STANOVY TJ Tatran ŠATOV nové úplné znění k datu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY TJ Tatran ŠATOV nové úplné znění k datu"

Transkript

1 STANOVY TJ Tatran ŠATOV nové úplné znění k datu TJ Tatran ŠATOV, vzniklá dne , jako sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku /dále jen občanský zákoník /, tedy od , považuje za spolek ve smyslu ust odst. 1 občanského zákoníku a přizpůsobuje své stanovy úpravě občanského zákoníku. Těmito stanovami se řídí vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti jeho členů a volených orgánů spolku. Tyto stanovy jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku a jsou zveřejněny také na webových stránkách TJ Tatran ŠATOV / I. Název spolku Název spolku zní : TJ Tatran ŠATOV, z.s. II. Sídlo spolku Sídlo spolku je : Šatov 455, PSČ III. Účel a poslání spolku 3.1 TJ Tatran ŠATOV, z.s. /dále jen TJ/ je spolkem ve smyslu ustanovení 214 a násl. Občanského zákoníku a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. TJ sdružuje své členy, kteří přijali stanovy TJ, společnou symboliku a dohodli se na vnitřním uspořádání TJ. 3.2 TJ působí na území Šatova, kde má své sídlo. Členové TJ působí v rámci sportovního soutěžení na území celé České republiky a rovněž v zahraničí, přičemž sportovními soutěžemi se rozumí sportovní akce pořádané jak TJ, OFS Znojmo, JmKFS Brno a jejich nadřízenými orgány, tak i dalšími sportovními organizacemi. 3.3 TJ je samostatná, dobrovolná, nepolitická organizace, jejímž účelem je organizace výchovy svých členů sportovců v rámci sportovního a tělovýchovného procesu na všech výkonnostních stupních. 3.4 Posláním TJ je zejména : a/ vytvářet předpoklady pro úspěšnou organizaci v zabezpečení výchovy sportovců od sportu rekreačního až po sport výkonnostní. Pro svoji činnost získává nové členy především z řad mládeže; b/ dbát o odbornou a mravní výchovu svých členů zaměřenou na reprezentaci TJ, o demokratickou výchovu svých členů, vést členy k dodržování zdravotnických zásad,

2 udržování čistoty a rozvíjet jejich kulturní činnost; c/ vést své členy k sounáležitosti s TJ, hrdosti na své klubové symboly a sportovní historii i současnost TJ; d/ budovat a udržovat svá sportovní a jiná zařízení a vytvářet tím materiální předpoklady pro svoji činnost; e/ zabezpečovat tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských zdrojů a za tím účelem vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost, spočívající například v organizování kulturních a sportovních akcí, provozování kempu, organizování brigádnické činnosti a v hospodárném využití majetku TJ. IV. Členství, práva a povinnosti členů 4.1 Řádným členem TJ může být fyzická osoba starší 18 let bez ohledu na pohlaví, vyznání, politické a sociální zařazení, národnost a rasu. 4.2 Osoba mladší 18 let může žádat o tzv. žákovské členství, jehož podmínkou je písemný souhlas zákonných zástupců takové osoby. Žákovské členství neumožňuje osobám mladších 18 let vykonávat hlasovací právo a být volen do orgánů TJ. 4.3 O přijetí za člena rozhoduje výbor TJ na základě písemné přihlášky, v níž žadatel o členství prohlásí, že přistupuje ke stanovám TJ. Členství v TJ vzniká dnem, kdy výbor TJ schválí žádost žadatele o přijetí za člena TJ. 4.4 Členství v TJ se váže na osobu člena a je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. 4.5 Členství v TJ zaniká následujícími způsoby: a/ dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru TJ, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak; b/ úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého; c/ prodlením s úhradou členského příspěvku delšího než tři měsíce od uložení disciplinárního trestu pozastavení činnosti v TJ; d/ vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí výboru TJ o vyloučení člena z TJ vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak; e/ zánikem spolku. 4.6 TJ vede seznam svých členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje: jméno a příjmení, datum narození a bydliště, telefonní a ový kontakt, příspěvková činnost a označení činnosti v klubu. Seznam členů je neveřejný a je přístupný k nahlédnutí jen členům TJ, na jejich žádost, v sídle TJ. 4.7 Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí výbor TJ. Výbor TJ provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výbor TJ provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství. 4.8 Každý člen TJ obdrží na svou žádost od TJ na jeho náklady výpis ze seznamu členů, obsahující údaje o své osobě. 4.9 Práva řádného člena TJ : a/ účastnit se členské schůze a hlasovat na ní; b/ volit a být volen do orgánů TJ a jejich prostřednictvím rozhodovat o činnosti TJ;

