MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: , fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz"

Transkript

1 MODnet KATALOG

2 Úvd Vážení zákazníci, Za více než 15 let existence si firma NETWORK GROUP vybudvala své pstavení renmvanéh a zkušenéh ddavatele prvkù a technlgií pr kmunikaèní kabeláže. Získala pøedevším necenitelné zkušensti v prblematice strukturvaných kabeláží, a t nejen v blasti bchdní, ale pøedevším v blasti technické. Hlavním zdrjem našich zkušenstí je fakt, že jsme dluhletým distributrem nìklika významných svìtvých výrbcù systémù strukturvaných kabeláží a jsme certifikaèní a šklící autritu jejich garanèních prgramù a dále též ddavatelem prvtøídních certifikaèních mìøících pøístrjù a instalaèních zaøízení pr strukturvané kabeláže. Tt kmplexní a dluhdbé pùsbení na trhu jsme pøetavili v erudici. A právì v ní spatøujeme nejvìtší ptenciál naší firmy. Prt jsme se rzhdli získané znalsti a zkušensti zužitkvat v uvedení vlastní prduktvé øady systému strukturvané kabeláže pd znaèku MODnet. Jak základní kritéria pøi budvání strukturvanéh kabelážníh systému MODnet jsme si stanvili technicku vyspìlst, kvalitu, garance a knkurence schpnu cenu. Svu pzrnst jsme samzøejmì vìnvali i bsahu a struktuøe srtimentu, technickým parametrùm a jejich certifikvatelnsti, zabezpeèení shdy s pžadavky nrem, technickému prvedení a mnhému dalšímu. Dluhdbì a peèlivì jsme vybírali prvvýrbce, pøedevším s dùrazem na výše uvedená kritéria. Výsledkem našeh úsilí je pøedstavený systém strukturvané kabeláže MODnet. Naše dsavadní velmi dbré zkušensti s kmpnenty systému MODnet nás vedli k tmu, že jsme nabídku systému strukturvané kabeláže MODnet rzšíøili garanèní prgram MODnet. Tent garanèní prgram nabízí záruku 25 let na kmpnenty systému MODnet. Dc. Ing. František Urban, CSc. jednatel spleènsti

3 Prhlášení záruce DEKLARACE: 25tiletá záruka MODnet Firma NETWORK GROUP nabízí na Strukturvaný kabelážní systém MODnet záruku 25 let. Pøedmìtem záruky je garance splnìní výknnstních parametrù jedntlivých kmpnentù permanentních linek p dbu nejménì 25 let. Tyt parametry jsu definvány v mezinárdních standardech pr strukturvanu kabeláž TIA/EIA 568, EN a ISO Pskytnutí záruky je vázán na naplnìní níže uvedených pdmínek. Rzhdnutí udìlení záruky je plnì v kmpetenci firmy NETWORK GROUP. Udìlení záruky je svìdèen vydáním certifikátu s pøesným uvedením pskytvatele záruky, pøíjemce záruky, data udìlení a dby trvání záruky. PODMÍNKY: Pr udìlení záruky je nutné splnit následující pdmínky: všechny nainstalvané pasivní kmpnenty permanent linky strukturvané kabeláže (tj. datvé kabely, prpjvací panely, datvé zásuvky, keystny atd.) jsu riginální a nvé (nepužité) výrbky znaèky MODnet ddané firmu NETWORK GROUP. všechny prvky, na nìž se vztahuje pskytnutá záruka byly prkazatelnì nainstalvány vyšklenu instalaèní firmu s platným certifikátem MODnet instalaèní partner instalaèní firma pøedlžila vyplnìný frmuláø Žádst udìlení záruky v níž pravdivì uvedla pžadvané infrmace instalaci. Suèástí žádsti je seznam nainstalvaných kmpnent k certifikaci. Pøílhu jsu mìøící prtkly parametrù permanentních linek z certifikaèníh mìøícíh pøístrje, které svìdèují správnu instalaci všech nainstalvaných certifikvaných kmpnent. NETWORK GROUP si vyhrazuje práv kntrly certifikvané instalace pøed udìlením záruky. PLNÌNÍ: Na základì splnìní výše uvedených pdmínek, vystaví NETWORK GROUP Certifikát pskytnutí záruky. Plnìní udìlené záruky spèívá v bezplatné výmìnì tìch kmpnent, u nichž p dbu záruky bez vnìjší pøíèiny djde prkazatelnì k takvé dchylce parametrù d hdnt deklarvaných výše uvedenými nrmami, že vlastnsti permanentní linky nemhu nadále vyhvìt pùvdnì certifikvané výknnstní kategrii. VYJÍMKY ZE ZÁRUKY: Z plnìní záruky jsu vyjmuty ty èásti instalace, u nichž dšl k jejich pøesunu, zmìnì neb rzšíøení bez suhlasu pskytvatele záruky. Z plnìní záruky jsu vyjmuty závady vyplývající z nevyhvujícíh neb nesprávnéh návrhu systému, instalace neb prav kabeláže a zásahy na kabeláži, kde návrhy neb instalace neb pravy byly realizvány neschválenými subjekty. Z plnìní záruky jsu vyjmuty všechny instalace využívané pr jiné než urèené úèely, prvzvané v nevhdných pdmínkách a instalace pškzené, pøedevším pškzené nedbrným zásahem neb pškzené pùsbením živlù (vda, vlhkst, heò, tepl ) èi agresivních chemických èi bilgických faktrù (prach, chemicky agresivní prstøedí, plísnì, hldavci apd.). Z plnìní záruky jsu vyjmuty závady vyplývající z pužití neschválených prpjvacích kabelù, pøedevším s rzmìrvì nevyhvujícími knektry RJ-45 neb knektry jinéh typu. Dc. Ing. František Urban, CSc. jednatel spleènsti

4 Certifikát Instalaèní partner NETWORK GROUP, s.r.. ddavatel kabelážníh systému MODnet a garant záruèníh prgramu svìdèuje udìlení certifikátu MODnet INSTALAÈNÍ PARTNER pr Instalaèní partner Ulice PSÈ Mìst Tent certifikát svìdèuje, že jeh držitel byl vyšklen k instalaci kabelážních systémù MODnet. Tent certifikát pravòuje držitele instalvat kabeláže MODnet vybavené 25-tiletu záruku výrbce v suladu s prhlášením záruce MODnet. MNP Dc. Ing. František Urban, CSc.

5 Certifikát MODnet záruka NETWORK GROUP, s.r.. garant záruèníh prgramu MODnet dále jen pskytvatel záruky pskytuje na instalaci strukturvané kabeláže MODnet Investr Ulice PSÈ Mìst dále jen pøíjemce záruky prvedenu instalaèním partnerem MODnet Instalaèní partner Ulice PSÈ Mìst záruku 25 let v suladu s prhlášením záruce MODnet. MNW Dc. Ing. František Urban, CSc. Nedílnu suèástí tht certifikátu je platné prhlášení záruce a žádst pskytnutí záruky vèetnì všech pøílh.

