Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 V Ostravě Mgr. Marie Lukovská ředitelka školy 1

2 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PLNĚNÍ ÚKOLŮ Koncepční záměry rozvoje školy Analýza stavu z hlediska plnění hlavních úkolů ročního plánu práce Materiálně technické podmínky výuky Správa školy Vlastní hodnocení školy Práce školního poradenského pracoviště Minimální preventivní program Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) Poradenská činnost pro další studium a volbu povolání Ukončení docházky na ZŠ: za školní rok 2014/ ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK Příjmy příspěvkové organizace Výnosy z hlavní činnosti příspěvkové organizace Výnosy z doplňkové činnosti Celkové výnosy organizace Výdaje organizace Náklady organizace Náklady organizace z ostatních zdrojů Přímé náklady na mzdy a ONIV Výsledek hospodaření Statistické údaje Opravy a údržba Vzdělávání zaměstnanců Uskutečněné kontroly u organizace Školní jídelna PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci Pracovníci celkově PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Prospěch žáků: Hodnocení chování žáků Absence Absence omluvená: Absence neomluvená: PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY Účast v projektech Akce školy Práce školní družiny Práce školního klubu Šemík Práce mateřské školy Spolupráce školy s dalšími subjekty SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

3 9 KONTROLY SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PŘÍLOHY Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací (rok 2014)

4 1 Charakteristika školy a) Základní škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100 Sídlo: Horymírova 2978/ Ostrava Zábřeh Právní forma: příspěvková organizace IČ DIČ CZ b) Zřizovatel: Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava Jih Právní forma: obec, IČ Horní Ostrava Hrabůvka c) Ředitelka školy: Mgr. Marie Lukovská ( od ) d) IZO zařízení Součásti: Základní škola IZO: Kapacita: 670 žáků Školní družina IZO: Kapacita: 240 žáků Školní klub IZO: Kapacita: neuvádí se Mateřská škola IZO: Kapacita: 140 dětí Školní jídelna základní školy Školní jídelna mateřské školy Odloučená pracoviště školy: Horymírova 98, Ostrava Zábřeh Rezkova 14, Ostrava - Zábřeh Internetové stránky a elektronická adresa: Školská rada: byla zřízena Městským obvodem Ostrava - Jih, Radou městského obvodu ke dni Školská rada má 3 členy a ve své činnosti se řídí ustanovením 168 odst. 1 zákona čís. 561/2004 Sb. a jednacím řádem. Stávající Školská rada zahájila svou činnost dne

5 Přehled počtu dětí a žáků školy ve školním roce 2014/2015 (k ) Mateřská škola: počet tříd: 5 počet dětí: 138 (k ) Základní škola: počet tříd: 22 počet žáků: 556 (k ) z toho: 1. stupeň tříd žáků 2. stupeň tříd žáků 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník 2 56 Celkem Školní družina: počet oddělení: 7 počet žáků: 195 Školní klub: počet žáků: 63 2 Přehled vzdělávacích programů Základní škola: Školní vzdělávací program Společně na Horymírce Učební plány 1. až 5. ročník Školní vzdělávací program "Společně na Horymírce" Předmět Český jazyk Anglický jazyk Matematika Práce s počítači 1 Vědy Přírodověda 1 1 Vlastivěda 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Celkem

6 6. až 9. ročník Předmět RV RV IVT Bez IVT bez RV IVT bez RV IVT bez Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika a výpočetní technika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Zdravý občan Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Volba povolání vol. 1 1 Volitelné předměty Celkem Povinně volitelné předměty: Povinně volitelný předmět Ročník Biologická praktika 6. Chemická praktika Konverzace v AJ Technické činnosti 7., 9. Výtvarné činnosti Zeměpisný seminář Domácnost 7., 9. Fyzikální seminář 7. Komunikace a média 9. Technické kresleni Matematický seminář 9. 6

7 3 Plnění úkolů 3.1 Koncepční záměry rozvoje školy Koncepce školy je zpracována na období do roku základní prostředek k dosažení cílů je plnění školního vzdělávacího programu při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků cílem je také dosahování uvědomělé kázně u žáků Hlavním úkolem do příštího období bude: průběžné využívání školního vzdělávacího programu uplatňování poznatků, dovedností a prostředků v rámci udržitelnosti projektů ESF využití všech možností vyplývajících z realizace projektů v rámci udržitelnosti (finančně podporovaných EU, MSK, MŠMT) Koncepce je v obecné rovině zaměřena na: vytváření podmínek pro realizaci změn, které vedou k učící se organizaci, využívání sebeevaluace, spolupráci všech zúčastněných zaměření na klíčové kompetence žáků zaměření na klíčové kompetence učitelů na vytváření vnějšího obrazu života školy (zaměření školy, prezentace práce školy, vztahy k veřejnosti) žádoucí klima školy (spolupracující učící se organizace, objektivní a spravedlivé hodnocení, příznivé vztahy mezi zaměstnanci) 3.2 Analýza stavu z hlediska plnění hlavních úkolů ročního plánu práce - ve všech ročnících byly splněny úkoly a cíle vyplývající ze ŠVP - byly splněny cíle vyplývající z celoročního plánu práce školy - průběžně se uskutečňuje spolupráce s mateřskou školou - pracovní atmosféra ve třídách je příznivá, zejména na 1.stupni se velmi daří spolupráce s rodiči - zlepšuje se propojení činností mezi oběma stupni a realizace společných aktivit - významná je činnost školního klubu Šemík žáci školy pravidelně navštěvují zájmové kroužky a smysluplně pokrývají volný čas - stále se zlepšuje vybavení školy - všechny učebny jsou vybaveny dataprojektory - vhodně jsou využívány příležitosti k podání grantů a projektů - v oblasti prevence sociálně patologických jevů nebyly řešeny žádné závažné problémy se žáky - byla zřízena funkce asistentky pedagoga pro jednoho žáka naší školy - je zřejmé, že problematika prevence sociálně patologických jevů bude vyžadovat stále více pozornosti, protože se zvyšuje vliv negativních jevů na žáky - pokračuje další rozvoj školy na úrovni, která odpovídá objemu použitelných prostředků 3.3 Materiálně technické podmínky výuky Ke své činnosti využívá škola čtyři pavilony hlavní budovy a budovu vedlejší, kde se uskutečňuje činnost školní družiny a školního klubu. V dalším pavilonu propojeném s hlavní budovou je školní jídelna základní školy. Ve školním roce 2014/2015 bylo využíváno 22 učeben jako kmenových a 11 učeben odborných. V odborných učebnách probíhá výuka informatiky a práce s počítači, zeměpisu, hudební výchovy, společenskovědních předmětů, jazyků, chemie, fyziky. Využívána je žákovská kuchyňka, školní dílna pro práci s kovem a nově zbudovaná dílna pro práci se dřevem a plastem, která byla vybudována v rámci projektu ESF. V provozu je žákovská knihovna. Sportovní zázemí školy tvoří tělovýchovný pavilon se dvěma tělocvičnami a rozsáhlé školní hřiště. Sportovní zařízení školy je v odpoledních a večerních hodinách zřizovatelem pronajímáno sportovním jednotám. Proběhla celková rekonstrukce školního hřiště. Odborné učebny a sbírky učebních pomůcek jsou stále doplňovány nově pořízenými pomůckami, stále se zlepšuje vybavení školy počítači. Ve dvou počítačových učebnách je umístěno 41 počítačů. Všechny PC jsou propojeny sítí a mají přístup na Internet. Počítačová síť je propojena i do kabinetů učitelů a provozních prostor školy. Materiálně technické podmínky pro činnost školy jsou vyhovující. Vybavování školy se stále zlepšuje a modernizuje. Škola získává prostředky i z mimorozpočtových zdrojů formou grantů, účelových dotací. Probíhá rekonstrukce dalších odborných učeben. 7

