Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1"

Transkript

1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba, ddávka neb stavební práce) Datum vyhlášení výzvy k pdání nabídek Registrační čísl prjektu Název prjektu Název / bchdní firma zadavatele ZDEMAR rzvj kmpetencí lidských zdrjů splečnsti Služba CZ /0.0/0.0/16_043/ ZDEMAR rzvj kmpetencí lidských zdrjů splečnsti ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.. Sídl zadavatele Smetanva 683, Chabařvice Osba právněná jednat za zadavatele, její telefn a vá adresa IČ zadavatele / DIČ zadavatele Kntaktní sba zadavatele ve věci zakázky, její telefn a e- mailvá adresa Lhůta pr pdání nabídek Míst pr pdání nabídek Bc. Mirslav Vlach / CZ Bc. Dminika Kubešvá d 10:00 hd. ALNIO Grup s.r.., Kunicva 284/39, Brn Ppis (specifikace) předmětu zakázky Zakázka je splufinancvána z Evrpské unie Evrpský sciální fnd Operační prgram zaměstnanst. Registrační čísl prjektu CZ /0.0/0.0/16_043/ Název prjektu: ZDEMAR rzvj kmpetencí lidských zdrjů splečnsti. Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů v rámci těcht aktivit: 1. Sft skills 2. Účetnictví a eknmické kurzy Závazný seznam kurzů a jejich bsahvá náplň jsu uvedeny v přílze č. 7, která je nedílnu sučásti tét Výzvy. Pdmínky a pžadavky zadavatele pr tut zakázku: Cílvu skupinu vzdělávacích kurzů jsu veducí a administrativní pracvníci splečnsti ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.. Jednh šklení se může zúčastnit maximálně 12 sb cílvé skupiny. Všechny kurzy, jež jsu předmětem tét zakázky (viz. př. č. 7) jsu pr účastníka závazné a budu realizvány prezenční frmu, kdy jedna vyučvací hdiny dpvídá délce 60 minut. Přestávky se nezapčítávají d vyučvacích hdin. 1 Ple s pvinnými náležitstmi výzvy jsu pdbarvená. Strana: 1 z 8

2 P úspěšném abslvvání kurzů zařazených d prjektu, bude jedntlivým účastníkům přidělen svědčení, příp. certifikát abslvvání. Zadavatel pžaduje, aby výuka prbíhala na principu interaktivníh výukvéh mdelu, který bude spjvat prvky terie, hry a praxe. Z th důvdu musí nabídka účastníka bsahvat závazný ppis způsbu realizace prjektu viz. přílha č. 6. Ddavatel je pvinen ke každému vzdělávacímu kurzu ddat dkumentaci, která bsahuje: název vzdělávacíh kurzu, název vzdělávacíh subjektu, typ kurzu tevřený neb uzavřený kurz, bsahvu strukturu vzdělávacíh kurzu, u kurzů kmbinvaných z témat věcně spadajících d různých aktivit také časvu dtaci/pčet hdin výuky skupin témat spadajících vždy d jedné z aktivit, u nichž příjemce nezvlí ze všech relevantních aktivit tu s nejnižším jedntkvým nákladem, viz kap Specifická část pravidel pr žadatele a příjemce v rámci OPZ pr prjekty s jedntkvými náklady zaměřené na další prfesní vzdělávání), využívané frmy vzdělávání v rámci vzdělávacíh kurzu a jejich časvu dtaci/pčet hdin výuky (s uvedením, zda má vyučvací hdina 60 neb 45 minut), tj. detail k pdprvanému vzdělávání (např. teretická a praktická část vzdělávacíh kurzu) a detail k případnému nepdprvanému vzdělávání (např. stáž, e-learning apd.), časvu dtaci kurzu/pčet hdin výuky ve vyučvacích hdinách (s uvedením, zda má vyučvací hdina 60 neb 45 minut) a délku kurzu (rzuměn přepčet časvé dtace kurzu/pčet hdin výuky na hdiny dpvídající délce 60 minut) přičemž platí, že d délky kurzu se zapčítává jak pdprvané, tak nepdprvané vzdělávání v rámci danéh kurzu, vymezení, jaký pdíl dcházky musí každý úspěšný abslvent minimálně splnit, pkud je takvý pdíl stanven v rzsahu větším než 70 % délky danéh kurzu, výčet případných šklicích (výukvých) materiálů a pmůcek, seznam dpručené studijní literatury, způsb věření znalstí/dvednstí, vzr svědčení/certifikátu ptvrzení abslvvání dle pravidel a vzru OPZ ( Tut dkumentací k bsahu vzdělávacíh kurzu může být sylabus, antace, akreditace, prgram kurzu, nrma, vyhláška aneb jiný bdbný dkument neb dkumenty, které budu bsahvat výše uvedené náležitsti. Ke každému kurzu budu dále pskytnuty prezenční listiny v ptřebném pčtu, zpracvané dle vzru, který je k dispzici na prtálu Nabídka účastníka musí bsahvat všechna uvedená šklení v celém svém rzsahu, není přípustné nabídnut puze některá šklení neb puze části. Účastník je vázán celým bsahem své nabídky p celu dbu zadávací lhůty, která začíná běžet kamžikem sknčení lhůty pr pdání nabídek a knčí dnem dručení známení zadavatele výběru nejvhdnější nabídky. Zadavatel stanvuje zadávací lhůtu v délce 60 kalendářních dnů. Sučástí nabídky každéh účastníka musí být rvněž výčet pdddavatelů a vyjádření jejich pdílů na zakázce: účastník má práv plnit část zakázky pmcí pdddavatelů, účastník v takvém případě uvede výčet všech pdddavatelů a jejich pdílů na plnění zakázky včetně prcentuálníh vyjádření na knkrétní části plnění zakázky. Strana: 2 z 8