6 Prhlášení shdì vydané pdle 13 dst. 2 zákna è. 22/1997 Sb. technických pžadavcích na výrbky v platném znìní. Firma: NETWORK GROUP, s.r. Turgenìvva Brn IÈ: Prhlašujeme na svu výluènu dpvìdnst, že níže uvedený výrbek splòuje pžadavky technických pøedpisù, že výrbek je za pdmínek námi urèenéh pužití bezpeèný a že jsme pøijali veškerá mžná patøení, kterými zabezpeèujeme shdu níže uvedenéh výrbku uvádìnéh na trh, s technicku dkumentací a s pžadavky pøíslušnéh naøízení vlády. Výrbek: Specifikace systému: Výrbce: Ppis výrbku: Zpùsb psuzení shdy: Kabelážní systém MODnet Datvé kabely Cat 5E, Cat 6 v prvedení U/UTP a F/UTP Prpjvací panely Cat 5E, Cat 6 v prvedení UTP a STP Datvé zásuvky a knektry Cat 5E, Cat 6 v prvedení UTP a STP Prpjvací kabely Cat 5E, Cat 6 v prvedení UTP a STP NETWORK GROUP, s.r.., Turgenìvva 5, Brn, OEM výrbce Integrvaný kabelážní systém urèený k pøensu digitálních a analgvých signálù napìtí nepøesahující 50V. Suèástí systému nejsu žádné zdrje. 12, dstavec 4 písmen b) zákna è. 22/1997 Sb. v platném znìní v suladu s pøíslušným naøízením vlády. Výše uvedený výrbek je ve shdì s nrmami a naøízeními vlády: IEC 11801:2002 IEC ÈSN EN 50173:2002 ÈSN EN ÈSN EN a ÈSN EN (pr LSZH pláš ) Naøízení vlády è. 169/1997 Sb. - EMC Vzhledem k tmu, že výrbek je urèen k pøensu signálù d 50V, nevztahují se na nìj pžadavky zákna 168/1997 Sb. Psuzení shdy výrbku byl prveden na základì certifikátù nezávislých labratøí. V Brnì Dc. Ing. František Urban, CSc. jednatel spleènsti

7 MODnet Cat 5E UTP

8 Kabel Cat 5E UTP Kabel MODnet Cat 5E UTP je základní prdukt systému MODnet, urèený pr vyskrychlstní pøensy dat. Svými parametry plnì vyhvuje pr prvz Gigabit Ethernet 1000Base-T. Tent 4-párvý UTP kabel s minimálním vnìjším prùmìrem je distribuván v 305m balení. Kabel je vysce hebný, pružný a je ideální pr instalaci v hrizntálních strukturvaných kabelvých systémech. Prùøez kabelem MODnet EC 4-párvý UTP kabel splòuje specifikace kategrie 5 barevné rzlišení párù 305m balení v bxu prtipžární prvedení dle Technické infrmace Vdiè: mìdìný drát 1MHz 2.01 Velikst vdièe: 24 AWG 10MHz 6.25 Izlace vdièù: 100MHz 20.3 Nminální vnìjší prùmìr: 0.9mm Opláštìní: LSZH neb PVC 1MHz 83.9 Min. tluš ka pláštì: 0.4mm 10MHz 62.8 Nminální vnìjší prùmìr: 100MHz 49.3 NVP: 69% Aplikaèní nrmy: EN :2002 PS 1MHz 78.4 EIA/TIA 568B MHz 60.9 IS/IEC 100MHz 45.8 IEC Pžární nrmy: IEC MHz 76.7 EN50268 pr LSZH pláš 10MHz 67.7 Prvzní teplta: -20 C až MHz 70.0 Rzmìry krabice: 350x350x210mm 305m bx PS 1MHz 74.0 Tlerance délky: ±1% 10MHz 64.7 Hmtnst balení: 10kg/bx 100MHz 65.9 Odchylka zpždìní: 19ns/100m max MHz MOD-CA-C5EUTP-L MOD-CA-C5EUTP-P Kabel UTP, Cat5E, LSZH pláš, 4 páry, krabice 305m Kabel UTP, Cat5E, PVC pláš, 4 páry, krabice 305m

9 Patch Panel Cat 5E UTP MODnet nestínìný prpjvací panel kategrie 5E je urèen k zaknèvání pevných kabelù hrizntální a vertikální kabeláže. Panel je vybaven integrvaným zadním kabelvým managementem, který umžòuje jednduchu instalaci a vyvázání svazkù kabelù. Na pøední stranì je vybaven štítky pr znaèení jedntlivých prtù. Panel je urèen pr mntáž d 19 rzvadìèù a je ddáván v prvedení se 24 prty RJ-45 (1U). Spdní panel: Kabelvý management: Plastvé tìl: RJ-45 Jack: PCB: Tìl IDC: Pin IDC: Barevné znaèení: Elektrické specifikace: kvvý (SPCC) 1,6mm kvvý (SPCC) 1,4mm hnivzdrný ABS UL-94V0 krytí PBT Kntakty 8P8C 50 pzlacené FR-4 / 1.6mm UL-94V0 hnivzdrný ABS UL-94V0 pcínvaný brnz TIA 568A/B Mechanické specifikace: Živtnst záøezvých kntaktù: Živtnst RJ-45 knektrù: Prvzní teplta: Ppis IDC: min. 250 cyklù min cyklù -40 až +70 C - pr pužití se 110 neb Krne zaøezávacím nástrjem. - pr vdièe prùøezu AWG Odpr izlace: min. 500M Odpr kntaktù: max. 20m Prudvá zatížitelnst: 1,5 A Stejnsmìrný dpr: max. 0,1 Napì vá dlnst: 1000 VAC 60Hz MOD-PP-C5EUTP-24 Patch panel 19" UTP, Cat5E, PCB, MODnet, 1U, 24 prtù

10 Keystne Cat 5E UTP Datvý mdul MODnet Keystne Cat 5E UTP je urèen pr zaknèení datvéh rzvdu v zásuvkách a panelech s tvry standardní apertury Keystne. Kabel je v MODnet Keystne mdulech zaknèen duálním systémem záøezvých kntaktù typu 110/Krne dplnìným krytku záøezvých kntaktù. Plastvé tìl: hnivzdrný ABS UL-94V0 RJ-45 jack: 8P8C pzlacený 50µ PCB: FR-4 / 1.0mm UL-94V0 Tìl IDC: hnivzdrný ABS UL-94V0 Uzávìr IDC: hnivzdrný PC Pin IDC: pcínvaný brnz Barevné znaèení: TIA 568A/B Elektrické specifikace: Odpr izlace: min. 500M Odpr kntaktù: max. 20m Prudvá zatížitelnst: 1,5 A Stejnsmìrný dpr: max. 0,1 Napì vá dlnst: 1000 VAC 60Hz Mechanické specifikace: Živtnst záøezvých kntaktù: Živtnst RJ-45 knektrù: Prvzní teplta: Barevné prvedení: min. 25 cyklù min cyklù -40 až +70 C èerná, bílá Ppis IDC: - pr pužití s 110 neb Krne zaøezávacím nástrjem. - pr vdièe prùøezu AWG MOD-KE-C5EUTP-B MOD-KE-C5EUTP-W Keystne 1xRJ45, UTP, Cat5E, MODnet, èerný Keystne 1xRJ45, UTP, Cat5E, MODnet, bílý

