STANOVY TJ Tatran ŠATOV nové úplné znění k datu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY TJ Tatran ŠATOV nové úplné znění k datu"

Transkript

1 STANOVY TJ Tatran ŠATOV nové úplné znění k datu TJ Tatran ŠATOV, vzniklá dne , jako sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku /dále jen občanský zákoník /, tedy od , považuje za spolek ve smyslu ust odst. 1 občanského zákoníku a přizpůsobuje své stanovy úpravě občanského zákoníku. Těmito stanovami se řídí vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti jeho členů a volených orgánů spolku. Tyto stanovy jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku a jsou zveřejněny také na webových stránkách TJ Tatran ŠATOV /www.tatransatov.cz/ I. Název spolku Název spolku zní : TJ Tatran ŠATOV, z.s. II. Sídlo spolku Sídlo spolku je : Šatov 455, PSČ III. Účel a poslání spolku 3.1 TJ Tatran ŠATOV, z.s. /dále jen TJ/ je spolkem ve smyslu ustanovení 214 a násl. Občanského zákoníku a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. TJ sdružuje své členy, kteří přijali stanovy TJ, společnou symboliku a dohodli se na vnitřním uspořádání TJ. 3.2 TJ působí na území Šatova, kde má své sídlo. Členové TJ působí v rámci sportovního soutěžení na území celé České republiky a rovněž v zahraničí, přičemž sportovními soutěžemi se rozumí sportovní akce pořádané jak TJ, OFS Znojmo, JmKFS Brno a jejich nadřízenými orgány, tak i dalšími sportovními organizacemi. 3.3 TJ je samostatná, dobrovolná, nepolitická organizace, jejímž účelem je organizace výchovy svých členů sportovců v rámci sportovního a tělovýchovného procesu na všech výkonnostních stupních. 3.4 Posláním TJ je zejména : a/ vytvářet předpoklady pro úspěšnou organizaci v zabezpečení výchovy sportovců od sportu rekreačního až po sport výkonnostní. Pro svoji činnost získává nové členy především z řad mládeže; b/ dbát o odbornou a mravní výchovu svých členů zaměřenou na reprezentaci TJ, o demokratickou výchovu svých členů, vést členy k dodržování zdravotnických zásad,

2 udržování čistoty a rozvíjet jejich kulturní činnost; c/ vést své členy k sounáležitosti s TJ, hrdosti na své klubové symboly a sportovní historii i současnost TJ; d/ budovat a udržovat svá sportovní a jiná zařízení a vytvářet tím materiální předpoklady pro svoji činnost; e/ zabezpečovat tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských zdrojů a za tím účelem vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost, spočívající například v organizování kulturních a sportovních akcí, provozování kempu, organizování brigádnické činnosti a v hospodárném využití majetku TJ. IV. Členství, práva a povinnosti členů 4.1 Řádným členem TJ může být fyzická osoba starší 18 let bez ohledu na pohlaví, vyznání, politické a sociální zařazení, národnost a rasu. 4.2 Osoba mladší 18 let může žádat o tzv. žákovské členství, jehož podmínkou je písemný souhlas zákonných zástupců takové osoby. Žákovské členství neumožňuje osobám mladších 18 let vykonávat hlasovací právo a být volen do orgánů TJ. 4.3 O přijetí za člena rozhoduje výbor TJ na základě písemné přihlášky, v níž žadatel o členství prohlásí, že přistupuje ke stanovám TJ. Členství v TJ vzniká dnem, kdy výbor TJ schválí žádost žadatele o přijetí za člena TJ. 4.4 Členství v TJ se váže na osobu člena a je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. 4.5 Členství v TJ zaniká následujícími způsoby: a/ dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru TJ, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak; b/ úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého; c/ prodlením s úhradou členského příspěvku delšího než tři měsíce od uložení disciplinárního trestu pozastavení činnosti v TJ; d/ vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí výboru TJ o vyloučení člena z TJ vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak; e/ zánikem spolku. 4.6 TJ vede seznam svých členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje: jméno a příjmení, datum narození a bydliště, telefonní a ový kontakt, příspěvková činnost a označení činnosti v klubu. Seznam členů je neveřejný a je přístupný k nahlédnutí jen členům TJ, na jejich žádost, v sídle TJ. 4.7 Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí výbor TJ. Výbor TJ provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výbor TJ provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství. 4.8 Každý člen TJ obdrží na svou žádost od TJ na jeho náklady výpis ze seznamu členů, obsahující údaje o své osobě. 4.9 Práva řádného člena TJ : a/ účastnit se členské schůze a hlasovat na ní; b/ volit a být volen do orgánů TJ a jejich prostřednictvím rozhodovat o činnosti TJ;

