MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2015 LENKA FLORIÁNOVÁ

2 Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav technologie potravin Nové trendy v cukrářství Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Viera Šottníková, Ph.D. Vypracovala: Lenka Floriánová Brno 2015

3 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem práci: Nové trendy v cukrářství vypracoval/a samostatně a veškeré pouţité prameny a informace uvádím v seznamu pouţité literatury. Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb.,o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnou Směrnicí o zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací. Jsem si vědom/a, ţe se na moji práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a ţe Mendelova univerzita v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy a uţití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona. Dále se zavazuji, ţe před sepsáním licenční smlouvy o vyuţití díla jinou osobou (subjektem) si vyţádám písemné stanovisko univerzity, ţe předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity, a zavazuji se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla, a to aţ do jejich skutečné výše. V Brně dne:.... podpis

5 PODĚKOVÁNÍ Děkuji své vedoucí bakalářské práce Ing. Vieře Šottníkové, Ph.D. za pomoc při vedení práce, odborné rady, strávený čas a velmi přátelské jednání. Ráda bych poděkovala i své rodině za podporu během celého studia.

6 ABSTRAKT Bakalářská práce Nové trendy v cukrářství zahrnuje základní rozdělení a popis surovin vyuţívající se v cukrářství. Hlavní částí práce je popis nových materiálů, technologických postupů a druhů zdobení. Práce obsahuje i vývoj a historii cukrářského řemesla a rozdíly mezi tradiční a moderní cukrařinou. Ve své práci uvádím i pouţití různých druhů směsí a polotovarů, které se v cukrářství pouţívají. V praktické části je vypracován a vyhodnocen dotazník a představení vlastní tvorby. KLÍČOVÁ SLOVA: cukrářství, nové trendy, techniky zdobení, cukrářské směsi ABSTRACT Bachelor thesis is about new trends in confectioners. This thesis contains the dividing and specification of materials and using it for baking. Next part itis focused on new and modern materials and techniques. The differences between traditional and modern materials and techniques, also characteristic and the evolution of new trend in decoration and design is mentioned. In this thesis, I also commented of the using of semi products, preservatives, function and application of improvers. In practical part there was made public research in all age categories. In the end I created presentation of my own production. KEYWORDS: confectioners, new trends, decorating techniques, semi products

7 1 ÚVOD CÍL PRÁCE LITERÁRNÍ PŘEHLED Charakteristika tradičních surovin Cukr Mouka Vejce Mléko a mléčné výrobky Tuky Ovoce Kakao a čokoláda Jádroviny Kypření a kypřidla Ţelírující a rosolovací látky Pouţití směsí a nových druhů surovin Firmy vyrábějící směsi a náhraţky čerstvých surovin Historie cukrářství, vývoj cukrářského oboru Úvod do historie Malá historie francouzského cukrářství Historie rakouského cukrářství Historie italského cukrářství Osobnosti cukrářského oboru Francie Španělsko Itálie Česká republika... 32

8 3.6 Rozdělení a typy moderního cukrářství Makronky Muffins, cupcakes Semifreda Cheesecake Popcakes Odlehčené dorty Odlehčené dorty s jogurtem a ovocem Vyuţití alternativních surovin v cukrářství Pralinky a lanýţe Moderní materiály a způsoby vyuţití v cukrářské výrobě Vyuţití potahovacích a modelovacích hmot Ozdoby z karamelu Čokoládové dekorace v moderní cukrařině Povrchové dekorační gely Nezbytné pomůcky při výrobě moderních dezertů Tradiční versus moderní pojetí cukrařiny Nové restaurační moučníky PRAKTICKÁ ČÁST Dotazníkové šetření Výsledky dotazníku ZÁVĚR POUŢITÁ LITERATURA SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH... 63

9 1 ÚVOD Cukrářské výrobky jsou potraviny, jejichţ základem je zpravidla pekařský výrobek, který je dohotoven pomocí náplní, polev, ozdob i kusového ovoce (regulováno vyhláškou 333/1997). Můţe to být ale i výrobek připravený ze sušených směsí. Jde o směsi na výrobu pěny, šlehaných krémů, korpusů, náplní, ţelé, pohárů. Sladkosti a cukrářské výrobky jsou obecně výrobky slouţící k uspokojení našich chutí na sladké. Jde o něco co je člověku milé, příjemné a uspokojující naše smysly i kdyţ v mnoha případech jsou cukrářské výrobky nedoporučované z hlediska vysoké kalorické hodnoty a mohou být tak příčinou vzniku obezity (BEZPEČNOST POTRAVIN, 2014). V moderním cukrářství se vyuţívají nové suroviny a mnohdy i směsi, které zajišťují větší stabilitu a stálost finálních výrobků a také se snaţí usnadnit práci cukrářům. Tyto směsi jsou čím dál více dokonalé a jejich vývoj jde velmi rychle kupředu. Díky těmto novým směsím se dá vyrobit nespočet krásných bezchybně vypadajících zákusků a dortů, ale lze tyto moderní zákusky vyrobit i bez nich? Z poctivých čerstvých surovin? Myslím, ţe ano, jen to chce nápad a šikovného zručného cukráře. Tohle téma jsem si vybrala, protoţe je mi cukrářský obor velmi blízký. Sama peču jak pro vlastní potřeby, tak i pro známé a rodinu. Mým velkým snem je mít jednou vlastní cukrárnu. Líbí se mi současné trendy, zvláště ty přicházející z Francie. Odrazuje mě však pouţívání polotovarů, směsí a různých náhraţek, které se pouţívají skoro ve všech cukrárnách v mém okolí a určitě i v celém Česku. Velmi mi pomohla bakalářské praxe, při které jsem pracovala ve vyhlášené cukrárně ve Velké Bíteši u Zdubů. Zde jsem získala mnoho rad a tipů k bakalářské práci. Také jsem se naučila i mnoho nového do praxe. Měla jsem moţnost seznámit se s celým provozem a všemi technologiemi od příjmu a skladování surovin po výrobu, prodej a další distribuci výrobků. Hlavní náplní mé práce byla samotná výroba, coţ mě velice bavilo, i kdyţ práce to byla náročná a obdivuji místní cukrářky. U Zdubů mě potěšili, pouţíváním tradičních a čerstvých surovin bez pouţití směsí a polotovarů. O své vysněné cukrárně mám vlastní představy jiţ mnoho let a neustále je zdokonaluji a jen doufám, ţe mě někdo s podobnou vizí nepředběhne. Do svých nápadů hodně čerpám z francouzské cukrařiny, účastním se různých kurzů a také sama experimentuji. 9

10 Má cukrárna by měla být výjimečná právě pouţíváním tradičních a kvalitních surovin v kombinaci s novým trendem zdobení a designu. Chtěla bych pouţívat hlavně čerstvé, kvalitní a regionální suroviny. 10

11 2 CÍL PRÁCE - prostudovat dostupnou literaturu a další zdroje, napsat literární rešerši a uvést příklady klasických surovin, ale hlavně těch nových, které se pouţívají k výrobě moderních zákusků a dortů - popsat nové materiály, pomůcky a způsoby zdobení - dokumentace historie a vývoje cukrářského řemesla a následný přechod k novým trendům, které se od těch původních liší - seznámit se s nejznámějšími mistry cukrářského řemesla - popsat nejvíce vyráběné klasické i moderní cukrářské výrobky - vytvořit dotazník a provést průzkum konzumace cukrářských výrobků mezi spotřebiteli - vyhodnotit nasbíraná data - prezentace vlastní tvorby 11

12 3 LITERÁRNÍ PŘEHLED 3.1 Charakteristika tradičních surovin Při výrobě cukrářských výrobků a těst se pouţívají zejména tyto suroviny: cukr, pšeničná a ţitná mouka, semena, vločky, suché skořápkové plody (jádroviny), pitná voda, rostlinné oleje nebo tuky, ţivočišné tuky (máslo, sádlo), vejce čerstvá, sušená, vaječná melanţ pasterovaná, mléko, šlehačka, tvaroh, sýry, kakao, čokoláda, polevy, ovocné pomazánky (marmelády, dţemy, povidla), čerstvé, mraţené, proslazené a kompotované ovoce, směsi na přípravu náplní, speciální moučné směsi, přídatné látky, (dávkované samostatně nebo jako sloţky pekařských zlepšujících přípravků), kypřící látky, látky zlepšující mouku, emulgátory, zahušťovadla, modifikované škroby, ţelírující látky, konzervační látky, barviva a aromata (BLÁHA, ŠREK, 1999) Cukr Je nositelem sladké chuti a je ve vodě rozpustný. Z hlediska cukrářské výroby máme na mysli řepný cukr, pro jehoţ výrobu se u nás pěstuje cukrová řepa. Původním sladidlem byl ovšem med a prvním cukrem byl cukr třtinový, o němţ máme historické zprávy ze 4 stol. př.nl z Indie. Dále se rozšiřoval do dalších tropických oblastí a díky křiţáckým výpravám se takto vyráběný cukr dostal i do Evropy. Nejdříve byl cukr velmi drahou surovinou a nemohl si ho dovolit kaţdý, ale poté co se začalo s pěstováním cukrové třtiny v Americe a zvětšení produkce došlo k jeho zlevnění. Po dlouhých analýzách a bádání bylo zjištěno, ţe třtinový cukr je sloţením nejvíce podobný cukru z cukrové řepy, která se dá pěstovat i v Evropě a po dlouhodobém šlechtění se podařilo vypěstovat cukrovku s cukernatostí 7 %, coţ bylo dříve povaţováno za vysokou (PICKFORD, JADRINE, 2014). Řepný cukr se poprvé vyráběl v cukrovaru v Polsku. V době napoleonských válek došlo k velkému rozmachu pěstování cukrové řepy a zaloţení cukrovarů v Německu, Francii i Čechách. Cukrovarnictví u nás se datuje od roku První cukrovar byl u nás zaloţen v Kostelním Vydří u Dačic. Během výroby neustále docházelo k zdokonalování. Šlechtěním se také zvýšila cukernatost a to ze 7 % na % (MUCHOVÁ, 1999). Finálním výrobkem je bílý rafinovaný cukr, který se prodává ve formě krystalového, krupice, moučkového, kostkového. Tyto cukry musí být co nejčistší a dle normy musí obsahovat 99,8 % sacharózy (MUCHOVÁ, 1999). 12

13 Pouţití v cukrářské výrobě: cukr je základní surovinou pro výrobu zákusků a cukrovinek a kromě výroby listového těsta, slaných výrobků a pálených hmot se dává do všech druhů výrobků. Cukr je také součástí všech zmrzlin, krémů, pohárů, moučníků, má vliv na zpevnění, chuť i barvu výrobků a novým trendem je i cukrové zdobení a ozdoby, vytvářené z karamelu (BLÁHA, ŠREK, 1999). Kromě pozitivního vlivu cukru má i vliv negativní. Jde totiţ o poměrně energeticky vydatnou látku a její nadbytek můţe vést k obezitě. Cukr kromě sladivosti a energetické hodnotě nemá jinou biologickou hodnotu. U nových receptur se mnoţství cukru záměrně sniţuje nebo se cukr částečně nahrazuje ovocem, medem nebo jinými přírodními sladily jako je např. stévie (SKOUPIL, 1994). Med: je další a tradiční surovinou při výrobě cukrovinek, která má vliv na sladkou chuť. Jde o přírodní včelí produkt. Chuť a charakteristika je podmíněna rostlinou, ze které byl získán. V některých zvláště arabských zemích se pouţívá jako jediné sladidlo (ČERMÁKOVÁ, 2012). Med je velmi biologicky hodnotným sladidlem. Má řadu vitamínů, léčivých látek a je také dobře stravitelný. U nás se pouţívá hlavně při výrobě medovníků a perníkových těst (ČERMÁKOVÁ, 2012). Umělá sladila: slouţí také ke slazení, jsou připravená chemickou cestou a mají nahradit sacharózu. Umělá sladidla se pouţívají ve výrobcích pro lidi nemocné diabetem, nebo trpící obezitou. Kromě uměle vyráběných tzv. syntetických sladidel jsou vhodná i sladidla na přírodní bázi. Dnes je velmi populárním sladidlem stévie (BLÁHA, ŠREK, 1999) Mouka Je další základní surovinou pro cukrářskou výrobu. Bez mouky lze vyrábět jen malé mnoţství cukrářských výrobků jako sněhové pečivo, poháry a některé další speciální výrobky. Mouka je důleţitá pro pečivost výrobků, klenutost, tvar, objem a pórovitost. Mouku pouţíváme do těst šlehaných, třených, pálených, lineckých, vaflových, kynutých, listových atd. Pouţití mouky je důleţité i pro podmoučení, vyvalování a tvarování. Druh mouky závisí na druhu výrobku. Buď hladká pšeničná, polohrubá pšeničná, či hrubá pšeničná, nebo směs těchto druhů v různém poměru. Pro cukrářskou výrobu se pouţívá výhradně mouka pšeničná a při výrobě perníku lze pouţít malé mnoţství mouky ţitné (SKOUPIL, 1994). 13

14 3.1.3 Vejce Jsou z potravinářského a cukrářského hlediska pouze vejce slepičí. Vejce se skládá ze skořápky, blány, bílku a ţloutku. Vejce značíme dle velikosti, typu chovu a země odkud pocházejí. Vejce jsou v cukrářství téměř nepostradatelná, zlepšují totiţ nejen vzhled ale i chuť a nutriční hodnotu cukrářských výrobků. Mají důleţitou pěnotvornou, emulgační a koagulační vlastnost. Pro některé výrobky pouţíváme pouze bílky nebo jen ţloutky a někdy naopak celá vejce. Při pouţití čerstvých vajec musíme dbát velmi na hygienu, protoţe vejce jsou velmi dobrým prostředím pro rozvoj mikroorganismů. Je důleţité pouţívat jen čerstvá vejce, dbát na správnou teplotu a skladování vajec, vejce vytloukat ve speciální vytloukárně, také je důleţité pouţívat čisté nádoby a samozřejmostí je i hygiena pracovníka. Kromě čerstvých vajec lze pouţívat i méně rizikové vejce sušené nebo mraţené, ale výrobky poté nedosahují takové kvality jako za pouţití vajec čerstvých (MUCHOVÁ, 1999) Mléko a mléčné výrobky Jsou velmi ceněnými potravinami. Mléko totiţ obsahuje všechny důleţité ţiviny potřebné k správnému vývinu savců. Mléko a mléčné výrobku zvyšují nutriční hodnotu a kvalitu cukrářských výrobků a měly by být vyuţívány v mnohem větší míře. Podíl jednotlivých sloţek ţivin v mléce kolísá a je ovlivněn řadou faktorů (KAVINA, 1995). V cukrářské výrobě mléko pouţíváme buď jako hlavní součást výrobku (zmrzliny, koktejly, pudinky, krémy), ale jde i o dobrý prostředek pro spojení hmot a těst. Mléko zlepšuje technologické, nutriční a chuťové vlastnosti výrobku. Lze pouţívat i mléko sušené a kondenzované. U mléka je rovněţ nutné dbát na hygienu a skladování. (BLÁHA, ŠREK, 1999). Smetana: má oproti mléku více mléčného tuku a kromě toho obsahuje i bílkoviny, mléčný cukr, min. látky a vitamíny. Na trhu existuje velké mnoţství druhů smetan podle mnoţství tuku a způsobu kysání jako např. smetana do kávy, smetana ke šlehání, kysaná smetana, sladká smetana a mnohé další (KAVINA, 1995). V cukrářství se pouţívá hlavně smetany ke šlehání s vysokým obsahem tuku. Smetana chuť zjemňuje a činí výrobek kvalitnější (BLÁHA, ŠREK. 1999). Tvaroh: je v podstatě mléčná bílkovina kasein, získaná ze sraţeného mléka. Má chuť od sladké po mírně nakyslou. Opět má řadu trţních druhů, ale v cukrářství se pouţívá většinou tvaroh měkký. Tvaroh se v moderní cukrařině pouţívá hlavně k výrobě krémů a náplní u tzv. odlehčených a ovocných dortů místo másla (KAVINA, 1995). 14

15 Ricotta: jde o sýr, který je jako jediný vyráběný ze syrovátky. Ricotta je typický italský sýr nasládlé chuti a krémovité konzistence. Má nízký obsah tuku a vysoký obsah bílkovin a je velmi dobře stravitelná. Pouţívá se pro přípravu moučníků a dezertů. Mascarpone: je jemný krémový čerstvý sýr vyráběný ze smetany působením kyseliny vinné bez odstraňování syrovátky. Lze říci, ţe jde o tuhou formu smetany, protoţe má poměrně vysoký obsah tuku. Jeho původ je v Itálii, kde se pouţívá zejména při výrobě dezertu Tiramisu. Slouţí rovněţ ke zjemnění jídel a přípravě mnoha dalších dezertů (FRIBERG, KEMP, 2002). Smetanové sýry: tento typ sýrů je nyní velmi oblíbený, při výrobě mnoha moderních dezertů jako jsou cheesecaky, tvarohové zákusky a i k výrobě mnoha náplní. Mezi tento typ sýrů řadíme českou Lučinu, ţervé, Gervais, Fénix, ale také americký sýr Philadelphia (TEICHMANOVÁ, 2014) Tuky Jsou obecně látky s různými fyzikálními i chemickými vlastnostmi a jsou různého původu. Všechny tuky jsou, ale lehčí neţ voda a ve vodě jsou nerozpustné. Snadno pohlcují různé pachy, vůně a také po určité době ţluknou (VELÍŠEK, 1999). Dělíme je: a. dle původu: 1) rostlinné oleje (slunečnicový, olivový, ricinový, lněný, řepkový) 2) rostlinné tuhé tuky (palmový, kakaové máslo, kokosový tuk) 3) ţivočišné (lůj, sádlo, máslo) b. dle konzistence: tuhé, tekuté, mazlavé c. způsobu úpravy: ztuţené pokrmové tuky, margaríny (VELÍŠEK, 1999) A) Rostlinného původu Rostlinné oleje: získává se z olejnatých částí rostlin (semena, plody, jádra) lisováním, extrakcí a následně rafinací. Vlastnosti a název mají dle plodiny, ze které byl olej získán. Oleje by měly mít určité senzorické vlastnosti. Čirý vzhled, neutrální chuť a vůni. Pouţíváme je v cukrářské výrobě ke smaţení, do šlehaných hmot, pálených hmot, kynutých těst a při vymazávání plechů. Tuhé rostlinné tuky: jsou získané stejným způsobem jako oleje. Mají však jinou konzistenci (tuhou), coţ je způsobeno podílem nasycených mastných kyselin, které způsobují tuhost. Tyto tuky se pouţívají při výrobě margarínů. V samotné cukrářské výrobě se nepouţívají. Výjimečně se pouţívá kakaové máslo do lanýţů a k výrobě čokolády. 15

