VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

2 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 1. Organizace 5 2. Náplň a rozsah činnosti 7 3. Památková péče 8 4. Správa památkových objektů Věda a výzkum Publikační a přednášková činnost Prezentační a vzdělávací činnost Klíčové projekty památkové péče Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 24 o svobodném přístupu k informacím VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze Na Perštýně 12/ Praha 1-Staré Město Redakce: Mgr. Martin Hořák Grafická úprava a sazba: F.R.Z. agency, Brno Tisk: Graspo CZ, a. s., Zlín Vydal Národní památkový ústav Valdštejnské nám Praha 1 Praha 2009 Neprodejné

3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE V průběhu roku 2008 zajišťovalo naše územní odborné pracoviště v rámci své hlavní činnosti zejména průběžné vyřizování písemných vyjádření podle 14 zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči. Vcelku se daří naplňovat i novelu z roku 2007 stran stanovených lhůt k vyřízení, což přispělo ke snížení napětí mezi zúčastněnými aktéry vedených správních řízení. Snahou a cílem práce odborné složky ústavu je a musí být sledování oborových priorit na úkor podružných témat, která nejednou zahlcují neúměrně denní chod pracoviště. Krizovou situaci absence odborné náměstkyně Ing. arch. Martiny Bártové zprvu dlouhodobá nepřítomnost a posléze rozvázání pracovního poměru k 1. srpnu se podařilo překlenout jen provizorním pověřením PhDr. Evy Skalické s vyústěním v opětovný nástup arch. Bártové počátkem roku Zároveň provázely neblahé okolnosti i obsazení místa vedoucí oddělení péče o Pražskou památkovou rezervaci, kde za dlouhodobě nemocnou Ing. Milenu Ernýgrovou vedla oddělení obětavě i při své celé agendě Ing. arch. Marketa Lierová, vystřídaná v posledním kvartálu zkušebně Mgr. Martinem Hořákem. Za těchto okolností jsem přistoupil k zintenzivnění svolávání Památkové rady ředitele i schůzek s odborníky, spolutvůrci metodik i památkové legislativy. Díky jsem v tomto směru zavázán i kolegyním ředitelkám a kolegům ředitelům z jiných územních odborných pracovišť. Z rozhodnutí ústředního pracoviště bylo pracoviště vytipováno jako pilotní pro zavedení nového spisového softwaru, takzvaného e-spisu. Vše probíhalo za plného provozu od 10. března, přičemž nastaly značné problémy s konvergencí dat a okamžitým vyhledáváním potřebných údajů. Jeho implementace se ukázala pro naše potřeby nevhodná a vysoce nákladná, pročež i z tohoto důvodu jsme byli nuceni experiment ukončit. Pro ladný chod denní agendy to ovšem znamenalo v jarních a letních měsících značnou zátěž a vyvolalo mezi pracovníky nebývalou nelibost již vzhledem k faktu, že během jednoho roku jsme instalovali dva nové odlišné softwary, které bylo nutno se ihned učit. Při všech naznačených obtížích pracoviště či spíše pracovníci nezkolabovali a všechny odborné poznávací, evidenční, dokumentační a výzkumné úkoly řešili bez zásadních problémů. Z velkých památkových akcí obnovy pokračovala bedlivě sledovaná oprava Karlova mostu a Hlavního nádraží, areálu Gröbeho vily na Královských Vinohradech nebo Bílkovy vily, dokončena byla adaptace Schwarzenberského paláce na Hradčanech pro expozici barokního umění ze sbírek Národní galerie či renovace neorenesančního sídla České spořitelny v Rytířské 29. Další památkové kauzy připomenou následné kapitoly. Vedle hlavní činnosti byla rozvíjena košatěji než dříve spolupráce s médii, zejména s Českou televizí, kde zejména v sobotním pravidelném poledním pořadu Z metropole prezentují páni redaktoři Sojka a Jíra známé i zapomenuté pražské památky. Tak byla připomenuta kupříkladu žižkovská urbanizace s hrubým vstupem panelové výstavby za komunistického režimu, nález raně gotických maleb v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři nebo osud křižovnického dvora ve Slivenci. Naši odborníci též kooperovali na dlouholetém projektu agentury Foibos o slavných vilách. Novou prezentaci aktuálních památkových námětů mají prosklené výlohy v parteru sídla územního pracoviště, kde se lidé často zastavují a zajímají se o novinky. V měsíci dubnu se konala partnerská návštěva na Slovensku, spojená se setkáním s kolegy památkáři v Bratislavě a výměnou názorů i zkušeností v oboru. Na mezinárodním poli došlo na přelomu února a března k návštěvě delegace Centra světového dědictví UNESCO, vedené přímo jeho ředitelem Francesco Bandarinem. Naše územní odborné pracoviště poskytlo součinnost při pochůzkách Prahou, jejíž trvající památkové hodnoty přítomní kvitovali. V mantinelech nesčetných zákonných omezení jsme dále vedli jednání o získání nového vhodného archeologického depozitáře a doufáme, že i tento potřebný úkol splníme v přijatelném horizontu dvou let. O činnosti samostatného odboru archeologie je pojednáno v samostatné kapitole. V roce padesátého výročí přijetí prvního památkového zákona splnilo naše územní odborné pracoviště většinu vytyčených úkolů a chci vyslovit poděkování kolegyním a kolegům, kteří obětavě plní mnohdy nelehké úkoly, a to i při kumulaci funkcí, tj. nejednou v nastaveném čase, nenastaveném přitom vždy odměnou. Poznávání památkových hodnot milovaného města má zřejmě zvláštní sílu k překonávání obtíží... PhDr. Michael Zachař, ředitel 3

4

5 1. ORGANIZACE Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze Na Perštýně 12/ Praha 1 Staré Město Tel: Fax: Internetová prezentace Odboru archeologie: IČO: ZPŮSOB ZŘÍZENÍ: Rozhodnutí o splynutí dosavadních státních příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury na úseku státní památkové péče v Národní památkový ústav (č. j /2002) ZŘIZOVATEL: Ministerstvo kultury ČR VEDOUCÍ PRACOVNÍCI PhDr. Michael Zachař, ředitel tel.: , Ing. arch. Martina Bártová, odborná náměstkyně, územní konzervátorka (do ) tel.: , PhDr. Eva Skalická, odborná náměstkyně, územní konzervátorka (od do ) tel.: , PhDr. Zdeněk Dragoun, vedoucí Samostatného odboru archeologie tel.: , Ing. Vladimír Kutílek, provozně-ekonomický náměstek tel.: , 5

6 ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VĚKU STAV K muži ženy celkem % muži % ženy % celkem do 20 let 1,00 0,00 1,00 1,03 0,00 1,03 do 30 let 3,00 11,00 14,00 3,09 11,34 14,43 do 40 let 14,00 14,00 28,00 14,43 14,43 28,87 do 50 let 3,00 12,00 15,00 3,09 12,37 15,46 do 60 let 8,00 19,00 27,00 8,25 19,59 27,84 do 70 let 5,00 6,00 11,00 5,15 6,19 11,34 nad 70 let 0,00 1,00 1,00 0,00 1,03 1,03 celkem 34,00 63,00 97,00 35,05 64,95 100,00 ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VZDĚLÁNÍ STAV K dosažené vzdělání muži ženy celkem % muži % ženy základní ,00 3,09 vyučen ,06 3,09 úplné střední ,03 3,09 úplné střední odborné ,25 15,46 vyšší odborné ,00 2,06 vysokoškolské ,71 38,14 celkem ,05 64,95 CELKOVÝ PRŮMĚRNÝ PLAT Průměrný hrubý měsíční plat Kč VZNIKLÉ A SKONČENÉ PRACOVNÍ A SLUŽEBNÍ POMĚRY K stav počet nástupy 30 odchody 34 TRVÁNÍ PRACOVNÍHO A SLUŽEBNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCŮ K doba trvání počet % do 5 let 45 46,39 do 10 let 25 25,77 do 15 let 10 10,31 do 20 let 7 7,22 nad 20 let 10 10,31 celkem ,00 6