11 Dvjzásuvka Cat 5E UTP Datvá zásuvka MODnet Cat 5E se dvìma RJ45 chránìnými záclnkami je urèena pr pužití s elektrinstalaèními krabicemi pd mítku neb s pdkladvu krabicí MOD-WO-BACKBOX-EU na mítku. Zásuvka jak celek tvøí kmpletní zásuvkvý prvek, který je mžn pøím instalvat. Pr jednduchu identifikaci prtu je zásuvka vybavena èelním ppisným štítkem s transparentním plastvým krytem. Zásuvka je ddávána s mntážními šruby. Plastvé tìl: hnivzdrný ABS UL-94V0 RJ-45 jack: 8P8C pzlacený 50µ PCB: FR-4 / 1.0mm UL-94V0 Tìl IDC: hnivzdrný ABS UL-94V0 Pin IDC: pcínvaný brnz Barevné znaèení: TIA 568A/B Elektrické specifikace: Odpr izlace: min. 500M Odpr kntaktù: max. 20m Prudvá zatížitelnst: 1,5 A Stejnsmìrný dpr: max. 0,1 Napì vá dlnst: 1000 VAC 60Hz Mechanické specifikace: Živtnst záøezvých kntaktù: Živtnst RJ-45 knektrù: Prvzní teplta: Barevné prvedení: min. 25 cyklù min cyklù -40 až +70 C bílá Ppis IDC: - pr pužití se 110 neb Krne zaøezávacím nástrjem. - pr vdièe prùøezu AWG MOD-WO-C5EUTP-2FS Zásuvka 2xRJ45, UTP, Cat5E, MODnet, UK typ, pøímé mduly

12 Prpjvací kabely Cat 5E UTP Nestínìné MODnet prpjvací kabely kategrie 5E ddáváme v délkách d 1 m d 5 m. Každý patch crd je patøen knektry RJ45 s kabelvými btkami a krytkami zámku. Vdiè: Izlace vdièe Izlace pláštì: Krytka knektru Kntakty knektru: Cu lank, AWG 26 (7 x 0,16mm) Plyethylen PVC hnivzdrný ABS UL-94V-2 pzlacený brnz Elektrické specifikace: Maximální napìtí: Prudvá zatížitelnst: Odpr izlace: 125 V 1,5 A min. 500M Mechanické specifikace: Prvzní teplta: Barevné prvedení: -40 až +60 C šedá MOD-PC-C5EUTP-1 MOD-WO-LEG-1S MOD-PC-C5EUTP-2 MOD-PC-C5EUTP-3 MOD-WO-LEG-1S MOD-PC-C5EUTP-5 Patchcrd UTP, Cat5E, 4páry, MODnet, délka 1m Mdul Patchcrd 22,5x45mm UTP, Cat5E, pr keystne 4páry, MODnet, 1xRJ45, délka se záclnku, 2m MODnet, pøímý Patchcrd UTP, Cat5E, 4páry, MODnet, délka 3m Mdul Patchcrd 22,5x45mm UTP, Cat5E, pr keystne 4páry, MODnet, 1xRJ45, délka se záclnku, 5m MODnet, pøímý

13 MODnet Cat 5E STP

14 Kabel Cat 5E FTP Kabel MODnet Cat 5E FTP je základní prdukt systému MODnet, urèený pr vyskrychlstní pøensy dat. Svými parametry plnì vyhvuje pr prvz Gigabit Ethernet 1000Base-T. Tent 4-párvý stínìný FTP kabel s minimálním vnìjším prùmìrem je distribuván v 305m balení. Kabel je vysce hebný, pružný a je ideální pr instalaci v hrizntálních strukturvaných kabelvých systémech. Prùøez kabelem MODnet EC 4-párvý stínìný kabel splòuje specifikace kategrie 5 barevné rzlišení párù 305m balení v bxu prtipžární prvedení dle Technické infrmace Vdiè: mìdìný drát 1MHz 2.01 Velikst vdièe: 24 AWG 10MHz 6.25 Izlace vdièù: 100MHz 20.3 Nm. vnìj. prùmìr vdièe: 0.9mm Stínìní: AL/PET + sbìrný drát 1MHz 83.9 Opláštìní: PVC 10MHz 62.8 Min. tluš ka pláštì: 100MHz 49.3 Nminální vnìjší prùmìr: 6.0 mm NVP: 69% PS 1MHz 78.4 Aplikaèní nrmy: EN : MHz 60.9 EIA/TIA 100MHz 45.8 IS/IEC 1181:2002 IEC MHz 76.7 Pžární nrmy: IEC MHz 67.7 EN50268 pr LSZH 100MHz 70.0 Prvzní teplta: -20 C až +60 C Rzmìry krabice: 390x390x230mm PS 1MHz m bx 10MHz 64.7 Tlerance délky: 100MHz 65.9 Hmtnst balení: 11,9kg/bx 305m Odchylka zpždìní: 19ns/100m max MHz MOD-CA-C5EFTP-P Kabel FTP, Cat5E, PVC pláš, 4 páry, krabice 305m

15 Patch Panel Cat 5E STP MODnet stínìný prpjvací panel kategrie 5E je urèen k zaknèvání pevných kabelù hrizntální a vertikální kabeláže. Panel je vybaven integrvaným zadním kabelvým managementem, který umžòuje jednduchu instalaci a vyvázání svazkù kabelù. Na pøední stranì je vybaven štítky pr znaèení jedntlivých prtù. Panel je urèen pr mntáž d 19 rzvadìèù a je ddáván v prvedení se 24 prty RJ-45 (1U). Spdní panel: kvvý (SECC) Kryt vrchníh panelu: hliník 1,2mm RJ-45 Jack: krytí PBT Kntakty FTP 8P8C 50 pzlacené PCB: FR-4 / 1.6mm UL-94V0 Tìl IDC: hnivzdrný ABS UL-94V0 Pin IDC: pcínvaný brnz Barevné znaèení: TIA 568A/B Elektrické specifikace: Mechanické specifikace: Živtnst záøezvých kntaktù: Živtnst RJ-45 knektrù: Prvzní teplta: Ppis IDC: min. 250 cyklù min cyklù -40 až +70 C - pr pužití se 110 neb Krne zaøezávacím nástrjem. - pr vdièe prùøezu AWG Odpr izlace: min. 500M Odpr kntaktù: max. 20m Prudvá zatížitelnst: 1,5 A Stejnsmìrný dpr: max. 0,1 Napì vá dlnst: 1000 VAC 60Hz MOD-PP-C5ESTP-24 Patch panel 19" STP, Cat5E, PCB, MODnet, 1U, 24 prtù