16 K máčení s potahování se však uţ pouţívají kakaové polevy se ztuţeným tukem (VELÍŠEK, 1999). B) Živočišného původu Máslo: nejrozšířenější a nejvíce pouţívaný ţivočišný tuk. Má příjemnou chuť, vůni i barvu a vysokou biologickou hodnotu. K nevýhodám másla patří krátká trvanlivost. Základní surovinou pro výrobu másla je chlazená, upravená a vyzrálá smetana, která se poté zpracovává (VELÍŠEK, 1999). Druhy másla: čerstvé, pomazánkové, skladované Podle jakostních tříd určujeme kvalitu másla na čerstvé a stolní. Krátkou trvanlivost lze prodlouţit: zmrazováním, sušením, solením a přepouštěním. Skladujeme ho v čistotě a chladu do 6 ºC. Máslo je jednou z nejdůleţitějších cukrářských surovin. Má velmi široké uplatnění ve výrobě krémů, náplní a výrobě těst jako pojivo. Sádlo: je ţivočišný tuk získaný z tukové tkáně. Jde o velmi energeticky vydatnou surovinu a jeho vlastnosti závisí na druhu, prostředí a stáří vepřů. Sádlo se dnes v cukrářství příliš nepouţívá. Vyuţití má například ve vánočním cukroví zvaném sádelníky (BLÁHA, ŠREK, 1999). C) Upravené tuky Jde o takové tuky, které získáme úpravou ţivočišných nebo rostlinných tuků a dojde ke změně vlastností. Ztužený pokrmový tuk: 100% tuk bez vody, získává se ztuţováním tj. nasycení vodíkem. Má bílou aţ naţloutlou barvu, neutrální vůni i chuť. Pouţívá se k vymazávání plechů, výrobě náplní a polev (VELÍŠEK, 1999). Margarín: jde o tuhou tukovou emulzi podobnou máslu. Vyrábí se z rostlinných tuků obohacených o smetanu, mléko, vodu, syrovátku aj. Vznikl původně jako náhraţka másla, avšak s vyšší trvanlivostí a niţší cennou. Margaríny jsou nejvyhledávanějším tukem při cukrářské výrobě. Pouţívají se k výrobě těst, tukových krémů, náplní. Při výrobě listového těsta se pouţívá tzv. taţný margarín, který je taţnější a plastičtější neţ stolní (BLÁHA, ŠREK, 1999) Ovoce Ovocné sloţky jsou také velmi důleţitou sloţkou pro cukrářské výrobky. Ovoce totiţ obsahuje důleţité látky cukry, vitamíny, vlákninu, min. látky a jiné. 16

17 Dle typu plodu ho dělíme: jádrové, peckové, skořápkové, duţnaté, bobulovité aj.jádrové ovoce jsou plody stromů tzv. malvice, které nemají tvrdý peckový obal a jsou uloţena v šťavnatém oplodí, jablka, hrušky, kdoule, mišpule (BERANOVÁ, 2012). Peckové ovoce má měkké, duţnaté a šťavnaté oplodí, ve kterém je uloţená tvrdá pecka. Patří sem třešně, višně, švestky, slívy, meruňky, broskve. Mezi drobné bobulovité ovoce řadíme jahody, angrešt, rybíz, maliny, ostruţiny, hrozny, borůvky aj. Ovoce, které dováţíme se v moderní cukrařině velmi pouţívá a to jak k výrobě tak zdobení. Mezi toto ovoce řadíme mandarinky, citrony, pomeranče, kiwi, banány, ananas, karambolu, fíky, mango, physalis, granátová jablka a další. Z čerstvého ovoce se dále vyrábí ovocné výrobky, jako jsou kompoty, šťávy, proslazované ovoce, kandované ovoce, marmelády, dţemy a sirupy. Tyto výrobky se rovněţ pouţívají jak k výrobě tak zdobení moučníků a cukrovinek (MATTEW, 2004). Čerstvé ovoce se pouţívá hlavně ke zdobení zákusků, jako jsou košíčky, ovocné dorty. K výrobě zmrzlin a pohárů. K těmto účelům se pouţívají hlavně jahody, maliny, hrozny, třešně, višně, borůvky, banány aj. Na výrobu pečených výrobků se pouţívají jablka, švestky, hrušky, ale i třešně a borůvky. Stejně tak jako čerstvé ovoce pouţíváme i kompoty nebo mraţené ovoce a výhodou je, ţe nemusíme dbát na sezonu, ovšem nevýhodou je horší senzorická kvalita výsledného moučníku. Při výrobě zejména různých chlebíčků, marokánek, florentýnek nebo jiných speciálních výrobků můţeme pouţít i proslazené či kandované ovoce. Ovocné šťávy a sirupy lze pouţít k dochucení, obarvení krémů, náplní a navlhčení korpusů. Marmelády a dţemy slouţí k plnění cukrářských výrobků z lineckých, třených a vaflových těst. Pouţívají se, ale také v kombinaci s krémy, k promazání či slepování dortových korpusů, řezů nebo jako samostatná náplň kynutých těst (BLÁHA, ŠREK, 1999) Kakao a čokoláda Historie čokolády Kakaové boby pěstoval kmen Olmeců a Mayů v centrální Americe jako domácí plodinu dávno před Aztéky ( ), kteří jsou často spojováni se šlechtěním kakaovníku. Kakaové boby se nejprve usušily, pak rozemlely a smíchaly s vodou. Mayové upřednostňovali teplou verzi tohoto nápoje, kdeţto Aztékové studenou (KRÁMSKÝ, FEITL, 2008). 17

18 Rok 600 Mayové z centrální Ameriky míří do severních regionů Jiţní Ameriky a zakládají první kakaové plantáţe, i kdyţ kakao znají jiţ po několik staletí jako domácí plodinu Rok 1502 Kolumbus při jeho 4. výpravě do Ameriky zakotvil v Nicarague a stal se prvním Evropanem, který přišel do styku s kakaovými boby. Zde byly boby pouţívány pro přípravu nápoje i jako měna. Byl však zaujat spíše objevováním Indie a ne kakaovými boby. Rok 1519 Hernardo Cortez dobyl část Mexika, nápoj z kakaa ho příliš nezaujal, ale zajímá se o kakaové boby jako formu placení, zakládá kakaové plantáţe, kde se budou pěstovat peníze Rok 1657 v Londýně je otevřen první obchod s čokoládou, majitelem je Francouz. Rok 1720 vynikající čokoládové nápoje, které se podávaly v Benátkách a Florenci se rychle šíří za italské hranice. Rok 1755 Severní Amerika teprve objevuje, ţe existuje čokoládový nápoj. Rok 1780 v Barceloně, se vyrobil první stroj pro výrobu čokolády. Rok 1828 vznik kakaového prášku. Nová metoda zpracování praţených kakaových bobů, při které došlo k odstranění kakaového másla s pouţitím hydraulického presu se vytvořil tzv. koláč, který se dále rozemlel na jemný kakaový prášek. Rok 1857 první mléčná čokoláda Rok 1879 první čokoláda, která se rozplývá na jazyku Rok 1900 Nestlé poprvé na trhu Rok 1920 Švýcarsko povaţováno za zemi, kde se vyrábí ta nejkvalitnější čokoláda (KRÁMSKÝ, FEITL, 2008). Od kakaového bobu k tabulce čokolády Kakaovník je tropickou rostlinou rostoucí původně ve Střední Americe. Dnes je největším producentem západní Afrika a Jiţní Amerika. Kakaové boby jsou tedy semena plodů rostoucích na kakaovníku. Existuji tři druhy kakaových bobů - Criollo, Forestaro a Trinitario. Criollo kakaové boby Criollo jsou povaţovány za nejvzácnější tudíţ i nejdraţší odrůdu. Úroda Criollo bývá velmi nízká, z celkové světové produkce kakaa se pohybuje kolem 10%. Forestaro je odolnou odrůdou, vyznačují se především svojí hořkostí. Z celkové světové sklizně tvoří Forestaro přibliţně 70%. Pěstuje se především v západní Africe. 18

19 Trinitario hybrid Criolla a Forestaro bobů. Podílí se zhruba 20% na celkové světové sklizni (COADYOVÁ, 2000). Obecně platí, ţe kvalita kakaových bobů záleţí především na celém procesu obdělávání půdy a samotných kakaovníků, dále pak klimatických podmínkách. Hlavní období sklizně jsou od listopadu do ledna a od května do července. Sklizeň probíhá ručně s pouţitím mačet. Procesy výroby: fermentace, sušení bobů, praţení, odstranění slupky bobů, mletí, oddělení hrubých částí, konšování, temperance. V cukrářství se čokoláda pouţívá k potahování výrobků, k ochucení náplní, výrobě modelovací čokolády, čokoládových krému, pralinek a dalších čokoládových dobrot (ČOPÍKOVÁ, 1999) Jádroviny Použití jádrovin a současná nabídka trhu V dnešní době je velmi velký výběr jádrovin a ořechů. Záleţí na kaţdém jaké a pro jaký účel ořechy potřebuje. Všechny jádroviny se liší nejenom cenou, ale i technologickými vlastnostmi a dostupností. Ořechy řadíme mezi tzv. funkční potraviny, které nám významným způsobem ovlivňují nutriční hodnotu výrobků. U všech druhů ořechů je nutné dát pozor na původ, vzhled a skladování, aby nedocházelo k hořknutí a plesnivění a tím k vzniku mykotoxinů, které by výsledný výrobek velmi znehodnocovaly. 1) Vlašské ořechy Původ ve střední Evropě Vyuţití zapékání, těsta, griliáš, krémy, ozdoby, nugát, pralinky či obsypávání 2) Lískové ořechy Původ ve střední a jiţní Evropě Vyuţití obdobné jako u vlašských ořechů 3) Mandle Původ země orientu Vyuţití zejména krémy, nugát, marcipán, dekorování, florentinky, obsypávání, pralinky 19

20 4) Podzemnice olejná Původ v jiţní Americe Vyuţití nugát, do těst, krémy, griliáš, zapékání, obsypávání 5) Kokosové ořechy Původ oblasti Indického oceánu Vyuţití obalování, dekorace, likéry, přímá konzumace, do těst i krémů Dále pak- pekanové ořechy, para ořechy, makadamové ořechy, piniové oříšky, kešu ořechy a pistácie (BLÁHA, ŠREK, 2007; PŮPALOVÁ, 2001) Kypření a kypřidla Kypření je proces kdy se kompaktní těsto mění v soustavu pórů s tenkými a pruţnými stěnami, které se lehce rozruší při ţvýkání a trávení. Kypřícími plyny jsou vzduch, oxid uhličitý a vodní pára. 1) Kypření vzduchem Do těsta vpravujeme vzduch mechanicky a to šleháním, hnětením. Vyuţití u výrobků jako jsou piškoty a sněhové pečivo. Podstatou je bílková pěna, která vzniká šleháním. Tato pěna tvoří kostru pečiva. 2) Kypření vodní parou Vodní pára vzniká při pečení kaţdého těsta. Hlavním kypřidlem je pára u listového nekynutého těsta, kde se nepřidávají ţádná kypřidla. 3) Kypření CO 2 CO 2 se do těsta dostane dvěma cestami a to rozkladem chemických kypřidel (chemické kypření) nebo alkoholovým kvašením činností kvasinek (biologické kypření). a) chemické kypření Podstatou chemických kypřidel jsou uhličitany. Chemická kypřidla jsou buď jednoduchá, nebo kombinovaná. - jednoduchá- alkalická (soda), hydrogen uhličitan amonný - kombinovaná- mají sloţku alkalickou i kyselou. Alkalická je uhličitan sodný a kyselá kyselina citronová, vinná, mléčná. Při pouţití těchto kypřidel musí těsto obsahovat hodně vody (FRIBERG, KEMP, 2002). b) biologické kypření Oxid uhličitý vzniká díky činnosti kvasinek. 20

21 K tomu, aby se kvasinky mohly mnoţit, potřebují dostatek ţivin a to v podobě jednoduchých zkvasitelných cukrů, které získávají ze škrobu v mouce, nebo cukru. Z těchto sloţitých cukrů vytvářejí kvasinky pomocí enzymů cukry jednoduché a ty přeměňují díky enzymu zymáze na etanol a oxid uhličitý. Kvasnice se pouţívají k výrobě kynutých těst (BLÁHA, ŠREK, 1999) Ţelírující a rosolovací látky Ţelírující látky jsou chemické látky, které reagují s olejem a tvoří gumy. Tyto látky dávají potravině texturu tím, ţe vytváří gel. Rosolotvorné látky mají schopnost za určitých podmínek vytvářet pevné gely. Pouţívají se při výrobě ţelé a většina z nich jsou polysacharidy a ve skutečnosti se jedná o ţelírující látky (FRIBERG, KEMP, 2002). Mezi ţelírující látky, které se pouţívají v cukrářství, patří např. ţelatina, agar- agar, pektin, aglinát, arabská guma a škrob. Uplatňují se při výrobě marmelád, ţelé, cukrovinek, dezertů. V moderní cukrařině se ţelírujících schopností hojně vyuţívá a to na zdobení zákusků, dortů, také na polévání, výrobě smetanových a tvarohových náplní a také krémů. Želatina: je charakterizována jako čištěná bílkovina získaná z ţivočišného kolagenu kostí, kůţí, šlach a povázek jatečných zvířat, buď částečnou kyselou hydrolýzou, nebo částečnou alkalickou hydrolýzou. Má zcela jinou chemickou povahu, jde totiţ o bílkovinu a tak se její ţelírující vlastnosti liší oproti jiným ţelírujícím látkám. Jako bílkovina je především citlivá na vyšší teplotu a delším zahříváním ztrácí svoji ţelírující schopnost. Pouţívá se do řady druhů zákusků a dezertů (SMÍŠEK A KOL. 1984). Agar: je nejstarší ţelírující látkou. Získává se z určitých mořských červených řas nejčastěji extrakcí horkou vodou v neutrálním, kyselém nebo alkalickém prostředí. Jeho ţelírující schopnost je asi 3-6 krát větší neţ u ţelatiny (VELÍŠEK, 1999). Pektin: jde o látku rostlinného původu, která s okyseleným cukerným roztokem vytváří rosol. Pektiny se vyskytují v přírodě. Můţeme je najít v ovoci a to např. v citrusech a jablkách, ale také v buněčných stěnách rostlin (BLÁHA, ŠREK, 1999). Aglináty: vyrábějí se z různých druhů mořských řas a pouţívají se v mnoho průmyslových odvětvích. V cukrářství se pouţívají buď jako stabilizátory nebo antikrystalizátory. Lze je pouţít na zpevnění šlehačkových krémů, náplní a rosolů studenou cestou. 21

22 Nově se pouţívají k výrobě polotovaru tzv. ţelé ovoce. Toto ovoce je tepelně velmi stabilní a slouţí jako základ např. biskupského chlebíčku, štoly či bábovky. Prodává se ve formě kuliček různých příchutí. Arabská guma: získává se ze stromu Acacia, rostoucí v teplých oblastech. Jde o nejdůleţitější rostlinnou gumu, hlavní sloţkou jsou cukry. Arabská guma se pouţívá v cukrovinkářství při výrobě gumovitých cukrovinek a výrobě draţé (VELÍŠEK, 1999). 3.2 Pouţití směsí a nových druhů surovin Kromě jiţ zmíněných tradičních surovin se v posledních letech na trhu objevily firmy nabízející různé směsi a přípravky které slouţí k ulehčení práce cukrářů a pekařů. Tyhle směsi mají své výhody a našly si tedy mnoho zastánců, dle mého názoru mají i mnoho záporných stránek. Směsi jsou zaváděny v kvůli racionalizaci výroby. Jedná se o moučné směsi, rychlošlehací přípravky směsi na výrobu krémů, ozdob, náplní, polev, stabilizátory, zmrzlinové směsi, extrudované výrobky a emulgátory (BLÁHA, KOPOVÁ, ŠREK, 2007). Na mnohé směsi je dělána i řada výzkumů a prací. Jako příklad bych uvedla premix z rýţové mouky, který je moţné péct v mikrovlnné troubě a u výsledného výrobku byla zjištěna dobrá pruţnost, tvar a také měkkost po dobu 24 hodin bez přidání zlepšujícího přípravku proti stárnutí. Tuto směs lze prodávat 6 měsíců a skladovat při pokojové teplotě. Na výrobu tohoto premixu je potřeba rýţe o vlhkosti pod 15%, vznikne rýţový prášek, který má 200 aţ 400 mikrometrů průměrnou velikostí zrna. Výsledný premix obsahuje méně neţ 5% prášku s velikostí zrn pod 200 mikrometrů a 40-70% prášku s velikostí zrn mikrometrů (PATENT USA, 2014). Klady a důvod použití směsí: - urychlení a snazší práce při výrobním procesu - sníţení manuální náročnosti - vyšší spolehlivost a hospodárnost - mechanizace výroby - menší kvalifikovanost pracovníků - lepší hygienická úroveň ve výrobě, vyšší hygienická bezpečnost - dle pouţitého přípravku lze prodlouţit trvanlivost výrobků - lepší senzorické vlastnosti, krásný moderní design 22

23 - snazší manipulace a skladování (BLÁHA, KOPOVÁ, ŠREK, 2007). Principy zlepšujících přípravků: Hydrovazné látky, emulgační přípravky, rychlošlehací přípravky, fortifikační přísady, moučné směsi. Hydrovazné látky: jsou látky, které podléhají hydrataci. V cukrářské výrobě, skladování a konzumaci má největší význam hydratace bílkovin, škrobů a rosolovacích hmot. Emulgační přípravky: základem je omezit stárnutí pečiva při sníţeném mnoţství tuku. Emulze také stabilizují stálost tukových náplní a sniţují dobu šlehání hmot. Pouţívají se při výrobě šlehaných hmot, zmrzlin a krémů. Nejčastějším přírodním emulgátorem je lecitin, který slouţí při výrobě trvanlivého pečiva a čokoládových hmot. Syntetické emulgátory se nejčastěji pouţívají monoacylglyceroly a diacylglyceroly mastných kyselin z jedlých tuků (BLÁHA, KOPOVÁ, ŠREK, 2007). Rychlošlehací přípravky: se přidávají nejvíce do šlehaných hmot. Výhody rychlošlehacího přípravku: - rychle a snadno vytvářejí stabilní a pevnou pěnu - lze šlehat všechny suroviny najednou - nemusí se nahřívat vaječná melanţ s cukrem - výsledná hmota je stabilnější, odolnější vůči namáhání a nemusí se ihned péct - výrobky jsou poté vláčnější, vydrţí déle čerstvé, sníţí se náklady a spotřeba energie Tyto přípravky jsou ve formě rychlošlehacího granulovaného prášku a rychlošlehací pasty. Hlavní sloţkou jsou emulgátory a to monoacylglyceroly a diacylglyceroly Použití: výroba šlehaných hmot, bývají součástí směsí na dorty a bábovky. Korpusy s těmito přípravky jsou vláčné, objem mají stejný nebo lepší jak při pouţití tradiční technologie a mají stejnoměrné a jemné póry (SKOUPIL, 2009). Fortifikační přísady: jsou to nejčastěji minerály, vitamíny, vláknina, bílkoviny a jiné látky zlepšující biologickou hodnotu výrobku. Kromě zmíněných zlepšujících přípravků jsou na trhu i kompletní směsi, které obsahují mouku i další sloţky. V cukrářské výrobě jsou pouţívány hlavně moučné směsi, směsi na výrobu krémů, polev, náplní a ozdob, zmrzlinové směsi a jiné. Moučné směsi: z moučných směsí lze vyrobit mnoho druhů těst. Lze je pouţít na výrobu třených hmot, šlehaných hmot, kynutých, plundrových i křehkých těst, ale i na výrobu pálené hmoty. Moučné směsi vyrábějí firmy dle vlastních technologií. Dle druhu moučné směsi se odvíjí sloţení (BLÁHA, KOPOVÁ, ŠREK, 2007). 23

