Přehled usnesení 14. RMČ ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled usnesení 14. RMČ ze dne 12.5.2011"

Transkript

1 Přehled usnesení 14. RMČ R-224 Smlouvy o připojení ze sítě NN a sdružených dodávkách elektřiny mezi MČ Praha 15 a PRE a. s. pro objekty Tenisová 981 a Lochotínská 277, Praha 10 R-225 Havarijní oprava části elektrické instalace a osvětlení v průchozím kanálu Horní Měcholupy R-226 Smlouva o nájmu bytu č. 8. Livornská 422, Praha 10 R-227 Revokace usnesení rady MČ Praha 15 č. R ze dne Smlouva o nájmu nebytových prostor Milánská 418, Praha 10 pekárna, cukrárna R-228 Smlouva o nájmu bytu č. 6, Livornská 422, Praha 10 R-229 Objednávku opravy chodníku na p.č. 1818/153 v k. ú. Hostivař Staženo z programu jednání na žádost předkladatele. R-230 Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení Janovská 486, Praha 10 obj. A (byt č. 101), obj. B (byty č. 105, 306, 408, 409) R-231 Revokace usnesení Rady MČ Praha 15 č. R 744 ze dne Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení v DPS R-232 Darovací smlouva R-233 Svěření vybraných pozemků a budov a aktualizace žádosti o svěření souvisejících pozemků ve vlastnictví Hlavního města Prahy v k. ú. Hostivař a k. ú. Horní Měcholupy a odsvěření pozemku v k. ú. Hostivař R-234 Záměr umístění nových informačních stojanů a údržba stávajících informačních panelů a prvků Stezky historií Hostivaře R-235 Smlouva o nájmu pozemku parc. č v k. ú. Hostivař R-236 Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na parcele parc. č. 509/96, 508/4, 508/3, 508/2, vše k. ú. Horní Měcholupy R-237 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na parcele parc. č. 148/1, k. ú. Hostivař R-238 Smlouva o smlouvě budoucí o nájmu nebytového prostoru spolu s obsahem vlastní smlouvy nájemní v 1. NP Tenisová č. p. 981, Praha 10 - odběrová místnost biologického materiálu a prostor sociálního zázemí R-239 Zplnomocnění k podávání stanovisek jménem Městské části Praha 15 R-240 Návrh na poskytnutí uvolněného bytu č. 2, vel. 1+1, Štěrboholská 430/34, Praha 10 paní Ireně Fajnorové R-241 Jmenování do funkce vedoucího živnostenského odboru R-242 Objednávka jednostupňové projektové dokumentace vnitřních úprav budovy MŠ Milánská 472, Praha 10 R-243 Ukončení smluvních vztahů u nebytových prostor - vypořádání

2 číslo R Název: Smlouvy o připojení ze sítě NN a sdružených dodávkách elektřiny mezi MČ Praha 15 a PRE a. s. pro objekty Tenisová 981 a Lochotínská 277, Praha 10 a) s c h v a l u j e uzavření smluv mezi MČ Praha 15 a PRE a. s.: 1. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č pro společné prostory Tenisová 981, Praha Smlouva o připojení ze sítě NN pro společné prostory Lochotínská 277, Praha Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č pro společné prostory Lochotínská 277, Praha 10 b) u k l á d á OM opatřit doložkou Smlouvy dle bodu a) usnesení T: Předkladatel: Zodpovídá: Na vědomí: Michal Frauenterka, radní Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM

3 číslo R Název: Havarijní oprava části elektrické instalace a osvětlení v průchozím kanálu Horní Měcholupy a) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o dílo na havarijní opravu části elektrické instalace a osvětlení podzemního průchozího kanálu Horní Měcholupy mezi MČ Praha 15 a EKOSYSTEM s. r. o. se sídlem Podkovářská 6, PRAHA 9, IČ: za cenu ,- Kč včetně 20 % DPH b) u k l á d á OM zajistit uzavření smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, ved. OM Na vědomí: OM

