Přehled usnesení 14. RMČ ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled usnesení 14. RMČ ze dne 12.5.2011"

Transkript

1 Přehled usnesení 14. RMČ R-224 Smlouvy o připojení ze sítě NN a sdružených dodávkách elektřiny mezi MČ Praha 15 a PRE a. s. pro objekty Tenisová 981 a Lochotínská 277, Praha 10 R-225 Havarijní oprava části elektrické instalace a osvětlení v průchozím kanálu Horní Měcholupy R-226 Smlouva o nájmu bytu č. 8. Livornská 422, Praha 10 R-227 Revokace usnesení rady MČ Praha 15 č. R ze dne Smlouva o nájmu nebytových prostor Milánská 418, Praha 10 pekárna, cukrárna R-228 Smlouva o nájmu bytu č. 6, Livornská 422, Praha 10 R-229 Objednávku opravy chodníku na p.č. 1818/153 v k. ú. Hostivař Staženo z programu jednání na žádost předkladatele. R-230 Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení Janovská 486, Praha 10 obj. A (byt č. 101), obj. B (byty č. 105, 306, 408, 409) R-231 Revokace usnesení Rady MČ Praha 15 č. R 744 ze dne Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení v DPS R-232 Darovací smlouva R-233 Svěření vybraných pozemků a budov a aktualizace žádosti o svěření souvisejících pozemků ve vlastnictví Hlavního města Prahy v k. ú. Hostivař a k. ú. Horní Měcholupy a odsvěření pozemku v k. ú. Hostivař R-234 Záměr umístění nových informačních stojanů a údržba stávajících informačních panelů a prvků Stezky historií Hostivaře R-235 Smlouva o nájmu pozemku parc. č v k. ú. Hostivař R-236 Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na parcele parc. č. 509/96, 508/4, 508/3, 508/2, vše k. ú. Horní Měcholupy R-237 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na parcele parc. č. 148/1, k. ú. Hostivař R-238 Smlouva o smlouvě budoucí o nájmu nebytového prostoru spolu s obsahem vlastní smlouvy nájemní v 1. NP Tenisová č. p. 981, Praha 10 - odběrová místnost biologického materiálu a prostor sociálního zázemí R-239 Zplnomocnění k podávání stanovisek jménem Městské části Praha 15 R-240 Návrh na poskytnutí uvolněného bytu č. 2, vel. 1+1, Štěrboholská 430/34, Praha 10 paní Ireně Fajnorové R-241 Jmenování do funkce vedoucího živnostenského odboru R-242 Objednávka jednostupňové projektové dokumentace vnitřních úprav budovy MŠ Milánská 472, Praha 10 R-243 Ukončení smluvních vztahů u nebytových prostor - vypořádání

2 číslo R Název: Smlouvy o připojení ze sítě NN a sdružených dodávkách elektřiny mezi MČ Praha 15 a PRE a. s. pro objekty Tenisová 981 a Lochotínská 277, Praha 10 a) s c h v a l u j e uzavření smluv mezi MČ Praha 15 a PRE a. s.: 1. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č pro společné prostory Tenisová 981, Praha Smlouva o připojení ze sítě NN pro společné prostory Lochotínská 277, Praha Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č pro společné prostory Lochotínská 277, Praha 10 b) u k l á d á OM opatřit doložkou Smlouvy dle bodu a) usnesení T: Předkladatel: Zodpovídá: Na vědomí: Michal Frauenterka, radní Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM

3 číslo R Název: Havarijní oprava části elektrické instalace a osvětlení v průchozím kanálu Horní Měcholupy a) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o dílo na havarijní opravu části elektrické instalace a osvětlení podzemního průchozího kanálu Horní Měcholupy mezi MČ Praha 15 a EKOSYSTEM s. r. o. se sídlem Podkovářská 6, PRAHA 9, IČ: za cenu ,- Kč včetně 20 % DPH b) u k l á d á OM zajistit uzavření smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, ved. OM Na vědomí: OM

4 číslo R Název: Smlouva o nájmu bytu č. 8. Livornská 422, Praha 10 a) b e r e n a v ě d o m í žádost paní Evy Vávrové a Václava Bubáka o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. 8, Livornská 422, Praha 10 b) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, vel. 3+1, 5. podlaží v Praze 10, Livornská 422 s pí Evou Vávrovou a Václavem Bubákem na dobu určitou od do s počátečním nájemným ve výši Kč 95,63/m 2 /měsíc c) u k l á d á odboru majetku administrativně zajistit splnění bodu b) tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí MO Na vědomí: OM

5 číslo R Název: Revokace usnesení Rady MČ Praha 15 č. R ze dne Smlouva o nájmu nebytových prostor Milánská 418, Praha 10 pekárna, cukrárna a) r u š í usnesení Rady MČ Praha 15 č. R ze dne v plném znění b) u k l á d á OM zveřejnit na úřední desce záměr dalšího pronájmu nebytového prostoru přízemí Milánská 418, Praha 10 s minimální výší nájemného Kč 2.000,-/m 2 /rok a dobou nájmu určitou 5 let T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM

6 číslo R Název: Smlouva o nájmu bytu č. 6, Livornská 422, Praha 10 a) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, vel. 3+1, 4. podlaží v Praze 10, Livornská 422 s paní Janou Křešťákovou na dobu neurčitou s počátečním nájemným ve výši Kč 95,63/m 2 /měsíc b) u k l á d á odboru majetku administrativně zajistit splnění bodu a) tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM

7 číslo R Název: Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení Janovská 486, Praha 10 obj. A (byt č. 101), obj. B (byty č. 105, 306, 408, 409) a) s c h v a l u j e 1. uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 101, obj. A, vel. 1+0, Janovská 486, Praha 10 mezi MČ Praha 15 a paní Emilií Vejlupkovou na dobu určitou 3 roky s počátečním nájemným ve výši Kč 55,80/m 2 /měsíc 2. uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 105, obj. B, vel. 1+0, Janovská 486, Praha 10 mezi MČ Praha 15 a paní Zdeňkou Pelikánovou na dobu určitou 3 roky s počátečním nájemným ve výši Kč 55,80/m 2 /měsíc 3. uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 306, obj. B, vel. 1+0, Janovská 486, Praha 10 mezi MČ Praha 15 a paní Miluškou Adamcovou na dobu určitou 3 roky s počátečním nájemným ve výši Kč 55,80/m 2 /měsíc 4. uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 408, obj. B, vel. 2+kk, Janovská 486, Praha 10 mezi MČ Praha 15 a manž. Jiřím a Marií Sovovými na dobu určitou 3 roky s počátečním nájemným ve výši Kč 55,80/m 2 /měsíc 5. uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 409, obj. B, vel. 1+0, Janovská 486, Praha 10 mezi MČ Praha 15 a paní Jaroslavou Maťátkovou na dobu určitou 3 roky s počátečním nájemným ve výši Kč 55,80/m 2 /měsíc b) u k l á d á odboru majetku administrativně zajistit splnění bodu a) tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM, OSP

8 číslo R Název: Revokace usnesení Rady MČ Praha 15 č. R 744 ze dne Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení v DPS a) r u š í bod a) 1. usnesení Rady MČ Praha 15 č. R ze dne b) s c h v a l u j e vzorový text Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení dle 685 a násl. Zákona č. 40/1968 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů c) u k l á d á OM zajistit uzavírání nájemních smluv dle tohoto usnesení T: od Ing. Jana Černá Předkladatel: MUDr. Jana Trková, zástupkyně starosty Zodpovídá: Ing. Moravec, ved. OM Na vědomí: OM, OSP

9 číslo R Název: Darovací smlouva a) b e r e n a v ě d o m í návrh společnosti Ekospol a. s. se sídlem Dukelských hrdinů 19, Praha 7, IČ na poskytnutí účelového finančního daru b) s o u h l a s í s uzavřením Darovací smlouvy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy c) u k l á d á starostovi MČ Praha 15 podepsat Darovací smlouvu dle bodu b) tohoto usnesení T: Z: Ing. Klega Předkladatel: Ing. Pavel Klega, Zodpovídá: Ing. Pavel Klega, Na vědomí: OE

10 číslo R Název: Svěření vybraných pozemků a budov a aktualizace žádosti o svěření souvisejících pozemků ve vlastnictví Hlavního města Prahy v k. ú. Hostivař a k. ú. Horní Měcholupy a odsvěření pozemku v k. ú. Hostivař a) b e r e n a v ě d o m í návrh na svěření a aktualizaci svěření vybraných pozemků ve vlastnictví Hlavního města Prahy v k. ú. Hostivař a k. ú. Horní Měcholupy a odsvěření pozemku v k. ú. Hostivař b) s c h v a l u j e 1. záměr požádat Hlavní město Prahu o svěření vybraných pozemků v k. ú. Hostivař, a to parc. č.: 149/1, 150/1, 155, díl 611/2, 689/11, 1740/22, 1740/96, 1761/392, 1761/394, 1761/395, 1761/396, 1761/397, 1761/403, 1761/407, 1761/409, 1761/410, 1767/1, 1767/15, 1767/21, 1794, 2235/1, 2423/3, 2423/17, 2423/18, díl 2657, 2661/3, 2742/60, 2747/61 2. záměr požádat Hlavní město Prahu o svěření vybraných pozemků a budov v k. ú. Horní Měcholupy, a to pozemků parc. č.: 509/94, 509/249, 509/250, 509/280, 509/281, 509/282, 509/283, 509/284, 509/285, 509/286, 523/96, 523/98, 523/194, 523/195, 523/196, 523/197, díl 523/268, 523/442, 523/443, 523/444, 523/449, 523/558, díl 523/742, 523/614, 523/615, 523/616, 523/617, 528/1, 528/2, 528/3, 528/4, 528/5, 528/6, 531, 600/1, 600/4, 601/1, 601/55, 601/142, 601/124, 601/132, a budov bez č. p. na pozemcích parc. č. 528/2, 528/3 a 528/6 3. záměr aktualizovat žádost o svěření vybraných pozemků v k. ú. Hostivař, a to parc. č. 149/2, 150/2, 150/3, 151/2, 1761/335, 1761/336, 1785/5, 1811 a 1186, 2413/42, 2742/1 4. záměr požádat Hlavní město Praha o odsvěření pozemku 1762/1 v k. ú. Hostivař c) p o v ě ř u j e starostu MČ Praha 15 požádat o odsvěření pozemku a o svěření pozemků a budov dle bodu b) tohoto usnesení T: Z: Ing. Pavel Klega Zodpovídá: Ing. Pavel Klega, Na vědomí: OM, OD, OŽP, OE