24 Základní složky moučných směsí: pšeničná hladká mouka, vanilínový cukr, moučkový cukr, sušená vejce s přídavkem kuchyňské soli a cukru, sušené mléko, kakaový prášek (u tmavých hmot), (SKOUPIL, 2009). Výhody jejich použití: - snazší manipulace se surovinami - vynechání vytloukání skořápkových vajec přímo v provozu - vyšší mikrobiální čistota - výsledné výrobky jsou standardní jakosti Směsi na výrobu krémů, polev, náplní a ozdob: Těchto směsí je nepřeberné mnoţství, které se liší názvem a pouţití záleţí na výrobci. Základem těchto směsí jsou modifikované škroby (ADÁMEK A KOL. 1961). 3.3 Firmy vyrábějící směsi a náhraţky čerstvých surovin Semix, Zeelandia, IREKS ENZYMA, Lesaffre, MEC3, Pfahnl a mnohé další. Na veletrhu Salima 2014 jsem měla moţnost diskuze se zástupci některých těchto firem. A) Semix Motto: Dobrý cukrářský výrobek je ten, který se vyznačuje vláčností, příjemnou chutí a dobrým objemem. Nabízí směsi na hmoty třeného charakteru - od nejlehčích po nejtěţší. Sortiment cukrářských směsí je široký od muffinů, třených bábovek s různými příchutěmi přes makovník aţ po klasické odpalované těsto. Ke kaţdému výrobku uvádějí technologický postup a výhody této směsi. Kromě cukrářských směsí firma nabízí široké spektrum pekařských směsí na výrobu běţného pečiva, chleba a náplní (LISAL, 2014; FTÁČKOVÁ, 2014). Příklad výrobku a technologický postup Muffiny s čokoládou Sypká směs pro přípravu moučníku. Výrobek má velký objem a vydrţí dlouho čerstvý. Jde o rychlou chutnou svačinku s nadýchanou střídou a jemným pórováním, atraktivního vzhledu, neodolatelné chuti a lahodné vůně. Další výhodou je jednoduchá příprava Sypkou směs nasypeme do mísy, přidáme ostatní suroviny a šleháme na nejvyšší otáčky cca 6-8 minut. Těsto nalijeme do formiček na muffiny (košíček vyplníme téměř po okraj) a vložíme do předehřáté trouby na 220 C a pečeme min. Z 1kg sypké směsi vyrobíme cca 25 muffinů (LISAL, 2014). 24

25 B) IREKS ENZYMA Pyšní se kvalitou, certifikáty, bezpečností surovin a opravdu velkým mnoţstvím cukrářských směsí. Nabízejí směsi na rolády, bábovky, piškoty, pálené, třené hmoty a mnoho dalších, ale i na náplně všech rozmanitých druhů a chutí. V nabídce jsou i přípravky pro cukrářské výrobky, kam patří ztuţovače s různými příchutěmi, invertní cukr, agar-agar, konzervační prostředky, různé druhy ţelatiny a ozdoby (PACETLOVÁ, 2014). Příklad výrobku a technologický postup Sandra KOMPLET světlá roládové pláty Kompletní směs se sušeným vaječným obsahem vhodná k výrobě roládových plátů, piškotových výrobků atd. Dávkování dle receptury (PACETLOVÁ, 2014). C) Zeelandia Firma opět nabízí širokou škálu směsí na šlehané, třené, sněhové i pálené hmoty. Různé náplně, polevy, šlehačky, ţelé, marcipán a opět poskytují podrobné recepty k jednotlivým finálním výrobkům (BUCHTA, 2014). Příklad výrobku a technologický postup Biskvit jogurtový Směs s lehkou jogurtovou příchutí, slouţí k výrobě třených hmot. Výborná je na bábovky. Hodí se do kombinace s čokoládou, ovocem či marcipánem g Biskvit jogurtový, 300 g vaječná melanž, 300 g olej, 300 g voda. Všechny suroviny mícháme v robotu na rychlost jedna po dobu 5 minut (BUCHTA, 2014). V ţádné z těchto směsí není pouţito nic čerstvého. Na trhu je těchto velkých firem mnoho, jsou tu ale i firmy menší nabízející produkty podobné a různé kvality i ceny. Mě osobně zarazilo, ţe ţádná z firem nemá uvedeno u nabízených směsí sloţení, co která směs obsahuje. Nemohu tedy ověřit, zda jsou směsi opravdu plné stabilizárotů, konzervantů a přídatných látek, ale mohu se pouze domnívat a dát na vlastní zkušenost a chuť výrobků vyrobených ze směsí. Nová doba a vývoj cukrářského řemesla přinesla i mnohé dobré. Nové suroviny, postupy a přípravky, které dávají cukrářským výrobkům nový rozměr a mohou usnadnit těţkou práci cukrářů. Co předcházelo modernímu cukrářství a kde se vlastně ty hříšné dobroty vzaly? Někde dávno v historii. 25

26 3.4 Historie cukrářství, vývoj cukrářského oboru Úvod do historie Při pohledu do historie zjistíme, ţe zrod dnešních sladkých hříchů nebyl vůbec jednoduchý a lišil se podle kontinentů a jejich pravěké a středověké izolovanosti. Na rozvoj cukrařiny má zásadní vliv arabská kultura a od 19. století byla centrem moderní cukrařiny Vídeň. V historických pramenech můţeme shledat rozdíl mezi cukrařinou středoevropskou (Francie, Itálie, Německo) a anglosaskou. Tyto dvě základní oblasti se dodnes navzájem prolínají a ovlivňují (ZDUBA, 2014). Je známo, ţe i dvě základní suroviny cukr a kakao mají naprosto odlišný původ. Výroba cukru má bohatou historii a málokdo ví, ţe původní surovina pochází z Asie a odtud se dostal cukr přes země východní a střední Asie aţ do Egypta. Dříve se vyráběl z rákosu jako hustá šťáva, která byla později nahrazena šťávou z cukrové třtiny. Cukrovinky se vyráběly zřejmě jiţ ve starém Egyptě kolem roku 3400 před Kristem. Svědčí o tom Carterův nález v Tutanchamonově hrobce. Sladidlem tehdejší doby byl med a sladké šťávy rostlin. Důleţitý mezník v dějinách cukrovinek byl počátek našeho letopočtu. V té době se v Indii poprvé začal vyrábět cukr v krystalické formě. Kolem roku 500 byl přivezen do Persie a Arábie. V dobře křiţáckých válek pronikla znalost cukrovinek do Evropy. Významným zvratem ve výrobě bylo objevení Ameriky a dovoz nové suroviny kakaa (PICKFORD, JADRINE, 2014). Kakaové boby přivezl do Evropy španělský dobyvatel Hernán Cortés. Na počátku 17. století dochází k výrobě čokoládového nápoje nejdříve v Itálii a později i ve Francii (KLOPFŠTOKOVÁ, 2012). Dalo by se říci, ţe jiţ od prvopočátku směřovalo cukrářství uměleckým směrem. Uţ na francouzském či ruském královském dvoře byli kuchaři i cukráři velmi ceněni. Cukráři patřili vţdy mezi vyšší vrstvu a jejich výrobky byly velmi ceněny, protoţe zaujímaly vrcholnou ozdobu a gurmánský záţitek na všech slavnostech. V cukrářské terminologii se setkáváme dodnes s řadou výrazů, například ţelé, bezé, draţé, nugát, pasiáns, griliáš, či petit-four. Názvy svědčí o francouzském původu těchto dezertů. K největšímu rozvoji cukrářského řemesla dochází v první polovině 19. století (KLOPFŠTOKOVÁ, 2012). 26

27 Co se týče, cukrářství v Čechách je spjato s pekařským řemeslem ze kterého se postupně začali oddělovat specialisté, např. pekaři sladkého, koláčnici, perníkaři, mazanečníci, oplatkáři. Na Malé Straně v roce 1501 začal tehdy působit první samostatný cukrář Mates. Cukrářská ţivnost se poté rozrůstala na velkovýrobu. Novodobé dějiny sladkého řemesla jsou spojeny se zaváděním strojů. Vznikaly první odborné časopisy jako Labuţník, redigovaný J. Reimanem. V roce 1923 byla vydána první odborná kniha (KOČÍ, 2013). První cukrářská škola byla otevřena 20. ledna Po roce 1948 byla výroba znárodněna a ţivnostníci byli převedeni na socialistickou formu. V téhle době byly vytvořeny receptury a normy jakosti. K rozvoji řemesla přispělo zavádění nových výrobních linek a strojů, vysoká kvalifikace pracovníků, pouţívaní nových technologií, surovin a prodej výrobků vysoké kvality a estetické úpravy (KOČÍ, 2013). U nás se vývoj uměleckého cukrářství v letech téměř zastavil, a proto jsme v tomhle oboru poměrně pozadu. K zaostalosti české cukrařiny také přispívá neznalost některých moderních surovin, velké mnoţství cukrářských škol, které jsou brány studenty jako moţnost poslední volby střední školy, nikoliv poslání být cukrářem. Oni poté nemají snahu dále se vzdělávat a jít se světovými trendy. Dalším problémem je zřejmě i nekálá konkurence ze strany domácího pečení, které mnohdy není tak kvalitní jako od profesionálů a kazí tak image cukrářskému řemeslu a dále je to pouţívání levných nekvalitních surovin, náhraţek, polotovarů či směsí. Na druhou stranu je pozitivní, ţe se objevuje spoustu nových vzdělávacích center a asociací, které pořádají ať uţ pro profesionály nebo laiky kurzy zaměřené právě na moderní cukrařinu, pouţívání nových kvalitních a netradičních surovin a vyuţívání nového typu zdobení. Díky těmto kurzům se můţe česká cukrařina posouvat na úroveň té světové (ZDUBA, 2014). Cukrářské řemeslo je krásné, sladké, plné kreativity a jemného umění. Za tím vším je ale velmi těţká práce za poměrně málo peněz. Cukrařina je velmi důleţitou součástí gastronomie, bývá vrcholem svateb, narozenin, kulinářských oslav či jiné významné události. Kaţdý cukrářský výrobek ať uţ malý (mini dezert) nebo velký (dort) prochází mnohokrát rukama cukrářů. Cukrařina bývá obvykle spojována jen s větrníky, věnečky či dortem. Jde ale o mnohem, mnohem rozmanitější obor. Za posledních dvacet let ušla mílové kroky hlavně ve světě a částečně i u nás ať uţ v technologiích nebo racionalizaci výroby (KLOPFŠTOKOVÁ, 2012). 27

28 Cukrářské trendy nelze spojovat s Českou republikou, přestoţe máme poměrně velkou cukrářskou tradici v moderní cukrařině jsme oproti světu hodně pozadu. Tento fakt platí jak v cukrářství, tak i v gastronomii. V obou těchto směrech udává trend právě Francie (ZDUBA, 2014) Malá historie francouzského cukrářství Ve středověku se zde začaly rozlišovat profese na kuchaře a cukráře. Koláče se v té době stávaly slavnostním jídlem. Z této doby ovšem pochází i známé croissanty, palačinky a nákypy. Také se objevily první zmrzliny a odpalované těsto, které přinesl na francouzský dvůr italský cukrář Popeliny. Francouzské cukrářství zaţilo bouřlivý rozvoj, ale aţ v 19. století. Antonin Carême publikoval dílo Královské cukrářství k němuţ se cukráři obracejí dodnes. Od té doby jsou jídla zakončena těmi nejlepšími zákusky. Jsou to millefeuille, vacherin, starin, profiterolky či banánky (MANTEI, 2014). Na začátku 20. století slaví svůj návrat klasické cukrářství. Tehdy bylo hodně tradičních receptur objeveno velkými cukráři, ti kráčejí po stopách slavného Pierra Hermého. Tito cukráři poté cestují po světě a představují své výtvory ve vybraných cukrárnách (MANTEI, 2013). Vyhlášené cukrárny v Paříži a Francii La Pâtisserie des rêves (Cukrárna snů), v Paříži: pod vedením Philippe Conticini. Tato cukrárna pojímá nově a moderně klasické cukrářství. Sébastien Gaudard v Paříži: pečou zde tradiční cukrářské výrobky. Zákusky jako rumová baba, lískové řezy a košíčky. Sève, v Lyonu: výroba tradičního pečiva a čokolád. Najdeme zde ale i originální kreace mistra čokolády Richarda Sève. Les Douceurs de Louis (Louisiny sladkosti), v Bordeaux: majitelem je Philippe Andrieu, původně pracoval u Laduréeho a Fauchona, v této cukrárně tvoří ovocné banánky, makronky, dortíky a další zákusky. La pâtisserie Intuitions (Cukrárna Intuice), v Cannes: šéfcukrářem je Jérôme de Oliveira, cukrářský světový šampion (MANTEI, 2013). Nejznámější francouzské dezerty Obrácený jablečný koláč - La tarte tatin Jeptiška La religieuse: poprvé ji vyrobil v roce 1855 slavný paříţský zmrzlinář a cukrář Frascati. Dort z listového těsta - Le mille-feuille 28

29 Makronky-Le macaron Dortíčky Saint- Honoré Čokoládové řezy Opera Sněhový citronový koláč - La tarte citron meringuée (MANTEI, 2013; ČÁNIOVÁ, 2013) Historie rakouského cukrářství Rakousko je nazýváno také zemí sladkého pokušení. Sladkou tvář Rakouska formovaly v průběhu času vlivy ze zemí tehdejší Rakousko-uherské monarchie a dnes ji dále dotvářejí a vylepšují ambiciózní cukráři a pralinkáři. Za hřích jistě stojí dorty jako malakov, sachr či linecký, tak jemné pralinky rozplývající se na jazyku (TANNAHILL, 1989). Uţ před více neţ sto lety bylo cílem cukrářů uspokojit chuť na sladkosti pokud moţno co nejnápaditějšími recepty. Císařský dvůr se nechal zásobovat jen tím nejvybranějším. Mezi tehdejší slavné cukrárny patřily cukrárna Demel nebo hotel Sacher, který je kolébkou proslulého Sachrova dortu (ZAUNER, 2014). Postupem času vznikly i lázeňské cukrárny, protoţe panovníci si své chutě na sladké neodpírali ani při pobytech na venkově. K takovýmto cukrárnám patří proslulá cukrárna Zauner, která byla navštěvována nejenom panovníky, ale také malíři, sochaři a spisovateli a dodnes patří k nejproslulejším v celém Rakousku. Velmi luxusní cukrárnou je i Cukrárna Kastner v lázních Bad Leonfelden. Historie této cukrárny začala výrobou perníčků před téměř 450 lety, a podnik tak patří k nejstarším svého druhu v Rakousku. Pravým klenotem mezi rakouskými cukrárnami je lázeňská cukrárna Oberlaa se svými šesti pobočkami ve Vídni. Nabízí více neţ sto padesát druhů sladkostí a pochutin hlavně ze sezonních a regionálních surovin všech chutí a vůní. Proslulé jsou také tradiční salcburské cukrárny, například cukrárna Ratzka. Heslo zdejších cukrářských mistrů zní jen ta nejvyšší kvalita a málo cukru". Kaţdý region se navíc pyšní nespočetným mnoţstvím svých vlastních dezertních specialit, z nichţ většina se prodává ještě teplá. Typickým dezertem podávaným za studena jsou kompoty z různých druhů ovoce, které se pěstují v dané oblasti, od jablek aţ po švestky. Nejnovější trendy se zde zaměřují na lehké ovocné dezerty v kombinaci s vanilkovou zmrzlinou či experimenty s olejem z dýňových semínek (TANNAHILL, 1989). 29

30 3.4.4 Historie italského cukrářství Historie italského cukrářství je velmi dávná. Podle historických dat byly prvními dezerty vlastně chleby. Místo cukru, který byl drahý, se jako jinde i zde pouţíval ke slazení med nebo ovoce. K prvním dezertům zde patřil Panforte (silný chléb), šlo o směs mandlí a kandovaného ovoce oslazený medem a kořením. V podobném období vznikly i dnes luxusní Biscotti (BEZZONE, 2014). S postupem času se cukr stával běţnou součástí kaţdé domácností a s touhle změnou se zrodilo spousty nových italských dezertů. Kolem roku 1500 vznikl pravděpodobně i dezert Tiramisu u kterého není znám přesný původ, ale kaţdopádně je to jeden z nejslavnějších italských dezertů, stejně tak jako známá panna cotta. Dalšími oblíbenými italskými dezerty jsou panettone (podoba naší vánočky), pandoro (Vánoční chléb), zabaglione lahodný a jednoduchý pudink vyroben ze ţloutků, cukru a dezertního vína. Dále jsou to cannoli, duté těsto plněné např. ricottou a máčené v čokoládě a mnoho dalších variant, zeppole (italské koblihy, které se sypou cukrem, skořicí nebo medem), torione (BEZZONE, 2014). K Itálii patří neodmyslitelně i čokoláda. Vznikl tu i oblíbený lísko-oříškový krém Nutella. Nesmím opomenout ani italskou zmrzlinu gelato, bez které by Itálie nebyla Itálií. I zde se objevují nové trendy. Pouţívají se nové suroviny, dochází k prolínání kultur a tím i receptur a výsledkem jsou vţdy lahodné a svěţí zákusky moderního designu. 3.5 Osobnosti cukrářského oboru Francie Pierre Hermé: velmi známý cukrář, který má pobočky po celém světě, ve Francii, Anglii i Japonsku. Cukrařinu bere jako umění, hledá stále nové suroviny, technologie a vytváří tak originální dezerty. Známý je i díky velmi populárním macarons různých chutí a neobvyklých kombinací (BARRACHINA, VILA, 2009). Eric Bertoia: cukrář propojující francouzskou a moderní americkou cukrařinu. Kvalita surovin je u něj na prvním místě a upřednostňuje ji před masovou výrobou. Olivier Bajard: jeden z největších představitelů francouzské cukrařiny. Provozuje nejprestiţnější vzdělávací centrum ve Francii. 30

31 Jérôme de Oliveira: tento mladý nadějný cukrář vyhrál i přes svůj nízký věk uţ dvakrát světový pohár. Gaston Lenorte: jde o významného cukráře a zakladatele vášně pro práci, chuť a snahu o dokonalost pro pečivo, catering, čokolády a bonbóny. Jeho značka má nyní 39 poboček v 11 zemích světa. Kromě prodeje luxusních zákusků a pečiva pořádá i cukrářské kurzy. Christophe Michalak: další velmi uznávaný cukrář, na vrchol své kariéry se dostal ve 40 letech. Má velmi precizní styl v cukraření. Je oblíbenou mediální hvězdou (BARRACHINA, VILA, 2009) Španělsko Paco Torreblanca: jedná se o jednoho z nejslavnějších současných cukrářů. Narodil se v roce 1951 ve Španělsku a ve 13 letech se vydal do Paříţe, kde strávil 13 let a poté se vrátil zpět do Španělska a zaloţil zde se svou ţenou vlastní cukrárnu. Jeho snahou je sníţit ve výrobcích obsah cukru a zvýšit zájem o jiné vůně a chutě. Zabývá se molekulární cukrařinou jakoţto variací na molekulární kuchyni (TORREBLANCA, 2003). Jacob Torreblanca: syn slavného Paca Torreblanca. Stal se mistrem Španělska v roce Jeho práce je dokonalá, precizní a má snahu vytvářet nové trendy. Jordi Bordas: tento cukrář se stal vítězem světového poháru v roce 2011 v Lyonu. Vlastní rodinnou cukrárnu ve Viladecans (BARRACHINA, VILA, 2009) Itálie Gian Luca Fusto: prestiţní italský výrobce čokolády a cukrář známý pro svůj minimalistický styl. Hlavní představitel italské cukrařiny. Je velmi oddaný své práci, pořádá různé školení a soutěţe. Sám má největší slabost pro výrobu čokolády (GIAN LUCA FUSTO, 2014). Alessandro Urilli: vystudoval gastronomickou univerzitu v Londýně a poté působil v mnoho prestiţních hotelech. Také je cukrářem v nejlepší cukrárně v Římě a ředitelem Patissier na ICI. Vytváří inovativní recepty, velké čokoládové ozdoby, publikuje do mnoha časopisů a vede mnoho vzdělávacích kurzů (ALESSANDRO URILLI, 2014). Leonardo Di Carlo: v současné době je Leo mistr světa na čokoládu. Kromě soutěţí a vzdělávacích aktivit tráví čas v laboratoři, kde experimentuje a vše zdokonaluje (LEONARDO DI CARLO, 2014). 31