4 číslo R Název: Smlouva o nájmu bytu č. 8. Livornská 422, Praha 10 a) b e r e n a v ě d o m í žádost paní Evy Vávrové a Václava Bubáka o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. 8, Livornská 422, Praha 10 b) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, vel. 3+1, 5. podlaží v Praze 10, Livornská 422 s pí Evou Vávrovou a Václavem Bubákem na dobu určitou od do s počátečním nájemným ve výši Kč 95,63/m 2 /měsíc c) u k l á d á odboru majetku administrativně zajistit splnění bodu b) tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí MO Na vědomí: OM

5 číslo R Název: Revokace usnesení Rady MČ Praha 15 č. R ze dne Smlouva o nájmu nebytových prostor Milánská 418, Praha 10 pekárna, cukrárna a) r u š í usnesení Rady MČ Praha 15 č. R ze dne v plném znění b) u k l á d á OM zveřejnit na úřední desce záměr dalšího pronájmu nebytového prostoru přízemí Milánská 418, Praha 10 s minimální výší nájemného Kč 2.000,-/m 2 /rok a dobou nájmu určitou 5 let T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM

6 číslo R Název: Smlouva o nájmu bytu č. 6, Livornská 422, Praha 10 a) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, vel. 3+1, 4. podlaží v Praze 10, Livornská 422 s paní Janou Křešťákovou na dobu neurčitou s počátečním nájemným ve výši Kč 95,63/m 2 /měsíc b) u k l á d á odboru majetku administrativně zajistit splnění bodu a) tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM

7 číslo R Název: Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení Janovská 486, Praha 10 obj. A (byt č. 101), obj. B (byty č. 105, 306, 408, 409) a) s c h v a l u j e 1. uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 101, obj. A, vel. 1+0, Janovská 486, Praha 10 mezi MČ Praha 15 a paní Emilií Vejlupkovou na dobu určitou 3 roky s počátečním nájemným ve výši Kč 55,80/m 2 /měsíc 2. uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 105, obj. B, vel. 1+0, Janovská 486, Praha 10 mezi MČ Praha 15 a paní Zdeňkou Pelikánovou na dobu určitou 3 roky s počátečním nájemným ve výši Kč 55,80/m 2 /měsíc 3. uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 306, obj. B, vel. 1+0, Janovská 486, Praha 10 mezi MČ Praha 15 a paní Miluškou Adamcovou na dobu určitou 3 roky s počátečním nájemným ve výši Kč 55,80/m 2 /měsíc 4. uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 408, obj. B, vel. 2+kk, Janovská 486, Praha 10 mezi MČ Praha 15 a manž. Jiřím a Marií Sovovými na dobu určitou 3 roky s počátečním nájemným ve výši Kč 55,80/m 2 /měsíc 5. uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 409, obj. B, vel. 1+0, Janovská 486, Praha 10 mezi MČ Praha 15 a paní Jaroslavou Maťátkovou na dobu určitou 3 roky s počátečním nájemným ve výši Kč 55,80/m 2 /měsíc b) u k l á d á odboru majetku administrativně zajistit splnění bodu a) tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM, OSP

8 číslo R Název: Revokace usnesení Rady MČ Praha 15 č. R 744 ze dne Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení v DPS a) r u š í bod a) 1. usnesení Rady MČ Praha 15 č. R ze dne b) s c h v a l u j e vzorový text Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení dle 685 a násl. Zákona č. 40/1968 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů c) u k l á d á OM zajistit uzavírání nájemních smluv dle tohoto usnesení T: od Ing. Jana Černá Předkladatel: MUDr. Jana Trková, zástupkyně starosty Zodpovídá: Ing. Moravec, ved. OM Na vědomí: OM, OSP

