Dárcovská SMS jako nový nástroj fundraisingu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dárcovská SMS jako nový nástroj fundraisingu"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa Dárcovská SMS jako nový nástroj fundraisingu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Mgr. Michal Veselý Autorka: Gabriela Pávišová Brno, červen 2006

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra veřejné ekonomie Akademický rok 2005/2006 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Pro: P Á V I Š O V Á Gabriela Obor: Veřejná ekonomika a správa Studijní směr: Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací Název tématu: Dárcovská SMS jako nový nástroj fundraisingu Název v angličtině: DMS as a new Instrument in Fundraising Zásady pro vypracování Problémová oblast: V roce 2004 připravilo Fórum dárců společně s Asociací mobilních sítí v České republice nový fundraisingový nástroj, tzv. dárcovskou SMS (DMS). Cílem projektu DMS je nabídnout nadacím a dalším neziskovým organizacím možnost získávat jednoduchým způsobem příspěvky od jednotlivců prostřednictvím mobilního telefonu formou SMS zpráv. Do té doby byla možnost využívání SMS zpráv pro fundraising velmi drahá a pro NNO nevýhodná. Do projektu se přihlásilo již několik desítek nadací a jiných organizací. Na konci roku 2004 bude první rok fungování služby hodnocen, tak aby mohl v příštích letech fungovat efektivněji. Cíl práce: Cílem práce je posoudit projekt dárcovské DMS z hlediska jeho efektivnosti, možnosti využití pro jednotlivé typy projektů a jeho posouzení z hlediska daňových relevantních faktorů. Postup a použité metody: Analýza fungování projektu dárcovské SMS v roce Posouzení projektu z hlediska výše uvedených faktorů. Komparace vybraných konkrétních projektů dárcovské sms, zhodnocení faktorů jejich úspěchu či neúspěchu v roce 2004, využití marketingových nástrojů a efektivnosti vložených investic. Syntéza poznatků a navržení změn fungování projektu dárcovské sms v dalších letech. 2

3 Rozsah grafických prací: Rozsah práce bez příloh: cca 10 tabulek a grafů stran Seznam odborné literatury: Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách Zákon č. 235/2004 Sb.o DPH Norton M: Praktický průvodce fundraisingem pro neziskové organizace, Výběr a doplnění vztahující se k českým podmínkám Vosmíková H., Nadace VIA, Praha, 2003 Vedoucí bakalářské práce: Ing. Mgr. Michal Veselý Datum zadání bakalářské práce: Datum odevzdání bakalářské práce: V Brně dne

4 Jméno a příjmení autorky: Název bakalářské práce: Název v angličtině: Katedra: Vedoucí bakalářské práce: Gabriela Pávišová Dárcovská SMS nový nástroj fundraisingu DMS as a new Instrument in fundraising Veřejné ekonomie Ing. Mgr. Michal Veselý Rok obhajoby: 2006 Anotace v češtině Bakalářská práce s názvem Dárcovská SMS nový nástroj fundraisingu se zabývá úspěšností projektu DMS, který zastřešuje občanské sdružení Fórum dárců. První část práce je věnována fundraisingu a legislativnímu zakotvení veřejných sbírek v České republice. Druhá část práce je zaměřena na analýzu dárcovských SMS a její vývoj z hlediska daňového zatížení. V poslední části práce jsou uvedena získaná ocenění za projekt DMS. Anotace v angličtině The aim of my bachelor work called Donation SMS a new instrument of fundraising is a success of Fórum dárců civil association s DMS project. First part is focused on fundraising and Czech public donation legislation. Second part is focused on analyzing of donation SMS and their tax charge progress. Final part contains both possible factors to make DMS project more effective and list of achieved awards for this project. Klíčová slova v češtině: nestátní neziskové organizace, veřejná sbírka, fundraising, dárcovská SMS, daň z přidané hodnoty Klíčová slova v angličtině: non-governmental non-profit organisation, public colection, fundraising, Donors message service, value added tax 4

5 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Dárcovská SMS - jako nový nástroj fundraisingu vypracovala samostatně pod vedením Ing. Mgr. Michala Veselého a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne 26. června 2006 vlastnoruční podpis autora 5

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala svému vedoucímu bakalářské práce panu Ing. Mgr. Michalovi Veselému za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce. Těmito slovy dále děkuji paní Veronice Brůhové z občanského sdružení Fórum dárců, která mi poskytla potřebné informace. 6

7 Úvod Legislativa veřejných sbírek Osoby oprávněné konat veřejnou sbírku Oznámení konání sbírky Zahájení a průběh sbírky Způsoby konání veřejných sbírek Zánik účelu sbírky Kontrola a dozor konání veřejných sbírek Pokuty při nedodržení zákonem stanovených podmínek Fundraising Metody fundraisingu Projekt Dárcovská SMS Podmínky pro registraci NO pro projekt DMS Historicky první odeslaná DMS DMS na dobročinné účely DMS ASIE DMS TATRY Různorodost projektu DMS Projekty na pomoc handicapovaným dětem Projekty ekologických organizací Podpora organizacím na pomoc uprchlíkům Jednotlivé formy dárcovství Vývoj DPH u dárcovských SMS Dva roky projektu DMS Dárcovské SMS v zahraničí Zlepšení fungování projektu DMS Závěr Seznam tabulek a grafů Seznam příloh Seznam použité literatury:

8 Úvod Hlavním motivem vzniku projektu dárcovské SMS byl především nedostatek finančních zdrojů pro neziskové organizace. Od počátku 90. let se totiž dotace pro neziskový sektor stále snižovaly. Proto se hledaly nové formy dárcovství. Až prostřednictvím DMS se podařilo zrealizovat standardní a průhledný systém, který funguje za nekomerčních podmínek a jasných pravidel pro všechny nestátní neziskové organizace i dárce. Spojil se svět tří zájmů. Na jedné straně nestátní neziskové organizace, které potřebují finanční podporu, na druhé straně mobilní operátoři jako zástupci komerční sféry a sféra široké veřejnosti, která by chtěla přispět, ale neví jak. Počátky dárcovských SMS sahají až do roku 2002, kdy se už v průběhu prvních dnů po povodních začalo pomocí služby SMS přispívat na konta neziskových organizací. Onoho roku to bylo u nás poprvé co se služba SMS začala používat i k jinému účelu než byla původně stvořena tj. posílání krátkých textových zpráv (odsud také ona anglická zkratka SMS Short Message Service). Tehdejší systém však byl oproti nynější DMS odlišný zejména technickou formou. Každý mobilní operátor měl totiž nejen jiné číslo na které se posílala tato SMS, ale především různou výši poplatků za tuto službu u toho kterého operátora. Uběhly skoro dva roky, než se tato forma přispívání vyvinula do nynější podoby DMS. Tehdy, psal se duben roku 2004, u příležitosti konaní veřejné sbírky Pomozte dětem! vysílané Českou televizí, byla poprvé spuštěna služba DMS v takové podobě jakou ji známe dnes. Tato práce si klade za cíl posouzení projektu dárcovské DMS z hlediska vyhodnocení fungování služby. Pro tyto účely se jako nejvhodnější zdroj primárních informací stala nezisková organizace Fórum dárců, jelikož celý projekt zaštiťuje. Nejdůležitější informace spojené s tímto projektem jsem získala díky konzultacím s paní Veronikou Brůhovou, která je hlavní koordinátor projektu DMS. Veškeré další informace potřebné k vypracování této práce jsem získávala především na Internetu z veřejně dostupných informačních zdrojů a také z odborné literatury věnované tomuto tématu. Předpokládám, že analýzou všech těchto dostupných informací dojde k potvrzení hypotézy, která je současně sloganem projektu: Podpořit dobrou věc už nemůže být snadnější. V první části se zaměřím na objasnění legislativního prostředí a uvedu fundraisingové metody pořádání sbírek, které vedou ke zlepšení postavení a zviditelnění nestátních neziskových organizací. V další části se zaměřím na konkrétní projekty DMS dle cílových skupin, prostřednictvím kterých je veřejností přispíváno na konkrétní účely. A uvedu vývoj DPH u dárcovské SMS od roku 2002 do současnosti. Do systému DMS je aktuálně zapojeno 39 neziskových organizací s různým zaměřením. Některé pomáhají fyzicky nebo mentálně postiženým, uprchlíkům nebo lidem bez domova, jiné se věnují problematice ekologické, humanitární, dodržování lidských práv, obnově poničených kulturních památek a dalším veřejně prospěšným věcem. Jednoznačně největší podíl takto získaných finančních prostředků však putuje na pomoc postiženým dětem. 8

9 1 Legislativa veřejných sbírek Veřejné sbírky upravuje zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Veřejnou sbírkou rozumíme získávání a shromažďování dobrovolných peněžních příspěvků od neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělávání, tělovýchovy a sportu nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí. Pro rozlišení, co už je veřejnou sbírkou, je rozhodující právě onen předem neurčený okruh přispěvatelů. Za sbírku se nepovažuje: a) shromažďování finančních prostředků, které konají politické strany nebo politické hnutí, spolky, společnosti, svazy, hnutí a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace, registrované podle zvláštních předpisů (zákon č. 83/1990 Sb., zákon č. 424/1991 Sb.) mezi svými členy za účelem dosažení prostředků k plnění svých úkolů. b) Shromažďování finančních prostředků církvemi a náboženskými společnostmi, registrovanými podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 308/1991 Sb.), k církevním a náboženským účelům, pokud koná v kostelech, modlitebnách a jiných místech k tomu určených k provádění náboženských úkonů, bohoslužeb a obřadů rovněž není považováno za konání veřejné sbírky. 1 Sbírku nelze pořádat, je-li její účel v rozporu s bezpečností státu, ochranou veřejného pořádku, ochrannou majetku nebo ochranou práv a svobod druhých. 1.1 Osoby oprávněné konat veřejnou sbírku Sbírku je oprávněna konat pouze právnická osoba. Právnickou osobou se rozumí obec, kraj nebo ostatní právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky. Právnická osoba při oznámení o konání sbírky musí čestně prohlásit, že: nevstoupila do likvidace, nebyl na ni prohlášen konkurz, nebylo zahájeno vyrovnávací řízení, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, nebyla na ni vyhlášena nucená správa. Právnická osoba je dále povinna doložit: doklad o své existenci (originál nebo ověřená kopie výpisu z obchodního nebo jiného zákonem stanoveného rejstříku ne starší devadesáti dnů), potvrzení příslušných orgánů v místě svého sídla, že nemá splatný daňový nedoplatek, nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a na příspěvku na sociální politiku zaměstnanosti, nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, výroční zprávu, finanční zprávu za období alespoň dvou let. 1 2 zákona č. 117/2001 Sb. 9

