Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 V Ostravě Mgr. Marie Lukovská ředitelka školy 1

2 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PLNĚNÍ ÚKOLŮ Koncepční záměry rozvoje školy Analýza stavu z hlediska plnění hlavních úkolů ročního plánu práce Materiálně technické podmínky výuky Správa školy Vlastní hodnocení školy Práce školního poradenského pracoviště Minimální preventivní program Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) Poradenská činnost pro další studium a volbu povolání Ukončení docházky na ZŠ: za školní rok 2014/ ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK Příjmy příspěvkové organizace Výnosy z hlavní činnosti příspěvkové organizace Výnosy z doplňkové činnosti Celkové výnosy organizace Výdaje organizace Náklady organizace Náklady organizace z ostatních zdrojů Přímé náklady na mzdy a ONIV Výsledek hospodaření Statistické údaje Opravy a údržba Vzdělávání zaměstnanců Uskutečněné kontroly u organizace Školní jídelna PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci Pracovníci celkově PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Prospěch žáků: Hodnocení chování žáků Absence Absence omluvená: Absence neomluvená: PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY Účast v projektech Akce školy Práce školní družiny Práce školního klubu Šemík Práce mateřské školy Spolupráce školy s dalšími subjekty SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

3 9 KONTROLY SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PŘÍLOHY Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací (rok 2014)

4 1 Charakteristika školy a) Základní škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100 Sídlo: Horymírova 2978/ Ostrava Zábřeh Právní forma: příspěvková organizace IČ DIČ CZ b) Zřizovatel: Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava Jih Právní forma: obec, IČ Horní Ostrava Hrabůvka c) Ředitelka školy: Mgr. Marie Lukovská ( od ) d) IZO zařízení Součásti: Základní škola IZO: Kapacita: 670 žáků Školní družina IZO: Kapacita: 240 žáků Školní klub IZO: Kapacita: neuvádí se Mateřská škola IZO: Kapacita: 140 dětí Školní jídelna základní školy Školní jídelna mateřské školy Odloučená pracoviště školy: Horymírova 98, Ostrava Zábřeh Rezkova 14, Ostrava - Zábřeh Internetové stránky a elektronická adresa: Školská rada: byla zřízena Městským obvodem Ostrava - Jih, Radou městského obvodu ke dni Školská rada má 3 členy a ve své činnosti se řídí ustanovením 168 odst. 1 zákona čís. 561/2004 Sb. a jednacím řádem. Stávající Školská rada zahájila svou činnost dne

5 Přehled počtu dětí a žáků školy ve školním roce 2014/2015 (k ) Mateřská škola: počet tříd: 5 počet dětí: 138 (k ) Základní škola: počet tříd: 22 počet žáků: 556 (k ) z toho: 1. stupeň tříd žáků 2. stupeň tříd žáků 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník 2 56 Celkem Školní družina: počet oddělení: 7 počet žáků: 195 Školní klub: počet žáků: 63 2 Přehled vzdělávacích programů Základní škola: Školní vzdělávací program Společně na Horymírce Učební plány 1. až 5. ročník Školní vzdělávací program "Společně na Horymírce" Předmět Český jazyk Anglický jazyk Matematika Práce s počítači 1 Vědy Přírodověda 1 1 Vlastivěda 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Celkem

6 6. až 9. ročník Předmět RV RV IVT Bez IVT bez RV IVT bez RV IVT bez Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika a výpočetní technika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Zdravý občan Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Volba povolání vol. 1 1 Volitelné předměty Celkem Povinně volitelné předměty: Povinně volitelný předmět Ročník Biologická praktika 6. Chemická praktika Konverzace v AJ Technické činnosti 7., 9. Výtvarné činnosti Zeměpisný seminář Domácnost 7., 9. Fyzikální seminář 7. Komunikace a média 9. Technické kresleni Matematický seminář 9. 6

7 3 Plnění úkolů 3.1 Koncepční záměry rozvoje školy Koncepce školy je zpracována na období do roku základní prostředek k dosažení cílů je plnění školního vzdělávacího programu při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků cílem je také dosahování uvědomělé kázně u žáků Hlavním úkolem do příštího období bude: průběžné využívání školního vzdělávacího programu uplatňování poznatků, dovedností a prostředků v rámci udržitelnosti projektů ESF využití všech možností vyplývajících z realizace projektů v rámci udržitelnosti (finančně podporovaných EU, MSK, MŠMT) Koncepce je v obecné rovině zaměřena na: vytváření podmínek pro realizaci změn, které vedou k učící se organizaci, využívání sebeevaluace, spolupráci všech zúčastněných zaměření na klíčové kompetence žáků zaměření na klíčové kompetence učitelů na vytváření vnějšího obrazu života školy (zaměření školy, prezentace práce školy, vztahy k veřejnosti) žádoucí klima školy (spolupracující učící se organizace, objektivní a spravedlivé hodnocení, příznivé vztahy mezi zaměstnanci) 3.2 Analýza stavu z hlediska plnění hlavních úkolů ročního plánu práce - ve všech ročnících byly splněny úkoly a cíle vyplývající ze ŠVP - byly splněny cíle vyplývající z celoročního plánu práce školy - průběžně se uskutečňuje spolupráce s mateřskou školou - pracovní atmosféra ve třídách je příznivá, zejména na 1.stupni se velmi daří spolupráce s rodiči - zlepšuje se propojení činností mezi oběma stupni a realizace společných aktivit - významná je činnost školního klubu Šemík žáci školy pravidelně navštěvují zájmové kroužky a smysluplně pokrývají volný čas - stále se zlepšuje vybavení školy - všechny učebny jsou vybaveny dataprojektory - vhodně jsou využívány příležitosti k podání grantů a projektů - v oblasti prevence sociálně patologických jevů nebyly řešeny žádné závažné problémy se žáky - byla zřízena funkce asistentky pedagoga pro jednoho žáka naší školy - je zřejmé, že problematika prevence sociálně patologických jevů bude vyžadovat stále více pozornosti, protože se zvyšuje vliv negativních jevů na žáky - pokračuje další rozvoj školy na úrovni, která odpovídá objemu použitelných prostředků 3.3 Materiálně technické podmínky výuky Ke své činnosti využívá škola čtyři pavilony hlavní budovy a budovu vedlejší, kde se uskutečňuje činnost školní družiny a školního klubu. V dalším pavilonu propojeném s hlavní budovou je školní jídelna základní školy. Ve školním roce 2014/2015 bylo využíváno 22 učeben jako kmenových a 11 učeben odborných. V odborných učebnách probíhá výuka informatiky a práce s počítači, zeměpisu, hudební výchovy, společenskovědních předmětů, jazyků, chemie, fyziky. Využívána je žákovská kuchyňka, školní dílna pro práci s kovem a nově zbudovaná dílna pro práci se dřevem a plastem, která byla vybudována v rámci projektu ESF. V provozu je žákovská knihovna. Sportovní zázemí školy tvoří tělovýchovný pavilon se dvěma tělocvičnami a rozsáhlé školní hřiště. Sportovní zařízení školy je v odpoledních a večerních hodinách zřizovatelem pronajímáno sportovním jednotám. Proběhla celková rekonstrukce školního hřiště. Odborné učebny a sbírky učebních pomůcek jsou stále doplňovány nově pořízenými pomůckami, stále se zlepšuje vybavení školy počítači. Ve dvou počítačových učebnách je umístěno 41 počítačů. Všechny PC jsou propojeny sítí a mají přístup na Internet. Počítačová síť je propojena i do kabinetů učitelů a provozních prostor školy. Materiálně technické podmínky pro činnost školy jsou vyhovující. Vybavování školy se stále zlepšuje a modernizuje. Škola získává prostředky i z mimorozpočtových zdrojů formou grantů, účelových dotací. Probíhá rekonstrukce dalších odborných učeben. 7

