Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014"

Transkript

1 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka odboru HB Ing. Martin Kalous, vedoucí odboru HB npor.bc. Jan Kurz, vedoucí Policie ČR - OO Vimperk Ing. Jana Králová, vedoucí FO Ing. Michal Janče, vedoucí odboru IÚ Bc. Daniel Kaifer, jednatel MěSD Vimperk, s.r.o. Program: 1. Kontrola usnesení 2. Návrh rozpočtových opatření 3. Záležitosti odboru investic a údržby 4. Návrh smlouvy o spolupráci při realizaci opatření v rámci programu Nová zelená úsporám 5. Pozemky 6. Bytové záležitosti 7. Nebytové prostory 8. Záležitosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví 9. Žádost o finanční příspěvek na částečnou úhradu nákladů archeologického průzkumu 10. Prodej nepotřebného vozidla 11. Změna v obsazení funkce managera prevence kriminality a změna v komisi pro prevenci 12. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku 13. Různé Hlasování o programu: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Program byl schválen.

2 1. Kontrola usnesení 2 - zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne Usnesení č. 699 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne Zodpovídá: kancelář starosty 2. Návrh rozpočtových opatření - návrh FO Usnesení č. 700 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2014 dle předloženého návrhu: - změny ve výdajích rozpočtu v celkové částce ,- Kč (RO č. 22), - zvýšení objemu rozpočtu na částku tis. Kč (RO č. 23). Zodpovídá: FO, termín do Záležitosti odboru investic a údržby a) Veřejná zakázka Vimperk, ZTV Hrabice technická infrastruktura PDpPS veřejné osvětlení, kanalizace splašková, vodovodní řady, kanalizace dešťová, plynovod návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, žádost o prodloužení ternímu ze dne , návrh odboru IÚ b) akce Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2. a 3. NP projektové práce, návrh dodatku č. 2, žádost společnosti HBH atelier s.r.o. ze dne , žádost o vyjádření společnosti HBH atelier s.r.o. ze dne , návrh odboru IÚ c) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Vimperk oprava komunikací a chodníků, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, návrh odboru IÚ d) návrh smlouvy o dílo Vimperk oprava komunikací a chodníků ( ,42 Kč s DPH), záznam o předběžné řídící kontrole, návrh odboru IÚ Usnesení č. 701 Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne , jejímž předmětem je akce Vimperk, ZTV Hrabice technická infrastruktura PDpPS - veřejné osvětlení, kanalizace splašková, vodovodní řady, kanalizace dešťová, plynovod mezi městem Vimperk a sdružením Projektcentrum, sdružení projektantů, Špidrova 87, Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jeho podpisem. Zodpovídá: odbor IÚ, termín do

3 3 Usnesení č. 702 Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci: Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2. a 3. NP - projektové práce mezi městem Vimperk a HBH atelier s.r.o., Letkovská 5, Plzeň, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Zodpovídá: odbor IÚ, termín do Usnesení č. 703 Rada města schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Vimperk - oprava komunikací a chodníků a rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči Silnice Klatovy a.s., jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Zodpovídá: odbor IÚ, termín do Usnesení č. 704 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na stavební práce Vimperk - oprava komunikací a chodníků mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a firmou Silnice Klatovy a.s. dle předloženého návrhu a pověřuje starostu jejím podpisem. Zodpovídá: odbor IÚ, termín do Návrh smlouvy o spolupráci při realizaci opatření v rámci programu Nová zelená úsporám - návrh smlouvy, návrh odboru ŽP Usnesení č. 705 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o spolupráci při realizaci opatření v rámci programu Nová zelená úsporám mezi městem Vimperk a Věrou Harvalíkovou, Pravětín 3 Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Zodpovídá: odbor ŽP, termín do

