DŮM SLAVIE. Úvod. Z historie Budějovic Budweis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DŮM SLAVIE. Úvod. Z historie Budějovic Budweis"

Transkript

1 Úvod DŮM SLAVIE Dům Slavie v Jirsíkově ulici č. 2 v Českých Budějovicích je možné hodnotit ze dvou hledisek. Jeden pohled je politicko kulturní, druhý stavebně - historický. Hledisko stavebně - historické lze shrnou jednoduše: jde o zdařilou novorenesanční stavbu vhodně umístěnou do volného prostoru podle návrhu známého pražského architekta Ignáce Ullmanna, částečně upravenou domácím inženýrem Schmidtem. Politicko kulturní aspekt je složitější a často je pojat subjektivně tou či onou stranou. S maximální stručností lze říci, že německý Spolkový dům (dnes dům Slavie) byl postaven v souvislosti se založením, nebo dokonce jako odpověď na založení české Besedy českobudějovické a následně postavení jejího vlastního domu. Beseda českobudějovická byla založena a postavena v souvislosti s německou radnicí a německými územními orgány, nebo dokonce jako odpověď na rychlý nárůst českého obyvatelstva města, které nebylo přiměřeně zastoupeno ve správě města, přičemž bylo nuceno používat úřední řeč němčinu. Z historie Budějovic Budweis V době vyměřování nového královského města Budějovic kolem roku 1265 z iniciativy krále Přemysla Otakara II. neměl král k dispozici české měšťany s určitým kapitálem, které by mohl přivést do nového města. Na jihu Čech sice již prosperovala rožmberská města s měšťany, ale s nimi nemohl Přemysl Otakar počítat. Zejména proto, že Budějovice byly založeny ve skutečnosti proti Rožmberkům. Angažoval proto hlavně měšťany s kapitálem z Rakouska a z Bavor. Německy mluvící měšťané se v novém městě usadili a vytvořili i německou většinu ve správě města. Od 13. století až do roku 1918, s několika výjimkami, spravovali město německy mluvíc občané. Nemuseli to být zrovna Němci (purkmistr Taschek byl kupř. původně Čech), jen oficiálně používali němčinu. Výjimkou byl Ondřej Puklice ze Vztuh, ale jen krátce, poněvadž ho skupina Němců ubila. Staletí podíl Čechů a Němců ve městě kolísal přibližně v poměru půl na půl. Po polovině 19. století se však podíl Čechů stále zvyšoval, až na přelomu 19. a 20. století bylo Čechů asi 2/3 a Němců 1/3. Podle dobových materiálů však německá menšina (ve správě města většina) stavěla české územní většině překážky při zakládání českých škol a v občansko právním jednání. Hlavně s cílem odstranit jazykovou nerovnost či bojovat proti ní byly založeny české spolky a organizace jako Slovanská Lípa. Matice školská, Beseda českobudějovická, Beseda lidu apod. Dva roky poté, kdy Beseda postavila Besedu Na sadech, postavily německé spolky Spolkový dům.

2 Beseda českobudějovická Beseda byla založena v roce Byl to od začátku český, kulturní, osvětový a též politický spolek, jehož základní úkol spočíval v kulturním, politickém a hospodářském povznesení českého obyvatelstva. Dne 8. září 1862 byl ustanoven prozatímní výbor Besedy a na první valné hromadě dne 31. prosince 1862 bylo zvoleno řádné vedení Besedy. V letech 1868 a 1869 si rychle rozvíjející Beseda postavila Na Sadech vlastní budovu. Slavnostní otevření Besedy se konalo dne 16. ledna Německá část obyvatelstva neměla v té době centrální velký areál, kde by sídlila ústředí německých spolků. Většinou měli německé spolky klubovny ve Wendlerově hostinci (na rohu Divadelní a nábřeží Malše proti divadlu). Spolkový dům Spolkový dům, později převážil název Německý dům, byl postaven na pravém břehu Malše v letech 1871 a Sloužil od počátku jako kulturní, společenské a také politické centrum budějovických Němců. Pořádaly se v domě plesy, přednášky, divadelní představení, koncerty a akce německých spolků. V přízemí byla restaurace. Čepovalo se pivo z Měšťanského pivovaru. Ke Spolkovému domu přiléhala zahrada, která užší částí vedla proti proudu Malše až k pozdější Alešově ulici. Zahrada byla v roce 1876 osázena stromy a upravena v dobovém romantickém stylu. Na zahradě byla veranda, v sezóně letní restaurace, malé sportoviště, půjčovna loděk, lůželmík a v letech 1877 až 1888 říční plovárna. Spolkový dům versus Beseda Z dobových podkladů je patrné, že zpočátku ve 2. polovině 19. století existovala mezi Spolkovým domem a Besedou určitá konkurence i rivalita, ale nacionalismus v tom nehrál ještě zásadní roli. To se začalo projevovat až při neshodách Němců a Čechů při přípravách a odhalení pomníku Josefu II. v roce 1883, ale pořád se spory pohybovaly v určitých mezích. Podle vlasteneckých novin Budivoj, které rozhodně nebyly nakloněny německým obyvatelům, se ve Spolkovém domě pořádaly i české akce. Za hostinského Martina Svidenského se konaly ve Spolkovém domě ve velkém sále vojenské koncerty a dole v restauraci po celou zimu každý pátek jitrnicové hody s veselou zábavou a rozmanitým vyražením (dnes by se řeklo povyražením).

