DŮM SLAVIE. Úvod. Z historie Budějovic Budweis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DŮM SLAVIE. Úvod. Z historie Budějovic Budweis"

Transkript

1 Úvod DŮM SLAVIE Dům Slavie v Jirsíkově ulici č. 2 v Českých Budějovicích je možné hodnotit ze dvou hledisek. Jeden pohled je politicko kulturní, druhý stavebně - historický. Hledisko stavebně - historické lze shrnou jednoduše: jde o zdařilou novorenesanční stavbu vhodně umístěnou do volného prostoru podle návrhu známého pražského architekta Ignáce Ullmanna, částečně upravenou domácím inženýrem Schmidtem. Politicko kulturní aspekt je složitější a často je pojat subjektivně tou či onou stranou. S maximální stručností lze říci, že německý Spolkový dům (dnes dům Slavie) byl postaven v souvislosti se založením, nebo dokonce jako odpověď na založení české Besedy českobudějovické a následně postavení jejího vlastního domu. Beseda českobudějovická byla založena a postavena v souvislosti s německou radnicí a německými územními orgány, nebo dokonce jako odpověď na rychlý nárůst českého obyvatelstva města, které nebylo přiměřeně zastoupeno ve správě města, přičemž bylo nuceno používat úřední řeč němčinu. Z historie Budějovic Budweis V době vyměřování nového královského města Budějovic kolem roku 1265 z iniciativy krále Přemysla Otakara II. neměl král k dispozici české měšťany s určitým kapitálem, které by mohl přivést do nového města. Na jihu Čech sice již prosperovala rožmberská města s měšťany, ale s nimi nemohl Přemysl Otakar počítat. Zejména proto, že Budějovice byly založeny ve skutečnosti proti Rožmberkům. Angažoval proto hlavně měšťany s kapitálem z Rakouska a z Bavor. Německy mluvící měšťané se v novém městě usadili a vytvořili i německou většinu ve správě města. Od 13. století až do roku 1918, s několika výjimkami, spravovali město německy mluvíc občané. Nemuseli to být zrovna Němci (purkmistr Taschek byl kupř. původně Čech), jen oficiálně používali němčinu. Výjimkou byl Ondřej Puklice ze Vztuh, ale jen krátce, poněvadž ho skupina Němců ubila. Staletí podíl Čechů a Němců ve městě kolísal přibližně v poměru půl na půl. Po polovině 19. století se však podíl Čechů stále zvyšoval, až na přelomu 19. a 20. století bylo Čechů asi 2/3 a Němců 1/3. Podle dobových materiálů však německá menšina (ve správě města většina) stavěla české územní většině překážky při zakládání českých škol a v občansko právním jednání. Hlavně s cílem odstranit jazykovou nerovnost či bojovat proti ní byly založeny české spolky a organizace jako Slovanská Lípa. Matice školská, Beseda českobudějovická, Beseda lidu apod. Dva roky poté, kdy Beseda postavila Besedu Na sadech, postavily německé spolky Spolkový dům.

2 Beseda českobudějovická Beseda byla založena v roce Byl to od začátku český, kulturní, osvětový a též politický spolek, jehož základní úkol spočíval v kulturním, politickém a hospodářském povznesení českého obyvatelstva. Dne 8. září 1862 byl ustanoven prozatímní výbor Besedy a na první valné hromadě dne 31. prosince 1862 bylo zvoleno řádné vedení Besedy. V letech 1868 a 1869 si rychle rozvíjející Beseda postavila Na Sadech vlastní budovu. Slavnostní otevření Besedy se konalo dne 16. ledna Německá část obyvatelstva neměla v té době centrální velký areál, kde by sídlila ústředí německých spolků. Většinou měli německé spolky klubovny ve Wendlerově hostinci (na rohu Divadelní a nábřeží Malše proti divadlu). Spolkový dům Spolkový dům, později převážil název Německý dům, byl postaven na pravém břehu Malše v letech 1871 a Sloužil od počátku jako kulturní, společenské a také politické centrum budějovických Němců. Pořádaly se v domě plesy, přednášky, divadelní představení, koncerty a akce německých spolků. V přízemí byla restaurace. Čepovalo se pivo z Měšťanského pivovaru. Ke Spolkovému domu přiléhala zahrada, která užší částí vedla proti proudu Malše až k pozdější Alešově ulici. Zahrada byla v roce 1876 osázena stromy a upravena v dobovém romantickém stylu. Na zahradě byla veranda, v sezóně letní restaurace, malé sportoviště, půjčovna loděk, lůželmík a v letech 1877 až 1888 říční plovárna. Spolkový dům versus Beseda Z dobových podkladů je patrné, že zpočátku ve 2. polovině 19. století existovala mezi Spolkovým domem a Besedou určitá konkurence i rivalita, ale nacionalismus v tom nehrál ještě zásadní roli. To se začalo projevovat až při neshodách Němců a Čechů při přípravách a odhalení pomníku Josefu II. v roce 1883, ale pořád se spory pohybovaly v určitých mezích. Podle vlasteneckých novin Budivoj, které rozhodně nebyly nakloněny německým obyvatelům, se ve Spolkovém domě pořádaly i české akce. Za hostinského Martina Svidenského se konaly ve Spolkovém domě ve velkém sále vojenské koncerty a dole v restauraci po celou zimu každý pátek jitrnicové hody s veselou zábavou a rozmanitým vyražením (dnes by se řeklo povyražením).