8 Provoz mateřské školy je v objektu Rezkova 14. Zde jsou umístěny všechny třídy mateřské školy a školní jídelna mateřské školy. Objekt mateřské školy plně vyhovuje jejímu provozu. Mateřská škola disponuje saunou a solnou jeskyní. V rámci grantové výzvy vyhlášené MŠMT na podporu logopedické prevence v MŠ, byly zřízeny dvě logopedické pracovny pro individuální a skupinovou práci s dětmi. V pavilónu B bylo nově zrekonstruováno sociální vybavení. Ve venkovním prostoru došlo k opravě části přístupových chodníků. Školní družina a školní klub využívají samostatné prostory, kde jsou vytvořeny herny pro činnost školního klubu, klubovna a je zde provozována keramická dílna vybavená pecí a hrnčířským kruhem. Prostory jsou postupně vybavovány novým nábytkem a zařízením. V budově školní družiny byla realizována výměna oken a dveří v přízemí. Vybavování školy a školky je ovlivněno finančními možnostmi. Prostředků není nadbytek. Přesto se daří postupně vytvářet dobré zázemí pro výuku a vybavovaní školy moderní technikou a učebními pomůckami. Uskutečnění plánovaných záměrů závisí na dostatku finančních prostředků poskytovaných na provoz školy a prostředků z přímých dotací na pořízení učebních pomůcek. Proběhla rozsáhlá rekonstrukce školní budovy (výměna oken, zateplení a omítnutí budovy a drobné okolní úpravy). Uskutečnila se rekonstrukce celého sportovního areálu, který nyní splňuje veškeré předpoklady sportovního zázemí školy. Z dotace poskytnuté Statutárním městem Ostrava byla vybudována venkovní přírodovědná učebna s ekologickou zahrádkou a pocitovým chodníkem. 3.4 Správa školy Počet nepedagogických zaměstnanců a jejich limit je vzhledem ke všem činnostem, které zabezpečují (správní řízení, projekty, doplňková činnost, údržba, příprava výuky), na spodní hranici potřeby. Nároky na administrativní činnosti rostou. Vzniká rozpor mezi rostoucími požadavky kladenými na školu a personálním zabezpečením. Stav může vyvolat nežádoucí rizika. Je zřejmé, že limit pracovníků správy není vhodné svazovat s počtem žáků. 3.5 Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení školy je realizováno průběžně vždy se zaměřením na konkrétní oblast hodnocení. Zaměření ve školním roce 2014/2015: Školní vzdělávací program Výuka předmětů s přírodovědným a technickým zaměřením. Výuka cizích jazyků Personální rozvoj pedagogických pracovníků 3.6 Práce školního poradenského pracoviště Odbornou pomoc v oblasti rizikového chování a sociálně patologických jevů a výchovného poradenství poskytuje Školské poradenské pracoviště (SPP) s psychologem, speciálním pedagogem, výchovným poradcem a metodikem prevence. Tato spolupráce je velmi intenzivní a přináší zlepšení práce ve výchovné oblasti na škole. Členové ŠPP mají určeny konzultační hodiny pro rodiče i žáky, což se osvědčuje při řešení problémů. Mimo určené hodiny je možná individuální domluva. Individuální konzultace byly využívány především z řad žáků a rodičů devátých ročníků. Výchovná poradkyně po celý školní rok spolupracuje se všemi pedagogy, koordinuje s nimi postupy ohledně žáků, vede evidenci integrovaných žáků, spolupracuje s rodiči žáků. Seznam integrovaných žáků je v průběhu roku aktualizován. Třídní učitelé ve spolupráci s vyučujícími vybraných předmětů a speciální pedagožky vytvořili individuální vzdělávací plány, se kterými byli rodiče seznámeni. Individuální vzdělávací plány jsou konzultovány s pracovnicemi PPP v Ostravě Zábřehu a SPC. Integrovaným žákům bylo zajištěno zakoupení pomůcek a poskytována reedukační péče. Škola spolupracovala již tradičně s Policií ČR, Městskou policií, sociálními pracovnicemi a kurátory z odboru péče o dítě při Městském úřadu obvodu Ostrava Jih, s okresním metodikem prevence. V tomto školním roce úspěšně pokračovala spolupráce výchovné poradkyně a metodika prevence se školním parlamentem. Školní parlament pomáhá při organizaci společných akcí a schůzek. 3.7 Minimální preventivní program Minimální preventivní program je zpracován na základě Školní preventivní strategie na období , která je součástí Školního vzdělávacího programu Společně na Horymírce. Prevenci sociálně patologických jevů u dětí a žáků ve škole upravuje Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / a vyhláška č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů. Primární prevenci realizujeme především v ranních kruzích (1. stupeň) a třídnických hodinách (2. stupeň), prostřednictvím etických dílen, které na naší škole zajišťovalo občanské sdružení PAVUČINA. Besedy provedla rovněž 8