3 c/ se souhlasem svého trenéra /u mládeže do 15 let také se souhlasem rodičů/ se zúčastňovat závodů a soutěží dle své výkonosti ; d/ podílet se na správě TJ, podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům TJ a vyžadovat patřičné odpovědi. 4.10Povinnosti člena TJ : a/ plnit úkoly vyplývající ze stanov TJ, usnesení a opatření výboru TJ, dodržovat směrnice TJ; b/ svým jednáním a chováním, přístupem k tréninkovému procesu a k reprezentaci na všech úrovních přispívat k ideové výchově členů TJ; c/ chránit a zachovávat dobré jméno TJ a dbát o dobrou pověst TJ; d/ udržovat kázeň a morálku uvnitř TJ, respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy TJ; e/ šetřit a chránit majetek TJ; f/ řádně a včas platit členské a klubové příspěvky, popř. jiné poplatky, které souvisejí se členstvím v TJ, stanovené výborem TJ. V. Členské a klubové příspěvky a poplatky A. Členské příspěvky 5.1 Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena k TJ, jsou nepostradatelnou součástí finančních příjmů TJ a tvoří součást rozpočtu TJ. 5.2 Každý člen TJ je povinen platit členské příspěvky ve výši schválené členskou schůzí. Návrh výše členských příspěvků předkládá členské schůzi výbor TJ. 5.3 Členské příspěvky se platí jedenkrát ročně v hotovosti nebo na účet TJ vždy nejpozději do běžného roku. 5.4 Prodlení s úhradou členských příspěvků se považuje za hrubé porušení členských povinností a může mít za následek uložení disciplinárního trestu pozastavení činnosti v TJ. B. Klubové příspěvky 5.5 Klubové příspěvky tvoří součást rozpočtu TJ. O jejich použití rozhoduje výbor TJ. 5.6 Výši klubových příspěvků stanoví výbor TJ. 5.7 Klubové příspěvky se platí hotově nebo na účet TJ vždy do běžného roku. 5.8 V případě prodlení člena TJ s úhradou klubových příspěvků může výbor TJ uložit takovému členovi TJ disciplinární trest pozastavení činnosti v TJ. C.

4 Poplatky 5.9 Poplatky za užívání majetku TJ tvoří součást rozpočtu TJ. Vybrané poplatky se používají na základě rozhodnutí výboru TJ, zejména k modernizaci a rekonstrukci sportovních a jiných zařízení ve vlastnictví TJ i k jiným provozním účelům, stanoveným rozhodnutím výboru TJ. 5.10Výši poplatků za užívání majetku TJ /např. sportovišť, výstroje, sportovních pomůcek apod. / určuje výbor TJ. 5.11Člen TJ, který nesouhlasí s výší poplatků za užívání majetku TJ určenou výborem TJ, je oprávněn podat podnět k přezkoumání přiměřenosti jejich výše ke smírčí komisi TJ. Smírčí komise je povinna o podnětu rozhodnout do 30 dnů ode dne jeho podání. 5.12Je-li člen TJ v prodlení s úhradou poplatků za užívání majetku TJ, není oprávněn užívat výhody a oprávnění spojené s placením takových poplatků. VI. Disciplinární řízení 6.1 Za porušení stanov a vnitřního řádu TJ, směrnic TJ a soutěžních řádů, za hrubou nebo opakovanou nekázeň při tréninkovém procesu nebo při samotném sportovním životě v TJ, za porušení povinností při výkonu funkce v orgánech TJ, za hrubé porušení sportovní etiky a za jiná porušení povinností členů TJ může výbor TJ uložit jako výchovný prostředek porušujícímu členovi TJ disciplinární trest. 6.2 Jako disciplinární trest lze členovi TJ uložit některý nebo několik z níže uvedených trestů : a/ napomenutí; b/ důtku; c/ peněžitou pokutu; d/ zákaz užívat sportovní zařízení TJ; e/ pozastavení činnosti v TJ; f/ zákaz výkonu funkce v orgánu TJ; g/ vyloučení z TJ. 6.3 Disciplinární trest se ukládá v disciplinárním řízení, zahájeném výborem TJ. Člen TJ, jehož porušení povinností je předmětem disciplinárního řízení, má právo být osobně přítomen při projednávání svého porušení v disciplinárním řízení. 6.4 Proti rozhodnutí výboru TJ o uložení disciplinárního trestu je člen TJ oprávněn podat do 15 dnů od vydání rozhodnutí výboru TJ odvolání ke smírčí komisi TJ. Smírčí komise TJ rozhodne o odvolání do 30 dnů od podání odvolání. Rozhodnutí smírčí komise TJ je konečné a nelze se proti němu odvolat s výjimkou rozhodnutí smírčí komise, kterým se potvrzuje rozhodnutí výboru TJ o uložení disciplinárního trestu vyloučení z TJ. V takovém případě je člen TJ oprávněn se odvolat do 15 dnů od vydání takového rozhodnutí k členské schůzi TJ, která na svém řádném ročním zasedání rozhodne o odvolání člena s konečnou platností.