32 3.5.4 Česká republika Lukáš Skála: třikrát se stal českým Cukrářem roku a zvítězil v Budapešti na Global Pastry Chefs Challenge. Díky tomu se dostal mezi sedm nejlepších cukrářů světa. Nyní pracuje v hotelu InterContinental. Na soutěţích sází na originalitu a nebojí se riskovat (SKÁLA, 2014). Iveta Fabešová: není vyučená cukrářka, a přesto sklízí úspěchy. Iveta je posedlá Francií a vším co k ní patří. Rozběhla online kurzy pečení, točí videa a je vidět na televizních obrazovkách. Má za sebou tři kuchařky Iveta & sladká Francie, Slavnostní pečení s Ivetou a Iveta a české sladkosti. Kromě těchto úspěchů otevřela svou vlastní kavárnu. Julia Alexovičová: majitelka praţského TopCake Studia. Několik let působí jako lektorka cukrářských kurzů (zaměření zdobení dortů a modelace květin). Vladimír Krofta: je šéfcukrářem v hotelu Corinthia Praha a také cukrář televizního pořadu Cukrářská pohotovost. Působil v Londýně i Praze. Je členem Asociace kuchařů a cukrářů ČR a členem Chaine des Rotisseurs. Zúčastni se a přednášel na mnoha odborných kurzech. Dvakrát získal titul Cukrář roku (SOLÁŘOVÁ, 2014). Silvie Sulanská: je cukrářkou českého národního týmu a reprezentuje tak Českou republiku. Zároveň pracuje jako zástupkyně šéfcukráře Francouzské a Plzeňské restaurace v Obecním domě Praha. Mezi řadu ocenění, která získala jak doma tak venku patří zlaté medaile z mistrovství střední Evropy, stříbrná medaile z olympiády a je také dvojnásobná vítězka Gastra Hradec, cukrářkou ČR a i nositelkou zlaté medaile Dobromily Rettigové (SULANSKÁ, 2014). Lukáš Pohl: opět jde o cukráře Českého národního týmu a šéfcukrář restaurantů Ambiente. Krátce po maturitě na hotelové škole nastoupil jako cukrář přímo na Olymp českých kulinářů (POHL, 2014). 3.6 Rozdělení a typy moderního cukrářství Jak jiţ bylo zmíněno, novinky v cukrářském oboru nevznikají většinou v České republice, ale trend v tomhle oboru udává Francie a další cukrářské velmoci a my se je snaţíme, alespoň částečně dohnat a napodobit. Ale i v Česku najdeme velmi šikovné a nadějné cukráře, kteří vytvářejí skvostná díla, i oni však většinou prošli zahraniční školou. Díky těmto schopným cukrářům se tak česká cukrařina můţe posouvat novým směrem. 32

33 K modernímu cukrářství patří také nové technologie, suroviny a pomůcky ulehčující práci. Moderní cukrařina je dnes spojována s odlehčenými ovocnými dorty, modelovací hmotou, barvami, čokoládovými přízdobami, výrobou pralinek a dále jsou dnes velmi populární makronky či cupcaky. V této části bakalářské práce bych se ráda podrobněji věnovala jiţ zmíněným výrobkům, technikám a surovinám Makronky Říká se, ţe makronky představují tu nejvyšší cukrářskou výzvu. Jsou malé, buclaté, křupavé navenek a měkké uvnitř. Tyto sladké francouzské pusinky jsou nejslavnějším výtvorem podniku Laduré zaloţeného v roce 1862 v Paříţi. Makronky (příloha č. 1, obr. 5) jsou sloţené z bílku, moučkového cukru, mandlového prášku a potravinářské barvy. Poté jsou spojovány krémem nebo marmeládou. Makronky lze nalézt v široké škále chutí od klasických, jako jsou malina, jahoda, borůvka, čokoláda, po ty méně obvyklé jako s chutí husích jater, fialek, pepře nebo růţí. Tyhle křehké pusinky mají sice poměrně starou historii, ale ve velkém se dostaly na trh aţ v posledních letech a u nás se staly velkým hitem, najdeme je téměř všude. K prestiţním výrobcům makronek se v Česku hlásí cukrářka Iveta Fabešová (ČIÁNIOVÁ, 2013) Muffins, cupcakes Muffin: téţ košíček nebo malý dortík je druh sladkého pečiva menších rozměrů. Tvarově připomíná dortíky, není však tak sladký a obecně nemívá polevu. Tento druh pečiva si získal oblibu v českých kuchyních teprve nedávno. Jeho historie však začíná mnohem dříve (SMITH, 2010). Původ této sladkosti je v Anglii okolo roku Jeho název vznikl z francouzského moufflet (měkký chléb). Z tohoto názvu vznikly dva základní typy muffinů a to amerického a anglického stylu. Díky velké oblibě vznikaly postupně různé typy a příchutě muffinů, ale tvar se nemění. Muffin můţe být světlý i tmavý (přidání kakaa), či dokonce barevný (přidání barviv). Do těsta je moţné přidat cokoliv- rozinky, kousky čokolády, datle, oříšky, dýni, mandle, ovoce (maliny, jahody, ostruţiny, borůvky) nebo dokonce i mrkev. Muffin lze připravit také jako slaný pokrm, po přidání špenátu, slaniny, cibule, uzeniny, škvarků, oliv, sýrů (FTÁČKOVÁ, 2014). Cupcake: jde o malý dortík navrţen tak, aby slouţil jedné osobě. Můţe být pečen v malém papírovém košíčku nebo plechovém pohárku. 33

34 Cupcaky (obr. 1) vznikly v USA v 19. století a není přesně známo, podle čeho název vnikl, ale teorie jsou dvě, buď dle dávkování ingrediencí a to jeden hrnek cukru, jeden hrnek másla atd. nebo podle toho, ţe se pečou v košíčcích. Pečení cupcaku je mnohem pohodlnější neţ koláčů a také ušetří více času. Cupcake je sloţen ze dvou základních částí. První je korpus, který je upečen ze základních surovin, v největší míře v muffinovém košíčku. Druhou částí je náplň, která je tvořena vyšleháním tuku a cukru a je nazývána jako základní krém. Tento krém můţe mít různé chutě, vůně i barvy. Nejdříve se korpus pekl ze základních surovin máslo, mouka, cukr. Díky pekařům a americkým domácnostem docházelo postupně k vývoji cupcakes. Lidé si je začali různými způsoby vylepšovat, barvit a zdobit. Trend ve výrobě pokračuje aţ do dnešních dob, kdy není problém zakoupit si cupcake s příchutí kari nebo wasabi. Nyní je svět zachvácen Cupákovým šílenstvím. Vznikají nové cukrárny, kavárny a cukráři píší knihy a časopisy o moderních způsobech zdobení (FTÁČKOVÁ, 2014; SMITH, 2010). Obr. 1: Cupcakes (SMITH, 2014) Semifreda Semifreda (obr. 2, 3) jsou dezerty původem z Itálie. Slovo "semifreddo" v italštině znamená "napůl chladný", jde o způsob chlazení a podávání těchto dezertů, které nejsou ani zmrzlinou ani sorbetem, ale jsou poţívány ve vláčnější konzistenci neţ je např. zmrzlina. Jde o kombinaci piškotu, ochucené šlehačky a ovoce. Při výrobě těchto dezertů se vyuţívá ruční práce a v kombinaci se surovinami vznikají opravdové originály. Dezert je vyráběn ve speciálních malých formičkách a jejich výhodou je, ţe se dají vzít do ruky a konzumovat bez pouţití příborů. Semifreda (příloha č. 1, obr. 1, 2) jsou díky svému lákavému vzhledu a praktickému servírování velmi oblíbené, zvláště na rautech či oslavách (JUNGROVÁ, 2014). 34

35 Obr. 2: Semifreda (JUNGROVÁ, 2014) Obr. 3: Formy na semifreda (http://wilton.cz) Cheesecake V Čechách teprve pár let, ale ve světě několik tisíciletí. Koláč s anglickým názvem je u nás stále novinkou. Češi znají tradiční tvarohové koláče, těsta kynutá, lístková či piškotová, ale pravý newyorský cheesecake je pro ně stále nový. První cheesecaky a tvarohové koláče, ale vůbec nevypadaly jako dnes. Historie se traduje aţ do starověkého Řecka. Aţ v 18. století vznikaly první koláče podobné cheesecakům. Receptury se při migraci obyvatel rozšířily aţ do USA. Na pravý americký cheesecake se pouţívá,,krémový sýr (cream cheese) a jednoduché křehké těsto. Lidé si je však přizpůsobují svým chutím či ročnímu období a začínají se pouţívat nové variace náplní a korpusů. Existují cheesecaky ovocné osvěţující i hutné čokoládové, fantazii se meze nekladou. Cheesecake je nyní velkým hitem a můţete si ho dát opravdu kdekoliv (FTÁČKOVÁ, 2014) Popcakes Popcakes jsou nyní největší senzací, která přišla po vlně muffinů, cupcakes, makronek a cheesecaků. Popcakes jsou tzv. koláčová lízátka (obr. 4). Jejich výhodou je, ţe jsou jednoduchá, krásná a zvládne je opravdu kaţdý. Jde i o dobrý způsob jak ve výrobě spotřebovat vše co nám zůstane, podmínkou je, ale kvalitní surovina. Popcakes vyrobíme z jakéhokoliv nadrceného korpusu, který tvarujeme do kuličky a pícháme na špejle. Zdobení je velmi variabilní od máčení v čokoládě a následné zdobení aţ po potahování hmotou a kreslením různých vzorů (FTÁČKOVÁ, 2014). Obr. 4: Popcakes (http://dortomanie.cz) 35

36 3.6.6 Odlehčené dorty Jeden z trendů moderního cukrářství i gastronomie je odlehčení stravy od nadměrného pouţívání cukrů a tuků. Je zde tedy moţnost pouţití krémů ze smetany a sníţit podíl korpusů ve výrobcích, pouţívat různé druhy tvarování a nové typy forem (JUNGROVÁ, 2014). Odlehčené dorty vznikaly po celé Evropě a suroviny na výrobu vyrábí mnoho firem. Velmi často se pouţívají jiţ zmíněné směsi, ale dají se jednoduše vyrobit i tradiční cestou. Mezi nejznámější zástupce patří jistě Tiramisu z dílny italských mistrů, nebo méně známe Profiterole či Croquembouche (TEICHMANOVÁ, 2014). Často používané suroviny Pláty z piškotu, bílky, hmota na pláty, mouka, cukr, šlehačka, máslo, kakao, tuk, ořechy, ztuţovače, gely na dekorování, ovoce, čokoládové šupinky, čokoláda, čokoládová poleva, dekorační pláty a olej. Pomůcky Šlehače, roztírače, trezírovací sáčky, noţe, silikonové folie, transferové folie, ráfky, hřebeny, stěrky a další (JUNGROVÁ, 2014). Výrobní postup Dekorační plát Dekorační pláty mají hlavně funkci estetickou, ale také zpevňující, boky zákusků a dortů. Na vzory se obvykle pouţívá bílkové těsto. Mohou být lícové nebo rubové. Rubové vzory Silikonová folie se posype čokoládovými šupinkami či ořechy, dále se mohou nastříkat sáčkem, hřebenem, nebo jádrovacím razítkem různé vzory. Mohou se pouţít i transferové folie. Hmotu upečeme běţným způsobem. Lícové vzory Roztíračkou se roztáhne na pečící papír nebo folii roládová hmota, dále se nedekoruje. Odlehčený krém Na přípravu krému pro odlehčené dorty se pouţívá rostlinná nebo ţivočišná šlehačka podle chuti a poţadavků na trvanlivost a pevnost. Pro zpevnění lze pouţít ztuţovače do šlehačkových krémů, coţ jsou polotovary obsahující cukr, ţelatinu, chuťové přísady, ovocnou sloţku a případně barviva. 36

37 Sestavení dortu Dekorační pláty se nakrájí na pásky a z piškotových plátů se vykrojí dno a vnitřní kruh. Ráfky se vykládají dekoračním plátem a sáčkem na trezírování se vytvoří první vrstva krému, přikryje vnitřním plátem, znovu se navrství krém a noţem zarovná povrch. Nutné nechat řádně vychladit. Potažení dekoračním gelem Gely mají funkci ochrannou (brání vysychání povrchu dortů) a hlavně dekorační. Jsou různé jak chuťově tak barevně. Jejich kombinací se dají vytvořit různé dekorace na povrchu dortu. Vytvořit se tak dají mříţky, pavučiny, květiny, skvrny nebo mramorování. Sestavený dort se potahuje gelem a dle fantazie se zdobí. Nakonec se odstraňuje ráfek dortu (JUNGROVÁ, 2014). Dozdobení dortu Hotový dort je moţné dekorovat ozdobami z čokolády a ovoce (příloha 1, obr. 3) Odlehčené dorty s jogurtem a ovocem Jde o typ dortů vyráběný v moderní cukrařině hlavně proto, ţe jogurt který je pouţitý obohacuje naši stravu o zdravé probiotické kultury. Ovoce zvláště čerstvé nám dodává minerály, vitamíny a vlákninu. Jde o další krok jak ozdravit cukrářské výrobky (JUNGROVÁ, 2014). Používané suroviny Roládové pláty, jogurt, ztuţovač, čerstvé ovoce, šlehačka, gel na ošetření ovoce, dekorační gel, izomalt. Pomůcky Stěrky, ráfky, noţe, šlehače, štětce, silikonové formy a folie, trezírovací sáčky a další. Výrobní postup Postup na výrobu plátů a sestavování dortů je obdobný jako u odlehčených dortů. Jogurtové dorty se liší v pouţitém krému a přidáním ovoce. Po sestavení dortu se opět potáhne gelem a nazdobí ovocem, květy či izomaltem (JUNGROVÁ, 2014). Jogurtový krém Základem krému z jogurtu, je jogurt, šlehačka, cukr a ţelatina. Lze pouţít i polotovarů se sušeným jogurtem, který se obnovuje vodou podle návodu a zašlehá do šlehačky. Výroba ovocných ozdob Ovoce významně zlepšuje nutriční hodnotu finálních výrobků. Na ozdoby je nutné ovoce řádně omýt, dále je potřeba ostrých noţů a carvingové pomůcky. Vytvořené ovocné ozdoby se musí ošetřit přípravkem proti oxidaci, který zároveň slouţí 37

38 i ke zvýšení lesku, zabrání osychání a prodlouţí trvanlivost. Nejčastěji se pouţívá ovoce Citrusové plody stáčené plátky, plátky, půlkolečka, motýlci, vějířky Banán plátky, květy Kiwi v úpravě jeţka, měsíčky, plátky, růţe Granátové jablko pouţívají se zrníčka Hroznové víno celé plody, půlky, kytičky Meloun kuličky, plátky Jablka špičky, schody, vějíř, plátky Další ovoce kumquaty, physalis, maliny, karambola, jahody, drobné ovoce. K dekoraci lze pouţít i jedlé květy, které musí být řádně omyté, a musíme si být jistí, ţe jsou opravdu jedlé. Měly by být pěstovány v čistém prostředí bez pouţití herbicidů a pesticidů. Květy lze pouţít čerstvé (chryzantémy, měsíček, fialky, růţe, macešky, sedmikrásky, karafiáty, levandule) sušené (lístky měsíčku, plátky růţí), nebo kandované (FRIBERG, KEMP, 2003) Vyuţití alternativních surovin v cukrářství Cukrářské výrobky bývají často zatracovány zvláště lidmi zabývajících se zdravou výţivou. Dnešní lidé často přijímají více energie z potravin, neţ je jejich přirozená potřeba a tím dochází k vzniku obezity. Bohuţel základními surovinami v cukrařině jsou cukr, bílá mouka, tuky a další kalorické suroviny a proto se cukrářské výrobky doporučují ve výţivě moderního člověka omezit. Je však hloupé ztratit tak nádherné řemeslo s dlouholetou tradicí a tak si pomáháme výběrem vhodných alternativních surovin (JUNGROVÁ, 2014). V moderní cukrařině je časté upouštět od těţkých máslových krémů a nahradit je odlehčenými a jogurtovými krémy, pouţívat více čerstvého ovoce a obohatit dezerty o tzv. funkční potraviny, které mají pozitivní vliv na zdraví konzumenta. Lze to provést tak, ţe místo klasické bílé mouky pouţijeme celozrnnou, špaldovou či v malém mnoţství ţitnou. Ztuţený tuk a řepkový olej lze nahradit starým dobrým sádlem, máslem a kvalitním olejem. Bez cukru, který je základní surovinou si nelze výrobu představit, zajišťuje nejenom sladkou chuť, ale v mnoha recepturách je technologicky nezbytný. Ví se o jeho nepříznivém vlivu na zdraví člověka a jeho nepřiměřené pouţívání narušuje zuby, vede k rozvoji civilizačních chorob, a v neposlední řadě můţe za obezitu. 38

39 Je dobré cukr ve výrobě alespoň sníţit a nahradit zdravější alternativou. Můţe to být třtinový cukr, med, melasa, nebo rostlinné alternativy jakou je dnes velmi populární stévie. Myslím, ţe pouţívání sladidel jako náhradu cukru je pro běţného konzumenta netrpícího diabetem nevhodné. Na výrobu,,zdravějších dezertů se často pouţívají suroviny: celozrnná mouka, celozrnné piškotové pláty, ořechy, máslo, třtinový cukr, šlehačka, dekorační gely, semínka, olej, vejce a další (PICKFORD, JADRINE, 2014) Pralinky a lanýţe Dříve se čokoláda konzumovala jako hořký nápoj s povzbuzujícím účinkem a aţ v 19. století se změnila v křupavou lahůdku. Dnes ji můţeme vyuţít na přípravu originálních pralinek a bonboniér (GAISTER, 2011). Čokoládové lanýže Čokoládové lanýţe (obr. 5) jsou ručně modelované čokoládové bonbony, které jsou buď jednoduše obaleny v kakaovém prášku dle tradiční francouzské receptury nebo v čokoládových hoblinách, mletých oříškách nebo je lze potáhnout vrstvou čokolády a vytvořit tak krustu, kterou lze následně ozdobit. Střed lanýţe tvoří ganáţkombinace čokolády, smetany nebo másla. Obr: 5. Lanýže (http://www.phil.muni.cz) Úspěch v dosaţení jedinečné chutě finálního produktu bude vţdy záviset na kvalitě vstupních ingredienci. Dle mého názoru jsou ingredience tím nejdůleţitějším komponentem a musíme si dát záleţet na jejich výběru (GAISTER, 2011). Čokoláda- na výrobu pralinek a lanýţů lze pouţít čokoládu hořkou, mléčnou či bílou. Smetana- pouţívá se smetana s min. obsahem tuku 31%, ale čím více tím lepší. Máslo- stejně jako u smetany platí, čím vyšší obsah tuku, tím lépe, pouţívá se máslo s min. obsahem tuku 82%. Alkohol- nejlépe pouţít pouze kvalitní likér, pálenku nebo koňak. Takový, který se dá pít i samotný. Ovocné pyré- ovoce k čokoládě výtečně sedí, pyré z ovoce je výbornou náhradou ovoce celého a ušetří tak čas při přípravě. Bylinky-některé bylinky pomohou pozvednout chuť čokolády. Pouţívají se byliny ne příliš výrazných chutí jako levandule, rozmarýn, vanilka, bazalka. Pralinky lze rovněţ obohatit kořením, solí či ořechy. 39