9 číslo R Název: Darovací smlouva a) b e r e n a v ě d o m í návrh společnosti Ekospol a. s. se sídlem Dukelských hrdinů 19, Praha 7, IČ na poskytnutí účelového finančního daru b) s o u h l a s í s uzavřením Darovací smlouvy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy c) u k l á d á starostovi MČ Praha 15 podepsat Darovací smlouvu dle bodu b) tohoto usnesení T: Z: Ing. Klega Předkladatel: Ing. Pavel Klega, Zodpovídá: Ing. Pavel Klega, Na vědomí: OE

10 číslo R Název: Svěření vybraných pozemků a budov a aktualizace žádosti o svěření souvisejících pozemků ve vlastnictví Hlavního města Prahy v k. ú. Hostivař a k. ú. Horní Měcholupy a odsvěření pozemku v k. ú. Hostivař a) b e r e n a v ě d o m í návrh na svěření a aktualizaci svěření vybraných pozemků ve vlastnictví Hlavního města Prahy v k. ú. Hostivař a k. ú. Horní Měcholupy a odsvěření pozemku v k. ú. Hostivař b) s c h v a l u j e 1. záměr požádat Hlavní město Prahu o svěření vybraných pozemků v k. ú. Hostivař, a to parc. č.: 149/1, 150/1, 155, díl 611/2, 689/11, 1740/22, 1740/96, 1761/392, 1761/394, 1761/395, 1761/396, 1761/397, 1761/403, 1761/407, 1761/409, 1761/410, 1767/1, 1767/15, 1767/21, 1794, 2235/1, 2423/3, 2423/17, 2423/18, díl 2657, 2661/3, 2742/60, 2747/61 2. záměr požádat Hlavní město Prahu o svěření vybraných pozemků a budov v k. ú. Horní Měcholupy, a to pozemků parc. č.: 509/94, 509/249, 509/250, 509/280, 509/281, 509/282, 509/283, 509/284, 509/285, 509/286, 523/96, 523/98, 523/194, 523/195, 523/196, 523/197, díl 523/268, 523/442, 523/443, 523/444, 523/449, 523/558, díl 523/742, 523/614, 523/615, 523/616, 523/617, 528/1, 528/2, 528/3, 528/4, 528/5, 528/6, 531, 600/1, 600/4, 601/1, 601/55, 601/142, 601/124, 601/132, a budov bez č. p. na pozemcích parc. č. 528/2, 528/3 a 528/6 3. záměr aktualizovat žádost o svěření vybraných pozemků v k. ú. Hostivař, a to parc. č. 149/2, 150/2, 150/3, 151/2, 1761/335, 1761/336, 1785/5, 1811 a 1186, 2413/42, 2742/1 4. záměr požádat Hlavní město Praha o odsvěření pozemku 1762/1 v k. ú. Hostivař c) p o v ě ř u j e starostu MČ Praha 15 požádat o odsvěření pozemku a o svěření pozemků a budov dle bodu b) tohoto usnesení T: Z: Ing. Pavel Klega Zodpovídá: Ing. Pavel Klega, Na vědomí: OM, OD, OŽP, OE

11 číslo R Název: Záměr umístění nových informačních stojanů a údržba stávajících informačních panelů a prvků Stezky historií Hostivaře a) s c h v a l u j e 1. záměr umístění nových informačních stojanů v Hostivaři a Horních Měcholupech 2. prodloužení platnosti povolení umístění stávajících informačních panelů 3. uzavření smlouvy o dílo na údržbu informačních panelů, stojanů a exteriérového mobiliáře prvků Stezky historií Hostivaře s občanským sdružením Gostiwar, o. s., se sídlem Záveská 872/4, Praha 15 Hostivař, IČ: ve výši odměny 3.000,- Kč/měs. b) p o v ě ř u j e 1. odbor majetkový realizací záměru dle bodu a) 1. tohoto usnesení T: odbor majetkový zajistit prodloužení platnosti umístění panelů dle bodu a) 2. tohoto usnesení T: odbor majetkový k uzavření smlouvy o dílo dle bodu a) 3. tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec vedoucí OM Na vědomí: OM, OŽP, OE