5 7.1 Orgány TJ jsou : členská schůze výbor smírčí komise kontrolní komise VII. Orgány spolku VIII. Členská schůze 8.1 Nejvyšším orgánem TJ je členská schůze, kterou tvoří všichni řádní členové TJ. Členská schůze TJ se schází alespoň jedenkrát ročně. Členskou schůzi TJ svolává výbor TJ písemnou pozvánkou, z níž musí být zřejmé místo, čas a program zasedání a která musí být vyvěšena na úřední desce TJ /internetové stránky TJ/ nejméně 30 dnů před jejím konáním. Výbor TJ svolá členskou schůzi také tehdy, požádá-li o to alespoň 1/3 členů starších 18 let nebo kontrolní komise. Nesvolá-li výbor TJ členskou schůzi do 30 dnů od doručení žádosti o její svolání dle předešlé věty, může ten, kdo o její svolání požádal, svolat zasedání členské schůze TJ na náklady TJ sám. 8.2 Do působnosti členské schůze náleží zejména : - určit hlavní zaměření činnosti TJ - rozhodovat o změně stanov - rozhodovat o změně symboliky TJ - schvalovat hlavní směry koncepce rozvoje TJ - schvalovat zprávy o činnosti TJ a výsledek hospodaření TJ za uplynulé období předkládané výborem - schvalovat výši členských a klubových příspěvků a poplatků - volit a odvolávat předsedu a místopředsedu TJ, sekretáře TJ, členy výboru TJ, kontrolní komise a smírčí komise - rozhodovat o odvolání člena TJ proti rozhodnutí smírčí komise o jeho vyloučení z TJ - rozhodnout o likvidaci TJ a realizovat převod majetku na Městys Šatov dle uzavřené smlouvy 8.3 Členská schůze je schopná se usnášet za účasti nadpoloviční většiny řádných členů. Usnesení přijímá členská schůze většinou hlasů přítomných řádných členů. Každý řádný člen TJ má jeden hlas. 8.4 Volba orgánů TJ se provádí tajným hlasováním, nedohodne-li se členská schůze jinak. 8.5 Při rozhodování o změně stanov a o odvolání člena TJ proti rozhodnutí smírčí komise o jeho vyloučení se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech

6 řádných členů TJ přítomných na členské schůzi. 8.6 Výbor TJ zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího konání. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze TJ. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen TJ může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze TJ. 8.7 Není-li členská schůze na svém zasedání schopná se usnášet /není-li přítomna nadpoloviční většina řádných členů/ může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal a uvedl-li na písemné pozvánce případné konání náhradní členské schůze v tentýž den se zahájením posunutým o 1 hodinu, rozhodnout o konání náhradní členské schůze. Toto náhradní zasedání členské schůze může přijmout usnesení dle většinového hlasování skutečně přítomných řádných členů TJ. IX. Výbor TJ 9.1 Výbor TJ je statutárním orgánem TJ. 9.2 Výbor je kolektivním orgánem tvořeným 7 členy předsedou a místopředsedou TJ, sekretářem TJ a 4 členy výboru TJ. Funkční období členů výboru činí 5 roků. 9.3 Výbor řídí a koordinuje činnost TJ v souladu se stanovami a usneseními členské schůze po celé své funkční období. 9.4 Navenek zastupuje TJ předseda TJ společně se sekretářem TJ. 9.5 Výbor odpovídá za řádné hospodaření TJ, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání TJ. Výbor vede a řídí práci TJ v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o rozvoj TJ. 9.6 Výbor se schází zpravidla 1x za měsíc. X. Povinnosti předsedy TJ 10.1Předseda TJ je členem výboru a společně se sekretářem TJ odpovídá za celkový chod TJ. 10.2Předseda TJ - svolává a řídí zasedání výboru, kontroluje činnost jeho členů, ukládá úkoly sekretáři TJ, správci TJ a dalším členům výboru; - řeší případné spory mezi členy výboru, není-li dán podnět smírčí komisi; - schvaluje archivaci veškerých důležitých písemností; - na základě rozhodnutí výboru schvaluje veškerý nepovinný styk mezinárodního charakteru; - odpovídá spolu se sekretářem TJ za zajištění sportovního styku ve všech oblastech a všeho druhu a za sportovní výsledky všech oddílů TJ;

7 - jmenuje a odvolává na návrh výboru TJ vedoucí mužstev a trenéry na všech výkonnostních úrovních. XI. Povinnosti místopředsedy TJ 11.1 Místopředseda TJ je členem výboru, který : a/ zastupuje předsedu TJ v době jeho nepřítomnosti; b/ vykonává funkci předsedy v případě, že předseda TJ odstoupí ze své funkce nebo je ze své funkce odvolán nebo je výkon jeho funkce pozastaven a to až do doby zvolení nového předsedy TJ či do doby pominutí pozastavení jeho funkce. XII. Povinnosti sekretáře TJ 12.1Sekretář TJ je výkonným členem výboru, pověřeným k přímému řízení TJ jménem výboru. Sekretář TJ odpovídá společně s předsedou TJ za celkový chod TJ. 12.2Sekretář TJ - plní úkoly, předané mu výborem prostřednictvím předsedy TJ; - je pověřen právním jednáním vůči zaměstnancům TJ, odpovídá TJ za zaměstnance, uzavírá společně s předsedou TJ pracovní smlouvy, řídí činnost zaměstnanců TJ, určuje jejich mzdové prostředky a navrhuje rozpočet TJ; - zajišťuje archivaci veškerých důležitých materiálů TJ a jejich skartaci; - zajišťuje mezinárodní a vnitrostátní sportovní styk a aktivně se zúčastňuje vedení sportovních výprav; - spoluodpovídá s předsedou TJ za dosahované sportovní výsledky na všech výkonnostních stupních. XIII. Smírčí komise 13.1Smírčí komise je orgánem, který rozhoduje na základě podaného podnětu spory mezi členy TJ a mezi členy TJ a orgány TJ. Smírčí komise rovněž rozhoduje jako orgán 2. stupně o odvolání člena TJ proti uložení disciplinárního trestu vyloučení z TJ. 13.2Smírčí komise má 3 členy. Předseda a členové smírčí komise jsou voleni členskou schůzí TJ. Funkční období členů smírčí komise je 5 roků. XIV. Kontrolní komise