4 4 5. Pozemky a) souhlas se stavbou Vimperk kabel NN, chata Marc žádost společnosti Elelektrostav Strakonice, s.r.o. ze dne , návrh smlouvy o zřízení VB, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB b) souhlas se stavbou Vimperkm kabel NN, p. Kůrka cukrárna žádost společnosti Elektrostav, s.r.o. ze dne , návrh smlouvy o zřízení VB, vyjádření odboru IÚ, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB c) žádost Společenství pro dům Čelakovského čp. 345 Vimperk o povolení umístění dětské houpačky a skluzavky na pozemku v k.ú. Vimperk, vyjádření odboru ŽP, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB d) pozemek pro řešení okružní křižovatky Fišerka, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB e) žádost o připojení pozemku na komunikaci v k.ú. Boubská žádost ze dne , vyjáření odboru VÚP, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB f) věcné břemeno služebnosti inženýrských sítí v pozemku v k.ú. Hrabice pro město Vimperk, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB g) majetkové vyrovnání s Římskokatolickou farností Vimperk podání informace, dopis Biskupství Českobudějovického ze dne , snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB h) informace pozemky v ul. Podzámčí navrhovaná směna pozemku pod komunikací bez usnesení i) informace - vstupy do objektů na sídlišti dopis SBD Husinec bez usnesení Usnesení č. 706 Rada města v zastoupení vlastníka pozemku rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu se společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č /001 povahou osobní služebnosti energetického vedení spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN v rámci stavby Vimperk kabel NN, Chata - Marc, v pozemku města Vimperk tj. parcele katastru nemovitostí KN č. 1401/1 zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č , podle přiloženého snímku katastrální mapy a to za předpokladu, že po dokončení stavebních prací bude pozemek města uveden do původního stavu a budou dodrženy podmínky stanovené městem Vimperk, které budou nedílnou součástí smlouvy. Další podmínkou uzavření smlouvy je, že věcné břemeno bude zřízeno úplatně za smluvní jednorázovou cenu ve výši 2.500,- Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Střeleček). Návrh byl přijat. Zodpovídá: odbor HB, termín do

5 5 Usnesení č. 707 Rada města v zastoupení vlastníka pozemku rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu se společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č /001 povahou osobní služebnosti energetického vedení spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN v rámci stavby Vimperk kabel NN, p. Kůrka Cukrárna, v pozemku města Vimperk tj. parcele katastru nemovitostí KN č zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV č , podle přiloženého snímku katastrální mapy a to za předpokladu, že po dokončení stavebních prací bude pozemek města uveden do původního stavu a budou dodrženy podmínky stanovené městem Vimperk, které budou nedílnou součástí smlouvy. Další podmínkou uzavření smlouvy je, že věcné břemeno bude zřízeno úplatně za smluvní jednorázovou cenu ve výši 2.500,- Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Pro 4, proti 0, zdržel se 0 (chybí Střeleček). Návrh byl přijat. Zodpovídá: odbor HB, termín do Usnesení č. 708 Rada města v zastoupení vlastníka pozemku parcely KN č. 728/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3338 m 2 v k. ú. Vimperk souhlasí s umístěním dětské houpačky a skluzavky na části tohoto pozemku města vedle čp. 345 v Čelakovského ulici za předpokladu, že výroba i montáž bude provedena odbornou firmou na náklady žadatele, který bude dále odpovědný za provoz, údržbu a bezpečnost na tomto zařízení. Souhlas je vydáván Společenství pro dům Čelakovského 345 Vimperk. Zodpovídá: odbor HB, termín do Usnesení č. 709 Rada města se seznámila s navrženým způsobem možného převodu parcely KN č. 2633/2 ostatní plocha, silnice o výměře 3187 m 2 v k.ú. Vimperk potřebného pro realizaci stavby Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku Fišerka z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR do majetku města Vimperk a pověřuje odbor hospodářský a bytový MěÚ Vimperk podáním žádosti o uzavření budoucí darovací smlouvy a poté předložením návrhu této smlouvy k projednání zastupitelstvu města. Zodpovídá: odbor HB, termín do

6 6 Usnesení č. 710 Rada města se seznámila s žádostí ze dne o připojení pozemku KN č. 895/77 určeného územním plánem pro bytovou výstavbu na komunikaci na parcele města KN č. 893/1 vše v k.ú. Boubská a pověřuje starostu města a vedoucího odboru hospodářského a bytového MěÚ Vimperk svoláním jednání s dotčenými vlastníky pozemků v uvedené lokalitě, jejímž předmětem bude majetkoprávní dořešení současného a budoucího uspořádání pozemků přístupové komunikace v této části města Vimperk. Zodpovídá: odbor HB, termín do Usnesení č. 711 Rada města pověřuje odbor hospodářský a bytový MěÚ Vimperk přípravou potřebných podkladů pro realizaci zápisu věcného břemene služebnosti inženýrských sítí v pozemku KN č. 415/1 v k.ú. Hrabice ve prospěch města Vimperk (vodovodní, kanalizační a plynovodní řad) do katastru nemovitostí tj. objednání geometrického zaměření těchto sítí a dále znaleckého posudku stanovujícího jednorázovou náhradu za zřízení tohoto věcného břemene. Rada města poté postupuje tento materiál zastupitelstvu města k projednání uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Zodpovídá: odbor HB, termín do Usnesení č. 712 Rada města se seznámila s vyjádřením Biskupství Českobudějovického doručeného dne ohledně navržené směny pozemků mezi městem Vimperk a Římskokatolickou farností Vimperk a rozhodla nevyužít nově předložené nabídky na pronájem pozemku KN č. 1807/6 v k.ú. Vimperk městu Vimperk z důvodu, že nabízený nájemní vztah neřeší městu Vimperk budoucí využití tohoto pozemku jako součást sportovně rekreačního areálu Vodník. Zodpovídá: odbor HB, termín do Usnesení č. 713 Rada města rozhodla postoupit zastupitelstvu města vyjádření Biskupství Českobudějovického doručeného dne ohledně navržené směny pozemků mezi městem Vimperk a Římskokatolickou farností Vimperk (směna pozemku KN č. 1915/3 za části pozemků ve vlastnictví města KN č. 1911/1 nebo KN č. 1911/2 v k.ú. Vimperk) pro budoucí využití zooparku Rokle s tím, že nedoporučuje takto navrženou směnu realizovat z důvodu, že kupní cena pozemku Římskokatolické farností Vimperk předložená Biskupstvím neodpovídá ceně v místě a čase obvyklé, což je v rozporu s 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Zodpovídá: odbor HB, termín do