3 c/ se souhlasem svého trenéra /u mládeže do 15 let také se souhlasem rodičů/ se zúčastňovat závodů a soutěží dle své výkonosti ; d/ podílet se na správě TJ, podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům TJ a vyžadovat patřičné odpovědi. 4.10Povinnosti člena TJ : a/ plnit úkoly vyplývající ze stanov TJ, usnesení a opatření výboru TJ, dodržovat směrnice TJ; b/ svým jednáním a chováním, přístupem k tréninkovému procesu a k reprezentaci na všech úrovních přispívat k ideové výchově členů TJ; c/ chránit a zachovávat dobré jméno TJ a dbát o dobrou pověst TJ; d/ udržovat kázeň a morálku uvnitř TJ, respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy TJ; e/ šetřit a chránit majetek TJ; f/ řádně a včas platit členské a klubové příspěvky, popř. jiné poplatky, které souvisejí se členstvím v TJ, stanovené výborem TJ. V. Členské a klubové příspěvky a poplatky A. Členské příspěvky 5.1 Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena k TJ, jsou nepostradatelnou součástí finančních příjmů TJ a tvoří součást rozpočtu TJ. 5.2 Každý člen TJ je povinen platit členské příspěvky ve výši schválené členskou schůzí. Návrh výše členských příspěvků předkládá členské schůzi výbor TJ. 5.3 Členské příspěvky se platí jedenkrát ročně v hotovosti nebo na účet TJ vždy nejpozději do běžného roku. 5.4 Prodlení s úhradou členských příspěvků se považuje za hrubé porušení členských povinností a může mít za následek uložení disciplinárního trestu pozastavení činnosti v TJ. B. Klubové příspěvky 5.5 Klubové příspěvky tvoří součást rozpočtu TJ. O jejich použití rozhoduje výbor TJ. 5.6 Výši klubových příspěvků stanoví výbor TJ. 5.7 Klubové příspěvky se platí hotově nebo na účet TJ vždy do běžného roku. 5.8 V případě prodlení člena TJ s úhradou klubových příspěvků může výbor TJ uložit takovému členovi TJ disciplinární trest pozastavení činnosti v TJ. C.

4 Poplatky 5.9 Poplatky za užívání majetku TJ tvoří součást rozpočtu TJ. Vybrané poplatky se používají na základě rozhodnutí výboru TJ, zejména k modernizaci a rekonstrukci sportovních a jiných zařízení ve vlastnictví TJ i k jiným provozním účelům, stanoveným rozhodnutím výboru TJ. 5.10Výši poplatků za užívání majetku TJ /např. sportovišť, výstroje, sportovních pomůcek apod. / určuje výbor TJ. 5.11Člen TJ, který nesouhlasí s výší poplatků za užívání majetku TJ určenou výborem TJ, je oprávněn podat podnět k přezkoumání přiměřenosti jejich výše ke smírčí komisi TJ. Smírčí komise je povinna o podnětu rozhodnout do 30 dnů ode dne jeho podání. 5.12Je-li člen TJ v prodlení s úhradou poplatků za užívání majetku TJ, není oprávněn užívat výhody a oprávnění spojené s placením takových poplatků. VI. Disciplinární řízení 6.1 Za porušení stanov a vnitřního řádu TJ, směrnic TJ a soutěžních řádů, za hrubou nebo opakovanou nekázeň při tréninkovém procesu nebo při samotném sportovním životě v TJ, za porušení povinností při výkonu funkce v orgánech TJ, za hrubé porušení sportovní etiky a za jiná porušení povinností členů TJ může výbor TJ uložit jako výchovný prostředek porušujícímu členovi TJ disciplinární trest. 6.2 Jako disciplinární trest lze členovi TJ uložit některý nebo několik z níže uvedených trestů : a/ napomenutí; b/ důtku; c/ peněžitou pokutu; d/ zákaz užívat sportovní zařízení TJ; e/ pozastavení činnosti v TJ; f/ zákaz výkonu funkce v orgánu TJ; g/ vyloučení z TJ. 6.3 Disciplinární trest se ukládá v disciplinárním řízení, zahájeném výborem TJ. Člen TJ, jehož porušení povinností je předmětem disciplinárního řízení, má právo být osobně přítomen při projednávání svého porušení v disciplinárním řízení. 6.4 Proti rozhodnutí výboru TJ o uložení disciplinárního trestu je člen TJ oprávněn podat do 15 dnů od vydání rozhodnutí výboru TJ odvolání ke smírčí komisi TJ. Smírčí komise TJ rozhodne o odvolání do 30 dnů od podání odvolání. Rozhodnutí smírčí komise TJ je konečné a nelze se proti němu odvolat s výjimkou rozhodnutí smírčí komise, kterým se potvrzuje rozhodnutí výboru TJ o uložení disciplinárního trestu vyloučení z TJ. V takovém případě je člen TJ oprávněn se odvolat do 15 dnů od vydání takového rozhodnutí k členské schůzi TJ, která na svém řádném ročním zasedání rozhodne o odvolání člena s konečnou platností.

5 7.1 Orgány TJ jsou : členská schůze výbor smírčí komise kontrolní komise VII. Orgány spolku VIII. Členská schůze 8.1 Nejvyšším orgánem TJ je členská schůze, kterou tvoří všichni řádní členové TJ. Členská schůze TJ se schází alespoň jedenkrát ročně. Členskou schůzi TJ svolává výbor TJ písemnou pozvánkou, z níž musí být zřejmé místo, čas a program zasedání a která musí být vyvěšena na úřední desce TJ /internetové stránky TJ/ nejméně 30 dnů před jejím konáním. Výbor TJ svolá členskou schůzi také tehdy, požádá-li o to alespoň 1/3 členů starších 18 let nebo kontrolní komise. Nesvolá-li výbor TJ členskou schůzi do 30 dnů od doručení žádosti o její svolání dle předešlé věty, může ten, kdo o její svolání požádal, svolat zasedání členské schůze TJ na náklady TJ sám. 8.2 Do působnosti členské schůze náleží zejména : - určit hlavní zaměření činnosti TJ - rozhodovat o změně stanov - rozhodovat o změně symboliky TJ - schvalovat hlavní směry koncepce rozvoje TJ - schvalovat zprávy o činnosti TJ a výsledek hospodaření TJ za uplynulé období předkládané výborem - schvalovat výši členských a klubových příspěvků a poplatků - volit a odvolávat předsedu a místopředsedu TJ, sekretáře TJ, členy výboru TJ, kontrolní komise a smírčí komise - rozhodovat o odvolání člena TJ proti rozhodnutí smírčí komise o jeho vyloučení z TJ - rozhodnout o likvidaci TJ a realizovat převod majetku na Městys Šatov dle uzavřené smlouvy 8.3 Členská schůze je schopná se usnášet za účasti nadpoloviční většiny řádných členů. Usnesení přijímá členská schůze většinou hlasů přítomných řádných členů. Každý řádný člen TJ má jeden hlas. 8.4 Volba orgánů TJ se provádí tajným hlasováním, nedohodne-li se členská schůze jinak. 8.5 Při rozhodování o změně stanov a o odvolání člena TJ proti rozhodnutí smírčí komise o jeho vyloučení se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech

6 řádných členů TJ přítomných na členské schůzi. 8.6 Výbor TJ zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího konání. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze TJ. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen TJ může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze TJ. 8.7 Není-li členská schůze na svém zasedání schopná se usnášet /není-li přítomna nadpoloviční většina řádných členů/ může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal a uvedl-li na písemné pozvánce případné konání náhradní členské schůze v tentýž den se zahájením posunutým o 1 hodinu, rozhodnout o konání náhradní členské schůze. Toto náhradní zasedání členské schůze může přijmout usnesení dle většinového hlasování skutečně přítomných řádných členů TJ. IX. Výbor TJ 9.1 Výbor TJ je statutárním orgánem TJ. 9.2 Výbor je kolektivním orgánem tvořeným 7 členy předsedou a místopředsedou TJ, sekretářem TJ a 4 členy výboru TJ. Funkční období členů výboru činí 5 roků. 9.3 Výbor řídí a koordinuje činnost TJ v souladu se stanovami a usneseními členské schůze po celé své funkční období. 9.4 Navenek zastupuje TJ předseda TJ společně se sekretářem TJ. 9.5 Výbor odpovídá za řádné hospodaření TJ, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání TJ. Výbor vede a řídí práci TJ v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o rozvoj TJ. 9.6 Výbor se schází zpravidla 1x za měsíc. X. Povinnosti předsedy TJ 10.1Předseda TJ je členem výboru a společně se sekretářem TJ odpovídá za celkový chod TJ. 10.2Předseda TJ - svolává a řídí zasedání výboru, kontroluje činnost jeho členů, ukládá úkoly sekretáři TJ, správci TJ a dalším členům výboru; - řeší případné spory mezi členy výboru, není-li dán podnět smírčí komisi; - schvaluje archivaci veškerých důležitých písemností; - na základě rozhodnutí výboru schvaluje veškerý nepovinný styk mezinárodního charakteru; - odpovídá spolu se sekretářem TJ za zajištění sportovního styku ve všech oblastech a všeho druhu a za sportovní výsledky všech oddílů TJ;

7 - jmenuje a odvolává na návrh výboru TJ vedoucí mužstev a trenéry na všech výkonnostních úrovních. XI. Povinnosti místopředsedy TJ 11.1 Místopředseda TJ je členem výboru, který : a/ zastupuje předsedu TJ v době jeho nepřítomnosti; b/ vykonává funkci předsedy v případě, že předseda TJ odstoupí ze své funkce nebo je ze své funkce odvolán nebo je výkon jeho funkce pozastaven a to až do doby zvolení nového předsedy TJ či do doby pominutí pozastavení jeho funkce. XII. Povinnosti sekretáře TJ 12.1Sekretář TJ je výkonným členem výboru, pověřeným k přímému řízení TJ jménem výboru. Sekretář TJ odpovídá společně s předsedou TJ za celkový chod TJ. 12.2Sekretář TJ - plní úkoly, předané mu výborem prostřednictvím předsedy TJ; - je pověřen právním jednáním vůči zaměstnancům TJ, odpovídá TJ za zaměstnance, uzavírá společně s předsedou TJ pracovní smlouvy, řídí činnost zaměstnanců TJ, určuje jejich mzdové prostředky a navrhuje rozpočet TJ; - zajišťuje archivaci veškerých důležitých materiálů TJ a jejich skartaci; - zajišťuje mezinárodní a vnitrostátní sportovní styk a aktivně se zúčastňuje vedení sportovních výprav; - spoluodpovídá s předsedou TJ za dosahované sportovní výsledky na všech výkonnostních stupních. XIII. Smírčí komise 13.1Smírčí komise je orgánem, který rozhoduje na základě podaného podnětu spory mezi členy TJ a mezi členy TJ a orgány TJ. Smírčí komise rovněž rozhoduje jako orgán 2. stupně o odvolání člena TJ proti uložení disciplinárního trestu vyloučení z TJ. 13.2Smírčí komise má 3 členy. Předseda a členové smírčí komise jsou voleni členskou schůzí TJ. Funkční období členů smírčí komise je 5 roků. XIV. Kontrolní komise

