KUÍ1SP90RN2LU. investice do vaší budoucnosti. Evropská unie. PODPOROVÁNO 1 EVROPSKÉHO FONDU PRO REGiQNÁÍNÍ ROZVOJ LICENČNÍ SMLOUVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUÍ1SP90RN2LU. investice do vaší budoucnosti. Evropská unie. PODPOROVÁNO 1 EVROPSKÉHO FONDU PRO REGiQNÁÍNÍ ROZVOJ LICENČNÍ SMLOUVA"

Transkript

1 IMORAVSK.OSr r;í:-xv V- R.A. - KRAJSKÝ ÚŘAD KUÍSP90RNLU investice do vaší budoucnosti Evropská unie Čí^f.O SMI.OíJVY f^oo.víku) -4- T /ýffý i Wr rkv. odb. PODPOROVÁNO EVROPSKÉHO FONDU PRO REGiQNÁÍNÍ ROZVOJ LICENČNÍ SMLOUVA Veřejná zakázka č. 56/05 Č. SMLOUVY POSKYTOVATELE; 69/05 Z. Smluvní strany. Moravskoslezský kraj se sídlem: 8. října 7, 70 8 Ostrava zastoupen: Ing. Ivanem Strachoněm IČ: náměstkem hejtmana kraje DIČ: CZ v Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: /0800 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Lucie Papřoková, Odbor kancelář hejtmana kraje Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel , Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace projektu a řízení projektu, kontaktní osoba vůči řídícím a kontrolním orgánům: Ing. Hana Kraussová, pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru evropských projektů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel: , Ing. Aleš Trnka, projektový manažer, odbor evropských projektů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, e mail: tel (dálejen nabyvatel"). RCS Kladno, s.r.o. Se sídlem: Mánesova 77, 70 Kladno Zastoupena: PhDr. Marií Gruberovou, jednatelkou společnosti IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Číslo účtu: /000 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 798 (dálejen poskytovatel") II. Základní ustanovení. Tato smlouva je uzavřena dle 358 a násl. zákona č. 89/0 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2 . Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v či. I této smiouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smiouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajs smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 3. Je-li poskytovatel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v či. I odst. této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 35/004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH"). V případě změny účtu poskytovatele je poskytovatel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li poskytovatel plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny. 5. Poskytovatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. III. Předmět smlouvy. Poskytovatel touto smiouvou poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít v rozsahu dle odst. tohoto článku smlouvy softwarové aplikace specifikované v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. této smlouvy (dále jen licence"), a provést stím související nezbytné úpravy aplikačních serverů (dále jen související úpravy"). Poskytovatel dále poskytuje nabyvateli vlastnické právo k instalačním médiím, na nichž jsou softwarové aplikace poskytovány, a veškeré potřebné dokumentaci k softwarovým aplikacím (dáie jen příslušenství"). Nabyvatel se zavazuje zaplatit za poskytovateli za předmět plnění cenu dle či. IV této smlouvy.. Licenci se poskytuje k výkonu práva softwarové aplikace užít pro potřeby nabyvatele a uživatele uvedeného či. IX odst. 3 této smlouvy (dále jen uživatel"). Licence se uděluje jako nevýhradní a časově neomezená, a to k výkonu práva softwarové aplikace užít na území České republiky a v počtu licencí dle přílohy č. této smlouvy. Další licenční podmínky jsou uvedeny v licenčním ujednání, které je přílohou č. této smlouvy. 3. Poskytovatel je povinen v rámci plnění svého závazku z této smlouvy provést seznámení zaměstnanců uživatele s obsluhou a používáním softwarových aplikací. 4. Účelem této smlouvy je zajištění kompatibility informačního systému provozovaného Hasičskou záchrannou službou Letiště Ostrava, a.s., informačního systému dodávaného v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum" (dále též jen projekt") s informačním systémem provozovaným Integrovaným bezpečnostním centrem Moravskoslezského kraje tak, aby bylo možné využívat systémy Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje pro komunikaci, a to zejména formou u, GSM služeb (zejména SMS) či automatického systému předávání hlasových zpráv. 5. Projekt je spolufinancován z fondu ERDF, v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko (dále jen ROP"), Prioritní osa : Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory. Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava. IV. Cena. Cena za předmět plnění činí bez DPH 84.97,- Kč (slovy: osmsetdvacetčtyřitisícedevětsetsedmdesátdvě koruny české), DPH ve výší % je 73.44,0 Kč a cena včetně DPH činí 998.6,- Kč (slovy: devětsetdevadesátosmtisícdvěstěsestnáct korun českých). Podrobný rozpis ceny (položkový rozpočet) je uveden v příloze č. této smlouvy. Cena podle odst. tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené se

