Dárcovská SMS jako nový nástroj fundraisingu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dárcovská SMS jako nový nástroj fundraisingu"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa Dárcovská SMS jako nový nástroj fundraisingu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Mgr. Michal Veselý Autorka: Gabriela Pávišová Brno, červen 2006

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra veřejné ekonomie Akademický rok 2005/2006 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Pro: P Á V I Š O V Á Gabriela Obor: Veřejná ekonomika a správa Studijní směr: Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací Název tématu: Dárcovská SMS jako nový nástroj fundraisingu Název v angličtině: DMS as a new Instrument in Fundraising Zásady pro vypracování Problémová oblast: V roce 2004 připravilo Fórum dárců společně s Asociací mobilních sítí v České republice nový fundraisingový nástroj, tzv. dárcovskou SMS (DMS). Cílem projektu DMS je nabídnout nadacím a dalším neziskovým organizacím možnost získávat jednoduchým způsobem příspěvky od jednotlivců prostřednictvím mobilního telefonu formou SMS zpráv. Do té doby byla možnost využívání SMS zpráv pro fundraising velmi drahá a pro NNO nevýhodná. Do projektu se přihlásilo již několik desítek nadací a jiných organizací. Na konci roku 2004 bude první rok fungování služby hodnocen, tak aby mohl v příštích letech fungovat efektivněji. Cíl práce: Cílem práce je posoudit projekt dárcovské DMS z hlediska jeho efektivnosti, možnosti využití pro jednotlivé typy projektů a jeho posouzení z hlediska daňových relevantních faktorů. Postup a použité metody: Analýza fungování projektu dárcovské SMS v roce Posouzení projektu z hlediska výše uvedených faktorů. Komparace vybraných konkrétních projektů dárcovské sms, zhodnocení faktorů jejich úspěchu či neúspěchu v roce 2004, využití marketingových nástrojů a efektivnosti vložených investic. Syntéza poznatků a navržení změn fungování projektu dárcovské sms v dalších letech. 2

3 Rozsah grafických prací: Rozsah práce bez příloh: cca 10 tabulek a grafů stran Seznam odborné literatury: Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách Zákon č. 235/2004 Sb.o DPH Norton M: Praktický průvodce fundraisingem pro neziskové organizace, Výběr a doplnění vztahující se k českým podmínkám Vosmíková H., Nadace VIA, Praha, 2003 Vedoucí bakalářské práce: Ing. Mgr. Michal Veselý Datum zadání bakalářské práce: Datum odevzdání bakalářské práce: V Brně dne

4 Jméno a příjmení autorky: Název bakalářské práce: Název v angličtině: Katedra: Vedoucí bakalářské práce: Gabriela Pávišová Dárcovská SMS nový nástroj fundraisingu DMS as a new Instrument in fundraising Veřejné ekonomie Ing. Mgr. Michal Veselý Rok obhajoby: 2006 Anotace v češtině Bakalářská práce s názvem Dárcovská SMS nový nástroj fundraisingu se zabývá úspěšností projektu DMS, který zastřešuje občanské sdružení Fórum dárců. První část práce je věnována fundraisingu a legislativnímu zakotvení veřejných sbírek v České republice. Druhá část práce je zaměřena na analýzu dárcovských SMS a její vývoj z hlediska daňového zatížení. V poslední části práce jsou uvedena získaná ocenění za projekt DMS. Anotace v angličtině The aim of my bachelor work called Donation SMS a new instrument of fundraising is a success of Fórum dárců civil association s DMS project. First part is focused on fundraising and Czech public donation legislation. Second part is focused on analyzing of donation SMS and their tax charge progress. Final part contains both possible factors to make DMS project more effective and list of achieved awards for this project. Klíčová slova v češtině: nestátní neziskové organizace, veřejná sbírka, fundraising, dárcovská SMS, daň z přidané hodnoty Klíčová slova v angličtině: non-governmental non-profit organisation, public colection, fundraising, Donors message service, value added tax 4

5 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Dárcovská SMS - jako nový nástroj fundraisingu vypracovala samostatně pod vedením Ing. Mgr. Michala Veselého a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne 26. června 2006 vlastnoruční podpis autora 5

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala svému vedoucímu bakalářské práce panu Ing. Mgr. Michalovi Veselému za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce. Těmito slovy dále děkuji paní Veronice Brůhové z občanského sdružení Fórum dárců, která mi poskytla potřebné informace. 6

7 Úvod Legislativa veřejných sbírek Osoby oprávněné konat veřejnou sbírku Oznámení konání sbírky Zahájení a průběh sbírky Způsoby konání veřejných sbírek Zánik účelu sbírky Kontrola a dozor konání veřejných sbírek Pokuty při nedodržení zákonem stanovených podmínek Fundraising Metody fundraisingu Projekt Dárcovská SMS Podmínky pro registraci NO pro projekt DMS Historicky první odeslaná DMS DMS na dobročinné účely DMS ASIE DMS TATRY Různorodost projektu DMS Projekty na pomoc handicapovaným dětem Projekty ekologických organizací Podpora organizacím na pomoc uprchlíkům Jednotlivé formy dárcovství Vývoj DPH u dárcovských SMS Dva roky projektu DMS Dárcovské SMS v zahraničí Zlepšení fungování projektu DMS Závěr Seznam tabulek a grafů Seznam příloh Seznam použité literatury:

8 Úvod Hlavním motivem vzniku projektu dárcovské SMS byl především nedostatek finančních zdrojů pro neziskové organizace. Od počátku 90. let se totiž dotace pro neziskový sektor stále snižovaly. Proto se hledaly nové formy dárcovství. Až prostřednictvím DMS se podařilo zrealizovat standardní a průhledný systém, který funguje za nekomerčních podmínek a jasných pravidel pro všechny nestátní neziskové organizace i dárce. Spojil se svět tří zájmů. Na jedné straně nestátní neziskové organizace, které potřebují finanční podporu, na druhé straně mobilní operátoři jako zástupci komerční sféry a sféra široké veřejnosti, která by chtěla přispět, ale neví jak. Počátky dárcovských SMS sahají až do roku 2002, kdy se už v průběhu prvních dnů po povodních začalo pomocí služby SMS přispívat na konta neziskových organizací. Onoho roku to bylo u nás poprvé co se služba SMS začala používat i k jinému účelu než byla původně stvořena tj. posílání krátkých textových zpráv (odsud také ona anglická zkratka SMS Short Message Service). Tehdejší systém však byl oproti nynější DMS odlišný zejména technickou formou. Každý mobilní operátor měl totiž nejen jiné číslo na které se posílala tato SMS, ale především různou výši poplatků za tuto službu u toho kterého operátora. Uběhly skoro dva roky, než se tato forma přispívání vyvinula do nynější podoby DMS. Tehdy, psal se duben roku 2004, u příležitosti konaní veřejné sbírky Pomozte dětem! vysílané Českou televizí, byla poprvé spuštěna služba DMS v takové podobě jakou ji známe dnes. Tato práce si klade za cíl posouzení projektu dárcovské DMS z hlediska vyhodnocení fungování služby. Pro tyto účely se jako nejvhodnější zdroj primárních informací stala nezisková organizace Fórum dárců, jelikož celý projekt zaštiťuje. Nejdůležitější informace spojené s tímto projektem jsem získala díky konzultacím s paní Veronikou Brůhovou, která je hlavní koordinátor projektu DMS. Veškeré další informace potřebné k vypracování této práce jsem získávala především na Internetu z veřejně dostupných informačních zdrojů a také z odborné literatury věnované tomuto tématu. Předpokládám, že analýzou všech těchto dostupných informací dojde k potvrzení hypotézy, která je současně sloganem projektu: Podpořit dobrou věc už nemůže být snadnější. V první části se zaměřím na objasnění legislativního prostředí a uvedu fundraisingové metody pořádání sbírek, které vedou ke zlepšení postavení a zviditelnění nestátních neziskových organizací. V další části se zaměřím na konkrétní projekty DMS dle cílových skupin, prostřednictvím kterých je veřejností přispíváno na konkrétní účely. A uvedu vývoj DPH u dárcovské SMS od roku 2002 do současnosti. Do systému DMS je aktuálně zapojeno 39 neziskových organizací s různým zaměřením. Některé pomáhají fyzicky nebo mentálně postiženým, uprchlíkům nebo lidem bez domova, jiné se věnují problematice ekologické, humanitární, dodržování lidských práv, obnově poničených kulturních památek a dalším veřejně prospěšným věcem. Jednoznačně největší podíl takto získaných finančních prostředků však putuje na pomoc postiženým dětem. 8

9 1 Legislativa veřejných sbírek Veřejné sbírky upravuje zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Veřejnou sbírkou rozumíme získávání a shromažďování dobrovolných peněžních příspěvků od neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělávání, tělovýchovy a sportu nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí. Pro rozlišení, co už je veřejnou sbírkou, je rozhodující právě onen předem neurčený okruh přispěvatelů. Za sbírku se nepovažuje: a) shromažďování finančních prostředků, které konají politické strany nebo politické hnutí, spolky, společnosti, svazy, hnutí a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace, registrované podle zvláštních předpisů (zákon č. 83/1990 Sb., zákon č. 424/1991 Sb.) mezi svými členy za účelem dosažení prostředků k plnění svých úkolů. b) Shromažďování finančních prostředků církvemi a náboženskými společnostmi, registrovanými podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 308/1991 Sb.), k církevním a náboženským účelům, pokud koná v kostelech, modlitebnách a jiných místech k tomu určených k provádění náboženských úkonů, bohoslužeb a obřadů rovněž není považováno za konání veřejné sbírky. 1 Sbírku nelze pořádat, je-li její účel v rozporu s bezpečností státu, ochranou veřejného pořádku, ochrannou majetku nebo ochranou práv a svobod druhých. 1.1 Osoby oprávněné konat veřejnou sbírku Sbírku je oprávněna konat pouze právnická osoba. Právnickou osobou se rozumí obec, kraj nebo ostatní právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky. Právnická osoba při oznámení o konání sbírky musí čestně prohlásit, že: nevstoupila do likvidace, nebyl na ni prohlášen konkurz, nebylo zahájeno vyrovnávací řízení, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, nebyla na ni vyhlášena nucená správa. Právnická osoba je dále povinna doložit: doklad o své existenci (originál nebo ověřená kopie výpisu z obchodního nebo jiného zákonem stanoveného rejstříku ne starší devadesáti dnů), potvrzení příslušných orgánů v místě svého sídla, že nemá splatný daňový nedoplatek, nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a na příspěvku na sociální politiku zaměstnanosti, nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, výroční zprávu, finanční zprávu za období alespoň dvou let. 1 2 zákona č. 117/2001 Sb. 9

10 Oprávnění jednat ve věcech veřejných sbírek má statutární orgán právnické osoby nebo jeho členové, v případě obce má toto právo starosta. Pokud právnická osoba pověří jinou osobu k jednání ve věcech veřejné sbírky, musí tato osoba prokázat svoji bezúhonnost originálem nebo ověřenou kopií výpisu z rejstříku trestů ne starší jednoho měsíce a čestným prohlášením, že proti ní není vedeno trestní stíhání. Prováděním sbírky nelze pověřit fyzickou osobu mladší 15 let a fyzickou osobu, která byla rozhodnutím soudu zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo jejich způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. V případě, že výtěžek sbírky má být použit v zahraničí, je nutné při oznámení konání sbírky doložit souhlas Ministerstva zahraničních věcí. Ministerstvo zahraničních věcí posuzuje použití výtěžku sbírky v zahraničí z hlediska zahraničně politických zájmů České republiky a přijatých mezinárodních závazků, kterými je Česká republika vázána. 1.2 Oznámení konání sbírky Oznámit veřejnou sbírku, dle zákona č. 117/2001 Sb., je právnická osoba či obec povinna písemně příslušnému krajskému úřadu (Magistrátu hlavního města Prahy), dle sídla svého působení. Úřad musí oznámení obdržet nejméně třicet dnů přede dnem zahájení sbírky. Poté úřad osvědčí právnické osobě, která konání sbírky oznámila, datum přijetí oznámení konání sbírky. Osvědčení musí být oznamovateli doručeno do vlastních rukou nejpozději před uplynutím třicátého dne ode dne přijetí oznámení. Ve stejném termínu příslušný krajský úřad zveřejní osvědčení na své úřední desce. Dnem doručení osvědčení je třetí den po jeho zveřejnění. V souladu s ustanovením 5 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, předloží právnická osoba, která hodlá sbírku konat oznámení o konání veřejné sbírky obsahující tyto údaje: a) účel sbírky, b) území, na němž se sbírka bude konat, c) datum zahájení a ukončení sbírky, d) způsob provádění sbírky, e) název a adresu banky nebo její pobočky, na níž je zřízen bankovní účet ke shromažďování příspěvků, f) podmínky pro otevření a zjištění obsahu pokladniček, g) určení výše příspěvku při prodeji předmětů nebo určení výše příspěvku na vstupenkách, h) číslo pronajaté telefonní linky určené k získávání příspěvků, i) navrhnout na jaký účel získané prostředky budou využity. 2 Právnická osoba je povinna nejpozději do 5 pracovních dnů oznámit příslušnému krajskému úřadu každou změnu údajů uvedených v oznámení nebo přiložených dokladech. 2 Informační server Hlavního města Prahy [online], [cit ]. Dostupný na WWW <http://www.prahaměsto.cz/(5et4n12vsqnrqx45omruqryy)/default.aspx?id=3312&ido=5246&sh= >. 10