8 14.1Kontrolní komise je kontrolní orgán TJ, který provádí kontrolu a přezkušování všech ekonomických a právních operací uskutečňovaných v rámci činnosti TJ. Kontrolám ze strany kontrolní komise podléhají všichni funkcionáři TJ i ostatní členové TJ. 14.2Kontrolní komise má 3 členy. Předseda a členové kontrolní komise jsou voleni členskou schůzí. Funkční období členů kontrolní komise je 5 roků. 14.3Na vyzvání kontrolní komise je každý člen TJ a funkcionář TJ povinen se dostavit k jejímu jednání a poskytnout kontrolní komisi úplné a pravdivé vyjádření k projednávané záležitosti, předložit jí požadované písemnosti nebo jiné důkazy, pokud je má k dispozici nebo poskytnout jinou přiměřenou součinnost nutnou k úspěšnému provedení kontroly. 14.4Kontroly jsou prováděny periodicky, podle předem stanoveného časového harmonogramu nebo je lze provádět namátkově dle uvážení předsedy kontrolní komise. 14.5O výsledku kontroly podává předseda kontrolní komise zprávu výboru TJ, na jehož zasedání je pravidelně zván a jehož se zúčastňuje bez hlasovacího práva. 14.6Pokud z provedené kontroly vzejde podezření ze spáchání trestného činu, je předseda kontrolní komise povinen na toto upozornit orgány činné v trestním řízení, neučinil-li to již dříve výbor TJ. XV. Společná ustanovení o orgánech spolku 15.1.Členem orgánu TJ může být zvolen pouze člen TJ. Po uplynutí funkčního období mohou být členové orgánů zvoleni opětovně i na další funkční období Všechny kolektivní volené orgány jsou usnášeníschopné, účastní-li se jejich zasedání nadpoloviční většina jejich členů. Pro přijetí usnesení voleného orgánu TJ se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Každý člen voleného orgánu má při hlasování jeden hlas. Při shodném počtu hlasů je rozhodující hlas předsedy orgánu Členství v kontrolní nebo smírčí komisi je možné pro stejné 3 členy TJ, kteří nemohou být členy jiného voleného orgánu TJ V případě, že se předseda voleného orgánu nemůže zúčastnit zasedání tohoto orgánu, je povinen ustanovit před plánovanou absencí zastupujícího člena s právem předsedajícího orgánu Členové volených orgánů TJ, kteří ztratili důvěru členů TJ nebo se dopustili jednání neslučitelného se zájmy TJ a nebo s jejich funkcí nebo úmyslným jednáním poškodili majetkové či jiné zájmy TJ, což se považuje za zvlášť hrubé porušení stanov a sami neuznali za vhodné z funkce odstoupit, mohou být orgánem, jehož jsou členy, navrženi k vyloučení z TJ rozhodnutím členské schůze. XVI. Právní postavení, majetek a hospodaření spolku

9 16.1TJ je spolkem ve smyslu ust. 214 a násl. Občanského zákoníku, zapsaným do spolkového rejstříku Obchodního soudu v Brně 16.2Jménem TJ jedná výbor TJ a to prostřednictvím předsedy TJ a sekretáře TJ. Veškerá právní jednání v písemné podobě, činěná TJ vůči třetím osobám stojícím vně TJ musí být podepsána předsedou TJ a sekretářem TJ, jinak jsou neplatná. 16.3Uzavírání pracovních smluv či dohod s trenéry a cvičiteli TJ jsou v kompetenci předsedy TJ a sekretáře TJ současně. Uzavírání pracovních smluv či dohod s pracovníky mimo TJ je v kompetenci předsedy TJ a sekretáře TJ současně po předchozím schválení výborem TJ. 16.4Prostředky na svou činnost získává TJ zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob, z příspěvků od Městyse Šatov, ze státních příspěvků, příspěvků OFS, FAČR, ČUS a dotačních titulů Jihomoravského kraje a MŠMT, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. 16.5Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností spolku, naplňujících poslání a cíle spolku a k úhradě nákladů na vlastní správu spolku. 16.6Majetek TJ tvoří vše, o čem je TJ povinna podle platných právních předpisů účtovat. Zdrojem majetku TJ jsou : - členské a klubové příspěvky a poplatky - příjmy z tělovýchovné, kulturní a sportovní činnosti - příjmy z pronájmu majetku TJ - příspěvky /dotace/ svazových orgánů na zajištění mistrovských soutěží - ostatní dotace všeho druhu - příspěvky /dotace/ na činnost od jiných organizací a jednotlivců - dary - výnosy z hospodárného využití majetku TJ - příjmy z vedlejší hospodářské činnosti TJ - jiné příjmy 16.7TJ má vedený jeden běžný bankovní účet v CZK u České spořitelny, a.s. V případě potřeby /např. při získání dotačních titulů/ může výbor TJ zřídit i další běžný bankovní účet vedený v CZK. 16.8S finančními prostředky na běžných bankovních účtech jsou oprávněni disponovat předseda TJ a sekretář TJ. Sekretář TJ a správce TJ jsou rovněž oprávněni používat k placení hotovost uloženou v pokladně TJ do výše stanovené výborem TJ a to zejména k placení rozhodčích, drobných sportovních pomůcek a dalších drobných výdajů TJ. 16.9Za účelem ochrany svého majetku a svého vlastního provozu uzavírá výbor TJ příslušné pojistné smlouvy, zejména se jedná o pojištění movitých a nemovitých věcí, pokladní hotovosti, o úrazové pojištění a o pojištění pro případ odpovědnosti za případné škody. XVII.

10 Přechodná a závěrečná ustanovení 17.1Jakékoliv změny těchto stanov jsou ve výlučné kompetenci členské schůze. 17.2Členové TJ, trenéři a funkcionáři mají právo se volně sdružovat k prosazování svých specifických zájmů a to bez vlivu na jejich členství v TJ. 17.3Člen TJ sportovec, který vystoupí z TJ /dobrovolně zruší své členství v TJ/, aby nastoupil zahraniční angažmá, je povinen uhradit TJ veškeré náklady/výchovné/, které TJ vynaložilo po dobu jeho členství v TJ na jeho odbornou výchovu a přípravu a to bez stanoviska příslušného svazu. Výbor TJ je oprávněn od tohoto upustit, pokud se takový člen vypořádá s TJ jinou formou. Toto ustanovení neplatí pro sportovce, jejichž vztah k TJ je založen na smluvním vztahu. 17.4TJ je na základě rozhodnutí výboru TJ přihlášena do OFS Znojmo, JmKFS Brno, FAČR a ČUS. Tato skutečnost nesmí ohrozit suverenitu TJ a zasahování výše uvedených organizací do pravomocí TJ je nepřípustné. 17.5Výbor TJ jedná s organizacemi uvedenými v čl v následujících záležitostech : - předkládání výsledků hospodaření TJ a evidence členské základny TJ za účelem získání příspěvků a dotací - další jednání na úrovni různých forem spolupráce 17.6Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí, která se konala dne..., jejíž jednání je potvrzeno zápisem ze dne...

