KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE A JEJICH VYUŢITÍ ŢÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE A JEJICH VYUŢITÍ ŢÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL Informační a komunikační technologie ve vzdělávání"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy JAKUB DOSOUDIL 4. ročník- prezenční studium Obor: matematika technická a informační výchova KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE A JEJICH VYUŢITÍ ŢÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL Informační a komunikační technologie ve vzdělávání Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Čestmír Serafín Dr.Ing-Paed. OLOMOUC 2009

2 Čestně prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci vypracoval samostatně a pouţil jen uvedených pramenů a literatury. V Olomouci dne vlastnoruční podpis 2

3 Děkuji Doc. Ing. Čestmíru Serafínovi Dr.Ing-Paed., za odborné vedení práce a poskytování rad, ale i učitelům základní školy, u nichţ jsem prováděl průzkum. 3

4 Obsah Obsah 4 Úvod 5 1. Teoretická část Informační společnost a rozvoj ICT Technické vybavení Počítače Historie počítačů Klasifikace počítačů Hardwarové vybavení počítače Vstupně výstupní zařízení Internetové připojení Mobilní zařízení Mobilní telefon PDA a Smartphone Notebook Televizní technika Televize Přehrávání DVD filmů Stručně o digitalizaci Programové vybavení Uţivatelský, aplikační software Hrozba pouţívání počítače na psychiku dítěte Vliv práce s počítačem na zdraví Aplikační část Cíle průzkumu Metoda průzkumu Vyhodnocení průzkumu Závěr Seznam pouţité literatury Seznam obrázků Seznam grafů Přílohy 109 4

5 Ú v o d I n f o r m a č n í a k o m u n i k a č n í t e c h n o l o g i e ( I C T ) j s o u o d k o n c e 2 0. s t o l e t í j e d n o u z n e j v í c e s e r o z v í j e j í c í c h o b l a s t í n a s v ě t ě a j s o u j e d n í m z n e j v ý z n a m n ě j š í c h f a k t o r ů r o z v o j e e k o n o m i k y v š e c h v y s p ě l ý c h z e m í. I n f o r m a č n í s p o l e č n o s t o v l i v ň u j e c e l o u ř a d u o d v ě t v í n a š í s p o l e č n o s t i. N e n í t o m u j i n a k a n i v p ř í p a d ě o v l i v ň o v á n í ţ á k ů z á k l a d n í c h š k o l. V t é t o p r á c i s e z a m ě ř u j i n a v y u ţ í v á n í z á k l a d n í c h e l e k t r o t e c h n i c k ý c h s p o t ř e b i č ů, s p a d a j í c í c h d o o b l a s t i I C T, ţ á k y, j e ţ n a v š t ě v u j í d r u h ý s t u p e ň z á k l a d n í š k o l y. Ú k o l e m t é t o p r á c e n e n í p o u z e p o d a t i n f o r m a c e o v y u ţ i t í t e c h n o l o g i í ţ á k y, a l e t a k é l e h c e n a s t í n i t f u n k c i, t e c h n i c k é p a r a m e t r y, d ě l e n í a v y u ţ i tí b ě ţ n ý m i u ţ i v a t e l i t ř í h l a v n í c h e l e k t r o n i c k ý c h z a ř í z e n í, j e ţ j s o u d n e s j i ţ b ě ţ n o u s o u č á s t í k a ţ d o d e n n í h o ţ i v o t a k a ţ d é h o z n á s. T ě m i t o p ř í s t r o j i m y s l í m o s o b n í p o č í t a č, m o b i l n í t e l e f o n a t e l e v i z n í p ř i j í m a č. T y t o t ř i z á s t u p c e j s e m s i z v o l i l z t o h o d ů v o d u, ţ e n e j v í c e z a s a h u j í d o n a š e h o ţ i v o t a, j s o u c e n o v ě d o s t u p n é a s p o l e č n o s t d n e s v y ţ a d u j e, a b y b y l č l o v ě k o n - l i n e, č i p r o s t ě j e n v o b r a z e. P r o u k á z k u u v á d í m g r a f Č e s k é h o s t a t i s t i c k é h o ú ř a d u o v y u ţ i t e l n o s t i o s o b n í h o p o č í t a č e, m o b i l n í h o t e l e f o n u a i n t e r n e t u v p ř í l o z e p r á c e v g r a f u č. 17. J e z n ě j p a t r n é, ţ e z d o t á z a n ý c h v e v ě k u 1 6 a v í c e l e t v y u ţ í v á t u t o t e c h n i k u s k o r o 9 9 % l i d í, i t o b y l d ů v o d, p r o č j s e m s i j e z v o l i t j a k o s t ě ţ e j n í. T e l e v i z n í p ř i j í m a č j s e m p ř i d a l z ú s u d k u, ţ e j e v e l i c e d ů l e ţ i t ý, c o s e t ý č e I C T t e c h n o l o g i í, ţ e j e j m á n a p r o s t á v ě t š i n a o b y v a t e l, a t a k é ţe d o k á ţ e h o d n ě p ů s o b i t n a m e n t a l i t u l i d í. V t é t o p r á c i t a k é u v á d í m p r ů z k u m, z a b ý v a j í c í s e č e t n o s t í a z p ů s o b em u ţ í v á n í t é t o e l e k t r o n i k y ţ á k y v e v ě k u o d 1 2 d o 1 5 l e t. M ý m h l a v n í m d ů v o d e m p r o z v o l e n í t o h o t o t é m a t u j e m ů j d l o u h o l e t ý č i d o k o n c e c e l o ţ i v o t n í z á j e m o o b l a s t s p o t ř e b n í e l e k t r o n i k y, z v ě t š í m í r y o s o b n í c h p o č í t a č ů. T e n t o z á j e m s e p r o j e v o v a l n e j e n m ý m s t u d i e m n a s t ř e d n í š k o l e e l e k t r o t e c h n i c k é, a l e p o z d ě j i t a k é n a v y s o k é š k o l e. O b l a s t e l e k t r o n i k y j e t o t i ţ d l e m é h o m í n ě n í v d n e š n í d o b ě v e l i c e s e r o z v í j e j í c í č á s t í t e c h n i k y 5

6 a o b c h o d u a j e n a n í n e j v í c e z a j í m a v é t o, ţ e s e s t á l e v e v e l k é m í ř e o b j e v u j í n o v é a n o v é t e c h n o l o g i e a p ř í s t r o j e, j e ţ o b o h a c u j í t r h a p o s k y t u j í u ţ i v a t e l ů m z á b a v u i p o u č e n í. I k d y ţ t a t o o b l a s t z v e l k é č á s t i l á k á u ţ i v a t e l e s p í š e p o u z e f o r m o u z á b a v n o u a t r á v e n í m v o l n é h o č a s u, l z e t y t o s p o t ř e b i č e v y u ţ í v a t t a k é v e v e l k é m í ř e v p r a c o v n í s f é ř e a p r ů m y s l u. T y t o p ř í s t r o j e j s o u p a k n ě k d y m n o h e m s l o ţ i t ě j š í a m n o h o n á s o b n ě d r a ţ š í, n e ţ t y, k t e r é v y u ţ í v a j í b ě ţ n í u ţ i v a t e l é. A l e n e j e n v p r a c o v n í s f é ř e a v p r ů m y s l u j e z a p o t ř e b í s e s t á l e u č i t n o v ý m v ě c e m a u m ě t s e v t é t o o b l a s t i o r i e n t o v a t. T a t o o b l a s t t o t i ţ o b s a h u j e k v a n t a t e c h n i c k ý c h i n f o r m a c í a p o z n a t k ů, k t e r é u ţ i v a t e l m u s í z n á t, p o k u d c h c e z a ř í z e n í o b s l u h o v a t, n e b o j e j d o k o n c e o p r a v o v a t. P r o t o n e n í t a t o o b l a s t u r č e n a p r o v š e c h n y. V m é p r á c i s e t e d y v ě n u j i, j a k j s e m j i ţ z m í n i l, n e j e n n a s t í n ě n í m f u n k c e a t e c h n i c k ý m i n á l e ţ i t o s t m i j e d n o t l i v ý c h z a ř í z e n í, a l e t a k é v y u ţ i t í t e c h n o l o g i í ţ á k y z á k l a d n í c h š k o l a j e j i c h p ů s o b e n í m n a n ě. Z a j í m a l o m n e, c o d ě t i n a p o č í t a č í c h d ě l a j í, j a k č a s t o a d l o u h o j e j d e n n ě v y u ţ í v a j í a v m a l é m í ř e z j i s t i t, j e s t l i n a n ě p o č í t a č e n e m a j í š p a t n ý v l i v. T o j s e m c h t ě l z j i s t i t z t o h o, ţ e j s e m s e d ě t í z e p t a l, c o n a p o č í t a č í c h d ě l a j í a p o k u d u n i c h t r á v í h o d n ě č a s u, t a k p r o č. P o d o b n ě j s e m o t á z k y z a m ě ř i l i u p o u ţ í v á n í m o b i l n í c h t e l e f o n ů. Z d e j s e m t a k é z j i š ť o v a l, j a k é j e h o f u n k c e v y u ţ í v a j í n e j č a s t ě j i a j e s t l i d o k á ţ í v d n e š n í d o b ě b ý t b e z m o b i l n í h o t e l e f o n u, a t o i n a d e l š í d o b u. Z o s o b n í z k u š e n o s t i s e o v š e m d o m n í v á m, ţ e d ě t i c h t ě j í m í t m o b i l n í t e l e f o n z ř e j m ě z n e j v ě t š í m í r y z h l e d i s k a s o c i á l n í h o, p o k u d p r o s t ě j e d e n s p o l u ţ á k m o b i l m á, c h t ě j í h o m í t i o s t a t n í, a b y s e n e c í t i l i p o z a d u. O v š e m n a j d o u s e v d n e š n í d o b ě i t a c í, k t e ř í t y t o t e c h n o l o g i e n e v y h l e d á v a j í a m o c s i s n i m i n e r o z u m í. Z e j m é n a l i d é v y š š í h o v ě k u s e s l o ţ i t ý m p ř í s t r o j ů m v y h ý b a j í v e l k ý m o b l o u k e m, a l e a n i n ě k t e ř í m l a d š í n e m a j í t r p ě l i v o s t s e t ě m t o v ě c e m v ě n o v a t. Z h l e d i s k a m i n i a t u r i z a c e a z p o t ř e b y u m í s t i t d o z a ř í z e n í c o n e j v ě t š í m n o ţ s t v í f u n k c í, v n i c h ţ j e p r o b l é m s e v y z n a t i p r o t e c h n i c k y n a d a n é h o č l o v ě k a, s e t ě m t o l i d e m n e m ů ţ e m e m o c d i v i t. J a k o p o s l e d n í j s e m o t á z k a m i z k o u m a l s l e d o v a n o s t t e l e v i z e. 6