3 splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu licencí včetně dopravného, dokumentace, instalace softwarových aplikací, seznámení s obsluhou softwarových aplikací a dalších souvisejících nákladů. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit. 3. Je-li poskytovatel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude poskytovatel k ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V. Místo a doba plnění. Poskytovatel je povinen předat softwarové aplikace a příslušenství a provést související úpravy v místě plnění, kterým je Integrované výjezdové centrum Letiště Leoše Janáčka Ostrava v k.ú. Mosnov.. Poskytovatel se zavazuje předat softwarové aplikace a příslušenství a provést související úpravy nejpozději do Poskytovatel je povinen: VI. Povinnosti poskytovatele a nabyvatele a) Poskytnout licence a příslušenství a provést související úpravy řádně a včas, b) Dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí.. Nabyvatel je povinen poskytnout poskytovateli potřebnou součinnost při plnění jeho závazku. VII. Předání a převzetí software a souvisejících úprav. O předání softwarových aplikací, příslušenství a provedení souvisejících úprav poskytovatel vyhotoví dodací list, který podepíše uživatel. Poskytovatel je povinen na dodacím listu uvést typ softwarové aplikace, počet licencí, specifikaci příslušenství a datum předání. Dodací list bude dále obsahovat jméno a podpis předávající osoby za poskytovatele a jméno a podpis přejímající osoby za uživatele. Dodací list bude označen číslem této smlouvy, uvedeným nabyvatelem v jejím záhlaví. V dodacím listu bude uvedena rovněž informace o provedení souvisejících úprav a stanovisko uživatele, zda tyto byly provedeny řádně a zda je přebírá. Poskytovatel odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je uživatel oprávněn převzetí softwarových aplikací, příslušenství a/nebo souvisejících úprav odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji.. V případě zjištění zjevných vad softwarových aplikací, příslušenství a/nebo souvisejících úprav může uživatel odmítnout jejich převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na dodacím listu. 3. Předáním příslušenství přechází vlastnické právo k příslušenství na nabyvatele. VIII. Platební podmínky, Úhrada ceny bude provedena jednorázově po předání softwarových aplikací, příslušenství a provedení souvisejících úprav díe či. VII této smlouvy. Zálohové platby nebudou poskytovány.. Je-li poskytovatel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny bude faktura, která bude mít

4 náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li poskytovatel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č, 563/99 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: a) číslo smlouvy nabyvatele, IČ nabyvatele, číslo veřejné zakázky (rj. 56/05), b) číslo a datum vystavení faktury, c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy), d) název projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum", registrační číslo projektu (CZ..0/..00/ ), e) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v či. I odst., je poskytovatel povinen o této skutečnosti v souladu s či. II odst, 3 této smlouvy informovat nabyvatele), f) číslo dodacího listu a datum jeho podpisu. Dodací list bude přílohou faktury, g) lhůtu splatnosti faktury, h) označení odboru, který akci likviduje (odbor evropských projektů), i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fekturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. j) přílohou faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/99 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/99 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Poskytovatel je povinen fakturu vystavit a nabyvateli doručit nejpozději do Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení nabyvateli. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nabyvatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 4. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu nabyvatele. 5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je nabyvatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Poskytovatel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury poskytovateli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury nabyvateli. 6. Je-li poskytovatel plátcem DPH, nabyvatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně d!e 09a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet poskytovatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že a) poskytovatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci Registr plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo b) poskytovatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insoívenčním řízení, nebo c) bankovní účet poskytovatele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci Registr plátců DPH". Nabyvatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně poskytovateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. A