Stanovy spolku Neuropsychiatrické fórum

Stanovy spolku Neuropsychiatrické fórum Stanovy spolku Neuropsychiatrické fórum I. Neuropsychiatrické fórum, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen NOZ ),

Více

STANOVY Tělocvičné jednoty Sokol Jinonice, z.s.

STANOVY Tělocvičné jednoty Sokol Jinonice, z.s. Preambule Tělocvičná jednota Sokol Jinonice byla založena v roce 1897 jako Tělocvičná jednota Sokol Tyrš Jinonice. STANOVY Tělocvičné jednoty Sokol Jinonice, z.s. I. Tělocvičná jednota Sokol Jinonice,

Více

S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště z.s.

S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště z.s. STANOVY SPOLKU s S T A N O V Y TJ Sokol Staré Hradiště z.s. TJ Sokol Staré Hradiště z.s. se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu ve Starém Hradiště a stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek

Více

S t a n o v y Spolku rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí, z.s.

S t a n o v y Spolku rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí, z.s. 1 S t a n o v y Spolku rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí, z.s. Článek I Základní ustanovení 1. Spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Preambule 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 (dále jen

Více

Česká tábornická unie, z.s. stanovy spolku

Česká tábornická unie, z.s. stanovy spolku Česká tábornická unie, z.s. stanovy spolku ČLÁNEK I. Název a sídlo 1.1 Česká tábornická unie o.s.( dále jen ČTU ) ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

S T A N O V Y Sportovního klubu BC Hradec Králové, z. s.

S T A N O V Y Sportovního klubu BC Hradec Králové, z. s. S T A N O V Y Sportovního klubu, z. s. podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů S T A N O V Y Sportovního klubu, z. s. (dále jen stanovy sportovního klubu ) 1.1 Zakládajícími

Více

S T A N O V Y. spolku

S T A N O V Y. spolku S T A N O V Y spolku Zaostřeno na Desítku, z. s. Článek I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Zaostřeno na Desítku, z. s. (dále jen spolek ); 2) Sídlem spolku je Praha adresa:

Více

STANOVY. spolku. Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s.

STANOVY. spolku. Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. STANOVY spolku Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 66 Identifikační číslo: 00506494 ve znění schváleném valnou hromadou dne

Více

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s.

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. I. Základní ustanovení 1. Klub vodních sportů Hranice, z.s. (dále jen KVS) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozujícím tělovýchovu, sport, turistiku,

Více

STANOVY Společnosti pro výživu, z.s.

STANOVY Společnosti pro výživu, z.s. 1. Název spolku: Společnost pro výživu, z.s. 2. Sídlo spolku: Praha. 3. Spolek působí na území České republiky. STANOVY Společnosti pro výživu, z.s. Čl. I. Název, sídlo a působnost Čl. II. Charakter Spolku

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název spolku: Česká evaluační společnost, z.s. 2. Anglický ekvivalent názvu spolku: Czech Evaluation Society, registered association 3. Sídlem spolku je Heřmanova 22, 170 00 Praha

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

STANOVY SPOLKU. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Spolek rodičů a přátel školy při Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, z. s. I. Základní ustanovení I.1. Název spolku je: Spolek rodičů a přátel

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

S T A N O V Y. Fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou. I. Základní ustanovení. 2. Sídlem FK je: Obecní 52, Boršov nad Vltavou, 373 82

S T A N O V Y. Fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou. I. Základní ustanovení. 2. Sídlem FK je: Obecní 52, Boršov nad Vltavou, 373 82 S T A N O V Y Fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou I. Základní ustanovení 1. FK Boršov nad Vltavou je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu a sport. Je svobodnou organizací s

Více

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV ČÁST PRVNÍ Čl. 1 Základní ustanovení 1. Svaz českých a moravských bytových družstev (dále jen "svaz") je zájmovým sdružením právnických osob podle 20f

Více

STANOVY. Sportovního klubu JUDO České Budějovice, z. s. Článek I. Právní postavení

STANOVY. Sportovního klubu JUDO České Budějovice, z. s. Článek I. Právní postavení STANOVY Sportovního klubu JUDO České Budějovice, z. s. Článek I. Právní postavení 1. Spolek s názvem Sportovní klub JUDO České Budějovice, z. s. (dále jen SK JUDO ČB, z. s.) je samosprávná, dobrovolná

Více

Stanovy Kulturní a divadelní spolek Jizeran

Stanovy Kulturní a divadelní spolek Jizeran Stanovy Kulturní a divadelní spolek Jizeran Spolek s názvem Kulturní a divadelní spolek Jizeran je dobrovolné, neziskové, nezávislé a nepolitické sdružení občanů provozujících tělovýchovu, sport, turistiku,

Více

STANOVY. GOLF CLUB PODĚBRADY z. s. Článek I Úvodní ustanovení

STANOVY. GOLF CLUB PODĚBRADY z. s. Článek I Úvodní ustanovení STANOVY GOLF CLUB PODĚBRADY z. s. Článek I Úvodní ustanovení GOLF CLUB PODĚBRADY z. s. (dále jen spolek ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, fyzických osob provozujících sportovní, společenskou

Více

Stanovy Českého tenisového svazu, z. s.

Stanovy Českého tenisového svazu, z. s. Stanovy Českého tenisového svazu, z. s. I. Vznik, právní forma, název, sídlo a symboly 1. Tyto stanovy jsou dokumentem spolku Český tenisový svaz, z. s., který: a) původně vznikl a působil v právní formě

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, založenou za účelem zajišťování

Více

- 2 - 4. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru sdružení o přijetí za člena na základě písemné. členské přihlášky.