9 Městská Policie a Policie ČR. V oblasti primární prevence nám své služby také poskytlo Centrum pro rodinu a sociální péči programem ŠKOLA OSOBNÍHO ŽIVOTA. Cílem přednášky bylo ukázat otevřený a zásadně pozitivní pohled na lidskou sexualitu v kontextu vztahu tak, aby dospívající nahlédli na rizikové sexuální chování. Ostatní preventivní aktivity jsou na 1. stupni zařazeny do předmětu Vědy v rámci ŠVP, na 2. stupni pak do jednotlivých předmětů (např. Zdravý občan,..). Jako každoročně pokračovala i v tomto školním roce činnost žákovského parlamentu, který zastupují žáci ročníku. Ve školním roce 2014/2015 se pod záštitou žákovského parlamentu zorganizovaly aktivity s rodiči např. lampiónový průvod, vánoční jarmark. Jako škola jsme se zapojili do sbírky Český den proti rakovině. Při této sbírce se vybralo zakoupením žlutých kytiček 5858 Kč. V průběhu celého roku byla věnována pozornost v rámci celého výchovně vzdělávacího procesu problematice rizikového chování - sociálně patologickým jevům. Metody působení na žáky zohledňovaly věk žáků a schopnost orientovat se v této problematice. Výskyt rizikového chování u žáků ve školním roce 2014/2015 nepřevyšoval běžné množství a závažnost. Problémy byly řešeny ihned a byla hledána náprava a řešení. Preventivní aktivity: Organizace PAVUČINA výchovné komise spolupráce s žákovským parlamentem spolupráce s městskou policií a policií ČR Centrum pro rodinu a sociální péči 3.8 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) Cílem environmentální výchovy je povzbudit v dětech zájem o přírodu, ekologii a vybudovat u žáků pozitivní vztah k životnímu prostředí. Na počátku školního roku byl vypracován ekologický plán, který je naplňován průběžně na obou stupních naší školy. Na prvním stupni environmentální výchova probíhá v rámci výuky přírodovědy a věd, mnohdy je zařazena v centrech věd a v ranních kruzích. Na druhém stupni se tato výchova realizuje hlavně v rámci učiva přírodopisu, částečně v hodinách zeměpisu, fyziky a chemie. Teoretické vědomosti si žáci upevňují v rámci volitelných předmětů Biologická praktika, Fyzikální praktika, Chemická praktika a Zeměpisný seminář. Přírodovědné předměty jsou vyučovány v odborných učebnách, které jsou kvalitně vybaveny. V rámci udržitelnosti projektu Gramotnost proběhly menší třídní projekty. Škola byla také zapojena do projektu Věda a technika klíč k budoucnosti (spolufinancován z prostředků ESF a Státním rozpočtem ČR). V rámci tohoto projektu byly uskutečněny přírodovědné workshopy a exkurze. Již delší dobu je škola zapojena v projektu Recyklohraní, zabývající se recyklačními programy. Důraz je kladen na spojitost s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízeních v ČR. Při příležitosti Dne Země jednotlivé ročníky navštívily programy SVČ v Ostravě. Vybrané ročníky se zapojily do badatelské výuky. Vzhledem k rozsáhlým stavebním úpravám v okolí školy byly minimalizovány aktivity na školním pozemku. Celoroční aktivity: sběr starého papíru podzimní sběr kaštanů a žaludů kg sběr vršků z PET láhví - 650kg exkurze (např. OZO, botanická exkurze s externistou z UP Olomouc ) soutěže s ekologickou tématikou ekologické vycházky projektové dny zaměřené na EVVO (např. Den Zvířat, Badatelský svět, Zdravé zuby, Den jódu.) vánoční, velikonoční a podzimní dílny vynášení zimy výukový program v ZOO návštěvy Planetária 3.9 Poradenská činnost pro další studium a volbu povolání Výchova k volbě povolání je již dlouhodobě uskutečňována v rámci výuky zdravého občana, pracovních činností a v 9. ročníku formou samostatného předmětu volba povolání, který vyučuje vyučující s kvalifikací pro tuto výuku. Žáci jsou vedeni k odpovědné volbě budoucí profese a k odpovědné přípravě na přijímací zkoušky. Počet žáků přijatých na školy v prvním kole přijímacího řízení je příznivý, většina žáků školy byla přijata na školy v rámci svých voleb. 9

10 Žáci navštívili Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání při Úřadu práce v Ostravě. V průběhu tohoto pracovního dopoledne měli možnost vyzkoušet si test profesní informace, najít všechny podrobné informace, konzultovat s odbornými pracovníky případné nejasnosti, shlédnout krátké videozáznamy z příslušných středních škol, případně si domluvit individuální konzultaci s rodiči. V rámci projektu Klíč měli žáci možnost navštívit vybrané SŠ a podniky, kde se seznámili s technickými obory. Na třídních schůzkách proběhla informační schůzka rodičů žáků 9. ročníků a výchovné poradkyně, kde rodiče dostali informace ohledně průběhu přijímacího řízení přihlášky, termíny, aj. Rovněž byli rodiče seznámeni s právními předpisy, které se vztahují k přijímacímu řízení na středních školách. Rodičům i žákům byla nabídnuta individuální konzultace v rámci konzultačních hodin i mimo ně. Někteří žáci využili poradenských služeb na Pedagogicko-psychologické poradně v Ostravě Zábřehu, rovněž využívali v hojné míře Dnů otevřených dveří, kde měli možnost se seznámit s jednotlivými školami. Nově v tomto školním roce byl zapojen do kariérového poradenství školní psycholog, který s žáky ve spolupráci s výchovnou poradkyní provedl testy a následovaly individuální informace. Někteří žáci využili tzv. přípravných kurzů na jednotlivých školách, kde pod odborným dohledem měli možnost si vyzkoušet přijímací testy. I v tomto školním roce mohli žáci odevzdat dvě přihlášky na SŠ. Bez problémů proběhlo také odevzdávání Zápisových lístků na SŠ Ukončení docházky na ZŠ: za školní rok 2014/2015 Žáci končící povinnou docházku v 9. ročníku 47 Žáci přijati na čtyřleté studijní obory SŠ 35 Žáci přijati na tříleté obory 9 Žáci přijati na školy mimo Ostravu 4 Žáci, kteří k nebyli přijati na SŠ v ČR 3 Žáci přijati na víceletá gymnázia (po 5. ročníku) 13 Žáci přijati na uměleckou školu Janáčkova konzervatoř (po 5. ročníku) 0 Žáci přijati na uměleckou školu Janáčkova konzervatoř (po 6. ročníku) 0 Žáci přijati na víceletá gymnázia (po 6. a 7. ročníku) 0 4 Rozbor hospodaření školy za rok 2014 Organizace hospodaří s finančními prostředky přidělenými ze státního rozpočtu krajem a zřizovatelem. Tyto prostředky představují největší podíl na celkovém objemu rozpočtu organizace. Dalšími finančními prostředky jsou prostředky z doplňkové činnosti Příjmy příspěvkové organizace - příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkové organizace - příspěvek na mzdy a ONIV od KÚ Moravskoslezského kraje - výnosy: a) z hlavní činnosti b) z doplňkové činnosti - účelová dotace č. 0400/2014/SVŠ - MMO - účelová dotace na rozvoj.program ÚZ MSK - účelová dotace na rozvoj.program ÚZ MSK - účelová dotace na rozvoj.program ÚZ MSK - účelová dotace na rozvoj.program ÚZ MSK - účelová dotace na rozvoj.program ÚZ MSK - dotace ESFK Klíč - dotace ESF prostřednictvím OU Pomocníci 4.2. Výnosy z hlavní činnosti příspěvkové organizace Výnosy územních rozpočtů dotace zřizovatele ,00 Kč Příspěvkové organizaci byl schválen neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz na rok 2014 v celkové výši ,- Kč. Příspěvek byl v průběhu roku upravován ze strany zřizovatele následovně: ,- Kč finanční vypořádání za rok 2013, ,- Kč plavání žáků. Souhrnem jsme od zřizovatele obdrželi v roce 2014 finanční prostředky ve výši ,- Kč. 10