7 P r á c e s e t e d y v ú v o d n í č á s t i z a b ý v á n a s t í n ě n í m v l a s t n o s t í i n f o r m a č n í s p o l e č n o s t i, d á l e k a p i t o l o u v ě n u j í c í s e p o č í t a č ů m, k d e u v á d í m s t r u č n o u h i s t o r i i p o č í t a č ů, d ě l e n í n a h a r d w a r e a s o f t w a r e, p o p i s u j i v s t u p n í a v ý s t u p n í z a ř í z e n í a m o ţ n o s t i v y s o k o r y c h l o s t n í h o p ř i p o j e n í k s í t í m. V d a l š í k a p i t o l e s e z a b ý v á m p ř e n o s n ý m i k o m u n i k a č n í m i z a ř í z e n í m i, m e z i j e j i c h ţ n e j v ý z n a m n ě j š í z á s t u p c e p a t ř í m o b i l n í t e l e f o n. Z m i ň u j i z d e jeho f u n k c e a v y u ţ i t í. N o t e b o o k y l z e a l e z á r o v e ň z a ř a d i t d o k a p i t o l y p o č í t a č ů. D a l š í k a p i t o l a j e v ě n o v á n a t e l e v i z i j a k o p o j m u a t e l e v i z n í m p ř i j í m a č ů m. D á l e p a k s l e d o v a n o s t i D V D d i s k ů i n a P C a p ř e n o s n ý c h p ř e h r á v a č í c h a t a k é d i g i t a l i z a c i v y s í l á n í T V. V p o s l e d n í k a p i t o l e t e o r e t i c k é č á s t i s e v ě n u j i p ů s o b e n í m é d i í n a p s y c h i k u a z d r a v í d ě t í a n a t o j a k o v l i v ň u j e j e j i c h c h o v á n í. 7

8 1. Teoretická část 1.0 I n f o r ma č n í s p o l e č n o s t a r o z v o j I C T ( I n f o r ma t i o n a n d c u mmu n i c a t i o n t e c h n o l o g y i n f o r mační a ko munika č n í technologie) I n f o r m a č n í s p o l e č n o s t í s e s t a n d a r d n ě r o z u m í s p o l e č n o s t, k d e k v a l i t a ţ i v o t a a p e r s p e k t i v a s o c i á l n í c h z m ě n a e k o n o m i c k é h o r o z v o j e s t á l e v í c e z á v i s í n a i n f o r m a c í c h a j e j i c h v y u ţ í v á n í. ( 25, s. 1). T o z n a m e n á p ř e d e v š í m s i l n o u z á v i s l o s t ţ i v o t n í ú r o v n ě, z p ů s o b u p r á c e, v y u ţ i t í v o l n é h o č a s u, s y s t é m u v ý c h o v y i t r ţ n í c h p o d m í n e k n a ú r o v n i v y u ţ í v á n í i n f o r m a c í a z n a l o s t í ( š i r o k á a n e u s t á l e r o s t o u c í o b l a s t i n f o r m a č n ě i n t e n z i v n í c h v ý r o b k ů a s l u ţ e b, k t e r é j s o u e l e k t r o n i c k é d i g i t á l n í p o v a h y ). J e d n o u z v l a s t n o s t í i n f o r m a č n í s p o l e č n o s t i j e t o, ţ e j e c h a r a k t e r i z o v á n a p o s u n e m o d v ý z n a m u v ý r o b n í c h o d v ě t v í k o d v ě t v í m p o s k y t u j í c í m s l u ţ b y, a t o p ř e d e v š í m s l u ţ b y i n f o r m a č n í. T y t o s l u ţ b y j s o u z á k l a d e m z n a l o s t í a i n o v a c í j a k o s t r a t e g i c k ý c h f a k t o r ů r o z v o j e s p o l e č n o s t i. P r o t o s e t a k é p o u ţ í v á t e r m í n s p o l e č n o s t z n a l o s t í. V e v š e c h p ř í p a d e c h j e k l a d e n k l í č o v ý v ý z n a m i n f o r m a c í m a z n a l o s t e m. T e n t o p r o b l é m j e v í c e r o z v e d e n v ( 25). I n f o r m a č n í s p o l e č n o s t j e s p o j o v á n a s t z v. t ř e t í e t a p o u ( v l n o u ) r o z v o j e l i d s k é c i v i l i z a c e. ( 25, s. 1 ). P r v n í e t a p a b y l a c h a r a k t e r i z o v á n a t z v. a g r á r n í v l n o u, k t e r á s k o n č i l a k o l e m 7 0. l e t 1 9. s t o l e t í. A g r á r n í e t a p a b y l a v y s t ř í d á n a t z v. e t a p o u i n d u s t r i á l n í, j e ţ t r v a l a z h r u b a l e t. I n f o r m a c e j s o u z d e o z n a č o v á n y z a k l í č o v ý z d r o j r o z v o j e l i d s t v a a s p o l e č e n s k é h o ţ i v o t a. Z n a m e n á t o, ţ e i n f o r m a c e s e v e d l e z á k l a d n í c h p r i o r i t ( p ů d a, p r á c e, k a p i t á l ) s t a l y č t v r t ý m v ý z n a m o v ě p r i o r i t n í m z d r o j e m. C e l á t a t o e t a p a s e v y z n a č u j e s t á l e r o s t o u c í d y n a m i k o u z m ě n i n f o r m a č n í c h t e c h n o l o g i í. V z n i k á t z v. g l o b á l n í i n f o r m a č n í s p o l e č n o s t, k t e r á b u d u j e c e l o s v ě t o v o u i n f o r m a č n í i n f r a s t r u k t u r u, z a l o ţ e n o u p ř e d e v š í m n a v y u ţ i t í s í ť o v ý c h t e c h n o l o g i í, j a k j e u v e d e n o v ( 25). 8

9 V t é t o s o u v i s l o s t i s e t a k é z a č a l a r o z v í j e t j i n á p o d o b a e k o n o m i k y, k t e r á b y l a p o s t a v e n a n a v y u ţ í v á n í d i g i t á l n í c h i n f o r m a c í a m o ţ n o s t e c h j e j i c h r y c h l é h o p ř e n o s u p o č í t a č o v ý m i s í t ě m i. H l a v n í v l a s t n o s t í t é t o e k o n o m i k y j e s k u t e č n o s t, ţ e j e j í r o z v o j j e d á n i n f o r m a č n í m i t e c h n o l o g i e m i n o v é g e n e r a c e, p ř e d e v š í m t z v. i n t e r n e t o v ý m i t e c h n o l o g i e m i ( i n t e r n e t, W W W, e l e k t r o n i c k ý o b c h o d, a p o d. ). S t á l e h u s t š í a v ý k o n n ě j š í i n t e r n e t o v á s í ť j e s y m b o l e m h o s p o d á ř s t v í b u d o u c n o s t i, t e d y e k o n o m i k y, k d e b u d o u h r á t h l a v n í r o l i i n f o r m a c e, j e j i c h z p r a c o v á n í, i n t e r p r e t a c e, p ř e n o s, a l e t a k é v y u ţ i t í a j e j i c h p ř e m ě n a n a z n a l o s t i. E v r o p s k á u n i e z a s t o u p e n a e v r o p s k o u k o m i s í s t a n o v i l a č l e n s k ý m z e m í m s t r a t e g i i n a r o z v o j o b l a s t i i n f o r m a č n í s p o l e č n o s t i a m é d i í. N a v a z u j e n a p ř e d c h o z í s t r a t e g i e a j e o z n a č o v á n a j a k o t ř i i : i n o v a c e, i n v e s t i c e a i n t e g r a c e d o k a ţ d o d e n n í h o ţ i v o t a. P l á n e m j e t e d y d o b u d o v a t j e d n o t n ý i n f o r m a č n í p r o s t o r, k t e r ý p o d p o ř í o t e v ř e n ý v n i t ř n í t r h p r o e l e k t r o n i c k é k o m u n i k a c e a d i g i t á l n í o b s a h. D á l e c h c e p o s í l i t i n o v a c e a i n v e s t i c e d o v ý z k u m u n o v ý c h t e c h n o l o g i í v o b l a s t i I C T a j a k o p o s l e d n í ú k o l s i k l a d e z ř í d i t v š e m p ř í s t u p n o u i n f o r m a č n í s p o l e č n o s t p o d p o r u j í c í v y t v á ř e n í n o v ý c h p r a c o v n í c h m í s t, l e p š í v e ř e j n é s l u ţ b y a k v a l i t u ţ i v o t a. N ě c o j i n é h o j e o v š e m p ř e d s e v z e t í a s k u t e č n é č i n y, k t e r é n e v š e c h n y s t á t y E U p l n í p o d l e t o h o, j a k b y s i t o E v r o p s k á k o m i s e p ř e d s t a v o v a l a a t y t o z e m ě z a t o k r i t i z u j e. ( 2 5 ). P r o s t ř e d k e m p r o z l e p š o v á n í a r o z v o j i n f o r m a č n í s p o l e č n o s t i j s o u t z v. p r o g r a m y n a r o z v o j i n f o r m a č n í s p o l e č n o s t i. P o m o c í t ě c h t o p r o g r a m ů E v r o p s k á u n i e r e a l i z u j e v š e c h n y s v é A k č n í p l á n y a i n i c i a t i v y. M e z i n e j z n á m ě j š í p r o g r a m y p a t ř í p ř e d e v š í m I D A b c, k t e r ý s e z a b ý v á r o z v í j e n í m m o ţ n o s t í I C T p r o p o d p o r u d o d á v á n í v e ř e j n ý c h s l u ţ e b o b č a n ů m i p o d n i k ů m. J e h o c í l e m j e t e d y t o, a b y s e E v r o p a s t a l a a t r a k t i v n í m m í s t e m p r o ţ i v o t, p r á c i a i n v e s t o v á n í. P o d o b n ý m i, a l e t a k é ú p l n ě j i n ý m i p l á n y s e z a b ý v a j í d a l š í p r o g r a m y, z k t e r ý c h b y c h o m m o h l i j m e n o v a t n a p ř í k l a d E c o n t e n t p l u s, e T e n, I S T, b e z p e č n ě j š í i n t e r n e t p l u s, G a l i l e o a d a l š í. ( 25) 9