16 Keystne Cat 5E STP Datvý mdul MODnet Keystne Cat 5E STP je urèen pr zaknèení datvéh rzvdu v zásuvkách a panelech s tvry standardní apertury keystne. Kabel je v MODnet Keystne mdulech zaknèen standardním záøezávacím systémem kntaktù 110 Krne dplnìným prachvu krytku zaøezávacích kntaktù. Plastvé tìl: hnivzdrný ABS UL-94V0 RJ-45 jack: 8P8C pzlacený 50µ PCB: FR-4 / 1.6mm UL-94V0 Tìl IDC: hnivzdrný ABS UL-94V0 Uzávìr IDC: hnivzdrný PC Pin IDC: pcínvaný brnz Barevné znaèení: TIA 568A/B Elektrické specifikace: Odpr izlace: min. 500M Odpr kntaktù: max. 20m Prudvá zatížitelnst: 1,5 A Stejnsmìrný dpr: max. 0,1 Napì vá dlnst: 1000 VAC 60Hz Mechanické specifikace: Živtnst záøezvých kntaktù: min. 25 cyklù Živtnst RJ-45 knektrù: min. 750 cyklù Prvzní teplta: -10 až +60 C Prvzní relativní vlhkst: max. 93% Barevné prvedení: bílá Ppis IDC: - pr pužití se 110 neb Krne zaøezávacím nástrjem. - pr vdièe prùøezu AWG MOD-KE-C5ESTP-W Keystne 1xRJ45, STP, Cat5E, MODnet, bílý

17 Prpjvací kabely Cat 5E FTP Stínìné MODnet prpjvací kabely kategrie 5E ddáváme v délkách d 1 m d 5 m. Každý patch crd je patøen knektry RJ45 s kabelvými btkami a krytkami zámku. Vdiè: Izlace vdièe Stínìní: Izlace pláštì: Krytka knektru Kntakty knektru: Cu lank, AWG 26 (7 x 0,16mm) Plyethylen AL/PEt + sbìrný vdiè Cu (7 x 0,16mm) PVC hnivzdrný ABS UL-94V-2 pzlacený brnz Elektrické specifikace: Maximální napìtí: Prudvá zatížitelnst: Odpr izlace: 125 V 1,5 A min. 500M Mechanické specifikace: Prvzní teplta: -40 až +60 C MOD-PC-C5EFTP-1 MOD-WO-LEG-1S MOD-PC-C5EFTP-2 MOD-PC-C5EFTP-3 MOD-WO-LEG-1S MOD-PC-C5EFTP-5 Patchcrd FTP, Cat5E, 4páry, MODnet, délka 1m Mdul Patchcrd 22,5x45mm FTP, Cat5E, pr keystne 4páry, MODnet, 1xRJ45, délka se záclnku, 2m MODnet, pøímý Patchcrd FTP, Cat5E, 4páry, MODnet, délka 3m Mdul Patchcrd 22,5x45mm FTP, Cat5E, pr keystne 4páry, MODnet, 1xRJ45, délka se záclnku, 5m MODnet, pøímý

18 MODnet Cat 6 UTP

19 Kabel Cat 6 UTP Kabel MODnet Cat 6 UTP je urèen pr vyskrychlstní pøensy dat v sítích LAN. Svými parametry plnì vyhvuje pr prvz Gigabit Ethernet. Tent kabel je suèástí prduktvé øady MODnet splòující specifikace kategrie 6. V rámci instalace jednh systému dpruèujeme využít celé prtfli prduktvé øady MODnet, aby byl ptimalizván výkn a splehlivst celéh systému. Prùøez kabelem MODnet EC 4-párvý LSZH kabel pr vyskrychlstní pøensy splòuje specifikace kategrie 6 barevné rzlišení párù 305m balení v bxu prtipžární prvedení dle Technické infrmace Vdiè: mìdìný drát 1MHz 1.72 Velikst vdièe: 23 AWG 100MHz 17.9 Izlace vdièù: 250MHz 28.7 Nminální vnìjší prùmìr: 1.0 mm Opláštìní: LSZH PS 1MHz 78.4 Min. tluš ka pláštì: 0.45mm 100MHz 55.4 Nminální vnìjší prùmìr: 250MHz 51.7 NVP: 69% Aplikaèní nrmy: EN :2002 1MHz 78.2 EIA/TIA 568B MHz 67.6 IS/IEC 250MHz 60.1 IEC Pžární nrmy: IEC PS 74.5 En MHz 66.4 Prvzní teplta: -20 C až MHz 56.2 Rzmìry krabice: 440x440x210mm 305m bx Odchylka zpždìní: 24ns/100m max. Tlerance délky: ±1% 1-250MHz Hmtnst balení: 13,5 kg/bx 305m MOD-CA-C6UTP-L Kabel UTP, Cat6, LSZH pláš, 4 páry, krabice 305m

20 Patch Panel Cat 6 UTP MODnet nestínìný prpjvací panel kategrie 6 je urèen k zaknèvání pevných kabelù hrizntální a vertikální kabeláže. Panel je vybaven integrvaným zadním kabelvým managementem, který umžòuje jednduchu instalaci a vyvázání svazkù kabelù. Na pøední stranì je vybaven štítky pr znaèení jedntlivých prtù. Panel je urèen pr mntáž d 19 rzvadìèù a je ddáván v prvedení se 24 prty RJ-45 (1U). Spdní panel: Kabelvý management: Plastvé tìl: RJ-45 Jack: PCB: Tìl IDC: Pin IDC: Barevné znaèení: Elektrické specifikace: kvvý (SPCC) 1,6mm kvvý (SPCC) 1,4mm hnivzdrný ABS UL-94V0 krytí PBT Kntakty 8P8C 50 pzlacené FR-4 / 1.6mm UL-94V0 hnivzdrný ABS UL-94V0 pcínvaný brnz TIA 568A/B Mechanické specifikace: Živtnst záøezvých kntaktù: Živtnst RJ-45 knektrù: Prvzní teplta: Ppis IDC: min. 250 cyklù min cyklù -40 až +70 C - pr pužití se 110 neb Krne zaøezávacím nástrjem. - pr vdièe prùøezu AWG Odpr izlace: min. 500M Odpr kntaktù: max. 20m Prudvá zatížitelnst: 1,5 A Stejnsmìrný dpr: max. 0,1 Napì vá dlnst: 1000 VAC 60Hz MOD-PP-C6UTP-24 Patch panel 19" UTP, Cat6, PCB, MODnet, 1U, 24 prtù

21 Keystne Cat 6 UTP Datvý mdul MODnet Keystne Cat 6 UTP je urèen pr zaknèení datvéh rzvdu v zásuvkách a panelech s tvry standardní apertury Keystne. Kabel je v MODnet Keystne mdulech zaknèen standardním záøezávacím systémem kntaktù 110 / Krne dplnìným krytku záøezvých kntaktù, která zamezuje vytržení kabelu. Plastvé tìl: hnivzdrný ABS UL-94V0 RJ-45 jack: 8P8C pzlacený 50µ PCB: FR-4 / 1.0mm UL-94V0 Tìl IDC: hnivzdrný ABS UL-94V0 Uzávìr IDC: hnivzdrný PC Pin IDC: pcínvaný brnz Barevné znaèení: TIA 568A/B Elektrické specifikace: Odpr izlace: min. 500M Odpr kntaktù: max. 20m Prudvá zatížitelnst: 1,5 A Stejnsmìrný dpr: max. 0,1 Napì vá dlnst: 1000 VAC 60Hz Mechanické specifikace: Živtnst záøezvých kntaktù: Živtnst RJ-45 knektrù: Prvzní teplta: Barevné prvedení: min. 25 cyklù min cyklù -40 až +70 C èerná, bílá Ppis IDC: - pr pužití s 110 neb Krne zaøezávacím nástrjem. - pr vdièe prùøezu AWG MOD-KE-C6UTP-B MOD-KE-C6UTP-W Keystne 1xRJ45, UTP, Cat6, MODnet, èerný Keystne 1xRJ45, UTP, Cat6, MODnet, bílý