- 2 - 4. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru sdružení o přijetí za člena na základě písemné. členské přihlášky. Stanovy občanského sdružení Petrov žije, o.s. I. Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů

Více

STANOVY SPOLKU. SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA, z.s. 1. Základní ustanovení. a) Spolek přijal název SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU. SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA, z.s. 1. Základní ustanovení. a) Spolek přijal název SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA, z.s. 1. Základní ustanovení a) Spolek přijal název SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA (dále jen spolek ). b) Sídlem spolku je Mateřská škola Brno, Šrámkova 14,

Více

Česká komora odborných lesních hospodářů

Česká komora odborných lesních hospodářů STANOVY SPOLKU Česká komora odborných lesních hospodářů ČÁST 1. Základní ustanovení 1. Název spolku: Česká komora odborných lesních hospodářů z.s. (dále jen ČKOLH ) 2. IČ: 266 24 940 3. ČKOLH působí na

Více

Občanské sdružení OBERIG. Stanovy občanského sdružení

Občanské sdružení OBERIG. Stanovy občanského sdružení Občanské sdružení OBERIG IČO: 266 36 280 Stanovy občanského sdružení Článek I Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení je Občanské sdružení OBERIG (zkrácený název - o.s. OBERIG), dále jen sdružení. 2.

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství pro dům - Nad Opatovem 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 se sídlem: Nad Opatovem 2026/1, 149 00 Praha 4 Stanovy přijaty na shromáždění vlastníků 22. září

Více

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s.

S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. (dále jen NK Bajda ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují

Více

STANOVY VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

STANOVY VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU STANOVY VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU I. Základní ustanovení a poslání odborového svazu Článek 1 Název odborového svazu: Vysokoškolský odborový svaz (zkratka VOS) Sídlo Vysokoškolského odborového svazu:

Více

Stanovy Klubu českých turistů - odbor Jičín

Stanovy Klubu českých turistů - odbor Jičín I. NÁZEV, ZKRATKA, SÍDLO, PŮSOBNOST 1. Klub českých turistů - odbor Jičín je spolupracujícím členem Klubu českých turistů (KČT), jehož historie se datuje k 11. červnu 1888, kdy byl spolek založen na ustavujícím

Více

Stanovy YMCA Praha. 4 Členství v YMCA Praha 1. V YMCA existuje dvojí druh členství:

Stanovy YMCA Praha. 4 Členství v YMCA Praha 1. V YMCA existuje dvojí druh členství: Stanovy YMCA Praha 1 Název a sídlo 1. Název: YMCA Praha 2. Sídlo: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 3. YMCA Praha je občanským sdružením dle zákona č. 83/1990 o sdružování občanů a od 1. 1. 2014 se považuje

Více

STANOVY Spolku rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem

STANOVY Spolku rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem STANOVY Spolku rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem Čl. 1 Název spolku a sídlo 1) Název spolku zní: Spolek rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem 2) Sídlem spolku je: Nádražní 56, 768 61 Bystřice pod

Více

I. NÁZEV SPOLKU II. SÍDLO SPOLKU A PRÁVNÍ FORMA III. HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU

I. NÁZEV SPOLKU II. SÍDLO SPOLKU A PRÁVNÍ FORMA III. HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU I. NÁZEV SPOLKU 1. Spolek přijal název Asociace animovaného filmu, z. s., který může být vyjádřen i zkratkou ASAF, z. s. (dále jen spolek ). II. SÍDLO SPOLKU A PRÁVNÍ FORMA 1. Sídlem spolku je Heřmanova

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice PREAMBULE 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

PRO Štěnkov spolek STANOVY. Obsah:

PRO Štěnkov spolek STANOVY. Obsah: Obsah: PRO Štěnkov spolek Název, sídlo a symbolika PRO Štěnkov... 1 Poslání a účel PRO Štěnkov... 1 Hlavní činnost PRO Štěnkov... 2 Vedlejší činnost PRO Štěnkov... 2 Orgány PRO Štěnkov... 3 Jednání za

Více

STANOVY ČESKÉ ASOCIACE FRANCHISINGU

STANOVY ČESKÉ ASOCIACE FRANCHISINGU STANOVY ČESKÉ ASOCIACE FRANCHISINGU I. Název, sídlo 1. Název spolku je: a) Česká asociace franchisingu, z.s. (v jazyce českém) b) Czech Franchise Association (v jazyce anglickém) c) Tschechische Franchise-Assoziation

Více

NÁVRH STANOV KE SCHVÁLENÍ PRO SHROMÁŽDĚNÍ 10.6.2015 verze 0.1 STANOVY. Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín

NÁVRH STANOV KE SCHVÁLENÍ PRO SHROMÁŽDĚNÍ 10.6.2015 verze 0.1 STANOVY. Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín STANOVY Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín OBSAH: Článek I: Článek II: Článek III: Článek IV: Článek V: Článek VI: Základní ustanovení Název a sídlo společenství Členství

Více

STANOVY spolku Česko - slovinská společnost, z. s.