3 V té stejné době v zimním období na přelomu let 1876 a 1877 pořádal hostinský Rudolf Zych v Besedě také jitrnicové hody, ale každý čtvrtek rovněž s veselou zábavou. Přitom hostinský Rudolf Zych působil ve Spolkovém domě a ke dni 1. srpna 1876 převzal hostinec v Besedě. Na jeho místo ve Spolkovém domě přišel Martin Svidenský. Ve Spolkovém domě jsou známi i další hostinští Čechové (alespoň dle českého jména). Stavba Spolkového domu Beseda koupila pozemky na stavbu besedního domu. Němci proto založili zvláštní spolek s názvem Fondverein des deutschen Hauses in Budweis, který měl spravovat fond potřebných finančních prostředků k výstavbě spolkového domu a řídit vlastní výstavbu. Oficiálně začal spolek řídit akci usnesením valné hromady ze dne 26. března Na této valné hromadě byly přijaty plány a rozpočty civilního inženýra Carla Schmidta, které vycházely z návrhu pražského architekta Ignáce Ullmanna. V datech jsou drobné nesrovnalosti, např. Karel Kakuška uvádí, že na duplikátních materiálech Vereinshaus der Deutschen in Budweis je datum 12. dubna 1871 (originály se nezachovaly). Základní kámen spolkového domu byl položen dne 24. července Není doloženo, jaký měl Ignác Ullmann vztah k městu, k německým spolkům a opačně, ale jednoznačně byl přizván k návrhu spolkového domu významný pražský architekt, který stavěl v té době v Praze výrazné novorenesanční objekty (Prozatímní divadlo, Českou techniku, Českou spořitelnu, Vyšší dívčí školu, vily aj.; vypracoval také v soutěži návrh Národního divadla). Z nezjištěného důvodu však přepracoval Ulmannův projekt budějovický Carl Schmidt. Historik Jakub Pavel uvedl přímo, že Ullmannův projekt nevhodně upravil místní stavitel. Spolkový dům nemá např. sochy a vertikály nad hlavní římsou, typické pro pražskou novorenesanci. Srovnáním zachovaného Ullmannova nákresu a skutečným provedením podle Schmidta však nedošlo ke změně základních proporcí a zřejmě ani půdorysu, i když půdorys objektu podle Ullmanna se nezachoval.

4 Carl Schmidt nerealizoval některé figurální a dekorativní reliéfy a zvýšil trojúhelníkový štít (tympanon), který kryje na průčelí hřeben sedlové střechy. Vyšší tympanony jsou následně i na bocích a vzadu. Zadní stěna domu (směrem k muzeu) je nápadně jednoduchá. Pravděpodobně pro nedostatek peněz se dům na této straně provizorně uzavřel s tím, že se dokončí později. Originální Ullmannovy plány se však nezachovaly, nelze tedy odpovědně srovnávat, jen je možné dospět k závěru, že Ullmannův palác v Českých Budějovicích je méně členitý (nabízí se - méně okázalý) než jeho práce v Praze. Slavnostní otevření Spolkového domu se konalo na Silvestra dne 31. prosince Původně měl Spolkový dům plynové osvětlení. Stylové lustry zhotovila budějovická firma Jan Stegmann. Do domu se vystupovalo impozantním schodištěm (později bylo nevhodně odstraněno). Přilehlá zahrada byla v místech dnešní Dukelské ulice ohraničena plnou zdí. Směrem k divadlu byly dvě brány a litinový plot. Karel Kakuška ve stavebně historickém průzkumu domu Slavie z února 1993 upozorňuje, že v publikaci Heimatbuch der Berg- u, Kreisstadt Böhmisch Budweis z roku 1930 je nesprávně uvedeno, že Spolkový dům byl vybudován podle plánů profesora B. Gruebera. Dokazuje, že autorství Ignáce Ullmanna a Carla Schmidta je předmětem a potvrzeno studiem historika dr. Vladimíra Denksteina Ullmannův návrh Německého domu v Českých Budějovicích, uveřejněný v Ročence Kruh pro pěstování dějin umění za rok 1967 a 1938.

