Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne v zasedací síni OÚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ"

Transkript

1 Č.j. 3/02/ ZO - Z Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne v zasedací síni OÚ Program: 1. Smlouvy Úvěrová smlouva Kupní smlouva Smlouva o bezúplatném převodu hrobového zařízení Smlouva plánovací 2. Územní plán schválení návrhů pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Dolní Bečva 3. Různé Ţádost pana Kuběny, o změnu účelu uţívání budovy 4. Usnesení 5. Závěr Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 17,00 hod. starostou Pavlem Manou, který konstatoval, ţe dle zákona o obcích bylo svoláno zasedání zastupitelstva obce, které bylo řádně ohlášeno. Konstatoval, ţe na jednání je přítomno 14 členů zastupitelstva obce, coţ je nadpoloviční většina, a tudíţ ZO je usnášeníschopné dle zákona o obcích 87. Navrţený program byl 14 hlasy schválen. Zapisovatelkou byla jmenována paní Jana Vavřínová, ověřovateli zápisu byli jmenováni Bc. Josef Vavřín, pan Jan Štůrala. Vypracování usnesení: Návrhová komise: Předseda - JUDr. Milan Matula Člen - Ing. Martin Solanský Člen - pan Miroslav Martyčák Hlasování: pro 12 Zdrţel 2 (Ing. Martin Solanský, pan Jan Štůrala) K bodu 1/ Smlouvy Úvěrová smlouva Parametry dostavby 2. etapy multifunkční budovy (v rozsahu prodejna smíšeného zboţí, kavárna cukrárna, veřejné WC, plášť budovy vč. střechy) vč. prodlouţení splaškové kanalizace v úseku sportovní areál Čtvrtě a způsobu financován akce byly schváleny zastupitelstvem obce dne Zadávací řízení byly organizovány firmou HERO TRADE z Valašského Meziříčí na základě rozhodnutí rady obce. Opakované otevřené zadávací řízení na stavební práce za účasti 12 stavebních firem bylo u veřejné zakázky Dostavba multifunkční budovy 2. etapa naplněno výběrem dodavatele dostavby radou obce dne Na základě zjištění skutečné ceny stavebních prací (22, ,- Kč vč. DPH) mohlo být zahájeno otevřené zadávací řízení na sluţby financování dostavby multifunkční budovy 2. etapy. Otevřené zadávací řízení na sluţby bylo realizováno u veřejné zakázky Úvěr na financování projektu multifunkční budova 2. etapa zveřejněním v informačním systému veřejných zakázek v termínu V termínu pro podání nabídek nebyly podány ţádné nabídky. RO proto zrušila zadávací řízení na 1

2 financování projektu dne za pouţití ustanovení 84 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách pro nepodání ţádných nabídek. Banky (např. Komerční banka, Česká spořitelna, Volsbank apod.) se do zadávacího řízení nemohly přihlásit, neboť nesplnily podmínku ustanovení 53 odst. 1 písm. m) zákona o veřejných zakázkách po novele zák. č. 179/2010 účinné od u základních kvalifikačních předpokladů (tzn. a.s., které mají formu akcií na majitele, jsou vyloučeny ze zadávacího řízení a mohou se účastnit zadávacích řízení pouze a.s. s akciemi na jméno). Ustanovení 53 odst. 1 písm. m) zákona o veřejných zakázkách bylo zrušeno přijetím novely zákona o veřejných zakázkách aţ Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, přičemţ novela zákona o veřejných zakázkách (č. 423/2010) vyšla ve Sbírce zákonů teprve dne Opakované otevřené zadávací řízení se mohlo uskutečnit v zákonném termínu v souladu se zadávací dokumentací schválenou radou obce. Rada obce za zadavatele rozhodla dne o nejvýhodnější nabídce podané Komerční bankou a.s. Valašské Meziříčí. Lhůta pro podání námitek účastníků soutěţe byla zkrácena vzdáním se práva odvolání. Zastupitelstvo obce tedy můţe návrh úvěrové smlouvy projednat na mimořádném zasedání dne V SOD s dodavatelem stavebních prací BS Vsetín je 1. fakturace ke dni a splatnost faktury ke dni v aktuálním objemu 1,419 mil. Kč vč. DPH. První fakturu lze financovat z úvěru nebo také volnými finančními prostředky obce. Rozprava: JUDr. Matula dotazoval se, zda obec je schopna dodrţet celkové náklady stavby nepřesahující 23 mil. Kč, dále poukázal na závaznost ustanovení bodu Smlouvy o úvěru. Dotazoval se, zda obec můţe předčasně splatit úvěr bez sankcí. Pavel Mana konstatoval, ţe obec můţe splatit úvěr předčasně bez jakýkoliv sankcí. Doufá, ţe projektant odvedl při zpracování projektové dokumentaci svou práci dobře, nevyskytnou se ţádné náklady, které by přesáhly plánované celkové náklady stavby. ZO schvaluje Smlouvu o úvěru č a Smlouvu o zajištění blankosměnkou č mezi obcí Dolní Bečva a Komerční bankou a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969, Praha 1 na finanční částku ,- Kč dle přílohy. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smluv do Kupní smlouva mezi obcí a Ing. Marií Divínovou a panem Janem Divínem, Dolní Bečva č. p. 306 a paní Kateřinou Vojkůvkovou, Revoluční 1704, Roţnov p/r Ţádost manţelů Divínových, Dolní Bečva č. p. 306 a ţádost paní Kateřiny Vojkůvkové, Revoluční 1704, Roţnov pod Radhoštěm o prodej části obecního pozemku omylem zaploceného v zahradě byla projednána v radě obce a byl zveřejněn záměr prodat část obecního pozemku na úřední desce. JUDr. Matula připravil návrh kupní smlouvy na odprodej dvou částí obecního pozemku. Obec touto smlouvou prodává pozemek p. č. 2725/4 o výměře 18 m 2 za celkovou cenu 900,- Kč a parcelu p. č. 2725/5 o výměře 19 m 2 za celkovou cenu 950,- Kč. Náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy právní sluţby, geometrický plán a správní poplatek za vklad a náklady na pořízení znaleckého posudku nesou rovným dílem kupující. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit kupní smlouvu dle přílohy. 2