10 R o z v o j I C T s e s a m o z ř e j m ě d o t k l i n a š í r e p u b l i k y, a t o v n e m a l é m í ř e. V l á d a Č R p ř i k l á d á n e j v ě t š í d ů l e ţ i t o s t č t y ř e m obl a s t e m, n a k t e r é j e t ř e b a s e z a m ě ř i t. P r v n í o b l a s t s e z a b ý v á d o s t u p n o s t í a b e z p e č n o s t í k o m u n i k a č n í c h s l u ţ e b a z a h r n u j e p r o b l e m a t i k u r e g u l a c e t r h u e l e k t r o n i c k ý c h k o m u n i k a c í a p o s i l o v á n í k o n k u r e n c e. D r u h á o b l a s t s e t ý k á i n f o r m a č n í v z d ě l a n o s t i, k t e r á o b s a h u j e t z v. i n f o r m a t i z a c i š k o l a n a p ř í k l a d j e š t ě i n f o r m a č n í g r a m o t n o s t. D a l š í o b l a s t s i b e r e n a z ř e t e l m o d e r n í v e ř e j n é s l u ţ b y a j e j i c h z a j i š t ě n í p r o l i d i o n - l i n e. A p o s l e d n í s e t ý k á d y n a m i c k é h o p r o s t ř e d í p r o e l e k t r o n i c k é p o d n i k á n í a j e h o p o d p o r y. ( 25). 10

11 1. 1 T e c h n i c ké v y b a v e n í Tat o k a p i t o l a s e v ě n u j e e l e k t r o n i c e, k t e r o u l i d é v y u ţ í v a j í n e j č a s t ě j i v k a ţ d o d e n n í m ţ i v o t ě, t u d í ţ t u t e c h n i k u, j iţ v y u ţ í v a j í v d o m á c n o s t e c h i m i m o n i. T o u t o e l e k t r o n i k o u j e m í n ě n p o č í t a č, m o b i l n í t e l e f o n a t e l e v i z n í p ř i j í m a č. C í l e m j e z d e j e d n o d u š e n a s t í n i t f u n k c i, s l o ţ e n í a v y u ţ i t e l n o s t r e p r e z e n t a n t ů s p o t ř e b i č ů z n ě k o l i k a z á k l a d n í c h s k u p i n, k t e r é s e s a m o z ř e j m ě n e u s t á l e r o z v í j í P o č í t a č e Historie počítačů P r v o p o č á t k y O d d á v n ý c h d o b b y l o s n a h o u l i d í p o u ţ í v a t v š e l i j a k é m e c h a n i c k é p o m ů c k y, k t e r é b y j i m p ř i p o č í t á n í p o m o h l y a p ř i t o m b y l i l e p š í n e ţ p o č í t á n í n a p r s t e c h. V e 3. s t o l e t í p ř. n. l s e o b j e v i l a p r v n í p o č í t a d l a, t z v. A b a k u s y ( d ř e v ě n á, n e b o h l i n ě n á d e s t i č k a, d o k t e r é s e v k l á d a l y k a m í n k y - " c a l c u l l i " - o d t u d n á z e v k a l k u l a č k a. ). A b a k u s j e z o b r a z e n n a o b r. č. 1. T o j i m v y s t a č i l o a ţ d o p o č á t k u 1 7. s t o l e t í, k d y s e z a č a l i p o u ţ í v a t m a t e m a t i c k é t a b u l k y, k t e r é l i d e m u s n a d ň o v a l i p r á c i v r ů z n ý c h o b l a s t e c h. N a p ř. v n á m o ř n í n a v i g a c i, a s t r o n o m i i, a r c h i t e k t u ř e a t d. J e j i c h n e v ý h o d o u a n e d o s t a t k e m v š a k b y l o, ţ e č a s t o o b s a h o v a l i c h y b y, c o ţ m ě l o d o s t č a s t o š p a t n é n á s l e d k y. ( 2 7 ). O b r á z e k č. 1 : A b a k u s p r v n í k a l k u l á t o r ( 29) R o k u A n g l i č a n C h a r l e s B a b b a g e p ř e d s t a v i l s v ů j n e z c e l a d o k o n č e n ý s t r o j D i f f e r e n c e E n g i n e, p r o g r a m o v ě ř í z e n ý č í s l i c o v ý 11

12 s t r o j, k t e r ý v y u ţ í v a l p r o g r a m o v á n í p o m o c í J a c q u a r d o v ý c h k a r e t n e b o l i d ě r n ý c h š t í t k ů. A v š a k t o B a b b a g o v i n e d o d a l o n a s p o k o j e n o s t i a s t a n o v i l s i, ţ e b y m o h l s e s t r o j i t m n o h e m l e p š í s t r o j, a t o A n a l y t i c a l E n g i n e. T o s e m u d o k o n c e ţ i v o t a s e s t r o j i t n e p o v e d l o, n e b o ť s v ý m i m y š l e n k a m i p ř e d b ě h l s v o u d o b u n e j m é n ě o s t o l e t a t a t o d o b a m u n e p o s k y t l a d o s t a t e č n o u m a t e r i á l n í a m o r á l n í p o d p o r u, t a k j e h o n á p a d u p a d l v z a p o m n ě n í. ( 2 7 ) Z a p r v n í v š e o b e c n ě z n á m ý a p o u ţ i t e l n ý p o č í t a č p o v a ţ u j í v ě d c i t e p r v e E N I A C ( E l e c t r o n i c N u m e r i c a l I n t e g r a t o r a n d C o m p u t e r ) s e s t r o j e n ý v r n a u n i v e r z i t ě v P e n s y l v a n i i, k t e r ý n e m ě l ţ á d n é p o h y b l i v é, a l e p o u z e e l e k t r o n i c k é č á s t i, v á ţ i l 3 0 t u n, z a b í r a l 15 m 2 a m ě l p ř í k o n k W p r o e l e k t r o n e k, r e l é, o d p o r ů a k o n d e n z á t o r ů. P r a c o v a l n a f r e k v e n c i k H z a p r o n á s o b e n í p o t ř e b o v a l 2, 8 m i k r o s e k u n d y. S t r o j n e p r a c o v a l b i n á r n ě, n ý b r ţ d e k a d i c k y. S t r o j s e p r o g r a m o v a l r u č n ě p o m o c í p ř e p í n a č ů a k a b e l o v ý c h k o n t a k t ů a b y l c h l a z e n v z d u c h e m v h á n ě n ý m v r t u l e m i d v o u l e t e c k ý c h m o t o r ů. Tím t o p r o b l é m e m s e z a b ý v á p u b l i k a c e ( 7 ). G e n e r a c e p o č í t a č ů P o č í t a č e s e d a j í r o z d ě l i t d o t z v. g e n e r a c í. K a ţ d á z g e n e r a c í j e c h a r a k t e r i s t i c k á v l a s t n í k o n f i g u r a c í, r y c h l o s t í p o č í t a č e a z á k l a d n í m s t a v e b n í m p r v k e m. 0. g e n e r a c e P o č í t a č e z t o h o t o o b d o b í e x i s t o v a l y v ě t š i n o u p o u z e v j e d n o m e x e m p l á ř i. Z á k l a d n í s o u č á s t k a b y l a r ů z n o r o d á a z á l e ţ e l a n a f u n k c i p o č í t a č e, b u ď š l o o e l e k t r o m e c h a n i c k é, r e l é o v é n e b o e l e k t r o n k o v é p o č í t a č e. V r o c e z k o n s t r u o v a l v N ě m e c k u K o n r a d Z u s e m a l ý s a m o č i n n ý r e l é o v ý p o č í t a č Z u s e Z 4. T e n t o p o č í t a č u p a d n e v z a p o m n ě n í, n e b o ť j e v e v á l c e p ř i j e d n o m z n á l e t ů z n i č e n. O n ě c o p o d o b n é h o s e r o k u p o k u s i l d a l š í v ě d e c a t í m s p a t ř i l s v ě t l o s v ě t a r e l é o v ý p o č í t a č M a r k 1, s e s t r o j e n ý z a p o d p o r y f i r m y I B M. P ř e d p o k l á d á s e, ţ e t e n t o p o č í t a č b y l p o u ţ i t p ř i v ý p o č t e c h p r v n í a t o m o v é b o m b y. ( 27). 12