5 IX. Práva z vadného plnění. Nabyvatel má právo z vadného plnění z vad, které má plnění při převzetí nabyvatelem, byť se vada projeví až později. Nabyvatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí plnění nabyvatelem, pokud je poskytovatel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí plnění nabyvatelem, má se zato, že dodané plnění bylo vadné již pří převzetí.. Vady plnění dle odst. 5 tohoto článku budou poskytovatelem odstraněny bezplatně. 3. Veškeré vady plnění je nabyvatel povinen uplatnit u poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo em), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Nabyvatel bude vady zboží oznamovat na: dohled rcs-kladno.net adresu: Mánesova 77, 70 Kladno K uplatňování vad dle tohoto odstavce je oprávněn kromě nabyvatele také uživatel, kterým je Hasičská záchranná služba Letiště Ostrava, a.s. Každé takovéto nahlášení vady se považuje za řádné uplatnění vady nabyvatelem ve smyslu této smlouvy. 4. Nabyvatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má nabyvatel/uživatel. 5. Servis za účelem odstraňování vad bude probíhat v místech instalace plnění, tj. v Integrovaném výjezdovém centru Letiště Leoše Janáčka Ostrava v k.ú. Mošnov nebo vzdálenou správou za podmínky existence datového propojení mezi uživatelem a poskytovatelem. V případě opravy mimo místo instalace plnění dle předchozí věty zabezpečí poskytovatel bezplatně dopravu vadného plnění od nabyvatele/uživatele do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného plnění zpět k nabyvateli/uživateli. 6. Odstranění vady musí být provedeno do 48 hodin od oznámení této vady poskytovateli, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 7. Poskytovatel je povinen uhradit nabyvateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Poskytovatel rovněž nabyvateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění. X. Sankce. Nepředá-li poskytovatel nabyvateli softwarové aplikace, příslušenství a/nebo neprovede související úpravy ve lhůtě uvedené v či. V odst této smlouvy, je povinen zaplatit nabyvateli smluvní pokutu ve výši 0, % z ceny bez DPH uvedené v či. IV odst. této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.. Pokud poskytovatel neodstraní vadu plnění ve lhůtě uvedené v S. IX odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit nabyvateli smluvní pokutu ve výši 0, % z ceny bez DPH podle či. IV odst. této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění vady 3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši. XI. Zvláštní ustanovení související s financováním předmětu plnění z evropských finančních zdrojů, Pro případ, že plnění z této smlouvy bude spolufinancováno z projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum" financovaného z ROP, jsou si smluvní strany plně

6 vědomy skutečnosti, že pozdní plnění smluvních povinností, či jejich nesplnění, případně plnění v rozporu s podmínkami stanovenými v této smlouvě ze strany poskytovatele může vést ke krácení či neposkytnutí dotace ze strany poskytovatele dotace nabyvateli.. S ohledem na výše uvedené riziko spočívající v krácení či neposkytnutí dotace ze strany poskytovatele dotace nabyvateli, se pro případ prodlení s předáním softwarových aplikací, příslušenství a provedením souvisejících úprav v termínu dle či. V odst. této smlouvy a/nebo prodlení s vystavením a doručením faktury v termínu dle či. VIII odst této smlouvy poskytovatel zavazuje uhradit nabyvateli smluvní pokutu, a to až do výše neposkytnuté či krácené dotace na poskytnutí plnění z této smlouvy. 3. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty bude stanovena jakožto částka rovnající se neposkytnuté či krácené výši dotace na plnění z této smlouvy ze strany poskytovatele dotace vůči nabyvateli, a to z důvodu pozdní úhrady ceny jako způsobilého výdaje projektu po termínu stanoveném poskytovatelem dotace způsobené prodlením poskytovatele ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku smlouvy, 4. Poskytovatel s maximální výší smluvní pokuty a způsobem jejího stanovení podpisem této smlouvy vyslovuje svůj souhlas a tímto se výslovně vzdává do budoucna možnosti rozporovat výši a způsob stanovení smluvní pokuty nabyvatelem dle této smlouvy. 5. Tato smluvní pokuta je stanovena jako speciální ke smluvní pokutě uvedené v čí. X odst této smlouvy a v případě, že dojde k jejímu uplatnění, nebude nabyvatel uplatňovat smluvní pokutu dle či. X odst. smlouvy. Smluvní pokuta uvedená v tomto článku smlouvy se započítává na náhradu případně vzniklé škody v celé její výši.. Tato smlouva zaniká: XII. Zánik smlouvy a) písemnou dohodou smluvních stran, b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména nepředání softwarových aplikací, příslušenství a/nebo neprovedení souvisejících úprav ve stanovené době plnění, pokud má plnění vady, které je činí neupotřebítelným nebo nemá vlastnosti, které si nabyvatel vymínil nebo o kterých ho poskytovatel ujistil, nedodržení smluvních ujednání o právech z vadného plnění, neuhrazení ceny nabyvatelem po druhé výzvě poskytovatelem k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.. Nabyvatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že poskytovatel je v úpadku ve smyslu zákona č. 8/006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); b) podá-li poskytovatel sám na sebe insolvenční návrh. 3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem bez zbytečného odkladu" dle 00 občanského zákoníku rozumí nejpozději do 3 týdnů".