7 PORADNÍ ORGÁNY ŘEDITELE Památková rada (PR) Památková rada je poradním orgánem v otázkách problematiky památkové péče. Vyjadřuje se k předloženým záměrům, studiím a projektům v případech dotýkajících se závažným způsobem významných památkových objektů, urbanistických a panoramatických hodnot v hlavním městě Praze, urbanistických celků a novostaveb v historickém kontextu města. Předkládá iniciativní návrhy v otázkách stavu a využití památkových objektů. V roce 2008 se uskutečnila 4 zasedání Památkové rady, na nichž bylo projednáno 20 případů. Složení PR: PhDr. Michael Zachař, Ing. arch. Michal Bartošek, Ing. arch. Martina Bártová, PhDr. Kateřina Bečková, Prof. Ing. arch. Bohumil Fanta, CSc., Prof. PhDr. Mojmír Horyna, Pavel Jerie, Ing. arch. Jan Sedlák, Ing. arch. Ladislav Stupka, Ing. arch. Milan Šarapatka, Ing. arch. Ivan Vavřík. Regionální hodnotitelská komise (RHK) Regionální hodnotitelská komise NPÚ ÚOP v hl. městě Praze posuzuje a doporučuje (nedoporučuje) návrhy na prohlášení objektů za kulturní památku před jejich odesláním na MK ČR. V roce 2008 proběhlo 6 zasedání a bylo projednáno 56 bodů programu. Celkem 45 objektů doporučila komise prohlásit kulturní památkou, ve 4 případech nedoporučila zrušení památkové ochrany, 3 návrhy na prohlášení zamítla a ve dvou případech doporučila jejich dopracování. Složení RHK: PhDr. Michael Zachař, Ing. arch. Martina Bártová, Ing. arch. Alexandra Křížová, PhDr. Benjamin Frágner (do 3. zasedání), doc. Ing. arch. František Kašička (do 3. zasedání), Ing. Inka Truxová, PhDr. Jan Jakub Outrata, Mgr. Ladislav Valtr (od 4. zasedání). Pražská archeologická komise (PAK) Slouží jako poradní orgán ředitele NPÚ ÚOP v hl. městě Praze. Archeologický odbor zajišťuje její činnost, včetně personálního obsazení postů předsedy a tajemníka. Komise schvaluje žádosti o přidělení finančních prostředků z Programu podpory záchranných archeologických výzkumů MK ČR, dále koordinuje provádění archeologických výzkumů na území hlavního města Prahy, jmenuje koreferenty a koreferentské komise jednotlivých výzkumů a dohlíží na odbornou kvalitu jejich provedení. V roce 2008 komise zasedala celkem patnáctkrát. Složení PAK: PhDr. Zdeněk Dragoun (předseda), PhDr. Zdeněk Lochmann (tajemník), PhDr. Tomáš Alušík, Ph.D., PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D., PhDr. Michal Bureš, Mgr. Pavla Popelářová, PhDr. Jan Frolík, CSc., PhDr. Petr Juřina, Mgr. Vojtěch Kašpar, Mgr. Miroslava Šmolíková, Mgr. Milan Kuchařík, Mgr. Kateřina Postránecká, Mgr. Jaroslav Řídký, Mgr. Petra Zemanová Redakční rada (RR) Redakční rada sestavuje a schvaluje ediční plán, zajišťuje odborné posudky příspěvků, vydání Sborníku a Výroční zprávy ústavu. Domácí členové RR: PhDr. Zdeněk Dragoun Lenka Matiášková PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. Mgr. Petr Vaňous Externí členové RR: PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D. Ing. arch. Karel Kuča 2. NÁPLŇ A ROZSAH ČINNOSTI Historie Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hl. městě Praze se datuje od roku Jeho vznik souvisí s přijetím zákona 22/1958 Sb., o kulturních památkách a zákonem 60/1960 Sb., o národních výborech. V roce 1960 bylo konstituováno Středisko památkové péče a ochrany přírody hlavního města Prahy a byl schválen organizační řád. Roku 1965 došlo 7

8 ke zřízení samostatného útvaru pro archeologické výzkumy. Název organizace se několikrát změnil: Středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Pražský ústav státní památkové péče a ochrany přírody, Pražský ústav památkové péče, Státní památkový ústav v hlavním městě Praze. V roce 1991 došlo k oddělení ochrany přírody. V roce 2000 skončila zřizovatelská úloha Magistrátu hlavního města Prahy a zřizovatelem se tak jako u ostatních památkových ústavů stalo Ministerstvo kultury ČR. S účinností od splynuly všechny památkové ústavy v Národní památkový ústav. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl. městě Praze zajišťuje úkoly státní památkové péče v celém rozsahu hl. města Prahy. KOMISE V NPÚ ÚOP V HL. MĚSTĚ PRAZE Regionální hodnotitelská komise (viz kap. 1, Poradní orgány ředitele) Komise pro posuzování žádostí o příspěvek z Havarijního programu Složení: Ing. Milena Ernýgrová, Ing. Radka Šatopletová, PhDr. Jan Jakub Outrata, Ing. arch. Martina Bártová Komise pro posuzování žádostí o příspěvek z Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny Složení: Ing. Milena Ernýgrová, Ing. Radka Šatopletová, PhDr. Jan Jakub Outrata, Ing. arch. Martina Bártová SPOLUPRÁCE S MINISTERSTVEM KULTURY ČR, SAMOSPRÁVAMI A ODBORNÝMI ORGANIZACEMI Spolupráce pražského územního pracoviště NPÚ s Ministerstvem kultury ČR zahrnuje součinnost a výměnu informací v oblastech jako prohlašování, rušení prohlášení a reidentifikace kulturních památek, posuzování žádostí o příspěvek z jednotlivých dotačních programů MK ČR (viz přehled za rok 2008 v kap. 3), reakce na podněty Památkové inspekce MK ČR, monitoring Pražské památkové rezervace a podobně. Ve vztahu k místním samosprávným orgánům probíhá nejtěsnější spolupráce s Magistrátem hlavního města Prahy. Zástupci územního odborného pracoviště (PhDr. Michael Zachař, Ing. arch. Martina Bártová) působí v poradním Sboru expertů pro památkovou péči Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP a vzájemná interakce je dále posilována formou operativních schůzek. Představitelé územního pracoviště jsou zváni k účasti v různých odborných grémiích a hodnotitelských komisích zřizovaných orgány samosprávy. Příkladem může být expertní skupina Památkáři týmu Národní knihovna (PhDr. Michael Zachař a Ing. arch. Martina Bártová), Pracovní skupina primátora hlavního města Prahy k zajištění revitalizace Staroměstské radnice a okolí (PhDr. Michael Zachař a PhDr. Zdeněk Dragoun) či Komise pro regeneraci památek při MČ Praha 10 (Ing. arch. Bártová a Ing. arch. Miloš Tins). Spolupráce s odbornými organizacemi a profesními sdruženími probíhá především na bázi individuální iniciativy jednotlivých pracovníků územního odborného pracoviště. Ti v roce 2008 působili například ve společnosti Archaia Praha, o. p. s., Archaia Brno, o. p. s., v Archeologické evaluační komisi AV ČR, v České archeologické společnosti, v klubu Augusta Sedláčka, ve Společnosti přátel starožitností, Uměleckohistorické společnosti českých zemí, Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče, v České komoře architektů, v České komoře stavebních inženýrů a techniků, v Klubu Za starou Prahu a dalších. 3. PAMÁTKOVÁ PÉČE Zpracování odborných vyjádření Odborná vyjádření vydává NPÚ ÚOP v hl. městě Praze převážně jako podklad pro správní rozhodnutí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP. Menší část vyjádření pak vzniká na přímou žádost majitelů či správců památek. Zpracování odborných vyjádření je především úkolem tří oddělení spadajících do útvaru odborného náměstka: oddělení péče o Pražskou památkovou rezervaci, oddělení péče o území mimo pražskou památkovou rezervaci a oddělení dokumentace, evidence a památkových průzkumů. Do přípravy odborných vyjádření se ale v závislosti na typu stavební akce zapojuje rovněž samostatný archeologický odbor. Oddělení péče o Pražskou památkovou rezervaci (PPR) se zabývá veškerou agendou související se stavební činností na území PPR mimo objekty a areály národních kulturních památek. Stěžejní náplní činnosti oddělení péče o území mimo PPR je naproti tomu posuzování stavební činnosti na území 17 památkových zón a 2 rezervací lidové architektury, které se leží za hranicemi PPR. Odborná vyjádření formulovaná oddělením dokumentace se nejčastěji vztahují k prohlášení respektive zrušení prohlášení věci 8

9 za kulturní památku a dále se týkají agendy vyplývající ze zákona č. 71/1991 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Odbor archeologie vede centrální databázi stavebních akcí na území Prahy, při nichž by mohlo dojít k zachycení archeologických nálezů. Podmínky pro ochranu archeologických lokalit jsou vtělovány do odborných vyjádření NPÚ ÚOP v hlavním městě Praze. Kromě zpracování odborných vyjádření poskytují pracovníci NPÚ ÚOP v hl. městě Praze odborné konzultace ve všech fázích projektové přípravy i vlastní realizace staveb a zajišťují odborný dohled nad stavební a restaurátorskou činností. Pravidelně se účastní kontrolních dnů. Zvláště intenzivní je účast na těchto dnech v případě významných akcí stavební obnovy. V roce 2008 se jednalo například o obnovu Salmovského paláce, Malostranské besedy, Bílkovy vily, Havlíčkových sadů a dalších objektů či areálů. SOUHRNNÝ PŘEHLED VŠECH ODBORNÝCH VYJÁDŘENÍ ZHOTOVENÝCH V ROCE 2008* Správní orgány/kraj ÚPD Odborná vyjádření Ostatní Celkem dle 14 Praha Celkem PŘEHLED ODBORNÝCH VYJÁDŘENÍ V ROCE 2008 HISTORICKÁ ZELEŇ Pověřené obce Odborná vyjádření Ostatní Celkem dle 14 zákona č. 20/87 sb. Praha 1 15 nesledováno 15 Praha 2 12 nesledováno 12 Praha 3 3 nesledováno 3 Praha 4 2 nesledováno 2 Praha 5 12 nesledováno 12 Praha 6 17 nesledováno 17 Praha 7 13 nesledováno 13 Praha 8 2 nesledováno 2 Praha 10 1 nesledováno 1 Praha 14 1 nesledováno 1 Celkem 78 nesledováno 78 SPOLUPRÁCE S KRAJI S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ V roce 2008 se NPÚ ÚOP v hl. městě Praze formou odborných konzultací a dílčích autorských vstupů svých pracovníků podílel na vytvoření Management plánu Prahy. Vznik tohoto dokumentu, jehož přípravou byl pověřen Útvar rozvoje hlavního města Prahy ve spolupráci s Odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP, vyplývá z podmínek zápisu historického jádra Prahy na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO a doporučení Výboru světového dědictví. Jeho smyslem je vytvoření komplexního řídícího plánu, který by umožnil koordinaci existujících nebo zamýšlených regulačních opatření pro historické jádro hlavního města a stanovení podmínek účinné ochrany hodnot, jež vedly k zápisu Prahy na Seznam světového dědictví. Schválení první, analytické části tohoto dokumentu Radou a Zastupitelstvem HMP by mělo proběhnout v roce V následujících letech se počítá s pravidelnou aktualizací Management plánu. * V rámci plnění úkolů vyplývajících ze zavádění elektronické spisové služby testovalo NPÚ ÚOP v hl. městě Praze po část roku 2008 program e-spis, specializovaný na podporu evidence a kontrolu oběhu spisů. V závěru roku pak pracoviště začalo využívat systém spisové služby, jenž je součástí internetového informačního systému MonumNet. Aplikace celkem tří systémů spisové služby v průběhu jednoho kalendářního roku limituje možnosti hromadné analýzy dat. Proto v tabulce výjimečně nečleníme odborná vyjádření dle jednotlivých městských částí, resp. pověřených obcí, ale přinášíme údaj o počtu vyjádření pro celé území hlavního města Prahy. 9

