Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín"

Transkript

1 Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. ávrh využití pozemků v majetku MČ A: Pozemky B: Jednání s p. Kalousem 1.A.I. vzala na vědomí 1. sdělení HMP, Mgr. Ivana Kabického, náměstka primátora hl. m. Prahy, k investičním záměrům HMP na pozemcích svěřených MČ Praha Zličín (Byty Sobín, Byty Zličín, Domov pro seniory Sobín) ze dne informaci o jednání starostky se společností Rozvojové projekty Praha, a.s. 1.A.II. konstatovala, že 1. v současné době nemá zájem měnit způsob nakládání s pozemky svěřenými MČ Praha - Zličín 1.B.I. uložila 1. starostce a odboru OPRI jednat s mandatářem hl.m.prahy o pokračování přípravy stavby komunikace Blatnická 2. Projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn IV ÚP SÚ HMP 2.I. Vzala na vědomí 1. Informace o projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn IV ÚP SÚ HMP 2.II. nemá připomínek 1. k návrhu zadání celoměstsky významných změn IV ÚP SÚ HMP 3. Bytové družstvo Granát A: Zrušení zástavního práva a práva předkupního 3.I. souhlasila 1. se zrušením zástavního práva a práva předkupního na domy ve vlastnictví Bytového družstva Granát, Vsetínská 286, Zličín, neboť byla uhrazena dlužná částka za prodej domů 283, 284, 285 a 286 B: Žádost o odprodej pozemků Rada městské části Praha Zličín 3.B.I. projednala 1. žádost BD Granát o odprodej pozemků svěřených MČ Praha - Zličín, zastavěných bytovými domy v ulici Vsetínská ve vlastnictví BD Granát 3.B.II. souhlasí 1. se záměrem prodat pozemky parc.č. 281/5, 281/165 a 281/166 k.ú. Zličín zastavěné bytovými domy 3.B.II. uložila 1. odboru VSE nechat vypracovat znalecký posudek cena obvyklá na pozemky parc.č. 281/5, 281/165 a 281/166 k.ú. Zličín Stránka 1 z 8

2 2. odboru VSE vyvolat jednání s Mašek Jan a Mašková Marie ve věci vypořádání pozemků parc.č. 281/6 a 281/7 k.ú. Zličín za účasti BD Granát a JUDr. Punčocháře C: Pozemky v podílovém spoluvlastnictví Mašek Jan, Mašková Marie LV 868 k.ú. Zličín Rada městské části Praha Zličín 3.C.I. vzala na vědomí informace o podílovém spoluvlastnictví pozemků v k.ú. Zličín, zapsáno na LV 868, s Mašek Jan a Mašková Marie 3.C.II. uložila odboru VSE vyvolat jednání s Mašek Jan a Mašková Marie ve věci vypořádání podílového spoluvlastnictví u pozemků v k.ú. Zličín, zapsáno na LV 868, za účasti JUDr. Punčocháře D: Pozemky duplicitní zápis vlastnictví Mašek Jan, Mašková Marie LV 2976, 2977 k.ú. Zličín Rada městské části Praha Zličín 3.D.I. vzala na vědomí informace o duplicitním zápisu vlastnictví k pozemkům v k.ú. Zličín, zapsáno na LV 2976 a 2977, s Mašek Jan a Mašková Marie 3.D.II. uložila odboru VSE vyvolat jednání s Mašek Jan a Mašková Marie ve věci vypořádání duplicitního zápisu vlastnictví u pozemků v k.ú. Zličín, zapsáno na LV 2976 a 2977, za účasti JUDr. Punčocháře 4. Informace o soudních a exekučních řízeních - stav k A: Zdeněk Bašta B: Jana Jarošová (Ševčíková) C: František Večeřa D: BARZ E: IMPROWEST F: Michael Prát G: Volta Real 4.I. vzala na vědomí 1. informaci o stavu probíhajících soudních řízeních k datu informaci o stavu probíhajících exekučních řízeních k datu informaci o probíhajícím soudním řízení a jednání o smíru k datu abídka soudního exekutora JUDr. Pospíšila spolupráce při vymáhání pohledávek 5.I. vzala na vědomí 1. nabídku soudního exekutora JUDr. Pospíšila ohledně spolupráce při vymáhání pohledávek 2. stanovisko JUDr. Punčocháře k návrhu smlouvy o spolupráci při vymáhání pohledávek 5.II. konstatovala, že 1. nemá zájem smluvně řešit spolupráci s konkrétním exekutorem 6. Žádost o umístění dopravní značky B32 Průjezd zakázán na příjezdovou komunikaci k č.p. 255, ul. Dolňanská Stránka 2 z 8