11 1.3 Zahájení a průběh sbírky Nerozhodne-li úřad, že sbírku nelze konat (např. z důvodu, že nebyly doloženy všechny podklady, sbírka je v rozporu se zákonem apod.), sbírka může být propagována a její konání zahájeno nejdříve dnem následujícím po uplynutí třicátého dne uvedeného v osvědčení o přijetí oznámení. Sbírka však musí být zahájena nejpozději do sto dvaceti dnů ode dne oznámení sbírky úřadu. Pokud sbírka není ve sto dvaceti denní lhůtě zahájena, nelze ji již konat. Z velmi vážných důvodů, je možné navrhovanou sbírku zahájit i v lhůtě kratší než třicet dnů od přijetí oznámení. Krajský úřad tyto důvody přezkoumá bez zbytečného odkladu a den zahájení sbírky stanoví svým rozhodnutím, které zveřejní a doručí obdobně jako je uvedeno výše. Za velmi vážné důvody se považují: zmírnění následků ozbrojeného konfliktu, zmírnění následků živelné pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, záchrana zdraví nebo života osoby. 3 např. Nadace Partnerství zaregistrovala sbírku Člověk a krajina, která umožňuje rychlou reakci na přírodní katastrofy. Veřejná sbírka byla oznámena krajskému úřadu Jihomoravského kraje dne Krajský úřad ji zaregistroval pod číslem jednacím JMK 22374/2004 OPO a vydal rozhodnutí dne o dni zahájení veřejné sbírky k Účel sbírky: humanitární a charitativní pomoc občanům, obcím a neziskovým organizacím postiženým přírodními katastrofami a zhoršenými ekologickými podmínkami při obnově jejich životního prostředí, majetku a infrastruktury.. Na toto povolení u krajského úřadu je možno podporovat různé sbírky dle daného rozhodnutí např. sbírky na povodně, Tatry, Asii. 1.4 Způsoby konání veřejných sbírek Veřejné sbírky se mohou konat těmito způsoby: shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním účtu, zřízeném pro tento účel, sběracími listinami, pokladničkami v místech určených k přijímání příspěvků, prodejem předmětů, prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo na jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, pronájmem telefonní linky určené ke shromažďování příspěvků z telefonního účtu 4. Jinými způsoby nemůže být sbírka prováděna. Sbírku lze současně konat všemi způsoby. Subjekt konající sbírku musí tyto způsoby uvést v oznámení o vydání osvědčení. 3 4 zákona č. 117/2001 Sb. 4 zasílání SMS zpráv, tzv. dárcovských SMS (DMS) 11

12 V průběhu sbírky lze však dodatečně měnit způsoby konání sbírky zužovat je a rozšiřovat. Oznámení o takových změnách příslušný úřad pouze bere na vědomí. Sběrací listiny musí právnická osoba předložit obecnímu úřadu (popř. městské části) - sběrací listiny se žádostí o ověření jejich počtu a náležitostí. Obecní úřad právnické osobě vydá potvrzení pro účely vyúčtování sbírky. Koná-li sbírku obec, předloží sběrací listiny krajskému úřadu. V případě kraje, předkládá sběrací listiny Ministerstvu vnitra. Koná-li se sbírka pokladničkami, musí právnická osoba předem oznámit jejich počet a umístění obecnímu úřadu. V případě, že budou pokladničky přenosné, je povinnost je zabezpečit proti odcizení vyjmutí jeho obsahu. Takto zabezpečené pokladničky úřad zapečetí. Při otvírání pokladniček jsou přítomni oprávněné osoby z obecního, krajského úřadu, právnické osoby, poté je proveden zápis o vyjmuté finanční částce z pokladničky. Provádí-li se sbírka prodejem předmětů, v jichž ceně je zahrnut příspěvek, vyznačí se na nich zřetelně výše tohoto příspěvku, je-li to možné nebo účelné. V prostoru, kde se takovéto předměty prodávají, vyvěsí právnická osoba oznámení, v němž uvede: kdo sbírku koná, k jakému účelu, výše příspěvku, povolení sbírky krajským úřadem. Při veřejných kulturních a sportovních vystoupeních nebo jiných všeobecně přístupných akcích pořádaných za účelem získání příspěvku musí právnická osoba uvést na vstupenkách výši příspěvku. Dále vyvěsí u vchodu do prostoru nebo na dobře viditelném místě oznámení, kde se takovéto vystoupení nebo akce koná. Oznámení musí obsahovat název pořadatele, k jakému účelu se pořádá, kolik vstupenek je vytištěno, povolení sbírky krajským úřadem V případě konání sbírky pronájmem telefonní linky k získávání příspěvků z telefonního účtu je provozovatel telekomunikační sítě povinen sdělit právnické osobě konající sbírku zůstatek na telefonním účtu, jestliže o to požádá. Jako sbírky realizované pronájmem telefonní linky jsou sbírky realizované formou zasíláním SMS, tzv. dárcovských SMS (DMS) 5. Pro každou sbírku musí právnická osoba, která sbírku koná, zřídit zvláštní bankovní účet. Po ukončení sbírky je účet zablokován pro příchozí platby, s výjimkou příspěvků prokazatelně získaných ještě za trvání sbírky, které dodatečně vloží majitel účtu. Majitel účtu může dále v souladu se zákonem z účtu čerpat finanční prostředky a realizovat odcházející platby Zánik účelu sbírky Zanikne-li účel sbírky po jejím zahájení a právnická osoba nehodlá pokračovat v konání sbírky je povinna neodkladně sbírku ukončit a tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit krajskému úřadu. Zároveň právnická osoba oznámí využití dosud nepoužitého čistého výtěžku sbírky. Tento výtěžek nebo jeho zbytek může použít pro jiný účel jen se souhlasem krajského úřadu. Obdobně se postupuje v případě, že účel sbírky zanikl po jejím ukončení, avšak před použitím čistého výtěžku nebo jeho zbytku. 1.6 Kontrola a dozor konání veřejných sbírek 5 viz Principy DMS str zákona č. 117/2000 Sb. 12

