Zápis č. 06/2011. Hosté. Kontrola starých úkolů:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 06/2011. Hosté. Kontrola starých úkolů:"

Transkript

1 Zápis č. 06/2011 ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha Satalice, konaného dne v zasedací místnosti úřadu Městské části Praha - Satalice přítomní: PhDr. František Jenčík, Mgr. Milada Voborská, p. Vojtěch Vaňhara, p. Richard Čech, p. Libor Vrabec, Ing. Vlastimil Baťa,, Mgr. Jovana Sádlová Ph.D., Ing. Vladimír Bílek, JUDr. Jitka Mokrá, p. Tomáš Maršál příchod 18:08 Omluveni: Ing. Andrea Vimerová Pan starosta zahájil jednání v 18:03 hodin. Na úvod zasedání byly poskytnuty informace ohledně záležitostí, které nejsou vedeny jako body z jednání zastupitelstva: Čekárna na vlakovém nádraží: v souvislosti s jejím možným celoročním používání byl odeslán dopis panu Andrlemu z Regionální správy majetku, čeká se na vyjádření. Na dětském hřišti v Kemrově ulici byla instalována lavička.. Hosté Ing. Honc, předseda stavební komise, předal zastupitelům k vyjádření zápis ze stavební komise konané Oznámil, že jednání stavební komise budou probíhat vždy dva dny před zasedáním zastupitelstva. Kontrola starých úkolů: 3/6/ Rekonstrukce ulic "Nové Vinoře" Firma Pragis pokračuje v Drahelické ulici ve zhotovování dešťových vpustí. 1/5/2008 Studie rozšíření MŠ a ZŠ Satalice došlo k prohlídce nové budovy mateřské školy, které se za účasti stavebního dozoru zúčastnili starosta a Ing. Zavřel. Aktuální stav: jsou instalována světla, provádí se finální úpravy podlah, zahajuje se pokládka lina, bylo spuštěno topení. Venkovní práce z klimatických důvodů jsou zastaveny. 2/14/2008 Vyhlášení záměru na odkoupení restituovaných pozemků v areálu požární zbrojnice Advokátní kancelář JUDr. Jehneho zaslala městské části žádost o poskytnutí dokumentů pro katastrální úřad. Snažíme se je získat. Starosta dále informoval, že JUDr. Jehnemu byla vrácena faktura, ve které převážně požadoval proplacení úvodního setkání a přípravu na něj, přestože bylo určeno k seznámení se s případem. 3/10/2009 Vytyčení hranice lesa pod cihelnou proběhlo jednání s Ing. Frantíkem, vedoucím oddělení krajinné zeleně magistrátu. Cesty v lesoparku budou dokončeny při příznivých klimatických podmínkách, poté by mělo dojít k odsvěření. V této souvislosti se řeší geometrický plán. 1