10 ZAJIŠTĚNÍ A KOORDINACE HODNOCENÍ PRO VÝBĚR AKCÍ OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK URČENÝCH DO PROGRAMŮ MK ČR NA ÚSEKU PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborní pracovníci NPÚ ÚOP v hl. městě Praze průběžně sledují stav památkového fondu v oblastech své územní působnosti, informují majitele a správce objektů o dotačních programech MK ČR na poli památkové péče a poskytují jim odbornou pomoc při podávání žádostí. Za účelem vyhodnocení žádostí byly územním pracovištěm v roce 2008 vytvořeny dvě interní komise (viz kapitolu 2, Náplň a rozsah činnosti). Přehled prostředků vyčleněných v roce 2008 v rámci programů MK ČR pro památky na území Prahy je obsažen v níže připojených tabulkách. PŘEHLED VŠECH DOTACÍ PŘIDĚLENÝCH MK ČR V ROCE 2008 NA AKCE KONTROLOVANÉ NPÚ ÚOP V HL. MĚSTĚ PRAZE Název dotace MK ČR Dotace v tis. Kč Havarijní program Program záchrany architektonického dědictví Program regenerace MPR a MPZ 1 308,4 Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny 820 Program restaurování Program podpory záchranných archeologických výzkumů 735 Celkem 9 022,4 HAVARIJNÍ PROGRAM V ROCE 2008 Poř. Obec, kat. území Okres Název památky Navržená dotace Přidělená dotace číslo v tis. Kč MK ČR v tis. Kč 156 Vyšehrad Praha dům čp Ďáblice Praha Battistova cihelna čp Malá Strana Praha dům čp. 24 a Malá Strana Praha dům čp Nové Město Praha kostel sv. Michala Staré Město Praha dům čp Holešovice Praha dům čp Malá Strana Praha klášter Panny Marie Vítězné Celkem PROGRAM ZÁCHRANY ARCHITEKTONICKÉHO DĚDICTVÍ V ROCE 2008 Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč Praha 1 Staré Město kostel sv. Anny restaurátorské práce v interiéru kostela 600 Praha 1 Nové Město kostel sv. Voršily obnova krovu, střešního pláště, oprava havarijních vnějších omítek Celkem

11 PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ ALOKACE DOTACÍ V ROCE 2008 MPR/MPZ Památka Akce Dotace v tis. Kč MPR kostel sv. Tomáše, Letenská ul., Praha 1 oprava horní části střechy kostela 182 MPR klášter Pražského Jezulátka, Karmelitská ul., Praha 1 odstranění havarijního stavu střechy nad ambitovou chodbou, výměna krytiny, klempířských prvků, oprava krovu 91 MPR kostel sv. Havla, Havelská, Praha 1 restaurování vitrážového okna severní fasáda 72 MPR kostel sv. Jakuba, Jakubská ul., Praha 1 oprava fasády kamenných portálů 182 MPR kostel sv. Jindřicha, Jindřišská, Praha 1 obnova pláště bočních kaplí na severní straně kostela 91 MPR kostel sv. Haštala, Haštalské nám. 788/3, Praha 1 restaurátorský průzkum a restaurování gotických nástěnných maleb v sakristii 72 MPR kostel sv. Vojtěcha, Pštrossova 17, Praha 1 oprava a restaurování truhlářských prvků a kování 36,4 MPR Jeruzalémská 7 čp Jubilejní synagoga, Praha 1 restaurování vstupní haly 115,57 MPR dům U zeleného jalovce, čp. 233, Praha 1 restaurování klasicistních dveří + oprava pískovcového portálu v uliční fasádě 66,43 MPZ kostel sv. Ludmily, náměstí Míru, Praha 2 (OP PPR) obnova pláště a střechy jižní lodi a presbytáře kostela 200 MPR kostel sv. Václava na Zderaze, Resslova ul., Praha 2 oprava stávajících táhel a zajištění stability kostela 200 Celkem 1 308,4 PROGRAM PÉČE O VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE A ZÓNY V ROCE 2008 VPR Objekt Akce obnovy Navržená Přiděleno nebo VPZ dotace v tis. Kč MK ČR v tis. Kč VPZ čp. 4, parc. č. 116/1 a 117/1 Obnova areálu fary při kostele sv. Petra a Pavla v Praze-Bohnicích s přilehlými hospodářskými budovami PROGRAM RESTAUROVÁNÍ MOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK V ROCE 2008 Obec Objekt Název památky Schválená dotace v tis. Kč Praha 1 Staré Město kostel sv. Ducha Hlavní oltář 300 Praha 1 Hradčany kostel Narození Páně v Loretě Malované výplně dveří tří skříní 70 Praha 1 Hradčany kostel sv. Jana Nepomuckého obraz sv. Jan Evangelista na Pathmu a obraz Smrt sv. Vojtěcha 200 Praha 1 Malá Strana kostel sv. Mikuláše obraz Korunování Trním z Pašijového cyklu 80 Praha 1 Nové Město Národní divadlo obrazy: Jaro, Léto, Podzim, Zima, Praha, Přemyslovci, Lucemburkové, Habsburkové, Blaník, Radhošť, Hostýn, Domažlice, Tábor, Velehrad, Hradčany, Vyšehrad, Říp 250 Praha 2 Nové Město kostel Nejsvětější Trojice oltář sv. Jana Nepomuckého 140 Celkem PŘEHLED AKCÍ PROGRAMU PODPORY ZÁCHRANNÝCH ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ V ROCE 2008 Pověřená obec Obec Památka/archeologická lokalita Dotace v tis. Kč Praha 9 Miškovice Miškovice Na Kačence 180 Praha 15 Hostivař Hostivař RD 30 Praha 18 Třeboradice Třeboradice výstavba RD 525 Celkem 735 ARCHEOLOGIE V NPÚ ÚOP V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Samostatný odbor archeologie NPÚ ÚOP v hl. městě Praze je specializovaným pracovištěm zaměřeným na komplexní archeologický výzkum Prahy. Hlavní činností odboru je vedle výkonu a koordinace archeologické činnosti ve smyslu státní památkové péče (viz také podkapitolu Zpracování odborných vyjádření) realizace záchranných archeologických výzkumů na území hlavního města, především v jeho historickém jádru. Jedním ze specifických poslání odboru je projednání a distribuce finančních prostředků z Programu podpory záchranných archeologických výzkumů poskytovaných Ministerstvem kultury České republiky (viz tabulku výše). Odborní pracovníci se vedle terénní činnosti věnují zpracování a vyhodnocování nových i starších poznatků získaných výzkumy. 11