3 V té stejné době v zimním období na přelomu let 1876 a 1877 pořádal hostinský Rudolf Zych v Besedě také jitrnicové hody, ale každý čtvrtek rovněž s veselou zábavou. Přitom hostinský Rudolf Zych působil ve Spolkovém domě a ke dni 1. srpna 1876 převzal hostinec v Besedě. Na jeho místo ve Spolkovém domě přišel Martin Svidenský. Ve Spolkovém domě jsou známi i další hostinští Čechové (alespoň dle českého jména). Stavba Spolkového domu Beseda koupila pozemky na stavbu besedního domu. Němci proto založili zvláštní spolek s názvem Fondverein des deutschen Hauses in Budweis, který měl spravovat fond potřebných finančních prostředků k výstavbě spolkového domu a řídit vlastní výstavbu. Oficiálně začal spolek řídit akci usnesením valné hromady ze dne 26. března Na této valné hromadě byly přijaty plány a rozpočty civilního inženýra Carla Schmidta, které vycházely z návrhu pražského architekta Ignáce Ullmanna. V datech jsou drobné nesrovnalosti, např. Karel Kakuška uvádí, že na duplikátních materiálech Vereinshaus der Deutschen in Budweis je datum 12. dubna 1871 (originály se nezachovaly). Základní kámen spolkového domu byl položen dne 24. července Není doloženo, jaký měl Ignác Ullmann vztah k městu, k německým spolkům a opačně, ale jednoznačně byl přizván k návrhu spolkového domu významný pražský architekt, který stavěl v té době v Praze výrazné novorenesanční objekty (Prozatímní divadlo, Českou techniku, Českou spořitelnu, Vyšší dívčí školu, vily aj.; vypracoval také v soutěži návrh Národního divadla). Z nezjištěného důvodu však přepracoval Ulmannův projekt budějovický Carl Schmidt. Historik Jakub Pavel uvedl přímo, že Ullmannův projekt nevhodně upravil místní stavitel. Spolkový dům nemá např. sochy a vertikály nad hlavní římsou, typické pro pražskou novorenesanci. Srovnáním zachovaného Ullmannova nákresu a skutečným provedením podle Schmidta však nedošlo ke změně základních proporcí a zřejmě ani půdorysu, i když půdorys objektu podle Ullmanna se nezachoval.

4 Carl Schmidt nerealizoval některé figurální a dekorativní reliéfy a zvýšil trojúhelníkový štít (tympanon), který kryje na průčelí hřeben sedlové střechy. Vyšší tympanony jsou následně i na bocích a vzadu. Zadní stěna domu (směrem k muzeu) je nápadně jednoduchá. Pravděpodobně pro nedostatek peněz se dům na této straně provizorně uzavřel s tím, že se dokončí později. Originální Ullmannovy plány se však nezachovaly, nelze tedy odpovědně srovnávat, jen je možné dospět k závěru, že Ullmannův palác v Českých Budějovicích je méně členitý (nabízí se - méně okázalý) než jeho práce v Praze. Slavnostní otevření Spolkového domu se konalo na Silvestra dne 31. prosince Původně měl Spolkový dům plynové osvětlení. Stylové lustry zhotovila budějovická firma Jan Stegmann. Do domu se vystupovalo impozantním schodištěm (později bylo nevhodně odstraněno). Přilehlá zahrada byla v místech dnešní Dukelské ulice ohraničena plnou zdí. Směrem k divadlu byly dvě brány a litinový plot. Karel Kakuška ve stavebně historickém průzkumu domu Slavie z února 1993 upozorňuje, že v publikaci Heimatbuch der Berg- u, Kreisstadt Böhmisch Budweis z roku 1930 je nesprávně uvedeno, že Spolkový dům byl vybudován podle plánů profesora B. Gruebera. Dokazuje, že autorství Ignáce Ullmanna a Carla Schmidta je předmětem a potvrzeno studiem historika dr. Vladimíra Denksteina Ullmannův návrh Německého domu v Českých Budějovicích, uveřejněný v Ročence Kruh pro pěstování dějin umění za rok 1967 a 1938.