8 14.1Kontrolní komise je kontrolní orgán TJ, který provádí kontrolu a přezkušování všech ekonomických a právních operací uskutečňovaných v rámci činnosti TJ. Kontrolám ze strany kontrolní komise podléhají všichni funkcionáři TJ i ostatní členové TJ. 14.2Kontrolní komise má 3 členy. Předseda a členové kontrolní komise jsou voleni členskou schůzí. Funkční období členů kontrolní komise je 5 roků. 14.3Na vyzvání kontrolní komise je každý člen TJ a funkcionář TJ povinen se dostavit k jejímu jednání a poskytnout kontrolní komisi úplné a pravdivé vyjádření k projednávané záležitosti, předložit jí požadované písemnosti nebo jiné důkazy, pokud je má k dispozici nebo poskytnout jinou přiměřenou součinnost nutnou k úspěšnému provedení kontroly. 14.4Kontroly jsou prováděny periodicky, podle předem stanoveného časového harmonogramu nebo je lze provádět namátkově dle uvážení předsedy kontrolní komise. 14.5O výsledku kontroly podává předseda kontrolní komise zprávu výboru TJ, na jehož zasedání je pravidelně zván a jehož se zúčastňuje bez hlasovacího práva. 14.6Pokud z provedené kontroly vzejde podezření ze spáchání trestného činu, je předseda kontrolní komise povinen na toto upozornit orgány činné v trestním řízení, neučinil-li to již dříve výbor TJ. XV. Společná ustanovení o orgánech spolku 15.1.Členem orgánu TJ může být zvolen pouze člen TJ. Po uplynutí funkčního období mohou být členové orgánů zvoleni opětovně i na další funkční období Všechny kolektivní volené orgány jsou usnášeníschopné, účastní-li se jejich zasedání nadpoloviční většina jejich členů. Pro přijetí usnesení voleného orgánu TJ se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Každý člen voleného orgánu má při hlasování jeden hlas. Při shodném počtu hlasů je rozhodující hlas předsedy orgánu Členství v kontrolní nebo smírčí komisi je možné pro stejné 3 členy TJ, kteří nemohou být členy jiného voleného orgánu TJ V případě, že se předseda voleného orgánu nemůže zúčastnit zasedání tohoto orgánu, je povinen ustanovit před plánovanou absencí zastupujícího člena s právem předsedajícího orgánu Členové volených orgánů TJ, kteří ztratili důvěru členů TJ nebo se dopustili jednání neslučitelného se zájmy TJ a nebo s jejich funkcí nebo úmyslným jednáním poškodili majetkové či jiné zájmy TJ, což se považuje za zvlášť hrubé porušení stanov a sami neuznali za vhodné z funkce odstoupit, mohou být orgánem, jehož jsou členy, navrženi k vyloučení z TJ rozhodnutím členské schůze. XVI. Právní postavení, majetek a hospodaření spolku

9 16.1TJ je spolkem ve smyslu ust. 214 a násl. Občanského zákoníku, zapsaným do spolkového rejstříku Obchodního soudu v Brně 16.2Jménem TJ jedná výbor TJ a to prostřednictvím předsedy TJ a sekretáře TJ. Veškerá právní jednání v písemné podobě, činěná TJ vůči třetím osobám stojícím vně TJ musí být podepsána předsedou TJ a sekretářem TJ, jinak jsou neplatná. 16.3Uzavírání pracovních smluv či dohod s trenéry a cvičiteli TJ jsou v kompetenci předsedy TJ a sekretáře TJ současně. Uzavírání pracovních smluv či dohod s pracovníky mimo TJ je v kompetenci předsedy TJ a sekretáře TJ současně po předchozím schválení výborem TJ. 16.4Prostředky na svou činnost získává TJ zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob, z příspěvků od Městyse Šatov, ze státních příspěvků, příspěvků OFS, FAČR, ČUS a dotačních titulů Jihomoravského kraje a MŠMT, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. 16.5Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností spolku, naplňujících poslání a cíle spolku a k úhradě nákladů na vlastní správu spolku. 16.6Majetek TJ tvoří vše, o čem je TJ povinna podle platných právních předpisů účtovat. Zdrojem majetku TJ jsou : - členské a klubové příspěvky a poplatky - příjmy z tělovýchovné, kulturní a sportovní činnosti - příjmy z pronájmu majetku TJ - příspěvky /dotace/ svazových orgánů na zajištění mistrovských soutěží - ostatní dotace všeho druhu - příspěvky /dotace/ na činnost od jiných organizací a jednotlivců - dary - výnosy z hospodárného využití majetku TJ - příjmy z vedlejší hospodářské činnosti TJ - jiné příjmy 16.7TJ má vedený jeden běžný bankovní účet v CZK u České spořitelny, a.s. V případě potřeby /např. při získání dotačních titulů/ může výbor TJ zřídit i další běžný bankovní účet vedený v CZK. 16.8S finančními prostředky na běžných bankovních účtech jsou oprávněni disponovat předseda TJ a sekretář TJ. Sekretář TJ a správce TJ jsou rovněž oprávněni používat k placení hotovost uloženou v pokladně TJ do výše stanovené výborem TJ a to zejména k placení rozhodčích, drobných sportovních pomůcek a dalších drobných výdajů TJ. 16.9Za účelem ochrany svého majetku a svého vlastního provozu uzavírá výbor TJ příslušné pojistné smlouvy, zejména se jedná o pojištění movitých a nemovitých věcí, pokladní hotovosti, o úrazové pojištění a o pojištění pro případ odpovědnosti za případné škody. XVII.