10 Oprávnění jednat ve věcech veřejných sbírek má statutární orgán právnické osoby nebo jeho členové, v případě obce má toto právo starosta. Pokud právnická osoba pověří jinou osobu k jednání ve věcech veřejné sbírky, musí tato osoba prokázat svoji bezúhonnost originálem nebo ověřenou kopií výpisu z rejstříku trestů ne starší jednoho měsíce a čestným prohlášením, že proti ní není vedeno trestní stíhání. Prováděním sbírky nelze pověřit fyzickou osobu mladší 15 let a fyzickou osobu, která byla rozhodnutím soudu zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo jejich způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. V případě, že výtěžek sbírky má být použit v zahraničí, je nutné při oznámení konání sbírky doložit souhlas Ministerstva zahraničních věcí. Ministerstvo zahraničních věcí posuzuje použití výtěžku sbírky v zahraničí z hlediska zahraničně politických zájmů České republiky a přijatých mezinárodních závazků, kterými je Česká republika vázána. 1.2 Oznámení konání sbírky Oznámit veřejnou sbírku, dle zákona č. 117/2001 Sb., je právnická osoba či obec povinna písemně příslušnému krajskému úřadu (Magistrátu hlavního města Prahy), dle sídla svého působení. Úřad musí oznámení obdržet nejméně třicet dnů přede dnem zahájení sbírky. Poté úřad osvědčí právnické osobě, která konání sbírky oznámila, datum přijetí oznámení konání sbírky. Osvědčení musí být oznamovateli doručeno do vlastních rukou nejpozději před uplynutím třicátého dne ode dne přijetí oznámení. Ve stejném termínu příslušný krajský úřad zveřejní osvědčení na své úřední desce. Dnem doručení osvědčení je třetí den po jeho zveřejnění. V souladu s ustanovením 5 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, předloží právnická osoba, která hodlá sbírku konat oznámení o konání veřejné sbírky obsahující tyto údaje: a) účel sbírky, b) území, na němž se sbírka bude konat, c) datum zahájení a ukončení sbírky, d) způsob provádění sbírky, e) název a adresu banky nebo její pobočky, na níž je zřízen bankovní účet ke shromažďování příspěvků, f) podmínky pro otevření a zjištění obsahu pokladniček, g) určení výše příspěvku při prodeji předmětů nebo určení výše příspěvku na vstupenkách, h) číslo pronajaté telefonní linky určené k získávání příspěvků, i) navrhnout na jaký účel získané prostředky budou využity. 2 Právnická osoba je povinna nejpozději do 5 pracovních dnů oznámit příslušnému krajskému úřadu každou změnu údajů uvedených v oznámení nebo přiložených dokladech. 2 Informační server Hlavního města Prahy [online], [cit ]. Dostupný na WWW <http://www.prahaměsto.cz/(5et4n12vsqnrqx45omruqryy)/default.aspx?id=3312&ido=5246&sh= >. 10

11 1.3 Zahájení a průběh sbírky Nerozhodne-li úřad, že sbírku nelze konat (např. z důvodu, že nebyly doloženy všechny podklady, sbírka je v rozporu se zákonem apod.), sbírka může být propagována a její konání zahájeno nejdříve dnem následujícím po uplynutí třicátého dne uvedeného v osvědčení o přijetí oznámení. Sbírka však musí být zahájena nejpozději do sto dvaceti dnů ode dne oznámení sbírky úřadu. Pokud sbírka není ve sto dvaceti denní lhůtě zahájena, nelze ji již konat. Z velmi vážných důvodů, je možné navrhovanou sbírku zahájit i v lhůtě kratší než třicet dnů od přijetí oznámení. Krajský úřad tyto důvody přezkoumá bez zbytečného odkladu a den zahájení sbírky stanoví svým rozhodnutím, které zveřejní a doručí obdobně jako je uvedeno výše. Za velmi vážné důvody se považují: zmírnění následků ozbrojeného konfliktu, zmírnění následků živelné pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, záchrana zdraví nebo života osoby. 3 např. Nadace Partnerství zaregistrovala sbírku Člověk a krajina, která umožňuje rychlou reakci na přírodní katastrofy. Veřejná sbírka byla oznámena krajskému úřadu Jihomoravského kraje dne Krajský úřad ji zaregistroval pod číslem jednacím JMK 22374/2004 OPO a vydal rozhodnutí dne o dni zahájení veřejné sbírky k Účel sbírky: humanitární a charitativní pomoc občanům, obcím a neziskovým organizacím postiženým přírodními katastrofami a zhoršenými ekologickými podmínkami při obnově jejich životního prostředí, majetku a infrastruktury.. Na toto povolení u krajského úřadu je možno podporovat různé sbírky dle daného rozhodnutí např. sbírky na povodně, Tatry, Asii. 1.4 Způsoby konání veřejných sbírek Veřejné sbírky se mohou konat těmito způsoby: shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním účtu, zřízeném pro tento účel, sběracími listinami, pokladničkami v místech určených k přijímání příspěvků, prodejem předmětů, prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo na jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, pronájmem telefonní linky určené ke shromažďování příspěvků z telefonního účtu 4. Jinými způsoby nemůže být sbírka prováděna. Sbírku lze současně konat všemi způsoby. Subjekt konající sbírku musí tyto způsoby uvést v oznámení o vydání osvědčení. 3 4 zákona č. 117/2001 Sb. 4 zasílání SMS zpráv, tzv. dárcovských SMS (DMS) 11

