MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: , fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz"

Transkript

1 MODnet KATALOG

2 Úvd Vážení zákazníci, Za více než 15 let existence si firma NETWORK GROUP vybudvala své pstavení renmvanéh a zkušenéh ddavatele prvkù a technlgií pr kmunikaèní kabeláže. Získala pøedevším necenitelné zkušensti v prblematice strukturvaných kabeláží, a t nejen v blasti bchdní, ale pøedevším v blasti technické. Hlavním zdrjem našich zkušenstí je fakt, že jsme dluhletým distributrem nìklika významných svìtvých výrbcù systémù strukturvaných kabeláží a jsme certifikaèní a šklící autritu jejich garanèních prgramù a dále též ddavatelem prvtøídních certifikaèních mìøících pøístrjù a instalaèních zaøízení pr strukturvané kabeláže. Tt kmplexní a dluhdbé pùsbení na trhu jsme pøetavili v erudici. A právì v ní spatøujeme nejvìtší ptenciál naší firmy. Prt jsme se rzhdli získané znalsti a zkušensti zužitkvat v uvedení vlastní prduktvé øady systému strukturvané kabeláže pd znaèku MODnet. Jak základní kritéria pøi budvání strukturvanéh kabelážníh systému MODnet jsme si stanvili technicku vyspìlst, kvalitu, garance a knkurence schpnu cenu. Svu pzrnst jsme samzøejmì vìnvali i bsahu a struktuøe srtimentu, technickým parametrùm a jejich certifikvatelnsti, zabezpeèení shdy s pžadavky nrem, technickému prvedení a mnhému dalšímu. Dluhdbì a peèlivì jsme vybírali prvvýrbce, pøedevším s dùrazem na výše uvedená kritéria. Výsledkem našeh úsilí je pøedstavený systém strukturvané kabeláže MODnet. Naše dsavadní velmi dbré zkušensti s kmpnenty systému MODnet nás vedli k tmu, že jsme nabídku systému strukturvané kabeláže MODnet rzšíøili garanèní prgram MODnet. Tent garanèní prgram nabízí záruku 25 let na kmpnenty systému MODnet. Dc. Ing. František Urban, CSc. jednatel spleènsti

3 Prhlášení záruce DEKLARACE: 25tiletá záruka MODnet Firma NETWORK GROUP nabízí na Strukturvaný kabelážní systém MODnet záruku 25 let. Pøedmìtem záruky je garance splnìní výknnstních parametrù jedntlivých kmpnentù permanentních linek p dbu nejménì 25 let. Tyt parametry jsu definvány v mezinárdních standardech pr strukturvanu kabeláž TIA/EIA 568, EN a ISO Pskytnutí záruky je vázán na naplnìní níže uvedených pdmínek. Rzhdnutí udìlení záruky je plnì v kmpetenci firmy NETWORK GROUP. Udìlení záruky je svìdèen vydáním certifikátu s pøesným uvedením pskytvatele záruky, pøíjemce záruky, data udìlení a dby trvání záruky. PODMÍNKY: Pr udìlení záruky je nutné splnit následující pdmínky: všechny nainstalvané pasivní kmpnenty permanent linky strukturvané kabeláže (tj. datvé kabely, prpjvací panely, datvé zásuvky, keystny atd.) jsu riginální a nvé (nepužité) výrbky znaèky MODnet ddané firmu NETWORK GROUP. všechny prvky, na nìž se vztahuje pskytnutá záruka byly prkazatelnì nainstalvány vyšklenu instalaèní firmu s platným certifikátem MODnet instalaèní partner instalaèní firma pøedlžila vyplnìný frmuláø Žádst udìlení záruky v níž pravdivì uvedla pžadvané infrmace instalaci. Suèástí žádsti je seznam nainstalvaných kmpnent k certifikaci. Pøílhu jsu mìøící prtkly parametrù permanentních linek z certifikaèníh mìøícíh pøístrje, které svìdèují správnu instalaci všech nainstalvaných certifikvaných kmpnent. NETWORK GROUP si vyhrazuje práv kntrly certifikvané instalace pøed udìlením záruky. PLNÌNÍ: Na základì splnìní výše uvedených pdmínek, vystaví NETWORK GROUP Certifikát pskytnutí záruky. Plnìní udìlené záruky spèívá v bezplatné výmìnì tìch kmpnent, u nichž p dbu záruky bez vnìjší pøíèiny djde prkazatelnì k takvé dchylce parametrù d hdnt deklarvaných výše uvedenými nrmami, že vlastnsti permanentní linky nemhu nadále vyhvìt pùvdnì certifikvané výknnstní kategrii. VYJÍMKY ZE ZÁRUKY: Z plnìní záruky jsu vyjmuty ty èásti instalace, u nichž dšl k jejich pøesunu, zmìnì neb rzšíøení bez suhlasu pskytvatele záruky. Z plnìní záruky jsu vyjmuty závady vyplývající z nevyhvujícíh neb nesprávnéh návrhu systému, instalace neb prav kabeláže a zásahy na kabeláži, kde návrhy neb instalace neb pravy byly realizvány neschválenými subjekty. Z plnìní záruky jsu vyjmuty všechny instalace využívané pr jiné než urèené úèely, prvzvané v nevhdných pdmínkách a instalace pškzené, pøedevším pškzené nedbrným zásahem neb pškzené pùsbením živlù (vda, vlhkst, heò, tepl ) èi agresivních chemických èi bilgických faktrù (prach, chemicky agresivní prstøedí, plísnì, hldavci apd.). Z plnìní záruky jsu vyjmuty závady vyplývající z pužití neschválených prpjvacích kabelù, pøedevším s rzmìrvì nevyhvujícími knektry RJ-45 neb knektry jinéh typu. Dc. Ing. František Urban, CSc. jednatel spleènsti

4 Certifikát Instalaèní partner NETWORK GROUP, s.r.. ddavatel kabelážníh systému MODnet a garant záruèníh prgramu svìdèuje udìlení certifikátu MODnet INSTALAÈNÍ PARTNER pr Instalaèní partner Ulice PSÈ Mìst Tent certifikát svìdèuje, že jeh držitel byl vyšklen k instalaci kabelážních systémù MODnet. Tent certifikát pravòuje držitele instalvat kabeláže MODnet vybavené 25-tiletu záruku výrbce v suladu s prhlášením záruce MODnet. MNP Dc. Ing. František Urban, CSc.

5 Certifikát MODnet záruka NETWORK GROUP, s.r.. garant záruèníh prgramu MODnet dále jen pskytvatel záruky pskytuje na instalaci strukturvané kabeláže MODnet Investr Ulice PSÈ Mìst dále jen pøíjemce záruky prvedenu instalaèním partnerem MODnet Instalaèní partner Ulice PSÈ Mìst záruku 25 let v suladu s prhlášením záruce MODnet. MNW Dc. Ing. František Urban, CSc. Nedílnu suèástí tht certifikátu je platné prhlášení záruce a žádst pskytnutí záruky vèetnì všech pøílh.