5 Německý dům Böhmerwaldbund, Liedertafel, Musikverein, Politischer Verein, Deutscher Kaufmännischer Verein a další. Výhradně německé spolky v domě, kde hlavně (později asi zcela) zněla němčina, zřejmě postupně způsobily, že zanikl název Spolkový dům a ustálil se termín Německý dům. V češtině i v němčině. Může se připomenout asi první vážnější problém Češi Němci, při kterém hrál úlohu Spolkový tehdy již Německý dům. Týkalo se to odhalování pomníku Josefa II. dne 28. října Ještě předtím se na radnici ohradil vůdce Čechů dr. August Zátka proti poskytnutí příspěvku na stavbu pomníku. Z Německého domu vyšel toho dne nebývalý slavnostní průvod na sady k pomníku. Po odhalení pomníku a projevech kráčel průvod zpět do Německého domu, kde slavnosti pokračovaly v celém objektu. Stručně řečeno podle Daniela Kováře: Zřízení pomníku a především nadšené nacionalistické projevy německých řečníků neprospěly česko německým vztahům. Německý dům působil i pozitivně na vztahy mezi Čechy a Němci. Dne 21. prosince 1913 se konalo v Německém domě shromáždění městských zastupitelů a voličů (zúčastnilo se asi 700 občanů), na kterém bylo doporučeno schválit návrh dr. Augusta Zátky o česko německém vyrovnání, tzv. Českobudějovický pakt. Česká většina obyvatel města měla mít např. ve správě města poměrné zastoupení. Ještě předtím dne 20. března 1913 byla v Německém domě založena nová německá pokroková politická strana, do které vstoupil německý starosta města Josef Taschek. Stále ještě nebylo jisté, jak vyrovnání dopadne, ale vůdce Čechů August Zátka a zvláště vůdce Němců Josef Taschek alespoň pochopili nutnost spolupráce. Roku 1914 však vypukla 1. světová válka a budějovický pakt se neuskutečnil.

6 Ve 30. letech 20. století se Německý dům stal v souvislosti s nástupem Hitlera v Německu a zvýšenou aktivitou sudetoněmeckých politických stran centrem německého hitlerovského nacionalismu. V Německém domě bylo zřízeno kino, kde se promítaly propagační nacistické filmy. V době německé okupace byl Německý dům pro české obyvatelstvo symbolem nacismu. Dobový tisk v letech 1939 až 1945 uvádí, jací nejvyšší nacisté v Německém domě hřímali. Slovanský dům Po skončení 2. světové války byl v Německém domě zřízen Krajský sekretariát KSČ, později pod názvem Krajský výbor KSČ. Zrovna tehdy nebyla k dispozici vhodnější budova. Na Husovce u Dlouhého mostu, kde potom KV KSČ sídlil, působila ještě obchodní a hospodářská komora a po ní některé referáty nového KNV. Majetkově vlastnila Německý dům po Fondvereinu od roku 1942 německá politická strana NSDAP. Dekretem Okresního národního výboru v Českých Budějovicích z 27. ledna 1947 byla na Německý dům vložena národní správa. Dne 17. května 1949 byl objekt, to již jako Slovanský dům, prohlášen za konfiskát a dne 2. března 1950 odevzdán městu České Budějovice. Kdy oficiálně vznikl název Slovanský dům, není přesně zjištěno. Používal se zcela běžně. Např. ve zprávě z V. Sjezdu krajské konference KSČ v roce 1949 se uvádí: Jihočeští komunisté spolu se zástupci čs. sociální demokracie vyhlásili dne 11. července na slavnostním zasedání ve velkém sále Slovanského domu sloučení. Ke sloučení došlo na základě učení marxismu - leninismu. Slovanský dům navštívil mimo jiné i nechvalně známý politik Gottwald.