13 Krajský úřad provádí kontrolu a dozor nad konáním veřejných sbírek. Je oprávněn se kdykoliv v průběhu konání sbírek přesvědčit, zda je sbírka konána v souladu s oznámením a s právními předpisy. Právnická osoba je povinna na výzvu krajského úřadu předložit mu veškeré doklady potřebné k provedení kontroly. Koná-li se sbírka déle než jeden rok, krajský úřad provádí kontrolu průběžného vyúčtování sbírky každoročně. Právnická osoba je povinna předložit vždy do tří měsíců po uplynutí jednotlivého roku od data zahájení sbírky krajskému úřadu ke kontrole průběžné vyúčtování sbírky. Celkové vyúčtování sbírky je povinna právnická osoba nejpozději do tří měsíců ode dne ukončení sbírky předložit krajskému úřadu ke kontrole a schválení. Ve vyúčtování sbírky musí být uvedeno: výše hrubého výtěžku, skutečné náklady spojené s konáním sbírky, čistý výtěžek sbírky, zda a jakým způsobem byl výtěžek použit. Dále musí předložit: všechny sběrací listiny, včetně potvrzení obecního úřadu o počtu ověřených sběracích listin, doklady o hrubém výtěžku sbírky v závislosti na způsobu jejího konání (bankovní výpisy, potvrzení o rozpečetění pokladniček aj.), doklady o nákladech spojených s konáním sbírky. Nebyl-li v době v době kontroly vyúčtován čistý výtěžek v plném rozsahu, krajský úřad sdělí právnické osobě termín pro provedení kontroly jeho konečného použití. Právnická osoba je povinna seznámit veřejnost s konečným vyúčtování sbírky a jejím využitím obdobným způsobem, jakým sbírku propagovala, nejpozději do jednoho měsíce po schválení vyúčtování krajským úřadem. 1.7 Pokuty při nedodržení zákonem stanovených podmínek Krajský úřad může uložit pokuty právnické osobě nebo osobě, v jejíž prospěch se sbírka konala 7 : a) až do výše ,- Kč práv. osobě nebo osobě, v jejíž prospěch se sbírka konala: pokud opomenou písemně oznámit sbírku krajskému úřadu, pokud sbírka neskončí dnem uvedeným v oznámení, nedodržení přítomnosti osob při otevření pokladniček, změna původního účelu sbírky, zánik a nedodržení zákonem stanovených lhůt, při uskutečnění nepovolené sbírky, příspěvky se použijí jinak než bylo rozhodnuto krajským úřadem, nebyl zřízen zvláštní bankovní účet a peněžní prostředky nebyly použity dle účelu, b) až do výše ,- Kč 7 25 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách 13

14 sbírka byla zahájena po 120 dnech ode dne oznámení, při nedoložení potřebných dokladů před zahájením sbírky, nedodržení počtu a umístění pokladniček, popř. přenosné pokladničky nezabezpečí, zveřejňovat informace o přispívatelů bez jejich souhlasu, neinformování veřejnosti při změně účelu sbírky, příp., že nelze sbírku konat, na úhradu nákladů sbírky použila právnická osoba více jak 5 % hrubého výtěžku sbírky. c) až do výše ,- Kč neoznámení otevření pokladniček obecnímu úřadu min 3 dny předem, není vyvěšeno oznámení kdo sbírku koná, účel, výše příspěvku (u prodeje předmětů), nedodržení zákonných podmínek při konání kulturních a sportovních vystoupeních, sbírku koná osoba mladší 15 let, popř. nezpůsobilá k právním úkonům, nedodržení lhůty při změně účelu sbírky (zahájeno den následující po 30 dnech ode dne uvedeného v rozhodnutí krajského úřadu), d) až do výše ,- Kč nedodržení lhůty při konání sbírky (zahájeno den následující po 30 dnech ode dne uvedeného v osvědčení krajského úřadu), opomenutí písemně nebo ústně informovat krajský úřad o zahájení sbírky (nejpozději do 30 dnů od zahájení sbírky), sbírky se nesmí provozovat v prostředcích MHD a prostorách pro cestující, v jiných veřejně přístupných prostorách jen se souhlasem jejich provozovatele nebo majitele, nevyrozumění veřejnosti o zákazu konat sbírku. V případě fyzické osoby může krajský úřad uložit pokutu: až do výše ,- Kč při nedodržení povinnosti vyznačení příspěvku a podpisu jména a příjmení (ve sběracích listinách). Při stanovení výše pokuty se přihlíží k závažnosti protiprávního jednání, zejména ke způsobu a okolnostem jak došlo k porušení práv a následkům takového jednání. Řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se krajský úřad dozvěděl o protiprávním jednání. Pokutu lze uložit nejdéle do tří let ode dne, kdy k porušení povinností došlo. Pokutu lze uložit opakovaně. Pokuty vybírají a vymáhají příslušné krajské úřady a to postupem podle zvláštního právního předpisu, který upravuje správu daní a poplatků 8. 8 PĚNKAVOVÁ, J., WÁGNEROVÁ, P.: Zákon o veřejných sbírkách v praxi krajských úřadů. Správní právo, roč. XXXVIII, č.5/2005, Praha: Ministerstvo vnitra ČR, ISBN