2 6/02/2010 Příkaz k provedení inventarizace majetků a závazků MČ Praha Satalice 2010 Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Praha - Satalice schvaluje výsledek inventarizace majetku MČ Praha - Satalice ke dni Celková aktiva jsou ve výši 572, ,51 Kč. Hlasování: pro: PhDr. František Jenčík, Mgr. Milada Voborská, p. Libor Vrabec, Ing. Vlastimil Baťa, p. Tomáš Maršál, p. Richard Čech, p.vojtěch Vaňhara Mgr. Jovana Sádlová Ph.D., Ing. Vladimír Bílek, JUDr. Jitka Mokrá zdrželi se: 0 Návrh usnesení byl přijat. 7/03/2010 Umístění bankomatu v MČ Praha Satalice Společnost Euronet Services zašle k podpisu smlouvu, která umožní provozování bankomatu v městské části společnost provedla zaměřování pro zabudování bankomatu v domě č.p. 59, ve kterém se nachází cukrárna a prodejna potravin. Připojení na elektrickou energii zhotoví na vlastní náklady. 8/03/2010 Oprava střechy základní školy Autorizovaný soudní znalec v oboru stavební izolace a stavební techniky Ing. Novotný, Ph.D, by měl odborný posudek ohledně opravy střechy v základní škole, do které při tání sněhu zatéká, dodat do Absolvuje ještě jedno místní šetření v základní škole. Poté bude věc postoupena náměstkovi primátora pro oblast školství. 9/03/2010 Audit na hospodaření MČ Praha Satalice oznámí auditorky z magistrátu výsledky z únorové kontroly, které budou podnětem pro následnou hloubkovou kontrolu. 10/03/ 2010 Audit na hospodaření Sportareálu, s. r. o. Ing. Hladík, daňový poradce, zpracoval kontrolní rozbor za rok 2010, který bude k dispozici pro jednání dozorčí rady, jednatele a zástupce valné hromady, které se uskuteční Analýzu dostanou k dispozici i jednotliví zastupitelé. 1/05/2011 Oprava fasády hlavní budovy Sportareálu Jednateli společnosti Za D Ing. Mikanovi byl zaslán dopis, ve kterém reagujeme na problematiku poškozování fasády nad vstupem do budovy. Jednatele jsme požádali o předložení nabídky pro případnou instalaci topných kabelů. O stanovisko byla požádána stavební komise. V této záležitosti bylo jednáno s dobrovolnými hasiči o prověření možnosti případného odklízení sněhu ze střechy v době sněhové kalamity. V dopise jsme se navíc zmínili o kontrole spojů mezi okapy a žlaby. 3/05/2011 Vyhlášení záměru na pronájem pozemku (Kamat, bývalá prodejna plynových lahví) Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na Záměr je vyvěšen na úřední desce a na webových stránkách městské části. 5/05/2011 Vyhlášení záměru pronájmu volné místnosti v domě pro seniory Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na Záměr je vyvěšen na úřední desce a na webových stránkách městské části. 2

3 6/05/2011 Úkol pro kontrolní výbor zastupitelstva městské části Předseda kontrolního výboru p. Libor Vrabec uvedl, že kontrola plnění smlouvy uzavřené mezi Městskou částí Praha-Satalice a JUDr. Profousem bude dokončena do Pro nemoc bude kontrola zahájena v následujích dnech. Nové úkoly: 1/06/2011 Umístění reklamního zařízení na pozemku č. parc. 587 v k. ú. Satalice při komunikaci Budovatelská Na městskou část byl zaslán návrh nájemní smlouvy na umístění reklamního panelu na začátku ulice Budovatelská při vjezdu od Prahy 14. Stavební komise a komise obecního majetku s instalací reklamního panelu souhlasí. Reklamní panel bude umístěn na soukromém pozemku a odborná vyjádření jsou v souladu s umístěním. Vyjádření podaly úřad MČ Praha 19, odbor ochrany prostředí magistrátu, Policie České republiky. Návrh usnesení: Zastupitelstvo Městské části Praha-Satalice souhlasí s umístěním reklamního panelu na pozemku č. parc. 587 v k. ú. Satalice při komunikaci Budovatelská s tím, že budou dodržena všechna opatření vyplývající z požadavků vyjadřujících se institucí. Hlasování: pro: PhDr. František Jenčík, Mgr. Milada Voborská, p. Libor Vrabec, p. Richard Čech, Mgr. Jovana Sádlová Ph.D., Ing. Vladimír Bílek, zdrželi se: Ing. Vlastimil Baťa, p. Tomáš Maršál, JUDr. Jitka Mokrá, p.vojtěch Vaňhara Návrh usnesení byl přijat. 2/06/2011 Nová hala balíkové třídírny České pošty Městská část dostala oficiální žádost o souhlas s plánovanou výstavbou haly balíkové třídírny na pozemku České pošty, s. p., pozemek parc. č. 932/2 v k.ú. Satalice. Podle informací zástupce České pošty V. Podjukla má výstavba přinést pokles dopravních výkonů. A to ze současného stavu 200 ks vozidel na 50 %, přičemž nákladní doprava TIR má být vytěsněna plně. Provoz vozidel má být minimalizován pro akutní servisní účely. Příjezd do nové haly má být orientován od rychlostní silnice R10 a vozidla by neměla projíždět Satalicemi. Zastupitelé dostali zprávu k prostudování do příštího zastupitelstva. 3/06/2011 Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2011/2012 Návrh usnesení: Zastupitelstvo Městské části Praha-Satalice schvaluje kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2011/2012, které předložila ředitelka mateřské školy. Kritéria budou přílohou zápisu. Hlasování: pro: PhDr. František Jenčík, Mgr. Milada Voborská, p. Libor Vrabec, Ing. Vlastimil Baťa, p. Tomáš Maršál, p. Richard Čech, p.vojtěch Vaňhara Mgr. Jovana Sádlová Ph.D., Ing. Vladimír Bílek, JUDr. Jitka Mokrá zdrželi se: 0 3