7 Koncentrace politiků KSČ ve Slovanském domě a časté, ne-li permanentní připomínání Stalina zřejmě způsobilo, že hovorově se Slovanskému domu říkalo Staliňák. Po roce 1951 uvolnil Krajský národní výbor budovu bývalé obchodní komory na Husovce, kam se přestěhoval KV KSČ ze Staliňáku. Chvíli byl Staliňák volný, až dne 17. listopadu 1956 byl předán Ministerstvu národní obrany. Dům armády Dům Slavie měl v době, kdy jej vlastnila armáda, několik názvů (Posádkový dům armády, Dům československé armády, Dům armády). Hovorově jednoduše Armáďák. To byl nečekaně silný termín, který se používal ještě 50 let poté. V úředních písemnostech byl uveden správný aktuální název domu a v závorce (Armáďák), aby bylo všem jasné, kde to je. Přispělo k tomu to, že radnice názvy domu pořád měnila. Sice se po armádě objevil termín restaurace Slavie, ale dům měl název jiný, který byl na průčelí domu velkými písmeny uveden, což naznačovalo, že Slavie není celý dům, ale jen restaurace s vinárnou. Armáda se k domu chovalo celkem slušně a nevyvolávala konflikty. Dům sloužil nejen armádě, ale i obyvatelstvu. Velký sál byl druhý největší ve městě, po velkém sále sokolovny, a měl dobrou akustiku. Lidový název Staliňák docela rychle a definitivně zanikl. Dne 13. února 1960 předalo Ministerstvo národní obrany dům státu a stát v roce 1962 městu. Dům kultury Dům Slavie měl od roku 1962 různé názvy. Nejčastěji Park kultury a oddechu, Městský dům osvěty a Městský dům kultury, přičemž se v 70. letech 20. století názvy i vracely či obnovovaly v důsledku reorganizací, které neustále iniciovaly územní a politické orgány města. Náplň se však v podstatě neměnila. Koncerty, divadla domácí i zájezdová, shromáždění, výstavy, slavnosti týkající se MDŽ a jiných Dnů, besedy, taneční, populární čaje, klubová činnost (ta zejména do doby než byl postaven Dům kultury ROH), tělocvična, restaurace. Mimořádný rozmach kultury v Armáďáku přinesla 60. léta 20. století zvaná výstižně zlatá šedesátá.

8 V domě sídlilo Divadlo pro 111 (D 111), kde působil Eduard Váňa. D 111 uvedlo v roce 1964 premiéru hry tehdy začínajícího dramatika Václava Havla, Zahradní slavnost. Dále Divadlo hudby, divadlo Parku kultury a oddechu nazvané ProVás, hostovalo Divadlo poezie z krajské knihovny. Sídlil zde taneční orchestr Metroklub za kapelníků Mitisky a Krčka, domovské právo měl v Armáďáku také taneční orchestr Antonína Chadta, působil tam jihočeský soubor písní a tanců Úsvit, dále Daleko nejmenší divadlo (DND). V paměti jsou ještě mistři v tanečních hodinách nebo muzikantské trio Sešlá trojka. V Armáďáku často účinkovali herci Jihočeského divadla. Dům Slavie byl kulturním centrem města (areál ROH na Senovážném náměstí se teprve stavěl, dům Besedy neměl tak velké prostory a zázemí a sokolovna byla zařízena pro tělovýchovu). Domem Slavie prošla řada kulturních osobností města. Po 60. letech 20. století přibyla ke kulturní činnosti Městskému domu kultury ideologie a propagace socialismu. Konkrétně v roce 1978 spravoval MDK celkem 12 agitačních skříněk a 44 výlepových ploch ve městě. Agitace zvaná názorná se plánovala a pololetně vyhodnocovala. Okolí domu Slavie Původní Spolkový dům byl postaven na zeleném. Do roku 1870 v těch místech byla louka a zbytky bastionu barokního opevnění. Prostor se územně nacházel za hradbami města. Sice již stálo městské divadlo z roku 1819, ale od Bílé věže zakomponované do hmoty divadla vedla podél dnešní Jirsíkovy ulice parkánová zeď směrem k hradební věži Mandě. Městské muzeum ještě nestálo, ani se nerýsovala Dukelská ulice. K zahradě Spolkového domu přiléhaly dlouhé parcely domů a domků v Rybní ulici. Materiál na stavbu domu se zřejmě vozil od Divadelní ulice po nábřeží Malše. Cesta kolem bývalých hradeb, která se nazývala Am Zwinger, vycházela ze Senovážného náměstí.