3 6.I. projednala 1. žádost o umístění dopravní značky B32 Průjezd zakázán na polní cestu -příjezd k č.p žádost p. Lampíra o přidělení cesty do jeho správy 6.II. konstatovala 1. že cesta nebyla dosud převedena do svěřené správy MČ Praha - Zličín 2. že žádost bude postoupena ŘSD ČR 6.III. uložila 1. odboru OPRI informovat p. Lampíra o usnesení Rady MČ Praha Zličín k jeho žádosti 6.IV. pověřila 1. M.Muzikáře vyvoláním jednání s ŘSD ČR o převedení pozemků a cesty do vlastnictví MČ 7. Zmocnění ke komunikaci s bankou 7.I. pověřila 1. s účinností od k podepisování platebních příkazů k jednotlivým účtům MČ: (1) základní běžný účet, číslo účtu: : JUDr. Marta Koropecká, Ing. Miroslav Jarouš, Miroslav Muzikář, Ing. Petra Kubíková (2) hospodářská (zdaňovaná činnost), číslo účtu: : JUDr. Marta Koropecká, Ing. Petra Kubíková, Kateřina Kolářová, Blanka Hoňková (3) fond rezerv a rozvoje, číslo účtu: : JUDr. Marta Koropecká, Ing. Miroslav Jarouš, Miroslav Muzikář, Ing. Petra Kubíková (4) sociální fond, číslo účtu: : JUDr. Marta Koropecká, Ing. Miroslav Jarouš, Miroslav Muzikář, Ing. Petra Kubíková (5) depozitní účet, číslo účtu: : JUDr. Marta Koropecká, Ing. Miroslav Jarouš, Ing. Petra Kubíková, Bohumila Vajtrová a ke komunikaci s bankou přes Servis 24 elektronicky u všech účtů: Jana Pitrunová, Romana Berková, Dana Mikešová 8. Oplocení pozemku parc. č. 493/2 k.ú. Třebonice 8.I. Vzala na vědomí rozhodnutí odboru výstavby ÚMČ Praha 17 o umístění oplocení pozemku parc. č. 493/2 k.ú. Třebonice ÚR 9. Zásobování u metra přes zeleň 9.I. vzala na vědomí 1. informaci o podnětech občanů na zabránění projíždění vozidel po trávníku a chodníku podél Řevnické směrem ke vstupu do metra 9.II. konstatovala, že 1. vyžádala kontrolu a dohled u městské policie a situaci projedná s TSK hl.m.prahy 10. Žádost o vyjádření stanoviska ke stavbě nového vjezdu a umístění stavební buňky na parcele č.p. 472/178 k.ú. Třebonice 10.I. konstatovala, že Stránka 3 z 8