12 POČET ARCHEOLOGICKÝCH AKCÍ REALIZOVANÝCH V ROCE 2008 Archeologické akce Dohled Záchranný archeologický výzkum 33 Celkem 33 Počet PŘEHLED ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ V ROCE 2008 Č. akce Název akce Vedoucí Okres ZAV/dohled 2008/01 Malá Strana, Vítězná čp. 420, Újezd čp. 421 J. Havrda Praha 1 ZAV 2008/02 Malá Strana, Všehrdova čp. 562 M. Tryml Praha 1 ZAV 2008/03 Podolí, Pod Vyšehradem ppč. 42, kostel sv. Michaela Archanděla J. Podliska Praha 4 ZAV 2008/04 Staré Město, Karolíny Světlé čp. 979 Z. Dragoun, T. Cymbalak Praha 1 ZAV 2008/05 Malá Strana, Lázeňská čp. 287 M. Kovář Praha 1 ZAV 2008/06 Staré Město, Křižovnické náměstí ppč Z. Dragoun, T. Cymbalak Praha 1 ZAV 2008/07 Malá Strana, Hellichova ppč J. Havrda, M. Tryml Praha 1 ZAV 2008/08 Nové Město, Františkánská zahrada, ppč. 665 J. Havrda Praha 1 ZAV 2008/09 Staré Město, Dlouhá čp. 733 Z. Dragoun Praha 1 ZAV 2008/10 Nové Město, Ostrovní ppč. 838/2, 845/1 J. Podliska, T. Cymbalak Praha 1 ZAV 2008/11 Nové Město, Na hrádku ppč J. Podliska Praha 2 ZAV 2008/12 Staré Město, Vejvodova čp. 442 J. Podliska, M. Kovář Praha 1 ZAV 2008/13 Nové Město, Národní ppč. 841, 842, Mikulandská čp. 135 J. Podliska, T. Cymbalak Praha 1 ZAV 2008/14 Malá Strana, Hellichova čp. 300 J. Havrda, M. Tryml Praha 1 ZAV 2008/15 Malá Strana, Karmelitská čp. 385 J. Havrda Praha 1 ZAV 2008/16 Staré Město, U obecního dvora čp. 800 J. Havrda Praha 1 ZAV 2008/17 Malá Strana, Újezd ppč.1053, Hellichova ppč.1054 M. Tryml Praha 1 ZAV 2008/18 Nové Město, Benátská ppč J. Podliska Praha 2 ZAV 2008/19 Malá Strana, Míšeňská čp. 73 J. Havrda, T. Cymbalak Praha 1 ZAV 2008/20 Nové Město, Kateřinská ppč J. Podliska Praha 1 ZAV 2008/21 Nové Město, Vodičkova ppč. 2381/1, Jungmannova ppč M. Selmi Wallisová Praha 1 ZAV 2008/22 Staré Město, Kaprova čp. 14 Z. Dragoun Praha 1 ZAV 2008/23 Staré Město, Celetná čp. 558 Z. Dragoun Praha 1 ZAV 2008/24 Vyšehradská čp. 431 J. Podliska Praha 2 ZAV 2008/25 Staré Město, U Milosrdných ppč. 1037, Kozí ppč. 1035, Dušní ppč J. Havrda Praha 1 ZAV 2008/26 Malá Strana, Sněmovní čp. 171 M. Tryml Praha 1 ZAV 2008/27 Staré Město, Masná čp. 699 Z. Dragoun, T. Cymbalak Praha 1 ZAV 2008/28 Nové Město, Karlovo náměstí čp. 502 J. Podliska Praha 2 ZAV 2008/29 Staré Město, Na Rejdišti čp. 77 J. Podliska Praha 1 ZAV 2008/30 Malá Strana, Sněmovní čp. 164 J. Havrda Praha 1 ZAV 2008/31 Staré Město, Staroměstské náměstí čp. 604 Z. Dragoun Praha 1 ZAV 2008/32 Nové Město, Křemencova čp. 176 T. Cymbalak Praha 1 ZAV 2008/33 Staré Město, Linhartská čp. 136 Z. Dragoun Praha 1 ZAV POČET NÁLEZOVÝCH A JINÝCH ZPRÁV ZPRACOVANÝCH V ROCE 2008 Typ Závěrečná nálezová zpráva z archeologického výzkumu 20 Předběžná nálezová zpráva z archeologického výzkumu 12 Konzervátorská zpráva Celkem 32 Počet NOVÉ PŘÍRŮSTKY V EVIDENCI A DOKUMENTACI Počet evidovaných restaurátorských zpráv (fond RZ): celkem z toho v roce 2008 bylo nově evidováno 359 zpráv. Fond eviduje zprávy restaurátorských záměrů, průzkumů a vlastního restaurování, které jsou ještě zpracovávány ve formě soupisu pro NPÚ ÚP. 12

13 Celkový stav knihovny a archivu k : Celkem svazků z toho v roce 2008 přibylo celkem 307 svazků (nákup knih je limitován nízkým rozpočtem) Celkem svazků časopisů z toho za rok 2008 přibylo 7 ročníků V roce 2008 bylo zapůjčeno 494 titulů z knihovny ústavu pracovníkům NPÚ ÚOP Praha Plánová dokumentace zaměření a rekonstrukce objektů: položek z toho za rok 2008 přibylo 222 inventárních čísel plánové dokumentace a 43 inventárních čísel dokumentace týkající se rekonstrukce objektů. Původní plány a dokumentace objektů: položek, z toho za rok 2008 přibylo 88 inventárních čísel. Nálezové zprávy odborných průzkumů budov: 466 položek z toho za rok 2008 přibylo 15 zpráv. Historie: Fond archiválií, článků a drobných odborných statí o jednotlivých pragensiích obsahuje 167 zapsaných inventárních čísel, v roce 2008 přibylo 13 položek. Stavebněhistorické průzkumy (pasporty) V oddělení dokumentace je uloženo celkem: ks stavebněhistorických průzkumů přírůstek za rok 2008 činil 57 ks, 287 ks blokových pasportů s barevným označením, 129 ks blokových pasportů s textem + fotografiemi, 32 ks blokových pasportů s textem, 40 ks vyhodnocení obcí 98 svazků stavebního vývoje obcí, 73 svazků urbanistických studií, 28 svazků Langweilova modelu fotografie bloků 149 svazků dokumentace a vyhodnocení řemeslných a uměleckořemeslných prvků v objektech (terénní výzkum) přírůstek za rok 2008 je 27 ks. Archiv fotografií, negativů a CD Vlastní fotodokumentace: archivních negativů 474 skleněných negativů digitálních snímků přístupných na síti ústavu přírůstek roce 2008 cca snímků 673 ks CD a DVD z toho v roce 2008 přírůstek 111 inv. čísel ks diapozitivů 378 ks diapozitivů z pozůstalosti arch. Bendelmayera V roce 2008 bylo zhotoveno digitálních snímků a bylo natočeno 7 filmů v rámci ISO (movité památky) Fotografie od cizích fotografů: položek, přírůstek za rok inventárních čísel Digitalizace údajů o památkovém fondu V roce 2008 se pracovníci pražského územního pracoviště začali podrobně seznamovat s aplikacemi MIS a GIS, které jsou součástí Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP). Prozatím nedošlo k hromadnému ukládání dat do těchto metainformačních systémů, a to zejména proto, že nebyl k dispozici lokální MIS server. Oba systémy se tak uplatnily zejména při řešení dílčích úkolů a vědecko výzkumných záměrů. Konkrétně byly do systému MIS vkládány fotografie k vybraným stavbám v Praze 13

14 6, a to v rámci úkolu č. 402 výzkumného záměru Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence kulturního dědictví 19. a 20. století (viz kapitolu 5, Věda a výzkum). Systém pro digitální ukládání mapových podkladů GIS byl využíván referátem monitoringu při zakreslování aktuálních stavebních akcí na území Pražské památkové rezervace, památky UNESCO. Zároveň byl referátem reidentifikace kulturních památek zahájen zkušební provoz GIS. K digitalizaci fondu movitých památek byla dále využívána databáze ArtGuard, a to v rámci úkolu č. 203 výzkumného záměru Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence movitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny (viz kapitolu Věda a výzkum). Referát reidentifikace pokračoval v digitalizaci reidentifikačních karet nemovitých kulturních památek pomocí aplikace ReList, umožňující jejich export do PDF. Územní odborné pracoviště v průběhu roku aktivně sledovalo vývoj kolem zavádění Integrovaného informačního systému památkové péče a jeho zástupci se účastnili příslušných jednání. 4. SPRÁVA PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ Mimo vlastní sídlo ÚOP čp. 356/I, neprovozuje územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze žádný jiný objekt. 5. VĚDA A VÝZKUM Pracovníci NPÚ ÚOP v hl. městě Praze se v roce 2008 podíleli na realizaci sedmi úkolů v rámci tří výzkumných záměrů Institucionální vědy a výzkumu: 2. Výzkumný záměr: Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence movitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny garant: PhDr. Jaromír Míčka, ÚOP v Brně Číslo: 203 Úkol: Systematická odborná obnova identifikace movitého památkového fondu (s výjimkou mobiliárních fondů kulturních památek) Řešitel: Mgr. Pavel Konečný Spoluřešitel za NPÚ ÚOP v hl. městě Praze: Mgr. Josef Hájek 3. Výzkumný záměr: Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence nemovitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny garant: Pavel Jerie (ÚP) Číslo: 301 Úkol: Vědecký výzkum a aplikace metod operativního zpracovávání stavebně historických a umělecko historických průzkumů prováděných při obnově kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích Řešitel: PhDr. Vladimír Razím Spoluřešitel za NPÚ ÚOP v hl. městě Praze: Mgr. Miroslav Kovář Číslo: 304 Úkol: Vědecké hodnocení a kompletní odborná památková dokumentace vesnických sídel v České republice Řešitel: PhDr. Pavel Bureš Spoluřešitel za NPÚ ÚOP v hl. městě Praze: Iva Dryková Číslo: 306 Úkol: Systematický průzkum, vědecké vyhodnocení, odborně podložená obnova prostorové identifikace nemovitého archeologického památkového fondu 14