9 Léta se místům, kde ještě existoval parkán mezi velkou a nízkou hradbou, říkalo lidově Cvingr. Zanikl až zbořením věže Mandy a postavením školy - sirotčince v roce 1904 a zcela zmizel postavením hereckých domů v roce Místo pro Spolkový dům vybral a vykoupil Spolek budějovických Němců velmi dobře. Je to atraktivní exponované místo, které se podílí na panoramatu města nad Malší. Opticky se dá objektu vytknout, že mohl mít vyšší vertikální rozměr nebo alespoň jednu vertikálu. Na panoramatu dnes vyniká více blok Savoye. Nevýhodou místa Spolkového domu byly poměrně časté záplavy vodou z Malše a z Mlýnské stoky. Několikrát se oba tyto toky v těch místech spojily. Z výtvarného hlediska bylo okolí poškozeno stavbou Krumlovského mostu, který nájezdovou vozovkou oddělil dům od původní zahrady. Most s původním názvem Dimitrovův most byl otevřen v roce Počítalo se se stoletou vodou, takže most leží poněkud nahoře a dům Slavie má patu dole. Nestojí v zahradě, ale pod silnicí. Slovanská zahrada V roce 1945 byla fyzicky ještě zachovalá dlouhá zahrada Německého domu. S tím, jak se Německý dům přejmenoval na Slovanský, obdržela zahrada název Slovanská. Zprvu stále byla obehnána plotem a zdí. Po likvidaci původního stylového plotu a bran vzniklo veřejné prostranství Slovanská zahrada, či spíše park, ale tvar Slovanský park není doložen. Naopak je doloženo, že po úpravě zahrady pojmenovala rada městského národního výboru dne 21. ledna 1949 tento park Leninovými sady. Podle Daniela Kováře nebyl název Leninovy sady dosud oficiálně zrušen. Prakticky se vůbec nepoužíval a úplně z topografie zmizel. O vzniku Leninových sadů v Českých Budějovicích informovalo Svobodně slovo dne 2. února 1949 v článku Leninovy sady: K návrhu Svazu ČSP a doporučení propagačního referenta uctívá rada MěNV v Českých Budějovicích světový význam a památku tvůrce Velké říjnové socialistické revoluce Vladimíra Iljiče Lenina pojmenováním nově zakládaných sadů u Slovanského domu Sady Leninovými. Roku 1993 byla v parku blíže k hereckým domům zřízena stálá letní divadelní scéna (jeviště, hlediště a v suterénu domu Slavie občerstvení).

10 Jirsíkova ulice První název pro půdorys dnešní Jirsíkovy ulice byl Am Zwinger. To byla jen cesta kolem parkánové zdi. Nejbližší objekt od cesty byla hradební věž Manda a c. k. policejní kasárny (stály u muzea do roku 1965). V části u Malše divadlo. Oficiálně byla tato ulice otevřena v roce 1880 a dostala jméno Spolková (Vereinsgasse nebo Vereinshausgasse) podle již stojícího Spolkového domu Němců. Roku 1921 byla Spolková přejmenována na Musejní. Dne 8. listopadu 1946 u příležitosti padesátin tehdejšího předsedy vlády byla Musejní přejmenována na Třídu Klementa Gottwalda. Používalo se zkráceně Gottwaldova. Poslední přejmenování se uskutečnilo k 1. lednu 1991 na ulici J. V. Jirsíka. Běžně se užívá kratší tvar Jirsíkova. (Nějakou dobu se přesně nevědělo, o jakou ulice jde, poněvadž Jirsíkova ulice se dříve jmenovala jako dnešní ulice U Černé věže.) V čase Gottwaldovy třídy byla Jirsíkova v letech 1949 až 1960 jednou z nejživějších ulic ve městě. Jezdily tudy trolejbusy do Rožnova a u hereckých domů a u Slovanského domu byly zastávky. Současně tudy jezdila veškerá doprava jih sever. Do roku 1952 byla v provozu u divadla blíže k Malši benzinová pumpa. Na křižovatce u Zlatého mostu byly instalovány první semafory ve městě. Osobní a nákladní doprava byla z Lidické, přesněji z Wilsonova náměstí, odkloněna přes Krumlovský most v roce 1954 a trolejbusy pak v roce Restaurace Slavie Restaurace měla v době neonů svůj vlastní zeleně svítící neon. Restauratéři nebo vedoucí restaurace se střídali. Po 2. světové válce a v 50. letech 20. století vedl restauraci Jan Císler, který současně v domě bydlel. Byl to jeden z bratrů Císlerů, kteří ve městě působili ve známých restauracích (Na Rychtě, U Alžíru, U tří sedláků). Jan Císler měl syna Jiřího Císlera (1928 v ČB 2004 v Praze), který sportoval a chodil do houslí, hrál v orchestru Jihočeského divadla. (Jen přeběhl z Armáďáku do divadla.) Postupně se stal divadelním a filmovým hercem, režisérem (např. v Semaforu) a po roce 1989 v Praze majitelem divadla.