5 Německý dům Böhmerwaldbund, Liedertafel, Musikverein, Politischer Verein, Deutscher Kaufmännischer Verein a další. Výhradně německé spolky v domě, kde hlavně (později asi zcela) zněla němčina, zřejmě postupně způsobily, že zanikl název Spolkový dům a ustálil se termín Německý dům. V češtině i v němčině. Může se připomenout asi první vážnější problém Češi Němci, při kterém hrál úlohu Spolkový tehdy již Německý dům. Týkalo se to odhalování pomníku Josefa II. dne 28. října Ještě předtím se na radnici ohradil vůdce Čechů dr. August Zátka proti poskytnutí příspěvku na stavbu pomníku. Z Německého domu vyšel toho dne nebývalý slavnostní průvod na sady k pomníku. Po odhalení pomníku a projevech kráčel průvod zpět do Německého domu, kde slavnosti pokračovaly v celém objektu. Stručně řečeno podle Daniela Kováře: Zřízení pomníku a především nadšené nacionalistické projevy německých řečníků neprospěly česko německým vztahům. Německý dům působil i pozitivně na vztahy mezi Čechy a Němci. Dne 21. prosince 1913 se konalo v Německém domě shromáždění městských zastupitelů a voličů (zúčastnilo se asi 700 občanů), na kterém bylo doporučeno schválit návrh dr. Augusta Zátky o česko německém vyrovnání, tzv. Českobudějovický pakt. Česká většina obyvatel města měla mít např. ve správě města poměrné zastoupení. Ještě předtím dne 20. března 1913 byla v Německém domě založena nová německá pokroková politická strana, do které vstoupil německý starosta města Josef Taschek. Stále ještě nebylo jisté, jak vyrovnání dopadne, ale vůdce Čechů August Zátka a zvláště vůdce Němců Josef Taschek alespoň pochopili nutnost spolupráce. Roku 1914 však vypukla 1. světová válka a budějovický pakt se neuskutečnil.

6 Ve 30. letech 20. století se Německý dům stal v souvislosti s nástupem Hitlera v Německu a zvýšenou aktivitou sudetoněmeckých politických stran centrem německého hitlerovského nacionalismu. V Německém domě bylo zřízeno kino, kde se promítaly propagační nacistické filmy. V době německé okupace byl Německý dům pro české obyvatelstvo symbolem nacismu. Dobový tisk v letech 1939 až 1945 uvádí, jací nejvyšší nacisté v Německém domě hřímali. Slovanský dům Po skončení 2. světové války byl v Německém domě zřízen Krajský sekretariát KSČ, později pod názvem Krajský výbor KSČ. Zrovna tehdy nebyla k dispozici vhodnější budova. Na Husovce u Dlouhého mostu, kde potom KV KSČ sídlil, působila ještě obchodní a hospodářská komora a po ní některé referáty nového KNV. Majetkově vlastnila Německý dům po Fondvereinu od roku 1942 německá politická strana NSDAP. Dekretem Okresního národního výboru v Českých Budějovicích z 27. ledna 1947 byla na Německý dům vložena národní správa. Dne 17. května 1949 byl objekt, to již jako Slovanský dům, prohlášen za konfiskát a dne 2. března 1950 odevzdán městu České Budějovice. Kdy oficiálně vznikl název Slovanský dům, není přesně zjištěno. Používal se zcela běžně. Např. ve zprávě z V. Sjezdu krajské konference KSČ v roce 1949 se uvádí: Jihočeští komunisté spolu se zástupci čs. sociální demokracie vyhlásili dne 11. července na slavnostním zasedání ve velkém sále Slovanského domu sloučení. Ke sloučení došlo na základě učení marxismu - leninismu. Slovanský dům navštívil mimo jiné i nechvalně známý politik Gottwald.