40 Nikdy nepouţíváme vodu, způsobuje kaţení čokoládových výrobků (COADYOVÁ, 2000). Ganáž Jde o nejdůleţitější součást lanýţe, skládá se pouze z několika ingrediencí a je vcelku snadné ji vyrobit. Ganáţ by se měla rozplývat na jazyku. Má poměrně krátkou dobu trvanlivosti a proto ji velcí producenti nemohou zařadit do svého portfolia výrobků, pokud ji ovšem neopatří konzervanty. Pokud není uvedeno jinak, ganáţ se skládá vţdy ze smetany a čokolády. Existují i další druhy jako například máslová a vaječná. Cílem je krémová, hladká, lesklá a hustá hmota. Při výrobě je důleţité dodrţet několik základních pravidel a to pouţít vytemperovanou čokoládu v tuhé podobě a ohřátou smetanu (GAISTER, 2011). Výrobní postup Temperace čokolády Opakované ohřívání a zchlazování čokolády s cílem stabilizovat tukové krystaly a zaručit, ţe po ztuhnutí bude čokoláda lesklá a při lomu křupne. Odlévání čokolády do forem Nejprve se vytváří tzv. skořápka, poté skořápku naplníme ganáţí, necháme usadit a na závěr uzavřeme vrstvou vytemperované čokolády. Hotové bonbony vyklápíme na pečící papír. Tento typ pralinek má tu výhodu, ţe jsou jedna jako druhá (COADYOVÁ, 2000). Potahování lanýžů Je důleţité mít dostatečný časový prostor a správně vytemperovanou čokoládu. Snaţíme se ji udrţet co nejdéle v poţadované teplotě a po potaţení je nutné řádné vychlazení (COADYOVÁ, 2000). Uskladnění čokoládových lanýžů Důleţitou součástí výrobního procesu je bezpochyby uskladnění produktu. Cílem je zachovat nejlepší kvalitu při uskladnění po výrobě, při transportu ke klientům a nakonec i u cílového prodejce. Na délku trvanlivosti má vliv kvalita surovin, prostředí skladovacích prostor, obalový materiál a čistota výrobní linky. Některé lanýţe je lepší skladovat v chladničce a některé jen v uzavřené nádobě v suchu (ČOPÍKOVÁ, 1999). 40

41 3.7 Moderní materiály a způsoby vyuţití v cukrářské výrobě Sladké dorty, dezerty a mnoho dalších sladkých pokrmů se vaří a peče od nepaměti. Pokud však chtěl někdo svůj výrobek odlišit od běţného a udělat z něj výrobek ke slavnostní příleţitosti, je nutné ho nějak dozdobit. Postupem času se vytvářely větší a větší ozdoby. Abychom vytvořili dort či zákusek, stačí nám recept, potřebné suroviny a k dokončení jeden obrázek, abychom věděli, jak má daný výrobek vypadat a pokud chceme vyrábět sloţité ozdoby je potřeba obrázků více, ale receptura nám stačí jedna (BUCHAL, BUCHALOVÁ, 2012). Pro zdobení je velmi důleţitá i trpělivost a umělecká zručnost, protoţe dozdobení dává hotovému výrobku tu pravou tvář Vyuţití potahovacích a modelovacích hmot Doby kdy se pouţíval marcipán a mléčná modelovací hmota, jsou jiţ minulostí. Také se dříve barvilo potravinářskou barvou práškovou a jen v základních odstínech. Nynější trend a moţnosti jsou jiné. Na trhu je nespočet druhů hmot a jejich vyuţití je různé. Většinou však slouţí k potahování a zdobení dortů (příloha č. 2, obr. 2, 4, 6, 7). Rozdělení hmot Hmoty se dělí dle sloţení a pouţití, mají také různé vlastnosti, dostupnost a cenu. 1) Mléčná modelovací hmota Existují různé receptury, základem je cukr, sušené mléko, základní fondán a tuk. Využití- potahování, modelování (BUCHAL, BUCHALOVÁ, 2012). 2) Fondánové hmoty Fondánová hmota je hmota cukrová (příloha č. 2), hlavní sloţkou je cukr. Je to například wiltonský fondán, maďarská hmota K2 a velice oblíbená je i belgická hmota White icing, dále italská Pasta Bianca Elite, Roll Decor Icing, atd. Jsou to hmoty průmyslově vyráběné a určené na modelování, potahování a na výrobu anglické krajky. Velkou předností je sněhobílá barva a dlouhá trvanlivost. Na trhu jsou i tzv. základní fondánové hmoty, které se pouţívají na polévání věnečků a punčových řezů (FRIBERG, KEMP, 2003). 3) Fondán obohacený kakaovým máslem Využití- modelování, potahování, anglická krajka, patchwork 4) Gumpasta Speciálně připravený cukr, který se ředí vodou. Využití- květiny, prostorové ozdoby, modelování, anglická krajka, patchwork 41

42 5) Marcipán Marcipán je hmota z mandlí a cukru. Má vynikající chuť a dá se s ním potahovat i modelovat. Je poměrně drahý, ale chuť je neopakovatelná. Nevýhodou marcipánu je jeho naţloutlá barva, která je způsobena mandlemi. Pravý marcipán se prodává v různé kvalitě (v různém poměru cukru a mandlí) a podle toho je určený na potahování nebo modelování ozdob (BUCHAL, BUCHALOVÁ, 2012). 6) Persiko Využití-podobné jako u marcipánu. Kromě těchto zmíněných hmot si lze podobné vyrobit i doma ze sušeného mléka, cukru, vody a dalších surovin. Před pouţitím potahových hmot je potřeba mít správně sestavený a vychlazený dort. Nedoporučuje se plnit potahované dorty odlehčenými krémy s vysokým obsahem vody, pouţívají se spíše krémy máslové či marmeláda. Výhodou potahovacích hmot je jejich flexibilita a mnohostranné pouţití. Lze je jakkoliv barvit, vytvářet různé reliéfy na jejich povrchu a mnohé další (JUNGROVÁ, 2014). Barvení modelovacích a potahovacích hmot Barvíme přímo hmotu, nebo se barví povrch dohotovených výrobků. Základní rozdělení a použití barev 1) Sypké rozpustné v lihu - povrchové barvení 2) Sypké rozpustné ve vodě - povrchové barvení, barvení hmot 3) Běloba bělení povrchu 4) Gelové - povrchové barvení, malování, barvení hmoty 5) Spreje - jsou mechanické a normální, uţívají se na úpravu povrchu 6) Tekuté - povrchové barvení, rozprašovače, barevní hmot, přímé malování 7) Fixy fixy na lihovém základu vyuţívané na písmo a drobné detaily 8) Velvety spreje s kakaovým máslem, vyuţívají se na povrchovou úpravu modelovacích hmot a zmrazených dezertů Reliéfová úprava povrchu hmot Potahovací hmoty můţeme na povrchu zdobit pomocí různých pomůcek. Dá se pouţít reliéfový váleček, formičky na patchwork, razítka a krajky. 42

43 Hmota se jednoduše vyválí a obtiskne ţádaný vzor nebo vytvoří poţadovaná dekorace (obr. 6), (FRIBERG, KEMP, 2003). Obr: 6. Reliéfní podložka (http://www.wilton.cz) 1) Anglická krajka Je to metoda připomínající krajkové ubrusy našich babiček. Jde o jemné vydírkování plátu hmoty a vytvoření krajky. Vytváříme dečky, lišty, pásky a následně lepíme na barevný podklad, aby vynikl dírkový vzor (obr. 7), (JUNGROVÁ, 2014). Obr: 7. Anglická krajka (http://www.wilton.cz) 2) Královská glazura (Royal Icing) Bílková poleva s přídavkem glycerinu se dá pouţívat nejen na zdobení perníčků a stříkaní ozdob, ale nově i na zdobení povrchu potahovaných hmot. Před zaschnutím lze královskou glazuru barvit barvami a po zaschnutí je moţné ji barvit pudry (příloha 2, obr. 3, 10), (JUNGROVÁ, 2014). Ozdoby z glazury Ozdoby z glazury (obr. 8) se začaly vyrábět, protoţe napodobovaly krásné paličkované krajky. Glazura se stříká rovnou na připravený dort nebo zákusek. Prostorové ozdoby se stříkají zvlášť a po usušení se přidávají na dorty. 43

44 Glazuru stříkáme papírovým sáčkem na mikroten na tvrdé podloţce, zde se nechá glazura zaschnout. Ozdoby jsou křehké, proto dáváme pozor při manipulaci. Také je nutné stříkat je včas před pouţitím, aby stačily dobře proschnout. Skladujeme je na suchém místě (BUCHAL, BUCHALOVÁ, 2012). Lze ji vyrobit z cukru moučky, bílků čerstvých nebo sušených, citronové šťávy (octa) a vody ve správném poměru. Obr: 8. Ozdoba z královské glazury (http://www.cake-that.org.uk) 3) Patchwork Patchwork (příloha 3, obr. 5, 9) zavedla ho paní Maria Frost v Anglii a dnes se nabízí více jak 164 sad forem, které se pouţívají různými způsoby. Cukrářský Patchwork má navíc tu výhodu, ţe umoţňuje schopnost vtáhnout do díla umělecké prvky lidem i bez mimořádné zručnosti a uměleckého talentu. Metoda je zaloţena na vypichování a otisknutí tvarů na cukrové plastické folie, gumpastě či fondánu. K vypichování se pouţívá vypichovačů z plastu, které mají navíc tu vlastnost, ţe při dotlačení nejen vypíchnou výrobek, ale téţ na jeho povrchu otisknou odpovídající kresbu. Vypíchnutý tvar se poté různě dobarvuje, nebo se s ním dá dále sloţitěji pracovat a mnoţství technik je tím pádem téměř nevyčerpatelné (JUNGROVÁ, 2014). 4) Ozdoby z jedlého papíru Pouţívají se převáţně na potahované dorty. Běţně je k dostání velký výběr obrázků, nebo se dá pracovat s obrázkem s vlastní fotografií. Obrázky vznikají v tiskárnách pomocí jedlých barev. Jedlý obrázek se poté nalepí na dort (příloha 2, obr. 1), (JUNGROVÁ, 2014) Ozdoby z karamelu Karamel vzniká karamelizací cukru. Při karamelizaci dochází k oxidaci cukru při vysoké teplotě kolem 170 ºC. Dochází také k řadě chemických reakcí. Běţně se karamel pouţívá k barvení jako tzv. kulér, k dochucování náplní, hmot a nápojů. V moderní cukrařině se pouţívá k výrobě ozdob, které slouţí ke zdobení zákusků, dortů a některé zdobí i slavnostní tabule. 44

45 Z karamelu se dají modelovat květiny, listy a plody. Dá se i foukat na výrobu dutých ozdob. Na zdobení pohárů a restauračních moučníků lze pouţít pavučinkový karamel a na podstavce monumentů se pouţívá karamel litý. Pro přípravu karamelu lze pouţít polotovary jako je izomalt (FRIBERG, KEMP, 2003). Izomalt je dekorační cukr, který zahřátím mění svoji strukturu. Slouţí k odlévání cukrářských ozdob, které mají být transparentní, lesklé. Rozpouští se bez vody a teplota tavení je niţší neţ u cukru. Nepodléhá stárnutí vlivem vlhkosti na rozdíl od karamelu. Hotové výrobky lze regenerovat několika kapkami vody. Barví se a táhne jako karamel (TEICHMANOVÁ, 2011). Moţnosti úpravy jako u karamelu. Zahřát a stříkat přes formy, stříkat na podloţky ze silikonu mříţky, spirály, vějíře, nalít na podloţku a rozlámat, zatepla lze ručně tvarovat, stříkat pavučiny (příloha 2, obr. 2, 5, 8), (JUNGROVÁ, 2014). Pomůcky při práci s karamelem Lampa, silikonová podloţka, kahan, flambovač, zapalovač, rukavice, teploměr, formy na tvarování, měděná nádoba na vaření. Základní hmotu lze rovněţ obarvit. Při práci s karamelem je nutné být opatrný a dodrţet bezpečnostní pravidla. Všechno musí být čisté a není dobré spěchat, ozdoby musí být precizní a řádně vychlazené (FRIBERG, KEMP, 2003) Čokoládové dekorace v moderní cukrařině V současné době se ve výrobě setkáme s čokoládami a polevami různé kvality. Často se nesprávně označuje poleva slovem čokoláda, je důleţité si uvědomit rozdílné sloţení. Čokoláda obsahuje kakaovou hmotu, cukr, kakaové máslo, ale poleva obsahuje kakao, ztuţené tuky, cukr a často emulgátory a ochucovadla. Čokoláda má v cukrářské výrobě velké uplatnění a to k výrobě krémů, polev, ozdob, pralinek a mnohé další. Při práci s čokoládou jsou potřeba i speciální pomůcky a zařízení (JUNGROVÁ, 2014). Čokoládové dekorace Vyráběné na mramorové desce- vějířky, trubičky. Stříkané trezírovacím sáčkem- dekorace různých tvarů. Vykrajované nožem- krájí se různé tvary z tenké vrstvy čokolády nanesené na folii. Vícebarevné dekory- na folii se nanese první barevná vrstva polevy, hřebenem se vytvaruje vzor a přetáhne vrstvou polevy v jiné barvě. 45

46 Čokoládové listy - rozpuštěná poleva se nanáší pomocí štětce na čisté jedlé listy a po zaschnutí sloupne. Transferové folie - pouţívání těchto folií se v Evropě objevilo koncem 20. století. Tato technika je celkem jednoduchá a populární, proto je dnes na výběr velká škála vzorů a designů. Vzory jsou předem připravené z kakaového másla na folii a zalijí se polevou, nechají se zaschnout a sloupnou se (příloha 3, obr. 3) Reliéfové - strukturované folie, vytvářejí plastický vzhled (příloha 3, obr. 2) Reliéfové transferové folie - vytvářejí barevné a prostorové ozdoby Silikonové formy - poleva se nalije do formy a následně vyloupne Modelovací čokoláda Dnes modelovací čokoládu kupujeme hotovou v mnoha barevných odstínech. Lze si ji i vyrobit. Voda se svaří s cukrem a glukózou, nalije na čokoládu a nechá rozpustit. Hmota se propracuje a nechá do druhého dne odleţet. Po propracování čokolády z ní lze tvořit růţičky, dělat dekorace a pracovat jako s potahovací hmotou (JUNGROVÁ, 2014). Světové trendy Čokoládové pomazánky typu Nutella. Zdravá čokoláda do čokolády se začínají přidávat i zdraví prospěšné výtaţky např. kustovnice čínská, konopí, semena a jiné. Potahování sladkostí v čokoládě- čokoládou lze potáhnou vše, co máme rádi. Čokoláda typu aero (GAISTER, 2011) Povrchové dekorační gely Tento typ dekorace se pouţívá zejména u odlehčených a ovocných dortů. Dotváří celkový vzhled výrobku. Gelem, který je lesklý a netuhnoucí se potahuje povrch dortu a kromě estetické stránky má i funkci ochranou, brání osychání. Lze ho koupit v mnoha variantách a to jak bezbarvý, tak různě ochucený a barevný Nezbytné pomůcky při výrobě moderních dezertů Na výrobu všech zákusků a dortů jsou potřebné speciální pomůcky. I na výrobu těch tradičních potřebuje správný cukrář řadu pomůcek, jako jsou válečky, podloţky, stěrky, noţe, trezírovací sáčky se špičkami, špachtle a mnohé další. Abychom mohli vyuţít všech moderních technik je zapotřebí velké mnoţství pomůcek. K těm základním, bez kterých se nelze obejít jsou: různé druhy šlehačů a robotů, silikonové pečící formy, silikonové folie, noţe, trezírovací sáčky, stěrky, transferové folie, kruhové ráfky, formy na patchwork, formy na anglickou krajku, 46

47 ţehličku na modelovací hmotu, skupinové vypichovače, vypichovače na minidezerty, různé druhy barev, tiskárna na jedlý papír a mnohé další (příloha 3). 3.8 Tradiční versus moderní pojetí cukrařiny Tradiční výrobky pocházejí z historie cukrářství. U nás k tradičním výrobkům patří perník, linecké pečivo (rohlíčky, pracny, linecké tvary a další Vánoční cukroví), z kynutého těsta jsou to koláče, vánočky, mazance, buchty a bábovky. Receptura je většinou dána krajem, odkud daný výrobek pochází. K cukrářským výrobkům ze šlehaných hmot patří (řezy a dorty), z listového těsta (šátečky, záviny, listové trubičky), z pálené hmoty (věnečky, větrníky), z jádrových hmot (trubičky, kokosky, kornoutky, laskonky), z lineckých těst (čajové pečivo, kolečka s marmeládou). Klasické české dorty typu Harlekýn, Dobešův dort, Pohádka a mnoho dalších dortů a také zákusků, které jsou plněné krémem či šlehačkou se obvykle skládají ze základní hmoty a těţkého máslového krému, který má vysoký obsah cukrů, tuků a mnoho kalorií. Příchutě bývají obvykle vanilková, čokoládová, moka a ořechová. Zdobení tradičních zákusků a dortů je opět krémem, ořechy nebo čokoládou bez pouţití nových, moderních pomůcek a surovin. Moderní úprava moučníků a jejich servis se od těch starých v mnohém liší. Korpusy jsou pevné, třené, odpalované, bezé či ze směsí a bývají často vyráběny z jiných neţ šlehaných hmot a fortifikovány např. funkční potravinou. Základní korpus různých výrobků můţe být i makový, ořechový či sušenkový. Náplně odlehčené, smetanové, jádrové, pudinkové, ovocné, z ricotty a mascarpone. Polevy bývají tukové, čokoládové, fondánové a ozdoby mohou být jádrové, šlehačkové, tukové, ovocné, ale i krémové či pěnové (TEICHMANOVÁ, 2014). Poté vznikají výrobky typu mrkvový, malinový, ovocný dort, dort z červené řepy či dýně, cheesecake a podobně. Klasické dorty, zdobené krémem, vystřídaly dorty potaţené marcipánem či fondánem. Dnes jsou velmi populární dorty tematické, barvené, nových druhů dekorování a rozličných atypických tvarů. Současným trendem jsou odlehčené dorty (KOBZEVOVÁ, 2014). Odlehčení spočívá ve sníţení obsahu tuku, v některých případech náhradou ţivočišných tuků rostlinnými. Zvýšení biologické hodnoty a to pouţitím ovoce, jogurtů a tvarohů. Můţe se pouţít mozaika dortů a jednoduché zdobení. Dochází i k minimalizaci korpusů ze šlehaných hmot (JUNGROVÁ, 2014). 47