11 Podrobněji jsou provozní příjmy a výdaje organizace rozvedeny v následujících tabulkách. Tabulka č. 1 Příspěvek od zřizovatele na r Příspěvek zřizovatele r MŠ ZŠ ŠJ Celkem PO Schválený příspěvek *(bez plavání,bazénu) pojistné události 0 plavání - skutečné čerpání finanční vypořádání r účelové dotace zřizovatele 0 ost. navýšení 0 Celkem upravený příspěvek zřizovatele Výnosy z ostatních zdrojů 602 Tržby za stravné v ZŠ a MŠ, vystavení kopií dokumentů ,00 Kč - za stravné ,00 Kč - vystavení kopií dokumentů 520,00 Kč 604 Tržby za prodané zboží 9 660,00 Kč - Jedná se o tržbu za prodané čipy a karty ke stravování. 609 Tržby za školné ,00 Kč - za školné ŠD ,00 Kč - za školné ŠK ,00 Kč - za školné MŠ ,00 Kč 648 Čerpání fondů ,00 Kč - čerpání rezervního fondu ,00 Kč - čerpání FKSP 858,00 Kč - použití finančních darů k čerpání ,00 Kč - čerpání investičního fondu ,00 Kč výměna dveří ZŠ oprava oken ŠD 2.část 649 Jiné ostatní výnosy ,96 Kč - přeplatky energií roku ,00 Kč - výnosy za ozdravné pobyty žáků ,00 Kč - sběr papíru žáky ,00Kč - akce a potřeby hrazené žáky ,00 Kč - pitný režim žáků ŠD ,00 Kč - náhrady za učebnice ,00 Kč - ostatní provozní výnosy 6 808,46 Kč 662 Úroky z bankovních účtů 9 564,47 Kč 672 Výnosy územních rozpočtů ,99 Kč - účelová dotace k realizaci projektu: G1 Horymírka ráda čte ,00 Kč G2 Sport v kresbě, malbě fotografii ,00 Kč G3 Věda je zábava ,00 Kč G4 Sportujeme s míčem ,00 Kč - příspěvek na mzdy, ONIV ,00 Kč - dotace na rozvojový program od MSK: K1 - Podpora logopedické prevence ,00 Kč K2 Podpora výuky Další cizí jazyk ,00 Kč 89 Podpora školních psychologů a škol.speciál. pedagogů ,00 Kč K3 Zvýšení platů pedagog. prac ,00 Kč 80 Zvýšení platů prac. Refionál.školství ,00 Kč - dotace EU do škol z OPVK ,38 Kč - dotace ESF Klíč ,38 Kč - dotace ESF OP Pomocníci ,00 Kč Celkem výnosy z hlavní činnosti ,42 Kč 11

12 Tabulka č. 3 Rozklíčování výnosů r (v tis.) Výnosy Výnosy Výnosy z Výnosy z Výnosy celkem z hl. činnosti doplň.činnosti ost. zdrojů Rok Výnosy z prodeje služeb z toho: stravné Výnosy z pronájmu Tržby z prodaného zboží Jiné výnosy z vl. výkonů Smluvní pokuty a úroky Čerpání fondů z toho fondu odměn rezervního fondu investičního fondu FKSP Ostatní výnosy z činnosti Úroky Výnosy územních rozpočtů z toho příspěvek od zřizovatele dotace MSK ostatní Celkem Výnosy z doplňkové činnosti V roce 2014 organizace v rámci doplňkové činnosti pronajímala tělocvičnu a učebny (výnosy jsou naúčtovány na účtu 603), připravovala školní svačiny a stravovala cizí strávníky (výnosy jsou naúčtovány na účtu 602). Náklady na tuto činnost jsou rozúčtovány dle kalkulace, která je přiložena ke Směrnici o pronájmech prostor a Směrnici pro doplňkovou činnost. Kalkulace na pronájmy se stanovuje na kalendářní rok dle nákladů předchozího roku. Kalkulace stravného je stanovena od 1.3. stávajícího kalendářního roku do následujícího roku. 602 tržby za nedotovanou stravu ,00 Kč 603 tržby z pronájmu tělocvičen a učeben ,00 Kč Celkem výnosy z doplňkové činnosti ,00 Kč 4.4. Celkové výnosy organizace Výnosy školy celkem: Hlavní činnost Vedlejší činnost ,42 Kč ,42 Kč ,00 Kč 4.5. Výdaje organizace - náklady hrazené z příspěvku zřizovatele ÚMOb Ostrava-Jih - náklady na mzdy, přímé vzdělávání pracovníků a ONIV - náklady: a) z hlavní činnosti b) z doplňkové činnosti - náklady na dotaci č. 2713/2013/SVŠ od MMO - náklady na dotaci č. 0400/2014/SVŠ od MMO - náklady na dotaci - rozvoj.program ÚZ MSK - náklady na dotaci - rozvoj.program ÚZ MSK - náklady na dotaci - rozvoj.program ÚZ MSK - náklady na dotaci - rozvoj.program ÚZ MSK - náklady na dotaci - rozvoj.program ÚZ MSK - dotace z OPVK EU do škol 12

13 - dotace ESFK Klíč - dotace ESF prostřednictvím OU - Pomocníci 4.6. Náklady organizace a) náklady hlavní činnosti z prostředků zřizovatele a z vlastních výkonů ,73 Kč - potraviny ,00 Kč - spotřeba materiálu ,85 Kč - DDHM ,91 Kč - spotřeba studené vody ,44 Kč - spotřeba el.energie ,77 Kč - spotřeba plynu ,87 Kč - spotřeba tepla a TUV ,24 Kč - opravy a udržování ,19 Kč - služby ,85 Kč - cestovné ,00 Kč - náklady na čipy a karty ŠJZŠ 9 660,00 Kč - pojištění Kooper. z mezd 98,87 Kč - ochranné pracovní pomůcky 7 786,06 Kč - pojištění dětí MŠ 5 600,00 Kč - jiné ostatní náklady 462,00 Kč - školení zaměstnanců ,06 Kč - odpisy ,62 Kč - náhrady pojist. událostí 2 000,00 Kč b) náklady doplňkové činnosti ,07 Kč - čistící prostředky 1 468,89 Kč - potraviny ,48 Kč - spotřeba energií ,87 Kč - opravy a udržování ,16 Kč - mzdové náklady +OON ,00 Kč - ostatní sociální náklady ,29 Kč - odpisy dlohodob.majetku ,38 Kč Tabulka č. 4 Doplňková činnost 2014 Pronájem nájemci Pronájem Kč/hodinu Náklady Kč Zisk Kč učebna ZUŠ Sologubova učebna malá schůze domovní samospr.bd malá TV jednoty - žáci malá TV jednoty - dospělí malá TV dospělí neorganizovaní velká TV jednoty - žáci velká TV jednoty - dospělí velká TV dospělí neorganizovaní cena svačin 11,00 cena obědu 57,00 mzdové náklady 3,30 mzdové náklady 13,00 věcná režie 0,20 věcná režie 11,60 12,10 náklady na potraviny 7,50 náklady na potraviny 29,00 DČ ŠJZŠ DČ ZŠ celkem N ,63Kč ,44Kč celkem V ,00Kč ,00Kč dílčí VH - DČ 3 377,37Kč ,56Kč zisk 3,40-2,90 13