7 XIII. Závěrečná ustanovení. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků. 3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 4. Poskytovatel nemůže bez souhlasu nabyvatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně. 5. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech splatností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž nabyvatel obdrží čtyři a poskytovatel jedno její vyhotovení. 6. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Je-li poskytovatel fyzickou osobou, bude smlouva zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 0/000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: č. - Podrobný rozpis ceny č. - Licenční ujednání 8. Doložka platnosti právního jednání dle 3 zákona č. 9/000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této smlouvy má nabyvatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 85/6768 ze dne V Ostravě dne:.. V Kladně dne:. 05 Mánesova 77,7 0 Kladno --, IČ: DÍČ: C / za nabyvatele Ing. Ivan Strachoň na základe pověření hejtmana kraje za poskytovatel^ PhDr. Marie Gruberová jednatelka společnosti / r - ^

8 / r~^~^p vm f Příloha č, Podrobný rozpis ceny (položkový rozpočet) Název Dispečerská aplikace verze 6.0, základní verze včetně nezbytných úprav aplikačního serveru DA addon záznam Retia jednotka počet jednotek Jednotková cena bez DPH Cena celkem bez DPH Cena celkem sdph DA addon integrace PCO GIS klient dispečerské aplikace verze 6.0 (T-MAPY) Atypické úpravy dispečerské aplikace pro LU Mošnov (MD) MD IKISII, 6.0, modul kontakty a pohotovostní služby (zadávání a editace) IKIS n, 6.0, modul statistické sledování událostí IKIS II, 6.0, modul strojní, chemická, technická a spojová služba IKIS II, 6.0, modul objekty IKIS II, 6.0, modul automatické akce IKIS.NET, 6.0, modul přehled kontaktů a pohotovostních služeb IKIS.NET, 6.0, modul strážní kniha IKIS II, 6.0 administrace systému IKIS, 6.0, atypické úpravy pro UJ Mošnov (MD MD Dotykový panel v základní kontejner Dotykový panel v ovládání radiostanic Matra Dotykový panel v ovládání technologií PS Komunikační jádro systému 6.0 lic, Systémový správce v.6.0 Instalační a konfigurační práce (MD) MD Doprava km Cena celkem