8 Provoz mateřské školy je v objektu Rezkova 14. Zde jsou umístěny všechny třídy mateřské školy a školní jídelna mateřské školy. Objekt mateřské školy plně vyhovuje jejímu provozu. Mateřská škola disponuje saunou a solnou jeskyní. V rámci grantové výzvy vyhlášené MŠMT na podporu logopedické prevence v MŠ, byly zřízeny dvě logopedické pracovny pro individuální a skupinovou práci s dětmi. V pavilónu B bylo nově zrekonstruováno sociální vybavení. Ve venkovním prostoru došlo k opravě části přístupových chodníků. Školní družina a školní klub využívají samostatné prostory, kde jsou vytvořeny herny pro činnost školního klubu, klubovna a je zde provozována keramická dílna vybavená pecí a hrnčířským kruhem. Prostory jsou postupně vybavovány novým nábytkem a zařízením. V budově školní družiny byla realizována výměna oken a dveří v přízemí. Vybavování školy a školky je ovlivněno finančními možnostmi. Prostředků není nadbytek. Přesto se daří postupně vytvářet dobré zázemí pro výuku a vybavovaní školy moderní technikou a učebními pomůckami. Uskutečnění plánovaných záměrů závisí na dostatku finančních prostředků poskytovaných na provoz školy a prostředků z přímých dotací na pořízení učebních pomůcek. Proběhla rozsáhlá rekonstrukce školní budovy (výměna oken, zateplení a omítnutí budovy a drobné okolní úpravy). Uskutečnila se rekonstrukce celého sportovního areálu, který nyní splňuje veškeré předpoklady sportovního zázemí školy. Z dotace poskytnuté Statutárním městem Ostrava byla vybudována venkovní přírodovědná učebna s ekologickou zahrádkou a pocitovým chodníkem. 3.4 Správa školy Počet nepedagogických zaměstnanců a jejich limit je vzhledem ke všem činnostem, které zabezpečují (správní řízení, projekty, doplňková činnost, údržba, příprava výuky), na spodní hranici potřeby. Nároky na administrativní činnosti rostou. Vzniká rozpor mezi rostoucími požadavky kladenými na školu a personálním zabezpečením. Stav může vyvolat nežádoucí rizika. Je zřejmé, že limit pracovníků správy není vhodné svazovat s počtem žáků. 3.5 Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení školy je realizováno průběžně vždy se zaměřením na konkrétní oblast hodnocení. Zaměření ve školním roce 2014/2015: Školní vzdělávací program Výuka předmětů s přírodovědným a technickým zaměřením. Výuka cizích jazyků Personální rozvoj pedagogických pracovníků 3.6 Práce školního poradenského pracoviště Odbornou pomoc v oblasti rizikového chování a sociálně patologických jevů a výchovného poradenství poskytuje Školské poradenské pracoviště (SPP) s psychologem, speciálním pedagogem, výchovným poradcem a metodikem prevence. Tato spolupráce je velmi intenzivní a přináší zlepšení práce ve výchovné oblasti na škole. Členové ŠPP mají určeny konzultační hodiny pro rodiče i žáky, což se osvědčuje při řešení problémů. Mimo určené hodiny je možná individuální domluva. Individuální konzultace byly využívány především z řad žáků a rodičů devátých ročníků. Výchovná poradkyně po celý školní rok spolupracuje se všemi pedagogy, koordinuje s nimi postupy ohledně žáků, vede evidenci integrovaných žáků, spolupracuje s rodiči žáků. Seznam integrovaných žáků je v průběhu roku aktualizován. Třídní učitelé ve spolupráci s vyučujícími vybraných předmětů a speciální pedagožky vytvořili individuální vzdělávací plány, se kterými byli rodiče seznámeni. Individuální vzdělávací plány jsou konzultovány s pracovnicemi PPP v Ostravě Zábřehu a SPC. Integrovaným žákům bylo zajištěno zakoupení pomůcek a poskytována reedukační péče. Škola spolupracovala již tradičně s Policií ČR, Městskou policií, sociálními pracovnicemi a kurátory z odboru péče o dítě při Městském úřadu obvodu Ostrava Jih, s okresním metodikem prevence. V tomto školním roce úspěšně pokračovala spolupráce výchovné poradkyně a metodika prevence se školním parlamentem. Školní parlament pomáhá při organizaci společných akcí a schůzek. 3.7 Minimální preventivní program Minimální preventivní program je zpracován na základě Školní preventivní strategie na období , která je součástí Školního vzdělávacího programu Společně na Horymírce. Prevenci sociálně patologických jevů u dětí a žáků ve škole upravuje Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / a vyhláška č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů. Primární prevenci realizujeme především v ranních kruzích (1. stupeň) a třídnických hodinách (2. stupeň), prostřednictvím etických dílen, které na naší škole zajišťovalo občanské sdružení PAVUČINA. Besedy provedla rovněž 8

9 Městská Policie a Policie ČR. V oblasti primární prevence nám své služby také poskytlo Centrum pro rodinu a sociální péči programem ŠKOLA OSOBNÍHO ŽIVOTA. Cílem přednášky bylo ukázat otevřený a zásadně pozitivní pohled na lidskou sexualitu v kontextu vztahu tak, aby dospívající nahlédli na rizikové sexuální chování. Ostatní preventivní aktivity jsou na 1. stupni zařazeny do předmětu Vědy v rámci ŠVP, na 2. stupni pak do jednotlivých předmětů (např. Zdravý občan,..). Jako každoročně pokračovala i v tomto školním roce činnost žákovského parlamentu, který zastupují žáci ročníku. Ve školním roce 2014/2015 se pod záštitou žákovského parlamentu zorganizovaly aktivity s rodiči např. lampiónový průvod, vánoční jarmark. Jako škola jsme se zapojili do sbírky Český den proti rakovině. Při této sbírce se vybralo zakoupením žlutých kytiček 5858 Kč. V průběhu celého roku byla věnována pozornost v rámci celého výchovně vzdělávacího procesu problematice rizikového chování - sociálně patologickým jevům. Metody působení na žáky zohledňovaly věk žáků a schopnost orientovat se v této problematice. Výskyt rizikového chování u žáků ve školním roce 2014/2015 nepřevyšoval běžné množství a závažnost. Problémy byly řešeny ihned a byla hledána náprava a řešení. Preventivní aktivity: Organizace PAVUČINA výchovné komise spolupráce s žákovským parlamentem spolupráce s městskou policií a policií ČR Centrum pro rodinu a sociální péči 3.8 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) Cílem environmentální výchovy je povzbudit v dětech zájem o přírodu, ekologii a vybudovat u žáků pozitivní vztah k životnímu prostředí. Na počátku školního roku byl vypracován ekologický plán, který je naplňován průběžně na obou stupních naší školy. Na prvním stupni environmentální výchova probíhá v rámci výuky přírodovědy a věd, mnohdy je zařazena v centrech věd a v ranních kruzích. Na druhém stupni se tato výchova realizuje hlavně v rámci učiva přírodopisu, částečně v hodinách zeměpisu, fyziky a chemie. Teoretické vědomosti si žáci upevňují v rámci volitelných předmětů Biologická praktika, Fyzikální praktika, Chemická praktika a Zeměpisný seminář. Přírodovědné předměty jsou vyučovány v odborných učebnách, které jsou kvalitně vybaveny. V rámci udržitelnosti projektu Gramotnost proběhly menší třídní projekty. Škola byla také zapojena do projektu Věda a technika klíč k budoucnosti (spolufinancován z prostředků ESF a Státním rozpočtem ČR). V rámci tohoto projektu byly uskutečněny přírodovědné workshopy a exkurze. Již delší dobu je škola zapojena v projektu Recyklohraní, zabývající se recyklačními programy. Důraz je kladen na spojitost s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízeních v ČR. Při příležitosti Dne Země jednotlivé ročníky navštívily programy SVČ v Ostravě. Vybrané ročníky se zapojily do badatelské výuky. Vzhledem k rozsáhlým stavebním úpravám v okolí školy byly minimalizovány aktivity na školním pozemku. Celoroční aktivity: sběr starého papíru podzimní sběr kaštanů a žaludů kg sběr vršků z PET láhví - 650kg exkurze (např. OZO, botanická exkurze s externistou z UP Olomouc ) soutěže s ekologickou tématikou ekologické vycházky projektové dny zaměřené na EVVO (např. Den Zvířat, Badatelský svět, Zdravé zuby, Den jódu.) vánoční, velikonoční a podzimní dílny vynášení zimy výukový program v ZOO návštěvy Planetária 3.9 Poradenská činnost pro další studium a volbu povolání Výchova k volbě povolání je již dlouhodobě uskutečňována v rámci výuky zdravého občana, pracovních činností a v 9. ročníku formou samostatného předmětu volba povolání, který vyučuje vyučující s kvalifikací pro tuto výuku. Žáci jsou vedeni k odpovědné volbě budoucí profese a k odpovědné přípravě na přijímací zkoušky. Počet žáků přijatých na školy v prvním kole přijímacího řízení je příznivý, většina žáků školy byla přijata na školy v rámci svých voleb. 9