11 Dům Slavie O tom, že má dům Slavie stále kulturní potenciál (vhodná architektura, střed města a současně umístění v parku, parkoviště místní a na Senovážném, městská hromadná doprava tamtéž), svědčí obnovení a výsledek tanečních čajů v listopadu Mladá fronta Dnes uvedla článek s titulkem Do vyprodaného Armáďáku se vrátily čaje. Ke dni 30. června 1993 ukončil Městský dům kultury přípravu k transformaci příspěvkové organizace v akciovou společnost podle usnesení zastupitelstva města č. 30/93 ze dne 25. února Vedle inventury majetku, zajištění dokladů o vlastnictví nemovitostí, zpracování právních podkladů apod. to znamenalo, že od 30. června 1993 nebude organizace čerpat žádné příspěvky od Úřadu města České Budějovice. V roce 1993 byla provedena oprava pláště domu Slavie a výměna oken. První pardubická stavební společnost České Budějovice zajistila opravu fasády a nabarvila ji ne příliš vhodnou světlou citrónově žlutou barvou. Přibližně v pololetí 1993 byly umístěny na domu Slavie ještě starší tabulky firem a organizací: DŮM KULTURY SLAVIE, MĚSTSKÉ KULTURNÍ DOMY České Budějovice, RESTAURACE SLAVIE, Předprodej vstupenek, DIVADLO D 111 (část souboru odešla), AKADEMIE J. A. KOMENSKÉHO (původně Socialistická akademie, která sídlila v klášteru na Piaristickém náměstí), OBČERSTVENÍ (to umístěno v suterénu v bočním traktu směrem k hereckým domům) a na zadním průčelí dole NDD, s. r. o., NÁBYTEK (prodej a sklad nábytku v někdejší tělocvičně). Bývala zde i tabulka VALTICKÁ VINÁRNA. Po roce 1989 také cestovní kancelář Clubtour - Ta spol. s r. o. (Výčet je pouze informativní, zachycující stav v roce Např. do roku 1990 byla na průčelí také umístěna pamětní deska s delším textem, z něhož vyplývalo, že zde sídlil KV KSČ a úřadoval zde Josef Paleček ( ) Organizace MDK umožňovala činnost a podporovala folklórní soubor Úsvit, Jihočeské pěvecké sdružení a skupinu fotografů FOTOS. Dále umožňovala činnost a dle možností vypomáhala klubu Esperanto, filumenistům, filatelistům, Bridge klubu, Dechovému orchestru města a několika hudebním skupinám. Seznam není úplný, často nějaký soubor z pod střechy Slavie odešel, jiný přišel. Mohou se jmenovat hudební skupiny Minesengři, Beat Sharpers, kapela Babouci, Metroklub, Filmklub, divadelní soubor Zeyer a další. Orientačním připomenutím klubů, spolků, skupin apod. se ilustruje historická skutečnost, že od počátku Německého domu přes Dům armády, Městský dům osvěty, Městský dům kultury a Dům kultury Slavie do roku 1993 a i poté, soustředil, provozoval a zajišťoval dům kulturní, osvětovou a spolkovou činnost ve městě. V 1. pololetí 1993 byly na ekonomickém úseku instalovány první počítače. Následovala doba akciové společnosti.

12 Pro Odbor územního plánování a architektury Milan Binder a Jan Schinko. Podklady: Karel Kakuška Stavebně historický průzkum Slavie, 1993 Daniel Kovář a Pavel Koblasa Ulicemi města Českých Budějovic, 1998 Dobové noviny a archivy autorů

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA. Přehled stavebního vývoje. Zpracoval: Jiří Kučera

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA. Přehled stavebního vývoje. Zpracoval: Jiří Kučera HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Přehled stavebního vývoje Zpracoval: Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Přehled stavebního vývoje 2 Původní podoba Sokolovny Hostivickou Sokolovnu postavila Tělocvičná jednota Sokol

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ. č. 4/2017

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ. č. 4/2017 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ č. 4/2017 kterým se vymezují oblasti města České Budějovice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

Historie lesoparku a Parkhotelu

Historie lesoparku a Parkhotelu Historie lesoparku a Parkhotelu Ve Smržovce byl na konci devatenáctého století a hlavně v první polovině dvacátého století velmi aktivní Zahradní a okrašlovací spolek (Anpflanzung und Verchönerungsverein)

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Předmět převodu: pozemky parcelních čísel stavební 555 a větší část 549, části

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV 1870 1909 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1254 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun 2010 Úvod I.