4 Návrh usnesení byl přijat. 4/06/2011 Komise pro problematiku dopravy Starosta Městské části Praha-Satalice zřizuje jako iniciativní a poradní orgán komisi pro problematiku dopravy, předsedou komise je p. Pavel Hřebík Diskuse: Pan starosta informoval zastupitele o následujících záležitostech: Petice občanů pro změnu průjezdnosti ulice Marvanova: Došel dopis z Úřadu MČ Praha 19, z kterého vyplývá, že obrácení směru jízdy není možné uskutečnit bez provedení stavebních úprav v celé ulici a přehodnocení celého uceleného systému dopravy v přilehlých ulicích. Silniční správní úřad a Policie ČR nesouhlasí se záměrem změnit směr jízdy v ul. Marvanova bez provedení stavebních úprav. Stanovisko bylo zasláno zástupcům petičního sdružení. Jsou prováděny náhodné monitorovací kontroly počtu pohybu vozů, pohyb aut byl při nich minimální. O spolupráci byli požádáni místní strážníci, aby namátkově kontrolovali dodržování dopravní značky Obytná zóna. Výběrové řízení na místo úředník stavební referent: Přihlásilo se šest zájemců, komise ve složení starosta, Ing. Zavřel a předseda stavební komise Ing. Honc sestavila pořadí pro pohovory. První pořadí nabídku neakceptovala kvůli dalším výběrovým řízením, proto se jedná s v pořadí druhým adeptem. Injekční stříkačky drogy: O místu nálezu v ulici K Nádraží byli informování zástupci městské policie, kteří slouží v Praze-Satalicích. Nadporučík Vospěl z Policie České republiky byl požádán o noční kontroly v této lokalitě, který toto přislíbil. Informace o jednání na stavebním úřadu: proběhlo jednání na stavebním úřadu v Praze-Kbelích ve věci umístění dvou komerčních staveb na poli mezi ulicí K Lindě a zahrádkami. Jde o soukromý pozemek, městská část se jednání zúčastnila jako vlastník sousedního pozemku. Mělo by jít o kancelářskou činnost, do prostoru by mělo dojíždět okolo deseti aut. Výška budov bude do 7,5 metru. Bylo předběžně dojednáno, že vjezd na staveniště nebude prováděn po ulici K Lindě, ale přes pole, na což vstřícně přistoupil majitel tohoto pozemku pan. P. Juraczko. Opravy komunikací ve správě TSK: Uskutečnilo se jednání s vedoucím oblastní správy Sever TSK Ing. Tumpachem. Byl upozorněn na vady na komunikacích K Radonicům, Budovatelská a K Cihelně. Bylo dohodnuto, že jejich odstraňování bude průběžně oboustranně konzultováno. Po dohodě došlo k prodloužení trasy opravy v ulici K Radonicům až za zastávky autobusů, rovněž došlo k opravě v prostoru před budovou úřadu. Nad rámec původního plánu TSK byla opravena ul. Budovatelská. Byla nasazena nejmodernější technika s nahříváním původního asfaltu. Také byla řešena problematika opravy silnice mezi Satalicemi a Vinoří s tím, že společný dopis se starostou Vinoře ohledně rekonstrukce této silnice je ze strany TSK. Zřejmě v období března a dubna, pokud budou teploty nad 10 stupňů Celsia, bude provedena oprava výtluků tryskovou metodou, přičemž TSK zpracuje návrh pro zařazení silnice k Vinoři k celkové rekonstrukci a o prioritní zařazení do plánu oprav. Oprava povrchu ulice Před Tratí: Stav vozovky silnice, která je ve správě městské části, je ve stavu, který vyžaduje zásadní opravu např. před kostkami je prohlubeň, která dělá komplikace i autobusům MHD. Závad je však více a hrozí jejich zhoršování a tím následně zvýšení finanční částky na opravu. Záležitost byla projednána se společnostmi Dipos (nahřívání původního asfaltu) a Inpros a obě byly požádány o cenový návrh. Závada na budově č. p. 90 v ulici Pod Poštou bývalé dětské zdravotní středisko: Do přístavby, na které je terasa, několik let zatéká. V současnosti jsou už mokré rohy místností, včetně plísně. V prostorách je přitom situována školka pro děti. Dochází k praskání zdí. Jde o problém, který trvá několik let a závada nabírá na závažnosti proběhlo místní šetření za účasti starosty, Ing. Zavřela a p. Reisingra, který byl o této věci už informován v minulosti. P. Reisinger připraví návrh řešení, který bude předán k posouzení stavební komisi. Z místního šetření vyplývá, 4