6 Prhlášení shdì vydané pdle 13 dst. 2 zákna è. 22/1997 Sb. technických pžadavcích na výrbky v platném znìní. Firma: NETWORK GROUP, s.r. Turgenìvva Brn IÈ: Prhlašujeme na svu výluènu dpvìdnst, že níže uvedený výrbek splòuje pžadavky technických pøedpisù, že výrbek je za pdmínek námi urèenéh pužití bezpeèný a že jsme pøijali veškerá mžná patøení, kterými zabezpeèujeme shdu níže uvedenéh výrbku uvádìnéh na trh, s technicku dkumentací a s pžadavky pøíslušnéh naøízení vlády. Výrbek: Specifikace systému: Výrbce: Ppis výrbku: Zpùsb psuzení shdy: Kabelážní systém MODnet Datvé kabely Cat 5E, Cat 6 v prvedení U/UTP a F/UTP Prpjvací panely Cat 5E, Cat 6 v prvedení UTP a STP Datvé zásuvky a knektry Cat 5E, Cat 6 v prvedení UTP a STP Prpjvací kabely Cat 5E, Cat 6 v prvedení UTP a STP NETWORK GROUP, s.r.., Turgenìvva 5, Brn, OEM výrbce Integrvaný kabelážní systém urèený k pøensu digitálních a analgvých signálù napìtí nepøesahující 50V. Suèástí systému nejsu žádné zdrje. 12, dstavec 4 písmen b) zákna è. 22/1997 Sb. v platném znìní v suladu s pøíslušným naøízením vlády. Výše uvedený výrbek je ve shdì s nrmami a naøízeními vlády: IEC 11801:2002 IEC ÈSN EN 50173:2002 ÈSN EN ÈSN EN a ÈSN EN (pr LSZH pláš ) Naøízení vlády è. 169/1997 Sb. - EMC Vzhledem k tmu, že výrbek je urèen k pøensu signálù d 50V, nevztahují se na nìj pžadavky zákna 168/1997 Sb. Psuzení shdy výrbku byl prveden na základì certifikátù nezávislých labratøí. V Brnì Dc. Ing. František Urban, CSc. jednatel spleènsti

7 MODnet Cat 5E UTP

8 Kabel Cat 5E UTP Kabel MODnet Cat 5E UTP je základní prdukt systému MODnet, urèený pr vyskrychlstní pøensy dat. Svými parametry plnì vyhvuje pr prvz Gigabit Ethernet 1000Base-T. Tent 4-párvý UTP kabel s minimálním vnìjším prùmìrem je distribuván v 305m balení. Kabel je vysce hebný, pružný a je ideální pr instalaci v hrizntálních strukturvaných kabelvých systémech. Prùøez kabelem MODnet EC 4-párvý UTP kabel splòuje specifikace kategrie 5 barevné rzlišení párù 305m balení v bxu prtipžární prvedení dle Technické infrmace Vdiè: mìdìný drát 1MHz 2.01 Velikst vdièe: 24 AWG 10MHz 6.25 Izlace vdièù: 100MHz 20.3 Nminální vnìjší prùmìr: 0.9mm Opláštìní: LSZH neb PVC 1MHz 83.9 Min. tluš ka pláštì: 0.4mm 10MHz 62.8 Nminální vnìjší prùmìr: 100MHz 49.3 NVP: 69% Aplikaèní nrmy: EN :2002 PS 1MHz 78.4 EIA/TIA 568B MHz 60.9 IS/IEC 100MHz 45.8 IEC Pžární nrmy: IEC MHz 76.7 EN50268 pr LSZH pláš 10MHz 67.7 Prvzní teplta: -20 C až MHz 70.0 Rzmìry krabice: 350x350x210mm 305m bx PS 1MHz 74.0 Tlerance délky: ±1% 10MHz 64.7 Hmtnst balení: 10kg/bx 100MHz 65.9 Odchylka zpždìní: 19ns/100m max MHz MOD-CA-C5EUTP-L MOD-CA-C5EUTP-P Kabel UTP, Cat5E, LSZH pláš, 4 páry, krabice 305m Kabel UTP, Cat5E, PVC pláš, 4 páry, krabice 305m

9 Patch Panel Cat 5E UTP MODnet nestínìný prpjvací panel kategrie 5E je urèen k zaknèvání pevných kabelù hrizntální a vertikální kabeláže. Panel je vybaven integrvaným zadním kabelvým managementem, který umžòuje jednduchu instalaci a vyvázání svazkù kabelù. Na pøední stranì je vybaven štítky pr znaèení jedntlivých prtù. Panel je urèen pr mntáž d 19 rzvadìèù a je ddáván v prvedení se 24 prty RJ-45 (1U). Spdní panel: Kabelvý management: Plastvé tìl: RJ-45 Jack: PCB: Tìl IDC: Pin IDC: Barevné znaèení: Elektrické specifikace: kvvý (SPCC) 1,6mm kvvý (SPCC) 1,4mm hnivzdrný ABS UL-94V0 krytí PBT Kntakty 8P8C 50 pzlacené FR-4 / 1.6mm UL-94V0 hnivzdrný ABS UL-94V0 pcínvaný brnz TIA 568A/B Mechanické specifikace: Živtnst záøezvých kntaktù: Živtnst RJ-45 knektrù: Prvzní teplta: Ppis IDC: min. 250 cyklù min cyklù -40 až +70 C - pr pužití se 110 neb Krne zaøezávacím nástrjem. - pr vdièe prùøezu AWG Odpr izlace: min. 500M Odpr kntaktù: max. 20m Prudvá zatížitelnst: 1,5 A Stejnsmìrný dpr: max. 0,1 Napì vá dlnst: 1000 VAC 60Hz MOD-PP-C5EUTP-24 Patch panel 19" UTP, Cat5E, PCB, MODnet, 1U, 24 prtù

10 Keystne Cat 5E UTP Datvý mdul MODnet Keystne Cat 5E UTP je urèen pr zaknèení datvéh rzvdu v zásuvkách a panelech s tvry standardní apertury Keystne. Kabel je v MODnet Keystne mdulech zaknèen duálním systémem záøezvých kntaktù typu 110/Krne dplnìným krytku záøezvých kntaktù. Plastvé tìl: hnivzdrný ABS UL-94V0 RJ-45 jack: 8P8C pzlacený 50µ PCB: FR-4 / 1.0mm UL-94V0 Tìl IDC: hnivzdrný ABS UL-94V0 Uzávìr IDC: hnivzdrný PC Pin IDC: pcínvaný brnz Barevné znaèení: TIA 568A/B Elektrické specifikace: Odpr izlace: min. 500M Odpr kntaktù: max. 20m Prudvá zatížitelnst: 1,5 A Stejnsmìrný dpr: max. 0,1 Napì vá dlnst: 1000 VAC 60Hz Mechanické specifikace: Živtnst záøezvých kntaktù: Živtnst RJ-45 knektrù: Prvzní teplta: Barevné prvedení: min. 25 cyklù min cyklù -40 až +70 C èerná, bílá Ppis IDC: - pr pužití s 110 neb Krne zaøezávacím nástrjem. - pr vdièe prùøezu AWG MOD-KE-C5EUTP-B MOD-KE-C5EUTP-W Keystne 1xRJ45, UTP, Cat5E, MODnet, èerný Keystne 1xRJ45, UTP, Cat5E, MODnet, bílý

