Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Robert Láníèek ELEKTRONIK obvody souèástky dìje

2 V knize jsou probrány základní elektronické obvody Publikace je doplnìna velkým množstvím obrázkù a øadou názornì øešených pøíkladù Pøi øešení pøíkladù se pøedpokládá znalost støedoškolské matematiky Kniha mùže sloužit jako studijní pomùcka pro posluchaèe prùmyslových i vysokých škol Nìkteré pasáže mohou být užiteèné i vývojovým pracovníkùm v oblasti elektroniky Robert Láníèek ELEKTRONIK obvody souèástky dìje Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), zadána do informaèního systému nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky utor a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost tištìných materiálù Pøedkládaná zapojení a informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny Veškerá práva vyhrazena Ing Robert Láníèek 1998 Nakladatelství BEN - technická literatura, Vìšínova 5, Praha 10 Robert Láníèek: Elektronika, obvody - souèástky - dìje BEN - technická literatura, Praha vydání ISBN

3 OBSH ÚVOD 11 1 ZÁKLDNÍ OBVODY Elektronický obvod Elektronické prvky Statické a dynamické parametry 14 Pøíklad 1 1 Urèení prùbìhù statického a dynamického parametru 15 Pøíklad 1 2 Urèení dynamického odporu diody z V charakteristiky 16 Pøíklad 1 3 Konstrukce V charakteristiky z katalogových údajù Parametrické charakteristiky Jednobrany a dvojbrany Model tranzistoru 19 Pøíklad 1 4 Øešení obvodu pomocí impedanèních matic 20 Pøíklad 1 5 Urèení parametrù dvojbranu a sestrojení charakteristik Náhradní schéma zdroje 22 Pøíklad 1 6 Zjištìní vnitøního odporu zdroje 23 Pøíklad 1 7 Zmìna vnitøního odporu zdroje Pøizpùsobení zdroje a spotøebièe 24 Pøíklad 1 8 Dùkaz nastavení pracovního bodu pro výkonové pøizpùsobení 26 Pøíklad 1 9 Grafické urèení polohy optimálního pracovního bodu 27 Pøíklad 1 10 Optimální zatìžovací odpor fotoprvku 27 Pøíklad 1 11 Optimální sestava baterie Princip náhradního zdroje 28 Pøíklad 1 12 Návrh dìlièe s požadovanou tvrdostí 29 Pøíklad 1 11 Návrh napì ového dìlièe generátoru I 30 Pøíklad 1 13 Návrh napì ového dìlièe generátoru II 30 Pøíklad 1 14 Transfigurace hvìzda-trojúhelník 31 Pøíklad 1 15 Vliv nastavení potenciometru na parametry zdroje 32 Pøíklad 1 16 Citlivostní analýza 33 Pøíklad 1 17 Vliv odporu zátìže na linearitu potenciometru nalytické metody øešení obvodù 35 Pøíklad 1 18 Øešení obvodu se dvìma zdroji 37 Pøíklad 1 19 Øešení obvodu smyèkovými proudy 38 Pøíklad 1 20 Pøíklad na uzlová napìtí Grafické metody øešení obvodù 41 Pøíklad 1 21 Pøipojení svítivé diody ke zdroji 43 Pøíklad 1 22 Nezatížený stabilizátor napìtí 44 Pøíklad 1 23 Zatížený stabilizátor napìtí Nelineární grafické papíry 46 Pøíklad 1 24 Urèení funkèní závislosti z grafu 48 Pøíklad 1 25 Grafické znázornìní Ohmova zákona 50 3

4 1 13 Nomogramy 51 Pøíklad 1 26 Pøíklad nomogramù pro urèení U, I, R a P souèástky 52 Pøíklad 1 27 Nomogram pro urèení pøevrácené hodnoty komplexního èísla 53 Pøíklad 1 28 Nomogram pro sériový souèet odporù z øady E24 54 Pøíklad 1 29 Nomogram pro paralelní souèet odporù z øady E24 55 Pøíklad 1 30 Znázornìní všech kombinací hodnot øady E24 56 Pøíloha-tabulka kombinací hodnot øady E ELEKTRONICKÉ SOUÈÁSTKY Pasivní prvky a elektrotechnické øady 71 Pøíklad 2 1 Toleranèní pole prvkù elektrotechnické øady Spojování prvkù 73 Pøíklad 2 2 Nevhodné spojení prvkù z øady E Výbìr prvkù z elektrotechnické øady 74 Pøíklad 2 3 Návrh dìlièe voltmetru s konstantním vstupním odporem Znaèení rezistorù a kondenzátorù Rezistory Nelineární rezistory 76 Pøíklad 2 4 Omezení nárazového proudu pøi zapnutí obvodu Øízené rezistory Kondenzátory Elektrolytické kondenzátory Druhy kondenzátorù 81 Pøíklad 2 5 Energie nabitého kondenzátoru 82 Pøíklad 2 6 Náhrada akumulátoru kondenzátorem Teplotní závislost pasivních prvkù 83 Pøíklad 2 7 Zmìna odporu vlákna žárovky Kompenzace teplotní závislosti 84 Pøíklad 2 8 Návrh teplotnì nezávislého kondenzátoru Induktivní prvky Cívky Druhy cívek 88 Pøíklad 2 9 Orientaèní návrh tlumivky spínaného zdroje Transformátory 90 Pøíklad 2 9 Návrh sí ového transformátoru Relé Promìnné prvky 94 Pøíklad 2 10 Prùbìh závislosti kapacity varikapu na závìrném napìtí Nelineární elektronické souèástky Unipolární tranzistory 97 4