14 Celkový zisk v rámci doplňkové činnosti za rok 2014 byl ,93 Kč Náklady organizace z ostatních zdrojů Náklady z ostatních zdrojů V nákladech z ostatních zdrojů jsou zahrnuty náklady hrazené z prostředků státního rozpočtu na mzdy a ONIV, náklady hrazené z účelových dotací grantů EU a MMO, náklady hrazené z výběru stravného a školného, z FKSP, ze sběru papíru žáky a z peněz žáků na školní akce a LVVZ akce a potřeby hrazené žáky LVVZ - náklady žáků škola v přírodě - náklady žáků pitný režim ŠD celkem 549 Náklady FKSP nákup DDHM ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 858,00 Kč Náklady na dotace poskytnuté MMO, vzniklé v roce 2014: - náklady na dotaci č. 2713/2013/SVŠ k realizaci projektu Sportujeme s míčem ,00 Kč - náklady na dotaci č. 0400/2014/SVŠ a) k realizaci projektu Horymírka ráda čte ,00 Kč b) k realizaci projektu Sport v kresbě, malbě a fotografii ,00 Kč c) k realizaci projektu Věda je zábava ,00 Kč Tabulka č.5 Čerpání účelových grantů poskytnutých MMO - rok DDHM granty "G" , kancelářské potřeby materiál do tříd 8 715, ostatní materiál 1 238, ostatní služby 500,00 G1 G2 G3 G4 Čtení Sport v kresbě Věda je zábava Míč , , ,00 180, ,00 879, , ,00 968,00 191, dohody o provedení práce 9 000, , DDHM granty G náklady celkem , , , ,00 účet výnosy , , , ,00 nevyčerpáno 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady na dotace MMO v roce náklady na dotaci - rozvoj.program ÚZ MSK Podpora logopedické prevence ,00 Kč - náklady na dotaci - rozvoj.program ÚZ MSK Podpora výuky Další cizí jazyk ,00 Kč - náklady na dotaci - rozvoj.program ÚZ MSK Podpora školních psychologů a škol.speciál. pedagogů ,00 Kč - náklady na dotaci - rozvoj.program ÚZ MSK Zvýšení platů pedagog. prac ,00 Kč 14

15 - náklady na dotaci - rozvoj.program ÚZ Zvýšení platů prac. Refionál.školství ,00 Kč Náklady na dotace ESF Projekt EU peníze na ZŠ Horymírova dotace na projekt z prostředků ESF (OP VK) V roce 2014 byly náklady na realizaci projektu ve výši ,61 Kč. Projekt Věda a technika klíč k budoucnosti dotace na projekt z prostředků ESF (OP VK) V roce 2014 byly náklady na realizaci projektu ve výši ,26 Kč. Projekt Chytří pomocníci ve výuce dotace na projekt z prostředků ESF (OP VK)- prostřednictvím Ostravské univerzity V roce 2014 byly náklady na realizaci projektu ve výši ,00 Kč. Tabulka č. 6 Přehled čerpání finančních prostředků poskytnutých z ESF v roce 2014 v Kč EU do škol ESF-Klíč ESF-OU Pomocníci účet číslo střediska 255 účet číslo střediska 277 účet číslo střediska kancelářské potřeby , kancelářské potřeby , bankovní poplatky 253, cartridge, tonery propagační materiál ,00 celkem účet , materiál do tříd výuk.a metod. Materiál , časopisy 6 450, tonery,cartridge , mzdy - DPČ , ZŠ učebnice spotřební materiál ,14 celkem účet ,00 celkem účet , materiál na aktivity , DDHM ESF 9 609, zákonné odvody z mezd , softwarové služby celkem účet ,62 celkem účet ,00 celkem účet 518 0, publicita v tisku 2 662, mzdy - DPP semináře,školení,exurze ESF , DDHM ESF , mzdy - HČ občerstvení(semináře) ESF ,00 celkem účet ,00 celkem účet 521 0, pronájem učeben a zaříz. 920, ostatní služby ,60 celkem za projekt ESF-Klíč , zákonné odvody z mezd ubytování-semináře ,00 celkem účet 524 0, přeprava , bankovní poplatky 1 501, Kooper.-pojištění mezd celkem účet ,60 celkem účet 525 0, mzdy - DPP , tvorba FKSP z mezd mzdy - DPČ , DVPP 2 250,00 celkem účet ,00 celkem účet , zákonné odvody z mezd , UP do 3000,-Kč ZŠ celkem účet , UP nad 3000,-Kč ZŠ, ŠD UP DDNM do 7000,-Kč Kooper.-pojištění mezd 1 684,04 celkem účet 558 0,00 celkem účet ,04 celkem za projekt EU do škol ,61 Kč celkem za projekt ESF-Klíč , Přímé náklady na mzdy a ONIV Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) poskytnuto Kč ,00 z toho: a) platy zaměstnanců ,00 b) OON zaměstnanců ,00 c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) ,00 Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) čerpáno Kč zákonné odvody ,00 FKSP ,91 ONIV ,09 platy - přímé ,00 OOPP ,00 FKSP z PN 560,91 náhrady ,00 čerpání ONIV Kč, z toho: ,09 15

16 Kooperativa zákonné pojištění ,55 učebnice ,20 školní potřeby 1.ročník ,00 učební pomůcky ZŠ do Kč 32349,90 Integrovaní žáci 2 900,00 cestovné ,00 učební pomůcka SW do 7 000,- Kč ,00 preventivní prohlídky ,00 OOPP ,00 DVPP ,94 NIV celkem čerpáno ,00 Tabulka č. 7 Rozklíčení nákladů z příspěvku zřizovatele a ostatních zdrojů za r (v tis.) Náklady z upr. příspěvku zřizovatele v doplňkové činnosti náklady z ost. zdrojů Náklady celkem Rok Spotřeba materiálu z toho: potraviny kancelářské potřeby čistící potřeby+hygiena+úklid dary majetek (do 3000,- Kč) učebnice (do 3000,-Kč) knihy,tisk,předplatné učební pomůcky ost.potřeby pro žáky materiál pro výuku materiál údržba vybavení lékárniček spotř.mat k VT propagační materiál ostatní materiál Spotřeba energie z toho: el. energie plyn vodné,stočné ÚT + TUV Prodané zboží - karty,čipy Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby z toho služby telekomunikací+net MŠ internet ZŠ služby pošt zpracování mezd služby IT školení revize deratizace, dezinsekce ochrana objektu

17 služby spojené s odpady praní prádla licence,softwarwe plavání žáků služby PO a BOZP bankovní poplatky ostatní služby Mzdové náklady Ost.sociální náklady Jiné daně a popl Jiné pokuty a penále Manka a škody Ostatní náklady z činnosti z toho pojišť. spoluúč pojištění dětí MŠ ostatní Odpisy dlouhod. majetku Náklady z dlouhod.maj z toho pořízení DDHM pořízení DDNM Ostatní finanční náklady daň z příjmu Ostatní náklady z činnosti Celkem Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření v hlavní činnosti Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti Celkem HV ,18 Kč ,93 Kč ,75 Kč 4.8. Statistické údaje Počty pracovníků organizace Průměrný přepočtený počet pracovníků za rok ,185 Průměrný přepočtený počet pedagogických pracovníků za rok 2014 ZŠ 34,574 Průměrný přepočtený počet pedagogických pracovníků za rok 2014 MŠ 10,137 Průměrný přepočtený počet pedagogických pracovníků za rok 2014 ŠD 6,948 Průměrný přepočtený počet ostatních pracovníků za rok ,526 Platy pracovníků organizace Průměrný plat pedagogického pracovníka Průměrný plat pedagogického pracovníka ZŠ Průměrný plat pedagogického pracovníka MŠ Průměrný plat pedagogického pracovníka ŠD Průměrný plat nepedagogického pracovníka Průměrný plat nepedagogického pracovníka - provozní Průměrný plat nepedagogického pracovníka - jídelny ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4.9. Opravy a údržba V roce 2014 jsme uskutečnili dvě investice hrazené z fondu reprodukce majetku. Pokračovali jsme v modernizaci tříd a koupili jsme dvě interaktivní tabule s příslušnou technikou ve výši 109 tis. Kč., čímž byla ukončena výměna tabulí ve všech učebnách. 17