22 Dvjzásuvka Cat 6 Datvá zásuvka MODnet Cat 6 se dvìma RJ45 chránìnými záclnkami je urèena pr pužití s elektrinstalaèními krabicemi pd mítku neb s pdkladvu krabicí MOD-WO-BACKBOX-EU na mítku. Zásuvka jak celek tvøí kmpletní zásuvkvý prvek, který je mžn pøím instalvat. Pr jednduchu identifikaci prtu je zásuvka vybavena èelním ppisným štítkem s transparentním plastvým krytem. Zásuvka je ddávána s mntážními šruby. Plastvé tìl: hnivzdrný ABS UL-94V0 RJ-45 jack: 8P8C pzlacený 50µ PCB: FR-4 / 1.0mm UL-94V0 Tìl IDC: hnivzdrný ABS UL-94V0 Pin IDC: pcínvaný brnz Barevné znaèení: TIA 568A/B Elektrické specifikace: Odpr izlace: min. 500M Odpr kntaktù: max. 20m Prudvá zatížitelnst: 1,5 A Stejnsmìrný dpr: max. 0,1 Napì vá dlnst: 1000 VAC 60Hz Mechanické specifikace: Živtnst záøezvých kntaktù: Živtnst RJ-45 knektrù: Prvzní teplta: Barevné prvedení: min. 25 cyklù min cyklù -40 až +70 C bílá Ppis IDC: - pr pužití se 110 neb Krne zaøezávacím nástrjem. - pr vdièe prùøezu AWG MOD-WO-C6UTP-2FS Zásuvka 2xRJ45, UTP, Cat6, MODnet, UK typ, pøímé mduly

23 Prpjvací kabely Cat 6 UTP Nestínìné MODnet prpjvací kabely kategrie 6 ddáváme v délkách d 1 m d 5 m. Každý patch crd je patøen knektry RJ45 s kabelvými btkami a krytkami zámku. Vdiè: Izlace vdièe Izlace pláštì: Krytka knektru Kntakty knektru: Cu lank, AWG 26 (7 x 0,16mm) Plyethylen PVC hnivzdrný ABS UL-94V-2 pzlacený brnz Elektrické specifikace: Maximální napìtí: Prudvá zatížitelnst: Odpr izlace: 150V 1,5 A min. 500M Mechanické specifikace: Prvzní teplta: Barevné prvedení: -40 až +85 C šedá MOD-PC-C6UTP-1 MOD-WO-LEG-1S MOD-PC-C6UTP-2 MOD-PC-C6UTP-3 MOD-WO-LEG-1S MOD-PC-C6UTP-5 Patchcrd UTP, Cat6, 4páry, MODnet, délka 1m Mdul Patchcrd 22,5x45mm UTP, Cat6, pr 4páry, keystne MODnet, 1xRJ45, délka se záclnku, 2m MODnet, pøímý Patchcrd UTP, Cat6, 4páry, MODnet, délka 3m Mdul Patchcrd 22,5x45mm UTP, Cat6, pr 4páry, keystne MODnet, 1xRJ45, délka se záclnku, 5m MODnet, pøímý

24 MODnet Cat 6 STP

25 Kabel Cat 6 FTP Kabel MODnet Cat 6 FTP je urèen pr vyskrychlstní pøensy dat v sítích LAN. Svými parametry plnì vyhvuje pr prvz Gigabit Ethernet. Tent kabel je suèástí prduktvé øady MODnet splòující specifikace kategrie 6. V rámci instalace jednh systému dpruèujeme využít celé prtfli prduktvé øady MODnet, aby byl ptimalizván výkn a splehlivst celéh systému. Prùøez kabelem MODnet EC 4-párvý stínìný kabel pr vyskrychlstní pøensy splòuje specifikace kategrie 6 barevné rzlišení párù 305m balení na cívce prtipžární prvedení dle Technické infrmace Vdiè: mìdìný drát 1MHz 1.72 Velikst vdièe: 23 AWG 100MHz 17.9 Izlace vdièù: 250MHz 28.7 Nminální vnìjší prùmìr: 1.0 mm Opláštìní: LSZH PS 1MHz 78.4 Min. tluš ka pláštì: 0.45mm 100MHz 55.4 Nminální vnìjší prùmìr: 250MHz 51.7 NVP: 69% Aplikaèní nrmy: EN :2002 1MHz 78.2 EIA/TIA 568B MHz 67.6 IS/IEC 250MHz 60.1 IEC Pžární nrmy: IEC PS 74.5 EN MHz 66.4 Prvzní teplta: -20 C až MHz 56.2 Rzmìry cívky: 370x370x220mm 305m cívka Odchylka zpždìní: 24ns/100m max. Tlerance délky: ±1% 1-250MHz Hmtnst balení: 16,8 kg/cívka 305m MOD-CA-C6FTP-L Kabel FTP, Cat6, LSZH pláš, 4páry, MODnet, cívka 305m

26 Patch Panel Cat 6 STP MODnet stínìný prpjvací panel kategrie 6 je urèen k zaknèvání pevných kabelù hrizntální a vertikální kabeláže. Panel je vybaven integrvaným zadním kabelvým managementem, který umžòuje jednduchu instalaci a vyvázání svazkù kabelù. Na pøední stranì je vybaven štítky pr znaèení jedntlivých prtù. Panel je urèen pr mntáž d 19 rzvadìèù a je ddáván v prvedení se 24 prty RJ-45 (1U). Spdní panel: kvvý (SECC) Kryt vrchníh panelu: hliník 1,2mm Svrka na kabely: pr OD 9-10mm kabel RJ-45 Jack: krytí PBT Kntakty FTP 8P8C 50 pzlacené PCB: FR-4 / 1.6mm UL-94V0 Tìl IDC: hnivzdrný ABS UL-94V0 Pin IDC: pcínvaný brnz Barevné znaèení: TIA 568A/B Elektrické specifikace: Mechanické specifikace: Živtnst záøezvých kntaktù: Živtnst RJ-45 knektrù: Prvzní teplta: Ppis IDC: min. 25 cyklù min cyklù -40 až +70 C - pr pužití se 110 neb Krne zaøezávacím nástrjem. - pr vdièe prùøezu AWG Odpr izlace: min. 500M Odpr kntaktù: max. 20m Prudvá zatížitelnst: 1,5 A Stejnsmìrný dpr: max. 0,1 Napì vá dlnst: 1000 VAC 60Hz MOD-PP-C6STP-24 Patch panel 19" STP, Cat6, PCB, MODnet, 1U, 24 prtù