7 Koncentrace politiků KSČ ve Slovanském domě a časté, ne-li permanentní připomínání Stalina zřejmě způsobilo, že hovorově se Slovanskému domu říkalo Staliňák. Po roce 1951 uvolnil Krajský národní výbor budovu bývalé obchodní komory na Husovce, kam se přestěhoval KV KSČ ze Staliňáku. Chvíli byl Staliňák volný, až dne 17. listopadu 1956 byl předán Ministerstvu národní obrany. Dům armády Dům Slavie měl v době, kdy jej vlastnila armáda, několik názvů (Posádkový dům armády, Dům československé armády, Dům armády). Hovorově jednoduše Armáďák. To byl nečekaně silný termín, který se používal ještě 50 let poté. V úředních písemnostech byl uveden správný aktuální název domu a v závorce (Armáďák), aby bylo všem jasné, kde to je. Přispělo k tomu to, že radnice názvy domu pořád měnila. Sice se po armádě objevil termín restaurace Slavie, ale dům měl název jiný, který byl na průčelí domu velkými písmeny uveden, což naznačovalo, že Slavie není celý dům, ale jen restaurace s vinárnou. Armáda se k domu chovalo celkem slušně a nevyvolávala konflikty. Dům sloužil nejen armádě, ale i obyvatelstvu. Velký sál byl druhý největší ve městě, po velkém sále sokolovny, a měl dobrou akustiku. Lidový název Staliňák docela rychle a definitivně zanikl. Dne 13. února 1960 předalo Ministerstvo národní obrany dům státu a stát v roce 1962 městu. Dům kultury Dům Slavie měl od roku 1962 různé názvy. Nejčastěji Park kultury a oddechu, Městský dům osvěty a Městský dům kultury, přičemž se v 70. letech 20. století názvy i vracely či obnovovaly v důsledku reorganizací, které neustále iniciovaly územní a politické orgány města. Náplň se však v podstatě neměnila. Koncerty, divadla domácí i zájezdová, shromáždění, výstavy, slavnosti týkající se MDŽ a jiných Dnů, besedy, taneční, populární čaje, klubová činnost (ta zejména do doby než byl postaven Dům kultury ROH), tělocvična, restaurace. Mimořádný rozmach kultury v Armáďáku přinesla 60. léta 20. století zvaná výstižně zlatá šedesátá.

8 V domě sídlilo Divadlo pro 111 (D 111), kde působil Eduard Váňa. D 111 uvedlo v roce 1964 premiéru hry tehdy začínajícího dramatika Václava Havla, Zahradní slavnost. Dále Divadlo hudby, divadlo Parku kultury a oddechu nazvané ProVás, hostovalo Divadlo poezie z krajské knihovny. Sídlil zde taneční orchestr Metroklub za kapelníků Mitisky a Krčka, domovské právo měl v Armáďáku také taneční orchestr Antonína Chadta, působil tam jihočeský soubor písní a tanců Úsvit, dále Daleko nejmenší divadlo (DND). V paměti jsou ještě mistři v tanečních hodinách nebo muzikantské trio Sešlá trojka. V Armáďáku často účinkovali herci Jihočeského divadla. Dům Slavie byl kulturním centrem města (areál ROH na Senovážném náměstí se teprve stavěl, dům Besedy neměl tak velké prostory a zázemí a sokolovna byla zařízena pro tělovýchovu). Domem Slavie prošla řada kulturních osobností města. Po 60. letech 20. století přibyla ke kulturní činnosti Městskému domu kultury ideologie a propagace socialismu. Konkrétně v roce 1978 spravoval MDK celkem 12 agitačních skříněk a 44 výlepových ploch ve městě. Agitace zvaná názorná se plánovala a pololetně vyhodnocovala. Okolí domu Slavie Původní Spolkový dům byl postaven na zeleném. Do roku 1870 v těch místech byla louka a zbytky bastionu barokního opevnění. Prostor se územně nacházel za hradbami města. Sice již stálo městské divadlo z roku 1819, ale od Bílé věže zakomponované do hmoty divadla vedla podél dnešní Jirsíkovy ulice parkánová zeď směrem k hradební věži Mandě. Městské muzeum ještě nestálo, ani se nerýsovala Dukelská ulice. K zahradě Spolkového domu přiléhaly dlouhé parcely domů a domků v Rybní ulici. Materiál na stavbu domu se zřejmě vozil od Divadelní ulice po nábřeží Malše. Cesta kolem bývalých hradeb, která se nazývala Am Zwinger, vycházela ze Senovážného náměstí.