9 Příloha č. Licenční ujednání RCS Kladna, s.r.o. Mánesova 77, 7 0, Kladno LICENČNÍ PODMÍNKY pro nevýhradnf licencí Toto jsou lícenfini podmínky pro uf.vání softwarových produktů společnosti RCS Kladno, spol, s r.o.. Předmět licenčního ujednání Předmětem tohoto licenčního ujednání je na nosiči dat zaznamenaný počítačový program a příslušná dokumentace (dále jako: software). Tento software je ve smyslu autorského práva dfism, na nšjž sa vztahuji autorská práva. Společnost RCS Kladno, spol. s r.o. (dále jako; poskytovatel licence) víastní ochranná práva í na jejich části, vlastni I práva, která se vztahuji ne Sířeni užíváni třetí osobou. Nabyvatelé softwaru cd poskytovatele licence budou dáie nazýváni nabyvatelé licence.. Použití softwaru Poskytovati licence dává nabyvateli Učence právo používat software na poslu počítačů odpovídajícím počtu zakoupenýcň licencí v souladu s níže- uvedeným přehledem dis smiouvy. 3. Předáni třetí osobě Nabyvateli licence je zakázáno bez písemného povoleni poskytovatele licence tento software nebo jeho část, poskytovat třeli osobě nebo ho třeíi osobě zpřístupni 4, Práva Nabyvatel neni oprávněn do software zasahovat jinak, než formou zákaznického nastaveni, které dokumentace programu připouští. Zásah do programu nutný k vytvoření rozhřáli nutného k výměně dat s jiným počítačovým programem či databází je povolen pouze se souhlasem poskytovatele. 5. Kopírování Pořizovaní Jednotlivých kopií za flčeiem zálohováni a archivní nesly, popřípadě k nahrazení oprávněně získané kopie, která byla ztracena nebo zníčana, je povoleno. Není však povoleno software kopíroval celý nebo jeho částí a šířs je. 6. Doba trvání licenčního ujednáni Platnost tohoto licenčního ujednáni je stanovena na dobu neurčitou. Právo nabyvatele licence na užtván! softwaru pozbývá automaticky platností tehdy, poiusm! podmínky tohoto licenčního ujednání. Nabyvatel licence ruč! za Škody plynouc! z porusenl Ibenčnfch podmínek. ' : 7. Aktualizace Nabyvatel licence je cprávnsn k instalaci aktualizovaných verzi tohoto'softwaru, jak po obsahové, tak i po technické stránce. Poskytovatel licence umožni uživateli licence přistup k těmto aktualizovaným verzím na základe platby za upgrade lotíoto software nebo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy o pozáručním servisu software. Posf^íovaíei licence umožní uživateli licence přístup k tamto aktualizovaným verzím zdarma v případě vády původního výrobku jako jeho náhradu. 8. Záruka a ručení Poskytovatel licence poukazuje na skutečnost, že stav stávající techniky nabyvatele nemusí vždy 'umožní instaloval počítačový software tak,'- abybylyveskwéjehoap^aceakmibinacesostatnfmlprogramyiecěiabezzávad..._,- Poskytovatel licence jejímu nabyvateli zaručuje, že v okamžiku předání nosičů dat byly ryto za normálních provozních podmínek bez vad maieriálu a provedení. Je-li nos dat vadný, má nabyvatel právo požadoval náhradu. Pakliže nebude vada do čtrnácti dnů odsiranéna náhradou, může se nabyvatel domáhat imíene kupní smlouvy. Poskytovatel licence nepřebírá ze shora uvedených dqvode ručeni za vady na softwaru. Zejména nepřebírá poskytovatel licence ručen! za to, zda sofívvase dostačuje požadavkům a účelům uživatele nebo zda spolupracuje e jím používanými programy. Zodpovědnost ca správnou volbu a následky užívání softwaru stejně jako zamýšlené a dosažené záměry s ním spojené nese nafctyvaiel. Poskytovatel licence naučí za následné Škody, jako jsou např. ztráty dat a informaci, flnančni ztráty a přerušení provozu, které mohou nastat ať už pauzu samotným užíváním programu nebo jeho nesprávným užíváním nebo užíváním spohi 5 ostatními programy. Ručení poskytovatele licence se vztahuje maximálně na licenční ujadnánf, které bylo za timlo účelem vyhotoveno v čase nabytí nabyvatelem. 9. Místo plnění Místem plnění je integrované výjezdové centrum Letiště Leo5e Janáčka Osírava - MoSnov 0. Ostatní ujednání Toto líceném ujednání, jakož i práva a povinností vzniklé na základe tohoto licenčního ujednáni nebo v souvislosti s ním, které nejsou upraveny v zákons 6./000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, se řídí zákonem č.89/0 Sb., občanský zákoník v platném zněni. Tet. : 34377, IČ: Bankovní spojení: KB, pobočka Kladno Fax : DIČ: CZ Číslo účtu: /000 rcssůrcs-jílafiio, tt$t obchodní rejstřík Městského sondu v Praze, oddíl C, vložka 798 r*