7 6. Bytové záležitosti 7 a) zápis z jednání bytové komise ze dne s návrhy na usnesení b) žádost ze dne o prodloužení NS k bytu Výškovice 17, vyjádření MěSD, návrh odboru HB c) žádost ze dne o prodloužení NS k bytu v ul. SNP čp. 461 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB d) žádost ze dne o prodloužení NS k bytu v ul. K Rokli čp. 495 Vimperk, vyjádření MěSD, návrh odboru HB Usnesení č. 714 Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 430 ve Vimperku, garsoniéra. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od do Nájemné je stanoveno ve výši 35,30 Kč/m 2 /měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy. Usnesení č. 715 Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 430 ve Vimperku, garsoniéra. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od do Nájemné je stanoveno ve výši 35,30 Kč/m 2 /měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy. Usnesení č. 716 Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 408 ve Vimperku, 1+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od do Nájemné je stanoveno ve výši 35,30 Kč/m 2 /měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy. Usnesení č. 717 Rada města rozhodla opakovaně zveřejnit záměr pronajmout byt č. 2 ve Výškovicích čp. 17 (1+1).

8 8 Usnesení č. 718 Rada města rozhodla opakovaně zveřejnit záměr pronajmout byt č. 6 ve Výškovicích čp. 17 (1+1). Usnesení č. 719 Rada města rozhodla opakovaně zveřejnit záměr pronajmout byt č. 3 ve Výškovicích čp. 17 (3+1). Usnesení č. 720 Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici K Rokli čp. 494 ve Vimperku, 3+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od do Nájemné je stanoveno ve výši 35,30 Kč/m 2 /měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy. Usnesení č. 721 Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Karla Weise čp. 396 ve Vimperku, 3+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od do Nájemné je stanoveno ve výši 35,30 Kč/m 2 /měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy. Usnesení č. 722 Rada města souhlasí na základě doporučení bytové komise v souladu s čl. VI/4) Pravidel upravující otázky související s nájmem bytů v domech ve vlastnictví města Vimperk s výměnou bytu v ulici Sklářská čp. 399 ve Vimperku (1+1) za volný byt v ulici Mírová čp. 458 ve Vimperku (3+1). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od do Nájemné je stanoveno ve výši 35,30 Kč/m 2 /měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy. Byt v ulici Sklářská čp. 399 ve Vimperku předá nájemce nejpozději do

9 9 Usnesení č. 723 Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 434 ve Vimperku, 3+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od do Nájemné je stanoveno ve výši 35,30 Kč/m 2 /měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy. Usnesení č. 724 Rada města souhlasí na základě doporučení bytové komise v souladu s čl. VI/4) Pravidel upravující otázky související s nájmem bytů v domech ve vlastnictví města Vimperk s výměnou bytu v ulici Mírová čp. 428 ve Vimperku (2+1), za volný byt v ulici 1. máje čp. 194 ve Vimperku (4+1). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od do Nájemné je stanoveno ve výši 35,30 Kč/m 2 /měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy. Byt v ulici Mírová čp. 428 ve Vimperku předá nájemce nejpozději do Usnesení č. 725 Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici Mírová čp. 430 ve Vimperku, 4+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od do Nájemné je stanoveno ve výši 35,30 Kč/m 2 /měsíc. Úprava nájemného se dále bude řídit platnými právními předpisy. Usnesení č. 726 Rada města rozhodla opakovaně zveřejnit záměr pronajmout byt č. 1 v Mírové ulici čp. 407 ve Vimperku (4+1). Usnesení č. 727 Rada města rozhodla opakovaně zveřejnit záměr pronajmout byt č. 29 v ulici Luční čp. 499 ve Vimperku (4+1).