15 Řešitel: PhDr. Julie Šulcová Spoluřešitel za NPÚ ÚOP v hl. městě Praze: PhDr. Zdeněk Lochman Číslo: 307 Úkol: Odborné zpracování a vědecké vyhodnocení záchranných archeologických výzkumů nemovitých kulturních památek a památkových území jako nových pramenů k dějinám území České republiky Řešitel: PhDr. Jarmila Čiháková (NPÚ ÚOP v hl. městě Praze) Spoluřešitel v NPÚ ÚOP v hl. městě Praze: PhDr. Zdeněk Dragoun 4. Výzkumný záměr Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence kulturního dědictví 19. a 20. století garant: doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D. (NPÚ ÚOP v Ostravě) Číslo: 401 Úkol: Územní plošný a oborový výzkum industriálního dědictví Řešitel: doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D. Spoluřešitel za NPÚ ÚOP v hl. městě Praze: PhDr. Jan Jakub Outrata Číslo: 402 Úkol: Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století Řešitel: Ing. arch. Naděžda Goryczková Spoluřešitel za NPÚ ÚOP v hl. městě Praze: Ing. arch. Alexandra Křížová PŘEHLED ČINNOSTI V OBLASTI V A V V ROCE2008 Název výzkumného záměru Pracoviště Řešitel / Doba řešení Agentura Finanční (číslo a název úkolu) řešitele spoluřešitel projektu prostředky za NPÚ ÚOP čerpané NPÚ ÚOP v hl. m. Praze v hl. m. Praze (v tis. Kč) Úkol 203: Systematická odborná obnova identifikace NPÚ ÚOP v Olomouci Mgr. Pavel Konečný / MK ČR 278 movitého památkového fondu (s výjimkou Mgr. Josef Hájek mobiliárních fondů kulturních památek) Úkol 301: Vědecký výzkum a aplikace metod NPÚ ÚOP ve PhDr. Vladislav Razím / MK ČR 109 operativního zpracovávání stavebně-historických středních Čechách Mgr. Miroslav Kovář a umělecko-historických průzkumů prováděných při obnově kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích Úkol 304: Vědecké hodnocení a kompletní odborná NPÚ ÚP PhDr. Pavel Bureš / MK ČR 74 památková dokumentace vesnických sídel Iva Dryková v České republice Úkol 306: Systematický průzkum, vědecké vyhodnocení, NPÚ ÚOP v Josefově PhDr. Julie Šulcová / MK ČR 30 odborně podložená obnova prostorové identifikace PhDr. Zdeněk Lochman nemovitého archeologického památkového fondu Úkol 307: Odborné zpracování a vědecké vyhodnocení NPÚ ÚOP v hl. m. Praze PhDr. Jarmila Čiháková / MK ČR 540 záchranných archeologických výzkumů nemovitých PhDr. Zdeněk Dragoun kulturních památek a památkových území jako nových pramenů k dějinám území České republiky Úkol 401: Územní plošný a oborový výzkum NPÚ ÚOP v Ostravě doc. PhDr. Ing. arch. Miloš MK ČR 83 industriálního dědictví Matěj, PhD. et Ph.D. / PhDr. Jan Jakub Outrata Úkol 402: Odborné poznávání, průzkum, vědecké NPÚ ÚOP v Ostravě Ing. arch. Naděžda MK ČR 213 hodnocení, soupis a dokumentace architektonického Goryczková / kulturního dědictví 19. a 20. století Ing. arch. Alexandra Křížová Celkem

16 6. PUBLIKAČNÍ A PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST V 2008 byl na archeologickém pracovišti NPÚ ÚOP v hl. městě Praze zahájen nový publikační počin v podobě edice věnované pražské archeologii pod názvem Archeologické prameny k dějinám Prahy (APDP). Publikační řada má za úkol prezentovat výsledky klíčových výzkumů, jež výraznou měrou rozšiřují poznání dějin Prahy či přibližují vývoj metody bádání jak specialistům v oboru, tak širšímu okruhu zájemců. Obsahem publikací je podrobná analýza nálezové situace, popis metody a veškerá dokumentace terénních situací a nálezů ve formě obsáhlých příloh, ostatní zájemce může zaujmout vyhodnocení výzkumné akce a její zapojení do historických a topografických souvislostí. Velké množství a rozměry příloh neumožnilo použít tradiční formu knihy, proto byla zvolena finančně méně nákladná forma e-knihy na DVD s interaktivními odkazy. Obrazová část uspořádaná do přehledných galerií umožňuje kvalitou rozlišení také stažení obrázků a jejich další šíření. NEPERIODICKÉ PUBLIKACE ČIHÁKOVÁ, Jarmila: Dřevěné vozovky z 10. století pod domem Malostranské náměstí čp. 271/III. Archeologický výzkum NPÚ Praha č. 6/01. Timber roads from the 10 th century under the house at Malostranské square Nr. 271/III. Archaeological excavation NPÚ Prague Nr. 6/01 at Malá Strana. E-Book ČIHÁKOVÁ, Jarmila: Raně středověké obytné domy v Josefské čp. 626/III. Archeologický výzkum NPÚ Praha č. 33/99 na Malé Straně. Early Medieval residential houses in Josefská street Nr. 626/III. Archaeological excavation NPÚ Prague Nr. 33/99 at Malá Strana. E-Book ČIHÁKOVÁ, Jarmila: Starobylé komunikace pod domem Malostranské náměstí čp. 2/III. Archeologický výzkum NPÚ Praha č. 28/00. Ancient roads underneath the house at Malostranské square Nr. 2/III. Archaeological excavation NPÚ Prague Nr. 28/00 at Malá Strana. E-Book ČIHÁKOVÁ, Jarmila MILLER, Martin: Dřevěná cesta přes mokřinu v jihozápadním rohu Malostranského náměstí. Vyhodnocení archeologických výzkumů. A timber road over the marsh in the south western corner of The Malostranské square. Evaluation of archaeological excavations. E-Book OSTATNÍ PUBLIKAČNÍ VÝSTUPY ČERNÁ, E. PODLISKA, J.: Sklo indikátor obchodních a kulturních kontaktů středověkých Čech. Glas Indikator der Handelsund Kulturkontakte des mittelalterlichen Böhmen. In: Sommer, P. Liščák, V. (editoři), Odorik z Pordenone: z Benátek do Pekingu a zpět. Setkávání na cestách Starého světa ve století, Sborník příspěvků z mezinárodní konference Plzeň, listopadu 2006, Colloquia mediaevalia Pragensia 10, Praha, ČIHÁKOVÁ, J. HAVRDA, J.: Malá Strana v raném středověku. Stav výzkumu a rekapitulace poznání. In: Archeologické rozhledy 60, s ČIŽINSKÁ, H. (ed.): Sté výročí narození Milady Lejskové-Matyášové. In: Za starou Prahu, věstník Klubu Za starou Prahu, XXXVIII (IX), č. 2, 2008, s DRAGOUN, Z.: Praha archeologická. Průvodce Prahou 3. díl. Praha 2008 DRAGOUN, Z.: Prague the archaeological. Prague Guide Part 3. Praha DRAGOUN, Z.: Prag im Altertum. Ihr Begleiter durch Prag 3. Teil. Praha DRAGOUN, Z.: Jaroslav Špaček pětašedesátiletý. In: Archeologické rozhledy 60, 2008 s DRAGOUN, Z.: Prezentované pozůstatky románských obytných staveb v areálu obchodního centra Palladium na náměstí Republiky v Praze. In: Zprávy památkové péče 68, 2008, s DRAGOUN, Z. SEMERÁD, M.: Spodní podlaží románského domu v Hrzánském paláci čp. 558/I v Celetné ulici na Starém Městě pražském. In: Průzkumy památek 15/2, 2008, s DRAGOUN, Z. BŘICHÁČEK, P.: Nebe a peklo na zemi. Románské a raně gotické dlaždice z milevského premonstrátského kláštera, Milevsko 2007, (recenze). In: Archeologické rozhledy 60, s DRAGOUN, Z. DUHAJSKÁ, D. KYNČLOVÁ, B. MARTINKOVÁ, H. ROUČKOVÁ, B. SOCHOR, V.: Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2007), In: Památky středních Čech 22, číslo 2, 2008, s

17 HAVRDA, J. TRYML, M.: Archeologický výzkum vyvolaný rekonstrukcí areálu. In: Rothbauerová, V. Hůrka, J. Stavba roku Hotel nad pražskou historií, Časopis Stavebnictví 4/2008, s. 10. KOČÁROVÁ, R. SŮVOVÁ, Z. HAVRDA, J. KOČÁR, P.: Změny na parcele domu čp. 248 v Liliové ulici na Starém Městě pražském: výsledky bioarcheologického výzkumu, In: Ve službách archeologie 2008/1, s HAVRDA, J.: Příspěvek k raně středověkému opevnění Prahy, In: Archeologie ve středních Čechách 12/2008, s KOVÁŘ, M. PODLISKA, J.: Nález pozůstatků neznámé raně gotické zástavby ve Vejvodově ulici na Starém Městě pražském Fund eines überestes der unbekannten frühgotischen Bebauung in der Vejvodova Gasse in der Altstadt Prag, In: Průzkumy památek XV-2/2008, s MARTINKOVÁ, H. a kol. (archeologická periodika Dragoun, Z.) 2008: Průzkumy památek v odborném tisku za rok In: Průzkumy památek 15/2, s Památky středních Čech 22, 2/2008, s MATÁK, M.: Maiestas Domini pozdně přemyslovské fresky v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři (skládačka form. A4, vyd. farní úřad a MČ Praha-Hostivař, souběžně vydáno v anglické verzi). MATĚJKA, I. (ed.) 2008: Slavné stavby Prahy 4, Foibos a. s., Praha 2008 (Z pracovníků NPÚ ÚOP v hl. m. Praze do publikace autorsky přispěli: K. Hubrtová, Z. Hubrtová, J. J. Outrata, Z. Poliačiková). MLADÁ, Z.: Obnova Velké Fürstenberské zahrady, In: Sborník přednášek Dny zahradní a krajinářské tvorby Luhačovice 2008, Člověk jako tvůrce a uživatel prostoru. Praha SZKT, MLADÁ, Z.: Obnova Velké Fürstenberské zahrady, In: ZAHRADA-PARK-KRAJINA, časopis Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, XIII. ročník, č. 2, 2008, s PAVLÍČEK, T. (ed.): Slavné vily Ústeckého kraje, Foibos a. s., Praha 2008 (ze současných pracovníků NPÚ ÚOP v hl. m. Praze do publikace autorsky přispěla V. Bartošová) PODLISKA, J.: Herstellung und Bearbeitung von Eisen in der vorlokationszeitlichen Siedlungsagglomeration von Prag. Ein archäologischer Beitrag zur Erkenntnis der nichtagrarischen Produktion des Jahrhuderts. In: L. Poláček (Hrsg.), Das wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren Internationale Tagungen in Mikulčice VI, Brno, s TRYML, M.: Záchranné archeologické výzkumy a mechanismy, které je mají umožnit..., In: Zprávy památkové péče, roč. 68, č. 1, s TRYML, M.: Břevnov, Pankrác a Dolní Chabry po třiceti letech. Zpráva o revizi, In: Zprávy památkové péče, roč. 68, č. 4, s TRYML, M.: Archeologie v Národním památkovém ústavu jen dvě otázky?, In: Zprávy památkové péče, roč. 68, č. 5, s PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍKŮ Martin Hořák Spolupráce s lektorským oddělením Sbírky starého umění Národní galerie (Praha Šternberský palác): přednášky z cyklu Mistři evropské malby, komentáře k dílům z expozice NG, komentované prohlídky v němčině. Přednášky z cyklu Mistři evropské malby: Giovanni Battista Tiepolo všestranný benátský malíř, Paul Troger rakouský malíř pozdního baroka, Komentáře k dílům z expozice: Domenico Fetti: Kristus na Hoře olivetské, Simon Vouet: Sebevražda Lukrécie, Andrea della Robbia: P. Maria s Ježíškem, Kateřina Hubrtová Spolupráce s Pražskou informační službou: přednášky a exkurze pro veřejnost v rámci Univerzity pro každého, kurzy pro průvodce Prahou, doškolovací kurzy pro profesionální průvodce. Přednášky: Architektura v Praze po roce 1945 do současnosti Architektura v Praze na přelomu tisíciletí ( ) Vzdělávací exkurze: Hotel International v Dejvicích (Sorela a 50. léta) Současné Holešovice (komentovaná vycházka na trase Tokovo Prague Marina DOX) 17