11 číslo R Název: Záměr umístění nových informačních stojanů a údržba stávajících informačních panelů a prvků Stezky historií Hostivaře a) s c h v a l u j e 1. záměr umístění nových informačních stojanů v Hostivaři a Horních Měcholupech 2. prodloužení platnosti povolení umístění stávajících informačních panelů 3. uzavření smlouvy o dílo na údržbu informačních panelů, stojanů a exteriérového mobiliáře prvků Stezky historií Hostivaře s občanským sdružením Gostiwar, o. s., se sídlem Záveská 872/4, Praha 15 Hostivař, IČ: ve výši odměny 3.000,- Kč/měs. b) p o v ě ř u j e 1. odbor majetkový realizací záměru dle bodu a) 1. tohoto usnesení T: odbor majetkový zajistit prodloužení platnosti umístění panelů dle bodu a) 2. tohoto usnesení T: odbor majetkový k uzavření smlouvy o dílo dle bodu a) 3. tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec vedoucí OM Na vědomí: OM, OŽP, OE

12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA číslo R Název: Smlouva o nájmu pozemku parc. č v k. ú. Hostivař a) b e r e n a v ě d o m í žádost pana Romana Novotného, bytem U Továren 688/10, Praha 10, o převod nájmu pozemku parc. č o výměře 96 m² v k. ú. Hostivař, ulice U Továren u č. p. 688/10, Praha 10 po zemřelé matce Zdeňce Novotné, na dobu neurčitou za úplatu podle cenového věstníku MF ČR č. 01/2010 za účelem využití pozemku jako zahrady b) s c h v a l u j e převod nájmu nemovitosti pozemku parc. č o výměře 96 m² v k. ú. Hostivař mezi MČ Praha 15 a Jaroslavem Blažkem, bytem Herbenova 728/48, Praha 10, po zemřelé Marii Blažkové, za účelem využití pro zahradu na dobu neurčitou za úplatu ve výši 1440,-- Kč/rok podle cenového věstníku č. 01/2010 c) u k l á d á OM uzavřít smlouvu o nájmu nemovitosti podle bodu b) tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OŽP

13 číslo R Název: Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na parcele parc. č. 509/96, 508/4, 508/3, 508/2, vše k. ú. Horní Měcholupy a) b e r e n a v ě d o m í žádost projektanta RWE Plynoprojekt, s. r. o. se sídlem U Plynárny č. p. 223/42, Praha 4, IČ: , pověřeného investorem Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská a. s. se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, IČ: , zastoupené Jindřichem Zengerem, zaměstnancem PPD, a. s. na základě plné moci ze dne o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu a povinnosti smluvních stran uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu Výměna dvou stávajících souběžně vedoucích VTL plynovodů DN 500 na pozemcích parc. č. 509/96, 508/4, 508/3, 508/2, vše k. ú. Horní Měcholupy b) s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívající v právu povinnosti smluvních stran uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene za úplatu ve výši ,- Kč na stavbu Výměna dvou stávajících souběžně vedoucích plynovodů DN 500 na pozemcích MČ Praha 15, parc. č. 509/96, 508/4, 508/3 a 508/2, vše k. ú. Horní Měcholupy, obec Praha v celkové délce 60 bm c) u k l á d á majetkovému odboru zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu b) tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM

14 číslo R Název: Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na parcele parc. č. 148/1, k. ú. Hostivař a) b e r e n a v ě d o m í žádost investora spol. Telefonica 02 Czech Republic, a. s., IČ: , zastoupené na základě plné moci ze dne spol. TEMO-TELEKOMUNIKACE, a. s., IČ: , se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku č. p. 233/15, zastoupenou zaměstnancem Jiřím Gruntem na základě pověření ze dne o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu a povinnosti smluvních stran uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, tj. ochranných HDPE trubek v počtu 2 ks pro optický kabel na pozemku MČ Praha 15 parc. č. 148/1, k. ú. Hostivař, obec Praha b) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení úplatného věcného břemene v hodnotě ,-- Kč spočívajícího v umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, tj. ochranných HDPE trubek v počtu 2 ks pro optický kabel na pozemku MČ Praha 15 parc. č. 148 /1, k. ú. Hostivař, obec Praha c) u k l á d á majetkovému odboru zajistit uzavření smlouvy o budoucí zřízení věcného břemene dle bodu b) tohoto usnesení T: smlouvě o Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM

15 číslo R Název: Smlouva o smlouvě budoucí o nájmu nebytového prostoru spolu s obsahem vlastní smlouvy nájemní v 1. NP Tenisová č. p. 981, Praha 10 - odběrová místnost biologického materiálu a prostor sociálního zázemí a) s c h v a l u j e uzavření smlouvy budoucí o nájmu nebytového prostoru spolu s obsahem vlastní smlouvy nájemní v 1. NP Tenisová č. p. 981 v Praze 10 o výměře 19,09 m 2 mezi MČ Praha 15 a paní Jarmilou Bosákovou, bytem V Bytovkách 1518/27, Praha 10 Uhříněves, PSČ , IČ: rozhodnutí o registraci NZZ ze dne , číslo MHMP/128733/06/ZDR vydané: MHMP Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, PSČ , na dobu určitou 10 let s počátečním nájemným ve výši Kč 872,--/m 2 /rok účel nájmu - odběrová místnost biologického materiálu a prostor sociálního zázemí b) u k l á d á OM zajistit uzavření Smlouvy budoucí o nájmu nebytového prostoru spolu s obsahem vlastní smlouvy nájemní dle bodu a) tohoto unesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM

16 číslo R Název: Zplnomocnění k podávání stanovisek jménem Městské části Praha 15 a) z p l n o m o c ň u j e kompetenčně příslušnou radní/příslušného radního k podávání stanovisek jménem Městské části Praha 15 T: od Z: kompetenčně přísl. radní b) u k l á d á kompetenčně příslušné radní/příslušnému radnímu informovat o podání stanoviska jménem Městské části Praha 15 ostatní členy Rady MČ Praha 15 T: od Z: kompetenčně přísl. radní Předkladatel: Ing. Pavel Klega, Zodpovídá: kompetenčně příslušný radní Na vědomí: všem vedoucím odborů

17 číslo R Název: Návrh na poskytnutí uvolněného bytu č. 2, vel. 1+1, Štěrboholská 430/34, Praha 10 paní Ireně Fajnorové a) s c h v a l u j e 1. poskytnutí bytu č. 2, vel. 1+1, Štěrboholská 430/34, Praha 10 paní Ireně Fajnorové, Zápasnická 882/6, Praha uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, vel. 1+1, 1. podlaží, Štěrboholská 430/34, Praha 10 s paní Irenou Fajnorovou na dobu určitou od do s počátečním nájemným ve výši Kč 69,83/m 2 /měsíc b) u k l á d á odboru majetku administrativně zajistit plnění bodu a) 2. tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM

18 číslo R Název: Jmenování do funkce vedoucího živnostenského odboru a) b e r e n a v ě d o m í zprávu výběrové komise z výběrového řízení na funkci vedoucího živnostenského odboru b) j m e n u j e do funkce vedoucího živnostenského odboru pana Ing. Petra Třeštíka ke dni c) s c h v a l u j e panu Ing. Petru Třeštíkovi plat v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a s organizačním řádem Úřadu MČ Praha 15 ve 12. platové třídě s příplatkem za vedení a osobním příplatkem v souladu s vnitřními předpisy Úřadu MČ Praha 15 s účinností od d) u k l á d á tajemníkovi úřadu informovat uchazeče o výsledku výběrového řízení a provést personální úkony v souladu s tímto usnesením T: Z: Ing. Tampa Předkladatel: Ing. Robin Tampa, tajemník Zodpovídá: Ing. Robin Tampa, tajemník Na vědomí: odd. personální a mzdové

19 číslo R Název: Objednávka jednostupňové projektové dokumentace vnitřních úprav budovy MŠ Milánská 472, Praha 10 a) s c h v a l u j e vystavení objednávky pro MILOTA Kladno, spol. s r. o., Huťská 1557, Kladno, IČ: na zhotovení jednostupňové projektové dokumentace vnitřních úprav budovy MŠ Milánská 472, Praha 10, za cenu ,- Kč vč. 20 % DPH b) u k l á d á zajistit vystavení objednávky dle bodu a) tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM, EO, OŠKZ

20 číslo R Název: Ukončení smluvních vztahů u nebytových prostor - vypořádání a) b e r e n a v ě d o m í 1. dopis společnosti D.O.G., a. s. (IČ: ) 2. dopis společnosti SC Invest a. s. (IČ: ) 3. návrh předkladatele b) s c h v a l u j e 1. návrh předkladatele související s narovnáním smluvních vztahů se společností D.O.G., a. s. (IČ: ) z Dohody o správě a provozování části Areálu sportovních a volnočasových aktivit č. 1192/2007 a Smlouvy o nájmu č. 1735/2009 v termínu do návrh předkladatele související s narovnáním smluvních vztahů se společností SC Invest a. s. (IČ: ) ze Smlouvy o nájmu č. 1570/2008 v termínu do c) u k l á d á 1. OM informovat společnosti D.O.G, a. s. a SC Invest, a. s. o tomto usnesení KT: předkladateli postupovat při narovnání smluvních vztahů podle jeho návrhu KT: Z: M. Frauenterka Předkladatel: Zodpovídá: Na vědomí: Michal Frauenterka, radní Michal Frauenterka, Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM OM

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne 22.6.2011

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne 22.6.2011 Přehled usnesení 17. RMČ R-295 Poskytnutí slevy z nájemného z bytu podle 698 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění nájemcům bytu č. 15, Milánská 415, Praha 10 R-296 Dohoda o dobrovolné výměně