11 Dvjzásuvka Cat 5E UTP Datvá zásuvka MODnet Cat 5E se dvìma RJ45 chránìnými záclnkami je urèena pr pužití s elektrinstalaèními krabicemi pd mítku neb s pdkladvu krabicí MOD-WO-BACKBOX-EU na mítku. Zásuvka jak celek tvøí kmpletní zásuvkvý prvek, který je mžn pøím instalvat. Pr jednduchu identifikaci prtu je zásuvka vybavena èelním ppisným štítkem s transparentním plastvým krytem. Zásuvka je ddávána s mntážními šruby. Plastvé tìl: hnivzdrný ABS UL-94V0 RJ-45 jack: 8P8C pzlacený 50µ PCB: FR-4 / 1.0mm UL-94V0 Tìl IDC: hnivzdrný ABS UL-94V0 Pin IDC: pcínvaný brnz Barevné znaèení: TIA 568A/B Elektrické specifikace: Odpr izlace: min. 500M Odpr kntaktù: max. 20m Prudvá zatížitelnst: 1,5 A Stejnsmìrný dpr: max. 0,1 Napì vá dlnst: 1000 VAC 60Hz Mechanické specifikace: Živtnst záøezvých kntaktù: Živtnst RJ-45 knektrù: Prvzní teplta: Barevné prvedení: min. 25 cyklù min cyklù -40 až +70 C bílá Ppis IDC: - pr pužití se 110 neb Krne zaøezávacím nástrjem. - pr vdièe prùøezu AWG MOD-WO-C5EUTP-2FS Zásuvka 2xRJ45, UTP, Cat5E, MODnet, UK typ, pøímé mduly

12 Prpjvací kabely Cat 5E UTP Nestínìné MODnet prpjvací kabely kategrie 5E ddáváme v délkách d 1 m d 5 m. Každý patch crd je patøen knektry RJ45 s kabelvými btkami a krytkami zámku. Vdiè: Izlace vdièe Izlace pláštì: Krytka knektru Kntakty knektru: Cu lank, AWG 26 (7 x 0,16mm) Plyethylen PVC hnivzdrný ABS UL-94V-2 pzlacený brnz Elektrické specifikace: Maximální napìtí: Prudvá zatížitelnst: Odpr izlace: 125 V 1,5 A min. 500M Mechanické specifikace: Prvzní teplta: Barevné prvedení: -40 až +60 C šedá MOD-PC-C5EUTP-1 MOD-WO-LEG-1S MOD-PC-C5EUTP-2 MOD-PC-C5EUTP-3 MOD-WO-LEG-1S MOD-PC-C5EUTP-5 Patchcrd UTP, Cat5E, 4páry, MODnet, délka 1m Mdul Patchcrd 22,5x45mm UTP, Cat5E, pr keystne 4páry, MODnet, 1xRJ45, délka se záclnku, 2m MODnet, pøímý Patchcrd UTP, Cat5E, 4páry, MODnet, délka 3m Mdul Patchcrd 22,5x45mm UTP, Cat5E, pr keystne 4páry, MODnet, 1xRJ45, délka se záclnku, 5m MODnet, pøímý

13 MODnet Cat 5E STP

14 Kabel Cat 5E FTP Kabel MODnet Cat 5E FTP je základní prdukt systému MODnet, urèený pr vyskrychlstní pøensy dat. Svými parametry plnì vyhvuje pr prvz Gigabit Ethernet 1000Base-T. Tent 4-párvý stínìný FTP kabel s minimálním vnìjším prùmìrem je distribuván v 305m balení. Kabel je vysce hebný, pružný a je ideální pr instalaci v hrizntálních strukturvaných kabelvých systémech. Prùøez kabelem MODnet EC 4-párvý stínìný kabel splòuje specifikace kategrie 5 barevné rzlišení párù 305m balení v bxu prtipžární prvedení dle Technické infrmace Vdiè: mìdìný drát 1MHz 2.01 Velikst vdièe: 24 AWG 10MHz 6.25 Izlace vdièù: 100MHz 20.3 Nm. vnìj. prùmìr vdièe: 0.9mm Stínìní: AL/PET + sbìrný drát 1MHz 83.9 Opláštìní: PVC 10MHz 62.8 Min. tluš ka pláštì: 100MHz 49.3 Nminální vnìjší prùmìr: 6.0 mm NVP: 69% PS 1MHz 78.4 Aplikaèní nrmy: EN : MHz 60.9 EIA/TIA 100MHz 45.8 IS/IEC 1181:2002 IEC MHz 76.7 Pžární nrmy: IEC MHz 67.7 EN50268 pr LSZH 100MHz 70.0 Prvzní teplta: -20 C až +60 C Rzmìry krabice: 390x390x230mm PS 1MHz m bx 10MHz 64.7 Tlerance délky: 100MHz 65.9 Hmtnst balení: 11,9kg/bx 305m Odchylka zpždìní: 19ns/100m max MHz MOD-CA-C5EFTP-P Kabel FTP, Cat5E, PVC pláš, 4 páry, krabice 305m

15 Patch Panel Cat 5E STP MODnet stínìný prpjvací panel kategrie 5E je urèen k zaknèvání pevných kabelù hrizntální a vertikální kabeláže. Panel je vybaven integrvaným zadním kabelvým managementem, který umžòuje jednduchu instalaci a vyvázání svazkù kabelù. Na pøední stranì je vybaven štítky pr znaèení jedntlivých prtù. Panel je urèen pr mntáž d 19 rzvadìèù a je ddáván v prvedení se 24 prty RJ-45 (1U). Spdní panel: kvvý (SECC) Kryt vrchníh panelu: hliník 1,2mm RJ-45 Jack: krytí PBT Kntakty FTP 8P8C 50 pzlacené PCB: FR-4 / 1.6mm UL-94V0 Tìl IDC: hnivzdrný ABS UL-94V0 Pin IDC: pcínvaný brnz Barevné znaèení: TIA 568A/B Elektrické specifikace: Mechanické specifikace: Živtnst záøezvých kntaktù: Živtnst RJ-45 knektrù: Prvzní teplta: Ppis IDC: min. 250 cyklù min cyklù -40 až +70 C - pr pužití se 110 neb Krne zaøezávacím nástrjem. - pr vdièe prùøezu AWG Odpr izlace: min. 500M Odpr kntaktù: max. 20m Prudvá zatížitelnst: 1,5 A Stejnsmìrný dpr: max. 0,1 Napì vá dlnst: 1000 VAC 60Hz MOD-PP-C5ESTP-24 Patch panel 19" STP, Cat5E, PCB, MODnet, 1U, 24 prtù