fffj e/ , 'do fr^m^l)m -

fffj e/ , 'do fr^m^l)m - W-K \V! A'iA! /vf :,R KUř1SP80HSE5N ; fffj e/, 'do fr^m^l)m - D : a-,[> > SMLOUVA O ZAJIŠTĚNI PROHLÍDEK TEL ZEMŘELÝCH I. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

28. října 117, 702 18 Ostrava. 70890692 Ing. Ivanem Strachoněm CZ70890692 náměstkem hejtmana kraje Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800

28. října 117, 702 18 Ostrava. 70890692 Ing. Ivanem Strachoněm CZ70890692 náměstkem hejtmana kraje Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800 VZ 78/2015 74f, f,f^í; se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dáiejen kupující") 28. října 117, 702 18 Ostrava 70890692 Ing. Ivanem Strachoněm CZ70890692 náměstkem hejtmana kraje

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 2 Obchodní podmínky. Veřejná zakázka číslo: SZI-10/2008. Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 2 Obchodní podmínky. Veřejná zakázka číslo: SZI-10/2008. Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího Příloha č. 2 Obchodní podmínky Veřejná zakázka číslo: SZI-10/2008 Číslo smlouvy prodávajícího Číslo smlouvy kupujícího: KUPNÍ SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY 1. Letiště Ostrava, a.s. zastoupena: Ing. Lubomírem

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft I. Smluvní strany COMPUTER HELP, spol. s r.o. se sídlem Blanická 16, PSČ 120 00 Praha 2 zastoupené jednatelem Petrem Novákem, jednatelem

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

KUMSP00QFZOD X. SMLUVNÍ STRANY

KUMSP00QFZOD X. SMLUVNÍ STRANY KUMSP00QFZOD Veřejná zakázka č. 80/2015 - část 1. JMORAVSKOSí EZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) X. SMLUVNÍ STRANY 9, m ~kr- odb. 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: 28. října

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

Rámcová smlouva na zajištění překladů

Rámcová smlouva na zajištění překladů Rámcová smlouva na zajištění překladů (dle ustanovení 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) 1. SMLUVNÍ STRANY Objednatel: Státní fond životního prostředí

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

SMLOUVA O DÍLO AKTUALIZACE TELEFONNÍHO SYSTÉMU MMO

SMLOUVA O DÍLO AKTUALIZACE TELEFONNÍHO SYSTÉMU MMO STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP005Q3AK* SMLOUVA O DÍLO AKTUALIZACE TELEFONNÍHO SYSTÉMU MMO Článek I. Smluvní strany Objednatel: Se sídlem: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535

Více

KUMSP80G67NX. SMLOUVA na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání, nákup vysílacího času a poskytnutí licence. I.

KUMSP80G67NX. SMLOUVA na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání, nákup vysílacího času a poskytnutí licence. I. KUMSP80G67NX ČÍSLti SMLvíUVv' (l"/íf;atkll;,. _, V p-ř. číslo J.IÍ... J_ í*!_ SMLOUVA na výrobu programového obsahu určeného pro vysílání, nákup vysílacího času a poskytnutí licence I. Smluvní strany FABEX

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: 6 000 kg hasicího prášku 1. Zadavatel: Česká republika

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb Tomáš Krist ToP COMPUTER Ptácká 96/78 293 01 Mladá Boleslav IČO: 63820668 DIČ: CZ7504200946 dále jen poskytovatel, a FIRMA Ulice 111 000 00 Město IČO: 00000000 zastoupená

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU GASTROPRŮVODCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE STANDARD

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU GASTROPRŮVODCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE STANDARD uzavřená mezi DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU GASTROPRŮVODCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY LEONN promotion s.r.o. Zašová 756, 756 51 IČ: 27853411 DIČ: CZ27853411 zastoupená: Antonín Bedřich, jednatel (dále