12 V průběhu sbírky lze však dodatečně měnit způsoby konání sbírky zužovat je a rozšiřovat. Oznámení o takových změnách příslušný úřad pouze bere na vědomí. Sběrací listiny musí právnická osoba předložit obecnímu úřadu (popř. městské části) - sběrací listiny se žádostí o ověření jejich počtu a náležitostí. Obecní úřad právnické osobě vydá potvrzení pro účely vyúčtování sbírky. Koná-li sbírku obec, předloží sběrací listiny krajskému úřadu. V případě kraje, předkládá sběrací listiny Ministerstvu vnitra. Koná-li se sbírka pokladničkami, musí právnická osoba předem oznámit jejich počet a umístění obecnímu úřadu. V případě, že budou pokladničky přenosné, je povinnost je zabezpečit proti odcizení vyjmutí jeho obsahu. Takto zabezpečené pokladničky úřad zapečetí. Při otvírání pokladniček jsou přítomni oprávněné osoby z obecního, krajského úřadu, právnické osoby, poté je proveden zápis o vyjmuté finanční částce z pokladničky. Provádí-li se sbírka prodejem předmětů, v jichž ceně je zahrnut příspěvek, vyznačí se na nich zřetelně výše tohoto příspěvku, je-li to možné nebo účelné. V prostoru, kde se takovéto předměty prodávají, vyvěsí právnická osoba oznámení, v němž uvede: kdo sbírku koná, k jakému účelu, výše příspěvku, povolení sbírky krajským úřadem. Při veřejných kulturních a sportovních vystoupeních nebo jiných všeobecně přístupných akcích pořádaných za účelem získání příspěvku musí právnická osoba uvést na vstupenkách výši příspěvku. Dále vyvěsí u vchodu do prostoru nebo na dobře viditelném místě oznámení, kde se takovéto vystoupení nebo akce koná. Oznámení musí obsahovat název pořadatele, k jakému účelu se pořádá, kolik vstupenek je vytištěno, povolení sbírky krajským úřadem V případě konání sbírky pronájmem telefonní linky k získávání příspěvků z telefonního účtu je provozovatel telekomunikační sítě povinen sdělit právnické osobě konající sbírku zůstatek na telefonním účtu, jestliže o to požádá. Jako sbírky realizované pronájmem telefonní linky jsou sbírky realizované formou zasíláním SMS, tzv. dárcovských SMS (DMS) 5. Pro každou sbírku musí právnická osoba, která sbírku koná, zřídit zvláštní bankovní účet. Po ukončení sbírky je účet zablokován pro příchozí platby, s výjimkou příspěvků prokazatelně získaných ještě za trvání sbírky, které dodatečně vloží majitel účtu. Majitel účtu může dále v souladu se zákonem z účtu čerpat finanční prostředky a realizovat odcházející platby Zánik účelu sbírky Zanikne-li účel sbírky po jejím zahájení a právnická osoba nehodlá pokračovat v konání sbírky je povinna neodkladně sbírku ukončit a tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit krajskému úřadu. Zároveň právnická osoba oznámí využití dosud nepoužitého čistého výtěžku sbírky. Tento výtěžek nebo jeho zbytek může použít pro jiný účel jen se souhlasem krajského úřadu. Obdobně se postupuje v případě, že účel sbírky zanikl po jejím ukončení, avšak před použitím čistého výtěžku nebo jeho zbytku. 1.6 Kontrola a dozor konání veřejných sbírek 5 viz Principy DMS str zákona č. 117/2000 Sb. 12

13 Krajský úřad provádí kontrolu a dozor nad konáním veřejných sbírek. Je oprávněn se kdykoliv v průběhu konání sbírek přesvědčit, zda je sbírka konána v souladu s oznámením a s právními předpisy. Právnická osoba je povinna na výzvu krajského úřadu předložit mu veškeré doklady potřebné k provedení kontroly. Koná-li se sbírka déle než jeden rok, krajský úřad provádí kontrolu průběžného vyúčtování sbírky každoročně. Právnická osoba je povinna předložit vždy do tří měsíců po uplynutí jednotlivého roku od data zahájení sbírky krajskému úřadu ke kontrole průběžné vyúčtování sbírky. Celkové vyúčtování sbírky je povinna právnická osoba nejpozději do tří měsíců ode dne ukončení sbírky předložit krajskému úřadu ke kontrole a schválení. Ve vyúčtování sbírky musí být uvedeno: výše hrubého výtěžku, skutečné náklady spojené s konáním sbírky, čistý výtěžek sbírky, zda a jakým způsobem byl výtěžek použit. Dále musí předložit: všechny sběrací listiny, včetně potvrzení obecního úřadu o počtu ověřených sběracích listin, doklady o hrubém výtěžku sbírky v závislosti na způsobu jejího konání (bankovní výpisy, potvrzení o rozpečetění pokladniček aj.), doklady o nákladech spojených s konáním sbírky. Nebyl-li v době v době kontroly vyúčtován čistý výtěžek v plném rozsahu, krajský úřad sdělí právnické osobě termín pro provedení kontroly jeho konečného použití. Právnická osoba je povinna seznámit veřejnost s konečným vyúčtování sbírky a jejím využitím obdobným způsobem, jakým sbírku propagovala, nejpozději do jednoho měsíce po schválení vyúčtování krajským úřadem. 1.7 Pokuty při nedodržení zákonem stanovených podmínek Krajský úřad může uložit pokuty právnické osobě nebo osobě, v jejíž prospěch se sbírka konala 7 : a) až do výše ,- Kč práv. osobě nebo osobě, v jejíž prospěch se sbírka konala: pokud opomenou písemně oznámit sbírku krajskému úřadu, pokud sbírka neskončí dnem uvedeným v oznámení, nedodržení přítomnosti osob při otevření pokladniček, změna původního účelu sbírky, zánik a nedodržení zákonem stanovených lhůt, při uskutečnění nepovolené sbírky, příspěvky se použijí jinak než bylo rozhodnuto krajským úřadem, nebyl zřízen zvláštní bankovní účet a peněžní prostředky nebyly použity dle účelu, b) až do výše ,- Kč 7 25 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách 13

14 sbírka byla zahájena po 120 dnech ode dne oznámení, při nedoložení potřebných dokladů před zahájením sbírky, nedodržení počtu a umístění pokladniček, popř. přenosné pokladničky nezabezpečí, zveřejňovat informace o přispívatelů bez jejich souhlasu, neinformování veřejnosti při změně účelu sbírky, příp., že nelze sbírku konat, na úhradu nákladů sbírky použila právnická osoba více jak 5 % hrubého výtěžku sbírky. c) až do výše ,- Kč neoznámení otevření pokladniček obecnímu úřadu min 3 dny předem, není vyvěšeno oznámení kdo sbírku koná, účel, výše příspěvku (u prodeje předmětů), nedodržení zákonných podmínek při konání kulturních a sportovních vystoupeních, sbírku koná osoba mladší 15 let, popř. nezpůsobilá k právním úkonům, nedodržení lhůty při změně účelu sbírky (zahájeno den následující po 30 dnech ode dne uvedeného v rozhodnutí krajského úřadu), d) až do výše ,- Kč nedodržení lhůty při konání sbírky (zahájeno den následující po 30 dnech ode dne uvedeného v osvědčení krajského úřadu), opomenutí písemně nebo ústně informovat krajský úřad o zahájení sbírky (nejpozději do 30 dnů od zahájení sbírky), sbírky se nesmí provozovat v prostředcích MHD a prostorách pro cestující, v jiných veřejně přístupných prostorách jen se souhlasem jejich provozovatele nebo majitele, nevyrozumění veřejnosti o zákazu konat sbírku. V případě fyzické osoby může krajský úřad uložit pokutu: až do výše ,- Kč při nedodržení povinnosti vyznačení příspěvku a podpisu jména a příjmení (ve sběracích listinách). Při stanovení výše pokuty se přihlíží k závažnosti protiprávního jednání, zejména ke způsobu a okolnostem jak došlo k porušení práv a následkům takového jednání. Řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se krajský úřad dozvěděl o protiprávním jednání. Pokutu lze uložit nejdéle do tří let ode dne, kdy k porušení povinností došlo. Pokutu lze uložit opakovaně. Pokuty vybírají a vymáhají příslušné krajské úřady a to postupem podle zvláštního právního předpisu, který upravuje správu daní a poplatků 8. 8 PĚNKAVOVÁ, J., WÁGNEROVÁ, P.: Zákon o veřejných sbírkách v praxi krajských úřadů. Správní právo, roč. XXXVIII, č.5/2005, Praha: Ministerstvo vnitra ČR, ISBN