12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA číslo R Název: Smlouva o nájmu pozemku parc. č v k. ú. Hostivař a) b e r e n a v ě d o m í žádost pana Romana Novotného, bytem U Továren 688/10, Praha 10, o převod nájmu pozemku parc. č o výměře 96 m² v k. ú. Hostivař, ulice U Továren u č. p. 688/10, Praha 10 po zemřelé matce Zdeňce Novotné, na dobu neurčitou za úplatu podle cenového věstníku MF ČR č. 01/2010 za účelem využití pozemku jako zahrady b) s c h v a l u j e převod nájmu nemovitosti pozemku parc. č o výměře 96 m² v k. ú. Hostivař mezi MČ Praha 15 a Jaroslavem Blažkem, bytem Herbenova 728/48, Praha 10, po zemřelé Marii Blažkové, za účelem využití pro zahradu na dobu neurčitou za úplatu ve výši 1440,-- Kč/rok podle cenového věstníku č. 01/2010 c) u k l á d á OM uzavřít smlouvu o nájmu nemovitosti podle bodu b) tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OŽP

13 číslo R Název: Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na parcele parc. č. 509/96, 508/4, 508/3, 508/2, vše k. ú. Horní Měcholupy a) b e r e n a v ě d o m í žádost projektanta RWE Plynoprojekt, s. r. o. se sídlem U Plynárny č. p. 223/42, Praha 4, IČ: , pověřeného investorem Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská a. s. se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, IČ: , zastoupené Jindřichem Zengerem, zaměstnancem PPD, a. s. na základě plné moci ze dne o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu a povinnosti smluvních stran uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu Výměna dvou stávajících souběžně vedoucích VTL plynovodů DN 500 na pozemcích parc. č. 509/96, 508/4, 508/3, 508/2, vše k. ú. Horní Měcholupy b) s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívající v právu povinnosti smluvních stran uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene za úplatu ve výši ,- Kč na stavbu Výměna dvou stávajících souběžně vedoucích plynovodů DN 500 na pozemcích MČ Praha 15, parc. č. 509/96, 508/4, 508/3 a 508/2, vše k. ú. Horní Měcholupy, obec Praha v celkové délce 60 bm c) u k l á d á majetkovému odboru zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu b) tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM

14 číslo R Název: Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na parcele parc. č. 148/1, k. ú. Hostivař a) b e r e n a v ě d o m í žádost investora spol. Telefonica 02 Czech Republic, a. s., IČ: , zastoupené na základě plné moci ze dne spol. TEMO-TELEKOMUNIKACE, a. s., IČ: , se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku č. p. 233/15, zastoupenou zaměstnancem Jiřím Gruntem na základě pověření ze dne o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu a povinnosti smluvních stran uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, tj. ochranných HDPE trubek v počtu 2 ks pro optický kabel na pozemku MČ Praha 15 parc. č. 148/1, k. ú. Hostivař, obec Praha b) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení úplatného věcného břemene v hodnotě ,-- Kč spočívajícího v umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, tj. ochranných HDPE trubek v počtu 2 ks pro optický kabel na pozemku MČ Praha 15 parc. č. 148 /1, k. ú. Hostivař, obec Praha c) u k l á d á majetkovému odboru zajistit uzavření smlouvy o budoucí zřízení věcného břemene dle bodu b) tohoto usnesení T: smlouvě o Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM

15 číslo R Název: Smlouva o smlouvě budoucí o nájmu nebytového prostoru spolu s obsahem vlastní smlouvy nájemní v 1. NP Tenisová č. p. 981, Praha 10 - odběrová místnost biologického materiálu a prostor sociálního zázemí a) s c h v a l u j e uzavření smlouvy budoucí o nájmu nebytového prostoru spolu s obsahem vlastní smlouvy nájemní v 1. NP Tenisová č. p. 981 v Praze 10 o výměře 19,09 m 2 mezi MČ Praha 15 a paní Jarmilou Bosákovou, bytem V Bytovkách 1518/27, Praha 10 Uhříněves, PSČ , IČ: rozhodnutí o registraci NZZ ze dne , číslo MHMP/128733/06/ZDR vydané: MHMP Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, PSČ , na dobu určitou 10 let s počátečním nájemným ve výši Kč 872,--/m 2 /rok účel nájmu - odběrová místnost biologického materiálu a prostor sociálního zázemí b) u k l á d á OM zajistit uzavření Smlouvy budoucí o nájmu nebytového prostoru spolu s obsahem vlastní smlouvy nájemní dle bodu a) tohoto unesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM

16 číslo R Název: Zplnomocnění k podávání stanovisek jménem Městské části Praha 15 a) z p l n o m o c ň u j e kompetenčně příslušnou radní/příslušného radního k podávání stanovisek jménem Městské části Praha 15 T: od Z: kompetenčně přísl. radní b) u k l á d á kompetenčně příslušné radní/příslušnému radnímu informovat o podání stanoviska jménem Městské části Praha 15 ostatní členy Rady MČ Praha 15 T: od Z: kompetenčně přísl. radní Předkladatel: Ing. Pavel Klega, Zodpovídá: kompetenčně příslušný radní Na vědomí: všem vedoucím odborů

17 číslo R Název: Návrh na poskytnutí uvolněného bytu č. 2, vel. 1+1, Štěrboholská 430/34, Praha 10 paní Ireně Fajnorové a) s c h v a l u j e 1. poskytnutí bytu č. 2, vel. 1+1, Štěrboholská 430/34, Praha 10 paní Ireně Fajnorové, Zápasnická 882/6, Praha uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, vel. 1+1, 1. podlaží, Štěrboholská 430/34, Praha 10 s paní Irenou Fajnorovou na dobu určitou od do s počátečním nájemným ve výši Kč 69,83/m 2 /měsíc b) u k l á d á odboru majetku administrativně zajistit plnění bodu a) 2. tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM

18 číslo R Název: Jmenování do funkce vedoucího živnostenského odboru a) b e r e n a v ě d o m í zprávu výběrové komise z výběrového řízení na funkci vedoucího živnostenského odboru b) j m e n u j e do funkce vedoucího živnostenského odboru pana Ing. Petra Třeštíka ke dni c) s c h v a l u j e panu Ing. Petru Třeštíkovi plat v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a s organizačním řádem Úřadu MČ Praha 15 ve 12. platové třídě s příplatkem za vedení a osobním příplatkem v souladu s vnitřními předpisy Úřadu MČ Praha 15 s účinností od d) u k l á d á tajemníkovi úřadu informovat uchazeče o výsledku výběrového řízení a provést personální úkony v souladu s tímto usnesením T: Z: Ing. Tampa Předkladatel: Ing. Robin Tampa, tajemník Zodpovídá: Ing. Robin Tampa, tajemník Na vědomí: odd. personální a mzdové

19 číslo R Název: Objednávka jednostupňové projektové dokumentace vnitřních úprav budovy MŠ Milánská 472, Praha 10 a) s c h v a l u j e vystavení objednávky pro MILOTA Kladno, spol. s r. o., Huťská 1557, Kladno, IČ: na zhotovení jednostupňové projektové dokumentace vnitřních úprav budovy MŠ Milánská 472, Praha 10, za cenu ,- Kč vč. 20 % DPH b) u k l á d á zajistit vystavení objednávky dle bodu a) tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM, EO, OŠKZ

