rozdělit hospodářský výsledek roku 2011 následovně : 1. Přídělem do fondu odměn ve výši Kč ,- 2. Přídělem do fondu rezervního ve výši Kč 9 748,72 37

38 C. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce údaje o stavech, tvorbě, čerpání jednotlivých peněžních fondů. Stavy peněžních fondů : 411 Fond odměn ,- 412 Fond kulturních a sociálních potřeb , Fond rezervní , Fond reprodukce majetku ,93 Všechny fondy jsou finančně kryty, pouze u 412 Fond FKSP je rozdíl ve výši - 667,- Kč - poskytnuté půjčky FKSP 2 685,- - Mgr.Číhalová doplatek stravného 12/11 16,- - Mgr.Jonsztová doplatek stravného 12/11 8,- - úhrada faktury za stravování 12/11 PFF ,- 38

39 Tvorba fondů v hospodaření roku 2011 : 412 FKSP ,60 zákl.příděl 1 % HM 414 Rezervní fond ,- dary vratka rekreace 416 Fond reprodukce majetku ,- tvorba z odpisů ,20 inv.dotace zřizovatel Použití fondů v hospodaření roku 2011 : 412 FKSP ,04 viz tabulka č Rezervní fond 4 390,60 učební pomůcky 414 Rezervní fond ,16 použití účel.daru, ostatní použití 416 Fond reprodukce majetku ,19 fin.inv.výstavby, opravy a udržování 39

40 D. Závodní stravování zaměstnanců organizace. Způsob zajištění stravování, ( vlastní/náhradním způsobem informace o uzavřené smlouvě o závodním stravování ), kalkulace výše stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů, způsob zajištění závodního stravování v době prázdnin. Na základě smlouvy zabezpečujeme stravování žáků i zaměstnanců v jídelně Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, Volgogradská 2631/ Ostrava-Zábřeh. Cena oběda v roce 2011 : mladší žáci finanční normativ na potraviny 23,- Kč starší žáci finanční normativ na potraviny 25,- Kč zaměstnanci finanční normativ na potraviny ostatní věcné náklady osobní režie Cena oběda pro zaměstnance: Celkové náklady na stravování zaměstnanců: 25,- Kč 12,- Kč 13,- Kč 50,- Kč ,60 Kč z toho : ,- z provozu ÚZ ,60 z přímých nákladů ÚZ33353 Dále organizace přispěla svým zaměstnancům z FKSP částkou 8,- Kč na 1 oběd. Celková poskytnutá částka z FKSP činí: ,- Zaměstnanci v roce 2011 hradili částku 30,- Kč za oběd. V období prázdnin organizace stravování n e z a j i š ť u j e. 40

41 E. Péče o spravovaný majetek. E.1. Informace o nemovitém majetku ve správě organizace Organizace k datu má ve své správě nemovitý majetek v hodnotě : budovy a stavby ve výši ,02 Kč čís.popisné 2632 v katastru Zábřeh nad Odrou, pozemky ve výši ,- Kč čís.popisné 2632 v katastru Zábřeh nad Odrou. E.2. Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za hodnocený rok Organizace v roce 2011 obdržela do fondu reprodukce majetku od zřizovatele investiční účelovou dotaci na akci Instalace regulace ÚT ve výši č Kč ,20,-, kterou použila ve 100 % výši. Dále bylo použita z fondu reprodukce majetku částka ve výši Kč ,- na stavební dozor při výše uvedené akci a částka Kč ,99,-. Jedná se o opravu podlahy místnosti Posluchárny humanitních předmětů č. 56. Z provozních prostředků škola použila na opravy a udržování nemovitého majetku částku Kč ,51,-. Od svého zřizovatele obdržela dotaci ve výši Kč ,- na akci Malování vnitřních prostor školy a na akci Opravy podlahových krytin neinvestiční účelová dotace byla vyčerpána v plné výši. Dále z provozních prostředků škola použila Kč ,- na výměnu odpadních stoupaček, Kč ,- na opravu žaluzií v učebně Hudební výchovy a učebně jazyků UJ2, Kč ,- na úpravu vodovodních baterií šetřící perlátory, Kč 8 989,60 na opravu odvzdušňovacích ventilů a ventilů ÚT, Kč ,41 na opravu podlahy posluchárny humanitních předmětů, Kč 4 441,50 na zasklívání rozbitých oken, Kč ,- na dofinancování oprav podlahové krytiny, Kč 1 680,- na demontáž plynového potrubí a opravu zabezpečovacího zařízení, Kč 1 200,- na opravu vstupních dveří 41