15 2 Fundraising Fundraising je možné definovat jako získávání prostředků, resp. hledání zdrojů, které má pomoci především neziskovým organizacím zbavit se nedostatku prostředků. Fundraising tedy zahrnuje různé metody a postupy jak získat finanční a jiné prostředky na činnost neziskových organizací 9. Při zdokonalování fundrasingových dovedností se akcentují rétorické, psychologické a další odborné disciplíny a dovednosti. Zásady fundraisingu vytvořit pocit důvěry v to, že pracujeme efektivně, základním předpokladem je pozitivní myšlení, přesvědčit druhé může jen ten, kdo je sám přesvědčený, 10 chceme-li od někoho něco získat, musíme vycházet z jeho potřeb musíme najít společný zájem. Hledání dárců a zdroje financování Nezbytným krokem ve fundraisingu je uvědomění si toho, kdo jsou naši dárci a kde je hledat. Ač se to nezdá, potencionální dárci se vyskytují všude. Jde však o to je správně vytipovat, oslovit a následně s nimi dále komunikovat. Okruhy dárců můžeme rozdělit: nadace (poskytují peněžní prostředky v podobě grantů), občanská sdružení, církve a další neziskové organizace (např. tržby z vlastní činnosti ), stát a státní správu (příspěvky státního a územních rozpočtů v formě grantů ), individuální dárce, členy, příznivce, veřejnost (individuální a firemní dárcovství). Každému z těchto zdrojů odpovídá jiná skupina plátců a tedy i jiná veřejnost. Organizace se bude chovat jinak k vlastním členům, od nichž vybírá příspěvky, a jinak k dárcům (sponzorům), od nichž dostává dary, anebo k zákazníkům, od nichž dostává tržby. I soubor všech použitelných fondů a nadací tvoří určitou, vnitřně strukturovanou veřejnost. Veřejnost jsou ty skupiny, s nimiž potřebuje daná organizace komunikovat, protože s nimi potřebuje být v dobrých vztazích, mít jejich podporu, získávat jejich peníze, starat se o ně, informovat je a jednat dostatečně účinně, aby potřebné prostředky na svou činnost skutečně získala. Právě za poslední zmíněnou aktivitou se skrývá fundraising. Publik Relations a komunikace pro něj připravují vhodnou půdu. 9 REKTOŘÍK, J.a kolektiv: Organizace neziskového sektoru, 1. vyd. Praha: EKOPRESS, s.r.o., 2001, s.88, ISBN ŠKARABELOVÁ, S.: Marketing ve veřejném sektoru, [online]. Brno: Masarykova univerzita [cit ]. Dostupný na WWW: <https://is.muni.cz/auth/dok/rfmgr.pl?fakulta=1456;obdobi=3164;studium=111390; kod=kvmavs;furl=%2fel%2f1456%2fjaro2006%2fkvmavs%2f;info=>. 15

16 O individuálních dárcích víme, že: průměrný roční dar se pohybuje kolem 2 % ročního příjmu dárce (s narůstajícím příjmem se toto procento snižuje, naopak s věkem dárce se roční výše daru zvyšuje), lidé žijící v manželství mají tendence dávat více nežli svobodní, více dávají věřící lidé a členové různých NO, lidé, kteří někdy dobrovolně pomáhali v nějaké NO, dávají více než ti, kteří se dobrovolných prací neúčastní Metody fundraisingu V případě, že už víme, kdo jsme, co chceme, na co to chceme a proč připravili jsme materiály o organizaci, vyzbrojili se vhodnou argumentací, můžeme směle do terénu žádat o dar. Mezi hlavní metody získávání peněžních darů patří 12 : INZERCE = nejméně účinná metoda, protože kontakt mezi dárcem a organizací či námi je anonymní. Osobu, kterou žádáme o podporu, nevidíme. Výhodou této metody však je, že oslovíme velký počet potencionálních dárců. DIRECT MAIL, tj. přímý poštovní styk = hromadný (formální) adresný nebo neadresný dopis, někdy s vloženou obálkou pro odpověď nebo s poštovní poukázkou. vyhlášení VEŘEJNÉ SBÍRKY (= výzva předem neurčenému okruhu dárců) sdělovacími prostředky (včetně plakátů a letáků) vyžadují dobrou organizační přípravu, využití více prostředků propagace, prezentaci silného motivu pro dárce, svědomité pracovníky, dostatek finančních prostředků a bezúhonnost organizace. KAMPAŇ = má všechny atributy veřejné sbírky, jen má větší rozsah. Lze u ní nalézt i rysy benefiční akce. BENEFIČNÍ AKCE (= výzva předem neurčenému okruhu dárců) vyžaduje divácky a publicisticky zajímavý program, min. jednu známou osobnost v programu, bezchybný průběh akce a dostatečnou prezentaci dobročinného účelu celé akce. OSOBNÍ DOPIS ČI TELEFONICKÝ ROZHOVOR (tzv. telefonní fundraising) = předpokladem úspěchu je předcházející znalost dárce, který už dar poskytl a nyní žádáme o obnovení daru. Někdy se však podaří prolomit "ledy" a získat příslib finanční podpory i od nově oslovených dárců. 11 ŠKARABELOVÁ, S.: Marketing ve veřejném sektoru, [online]. Brno: Masarykova univerzita [cit ]. Dostupný na WWW: <https://is.muni.cz/auth/dok/rfmgr.pl?fakulta=1456;obdobi=3164;studium=111390; kod=kvmavs;furl=%2fel%2f1456%2fjaro2006%2fkvmavs%2f;info=>. 12 ŠKARABELOVÁ, S.: Marketing ve veřejném sektoru, [online]. Brno: Masarykova univerzita [cit ]. Dostupný na WWW: <https://is.muni.cz/auth/dok/rfmgr.pl?fakulta=1456;obdobi=3164;studium=111390; kod=kvmavs;furl=%2fel%2f1456%2fjaro2006%2fkvmavs%2f;info=>. 16