5 že půjde o větší stavební zásah, aby závada byla odstraněna. Voda zřejmě zatéká ze zábradlí na terase. Lepenka na terase problém nevyřešila. Drobná údržba městské části: v městské části byly od provedeny následující práce stříhání křovin v ul. Budovatelská, ořezání větví v ul. K Radonicům, ořezání křovin a úklid v ul. Zahrádkářů, vyřezání křovin před vstupem do bývalého statku, úklid odpadku v ulici Vinořská, vymalování bytu v domě pro seniory (připraveno pro nového nájemníka), doplnění chybějícího poklopu kanalizace v ul. K Rybníčku, úklid ul. Marvanovy, shrabání listí v parku v ul. Trabantské, úklid v zahradě domu pro seniory, hrabání listí v ul. Za Kapličkou, oprava topení v bývalé hájovně, úklid sněhu. Jednání se zástupci Eurovia CS radiála: Je pravděpodobné, že letos radiála zprovozněna nebude kvůli sporům s restituenty. Záměr výsadby smíšeného lesa: Z jednání s Ing. Frantíkem, vedoucím oddělení krajinné zeleně magistrátu, vyplynulo, že letos bude zpracován návrh na výsadbu smíšeného lesa na polích v lokalitě mezi radiálou, plynárnou, dřevařskými závody a dřevěným mostem přes železniční trať. Součástí by měl být palouk pro odpočinek a návazné cesty. Smyslem je mj. oddělení městské části od radiály. K realizaci by mělo dojít v roce Kácení v bažantnici: V březnu by mělo dojít k pokácení asi 15 stromů v bažantnici, které stojí u oválné cesty a jsou v takovém stavu, že mohou ohrozit bezpečnost návštěvníků. Kontrola zaparkovaných dlouhodobě nepojízdných automobilů: byla provedena namátková kontrola zaparkovaných dlouhodobě nepojízdných automobilů. Vůz s cizí poznávací značkou v ul. K Radonicům před odbočením do ul. K Rybníčku bude označen jako vrak. V kontrolách se bude pokračovat. P.Vrabec upozornil na rozježděné zelené pásy v Satalicích a na ušlapané a znečištěné pásy zeleně u prodejny potravin č.p. 78. Dále vznesl dotaz zda bude letos na jaře provedeno čištění vozovek. Pan starosta odpověděl, že chodník včetně zelených pruhů je pravidelně uklízen, a silnice budou zřejmě čištěny jako každý rok. P. Vrabec dále vznesl dotaz zda budou doplněny chybějící cedule s názvy ulic. Pan starosta odpověděl že v této záležitosti se podnikají první kroky. P. Vrabec upozornil na složitou situaci v ul. Za Školkou. Zelené pásy tu jsou rozježděny,parkují na nich automobily občanů navštěvující zdravotní středisko.. Vznesl dotaz zda by nebylo možno udělat parkovací stání za plotem. Pan Čech doporučil na rozježděné pásy navést zeminu a znovu oset trávou v dubnu, až budou vhodné podmínky pro růst. Dále upozornil na kritický stav některých stromů v parku v ul. Budovatelská. Uvedl, že stromy je třeba v co nejkratším termínu pokácet, jsou silně poškozeny zimou. Mgr. Sádlová Ph.D. oznámila, že výsledky Grantu Partnerství, které měli být zveřejněny dosud zveřejněny nebyly. JUDr. Mokrá navrhla z pozice ověřovatele zápisu z důvodů opakujících se nesrovnalostí zápisu pořizování audiozáznamu z každého zasedání. Upozornila na skutečnost, že pořizování zápisu musí být schváleno zastupitelstvem před každým zasedáním. Pokud bude pořizování záznamu schváleno zastupitelstvem, bude využit diktafon. Ing. Baťa informoval o u který dne v 16:33 h rozeslal Ing. Fiala zastupitelům a uřadu MČ. Na zasedání konaném , kde bude Ing. Fiala přítomen, proběhne diskuse. P. Vaňhara informoval o svém úraze na chodníku před základní školou. Dotázal se paní Mgr. Voborské na nové skutečnosti ohledně žádosti o dotaci ČEZ. Mgr. Voborská odpověděla, že běží lhůta pro vyhodnocení žádostí. Pro zkvalitnění práce zastupitelstva navrhl p. Vaňhara usnesení: 5