3 Seznam pdddavatelů účastník předlží i v tm případě, že zakázku pdddavatelsky plnit nebude, přičemž tut skutečnst d seznamu pdddavatelů uvede a stvrdí ji pdpisem sby právněné za účastníka jednat. K uvedení výčtu pdddavatelů účastník může pužít vzr - přílhu č. 3 tét zadávací dkumentace. Předpkládaná hdnta zakázky v Kč (bez DPH) Lhůta ddání / časvý harmngram plnění / dba trvání zakázky Míst ddání / převzetí plnění Kč bez DPH Celkvá dba plnění všech kurzů je předpkládána v bdbí červenec 2017 srpen Kurzy budu prbíhat průběžně s peridu šklení min. 1 x měsíčně. Závazný harmngram realizace plnění zakázky bude zpracván zadavatelem a při pdpisu smluvy prjednán s vítězným ddavatelem a uznán za závazný. Místem plnění všech vzdělávacích aktivit a šklení bude adresa sídla zadavatele: Smetanva 683, Chabařvice Pravidla pr hdncení nabídek, která zahrnují i) kritéria hdncení, ii) metdu vyhdncení nabídek v jedntlivých kritériích a iii) váhu neb jiný matematický vztah mezi kritérii Základním hdntícím kritériem pr zadání zakázky je nejnižší nabídkvá cena (váha 100%). Nabídky budu seřazeny pdle výše nabídkvé ceny v Kč bez DPH. Zakázka bude přidělena účastníkvi, který pdal nabídku s nejnižší nabídkvu cenu. Základní pžadavky na prkázání kvalifikace ddavatele 2 Zadavatel pžaduje dlžit: ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST Splnění základní způsbilsti dle 74 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek. (závazný vzr je přílhu č. 2a a 2b tét Výzvy). PROFESNÍ ZPŮSOBILOST Splnění prfesní způsbilsti předlžením: dkladu právnění k pdnikání v rzsahu dpvídajícímu předmětu zakázky, výpis z bchdníh rejstříku, pkud je vněm zapsán, čí výpis z jiné bdbné evidence, pkud je v ní zapsán. Výpis z bchdníh rejstříku nesmí být starší tří měsíců přede dnem zahájení výběrvéh řízení. Dkumenty prkazující splnění prfesní způsbilst účastník dlží frmu prsté kpie pžadvaných dkumentů. TECHNICKÁ KVALIFIKACE Seznam významných služeb Technicku kvalifikaci prkáže ddavatel, který dlží seznam min. 3 významných služeb bdbnéh charakteru pskytnutých za pslední 3 rky před zahájením výběrvéh řízení ve finančním bjemu min Kč bez DPH za každu zakázku (z th min Kč v blasti sft skills). Seznam bude mít frmu čestnéh prhlášení s pdpisem sby právněné jednat jménem neb za ddavatele. 2 Další pžadavky mhu být zadavatelem specifikvány v závěrečné části výzvy k pdání nabídek. Strana: 3 z 8