10 Žáci navštívili Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání při Úřadu práce v Ostravě. V průběhu tohoto pracovního dopoledne měli možnost vyzkoušet si test profesní informace, najít všechny podrobné informace, konzultovat s odbornými pracovníky případné nejasnosti, shlédnout krátké videozáznamy z příslušných středních škol, případně si domluvit individuální konzultaci s rodiči. V rámci projektu Klíč měli žáci možnost navštívit vybrané SŠ a podniky, kde se seznámili s technickými obory. Na třídních schůzkách proběhla informační schůzka rodičů žáků 9. ročníků a výchovné poradkyně, kde rodiče dostali informace ohledně průběhu přijímacího řízení přihlášky, termíny, aj. Rovněž byli rodiče seznámeni s právními předpisy, které se vztahují k přijímacímu řízení na středních školách. Rodičům i žákům byla nabídnuta individuální konzultace v rámci konzultačních hodin i mimo ně. Někteří žáci využili poradenských služeb na Pedagogicko-psychologické poradně v Ostravě Zábřehu, rovněž využívali v hojné míře Dnů otevřených dveří, kde měli možnost se seznámit s jednotlivými školami. Nově v tomto školním roce byl zapojen do kariérového poradenství školní psycholog, který s žáky ve spolupráci s výchovnou poradkyní provedl testy a následovaly individuální informace. Někteří žáci využili tzv. přípravných kurzů na jednotlivých školách, kde pod odborným dohledem měli možnost si vyzkoušet přijímací testy. I v tomto školním roce mohli žáci odevzdat dvě přihlášky na SŠ. Bez problémů proběhlo také odevzdávání Zápisových lístků na SŠ Ukončení docházky na ZŠ: za školní rok 2014/2015 Žáci končící povinnou docházku v 9. ročníku 47 Žáci přijati na čtyřleté studijní obory SŠ 35 Žáci přijati na tříleté obory 9 Žáci přijati na školy mimo Ostravu 4 Žáci, kteří k nebyli přijati na SŠ v ČR 3 Žáci přijati na víceletá gymnázia (po 5. ročníku) 13 Žáci přijati na uměleckou školu Janáčkova konzervatoř (po 5. ročníku) 0 Žáci přijati na uměleckou školu Janáčkova konzervatoř (po 6. ročníku) 0 Žáci přijati na víceletá gymnázia (po 6. a 7. ročníku) 0 4 Rozbor hospodaření školy za rok 2014 Organizace hospodaří s finančními prostředky přidělenými ze státního rozpočtu krajem a zřizovatelem. Tyto prostředky představují největší podíl na celkovém objemu rozpočtu organizace. Dalšími finančními prostředky jsou prostředky z doplňkové činnosti Příjmy příspěvkové organizace - příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkové organizace - příspěvek na mzdy a ONIV od KÚ Moravskoslezského kraje - výnosy: a) z hlavní činnosti b) z doplňkové činnosti - účelová dotace č. 0400/2014/SVŠ - MMO - účelová dotace na rozvoj.program ÚZ MSK - účelová dotace na rozvoj.program ÚZ MSK - účelová dotace na rozvoj.program ÚZ MSK - účelová dotace na rozvoj.program ÚZ MSK - účelová dotace na rozvoj.program ÚZ MSK - dotace ESFK Klíč - dotace ESF prostřednictvím OU Pomocníci 4.2. Výnosy z hlavní činnosti příspěvkové organizace Výnosy územních rozpočtů dotace zřizovatele ,00 Kč Příspěvkové organizaci byl schválen neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz na rok 2014 v celkové výši ,- Kč. Příspěvek byl v průběhu roku upravován ze strany zřizovatele následovně: ,- Kč finanční vypořádání za rok 2013, ,- Kč plavání žáků. Souhrnem jsme od zřizovatele obdrželi v roce 2014 finanční prostředky ve výši ,- Kč. 10

11 Podrobněji jsou provozní příjmy a výdaje organizace rozvedeny v následujících tabulkách. Tabulka č. 1 Příspěvek od zřizovatele na r Příspěvek zřizovatele r MŠ ZŠ ŠJ Celkem PO Schválený příspěvek *(bez plavání,bazénu) pojistné události 0 plavání - skutečné čerpání finanční vypořádání r účelové dotace zřizovatele 0 ost. navýšení 0 Celkem upravený příspěvek zřizovatele Výnosy z ostatních zdrojů 602 Tržby za stravné v ZŠ a MŠ, vystavení kopií dokumentů ,00 Kč - za stravné ,00 Kč - vystavení kopií dokumentů 520,00 Kč 604 Tržby za prodané zboží 9 660,00 Kč - Jedná se o tržbu za prodané čipy a karty ke stravování. 609 Tržby za školné ,00 Kč - za školné ŠD ,00 Kč - za školné ŠK ,00 Kč - za školné MŠ ,00 Kč 648 Čerpání fondů ,00 Kč - čerpání rezervního fondu ,00 Kč - čerpání FKSP 858,00 Kč - použití finančních darů k čerpání ,00 Kč - čerpání investičního fondu ,00 Kč výměna dveří ZŠ oprava oken ŠD 2.část 649 Jiné ostatní výnosy ,96 Kč - přeplatky energií roku ,00 Kč - výnosy za ozdravné pobyty žáků ,00 Kč - sběr papíru žáky ,00Kč - akce a potřeby hrazené žáky ,00 Kč - pitný režim žáků ŠD ,00 Kč - náhrady za učebnice ,00 Kč - ostatní provozní výnosy 6 808,46 Kč 662 Úroky z bankovních účtů 9 564,47 Kč 672 Výnosy územních rozpočtů ,99 Kč - účelová dotace k realizaci projektu: G1 Horymírka ráda čte ,00 Kč G2 Sport v kresbě, malbě fotografii ,00 Kč G3 Věda je zábava ,00 Kč G4 Sportujeme s míčem ,00 Kč - příspěvek na mzdy, ONIV ,00 Kč - dotace na rozvojový program od MSK: K1 - Podpora logopedické prevence ,00 Kč K2 Podpora výuky Další cizí jazyk ,00 Kč 89 Podpora školních psychologů a škol.speciál. pedagogů ,00 Kč K3 Zvýšení platů pedagog. prac ,00 Kč 80 Zvýšení platů prac. Refionál.školství ,00 Kč - dotace EU do škol z OPVK ,38 Kč - dotace ESF Klíč ,38 Kč - dotace ESF OP Pomocníci ,00 Kč Celkem výnosy z hlavní činnosti ,42 Kč 11