5 2 21 Vlastnosti a druhy FET 100 Pøíklad 2 11 Nastavení pracovního bodu tranzistoru JFET 101 Pøíklad 2 12 Grafické odvození napì ového zesílení zesilovaèe s JFET Polovodièová dioda Základní zapojení diod Rozdìlení a speciální typy diod 107 Pøíklad 2 13 Urèení parametrù modelu diody ze zmìøené charakteristiky 110 Pøíklad 2 14 Grafické øešení tvarovacího obvodu Bipolární tranzistory Charakteristiky tranzistoru Volba pracovního bodu tranzistoru Mezní a tranzitní kmitoèet Vliv teploty na vlastnosti tranzistoru Nastavení pracovního bodu 119 Pøíklad 2 15 Nastavení pracovního bodu tranzistoru 120 Pøíklad 2 16 Vliv teploty na nastavení pracovního bodu Rozdìlení a použití tranzistorù Vícevrstvé spínací souèástky Struktura a funkce tyristoru Dynamické vlastnosti tyristoru Zpùsoby øízení tyristoru 129 Pøíklad 2 17 Vliv úhlu sepnutí na parametry signálu Dvoubázová dioda Tyristory ve stejnosmìrných obvodech Speciální elektronické prvky Znaèení elektronických prvkù Chlazení polovodièových souèástek 139 Pøíklad 2 17 Návrh deskového chladièe KMITOÈTOVÌ ZÁVISLÉ OBVODY Fázorový poèet v elektronice Reaktance v obvodu støídavého proudu 144 Pøíklad 3 1 Reaktance jako pøedøadník Použití symbolického poètu 146 Pøíklad 3 2 Odvození reaktancí pomocí symbolického poètu 147 Pøíklad 3 3 Náhradní schéma cívky a kondenzátoru Impedanèní a výkonové diagramy 149 Pøíklad 3 4 Mìøení indukènosti metodou tøí ampérmetrù Komplexní jednobrany 151 Pøíklad 3 5 Návrh duálního obvodu 152 Pøíklad 3 6 Zjednodušený výpoèet paralelních impedancí RL a RC 153 5

6 3 6 Filtraèní èlánky 154 Pøíklad 3 7 Urèení komplexního pøenosu dìlièe Pøenos v decibelech 157 Pøíklad 3 8 Konstrukce logaritmické a decibelové stupnice 159 Pøíklad 3 9 Urèení pøenosu pomocí decibelových úrovní 161 Pøíklad 3 10 Zjednodušené poèítání s decibely Integraèní èlánky Derivaèní èlánky Mezní kmitoèet a pøenos èlánkù Vliv èlánkù na tvar signálu 168 Pøíklad 3 11 Integraèní èlánek RC zatížený rezistorem Jednoduché pásmové propusti 170 Pøíklad 3 12 Odvození šíøky pásma propusti 171 Pøíklad 3 13 Odvození pøenosu pásmové propusti a zádrže Wienùv èlánek 173 Pøíklad 3 14 Laditelný Wienùv èlánek Rezonanèní obvody 175 Pøíklad 3 15 Reálný paralelní rezonanèní obvod 176 Pøíklad 3 16 Rezonance v sériovì paralelním obvodu Rezonanèní pásmová propust a zádrž 178 Pøíklad 3 17 Vliv jakosti Q na tvar pøenosových charakteristik 179 Pøíklad 3 18 Pøenosové charakteristiky zádrže Složitìjší RC filtry 184 Pøíklad 3 19 Odvození šíøky pásma pøemostìného T èlánku 186 Pøíklad 3 20 Odvození pøenosu dvojitého T èlánku 186 Pøíklad 3 21 Odvození pøenosu fázovacího RC èlánku 188 Pøíklad 3 22 Výpoèet fázorového diagramu fázovacího èlánku Pasivní kmitoètové korektory 191 Pøíklad 3 23 Návrh korektoru hloubek 193 Pøíklad 3 24 Návrh nízkofrekvenèního sdruženého korektoru Symbolické øešení èlánkù 195 Pøíklad 3 25 symptotické øešení pøenosových charakteristik Rozdìlení elektronických filtrù 198 Pøíklad 3 26 Návrh reproduktorové výhybky 6 db na oktávu 199 Pøíklad 3 27 Návrh reproduktorových výhybek 12 db na oktávu Útlumové èlánky PØECHODNÉ DÌJE Význam pøechodných dìjù Pøíklady analogií Exponenciální charakter dìjù Èasová konstanta pøechodného dìje 207 Pøíklad 4 1 Urèení parametrù funkce u = U MX (1 e t/t ) 208 6