48 Základní trendy při výrobě moderních desertů jsou totéţ jako u dortů. Snaha o zrychlení a zjednodušení výroby, pouţití surovin zdravé výţivy a funkčních potravin. Také pouţití hotových cukrářských ozdob a polotovarů, nové kombinace chutí, atraktivní vzhled a netradiční servis. Také dochází k inovaci tvarů pouţitím košíčků, šablon, čokoládových koulí, skleněných či plastových pohárků, jednoporcových misek moderních tvarů a vyuţívá se prostorová atraktivita. Ze surovin se nejčastěji pouţívají jogurtové, tvarohové náplně, ovocné náplně s čerstvým ovocem, pěny, směsi na výrobu náplní, stabilizátory, modelovací čokoláda, k dekoraci slouţí karamel, exotické ovoce, jedlé květy případně bylinky (KROFTA, 2012). Velkým světovým cukrářským trendem je inovace chutí. Mezi všemi cukrářskými produkty vyrobených v letech bylo pouze 1% vyhodnoceno za skutečně něco nového. Jedním z nejvýznamnějších druhů inovací, které přišly v tomto oboru, byly látky určené k aromatizaci a změně chuti. Vedle tradičních chutí jako jsou vanilková, čokoládová, smetanová, nebo máslová, přišli výrobci na trh s trendy, které jsou zaloţeny na neočekávaných chutích u daného výrobku. Kombinace chutí koření a exotického ovoce, vyuţití chilli v čokoládě, wasabi v čokoládě a mnohé další. Dle průzkumů z roku 2011 mají lidé zájem o výrobky s pouţitím přírodních příchutí a barev (ovoce, zeleniny), které neinterferují s chutí. V celosvětovém měřítku jsou nejvíce populární bobulovité ovoce a citrusové plody. U bylinných chutí to jsou mentolová, máta peprná, lékořice, kopřiva, ibišek, šalvěj. Různá dávka určitého aroma můţe vést ke změně pocitu v ústech, pocit chladivý či naopak oteplující (PICKFORD, JADRINE, 2014). Moderní a oblíbené zákusky jsou ty, které působí lehce, jsou pěnové nadýchané struktury, případně obsahují-li ovoce či tvaroh. K takovým to typům zákusků patří např. mousse (obr. 9), tiramisu (obr. 10), panna cota, créme brulé, ovocné řezy, řezy se ţelatinou, tvarohem a ovocem, brownies, makronky, cupcaky a mnohé další. Velmi populární a oblíbené jsou i zmrzliny a sorbety všech chutí (KOBZEVOVÁ, 2014; TEICHAMNOVÁ, 2014). 48

49 Obr: 9. Karamelový mousse (KOBZEVOVÁ, 2014) Obr: 10. Tiramisu (JUNGROVÁ, 2014) Nové restaurační moučníky Proto, aby měl daný výrobek úspěch, je důleţité ho správně prezentovat a dát mu dokonalý servis. Lidé si totiţ zákusek většinou vyberou dle svých senzorických vlastností a neţ ho ochutnají, musí zaujmout jejich zrak a aţ poté jejich chuť. Ne nadarmo se říká,,jíme očima. Kaţdý cukrář chce, aby jeho výrobky dobře chutnaly, ale ony musí i krásně vypadat. Novým trendem v servírování bývá často tzv. fusion cousine neboli prolnutí kuchyní různých kulinárních tradic a chutí. Velmi často se propojuje atraktivní, inspirující a kreativní východní kuchyně s tou západní. Dojde k propojení technologických postupů se surovinami, které nejsou pro danou oblast příliš typické (ČÁNIOVÁ, 2013). Důleţité je daný výrobek originálně pojmenovat a originálně naservírovat. Jako příklady takových to dezertů bych pár uvedla. Limetkovo zázvorové mraţené parfait na mátových jahodách s křupavou oplatkou. Kokosové sticky rice s krémem anglease doplněné aloe vera sorbetem. Smaţený banán s tapiokovým pudingem s citrónovou trávou a maracuja jelly s piňacolada sorbetem. Čokoládový krém, tamarindové jelly, pistáciové brownies a višňový mrazený krém s wasabi. Lehký ţelatinový krém s mascarpone, hruškový tatin s vanilkovou zmrzlinou a karamelovým přelivem (obr. 10, 11), (KROFTA, 2012). I takové názvy mohou mít v podstatě jednoduché restaurační moučníky a dezerty. Na většinu těchto dezertů nejsou potřeba nějaké zvláštní a drahé suroviny jde jen o nový název a styl servírování, kdy je nám místo větrníku naservírován talíř plný něčeho úţasně chutnajícího i vypadajícího a přitom surovinové sloţení můţe být naprosto stejné jako u klasického větrníku. 49

50 Právě v těchto změnách shledávám nový trend, pouţití čerstvých a chutných surovin, vrácení se k tradičním receptům a výsledným výrobkům dát novou tvář. Obr: 11. Krém z mascarpone, čokoládové brownies a sorbet (http://www.lifeinitaly.com/italian-desserts) Obr: 12. Brusinkové creme brulé s borůvkovým sorbetem (http://www.lifeinitaly.com/italian-desserts) 4 PRAKTICKÁ ČÁST 4.1 Dotazníkové šetření Cílem dotazníku bylo zjistit, zda mají lidé povědomí o cukrářských směsích, zda poznají rozdíl mezi kvalitním a nekvalitním zákuskem, které druhy preferují a zda by v Brně uvítali opravdu kvalitní, poctivou cukrárnu. Při sestavování dotazníku mi byla nápomocna skripta (JAROŠOVÁ, 2001). Téma dotazníku: Nové trendy v cukrářství Dotazník byl rozesílán v elektronické podobě i vytištěn na papíře. Obsahoval 25 otázek. Celkem bylo osloveno 100 lidí ve všech věkových kategoriích, převáţně z Brna a okolí. Mezi dotázanými bylo 82 ţen a 18 muţů ve věku od 15 do 61 let. Nejvíce odpovědí bylo získáno od lidí ve věku let a to 75 %. 50

51 4.1.1 Výsledky dotazníku K zásadním otázkám, byly vytvořeny a popsány grafy a celý dotazník včetně odpovědí je uveden v příloze číslo 4. Klíčové otázky: 1) Kde nejčastěji nakupujete zákusky? Obr: 13. Hodnocení místa nákupu zákusků Interpretace: z obr. 13 je jasné, ţe nejvíce dotázaných nakupuje zákusky v cukrárně a to aţ 69,31%. 2) Co nejvíce ovlivní Váš výběr? Obr: 14. Hodnocení výběru zákusků Interpretace: na obr. 14 vidíme, ţe nejvíce dotázaných dá při koupi sladkého na přechozí zkušenost a nejméně jsou ovlivněni cenou. To, ţe je cena pokládána za nejmíň podstatný činitel při výběru mě pozitivně překvapilo. 3) Jak Vás ovlivní vzhled a cena zákusku? Obr: 15. Hodnocení vlivu ceny a vzhledu 51

52 Interpretace: z obr. 15 je patrné, ţe cena a vzhled zákusku ovlivní dotázané středně. Je to zřejmě dáno tím, ţe vzhled nás ovlivní hodně a cena dle průzkumu skoro vůbec. 4) Jste ochotni si zaplatit více za lepší kvalitu? Obr: 16. Ochocta platit za kvalitu Interpretace: z obr. 16 je patrné, ţe oslovení jsou ochotni si připlatit za lepší kvalitu. Tento fakt je velmi pozitivním zjištěním. 5) Víte co jsou cukrářské směsi? Obr: 17. Znalost cukrářských směsí Interpretace: většina dotázaných dle obr. 17 nemá tušení co cukrářské směsi jsou a tím, pádem ani neví, ţe většina cukráren tyto směsi pouţívá. 6) Preferujete více zákusky tradiční či moderní? 53,47% 30,69% 15,84% klasické moderní obojí Obr: 18. Hodnocení preferencí zákusků Interpretace: z obr. 18 je patrné, ţe oslovení mají rádi klasické (mánička, větrník, trubička, laskonka) i moderní (pana cota, tiramisu, makronky, pěnové, se ţelé) zákusky. 52

53 7) Myslíte si, ţe je v Brně dostatek cukráren? Obr: 19. Hodnocení množství cukráren v Brně Interpretace: obr. 19 ano, v Brně chybějí kvalitní cukrárny, alespoň dle odpovědí respondentů. 8) Uvítali byste v Brně cukrárnu s tradiční, poctivou výrobou moderních zákusků? Obr: 20. Uvítání tradiční a poctivé cukrárny Interpretace: z obr. 20 je patrné, ţe téměř 62 % dotázaných by v Brně uvítalo cukrárnu přesně podle mých představ a z toho usuzuji, ţe má smysl se tímto směrem ubírat. 53

54 5 ZÁVĚR Na závěr bych ráda zmínila, ţe se pečení věnuji od malička a v posledních 6 letech se o cukrařinu zajímám ještě více (příloha č. 5). Pozoruji nové trendy a snaţím se toho co nejvíce naučit. Hodně mi dala i praxe v cukrárně u Zdubů, kde mi byly poskytnuty některé uţitečné rady, tipy a inspirace. Mým velkým snem je vlastní cukrárna, ve které by se vyráběly poctivé zákusky z kvalitních čerstvých surovin bez náhraţek a směsí i na úkor vyšší ceny, protoţe si myslím, ţe si dnešní lidé rádi za kvalitu připlatí, coţ vyplývá i z mého průzkumu, raději si koupí méně, ale čerstvé a kvalitní. Mělo by být opět pravidlem pouţívání ţivočišné šlehačky namísto rostlinné, která sice drţí déle tvar a výrobky vypadají déle čerstvé, ale na chuti to většina z nás pozná, alespoň dle odpovědí z dotazníku. Dnešním trendem je i pouţívání směsí, které sice zjednoduší a urychlí výrobu, zaručí určitou stabilitu výrobku a také větší hygienickou kvalitu. Já zde vnímám ovšem řadu záporů. Proč bychom měli jíst něco umělého a z prášku i v zákuscích, které mají být čerstvé a vonět po pouţitých surovinách? Je chyba maskovat nečerstvý výrobek tím, ţe ho vyrobíme ze směsi či rostlinné šlehačky, jen aby vydrţel v boxu déle, nebo aby měl pravidelné póry a tvar. Cukrařina by mělo být řemeslo o zručnosti, šikovnosti a o určitém umění a estetickém cítění a proto jsou zde i speciální školy vyučující právě tohle řemeslo. Pokud však budeme při výrobě pouţívat směsi a polotovary, tak za chvíli tyto školy ani potřeba nebudou a cukrářský obor bude moci dělat kaţdý. Já osobně nejsem zastáncem směsí, i kdyţ je moţné, ţe řada z nich je velmi kvalitní a většina lidí rozdíl nepozná. Já v takhle vyrobených zákuscích vnímám umělou nepřirozenou chuť. Krém z prášku nikdy nebude tak lahodný jako vyrobený ze smetany, másla či tvarohu, myslím, ţe čerstvá chuť je prostě nenahraditelná. Je zde i určité procento lidí, kteří tenhle problém neřeší, oni totiţ nepoznají, ţe je zákusek vyrobený ze směsi a směs jako taková jim ani moc neříká, dle poznatku z dotazníku. Pravdou je, ţe směsi jsou různé kvality a také ceny. Někteří z nás raději sáhnou po levném zákusku a neřeší kvalitu, někdo si naopak můţe říct, z prášku je skoro vše, tak proč ne i zákusky a nevidí v tom problém a mnozí nezkušení dají na vzhled, neřeší cenu a koupí si luxusní a chutně vypadající zákusek, který je stejně většinou vyrobený z prášku i kdyţ se tváří jako poctivý domácí. Jen málo cukráren v mém okolí vyrábí zákusky tradičně bez pouţití směsí. Nemyslím si, ţe vše nové a moderní je špatné, právě naopak, nový design, úprava a zdobení se mi velmi líbí a 54

55 myslím, ţe budoucnost je v tom propojit inovaci, trend, nápad a zručnost cukrářů s kvalitní a čerstvou surovinou. 55

56 6 POUŢITÁ LITERATURA ADÁMEK K., (ed.), 1961: Základy potravinářského zbožíznalství. Státní nakladatelství technické literatury, Praha, 547 s. BARRACHINA C., VILA R., 2009: Pastry Chefs. So good magazíne., 1(13): BERANOVÁ M., 2012: Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Academica, Praha, ISBN BEZPEČNOST POTRAVIN, 2014: A-Z Slovník pro spotřebitele.databáze online[cit ] Dostupné na: BEZZONE F., 2014: The history of Italian food. Databáze online [cit ] Dostupné na: BLÁHA L., KOPOVÁ I., ŠREK F., 2007: Suroviny pro učební obor Cukrář, Cukrářka. Informatorium, Praha, ISBN BLÁHA L., ŠREK J., 1999: Suroviny pro učební obor Cukrář, Cukrářka. Informatorium, Praha, ISBN BOYLE T., MORIARTY T., 2000: A neoclassic view of plated desserts. New York, ISBN X. BUCHAL F., BUCHALOVÁ., 2012:,,Cukrárna jak ji neznáme. Kulinářská akademie, Praha, CZ.1.04/1.1.06/ BUCHTA M., 2014: Prezentace firmy Zeelandia. Pekař cukrář, č. 2. ISSN

57 BUCHTA M., 2014: Zeelendia. Databáze online[cit ]. Dostupné na: COADYOVÁ CH., 2000: Čokoláda průvodce znalce světem nejjemnějších čokoládových cukrovinek. Fortuna, Praha, ISBN ČÁNIOVÁ K., 2013: Francouzská historie. Torty od mamy. 2013, č. 3. ISSN ČÁNIOVÁ K., 2013: Francouzské cukrářství. Torty od mamy. 2013, č. 2. ISSN ČERMAKOVÁ T., 2012: Kniha o medu. Eastone, ISBN ČOPÍKOVÁ J., 1999 Technologie čokolády a cukrovinek. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 168 s. ISBN DI CARLO L., URILLI A., FUSTO L., 2014: Culinary team.italian Culinary Institute online, Databáze online [cit ]. Dostupné na: FRIBERG B., KEMP A., 2002: The professional pastry chef: fundamentals of baking and pastry. J. Wiley, New York, 1020 s. ISBN FRIBERG B., KEMP A., 2003: The advanced professional pastry chef. Hoboken, N.J.: Wiley, 850 p. ISBN FTÁČKOVÁ D., 2014: Dorty jak je neznáme. Dorty snů., roč. 1. ISSN FTÁČKOVÁ D., 2014: Moderní zákusky. Dorty snů., roč. 3. ISSN FTÁČKOVÁ D., 2014: Muffin. Dorty snů., roč. 2014, č. 2. ISSN

58 GAISTER L., 2011: Bonbony - tajemná krása lahodné chuti. Kulinářská akademie, Praha, CZ.1.04/1.1.06/ JAROŠOVÁ A., 2001: Senzorické hodnocení potravin. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 84 s. ISBN JUNGROVÁ M., 2014: Moderní trendy v cukrářské výrobě, kurz. ISBN CZ.1.07./1.1.06/ KAVINA J., 1995: Zbožíznalství potravinářského zboží. IQ, ČR, ISBN / KLOPFŠTOKOVÁ., 2012:Historie cukrářského oboru. Databáze online [cit ]. Dostupné na: KOBZEVOVÁ I., 2014: Tradiční cukrářské postupy. Pracovní sešit SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. KOČÍ K., 2013: Historie řemesla cukrář. Databáze online [cit ]. Dostupné na: KRÁMSKÝ S., FEITL J., 2008: Kniha o čokoládě. MILPO MEDIA s.r.o.,praha, ISBN KROFTA V., 2012: Nové restaurační moučníky. Kulinářská akademie, Praha, CZ.1.04/1.1.06/ KROFTA V., 2012: Nové restaurační moučníky. Kulinářská akademie, Praha, ISBN CZ.1.04/1.1.06/ Dostupné na: LISAL K., 2014: Semix. Databáze online [cit ]. Dostupné na: 58

59 MANTEI CH., 2013: Historie francouzského cukrářství. Databáze online [cit ]. Dostupné na: MATTEW B. (ed.), 2004: Velká kniha ovoce a zeleniny. Volvox Globator, Praha, 640 s. ISBN MUCHOVÁ Z., FRANČÁKOVÁ H., BOJANSKÁ T., 1999: Výroba zdravotne neškodných potravín. Slovenská plnohospodárská univerzita, Nitra, ISBN PACETLOVÁ J., 2014: Cukrářské směsi. IREKS ENZYMA, Databáze online [cit ] Dostupné na : korpusy-a-v-robky.htm.. PATENT., 2014: USA. BCI , Uděleno, June 17, PICKFORD., JARDINE., 2014: Functional confectionery. Nestlé Product Technology Centre, York, ISBN / POHL L., 2014: Pohl Lukáš. Databáze online [cit ]. Dostupné na: PŮPALOVÁ A., 2001: Cukrářská technologie. Rplus, Hradec Králové, ISBN RAPOPORT A L., SOKOLOVSKIJ A L., 1956: Technologie cukrovinkářské výroby. SNTL, Praha, 404s. SKÁLA L., 2014: Skála Lukáš. Databáze online [cit ]. Dostupné na: SKOUPIL J., 1994: Suroviny pro cukrářskou výrobu. Kora, Prdubice, ISBN X. 59

60 SKOUPIL J., 2009: Suroviny a polotovary pro cukrářskou výrobu. Společenstvo cukrářů, Brno, 367 s. SMÍŠEK J., (ed.), 1984: Výroba cukrovinek a trvanlivého pečiva, zaměření pro obor výroba cukrovinek. Praha. SMITH L., 2010: Bake Me Im Yours. David & Charles, 128 s, ISBN X. SOLÁŘOVÁ S., 2014: Svatební dort roku. Cukrářské osobnosti, Databáze online [cit ]. Dostupné na: SULANSKÁ S., 2014: Sulanská Sylvie. Databáze online [cit ]. Dostupné na: TANNAHILL R., 1989: Food in History. Crown Publishers, New York, ISBN TEICHMANOVÁ M., 2011: Modelování z karamelu. Výukový materiál, Střední škola potravinářská Smiřice. TEICHMANOVÁ M., 2014: Moderní dezerty. Výukový materiál, Střední škola potravinářská Smiřice. TEICHMANOVÁ M., 2014:Moderní odlehčené dorty. Výukový materiál, Střední škola potravinářská Smiřice. TORREBLANCA P., 2003: Paco Torreblanca. Vilbo Ediciones, Spain, 306 s. ISBN VELÍŠEK J., 1999: Chemie potravin I. OSSIS, Tábor, 368s. ISBN

61 ZAUNER J., 2014: Zauner. Rakouská historie online [cit ]. Dostupné na: html. ZDUBA M., 2014: Ústní sdělení. 61

62 7 SEZNAM OBRÁZKŮ Obr: 1. Cupcakes 34 Obr: 2. Semifreda 35 Obr: 3. Formy na semifreda 35 Obr: 4. Popcakes 35 Obr: 5. Lanýže 39 Obr: 6. Reliéfní podložka 43 Obr: 7. Anglická krajka 43 Obr: 8. Ozdoba z královské glazury 44 Obr: 9. Čokoládový mousse 49 Obr: 10. Tiramisu 49 Obr: 11. Krém z mascarpone, čokoládové brownies a sorbet 50 Obr: 12. Brusinkové creme brulé s borůvkovým sorbetem 50 Obr: 13. Hodnocení místa nákupu zákusků 51 Obr: 14. Hodnocení výběru zákusků 51 Obr: 15. Hodnocení vlivu ceny a vzhledu 51 Obr: 16. Ochocta platit více za kvalitu 52 Obr: 17. Znalost cukrářských směsí 52 Obr: 18. Hodnocení preferencí zákusků 52 Obr: 19. Hodnocení množství cukráren v Brně 53 Obr: 20. Uvítání tradiční a poctivé cukrárny v Brně 53 62