27 Keystne Cat 6 STP Datvý mdul MODnet Keystne Cat 6 STP je urèen pr zaknèení datvéh rzvdu v zásuvkách a panelech s tvry standardní apertury Keystne. Kabel je v MODnet Keystne mdulech zaknèen standardním záøezávacím systémem kntaktù 110 / Krne dplnìným krytku záøezvých kntaktù, která zamezuje vytržení kabelu. Plastvé tìl: hnivzdrný ABS UL-94V0 RJ-45 jack: 8P8C pzlacený 50µ PCB: FR-4 / 1.6mm UL-94V0 Tìl IDC: hnivzdrný ABS UL-94V0 Uzávìr IDC: hnivzdrný PC Pin IDC: pcínvaný brnz Barevné znaèení: TIA/EIA 568B-B.2-1 Cat 6 Elektrické specifikace: Odpr izlace: min. 500M Odpr kntaktù: max. 20m Prudvá zatížitelnst: 1,5 A Stejnsmìrný dpr: max. 0,1 Napì vá dlnst: 1000 VAC 60Hz Mechanické specifikace: Živtnst záøezvých kntaktù: Živtnst RJ-45 knektrù: min. 25 cyklù min. 750 cyklù Prvzní teplta: Relativní prvzní vlhkst: max. 93% Barevné prvedení: bílá Ppis IDC: -10 až +60 C - pr pužití se 110 neb Krne zaøezávacím nástrjem. - pr vdièe prùøezu AWG MOD-KE-C6STP-W Keystne 1xRJ45, STP, Cat6, MODnet, bílý

28 Prpjvací kabely Cat 6 FTP Stínìné MODnet prpjvací kabely kategrie 6 ddáváme v délkách d 1 m d 5 m. Každý patch crd je patøen knektry RJ45 s kabelvými btkami a krytkami zámku. Vdiè: Izlace vdièe Stínìní: Izlace pláštì: Krytka knektru Kntakty knektru: Cu lank, AWG 26 (7 x 0,16mm) Plyethylen AL/PET + sbìrný vdiè Cu (7 x 0,16mm) PVC hnivzdrný ABS UL-94V-2 pzlacený brnz Elektrické specifikace: Maximální napìtí: Prudvá zatížitelnst: Odpr izlace: 150 V 1,5 A min. 500M Mechanické specifikace: Prvzní teplta: Barevné prvedení: -40 až +85 C šedá MOD-PC-C6FTP-1 MOD-WO-LEG-1S MOD-PC-C6FTP-2 MOD-PC-C6FTP-3 MOD-WO-LEG-1S MOD-PC-C6FTP-5 Patchcrd FTP, Cat6, 4páry, MODnet, délka 1m Mdul Patchcrd 22,5x45mm FTP, Cat6, pr 4páry, keystne MODnet, 1xRJ45, délka se 2m záclnku, MODnet, pøímý Patchcrd FTP, Cat6, 4páry, MODnet, délka 3m Mdul Patchcrd 22,5x45mm FTP, Cat6, pr 4páry, keystne MODnet, 1xRJ45, délka se 5m záclnku, MODnet, pøímý

29 MODnet Zásuvkvé díly a vybavení rzvadìèù

30 19 vyvazvací panel 19" MODnet vyvazvací panel se pužívá k ulžení a uspøádání prpjvacích šòùr v kabinetu. Tent panel výšky 1U je vybaven 5 plastvými ky pr uspøádání prpjvacích kabelù, dále jsu v kvvém tìle panelu 4 tvry urèené pr pøípad ptøeby pøipjení zaøízení uvnitø rzvadìèe. Plastvá krytka: Tìl panelu: PVC kv (SPCC) Plastvá ka (PCT) Ocelvý panel PVC kryt MOD-PP-RINGRUN-1U MOD-WO-LEG-1S Vyvazvací panel 19", 5x plastvé k, pøední kryt, MODnet, 1U Mdul 22,5x45mm pr keystne 1xRJ45, se záclnku, MODnet, pøímý

31 Patch Panel nesazený Mdulární patch panel MODnet je urèen pr sazení nestínìnými keystne mduly. Panel je ddáván v rzmìrech pr mntáž d 19 rzvadìèe, maximální kapacita je 24 prtù pøi výšce 1U. Panel je vybaven zadním kabelvým managementem pr snadné upevnìní kabelù hrizntálních linek. Èelní strana panelu bsahuje ppisvá ple nad jedntlivými prty pr snadnu rientaci v patch zónì. Mdulární panel MODnet dpruèujeme sadit keystne mduly øady MODnet v kategriích 5E UTP neb 6 UTP a èerné barvì. Spdní panel: Kabelvý management: Plastvé tìl: kvvý (SPCC) 1,6 mm kvvý (SPCC) 1,4 mm hnivzdrný ABS UL-94V0 MOD-PP-MODUTP-24 Patch panel 19" UTP, pr keystne, nesazený, MODnet, 1U, 24 prtù

32 Rámeèek pr 2 mduly V nabídce øešení MODnet datvých zásuvek je k dispzici rámeèek s blými rhy (EU) pr pužití s elektrinstalaèními krabicemi pd mítku neb s pdkladvu krabicí MOD-WO-BACKBOX-EU na mítku. Jedná se mdulární typ zásuvky, který lze pužít jak pr stínìné tak pr nestínìné øešení. Rámeèek je urèen pr dva MODnet RJ45 zásuvkvé mduly 25x50mm. Plastvé tìl: Barva: ABS UL94-V0 bílá Rzmìry: Šíøka: Výška: Hlubka: Rzteè úchytù: Mduly - šíøka: 86 mm 86 mm 15 mm 60 mm 2 x 25 mm MOD-WO-FRAME-2B MOD-WO-LEG-1S Rámeèek pr 2 mduly 25x50 mm, MODnet, EU typ Mdul 22,5x45mm pr keystne 1xRJ45, se záclnku, MODnet, pøímý

33 Zásuvkvé mduly MODnet RJ45 zásuvkvé mduly jsu ddávány buï v pøímém prvedení ve veliksti 22,5x45mm neb v úhlvém prvedení ve veliksti 25x50mm. Oba zásuvkvé mduly jsu vybaveny èelní prachvu krytku a jsu urèeny pr Keystne knektry Rj45. Mduly 25x50mm lze pužít napøíklad s rámeèkem MODnet MOD-WO-FRAME-2B. Plastvé tìl: ABS Ddávané díly k mdulu 25x50mm: 1x 1x 2x papír (0,2mm) prùhledná krytka (1,2mm) plastvá iknka (PC, TEL) Mdul 25x50mm Mdul 22,5x45mm MOD-WO-EURO-1A MOD-WO-LEG-1S Mdul 25x50mm pr keystne 1xRJ45, se záclnku, MODnet, úhlvý Mdul 22,5x45mm pr keystne 1xRJ45, se záclnku, MODnet, pøímý

34 Záslepky Záslepky MODnet jsu urèeny pr zásuvkvá èela s aperturu 50mm a nabízíme je v prvedení ètvrtzáslepky 50x12,5 mm neb pùlzáslepky 50x25 mm. Plastvé tìl: ABS UL94-V0 Rzmìry: Šíøka: Výška: Hlubka: 50 mm 12,5 neb 25 mm 5 mm MOD-WO-EUBLANK-1/2 MOD-WO-EUBLANK-1/4 Záslepka 25x50mm, MODnet, pùlzáslepka Záslepka 12,5x50mm, MODnet, ètvrtzáslepka