Více

Smlouva o dílo. č. OLP/831/2013

Smlouva o dílo. č. OLP/831/2013 Smlouva o dílo č. OLP/831/2013 uzavřená v souladu s 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany 1. Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany 1. Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavby Výměna oken ČÁST A Obecná ustanovení I. Smluvní strany 1. Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

SMLOUVA O SBĚRU, SVOZU, ODSTRAŇOVÁNÍ A LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU

SMLOUVA O SBĚRU, SVOZU, ODSTRAŇOVÁNÍ A LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU SMLOUVA O SBĚRU, SVOZU, ODSTRAŇOVÁNÍ A LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU Smluvní strany: Objednatel: Obec Čerčany Se sídlem: Václavská 36, 257 22 Čerčany IČO: 00231584 DIČ: Bankovní spojení: Česká Spořitelna,

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky ev. č.: 15/213-0 Smlouva o poskytování služeb uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky Se

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami: (1) Univerzita Hradec Králové se sídlem Rokitanského 62, Hradec Králové, 500 03, IČ: 62690094, DIČ: CZ62690094, zastupující doc.

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kupní smlouva Obchodní podmínky Příloha č. 4 Číslo smlouvy odběratele : Číslo smlouvy dodavatele : Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi : Město Horní Jiřetín se sídlem

Více

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO 62156462, DIČ CZ62156462 bankovní spojení: KB

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Apptocloud.com s.r.o. se sídlem Španělská 759/4, 120 00, Praha 2 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182794 IČO: 24145190 DIČ: CZ24145190 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

SMLOUVA O DÍLO MOBILNÍ APLIKACE TURISTICKÉ OBLASTI OPAVSKÉ SLEZSKO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO MOBILNÍ APLIKACE TURISTICKÉ OBLASTI OPAVSKÉ SLEZSKO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Objednatel: Se sídlem: MMOPP00EKHPO SMLOUVA O DÍLO MOBILNÍ APLIKACE TURISTICKÉ OBLASTI OPAVSKÉ SLEZSKO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění IČ: 00300535

Více

I. Smluvní strany. Davidem Maralíkem, jednatelem Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 24150975. Česká spořitelna 2621242319/0800

I. Smluvní strany. Davidem Maralíkem, jednatelem Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 24150975. Česká spořitelna 2621242319/0800 KUÍ1SP08GAGS1 t -^^ 5Íli k. VY (DODATKU) Z V-al ť : :,to rok L J_. fj; r' otjb > I. Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. rijna 117, 702 18 Ostrava zastoupen: afeni uiaueuofeii 'UIS^AON t&sabssoat

Více

Článek I. Smluvní strany. Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic

Článek I. Smluvní strany. Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP009BMNL Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Zpevněné plochy městských parků (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) Článek I.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Příloha č. 3 zadávací dokumentace Závazný návrh rámcové smlouvy Rámcová kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

AUTOPORADCE s.r.o. Ing. Ivanem Doubkem, jednatelem právní forma

AUTOPORADCE s.r.o. Ing. Ivanem Doubkem, jednatelem právní forma Smluvní strany: obchodní firma AUTOPORADCE s.r.o. jednající Ing. Ivanem Doubkem, jednatelem právní forma Společnost s ručením omezeným sídlo Čujkovova 3097, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30 IČ 28594762 DIČ CZ28594762

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE k veřejné zakázce na služby Provozování služby Senior taxi na území města Hlučín

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE k veřejné zakázce na služby Provozování služby Senior taxi na území města Hlučín OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE k veřejné zakázce na služby Provozování služby Senior taxi na území města Hlučín Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy dle 1746 odst. 2 zák.

Více

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Přílohy: Příloha č. 1 - Roční paušál Balíček 500 1. Smluvní strany Smluvní strany této smlouvy,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel.

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel. SMLOUVA kterou uzavírá (dále jen Zhotovitel) a Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice, PSČ 273 01 IČO: 00234508, (dále jen Objednatel) o vytvoření díla. čl. I Předmět smlouvy 1. Předmětem

Více