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

.Ústí n. L. centrum 16

.Ústí n. L. centrum 16 .Ústí n. L. centrum 16 Název objektu Tyršův dům Adresa Vaníčkova 9 / 835, (922 dům vlevo) Ústí n. L. - centrum K.ú./parcela č. St. p. č. 43/1 v k. ú. Ústí nad Labem 774871 Architekt Adolf Kögler? Stavitel

Více

Revitalizace. náměstí v Čelákovicích

Revitalizace. náměstí v Čelákovicích Revitalizace náměstí v Čelákovicích Obsah Úvodní slovo starosty...3 Historie projektu...4 Základní informace o revitalizaci náměstí...5 Projekt...6 Náměstí z architektonického pohledu...8 Dopravní omezení...9

Více

Park Háječek (historická rešerše vypracoval Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Ing. Miroslav Fink)

Park Háječek (historická rešerše vypracoval Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Ing. Miroslav Fink) Park Háječek (historická rešerše vypracoval Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Ing. Miroslav Fink) Původně se v místě dnešního parku Háječek a Krumlovských alejí rozprostíral Krumlovský

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

ZMIZELÉ DUBÍ 8.díl Bývalá kaple a škola v Bystřici

ZMIZELÉ DUBÍ 8.díl Bývalá kaple a škola v Bystřici ZMIZELÉ DUBÍ 8.díl Bývalá kaple a škola v Bystřici Dnes předkládám k porovnání dva skládané snímky Bystřice. Jsou na nich zachycena stejná místa s odstupem cca 90 let. Na skládaných pohledech vidíme v

Více

Místní školní rada Roupov

Místní školní rada Roupov Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Roupov 1897-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 344 Evidenční pomůcka č. 392 Jana Mašková Blovice

Více

Dějiny 20. století, totalitní režimy

Dějiny 20. století, totalitní režimy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Dějiny 20. století, totalitní režimy Kvarta 2 hodiny týdně Dataprojektor Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou Ukáže na mapě kolonie evropských

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:3098 č. archivní pomůcky: 8965 Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice 1945-1947 inventář Mgr.Jiří Kuba, Mgr. Tomáš

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Zámecké zdi Hostivice, leden 2009 Ulice U Zámecké zdi 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2010 ROK VE SPOLEČNOSTI Připravil Jiří Kučera ROK VE SPOLEČNOSTI Úvodem Obec nedělá obcí jen shluk domů, ale také (a možná především) společenstvo lidí, kteří v ní žijí a

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Centrum obce Žehuň. Náves v minulosti nazývaná Kopeček. Pomník padlých v průběhu několika desetiletí

Centrum obce Žehuň. Náves v minulosti nazývaná Kopeček. Pomník padlých v průběhu několika desetiletí Centrum obce Žehuň Za zmínku stojí i vlastní centrum obce, takzvaná náves, v minulosti nazývaná Kopeček, kde stojí pomník padlých z první světové války, který se slavnostně odhaloval 25. září 1921. Pořízen

Více

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE č. 3/2005 Změněno a doplněno nařízením č. 3/2006, č. 1/2008, č. 1/2009 a č. 1/2010!!! ZRUŠENO NAŘÍZENÍM č. 3/2011 S ÚČINNOSTÍ

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Místní školní rada Míšov Inventář

Místní školní rada Míšov Inventář Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Míšov 1877-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 929 Evidenční pomůcka č. 390 Jana Mašková Blovice

Více

REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči

REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči PRAMENY K JENEČSKÉ HISTORII Svazek č. 4 REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči 1930 1947 Přehled sestavený na základě úředních knih ze SOA Praha Státního okresního archivu Kladno z fondu Okresní

Více

STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE č. 1/2004 Zrušeno nařízení č. 3/2004 s účinností od 15.7.2004! O placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městská divadla pražská Datum vytvoření 27. 4. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Historie Městských divadel pražských Způsob využití Rozšíření základního

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015 2014 MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA V Brně 01/2015 Obsah 1. Základní informace str. 2 2. Profil spolku str. 2 3. Vyhodnocení uplynulého roku 2014 str. 5 4. Exponáty

Více

Kronika obce Nová Ves Příloha

Kronika obce Nová Ves Příloha Indikační skica Stabilního katastru obce z roku 1842, kterou pro potřeby finančního úřadu v Brandýse nad Labem v tehdejším Kouřimském kraji zhotovili adjunkt Franz Lizius a geometr Anton Matchinger. Indikační

Více

Žatec Thum a pivní tradice

Žatec Thum a pivní tradice Žatec Thum a pivní tradice Žatec je městem, kde je pivo doma. Žatec a vlastně celé Krušnohoří patřilo k místům s největším rozšířením samovolně kvašených nápojů a medovin. Právě zde se uplatnil planý chmel

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

Miroslav Hubert Po stopách paroplaveb J. P. Parraua a M. Goldmanna 1880 1888

Miroslav Hubert Po stopách paroplaveb J. P. Parraua a M. Goldmanna 1880 1888 Miroslav Hubert Po stopách paroplaveb J. P. Parraua a M. Goldmanna 1880 1888 počet stran: 70 vazba: brožovaná Ilustrací, fotografií a výkresů: 34 běžná cena: 149 Kč ISBN 978-80-86930-79-4 Vydáno jako příspěvek