16 Keystne Cat 5E STP Datvý mdul MODnet Keystne Cat 5E STP je urèen pr zaknèení datvéh rzvdu v zásuvkách a panelech s tvry standardní apertury keystne. Kabel je v MODnet Keystne mdulech zaknèen standardním záøezávacím systémem kntaktù 110 Krne dplnìným prachvu krytku zaøezávacích kntaktù. Plastvé tìl: hnivzdrný ABS UL-94V0 RJ-45 jack: 8P8C pzlacený 50µ PCB: FR-4 / 1.6mm UL-94V0 Tìl IDC: hnivzdrný ABS UL-94V0 Uzávìr IDC: hnivzdrný PC Pin IDC: pcínvaný brnz Barevné znaèení: TIA 568A/B Elektrické specifikace: Odpr izlace: min. 500M Odpr kntaktù: max. 20m Prudvá zatížitelnst: 1,5 A Stejnsmìrný dpr: max. 0,1 Napì vá dlnst: 1000 VAC 60Hz Mechanické specifikace: Živtnst záøezvých kntaktù: min. 25 cyklù Živtnst RJ-45 knektrù: min. 750 cyklù Prvzní teplta: -10 až +60 C Prvzní relativní vlhkst: max. 93% Barevné prvedení: bílá Ppis IDC: - pr pužití se 110 neb Krne zaøezávacím nástrjem. - pr vdièe prùøezu AWG MOD-KE-C5ESTP-W Keystne 1xRJ45, STP, Cat5E, MODnet, bílý

17 Prpjvací kabely Cat 5E FTP Stínìné MODnet prpjvací kabely kategrie 5E ddáváme v délkách d 1 m d 5 m. Každý patch crd je patøen knektry RJ45 s kabelvými btkami a krytkami zámku. Vdiè: Izlace vdièe Stínìní: Izlace pláštì: Krytka knektru Kntakty knektru: Cu lank, AWG 26 (7 x 0,16mm) Plyethylen AL/PEt + sbìrný vdiè Cu (7 x 0,16mm) PVC hnivzdrný ABS UL-94V-2 pzlacený brnz Elektrické specifikace: Maximální napìtí: Prudvá zatížitelnst: Odpr izlace: 125 V 1,5 A min. 500M Mechanické specifikace: Prvzní teplta: -40 až +60 C MOD-PC-C5EFTP-1 MOD-WO-LEG-1S MOD-PC-C5EFTP-2 MOD-PC-C5EFTP-3 MOD-WO-LEG-1S MOD-PC-C5EFTP-5 Patchcrd FTP, Cat5E, 4páry, MODnet, délka 1m Mdul Patchcrd 22,5x45mm FTP, Cat5E, pr keystne 4páry, MODnet, 1xRJ45, délka se záclnku, 2m MODnet, pøímý Patchcrd FTP, Cat5E, 4páry, MODnet, délka 3m Mdul Patchcrd 22,5x45mm FTP, Cat5E, pr keystne 4páry, MODnet, 1xRJ45, délka se záclnku, 5m MODnet, pøímý

18 MODnet Cat 6 UTP

19 Kabel Cat 6 UTP Kabel MODnet Cat 6 UTP je urèen pr vyskrychlstní pøensy dat v sítích LAN. Svými parametry plnì vyhvuje pr prvz Gigabit Ethernet. Tent kabel je suèástí prduktvé øady MODnet splòující specifikace kategrie 6. V rámci instalace jednh systému dpruèujeme využít celé prtfli prduktvé øady MODnet, aby byl ptimalizván výkn a splehlivst celéh systému. Prùøez kabelem MODnet EC 4-párvý LSZH kabel pr vyskrychlstní pøensy splòuje specifikace kategrie 6 barevné rzlišení párù 305m balení v bxu prtipžární prvedení dle Technické infrmace Vdiè: mìdìný drát 1MHz 1.72 Velikst vdièe: 23 AWG 100MHz 17.9 Izlace vdièù: 250MHz 28.7 Nminální vnìjší prùmìr: 1.0 mm Opláštìní: LSZH PS 1MHz 78.4 Min. tluš ka pláštì: 0.45mm 100MHz 55.4 Nminální vnìjší prùmìr: 250MHz 51.7 NVP: 69% Aplikaèní nrmy: EN :2002 1MHz 78.2 EIA/TIA 568B MHz 67.6 IS/IEC 250MHz 60.1 IEC Pžární nrmy: IEC PS 74.5 En MHz 66.4 Prvzní teplta: -20 C až MHz 56.2 Rzmìry krabice: 440x440x210mm 305m bx Odchylka zpždìní: 24ns/100m max. Tlerance délky: ±1% 1-250MHz Hmtnst balení: 13,5 kg/bx 305m MOD-CA-C6UTP-L Kabel UTP, Cat6, LSZH pláš, 4 páry, krabice 305m

20 Patch Panel Cat 6 UTP MODnet nestínìný prpjvací panel kategrie 6 je urèen k zaknèvání pevných kabelù hrizntální a vertikální kabeláže. Panel je vybaven integrvaným zadním kabelvým managementem, který umžòuje jednduchu instalaci a vyvázání svazkù kabelù. Na pøední stranì je vybaven štítky pr znaèení jedntlivých prtù. Panel je urèen pr mntáž d 19 rzvadìèù a je ddáván v prvedení se 24 prty RJ-45 (1U). Spdní panel: Kabelvý management: Plastvé tìl: RJ-45 Jack: PCB: Tìl IDC: Pin IDC: Barevné znaèení: Elektrické specifikace: kvvý (SPCC) 1,6mm kvvý (SPCC) 1,4mm hnivzdrný ABS UL-94V0 krytí PBT Kntakty 8P8C 50 pzlacené FR-4 / 1.6mm UL-94V0 hnivzdrný ABS UL-94V0 pcínvaný brnz TIA 568A/B Mechanické specifikace: Živtnst záøezvých kntaktù: Živtnst RJ-45 knektrù: Prvzní teplta: Ppis IDC: min. 250 cyklù min cyklù -40 až +70 C - pr pužití se 110 neb Krne zaøezávacím nástrjem. - pr vdièe prùøezu AWG Odpr izlace: min. 500M Odpr kntaktù: max. 20m Prudvá zatížitelnst: 1,5 A Stejnsmìrný dpr: max. 0,1 Napì vá dlnst: 1000 VAC 60Hz MOD-PP-C6UTP-24 Patch panel 19" UTP, Cat6, PCB, MODnet, 1U, 24 prtù