35 Pdkladvá krabièka Pdkladvé krabièky zásuvek jsu urèeny pr mntáž na mítku. Jsu ddávány v šíøce 86x86 mm buï v prvedení se zablenými rhy (EU) neb v prvedení s strými rhy (UK). Plastvé tìl: ABS Rzmìry: Šíøka: Výška: Rzteè úchytù: Hlubka: 86 mm 86 mm 60 mm 45 mm MOD-WO-BACKBOX-EU MOD-WO-BACKBOX-UK Pdkladvá krabièka 86x86, zablené rhy, MODnet, hlubka 45 mm Pdkladvá krabièka 86x86, stré rhy, MODnet, hlubka 45 mm

36 Certifikát ÈSN EN ISO 9001

KATALOG 2014. DISTRIBUTOR KABELÁŽNÍCH SYSTÉMů

KATALOG 2014. DISTRIBUTOR KABELÁŽNÍCH SYSTÉMů KATALOG 2014 DISTRIBUTOR KABELÁŽNÍCH SYSTÉMů Naše společnost Společnost NETWORK GROUP, s.r.o. je distributorem pasivních prvků pro výstavbu datových sítí. Naši distribuci charakterizuje: síť silných instalačních

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line 01-02.5 04.0.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s mezvaèem prùtku BEE line -1- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1- 0-02.5 09.04.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fax: +420 49 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet:

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

NETWORK GROUP, s.r.o., Olomoucká 91, Brno tel.: , fax:

NETWORK GROUP, s.r.o., Olomoucká 91, Brno tel.: , fax: KATALOG 2013 ÚVOD Úvd Vážení zákazníci, Za více než 15 let existence si firma NETWORK GROUP vybudvala své pstavení renmvanéh a zkušenéh ddavatele prvkù a technlgií pr kmunikaèní kabeláže. Získala pøedevším

Více

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line 01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line -1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line 0-02.4 04.0.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù níe uvedených. Regulaèní

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1-

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1- 01-02.4 05.11.CZ Regulační ventily LDM COMAR line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 01 Nvá Paka, Tel.: +420 493 504 261, Fax: +420 493 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -1- Výpčet

Více

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M 0-02.7 09.04.CZ Třícestné regulační ventily LDM RV 3 M Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC Zadávací dkumentace Přílha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pr část 2 Nákup univerzálníh kabelážníh systému a rzvaděčů pr DC Obsah Obsah... 1 1 Předmět zakázky... 2 2 Technická specifikace...

Více

KATALOG. www.elfetex.cz. Katalog produktů strukturované kabeláže a rozvaděčů MINIKATALOG

KATALOG. www.elfetex.cz. Katalog produktů strukturované kabeláže a rozvaděčů MINIKATALOG KATALOG Katalog produktů strukturované kabeláže a rozvaděčů MINIKATALOG www.elfetex.cz Kategorie 6 High-Density patch panely Solarix SX24HD-6-UTP-BK 10.863.151 SX24HD-6-UTP-BK 19" patch panel Solarix 24

Více

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315 p c V p neu, lassic, ariant, rfessinal TEiKO spl. s r.., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, kres Zlín tel.: 420 577 110 311, fax: 420 577 110 315 http: www.teik.cz, email: teik@teik.cz zelená linka: 800 100 050

Více

NÁVOD K VÝROBKU. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66. typ 466

NÁVOD K VÝROBKU. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66. typ 466 TP 274560/l Měřič průtku, tepla, stavvý přepčítávač plynů INMAT 66 NÁVOD K VÝROBKU typ 466 PRO JEDNOTLIVÁ PROVEDENÍ PŘILOŽEN PŘÍSLUŠNÝ DODATEK K NÁVODU Obrázek 1 - ROZMĚROVÝ NÁKRES POUŽITÍ - k měření průtku

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Informační newsletter. Nejen toto, ale i mnoho dalšího na Vás čeká v jedenáctém čísle. Těšíme se na další spolupráci a přejeme Vám pevné nervy.

Informační newsletter. Nejen toto, ale i mnoho dalšího na Vás čeká v jedenáctém čísle. Těšíme se na další spolupráci a přejeme Vám pevné nervy. Schrack@NEWS Infrmační newsletter NABÍZENÁ Ř EŠENÍ IT STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ Datvé kabely, kax, zásuvky, keystne, patchpanely, příslušenství, Hme řešení. KVALITA, KOMPETENCE, OSOBNÍ PŘ ÍSTUP - TO JE SCHRACK

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200 FS31x / FS33x - víjecí strj Cenvě výhdné, velmi jednduše vladatelné a širce pužitelné strje. Při první instalaci máte mžnst nastavit různé prgramy a parametry (hrní víjení, spdní víjení, rychlsti). Parametry

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1-

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G4...aG46... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu plnění Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC. Obsah...

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu plnění Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC. Obsah... Obsah Obsah... 1 1 Předmět zakázky... 2 2 Technická specifikace... 2 2.1 Systém kabelových tras... 2 2.1.1 Systém drátěných kabelových roštů... 2 2.1.2 Systém plastových žlabů... 3 2.2 Popis univerzálního

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8 Outsurcing tiskvých řešení pr městsku část Praha 14 Přílha č. 1 - Technické pžadavky Technické pžadavky na multifunkční zařízení a tiskárny (dále jen tiskvá zařízení Pžadvané technické parametry jsu ppsány

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Stránka 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST pdle nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.9. 2009 Revize: I. vydání Vydal: BOHEMIACOLOR s.r.. Pčet stran: 6 Část 1 Identifikace přípravku,

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

Provozní řád "Útulku na hájovně" provozovaného Dogpoint o.p.s.

Provozní řád Útulku na hájovně provozovaného Dogpoint o.p.s. Prvzní řád "Útulku na hájvně" prvzvanéh Dgpint.p.s. OBSAH: Část I. Základní ustanvení Článek 1) Název a sídl Článek 2) Pslání útulku Článek 3) Majetkprávní vztahy a dpvědné sby Článek 4) Závaznst prvzníh

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte

Více

02-07.1 07.03.CZ Plnozdvi né pojistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508

02-07.1 07.03.CZ Plnozdvi né pojistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508 0-07.1 07.03.CZ Plnzdvi né pjistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508-1- SiZ 1508 Plnzdvi né pjistné ventily s pøídavným zatí ením DN5x40a 350x600 PN 160, 50, 400 Pu ítí Pjistný ventil plnzdvi

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělovací rozvody vnitřní - místní rozhlas (MR)

Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělovací rozvody vnitřní - místní rozhlas (MR) KELL s.r.. Mlýnská 326/13 602 00 Brn mbil: +420 776 286 170, inf@kell.cz IČ 29265673, DIČ CZ29265673 Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělvací rzvdy vnitřní - místní rzhlas (MR) LÁZNĚ HODONÍN - PAVILON EVA

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon)

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Magisterský program: 5. ročník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007

Magisterský program: 5. ročník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007 Magisterský prgram: 5. rčník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007 Zadání: Vypracujte návrh bjektu za předem specifikvaných krajvých pdmínek, v předepsaném stupni pdrbnsti a frmě úpravy. Objekt

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

D701.7 B REKAPITULACE NÁKLADŮ SO 701.7 - Elektroinstalace - slaboproud - TECHNOLOGIE