17 PÍSEMNÁ ŽÁDOST O GRANT = velmi byrokratický postup, který však přinese vysoké finanční sumy, možnost dlouhodobé spolupráce. FUNDRAISING OD DVEŘÍ KE DVEŘÍM = nevýhoda vstupování do soukromí potencionálních dárců. "TESTAMENT-FUNDRAISING" = odkaz majetku, tj. získávání příslibu odkazu majetku. OSOBNÍ SETKÁNÍ, resp. návštěva předem vytipovaných možných dárců = spolu s žádostí o grant nejúčinnější způsob. ČLENSTVÍ = má velkou výhodu dlouhodobého vztahu mezi dárcem a organizací. Je velmi užitečné se členy udržovat pravidelný kontakt, setkávat se s nimi, napsat jim občas dopis nebo zatelefonovat. VLASTNÍ PŘÍJMY, TZV. SAMOFINANCOVÁNÍ = cesty k dlouhodobé stabilitě NNO. Motivace dárců 1. Marketingové účely reklama dárce nebo jeho produktu - dárce bude spojován s úspěchem projektu, bude mu neodkladně poděkováno např. v přímém přenosu televizního vysílání, kdy je vysoká sledovanost ( Pomozte dětem! na ČT1) nebo na dobročinném koncertu, přede všemi návštěvníky (Strom života Besední dům v Brně). 2. Širší podnikové cíle zlepšení postoje veřejnosti - veškeré informace o vybraných peněžních prostředcích jsou zveřejněny na internetových stránkách s následným použitím na konkrétní projekty (www.darcovskasms.cz), dárce je s určitým projektem spjat pracuje v organizaci, která sbírku pořádá nebo mu není lhostejná příroda, život lidí v postižených oblastech při povodních aj., dárce bude pravidelně informován o rozvoji organizace z různých letáků, materiálů o organizaci a tím může získat důvěru v NNO, v neposlední řadě z webových stránek, distribuce jinak těžko použitelných výrobků např. jsou zainteresováni na výsledku podpořené činnosti, snaží se naplnit společné cíle, např. prodej CD, biopotravin, získání loajálního postoje ze strany NNO dárce musí být přesvědčen, že jeho dar je v dobrých rukou a že takto poskytnuté peněžní prostředky poslouží na dobrou věc, výhodou DMS je transparentnost a z toho plynoucí důvěryhodnost, snížení daňového základu při poskytnutí daru nad 2000 Kč je možnost odečtení výše daru od zdaňovacího základu, jednotlivci poskytnou dar v této výši jestliže sympatizují s projektem nebo na základě doporučení známých, kolegů v práci, kteří toto formou poskytují dary. Negativa osobní prospěch a sláva špatné vnímání ze strany veřejnosti ze zkušeností z jiných veřejných sbírek, pocit moci, praní špinavých peněz, 17

18 atmosféra altruismu. 18

19 3 Projekt Dárcovská SMS Jednou z metod fundraisingu je získávání peněžních prostředků formou tzv. "DMS (Donors Message Service) = Dárcovské SMS". Jedná se o společný projekt Fóra dárců 13 - organizace pro dárce, usilující o podporu filantropie v ČR 14 a Asociací provozovatelů mobilních sítí a Českého Telecomu. Cílem projektu DMS je nabídnout nadacím a dalším neziskovým organizacím možnost získávat příspěvky od individuálních dárců prostřednictvím mobilního telefonu formou SMS zpráv. Tato služba probíhá na nekomerčním principu. Jedná se o jednoduchý způsob, jakým může každý držitel mobilního telefonu nebo pevné linky podpořit menší finanční částkou neziskovou organizaci dle svého výběru. Každý kdo má zájem podpořit menší částkou charitativní projekty, již nemusí složitě vypisovat složenky nebo zadávat bankovní příkazy. Pro zaslání menších příspěvků může využít dárcovou SMS s heslem projektu, který chce podpořit a odeslat na jednotné telefonní číslo Výhodou tohoto způsobu poskytování finanční podpory je, že dárce může poskytnout svůj příspěvek ihned po zaslechnutí výzvy k pomoci. Neziskové organizace pronikají do domácností prostřednictvím médií, které připravují své reportáže velmi emotivně a takto ovlivňují potenciální dárce. V dnešní době, kdy je téměř nutnost vlastnit mobilní telefon, se tak usnadňuje způsob získávání finanční podpory po drobných částkách od masové veřejnosti. Prostřednictvím webových stránek Fóra dárců (www.darcovskasms.cz) má každý možnost ověřit si jak bylo s prostředky naloženo. Podpořené neziskové organizace mají povinnost do tří měsíců od ukončení projektu zveřejnit tyto informace na svých webových stránkách. Dárce může poslat neomezené množství DMSek. Principy DMS DMS má jednotné telefonní číslo pro všechny projekty a stejný obsah SMS zpráv (DMS HESLO), DMS je zpoplatněna paušální částkou, každá nezisková organizace, která má zájem se zapojit do projektu DMS a získávat finanční prostředky přes SMS se musí zaregistrovat, každá organizace s DMS heslem musí dodržovat jasné podmínky (informovat o průběhu svého projektu, použití získaných prostředků na svých webových stránkách i stránkách projektu DMS), informace o objemu finančních prostředků jsou zveřejňovány prostřednictvím transparentního účtu (Fórum dárců zřídilo pro projekt DMS transparentní účet u ebanky), DMS probíhá na nekomerčním principu - respektuje zásadu minimálních nákladů na zajištění provozu. 13 FÓRUM DÁRCŮ: Co je DMS?, [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.darcovskasms.cz/index.php?page_id=co>. 14 Pojem filantropie pochází z řeckého filó (=milující) a anthrópos (=člověk) tedy miluji člověka.ve starém Řecku bylo toto chápáno jako radostný a vlídný postoj k bližnímu, případně jako vykonávání obětavých činů pro blaho druhých nebo pro svoji obec. 19