STANOVY spolku Česko - slovinská společnost, z. s. STANOVY spolku Česko - slovinská společnost, z. s. Preambule Česko - slovinská společnost, z.s. (dále též Spolek ) je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

STANOVY KLUBU SBĚRATELŮ BALENÉHO CUKRU

STANOVY KLUBU SBĚRATELŮ BALENÉHO CUKRU STANOVY KLUBU SBĚRATELŮ BALENÉHO CUKRU Část I. Základní ustanovení 1 Klub sběratelů baleného cukru, z.s. (dále jen klub) je zapsaný spolek a jeho sídlo je: Olbramovická 712, 142 00 Praha 4 Kamýk. Odůvodnění:

Více

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Čl. I Základní ustanovení ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (1) Společenství vlastníků jednotek Pujmanové 877-889 (dále jen společenství ) v domě č.p. 877,

Více

Stanovy Spolku Ledního hokeje Jindřichův Hradec. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy Spolku Ledního hokeje Jindřichův Hradec. Článek I. Základní ustanovení Stanovy Spolku Ledního hokeje Jindřichův Hradec Článek I. Základní ustanovení 1. Zakládá se Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec. 2. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec je dobrovolným a samosprávným

Více

Stanovy spolku Lékárníci pro život, z.s.

Stanovy spolku Lékárníci pro život, z.s. Stanovy spolku Lékárníci pro život, z.s. Článek 1 Název: Lékárníci pro život, z.s. Sídlo: Březina 214, 67905 Křtiny Působnost: Česká republika Charakteristika: Spolek Lékárníci pro život, z.s. (dále Spolek

Více

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 1. Společenství vlastníků bytů (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se

Více

Stanovy společenství vlastníků...

Stanovy společenství vlastníků... Stanovy společenství vlastníků......... Usnesením shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p.......... na ulici... v..., konané dne 11.3. 2014, v souladu s 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní vymezení 1.Družstvo je založeno nájemníky bytů a nebytových prostor v domě Veveří 461/14 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č.321, k.ú. Veveří, obec

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Článek I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení STANOVY ČESKÉHO SVAZU ORIENTAČNÍCH SPORTŮ I. Úvodní ustanovení 1. Český svaz orientačních sportů (dále také jen ČSOS ) je občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění

Více

Klubu Českého Horského Psa

Klubu Českého Horského Psa STANOVY Klubu Českého Horského Psa Klub Českého Horského Psa - KČHP - je samostatný právní subjekt s chovatelskou pravomocí v rámci pravidel Mezinárodní kynologické federace (FCI). KCHP je členem Českomoravské

Více

Stanovy spolku Česká asociace lodní třídy Laser z.s.

Stanovy spolku Česká asociace lodní třídy Laser z.s. Úplné znění ke dni:.. I. Z á k l a d n í u s t a n o v e n í Stanovy spolku Česká asociace lodní třídy Laser z.s. 1. Česká asociace lodní třídy Laser z.s. (dále jen ALT Laser, nebo též Spolek) je dobrovolným

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednotahostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednotahostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednotahostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

Stanovy občanského sdružení RAMUS

Stanovy občanského sdružení RAMUS Stanovy občanského sdružení RAMUS I. Název občanského sdružení Sdružení působí pod názvem RAMUS (dále jen "sdružení"). II. Sídlo a působnost sdružení 1. Sdružení sídlí na adrese: Volyňská 1, Praha 10,

Více

STANOVY. Občanského sdružení V Remízku

STANOVY. Občanského sdružení V Remízku 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení V Remízku Názvem sdružení je Občanské sdružení V Remízku (dále jen sdružení ). Sídlo sdružení se nachází na adrese: V Remízku 7/919, 152 00 Praha 5

Více

S T A N O V Y Článek 1 Článek 2 Článek 3 Cíle, účel Článek 4 Členství

S T A N O V Y Článek 1 Článek 2 Článek 3 Cíle, účel Článek 4 Členství S T A N O V Y Článek 1 1. Kynologický klub, Ráječko, IČO 65339029, (dále jen Kynologický klub ) je dobrovolný, nezávislý, demokratický a nepolitický spolek v oblasti tělovýchovy a sportu. 2. MSKS je spolek

Více

Stanovy občanského sdružení SUR, Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení SUR, Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení SUR, Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů Preambule Členové Společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii České lékařské

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČI. I Název a sídlo společenství Název společenství vlastníku jednotek (dále jen "společenství"): Společenství vlastníku jednotek v budově čp. 777-779, Brechtova

Více

Spolek rodičů a přátel při Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci,z.s. STANOVY. Článek 1. Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel při Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci,z.s. STANOVY. Článek 1. Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel při Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci,z.s. STANOVY Článek 1 Název, sídlo a charakter spolku 1) Název sdružení: Spolek rodičů a přátel při Konzervatoři Evangelické akademie

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

PRACOVNÍ VERZE Návrh stanov AVZO TSČ ČR z.s.,pracovní verze

PRACOVNÍ VERZE Návrh stanov AVZO TSČ ČR z.s.,pracovní verze PRACOVNÍ VERZE Návrh stanov AVZO TSČ ČR z.s.,pracovní verze Stanovy AVZO TSČ ČR Preambule Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky je spolek, který má

Více

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek )

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno Stanovy Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Článek II. Sídlo Spolku Novolíšeňská 2411/10, Brno, PSČ 628 00 Článek III.

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Název společenství vlastníků jednotek: Společenství Feřtekova 538-548 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Feřtekova č.p. 540, Praha 8, PSČ 181

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 24289086 Čl. 1 - Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. 2009) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů České republiky z.s.

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů České republiky z.s. STANOVY Společnosti radiologických asistentů České republiky z.s. Společnost radiologických asistentů ČR z.s. Sekretariát SRLA ČR, Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc Telefon: +420 602 786 085, +420 775

Více

JEDNACÍ ŘÁD Rybářského svazu Luhačovického Zálesí z.s.