12 Tabulka č. 3 Rozklíčování výnosů r (v tis.) Výnosy Výnosy Výnosy z Výnosy z Výnosy celkem z hl. činnosti doplň.činnosti ost. zdrojů Rok Výnosy z prodeje služeb z toho: stravné Výnosy z pronájmu Tržby z prodaného zboží Jiné výnosy z vl. výkonů Smluvní pokuty a úroky Čerpání fondů z toho fondu odměn rezervního fondu investičního fondu FKSP Ostatní výnosy z činnosti Úroky Výnosy územních rozpočtů z toho příspěvek od zřizovatele dotace MSK ostatní Celkem Výnosy z doplňkové činnosti V roce 2014 organizace v rámci doplňkové činnosti pronajímala tělocvičnu a učebny (výnosy jsou naúčtovány na účtu 603), připravovala školní svačiny a stravovala cizí strávníky (výnosy jsou naúčtovány na účtu 602). Náklady na tuto činnost jsou rozúčtovány dle kalkulace, která je přiložena ke Směrnici o pronájmech prostor a Směrnici pro doplňkovou činnost. Kalkulace na pronájmy se stanovuje na kalendářní rok dle nákladů předchozího roku. Kalkulace stravného je stanovena od 1.3. stávajícího kalendářního roku do následujícího roku. 602 tržby za nedotovanou stravu ,00 Kč 603 tržby z pronájmu tělocvičen a učeben ,00 Kč Celkem výnosy z doplňkové činnosti ,00 Kč 4.4. Celkové výnosy organizace Výnosy školy celkem: Hlavní činnost Vedlejší činnost ,42 Kč ,42 Kč ,00 Kč 4.5. Výdaje organizace - náklady hrazené z příspěvku zřizovatele ÚMOb Ostrava-Jih - náklady na mzdy, přímé vzdělávání pracovníků a ONIV - náklady: a) z hlavní činnosti b) z doplňkové činnosti - náklady na dotaci č. 2713/2013/SVŠ od MMO - náklady na dotaci č. 0400/2014/SVŠ od MMO - náklady na dotaci - rozvoj.program ÚZ MSK - náklady na dotaci - rozvoj.program ÚZ MSK - náklady na dotaci - rozvoj.program ÚZ MSK - náklady na dotaci - rozvoj.program ÚZ MSK - náklady na dotaci - rozvoj.program ÚZ MSK - dotace z OPVK EU do škol 12

13 - dotace ESFK Klíč - dotace ESF prostřednictvím OU - Pomocníci 4.6. Náklady organizace a) náklady hlavní činnosti z prostředků zřizovatele a z vlastních výkonů ,73 Kč - potraviny ,00 Kč - spotřeba materiálu ,85 Kč - DDHM ,91 Kč - spotřeba studené vody ,44 Kč - spotřeba el.energie ,77 Kč - spotřeba plynu ,87 Kč - spotřeba tepla a TUV ,24 Kč - opravy a udržování ,19 Kč - služby ,85 Kč - cestovné ,00 Kč - náklady na čipy a karty ŠJZŠ 9 660,00 Kč - pojištění Kooper. z mezd 98,87 Kč - ochranné pracovní pomůcky 7 786,06 Kč - pojištění dětí MŠ 5 600,00 Kč - jiné ostatní náklady 462,00 Kč - školení zaměstnanců ,06 Kč - odpisy ,62 Kč - náhrady pojist. událostí 2 000,00 Kč b) náklady doplňkové činnosti ,07 Kč - čistící prostředky 1 468,89 Kč - potraviny ,48 Kč - spotřeba energií ,87 Kč - opravy a udržování ,16 Kč - mzdové náklady +OON ,00 Kč - ostatní sociální náklady ,29 Kč - odpisy dlohodob.majetku ,38 Kč Tabulka č. 4 Doplňková činnost 2014 Pronájem nájemci Pronájem Kč/hodinu Náklady Kč Zisk Kč učebna ZUŠ Sologubova učebna malá schůze domovní samospr.bd malá TV jednoty - žáci malá TV jednoty - dospělí malá TV dospělí neorganizovaní velká TV jednoty - žáci velká TV jednoty - dospělí velká TV dospělí neorganizovaní cena svačin 11,00 cena obědu 57,00 mzdové náklady 3,30 mzdové náklady 13,00 věcná režie 0,20 věcná režie 11,60 12,10 náklady na potraviny 7,50 náklady na potraviny 29,00 DČ ŠJZŠ DČ ZŠ celkem N ,63Kč ,44Kč celkem V ,00Kč ,00Kč dílčí VH - DČ 3 377,37Kč ,56Kč zisk 3,40-2,90 13

14 Celkový zisk v rámci doplňkové činnosti za rok 2014 byl ,93 Kč Náklady organizace z ostatních zdrojů Náklady z ostatních zdrojů V nákladech z ostatních zdrojů jsou zahrnuty náklady hrazené z prostředků státního rozpočtu na mzdy a ONIV, náklady hrazené z účelových dotací grantů EU a MMO, náklady hrazené z výběru stravného a školného, z FKSP, ze sběru papíru žáky a z peněz žáků na školní akce a LVVZ akce a potřeby hrazené žáky LVVZ - náklady žáků škola v přírodě - náklady žáků pitný režim ŠD celkem 549 Náklady FKSP nákup DDHM ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 858,00 Kč Náklady na dotace poskytnuté MMO, vzniklé v roce 2014: - náklady na dotaci č. 2713/2013/SVŠ k realizaci projektu Sportujeme s míčem ,00 Kč - náklady na dotaci č. 0400/2014/SVŠ a) k realizaci projektu Horymírka ráda čte ,00 Kč b) k realizaci projektu Sport v kresbě, malbě a fotografii ,00 Kč c) k realizaci projektu Věda je zábava ,00 Kč Tabulka č.5 Čerpání účelových grantů poskytnutých MMO - rok DDHM granty "G" , kancelářské potřeby materiál do tříd 8 715, ostatní materiál 1 238, ostatní služby 500,00 G1 G2 G3 G4 Čtení Sport v kresbě Věda je zábava Míč , , ,00 180, ,00 879, , ,00 968,00 191, dohody o provedení práce 9 000, , DDHM granty G náklady celkem , , , ,00 účet výnosy , , , ,00 nevyčerpáno 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady na dotace MMO v roce náklady na dotaci - rozvoj.program ÚZ MSK Podpora logopedické prevence ,00 Kč - náklady na dotaci - rozvoj.program ÚZ MSK Podpora výuky Další cizí jazyk ,00 Kč - náklady na dotaci - rozvoj.program ÚZ MSK Podpora školních psychologů a škol.speciál. pedagogů ,00 Kč - náklady na dotaci - rozvoj.program ÚZ MSK Zvýšení platů pedagog. prac ,00 Kč 14