4 Osvědčení musí zahrnvat tyt údaje: a) název zakázky, b) cenu zakázky, c) ppis předmětu zakázky (včetně uvedení specifikace kurzů ad níže), d) dbu pskytnutí, e) identifikační údaje bjednavatele. Za zakázku bdbnéh charakteru je pvažvána realizace vzdělávacích kurzů jak je předmět plnění zakázky (sft skills neb účetní a eknmické kurzy). Hlavní důraz klade zadavatel na blast sft skills, z th důvdu musí činit hdnta vzdělávacích aktivit v sft skills min Kč v rámci každé dlžené zakázky. Uchazeč je právněn dlžit reference puze z blasti sft skills. Předmětem každé reference v blasti sft skills musí být realizace min. 3 z 9 následujících kurzů: time management, vedení a kučink zaměstnanců, emční inteligence, self management, asertivní jednání, strategické myšlení, leadership neb talent management. Z ppisu předmětu dlžených referenčních zakázek musí vyplývat, které kurzy byly v dané zakázce realizvány. Realizační tým Ddavatel je pvinen v rámci nabídky předlžit realizační tým, který bude mít min. 3 členy. K prkázání splnění uvedených pdmínek ddavatel musí v nabídce předlžit: 1. seznam členů realizačníh týmu, 2. prfesní živtpisy členů realizačníh týmu. Zpracvaný prfesní živtpis každéh uvedenéh člena realizačníh týmu musí bsahvat: jmén a příjmení příslušnéh člena realizačníh týmu, nejvyšší dsažené vzdělání, přehled a stručný ppis dsažené praxe a zkušenstí, z něhž musí být patrné splnění pžadvaných pdmínek (vč. značení prjektu, dby a pracviště, kde praxi získal), vztah k ddavateli, pdpis příslušnéh člena týmu, Sučástí živtpisu bude čestné prhlášení, že se člen prjektvéh týmu bude přím pdílet na realizaci zakázky. Seznam členů realizačníh týmu ddavatele bude ddavatelem předlžen ve frmě čestnéh prhlášení, tzn., bude pdepsán sbu právněnu jednat jménem či za ddavatele. Realizační tým účastníka musí být min. 3 členný, přičemž lektři pr jedntlivé kurzy musí splnit min. pžadavky uvedené v tabulce níže. Jeden člen týmu může zastávat úlhu více lektrů. Lektr Min. pžadavky Lektr - Time management - Délka šklící praxe v blasti time management min. 3 rky. - Minimálně 3 realizvané vzdělávací prjekty v blasti time management za pslední 3 rky. - Prfesní praxe s vedením min. 3 člennéh týmu. Lektr - Vedení a kučink zaměstnanců - Délka šklící praxe v blasti vedení a kučink zaměstnanců min. 3 rky. - Minimálně 3 realizvané vzdělávací prjekty v blasti vedení a kučink zaměstnanců za pslední 3 rky. - Prfesní praxe s vedením min. 3 člennéh týmu. Strana: 4 z 8