18 Do školní jídelny ZŠ byl pořízen nový stravovací systém v celkové hodnotě 124 tis. Kč, 103 tis bylo použito z FRIM, což umožnilo výběr a objednávání ze dvou pokrmů. Také zde došlo k opravě zásuvkových okruhů za 25 tis. Kč hrazených z provozních prostředků. Opravy hrazené z fondu reprodukce majetku: - výměna oken ve ŠD 2. NP v hodnotě 363 tis.kč, - výměna dveří v pavilonu 1. stupně, 1. NP ve výši 70 tis. Kč. Dále byly provedeny tyto opravy hrazené z provozních prostředků: - v budově ZŠ a ŠD bylo nahrazeno staré PVC v částce 352 tis. Kč, - proběhla 2. část rekonstrukce šaten (výměna šatních klecí za skříňky + oprava interiéru a malby) v částce tis. Kč - v budově MŠ byla provedena nutná oprava sociálních zařízení, pavilon B v hodnotě 464 tis.kč. Část prostředků ušetřených na energiích, vlivem teplejší zimy, byla využita na dlouho plánované opravy. Kromě velkých oprav, výše uvedených, došlo k vymalování některých chodeb ZŠ a kuchyně školní jídelny, byla opravená střecha na MŠ, opravy stěn tělocvičny, oprava elektrických rozvodů. Za další ušetřené finanční prostředky, mohla základní škola pořídit nové programového vybavení, nakoupit materiál na opravu obložení ve třídách a tělocvičně. Dále byly finanční prostředky použity na úpravu bezpečnostního zajištění budov spojené s přechodem pod Polici ČR, úpravu interiéru chodeb a šaten. Ve školní družině byly nakoupeny nové hry, opraven zvonkový systém a provedena výměna lina. V mateřské škole byla za ušetřené náklady opravena střecha a proběhla obměna nábytku ve vybraných třídách Vzdělávání zaměstnanců Náklady na vzdělávání zaměstnanců v roce 2013 byly ve výši Kč. Z toho z projektu EU projekt na ZŠ Horymírova byly financovány náklady ve výši Kč z prostředků ONIV náklady ve výši Kč. Náklady na vzdělávání zaměstnanců v roce 2014 byly ve výši Kč. Z toho: - z projektu EU na ZŠ Horymírova byly financovány náklady ve výši 2 250,00 Kč, - z prostředků ONIV náklady ve výši ,94 Kč, - z prostředků zřizovatele ve výši ,06 Kč. úsek název akce instituce počet účastníků MŠ Aktuální témata předškolního vzdělávání NIDV 1 MŠ Logopedická prevence KVIC 2 MŠ Metodická poradna KVIC 1 MŠ Metodicko - jazykový kurz AJ pro učitele MŠ KVIC 1 MŠ Moderní školka Hello 1 MŠ Nácvik motoriky psaní KVIC 1 MŠ Žák s narušenou komunikační schopností UP Olomouc PF 3 ŠD Angličtina od začátku KVIC 1 ŠD Hrátky s přírodou v rámci.. KVIC 1 ŠD Hrátky se zvířátky KVIC 1 ZŠ Abeceda čtenářských strategií KVIC 4 ZŠ Inspirativní hodina 1.stupeň KVIC 1 ZŠ Inspiromat pro učitele AJ NIDV 1 ZŠ Jak lépe učit češtinu ve 2. a 3.ročníku KVIC 1 ZŠ Jak uplatnit právní předpisy ve školské praxi NIDV 1 ZŠ Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně KFP 24 ZŠ Kurz AJ A1-1.část KVIC 1 ZŠ Metodické vedení asistentů pedagoga KVIC 1 ZŠ Metodický seminář etwinning pro začátečníky NPS 1 ZŠ Odborné kompetence k lektorování ICT AV MEDIA 1 ZŠ Ochrana obyvatelstva a požární prevence HZS MS kraje 1 ZŠ Tabulkový procesor MS Excel 2010 VŠB 2 18

19 ZŠ TANDEM Jazykové animace TANDEM 1 FTV UP ZŠ Tělo Olomouc 2014 Olomouc 1 ZŠ Výchovné přístupy k dětem a mladistvým VVŠ Pavlovský 1 ZŠ Využití inspekčního systému ISET ČŠI 31 ZŠ Zákon o ped.pracovnících v praxi škol RESK 1 ZŠ Zákon o pedagogických pracovnících CAMozes 1 ZŠ Zákoník práce a jeho novela Fakta 1 ZŠ Webové stránky snadno a rychle projekt ESF 6 ZŠ Používáme LMS Moodle projekt ESF 9 ZŠ Grafické a animační techniky projekt ESF 11 nepedagogové Aktuální úprava úřední korespondence 2 nepedagogové Cestovní náhrady 1 nepedagogové Hygienické minimum 2 nepedagogové Chyby a omyly v personální praxi 1 nepedagogové Roční závěrka 1 nepedagogové Tabulkový procesor MS Exel nepedagogové Textový editor MS Word Uskutečněné kontroly u organizace V roce 2014 byly provedeny tyto kontroly u organizace: 1) Následná veřejnoprávní kontrola na místě byla uskutečněna ve dnech až Kontrolní orgán: odbor kontroly KIA ÚMOb Ostrava Jih dle pověření č.j. VSK/20/2014 Předmět kontroly: Plnění opatření z předchozí kontroly, správnost zpracování účetní závěrky a návazností na ověření zaúčtování a plnění výnosů, hospodárné a oprávněné vynakládání finančních prostředků, hospodaření s majetkem a vnitřní kontrolní systém. Závěr zjištění: Nedostatky nebyly zjištěny. Údaje vykázaná ve finančních a jiných výkazech zobrazují zdroje financování a hospodaření s finančními prostředky a majetkem v období roku Přezkoumané operace byly v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty a splňovaly kritéria hospodárnosti, účelovosti a efektivnosti. Formální nedostatky a nepatrné chyby, které neovlivnily výsledek hospodaření ani jiným způsobem nezkreslily kontrolní zjištění, byly z podnětu kontrolní skupiny odstraněny odpovědnými zaměstnanci kontrolované osoby již v průběhu kontroly. 2) Průběžná veřejnoprávní kontrola na místě byla uskutečněna dne Kontrolní orgán: OŠK ÚMOb Ostrava Jih dle pověření č. 41/OŠK/2014 Předmět kontroly: Průběžná veřejnoprávní kontrola finanční hospodaření s veřejnými prostředky prověření a hodnocení systému zajištění výnosů a čerpání nákladů Celkové hodnocení: Při veřejnosprávní kontrole nebyly zjištěny nedostatky 3) Zjištění vyplývající z vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění (VZP) za období od do : 19