7 Pøíklad 4 2 Grafická konstrukce parametrù pøechodného dìje Pøechodné dìje v RC obvodu 210 Pøíklad 4 3 Odvození vztahù pro vybíjení kondenzátoru Pøechodné dìje v RL obvodu 213 Pøíklad 4 4 Odvození vztahù pro pøipojení zdroje k RL obvodu Výkonové pomìry v RC obvodu 215 Pøíklad 4 5 Urèení maximálního výkonu dodávaného do kondenzátoru Výkonové pomìry v RL obvodu 216 Pøíklad 4 6 Energetické pomìry v obvodech po odpojení zdroje Využití pøechodných dìjù v elektronice 218 Pøíklad 4 7 Urèení poèátku nekoneèna pøi nabíjení kondenzátoru 219 Pøíklad 4 8 Návrh astabilního klopného obvodu s èasovaèem Pøíklad 4 9 Návrh monostabilního klopného obvodu s èasovaèem Pøíklad 4 10 Rozmítaný generátor s èasovaèem Pøíklad 4 11 Generátor obdélníkù se støídou 1 : Pøíklad 4 12 Zapojení multivibrátoru s diodovou výhybkou 223 Pøíklad 4 13 D pøevod metodou dvojí integrace (dual slope) Øešení složitìjších obvodù 224 Pøíklad 4 14 Závislost zvlnìní na pomìru periody k èasové konstantì 226 Pøíklad 4 15 Pomìry v obvodu pøi promìnné støídì S = t 1 /T 228 Pøíklad 4 16 nalogový mìøiè kmitoètu s èasovaèem Pøíklad 4 17 Pøevodník napìtí-kmitoèet s èasovaèem Pøíklad 4 18 Zjednodušení obvodu Théveninovou vìtou 232 Pøíklad 4 19 Pøenos energie mezi kondenzátory 233 Pøíklad 4 20 Odezva integraèního èlánku na obdélníkový impulz 237 Pøíklad 4 21 Øešení rezonanèního obvodu operátorovým poètem Pøechodné dìje v RLC obvodech 240 Pøíklad 4 22 Odvození prùbìhù složitìjšího pøechodného dìje 243 Pøíklad 4 23 Urèení èinitele jakosti rezonanèního obvodu 244 Pøíklad 4 24 Pøipojení støídavého zdroje do RL obvodu 246 Pøíloha - Operátorový slovník NLÝZ SIGNÁLÙ Úvod do harmonické analýzy Vznik napìtí sinusového prùbìhu 261 Pøíklad 5 1 Odvození komplexního tvaru zápisu harmonické funkce Fourierùv rozvoj signálu 263 Pøíklad 5 2 Výpoèet spektra obdélníkového signálu ±5 V/1 khz Grafickopoèetní metoda analýzy 267 Pøíklad 5 3 Numerický výpoèet spektra obdélníkù ±5 V/1 khz 267 Pøíklad 5 4 Program pro výpoèet koeficientù Fourierovy øady Støední a efektivní hodnota 271 Pøíklad 5 5 Výpoèet støední a efektivní hodnoty obdélníkového napìtí 274 Pøíklad 5 5 Výpoèet støední a efektivní hodnoty usmìrnìného napìtí 274 7