4 1. žádost neposkytuje dostatečný podklad pro souhlas MČ s umístěním nového vjezdu a stavební buňky na pozemku parc. č. 472/178 k.ú. Třebonice 2. podle současného stavu je na předmětné ploše zřízeno soukromé parkoviště nabízející pronájem parkovacích míst 10.II. požaduje 1. vyjasnit účel a projektovou dokumentaci k záměru, pro který jsou vjezd a buňka umisťovány 2. předložit vyjádření Útvaru rozvoje hl. m. Prahy (funkční plocha ZP a DH VPS č. 4/DR/57) k záměru 11. Prezentace projektu na rekonstrukci objektu č.p. 282 ul. Hrozenkovská a zájem o odkoupení pozemku parc. č. 286/4 k.ú. Zličín 11.I. vzala na vědomí prezentaci projektu na rekonstrukci objektu č.p. 282 od Ing. arch. Stanislava Kožucha zájem investora p. Weiyonga Zonga o koupi pozemku parc.č. 286/4 k.ú. Zličín 11.II. nesouhlasí se záměrem prodejem pozemku parc.č. 286/4 k.ú. Zličín 12. Žádost o schválení tržního místa Mini cukrárna Veronika Škabradová 12.I. projednala žádost o schválení tržního místa u stanice metra Zličín - Mini cukrárna Veronika Škabradová 12.II. vzala na vědomí stanovisko I. Jelínka, vlastníka pozemku, k uvedenému podnikatelskému záměru 12.III. nesouhlasí se zařazením nového tržního místa u stanice metra Zličín do tržního řádu - Veronika Škabradová Mini cukrárna 13. Žádost o zařazení trhu do tržního řádu Božena Šteinová 13.I. vzala na vědomí sdělení pí Boženy Šteinové o plánovaném uzavření smlouvy o pronájmu pozemku v areálu PSN za účelem pořádání celoročních víkendových prodejních trhů 13.II. projednala žádost pí Boženy Šteinové o zařazení nového trhu do tržního řádu celoroční víkendové prodejní trhy v areálu PSN k.ú. Zličín 13.III. nesouhlasí se zařazením nového trhu v areálu PSN k.ú. Zličín do tržního řádu celoroční víkendové prodejní trhy 14. ávrh novely nařízení, kterým se vydává tržní řád 14. I. projednala Stránka 4 z 8

5 návrh novely nařízení, kterým se vydává tržní řád 14.II. souhlasí s textovou částí tržního řádu se změnami v příloze č. 1 tržního řádu dle návrhu 15. Pronájem pozemku parc.č. 286/4 k.ú. Zličín kolotoče p. Heřmanský 15.I. vzala na vědomí 1. informaci odboru VSE, že smlouva o pronájmu pozemku parc.č. 286/4 k.ú. Zličín za účelem umístění dětských atrakcí, schválena RMČ dne , nebyla uzavřena z důvodu, že vzhledem k nepřiznivému počasí p. Heřmanský akci zrušil 15.II. ruší 1. usnesení č. 18.B.II a 18.B.III z jednání RMČ dne III. rozhodla 1. na základě jednání s RMČ Praha 17 dne nadále nepronajímat pozemek parc.č. 811/2 k.ú. Zličín za účelem umístění dětských atrakcí 16. arovnání vlastnických vztahů pozemky u lávky 16.I. vzala na vědomí 1. reakci vlastníků nemovitostí k narovnání vlastnických vztahů pozemky u lávky (do obdržení našeho dopisu si vlastníci nemovitostí nebyli vědomi, že by právní vztahy k předmětným nemovitostem byly sporné a že by jimi užívané pozemky v rozsahu oplocení nebyly v jejich vlastnictví) 2. sdělení o převzetí právního zastoupení pí Petrunčíkové JUDr. Jaroslavem Hostinským 3. stanovisko JUDr. Punčocháře ze dne II. konstatovala, že 1. pozemky bude nabízet na cenu zjištěnou dle znaleckého posudku 16.III. uložila 1. odboru VSE sdělit usnesení rady vlastníkům nemovitostí 17. Žádost o stanovisko k prodeji pozemků parc.č. 849, 850, 851 a 852 k.ú. Zličín - MHMP 17. I. projednala 1. žádost HMP-MHMP o stanovisko k prodeji pozemků parc.č. 849, 850, 851 a 852 k.ú. Zličín 17.II. vzala na vědomí 1. usnesení Rady hl. m. Prahy č ze dne souhlas se svěřením pozemků do správy MČ Praha Zličín 17.II. nesouhlasí 1. s prodejem pozemků parc.č. 849, 850, 851 a 852 k.ú. Zličín z důvodu žádosti MČ Praha Zličín o svěření těchto pozemků do správy MČ Praha Zličín ze dne (plánované využití těchto pozemků pro hasiče včetně výstavby nové hasičské zbrojnice) 17.III uložila 1. odboru VSE zaslat HMP-MHMP nesouhlasné stanovisko k vyhlášení výběrového řízení pro prodej pozemků parc.č. 849, 850, 851 a 852 k.ú. Zličín s upozorněním na naši žádost o svěření těchto pozemků do správy MČ Praha Zličín, která byla odsouhlasena Radou hl. m. Prahy a je připravena pro jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy Stránka 5 z 8