20 V roce 2014 v lednu byl proveden v době nástupu ekonomky školy na dlouhodobou nemocenskou pozdní odvod (o 7 kalendářních dnů) na zdravotní pojišťovnu. Bylo vyměřeno penále ve výši 222 Kč, což bylo v roce 2014 uhrazeno z rezervního fondu organizace Školní jídelna Plnění hlavních úkolů Naše školní jídelny zajišťovaly školní stravování pro děti, žáky, zaměstnance a cizí strávníky. Jídelna ZŠ poskytuje v doplňkové činnosti dopolední svačiny. Provozní charakteristika V jídelně základní školy je uplatňován systém stravovacích karet s čárovým kódem nebo bezkontaktních čipů. Výběr stravného probíhá převodem z běžných účtů a ve výjimečných případech výběrem v hotovosti. K přihlašování a odhlašování stravy využíváme internetový program. První den neodhlášené stravy je jídlo poskytnuto do jídlonosičů v době od 11:30 do 11:45 hodin. Jídelna základní školy nabízí výběr ze dvou hlavních jídel. Objednávání druhého jídla se provádí dva dny předem. Odhlášení z obou jídel je možné do 13:00 hodin den předem. V případě nepřítomnosti žáka ve škole a neodhlášené stravy na tyto dny se doúčtovávají k ceně obědu režijní náklady ve výši 25,- Kč. Moderní technologie přípravy jídel je zajišťována pomocí konvektomatu, který umožňuje řešit problém s přísnými normami výdeje stravy. Zabezpečení právních předpisů, které se týkají ochrany zdraví lidu Jídelna má zpracován systém kritických bodů. Splňuje některé důležité podmínky stanovené předpisy, jako jsou bezdotykové baterie, oddělení přípravy masa, vajec a zeleniny, nerezové nádobí apod. 5 Přehled pracovníků školy 5.1 Pedagogičtí pracovníci Plnění předpokladů pro výkon činnosti učitelů včetně ředitele školy Počet učitelů vychovatelů Týdenní počet vyučovacích hodin Z toho hodin dle 3 odst. 1 písm. b) zákona 563/2004 Sb. 35 (základní škola) (98,4 %) 11 (1,6 %) 10 (mateřská škola) (100 %) -- 9 (školní družina a klub) (100%) -- Počet hodin dle 32 zákona 563/2004 Sb. Učitelé (vychovatelé) podle délky praxe Délka pedagogické Do 5 let 5 až 20 let Nad 20 let praxe Počet učitelů ZŠ Počet učitelů MŠ Počet vychovatelů Počet jiných ped Data jsou uvedena k září Pracovníci celkově Počty pracovníků dle profesí (tabulka) Profese Počet Interní učitelé (ZŠ a MŠ) 45 Vychovatelé (ŠD) 9 20

21 Psycholog, speciální pedagog 2 Asistenti pedagoga 2 THP, dělníci, obchodně provozní zaměstnanci 25 Ostatní zaměstnanci rozdělení podle úseků Úsek Ekonomika, správa, Školní jídelny Úklid a údržba Úklid MŠ knihovna ZŠ Počet zaměstnanců Změny v počtech zaměstnanců Druh změny Počet Kategorie Uzavření pracovního poměru 1 pracovnice provozu ŠJ Uzavření pracovního poměru 4 psycholog, sp.pedagog, asistentky ped. Ukončení pracovního poměru 3 vychovatelky, učitelka MŠ Uzavření pracovního poměru 2 učitelka MŠ 6 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6.1 Prospěch žáků: 1. stupeň počet žáků prospělo prospělo neprospělo nehodnoceno s vyznamenáním Ročník pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí I. II. I. II. I. II. I. II. I. II * 1* * 1* Celkem * 2* * - plní povinnou školní docházku v zahraničí 2. stupeň počet žáků prospělo Prospělo neprospělo neklasifikováno s vyznamenáním Ročník pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí I. II. I. II. I. II. I. II. I. II * 2* * 1* * 3* Celkem * 6* * - plní povinnou školní docházku v zahraničí 21

22 Průměrný prospěch: školní rok 2014/2015 pololetí I. II. 1. stupeň 1,245 1, stupeň 1,773 1,841 Za školu 1,511 1,571 Průměrný prospěch ve vybraných předmětech: 1. stupeň Předmět průměr za 1. pololetí průměr za 2. pololetí Český jazyk 1,465 1,551 Matematika 1,478 1,532 Vědy 1,163 1,241 Přírodověda 1,409 1,712 Vlastivěda 1,788 1, stupeň Předmět průměr za 1. pololetí průměr za 2. pololetí Český jazyk a literatura 2,469 2,533 Anglický jazyk 2,597 2,513 Německý jazyk 1,970 2,030 Matematika 2,640 2,702 Fyzika 2,264 2,313 Přírodopis 1,959 2,081 Zeměpis 2,259 2,101 Dějepis 2,152 2,268 Chemie 2,033 2, Hodnocení chování žáků 1. stupeň školní rok 2014/2015 pololetí stupeň chování I. II * 2 žáci plní povinnou školní docházku v zahraničí 22

23 2. stupeň školní rok 2014/2015 pololetí stupeň - chování I. II * 6 žáků plní povinnou školní docházku v zahraničí 1. stupeň školní ok 2014/2015 pololetí kázeňská opatření I. II. DTU 8 12 DŘ stupeň školní rok 2014/2015 pololetí kázeňská opatření I. II. DTU DŘ Absence Absence omluvená: Absence omluvená pololetí I. II. 1. st celkem st - na žáka 38,594 43, st celkem st - na žáka 56,266 56,098 Za školu - celkem Za školu - na žáka 44,966 48, Absence neomluvená: Absence neomluvená pololetí I. II. 1. st celkem st - na žáka 0,081 0, st celkem st - na žáka 0,010 0,603 Za školu celkem Za školu - na žáka 0,055 0,450 23

24 6.4 Přijetí žáků k základnímu vzdělávání Počet dětí zapsaných do 1. tříd 90 Počet žádostí o odložení povinné školní docházky 14 7 Mimoškolní aktivity 7.1 Účast v projektech Projekt Věda a technika Klíč k budoucnosti V roce 2012 získala škola v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost dotaci z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR na realizaci projektu Věda a technika Klíč k budoucnosti. Výše dotace je Kč. Projekt byl zahájen a bude realizován do projekt je zaměřen na podporu přírodovědného vzdělávání v tématu Člověk a příroda v oblastech fyzikální, chemické a biologické. Souběžným cílem projektu je také podpora technického vzdělávání a podpora praktické výuky v tématu Člověk a svět práce. Projekt Chytří pomocníci ve výuce Projekt byl zaměřen na realizaci vzdělávacích kurzů pro pedagogické, vedoucí a ICT pracovníky partnerských ZŠ a SŠ a poskytováním intenzivní prezenční a on-line metodické a technické podpory dosáhnout zvýšení kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky. Naše škola byla partnerem projektu. Projekt realizovala Ostravská univerzita v Ostravě. 7.2 Akce školy 1., 2. stupeň 1. stupeň Lampionový průvod Beseda s městskou policií Den hudby koncert žáků - muzikálové melodie Den zvířat - projekt Děti pozor, červená - projekt dopravní výchovy Kino Luna filmové představení,,padington" ke Dni dětí Knihovnická lekce - Helena Zmatlíková Knihovnická lekce - Adolf Born Knihovnická lekce - Literární žánry I. a II. Knihovnické lekce - Jak to chodí v knihovně Zdravé zuby - projekt 1. ročník Mikulášská nadílka Ovoce do škol - ochutnávka Podzimní dílny s rodiči Recitační soutěž Skřivánek - školní pěvecká soutěž Vánoční jarmark Vánoční dílny s rodiči Velikonoční dílny s rodiči Slavnostní předání Slabikáře Vystoupení pro děti z MŠ Vystoupení pro rodiče k Vánocům a ke Dni matek Loutkové divadlo Z deníku kocoura Modroočka Návštěva hasičské záchranné služby 24