20 číslo R Název: Ukončení smluvních vztahů u nebytových prostor - vypořádání a) b e r e n a v ě d o m í 1. dopis společnosti D.O.G., a. s. (IČ: ) 2. dopis společnosti SC Invest a. s. (IČ: ) 3. návrh předkladatele b) s c h v a l u j e 1. návrh předkladatele související s narovnáním smluvních vztahů se společností D.O.G., a. s. (IČ: ) z Dohody o správě a provozování části Areálu sportovních a volnočasových aktivit č. 1192/2007 a Smlouvy o nájmu č. 1735/2009 v termínu do návrh předkladatele související s narovnáním smluvních vztahů se společností SC Invest a. s. (IČ: ) ze Smlouvy o nájmu č. 1570/2008 v termínu do c) u k l á d á 1. OM informovat společnosti D.O.G, a. s. a SC Invest, a. s. o tomto usnesení KT: předkladateli postupovat při narovnání smluvních vztahů podle jeho návrhu KT: Z: M. Frauenterka Předkladatel: Zodpovídá: Na vědomí: Michal Frauenterka, radní Michal Frauenterka, Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM OM

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne 22.6.2011

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne 22.6.2011 Přehled usnesení 17. RMČ R-295 Poskytnutí slevy z nájemného z bytu podle 698 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění nájemcům bytu č. 15, Milánská 415, Praha 10 R-296 Dohoda o dobrovolné výměně

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011 Přehled usnesení 15. RMČ R-244 Schválení podpisu smlouvy o dílo Oprava komunikací v majetku MČ Praha 15 uzavřené mezi MČ Praha 15 a firmou ASKO spol. s r. o., Cerhýnská 430, 190 16 Praha 9, v celkové ceně

Více

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007 Přehled usnesení 18. RMČ R-256 Přehled kontrolní činnosti živnostenského odboru za I. pololetí 2007 R-257 Informace o plnění plánu kontrolní činnosti a int. auditu za I. pololetí 2007 R-258 Dětské hřiště

Více

Přehled usnesení 16. RMČ ze dne 9.6.2011

Přehled usnesení 16. RMČ ze dne 9.6.2011 Přehled usnesení 16. RMČ R-271 Objednávka opravy chodníku na p. č. 1818/153 v k. ú. Hostivař R-272 Umístění sídla společnosti Stomatologická ordinace MUDr. Novotná s. r. o. v objektu Tenisová 981, Praha

Více

Přehled usnesení 94. RMČ ze dne 20.10.2010

Přehled usnesení 94. RMČ ze dne 20.10.2010 Přehled usnesení 94. RMČ R-1833 Oprava vstupů Livornská 421 429, Praha 10 Materiál byl stažen z programu jednání a zrušen. R-1847 Návrh na poskytnutí bytu č. 10, vel. 1+1, Milánská 417, Praha 10 panu Ing.

Více

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011 Přehled usnesení 5. RMČ R-66 Žádost o prominutí poplatků z prodlení nebo uzavření Dohody o splátkách a uznání dluhu - byt č. 1, Hostišovská 731, Praha 10 R-67 Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

Více

Přehled usnesení 77. RMČ ze dne 20.1.2010

Přehled usnesení 77. RMČ ze dne 20.1.2010 Přehled usnesení 77. RMČ R-1450 Smlouva o nájmu bytu č. 13, Milánská 412, Praha 10 R-1451 Vyhodnocení NŘ - pronájem garážového místa č. 11 a 24, Janovská 486, Praha 10 R-1452 Pronájem garážového stání

Více

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 14.7.2011

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 14.7.2011 Přehled usnesení 18. RMČ R-313 Zpráva o plnění plánu kontrolních činností za I. pololetí 2011 R-314 Žádost o finanční příspěvek pro ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 10 R-315 Záměr prodeje pozemku parc.

Více

Přehled usnesení 36. RMČ ze dne

Přehled usnesení 36. RMČ ze dne Přehled usnesení 36. RMČ R-567 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. 897/2004 R-568 Zřízení nové likvidační komise R-569 Zahájení zjednodušeného podlimitního řízení ZŠ Kozinova rekonstrukce rozvodů

Více

Přehled usnesení 2. RMČ ze dne 2.12.2010

Přehled usnesení 2. RMČ ze dne 2.12.2010 Přehled usnesení 2. RMČ R-6 Vyhodnocení plánu oprav, rekonstrukcí a investic na komunikacích MČ Praha 15 a na komunikacích ve správním území ÚMČ Praha 15 za rok 2010 a plán na rok 2011 R-7 Měsíční odměny