42 E.3. Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech Pojištění nemovitého i movitého majetku škola zajišťuje prostřednictvím České pojišťovny a.s., Na Pankráci 123, Praha 4. Tato pojišťovna zvítězila ve výběrovém řízení zřizovatele Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Náklady na pojištění majetku v roce 2011 hradil zřizovatel. K odškodnění studentů dochází přímo prostřednictvím České pojišťovny a.s. Pojistná plnění v roce 2011 žádná. E.4. Informace o inventarizaci majetku Evidence majetku je vedena v elektronické formě, pomocí softwarového vybavení SAS ( Systém agend pro školy ) od firmy MP Soft Brno. Majetek je označen inv. čísly a veden v účetních knihách majetku ( DHM,DDHM,DDNM,OE ). Stav majetku k v tis. Kč odpovídá rozvaze k Na základě 29 odst. 3 vyhl. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, byla provedena úplná inventarizace celého majetku školy k Hlavní inventarizační komise nevykázala žádné inventarizační rozdíly, tj. ani manka ani přebytky. Zápis inventarizační komise a rekapitulace zůstatků byl odeslán na KÚ Ostrava odbor financí poštou dne Jeden výtisk založen na škole zástupce ředitele školy Mgr. Petr Říman. E.5. Informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku v návaznosti na přílohu Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce Organizace k má uzavřené 3 smlouvy o pronájmu tělocvičny 3x v týdnu v odpoledních hodinách t. j. v pondělí, úterý a středu. Smlouvy jsou uzavřeny na dobu menší než 1 rok. Fakturace probíhá pravidelně jednou za měsíc. Její výše je stanovena cenou v místě obvyklou. Celková výše čistého nájmu činila za rok 2011 částku Kč ,72,-. 42

43 E.6. Hmotná odpovědnost. Hmotná odpovědnost k je uzavřena s pokladní školy paní Vladislavou Tajchmanovou za finanční hotovost pokladny a cenin. Při dlouhodobé nepřítomnosti pokladní ( řádná dovolená, nemocenská ) se uzavírá hmotná odpovědnost s ekonomkou p. Krušinovou. 43

44 F. Pohledávky a závazky organizace. F.1. Pohledávky celkový objem v návaznosti na výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny jejich vzniku a návrh řešení, komentář a jmenovitý rozpis dlužníků a pohledávek starších 1 roku v návaznosti na tabulku č. 6 a 6a Pohledávky : před dobou splatnosti 311 Odběratelé VF 49/2011 Kč 8 981,28 Sportovní gymnázium O-Zábřeh 314 Ostatní poskytnuté provozní zálohy PF 623 Kč ,- ACTIVE GUIDE s.r.o Hradec Králové záloha LVK Rakousko PF 664 Kč ,- Wachal Moravia s.r.o. Praha 335 Pohledávky za zaměstnanci 381 Náklady příštích období záloha LVK Kurzovní Kč 2 685,- půjčky FKSP Kč 60,- zaměstnanci-doplatek stravného 12/11 Kč ,17 předplatné tiskovin na rok 2012, Legislativa školy r Licence Vista,Office 2012 Monitor České školství Dohadné účty aktivní Kč 1 455,50 odhad nápoj.automat Coca-cola Celkem: Kč ,95,- Pohledávky : po době splatnosti žádné nejsou. 44

45 F.2. Závazky celkový objem v návaznosti na výkazy, u nejvýznamnějších položek, po lhůtě splatnosti, do jednoho roku a u všech starších 1 roku- jmenovitý rozpis věřitelů (název,ič) vyčíslení, komentář,příčiny jejich vzniku a návrh řešení. Závazky : před dobou splatnosti 321 Dodavatelé Kč ,98 faktury-viz kniha došlých faktur 324 Přijaté zálohy Kč ,- přijaté zálohy-studenti LVK Rakousko, Kurzovní ,- zálohy šatní skříňky-studenti 331 Zaměstnanci Kč ,- mzdy 12/ Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění Kč ,- odvody soc. a zdrav.pojištění 12/ Ostatní přímé daně Kč ,- daně mzdy 12/ Dohadné účty pasivní Kč ,- odhad elektrická energie 12/2011 Celkem: Kč ,98 Závazky : po době splatnosti žádné nejsou. 45

46 G. Výsledky kontrol. Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace ČJ.: GZAB/0031/2012 VYŘIZUJE: RNDr. Jiří Chmela TEL.: DATUM: Komentář k výsledkům finančních kontrol v roce 2011 Kontrolní systém organizace je upraven Směrnicí k vnitřní kontrolní činnosti, ve které jsou definovány okruhy kontrolních činností, kontrolní metody a postupy, subjekty řídící kontroly a jejich pravomoci a odpovědnost ve smyslu zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění. Podrobná pravidla vedení účetnictví organizace, pohyb účetních dokladů, účtování a evidence majetku jsou specifikována ve Vnitřní účetní směrnici pro rok 2011, která je zpracována podle metodiky krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Útvar interního auditu v souladu s usnesením rady MSK není zřízen. Jeho funkce je nahrazena kontrolami vykonávanými odborem kontroly a interního auditu KÚ MSK a dalšími oprávněnými subjekty. V roce 2011 neproběhla žádná kontrola hospodaření organizace s veřejnými prostředky. RNDr. Jiří Chmela ředitel školy 46