25 2. ročník 3. ročník 4. ročník Exkurze v ZOO Výlet za zvířátky - Stará Ves nad Ondřejnicí Exkurze FA VITAMINÁTOR Den hraček - projekt Rodiče čtou dětem - projekt Halloween - pracovní dílna Projekt se 4. A Čtení u čaje Vánoční besídky ve třídě Den plyšáků - projekt Loutkové divadlo - Pipi dlouhá punčocha Výlet Klimkovice Canisterapie - ukázka práce se psy Vycházka k Odře Výlet - Dinopark OZO - výukový program Zimní sporty - bobování, stavění sněhuláků Zdravá pětka - projekt ZOO OSTRAVA - exkurze Vynášení paní Zimy Muzeum Ostrava-centrum Prima pokusy přírodovědná akce Den matek - výroba dárečků, vystoupení Školní výlet - Štramberk Exkurze - policejní stanice Den požární bezpečnosti Kurzy plavání Sareza Projekt Ostrava Výuka na dopravním hřišti Prima pokusy přírodovědná akce Výukový program v planetáriu Divadlo J. Myrona - balet Sněhurka Čtení pohádek - projekt multikulturní výchovy Ozdravný pobyt - Bílá, Hamry Workshop Janáčkova filharmonie Čtenářská soutěž tříd Knihomol Koncert Janáčkovy filharmonie Loutkové divadlo - Tučňáci na arše Malovaná písnička - výtvarná soutěž Kompásek- preventivní program Vystoupení pro MŠ Zoo - výukový program Společné čtení 4. A s 1. C Výuka na dopravním hřišti Planetárium - výukový program Velké finále - HPV Česko-slovensko-anglický Slavík 4. B Svět techniky Vítkovice 25

26 5. ročník Divadlo loutek -Kráska a zvíře Beseda s psychologem Návštěva GVUO - Zářivý krystal JFO - workshop JFO - koncert Škola naruby - projekt Halda Ema - školní výlet Divadlo J. Myrona - balet Sněhurka Hledej pramen vody- Slezskoostravský hrad Ozdravný pobyt Kunčice pod Ondřejnicí Prima pokusy přírodovědná akce Běh naděje - charitativní sportovní aktivita Návštěva GVUO - Zářivý krystal Výuka na dopravním hřišti OZO - výukový program Beseda se sportovcem Divadlo loutek - Nevěsta pro hastrmana Preventivní program finanční gramotnosti - Jak zacházet s penězi Projektový den - Kdo je kdo Projekt - Krajina kolem nás MS v hokeji - fandíme Norsku Loutkové divadlo - Láska s červeným nosem Hledej pramen vody- Slezkoostr. hrad Svět techniky Vítkovice 2. stupeň Indonésie - filmové představení Běh Naděje Svět kolem nás - Mexiko - filmové představení Školní kolo literární soutěže Stáří očima dětí III. Fenomény hudby - beseda Den Země Den Zvířat Mexiko - přírodovědná přednáška Mezinárodní den hudby - Fenomény hudby Sportovní den Vánoční jarmark Vánoční koncert Školní výlety ročník Lyžařský kurz 6. ročník Anglický slavík - soutěž B. Kubišta - zářivý krystal - animační program pro žáky Beethovenův Hradec - poznávací výlet Beseda s MP - Šikana Dětská tisková konference Divadlo - Maryša Exkurze ČHMÚ Kuturní vystoupení pro seniory Ostrava fandí florbalu Pavučina - přednáška O rodině 26

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Ostravě 27.9.2012 Mgr. Marie Lukovská ředitelka školy 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 V Ostravě 30.9.2013 Mgr. Marie Lukovská ředitelka školy 1

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok 2005 Základní škola Náměšť na Hané Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané Identifikátor zařízení : 600 140 261 Základní škola dotace od obcí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2007 / 2008 . Obecná část..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

1. KONCEPCE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA OBDOBÍ 2007-2010

1. KONCEPCE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA OBDOBÍ 2007-2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO PROSTĚJOV SÍDLIŠTĚ SVOBODY 24/79 1. KONCEPCE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA OBDOBÍ 2007-2010 Jazyková výuka - trvalé zkvalitňování jazykové výuky

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

PLÁN ŠKOLY - na školní rok 2013/2014

PLÁN ŠKOLY - na školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov Náměstí 35, 542 42 Pilníkov, IČO: 70988013 m: 734575492, info@zspilnikov.cz, www.zspilnikov.cz PLÁN ŠKOLY - na školní rok 2013/2014 1 Oblast vzdělávání

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2014 č.j.: 281/A.1.5/2015 Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola Kladno, C. Boudy

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění pozdějších novel, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o.

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o. Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Projekt Perspektiva grantový projekt z Moravskoslezského krajevpraxi Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, U Boroviček 1, 163 00 Praha 6 - Řepy

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, U Boroviček 1, 163 00 Praha 6 - Řepy Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, U Boroviček, 63 00 Praha 6 - Řepy školní

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Výňatek z plánu práce školy na školní rok 2014/2015 platný od 1.9.2014 Akce Datum Čas Dny Přípravný týden šk. roku

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Mgr. Marek Plch 1 Obsah Úvod... 2 Analýza současného stavu... 2 SWOT analýza... 2 Výchozí stav... 3 Hlavní koncepční záměry v jednotlivých oblastech... 3 Oblast

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 GYMNÁZIUM J.Á. KOMENSKÉHO ul. Komenského č.169 688 31 Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 V Uherském Brodě RNDr. Karel Radil dne 31. ledna 2003 ředitel školy Gymnázium J.Á. Komenského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 1 Základní škola Rousínov, okres Vyškov Habrovanská 312/3, Rousínov 683 01 příspěvková organizace IČO 46270906 Rozbor hospodaření za rok 2013 Obsah : 1) Úvod 2) Výsledek hospodaření 3) Skutečné výdaje

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Výroční zpráva. o hospodaření školy. Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice

Výroční zpráva. o hospodaření školy. Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice IČO : 47 259 132 Osvědčení o registraci u FÚ Vimperk - č. CZ 47259132 Výpis z registru ekonom. subjektů - CZ 0315 Prachatice Výroční

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 106 b) Počet tříd: 7 I.st. 4 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 1 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 (č.org. 10602) Zpráva o hospodaření za rok 2014 2 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Rozbor hospodaření za rok 2014 1)Úvod Škola: Gymnázium

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady N Á K L A D Y Příloha č. 2 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Náklady v tis.kč Spotřebované

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více