6 Starostovi se ukládá, aby nejméně 3 dny před termínem každého zasedání zastupitelstva MČ Praha Satalice poskytl všem členům zastupitelstva program zasedání se všemi podklady k jednotlivým bodům programu, aby nedocházelo ke zvýhodňování některých členů zastupitelstva MČ Praha Satalice tím, že jim jsou poskytovány podklady přednostně. Starosta podal protinávrh usnesení: Program zasedání se všemi podklady k jednotlivým bodům programu budou k dispozici v deskách zastupitelů v zasedací místnosti úřadu MČ Praha Satalice sedm dní před zasedáním zastupitelstva. Hlasování o protinávrhu: pro: PhDr. František Jenčík, Mgr. Milada Voborská, p. Libor Vrabec, Ing. Vlastimil Baťa, p. Tomáš Maršál, p. Richard Čech, p.vojtěch Vaňhara, Mgr. Jovana Sádlová Ph.D., JUDr. Jitka Mokrá zdrželi se: Ing. Vladimír Bílek, Návrh usnesení byl přijat. Starosta upozornil, že podklady pro zasedání zastupitelstva jsou všem zastupitelům do desek zakládány průběžně. P.Maršál vznesl dotaz na upozornění, která se v posledním týdnu začala objevovat za stěrači aut. Vznesl dotaz na úřední hodiny městské policie v Praze Satalicích. Starosta konstatoval, že situaci již konzultoval s Ing. Zavřelem a policií pan starosta ukončil jednání v 18:56 hodin příští zasedání se uskuteční v zasedací místnosti MÚ od 18:00. zapsal: Vagnerova Zita ověřovatelé zápisu: JUDr. Jitka Mokrá Ing. Vladimír Bílek Za Zastupitelstvo městské části Praha - Satalice PhDr. František Jenčík - starosta 6

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání zasedání rady města RM 145 (ve volebním období 45. zasedání), ze dne 18.8.2008 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 145 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod.

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 28. 01. 2015 od 18.00 hod. Místo konání: Přítomni: Omluveni: 0 Ověřovatelé: Doba trvání: Program: Hasičský dům Veltrusy Ing. Marta Baránková, Tomáš

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 8.9. 2011 v 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem:

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Kronika městské části Opava Suché Lazce z roku 2004

Kronika městské části Opava Suché Lazce z roku 2004 Kronika městské části Opava Suché Lazce z roku 2004 1 Úvod Tato kronika byla sepsána na objednávku zastupitelstva městské části Opava Suché Lazce retrospektivně v letech 2013 a 2014. Vzhledem k této skutečnosti

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více