47 H. Projednání zprávy o činnosti a plnění úkolů za rok 2011 Zveřejňováním měsíční závěrky jsou zaměstnanci pravidelně seznamováni s výsledky hospodaření v jednotlivých měsících. Se zprávou o činnosti a plnění úkolů a výsledky hospodaření v roce 2011 byli zaměstnanci seznámeni na schůzi pedagogické rady dne Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2011 byla školské radě předložena k projednání dne:

48 I. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců dle zákona č. 435/2004 Sb. za organizaci činí 44,73 osob. Z toho povinný podíl - 4 % je 1,79 osob. Organizace splnila svou povinnost podle 81 odst.2 písmeno a) a b) zákona odběrem výrobků a služeb ve výši Kč ,40 ( bez DPH), což v propočtu je 2,37 osob. Odvod do státního rozpočtu dle 81 odst.2 písmena c) zákona organizaci tím n e v z n i k á. 48

49 J. Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení. Tabulka č. 1 : Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2. : Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3 : Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4 : Příspěvek na provoz Tabulka č. 5 : Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd Tabulka č. 6 : Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č.6a : Stav pohledávek po lhůtě splatnosti ošetřovné Tabulka č. 7 : Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 8 : Spotřeba energií Přílohy : Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Výkaz rozborů plnění HV Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce 49

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace

Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2008 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá : RNDr.

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 GYMNÁZIUM J.Á. KOMENSKÉHO ul. Komenského č.169 688 31 Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 V Uherském Brodě RNDr. Karel Radil dne 31. ledna 2003 ředitel školy Gymnázium J.Á. Komenského

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace - rozbor hospodaření školy za rok 2011 A) Základní údaje o organizaci Zřizovatel:...

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007 Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007 ÚNOR 2008 A. Základní údaje o příspěvkové organizaci Střední škola přírodovědná

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Výroční zpráva. o hospodaření školy. Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice

Výroční zpráva. o hospodaření školy. Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice IČO : 47 259 132 Osvědčení o registraci u FÚ Vimperk - č. CZ 47259132 Výpis z registru ekonom. subjektů - CZ 0315 Prachatice Výroční

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Vyhotovila: Ing. Hana Gawelczyková

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4. 2015

Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4. 2015 Karel Pítro - kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz, schneide@wo.cz Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4.

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké 213 2 1 4, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 13 Hlavní projekt: Projekt: Název: Výroční zpráva o h o s p o d a ř e n í soukromé vysoké 213 Autor:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o hospodaření školy Příjmy Výdaje Majetek školy Rozbor hospodaření 2003 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2003 PŘÍJMY: CELKOVÉ PŘÍJMY 19 324 180,90 Kč z toho prostředky získané vlastní

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 -

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 - Účetní jednotka: - 1 - Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363 Účetní období: 2011 Závěrečný účet sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 1 Základní škola Rousínov, okres Vyškov Habrovanská 312/3, Rousínov 683 01 příspěvková organizace IČO 46270906 Rozbor hospodaření za rok 2013 Obsah : 1) Úvod 2) Výsledek hospodaření 3) Skutečné výdaje

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace Jeremenkova 2, Ostrava Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Za PO: PhDr. Iva

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 I. ÚVOD Domov pro seniory Iris (dále jen Domov) poskytuje klientům nepřetržitou

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 Přílohy : 1. Obecné informace 2. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2010

Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2010 Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2010 Velké Pavlovice, 20. ledna 2010 PaedDr. Kropáč Vlastimil ředitel školy Gymnázium

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Zpracovala: Bc. Šárka Chobotová ředitelka

Více

Závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2011 IČO 00261581,DIČ CZ00261581

Závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2011 IČO 00261581,DIČ CZ00261581 Závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2011 IČO 00261581,DIČ CZ00261581 Závěrečný účet města je vypracovaný v souladu s ustanoveními 17,zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 Vypracoval

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok 2005 Základní škola Náměšť na Hané Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané Identifikátor zařízení : 600 140 261 Základní škola dotace od obcí

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2008

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2008 Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2008 ÚNOR 2009 A. Základní údaje o příspěvkové organizaci Střední škola přírodovědná

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní umělecká škola Nejdek, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace, Dvořákova 367, 362 21 Nejdek, tel.: 353925125, e-mail: zusnejdek@volny.cz Výroční zpráva o hospodaření školy Rok 2006 Vypracoval

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011 Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011 Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace, se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice srpen 2011 Obsah materiálu Tabulková část I. Náklady

Více