18 Márius Maták Rozhovory pro Českou televizi: Nález fresek v kostele Stětí Sv. Jana Křitele v Hostivaři; Křižovnický dvůr ve Slivenci; Panský statek v kontextu historického urbanizmu Troje (odvysíláno opakovaně v sobotním magazínu Z metropole na ČT 1, květen, říjen a prosinec 2008) Další přednášková činnost: K dějinám kostela Všech svatých ve Slivenci, přednáška pořádaná MČ Praha-Slivenec, kostel Všech svatých ve Slivenci Křížovníci s červenou hvězdou jako stavebník, přednáška pořádaná MČ Praha-Slivenec, klubovna MČ K nálezu fresek v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři, přednáška pořádaná MČ Praha-Hostivař, kostel Stětí sv. Jana Křtitele Zdeňka Mladá Cyklus čtyř přednášek Zahrady v Čechách na Moravě a Slezsku pro Rozhlasovou akademii třetího věku: Historický vývoj zahradního umění 1. část, Historický vývoj zahradního umění 2. část, Drobná zahradní architektura stavby v zahradách, Ochrana a péče o historické zahrady zahrada jako kulturní památka, (odvysíláno na stanici ČRo 2 Praha) Další přednášková činnost: Rekonstrukce Fürstenberské zahrady přednáška pro posluchače Rozhlasové akademie třetího věku, Filosofická fakulta University Karlovy v Praze, areál Jinonice, Obnova Velké Fürstenberské zahrady, přednáška na konferenci Dny zahradní a krajinářské tvorby Luhačovice 2008, Luhačovice Přehled méně známých plánů Františka Thomayera, přednáška na semináři Zahradní architekt František Thomayer a jeho dílo, Praha, Národní muzeum Petr Vaňous Neomylný lodivod? Skutečnost a fikce, příspěvek v rámci cyklu přednášek Umění včera a dnes na téma Umění kritika média, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha Michael Zachař Problémy památkové péče ve srovnání metropole a malého města (Přelouč), přednáška v Národním domě na Vinohradech, Praha PREZENTAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST Již v roce 2006 založili pracovníci NPÚ ÚOP v hl. městě Praze pod vedením ing. Jany Růžičkové sbírku historických cihel, dlaždic a střešní krytiny, která je veřejnosti přístupna ve vitrínách a skříních v prvním a druhém poschodí územního pracoviště. Rozsah sbírky překročil v roce 2008 sto exponátů a postupně probíhá její katalogizace. Dalším ze způsobů, jimiž se pražské pracoviště snaží oslovit zájemce o památkovou péči a představit jim výsledky své činnosti, je umisťování velkoplošných obrazově-textových panelů do výkladců sídla pracoviště v ulici Na Perštýně. V roce 2008 byla tímto způsobem prezentována rekonstrukce Šalounova ateliéru na Královských Vinohradech, dokončení obnovy zahrady Fürstenberského paláce pod Pražským hradem, rekonstrukce a osazení věží Malostranské besedy a archeologický výzkum v domě čp. 260/III na Malostranském náměstí. Vzdělávací činnosti se systematicky věnuje archeologický odbor NPÚ ÚOP v hl. městě Praze. V průběhu jara 2008 byl za účasti takřka všech odborných pracovníků tohoto odboru ve spolupráci s Muzeem Karlova mostu uspořádán přednáškový cyklus pro širokou veřejnost na téma Archeologické objevy posledních let v centru Prahy. Celkem zde zaznělo 9 příspěvků zaměřených na výsledky systematického poznání historického vývoje pražských měst a jeho památek z pohledu archeologie. Výstupem přednáškového cyklu bude tištěný sborník Muzea Karlova mostu, jehož redaktorům již byly v závěru roku 2008 odevzdány rukopisy ke zpracování. Někteří pracovníci archeologického odboru se pravidelně podílejí na specializovaném kurzu přednášek 18

19 pro katedru archeologie Západočeské univerzity v Plzni, tématicky zaměřeném na Archeologii středověké Prahy (přednášející J. Čiháková, J. Podliska, M. Tryml). Základní informace o funkci a činnosti archeologického odboru zpřístupňuje internetová prezentace na adrese 8. KLÍČOVÉ PROJEKTY PAMÁTKOVÉ PÉČE V ROCE 2008 A) STAVEBNÍ AKCE NA ÚZEMÍ PRAŽSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE PRAHA 1 Staré Město Kostel sv. Haštala, Haštalské náměstí probíhá statické zajištění, oprava a restaurování exteriéru a interiéru Kostel sv. Anny, Anenské nám. 2 restaurování barokních omítek kruchty včetně rekonstrukce oken a okenic, kolaudace 11/2008 Kostel sv. Ducha/I, Dušní ulice restaurování barokních lavic Čp. 123/I, 1021/I, 1037/I, Elišky Krásnohorské 10, 12, 14 restaurování fasády Čp. 138/I, 142/I, celková adaptace pro Hard Rock Café kolaudace 3/2009 Čp. 159/I, Trauttmansdorfský palác celková obnova, kolaudace 7/2008 Čp. 233/I, Jalovcová 3, Praha 1 probíhá celková obnova objektu Čp. 358/I, Na Perštýně, připravena adaptace objektu pro multifunkční využití Čp. 401/I, 402/I, Rytířská 18, 20 celková obnova, pozastaveno, nařízeno zajištění stavby Čp.416/I, Národní 37, zahájena přestavba 4 pater při Uhelném trhu na byty 0442/I Vejvodova 10 celková obnova a půdní vestavba, objeveno gotické sdružené okno či sedile 0459/I Malé nám. 11, Michalská 25 celková obnova 0553/I Celetná 2 připravena adaptace domu U Sixtů na hotel Carlton-Ritz spolu s čp. 443/I, 556/I, 1094/I s částí 548/I, 547/I, 824/I Čp. 536/I, Rytířská 29 a 31, Melantrichova 2, Havelská 22, Praha 1 na konci roku 2008 ukončena závěrečná etapa celkové obnovy budovy České spořitelny Čp. 0625/I, Týnská 11 adaptace na hotel a půdní vestavba Čp. 733/I, Dlouhá 29 probíhá celková stavební obnova Čp. 1011/I, Národní 7, restaurování a rekonstrukce průchodu vinárny Viola Nové Město Čp. 123/II, Mikulandská 2 počátek celkové adaptace půdy Čp. 250/II, Masarykovo nábřeží Šítkovská věž poslední etapa restaurování věže Čp. 680/II, Vodičkova 16 dokončení celkové obnovy Čp. 710/II, 712/II, 713/II Vodičkova 27, 29, 31 dokončení celkové obnovy a výstavby nových objektů Čp. 818/II, Václavské nám. 45, hotel JALTA započata I. etapa stavebních úprav suterénů dvorního křídla a interiérových úprav hotelové haly Čp. 1078, 1079/II, nám. Republiky 1 dokončena celková obnova a dostavba objektu, dokončen archeologický výzkum Čp. 1023/II, Na Florenci 21, Desfourský palác zajištění havarijního stavu fasády, restaurování konzol hlavní římsy, zábradlí balkonů, probíhají přípravné práce Čp. 920/II, Václavské náměstí Opletalova 3, bývalá Akciová tiskárna probíhá demolice a příprava adaptace, přepracovává se projekt pro nového vlastníka Čp. 858/II, Na Příkopě 20, Živnostenská banka restaurování mozaiky na podlaze chodby Čp. 835/II, 896/II, 900/II, 1480/II, Václavské nám , Panská 10, Jindřišská 7, Panská 8 Koncept přípravy vnitrobloku pro záchranný archeologický výzkum, návrh demolic ve vnitrobloku dvorní křídla a dvorní objekty čp. 896, 1480, 835, 900. Záměrem investora je příprava celé lokality pro vybudování novostavby polyfunkčního objektu celoměstského typu, který pozmění strukturu místní parcelace a objemově navýší lokální zástavbu. 19