13 1. g e n e r a c e Z á k l a d n í m s t a v e b n í m p r v k e m t é t o g e n e r a c e b y l y e l e k t r o n k y, e l e k t r o n k a d o v o l u j e o d s t r a n ě n í p o m a l ý c h a n e s p o l e h l i v ý c h m e c h a n i c k ý c h r e l é. T y t o p o č í t a č e m ě l y o b r o v s k é r o z m ě r y a j e j i c h p ř í k o n s e u v á d ě l v d e s í t k á c h k W. P o č í t a č e p r v n í g e n e r a c e j s o u v y b u d o v á n y p o d l e v o n N e u m a n n o v a s c h é m a t u. J o h n v o n N e u m a n n j e z n á m v y t v o ř e n í m n o v é k o n c e p c e p o č í t a č e t z v. N e u m a n n o v ý m s c h é m a t e m. P o č í t a č s e p o d l e n ě j s k l á d á z n ě k o l i k a z á k l a d n í c h f u n k č n í c h č á s t í. P a m ě ť p r o g r a m u j e t e d y o d d ě l e n a o d p a m ě t i d a t. P r o g r a m s e p a k u k l á d á d o p a m ě t i a v y k o n á v á s e p o s t u p n ě t a k, j a k b y l u l o ţ e n. M i m o j i n é N e u m a n n z a v e d l b i n á r n í s o u s t a v u. C h a r a k t e r i s t i c k ý j e p r o t u t o g e n e r a c i d i s k r é t n í r e ţ i m p r á c e. P ř i t o m t o z p r a c o v á n í j e d o p a m ě t i p o č í t a č e z a v e d e n v ţ d y j e d e n p r o g r a m a d a t a, s e k t e r ý m i p r a c u j e. P o t é j e s p u š t ě n v ý p o č e t, v j e h o ţ p r ů b ě h u j i ţ n e n í m o ţ n é s p o č í t a č e m v r e á l n é m č a s e k o m u n i k o v a t. P o u k o n č e n í v ý p o č t u m u s í o b s l u h a d o p o č í t a č e z a v é s t d a l š í p r o g r a m s j e h o d a t y. T e n t o d i s k r é t n í r e ţ i m p r á c e s e v dal š í m p o u ţ í v á n í u k a z u j e j a k o n e p ř í l i š p r o d u k t i v n í, j e l i k o ţ v e l m i p l ý t v á s t r o j o v ý m č a s e m. H l a v n í p ř í č i n o u t o h o j e p ř í l i š p o m a l é z a v á d ě n í n o v é h o p r o g r a m u a d a t o p e r á t o r e m. V t é t o d o b ě n e j s o u z a t í m v y t v o ř e n y v y š š í p r o g r a m o v a c í j a z y k y, z č e h o ţ v y p l ý v á v y s o k á n á r o č n o s t p ř i v y t v á ř e n í n o v ý c h p r o g r a m ů. N e e x i s t u j í a n i ţ á d n é o p e r a č n í s y s t é m y. ( 27). 2. g e n e r a c e V d o b ě t é t o g e n e r a c e p o č í t a č ů j e r e v o l u č n í s o u č á s t k o u t r a n z i s t o r. M i n i a t u r i z a c e d o v o l u j e t y t o t r a n z i s t o r y i n t e g r o v a t d o m a l ý c h k l o p n ý c h o b v o d ů, k t e r é s l o u ţ í j a k o s p í n a c í p r v k y a d o v o l u j í t a k v ý r a z n é z m e n š e n í r o z m ě r ů c e l k o v é h o p o č í t a č e a p o ţ a d a v k y n a j e h o n a p á j e n í. P r v n í p l n ě t r a n z i s t o r o v ý p o č í t a č n a s v ě t ě b y l m o d e l P H I L C O T R A N S A C S s p o l e č n o s t i P h i l c o z r o k u ( 7, s. 1 0 ). D a l š í m i f i r m a m i n a t r h u t ě c h t o p o č í t a č ů b y l a f i r m a S p e r r y R a n d s p o č í t a č e m U N I V A C L A R C, f i r m a C D C s p o č í t a č o v o u ř a d o u C D C a t a k é z n á m á f i r m a I B M s m o d e l y p o č í t a č ů p o d n á z v y 13

14 I B M S T R E T C H, I B M a d a l š í. P r v n í m i p r o g r a m o v a c í m i j a z y k y b y l y j a z y k F O R T R A N, A L G O L č i C O B O L. S v ě t l o s v ě t a s p a t ř u j í t a k é p r v n í o p e r a č n í s y s t é m y. ( 27). 3. g e n e r a c e P o č í t a č o v á z a ř í z e n í t ř e t í a v y š š í g e n e r a c e j s o u v y b u d o v á n y n a i n t e g r o v a n ý c h o b v o d e c h, k t e r é n a s v ý c h č i p e c h i n t e g r u j í v e l k é m n o ţ s t v í t r a n z i s t o r ů, o d 1 0 a ţ d o k u s ů. A t o m á p ř i t o m t e n t o č i p v e l i k o s t j e n n ě k o l i k č t v e r e č n ý c h m i l i m e t r ů. S a m o z ř e j m ě n e j s o u n a t o m t o č i p u t r a n z i s t o r y j e d i n o u s o u č á s t k o u, j s o u t a m i j i n é p o l o v o d i č o v é s o u č á s t k y a n ě k t e r é p a s i v n í. J e j a s n é, ţ e d í k y t é t o t e c h n o l o g i i d o š l o j e š t ě k v ě t š í m u z m e n š e n í r o z m ě r ů c e l é h o p o č í t ače a z v ě t š e n í j e h o o p e r a č n í r y c h l o s t i. U t é t o g e n e r a c e s e z a č í n á o b j e v o v a t p a r a l e l n í z p r a c o v á n í v í c e p r o g r a m ů, k t e r é m á o p ě t z a ú k o l z v ý š i t v y u ţ i t í s t r o j o v é h o č a s u p o č í t a č e. T a k o v é p r o g r a m y p a k m o h o u p r a c o v a t n a p o č í t a č i s p o l e č n ě, č í m ţ s e l é p e v y u ţ i j e k a p a c i t y p o č í t a č e. S p o s t u p n ý m v ý v o j e m i n t e g r o v a n ý c h o b v o d ů s e n e u s t á l e z v y š u j e s t u p e ň i n t e g r a c e ( p o č e t i n t e g r o v a n ý c h č l e n ů n a č i p u i n t e g r o v a n é h o o b v o d u ). P o d l e p o č t u t a k t o i n t e g r o v a n ý c h s o u č á s t e k j e m o ţ n é r o z l i š o v a t t z v. s t u p n ě i n t e g r a c e. T ě m i j s o u : m a l á int e g r a c e S S I ( 1 0 s o u č á s t e k ), s t ř e d n í i n t e g r a c e M S I ( 1 0 a ţ s o u č á s t e k ), v e l k á i n t e g r a c e L S I ( a ţ s o u č á s t e k ) a v e l m i v y s o k á i n t e g r a c e V L S I ( a v í c e s o u č á s t e k ). ( 27). 4. g e n e r a c e D o t é t o g e n e r a c e s e p o č í t a j í p o č í t a č e v y r o b e n é o d r o k u a ţ d o d n e s. Z d e n a l e z n e m e i n t e g r o v a n é o b v o d y s t ř e d n í a v y s o k é i n t e g r a c e. J s o u c h a r a k t e r i s t i c k é o p ě t m i n i a t u r n í m i r o z m ě r y, v e l k o u r y c h l o s t í, v e l k o u k a p a c i t o u p a m ě t i a d i a l o g o v o u s p o l u p r á c í s u ţ i v a t e l e m. M i k r o p o č í t a č e o s o b n í p o č í t a č e P r v n í p o č í t a č e, k t e r é s e d o s t a l y d o p o u ţ í v á n í v e ř e j n o s t i b y l y s t a v e b n i c e, j e j i c h p o ř í z e n á n e b y l o z a s t a k d r a h o u z á l e ţ i t o s t í, a l e s e s t a v i t j e s e p o v e d l o j e n n ě k t e r ý m t e c h n i c k y n a d a n ý m l i d e m. F i r m a I B M s e s n a ţ i l a t ě m t o p o č í t a č ů m k o n k u r o v a t j i ţ 14

15 s m o n t o v a n ý m i s t r o j i, a l e n e d a ř i l o s e. J e d e n j e j í m o d e l a l e z l e v n i l a a p r o d e j n o s t r a p i d n ě v z r o s t l a n a d j e j i c h o č e k á v á n í. I B M n e b y l o o v š e m p r v n í, v t é d o b ě s e o n ě c o p o d o b n é h o p o k o u š e l a f i r m a A p p l e. V s r p n u s p a t ř i l s v ě t l o s v ě t a p r v n í I B M P C ( P e r s o n a l C o m p u t e r - o s o b n í p o č í t a č ). Z á k l a d n o v é h o s t a n d a r d u v ý p o č e t n í t e c h n i k y b y l n a s v ě t ě. P a r a m e t r y t o h o t o P C j s o u z d n e š n í h o p o h l e d u k o m i c k é - p r o c e s o r I n t e l n a f r e k v e n c i 4, 7 7 M h z, 1 6 k B R A M ( b y l o j i m o ţ n é r o z š í ř i t a ţ n a k B ) a d i s k e t o v á n e b o k a z e t o v á m e c h a n i k a j e n u d r a ţ š í c h m o d e l ů, n a n ě ţ s e u k l á d a l y d a t a ( ţ á d n ý p e v n ý d i s k ). P r o o p e r a č n í s y s t é m d o j e j i c h p o č í t a č ů I B M o s l o v i l a v e l k é f i r m y, a l e t y z a k á z k a n e l á k a l a, t a k o s l o v i l a s p o l e č n o s t t v o ř e n o u d v ě m a l i d m i n e z n á m o u s p o l e č n o s t M i c r o s o f t. T a s e p o d o d á n í o p e r a č n í h o s y s t é m u D O S 1. 0 a n á s l e d n é d a l š í s p o l u p r á c i s t a l a g i g a n t e m a z j e j í h o m a j i t e l e B i l l a G a t e s e u d ě l a l a m u l t i m i l i o n á ř e. ( 27). O s o b n í p o č í t a č e š l y n e u v ě ř i t e l n ě n a o d b y t, c o ţ n i k d o n e č e k a l a p r o d e j n e c e l é h o č t v r t m i l i o n u k u s ů, p l á n o v a n ý n a n e j b l i ţ š í c h p á r l e t, b y l d o s á h n u t z a j e d i n ý m ě s í c. D v a r o k y p o n á s t u p u p r v n í h o o s o b n í h o p o č í t a č e s e o b j e v u j e s t a n d a r d P C X T. P r v n í P C, k t e r é s e o b j e v i l o i n a n a š e m t r h u v e v ě t š í m í ř e. P o č í t a č m ě l j i ţ 1 0 M B p e v n ý d i s k, c o ţ v ý r a z n ě z j e d n o d u š i l o j e h o o b s l u h u ( n e b y l o n u t n é m ě n i t d i s k e t y s r ů z n ý m i p r o g r a m y ), h n a l j e j p r o c e s o r I n t e l V r o c e v z n i k á n o v á n o r m a n a z v a n á A T ( A d v a n c e d T e c h n o l o g y - p o k r o č i l á t e c h n o l o g i e ). O r o k p o z d ě j i d o b ý v a j í s v ě t p r o c e s o r y I n t e l p o d p o r u j í c í m u l t i t a s k i n g ( s o u b ě ţ n é z p r a c o v á v á n í v í c e ú l o h ) a p r v n í v e r z e W i n d o w s. N a z a č á t k u d e v a d e s á t ý c h l e t p o č í t a č o v é f i r m y v y d á v a j í p r o c e s o r I n t e l a s p o l u s n í m i W i n d o w s 3. 0, k t e r á s e d í k y p o č í t a č i s o z n a č e n í m z a č a l a v ý r a z n ě p r o s a z o v a t. O t ř i r o k y p o z d ě j i v z n i k á p r v n í p r o c e s o r s v l a s t n í m j m é n e m - P e n t i u m. T o c o n a s t u p o v a l o d á l e, n e n í z a s a ţ t a k d á v n o. V e d o u c í p o z i c i d i s k e t p ř e b r a l y C D n o s i č e a k r o m ě p r o c e s o r ů z a č a l y h r á t v e l k o u r o l i i g r a f i c k é a k c e l e r á t o r y. P o č í t a č e p r o p o j i l a c e l o s v ě t o v á s í ť I n t e r n e t. O b j e v i l s e s t a n d a r d A T X, s m ě ř u j í c í k z a č l e n ě n í v š e c h d ů l e ţ i t ý c h k o m p o n e n t ů d o z á k l a d n í d e s k y, n e č e k a n ě p o m a l u n a s t u p u j e D V D. 15