21 Keystne Cat 6 UTP Datvý mdul MODnet Keystne Cat 6 UTP je urèen pr zaknèení datvéh rzvdu v zásuvkách a panelech s tvry standardní apertury Keystne. Kabel je v MODnet Keystne mdulech zaknèen standardním záøezávacím systémem kntaktù 110 / Krne dplnìným krytku záøezvých kntaktù, která zamezuje vytržení kabelu. Plastvé tìl: hnivzdrný ABS UL-94V0 RJ-45 jack: 8P8C pzlacený 50µ PCB: FR-4 / 1.0mm UL-94V0 Tìl IDC: hnivzdrný ABS UL-94V0 Uzávìr IDC: hnivzdrný PC Pin IDC: pcínvaný brnz Barevné znaèení: TIA 568A/B Elektrické specifikace: Odpr izlace: min. 500M Odpr kntaktù: max. 20m Prudvá zatížitelnst: 1,5 A Stejnsmìrný dpr: max. 0,1 Napì vá dlnst: 1000 VAC 60Hz Mechanické specifikace: Živtnst záøezvých kntaktù: Živtnst RJ-45 knektrù: Prvzní teplta: Barevné prvedení: min. 25 cyklù min cyklù -40 až +70 C èerná, bílá Ppis IDC: - pr pužití s 110 neb Krne zaøezávacím nástrjem. - pr vdièe prùøezu AWG MOD-KE-C6UTP-B MOD-KE-C6UTP-W Keystne 1xRJ45, UTP, Cat6, MODnet, èerný Keystne 1xRJ45, UTP, Cat6, MODnet, bílý

22 Dvjzásuvka Cat 6 Datvá zásuvka MODnet Cat 6 se dvìma RJ45 chránìnými záclnkami je urèena pr pužití s elektrinstalaèními krabicemi pd mítku neb s pdkladvu krabicí MOD-WO-BACKBOX-EU na mítku. Zásuvka jak celek tvøí kmpletní zásuvkvý prvek, který je mžn pøím instalvat. Pr jednduchu identifikaci prtu je zásuvka vybavena èelním ppisným štítkem s transparentním plastvým krytem. Zásuvka je ddávána s mntážními šruby. Plastvé tìl: hnivzdrný ABS UL-94V0 RJ-45 jack: 8P8C pzlacený 50µ PCB: FR-4 / 1.0mm UL-94V0 Tìl IDC: hnivzdrný ABS UL-94V0 Pin IDC: pcínvaný brnz Barevné znaèení: TIA 568A/B Elektrické specifikace: Odpr izlace: min. 500M Odpr kntaktù: max. 20m Prudvá zatížitelnst: 1,5 A Stejnsmìrný dpr: max. 0,1 Napì vá dlnst: 1000 VAC 60Hz Mechanické specifikace: Živtnst záøezvých kntaktù: Živtnst RJ-45 knektrù: Prvzní teplta: Barevné prvedení: min. 25 cyklù min cyklù -40 až +70 C bílá Ppis IDC: - pr pužití se 110 neb Krne zaøezávacím nástrjem. - pr vdièe prùøezu AWG MOD-WO-C6UTP-2FS Zásuvka 2xRJ45, UTP, Cat6, MODnet, UK typ, pøímé mduly

23 Prpjvací kabely Cat 6 UTP Nestínìné MODnet prpjvací kabely kategrie 6 ddáváme v délkách d 1 m d 5 m. Každý patch crd je patøen knektry RJ45 s kabelvými btkami a krytkami zámku. Vdiè: Izlace vdièe Izlace pláštì: Krytka knektru Kntakty knektru: Cu lank, AWG 26 (7 x 0,16mm) Plyethylen PVC hnivzdrný ABS UL-94V-2 pzlacený brnz Elektrické specifikace: Maximální napìtí: Prudvá zatížitelnst: Odpr izlace: 150V 1,5 A min. 500M Mechanické specifikace: Prvzní teplta: Barevné prvedení: -40 až +85 C šedá MOD-PC-C6UTP-1 MOD-WO-LEG-1S MOD-PC-C6UTP-2 MOD-PC-C6UTP-3 MOD-WO-LEG-1S MOD-PC-C6UTP-5 Patchcrd UTP, Cat6, 4páry, MODnet, délka 1m Mdul Patchcrd 22,5x45mm UTP, Cat6, pr 4páry, keystne MODnet, 1xRJ45, délka se záclnku, 2m MODnet, pøímý Patchcrd UTP, Cat6, 4páry, MODnet, délka 3m Mdul Patchcrd 22,5x45mm UTP, Cat6, pr 4páry, keystne MODnet, 1xRJ45, délka se záclnku, 5m MODnet, pøímý

24 MODnet Cat 6 STP

25 Kabel Cat 6 FTP Kabel MODnet Cat 6 FTP je urèen pr vyskrychlstní pøensy dat v sítích LAN. Svými parametry plnì vyhvuje pr prvz Gigabit Ethernet. Tent kabel je suèástí prduktvé øady MODnet splòující specifikace kategrie 6. V rámci instalace jednh systému dpruèujeme využít celé prtfli prduktvé øady MODnet, aby byl ptimalizván výkn a splehlivst celéh systému. Prùøez kabelem MODnet EC 4-párvý stínìný kabel pr vyskrychlstní pøensy splòuje specifikace kategrie 6 barevné rzlišení párù 305m balení na cívce prtipžární prvedení dle Technické infrmace Vdiè: mìdìný drát 1MHz 1.72 Velikst vdièe: 23 AWG 100MHz 17.9 Izlace vdièù: 250MHz 28.7 Nminální vnìjší prùmìr: 1.0 mm Opláštìní: LSZH PS 1MHz 78.4 Min. tluš ka pláštì: 0.45mm 100MHz 55.4 Nminální vnìjší prùmìr: 250MHz 51.7 NVP: 69% Aplikaèní nrmy: EN :2002 1MHz 78.2 EIA/TIA 568B MHz 67.6 IS/IEC 250MHz 60.1 IEC Pžární nrmy: IEC PS 74.5 EN MHz 66.4 Prvzní teplta: -20 C až MHz 56.2 Rzmìry cívky: 370x370x220mm 305m cívka Odchylka zpždìní: 24ns/100m max. Tlerance délky: ±1% 1-250MHz Hmtnst balení: 16,8 kg/cívka 305m MOD-CA-C6FTP-L Kabel FTP, Cat6, LSZH pláš, 4páry, MODnet, cívka 305m