5 Lektr - Emční inteligence - Délka šklící praxe v blasti emční inteligence min. 3 rky. - Minimálně 3 realizvané vzdělávací prjekty v blasti emční inteligence za pslední 3 rky. Lektr - Self management - Délka šklící praxe v blasti self management min. 3 rky. - Minimálně 3 realizvané vzdělávací prjekty v blasti self management za pslední 3 rky. Lektr Asertivní jednání - Délka šklící praxe v blasti asertivní jednání min. 3 rky. - Minimálně 3 realizvané vzdělávací prjekty v blasti asertivní jednání za pslední 3 rky. Lektr - Strategické myšlení, plánvání, rzhdvání a řízení - Délka šklící praxe v blasti strategické myšlení / plánvání / řízení min. 3 rky. - Minimálně 3 realizvané vzdělávací prjekty v blasti strategické myšlení / plánvání / řízení za pslední 3 rky. - Prfesní praxe s vedením min. 3 člennéh týmu. Lektr - Leadership - Délka šklící praxe v blasti leadership min. 3 rky. - Minimálně 3 realizvané vzdělávací prjekty v blasti leadership za pslední 3 rky. - Prfesní praxe s vedením min. 3 člennéh týmu. Lektr - Talent management a řízení kariéry - Délka šklící praxe v blasti talent management / řízení kariéry min. 3 rky. - Minimálně 3 realizvané vzdělávací prjekty v blasti talent management / řízení kariéry, případně prjekty bdbnéh charakteru za pslední 3 rky. - Prfesní praxe s vedením min. 3 člennéh týmu. Lektr - Řešení knfliktů - Délka šklící praxe v blasti řešení knfliktů min. 3 rky. - Minimálně 3 realizvané vzdělávací prjekty v blasti řešení knfliktů za pslední 3 rky. - Prfesní praxe s vedením min. 3 člennéh týmu. Lektr - MS EXCEL - Délka šklící praxe v blasti MS EXCEL min. 3 rky. - Minimálně 3 realizvané vzdělávací prjekty pr blast MS EXCEL za pslední 3 rky. Strana: 5 z 8

6 Lektr - Nvinky v daních a účetnictví - Délka šklící praxe v blasti eknmiky / účetnictví min. 3 rky. - Minimálně 3 realizvané vzdělávací prjekty v blasti eknmiky / účetnictví za pslední 3 rky. Lektr - Fakturace a dklady - Délka šklící praxe v blasti účetnictví min. 3 rky. - Minimálně 3 realizvané vzdělávací prjekty v blasti účetnictví za pslední 3 rky. Lektr - Eknmické minimum - Délka šklící praxe v blasti eknmiky min. 3 rky. Pdmínky a pžadavky na zpracvání nabídky - Minimálně 3 realizvané vzdělávací prjekty v blasti eknmiky za pslední 3 rky. Nabídka bude předlžena v jednm riginále a v jedné kpii v písemné frmě, v českém jazyce. Nabídka nebude bsahvat přepisy a pravy, které by mhly zadavatele uvést v myl. Nabídka bude zajištěna prti vlné manipulaci s jedntlivými listy nabídky. Všechny listy nabídky včetně přílh budu řádně číslvány vzestupnu číselnu řadu. Nabídka musí splňvat následující pdmínky: musí splňvat pžadavky Výzvy, musí bsahvat značení ddavatele, včetně bchdní firmy, právní frmy, sídla, IČ, DIČ, telefnní a vé spjení, statutární rgán ddavatele, musí bsahvat údaje k psuzení číselně vyjádřitelných kritérií, musí být datvána a pdepsána sbu právněnu jednat za ddavatele. Zadavatel dpručuje řadit dkumenty v nabídce v tmt přadí: 1. Krycí list nabídky (závazný vzr je přílhu č. 1 tét Výzvy), 2. Obsah nabídky, 3. Dkumenty prkazující splnění základní způsbilsti (závazný vzr je přílhu č. 2a a 2b tét Výzvy), 4. Dkumenty prkazující splnění prfesní způsbilsti, 5. Dkumenty prkazující splnění technické kvalifikace, 6. Seznam pdddavatelů (závazný vzr je přílhu č. 3 tét Výzvy), 7. Čestné prhlášení vázansti bsahem Výzvy (závazný vzr je přílhu č. 4 tét Výzvy) 8. Návrh smluvy díl (závazný vzr je přílhu č. 5 tét Výzvy), 9. Ppis způsbu realizace prjektu (tabulka k vyplnění je bsahem přílhy č. 6 tét Výzvy) 10. Ostatní dkumenty pžadvané tut Výzvu a statní infrmace tvřící nabídku. UPOZORNĚNÍ: Výše uvedené dkumenty jsu pvinnu sučástí nabídky účastníka. Obchdní pdmínky, včetně platebních pdmínek, případně též bjektivních pdmínek, za nichž je mžn překrčit výši nabídkvé ceny, jsu bsaženy v návrhu smluvy díl, která je přílhu tét Výzvy a jejíž text je pr účastníka závazný. V návrhu Smluvy díl účastník dplní údaje u žlutě pdbarvenéh textu. Účastník není právněn návrh Smluvy díl jakýmkliv jiným způsbem dplňvat ani měnit. Návrh smluvy díl musí být ze strany účastníka zakázku pdepsán statutárním rgánem neb sbu k tmu statutárním rgánem zmcněnu v suladu se způsbem Strana: 6 z 8