15 2 Fundraising Fundraising je možné definovat jako získávání prostředků, resp. hledání zdrojů, které má pomoci především neziskovým organizacím zbavit se nedostatku prostředků. Fundraising tedy zahrnuje různé metody a postupy jak získat finanční a jiné prostředky na činnost neziskových organizací 9. Při zdokonalování fundrasingových dovedností se akcentují rétorické, psychologické a další odborné disciplíny a dovednosti. Zásady fundraisingu vytvořit pocit důvěry v to, že pracujeme efektivně, základním předpokladem je pozitivní myšlení, přesvědčit druhé může jen ten, kdo je sám přesvědčený, 10 chceme-li od někoho něco získat, musíme vycházet z jeho potřeb musíme najít společný zájem. Hledání dárců a zdroje financování Nezbytným krokem ve fundraisingu je uvědomění si toho, kdo jsou naši dárci a kde je hledat. Ač se to nezdá, potencionální dárci se vyskytují všude. Jde však o to je správně vytipovat, oslovit a následně s nimi dále komunikovat. Okruhy dárců můžeme rozdělit: nadace (poskytují peněžní prostředky v podobě grantů), občanská sdružení, církve a další neziskové organizace (např. tržby z vlastní činnosti ), stát a státní správu (příspěvky státního a územních rozpočtů v formě grantů ), individuální dárce, členy, příznivce, veřejnost (individuální a firemní dárcovství). Každému z těchto zdrojů odpovídá jiná skupina plátců a tedy i jiná veřejnost. Organizace se bude chovat jinak k vlastním členům, od nichž vybírá příspěvky, a jinak k dárcům (sponzorům), od nichž dostává dary, anebo k zákazníkům, od nichž dostává tržby. I soubor všech použitelných fondů a nadací tvoří určitou, vnitřně strukturovanou veřejnost. Veřejnost jsou ty skupiny, s nimiž potřebuje daná organizace komunikovat, protože s nimi potřebuje být v dobrých vztazích, mít jejich podporu, získávat jejich peníze, starat se o ně, informovat je a jednat dostatečně účinně, aby potřebné prostředky na svou činnost skutečně získala. Právě za poslední zmíněnou aktivitou se skrývá fundraising. Publik Relations a komunikace pro něj připravují vhodnou půdu. 9 REKTOŘÍK, J.a kolektiv: Organizace neziskového sektoru, 1. vyd. Praha: EKOPRESS, s.r.o., 2001, s.88, ISBN ŠKARABELOVÁ, S.: Marketing ve veřejném sektoru, [online]. Brno: Masarykova univerzita [cit ]. Dostupný na WWW: <https://is.muni.cz/auth/dok/rfmgr.pl?fakulta=1456;obdobi=3164;studium=111390; kod=kvmavs;furl=%2fel%2f1456%2fjaro2006%2fkvmavs%2f;info=>. 15

16 O individuálních dárcích víme, že: průměrný roční dar se pohybuje kolem 2 % ročního příjmu dárce (s narůstajícím příjmem se toto procento snižuje, naopak s věkem dárce se roční výše daru zvyšuje), lidé žijící v manželství mají tendence dávat více nežli svobodní, více dávají věřící lidé a členové různých NO, lidé, kteří někdy dobrovolně pomáhali v nějaké NO, dávají více než ti, kteří se dobrovolných prací neúčastní Metody fundraisingu V případě, že už víme, kdo jsme, co chceme, na co to chceme a proč připravili jsme materiály o organizaci, vyzbrojili se vhodnou argumentací, můžeme směle do terénu žádat o dar. Mezi hlavní metody získávání peněžních darů patří 12 : INZERCE = nejméně účinná metoda, protože kontakt mezi dárcem a organizací či námi je anonymní. Osobu, kterou žádáme o podporu, nevidíme. Výhodou této metody však je, že oslovíme velký počet potencionálních dárců. DIRECT MAIL, tj. přímý poštovní styk = hromadný (formální) adresný nebo neadresný dopis, někdy s vloženou obálkou pro odpověď nebo s poštovní poukázkou. vyhlášení VEŘEJNÉ SBÍRKY (= výzva předem neurčenému okruhu dárců) sdělovacími prostředky (včetně plakátů a letáků) vyžadují dobrou organizační přípravu, využití více prostředků propagace, prezentaci silného motivu pro dárce, svědomité pracovníky, dostatek finančních prostředků a bezúhonnost organizace. KAMPAŇ = má všechny atributy veřejné sbírky, jen má větší rozsah. Lze u ní nalézt i rysy benefiční akce. BENEFIČNÍ AKCE (= výzva předem neurčenému okruhu dárců) vyžaduje divácky a publicisticky zajímavý program, min. jednu známou osobnost v programu, bezchybný průběh akce a dostatečnou prezentaci dobročinného účelu celé akce. OSOBNÍ DOPIS ČI TELEFONICKÝ ROZHOVOR (tzv. telefonní fundraising) = předpokladem úspěchu je předcházející znalost dárce, který už dar poskytl a nyní žádáme o obnovení daru. Někdy se však podaří prolomit "ledy" a získat příslib finanční podpory i od nově oslovených dárců. 11 ŠKARABELOVÁ, S.: Marketing ve veřejném sektoru, [online]. Brno: Masarykova univerzita [cit ]. Dostupný na WWW: <https://is.muni.cz/auth/dok/rfmgr.pl?fakulta=1456;obdobi=3164;studium=111390; kod=kvmavs;furl=%2fel%2f1456%2fjaro2006%2fkvmavs%2f;info=>. 12 ŠKARABELOVÁ, S.: Marketing ve veřejném sektoru, [online]. Brno: Masarykova univerzita [cit ]. Dostupný na WWW: <https://is.muni.cz/auth/dok/rfmgr.pl?fakulta=1456;obdobi=3164;studium=111390; kod=kvmavs;furl=%2fel%2f1456%2fjaro2006%2fkvmavs%2f;info=>. 16