15 - náklady na dotaci - rozvoj.program ÚZ Zvýšení platů prac. Refionál.školství ,00 Kč Náklady na dotace ESF Projekt EU peníze na ZŠ Horymírova dotace na projekt z prostředků ESF (OP VK) V roce 2014 byly náklady na realizaci projektu ve výši ,61 Kč. Projekt Věda a technika klíč k budoucnosti dotace na projekt z prostředků ESF (OP VK) V roce 2014 byly náklady na realizaci projektu ve výši ,26 Kč. Projekt Chytří pomocníci ve výuce dotace na projekt z prostředků ESF (OP VK)- prostřednictvím Ostravské univerzity V roce 2014 byly náklady na realizaci projektu ve výši ,00 Kč. Tabulka č. 6 Přehled čerpání finančních prostředků poskytnutých z ESF v roce 2014 v Kč EU do škol ESF-Klíč ESF-OU Pomocníci účet číslo střediska 255 účet číslo střediska 277 účet číslo střediska kancelářské potřeby , kancelářské potřeby , bankovní poplatky 253, cartridge, tonery propagační materiál ,00 celkem účet , materiál do tříd výuk.a metod. Materiál , časopisy 6 450, tonery,cartridge , mzdy - DPČ , ZŠ učebnice spotřební materiál ,14 celkem účet ,00 celkem účet , materiál na aktivity , DDHM ESF 9 609, zákonné odvody z mezd , softwarové služby celkem účet ,62 celkem účet ,00 celkem účet 518 0, publicita v tisku 2 662, mzdy - DPP semináře,školení,exurze ESF , DDHM ESF , mzdy - HČ občerstvení(semináře) ESF ,00 celkem účet ,00 celkem účet 521 0, pronájem učeben a zaříz. 920, ostatní služby ,60 celkem za projekt ESF-Klíč , zákonné odvody z mezd ubytování-semináře ,00 celkem účet 524 0, přeprava , bankovní poplatky 1 501, Kooper.-pojištění mezd celkem účet ,60 celkem účet 525 0, mzdy - DPP , tvorba FKSP z mezd mzdy - DPČ , DVPP 2 250,00 celkem účet ,00 celkem účet , zákonné odvody z mezd , UP do 3000,-Kč ZŠ celkem účet , UP nad 3000,-Kč ZŠ, ŠD UP DDNM do 7000,-Kč Kooper.-pojištění mezd 1 684,04 celkem účet 558 0,00 celkem účet ,04 celkem za projekt EU do škol ,61 Kč celkem za projekt ESF-Klíč , Přímé náklady na mzdy a ONIV Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) poskytnuto Kč ,00 z toho: a) platy zaměstnanců ,00 b) OON zaměstnanců ,00 c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) ,00 Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) čerpáno Kč zákonné odvody ,00 FKSP ,91 ONIV ,09 platy - přímé ,00 OOPP ,00 FKSP z PN 560,91 náhrady ,00 čerpání ONIV Kč, z toho: ,09 15

16 Kooperativa zákonné pojištění ,55 učebnice ,20 školní potřeby 1.ročník ,00 učební pomůcky ZŠ do Kč 32349,90 Integrovaní žáci 2 900,00 cestovné ,00 učební pomůcka SW do 7 000,- Kč ,00 preventivní prohlídky ,00 OOPP ,00 DVPP ,94 NIV celkem čerpáno ,00 Tabulka č. 7 Rozklíčení nákladů z příspěvku zřizovatele a ostatních zdrojů za r (v tis.) Náklady z upr. příspěvku zřizovatele v doplňkové činnosti náklady z ost. zdrojů Náklady celkem Rok Spotřeba materiálu z toho: potraviny kancelářské potřeby čistící potřeby+hygiena+úklid dary majetek (do 3000,- Kč) učebnice (do 3000,-Kč) knihy,tisk,předplatné učební pomůcky ost.potřeby pro žáky materiál pro výuku materiál údržba vybavení lékárniček spotř.mat k VT propagační materiál ostatní materiál Spotřeba energie z toho: el. energie plyn vodné,stočné ÚT + TUV Prodané zboží - karty,čipy Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby z toho služby telekomunikací+net MŠ internet ZŠ služby pošt zpracování mezd služby IT školení revize deratizace, dezinsekce ochrana objektu

17 služby spojené s odpady praní prádla licence,softwarwe plavání žáků služby PO a BOZP bankovní poplatky ostatní služby Mzdové náklady Ost.sociální náklady Jiné daně a popl Jiné pokuty a penále Manka a škody Ostatní náklady z činnosti z toho pojišť. spoluúč pojištění dětí MŠ ostatní Odpisy dlouhod. majetku Náklady z dlouhod.maj z toho pořízení DDHM pořízení DDNM Ostatní finanční náklady daň z příjmu Ostatní náklady z činnosti Celkem Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření v hlavní činnosti Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti Celkem HV ,18 Kč ,93 Kč ,75 Kč 4.8. Statistické údaje Počty pracovníků organizace Průměrný přepočtený počet pracovníků za rok ,185 Průměrný přepočtený počet pedagogických pracovníků za rok 2014 ZŠ 34,574 Průměrný přepočtený počet pedagogických pracovníků za rok 2014 MŠ 10,137 Průměrný přepočtený počet pedagogických pracovníků za rok 2014 ŠD 6,948 Průměrný přepočtený počet ostatních pracovníků za rok ,526 Platy pracovníků organizace Průměrný plat pedagogického pracovníka Průměrný plat pedagogického pracovníka ZŠ Průměrný plat pedagogického pracovníka MŠ Průměrný plat pedagogického pracovníka ŠD Průměrný plat nepedagogického pracovníka Průměrný plat nepedagogického pracovníka - provozní Průměrný plat nepedagogického pracovníka - jídelny ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4.9. Opravy a údržba V roce 2014 jsme uskutečnili dvě investice hrazené z fondu reprodukce majetku. Pokračovali jsme v modernizaci tříd a koupili jsme dvě interaktivní tabule s příslušnou technikou ve výši 109 tis. Kč., čímž byla ukončena výměna tabulí ve všech učebnách. 17

18 Do školní jídelny ZŠ byl pořízen nový stravovací systém v celkové hodnotě 124 tis. Kč, 103 tis bylo použito z FRIM, což umožnilo výběr a objednávání ze dvou pokrmů. Také zde došlo k opravě zásuvkových okruhů za 25 tis. Kč hrazených z provozních prostředků. Opravy hrazené z fondu reprodukce majetku: - výměna oken ve ŠD 2. NP v hodnotě 363 tis.kč, - výměna dveří v pavilonu 1. stupně, 1. NP ve výši 70 tis. Kč. Dále byly provedeny tyto opravy hrazené z provozních prostředků: - v budově ZŠ a ŠD bylo nahrazeno staré PVC v částce 352 tis. Kč, - proběhla 2. část rekonstrukce šaten (výměna šatních klecí za skříňky + oprava interiéru a malby) v částce tis. Kč - v budově MŠ byla provedena nutná oprava sociálních zařízení, pavilon B v hodnotě 464 tis.kč. Část prostředků ušetřených na energiích, vlivem teplejší zimy, byla využita na dlouho plánované opravy. Kromě velkých oprav, výše uvedených, došlo k vymalování některých chodeb ZŠ a kuchyně školní jídelny, byla opravená střecha na MŠ, opravy stěn tělocvičny, oprava elektrických rozvodů. Za další ušetřené finanční prostředky, mohla základní škola pořídit nové programového vybavení, nakoupit materiál na opravu obložení ve třídách a tělocvičně. Dále byly finanční prostředky použity na úpravu bezpečnostního zajištění budov spojené s přechodem pod Polici ČR, úpravu interiéru chodeb a šaten. Ve školní družině byly nakoupeny nové hry, opraven zvonkový systém a provedena výměna lina. V mateřské škole byla za ušetřené náklady opravena střecha a proběhla obměna nábytku ve vybraných třídách Vzdělávání zaměstnanců Náklady na vzdělávání zaměstnanců v roce 2013 byly ve výši Kč. Z toho z projektu EU projekt na ZŠ Horymírova byly financovány náklady ve výši Kč z prostředků ONIV náklady ve výši Kč. Náklady na vzdělávání zaměstnanců v roce 2014 byly ve výši Kč. Z toho: - z projektu EU na ZŠ Horymírova byly financovány náklady ve výši 2 250,00 Kč, - z prostředků ONIV náklady ve výši ,94 Kč, - z prostředků zřizovatele ve výši ,06 Kč. úsek název akce instituce počet účastníků MŠ Aktuální témata předškolního vzdělávání NIDV 1 MŠ Logopedická prevence KVIC 2 MŠ Metodická poradna KVIC 1 MŠ Metodicko - jazykový kurz AJ pro učitele MŠ KVIC 1 MŠ Moderní školka Hello 1 MŠ Nácvik motoriky psaní KVIC 1 MŠ Žák s narušenou komunikační schopností UP Olomouc PF 3 ŠD Angličtina od začátku KVIC 1 ŠD Hrátky s přírodou v rámci.. KVIC 1 ŠD Hrátky se zvířátky KVIC 1 ZŠ Abeceda čtenářských strategií KVIC 4 ZŠ Inspirativní hodina 1.stupeň KVIC 1 ZŠ Inspiromat pro učitele AJ NIDV 1 ZŠ Jak lépe učit češtinu ve 2. a 3.ročníku KVIC 1 ZŠ Jak uplatnit právní předpisy ve školské praxi NIDV 1 ZŠ Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně KFP 24 ZŠ Kurz AJ A1-1.část KVIC 1 ZŠ Metodické vedení asistentů pedagoga KVIC 1 ZŠ Metodický seminář etwinning pro začátečníky NPS 1 ZŠ Odborné kompetence k lektorování ICT AV MEDIA 1 ZŠ Ochrana obyvatelstva a požární prevence HZS MS kraje 1 ZŠ Tabulkový procesor MS Excel 2010 VŠB 2 18

