1. Zahájení Jednání řídila náměstkyně primátora hl. m. Prahy a předsedkyně SMV Bc. Markéta Reedová.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Zahájení Jednání řídila náměstkyně primátora hl. m. Prahy a předsedkyně SMV Bc. Markéta Reedová."

Transkript

1 SPOLEČNÝ MONITOROVACÍ VÝBOR OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA KONKURENCESCHOPNOST 1. zasedání salonek Cukrárna, Obecní dům, nám. Republiky 5, Praha 1 5. prosince 2007 ZÁPIS 1. zasedání Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (dále jen SMV) se uskutečnilo dne 5. prosince 2007 v Obecním domě hl. m. Prahy v době od 9:00 hod. Z celkového počtu 21 členů SMV se jednání zúčastnilo celkem 19 delegátů.(z toho bylo 15 členů, 3 náhradníci člena a 1 zástupce pověřený členem viz prezenční listina v příloze). Dále se jednání zúčastnili jako hosté 3 zástupci EK - DG Empl., jeden zástupce auditního orgánu (MF), jeden zástupce MMR a jeden zástupce HKP. Program a obsah jednání: 1. Zahájení Jednání řídila náměstkyně primátora hl. m. Prahy a předsedkyně SMV Bc. Markéta Reedová. Po zahájení zasedání uvítala předsedkyně SMV všechny delegáty a hosty a přednesla úvodní slovo. Poté předala slovo zástupci EK DG Empl. Ing. Jiřímu Švarcovi. Ing. Jiří Švarc v úvodu omluvil kolegy z DG Regio (pro OPPK) a přešel k problematice OPPA: ve svém příspěvku zmínil, že výše alokovaných prostředků pro OPPA není vysoká, doporučuje proto zaměřit se zejména na kvalitu projektů a jejich přidanou hodnotu. V další části se zaměřil na zjednodušení požadavků na implementaci programů ze strany nařízení EU. Jedná se zejména o oblast uznatelných výdajů, zrušení povinnosti zpracovávat programový dodatek, eliminace úrovně opatření v OP, oblast křížového financování a možnost paušálního vykazování nepřímých nákladů do výše 20 % přímých nákladů. Na závěr uvedl, že ze strany EK již byla vyplacena zálohová platba na účet PCO ve výši přes 2 mil. EUR pro zahájení realizace OPPA. Zápis z 1. zasedání Společného monitorovacího výboru 1 (celkem 5)

2 Předsedkyně SMV pak informovala přítomné delegáty o tom, že SMV je usnášeníschopný. Přítomno je 19 delegátů z celkem 21 členů SMV a seznámila přítomné s návrhem programu jednání a nechala o něm hlasovat. Program byl přijat. Výsledek hlasování o programu jednání SMV 2. Statut SMV Statut SMV představila Mgr. Patricia Tiso Ferulíková. Statut byl delegáty vzat na vědomí. Bylo dohodnuto, že připomínky ke znění Statutu SMV budou zaslány sekretariátu SMV a následně budou vyhodnoceny a případně zapracovány do Statutu. V případě, že by byla navržena změna Statutu SMV takto připravený materiál projedná a bude schvalovat metodou per rollam. Navržené a SMV schválené změny Statutu pak sekretariát předloží Radě hl. m. Prahy ke schválení. Tento postup byl schválen delegáty SMV. Výsledek hlasování o způsobu případné změny Statutu SMV 3. Jednací řád SMV Jednací řád SMV prezentoval Mgr. Jiří Kinský. Do návrhu Jednacího řádu byly před jednáním přehledně zapracovány připomínky Platebního a Certifikačního orgánu MF (PCO). Všechny tyto připomínky byly jednotlivě projednány a dále byly projednány připomínky MMR i další připomínky, vzešlé z diskuse. Výsledné znění Jednacího řádu bylo formou usnesení SMV schváleno. Usnesení je uvedeno v příloze k tomuto zápisu. Výsledek hlasování o Jednacím řádu SMV (usnesení č. 1/2007) 4. Etický kodex SMV Návrh Etického kodexu byl předložen ve znění v předstihu zaslaných a zapracovaných připomínek a na jednání jej představila Bc. Markéta Reedová. Etický kodex byl formou usnesení SMV schválen. Usnesení je uvedeno v příloze k tomuto zápisu. Zápis z 1. zasedání Společného monitorovacího výboru 2 (celkem 5)