16 I n t e l m á k o n e č n ě k o n k u r e n c i v e f i r m ě A M D, k t e r á d ř í v e v y r á b ě l a p r o c e s o r y n i ţ š í c h k a t e g o r i í a z ř a d y v y ţ d í m a l a o p r a v d u m a x i m u m. N e n í t o m u d l o u h o, c o s e f r e k v e n c e p ř e s t a l a p o č í t a t n a m e g a h e r t z e a o b j e v i l s e p r v n í g i g a h e r t z o v ý p r o c e s o r. D n e s v r o c e 2009 j e z c e l a b ě ţ n ý t a k z v a n ý d v o u j á d r o v ý p r o c e s o r, j e n ţ p o s k y t u j e v ý k o n n a p ř. 2 x 2 G H z. O p e r a č n í p a m ě ť 1 G B j e s t a n d a r d, 2 G B aţ 4 G B s t a n d a r d l e p š í. K a p a c i t a d i s k ů n a u k l á d á n í d a t s e p o h y b u j e v e s t o v k á c h G B, p r o d á v a j í s e i G B H D D. N a t r h u s e d n e s j i ţ a l e o b j e v u j í v h o j n é m p o č t u i č t y ř j á d r o v é p r o c e s o r y, j e ţ p o s k y t u j í n e p ř e d s t a v i t e l n ý v ý k o n a j e j i c h c e n a n e n í v ů b e c v y s o k á. ( 27) Klasifikace počítačů T e c h n i c k é v y b a v e n í p o č í t a č ů ( h a r d w a r e ) j e m o ţ n é r o z d ě l i t d o d v o u h l a v n í c h k a t e g o r i í, a t o p o d l e z p ů s o b u p o u ţ i t í d l e ( 25) n a : o s o b n í p o č í t a č e ( P C P e r s o n a l C o m p u t e r ) j s o u v y u ţ í v á n y p ř í m o j e d n o t l i v ý m i k o n c o v ý m i u ţ i v a t e l i a l z e j e o z n a č i t z a p r o s t ř e d k y t z v. o s o b n í i n f o r m a t i k y. J e t o k a t e g o r i e v ý p o č e t n í t echn i k y n a s a z o v á n a d o k a n c e l á ř í s l u ţ e b n í p o č í t a č e - j s o u v y u ţ í v á n y z p r o s t ř e d k o v a n ě ( n e p ř í m o ) p r ů m y s l o v é p o č í t a č e v y u ţ í v á n y p o d n i k y k v ý r o b ě č i j i n é m u d r u h u p r á c e. I o s o b n í p o č í t a č e l z e d l e ( 25) d ě l i t d l e s t u p n ě m o b i l i t y d o d v o u z á k l a d n í c h s k u p i n : n e p ř e n o s n é k l a s i c k é p r a c o v n í s t a n i c e, k t e r é j s o u t v o ř e n y s k ř í n í, s a m o s t a t n o u z o b r a z o v a c í j e d n o t k o u, k l á v e s n i c í a m y š í. p ř e n o s n é ( m o b i l n í ) s t a n d a r d n ě s d r u ţ u j í v š e c h n y k o m p o n e n t y ( v č e t n ě z o b r a z o v a c í h o a v s t u p n ě / v ý s t u p n í h o z a ř í z e n í ) v j e d n é s k ř í n i. J a k o z d r o j n a p á j e n í v y u ţ í v a j í k r o m ě s p e c i á l n í h o z d r o j e t a k é b a t e r i e. P a t ř í s e m 16

17 n o t e b o o k y, a l e i d a l š í s k u p i n y z a ř í z e n í, j a k o n a p ř. P D A, m o b i l n í k o m u n i k á t o r y, a p o d. ( 25, s. 1 7 ) S l u ţ e b n í p o č í t a č e j s o u t a k é v e l i c e d ů l e ţ i t o u s o u č á s t o b l a s t i I C T. V y k o n á v a j í č i n n o s t n a z á k l a d ě p o ţ a d a v k ů o s o b n í c h n e b o j i n ý c h s l u ţ e b n í c h p o č í t a č ů. Z p r a c o v á v a j í v e l k é m n o ţ s t v í p o ţ a d a v k ů a j e j i c h p r o v o z j e n e p ř e t r ţ i t ý. J e j i c h v z h l e d m ů ţ e b ý t s t e j n ý j a k o u k l a s i c k ý c h p o č í t a č ů, a l e t a k é m o h o u m í t s p e c i á l n í d e s i g n a k o n s t r u k c i. M ů ţ e m e j e r o z d ě l i t d o t ř í z á k l a d n í c h k a t e g o r i í : s u p e r p o č í t a č e p r o ř e š e n í v ě d e c k ý c h b á d á n í a v ý p o č t ů ; s á l o v é p o č í t a č e ( m a i n f r a m e ) p r o p o t ř e b y v e l k ý c h o r g a n i z a c í ( n a p ř. b a n k y ) ; s t ř e d n í p o č í t a č e ( m i d r a n g e ) j s o u v y u ţ í v á n y m e n š í m i a s t ř e d n í m i o r g a n i z a c e m i. B ě ţ n ý u ţ i v a t e l s e s e t k á v á v ě t š i n o u p o u z e s o s o b n í m i p o č í t a č i, s e s l u ţ e b n í m i n e j č a s t ě j i v p o d o b ě s e r v e r ů. ( 7 ) Hardwarové vybavení počítače S k o r o v e v š e c h p ř í p a d e c h j e m o ţ n é r o z d ě l i t k a ţ d ý v ý p o č e t n í s y s t é m n a z á k l a d n í p r o c e s o r, p a m ě ť ( o p e r a č n í p a m ě ť ), p r o p o j e n í h l a v n í h o p r o c e s o r u ( u P C s e p o j m e n o v á v á s b ě r n i c e ) a p e r i f e r n í z a ř í z e n í ( n a p ř. D V D j e d n o t k a, B l u e R a y j e d n o t k a, f l a s h d i s k a p o d. n e b o t a k é t i s k á r n a, m o n i t o r, a t d. ). ( 6 ). Z á k l a d n í d e s k a ( m o t h e r b o a r d ) J e d n o u z n e j d ů l e ţ i t ě j š í c h č á s t í p o č í t a č e j e b e z p o c h y b u z á k l a d n í d e s k a, n a k t e r é z á l e ţ í c h a r a k t e r c e l é s e s t a v y p o č í t a č e ( t e n j e d á n t y p e m d e s k y a k o m p o n e n t a m i, k t e r é s e n a n i n a l é z a j í ). P a r a m e t r y z á k l a d n í d e s k y t o t i ţ u r č u j í, j a k ý m z p ů s o b e m s e d á d á l e r o z š i ř o v a t k o n f i g u r a c e p o č í t a č e ( m n o ţ s t v í a t y p s b ě r n i c p r o r o z š i ř u j í c í k a r t y, p o č e t a t y p s l o t ů p r o p a m ě ť o v é m o d u l y a j i n é ). 17

18 Z á k l a d n í d e s k a o b v y k l e o b s a h u j e h l a v n ě č i p o v o u s a d u ( c h i p s e t ), p a t i c i ( s l o t, s o c k e t ) p r o u c h y c e n í p r o c e s o r u, s l o t y p r o p a m ě ť o v é m o d u l y t y p u R A M, n e b o l i o p e r a č n í p a m ě t i, i n t e g r o v a n ý ř a d i č p r u ţ n ý c h a p e v n ý c h d i s k ů ( v č e t n ě C D, D V D, B l u e R a y j e d n o t e k, a p o d. ), s l o t y p r o r o z š i ř u j í c í k a r t y ( P C I, A G P, P C I E x p r e s s, a p o d. ), B I O S u l o ţ e n ý v p a m ě t i R O M ( d n e s b ě ţ n ě E P R O M ) a d a l š í k o m p o n e n t y. L z e s e t a k é d n e s s e t k a t s i n t e g r o v a n ý m i k o m p o n e n t a m i p o č í t a č e p ř í m o n a d e s c e ( g r a f i c k á k a r t a, z v u k o v á k a r t a n e j č a s t ě j i, m o d e m, a p o d. ) a t o p ř e d e v š í m u n o t e b o o k ů. ( 9 ). D í k y n e u s t á l é m u v ý v o j i z á k l a d n í c h d e s e k s e r o z l o ţ e n í a c e l k o v á a r c h i t e k t u r a v č e t n ě r o z m ě r ů d e s k y m ě n í. N a o b r á z k u č. 2 v p ř í l o z e j e p o p s á n a s t a r š í k o n c e p c e d e s k y, i k d y ţ v d n e š n í d o b ě j e š t ě h o d n ě v y u ţ í v á n a n a p o č í t a č í c h p o ř í z e n ý c h j e š t ě z h r u b a p ř e d 3 l e t y ( A T X ). N a o b r á z k u č. 3 j e p o p s á n a d e s k a m o d e r n ě j š í, j e ţ j e p ř í k l a d e m d e s k y i n s t a l o v a n ý c h v e v ě t š i n ě d n e s p o ř í z e n ý c h n o v ý c h p o č í t a č í c h. T a t o n o v ě j š í v e r z e d e s e k d o v o l u j e p r o v o z 6 4 b i t o v ý c h p r o c e s o r ů, d v o u j á d r o v ý c h p r o c e s o r ů, r y c h l e j š í p a m ě t i a m í s t o s l o t u A G P m a j í r y c h l e j š í P C I E x p r e s s. O b r á z e k č. 3 : A s u s R A M P A G E E X T R E M E - I n t e l X 4 8, A T X ( 2 8 ) 18