10 Přechodná a závěrečná ustanovení 17.1Jakékoliv změny těchto stanov jsou ve výlučné kompetenci členské schůze. 17.2Členové TJ, trenéři a funkcionáři mají právo se volně sdružovat k prosazování svých specifických zájmů a to bez vlivu na jejich členství v TJ. 17.3Člen TJ sportovec, který vystoupí z TJ /dobrovolně zruší své členství v TJ/, aby nastoupil zahraniční angažmá, je povinen uhradit TJ veškeré náklady/výchovné/, které TJ vynaložilo po dobu jeho členství v TJ na jeho odbornou výchovu a přípravu a to bez stanoviska příslušného svazu. Výbor TJ je oprávněn od tohoto upustit, pokud se takový člen vypořádá s TJ jinou formou. Toto ustanovení neplatí pro sportovce, jejichž vztah k TJ je založen na smluvním vztahu. 17.4TJ je na základě rozhodnutí výboru TJ přihlášena do OFS Znojmo, JmKFS Brno, FAČR a ČUS. Tato skutečnost nesmí ohrozit suverenitu TJ a zasahování výše uvedených organizací do pravomocí TJ je nepřípustné. 17.5Výbor TJ jedná s organizacemi uvedenými v čl v následujících záležitostech : - předkládání výsledků hospodaření TJ a evidence členské základny TJ za účelem získání příspěvků a dotací - další jednání na úrovni různých forem spolupráce 17.6Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí, která se konala dne..., jejíž jednání je potvrzeno zápisem ze dne...

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s.

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. Zakladatelé spolku Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z.s. Ing. Lucie Libovická, nar. 5. 5. 1968, bytem Lipová 484, 252

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku.

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku. Čl. I Název, forma a sídlo Spolek PR Klub, z.s. (dále také jen spolek ) je spolkem ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

STANOVY SPOLKU Spora, z. s.

STANOVY SPOLKU Spora, z. s. STANOVY SPOLKU Spora, z. s. (1) Název spolku je Spora, z. s. (2) Sídlo spolku je v obci Vlašim. Článek I Název, sídlo a charakter spolku (3) Spolek je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 89/2012

Více

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s.

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. 1. Název spolku: Akademie architektury, z.s. 2. Sídlo spolku: Praha. 3. Spolek působí na území České republiky. Čl. I Název, sídlo a působnost Čl. II Charakter

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích Čl. I Úvodní ustanovení Sdružení rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích, které bylo Ministerstvem vnitra registrováno dne 4. května 1994, čj. II/s-OS/1-24458/94-2,

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

STANOVY SPOLKU. Článek 1 Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek 1 Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Kartografická společnost ČR, z. s. spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 4739 Úplné znění ke dni DD. MM. RRRR Článek 1 Základní ustanovení Občanské

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

Stanovy spolku Ultras Lipina z.s.

Stanovy spolku Ultras Lipina z.s. Stanovy spolku Ultras Lipina z.s. Základní ustanovení a účel spolku Ultras Lipina z.s. je v současné době spolkem fyzických a právnických osob, původně založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze I. Úvodní ustanovení, název, sídlo, IČ 1. Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Česká asociace profesionálních provozovatelů bezpilotních letadel, z.s.

Česká asociace profesionálních provozovatelů bezpilotních letadel, z.s. Česká asociace profesionálních provozovatelů bezpilotních letadel, z.s. STANOVY SPOLKU Úplné znění ke dni 13.11.2014 Stránka 1 z 10 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Česká asociace profesionálních

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

STANOVY Občanského sdružení ONE4ONE

STANOVY Občanského sdružení ONE4ONE STANOVY Občanského sdružení ONE4ONE I. Název sdružení Název sdružení je: Občanské sdružení ONE4ONE, zkratka ONE4ONE, dále jen sdružení. II. Sídlo sdružení Sídlem sdružení je Blatenská 36, Plzeň, 326 00

Více

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s.

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. STANOVY Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. čl. 1 Název a sídlo spolku Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice (dále jen Společnost) je občanské sdružení založené podle

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení 1) Hospicové občanské sdružení Cesta domů (dále jen sdružení ) je dobrovolným sdružením občanů a právnických

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Domácí hospic Jordán, o.p.s.