7 jednání jménem účastníka zakázku; riginál či úředně věřená kpie zmcnění musí být v takvém případě sučástí návrhu smluvy díl účastníka zakázku. Předlžení nepdepsanéh návrhu smluvy díl, ppřípadě nepředlžení zmcnění dle předchzí věty není předlžením řádnéh návrhu pžadvané smluvy a nabídka účastníka je v takvém případě neúplná. Pžadavek na způsb zpracvání nabídkvé ceny Účastník stanví v suladu s tut Výzvu k pdání nabídek celkvu nabídkvu cenu v členění: cena celkem bez DPH, DPH % celkem, cena včetně DPH. Cena bude účastníkem uvedena v krycím listě nabídky, ad přílha č. 1 tét Výzvy. D celkvé ceny účastník zahrne veškeré náklady nezbytné pr kvalitní prvedení služeb, cž znamená náklady na lektra, studijní materiály, šklící pmůcky, prezenční listiny, svědčení, bsahvu náplň kurzů a statní nezbytné dkumenty dle Výzvy. Celkvá nabídkvá cena je chápána jak nepřekrčitelná a zahrnující veškeré náklady ddavatele. Výši nabídkvé ceny lze v průběhu realizace překrčit puze v případě zvýšení záknné sazby DPH. Účastník musí předlžit zadavateli nabídku nejpzději d knce lhůty pr pdání nabídek, tj. d d 10:00 hd (v tut dbu musí být nabídka nejpzději fyzicky dručena na míst pr pdání nabídek). Nabídka bude dručena v listinné pdbě jakýmkliv vhdným způsbem (pštu, kurýrní službu, sbně) na adresu sby pvěřené výknem zadavatelských činnstí, tj.: Pžadavek na písemnu frmu nabídky Pžadavek na uvedení kntaktní sby ddavatele Pžadavek na jednu nabídku ALNIO Grup s.r.., Kunicva 284/39, Brn. Účastník je pvinen nabídku dručit v uzavřené bálce, která bude patřena značením ddavatele a zřetelně značena nápisem: NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM ZAKÁZKA ZDEMAR ROZVOJ KOMPETENCÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ SPOLEČNOSTI Na bálce musí být adresa ddavatele. Dručené nabídky budu evidvány a bude jim přidělen přadvé čísl. Nabídky dručené jiným způsbem než jsu výše uvedeny, nebudu pvažvány za řádně dručené a zadavatel je právněn takvé nabídky z účasti ve výběrvém řízení vylučit. Ddavatel ve své nabídce uvede kntaktní sbu ve věci zakázky, její telefn a vu adresu. Každý ddavatel může pdat puze jednu nabídku. Vysvětlení zadávacích pdmínek Ddavatelé jsu právněni p zadavateli pžadvat písemně vysvětlení zadávacích pdmínek. Písemná ( vá) žádst musí být zadavateli dručena nejpzději 4 pracvní dny před uplynutím lhůty pr pdání nabídek. Žádst pskytnutí vysvětlení zadávacích pdmínek mhu ddavatelé v písemné frmě zasílat prstřednictvím vé adresy Zadavatel dešle vysvětlení Strana: 7 z 8