19 P r o c e s o r ( C P U C e n t r a l P r o c e s s i n g U n i t ) N e n a h r a d i t e l n ý m p r v k e m k a ţ d é h o p o č í t a č e j e p r o c e s o r. J e t o ú s t ř e d n í v ý k o n n á j e d n o t k a, k t e r á č t e i n s t r u k c e z p a m ě t i a z a j e j i c h p o m o c i v y k o n á v á p r o g r a m. N e j d ů l e ţ i t ě j š í m m ě ř í t k e m v ý k o n u p r o c e s o r u j e j e h o f r e k v e n c e a p o č e t z p r a c o v a n ý c h i n s t r u k c í z a j e d e n h o d i n o v ý c y k l u s ( n a p ř. p ř i f r e k v e n c i 1 M H z j d e o 1 m i l i o n h o d i n o v ý c h c y k l ů z a s e k u n d u ). K a ţ d ý p r o c e s o r u r č i t é h o t y p u d o s a h u j e r ů z n é f r e k v e n c e a t a k é r ů z n é h o p o č t u z p r a c o v a n ý c h h o d i n o v ý c h c y k l ů z a t a k t. S o u b o r i n s t r u k c í, k t e r ý m p r o c e s o r r o z u m í a k t e r é b y l y v y t v o ř e n y s c í l e m p r o v á d ě t u r č i t é t y p y v ý p o č t ů, s e n a z ý v á i n s t r u k č n í s a d a. ( 25, s. 2 3 ) N o v i n k o u n ě k o l i k a p o s l e d n í c h l e t j e d v o u j á d r o v ý p r o c e s o r. T a t o ř í d í c í j e d n o t k a v s o b ě i n t e g r u j e d v ě v ý p o č e t n í č á s t i a c h o v á s e i p o d o b n ě j a k o b y k s o b ě b y l y p r o p o j e n y d v a p r o c e s o r y s t e j n é h o v ý k o n u. T e n t o p r o d u k t b y l p ř i v e d e n n a t r h z d ů v o d u n e s c h o p n o s t i f i r e m d á l e z v y š o v a t f r e k v e n c i j e d i n é h o p r o c e s o r u. S n a h o u a l e t a k é b y l o s n í ţ e n í s p o t ř e b y a m n o ţ s t v í v y z a ř o v a n é h o t e p l a. V d n e š n í d o b ě j s o u n a t r h u o s o b n í c h p o č í t a č ů c e l k e m v z a t o p o u z e p r o c e s o r y d v o u h l a v n í c h v ý r o b c ů f i r m a I n t e l a A M D. K a ţ d ý z v ý r o b c ů n a b í z í l e v n ě j š í a t a k é p o m a l e j š í ř a d u I n t e l ( C e l e r o n ), A M D ( S e m p r o n ) s p o l u s e s i l n ě j š í ř a d o u I n t e l ( P e n t i u m ), A M D ( A t h l o n ). N o v i n k o u j s o u d n e s j i ţ č t y ř j á d r o v é p r o c e s o r y D u a l - c o r e f i r m y I n t e l a t o I n t e l X e o n a f i r m y A M D a t o A M D P h e n o m, k t e r é d i s p o n u j í n e u v ě ř i t e l n o u r y c h l o s t í a n e p o u ţ í v a j í s e j e n n a s e r v e r o v é s t a n i c e, a l e j i ţ t a k é v d o m á c n o s t e c h. N e j n o v ě j š í t y p p r o c e s o r u m ů ţ e t e v i d ě t n a o b r. č. 4. P a m ě t i P a m ě ť j e n e z b y t n o u s o u č á s t í p o č í t a č e. S l o u ţ í k u c h o v á v á n í p r o g r a m ů a j e j i c h d a t, s n i m i ţ p r a c u j e p r o c e s o r. M i k r o p r o c e s o r t e d y č t e z p a m ě t i p r o g r a m y, k t e r ý m i j e ř í z e n a z á r o v e ň d o n í u k l á d á v ý s l e d k y s v é p r á c e. Z á k l a d n í m i p a r a m e t r y p a m ě t í, k t e r é u r č u j í j e j i c h k v a l i t u j s o u v y b a v o v a c í d o b a ( u d á v á r y c h l o s t s j a k o u p a m ě ť 19

20 z a p í š e n e b o v y h l e d á p r o c e s o r e m u l o ţ e n á d a t a ) a k a p a c i t a p a m ě t í ( u d á v á n a v b y t e c h B ). P o k u d n ě c o o m e z u j e v ý k o n r y c h l é h o p r o c e s o r u, t a k p r á v ě p o m a l é p a m ě t i. P r o t o v y š š í h o v ý k o n u p o č í t a č e a t a k i p r o c e s o r u d o s á h n e m e z v ý š e n í m k a p a c i t y p a m ě t í. D o n e d á v n é d o b y b y l s t a n d a r d 1 G B, a l e d n e s j e t o s p í š e 2 G B a l e p š í s e s t a v y n a t r h u o b s a h u j í j i ţ 4 G B p a m ě t i. K a ţ d á p a m ě ť j e t v o ř e n a s í t í p a m ě ť o v ý c h b u n ě k u s p o ř á d a n ý c h d o m a t i c e, k d e k a ţ d á p a m ě ť o v á b u ň k a n e s e i n f o r m a c i j e d n o h o b i t u ( 0 n e b o 1 ). ( 2 1, s. 4 3 ) P a m ě t í j e a l e m n o h o t y p ů, n ě k t e r é z n i c h j s o u v ( 21): R O M ( R e a d O n l y M e m o r y ) p a m ě t i, v e k t e r ý c h s e z a c h o v a j í d a t a i p o v y p n u t í p o č í t a č e : R O M t y t o p a m ě t i m a j í s v á d a t a u l o ţ e n á v ý r o b c e m p ř i v ý r o b ě a p o u ţ í v a j í s e p ř i m n o h o n á s o b n é o p a k o v a n o s t i pou ţ i t í ( n a p ř. A S C I I s e p ř i p ř e k l a d u p o u ţ í v á n e u s t á l e, j e n e m ě n n ý a p r o t o j e u l o ţ e n n a t o m t o t y p u p a m ě t i ). P R O M ( P r o g r a m m a b l e R O M ) j s o u p o d o b ě k o n s t r u k č n ě ř e š e n y j a k o p a m ě t i R O M, a l e l i š í s e t í m, ţ e d a t a n a n ě z a p i s u j e u ţ i v a t e l p o m o c í s p e c i á l n í h o p r o g r a m á t o r u. Z a p s a t d a t a d o p a m ě t í P R O M l z e p o u z e j e d n o u, z á p i s m á t o t i ţ n a p a m ě t i d e s t r u k t i v n í v l i v. E P R O M ( E r a s a b l e P R O M ) j s o u p a m ě t i, n a n ě ţ l z e z a p i s o v a t e l e k t r i c k y d a t a, a l e t a k é j e l z e v y m a z a t a p a m ě ť z n o v u p o u ţ í t. D a t a s e m a ţ í p o m o c í u l t r a f i a l o v é h o z á ř e n í, k t e r é d o p a m ě t i v n i k á p o m o c í k ř e m i č i t é h o s k l a - o k é n k a u p r o s t ř e d p o u z d r a. Z b e z p e č n o s t n í c h d ů v o d ů j e o k é n k o z a l e p e n é, o d k r ý v á s e p o u z e p ř i p o t ř e b ě v y m a z a t d a t a. E E P R O M ( E l e c t r i c a l l y E P R O M ) j e e l e k t r i c k y z a p i s o v a t e l n á, a l e t a k é e l e k t r i c k y m a z a t e l n á p a m ě ť t y p u R O M. K m a z á n í s l o u ţ í e l e k t r i c k é i m p u l z y. R A M ( R a n d o m A c c e s s M e m o r y ) n ě k d y s e t a k é o z n a č u j í j a k o R W M ( R e a d W r i t e M e m o r y ). J s o u t o p a m ě t i, s n i m i ţ p r o c e s o r p r a c u j e n e j č a s t ě j i. J s o u r y c h l e j š í n e ţ R O M, l z e z n i c h č í s t 20

21 i d o n i c h z a p i s o v a t o p a k o v a n ě, a l e p o v y p n u t í n a p á j e n í z t r á c e j í i n f o r m a c e. V p o r o v n á n í s p a m ě t m i R O M j e j i c h v p o č í t a č i i n s t a l o v á n a m n o h e m v ě t š í k a p a c i t a. ( 21). N ě k t e r é p a m ě t i t y p u R A M m ů ţ e t e v i d ě t n a o b r á z ku č. 5 d o l e a v p ř í l o z e n a o b r á z k u č. 6. S R A M ( S t a t i c R A M ) s t a t i c k á p a m ě ť, k t e r á p r o u c h o v á n í i n f o r m a c e p o t ř e b u j e n e u s t á l é n a p á j e n í. Z t o h o p l y n e n e v ý h o d a a t o e n e r g e t i c k á n á r o č n o s t a s n í s o u v i s e j í c í z v ý š e n é z a h ř í v á n í. J e j í v ý h o d o u j e a l e r y c h l o s t. N a ú k o r r y c h l o s t i j e a l e z a s e t a t o p a m ě ť n í z k o k a p a c i t n í. P r o t o s e p o u ţ í v á p r o r y c h l é p a m ě t i ( n a p ř. C A C H E ). ( 21). D R A M ( d y n a m i c k á R A M ) p a m ě ť o v á b u ň k a j e t v o ř e n a k o n d e n z á t o r e m m i n i a t u r n í c h r o z m ě r ů. U l o ţ e n á h o d n o t a j e z a s t o u p e n a p ř í t o m n o s t í n e b o a b s e n c í e l e k t r i c k é h o n á b o j e. P o k u d j e k o n d e n z á t o r n a b i t í p ř e d s t a v u j e h o d n o t u 1 a v y b i t ý h o d n o t u 0. T y t o m a l é k o n d e n z á t o r y m a j í m a l o u k a p a c i t u a r y c h l e s e v y b í j e j í. A b y s e t e d y k v ů l i t o m u p a m ě ť n e v y m a z a l a, j e t ř e b a k o n d e n z á t o r y d o b í j e t a t o p e r i o d i c k y, t o m u t o p e r i o d i c k é m u d o b í j e n í s e ř í k á r e g r e s ( z a p s a n á i n f o r m a c e v b u ň c e s e p ř e č t e a z n o v u s e z a p í š e z p ě t d o s t e j n é b u ň k y ). D í k y t o m u t o p r o c e s u t a k é n e v z n i k á p ř e b y t e č n é t e p l o, n a p ě t í t o t i ţ n e n í p ř i p o j e n o t r v a l e a t o u m o ţ ň u j e v ě t š í i n t e g r a c i, t e d y v í c e p a m ě ť o v ý c h b u n ě k v j e d n o m p o u z d ř e. N e v ý h o d o u j e a l e j e j í m e n š í r y c h l o s t, v p o r o v n á n í s S R A M. V p o č í t a č í c h s e v y u ţ í v á j a k o o p e r a č n í p a m ě ť. ( 21). 21