8 5 6 Èinitelé tvaru signálu 275 Pøíklad 5 6 Výpoèet èinitelù tvaru usmìrnìných napìtí Skládání kmitù a Lissajousovy obrazce 280 Pøíklad 5 7 Urèení fázového posuvu z Lissajousova obrazce Prùchod signálu lineární soustavou 283 Pøíklad 5 8 Odvození výstupního signálu metodou Fourierovy øady Nelineární zkreslení signálu 285 Pøíklad 5 9 Rozbor èinnosti nabíjeèky akumulátorù 286 Pøíloha-Fourierovy rozvoje signálù ZESILOVÈE Základní vlastnosti zesilovaèù Zpìtná vazba 297 Pøíklad 6 1 Kritérium stability zesilovaèe Druhy zpìtných vazeb Vliv zpìtných vazeb na obvody 300 Pøíklad 6 2 Vliv zpìtné vazby na šíøku pásma zesilovaèe Parazitní zpìtné vazby Základní tranzistorové zesilovaèe Tøídy zesilovaèù 307 Pøíklad 6 3 Energetická úèinnost zesilovaèe tøídy a tøídy B Stabilizace pracovního bodu Øešení tranzistorového zesilovaèe 312 Pøíklad 6 4 nalýza zapojení zesilovaèe 314 Pøíklad 6 5 Návrh jednostupòového zesilovaèe se zesílením U = Pøíklad 6 6 Návrh dvoustupòového zesilovaèe Koncové výkonové zesilovaèe 320 Pøíklad 6 7 Simulace vlivu vazební kapacity na vlastnosti zesilovaèe Vazby mezi stupni zesilovaèe Stejnosmìrné zesilovaèe 323 Pøíklad 6 8 Návrh rozdílového zesilovaèe Operaèní zesilovaèe 326 Pøíklad 6 9 Zdroje proudu v operaèních zesilovaèích 328 Pøíklad 6 10 Rozbor zapojení operaèního zesilovaèe B Základní zapojení OZ 330 Pøíklad 6 11 Souètový a rozdílový zesilovaè 332 Pøíklad 6 12 Výkonový mùstkový zesilovaè s MD Nelineární zesilovaèe 334 Pøíklad 6 13 Kompenzované logaritmické zesilovaèe Lineární usmìròovaèe 339 Pøíklad 6 14 Návrh elektronického voltmetru ktivní filtry 341 8

9 Pøíklad 6 15 Butterworthova aproximace dolní propusti pátého øádu 346 Pøíklad 6 16 Odvození pøenosu dolní propusti druhého øádu 346 Pøíklad 6 17 Návrh dolní propusti druhého øádu 348 Pøíklad 6 18 Návrh složitìjšího filtru Integrátor a derivátor Syntetické reaktance 355 Pøíklad 6 18 Pásmová zádrž s umìlou indukèností 355 Pøíloha-pøíklady zapojení s operaèními zesilovaèi GENERÁTORY Princip generátorù LC oscilátory Oscilátory s krystalem Dynatronové oscilátory 378 Pøíklad 7 1 Tranzistorový jednobran se záporným dynamickým odporem RC oscilátory 380 Pøíklad 7 2 Rozbor zapojení nízkofrekvenèního generátoru Stabilizace amplitudy oscilací 383 Pøíklad 7 3 Návrh regulaèního obvodu 384 Pøíklad 7 4 Návrh Wienova oscilátoru Jiná øešení oscilátorù 388 Pøíklad 7 5 Oscilátory se dvìma integrátory Záznìjové generátory Fázový závìs a syntéza kmitoètu Fázové detektory 395 Pøíklad 7 6 Rozbor zapojení PLL CMOS Násobièky kmitoètu 398 Pøíklad 7 7 Návrh tvarovacího ztrojovaèe kmitoètu 399 Pøíklad 7 8 Optimální nastavení pracovního bodu násobièe 401 Pøíklad 7 9 Násobiè a syntezátor kmitoètu s obvodem fázového závìsu Dìlièe kmitoètu 404 Pøíklad 7 10 plikace dìlièù kmitoètu Napìtím øízené generátory 406 Pøíklad 7 11 VCO z obvodu fázového závìsu Generátory neharmonických kmitù 411 Pøíklad 7 12 Generátory se zdrojem proudu Komparátory napìtí 413 Pøíklad 7 13 Multivibrátor s operaèním zesilovaèem 416 Pøíklad 7 14 Blikaè jako astabilní klopný obvod 417 Pøíklad 7 15 Generátory trojúhelníkového prùbìhu 418 Pøíklad 7 16 Relaxaèní generátory s prvky s S charakteristikou 420 9