Více

Přehled usnesení 12. RMČ ze dne

Přehled usnesení 12. RMČ ze dne Přehled usnesení 12. RMČ R-166 Revokace usnesení rady MČ Praha 15 č. R - 53 ze dne 16.12.2010 Pronájem garážového stání č. 26, Janovská 486, Praha 10 R-167 Smlouva o nájmu nebytových prostor, přízemí Milánská

Více

Přehled usnesení 9. RMČ ze dne

Přehled usnesení 9. RMČ ze dne Přehled usnesení 9. RMČ R-113 Nařízení tajemníka o zrušení vybraných vnitřních předpisů R-116 Vyhodnocení nabídkového řízení Byty Herbenova čp. 738, Praha 10 R-117 Pravidla pro užívání finančních prostředků,

Více

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011 Přehled usnesení 15. RMČ R-244 Schválení podpisu smlouvy o dílo Oprava komunikací v majetku MČ Praha 15 uzavřené mezi MČ Praha 15 a firmou ASKO spol. s r. o., Cerhýnská 430, 190 16 Praha 9, v celkové ceně

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

Přehled usnesení 16. RMČ ze dne 9.6.2011

Přehled usnesení 16. RMČ ze dne 9.6.2011 Přehled usnesení 16. RMČ R-271 Objednávka opravy chodníku na p. č. 1818/153 v k. ú. Hostivař R-272 Umístění sídla společnosti Stomatologická ordinace MUDr. Novotná s. r. o. v objektu Tenisová 981, Praha

Více

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007 Přehled usnesení 18. RMČ R-256 Přehled kontrolní činnosti živnostenského odboru za I. pololetí 2007 R-257 Informace o plnění plánu kontrolní činnosti a int. auditu za I. pololetí 2007 R-258 Dětské hřiště

Více

Přehled usnesení 94. RMČ ze dne 20.10.2010

Přehled usnesení 94. RMČ ze dne 20.10.2010 Přehled usnesení 94. RMČ R-1833 Oprava vstupů Livornská 421 429, Praha 10 Materiál byl stažen z programu jednání a zrušen. R-1847 Návrh na poskytnutí bytu č. 10, vel. 1+1, Milánská 417, Praha 10 panu Ing.

Více

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011 Přehled usnesení 5. RMČ R-66 Žádost o prominutí poplatků z prodlení nebo uzavření Dohody o splátkách a uznání dluhu - byt č. 1, Hostišovská 731, Praha 10 R-67 Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

Více

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne Přehled usnesení 17. RMČ R-197 Oprava střešního pláště objektu polikliniky Tenisová 981 R-238 Odsvěření pozemků parc. č. 1818/119, 1818/120 a části 1818/123 v k. ú. Hostivař R-239 Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Přehled usnesení 7. RMČ ze dne

Přehled usnesení 7. RMČ ze dne Přehled usnesení 7. RMČ R-91 A Změna nájemce bytu č. 5, Hostišovská 736/8, Praha 10 R-98 Prominutí poplatků z prodlení Milánská 410, byt č. 13 a Livornská 425, byt č. 1, Praha 10 R-99 Uznání dluhu a dohoda

Více

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 14.7.2011

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 14.7.2011 Přehled usnesení 18. RMČ R-313 Zpráva o plnění plánu kontrolních činností za I. pololetí 2011 R-314 Žádost o finanční příspěvek pro ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 10 R-315 Záměr prodeje pozemku parc.

Více

Přehled usnesení 36. RMČ ze dne

Přehled usnesení 36. RMČ ze dne Přehled usnesení 36. RMČ R-567 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. 897/2004 R-568 Zřízení nové likvidační komise R-569 Zahájení zjednodušeného podlimitního řízení ZŠ Kozinova rekonstrukce rozvodů

Více

Přehled usnesení 62. RMČ ze dne

Přehled usnesení 62. RMČ ze dne Přehled usnesení 62. RMČ R-1111 Návrh na uzavření smlouvy o právní pomoci s advokátkou JUDr. Janou Marečkovou, Praha 2, Krkonošská 16 ve věci David Richter R-1113 Změna nájemce bytu č. 6, Hostišovská 732/9,

Více

Přehled usnesení 43. RMČ ze dne

Přehled usnesení 43. RMČ ze dne Přehled usnesení 43. RMČ R-652 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele akce Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař R-726 Přechod nájmu obecního bytu č.

Více

Přehled usnesení 70. RMČ ze dne

Přehled usnesení 70. RMČ ze dne Přehled usnesení 70. RMČ R-1298 Písemný souhlas pronajímatele s podnájmem NP v přízemí obj. B, Janovská 486, Praha 10 kadeřnictví, pedikúra, solárium R-1299 Žádost o uzavření splátkové dohody - Milánská

Více

Přehled usnesení 77. RMČ ze dne 20.1.2010

Přehled usnesení 77. RMČ ze dne 20.1.2010 Přehled usnesení 77. RMČ R-1450 Smlouva o nájmu bytu č. 13, Milánská 412, Praha 10 R-1451 Vyhodnocení NŘ - pronájem garážového místa č. 11 a 24, Janovská 486, Praha 10 R-1452 Pronájem garážového stání