19 ZŠ TANDEM Jazykové animace TANDEM 1 FTV UP ZŠ Tělo Olomouc 2014 Olomouc 1 ZŠ Výchovné přístupy k dětem a mladistvým VVŠ Pavlovský 1 ZŠ Využití inspekčního systému ISET ČŠI 31 ZŠ Zákon o ped.pracovnících v praxi škol RESK 1 ZŠ Zákon o pedagogických pracovnících CAMozes 1 ZŠ Zákoník práce a jeho novela Fakta 1 ZŠ Webové stránky snadno a rychle projekt ESF 6 ZŠ Používáme LMS Moodle projekt ESF 9 ZŠ Grafické a animační techniky projekt ESF 11 nepedagogové Aktuální úprava úřední korespondence 2 nepedagogové Cestovní náhrady 1 nepedagogové Hygienické minimum 2 nepedagogové Chyby a omyly v personální praxi 1 nepedagogové Roční závěrka 1 nepedagogové Tabulkový procesor MS Exel nepedagogové Textový editor MS Word Uskutečněné kontroly u organizace V roce 2014 byly provedeny tyto kontroly u organizace: 1) Následná veřejnoprávní kontrola na místě byla uskutečněna ve dnech až Kontrolní orgán: odbor kontroly KIA ÚMOb Ostrava Jih dle pověření č.j. VSK/20/2014 Předmět kontroly: Plnění opatření z předchozí kontroly, správnost zpracování účetní závěrky a návazností na ověření zaúčtování a plnění výnosů, hospodárné a oprávněné vynakládání finančních prostředků, hospodaření s majetkem a vnitřní kontrolní systém. Závěr zjištění: Nedostatky nebyly zjištěny. Údaje vykázaná ve finančních a jiných výkazech zobrazují zdroje financování a hospodaření s finančními prostředky a majetkem v období roku Přezkoumané operace byly v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty a splňovaly kritéria hospodárnosti, účelovosti a efektivnosti. Formální nedostatky a nepatrné chyby, které neovlivnily výsledek hospodaření ani jiným způsobem nezkreslily kontrolní zjištění, byly z podnětu kontrolní skupiny odstraněny odpovědnými zaměstnanci kontrolované osoby již v průběhu kontroly. 2) Průběžná veřejnoprávní kontrola na místě byla uskutečněna dne Kontrolní orgán: OŠK ÚMOb Ostrava Jih dle pověření č. 41/OŠK/2014 Předmět kontroly: Průběžná veřejnoprávní kontrola finanční hospodaření s veřejnými prostředky prověření a hodnocení systému zajištění výnosů a čerpání nákladů Celkové hodnocení: Při veřejnosprávní kontrole nebyly zjištěny nedostatky 3) Zjištění vyplývající z vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění (VZP) za období od do : 19

20 V roce 2014 v lednu byl proveden v době nástupu ekonomky školy na dlouhodobou nemocenskou pozdní odvod (o 7 kalendářních dnů) na zdravotní pojišťovnu. Bylo vyměřeno penále ve výši 222 Kč, což bylo v roce 2014 uhrazeno z rezervního fondu organizace Školní jídelna Plnění hlavních úkolů Naše školní jídelny zajišťovaly školní stravování pro děti, žáky, zaměstnance a cizí strávníky. Jídelna ZŠ poskytuje v doplňkové činnosti dopolední svačiny. Provozní charakteristika V jídelně základní školy je uplatňován systém stravovacích karet s čárovým kódem nebo bezkontaktních čipů. Výběr stravného probíhá převodem z běžných účtů a ve výjimečných případech výběrem v hotovosti. K přihlašování a odhlašování stravy využíváme internetový program. První den neodhlášené stravy je jídlo poskytnuto do jídlonosičů v době od 11:30 do 11:45 hodin. Jídelna základní školy nabízí výběr ze dvou hlavních jídel. Objednávání druhého jídla se provádí dva dny předem. Odhlášení z obou jídel je možné do 13:00 hodin den předem. V případě nepřítomnosti žáka ve škole a neodhlášené stravy na tyto dny se doúčtovávají k ceně obědu režijní náklady ve výši 25,- Kč. Moderní technologie přípravy jídel je zajišťována pomocí konvektomatu, který umožňuje řešit problém s přísnými normami výdeje stravy. Zabezpečení právních předpisů, které se týkají ochrany zdraví lidu Jídelna má zpracován systém kritických bodů. Splňuje některé důležité podmínky stanovené předpisy, jako jsou bezdotykové baterie, oddělení přípravy masa, vajec a zeleniny, nerezové nádobí apod. 5 Přehled pracovníků školy 5.1 Pedagogičtí pracovníci Plnění předpokladů pro výkon činnosti učitelů včetně ředitele školy Počet učitelů vychovatelů Týdenní počet vyučovacích hodin Z toho hodin dle 3 odst. 1 písm. b) zákona 563/2004 Sb. 35 (základní škola) (98,4 %) 11 (1,6 %) 10 (mateřská škola) (100 %) -- 9 (školní družina a klub) (100%) -- Počet hodin dle 32 zákona 563/2004 Sb. Učitelé (vychovatelé) podle délky praxe Délka pedagogické Do 5 let 5 až 20 let Nad 20 let praxe Počet učitelů ZŠ Počet učitelů MŠ Počet vychovatelů Počet jiných ped Data jsou uvedena k září Pracovníci celkově Počty pracovníků dle profesí (tabulka) Profese Počet Interní učitelé (ZŠ a MŠ) 45 Vychovatelé (ŠD) 9 20