10 7 16 Funkèní generátory 421 Pøíklad 7 17 Zapojení s integrovaným generátorem XR Pøíklad 7 18 Návrh pasivního tvarovaèe trojúhelník-sinus 423 Pøíklad 7 19 Generátory schodového prùbìhu Speciální generátory NPÁJECÍ ZDROJE Elektrochemické zdroje Vlastnosti primárních èlánkù kumulátorové èlánky Nabíjecí obvody èlánkù 430 Pøíklad 8 1 Pøíklady zapojení obvodù pro rychlé nabíjení èlánkù Sí ové zdroje Usmìròovaèe Násobièe napìtí 438 Pøíklad 8 2 Experimentální ovìøení vlastností násobièe 439 Pøíklad 8 3 Mìnièe napìtí s Filtrace napìtí 441 Pøíklad 8 4 Návrh filtraèní kapacity stabilizovaného zdroje 442 Pøíklad 8 5 Návrh filtraèní kapacity nestabilizovaného zdroje Speciální usmìròovaèe 445 Pøíklad 8 6 Øídicí obvody tyristoru Stabilizátory napìtí 447 Pøíklad 8 7 Sériový a paralelní stabilizátor s tranzistorem Integrované stabilizátory 452 Pøíklad 8 8 Návrh regulovatelného zdroje 454 Pøíklad 8 9 Návrh symetrického stabilizovaného zdroje Vícesvorkové stabilizátory Stabilizátory s omezením proudu 457 Pøíklad 8 10 Pøíklady zapojení s obvodem L Stabilizátory proudu Speciální stabilizátory 461 Pøíklad 8 11 Zdroj se spínaným stabilizátorem L LITERTUR 467 REJSTØÍK 469 Knihy nakladatelství BEN - technická literatura 474 Program VISIO (kterým byly nakresleny obrázky)

11 ÚVOD Elektronika je obor elektrotechniky, který zasahuje témìø do všech ostatních oblastí techniky Pùvodnì se elektronikou rozumìla nauka o chování volných elektronù v plynu a ve vakuu Nyní se nejèastìji definuje jako odvìtví elektrotechniky, které se zabývá generováním a zpracováním elektrických signálù Kromì zpracování signálù se rozvíjí i využívání elektronických obvodù v silnoproudé elektrotechnice Podle oblasti použití se elektronika rozdìluje na: prùmyslovou, výkonovou, spotøební, lékaøskou, radioelektroniku a autoelektroniku Elektronika navazuje na poznatky z obecné elektrotechniky, fyziky i matematiky a tvoøí základ pro další technická odvìtví, jako jsou telekomunikace, radiotechnika, kybernetika, automatizace i výpoèetní technika Historie elektroniky je pøitom relativnì krátká V roce 1904 vynalezl J FLEMING diodu a o tøi roky pozdìji byla objevena trioda (LEE DE FOREST) Dalším mezníkem je vynález tranzistoru v roce 1948 (W SHOCKLEY, J BRDEEN a W BRTTIN) Následoval vývoj integrovaných obvodù a èíslicové techniky Témìø exponenciální vývoj elektronických obvodù je nejlépe patrný v oblasti osobních poèítaèù Další vývoj je obtížné pøedvídat, protože nelze vylouèit i technické využití zcela nových objevù Pøestože se tato kniha zabývá pouze klasickou analogovou technikou, není a asi ani nemùže být tato omezená èást elektroniky zpracována vyèerpávajícím zpùsobem Nicménì základní obvody i principy jsou v publikaci vysvìtleny a procvièeny v øadì øešených pøíkladù Osvojení teoretických poznatkù mùže znaènì urychlit praktické cvièení Pro tento úèel jsou ideální simulaèní programy, jako je napø : Elektronics Worbench (EWB), TIN a Micro-Cap, jejichž demoverze lze stáhnout z internetu na adresách: www interaktiv com, www tina com, www spectrum-soft com Pøedpokládám, že kniha najde své ètenáøe v øadách studentù i ostatních zájemcù o daný obor a rád bych ji vìnoval svým žákùm V Brnì dne 1 øíjna 1997 autor 11

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Obor vzdělání: 2-1-M/01 Elektrotechnika (slaboproud) Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: druhý, třetí Počet týdenních vyučovacích hodin ve

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

Učební osnova předmětu. Elektronika. studijního oboru. 26-41-M/01 Elektrotechnika (silnoproud)

Učební osnova předmětu. Elektronika. studijního oboru. 26-41-M/01 Elektrotechnika (silnoproud) Učební osnova předmětu Elektronika studijního oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika (silnoproud) Pojetí vyučovacího předmětu Předmět elektronika je základním odborným předmětem a je úvodním předmětem do oblasti

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učebního materiálu předmět, tematický celek ročník CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_ZIL_VEL_123_12

Více

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK ELEKTRONICKÉ PRVKY Praha 2011 Tato monografie byla vypracována a publikována s podporou Rozvojového projektu VŠPJ na rok 2011. Bohumil Brtník, David Matoušek Elektronické