9 Léta se místům, kde ještě existoval parkán mezi velkou a nízkou hradbou, říkalo lidově Cvingr. Zanikl až zbořením věže Mandy a postavením školy - sirotčince v roce 1904 a zcela zmizel postavením hereckých domů v roce Místo pro Spolkový dům vybral a vykoupil Spolek budějovických Němců velmi dobře. Je to atraktivní exponované místo, které se podílí na panoramatu města nad Malší. Opticky se dá objektu vytknout, že mohl mít vyšší vertikální rozměr nebo alespoň jednu vertikálu. Na panoramatu dnes vyniká více blok Savoye. Nevýhodou místa Spolkového domu byly poměrně časté záplavy vodou z Malše a z Mlýnské stoky. Několikrát se oba tyto toky v těch místech spojily. Z výtvarného hlediska bylo okolí poškozeno stavbou Krumlovského mostu, který nájezdovou vozovkou oddělil dům od původní zahrady. Most s původním názvem Dimitrovův most byl otevřen v roce Počítalo se se stoletou vodou, takže most leží poněkud nahoře a dům Slavie má patu dole. Nestojí v zahradě, ale pod silnicí. Slovanská zahrada V roce 1945 byla fyzicky ještě zachovalá dlouhá zahrada Německého domu. S tím, jak se Německý dům přejmenoval na Slovanský, obdržela zahrada název Slovanská. Zprvu stále byla obehnána plotem a zdí. Po likvidaci původního stylového plotu a bran vzniklo veřejné prostranství Slovanská zahrada, či spíše park, ale tvar Slovanský park není doložen. Naopak je doloženo, že po úpravě zahrady pojmenovala rada městského národního výboru dne 21. ledna 1949 tento park Leninovými sady. Podle Daniela Kováře nebyl název Leninovy sady dosud oficiálně zrušen. Prakticky se vůbec nepoužíval a úplně z topografie zmizel. O vzniku Leninových sadů v Českých Budějovicích informovalo Svobodně slovo dne 2. února 1949 v článku Leninovy sady: K návrhu Svazu ČSP a doporučení propagačního referenta uctívá rada MěNV v Českých Budějovicích světový význam a památku tvůrce Velké říjnové socialistické revoluce Vladimíra Iljiče Lenina pojmenováním nově zakládaných sadů u Slovanského domu Sady Leninovými. Roku 1993 byla v parku blíže k hereckým domům zřízena stálá letní divadelní scéna (jeviště, hlediště a v suterénu domu Slavie občerstvení).

10 Jirsíkova ulice První název pro půdorys dnešní Jirsíkovy ulice byl Am Zwinger. To byla jen cesta kolem parkánové zdi. Nejbližší objekt od cesty byla hradební věž Manda a c. k. policejní kasárny (stály u muzea do roku 1965). V části u Malše divadlo. Oficiálně byla tato ulice otevřena v roce 1880 a dostala jméno Spolková (Vereinsgasse nebo Vereinshausgasse) podle již stojícího Spolkového domu Němců. Roku 1921 byla Spolková přejmenována na Musejní. Dne 8. listopadu 1946 u příležitosti padesátin tehdejšího předsedy vlády byla Musejní přejmenována na Třídu Klementa Gottwalda. Používalo se zkráceně Gottwaldova. Poslední přejmenování se uskutečnilo k 1. lednu 1991 na ulici J. V. Jirsíka. Běžně se užívá kratší tvar Jirsíkova. (Nějakou dobu se přesně nevědělo, o jakou ulice jde, poněvadž Jirsíkova ulice se dříve jmenovala jako dnešní ulice U Černé věže.) V čase Gottwaldovy třídy byla Jirsíkova v letech 1949 až 1960 jednou z nejživějších ulic ve městě. Jezdily tudy trolejbusy do Rožnova a u hereckých domů a u Slovanského domu byly zastávky. Současně tudy jezdila veškerá doprava jih sever. Do roku 1952 byla v provozu u divadla blíže k Malši benzinová pumpa. Na křižovatce u Zlatého mostu byly instalovány první semafory ve městě. Osobní a nákladní doprava byla z Lidické, přesněji z Wilsonova náměstí, odkloněna přes Krumlovský most v roce 1954 a trolejbusy pak v roce Restaurace Slavie Restaurace měla v době neonů svůj vlastní zeleně svítící neon. Restauratéři nebo vedoucí restaurace se střídali. Po 2. světové válce a v 50. letech 20. století vedl restauraci Jan Císler, který současně v domě bydlel. Byl to jeden z bratrů Císlerů, kteří ve městě působili ve známých restauracích (Na Rychtě, U Alžíru, U tří sedláků). Jan Císler měl syna Jiřího Císlera (1928 v ČB 2004 v Praze), který sportoval a chodil do houslí, hrál v orchestru Jihočeského divadla. (Jen přeběhl z Armáďáku do divadla.) Postupně se stal divadelním a filmovým hercem, režisérem (např. v Semaforu) a po roce 1989 v Praze majitelem divadla.