3 Výsledek hlasování o Etickém kodexu SMV (usnesení č. 2/2007) 5. Stav přípravy implementace OPPA a OPPK Zprávu přednesla Mgr. Patricia Tiso Ferulíková. Seznámila SMV se stručnou historií přípravy a projednávání obou programů, až po schválení OPPA Rozhodnutím EK č / 2007 ze dne V další části podrobně představila přítomným delegátům SMV oba operační programy a poukázala na rozdíly oproti minulému programovému období, respektive oproti JPD 2 a JPD 3. V rámci tohoto bodu byli delegáti SMV v souladu s čl. 7 nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 o ESF informováni o činnostech v rámci OPPA, které mají inovativní charakter. Jedná se o tato témata. Horizontální komponenta mezinárodní spolupráce, podpora vytváření a rozvoje firemních systémů dalšího vzdělávání, komplexní podpora rozvoje sociální ekonomiky, speciální mechanismus podpory pro rozvoj kapacit malých NNO, rozvoj služeb napomáhající sladění pracovního a soukromého života, programy zvýšení atraktivity vědecké kariéry pro žáky a studenty a podpora mezinárodní spolupráce mezi vysokými školami. Závěrem pak informovala o připravovaných aktivitách a předpokládaném harmonogramu realizace obou programů. Členům SMV byla pro informaci na jednání předložena písemná informace k této problematice. Tento dokument je přílohou tohoto zápisu. Diskuse V následné diskusi se svými příspěvky vystoupili: Zbyněk Richter (MČ Praha D.Počernice) - dotaz k podílu žadatele na financování programů; PhDr. Miroslava Kopicová (RV pro VV) ocenila postup realizace, znovu nabídla možnosti financování oblastí výzkumu; Ing. Jan Vavřička (MF- PCO) poměr spolufinancování EU vždy vztažen k veřejným zdrojům; Ing. Josef Svoboda, Ph.D. (MF AO) připomenul audit shody, zpráva PWC bude 5. ledna 2008, pak možnost nápravných opatření (cca 2 měsíce), v případě negativního výroku nutnost reauditu, prosba na zvážení připravovaných termínů jednání SMV vzhledem k ostatním OP. 6. Návrh kritérií pro výběr projektů OPPA Návrh kritérií věcného hodnocení projektů OPPA podrobně popsal Mgr. Jiří Kinský, v úvodu informoval o celkovém harmonogramu přípravy, hodnocení a výběru projektů. Po jeho vystoupení proběhla bohatá diskuse. Ing. Jiří Švarc (EK DG Empl.) hovořil o zkušenostech z jiných členských zemí, o důležitosti výběru kritérií, jejichž prostřednictvím může SMV ovlivnit způsob realizace celého OP a jeho zacílení. Formální kritéria OPPA, která jsou navržena SMV ke Zápis z 1. zasedání Společného monitorovacího výboru 3 (celkem 5)