3 ZO schvaluje prodej nemovitostí ve vlastnictví obce pozemku par. č. 2725/4 trvalý travní porost o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Dolní Bečva manţelům Janu Divínovi a Ing. Marii Divínové, Dolní Bečva č. p. 306 za cenu 900 Kč. ZO schvaluje prodej nemovitosti ve vlastnictví obce pozemku par. č. 2725/5 trvalý travní porost o výměře 19 m2 v k. ú. a obci Dolní Bečva paní Kateřině Vojkůvkové, Revoluční 1704, Roţnov pod Radhoštěm za cenu 950,- Kč Kupující uhradí společně rovným dílem veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy právní sluţby, geometrický plán, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a za znalecký posudek. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy v termínu do Smlouva o bezúplatném převodu movité věci mezi obcí a Českou republikou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeţí 390/42, Praha 2 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeţí 390/42, Praha 2 nabídl obci bezúplatný převod hrobového zařízení, které tvoří rám a náhrobek na hrobovém místě č. A II 9 na hřbitově na Dolní Bečvě po zemřelé paní Jarmile Machýčkové, posledně bytem Dolní Bečva č. p Rada obce doporučuje ZO schválit Smlouvu o bezúplatném převodu movité věci hrobového zařízení po zemřelé paní Jarmile Machýčkové, posledně bytem Dolní Bečva č. p

4 ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu movité věci hrobové zařízení tvořící rám a náhrobek na hrobovém místě č. A II 9 na hřbitově na Dolní Bečvě po zemřelé Jarmile Machýčkové, posledně bytem Dolní Bečva č. p. 393 z vlastnictví České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeţí 390/42, Praha 2 do vlastnictví Obce Dolní Bečva Smlouva plánovací Pan Daniel Adamec vlastní v lokalitě Na Rovni pozemek p. č. 1141/12, na kterém chce letos stavět rodinný dům. Obec v této lokalitě vykoupila p. č. 1141/1 jako koridor pro budoucí komunikaci dle urbanistické studie z roku Městský úřad Roţnov p/r., odbor výstavby a ÚP poţaduje po panu Adamcovi před vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení doloţení plánovací smlouvy, aby bylo zajištěno vyřízení stavebního povolení na budoucí komunikaci a realizace jejího zpevnění. K rodinnému domu manţelů Holubových byl povolen sjezd k rodinnému domu z místní komunikace p. č. 1164/10. Rozprava: - JUDr. Matula konstatoval, ţe v současné době se zastupitelstvo nemůţe vyjádřit ke schválení plánovací smlouvy, jelikoţ nejsou známy detaily této smlouvy. Doporučuje pouze schválit záměr vybudovat přístupovou komunikaci. Samotnou plánovací smlouvu doporučuje ke schválení na příští zastupitelstvo obce ZO schvaluje záměr obce uzavřít plánovací smlouvu na vybudování přístupové komunikace na par. č. 1141/1, 1164/10 a 1164/14 a pověřuje radu obce zadat zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení podle jiţ schválené studie Na Rovni z roku K bodu 2/ Územní plán návrh pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Dolní Bečva Na základě projednání konceptu územního plánu Dolní Bečva na veřejném projednání dne a vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, připomínek sousedních obcí a veřejnosti a námitek vlastníků pozemků a staveb byl zpracován návrh pokynů pro zpracování návrhu územního plánu dle 49 zák. č. 183/2006 Sb. Územní plán Dolní Bečva bude respektovat ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a bude vypracován v souladu s vyhláškou č. 520/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, přílohy č. 7 a vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných poţadavcích na vyuţívání území ve znění pozdějšího předpisu. ZO schvaluje podle 84 odst. 2, bod plnit úkoly stanovené zvláštním předpisem zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a podle 6 odst. 5 písm. b) a 49 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů Návrh pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Dolní Bečva. K bodu 3/ Ţádost o vydání souhlasu ke zřízení provozovny autoklempířství - pan Radim Kuběna, Dolní Bečva č. p. 142 Pan Radim Kuběna poţádal zastupitelstvo obce o vydání souhlasu ke zřízení provozovny autoklempířství v budově bez č. p. ostavené na pozemcích p.č. st.230/2 a 230/3 v k.ú. Dolní Bečva u rodinného domu č. p