11 Dům Slavie O tom, že má dům Slavie stále kulturní potenciál (vhodná architektura, střed města a současně umístění v parku, parkoviště místní a na Senovážném, městská hromadná doprava tamtéž), svědčí obnovení a výsledek tanečních čajů v listopadu Mladá fronta Dnes uvedla článek s titulkem Do vyprodaného Armáďáku se vrátily čaje. Ke dni 30. června 1993 ukončil Městský dům kultury přípravu k transformaci příspěvkové organizace v akciovou společnost podle usnesení zastupitelstva města č. 30/93 ze dne 25. února Vedle inventury majetku, zajištění dokladů o vlastnictví nemovitostí, zpracování právních podkladů apod. to znamenalo, že od 30. června 1993 nebude organizace čerpat žádné příspěvky od Úřadu města České Budějovice. V roce 1993 byla provedena oprava pláště domu Slavie a výměna oken. První pardubická stavební společnost České Budějovice zajistila opravu fasády a nabarvila ji ne příliš vhodnou světlou citrónově žlutou barvou. Přibližně v pololetí 1993 byly umístěny na domu Slavie ještě starší tabulky firem a organizací: DŮM KULTURY SLAVIE, MĚSTSKÉ KULTURNÍ DOMY České Budějovice, RESTAURACE SLAVIE, Předprodej vstupenek, DIVADLO D 111 (část souboru odešla), AKADEMIE J. A. KOMENSKÉHO (původně Socialistická akademie, která sídlila v klášteru na Piaristickém náměstí), OBČERSTVENÍ (to umístěno v suterénu v bočním traktu směrem k hereckým domům) a na zadním průčelí dole NDD, s. r. o., NÁBYTEK (prodej a sklad nábytku v někdejší tělocvičně). Bývala zde i tabulka VALTICKÁ VINÁRNA. Po roce 1989 také cestovní kancelář Clubtour - Ta spol. s r. o. (Výčet je pouze informativní, zachycující stav v roce Např. do roku 1990 byla na průčelí také umístěna pamětní deska s delším textem, z něhož vyplývalo, že zde sídlil KV KSČ a úřadoval zde Josef Paleček ( ) Organizace MDK umožňovala činnost a podporovala folklórní soubor Úsvit, Jihočeské pěvecké sdružení a skupinu fotografů FOTOS. Dále umožňovala činnost a dle možností vypomáhala klubu Esperanto, filumenistům, filatelistům, Bridge klubu, Dechovému orchestru města a několika hudebním skupinám. Seznam není úplný, často nějaký soubor z pod střechy Slavie odešel, jiný přišel. Mohou se jmenovat hudební skupiny Minesengři, Beat Sharpers, kapela Babouci, Metroklub, Filmklub, divadelní soubor Zeyer a další. Orientačním připomenutím klubů, spolků, skupin apod. se ilustruje historická skutečnost, že od počátku Německého domu přes Dům armády, Městský dům osvěty, Městský dům kultury a Dům kultury Slavie do roku 1993 a i poté, soustředil, provozoval a zajišťoval dům kulturní, osvětovou a spolkovou činnost ve městě. V 1. pololetí 1993 byly na ekonomickém úseku instalovány první počítače. Následovala doba akciové společnosti.