4 schválení jsou samozřejmě také důležitá, nicméně podstatná pro přesnější zacílení projektů jsou kritéria věcného rázu. Ing. Jan Vavřička (MF PCO) se ujistil, že při dočasném pozastavení schvalovacího procesu projektu nebude ohroženo schvalování ostatních projektů v rámci příslušné výzvy. Prof. Ing. Richard Hindls, CSc. (VŠE) postrádal zřetelné vyjádření reálného přínosu projektu, dále označil kritérium D1 o zkušenostech organizace s realizací projektů za diskriminující a navrhl jej zrušit a přesunout zbývající kritéria skupiny D do kritéria C4 o kapacitě realizačního týmu. PhDr. Miroslava Kopicová (RV pro VV) zdůraznila důležitost kritéria udržitelnosti a doporučila zkrácení schvalovacího procesu na 6 měsíců. Ing. Filip Michalík (MMR) požadoval zavést jako samostatné kritérium bonifikaci synergie, existuje-li návaznost na jiný projekt, dále požadoval doplnit kritérium míry naplnění indikátorů a zavedení požadavku zhodnocení rizika nenaplnění synergických efektů. Na připomínky reagovali Bc. Markéta Reedová a Mgr. Jiří Kinský s tím, že po upřesnění jednotlivých hodnotících kritérií, vysvětlení, že konkrétní věcné/obsahové zaměření bude vymezeno podrobně pomocí textu jednotlivých výzev a na základě tzv. Programového partnerství pro program. Dále byl vysvětlen institut dočasného pozastavení schvalovacího procesu u projektu (ve výjimečných případech, při zjištění nových závažných skutečností např. zánik organizace žadatele apod.). Do výběrových kritérií byla dále doplněna kritéria formálního posouzení. Návrh kritérií doplněný o kritéria formálního posouzení byl formou usnesení SMV schválen. Usnesení je uvedeno v příloze k tomuto zápisu. Výsledek hlasování o návrhu kritérií pro výběr projektů OPPA (usnesení č. 3/2007) Návrh kritérií pro výběr projektů OPPK Návrh kritérií věcného hodnocení projektů OPPK představila Ing. Marcela Nováková. V diskusi poukázal Mgr. Marek Kupsa(RR stř. Čechy) na skutečnost, že v materiálu chybí kritéria pro výběr projektů technické pomoci. Bylo dohodnuto, že kritéria pro projekty technické pomoci a kritéria formálního posouzení budou projednána a schválena SMV metodou per rollam. S tímto závěrem byl předložený návrh schválen formou usnesení SMV. Usnesení je uvedeno v příloze k tomuto zápisu. Výsledek hlasování o návrhu kritérií pro výběr projektů OPPK (usnesení č. 4/2007) Zápis z 1. zasedání Společného monitorovacího výboru 4 (celkem 5)

5 8. Komunikační plán a vizuální identita OPPA a OPPK Komunikační plán a vizuální identitu OPPA a OPPK představil delegátům komunikační úředník OPPA a OPPK Ing. Michal Struha. V diskusi k tomuto bodu se Mgr. Jiří Kinský dotazoval na způsob předkládání a schvalování tohoto společného materiálu v rámci EK. Ing. Jiří Švarc ujistil, že komunikační plán lze předložit buď za každý OP zvlášť, nebo jeden plán pro oba OP. Pokud je z materiálu patrné, že se týká obou OP, není třeba toto zvlášť zdůrazňovat. Lhůta pro předložení činí 4 měsíce od schválení OP a poběží v tomto případě od schválení OPPK (tj. později schváleného programu). Plán se zasílá pomocí SFC Závěrem poznamenal, že předpokládá schválení OPPK ještě do konce tohoto roku. 9. Různé Nejprve vystoupila Ing. Lívia Pitoňáková, M.A. (MPSV) a dala ke zvážení fungování pracovní skupiny romských komunit a pracovní skupiny pro evaluace. Bylo dohodnuto, že v případě přednesení takového návrhu o něm bude SMV jednat. Dále vystoupil Ing. Jiří Švarc (EK DG Empl.) a podrobněji představil možnost vykazování nepřímých nákladů v rámci ESF formou paušálu. Tyto náklady mohou tvořit až 20 % přímých nákladů projektu. EK nabízí, že pokud ji příslušná členská země zašle návrh systému aplikace tohoto paušálu a EK jej odsouhlasí, nebude již EK (zejména při auditech) v budoucnu tento systém (a nepřímé náklady uplatněné v rámci tohoto systému) zpochybňovat. Mgr. Jiří Kinský v této souvislosti informoval o stavu jednání k dané otázce na straně ČR proběhla schůzka za účasti zástupců všech 3 ŘO ESF OP, MMR a MF s tím, že již je k dispozici návrh, co konkrétně bude do těchto nepřímých nákladů zahrnuto, čeká se na vyjádření MF otázka souladu s tzv. velkými rozpočtovými pravidly (platná pro ministerstva). 10. Závěr Na závěr předsedkyně SMV Bc. Markéta Reedová poděkovala všem delegátům za aktivní účast a věcné, konstruktivní a vstřícné jednání a 1. zasedání SMV ukončila. Přílohy: program jednání prezenční listina usnesení č. 1 včetně Jednacího řádu SMV usnesení č. 2 včetně Etického kodexu SMV usnesení č. 3 včetně Kritérií věcného hodnocení projektů OPPA usnesení č. 4 včetně Kritérií věcného hodnocení projektů OPPK zpráva o stavu implementace OPPA zpráva o stavu implementace OPPK Bc. Markéta Reedová, v.r. předseda SMV Zápis z 1. zasedání Společného monitorovacího výboru 5 (celkem 5)