21 Psycholog, speciální pedagog 2 Asistenti pedagoga 2 THP, dělníci, obchodně provozní zaměstnanci 25 Ostatní zaměstnanci rozdělení podle úseků Úsek Ekonomika, správa, Školní jídelny Úklid a údržba Úklid MŠ knihovna ZŠ Počet zaměstnanců Změny v počtech zaměstnanců Druh změny Počet Kategorie Uzavření pracovního poměru 1 pracovnice provozu ŠJ Uzavření pracovního poměru 4 psycholog, sp.pedagog, asistentky ped. Ukončení pracovního poměru 3 vychovatelky, učitelka MŠ Uzavření pracovního poměru 2 učitelka MŠ 6 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6.1 Prospěch žáků: 1. stupeň počet žáků prospělo prospělo neprospělo nehodnoceno s vyznamenáním Ročník pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí I. II. I. II. I. II. I. II. I. II * 1* * 1* Celkem * 2* * - plní povinnou školní docházku v zahraničí 2. stupeň počet žáků prospělo Prospělo neprospělo neklasifikováno s vyznamenáním Ročník pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí I. II. I. II. I. II. I. II. I. II * 2* * 1* * 3* Celkem * 6* * - plní povinnou školní docházku v zahraničí 21

22 Průměrný prospěch: školní rok 2014/2015 pololetí I. II. 1. stupeň 1,245 1, stupeň 1,773 1,841 Za školu 1,511 1,571 Průměrný prospěch ve vybraných předmětech: 1. stupeň Předmět průměr za 1. pololetí průměr za 2. pololetí Český jazyk 1,465 1,551 Matematika 1,478 1,532 Vědy 1,163 1,241 Přírodověda 1,409 1,712 Vlastivěda 1,788 1, stupeň Předmět průměr za 1. pololetí průměr za 2. pololetí Český jazyk a literatura 2,469 2,533 Anglický jazyk 2,597 2,513 Německý jazyk 1,970 2,030 Matematika 2,640 2,702 Fyzika 2,264 2,313 Přírodopis 1,959 2,081 Zeměpis 2,259 2,101 Dějepis 2,152 2,268 Chemie 2,033 2, Hodnocení chování žáků 1. stupeň školní rok 2014/2015 pololetí stupeň chování I. II * 2 žáci plní povinnou školní docházku v zahraničí 22

23 2. stupeň školní rok 2014/2015 pololetí stupeň - chování I. II * 6 žáků plní povinnou školní docházku v zahraničí 1. stupeň školní ok 2014/2015 pololetí kázeňská opatření I. II. DTU 8 12 DŘ stupeň školní rok 2014/2015 pololetí kázeňská opatření I. II. DTU DŘ Absence Absence omluvená: Absence omluvená pololetí I. II. 1. st celkem st - na žáka 38,594 43, st celkem st - na žáka 56,266 56,098 Za školu - celkem Za školu - na žáka 44,966 48, Absence neomluvená: Absence neomluvená pololetí I. II. 1. st celkem st - na žáka 0,081 0, st celkem st - na žáka 0,010 0,603 Za školu celkem Za školu - na žáka 0,055 0,450 23

24 6.4 Přijetí žáků k základnímu vzdělávání Počet dětí zapsaných do 1. tříd 90 Počet žádostí o odložení povinné školní docházky 14 7 Mimoškolní aktivity 7.1 Účast v projektech Projekt Věda a technika Klíč k budoucnosti V roce 2012 získala škola v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost dotaci z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR na realizaci projektu Věda a technika Klíč k budoucnosti. Výše dotace je Kč. Projekt byl zahájen a bude realizován do projekt je zaměřen na podporu přírodovědného vzdělávání v tématu Člověk a příroda v oblastech fyzikální, chemické a biologické. Souběžným cílem projektu je také podpora technického vzdělávání a podpora praktické výuky v tématu Člověk a svět práce. Projekt Chytří pomocníci ve výuce Projekt byl zaměřen na realizaci vzdělávacích kurzů pro pedagogické, vedoucí a ICT pracovníky partnerských ZŠ a SŠ a poskytováním intenzivní prezenční a on-line metodické a technické podpory dosáhnout zvýšení kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky. Naše škola byla partnerem projektu. Projekt realizovala Ostravská univerzita v Ostravě. 7.2 Akce školy 1., 2. stupeň 1. stupeň Lampionový průvod Beseda s městskou policií Den hudby koncert žáků - muzikálové melodie Den zvířat - projekt Děti pozor, červená - projekt dopravní výchovy Kino Luna filmové představení,,padington" ke Dni dětí Knihovnická lekce - Helena Zmatlíková Knihovnická lekce - Adolf Born Knihovnická lekce - Literární žánry I. a II. Knihovnické lekce - Jak to chodí v knihovně Zdravé zuby - projekt 1. ročník Mikulášská nadílka Ovoce do škol - ochutnávka Podzimní dílny s rodiči Recitační soutěž Skřivánek - školní pěvecká soutěž Vánoční jarmark Vánoční dílny s rodiči Velikonoční dílny s rodiči Slavnostní předání Slabikáře Vystoupení pro děti z MŠ Vystoupení pro rodiče k Vánocům a ke Dni matek Loutkové divadlo Z deníku kocoura Modroočka Návštěva hasičské záchranné služby 24

25 2. ročník 3. ročník 4. ročník Exkurze v ZOO Výlet za zvířátky - Stará Ves nad Ondřejnicí Exkurze FA VITAMINÁTOR Den hraček - projekt Rodiče čtou dětem - projekt Halloween - pracovní dílna Projekt se 4. A Čtení u čaje Vánoční besídky ve třídě Den plyšáků - projekt Loutkové divadlo - Pipi dlouhá punčocha Výlet Klimkovice Canisterapie - ukázka práce se psy Vycházka k Odře Výlet - Dinopark OZO - výukový program Zimní sporty - bobování, stavění sněhuláků Zdravá pětka - projekt ZOO OSTRAVA - exkurze Vynášení paní Zimy Muzeum Ostrava-centrum Prima pokusy přírodovědná akce Den matek - výroba dárečků, vystoupení Školní výlet - Štramberk Exkurze - policejní stanice Den požární bezpečnosti Kurzy plavání Sareza Projekt Ostrava Výuka na dopravním hřišti Prima pokusy přírodovědná akce Výukový program v planetáriu Divadlo J. Myrona - balet Sněhurka Čtení pohádek - projekt multikulturní výchovy Ozdravný pobyt - Bílá, Hamry Workshop Janáčkova filharmonie Čtenářská soutěž tříd Knihomol Koncert Janáčkovy filharmonie Loutkové divadlo - Tučňáci na arše Malovaná písnička - výtvarná soutěž Kompásek- preventivní program Vystoupení pro MŠ Zoo - výukový program Společné čtení 4. A s 1. C Výuka na dopravním hřišti Planetárium - výukový program Velké finále - HPV Česko-slovensko-anglický Slavík 4. B Svět techniky Vítkovice 25

26 5. ročník Divadlo loutek -Kráska a zvíře Beseda s psychologem Návštěva GVUO - Zářivý krystal JFO - workshop JFO - koncert Škola naruby - projekt Halda Ema - školní výlet Divadlo J. Myrona - balet Sněhurka Hledej pramen vody- Slezskoostravský hrad Ozdravný pobyt Kunčice pod Ondřejnicí Prima pokusy přírodovědná akce Běh naděje - charitativní sportovní aktivita Návštěva GVUO - Zářivý krystal Výuka na dopravním hřišti OZO - výukový program Beseda se sportovcem Divadlo loutek - Nevěsta pro hastrmana Preventivní program finanční gramotnosti - Jak zacházet s penězi Projektový den - Kdo je kdo Projekt - Krajina kolem nás MS v hokeji - fandíme Norsku Loutkové divadlo - Láska s červeným nosem Hledej pramen vody- Slezkoostr. hrad Svět techniky Vítkovice 2. stupeň Indonésie - filmové představení Běh Naděje Svět kolem nás - Mexiko - filmové představení Školní kolo literární soutěže Stáří očima dětí III. Fenomény hudby - beseda Den Země Den Zvířat Mexiko - přírodovědná přednáška Mezinárodní den hudby - Fenomény hudby Sportovní den Vánoční jarmark Vánoční koncert Školní výlety ročník Lyžařský kurz 6. ročník Anglický slavík - soutěž B. Kubišta - zářivý krystal - animační program pro žáky Beethovenův Hradec - poznávací výlet Beseda s MP - Šikana Dětská tisková konference Divadlo - Maryša Exkurze ČHMÚ Kuturní vystoupení pro seniory Ostrava fandí florbalu Pavučina - přednáška O rodině 26

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 V Ostravě 5.10.2010 Mgr. Marie Lukovská ředitelka školy 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY. za rok 2014

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY. za rok 2014 Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2014 Zpracovaly: Helena Hinková, ředitelka školy Jitka Jelínková, ekonomka Grafická úprava: Marie Vlčková, knihovnice-archivářka

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem.