10 10 Usnesení č. 728 Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání bytové komise ze dne Usnesení č. 729 Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu ve Výškovicích čp. 17, a to na dobu určitou s platností od do Nájemné je stanoveno ve výši 31,77 Kč/m 2 /měsíc. Usnesení č. 730 Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici SNP čp. 461, a to na dobu určitou s platností od do Nájemné je stanoveno ve výši 35,30 Kč/m 2 /měsíc. Usnesení č. 731 Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v ulici K Rokli čp. 495 ve Vimperku, a to na dobu určitou s platností od do Nájemné je stanoveno ve výši 35,30 Kč/m 2 /měsíc.

11 7. Nebytové prostory 11 a) žádost BH Nemocnice Vimperk a.s. ze dne o souhlas se stavební úpravou, cenová nabídka, kopie čl. 5 odst. 5.6 NS, návrh odboru HB b) žádost ze dne o pronájem pozemku v k.ú. Vimperk, nákres, návrh odboru HB Usnesení č. 732 Rada města rozhodla v souladu s Vnitřní směrnicí č. 1/2014 Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek zadat formou přímého zadání veřejnou zakázku - stavební úpravy spočívající ve výstavbě velkého přístřešku na parcele KN č. 273/1 v k. ú. Vimperk k objektu čp. 140, postavenému na parcele KN č. 270 v k. ú. Vimperk (stará kotelna) a ve výstavbě malého přístřešku s podlahou k objektu postavenému na parcele KN č. 260 v k. ú. Vimperk. Stavební úpravy budou zajištěny společností Dřevomont Šumava s.r.o., Na Poříčí 1041/ Praha 1 Nové Město za předloženou nabídkovou cenu malý přístřešek ve výši ,- Kč bez DPH a velký přístřešek s podlahou ve výši ,- Kč bez DPH. Úhrada nákladů BH-Nemocnici Vimperk a.s. investovaných do přístřešků, bude provedena v souladu s nájemní smlouvou uzavřenou mezi městem Vimperk a BH-Nemocnicí Vimperk a.s. ze dne , čl. 5, odst Usnesení č. 733 Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nemovitosti zapsané u KÚ v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č , tam označené jako: část manipulační plochy parcela KN č. 2522/60 o výměře 1628 m 2 za účelem podnikatelské činnosti, na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 9,- Kč/ m 2 /rok. Výše bezdůvodného obohacení v případě užívání nemovitostí bez právního důvodu je stanovena 9 Kč/m 2 /rok, Výše nájemného a bezdůvodného obohacení je uvedena bez DPH.

12 12 8. Záležitosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví a) návrh smlouvy o poskytnutí sociální péče v domově pro seniory b) návrh smlouvy o poskytnutí sociální péče v domově pro seniory Usnesení č. 734 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory za osobu, která není schopna sama jednat a zatím nemá určeného zákonného zástupce, A.H. t. č. Pravětín 23 Vimperk, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 91 odst. 6 mezi Městským úřadem Vimperk, Steinbrenerova 6 Vimperk, jako klientem a Oblastní charitou Vimperk, Dům klidného stáří Pravětín, Pravětín 23 Vimperk, jako poskytovatelem dle předloženého návrhu a pověřuje tajemníka městského úřadu jejím podpisem. Zodpovídá: odbor SV, termín do Usnesení č. 735 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory za osobu, která není schopna sama jednat a zatím nemá určeného zákonného zástupce, R.Š., t. č. Pravětín 23 Vimperk, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 91 odst. 6 mezi Městským úřadem Vimperk, Steinbrenerova 6 Vimperk, jako klientem a Oblastní charitou Vimperk, Dům klidného stáří Pravětín, Pravětín 23 Vimperk, jako poskytovatelem dle předloženého návrhu a pověřuje tajemníka městského úřadu jejím podpisem. Zodpovídá: odbor SV, termín do Žádost o finanční příspěvek na částečnou úhradu nákladů archeologického průzkumu - žádost ze dne Usnesení č. 736 Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši ,- Kč z prostředků města Vimperk na částečnou úhradu nákladů archeologického průzkumu prováděného v rámci obnovy historických přízemních místností v domě čp. 61 v Pivovarské ulici ve Vimperku. Příspěvek bude poskytnut z rozpočtu odboru školství, kultury a cestovního ruchu z kapitoly (neinvestiční transfery na opravu kulturních památek fyzickým osobám). Příspěvek bude poskytnut na základě řádně uzavřené smlouvy mezi příjemcem a poskytovatelem. Žadatel předloží závěrečné vyúčtování nejpozději do Zodpovídá: odbor ŠK, termín do