26 Patch Panel Cat 6 STP MODnet stínìný prpjvací panel kategrie 6 je urèen k zaknèvání pevných kabelù hrizntální a vertikální kabeláže. Panel je vybaven integrvaným zadním kabelvým managementem, který umžòuje jednduchu instalaci a vyvázání svazkù kabelù. Na pøední stranì je vybaven štítky pr znaèení jedntlivých prtù. Panel je urèen pr mntáž d 19 rzvadìèù a je ddáván v prvedení se 24 prty RJ-45 (1U). Spdní panel: kvvý (SECC) Kryt vrchníh panelu: hliník 1,2mm Svrka na kabely: pr OD 9-10mm kabel RJ-45 Jack: krytí PBT Kntakty FTP 8P8C 50 pzlacené PCB: FR-4 / 1.6mm UL-94V0 Tìl IDC: hnivzdrný ABS UL-94V0 Pin IDC: pcínvaný brnz Barevné znaèení: TIA 568A/B Elektrické specifikace: Mechanické specifikace: Živtnst záøezvých kntaktù: Živtnst RJ-45 knektrù: Prvzní teplta: Ppis IDC: min. 25 cyklù min cyklù -40 až +70 C - pr pužití se 110 neb Krne zaøezávacím nástrjem. - pr vdièe prùøezu AWG Odpr izlace: min. 500M Odpr kntaktù: max. 20m Prudvá zatížitelnst: 1,5 A Stejnsmìrný dpr: max. 0,1 Napì vá dlnst: 1000 VAC 60Hz MOD-PP-C6STP-24 Patch panel 19" STP, Cat6, PCB, MODnet, 1U, 24 prtù

27 Keystne Cat 6 STP Datvý mdul MODnet Keystne Cat 6 STP je urèen pr zaknèení datvéh rzvdu v zásuvkách a panelech s tvry standardní apertury Keystne. Kabel je v MODnet Keystne mdulech zaknèen standardním záøezávacím systémem kntaktù 110 / Krne dplnìným krytku záøezvých kntaktù, která zamezuje vytržení kabelu. Plastvé tìl: hnivzdrný ABS UL-94V0 RJ-45 jack: 8P8C pzlacený 50µ PCB: FR-4 / 1.6mm UL-94V0 Tìl IDC: hnivzdrný ABS UL-94V0 Uzávìr IDC: hnivzdrný PC Pin IDC: pcínvaný brnz Barevné znaèení: TIA/EIA 568B-B.2-1 Cat 6 Elektrické specifikace: Odpr izlace: min. 500M Odpr kntaktù: max. 20m Prudvá zatížitelnst: 1,5 A Stejnsmìrný dpr: max. 0,1 Napì vá dlnst: 1000 VAC 60Hz Mechanické specifikace: Živtnst záøezvých kntaktù: Živtnst RJ-45 knektrù: min. 25 cyklù min. 750 cyklù Prvzní teplta: Relativní prvzní vlhkst: max. 93% Barevné prvedení: bílá Ppis IDC: -10 až +60 C - pr pužití se 110 neb Krne zaøezávacím nástrjem. - pr vdièe prùøezu AWG MOD-KE-C6STP-W Keystne 1xRJ45, STP, Cat6, MODnet, bílý

28 Prpjvací kabely Cat 6 FTP Stínìné MODnet prpjvací kabely kategrie 6 ddáváme v délkách d 1 m d 5 m. Každý patch crd je patøen knektry RJ45 s kabelvými btkami a krytkami zámku. Vdiè: Izlace vdièe Stínìní: Izlace pláštì: Krytka knektru Kntakty knektru: Cu lank, AWG 26 (7 x 0,16mm) Plyethylen AL/PET + sbìrný vdiè Cu (7 x 0,16mm) PVC hnivzdrný ABS UL-94V-2 pzlacený brnz Elektrické specifikace: Maximální napìtí: Prudvá zatížitelnst: Odpr izlace: 150 V 1,5 A min. 500M Mechanické specifikace: Prvzní teplta: Barevné prvedení: -40 až +85 C šedá MOD-PC-C6FTP-1 MOD-WO-LEG-1S MOD-PC-C6FTP-2 MOD-PC-C6FTP-3 MOD-WO-LEG-1S MOD-PC-C6FTP-5 Patchcrd FTP, Cat6, 4páry, MODnet, délka 1m Mdul Patchcrd 22,5x45mm FTP, Cat6, pr 4páry, keystne MODnet, 1xRJ45, délka se 2m záclnku, MODnet, pøímý Patchcrd FTP, Cat6, 4páry, MODnet, délka 3m Mdul Patchcrd 22,5x45mm FTP, Cat6, pr 4páry, keystne MODnet, 1xRJ45, délka se 5m záclnku, MODnet, pøímý

29 MODnet Zásuvkvé díly a vybavení rzvadìèù

30 19 vyvazvací panel 19" MODnet vyvazvací panel se pužívá k ulžení a uspøádání prpjvacích šòùr v kabinetu. Tent panel výšky 1U je vybaven 5 plastvými ky pr uspøádání prpjvacích kabelù, dále jsu v kvvém tìle panelu 4 tvry urèené pr pøípad ptøeby pøipjení zaøízení uvnitø rzvadìèe. Plastvá krytka: Tìl panelu: PVC kv (SPCC) Plastvá ka (PCT) Ocelvý panel PVC kryt MOD-PP-RINGRUN-1U MOD-WO-LEG-1S Vyvazvací panel 19", 5x plastvé k, pøední kryt, MODnet, 1U Mdul 22,5x45mm pr keystne 1xRJ45, se záclnku, MODnet, pøímý

31 Patch Panel nesazený Mdulární patch panel MODnet je urèen pr sazení nestínìnými keystne mduly. Panel je ddáván v rzmìrech pr mntáž d 19 rzvadìèe, maximální kapacita je 24 prtù pøi výšce 1U. Panel je vybaven zadním kabelvým managementem pr snadné upevnìní kabelù hrizntálních linek. Èelní strana panelu bsahuje ppisvá ple nad jedntlivými prty pr snadnu rientaci v patch zónì. Mdulární panel MODnet dpruèujeme sadit keystne mduly øady MODnet v kategriích 5E UTP neb 6 UTP a èerné barvì. Spdní panel: Kabelvý management: Plastvé tìl: kvvý (SPCC) 1,6 mm kvvý (SPCC) 1,4 mm hnivzdrný ABS UL-94V0 MOD-PP-MODUTP-24 Patch panel 19" UTP, pr keystne, nesazený, MODnet, 1U, 24 prtù