6 18. Autobusový přístřešek Halenkovská 18. I. vzala na vědomí 1. výše uvedenou informaci 19. Souhlas městské části se zřízením 2 nových stanovišť na tříděný odpad v nové zástavbě. 19. I. souhlasí 1. se zřízením 2 nových stanovišť na tříděný odpad, a to adrese Sazovická 479/23 a Lanžhotská 475/4 19.II pověřila 1. starostku podpisem ev. listu 20. ákup sáčků na psí exkrementy 20.I. schválila 1. nákup mikrotenových sáčků na psí exkrementy 20.II. pověřila 1. starostku podpisem objednávky 21. Informace Komise sociální a pro nájem v DPS 21.I. vzala na vědomí 1. informaci o stávající situaci parkování před DPS 2. informaci o parkování aut u bezbariérového chodníku 21.II. uložila 1. dopravní komisi a) prověřit stávající situaci parkování aut před DPS a navrhnout řešení b) zajistit označení zákazu parkování aut podél bezbariérového chodníku u budovy DPS 22. Koupě pozemků od České geologické služby 22.I. vzala na vědomí 1. informace ze schůzky s Českou geologickou službou, která se uskutečnila dne na ÚMČ Praha Zličín 22.II. projednala 1. nabídku České geologické služby prodej pozemků parc.č. 281/3, 281/188, 303 a 774/8 k.ú. Zličín za celkovou kupní cenu ,00 Kč (pozemky mezi ulicemi Mladých a Vsetínská) 22.III uložila 1. odboru VSE nechat vypracovat znalecký posudek stanovení ceny obvyklé na pozemky parc.č. 281/3, 281/188, 303 a 774/8 k.ú. Zličín 22.IV. žádá 1. hl.m.prahu o vykoupení pozemků pod pomunikacemi Stránka 6 z 8

7 23. Oprava Historické studny při ulici Halenkovská 23. I. souhlasila 1. se zřízením nové elektro přípojky k historické studně při ulici Halenkovská společnosti VČEm s.r.o. 23.II pověřila 1. starostku podpisem objednávky na zřízení nové elektro přípojky k historické studně při ulici Halenková na společnost VČEm s.r.o. 24. Majetek k vyřazení v důsledku opotřebení 24.I. schválila 1. vyřazení majetku v důsledku opotřebení dle návrhu 25. Stavba 0092, TV Zličín, etapa Mikulčická žádost o souhlas s návrhem dopravně inženýrských opatření 25.I. souhlasila s návrhem DIO pro první část stavby č. 0092, TV Zličín, etapa 0018 Mikulčická (ul. Valtická, Mikulčická a Šakvická) 26. Podlimitní veřejná zakázka dle 12, odst. 2, zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na akci Park a prameništi, hřiště pro mládež. 26.I. vzala na vědomí informaci o průběžném plnění díla podlimitní veřejné zakázky dle 12, odst. 2, zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na akci Park Na prameništi, hřiště pro mládež 26.II. schválila návštěvní řád hřiště pro mládež 26.III. pověřila 1. starostku podpisem objednávky na zhotovení návštěvního řádu hřiště 27. Info mapy 27.I. souhlasila 1. s objednáním 6 ks informačních map v ceně ,- Kč, vč. DPH, u spol. Plan Studio 28. Pořízení mobilních telefonů 28.I. schválila 1. pořízení mobilních telefonů dle návrhu Stránka 7 z 8