20 Čp. 854/II Na Příkopě 14 celková přestavba České průmyslové banky (Obchodní banka), novoklasicistní budovy od Bedřicha Bendelmayera z let na obchodní dům a administrativní využití. V záměru je dostavba vnitrobloku a nástavba objektu. Čp. 1465/II, Senovážné náměstí 7 adaptace objektu na hotel, probíhá realizace Malá Strana Kostel sv. Tomáše pokračování restaurátorských prací, oprava střešní krytiny Kostel P. Marie Vítězné pokračování restaurátorských prací v interiéru Čp. 28/III, klášter augustiniánů, Josefská 8 obnova části objektu pro augustiniánský řád, pokračování stavebních prací ve sklepích Čp. 28/III, 29/III, 30/III, 32/III, 33/III, Josefská, Letenská, hotel The Augustine (řetězec Rocco-Forte), kolaudace na sklonku roku 2008, předpoklad otevření polovina května 2009 Čp. 35/III, Malostranské náměstí 21, pokračuje celková adaptace pro kulturní využití, věže navráceny v září 2008, dokončuje se oplechování, položení střešní krytiny, dokončení do konce roku 2009 Čp. 37/III, Malostranské náměstí 23 v křídle do Josefské ul. provedena vestavba v krovu zahrnující prodloužení hřebene střechy na celou délku křídla Čp. 72/III a 73/III, Míšeňská 5,7 připravována celková adaptace objektů Čp. 86/III, U Lužického semináře 11, celková adaptace objektu pro bydlení, dokončení v roce 2009 Čp. 109/III, U Lužického semináře 38, zahájena celková stavební obnova, v přízemí ponechána restaurace, sanace statických poruch Čp. 115/III, Zborovská 64 pokračuje celková stavební obnova, zahrnující půdní vestavbu. Čp. 117/III, Zborovská 66 obnova parteru a suterénu a rozšíření půdní vestavby v dvorní části Čp. 120/III, Letenská 5 příprava celkové stavební obnovy paláce. Čp. 128/III, nábřeží Edvarda Beneše 4 Strakova akademie stavební úpravy v celém objektu včetně zastřešení atria jižního křídla domu pneumatickou membránou a obnova zahrady Čp. 135/III, Pod Bruskou 4 celková adaptace domu zahrnující dispoziční změny, rozšíření prostoru zahloubením do svahu Čp. 164/III, Sněmovní 8, probíhá celková adaptace objektu pro bydlení Čp. 276/III, Mostecká 17 celková stavební obnova objektu Čp. 289/III Lázeňská 9 v listopadu 2008 započalo restaurování pozdně barokního interiéru apartmánového bytu v prvním patře Čp. 420/III a 421/III, Vítězná 18, Újezd 16 připravována celková adaptace objektů Čp. 438/III, Všehrdova 13 prodloužena lhůta pro celkovou obnovu domu Čp. 443/III, Vítězná 12 probíhá budování půdní vestavby s jednopodlažní nástavba s terasou do dvora Čp. 471/III, Maltézské náměstí 1, Nostický palác úprava vstupního prostoru paláce zastřešením jižního nádvoří lehkou nafukovací konstrukcí a prosklením jižní arkádové chodby severního nádvoří. Čp. 485/III, Lázeňská 4, areál Velkopřevorského paláce pokračuje celková obnova Čp. 501/III, U Sovových mlýnů 7 celková obnova Čp. 563/III, Malostranské nábřeží 3 připravena celková obnova domu zahrnující úpravy dispozic, vestavbu výtahu, prosvětlení půdních prostorů ateliérovými okny Hradčany Čp. 67/III, Hradčanské nám. 8 celková obnova spojená s novým využitím domu Čp. 89/IV, Nový Svět 4 provedena částečná demolice a opětovná výstavba domu. Zachované části přestavěny na bytové jednotky s využitím sklepa i půdy. Přístavba ke dvorní fasádě. Čp. 111/IV, Pohořelec 25 připravována celková obnova exteriéru a interiéru domu. Čp. 152/IV, Pohořelec 3 rekonstrukce 1. a 2.NP Čp. 185/IV, Hradčanské náměstí 15, Schwarzenberský palác dokončení celkové rekonstrukce Čp. 186/IV, Hradčanské náměstí 1, Salmovský palác v prosinci 2008 započala celková rekonstrukce Čp. 233/IV, Mickiewiczova 1, Bílkova vila zahájena celková obnova objektu, odstrojení, rozvody, restaurátorské práce 20

ARCHEOLOGICKÝ ODBOR NPÚ ÚOP PRAHA V ROCE 2008

ARCHEOLOGICKÝ ODBOR NPÚ ÚOP PRAHA V ROCE 2008 ARCHEOLOGICKÝ ODBOR NPÚ ÚOP PRAHA V ROCE 2008 Činnost odboru Samostatný odbor archeologie NPÚ ÚOP Praha je specializovaným pracovištěm zaměřeným na komplexní archeologický výzkum Prahy. Hlavní činností

Více

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč 3. FINANCOVÁNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE památkově významné stavby a objekty Finanční příspěvky poskytnuté v období let 5 7 5 6 7 Památková péče 18, 85,7 57, 1 1 8 6 18, Financování památkové péče v období let 5-7

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Národní památkový ústav Zpráva o činnosti za rok 2007

Národní památkový ústav Zpráva o činnosti za rok 2007 Národní památkový ústav Zpráva o činnosti za rok 2007 Činnost archeologického odboru NPÚ HMP v roce 2007 (Ročenka 2007) Samostatný odbor archeologie DRAGOUN Zdeněk, PhDr. vedoucí odboru 234 653 132 CYMBALAK

Více

STATISTIKA. Příloha č. 1. dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP RHMP ZHMP NÁKLADY

STATISTIKA. Příloha č. 1. dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP RHMP ZHMP NÁKLADY STATISTIKA Příloha č. 1 dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP NÁKLADY Sestavit statistiku celkové: 65 036 559 Kč 34 044 504 Kč 35 134 958 Kč 35 134 958 Kč 0 Kč 0 Kč vlastní: 26 008 623 Kč 16 644 504 Kč

Více

Zápis ze 105. jednání Sboru expertů

Zápis ze 105. jednání Sboru expertů Zápis ze 105. jednání Sboru expertů 6. 5. 2010 Magistrát hlavního města Prahy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Přítomni: Ing. arch. Martina Bártová Doc. Ing. arch. Jakub Cigler PhDr. Zdeněk

Více

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu Jarmila Čiháková Jan Havrda HRADČANY Pražský hrad MALÁ STRANA 1257 STARÉ MĚSTO 1360 barokní opevnění NOVÉ MĚSTO Mapa Prahy s vyznačením jednotlivých historických

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

Zápis ze 143. jednání Sboru expertů

Zápis ze 143. jednání Sboru expertů Zápis ze 143. jednání Sboru expertů 4. 6. 2015 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Eva Dvořáková doc. Ing. arch. Michal Hexner Doc. akad. arch.

Více

Malostranské opevnění

Malostranské opevnění 1996-2005 Malostranské opevnění Jarmila Čiháková, Jan Havrda V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí. Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě

Více

Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce církevní objekty. Komise RHMP Výboru ZHMP

Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce církevní objekty. Komise RHMP Výboru ZHMP 001C Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2016 - církevní objekty Kapitulní dům, Hradčanské náměstí 62/10, Praha 1, k.ú. Hradčany Příloha č. 2

Více

Zápis z 96. jednání Sboru expertů

Zápis z 96. jednání Sboru expertů Zápis z 96. jednání Sboru expertů 7. 5. 2009 Magistrát hlavního města Prahy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Přítomni: Ing. arch. Martina Bártová PhDr. Josef Holeček Ing. Václav Jandáček

Více

Průzkumy a dokumentace historických objektů

Průzkumy a dokumentace historických objektů Průzkumy a dokumentace historických objektů Miloš Buroň Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově Stavebně historický průzkum (SHP) základní podklad k obnově historického objektu (památky)

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH PROJEKT INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY VÝCHODISKA A KONCEPCE NAKI, MK ČR 2013-2017 - DF13P01OVV014 Praha, 27. dubna 2015 IVANA BOHÁČOVÁ, ARÚ AV ČR,

Více

Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu

Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu Evropská akademie pro demokracii Nadace Hannse Seidela Odborný seminář

Více

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny: Prachatice

Více

6. STRATEGIE A ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE

6. STRATEGIE A ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE 6.1. Plánovací nástroje veřejné správy V České republice zatím není legislativně kodifikován institut integrovaného plánování. Fungují zde paralelně dva plánovací subsystémy pro formulování a prosazování

Více

PRAŽSKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ (PSH) VIII XXXV

PRAŽSKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ (PSH) VIII XXXV BIBLIOGRAFIE PSH VIII XXXV Kronika část I.: PPR Autorský rejstřík PRAŽSKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ (PSH) VIII XXXV Přehled archeologických výzkumů v Kronice část I.: Pražská městská památková rezervace (PPR).

Více

Obnova kaple Nesvětější Trojice v Nové Olešné provedená v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP v roce 2016

Obnova kaple Nesvětější Trojice v Nové Olešné provedená v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP v roce 2016 Souhrnná zpráva o programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro správní území ORP za rok 2016 Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2016 program Podpora

Více

Zápis ze 124. jednání Sboru expertů

Zápis ze 124. jednání Sboru expertů Zápis ze 124. jednání Sboru expertů 5. 4. 2012 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: Ing. arch. Martina Bártová Doc. Ing. arch. Jakub Cigler Ing. arch. Otto Dvořák PhDr. Josef Holeček

Více

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Ministerstvo kultury, zastoupené odborem památkové péče jako příslušným řídícím útvarem,

Více

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp.