Více

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství Vytvořeno v

Více

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Polovodičové usměrňovače a zdroje Polovodičové usměrňovače a zdroje Druhy diod Zapojení a charakteristiky diod Druhy usměrňovačů Filtrace výstupního napětí Stabilizace výstupního napětí Zapojení zdroje napětí Závěr Polovodičová dioda Dioda

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Semestrální práce RLC obvody Michaela Šebestová 28.6.2009 Obsah 1 Úvod 2 Teorie elektrotechniky 2.1 Použité teorémy fyziky 2.1.1

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze. Nejprve několik fyzikálních analogií úvodem Rezonance Rezonance je fyzikálním jevem, kdy má systém tendenci kmitat s velkou amplitudou na určité frekvenci, kdy malá budící síla může vyvolat vibrace s velkou

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Elektronický oscilátor

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Učební osnova vyučovacího předmětu elektrotechnika Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

Vladimír Straka ELEKTRONIKA

Vladimír Straka ELEKTRONIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Vladimír Straka ELEKTRONIKA SOUBOR PŘÍPRAV PRO 2. R. OBORU 26-41-M/01 Elektrotechnika - Mechatronika

Více

Měření hustoty plazmatu interferometrickou metodou na Tokamaku GOLEM

Měření hustoty plazmatu interferometrickou metodou na Tokamaku GOLEM Měření hustoty plazmatu interferometrickou metodou na Tokamaku GOLEM Ondřej Grover Gymnázium Jana Nerudy 7. konference projektu Cesta k Vědě 26.5.2011 Osnova prezentace 1 Vlnovodný systém 2 Analogový vyhodnocovací

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 5. ročník šestiletého a 3. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů G Gymnázium Hranice Přírodní vědy

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

Zdeněk Faktor. Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje

Zdeněk Faktor. Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje Zdeněk Faktor Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje 2002 Přestože transformátory a tlumivky byly v nejmodernějších elektronických zařízeních do značné míry nahrazeny jinými obvodovými prvky,

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Voltampérová charakteristika spotřebiče Eva Bochníčková

pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Voltampérová charakteristika spotřebiče Eva Bochníčková pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Eva Bochníčková Výstup RVP: Klíčová slova: žák měří vybrané veličiny vhodnými metodami, zpracuje získaná data formou grafu; porovná získanou závislost s

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK REZONANČNÍCH OBVODŮ Číslo úlohy 301-3R Zadání

Více

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_EM_1.08_měření VA charakteristiky usměrňovací diody Střední odborná škola a Střední

Více

11. Polovodičové diody

11. Polovodičové diody 11. Polovodičové diody Polovodičové diody jsou součástky, které využívají fyzikálních vlastností přechodu PN nebo přechodu kov - polovodič (MS). Nelinearita VA charakteristiky, zjednodušeně chápaná jako

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek:

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

Základní elektronické obvody

Základní elektronické obvody Základní elektronické obvody Soustava jednotek Coulomb (C) = jednotka elektrického náboje q Elektrický proud i = náboj, který proteče průřezem vodiče za jednotku času i [A] = dq [C] / dt [s] Volt (V) =

Více

CVIČENÍ V MICRO-CAPU PRACOVNÍ SEŠIT. Jméno, třída, šk.r.

CVIČENÍ V MICRO-CAPU PRACOVNÍ SEŠIT. Jméno, třída, šk.r. CVIČENÍ V MICRO-CAPU PRACOVNÍ SEŠIT Jméno, třída, šk.r. TEMATICKÝ PLÁN VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Programové vybavení (PRV) Základy obvodové analýzy na počítači Studijní obor 26-47 - M/002 Elektronické počítačové

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

Bipolární tranzistory. Produkt: Zavádění cizojazyčné terminologie do výuky odborných předmětů a do laboratorních cvičení

Bipolární tranzistory. Produkt: Zavádění cizojazyčné terminologie do výuky odborných předmětů a do laboratorních cvičení Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň, Klatovská 109 Tento projekt

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu..07/.5.00/34.058 Číslo materiálu VY_3_INOVAE_ENI_3.ME_0_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014/2015

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014/2015 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014/2015 1. Povinná profilová zkouška Praktická zkouška z odborných předmětů Předmět POA: 1.Grafika 2.MS Office Předmět UCE a PRA:

Více

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI Označování komponent ve schématu Zkratky jmenovitých hodnot rezistorů a kondenzátorů Zobrazování komponentů ve schématu Elektrotechnická schémata