32 Rámeèek pr 2 mduly V nabídce øešení MODnet datvých zásuvek je k dispzici rámeèek s blými rhy (EU) pr pužití s elektrinstalaèními krabicemi pd mítku neb s pdkladvu krabicí MOD-WO-BACKBOX-EU na mítku. Jedná se mdulární typ zásuvky, který lze pužít jak pr stínìné tak pr nestínìné øešení. Rámeèek je urèen pr dva MODnet RJ45 zásuvkvé mduly 25x50mm. Plastvé tìl: Barva: ABS UL94-V0 bílá Rzmìry: Šíøka: Výška: Hlubka: Rzteè úchytù: Mduly - šíøka: 86 mm 86 mm 15 mm 60 mm 2 x 25 mm MOD-WO-FRAME-2B MOD-WO-LEG-1S Rámeèek pr 2 mduly 25x50 mm, MODnet, EU typ Mdul 22,5x45mm pr keystne 1xRJ45, se záclnku, MODnet, pøímý

33 Zásuvkvé mduly MODnet RJ45 zásuvkvé mduly jsu ddávány buï v pøímém prvedení ve veliksti 22,5x45mm neb v úhlvém prvedení ve veliksti 25x50mm. Oba zásuvkvé mduly jsu vybaveny èelní prachvu krytku a jsu urèeny pr Keystne knektry Rj45. Mduly 25x50mm lze pužít napøíklad s rámeèkem MODnet MOD-WO-FRAME-2B. Plastvé tìl: ABS Ddávané díly k mdulu 25x50mm: 1x 1x 2x papír (0,2mm) prùhledná krytka (1,2mm) plastvá iknka (PC, TEL) Mdul 25x50mm Mdul 22,5x45mm MOD-WO-EURO-1A MOD-WO-LEG-1S Mdul 25x50mm pr keystne 1xRJ45, se záclnku, MODnet, úhlvý Mdul 22,5x45mm pr keystne 1xRJ45, se záclnku, MODnet, pøímý

34 Záslepky Záslepky MODnet jsu urèeny pr zásuvkvá èela s aperturu 50mm a nabízíme je v prvedení ètvrtzáslepky 50x12,5 mm neb pùlzáslepky 50x25 mm. Plastvé tìl: ABS UL94-V0 Rzmìry: Šíøka: Výška: Hlubka: 50 mm 12,5 neb 25 mm 5 mm MOD-WO-EUBLANK-1/2 MOD-WO-EUBLANK-1/4 Záslepka 25x50mm, MODnet, pùlzáslepka Záslepka 12,5x50mm, MODnet, ètvrtzáslepka

35 Pdkladvá krabièka Pdkladvé krabièky zásuvek jsu urèeny pr mntáž na mítku. Jsu ddávány v šíøce 86x86 mm buï v prvedení se zablenými rhy (EU) neb v prvedení s strými rhy (UK). Plastvé tìl: ABS Rzmìry: Šíøka: Výška: Rzteè úchytù: Hlubka: 86 mm 86 mm 60 mm 45 mm MOD-WO-BACKBOX-EU MOD-WO-BACKBOX-UK Pdkladvá krabièka 86x86, zablené rhy, MODnet, hlubka 45 mm Pdkladvá krabièka 86x86, stré rhy, MODnet, hlubka 45 mm

36 Certifikát ÈSN EN ISO 9001

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1:

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1: Pdrbné technické specifikace a pžadavky k dílčímu plnění : a) Zálžní server včetně UPS pr virtuální server b) Zálžní file server včetně UPS pr fungvání virtuálních serverů c) Knslidace LAN navýšení ptických

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH. MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o.

Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH. MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o. Optické sítě pasivní řešení nejen FTTD/FTTH MODnet - Areálové sítě a řešení pro Enterprise 2010 Radek Helán, NETWORK GROUP s.r.o. Trendy ve vývoji podnikových sítí Zvyšování rychlosti podnikových páteří

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Profil společnosti ELLANS SPED. mezinárodní zasilatelství

Profil společnosti ELLANS SPED. mezinárodní zasilatelství Prfil splečnsti ELLANS SPED mezinárdní zasilatelství Obsah 1. Základní údaje.. 1 2. Pslání splečnsti.. 2 3. Histrie a vývj.. 4 4. Prtfli služeb.. 5 5. Vzvý park.. 6 6. Reference.. 8 7. Kntakty.. 9 Sazba,

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom BULLETIN 10/2011 Pr zákazníky a partnery splečnsti MICOS spl. s r.., divize Telcm Vážení bchdní partneři, ve splupráci se splečnstí PROFiber jsme pr Vás připravili šklení na téma: OPTICKÉ ROZVADĚČE MONTÁŽ

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy

Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy Plánujete stavět nebo renovovat bytový nebo rodinný dům? Nezapomeňte na kvalitní, dobře dimenzovanou a nadčasovou kabeláž, která je

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

ETHERLINE. Systémy datové komunikace pro technologii ETHERNET. Komponenty pro průmyslové sítě LAN kabely pro strukturovanou průmyslovou kabeláž 423

ETHERLINE. Systémy datové komunikace pro technologii ETHERNET. Komponenty pro průmyslové sítě LAN kabely pro strukturovanou průmyslovou kabeláž 423 Komponenty pro průmyslové sítě LAN kabely pro strukturovanou průmyslovou kabeláž 423 LAN kabely pro strukturovanou kabeláž budov 427 Ethernet patch kabel 430 Ethernet konektor RJ45 432 Krimpovací kleště

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

ETHERLINE. Systémy datové komunikace pro technologii ETHERNET. Komponenty pro průmyslové sítě LAN kabely pro strukturovanou průmyslovou kabeláž 423

ETHERLINE. Systémy datové komunikace pro technologii ETHERNET. Komponenty pro průmyslové sítě LAN kabely pro strukturovanou průmyslovou kabeláž 423 Komponenty pro průmyslové sítě LAN kabely pro strukturovanou průmyslovou kabeláž 423 LAN kabely pro strukturovanou kabeláž budov 427 Ethernet patch kabel 430 Ethernet konektor RJ45 432 Krimpovací kleště

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Extendery LAN 100Base-Tx po UTP Cat5e LAN-EXT-BOX-PD/NPD. Příslušenství: Obrázek č.1: LAN-EXT-BOX-PD/NPD - připojení ke switchům bez PoE

Extendery LAN 100Base-Tx po UTP Cat5e LAN-EXT-BOX-PD/NPD. Příslušenství: Obrázek č.1: LAN-EXT-BOX-PD/NPD - připojení ke switchům bez PoE Extendery LAN 100Base-Tx po UTP Cat5e BOX Prodloužení ethernetu Prodloužení napájení /+ Přepěťové ochrany LAN portů 30A 8/20µs Ochrana proti ESD dle IEC 61000-4-2 ±15kV Kompatibilní s dle IEEE 802.3af

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact.