12 Pro Odbor územního plánování a architektury Milan Binder a Jan Schinko. Podklady: Karel Kakuška Stavebně historický průzkum Slavie, 1993 Daniel Kovář a Pavel Koblasa Ulicemi města Českých Budějovic, 1998 Dobové noviny a archivy autorů

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Park Háječek (historická rešerše vypracoval Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Ing. Miroslav Fink)

Park Háječek (historická rešerše vypracoval Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Ing. Miroslav Fink) Park Háječek (historická rešerše vypracoval Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Ing. Miroslav Fink) Původně se v místě dnešního parku Háječek a Krumlovských alejí rozprostíral Krumlovský

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV 1870 1909 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1254 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun 2010 Úvod I.

Více

Revitalizace. náměstí v Čelákovicích

Revitalizace. náměstí v Čelákovicích Revitalizace náměstí v Čelákovicích Obsah Úvodní slovo starosty...3 Historie projektu...4 Základní informace o revitalizaci náměstí...5 Projekt...6 Náměstí z architektonického pohledu...8 Dopravní omezení...9

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015 2014 MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA V Brně 01/2015 Obsah 1. Základní informace str. 2 2. Profil spolku str. 2 3. Vyhodnocení uplynulého roku 2014 str. 5 4. Exponáty

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2010 ROK VE SPOLEČNOSTI Připravil Jiří Kučera ROK VE SPOLEČNOSTI Úvodem Obec nedělá obcí jen shluk domů, ale také (a možná především) společenstvo lidí, kteří v ní žijí a

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE č. 1/2004 Zrušeno nařízení č. 3/2004 s účinností od 15.7.2004! O placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty Výroční zpráva za rok 2013 Zpráva o činnosti OS za rok 2013 Činnost OS pro záchranu hradu Kostomlaty vycházela výhradně z plnění společně stanoveného Plánu aktivit 2013, jež je součástí naší VIZE 2018.

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín. na prodej. Barokní perla

Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín. na prodej. Barokní perla Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín na prodej Barokní perla INVALIDOVNA BAROKNÍ KLENOT V BLÍZKOSTI CENTRA PRAHY Rozsáhlý historický objekt ležící v širším centru Prahy s výbornou dopravní dostupností.

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

Miroslav Hubert Po stopách paroplaveb J. P. Parraua a M. Goldmanna 1880 1888

Miroslav Hubert Po stopách paroplaveb J. P. Parraua a M. Goldmanna 1880 1888 Miroslav Hubert Po stopách paroplaveb J. P. Parraua a M. Goldmanna 1880 1888 počet stran: 70 vazba: brožovaná Ilustrací, fotografií a výkresů: 34 běžná cena: 149 Kč ISBN 978-80-86930-79-4 Vydáno jako příspěvek

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 28. října

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 28. října HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 28. října Hostivice, květen 2010 Ulice 28. října 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

Zpravodaj. Slovo starosty...

Zpravodaj. Slovo starosty... 1 ZPRAVODAJ LISTOPAD 2003 Z obsahu Slovo starosty Označení ulic Z historie Měcholup Informace z MČ Zpravodaj Městské části Praha- Dolní Měcholupy listopad 2003 Slovo starosty... Vážení dolnoměcholupští

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995 Historie deníků k 1.3. 2010 KAŠÍK, M. Strategie. Číslo 32, 2010, Praha 1.Celostátní deníky vycházející na současném mediálním trhu 1. 1. Deníky vznikající před rokem 1989 a vycházející s upraveným názvem

Více

Úřad vlády České republiky LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC. Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC. Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC Úřad vlády České republiky Západní průčelí paláce se vstupním portálem LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC Nedaleko Karlova mostu na nároží ulic

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: 5. DATUM: 5. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Člověk a jeho

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

HISTORIE MĚSTSKÉ HORMADNÉ DOPRAVY v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1909 2009

HISTORIE MĚSTSKÉ HORMADNÉ DOPRAVY v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1909 2009 HISTORIE MĚSTSKÉ HORMADNÉ DOPRAVY v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1909 2009 1909 2009: 100 let hromadné městské dopravy v Českých Budějovicích Přehled dopravních prostředků, jak se střídaly v historii v Českých

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Buskers fest 2013 festival pouličního umění

Buskers fest 2013 festival pouličního umění Buskers fest 2013 festival pouličního umění České Budějovice 27. 28. 6. 2013 Busking je označení pro jakékoli pouliční vystupování ať už hudební, divadelní či třeba artistické. Vystupující člověk se nazývá

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi Integrovaný operační program 2007-2013 Prioritní osa 5 Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Podporovaná aktivita 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Mezinárodní konference MONUMENTA VIVA PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA DOKUMENTACE A POPIS ÚZEMÍ OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Stavební

Více

Mělník. město kultury. Mělnické kulturní centrum, o.p.s.