63 8 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Typy moderních zákusků 64 Příloha č. 2 Netradiční typy dortů 65 Příloha č. 3 Pomůcky k dekorování 67 Příloha č. 4 Vyhodnocení celého dotazníku 69 Příloha č. 5 Ukázka vlastní tvorby 72 63

64 Příloha č. 1: Obr: 1. Semifreda (http://www.dortomanie.cz) Obr: 2. Zdobení z boku (http://www.minibazar.cz) Obr: 3. Ovocné dorty (TEICHMANOVÁ, 2014) Obr: 4. Panna cota (KROFTA, 2012) Obr: 5. Macarons (ČÁNIOVÁ, 2013) 64

65 Příloha č. 2: Obr: 1. Použití jedlého papíru (http://www.minibazar.cz)obr: 2. Mini dortíky (http://www.dortomanie.cz) Obr: 3. Dort s jedlou krajkou (FTÁČKOVÁ, 2014) Obr: 4. Netradiční zdobení (FTÁČKOVÁ, 2014) Obr: 5. Ozdoby z karamelu (FTÁČKOVÁ, 2014) Obr: 6.Čokotransfer (JUNGROVÁ, 2014) 65

66 Obr: 7. Netradiční svatební dort Obr: 8. Svatební dort zdobený karamelem (SOLÁŘOVÁ, 2014) (SOLÁŘOVÁ, 2014) Obr: 9. 3D dort medvídek (http://www.minibazar.cz) Obr: 10. Trezírovaný dort (SOLÁŘOVÁ, 2014) 66

67 Příloha č. 3: Obr: 1. Trezírovací špičky (CARPENTEROVÁ, 2013) Obr: 2. Strukturální folie (JUNGROVÁ, 2014) Obr: 3. Čokotransfer (http://www.wilton.cz) Obr: 4. Šablona na krajku (http://www.wilton.cz) Obr: 5. Patchwork (TEICHMANOVÁ, 2014) Obr: 6. Formy na semifreda (http://www.wilton.cz) 67

68 Obr: 7. Ornamenty (http://www.sweetdecor.cz) Obr: 8. Vypichovačka (http://www.wilton.cz) Obr: 9. Šablony na patchwork (CARPENTEROVÁ, 2013) Obr: 10. Silikonové formy (http://www.wilton.cz) 68

69 Příloha č. 4: 1) Pečete doma? Ano 89,11% Ne 10,89% 2) Máte rádi zákusky a jiné sladké? Ano 97,03% Ne 2,97% 3) Kde je nejčastěji nakupujete? Cukrárna 69,31% Obchod 20,79% Pekárna 9,90% 4) Co nejvíce ovlivní váš výběr? Cena zákusku 3,96% Vzhled zákusku 28,71% Předchozí zkušenost 43,56% Kvalita 23,76% 5) Jak moc Vás ovlivní cena? Hodně 10,89% Středně 71,29% Není pro mě důleţitá 17,82% 6) Jak Vás ovlivní vzhled? Hodně 77,23% Středně 22,77% Vůbec 0,00% 7) Jste ochotní zaplatit více za lepší kvalitu? Ano 95,05 % Ne 4,95% 8) Chodíte do cukráren? Ano 26,73% Ne 16,83% Občas 56,44% 9) Víte co jsou cukrářské směsi? Ano 42,57% 69

70 Ne 57,43% 10) Většina cukráren tyto směsi pouţívá, víte o tom? Ano 29,70% Ne 58,42% Je mi to jedno 11,88% 11) Vadí Vám zákusky z polotovarů? Ano 53,47% Ne 8,91% Neřeším to 37,62% 12) A zákusky ze směsí vadí Vám? Ne 12,87% Ano 26,73% Neřeším to 60,40% 13) Necháváte si dělat dorty, cukroví a jiné dobroty na zakázku? Ne 40,59% Ano 17,82% Občas 41,58% 14) Při výběru se rozhodnete dle? Doporučení 63,37% Pěkný obrázek 19,80% Ceny 19,80% Zkušenosti 51,49% Reklamy 1,98% 15) Jakou preferujete šlehačku? Ţivočišnou 78,22% Rostlinnou 21,78% 16) Poznáte mezi nimi rozdíl? Ano 59,41 % Ne 20,79 % Nevím 19,80 % 17) Jaké máte raději zákusky? Klasické 30,69 % Moderní 15,84 % Obojí 53,47 % 70

71 18) Máte raději zákusky? Ovocné, odlehčené 43,56 % S máslovým krémem 7,92 % Hutné, čokoládové 12,87 % Všechny 35,64 % 19) Zdá se Vám, ţe se v posledních letech cukrařina zlepšila? Ne 19,82 % Ano 36,63 % Nevím 43,56 % 20) Myslíte, ţe je v Brně dostatek dobrých a kvalitních cukráren? Ne 62,38 % Ano, je jich tu moc 37,62% 21) Uvítali by jste v Brně cukrárnu s tradiční, poctivou výrobou moderních zákusků? Ano, moc ráda 61,39 % Ne 3,96% Nevím 36,65 % 22) Vaše oblíbená cukrárna v Brně a okolí? Nejvíce oblíbená dle dotazníku je Aida Druhé místo Kolbaba Třetí místo Cukrárna u Zdubů Ostatní cukrárny jako: U Mamlasů, Sweet club, Crocus, Ollies, Style cafe a Cherry byly rovněţ zmíněny. 23) Pohlaví? Ţena 82,18 % Muţ 17,82 % 24) Profesní stav? Zaměstnán 37,62 % Mám vlastní firmu 9,90 % Student 36,63 % Důchodce 11,88 % Nezaměstnaný 3,96 % 71

72 Příloha č. 5: Obr: 1. Pes knírač (vlastní foto) Obr: 2. Pes knírač (vlastní foto) Obr: 3. Kočka (vlastní foto) Obr: 4. Kočka 2 (vlastní foto) Obr: 5. Dort motýlci (vlastní foto) Obr: 6. Ovocný dort (vlastní foto) 72

Složení výrobků. Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, máslo, mléko sušené plnotučné, sojový lecitin,

Složení výrobků. Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, máslo, mléko sušené plnotučné, sojový lecitin, Složení výrobků 4 Cukrářský výrobek Dezert ovocný 80g 2dny Složení: roládová hmota piškotová(vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, emulgátor ke šlehání[voda, emulgátor E471, E475, stabilizátor E420, ethylalkohol,

Více

ALERGENY : LEPEK,VEJCE,MLÉKO

ALERGENY : LEPEK,VEJCE,MLÉKO 1. Věneček žloutkový 60g Cukrářský výrobek s máslovou-pudinkovou náplní Složení : mouka,olej,voda,sůl,vejce,suš.mléko,krémový prášek,máslo,rumové aroma,fondán ALERGENY : LEPEK,VEJCE,MLÉKO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení výrobku trvanlivost 2040 Chléb pšenično žitný 4 72 hodin voda,pšeničná mouka, žitná mouka, sůl,droždí, kmín, látka zlepš.mouku(

Více

Špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh

Špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh Špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh Pod obchodní značkou TOJE vyrábí a dodává společnost FRUJO, a.s., špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh, zahrnující produkty pro pekaře,

Více

TRITON s.r.o. lahůdkářská a cukrářská výroba Smiřická 344, Hradec Králové 503 41

TRITON s.r.o. lahůdkářská a cukrářská výroba Smiřická 344, Hradec Králové 503 41 TRITON s.r.o. lahůdkářská a cukrářská výroba Smiřická 344, Hradec Králové 503 41 V souladu s 8 Sbírky zákonů č. 110/1997 Vám předkládáme údaje podle 6 Sbírky zákonů č. 110/1997 o našich výrobcích dodávaných

Více

řez s příchutí ananasu Hmotnost: Název potraviny:

řez s příchutí ananasu Hmotnost: Název potraviny: Název potraviny: řez s příchutí ananasu Hmotnost: 90g Složení potraviny: jedlý tuk rostlinný vícedruhový (olej rostlinný (kokosový, řepkový, 28,84 palmový),, emulgátory E322, E471, E475, sůl, konzervant

Více

Originální dorty a dezerty pro každého!

Originální dorty a dezerty pro každého! Originální dorty a dezerty pro každého! Plánujete oslavu narozenin, svatbu, firemní večírek nebo třeba jen originální dar pro někoho ze svých blízkých? V CITYgastro Vám nabízíme fantastické dorty a dezerty

Více

Nebalené cukrářské výrobky

Nebalené cukrářské výrobky Nebalené cukrářské výrobky VŠEM OBCHODNÍM PARTNERŮM!!! Na základě 8, odst. 1 zákona č. 110/97 Sb.o potravinách ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme touto formou všem obchodním partnerům všechny potřebné

Více

Cukrárna Globus. Pekárna. Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus.

Cukrárna Globus. Pekárna. Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus. Pekárna Cukrárna Globus Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus. Objednejte si dort nebo zákusky na Vaši oslavu. Máte chuť na sladké?

Více

Ověřování gastronomických dovedností a vědomostí. Vypracoval: Bc. Ivana Kobzevová Materiál: VY_32_INOVACE_404 Datum: 11.2.20132

Ověřování gastronomických dovedností a vědomostí. Vypracoval: Bc. Ivana Kobzevová Materiál: VY_32_INOVACE_404 Datum: 11.2.20132 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 29 54-H/01 Cukrář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: Téma: Technologie I. III. Ověřování gastronomických

Více

Nebalené cukrářské výrobky

Nebalené cukrářské výrobky VŠEM OBCHODNÍM PARTNERŮM!!! Nebalené cukrářské výrobky Na základě 8, odst. 1 zákona č. 110/97 Sb. o potravinách ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme touto formou všem obchodním partnerům všechny potřebné

Více

Katalog výrobků. Benešov 185, 679 53 Benešov u Boskovic

Katalog výrobků. Benešov 185, 679 53 Benešov u Boskovic Katalog výrobků Benešov 85, 79 5 Benešov u Boskovic Reg. číslo výrobku Název výrobku Hmotnost (g) Zařazení - druh a skupina Voda, žitná mouka, pšeničná mouka, kvas (voda, žitná mouka), sůl, droždí, stabilizátor

Více

Katalog pekařských výrobků

Katalog pekařských výrobků Katalog pekařských výrobků Vyrábí & Dodává: Bezlepík s.r.o., Gregorova 1484/20, 741 01 Nový Jičín IČ: 023 90 515, DIČ: CZ 023 90 515 Místo výroby: Provozovna U Bezlepíka, Hřbitovní 1346/11, 741 01 Nový

Více

Složení výrobků cukrárenského provozu

Složení výrobků cukrárenského provozu Název výrobku Hmotnost Minimální trvanlivost do 4008 Koláč listový s tvarohovou 40g 1 den 4107 2ks balený 80g 3 dny cca 40% tvarohové náplně Jemné pečivo z listového těsta 4010 Koláč listový s povidlovou

Více

Zákusky, Dortové řezy, Koláče. Drobné svatební cukroví

Zákusky, Dortové řezy, Koláče. Drobné svatební cukroví Brno-Žebětín, Drdy 46, 641 00, tel.: 607 045 445, 721 414 562 www.zakusky-dortiky.cz info@zakusky-dortiky.cz najdete nás také na FB Dorty Zákusky, Dortové řezy, Koláče Drobné svatební cukroví Dorty Na

Více

Kokosový věneček s polevou. Katalog Vánočního cukroví 2014. www.bezlepik.cz. Stručná charakteristika:

Kokosový věneček s polevou. Katalog Vánočního cukroví 2014. www.bezlepik.cz. Stručná charakteristika: Katalog Vánočního cukroví 2014 Bezlepík s.r.o., Gregorova 1484/20, 741 01 Nový Jičín Kokosový věneček s polevou Tvarovaný světle kokosový kroužek přestříkaný čokoládou Místo výroby: Provozovna U Bezlepíka,

Více

Číslo výrobku Druh výrobku Název výrobku hmotnost trvanlivost 593 Jemné pečivo Moravský koláč 100g 2dny

Číslo výrobku Druh výrobku Název výrobku hmotnost trvanlivost 593 Jemné pečivo Moravský koláč 100g 2dny 593 Jemné pečivo Moravský koláč 100g 2dny Tvarohová náplň složení: tvaroh, základní žloutkový krém (voda,cukr krupice, krémový prášek kukuřičný /kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin/, mléko sušené

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

Poř. Číslo: Název výrobku: Hmotnost: Popis: Pařížská smetana na měkké piškotové tyčce v tmavé čokoládě 1. Afričan. 70 g

Poř. Číslo: Název výrobku: Hmotnost: Popis: Pařížská smetana na měkké piškotové tyčce v tmavé čokoládě 1. Afričan. 70 g 1 / 8 Poř. Číslo: Název výrobku: Hmotnost: Popis: Pařížská smetana na měkké piškotové tyčce v tmavé čokoládě 1. Afričan Bílá smetana na měkké piškotové tyčce v bílé čokoládě 2. Běloušek Řezy s nepečenou

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

Střední odborná školy a střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35

Střední odborná školy a střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Střední odborná školy a střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 29 54-H/01 Cukrář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Suroviny Ročník: III. Téma: Ověřování gastronomických

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_18 Název materiálu: TUKY, ROSTLINNÉ OLEJE Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Žák

Více

2013 Katalog produktů

2013 Katalog produktů 2013 Katalog produktů 1 Obsah Maxi Nuta Fly Dezertní Maxi Nuta Pražené mandle...3 Pistácie a brusinky...3 Maxi Fruta...4 Borůvky a mandle...4 Jahody a mandle...5 Kešu a ořechy...5 Konopné semínko...6 Meruňky

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_05 Název materiálu: Ovoce II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Ovoce II. Očekávaný

Více

OBSAH 1 POTRAVINÁŘSKÁ PRVOVÝROBA A VÝROBA... 13 2 SLOŽENÍ A VLASTNOSTI POŽIVATIN... 15 3 NAUKA O VÝŽIVĚ... 26

OBSAH 1 POTRAVINÁŘSKÁ PRVOVÝROBA A VÝROBA... 13 2 SLOŽENÍ A VLASTNOSTI POŽIVATIN... 15 3 NAUKA O VÝŽIVĚ... 26 OBSAH 1 POTRAVINÁŘSKÁ PRVOVÝROBA A VÝROBA... 13 1.1 Zemědělství... 13 1.2 Potravinářský průmysl... 14 Kontrolní otázky... 14 2 SLOŽENÍ A VLASTNOSTI POŽIVATIN... 15 2.1 Základní pojmy... 15 Poživatina...

Více

CVRČOVICKÁ PEKÁRNA s.r.o. tř.rudé armády 234,27341 Cvrčovice IČO:27390811 DIČ: CZ27390811 Tel: 312/283235

CVRČOVICKÁ PEKÁRNA s.r.o. tř.rudé armády 234,27341 Cvrčovice IČO:27390811 DIČ: CZ27390811 Tel: 312/283235 CVRČOVICKÁ PEKÁRNA s.r.o. tř.rudé armády 234,27341 Cvrčovice IČO:27390811 DIČ: CZ27390811 Tel: 312/283235 Přehled nebalených výrobků V souladu s nařízením EU č.1169/2011 (Alergeny jsou vyznačeny tučně.)

Více

Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ. Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další

Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ. Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další Gastro 21 Objednávky na telefonu: 725 857 682 Hot Drink HOT DRINK / ICE DRINK / MILK

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 12.11.2013

Více

, www.vasicekzabreh.cz

, www.vasicekzabreh.cz , www.vasicekzabreh.cz PEKAŘSKÉ VÝROBKY- JEMNÉ PEČIVO, KORPUSY, TRVANLIVÉ PEČIVO A VÝROBKY. SKLADUJTE PŘI TEPLOTĚ DO 35 C NEBALENÉ CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY. SKLADUJTE PŘI TEPLOTĚ DO 8 O C BALENÉ CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY..

Více

Pekařství Kovářov. Informace o výrobcích

Pekařství Kovářov. Informace o výrobcích Vydáno v roce 05 Pekařství Kovářov Informace o výrobcích včetně alergenů Zákon o potravinách č. 0/997 a spousty následujících vyhlášek Vyhláška č. 3/005 Sb, EU č. 69/0 - prováděcí vyhláška, jak to má vypadat

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Výrobce: Marie Cejnková - Jihlavské lahůdky, Žižkova 18, Jihlava 586 01 Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Všechny výrobky skladujte při teplotě od 0 do + 5 C. Číslo Název Hmotnost g MJ

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu Autor INOVACE_32_Sur. 1,3/xx/01 Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

SLOŽENÍ VÝROBKŮ Pečivo

SLOŽENÍ VÝROBKŮ Pečivo SLOŽENÍ VÝROBKŮ Pečivo CHLÉB SLUNEČNICOVÝ: PŠENIČNÁ MOUKA, ŽITNÁ MOUKA, voda, droždí, sůl, kmín, ŽITNÉ a PŠENIČNÉ OTRUBY, VÍCEZRNNÁ MOUKA, PŠENIČNÝ modif. ŠKROB, slunečnice, PŠENIČNÁ BÍLKOVINA, pražený

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

Alexandr Kendik JUNIOR, Soukenné nám. 121/1, Liberec 4, 460 01 tel.: 485 106 341, fax: 485 106 331, E mail: junior@kendik.cz, www.kendik.

Alexandr Kendik JUNIOR, Soukenné nám. 121/1, Liberec 4, 460 01 tel.: 485 106 341, fax: 485 106 331, E mail: junior@kendik.cz, www.kendik. ANGLICKÁ PLACKA 80 g uzená cihla ( mléko, sýrařské kultury, syřidlo, jedlá sůl, stabilizátor: chlorid vápenatý, barvivo: annatto, konzervant: E252) anglická slanina (vepřový bok 94%, voda, jedlá sůl, konzervant:e250,

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 11.11.2013

Více

VLÁDY EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č.

VLÁDY EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č. Kód výr.: Chléb 1001 chléb pšenično Výroba ve dnech: Druh: Skupina: Celý název: Gramáž: Trvanlivost: Čárový kód: Složení: Alergenní složky: Může obsahovat stopy: Chléb kmínový půlky 600 po-so 3 8 594 004

Více

Propozice celorepublikové soutěže o titul Český pekař roku 2011 kategorie JUNIOR v SPŠP Pardubice

Propozice celorepublikové soutěže o titul Český pekař roku 2011 kategorie JUNIOR v SPŠP Pardubice Propozice celorepublikové soutěže o titul Český pekař roku 2011 kategorie JUNIOR v SPŠP Pardubice Soutěžící budou zhotovovat své výrobky v časovém limitu celkem 9 hodin, z toho 5 hodin na výrobu jemného

Více

KATALOG VÝROBKŮ. Stanislava Elšíková Nádražní 1143, 763 12 Vizovice tel.: 777 262 777 e-mail: prirodnipecivo@email.cz web: www.prirodnipecivo.