Více

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011 Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-26 Rozpočtová opatření Z-27 Volba člena výborů Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-28 Návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace MČ Praha 15 Centrum

Více

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o situaci v Městské části Praha - Dolní Měcholupy za únor 2010 2) Navýšení kapacity ZŠ - informaci

Více

Přehled usnesení 4. RMČ ze dne 30.12.2010

Přehled usnesení 4. RMČ ze dne 30.12.2010 Přehled usnesení 4. RMČ R-69 Programové prohlášení na volební období 2010-2014 R-70 Zřízení Bezpečnostní rady MČ Praha 15 R-71 Zřízení Krizového štábu MČ Praha 15 R-72 Zřízení Povodňové komise MČ Praha

Více

Přehled usnesení 86. RMČ ze dne 26.5.2010

Přehled usnesení 86. RMČ ze dne 26.5.2010 Přehled usnesení 86. RMČ R-1623 Závěrečný účet MČ Praha 15 za rok 2009 R-1624 Vyhodnocení nabídkového řízení na obsazení volného bytu R-1625 Objednávka prováděcí projektové dokumentace rekonstrukce 2.

Více

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 2. 2009

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 2. 2009 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha - Dolní Měcholupy za měsíc leden 2009 2) Prodej pozemků

Více

Přehled usnesení 67. RMČ ze dne 26.8.2009

Přehled usnesení 67. RMČ ze dne 26.8.2009 Přehled usnesení 67. RMČ R-1226 Schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v budově bez č. p./č. e., na pozemku parc. č. 2409/6 v k. ú. Hostivař R-1227 Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Narovnání vlastnických vztahů pozemky při ulici Hrozenkovská A: SJM

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č. 1 Technický bod Výpis

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/030/15 ze dne 4.11.2015

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/030/15 ze dne 4.11.2015 číslo 1/030/15 k návrhu na schválení programu 30. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 30. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 30. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. čas konání: od 19.00 hod. do 20.30 hod Přítomni: Rosůlek Václav, Žižka Pavel, Lukáč Petr,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 31. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 14. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011

PŘEHLED USNESENÍ. 14. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011 PŘEHLED USNESENÍ 14. schůze Rady města Uherské konané dne 24.5.2011 202/14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011 I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 1. Vzít na vědomí plnění rozpočtu

Více

Rada města Usnesení č. 20/09

Rada města Usnesení č. 20/09 Rada města Usnesení č. 20/09 z jednání rady města konaného dne 4.11.2009 Usnesení obsahuje: strany, body č. 607 647 RM schvaluje 607) poskytnutí finanční odměny pí Krňoulové z rozpočtu MKS ve výši 13.000

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 1. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 1. 2011 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Toušek, Hasenkopfová

Více

Přehled usnesení. 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 6.5.2009

Přehled usnesení. 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 6.5.2009 Přehled usnesení 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-86 Prodej části pozemku parc. č. 1766/1 v k. ú. Hostivař Z-96 Výkup části pozemku parc. č. 2327 v k. ú. Hostivař Z-97 Prodej pozemku parc. č.

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková Jiří Horáček ing. Jaroslav Jelínek František Jirout Tomáš Kopecký

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

USNESENÍ ze 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 11. 3. 2013

USNESENÍ ze 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 11. 3. 2013 1) Bezpečnostní situace I. BEZ USNESENÍ 2) Finanční vypořádání roku 2012 - předloženou zprávu o hospodaření za rok 2012 - předložený protokol finančního vypořádání za rok 2012 - zprávu o hospodaření příspěvkové

Více

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 87.jRady MČ Praha Zličín Dne 31.3.2010 K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Zápis ze 4. zasedání RMČ, které se konalo dne 22. 12. 2010 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 4. zasedání RMČ, které se konalo dne 22. 12. 2010 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 4. zasedání RMČ, které se konalo dne 22. 12. 2010 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Ing. Martin Turnovský