Mělník. město kultury. Mělnické kulturní centrum, o.p.s. Mělník město kultury 2016 Mělnické kulturní centrum, o.p.s. LEDEN January Mělnické kulturní centrum, o.p.s. 2016 Korespondence V+W / Divadlo Na zábradlí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Bydlení ve vzduchu Vozovna Královské Vinohrady ATBS Zavřel_Seho Kryštof Vicherek ZS 14/15

Bydlení ve vzduchu Vozovna Královské Vinohrady ATBS Zavřel_Seho Kryštof Vicherek ZS 14/15 Bydlení ve vzduchu Vozovna Královské Vinohrady ATBS Zavřel_Seho Kryštof Vicherek ZS 14/15 M 1:10000 Vozovna Královské Vinohrady (také Vozovna Orionka nebo Vozovna Korunní) je bývalá tramvajová a trolejbusová

Více

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o přípravě a postupu realizace rekonstrukce mostu přes Jizeru (ev.č. 282-017).

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o přípravě a postupu realizace rekonstrukce mostu přes Jizeru (ev.č. 282-017). Jednání Zastupitelstva města Železný Brod dne: 16.3.2015 Věc: Rekonstrukce mostu Předkládá: Mgr. František Lufinka - starosta Zpracoval: Ing. Daniel Mach Odbor ÚPaRR Žadatel: Projednáno: Předpokládaná

Více

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Co je Asociace profesionálních divadel ČR Je registrovaným zaměstnavatelským svazem Sdružuje většinu profesionálních divadel

Více

Technické památky Českých Budějovic

Technické památky Českých Budějovic Technické památky Českých Budějovic SPŠ stavební Ulice, ve které tato škola stojí, byla pojmenována po Josefu Resslovi - vynálezci lodního šroubu. Špitál sv. Václava Rozlehlý rohový objekt v Krajinské

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary)

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Od konce 18. století se do Karlových Varů přijížděli pravidelně léčit také židé. Ve městě se tehdy židům ještě nedovolovalo natrvalo

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Háječek náš veřejný prostor Future City Game 23.3.2011 České Budějovice

Háječek náš veřejný prostor Future City Game 23.3.2011 České Budějovice Háječek náš veřejný prostor Future City Game 23.3.2011 České Budějovice CpKP jižní Čechy Řešené území 30.8.2011 2 Z historie (kolem roku 1915) 30.8.2011 3 Kašna se sousoším, vlevo v pozadí Kopeckého chata

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína Setkání s občany Třeboně 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (ZUR) 1/ ZUR = územně plánovací dokumentace kraje 2/ Územní plánování řeší m.j.

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Politické strany první republiky

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Politické strany první republiky Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 [1] [2] Zápis ze schůze byra (předsednictva) OV KSČ 12. 1. 1966 1966 A 98 1. Kádrové návrhy 2. Organizační záležitosti 3.

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Dárci: SVS, a.s., Envirocont s.r.o., SČVK, a.s., SECOMSYS s.r.o., Jasmína - Hana Mašínová, Česká národní agentura Mládež a YMCA v ČR, Dieta, s.r.o.

Dárci: SVS, a.s., Envirocont s.r.o., SČVK, a.s., SECOMSYS s.r.o., Jasmína - Hana Mašínová, Česká národní agentura Mládež a YMCA v ČR, Dieta, s.r.o. SLOVO ÚVODEM Rok 2013 byl plný změn, konců a nových začátků programů a aktivit. Na postu ředitele managementu a předsedy Rady YMCA v Ústí nad Labem došlo ke změně, možná proto, aby staronový vítr a čerstvý

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání

Více

Narodil se 30. dubna 1877 v Jemnici jako jeden z osmi dětí chudého jemnického síťaře.

Narodil se 30. dubna 1877 v Jemnici jako jeden z osmi dětí chudého jemnického síťaře. Roman Havelka - malíř Narodil se 30. dubna 1877 v Jemnici jako jeden z osmi dětí chudého jemnického síťaře. Měšťanskou školu vychodil v Jihlavě, kam se roku 1885 rodina přestěhovala. V roce 1892 byl přijat

Více