D701.7 B REKAPITULACE NÁKLADŮ SO 701.7 - Elektroinstalace - slaboproud - TECHNOLOGIE SU - Stavební úpravy a přístavba objektu Hauerova 4, Opava Dokumentace pro provádění stavby D701.7 B REKAPITULACE NÁKLADŮ SO 701.7 - Elektroinstalace - slaboproud - TECHNOLOGIE Část Základní rozpočtové

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Broušení a ostření nástrojů na speciálních bruskách

Broušení a ostření nástrojů na speciálních bruskách Prjekt: Téma: Brušení a stření nástrjů na speciálních bruskách Obr: Nástrjař, Obráběč kvů Rčník: 1. Zpracval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslvá škla Uherský Brd, 2010 Obsah Obsah...1 1. Brušení nástrjů...2

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte při instalaci

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ 1 Flexibilní dpvěď na tvrdé pžadavky je systém kmpnent, který může být knfigurván, tak aby vytvřil ptimální řešení pr Vaše

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Relé WiFi modul ESP-01

Relé WiFi modul ESP-01 1512129314 VÝROBNÍ ČÍSLO Relé WiFi mdul ESP-01 1. POPIS Relé mdul je určen k vládání spínané zátěže pmcí WiFi. Zařízení bsahuje patici, která je určena k sazení WiFi mdulu ESP-01 s čipem ESP8266EX. P nastavení

Více

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje!

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje! Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S Uchvejte tut příručku na dstupném místi v blízksti přístrje! Obsah 1. Obecné infrmace...3 1.1 Infrmace příručce...3 1.2 Klíč k symblům...3 1.3 Záruka...3 1.4

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

PALETOVÉ REGÁLY. Pevné, kvalitní a s dlouhou životností. Sestava paletového regálu: PLOTOVÉ CENTRUM Vyškov; www.mgv.cz

PALETOVÉ REGÁLY. Pevné, kvalitní a s dlouhou životností. Sestava paletového regálu: PLOTOVÉ CENTRUM Vyškov; www.mgv.cz PLOTOVÉ CENTRUM Vyškv; www.mgv.cz PALETOVÉ REGÁLY Pevné, kvalitní a s dluhu živtnstí Název regálvých dílů Paletvé regály a jejich pužití Rám paletvéh regálu Nsníky paletvéh regálu Příčník Ochranné prvky

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

PowerEgg2 Detektor a spínač síťových napětí

PowerEgg2 Detektor a spínač síťových napětí PwerEgg2 PwerEgg2 Detektr a spínač síťvých napětí HW grup PwerEgg2 je určen pr detekci a spínání, resp. dpínání střídavéh síťvéh napětí 110 až 230V s galvanickým ddělením řídících a řízených částí. PwerEgg2

Více

VODIČE S PVC IZOLACÍ. Vodiče. Expresní dodávky. nejmodernější kabelářská technologie. Vám pomohou získat nad konkurencí

VODIČE S PVC IZOLACÍ. Vodiče. Expresní dodávky. nejmodernější kabelářská technologie. Vám pomohou získat nad konkurencí Vdiče VODIČE S PVC IZOLACÍ NKT d WAPR APRO Kabel nejmdernější kabelářská technlgie HVU, HVU HVU, HVU HVK, HVK HVK, HVK HVVF, HVVF HVVF, HVVF HVHH, CYH NYMJ (CYKY flexšňůry TP flexšňůry TP Vdiče NKT d WAPR

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 28.10.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 23.10.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 28.10.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 23.10.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Agrclean Čísl prduktu: 30004860(30) Aktuální verze: 3.1.0, vytvřená dne: 28.10.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 23.10.2014 blast: CZ ODDÍL 1:

Více

... P R O V A ŠE P O H O D L Í

... P R O V A ŠE P O H O D L Í .PROVAŠEPOHODLÍ Naše splečnst se zaměřuje na výrbu mbilních vytápěcích a chladicích zařízení. Histrie splečnsti se datuje už d šedesátých let. V sučasné dbě je hlavní sídl Desa Int v Bwling Green, Kentucky,

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ Technický prduktvý list Tp heating Obchdní název: Mntážní název: Rzdělvací stanice IQ Energy Cmfrt B Rzdělvací stanice NEREZ Stručný ppis: Pr snadné, rychlé a přesné zaregulvání celéh pdlahvéh tpení je

Více

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů.

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů. 1 HŘÍDELE Strjní sučást válcvitéh tvaru, určené přensu táčivéh phybu a mechanicé práce (rutícíh mmentu) z hnací části (mtru) na část hnanu (strj). Pužití : Tvří sučást phybvéh ústrjí strjů a zařízení neb

Více

CYKLO FILTRY - AUTOMATICKÝ FILTR TYPU CYCLOMOD

CYKLO FILTRY - AUTOMATICKÝ FILTR TYPU CYCLOMOD - AUTOMATICKÝ FILTR TYPU CYCLOMOD POPIS Cyklfiltry typu CyclMd se pužívají pr extrakci vzduchu zneèištìnéh jemným i hrubým prachem. Filtry se instalují d prstøedí s vysku prdukci prachu a dkáží zabránit

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů a přístrjů.

Více

PAVIRO End Of Line Slave Module

PAVIRO End Of Line Slave Module PAVIRO End Of Line Slave Mdule PVA-1WEOL cs Pznámky k mntáži PAVIRO End Of Line Slave Mdule Obsah cs 3 Obsah 1 Stručné infrmace 4 2 Mntáž 5 3 Technické údaje 11 4 Nrmy a sulad 15 4 cs Stručné infrmace

Více

Projekt Pospolu. Aktivní a pasivní propojovací prvky

Projekt Pospolu. Aktivní a pasivní propojovací prvky Projekt Pospolu Aktivní a pasivní propojovací prvky obor 18-20-M/01 Informační technologie Autorem materiálu a všech jeho částí je Josef Petr. Technické vybavení je tvořené přenosovým médiem (kabelem),

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

610.836 V1/0909 V2/1111

610.836 V1/0909 V2/1111 610.836 V1/0909 V2/1111 CZ 1. Obecné infrmace 200 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 200 1.2 Vysvětlivky symblů 200 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 201 1.4 Ochrana autrských práv 201 1.5 Prhlášení shdě

Více

Konektory. Keystone LEXI-NET Standard. Keystone LEXI-NET Exclusive. Zásuvky

Konektory. Keystone LEXI-NET Standard. Keystone LEXI-NET Exclusive. Zásuvky Konektory KON4/4 telefonní 4/4 KON6/2 telefonní 6/2 KON6/4 telefonní 6/4, licna KON6/4DR telefonní 6/4, drát KON6/6 telefonní 6/6 KON8/8 Cat 5e UTP, plochý kabel licna KON/8/8C5L Cat 5e UTP, kulatý kabel

Více

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 Sídl: Ibsenva 124/11, 638 00 Brn, Tel.: 545 175 235, E-mail: audit@rsaudit.cz DIČ: CZ46963421, Zapsána: Krajský sud Brn, ddíl C, vlžka 6569 ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 (zpracván dle 43 zákna č. 93/2009

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

01-10.1 11.02.CZ Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s elektromechanickými pohony

01-10.1 11.02.CZ Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s elektromechanickými pohony 0-0..02.CZ Ventily LDM v prvedení dle ANSI/ASME B6.5 s elektrmechanickými phny -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více