17 PÍSEMNÁ ŽÁDOST O GRANT = velmi byrokratický postup, který však přinese vysoké finanční sumy, možnost dlouhodobé spolupráce. FUNDRAISING OD DVEŘÍ KE DVEŘÍM = nevýhoda vstupování do soukromí potencionálních dárců. "TESTAMENT-FUNDRAISING" = odkaz majetku, tj. získávání příslibu odkazu majetku. OSOBNÍ SETKÁNÍ, resp. návštěva předem vytipovaných možných dárců = spolu s žádostí o grant nejúčinnější způsob. ČLENSTVÍ = má velkou výhodu dlouhodobého vztahu mezi dárcem a organizací. Je velmi užitečné se členy udržovat pravidelný kontakt, setkávat se s nimi, napsat jim občas dopis nebo zatelefonovat. VLASTNÍ PŘÍJMY, TZV. SAMOFINANCOVÁNÍ = cesty k dlouhodobé stabilitě NNO. Motivace dárců 1. Marketingové účely reklama dárce nebo jeho produktu - dárce bude spojován s úspěchem projektu, bude mu neodkladně poděkováno např. v přímém přenosu televizního vysílání, kdy je vysoká sledovanost ( Pomozte dětem! na ČT1) nebo na dobročinném koncertu, přede všemi návštěvníky (Strom života Besední dům v Brně). 2. Širší podnikové cíle zlepšení postoje veřejnosti - veškeré informace o vybraných peněžních prostředcích jsou zveřejněny na internetových stránkách s následným použitím na konkrétní projekty (www.darcovskasms.cz), dárce je s určitým projektem spjat pracuje v organizaci, která sbírku pořádá nebo mu není lhostejná příroda, život lidí v postižených oblastech při povodních aj., dárce bude pravidelně informován o rozvoji organizace z různých letáků, materiálů o organizaci a tím může získat důvěru v NNO, v neposlední řadě z webových stránek, distribuce jinak těžko použitelných výrobků např. jsou zainteresováni na výsledku podpořené činnosti, snaží se naplnit společné cíle, např. prodej CD, biopotravin, získání loajálního postoje ze strany NNO dárce musí být přesvědčen, že jeho dar je v dobrých rukou a že takto poskytnuté peněžní prostředky poslouží na dobrou věc, výhodou DMS je transparentnost a z toho plynoucí důvěryhodnost, snížení daňového základu při poskytnutí daru nad 2000 Kč je možnost odečtení výše daru od zdaňovacího základu, jednotlivci poskytnou dar v této výši jestliže sympatizují s projektem nebo na základě doporučení známých, kolegů v práci, kteří toto formou poskytují dary. Negativa osobní prospěch a sláva špatné vnímání ze strany veřejnosti ze zkušeností z jiných veřejných sbírek, pocit moci, praní špinavých peněz, 17

18 atmosféra altruismu. 18

19 3 Projekt Dárcovská SMS Jednou z metod fundraisingu je získávání peněžních prostředků formou tzv. "DMS (Donors Message Service) = Dárcovské SMS". Jedná se o společný projekt Fóra dárců 13 - organizace pro dárce, usilující o podporu filantropie v ČR 14 a Asociací provozovatelů mobilních sítí a Českého Telecomu. Cílem projektu DMS je nabídnout nadacím a dalším neziskovým organizacím možnost získávat příspěvky od individuálních dárců prostřednictvím mobilního telefonu formou SMS zpráv. Tato služba probíhá na nekomerčním principu. Jedná se o jednoduchý způsob, jakým může každý držitel mobilního telefonu nebo pevné linky podpořit menší finanční částkou neziskovou organizaci dle svého výběru. Každý kdo má zájem podpořit menší částkou charitativní projekty, již nemusí složitě vypisovat složenky nebo zadávat bankovní příkazy. Pro zaslání menších příspěvků může využít dárcovou SMS s heslem projektu, který chce podpořit a odeslat na jednotné telefonní číslo Výhodou tohoto způsobu poskytování finanční podpory je, že dárce může poskytnout svůj příspěvek ihned po zaslechnutí výzvy k pomoci. Neziskové organizace pronikají do domácností prostřednictvím médií, které připravují své reportáže velmi emotivně a takto ovlivňují potenciální dárce. V dnešní době, kdy je téměř nutnost vlastnit mobilní telefon, se tak usnadňuje způsob získávání finanční podpory po drobných částkách od masové veřejnosti. Prostřednictvím webových stránek Fóra dárců (www.darcovskasms.cz) má každý možnost ověřit si jak bylo s prostředky naloženo. Podpořené neziskové organizace mají povinnost do tří měsíců od ukončení projektu zveřejnit tyto informace na svých webových stránkách. Dárce může poslat neomezené množství DMSek. Principy DMS DMS má jednotné telefonní číslo pro všechny projekty a stejný obsah SMS zpráv (DMS HESLO), DMS je zpoplatněna paušální částkou, každá nezisková organizace, která má zájem se zapojit do projektu DMS a získávat finanční prostředky přes SMS se musí zaregistrovat, každá organizace s DMS heslem musí dodržovat jasné podmínky (informovat o průběhu svého projektu, použití získaných prostředků na svých webových stránkách i stránkách projektu DMS), informace o objemu finančních prostředků jsou zveřejňovány prostřednictvím transparentního účtu (Fórum dárců zřídilo pro projekt DMS transparentní účet u ebanky), DMS probíhá na nekomerčním principu - respektuje zásadu minimálních nákladů na zajištění provozu. 13 FÓRUM DÁRCŮ: Co je DMS?, [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.darcovskasms.cz/index.php?page_id=co>. 14 Pojem filantropie pochází z řeckého filó (=milující) a anthrópos (=člověk) tedy miluji člověka.ve starém Řecku bylo toto chápáno jako radostný a vlídný postoj k bližnímu, případně jako vykonávání obětavých činů pro blaho druhých nebo pro svoji obec. 19