22 O b r á z e k č. 5 : P a m ě ť t y p u R A M - D I M M D D R M B ( 2 8 ) P e v n ý d i s k ( h a r d d i s k ) P e v n ý d i s k p o č í t a č e j e j e h o z á k l a d n í k o m p o n e n t o u, k t e r á s l o u ţ í p r o t r v a l é u k l á d á n í o b r o v s k é h o m n o ţ s t v í d a t a p r o g r a m ů, s e k t e r ý m i p o č í t a č p r a c u j e. Z á k l a d n í m i p a r a m e t r y p e v n ý c h d i s k ů j s o u r y c h l o s t a k a p a c i t a, j e ţ s e n a t r h u v ý p o č e t n í t e c h n i k y n e u s t á l e m ě n í, s a m o z ř e j m ě s m ě r e m n a h o r u. D a t a u l o ţ e n á v t é t o p a m ě t i p r o c e s o r v ě t š i n u č a s u n e p o u ţ í v á a j s o u z d e v z á l o z e p r o j e h o p o t ř e b u. D ů l e ţ i t o u v l a s t n o s t í t é t o p a m ě t i j e, ţ e p o v y p n u t í n e z p ů s o b í z t r á t u d a t v n í u l o ţ e n ý c h. P r o p ř i p o j e n í d i s k ů s e n o v ě p r o s a z u j e r o z h r a n í S e r i á l A T A ( S A T A ). V ý h o d o u t o h o t o r o z h r a n í j e p ř e d e v š í m v y š š í r y c h l o s t ( k o l e m M B / s ), a l e t a k é i n t e l i g e n c e ř a d i č e a m e n š í r o z m ě r y k a b e l ů. Z h l e d i s k a ř í z e n í o p e r a č n í m s y s t é m e m j e t o t o r o z h r a n í s h o d n é s e s t a r š í m A T A n e b o l i I D E ( I n t e g r a t e d D r i v e E l e c t r o n i c s ). P e v n é d i s k y j s o u d n e s d o d á v á n y v p o č í t a č í c h s v e l k ý m i k a p a c i t a m i, p l n ě d o s t a č u j í c í m i u ţ i v a t e l i. U n o t e b o o k ů s e p o h y b u j í s t a n d a r d n ě n a d 8 0 G B a u s t o l n í c h P C j e t o v ř á d u s t o v e k G B. ( 13) P e v n é d i s k y s e v š e o b e c n ě d a j í r o z d ě l i t n a n ě k o l i k č á s t í : m é d i u m, n a n ě m ţ j s o u d a t a u l o ţ e n a ; m a g n e t i c k é h l a v y p r o z á p i s a č t e n í d a t ; m e c h a n i k u, k t e r á o b s t a r á v á p o h y b s h l a v a m i ; m o t o r e k t o č í c í d i s k e m ; ř a d i č, ř í d í c í p r á c i d i s k u ; r o z h r a n í, j e ţ s l o u ţ í k p ř i p o j e n í d i s k u k d es ce p o čítače. M é d i u m s d at y d i s k u H D D j e s loţ en o z tuhých k o toučů umístěných v několika p osch odí ch n ad s ebou. D a t a s e z a p i s u j í n a m a g n e t i c k o u v r s t v u n a n e s e n o u n a k a ţ d ý j e d n o t l i v ý k o t o u č. S d a t y m a n i p u l u j í h l a v y, k t e r é s e n e p o h y b u j í 22

Testování Stonožka 3. tříd 2013/2014

Testování Stonožka 3. tříd 2013/2014 průměrný percentil Testování Stonožka 3. tříd 13/14 1 Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách 9 3. A 8 7 6 3. B malotřídky 1 základní školy 63 76 53 69 72 73 57 63 ČJ MA KK CaJS Poznámka: Graf

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc Spokojenost se studiem psychologie v kombinované formě na FF UP Olomouc - absolventi studia ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, prosinec 2009 Název studie: Zadavatel studie:

Více

STONOŽKA 2012/2013. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky OSP ČJ MA AJ GYM. školy 101-250 žáků AENU 90 9.

STONOŽKA 2012/2013. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky OSP ČJ MA AJ GYM. školy 101-250 žáků AENU 90 9. STONOŽKA 212/213 1 Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - y 9 9. B 8 7 ZŠ průměrný percentil 2 1 GYM školy 11-2 žáků 65 74 63 57 OSP ČJ MA AJ Graf znázorňuje průměrné celkové percentily všech

Více

Ó Á Ň Í Ž Č Í Ž ň Ž Ž ú Ž Ž Á Ž Í ú ú ú Í Í ť ť ď Í Í ú Í ď Ž Ř Í ň ď Č Í Č Č ď ď Ž Č ď Ž Ž ď Í Ž ú ď Ó ď ú Í Í ď ď ď ď ň Žď ú ú ť ď ď ď Ž Ž Á ď Ž Í Ž Ž Ž ď Ž Č Ž Ž ú Ž Í ú ň Ž ú ď ň ď Č Č ď ú Č ť Ó Í

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

STONOŽKA 2011/2012. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky OSP ČJ MA AJ NJ. 9. A (devátá) GYM. školy 51-100 žáků ABJT

STONOŽKA 2011/2012. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky OSP ČJ MA AJ NJ. 9. A (devátá) GYM. školy 51-100 žáků ABJT STONOŽKA 211/212 1 Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - y 9 8 9. A (devátá) 7 ZŠ průměrný percentil 2 1 GYM školy 51-1 žáků 54 58 53 42 36 OSP ČJ MA AJ NJ Graf znázorňuje průměrné celkové

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy 25. základní škola v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace Zpracovali: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy Mgr. Zdeněk Novák Mgr. Petr Pavel, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

. UNEP Ochrana půd CH 4 N 2 O http://chm.pops.int/home/tabid/2121/mctl/viewdetails/eventmodid/871/ev entid/407/xmid/6921/default.aspx http://www.enviroliteracy.org/subcategory.php/36.html www.amo.cz

Více

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2013/2014

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2013/2014 Kolik procent škol jste předstihli Škola: Název: Obec: ZŠ a MŠ, U školy 1 Opava - Komárov ZŠ a MŠ, U školy 1 Opava - Komárov TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 13/14 ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Počítačová síť Katedry informatiky UP v Olomouci

Počítačová síť Katedry informatiky UP v Olomouci Počítačová síť Katedry informatiky UP v Olomouci LUKÁŠ BERAN 22. září 2015 Správce sítě (správce IT katedry) Ing. Lukáš Beran lukas.beran@upol.cz 585 634 724 Kancelář 5.071 http://www.inf.upol.cz/lide/lukas-beran

Více

Jméno a příjmení studenta(ky) Skupina Adresa bydliště... Obor vzdělávání:... Forma:... ŽÁDOST O PŘERUŠENÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Zdůvodnění žádosti:

Jméno a příjmení studenta(ky) Skupina Adresa bydliště... Obor vzdělávání:... Forma:... ŽÁDOST O PŘERUŠENÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Zdůvodnění žádosti: Jméno a příjmení studenta(ky) Skupina Adresa bydliště... Obor vzdělávání:... Forma:... ŽÁDOST O PŘERUŠENÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Přerušení vzdělávání žádám na dobu od. do.. V.. dne. Podpis studenta(ky)... Jméno a

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

Prezentace oboru Letový provoz

Prezentace oboru Letový provoz Prezentace oboru Letový provoz motto: Aktivity v letovém provozu jsou podmíněné vysokou odborností a profesionalitou v oboru doc. Ing. Luděk Beňo, CSc. VŠO Katedra letecké dopravy 1 V čem spočívá rozdíl

Více

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2014/2015

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2014/2015 Kolik procent škol jste předstihli Škola: Název: Obec: Základní škola, Kytlická Základní 757 škola, Kytlická 757 Praha 9 - Prosek Praha 9 - Prosek TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 214/215 ČESKÝ JAZYK Svými

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

Tv Čt/Ps Ma Čt. Čt Ma Čt/Ps Prv. Ma Pč Čt/Ps Čt/Ps. Prv Tv Čt Čt/Ps. Hv Ma Čt/Ps Vv

Tv Čt/Ps Ma Čt. Čt Ma Čt/Ps Prv. Ma Pč Čt/Ps Čt/Ps. Prv Tv Čt Čt/Ps. Hv Ma Čt/Ps Vv Třída: 1.A Čt/Ps Ma Čt Čt Ma Čt/Ps Prv Ma Pč Čt/Ps Čt/Ps Český jazyk 9 Prvouka 2 Tělesná výchova 2 Prv Čt Čt/Ps Hv Ma Čt/Ps Vv Celkem 20 Mgr. Vlasta Šolcová Třída: 2.A Ma Čt/Ps Ma Prv Čt/Ps Ma Pč Čt/Ps

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 -

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 - ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2013 2015-1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (ZÁŘÍ 2013 ČERVEN 2015) 1.1 POČET ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ Počet Komentář Celkový počet žáků školy 160 160 předpokládaný demografický vývoj Počet

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE Praha 2000 Martin Fišer ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE TECHNICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVEB MODERNIZACE ČISTÍRNY ODPADNÍCH

Více

Bezpečnost na internetu. přednáška

Bezpečnost na internetu. přednáška Bezpečnost na internetu přednáška Autorské právo a bezpečnost na internetu Bezpečnost informačního systému školy Ing. Ludmila Kunderová Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně lidak@pef.mendelu.cz internetu

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP

Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP TYPY KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Bakalářská práce (spojená se získáním titulů Bc., BcA.) Diplomová práce (spojená se získáním titulů Mgr., MgA., Ing.)