Více

Přehled usnesení 68. RMČ ze dne

Přehled usnesení 68. RMČ ze dne Přehled usnesení 68. RMČ R-1247 Schválení změn v příloze č.1 vyhlášky č. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu

Více

Přehled usnesení 2. RMČ ze dne

Přehled usnesení 2. RMČ ze dne Přehled usnesení 2. RMČ R-1425 Předložení návrhu a uzavření nové smlouvy o nájmu části II. NP pavilonu B, Golfová 910, Praha 10 - Radek Materna R-1426 Odepsání promlčené pohledávky - MUDr. Vaněčková R-1427

Více

Přehled usnesení 2. RMČ ze dne 2.12.2010

Přehled usnesení 2. RMČ ze dne 2.12.2010 Přehled usnesení 2. RMČ R-6 Vyhodnocení plánu oprav, rekonstrukcí a investic na komunikacích MČ Praha 15 a na komunikacích ve správním území ÚMČ Praha 15 za rok 2010 a plán na rok 2011 R-7 Měsíční odměny

Více

Přehled usnesení 12. RMČ ze dne

Přehled usnesení 12. RMČ ze dne Přehled usnesení 12. RMČ R-1682 Projednání pronájmu části nemovitosti a předložení smlouvy - část II. zemního podlaží - Boloňská 310, Praha 10 - ODS - oblastní sdružení Materiál byl stažen z programu jednání.

Více

Přehled usnesení 71. RMČ ze dne

Přehled usnesení 71. RMČ ze dne Přehled usnesení 71. RMČ R-1109 Projektová dokumentace splaškové a dešťové kanalizace v ulici K Obecním Hájovnám R-1124 Návrh na poskytnutí 6 bytů z výstavby hl. m. Prahy R-1126 Odstoupení od nájemní smlouvy

Více

Přehled usnesení 7. RMČ ze dne

Přehled usnesení 7. RMČ ze dne Přehled usnesení 7. RMČ R-1542 Změna doby nájmu - Zámečník Pavel, NP Záveská 872/4 - úprava smlouvy R-1543 Projednání pronájmu části nemovitosti a předložení smlouvy - část II. a III. zemního podlaží -

Více

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011 Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-26 Rozpočtová opatření Z-27 Volba člena výborů Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-28 Návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace MČ Praha 15 Centrum

Více

Přehled usnesení 41. RMČ ze dne

Přehled usnesení 41. RMČ ze dne Přehled usnesení 41. RMČ R-671 Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 22, Milánská 419, Praha 10 R-672 Zpomalovací prahy na komunikaci u sportovního areálu Hornoměcholupská R-673 Smlouvy o nájmech bytů obsazených

Více

Přehled usnesení 4. RMČ ze dne 30.12.2010

Přehled usnesení 4. RMČ ze dne 30.12.2010 Přehled usnesení 4. RMČ R-69 Programové prohlášení na volební období 2010-2014 R-70 Zřízení Bezpečnostní rady MČ Praha 15 R-71 Zřízení Krizového štábu MČ Praha 15 R-72 Zřízení Povodňové komise MČ Praha

Více

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o situaci v Městské části Praha - Dolní Měcholupy za únor 2010 2) Navýšení kapacity ZŠ - informaci

Více

Přehled usnesení. 17. RMZ ze dne Materiál byl na základě žádosti předkladatele stažen z programu. Materiál nebyl schválen.

Přehled usnesení. 17. RMZ ze dne Materiál byl na základě žádosti předkladatele stažen z programu. Materiál nebyl schválen. Přehled usnesení 17. RMZ R-716 Návrh plánu kontrolní činnosti na na II. pololetí roku 2000 Materiál byl na základě žádosti předkladatele stažen z programu. R-718 Návrh na poskytnutí 5 bytů z nové výstavby

Více

Přehled usnesení. 17. RMZ ze dne Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno. R-282 Jmenování zástupce tajemníka MÚ Praha 15

Přehled usnesení. 17. RMZ ze dne Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno. R-282 Jmenování zástupce tajemníka MÚ Praha 15 Přehled usnesení 17. RMZ R-282 Jmenování zástupce tajemníka MÚ Praha 15 R-283 Návrh na přijetí žádosti o byt paní Ilony Vítkové a její zařazení do evidence žadatelů R-284 Nebytový prostor Livornská 432,

Více

Přehled usnesení. 1. RMZ ze dne

Přehled usnesení. 1. RMZ ze dne Přehled usnesení 1. RMZ R-471 Stanovení paušálu cestovních náhrad pro pracovníky MÚ Praha 15 a členy zastupitelstva, příspěvek na stravování pro pracovníky MÚ R-472 Navýšení počtu pracovníků na OM a OÚR

Více

Přehled usnesení 2. RMČ ze dne

Přehled usnesení 2. RMČ ze dne Přehled usnesení 2. RMČ R-11 Odměny zaměstnanců Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 za 2. pololetí 2006 R-18 Zmocnění k podpisu objednávek za MČ Praha 15 R-19 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí

Více

Přehled usnesení 42. RMČ ze dne

Přehled usnesení 42. RMČ ze dne Přehled usnesení 42. RMČ R- 664 Návrh na poskytnutí 1 místa na ubytovně MČ Praha 15, Štěrboholská 430, Praha 10 R- 715 Vývoj stavu neplatičů z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném MČ Praha 15 R-716