20 Fórum dárců je občanské sdružení, zastřešující dárce v České republice (nadace, nadační fondy, firemní dárce). Svou činností vytváří příznivé podmínky pro dárcovství na úrovni individuální, institucionální, komunitní i firemní. Dárcovství považuje za významný projev dobročinnosti, která se v společnosti objevuje od počátku dějin. V rámci tohoto sdružení se vyprofilovali Asociace nadací a Asociace nadačních fondů při Fóru dárců. Jejich hlavními cíly je vytvoření dostatečně informativního a vzdělávacího zázemí, sjednocení jejich aktivit a posílení jejich stability i k jejich dalšímu rozvoji, a dále příprava jejich společných stanovisek a postupů týkajících se činností a aktivit nadačního sektoru (projednávání právních norem, daňových zákonů) a usilování o udržení morálního konsensu a etického chování v nadační komunitě. Fórum dárců v rámci projektu DMS zajišťuje a garantuje: 1) technické a softwarové zajištění, 2) právní a daňové zabezpečení projektu, 3) organizační a koordinační zázemí, 4) komunikaci projektu (webové stránky, servis pro neziskové organizace, pro veřejnost). Je nutné zajistit transparentnost a důvěryhodnost tohoto projektu. Za žádných okolností se nesmí stát, že získané prostředky formou DMS zpráv budou zneužity, a tím bude oslabena důvěra veřejnosti podporovat ostatní projekty. Z tohoto důvodu byla ustanovena Rada DMS a byly vypracovány etické principy projektu DMS (viz příloha č. 1). Rada DMS vznikla za účelem koordinace a kontroly nad projektem DMS. Rada DMS se skládá ze sedmi členů, kteří společně rozhodují o jednotlivých kriteriích a parametrech DMS. Rada je tvořena třemi zástupci mobilních operátorů (Marek Herman za T-Mobile, Jitka Volková za Eurotel a Václav Mach za Oskar). Dále dvěma zástupci za Fórum dárců - Pavlínou Kalousovou a Ivo Jupou a dvěma zástupci nestátních neziskových organizací - Helenou Kalasovou z "Máme otevřeno" a Martinem Fukem z NROS. Rada rozhoduje také o tom, které organizace budou do projektu DMS zapojeni. Rada Fóra dárců zasedá minimálně jednou za tři měsíce 15. Nezisková organizace, která chce získávat finanční prostředky přes DMS se musí zaregistrovat u Fóra dárců, prostřednictvím registračního formuláře FÓRUM DÁRCŮ: Co je DMS?, [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: sms.cz/ index.php?page_id=co>. 16 FÓRUM DÁRCŮ: Zajištění projektu DMS. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.darcovskasms.cz/index.php?page_id=onas> 20

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 Schváleno: Radou města Varnsdorf dne 27.11.2014 usnesením č. 414/2014 1 Grantový program města Varnsdorf pro rok 2015 (zásady pro poskytování

Více

Krajský úřad Zlínského kraje INFORMACE PRO POŘADATELE VEŘEJNÝCH SBÍREK

Krajský úřad Zlínského kraje INFORMACE PRO POŘADATELE VEŘEJNÝCH SBÍREK Krajský úřad Zlínského kraje INFORMACE PRO POŘADATELE VEŘEJNÝCH SBÍREK OBSAH: Co je veřejnou sbírkou? 2 Kdo může konat veřejnou sbírku? 2 Jaké přílohy musí právnická osoba doložit k oznámení o konání veřejné

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Regionální granty 2009

Regionální granty 2009 Regionální granty 2009 Nadace O 2 vznikla v roce 2002 a od svého založení rozdělila na podporu neziskových projektů, které pomáhají dětem a mladým lidem, více než 120 milionů korun. Dlouhodobým, promyšleným

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý Zdroje pro správné skutky Petr Holý Definice dárcovství? Dávání peněz je radost. Lidé dávají rádi proto, že z toho mají dobrý pocit, přidá jim to na společenské vážnosti nebo ulehčí svědomí. Mají možnost

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. srpna 2014 č. 657 o změně Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa

Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa Registrační číslo ÚP: CHPM-provoz Úřad práce ČR krajská pobočka v: Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa 76 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

PROGRAM POMOCI ČLENŮM ODBOROVÝCH ORGANIZACí, SDRUŽENÝCH V OS ECHO, POSTIŽENÝM ŽIVELNOU UDÁLOSTÍ

PROGRAM POMOCI ČLENŮM ODBOROVÝCH ORGANIZACí, SDRUŽENÝCH V OS ECHO, POSTIŽENÝM ŽIVELNOU UDÁLOSTÍ NADACE SOLIDARITY nám. W. Churchil1a 2 113 S9 Praha 3 - Žižkov ItO: 25680366 PROGRAM POMOCI ČLENŮM ODBOROVÝCH ORGANIZACí, SDRUŽENÝCH V OS ECHO, POSTIŽENÝM ŽIVELNOU UDÁLOSTÍ V souladu se Statutem NADACE

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM zřízená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím

Více

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Slatiny se na svém zasedání dne 14. 8. 2008 usnesením č. 23 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

7. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek

7. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 7. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

České dráhy, a.s. vyhlašují

České dráhy, a.s. vyhlašují České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 (dále jen vyhlašovatel) vyhlašují nezávazné

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI Vyplní podatelna MMÚ Vyplní OŠKSS MMÚ Číslo projektu Schválená částka Podací razítko ŽÁDOST O DOTACI NA REPREZENTACI MĚSTA NA AKCÍCH KREJSKÉHO, REPUBLIKOVÉHO NEBO MEZINÁRODNÍHO CHARAKTERU V OBLASTI KULTURY

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích.