JEDNACÍ ŘÁD Rybářského svazu Luhačovického Zálesí z.s. JEDNACÍ ŘÁD Rybářského svazu Luhačovického Zálesí z.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení, vznik, rozdělení, sloučení a zánik Rybářského svazu luhačovického zálesí. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Jednací řád rozvádí

Více

Stanovy občanského sdružení Sportability

Stanovy občanského sdružení Sportability Stanovy občanského sdružení Sportability Článek 1 - Základní ustanovení 1. Název občanského sdružení je následující: Sportability 2. Sídlo sdružení je: Dělnická 21/414, 170 00 Praha 7 - Holešovice 3) Sdružení

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10 Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování správy domu

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Část I. Základní ustanovení Čl.1 Společenství vlastníků jednotek domu 1364, zapsaného v katastru nemovitostí na listu

Více

Stanovy. České federace florbalu vozíčkářů

Stanovy. České federace florbalu vozíčkářů Stanovy České federace florbalu vozíčkářů 1. Název a sídlo a. Česká federace florbalu vozíčkářů o.s. (dále jen ČFFV o.s.) je dobrovolným, samostatným občanským sdružením, sdružuje fyzické, případně i právnické

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/ S T A N O V Y PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/ Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Podle příslušných ustanovení zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech,

Více

STANOVY tenisového klubu SK Tenis Hradec Králové

STANOVY tenisového klubu SK Tenis Hradec Králové STANOVY tenisového klubu SK Tenis Hradec Králové dle 19 občanského zákoníku a dle zákona č. 83/1990 sb., o sdružování občanů I. Název a sídlo 1. Tenisový klub SK Tenis v Hradci Králové (dále jen SKT) je

Více

STANOVY. Občanského sdružení Sochorova, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Občanské sdružení Sochorova, z.s., Sídlo: Sochorova 18/18, 616 00 Brno 16.

STANOVY. Občanského sdružení Sochorova, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Občanské sdružení Sochorova, z.s., Sídlo: Sochorova 18/18, 616 00 Brno 16. STANOVY Občanského sdružení Sochorova, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Občanské sdružení Sochorova, z.s., Sídlo: Sochorova 18/18, 616 00 Brno 16. Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je neziskový, dobrovolný,

Více

S T A N O V Y. společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění.

S T A N O V Y. společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. S T A N O V Y společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. I. Název a sídlo Název společenství: Společenství MILOVICE č.p. 572

Více

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7 STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7-1 - ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

STANOVY. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ART MOVEMENT, o.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ART MOVEMENT, o.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ART MOVEMENT, o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Art Movement, o.s. (dále jen Sdružení ) 2) Sídlem sdružení je Osadní 1466/5, 1700

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3 STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3 Článek I: Článek II: Článek III: Článek IV: Článek V: Článek VI: Článek VII: Článek VIII: Článek IX: Článek X: Článek XI: Článek

Více

S T A N O V Y. Českého odborového svazu energetiků

S T A N O V Y. Českého odborového svazu energetiků S T A N O V Y Českého odborového svazu energetiků I. Základní ustanovení a sídlo odborového svazu Článek 1 - Základní ustanovení 1.1 Český odborový svaz energetiků (dále jen ČOSE) je nezávislé, samostatné,

Více

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad S T A N O V Y Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad ( 1200 a násl. z. č. 89/2012 Sb.) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků Klášterní

Více

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel školy Mosty u Jablunkova o.s.

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel školy Mosty u Jablunkova o.s. STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy Mosty u Jablunkova o.s. Obsah: Obsah:... 1 1. Název, forma, sídlo a IČ sdružení... 3 2. Základní cíle SRPŠ MOSTY U JABLUNKOVA O.S.... 3 3. Členství v SRPŠ MOSTY U

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla dnem

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

Stanovy. Autoklubu České republiky. Článek 1 Název, působnost, sídlo a symboly

Stanovy. Autoklubu České republiky. Článek 1 Název, působnost, sídlo a symboly Stanovy Autoklubu České republiky Článek 1 Název, působnost, sídlo a symboly (1) Autoklub České republiky (AČR) je samostatným suverénním a dobrovolným občanským sdružením zájemců o motorismus a činnost

Více

STANOVY Společenství vlastníků Nad Štolou 950/12

STANOVY Společenství vlastníků Nad Štolou 950/12 STANOVY Společenství vlastníků Nad Štolou 950/12 se sídlem: Nad Štolou 950/12, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 274 15 481 zapsaného v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Městským soudem

Více

Asociace provozovatelů kin. STANOVY SDRUŽENÍ - novelizováno dne 12. dubna 2011 -

Asociace provozovatelů kin. STANOVY SDRUŽENÍ - novelizováno dne 12. dubna 2011 - Asociace provozovatelů kin STANOVY SDRUŽENÍ - novelizováno dne 12. dubna 2011 - Preambule Asociace provozovatelů kin je občanským sdružením, které sdružuje fyzické a právnické osoby, provozovatele kin,

Více

STANOVY SPOLKU. Spolek Montessori Uherské Hradiště

STANOVY SPOLKU. Spolek Montessori Uherské Hradiště STANOVY SPOLKU Spolek Montessori Uherské Hradiště Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek Montessori Uherské Hradiště (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Za Alejí 1072, 686 06 Uherské Hradiště

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

Sdružení rodičů při Gymnáziu Ústavní, z.s.

Sdružení rodičů při Gymnáziu Ústavní, z.s. Sdružení rodičů při Gymnáziu Ústavní, z.s. Stanovy spolku Preambule Rodiče studentů Gymnázia v Ústavní ulici v Praze 8, vědomi si nezastupitelné úlohy podílu rodiny na zvyšování kvality výchovy a vzdělávání

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

Stanovy Českého střeleckého svazu

Stanovy Českého střeleckého svazu Stanovy Českého střeleckého svazu Preambule Český střelecký svaz je sdružení občanů, kteří mají společný zájem provozovat, podporovat, organizovat a řídit sportovně střeleckou činnost na území České republiky

Více