Domácí hospic Jordán, o.p.s. Domácí hospic Jordán, o.p.s. O B S A H S T A N O V ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Čl. I : Základní ustanovení Čl. II: Druh obecně prospěšné společnosti ČÁST DRUHÁ Členství a členské poměry Čl. III: Vznik

Více

ČESKÁ UNIE ŽENSKÉHO LEDNÍHO HOKEJE

ČESKÁ UNIE ŽENSKÉHO LEDNÍHO HOKEJE ČESKÁ UNIE ŽENSKÉHO LEDNÍHO HOKEJE Název: Česká unie ženského ledního hokeje Sídlo: Brno, Čápkova 48/543, Brno 602 00 Organizační působnost: Česká republika S T A N O V Y I. Poslání a hlavní úkoly unie

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

STANOVY Občanského sdružení Thilisar o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a chrakter sdružení

STANOVY Občanského sdružení Thilisar o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a chrakter sdružení STANOVY Občanského sdružení Thilisar o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a chrakter sdružení 1) Název sdružení je: Thilisar o.s. (dále jen sdružení) 2) Sídlem sdružení je: Žerotínov 312/13 78901 Zábřeh

Více

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY 1 (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení ..STANOVY SPOLKU Právní úprava spolků v novém občanském zákoníku (dále jen NOZ) je zachycena v ustanovení 214 a následující. Spolek musí bezpodmínečně respektovat závazná pravidla, která zákon stanovuje

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

na základě ustanovení 214 a násl. občanského zákoníku v platném znění mezi 1. paní Olgou Královou (dále jen členové spolku ) Založení spolku

na základě ustanovení 214 a násl. občanského zákoníku v platném znění mezi 1. paní Olgou Královou (dále jen členové spolku ) Založení spolku ZALOŽENÍ SPOLKU na základě ustanovení 214 a násl. občanského zákoníku v platném znění mezi 1. paní Olgou Královou r.č. 765120/1580 bytem Chrášťany 63 2. paní Jitkou Fukovou r.č. 755823/1593 bytem Chrášťany

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s.

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. STANOVY SPOLKU Čl. I Název a sídlo Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s..

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku:. (dále rovněž spolek ). Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. 2. Sídlo spolku:... Komentář:

Více

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Iniciativa Dokořán, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Karviné, na adrese Masarykovo nám. 4/3, PSČ 733 01. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

Stanovy spolku. Fotbalový klub Vchynice, z.s.

Stanovy spolku. Fotbalový klub Vchynice, z.s. Stanovy spolku Fotbalový klub Vchynice, z.s. Základní ustanovení a účel spolku Smyslem a účelem založení spolku Fotbalový klub Vchynice, z.s. je především navázání na dlouholetou kulturní, sportovní a

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Žijeme pro Hradiště, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1. BRNĚNSKÉ CENTRUM OLYMPIJSKÝCH NADĚJÍ, z.s. se zřizuje jako spolek subjektů působících v oblasti

Více

Stanovy spolku FBC ORCA KRNOV, z. s.

Stanovy spolku FBC ORCA KRNOV, z. s. Stanovy spolku FBC ORCA KRNOV, z. s. Preambule FBC ORCA KRNOV, z. s. je spolkem fyzických a právnických osob, založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Spolek FBC ORCA KRNOV, z. s. je

Více

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení STANOVY Českého svazu hemofiliků ČLÁNEK I. Základní ustanovení 1. Český svaz hemofiliků (dále jen ČSH) je občanské sdružení s právní subjektivitou, sdružující osoby nemocné hemofilií a jinými formami poruchy

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. (dále jen Spolek

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Stanovy Sdružení pro bankovní karty

Stanovy Sdružení pro bankovní karty Stanovy Sdružení pro bankovní karty 1. Preambule Sdružení pro bankovní karty, vzniklé z Mezibankovního sdružení pro platební karty, je zájmovým sdružením právnických osob - bank, peněžních ústavů příp.

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

Česká psychedelická společnost, z.s.

Česká psychedelická společnost, z.s. [Poslední draft Stanov, bude nahrazen konečnou schválenou verzí.] Česká psychedelická společnost, z.s. Stanovy spolku Čl. I Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Česká psychedelická společnost, z.s.(dále

Více

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu.