Více

Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Nabídka absolventů terciárních ICT studijních oborů Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech České republiky - OPVK

Více

Průměrné percentily - OSP

Průměrné percentily - OSP ZŠ Průměrné percentily - OSP GYM ZŠ 1 9 8 7 průměrný percentil 6 5 4 3 2 1 31 33 46 9. A 9. B 9. C Poznámka: Graf znázorňuje průměrné celkové percentily všech tříd vaší školy. Zároveň je zde pro porovnání

Více

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 se na doporučení Rady Olomouckého kraje zapojilo do Pilotního

Více

Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí

Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí Studijní obor Informační technologie 26-47-M/003 Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí Platnost od 1. 9. 2011 Schválil: Zadání maturitní

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

23.5. 17.6.2016 Zkouškové období

23.5. 17.6.2016 Zkouškové období 9/1/2015 9:00 Zahájení školního roku denní forma studia 9/11/2015 9:00 Zahájení školního roku kombinovaná forma studia 11. 12.9.2015 Konzultace kombinované formy studia 9/12/2015 8.00 Zápis na CMTF 1.

Více

Název práce: Komprimace dat prezentace

Název práce: Komprimace dat prezentace Datum: 24. listopadu 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_593 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

Vzor textu na deskách diplomové práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Jméno Příjmení

Vzor textu na deskách diplomové práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Jméno Příjmení Vzor textu na deskách diplomové práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Rok Jméno Příjmení Vzor titulní strany diplomové práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

ROZVRH KONZULTAČNÍCH HODIN 1.C 8.00-9.30 9.45-11.15 11.30-13.00 13.05-14.35 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11.

ROZVRH KONZULTAČNÍCH HODIN 1.C 8.00-9.30 9.45-11.15 11.30-13.00 13.05-14.35 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11. 1.C 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11. AP CH AJ NJ Ú 29.11. E aula ČJ Ú AJ NJ 1.D 1.11. CH Ú AJ NJ E 8.11. ČJ AJ NJ HZ ON 22.11. AJ NJ Ú M HZ 29.11. AJ NJ Ú ČJ E aula 1.E 1.11. ZB AJ NJ Ú CH

Více

Analýza problémové domény

Analýza problémové domény Analýza problémové domény Ing. Jiří Mlejnek Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Jiří Mlejnek, 2011 jiri.mlejnek@fit.cvut.cz Softwarové

Více

duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize

duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize OBSAH I. DESIGN VÝZKUMU... 3 Cíle výzkumu... 3 Metoda výzkumu... 3 II. VÝSLEDKY... 4 Sledování televize... 4 Zpracovatel: Blanka Franková

Více

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU na Střední školu automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,

Více

Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba v roce 2015 II. ze dne 20.05.2015 Pořadové číslo uchazeče uchazeč č. 1

Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba v roce 2015 II. ze dne 20.05.2015 Pořadové číslo uchazeče uchazeč č. 1 Protokol o posouzení kvalifikace uchazečů (příloha Protokolu o jednání hodnotící komise) v zadávacím řízení dle 21 odst. 1 písm. a) otevřené řízení na akci: Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

Bezpečně v kyberprostoru Jihlava 19. 20.9.2013. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Jihlava 19. 20.9.2013. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Jihlava 19. 20.9.2013 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů.

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2011/2012

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2011/2012 Škola: Název: Obec: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 Hustopeče EFHO ZŠ, Komenského 163/2 Hustopeče TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 11/12 ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2014 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a Ú s t a v p e d a g o g i k y a s o c i á l n í c h s t u d i í JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium Obor:

Více

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2011/2012

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2011/2012 Škola: Název: Obec: EFJV EFJV Základní škola, Brandýská Základní 45 škola, Brandýská 45 Jirny Jirny TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 11/12 ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou nadprůměrné.

Více

Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů)

Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů) Ústav pedagogických věd Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů) tů) Jiří Zounek http://www.phil.muni.cz/wupv hil i / 0 http://www.zounek.cz/ Č A P V 2 0 1 0 Východiska výzkumu

Více

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2010/2011

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2010/2011 Škola: Název: Obec: ABDEZ ABDEZ Základní škola a MŠ, U Základní Školky 195 škola a MŠ, U Školky 195 Borek Borek TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 21/211 ČESKÝ JAZYK Svými výsledky v českém jazyce se Vaše škola

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I.

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod I N V E S T I C E D O R O Z V

Více

ZADÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Pavla Cihláře Název: Digitalizace knihoven digitalizace knihoven v ČR technologický proces digitalizace včetně úložišť srovnání metod digitalizace z hlediska dopadu na tiskoviiny možnosti přístupu veřejnosti

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti

Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti ZŠ TŠ stav k 1.1.2011 Vypracoval: Jan Balšánek, ICT koordinátor ZŠ TŠ Celkový přehled (tabulka): Terasoft 41 Didakta 11 Holubec 7 Ostatní

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2011/2012

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2011/2012 Škola: Název: Obec: EJSU EJSU I. Základní škola, Na Pohoří I. Základní 575 škola, Na Pohoří 575 Zruč nad Sázavou Zruč nad Sázavou TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 11/12 ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém

Více

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium FZV-SD-1/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci postgraduální studium Obsah: Touto směrnicí

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Spolupráce BIVŠ a BOC. Ing. Lubomír Jankových, CSc.

Spolupráce BIVŠ a BOC. Ing. Lubomír Jankových, CSc. Spolupráce BIVŠ a BOC Ing. Lubomír Jankových, CSc. Agenda Proč zrovna procesy jako téma? Výsledky dosavadní spolupráce BIVŠ a BOC Záměry rozvoje spolupráce BIVŠ a BOC Agenda Proč zrovna procesy? (Krapet

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Pomůcky: stolní počítače propojené s tiskárnou, pokud budou žáci vyplňovat test v elektronické podobě a následně tisknout, psací potřeby.

Pomůcky: stolní počítače propojené s tiskárnou, pokud budou žáci vyplňovat test v elektronické podobě a následně tisknout, psací potřeby. Datum: 20. 1. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_181 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2012 2013)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2012 2013) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2012 2013) V Zábřeze dne 3. 9. 2012 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích čl. 1 Úvod Obhajoba bakalářské práce (dále jen BP ) pro studenty bakalářského studia v oborech Design, Fotografie a intermediální

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

ICT plán leden 2014 prosinec 2015

ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní údaje o škole název školy ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní škola T. G. Masaryka Brodek u Konice Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Projekt: ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Úvodní seminář SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní

Více

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014 Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU Agenda Termíny a základní pokyny Témata prací Zadání práce Struktura práce Co udělat do příště? Základní dokumenty 1. Všechny

Více

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU PRŮZKUM MEZI ŽÁKY FZŠ Brdičkova 1878 za rok 2014 Dotazníkového šetření v listopadu 2014 se zúčastnilo 116 žáků 7. a 9. ročníku. Leden 2015 V listopadu 2014 již počtvrté hodnotili

Více

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 ICT - plán Stávající stav Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 Počet tříd Počet žáků z toho postižení žáci celkem dívky celkem dívky Celkem 28 616 331 27 8 z toho 1.stupeň 16 406 226 15 4 1. ročník

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek

Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek - Dodávka IT vybavení Ev. číslo: 001/2012 Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek Dodávka IT vybavení Druh VŘ podle

Více

průměrný percentil za části testu odchylka skóre analytická verbální směrodatná

průměrný percentil za části testu odchylka skóre analytická verbální směrodatná ZŠ Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu za dovednosti v testu třída počet žáků skupinový čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998.

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998. 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Obsah Příloha Strana Graf č. 1 Knihovny zúčastněné v průzkumu 2004 3 Graf č.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

Představení projektového záměru:

Představení projektového záměru: Představení projektového záměru: (pracovní název) Vzdělávací systém pedagogů základního a středního školství Plzeňského kraje pro získání nezbytných ICT kompetencí v oblasti aplikace moderních informačních

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze

Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze JUDr. et MgA. Petra Žikovská TAJEMNICE ÚSTAVU PRÁVA AUTORSKÉHO, PRÁV PRŮMYSLOVÝCH A PRÁVA SOUTĚŽNÍHO PRÁVNICKÉ FAKULTY, UNIVERZITY KARLOVY

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2014 2015) V Zábřeze dne 8. 9. 2014 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 V Kovářově 5. 1. 2011 Zpracoval: L.Mandovec - 1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (leden 2011 leden 2013) 1.1 POČET ŽÁKŦ

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Školní 5/1544, příspěvková organizace, 405 02, Děčín VI, vydává tento ICT plán školy, který je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551,

Více

(34 bodů) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (18 bodů, lze uvést ve dvou řádcích) ROK (18 bodů) Jméno autora

(34 bodů) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (18 bodů, lze uvést ve dvou řádcích) ROK (18 bodů) Jméno autora Pevná vazba Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (18 bodů, lze uvést ve dvou řádcích) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE (34 bodů) ROK (18 bodů) Jméno autora (Prázdný list) Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Lineární diferenciální rovnice 1. řádu verze 1.1

Lineární diferenciální rovnice 1. řádu verze 1.1 Úvod Lineární diferenciální rovnice. řádu verze. Následující tet popisuje řešení lineárních diferenciálních rovnic. řádu. Měl by sloužit především studentům předmětu MATEMAT2 na Univerzitě Hradec Králové

Více

POVOLOVÁNÍ, ZVLÁŠTNÍ ORGANIZACE A PLNĚNÍ PREZENČNÍHO STUDIA PODLE INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU

POVOLOVÁNÍ, ZVLÁŠTNÍ ORGANIZACE A PLNĚNÍ PREZENČNÍHO STUDIA PODLE INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 5) Dokumentace integrovaného systému ROZHODNUTÍ REKTORA Číslo : RR 02 /10 - VSLG POVOLOVÁNÍ, ZVLÁŠTNÍ ORGANIZACE A PLNĚNÍ PREZENČNÍHO STUDIA PODLE INDIVIDUÁLNÍHO

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Svět se mění! Měníte se s ním? Michal Martoch, www.pracenadalku.cz

Svět se mění! Měníte se s ním? Michal Martoch, www.pracenadalku.cz Svět se mění! Měníte se s ním? Michal Martoch, www.pracenadalku.cz V čem se liší práce na dálku od práce z domova? Práce na dálku Pracujte od zákazníka, z coworking centra, kavárny, hotelu, autobusu nebo

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE září BOZ 1 Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví. Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích

Více

Zadání nastavte levý okraj celého dokumentu na 3 cm a vodotisk

Zadání nastavte levý okraj celého dokumentu na 3 cm a vodotisk Zadání (neopisujte) - vypracujte v programu MS WORD 20XX podle vzoru následující úkol - nastavte levý okraj celého dokumentu na 3 cm a vodotisk - instrukce jak nastavit formátování, případně úkoly jsou

Více