13 10. Prodej nepotřebného vozidla 13 - kopie veřejné výzvy, 2 x nabídka Usnesení č. 737 Rada města rozhodla prodat nepotřebný majetek města Vimperk osobní automobil kombi NISSAN TERRANO zájemci, který nabídl nejvýhodnější cenu a pověřuje tajemník Městského úřadu Vimperk zajištěním všech příslušných kroků k prodeji a převodu vozidla. Zodpovídá: TAJ, termín do Změna v obsazení funkce managera prevence kriminality a změna v komisi pro prevenci - návrh MS Usnesení č 738 Rada města odvolává k z funkce managera prevence kriminality města Vimperk Milana Koberu. Zodpovídá: KS, termín do Usnesení č. 739 Rada města jmenuje od do funkce managera prevence kriminality města Vimperk Daniela Ziembu. Zodpovídá: KS, termín do Usnesení č. 740 Rada města odvolává k z členství komise prevence Milana Koberu. Zodpovídá: KS, termín do Usnesení č. 741 Rada města s platností od jmenuje členem komise prevenci Daniela Ziembu. Zodpovídá: KS, termín do

14 Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku a) žádost Skupiny historického šermu Artego ze dne b) žádost Ski klubu Šumava ze dne c) žádost občanského sdružení SAK Lenora ze dne d) žádost Stifterova pošumavského železničního spolku Vimperk ze dne Usnesení č. 742 Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč skupině historického šermu Artego, Smetanova 382 Vimperk, na úhradu nákladů spojených s organizací a technickým zajištěním akce Bitva na Winterbergu dne ve Vimperku. Příspěvek bude použit na částečnou úhradu nákladů na organizaci a technické zajištění akce. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly příspěvky rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování příspěvku do Zodpovídá: KS, FO, termín do Usnesení č. 743 Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 6.000,- Kč Ski klubu Šumava, 1. máje 182 Vimperk, na úhradu nákladů spojených s pořádáním XVII. Šumavského MTB maratonu 2014 dne Příspěvek bude použit na částečnou úhradu nákladů na zajištění bezpečnosti účastníků závodu zajištění Horské služby a záchranné služby. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly příspěvky rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování příspěvku do Zodpovídá: KS, FO, termín do Usnesení č. 744 Rada města rozhodla neposkytnout finanční příspěvek občanskému sdružení SAK Lenora na úhradu nákladů spojených s pořádáním Mistrovství České republiky v silniční cyklistice SAC v Šumavských Hošticích. Zodpovídá: KS, termín do Usnesení č. 745 Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši ,- Kč Stifterovu pošumavskému železničnímu spolku Vimperk na úhradu nákladů za dopravu a provozování speciálního Silvestrovského vlaku z Vimperka na Kubovu Huť. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly příspěvky rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování příspěvku do Zodpovídá: KS, FO, termín do

15 11. Různé 15 R1) Provedení stavebních úprav v BH-Nemocnici Vimperk a.s. - návrh MS Usnesení č. 746 Rada města rozhodla v souladu s Vnitřní směrnicí č. 1/2014 Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek zadat formou přímého zadání veřejnou zakázku stavební úpravy spočívající v zateplení poloviny čelní SV stěny hlavního objektu nemocnice čp Úhrada nákladů BH-Nemocnici Vimperk a.s. bude provedena v souladu s nájemní smlouvou uzavřenou mezi městem Vimperk a BH-Nemocnicí Vimperk a.s. ze dne , čl. 5 odst Zodpovídá: odbor HB, termín do Oprava tiskové chyby v usnesení RM č. 686 ze dne se nahrazuje příjemce příspěvku Rada rodičů při ZŠ TGM, skupina mažoretek místo skupina mažoretek při ZŠ TGM Zapsala: Místostarostka: Člen rady: Bc. Renata Svobodová Ing. Jaroslava Martanová Mgr. Dagmar Rűckerová

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 68 přijetí dotace od MPSV na SPOD 2. splátka dotace 558/2014-119 3. Rozpočtové opatření č. 76

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 9. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.02.2015 od 16:15 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Rada Města na svém 76. zasedání konaném dne 15.12.2004...

Rada Města na svém 76. zasedání konaném dne 15.12.2004... Rada Města na svém 76. zasedání konaném dne 15.12.2004... - schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2040012525 o přeložce rozvodného zařízení (zóna), uzavřené mezi Středočeskou energetickou a.s. (vlastník

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více