Zápis z 1. jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni

Zápis z 1. jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni Zápis z 1. jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni Místo konání: Dominikánský klášter, Jilská 7a, Praha 1 Datum konání: 21. ledna 2015, 13:00 hodin Přítomni: dle prezenční

Více

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru MV 17 03 pril 1 Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO Říjen 2013 Téma jednání: Zápis z 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV Datum konání: 24. 4. 2013 Místo konání: Jihlava Přítomni: Ing.

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Implementační zpráva za rok 2009

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Implementační zpráva za rok 2009 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Implementační zpráva za rok 2009 Schváleno MV CIP EQUAL procedurou per rollam dne 22. 9. 2010 Seznam zkratek Zkratka

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020 Podklad pro jednání RHSD Únor 2015 Obsah Úvod... 2 1. Stav vyjednávání programů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)...

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)... Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2004 červen 2005 1 OBSAH Seznam zkratek... 4 ÚVOD... 6 1. SITUACE NA TRHU PRÁCE

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO3 Individuální projekty systémové VERZE: 1 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídící

Více

Z á p i s. ze 41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání Dne 28. března 2014 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 9:30 hod. do 12:30 hod. Přítomni

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení RNDr. Kamily Olševičové, Ph.D. 3.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Záznam. ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR

Záznam. ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR Záznam ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání 1.1 Situace

Více

ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří

ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří strana 1 z celku 17 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing.

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

M I N I S T E R S T V O P R O M Í S T N Í R O Z V O J. zápis č. 19. 12. ledna 2015 11,00 13,20 hod.

M I N I S T E R S T V O P R O M Í S T N Í R O Z V O J. zápis č. 19. 12. ledna 2015 11,00 13,20 hod. M I N I S T E R S T V O P R O M Í S T N Í R O Z V O J PRACOVNÍ TÝM RHSD ČR PRO MÍSTNÍ ROZVOJ zápis č. 19 Praha, MMR Staroměstské nám. 6, Praha 1 12. ledna 2015 11,00 13,20 hod. Zápis vyhotovila Schválila

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Zpracovali: Mgr. Stanislav Schneidr, tel.: 224 861 720 Datum: 19. prosince 2011 Mgr. Miroslav Daněk, tel. 224 861 792 Mgr. Kateřina Neveselá, tel. 224 861 369 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.;

Více

MÍSTNÍ ROZVOJOVÁ STRATEGIE (MRS) 1 ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY

MÍSTNÍ ROZVOJOVÁ STRATEGIE (MRS) 1 ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY MÍSTNÍ ROZVOJOVÁ STRATEGIE (MRS) 1 ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY Obsah Slovníček pojmů... 2 Seznam použitých zkratek... 2 Metodika tvorby MRS... 3 Čl. 29 - Komunitně vedené Místní rozvojové strategie...

Více

Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2011

Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2011 Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad Verze 1.0 ke dni 4. 1. 2012 1 Obsah Výroční zpráva o provádění Seznam zkratek... 3 Manažerské shrnutí... 5 1. Identifikace

Více

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více.

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více. Gemeinsam mehr erreichen. Spolen dosáhneme více. Píruka pro žadatele říjen 2014 2 Obsah OBSAH... 3 SEZNAM ZMĚN V DOKUMENTU... 6 SEZNAM ZKRATEK... 10 ÚVOD... 11 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 13 1.1 Operační program

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MV 15 03 pril 1. Zápis ze 14. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 15 03 pril 1. Zápis ze 14. Zasedání Monitorovacího výboru MV 15 03 pril 1 Zápis ze 14. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO PROSINEC 2012 Téma jednání: Zápis ze 14. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 19. 11. 2012 Místo konání: Brno Přítomni: MUDr. Jiří

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více