KATALOG VÝROBKŮ. Stanislava Elšíková Nádražní 1143, 763 12 Vizovice tel.: 777 262 777 e-mail: prirodnipecivo@email.cz web: www.prirodnipecivo. KATALOG VÝROBKŮ 2012 Stanislava Elšíková Nádražní 1143, 763 12 Vizovice tel.: 777 262 777 e-mail: prirodnipecivo@email.cz web: www.prirodnipecivo.cz 1 S t r á n k a Co je kváskové pečivo? Vážení zákazníci

Více

Josef RÝDL, s.r.o. Vojtíškova 172, 507 81 Lázně Bělohrad, IČO 27465411

Josef RÝDL, s.r.o. Vojtíškova 172, 507 81 Lázně Bělohrad, IČO 27465411 Josef RÝDL, s.r.o. Vojtíškova 172, 507 81 Lázně Bělohrad, IČO 27465411 tel./fax: 493792573, e-mail pekarna@josefrydl.cz, www.josefrydl.cz SEZNAM VÝROBKŮ Na základě zákonných ustanovení splňujeme tímto

Více

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY KATALOG VÝROBKŮ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY Představení chráněné dílny PZP Merlin PZP Merlin s r.o. byla založena v roce 1991 a od svého počátku se zaměřuje

Více

Atlas výrobků FERMENTOVANÉ MLÉČNÉ VÝROBKY. KA 2210/up_4_14

Atlas výrobků FERMENTOVANÉ MLÉČNÉ VÝROBKY. KA 2210/up_4_14 Atlas výrobků FERMENTOVANÉ MLÉČNÉ VÝROBKY KA 2210/up_4_14 Bílý jogurt Klasik mléko, mléčná bílkovina, živé jogurtové kultury. Bílý jogurt klasický mléko, mléčná bílkovina, jogurtová kultura. Bílý jogurt

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz Na všechny výrobky z tohoto letáku 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů 17 90 100 g = 8,95 Kč Jablko Gala 600 g, Itálie 56 90 100 g = 9,48 Kč

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Objednávky Po - Pá nejpozději do 14,00 hod. So do 9,00 hod. Objednávejte na tel.: +420 312 283 235

Objednávky Po - Pá nejpozději do 14,00 hod. So do 9,00 hod. Objednávejte na tel.: +420 312 283 235 91 chléb cvrčovický kulatý 820 Po - So 859 52218 0091 8 min.5 3 92 chléb cvrčovický kulatý 600 Po - So 859 52218 0092 5 min.5 3 101 chléb cvrčovický šiška 820 Po - So 859 52218 0101 4 min.5 3 102 chléb

Více

SMÉKALOVO PEKAŘSTVÍ spol. s r.o. Šafaříkova 110/I, 566 01 VYSOKÉ MÝTO tel.:465 /420273,424673 fax.: 465/420638

SMÉKALOVO PEKAŘSTVÍ spol. s r.o. Šafaříkova 110/I, 566 01 VYSOKÉ MÝTO tel.:465 /420273,424673 fax.: 465/420638 SMÉKALOVO PEKAŘSTVÍ spol. s r.o. Šafaříkova 110/I, 566 01 VYSOKÉ MÝTO tel.:465 /420273,424673 fax.: 465/420638 IČO : 27466477 DIČ : CZ27466477 Složení nebalených výrobků a minimální trvanlivost výroba

Více

Složení pekařských výrobků

Složení pekařských výrobků Složení pekařských výrobků V Chocni dne 9. 12. 2014 Podle ustanovení 8, odst. l. zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích Vám sdělujeme veškeré údaje uvedené v 6. odst. l citovaného

Více

Obsah. Charakteristika - Fondán Technologický postup - Fondán Charakteristika - Griliáš Druhy - Griliáš Technologický postup - Griliáš Testy

Obsah. Charakteristika - Fondán Technologický postup - Fondán Charakteristika - Griliáš Druhy - Griliáš Technologický postup - Griliáš Testy Obsah Charakteristika - Fondán Technologický postup - Fondán Charakteristika - Griliáš Druhy - Griliáš Technologický postup - Griliáš Testy Fondán Fondán je cukrářský polotovar, který zaznamenal značný

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

Obsah. Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy

Obsah. Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy Obsah Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy Charakteristika Chléb patří k základním potravinám připravovaným pečením, pařením, nebo smažením těsta sestávajícího minimálně z mouky a vody. Ve většině

Více

Obsah. Charakteristika Rozdělení smetanových náplní Šlehání smetany Vady smetanových náplní Výrobky

Obsah. Charakteristika Rozdělení smetanových náplní Šlehání smetany Vady smetanových náplní Výrobky Obsah Charakteristika Rozdělení smetanových náplní Šlehání smetany Vady smetanových náplní Výrobky Charakteristika Jednou ze základních součástí smetanových výrobků je sladká smetana s obsahem tuku 33

Více

PEČIVO. 1 Rohlík obyčejný 42 g 286 Rohlík obyčejný 50 g. 5 Suk 60 g 6 Suk 90 g. 3 Rohlík slaný 90 g. 7 Pletýnka slaná 90 g 71 Pletýnka makovaná 90 g

PEČIVO. 1 Rohlík obyčejný 42 g 286 Rohlík obyčejný 50 g. 5 Suk 60 g 6 Suk 90 g. 3 Rohlík slaný 90 g. 7 Pletýnka slaná 90 g 71 Pletýnka makovaná 90 g PEČIVO 1 Rohlík obyčejný 42 g 286 Rohlík obyčejný 50 g 5 Suk 60 g 6 Suk 90 g 3 Rohlík slaný 90 g 7 Pletýnka slaná 90 g 71 Pletýnka makovaná 90 g 21 Veka malá 200 g 22 Veka velká 300 g 4 Rohlík sezam 90

Více

www.vasicekzabreh.cz Na základě zákona 110/97 Vám zasíláme údaje potřebné k prodeji našich výrobků, vyplývající z tohoto zákona.

www.vasicekzabreh.cz Na základě zákona 110/97 Vám zasíláme údaje potřebné k prodeji našich výrobků, vyplývající z tohoto zákona. www.vasicekzabreh.cz Na základě zákona 110/97 Vám zasíláme údaje potřebné k prodeji našich výrobků, vyplývající z tohoto zákona. Každý výrobek začíná zařazením do druhu a skupiny dle zákona 110/97 a vyhlášky

Více

Ceník potravin. Sladkosti, sušené ovoce a ořechy. Cena s DPH (AKCE) Info o produktech. Výrobek Hmotnost Výrobce

Ceník potravin. Sladkosti, sušené ovoce a ořechy. Cena s DPH (AKCE) Info o produktech. Výrobek Hmotnost Výrobce Objednávající: Kontakt: Ceník potravin Výrobek Hmotnost Výrobce Cena s DPH (AKCE) Info o produktech Sladkosti, sušené ovoce a ořechy Lifefood Chocolate 80% cacao BIO 70g Lifefood 53 Kč http://goo.gl/huv

Více

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/331 PŘÍLOHA I SEZNAM PODLE ČLÁNKU 38 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE 1 2 Číslo bruselské nomenklatury

Více

Zdravé vánoční cukroví

Zdravé vánoční cukroví Zdravé vánoční cukroví Recepty na zdravé vánoční cukroví, které EYTO tým Nebuď pecka podával na Vánočním cinkání s 1. ZŠ Dobříš. MAKOVÉ A KOKOSOVÉ KULIČKY 100 g tekutého medu, 50 g sezamových semínek,

Více

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku Šumavské párky skop. střevo EAN/obj.číslo 10101 vepřové maso 34%, hovězí maso 10%, vepřové sádlo, voda, vepřové kůže, sója, solící směs ( jedlá sůl, konzervant E250, dextróza), bramborový škrob, stabilizátor

Více

DEKLARAČNÍ LIST NEBALENÝCH VÝROBKŮ dle zákona č. 110/97 a 333/97 Sb a nařízení (EU) č. 1169/2011. - Pekařské výrobky

DEKLARAČNÍ LIST NEBALENÝCH VÝROBKŮ dle zákona č. 110/97 a 333/97 Sb a nařízení (EU) č. 1169/2011. - Pekařské výrobky DOMAPEK domácí pekárna ul. 6. května 248 783 14 Bohuňovice IČ: 26831244 DIČ: CZ26831244 T: +420 734 567 878 E: domapek@email.cz www.domapek.cz DEKLARAČNÍ LIST NEBALENÝCH VÝROBKŮ dle zákona č. 110/97 a

Více

KATALOG CHLAZENÝCH VÝROBKŮ

KATALOG CHLAZENÝCH VÝROBKŮ KATALOG CHLAZENÝCH VÝROBKŮ 2013 1 název výrobku čoko - kokos katalogové číslo výrobku obrázek výrobku EAN kód 50121 počet kusů v balení trvanlivost výrobku čoko - kokos 50121 meruňka 50122 višeň 50123

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

Silueta MIX 10x jahoda, 5x meruňka, 5x ananas 150 g, 0,1 % tuku

Silueta MIX 10x jahoda, 5x meruňka, 5x ananas 150 g, 0,1 % tuku KATALOG VÝROBKŮ 2015 Mléko čerstvé Mléko čerstvé Selské 0105 1l PET, 1,5 % tuku 6 ks (karton) / 10 dní (min. záruční doba) 0119 1l PET, 3,5 % tuku 6 ks (karton) / 10 dní (min. záruční doba) Populár čerstvé

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň 6201400 Bůčková roláda syrová Složení: vepřový bok bez kosti 80%, náplň 10% [hovězí maso 45%, vepřové maso 45%, antioxidanty (E315, E326), pitná voda, jedlá sůl, regulátor kyselosti (E262), dextróza],

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Seminární práce Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Renata Chalabalová učitelství pro 1. stupeň KS, UČO 174439 Naše zdraví Předmět :přírodověda

Více

Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA

Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA PLATNOST OD: 20.11.2013 Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných organismů), suroviny nebyly ošetřeny

Více

MALOOBCHODNÍ ceník pro rok 2015

MALOOBCHODNÍ ceník pro rok 2015 MALOOBCHODNÍ ceník pro rok 2015 bez 15% DPH s 15% DPH prodej CZK za 1 kg KLASIK - Směsi pro točenou zmrzlinu 1:3 109,00 Kč 125,35 Kč Vanilka Vanilkovo - smetanová Pistáciová Smetana Tofi Jogurt Citron

Více

b) žitnopšeničný: d) vícezrnný: 1019 Ličenský chléb 1,150 2 D 1007 Ličenský chléb řemeslný 1,100 2 D 1008 Ličenský chléb řemeslný 1,100 2 D

b) žitnopšeničný: d) vícezrnný: 1019 Ličenský chléb 1,150 2 D 1007 Ličenský chléb řemeslný 1,100 2 D 1008 Ličenský chléb řemeslný 1,100 2 D PEKÁRNA Lično BEAS, akciová společnost, Gočárova 1620, 501 01 Hradec Králové, Česká republika Složení nebalených výrobků Aktualizováno 28. ledna 2015 Druh (I. - V.) a skupiny (a - d) výrobků I. CHLÉB a)

Více

Výběr. cukrářských výrobků

Výběr. cukrářských výrobků Výběr cukrářských výrobků Obsah Chlazené cukrářské výrobky Čokoládové dorty Medové dorty Ovocné dorty Minidezerty Koláče Krémové a šlehačkové dorty Speciální dorty Úvod, tipy Tento katalog obsahuje výběr

Více

VÝROBNA LAHŮDEK Hladké Životice

VÝROBNA LAHŮDEK Hladké Životice VÝROBNA LAHŮDEK Hladké Životice Katalog výrobků Doplňková výroba Rybí výrobky - uzenky Rauty Cukrářské výrobky Aspikové výrobky Chlebíčky - lahůdky Saláty - pomazánky VÝROBNA LAHŮDEK HLADKÉ ŽIVOTICE Nacházíme

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

Základní názvosloví. Z historie

Základní názvosloví. Z historie Základní názvosloví VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CUKRÁŘ VÝROBA PRALINEK Označení kakao pochází ze slova kakawa, kterým Olmékové (Mexiko) označovali kakaovník a jeho plody. Název čokoláda pochází z aztécké kultury.

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 14.10.2013

Více

Složení výrobků. ASPEC, spol. s r.o., 9. května 586/24, 794 01 Krnov. Chléb 1001 chléb pšenično žitný chléb kmínový půlky 600 po-so 3.

Složení výrobků. ASPEC, spol. s r.o., 9. května 586/24, 794 01 Krnov. Chléb 1001 chléb pšenično žitný chléb kmínový půlky 600 po-so 3. Složení výrobků ASPEC, spol. s r.o., 9. května 586/24, 794 01 Krnov kód výr. druh skupina celý název gram dodává trvanl. čárový kód Chléb 1001 chléb pšenično žitný chléb kmínový půlky 600 po-so 3 1002

Více

Kuřecí lázeňský salám. 48 hodin. Kuřecí prsní šunka. Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.

Kuřecí lázeňský salám. 48 hodin. Kuřecí prsní šunka. Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to Podnikatelská remove the watermark 1094/15, 301 00, Plzeň KÓD NÁZEV VÝROBKU SLOŽENÍ, druh výrobku/skupina, alergologické informace, obsah tuku, soli,

Více

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu.

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. BOLOŇSKÉ ŠPAGETY Bezvaječné těstoviny z tvrdé pšenice s hovězím masem, rajčaty a cibulí. Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. Energetická hodnota 100 g 1

Více

Dia výrobky - Dia cukrovinky

Dia výrobky - Dia cukrovinky Dia výrobky - Dia cukrovinky ST015 40ks CL159 2 Dia cukrovinky Sojový suk diabetický 40g 8,50 Kč DIANELLA banánová tyčinka v dia hořké čokoládě 40g 9,90 Kč CL156 1 CL158 CL157 DIANELLA křehké cereální

Více

SMÉKALOVO PEKAŘSTVÍ spol. s r.o. Šafaříkova 110/I, 566 01 VYSOKÉ MÝTO tel.:465 /420273,424673 fax.: 465/420638

SMÉKALOVO PEKAŘSTVÍ spol. s r.o. Šafaříkova 110/I, 566 01 VYSOKÉ MÝTO tel.:465 /420273,424673 fax.: 465/420638 SMÉKALOVO PEKAŘSTVÍ spol. s r.o. Šafaříkova 110/I, 566 01 VYSOKÉ MÝTO tel.:465 /420273,424673 fax.: 465/420638 IČO : 27466477 DIČ : CZ27466477 Složení nebalených výrobků a minimální trvanlivost Podle ustanovení

Více

Kuchařka vánočního cukroví

Kuchařka vánočního cukroví Kuchařka vánočního cukroví Jarmilka Troutnarová Medové perníky 65 dkg hladké mouky 25 dkg moučkového cukru 5 dkg tuku Hera 10 dkg medu 3x velká vejce 1kávová lžička jedlé sody citronová kůra z jednoho

Více

TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ SALÁM VYSOČINA TURISTICKÝ SALÁM

TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ SALÁM VYSOČINA TURISTICKÝ SALÁM TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY GOTHAJSKÝ ŠUNKOVÝ LANDŠMÍD TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ VYSOČINA TURISTICKÝ ŠUNKA NEJVYŠŠÍ JAKOSTI DEBRECÍNKA BŮČKOVÁ ROLKA BUČKOVÁ ROLKA S CHILLI S ČESNEKEM

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Díl 4. Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Abychom mohli pyramidu výživy pro děti správně používat, podrobněji se seznámíme s jednotlivými jejími patry. Základna pyramidy Základnu pyramidy tvoří

Více

Čerstvý chléb. Značka VYSOČINA regionální produkt garantuje původ z Vysočiny. Více info na www.regionalni-znacky.cz.

Čerstvý chléb. Značka VYSOČINA regionální produkt garantuje původ z Vysočiny. Více info na www.regionalni-znacky.cz. Složení výrobků pro odběratele Jeřábkovy pekárny s.r.o. Růžová 4, 9 0 Velká Bíteš IČO: 878, DIČ: CZ878 tel.: 9, 7 9, fax:, e-mail: info@jepe.cz, objednávky@jepe.cz www.jerabkovapekarna.cz Tato značka garantuje,

Více

Obecná charakteristika produktu

Obecná charakteristika produktu Obecná charakteristika produktu Název: Výrobce: Dovozce: Cena: Horalky I.D.C. Holding, a.s., o.z. Pečivárne Sereď I.D.C. Praha a.s. cca 4,20 6,50 Kč Složení: pšeničná mouka, rostlinný ztužený tuk, cukr,

Více

Pekařské a cukrářské výrobky, jejich složení a uskladnění

Pekařské a cukrářské výrobky, jejich složení a uskladnění OPEKO, spol. s r. o., Choustník 22 39118 IČO 42360056 DIČ CZ42360056 č.tel. 381592220, 381592241 Pekařské a cukrářské výrobky, jejich složení a uskladnění Alergenní složky ve složení výrobků vyznačeny

Více

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT?

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT? Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb co je OUT? Kombinace masová polévka + sladký pokrm + Gulášová polévka Honzovy buchty + Ruský boršč Šišky s mákem Proč out? Tuto klasiku jsme milovali.

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

Žádám o udělení značky Vysočina regionální produkt! pro skupinu výrobků:!

Žádám o udělení značky Vysočina regionální produkt! pro skupinu výrobků:! Kontakt Pekárna Golčův # Kejval CZ, s.r.o.# Pod Vyšehradem 272 Golčův 582 82# tel. office: +420 569 442 202# email: pekarnajenikov@seznam.cz# Luboš Kejval: +420 603 491 816 (prodej, technologie)# Miloslav

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

PEKÁRNA LIPKA s.r.o.

PEKÁRNA LIPKA s.r.o. PEKÁRNA LIPKA s.r.o. Číčová 22, 517 41 Kostelec nad Orlicí, tel: +420 494388169 Provozovna : Františka Halase 1887/12a, 500 09 Hradec Králové Telefon: +420 499599270, +420 910112410, e-mail: info@pekarna-lipka.cz

Více

* TĚŽKÉ KOVY * CHUŤ As méně A VŮNĚ než 3 mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg

* TĚŽKÉ KOVY * CHUŤ As méně A VŮNĚ než 3 mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg rozpouštědla - voda, glycerol (E 422 20%) ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické 518255 přípravky, aromatické látky v. 2 NÁZEV VÝROBKU látka - E GRIOTTE 202 (1500 AROMA mg/kg) NT PRO CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY

Více

Katalog produktu a dárkových balení

Katalog produktu a dárkových balení kvalita, chut, tradice Katalog produktu a dárkových balení Svatojánské orechy Vítěz v soutěži veletrhu Tato zapomenutá moravská delikatesa je vyrobena podle původní, 100 let staré receptury. Mladé vlašské

Více

Alergeny ve výrobcích - MADETA a.s.

Alergeny ve výrobcích - MADETA a.s. Alergeny ve výrobcích - MADETA a.s. č.a. Výrobek Balení Alergeny 18026 Jihočeský Nature bílý jogurt kelímek 150 g mléko, sušené mléko, jogurtová kultura 18027 Jihočeský Nature bílý jogurt kelímek 380 g

Více

Tipy pro odšťavování. Recepty z ochutnávky

Tipy pro odšťavování. Recepty z ochutnávky Tipy pro odšťavování Recepty z ochutnávky Kořeněný zázvorem 4 mrkve 2 pomeranče 1 limeta 6 plátků zázvoru Okraj skleničky ozdobíme 1/4 plátku limety nebo pomeranče. Nápoj obsahuje vitamíny B a C, karotenoidy,

Více

Rodinná restaurace s programem MENU

Rodinná restaurace s programem MENU Rodinná restaurace s programem MENU Rodinná restaurace s programem O NÁS Posláním Férovky je provozování a rozvoj ekonomicky soběstačného sociálního podniku založeného za účelem vytvoření kvalitních pracovních

Více