8 29. Informace z jednání konaného dne na ÚMČ Praha Zličín ve věci projektu dopravy v klidu na sídlišti Zličín 29.I. vzala na vědomí 1. informace z jednání konaného dne za účasti projektanta na ÚMČ Praha Zličín ve věci projektu dopravy v klidu na sídlišti Zličín 29.II. souhlasila 1. s návrhem nového dopravního značení spočívající v umístění ochranného zábradlí v délce 4 m v ul. Nedašovská před vstupní branku ke školce a vodorovného značení V12c v ul. Tasovská před garáže u č.p III. uložila 1. odboru OPRI podat podnět na odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17 ke stanovení místní úpravy silničního provozu spočívající v umístění ochranného zábradlí v délce 4 m v ul. Nedašovská před vstupní branku ke školce a vodorovného značení V12c v ul. Tasovská před garáže u č.p. 371 Ve Zličíně: Zapsala: Ing. Kubíková.. Filip Sacher radní MČ. JUDr. Marta Koropecká starostka MČ Stránka 8 z 8

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.1. Dopravní studie a problematika 1.1.1. Projekt Bezpečnostní inspekce

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Smlouva o zajištění komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce

Více

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Objednání novoročenek 1.I. souhlasila s

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis z 1. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 8. 11. 2006

Zápis z 1. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 8. 11. 2006 Zápis z 1. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 8. 11. 2006 Přítomni : dle prezenční listiny Ověřovatel zápisu : Ing. Petr Štulc Program jednání rady 1. Kontrola plnění úkolů 2. Návrh Jednacího řádu Rady MČ

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. Rada městské části 54. jednání 03.11.2008

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. Rada městské části 54. jednání 03.11.2008 Zápis jednání Rada městské části 54. jednání Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Jiří Horáček, Karel Kubíček, Rudolf

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, pan Aleš

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA. Zápis minulého jednání komise byl schválen 6-ti přítomnými členy komise.

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA. Zápis minulého jednání komise byl schválen 6-ti přítomnými členy komise. Zápis č. 2/2015 z 2. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 23. března 2015 v 17:00, v kanceláři č. 303 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zpravodaj Zličína a Sobína List zličínských a sobínských občanů číslo 6 prosinec 2013 Vánoční rozhovory 14. obecní bál Dětský karneval 1 kultura zprávy z radnice Kulturní tipy v okolí Klub Kaštan Bělohorská

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013 číslo 1/69/13 k návrhu na schválení programu 69. jednání RMČ a) předložený program 69. jednání RMČ SCHVALUJE a) předložený program 69. jednání RMČ číslo 2/69/13 k návrhu na souhlas se změnou územního plánu

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Zápis ze 45. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konané dne 2. června 2008

Zápis ze 45. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konané dne 2. června 2008 Zápis ze 45. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konané dne 2. června 2008 Přítomni: starostka Alena Samková (částečně) zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (částečně), ing. Jiří Vintiška radní Dana

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 99. schůze rady města Hustopeče, konané dne 22.10.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/99/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/99/13: RM neschvaluje instalaci

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 24.6.2008 Přítomni: Dále přítomni: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, Zdeněk Brož, člen zastupitelstva,

Více

Zápis. Z466/12/13 - Prodej pozemků p. č. 655, 656/1 a 656/2 ZO Českému zahrádkářskému svazu Praha 9 Vinoř (zahrádkářská kolonie směrem na Ctěnice)

Zápis. Z466/12/13 - Prodej pozemků p. č. 655, 656/1 a 656/2 ZO Českému zahrádkářskému svazu Praha 9 Vinoř (zahrádkářská kolonie směrem na Ctěnice) Praha Vinoř, č.j. 2009/2013 Zápis z 29.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 19.12.2013 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více