5 Svou ţádost doloţil souhlasem všech sousedů ze širokého okolí, kteří k provozovně neměli připomínek a vyjádřili s tímto záměrem souhlas. Komise výstavby a ÚP doporučuje ZO schválit ţádost pana Radima Kuběny ohledně zřízení provozovny autoklempířství v budově bez č. p. na p.č. st.230/2 a 230/3. Rada obce projednala také tuto ţádost a doporučuje ZO schválit zřízení provozovny autoklempířství na p. č. st. 230/2 a 230/3. ZO schvaluje záměr na zřízení provozovny autoklempířství v budově bez č. p. na pozemcích p. č. st. 230/2 a 230/3 v k.ú. Dolní Bečva u rodinného domu č. p Informace k ţádosti o dotaci na obnovu lipové aleje a ozelenění hřiště ve sportovním areálu Pavel Mana informoval zastupitelstvo obce, ţe ţádost na dotaci na obnovu lipové aleje a ozelenění hřiště byla akceptována MŢP. Byla přislíbena dotace ve výši 75% (70% MŢP, 5% SFŢP). Byla vypsána výzva na předloţení nabídek na veřejnou zakázku. Dotazoval se zda, zastupitelstvo by akceptovalo zpracování dřevní hmoty vzniklé při odstranění současné aleje na sochy nebo dřevořezby (památka na lipovou alej). Předkládá zastupitelstvu zváţit na jaký účel dřevní hmotu zpracovat. Doporučuje zachovat 10 zdravých kmenů o délce 2,5 m pro další vyuţití. - Anna Vachůnová dotazovala se na památnou lípu u pomníku H. Tošenovského - Pavel Mana konstatoval, ţe tato je ve zpracované projektové dokumentaci zachována jako památka. K bodu 4/ Usnesení k jednotlivým bodům bylo hlasováno K bodu 5/ Závěr provedl starosta obce v 18,25 hodin Zapsala: Jana Vavřínová. Ing. Pavla Novosadová místostarosta obce. Pavel Mana starosta obce.. Bc. Josef Vavřín ověřovatel Jan Štůrala ověřovatel 5

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění 1 Č.j. 6/07/2011 - ZO - Z Zápis Z 6. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 11. 7. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 3 2. Různé 2. 1. Ţádost SDH Dolní Bečva 2. 2.

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 26. 1. 2011, od 18:00 hodin.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 26. 1. 2011, od 18:00 hodin. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 26. 1. 2011, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, Jaroslava Večeřová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Obec Ţichlínek Zastupitelstvo obce Ţichlínek Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Ţichlínek

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva ČERVENEC SRPEN 2015 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM ČERVENEC SRPEN Poruba Jan 81 Adámková Františka 80 Maléřová Zdenka 77 Solanská Ludmila 72 Slížková Marie 83 Závorka Jan 70 Krhůtková

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 10/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 2. 2. 2012. v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 10/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 2. 2. 2012. v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky OBEC STAROVIČKY Zápis č. 10/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 2. 2. 2012 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1. Zahájení,

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva ZÁŘÍ ŘÍJEN 2014 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM ZÁŘÍ ŘÍJEN Maléř Svatopluk 73 Škorňová Marie 70 Ostřanská Marie 71 Hrstková Vlasta 86 Kuběnová Marie 75 Krištofová Jindřiška 84 Růčková

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 2 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 27.11.2006 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Kudrna Josef, Vobrová Drahoslava, Brunnerová Alena, Kálal Robert, Ing. Šamal Vladimír,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. 6. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 8. ŘÍJNA 2009

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 8. ŘÍJNA 2009 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 8. ŘÍJNA 2009 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010.

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 12 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - MÚ

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŢICE ZE DNE 3. PROSINCE 2009

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŢICE ZE DNE 3. PROSINCE 2009 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŢICE ZE DNE 3. PROSINCE 2009 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zpravodaj Obce Dolní Bečva

Zpravodaj Obce Dolní Bečva Zpravodaj Obce Dolní Bečva LEDEN - ÚNOR 2012 1 Jubilanti LEDEN ÚNOR Zmrzlíková Miroslava 93 let Kulišťáková Lenka 76 let Pařenicová Jarmila 74 let Solanský Vladislav 70 let Solanský Rudolf 72 let Tesařová

Více

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva LISTOPAD PROSINEC 2014 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM LISTOPAD PROSINEC Bill Miroslav 70 Hruškovský Bohuslav 75 Maléř Stanislav 72 Vavřínová Milada 73 Jurek Josef 79 Štůsek Ivo 74 Kuběnová

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více