Více

ó ž Ž ť Ó Ž Č Ž ž ž Ž ž Ž Š Ž ď ž Ž ž ž Š Ž ž Š Ž Ž ó Ž Ž Č ó ž Ž ž ž ž Ů ž ž Ž Ů ť ž Ž ž Ž Ž ž ž Ž É ó É É ž Ž Ž ó Ž Ě ť ó Á Ž Á ť Ó Ů Ů Ý ÓŽ Ž Ó ž Č Ž ž ž Ů Ů ž Ů ž ž ž ž ž ž ž É ť ó Š ž ó Š ž ť ó Ď

Více

Dioda - ideální. Polovodičové diody. nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem)

Dioda - ideální. Polovodičové diody. nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem) Polovodičové diody: deální dioda Polovodičové diody: struktury a typy Dioda - ideální anoda [m] nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem) deální vs. reálná

Více

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně Rozmanitost signálů v komunikační technice způsobuje, že rozdělení měřicích metod není jednoduché a jednoznačné.

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

základní vzdělávání druhý stupeň

základní vzdělávání druhý stupeň Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Pavel Broža Datum 5. ledna. 2014 Ročník 8. a 9. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Fyzika Tematický okruh

Více

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Obor vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření slaboproud Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: čtvrtý Počet týdenních vyučovacích

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 žák řeší úlohy na vztah pro okamžitou výchylku kmitavého pohybu, určí z rovnice periodu frekvenci, počáteční fázi kmitání vypočítá periodu a

Více

FYZIKA. Jednou z možností výkladu dějů v elektromagnetickém oscilátoru v podobě

FYZIKA. Jednou z možností výkladu dějů v elektromagnetickém oscilátoru v podobě FYZIKA Experiment v učivu o kmitání elektromagnetického oscilátoru OLDŘICH LEPIL FRANTIŠEK LÁTAL Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc Jednou z možností výkladu dějů v elektromagnetickém oscilátoru v podobě

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1.

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1. Aktivní filtry Filtr je obecně selektivní obvod, který propouští určité frekvenční pásmo, zatímco ostatní frekvenční pásma potlačuje. Filtry je možno realizovat sítí pasivních součástek, tj. rezistorů,

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro:

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro: Mistrovství České republiky soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2011 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann. VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Návrh tlumivky akumulačního vzestupného měniče

Návrh tlumivky akumulačního vzestupného měniče Návrh tlumivky akumulačního vzestupného měniče ing. Josef Jansa Tento příspěvek přináší výsledky měření účinnosti akumulačního vzestupného měniče v závislosti na parametrech použité pracovní tlumivky.

Více

Fázový závěs. 1. Zadání:

Fázový závěs. 1. Zadání: Fázový závěs 1. Zadání: A. Na ázovém závěsu (IO NE 565 ve školním přípravku) změřte: a) vlastní kmitočet 0 oscilátoru řízeného napětím (VCO) b) závislost kmitočtu VCO na řídicím napětí (vstup VCO IN) v

Více

Ultrazvuková defektoskopie. M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman

Ultrazvuková defektoskopie. M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman Ultrazvuková defektoskopie M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman Praha 2011 ISBN 978-80-254-6606-3 2 OBSAH 1. Předmluva 7 2. Základní pojmy 9 2.1. Fyzikální základy ultrazvuku a akustické veličiny 9

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2011 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus. Profilová část maturitní zkoušky 2 povinné zkoušky 3 povinné zkoušky

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2011 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus. Profilová část maturitní zkoušky 2 povinné zkoušky 3 povinné zkoušky 1. povinná zkouška Společná část maturitní zkoušky sub) MATURITNÍ ZKOUŠKA 2011 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Profilová část maturitní zkoušky 2 povinné zkoušky 3 povinné zkoušky I. Ekonomika před

Více

Měření VA charakteristik polovodičových diod

Měření VA charakteristik polovodičových diod ysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 4 Měření A charakteristik polovodičových diod Datum měření: 8.. Datum

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové Stejnosměrný proud I Dosud jsme se při studiu elektrického pole zabývali elektrostatikou, která studuje elektrické náboje v klidu. V dalších kapitolách budeme studovat pohybující se náboje elektrický proud.