Více

R-492 Nebytový prostor Veronské nám. 334, Praha 10 - nájemce Vostrovský Martin - úhrada nákladů na technické zhodnocení

R-492 Nebytový prostor Veronské nám. 334, Praha 10 - nájemce Vostrovský Martin - úhrada nákladů na technické zhodnocení Přehled usnesení 4. RMZ R-492 Nebytový prostor Veronské nám. 334, Praha 10 - nájemce Vostrovský Martin - úhrada nákladů na technické zhodnocení Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno. R-497 Novela Zásad

Více

Přehled usnesení 67. RMČ ze dne 26.8.2009

Přehled usnesení 67. RMČ ze dne 26.8.2009 Přehled usnesení 67. RMČ R-1226 Schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v budově bez č. p./č. e., na pozemku parc. č. 2409/6 v k. ú. Hostivař R-1227 Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Přehled usnesení 86. RMČ ze dne 26.5.2010

Přehled usnesení 86. RMČ ze dne 26.5.2010 Přehled usnesení 86. RMČ R-1623 Závěrečný účet MČ Praha 15 za rok 2009 R-1624 Vyhodnocení nabídkového řízení na obsazení volného bytu R-1625 Objednávka prováděcí projektové dokumentace rekonstrukce 2.

Více

Přehled usnesení 10. RMČ ze dne

Přehled usnesení 10. RMČ ze dne Přehled usnesení 10. RMČ R-1061 Schválení objednávky na údržbu komunikační zeleně, nezpevněných chodníků a zpomalovacích prvků (kontejnerů) na místních komunikacích ve správě MČ Praha 15 pro rok 2001 do

Více

Přehled usnesení 10. RMČ ze dne

Přehled usnesení 10. RMČ ze dne Přehled usnesení 10. RMČ R-1605 Smlouvy o poskytnutí dotací z prostředků SFRB pro akce Hostišovská 731-736, Praha 10 R-1621 Informace o výpůjčce veřejných prostranství ve vlastnictví hl.m. Prahy, ve správě

Více

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 2. 2009

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 2. 2009 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha - Dolní Měcholupy za měsíc leden 2009 2) Prodej pozemků

Více

Přehled usnesení 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne

Přehled usnesení 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne Přehled usnesení 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-17 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31.12.2010 Z-18 Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2010 - příděly do fondů Z-19 Závěrečný

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne Přehled usnesení 18. RMČ R-1791 Prodej nemovitostí v rámci 3. etapy privatizace: Záveská 872, Neapolská 324-325, Neapolská 326-327, Neapolská 328-329, Praha 10 R-1792 Poskytnutí slevy z nájemného z bytu

Více

Přehled usnesení 7. RMČ ze dne

Přehled usnesení 7. RMČ ze dne Přehled usnesení 7. RMČ R-86 Účast PaedDr. H. Lukasové na Vzdělávacím kurzu triád komunitního plánování sociálních služeb R-87 Zrušení laviček a pískoviště v ul. Gercenova, Praha 10 R-88 Přičlenění sklepního

Více

Přehled usnesení 59. RMČ ze dne

Přehled usnesení 59. RMČ ze dne Přehled usnesení 59. RMČ R-844 Poskytnutí úlevy na místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši 252 945,- Kč za umístění 77 laviček AD-Net, spol. s r.o. u autobusových zastávek linek BUS-MHD

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/030/15 ze dne 4.11.2015

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/030/15 ze dne 4.11.2015 číslo 1/030/15 k návrhu na schválení programu 30. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 30. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 30. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 19.05.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 záměr na pronájem nebytových prostor o výměře 84 m 2 v budově č.

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 5/2015 Usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 5/2015, které se uskutečnilo dne 26.11. 2015 od 17.00 hod., na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č.

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 47. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 18. března 2013 čís. 669/47 683/47 1/6 669/47 Rada městského obvodu Martinov 18. března 2013

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Narovnání vlastnických vztahů pozemky při ulici Hrozenkovská A: SJM

Více

Per rollam č. R-603 ze dne Valorizace maximálního základního nájemného za 1 m 2

Per rollam č. R-603 ze dne Valorizace maximálního základního nájemného za 1 m 2 Přehled usnesení Per rollam č. R-597 ze dne 16.5.2000 Výběr dodavatele na dodávku registračních skříní Per rollam č. R-598 ze dne 16.5.2000 Výběr dodavatele na dodávku kancelářského vybavení Per rollam

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/023/15 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/023/15 ze dne číslo 1/023/15 k návrhu na schválení programu 23. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 23. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 23. jednání RMČ Praha - Běchovice číslo

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Přehled usnesení. 6. RMZ ze dne R-525 Návrh na přijetí žádosti o byt pana Daniela Slepičky a její zařazení do evidence žadatelů

Přehled usnesení. 6. RMZ ze dne R-525 Návrh na přijetí žádosti o byt pana Daniela Slepičky a její zařazení do evidence žadatelů Přehled usnesení 6. RMZ R-525 Návrh na přijetí žádosti o byt pana Daniela Slepičky a její zařazení do evidence žadatelů R-526 Realizace www stránek úřadu R-527 Kronika MÚ Městské části Praha 15 R-528 Převod

Více

Přehled usnesení 1. RMČ ze dne

Přehled usnesení 1. RMČ ze dne Přehled usnesení 1. RMČ R-1 Kompetence starosty a zástupců starosty R-2 Programové prohlášení Rady MČ Praha 15 na volební období 2006-2010 R-3 Kompetence předsedy výboru pro výchovu a vzdělávání R-4 Dodatek

Více

U S N E S E N Í MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 12. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne čís.