20 Fórum dárců je občanské sdružení, zastřešující dárce v České republice (nadace, nadační fondy, firemní dárce). Svou činností vytváří příznivé podmínky pro dárcovství na úrovni individuální, institucionální, komunitní i firemní. Dárcovství považuje za významný projev dobročinnosti, která se v společnosti objevuje od počátku dějin. V rámci tohoto sdružení se vyprofilovali Asociace nadací a Asociace nadačních fondů při Fóru dárců. Jejich hlavními cíly je vytvoření dostatečně informativního a vzdělávacího zázemí, sjednocení jejich aktivit a posílení jejich stability i k jejich dalšímu rozvoji, a dále příprava jejich společných stanovisek a postupů týkajících se činností a aktivit nadačního sektoru (projednávání právních norem, daňových zákonů) a usilování o udržení morálního konsensu a etického chování v nadační komunitě. Fórum dárců v rámci projektu DMS zajišťuje a garantuje: 1) technické a softwarové zajištění, 2) právní a daňové zabezpečení projektu, 3) organizační a koordinační zázemí, 4) komunikaci projektu (webové stránky, servis pro neziskové organizace, pro veřejnost). Je nutné zajistit transparentnost a důvěryhodnost tohoto projektu. Za žádných okolností se nesmí stát, že získané prostředky formou DMS zpráv budou zneužity, a tím bude oslabena důvěra veřejnosti podporovat ostatní projekty. Z tohoto důvodu byla ustanovena Rada DMS a byly vypracovány etické principy projektu DMS (viz příloha č. 1). Rada DMS vznikla za účelem koordinace a kontroly nad projektem DMS. Rada DMS se skládá ze sedmi členů, kteří společně rozhodují o jednotlivých kriteriích a parametrech DMS. Rada je tvořena třemi zástupci mobilních operátorů (Marek Herman za T-Mobile, Jitka Volková za Eurotel a Václav Mach za Oskar). Dále dvěma zástupci za Fórum dárců - Pavlínou Kalousovou a Ivo Jupou a dvěma zástupci nestátních neziskových organizací - Helenou Kalasovou z "Máme otevřeno" a Martinem Fukem z NROS. Rada rozhoduje také o tom, které organizace budou do projektu DMS zapojeni. Rada Fóra dárců zasedá minimálně jednou za tři měsíce 15. Nezisková organizace, která chce získávat finanční prostředky přes DMS se musí zaregistrovat u Fóra dárců, prostřednictvím registračního formuláře FÓRUM DÁRCŮ: Co je DMS?, [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: sms.cz/ index.php?page_id=co>. 16 FÓRUM DÁRCŮ: Zajištění projektu DMS. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.darcovskasms.cz/index.php?page_id=onas> 20

Osvědčení o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky

Osvědčení o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky Krajský úřad Královéhradeckého kraje Oblastní charita Červený Kostelec středisko Domov sv. Josefa 5. května 1170 549 41 Červený Kostelec Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec

Více

pro rok 2016 Čl. 2 Účel použití

pro rok 2016 Čl. 2 Účel použití Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice pro rok 2016

Více

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 101.01.09 Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, 143 12 Praha 4 vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti pro rok 2010 v souladu

Více

ZÁKON. (zákon o veřejných sbírkách) ze dne 28. února Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ.

ZÁKON. (zákon o veřejných sbírkách) ze dne 28. února Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ. Sbírka: 117/2001 Částka: 47/2001 ZÁKON o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) ze dne 28. února 2001 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování podpor je všestranně rozvíjet

Více

Krajský úřad Zlínského kraje INFORMACE PRO POŘADATELE VEŘEJNÝCH SBÍREK

Krajský úřad Zlínského kraje INFORMACE PRO POŘADATELE VEŘEJNÝCH SBÍREK Krajský úřad Zlínského kraje INFORMACE PRO POŘADATELE VEŘEJNÝCH SBÍREK OBSAH: Co je veřejnou sbírkou? 2 Kdo může konat veřejnou sbírku? 2 Jaké přílohy musí právnická osoba doložit k oznámení o konání veřejné

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory 1/7 Město vyhlašuje dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností v oblasti sociální, na účely související s činností

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví. ČI. 1 Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví. ČI. 1 Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví ČI. 1 Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Břeclavi se v souladu s 84 odst. 4 a 85 písm. c) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Regionální granty 2009

Regionální granty 2009 Regionální granty 2009 Nadace O 2 vznikla v roce 2002 a od svého založení rozdělila na podporu neziskových projektů, které pomáhají dětem a mladým lidem, více než 120 milionů korun. Dlouhodobým, promyšleným

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží pro stanovení

Více

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 Schváleno: Radou města Varnsdorf dne 27.11.2014 usnesením č. 414/2014 1 Grantový program města Varnsdorf pro rok 2015 (zásady pro poskytování

Více

České dráhy, a.s. vyhlašují

České dráhy, a.s. vyhlašují České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 (dále jen vyhlašovatel) vyhlašují nezávazné

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý Zdroje pro správné skutky Petr Holý Definice dárcovství? Dávání peněz je radost. Lidé dávají rádi proto, že z toho mají dobrý pocit, přidá jim to na společenské vážnosti nebo ulehčí svědomí. Mají možnost

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HODINA DĚTEM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HODINA DĚTEM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HODINA DĚTEM I. Preambule Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) platí pro provádění zasílání finančních darů na webových stránkách www.hodinadetem.cz (dále jen Web ). Účelem

Více

komunitní portál o rekodifikaci

komunitní portál o rekodifikaci K NOZ 353: 353 (1) Nadace nesmí poskytnout nadační příspěvek osobě, která je členem jejího orgánu nebo která je zaměstnancem nadace, ani osobě jim blízké. (2) Nejsou-li pro to důvody zvláštního zřetele

Více

Zásady pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

Zásady pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou Zásady pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou I. Všeobecná ustanovení Tyto zásady stanoví postup při poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

Program 4.7 PODPORA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO ŽÁK Y S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Program 4.7 PODPORA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO ŽÁK Y S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Program 4.7 PODPORA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO ŽÁK Y S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 4 a) ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ Číslo a název programu:

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2016

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2016 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování dotací je všestranně rozvíjet

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2016 (dále jen program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2016 (dále jen program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2016 (dále jen program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží pro stanovení

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

Zajištění provozu mateřského centra na rok (dále jen Program )

Zajištění provozu mateřského centra na rok (dále jen Program ) - 1 - GRANTOVÝ PROGRAM Zajištění provozu mateřského centra na rok 2016 2017 (dále jen Program ) Článek 1 Úvodní ustanovení Grantový program s názvem Zajištění provozu mateřského centra na rok 2016 a 2017

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Směrnice pro poskytování informací Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2012. I. Úvodní ustanovení Nestátní neziskové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 474 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 474 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21. 298 8. funkční období 298 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla)

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla) Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla) Platnost od: 22.02.2016 Účinnost od: 23.02.2016 Zpracoval: Odbor sociálních