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu. STANOVY RODINNÉ CENTRUM LEŤÁNEK, O.S. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Rodinné centrum Leťánek, o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou a vzniká dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

Stanovy spolku Vápenka 1912, z.s. čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy spolku Vápenka 1912, z.s. čl. I Úvodní ustanovení Stanovy spolku Vápenka 1912, zs úplné znění ke dni 3122014 čl I Úvodní ustanovení 1 Název spolku: Vápenka 1912, zs (dále též spolek ) 2 Sídlo spolku: Kozojídky 93, 696 63 Kozojídky-Hroznová Lhota 3 Vápenka

Více

STANOVY občanského sdružení Postřeh. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY občanského sdružení Postřeh. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení STANOVY občanského sdružení Postřeh čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Postřeh (dále jen sdružení ); 2) Sídlo sdružení: Opavská 680, 747 41 Hradec nad Moravicí 3)

Více

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Název : Myslivecké sdružení Chotyně-o.s. Sídlo : Chotyně Grabštejn 10,PSČ 46334 Hrádek nad Nisou IČ : 70 93 04 57 Čl. 1 Základní ustanovení l. Myslivecké sdružení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK STOP, Z. S.

STANOVY SPOLEČNOSTI PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK STOP, Z. S. STANOVY SPOLEČNOSTI PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK STOP, Z. S. I. Základní ustanovení 1.1 Název spolku je Společnost pro technologie ochrany památek STOP, z s. 1.2 Společnost pro technologie ochrany památek

Více

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Úvodní ustanovení Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko opavské diecéze (dále

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

S T A N O V Y OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ČESKÝ INSTITUT TAJEMNÍKŮ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ (CZECH INSTITUT OF CORPORATE SECRETARIES)

S T A N O V Y OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ČESKÝ INSTITUT TAJEMNÍKŮ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ (CZECH INSTITUT OF CORPORATE SECRETARIES) S T A N O V Y OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ČESKÝ INSTITUT TAJEMNÍKŮ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ (CZECH INSTITUT OF CORPORATE SECRETARIES) ve znění schváleném přípravným výborem na jeho jednání konaného v Praze, Karlovo

Více

ČESKÉ VĚDECKOTECHNICKÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI, Z.S.

ČESKÉ VĚDECKOTECHNICKÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI, Z.S. S T A N O V Y ČESKÉ VĚDECKOTECHNICKÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI, Z.S. Čl. I. Úvodní ustanovení Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS STANOVY SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných klubů. Vzniká ve smyslu zákona o

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

STANOVY. zapsaného spolku SPOLEK POSLUCHAČŮ ARCHITEKTURY. čl. I Název a sídlo

STANOVY. zapsaného spolku SPOLEK POSLUCHAČŮ ARCHITEKTURY. čl. I Název a sídlo STANOVY zapsaného spolku SPOLEK POSLUCHAČŮ ARCHITEKTURY čl. I Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Spolek posluchačů architektury (dále jen SPA ). 2. SPA má sídlo na Fakultě architektury ČVUT v

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

Článek 1. Článek 2. Článek 4

Článek 1. Článek 2. Článek 4 Právní forma Článek 1 Stanovy České asociace shogi z. s. 1. Česká asociace shogi z. s. (dále jen Asociace) je založena jako spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, z.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, z.s. STANOVY SPOLKU Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, z.s. Článek I Název, sídlo a působnost spolku 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného spolku s názvem Rodinné centrum Křelovský

Více

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s.

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. KLM Brno Stanovy klubu Strana 1 z 5 Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. Preambule Klub leteckých modelářů Brno, o.s. (dále jen KLM Brno) je dobrovolné zájmové občanské sdružení leteckých modelářů

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Č eske asociace discgolfu, z. s.

Č eske asociace discgolfu, z. s. STANOVY Č eske asociace discgolfu, z. s. Název spolku: Česká asociace discgolfu, z. s. Užívaná zkratka: ČADG Užívaný anglický překlad názvu spolku: Czech discgolf association, z. s. Sídlo: Jílovišťská

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Čl. I. Zakladatelé, založení a vznik obecně prospěšné společnosti 1.1 Zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou: Mgr. et Bc. Andrea Krákorová, RČ 725915/0899,

Více