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

K o m u n i s t i c k á s t r a n a Č e s k o s l o v e n s k a

K o m u n i s t i c k á s t r a n a Č e s k o s l o v e n s k a Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích Č. EL NAD: 1386 Č. AP: 89 K o m u n i s t i c k á s t r a n a Č e s k o s l o v e n s k a o k r e s n í v ý b o

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 28. října

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 28. října HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 28. října Hostivice, květen 2010 Ulice 28. října 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Výmarská republika Německá říše

Výmarská republika Německá říše Výmarská ústava Výmarská republika Výmarská republika je označení pro historický stát Německa po pádu monarchií v Německu v roce 1918 až do nástupu nacistů k moci v roce 1933 Přestože oficiální název Německa

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká obecná škola Sulislav 1882-1914 Inventář Číslo EL NAD: 951 Evidenční číslo pomůcky: 142 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE č. 3/2011

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE č. 3/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE č. 3/2011 o placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích na území statutárního města České Budějovice schválené

Více

Místní školní rada Libákovice

Místní školní rada Libákovice Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Libákovice 1908 1949 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 846 Evidenční pomůcka č. 382 Jana Mašková Blovice

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Úřad vlády České republiky LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC. Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC. Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC Úřad vlády České republiky Západní průčelí paláce se vstupním portálem LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC Nedaleko Karlova mostu na nároží ulic

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_07_Václav Havel Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Urbanismus 1. Římalová Eliška Doubravský Marek

Urbanismus 1. Římalová Eliška Doubravský Marek Urbanismus 1 Římalová Eliška Doubravský Marek 26.4.2011 Josefov, Malá Strana, Letná Alšovo Nábřeží Katastr: Staré Město Číslo mapového listu: Zadaná lokalita Centrum Prahy- severovýchodní část Části čtvrtí:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 714/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 235 ze dne 20.09.2016 Založení Nadačního fondu na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2015 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Bezplatné měření termovizní kamerou s elektromobilem od E.ONu, 1.1. 18.2.2015...

Více

Tajemník. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne:

Tajemník. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: Tajemník 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 15. 2. 2012 Bod pořadu jednání: 9. Zpráva o zhodnocení činnosti Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 v roce 2011

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary)

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Od konce 18. století se do Karlových Varů přijížděli pravidelně léčit také židé. Ve městě se tehdy židům ještě nedovolovalo natrvalo

Více

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960.

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960. Vyhodnocení workshopu: Československo v 50. letech Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum konání: 5. 10. 2012 Místo konání:

Více

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995 Historie deníků k 1.3. 2010 KAŠÍK, M. Strategie. Číslo 32, 2010, Praha 1.Celostátní deníky vycházející na současném mediálním trhu 1. 1. Deníky vznikající před rokem 1989 a vycházející s upraveným názvem

Více

Technické památky Českých Budějovic

Technické památky Českých Budějovic Technické památky Českých Budějovic SPŠ stavební Ulice, ve které tato škola stojí, byla pojmenována po Josefu Resslovi - vynálezci lodního šroubu. Špitál sv. Václava Rozlehlý rohový objekt v Krajinské

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Zpravodaj. Slovo starosty...

Zpravodaj. Slovo starosty... 1 ZPRAVODAJ LISTOPAD 2003 Z obsahu Slovo starosty Označení ulic Z historie Měcholup Informace z MČ Zpravodaj Městské části Praha- Dolní Měcholupy listopad 2003 Slovo starosty... Vážení dolnoměcholupští

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2244 č. archivní pomůcky: 9025 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko 1970-1990 (1997) inventář Hana Machatová Zámrsk 2016

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín. na prodej. Barokní perla

Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín. na prodej. Barokní perla Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín na prodej Barokní perla INVALIDOVNA BAROKNÍ KLENOT V BLÍZKOSTI CENTRA PRAHY Rozsáhlý historický objekt ležící v širším centru Prahy s výbornou dopravní dostupností.

Více

Jak už jsme řekli, první představení v suterénním TROCHA HISTORIE

Jak už jsme řekli, první představení v suterénním TROCHA HISTORIE TROCHA HISTORIE Jak už jsme řekli, první představení v suterénním Divadle Rokoko se konalo 25. prosince 1915 a na programu byly písničky a scénky, v nichž vystupoval jako hlavní hvězda populární Karel

Více

Magistrát města České Budějovice Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

Magistrát města České Budějovice Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Statutární město České, Magistrát města České, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení 2 odst. 1 zákona

Více