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích. OBEC ČERŇOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čerňovice se na svém zasedání dne 22.3.2012 usneslo vydat podle ustanovení 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelový fond obce Radimovice (dále jen obec) je zřízen usnesením zastupitelstva obce č. 5/2015 ze dne 9.3.2015 jako trvalý účelový fond

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Trubín Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Občanský zákoník Zákon o statusu veřejné prospěšnosti Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Účinnost

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Směrnice pro poskytování informací Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015)

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015) Člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 3175/15 ze dne 23. 2. 2015 dotační program Podpora včelařství (2015).

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY. Evropský den sousedů 2015 pořadatel programového Ohniska

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY. Evropský den sousedů 2015 pořadatel programového Ohniska Společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost, vyhlašuje VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY Cílem výzvy je podpořit realizaci projektů, které jsou v souladu s

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015

Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015 Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015 1. Obchodní společnost Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha 5 Smíchov, Radlická 2, PSČ: 150 00, IČ: 618 60 476, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

MAS LAŠSKO vyhlašuje: TRÉNINKOVOU VÝZVU k předkládání žádosti o dotaci v rámci OPATŘENÍ III. 4. 1. ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ

MAS LAŠSKO vyhlašuje: TRÉNINKOVOU VÝZVU k předkládání žádosti o dotaci v rámci OPATŘENÍ III. 4. 1. ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ MAS LAŠSKO vyhlašuje: TRÉNINKOVOU VÝZVU k předkládání žádosti o dotaci v rámci OPATŘENÍ III. 4. 1. ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ 1. Identifikační údaje MAS Lašsko PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Zadavatel:

Více

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2015 1 / 6 Část I: Podmínky pro účast

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU V RÁMCI CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ A KVALIFIKAČNÍCH KURZŮ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 1.

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P SMĚRNICE PRO ŽADATELE o návratný nadační příspěvek leden prosinec 2014 PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P V rámci Programu překlenovací pomoci 3P poskytuje Nadace rozvoje občanské společnosti neziskovým organizacím

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor Zastoupený: Ing. Lenkou Horejskovou místostarostkou města IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014 NÁZEV

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI Vyplní podatelna MMÚ Vyplní OŠKSS MMÚ Číslo projektu Schválená částka Podací razítko ŽÁDOST O DOTACI NA CELOROČNÍ ČINNOST V OBLASTI KULTURY Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 2016 Program Forma

Více

Dotační program města Česká Lípa v oblasti životního prostředí na rok 2015

Dotační program města Česká Lípa v oblasti životního prostředí na rok 2015 Dotační program města 1/5 Město vyhlašuje dotační program. Čl. I. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty 1. V roce 2015 může být dotace z tohoto programu (dále jen dotace ) poskytnuta žadateli

Více

MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1

MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1 MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1 Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2015 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních,

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ):

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ): Obec Příbram na Moravě Obecně závazná vyhláška obce Příbram na Moravě č. 2/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Zastupitelstvo obce Příbram

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

Nadace sv. Františka z Assisi

Nadace sv. Františka z Assisi Nadace sv. Františka z Assisi Kontaktní adresa: Eliška Krásnohorské 59, 618 00 Brno nadace.svfr@seznam.cz Program primární a sekundární prevence interrupce Nadace sv. Františka z Assisi získala v roce

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost O B EC O k ř í n e k Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem obce OKŘÍNEK jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Předmětem programu je podpora veřejně prospěšných projektů zaměřených na kulturně společenské aktivity neziskového charakteru. Zvýšená

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová Strana:1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta:

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Příloha č. 2c k Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu

Více

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výukový program zaměřený na vzdělávací program v rámci projektu Vzdělávání pracovníků CSS 1.

Více

TYPY OBČANSKÝCH USKUPENÍ. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

TYPY OBČANSKÝCH USKUPENÍ. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. TYPY OBČANSKÝCH USKUPENÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ: = organizace svobodně založená občany, kteří sdílejí společný zájem (sportovní

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 18

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 18 Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 18 upravující postupy při poskytování informací o něž bylo požádáno s odvoláním na obsah zákona 106/1999 Sb. v platném znění. Postup pro podání žádosti

Více

Smlouva Evidenční číslo:.../2012/oer

Smlouva Evidenční číslo:.../2012/oer Usnesení č. 2/66 - Příloha č. 2 Strana 1 o sdružení finančních prostředků za účelem zajištění Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji Smluvní strany Moravskoslezský kraj Prokešovo

Více

Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419. číslo smlouvy... I.

Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419. číslo smlouvy... I. Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419 číslo smlouvy..... I. Smluvní strany Obec Janov nad Nisou se sídlem: Janov nad Nisou č. p. 520 468 11,

Více

Ekonomické zabezpečení rozvojového programu na rok 2012 vyčleněny neinvestiční finanční prostředky v celkové výši 5 mil. Kč.

Ekonomické zabezpečení rozvojového programu na rok 2012 vyčleněny neinvestiční finanční prostředky v celkové výši 5 mil. Kč. Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2012 č.j. 34915/2011-27 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu Směrnice č. 5/14 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Poskytování informací Vypracoval: Mgr. Nella Slavíková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února

Více