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact. Bezpečnstní prgramvatelný mdul TRISAFE d Phenix Cntact. Prgramvatelných bezpečnstních mdulů je na trhu hdně, každý větší výrbce je už má ve své nabídce. Mdul TRISAFE d splečnsti Phenix Cntact nabízí ale

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Nové nátěrové systémy pro oblast infrastruktury. Osvědčená technologie Nové výhody

Nové nátěrové systémy pro oblast infrastruktury. Osvědčená technologie Nové výhody Nvé nátěrvé systémy pr blast infrastruktury HEMADUR MASTIC 4588W/HEMADUR 47960 HEMATHANE HS 55610 Osvědčená technlgie Nvé výhdy 1 Testvání Špičkvá kvalita a splehlivst nátěrvých systémů HEMEL je garantvána

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

DATOVÉ PRODUKTY. STRUKTUROVANÁ KABELÁÎ OPTICKÁ KONFEKCE AKTIVNÍ PRVKY ROZVADùâOVÁ TECHNIKA WWW.SCHRACK.CZ SCHRACK ENERGIETECHNIK SPOL. S R.O.

DATOVÉ PRODUKTY. STRUKTUROVANÁ KABELÁÎ OPTICKÁ KONFEKCE AKTIVNÍ PRVKY ROZVADùâOVÁ TECHNIKA WWW.SCHRACK.CZ SCHRACK ENERGIETECHNIK SPOL. S R.O. SCHRACK ENERGIETECHNIK SPOL. S R.O. âeská REPUBLIKA DATOVÉ PRODUKTY STRUKTUROVANÁ KABELÁÎ OPTICKÁ KONFEKCE AKTIVNÍ PRVKY ROZVADùâOVÁ TECHNIKA WWW.SCHRACK.CZ Vítáme Vás Certifikát ISO 9001 potvrzuje to,

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Katalog výrobků 2013

Katalog výrobků 2013 Katalg výrbků 2013 OBSAH O firmě LED žárvky s paticí GU10 LED žárvkyi MR16/GU11/MR11 LED žárvky JDR/E27 LED žárvky E14 LED žárvky E27 LED žárvky E27/G9 LED žárvky G4 Kalkulačka úspr LED žárvky AR111/GC53/G24

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8 TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8 Cvičení je zaměřené na práci v SQL, zejména dtazvání. Zadání je rzdělen d typvých úlh. Jedna úlha bsahuje základní dtaz a něklik alternativních dtazů ke stejné prblematice.

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ČAPPO a SAPPO seminář - Praha, 6.11.2013 Téma: Bezpečnst na čerpacích stanicích --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

strukturovaný kabelážní systém

strukturovaný kabelážní systém strukturovaný kabelážní systém Obsah Úvodní část 1 > 5 Metalická kabeláž Kategorie 6A 10Giga KOMPAKT 6 > 8 Kategorie 6A 10Giga MODULAR 9 > 12 Kategorie 6 UTP 13 > 16 Kategorie 5E UTP-STP 17 > 21 KELine

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky MONTÁŽNÍ TECHNIKA MONTÁŽNÍ TECHNIKA pr všechny druhy ftvltalických systémů Srtiment 4/014 4 prfily nabízející širké využití Praktické nerezvé držáky Zkušensti z více jak desetileté praxe HLINÍKOVÉ PROFILY

Více

č ř é é ř ě ý ř ě Š ů ě ěř ř ě ý ě éř ů ý ě éř ě é ý ů é ě ý ž ě ě ěž ý é ě ž ř š ř é ě ů š ě ý ý ě é ř ž ý Í ě ř ž ý ž Š ů Ď ý ě š č č ě ě ý ř ř č éí č ř Í č Í ě č ž ž ž š ž Č ř ž ě ž ě ř š ě ž ý ě š

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Seminář 1 Přenosová média

Seminář 1 Přenosová média Přenosová média Přenosové médium prostředí pro vedení/šíření signálu Přenosová média pro distribuci signálu kroucená dvoulinka - twisted pair koaxiální kabel optický kabel vzduch (bezdrátové přenosy) 1

Více

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013 City Credit Capital (UK) Limited 12th Flr, Hern Twer 110 Bishpsgate Lndn EC2N 4AY United Kingdm T +44 (0)207 614 4600 F +44 (0)207 614 4660 W www.cccapital.c.uk MarketsTrader 2 Stručný návd Pslední Update:

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě e-mailu stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv.

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Porovnání výsledků analytických metod

Porovnání výsledků analytických metod Metdický lit 1 EURCHEM-ČR 212 Editr: Zbyněk Plzák (plzk@iic.c.cz) Prvnání výledků nlytických metd Chrkterizce výknnti nlytické měřící metdy je jedním z důležitých znků nlytickéh měřicíh ytému, zejmén pr

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

3M Telekomunikace. Řešení pro sítě. Síťová. řešení. pro. moderní podnikání. Kabeláž kategorie 6A. Technologie šitá na míru podnikání:

3M Telekomunikace. Řešení pro sítě. Síťová. řešení. pro. moderní podnikání. Kabeláž kategorie 6A. Technologie šitá na míru podnikání: 3M Telekomunikace Řešení pro sítě Síťová řešení pro moderní podnikání Kabeláž kategorie 6A Technologie šitá na míru podnikání: 2 3M Řešení pro telekomunikační sítě Síťová řešení pro moderní podnikání V

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

č Á š Ř Á š Ě Š ř š Ť Í ř ř ř ř Š č é ů š ř Ř éž ř š é Ú ý č é ž ř š ř č ř š é Č ž ř ř ř é é ž ý ř č ř č ý ý š é ř š ú ř ř č ž ů ů é č č čů ý ý ř ý é ý é ř éč ř ý ř ý ž ř č č é ž ř ř é ř ý ň č é ý é é

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch Efektivní řešení pr elektřinu a tepl Kgenerační jedntky Bsch 2 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Vítejte u splečnsti Bsch Již více než st let je jmén Bsch synnymem pr prvtřídní

Více

Konference a akce na míru

Konference a akce na míru Glf & Ski Resrt Ostravice Knference a akce na míru Každá úspěšná firemní akce vyžaduje dbře vybavené zázemí, knferenční sál s kvalitní prezentační techniku a příjemné prstředí. Glf & Ski Resrt Ostravice

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 je vysce induktivní, se čtvercvu neb kruhvu čelní masku s integrvanými štěrbinvými prfily s excentrickými válečky z

Více

( K.ú.- p.č.: Valteřice v Krkonoších, Kunčice nad Labem, Horní Kalná, Podhůří-Harta, Dolní Branná, Horní Branná. obce Horní Branná

( K.ú.- p.č.: Valteřice v Krkonoších, Kunčice nad Labem, Horní Kalná, Podhůří-Harta, Dolní Branná, Horní Branná. obce Horní Branná RWE ~,1!!"~~ ~M The energyt lead Medium prjekt v s Pernerva 168 53254 Pardubice naše značka 5000656526 vyřizuje Iveta Benákvá datum 17072012 Věc: Odkanalizvání bce Hrní Branná Kú- pč: Valteřice v Krknších,

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více