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 914 04 působnosti č. OLP/14/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 8. 1. 2013 usnesením č. 52/13/RK Smluvní strany:

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO

Více

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Město Humpolec 2016 Dotační program OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Žádost o poskytnutí finanční dotace ČÁST A/ Obecné údaje o žadateli Dotační program OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Žádost o poskytnutí dotace z

Více

Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa

Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa Registrační číslo ÚP: CHPM-provoz Úřad práce ČR krajská pobočka v: Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa 76 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zásady pro poskytování dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb z rozpočtu města Vyškova upravují, v návaznosti

Více

SMĚRNICE Č. 2/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE

SMĚRNICE Č. 2/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic SMĚRNICE Č. 2/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE Zastupitelstvo města Pardubic, v souladu s ustanovením

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka, Uherské Hradiště Mařatice, 1.máje 55, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 13. SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Pedagogická rada projednala

Více

Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016

Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016 Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016 1. Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESNĚN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. srpna 2014 č. 657 o změně Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

PROGRAM POMOCI ČLENŮM ODBOROVÝCH ORGANIZACí, SDRUŽENÝCH V OS ECHO, POSTIŽENÝM ŽIVELNOU UDÁLOSTÍ

PROGRAM POMOCI ČLENŮM ODBOROVÝCH ORGANIZACí, SDRUŽENÝCH V OS ECHO, POSTIŽENÝM ŽIVELNOU UDÁLOSTÍ NADACE SOLIDARITY nám. W. Churchil1a 2 113 S9 Praha 3 - Žižkov ItO: 25680366 PROGRAM POMOCI ČLENŮM ODBOROVÝCH ORGANIZACí, SDRUŽENÝCH V OS ECHO, POSTIŽENÝM ŽIVELNOU UDÁLOSTÍ V souladu se Statutem NADACE

Více

Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016

Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016 Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (mikrograntu) z rozpočtu Městské části Praha 8 na..na rok 2016 (VZOR) číslo: (uzavřená

Více

Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015

Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015 Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015 1. Obchodní společnost Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha 5 Smíchov, Radlická 2, PSČ: 150 00, IČ: 618 60 476, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů. ze dne č.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů. ze dne č. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů ze dne 17. 12. 2014 č. 14/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pravidla Rady Kraje Vysočina

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla)

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Platnost od: 22.02.2016 Účinnost od: 23.02.2016 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Zásady pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu

Zásady pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu HLAVNÍ MĚSTO PRAH A MAGISTRÁT HL AVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor sportu a volného času Zásady pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu I. Obecná ustanovení 1. Partnerství hl. m. Prahy v

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

SMLOUVA. I. Smluvní strany

SMLOUVA. I. Smluvní strany SMLOUVA o poskytnutí účelové finanční dotace na činnost Sboru dobrovolných hasičů Chotíkov na rok 2016 I. Smluvní strany Obec Chotíkov Se sídlem: Chotíkov 118 IČO: 00257834 DIČ: CZ 00257834 zastoupená:

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nemocnice Kyjov dodávka vybavení pro endoskopii SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nemocnice Kyjov dodávka vybavení pro endoskopii SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Nemocnice Kyjov dodávka vybavení

Více

JEDNIČKA PRO ROK podpora MHMP v sociální oblasti

JEDNIČKA PRO ROK podpora MHMP v sociální oblasti Městská část Praha 1 vyhlašuje II. kolo výběrového řízení grantového programu: JEDNIČKA PRO ROK 2012 - podpora MHMP v sociální oblasti Dotace se vztahuje na následující druhy sociálních služeb: Pečovatelská

Více

Pravidla pro poskytování Stipendia Statutárního města Teplice

Pravidla pro poskytování Stipendia Statutárního města Teplice Pravidla pro poskytování Stipendia Statutárního města Teplice K posílení ekonomického rozvoje a rozvoje lidských zdrojů vyhlašuje Statutární město Teplice Stipendijní program Statutárního města Teplice,

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová rozhodlo o stanovení oblastí pro

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Obec Šestajovice Husova 60 250 92 Šestajovice Směrnice č. 1 / 2015 Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Čl. 1 Základní ustanovení 1. Hlavním posláním

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2016

Dotační program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2016 1/5 Město vyhlašuje Dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností či s realizací akcí v oblasti životního prostředí.

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2010. I. Úvodní ustanovení Nestátní neziskové

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou :

Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou : Jak darovat? Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou : Hlavním posláním Sdružení je informovanost členů

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM zřízená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

Výzva k předkládání grantových projektů

Výzva k předkládání grantových projektů Výzva k předkládání grantových projektů NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 1. Identifikace výzvy

Více

Čl. 1 Důvod a účel podpory

Čl. 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast rozvoj. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel podpory

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle části páté

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Město Jílové u Prahy

Město Jílové u Prahy Město Jílové u Prahy Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy Z Á S A D Y pro poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu města na údržbu a úpravy stavby Zastupitelstvo města Jílové u Prahy (dále jen

Více

Výňatek z vnitřního příkazu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových č. 16/2004 Veřejné zakázky

Výňatek z vnitřního příkazu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových č. 16/2004 Veřejné zakázky Výňatek z vnitřního příkazu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových č. 16/2004 Veřejné zakázky Osobní působnost (závaznost): Tento vnitřní předpis je závazný pro zaměstnance všech pracovišť Úřadu

Více

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby.

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby. Platné znění částí zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 420/2011

Více

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

Výzva k předkládání grantových projektů

Výzva k předkládání grantových projektů Výzva k předkládání grantových projektů NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS II

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce (2015)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce (2015) Obec Kunějovice PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce (2015) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Obec Kunějovice v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Článek 1. Obecná část 1. Zásady pro poskytování finančních podpory z rozpočtu Libereckého kraje (dále jen kraj) upravují v návaznosti

Více

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim Zastupitelstvo města Toužim se usneslo na těchto pravidlech pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim (dále jen Pravidla

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU s názvem 03/17/B/SP/OM/Ad,, Oprava volného bytu č.3 na ul.vaškova 2626/21 v Moravské- Ostravě zadávaná jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. 27,31

Více

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu Směrnice č. 5/14 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Poskytování informací Vypracoval: Mgr. Nella Slavíková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více