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. Karta ohrožené památky katastrální území Kraj Ústecký číslo k.ú. 687391 městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. 72 Umístění památky Hilbertova číslo popisné 72 orient. Schválení

Více

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury Podle 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, může příspěvek na obnovu kulturní

Více

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Program: 1. Uvítání členů výboru, schválení zápisu z 35. zasedání, schválení programu 36. zasedání výboru 2. Granty

Více

Zápis ze 136. jednání Sboru expertů

Zápis ze 136. jednání Sboru expertů Zápis ze 136. jednání Sboru expertů 9. 1. 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Otto Dvořák doc. Ing. arch. Michal Hexner Doc. akad. arch. Mikuláš

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

VÝROČNÍ zpráva NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

VÝROČNÍ zpráva NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV VÝROČNÍ zpráva NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 2015 Územní odborné pracoviště v Plzni Kontakt Prešovská 7, 306 37 Plzeň tel.: 377 360 911 sekretariat.plzen@npu.cz, www.npu.cz/uop-plzen Vedoucí pracovníci Ing.

Více

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 5. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 19. května 2011 ve velkém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod.

Více

I. KOLO. TYP ADRESA DOMU ŽÁDAJÍ O GRANT NA: střecha fasáda štít okna vrata výtah dvůr interier balkony vlhkost PŘIDĚLENÁ ČÁSTKA sou krom ník X X

I. KOLO. TYP ADRESA DOMU ŽÁDAJÍ O GRANT NA: střecha fasáda štít okna vrata výtah dvůr interier balkony vlhkost PŘIDĚLENÁ ČÁSTKA sou krom ník X X I. KOLO Benediktská 16 SVJ Benediktská 4 s.r.o. Bílkova 16 Okna ve vnitrobloku a visející opravy Oprava a modernizace výtahu dle požadavků EU Výměna oken a balkonových dveří SVJ Biskupský dvůr 1 Oprava

Více

Zápis ze 108. jednání Sboru expertů

Zápis ze 108. jednání Sboru expertů Zápis ze 108. jednání Sboru expertů 7. 10. 2010 Magistrát hlavního města Prahy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Přítomni: Ing. arch. Martina Bártová PhDr. Zdeněk Dragoun PhDr. Josef Holeček

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Zápis ze 147. jednání Sboru expertů

Zápis ze 147. jednání Sboru expertů Zápis ze 147. jednání Sboru expertů 4. 2. 2016 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Otto Dvořák Ing. arch. Eva Dvořáková doc. Ing. arch. Michal

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina

Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina Jaroslava Panáčková Jana Zadražilová Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajský úřad Kraje Vysočina Financování obnovy kulturního dědictví

Více

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ O P O M Í J E N Á S O U Č Á S T V Z D Ě L Á VA C Í C H P R O G R A M Ů P R O Š KO LY NEMOVITÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

Více

Studentská mise při zhodnocení památkového potenciálu Prahy registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/36329 (www.prahafondy.eu)

Studentská mise při zhodnocení památkového potenciálu Prahy registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/36329 (www.prahafondy.eu) Studentská mise při zhodnocení památkového potenciálu Prahy registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/36329 (www.prahafondy.eu) 1. Charakteristika studentské výzkumné práce 1. 1. Oblast zájmu a výzkumu Hlavní město

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu

Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu schválený usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové číslo ZM/2016/1026 dne 29.03.2016

Více

Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je

Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je na tomto místě žulou vydlážděná plocha využívaná k parkování

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 258/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 245 ze dne 03.05.2017 Uzavření Dohody o povolení reprodukce a udělení jednorázového reprodukčního práva s hlavním městem Prahou

Více

Zápis ze 133. jednání Sboru expertů

Zápis ze 133. jednání Sboru expertů Zápis ze 133. jednání Sboru expertů 4. 7. 2013 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Otto Dvořák doc. Ing. arch. Michal Hexner JUDr. Tomáš Homola

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Nálezová zpráva OPD č. 07/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 269, Betlémské náměstí 1. Zpracoval Ing. arch.

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Památkový katalog prostředek pro evidenci a prezentaci památkového potenciálu. Ing. arch. Renata Vrabelová, Ing. Petr Svoboda

Památkový katalog prostředek pro evidenci a prezentaci památkového potenciálu. Ing. arch. Renata Vrabelová, Ing. Petr Svoboda Památkový katalog prostředek pro evidenci a prezentaci památkového potenciálu Ing. arch. Renata Vrabelová, Ing. Petr Svoboda Katalogizace výsledků výzkumu jednotlivých staveb požadavky topografický a tematický

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 1 Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 Archiv Pražského hradu je od 1. 7. 2003 organizačně zařazen do odboru spisové a archivní služby Kanceláře prezidenta republiky. Archiv PH k 31.12.

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 39/24 ze dne 29.5.2014 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných

Více

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: Kč (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: Kč (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne Důvodová zpráva Rozdělení státní finanční podpory v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 - dorovnání povinného podílu z rozpočtu města Výše

Více

Klášter Plasy aedificivm hoc sine aqvis rvet

Klášter Plasy  aedificivm hoc sine aqvis rvet Klášter Plasy www.klaster-plasy.cz aedificivm hoc sine aqvis rvet CO? KDY? KDE? JAK? PRO KOHO? Hlavním cílem projektu je vytvoření moderního depozitáře s adekvátními podmínkami pro uložení předmětů mobiliárních

Více

I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY Příloha 1 usnesení 216/5/ZK I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY okres České Budějovice 1. Město Nové Hrady Buquoyská rezidence v Nových Hradech obnova

Více

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám.

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám. Letní univerzita pro každého 2015 Již 4. ročník oblíbeného letního vzdělávání přednášek, komentovaných vycházek a prohlídek. Poznáte nová místa, dozvíte se plno zajímavých informací, zažijete pohodový

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

Zápis ze 111. jednání Sboru expertů

Zápis ze 111. jednání Sboru expertů Zápis ze 111. jednání Sboru expertů 6. 1. 2011 Magistrát hlavního města Prahy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Přítomni: Ing. arch. Martina Bártová PhDr. Zdeněk Dragoun PhDr. Josef Holeček

Více

AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2013

AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2013 FOTO INGBAUCZ s.r.o. AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 2013 0 AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 2013 ZPRACOVALI: Městská část Praha 2 Oddělení

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář 9. listopadu

Více

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10 Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů doporučených k případnému poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek

Více

Radou kraje Přidělené finanční prostředky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Obec, město

Radou kraje Přidělené finanční prostředky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Obec, město Poř. č. Příloha usnesení č. 639/2004 Radou kraje Přidělené finanční prostředky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Obec, město 1. Bechyně Zemědělská usedlost

Více

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Reg. číslo : CZ.1.13/3.1.00/14.00769 Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Město Česká Třebová se dlouhodobě zabývalo

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Národní památkový ústav. Zpráva o činnosti za rok 2003 ČINNOST ARCHEOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ NPÚ HMP V ROCE 2003

Národní památkový ústav. Zpráva o činnosti za rok 2003 ČINNOST ARCHEOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ NPÚ HMP V ROCE 2003 Národní památkový ústav Zpráva o činnosti za rok 2003 ČINNOST ARCHEOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ NPÚ HMP V ROCE 2003 publikování Zásadní náplní činnosti archeologického oddělení Národního památkového ústavu, územního

Více

Zápis ze 141. jednání Sboru expertů

Zápis ze 141. jednání Sboru expertů Zápis ze 141. jednání Sboru expertů 4. 12. 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Otto Dvořák Ing. arch. Eva Dvořáková doc. Ing. arch. Michal

Více

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 39/23 ze dne 29.5.2014 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

Zápis ze 104. jednání Sboru expertů

Zápis ze 104. jednání Sboru expertů Zápis ze 104. jednání Sboru expertů 1. 4. 2010 Magistrát hlavního města Prahy odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Přítomni: Ing. arch. Martina Bártová PhDr. Josef Holeček Prof. PhDr. Mojmír

Více

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Mezinárodní konference MONUMENTA VIVA PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA DOKUMENTACE A POPIS ÚZEMÍ OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Stavební

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 21/35 ze dne 29.11.2012 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.17/18 ze dne 24.5.2012 k návrhu

Více

zásady územního rozvoje, územní plány

zásady územního rozvoje, územní plány truktura webu NPÚ v zadání výběrového řízení veřejné zakázky 3. březen 2010 Část; ekce : - tatický obsah, jenž není generován z databází - ynamicky generovaný obsah za využití vlastních databází redakčního

Více

PŘEHLED PROJEDNÁVANÝCH PODNĚTŮ NA ÚPRAVY ÚP SÚ HL. M. PRAHY ORGÁNY HL. M. PRAHY

PŘEHLED PROJEDNÁVANÝCH PODNĚTŮ NA ÚPRAVY ÚP SÚ HL. M. PRAHY ORGÁNY HL. M. PRAHY PŘEHLED PROJEDNÁVANÝCH PODNĚTŮ NA ÚPRAVY ÚP SÚ HL. M. PRAHY ORGÁNY HL. M. PRAHY VYSVĚTLIVKY: KUP Komise rady hl. m. Prahy pro změny územního plánu hl. m. Prahy VURM Výbor pro územní rozvoja územní plán

Více

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Předmět převodu: pozemky parcelních čísel stavební 555 a větší část 549, části

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 9 4 Věda a výzkum 21 5 Publikační a přednášková činnost 22 6 Prezentační a vzdělávací činnost

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

A. Péče o kulturní památky v MPZ

A. Péče o kulturní památky v MPZ A. Péče o kulturní památky v MPZ A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na územní MPZ na konci roku 2016. Uveďte rozlohu MPZ v ha. Na území MPZ Polná se v roce 2016 nachází 1 x národní kulturní

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více