8 zadávacích pdmínek, případně suvisející dkumenty, nejpzději d 2 pracvních dnů p dručení žádsti. Pr pdání vysvětlení zadávacích pdmínek zadavatel stanvil výhradně písemnu frmu. Zadavatel nebude brát d úvahy dtazy sdělené telefnicky. Další pžadavky na zpracvání nabídky Zadavatel neumžňuje varianty nabídek ani ddatečné plnění nabídnuté nad rámec pžadavků stanvených ve Výzvě. Nabídka musí bsahvat celý předmět zakázky a nepřipuští se mžnst dílčíh plnění. Zadavatel si vyhrazuje práv pnechat si všechny bdržené nabídky, které byly řádně dručeny v rámci lhůty pr pdávání nabídek. Zadavatel nebude ddavatelům hradit žádné náklady spjené s účastí ve výběrvém řízení. Tyt náklady nesu ddavatelé sami. Nabídky, které budu dručeny p uplynutí lhůty pr pdání nabídek, zadavatel nebude tevírat, a tedy ani psuzvat a hdntit. Pkud nabídka nebude úplná neb v ní nebudu bsaženy veškeré dklady a infrmace stanvené tut Výzvu, vyhrazuje si zadavatel práv nabídku vyřadit. Zadavatel si vyhrazuje práv před rzhdnutím výběru nejvhdnější nabídky věřit, případně vyjasnit infrmace deklarvané ddavateli v nabídce. Zadavatel si vyhrazuje práv v průběhu řízení tt řízení uknčit a zrušit z důvdů uvedených v kapitle Obecné části pravidel pr žadatele a příjemce v rámci OPZ. Zadávací řízení se řídí Obecnu částí pravidel pr žadatele a příjemce v rámci Operačníh prgramu Zaměstnanst (vydání č. 6), na tt zadávací řízení se neaplikují ustanvení zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek. Ddavatelé budu vyrzumívání výsledku, resp. zrušení zadávacíh řízení a příp. vylučení nabídky prstřednictvím uveřejnění infrmace na prtálu pd výše uvedeným názvem veřejné zakázky. Datum a pdpis sby právněné jednat za zadavatele V Brně dne Přílhy: Přílha č. 1: Krycí list nabídky Přílha č. 2a: Čestné prhlášení splnění základní způsbilsti pdle 74 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, v platném znění Přílha č. 2b: Čestné prhlášení splnění základní způsbilsti pdle 74 dst. 1 písm. a) zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, v platném znění Přílha č. 3 Seznam pdddavatelů Přílha č. 4 Čestné prhlášení vázansti bsahem Výzvy Přílha č. 5 Návrh smluvy díl Přílha č. 6 Ppis způsbu realizace prjektu Přílha č. 7 Závazný seznam kurzů a jejich bsahvá náplň Strana: 8 z 8

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. dknčení Název zadavatele: Emc

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dkumentace pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávky LFHK Přízení AV techniky a zbrazvací techniky vč. sftwaru na úpravu digitálních materiálů 2. textvá část Zadávací dkumentace je zpracvána jak

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): 4628 Studie - dluhdbě udržitelný rzvj egvernemt srvnání stavu a

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. NPS 00701/2015 Výzva k pdání nabídek Název zakázky: Impregnvané kůly a plcenkvé díly Druh veřejné zakázky: ddávka Správa Nárdníh parku Sumava Zadavatel: IČ: 00583171 1. máje 260, 385 01 Vimperk Osba

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Zadávací dkumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Výukvé DVD k prjektu Game4Business Nejedná se zadávací řízení dle zákna č.137/2006 Sb. Při zadání tét veřejné zakázky není zadavatel pvinen pužít ustanvení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pzdějších změn a dplňků Název veřejné zakázky: Realizace e-gvernmentu

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup inzerce

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané v nadlimitním režimu v tevřeném řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů DMS IS pr správu a běh

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2016 Pdpra zapjení dětí a mládeže d kmunitníh živta v bci Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Výzva k pdání nabídky vč. Zadávací dkumentace Wrkut hřiště v

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka maléh rzsahu 1) Identifikační údaje zadavatele: Obec Kružberk Sídl: č.p.84, 747 86

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace Výzva k pdání nabídek na veřejnu zakázku maléh rzsahu, včetně zadávací dkumentace Tat veřejná zakázka maléh rzsahu je zadávaná mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen,,zákn,