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Městská část Praha 14 Rada městské části

Městská část Praha 14 Rada městské části č. 259/RMČ/2014 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9 I. s c h v a l u j e přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9 na dobu určitou

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 21.01.2015

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 21.01.2015 6. schůze rady městského obvodu konané dne 21.01.2015 čís. 0079/RMOb-Ple/1418/6-0095/RMOb-Ple/1418/6 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/15 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis z 13. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 9, 00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 13. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 9, 00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 13. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 9, 00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, ing. Martin Turnovský

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Městská část Praha 14 Rada městské části

Městská část Praha 14 Rada městské části č. 529/RMČ/2015 k žádosti o finanční příspěvek SK KAMIWAZA KARATE o.s. I. n e s o u h l a s í s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 79.000 Kč pro SK KAMIWAZA KARATE o.s., Maňákova 746/15, 198 00 Praha

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 2. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 9. schůze, konané dne 24.04.2013 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Odbor správy veřejného majetku 2. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 2. 2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezúplatný převod nemovitého majetku tvořeného kabelovými komorami pro

Více

Zápis z 25. zasedání RMČ, které se konalo dne 23. 11. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 25. zasedání RMČ, které se konalo dne 23. 11. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 25. zasedání RMČ, které se konalo dne 23. 11. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Omluven: Milan Coller, Jan Vorlíček Ověřovatelé zápisu:

Více

Z Á P I S Z DESÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DESÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DESÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 28.11.2011 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 84 konané dne 11. 1. 2010 26/2010 40/2010 Přítomni : starostka Alena Samková ( mimo body 5, 6, 8) zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (od bodu 6),

Více

Město Sezemice. Rada města Sezemice: Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice

Město Sezemice. Rada města Sezemice: Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 29.04.2015 Místo jednání Městský úřad Sezemice - zasedací místnost č. 205 Usnesení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 12. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 212/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 184 ze dne 25.03.2015 Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 4330/2 a 4330/5,

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

U S N E S E N Í č. 127/11/2012 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec

U S N E S E N Í č. 127/11/2012 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec U S N E S E N Í č. 127/11/2012 rozhodlo o zrušení svěřené správy pozemku parc.č. 1876, k.ú.slivenec zapsaného na LV 1311 pro městskou část Praha Slivenec a jeho převedení do správy hl. m. Prahy. U S N

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 77 konané dne 5. 10. 2009 389/2009 402/2009 Přítomni : zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof (vyjma body 3-5), ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 3. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h), T. Verner, F. Toušek Dále

Více

Přehled usnesení 20. RMČ ze dne 22.10.2001

Přehled usnesení 20. RMČ ze dne 22.10.2001 Přehled usnesení 20. RMČ R-1277 Pronájem bytu č. 6, Dolnoměcholupská 216, Praha 10 vybranému uchazeči R-1279 Dodatek č. 3 k SOD na rekonstrukci SOJ Parmská a Janovská R-1280 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější

Více

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1298/55/13 schvaluje program 55. schůze rady

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Usnesení z 27. zasedání ze dne 9. 11. 2011

Usnesení z 27. zasedání ze dne 9. 11. 2011 Usnesení z 27. zasedání ze dne 9. 11. 2011 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Jana Dvořáková Neomluven 0 RM/503/27/11 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat,

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat, PROGRAM 44. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisů ze 42. a 43. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 44. RMČ BS d) Schválení programu 44. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Dohoda

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 6. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Jungbauer

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 1. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 11. schůze, konané dne 16. 5. 2012 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Mgr. Lenka Kudláková

Mgr. Lenka Kudláková -pronájem části pozemku p.č. 1657 v k.ú. Slivenec panu Nguyen hong Tuen za účelem provozování minikonzumu Usnesení č. 154/13/2012 přijato jednohlasně K bodu 5) programu věcná břemena -zřízení věc. břemene

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více