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti 120419-moduly 006 až 010 Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti Vytvořil jsem si sadu vlastních modulů pro řešení zpětné vazby v DCC kolejišti. Z praktických důvodů jsem moduly rozdělil na detektory obsazení

Více

Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů

Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů Jak jsme se již dozvěděli, používá společnost Danfoss stejnosměrné tlumivky jako standardní řešení ke zmírnění působení harmonických kmitočtů. Existují ale

Více

Obsah OBVODY STŘÍDAVÉHO PROUDU S LINEÁRNÍMI JEDNOBRANY A DVOJBRANY. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Přemysl Šedivý

Obsah OBVODY STŘÍDAVÉHO PROUDU S LINEÁRNÍMI JEDNOBRANY A DVOJBRANY. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Přemysl Šedivý OBVODY STŘÍDVÉHO POD S NEÁNÍM JEDNOBNY DVOJBNY Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o yziku Přemysl Šedivý Obsah Jednoduchý obvod střídavého proudu Řešení obvodů střídavého proudu pomocí ázorového

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XI Název: Charakteristiky diody Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 9.1.2009 Odevzdal

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 9 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku zenerovy diody v propustném i závěrném směru. Charakteristiky znázorněte graficky. b) Vypočtěte a graficky znázorněte statický odpor diody

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Diody a usměrňova ovače Přednáška č. 2 Milan Adámek adamek@ft.utb.cz U5 A711 +420576035251 Diody a usměrňova ovače 1 Voltampérová charakteristika

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

Parametry a aplikace diod

Parametry a aplikace diod Cvičení 6 Parametry a aplikace diod Teplotní závislost propustného úbytku a závěrného proudu diody (PSpice) Reálná charakteristika diody, model diody v PSpice Extrakce parametrů diody pro PSpice Měření

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 9 V ELEKTROTECHNICE Schémata Schéma = Specifický druh technického výkresu. Používá standardizovaných značek pro zobrazení základních elementů celku, které jsou definovaným způsobem propojeny

Více

Při návrhu FIR filtru řešíme obvykle následující problémy:

Při návrhu FIR filtru řešíme obvykle následující problémy: Návrh FIR filtrů Při návrhu FIR filtru řešíme obvykle následující problémy: volba frekvenční odezvy požadovaného filtru; nejčastěji volíme ideální charakteristiku normovanou k Nyquistově frekvenci, popř.

Více

Otázky z ELI 1/10. 15. Jaký je vztah mezi napětím a proudem na induktoru (obecně a v případě po určitou dobu konstantního napětí)

Otázky z ELI 1/10. 15. Jaký je vztah mezi napětím a proudem na induktoru (obecně a v případě po určitou dobu konstantního napětí) Otázky z ELI 1. V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí Volt 2. V jakých jednotkách se vyjadřuje proud Amper 3. V jakých jednotkách se vyjadřuje odpor Ohm 4. V jakých jednotkách se vyjadřuje kapacita Farad

Více

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry 18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení

Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Autoři textu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. Brno 0.2.200 Obsah ZAŘAZENÍ PŘEDMĚT VE

Více

Easy to use remote experiments WITHOUT laboratory systems. doc. RNDr. František (Jiří) (ISES) Lustig, CSc., MFF-UK Praha

Easy to use remote experiments WITHOUT laboratory systems. doc. RNDr. František (Jiří) (ISES) Lustig, CSc., MFF-UK Praha Easy to use remote experiments WITHOUT laboratory systems doc. RNDr. František (Jiří) (ISES) Lustig, CSc., MFF-UK Praha ICTE Rožnov pod Radhoštěm 2013 Trend počítačem podporovaných experimentů: ISES -

Více

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže 1 Měření paralelní kompenzace v zapoení do troúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže íle úlohy: Trofázová paralelní kompenzace e v praxi honě využívaná. Úloha studenty seznámí s vlivem

Více

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,

Více

3 Editor Capture. 3.1 Práce s projekty. Analýza elektronických obvodů programem PSpice 9

3 Editor Capture. 3.1 Práce s projekty. Analýza elektronických obvodů programem PSpice 9 Analýza elektronických obvodů programem PSpice 9 3 Editor Capture U editoru Capture závisí nabídka hlavní lišty na tom, které okno pracovní plochy je aktivované. V dalším textu budou popsány jen ty položky,

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Elektronické praktikum EPR1

Elektronické praktikum EPR1 Elektronické praktikum EPR1 Úloha číslo 2 název Vlastnosti polovodičových prvků Vypracoval Pavel Pokorný PINF Datum měření 11. 11. 2008 vypracování protokolu 23. 11. 2008 Zadání 1. Seznamte se s funkcí

Více

Osnovy inovované výuky

Osnovy inovované výuky Registrační číslo projektu: Název projektu: Produkt č.1 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Osnovy inovované výuky oboru Technik automatizace a elektroniky Kolektiv autorů 2014 Obsah 1. Automatizace

Více

Dioda jako usměrňovač

Dioda jako usměrňovač Dioda A K K A Dioda je polovodičová součástka s jedním P-N přechodem. Její vývody se nazývají anoda a katoda. Je-li na anodě kladný pól napětí a na katodě záporný, dioda vede (propustný směr), obráceně

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více