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Nám.Sv.Michala 17, příspěvková organizace, PSČ: 793 26, tel./fax 554 751 720, fax. ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011. Příspěvková organizace měla v roce 2011 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011. Příspěvková organizace měla v roce 2011 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011 Příspěvková organizace měla v roce 2011 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Ředitel: Mgr. Jaroslav Skála Datum: 11. 02. 2015 Děčín Obsah Obsah...

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-599/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2010

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2010 Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2010 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 16.12.2009 byla na rok 2010 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Základní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín

Základní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín Karel Pítro- kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole Ze dne 1. 5. 2014 Základní škola

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 ŠKOLNÍ ROK 2013/14 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ I. Základní údaje o škole 1. Název školy : Základní škola, Praha

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava Hrabůvka,

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-163/13-C Název právnické osoby Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 vykonávající činnost školy: Sídlo: Za Nádražím 222, 381

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 CHEB - 1 - Vlastní hodnocení školy Obsah: 1 Stanovené cíle... 3 2 Podklady pro zpracování:... 3 3 Oblasti hodnocení školy... 3 3.1 Podmínky

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Obsah:

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Obsah: Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-55/10-T Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Adresa: M. Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-1172/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Na Lukách Polička Švermova 401, 572 01 Polička strilek@zsnalukach.cz

Více

Zpráva o činnosti. a plnění úkolů příspěvkové organizace. za rok 2011

Zpráva o činnosti. a plnění úkolů příspěvkové organizace. za rok 2011 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Vypracovala: Mária Krušinová

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Autoevaluace školy, č.j. SZŠ/236/2010 (podle Vyhlášky č. 15/2005 ve znění pozdějších předpisů,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-396/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x Základní škola Klimkovice.1x

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Obchodní akademie Frýdek-Místek Palackého 123, p. o. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 IČ: 00601373 OBSAH: strana A/ Základní údaje o organizaci... 3 Údaje o počtech žáků...

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh. http://www.gvoz.cz

Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh. http://www.gvoz.cz Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Vypracovala: Mária Krušinová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace Sídlo: Lesní 575/12 460 01 Liberec 1 IČO: 46 744 924

Více

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Krédo školy - nabídnout žákům a rodičům za minimální náklady kvalitní vzdělávání, pomoc a velkou škálu podnětů ve výchově,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Z á k l a dn í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a Z l a t á O l e š n i c e, okres Jablonec n/n, příspěvková organizace 468 47 Zlatá Olešnice 34 IČO 70695849 e-mail :zszolesnice@ iol.cz tel :483769

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Vydaná dne 27. března 2015 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. Mgr. Hana Bajnárková ředitelka ZŠ a MŠ Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 1 (celkem 21) OBSAH 1. Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-147/13-C Název právnické osoby Základní Vitějovice vykonávající činnost školy: Sídlo: 384 27 Vitějovice 12 IČO: 70993378 Identifikátor:

Více

Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary. Organizační řád. Změna k datu 28.08.2015

Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary. Organizační řád. Změna k datu 28.08.2015 Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary Organizační řád Změna k datu 28.08.2015 V Jáchymově, dne 28.08.2015.... Mgr. Drahuše Nováková, ředitelka školy V souladu

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) v tis. Kč

Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) v tis. Kč 10. Hospodaření školy Rok 2013 Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti Podobu rozboru hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu vymezuje směrnice MŠMT čj. 19963/2005-44. V souladu s touto

Více

Gymnázium Jana Palacha,

Gymnázium Jana Palacha, Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 (č.org. 10602) Zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpráva byla vypracována podle směrnice č.48/2005 Středočeského kraje, kterou se stanovují zásady vztahů Středočeského

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 Vypracoval

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643 285 22 Zruč nad Sázavou č.org.10513 VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 dle 8, vyhlášky č. 15/2005 Sb. Školní rok 2006/2007

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-610/15-T. Dvořákova 1269, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-610/15-T. Dvořákova 1269, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-610/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 26 787 806 Identifikátor 650 007 557 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-545/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-545/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-545/09-T Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvková organizace Adresa: J. Valčíka

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Záklladníí školla Hrádek u Sušiice, okres Kllatovy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Hrrádku 1.. 9.. 2009 Zprracoval la:: IIvana Kůrrková Základní údaje o škole název školy... Základní škola Hrádek

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-438/12-U Název právnické osoby Základní škola Všehrdova 1, Lovosice vykonávající činnost školy: Sídlo: Všehrdova 1, 410 02 Lovosice IČO:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 872/2009-A. Gymnázium, Praha 10, Omská 1300. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 872/2009-A. Gymnázium, Praha 10, Omská 1300. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 872/2009-A Název školy: Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 Adresa: Omská 1300, 100 00 Praha 10 Identifikátor: 600006646 IČ: 63109026 Místo

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace:

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-143/08-13. Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-143/08-13. Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-143/08-13 Základní škola Přerov, Svisle 13 Adresa: Svisle 13, 750 02 Přerov Identifikátor: 600 146 391

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-625/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-625/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-625/09-T Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Adresa: Fr. Hajdy 34/1429, 700 30

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2282/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 1 Praha. obvodní pracoviště Praha 4. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 1 Praha. obvodní pracoviště Praha 4. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 1 Praha obvodní pracoviště Praha 4 Inspekční zpráva MICHAEL Soukromá střední škola reklamní tvorby, s r. o. Machkova 1646, 149 00 Praha 4 - Jižní Město Identifikátor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------ CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY 2011/2012 ----------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-237/12-T. Energetiků 144, 735 14 Orlová-Lutyně

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-237/12-T. Energetiků 144, 735 14 Orlová-Lutyně Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-237/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Střední odborná škola NET OFFICE Orlová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Výroční zpráva ředitele školy

Výroční zpráva ředitele školy Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz Výroční zpráva ředitele školy Pracoviště Jubilejní 3 Pracoviště Dlouhá 56 školní rok 2009

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole...3 2. Charakteristika školy..4 3. Školy a školská zařízení členění..7 4. Souhrnné údaje o žácích..8 5. Údaje o přijímání dětí/žáků

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy ÚPRAVA A VELIKOST ŠKOLY Základní škola Louny, Školní 2426 je velká městská škola sídlištního typu, založená v roce 1985. Je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015 Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 215 Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace, Metylovice 62, dále jen PO Zřizovatel: Obec Metylovice

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1141/15-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1141/15-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-1141/15-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Na Láni

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov Z P R Á VA

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov Z P R Á VA Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov Z P R Á VA o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za kalendářní rok 2015 Název dokumentu: Zpráva

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2013 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2012 Číslo jednací: SZŠ - 848/2013 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy...

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-113/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-113/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-113/12-U Název právnické osoby Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s. vykonávající činnost: Sídlo: U Nových lázní 1286/9,

Více