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávané v suladu s ustanvením 18 dst. 3 a 31 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E zpracvaná v rzsahu ustanvení hlavy IV zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávku zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky na služby zadávané mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů, s pstupem dle OBECNÉ ČÁSTI PRAVIDEL PRO ŽADATELE

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Česká republika - Ministerstv pr místní rzvj Odbr rzvje a strategie reginální plitiky VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK (zadávací dkumentace) veřejné zakázky maléh rzsahu Zavedení prjektvéh řízení, prjektvé kanceláře

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ddávka licencí Micrsft (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 5.8.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl: Vinhradská 46, 120 00 Praha 2 IČ: 65993870

Více

Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS

Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektrnická adresa pdatelny: epdatelna@svscr.cz ID datvé schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2017/139189-G V Praze

Více

Vás vyzývá k podání nabídky

Vás vyzývá k podání nabídky Výzva k pdání nabídek a zadávací pdmínky ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) Pvdí Labe, státní pdnik, jak zadavatel pdlimitní veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace

Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE s názvem Ddávka čipvých karet a služeb grafické a elektrnické persnalizace zadávané dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba Česká republika - Hasičský záchranný sbr Olmuckéh kraje Schweitzerva 91, 779 00 Olmuc č.j. HSOL-3405 /2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 21 dst. 1 písm

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA Veřejná zakázka PŘÍSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU KVOP, ÚDOLNÍ 39, 602 00 BRNO Veřejná zakázka je zadávána dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ Reginální technické muzeum.p.s. ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylva 1/57, PSČ 316 00 IČ: 263 96 645 zástupce zadavatele v řízení pdle ust. 151 zák. č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení Zadávací dkumentace - 1 - 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Právní frma zadavatele: Sídl: IČ: 00216224

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK na veřejnu zakázku maléh rzsahu na ddávky dle ustanvení 27 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZZVZ ), mim půsbnst ZZVZ v suladu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Přílha č. 3 Návrh smluvy S M L O U V A zajištění realizace vzdělávacíh kurzu v rámci prjektu Pdpra a rzvj pskytvatelů sciálních služeb v Hdníně frmu vzdělávání jejich zaměstnanců uzavřena pdle 269 dst.

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, přiměřensti, rvnéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY Zadavatel: Česká republika Ministerstv zemědělství Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY 2017-2021 Sídlem: Těšnv 65/17 110 00 Praha 1 Nvé Měst

Více

Výzva k podání nabídky Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky Zadávací dokumentace Výzva k pdání nabídky Zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. ZADAVATEL: NOSTA-HERTZ spl. s r.. Perucká 61/13 120 00 Praha IČ: 152 70 041 V Praze dne 8. července 2011 Zadavatel

Více

MĚSTO Jesenice, Mírové náměstí 368, Jesenice

MĚSTO Jesenice, Mírové náměstí 368, Jesenice MĚSTO Jesenice, Mírvé náměstí 368, 270 33 Jesenice IČO: 00243825, DIČ: CZ00243825 Účet: ČSOB, a. s., 190607857/0300 E-mail: klementvicva@jesenice-ra.cz Tel/fax: 313 599 381, Tel:313 599 214 Č.j. 218/13

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Název veřejné zakázky: Druh zadávacíh řízení: Druh

Více

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní pzemkvý úřad, Krajský pzemkvý úřad pr Jihčeský kraj, Pbčka Český Krumlv, vyzývá k předlžení nabídky pr níže specifikvanu

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Nákup sestav přenosných počítačů

Nákup sestav přenosných počítačů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nákup sestav přensných pčítačů ve zjedndušeném pdlimitním řízení v suladu s ustanvením 25 a 38 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů V Praze dne 29.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce na ddávky zadávané v tevřeném řízení dle ustanvení 56 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) s názvem: LF HK - Přízení

Více

Preambule. Předmět výběrového řízení

Preambule. Předmět výběrového řízení Vyhlášení výběrvéh řízení na stavbu studentské ubytvny pr studenty bru Prdní asistentka na Lewanika Nursing Schl v Mngu, v Západní prvincii Zambijské republiky Preambule Česká republika Česká rzvjvá agentura

Více