U S N E S E N Í MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 12. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne čís. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 12. schůze Rady městského

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 14. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011

PŘEHLED USNESENÍ. 14. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011 PŘEHLED USNESENÍ 14. schůze Rady města Uherské konané dne 24.5.2011 202/14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011 I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 1. Vzít na vědomí plnění rozpočtu

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Příloha č. 1. usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. února 2012

Příloha č. 1. usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. února 2012 Příloha č. 1 usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. února 2012 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: část poz.p.č.1310/7 o výměře cca 55m 2 ostatní plocha

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

VYPIS USNESENÍ. ze 4. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VYPIS USNESENÍ. ze 4. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VYPIS USNESENÍ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne Přehled usnesení 17. RMČ R-1190 Změna termínu jednání Rady MČ Praha 15 Nová Pravidla pro přípravu a vyhotovení písemných materiálů pro jednání Rady MČ Praha 15 a Zastupitelstva MČ Praha 15 Materiál byl

Více

U s n e s e n í z 18. jednání rady města Velká Bystřice dne ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 18. jednání rady města Velká Bystřice dne ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 18. jednání rady města dne 31.10.2011 ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/18/1/2011 Schválení programu 18. jednání rady města 1. s c h v a l u j e program 18. jednání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 74. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 22. září 2014 čís. 1093/74 1107/74 1/5 1093/74 Rada městského obvodu Martinov 22. září 2014

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2008 Usnesení č. 638 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.06.2008. Usnesení č. 639 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5217/RMObM1014/125/ /RMObM1014/125/14

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5217/RMObM1014/125/ /RMObM1014/125/14 125. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 08.07.2014 čís. 5217/RMObM1014/125/14 5228/RMObM1014/125/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 66/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 62 ze dne 03.02.2016 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc.č. 1697/1 a 1697/5, vše v k.ú. Žižkov, spočívající

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 1. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 1. 2011 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Toušek, Hasenkopfová

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S Z DESÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DESÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DESÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 28.11.2011 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Přehled usnesení. 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 6.5.2009

Přehled usnesení. 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 6.5.2009 Přehled usnesení 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-86 Prodej části pozemku parc. č. 1766/1 v k. ú. Hostivař Z-96 Výkup části pozemku parc. č. 2327 v k. ú. Hostivař Z-97 Prodej pozemku parc. č.

Více

Zápis z 13. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 9, 00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 13. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 9, 00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 13. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 9, 00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, ing. Martin Turnovský

Více

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 26. zasedání Rady města Rychvald, dne 14. 09. 2015 Kontrola usnesení 26/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 26/2. Rada města b e

Více

U S N E S E N Í z 42. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 42. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. 1 U S N E S E N Í z 42. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 16.11.2016 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 žadatelům dle přílohy prodloužení pronájmů bytových jednotek v

Více

Rada města Usnesení č. 20/09

Rada města Usnesení č. 20/09 Rada města Usnesení č. 20/09 z jednání rady města konaného dne 4.11.2009 Usnesení obsahuje: strany, body č. 607 647 RM schvaluje 607) poskytnutí finanční odměny pí Krňoulové z rozpočtu MKS ve výši 13.000

Více

USNESENÍ ze 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 11. 3. 2013

USNESENÍ ze 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 11. 3. 2013 1) Bezpečnostní situace I. BEZ USNESENÍ 2) Finanční vypořádání roku 2012 - předloženou zprávu o hospodaření za rok 2012 - předložený protokol finančního vypořádání za rok 2012 - zprávu o hospodaření příspěvkové

Více

Zápis ze 4. zasedání RMČ, které se konalo dne 22. 12. 2010 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 4. zasedání RMČ, které se konalo dne 22. 12. 2010 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 4. zasedání RMČ, které se konalo dne 22. 12. 2010 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Ing. Martin Turnovský

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

R-490 Informace o výkonu prozatímní správy národního majetku, dle vyhlášky FMF č. 61/1986 Sb. za rok 1999 MÚ Praha 15

R-490 Informace o výkonu prozatímní správy národního majetku, dle vyhlášky FMF č. 61/1986 Sb. za rok 1999 MÚ Praha 15 Přehled usnesení 3. RMZ R-490 Informace o výkonu prozatímní správy národního majetku, dle vyhlášky FMF č. 61/1986 Sb. za rok 1999 MÚ Praha 15 R-491 Navýšení počtu pracovníků OÚR o 2 odborné referenty R-492

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města z jednání konaného dne 16. 3. 2016 2016/RM/06/089 Poskytování dotací na rok 2016 v y h l a š u j e grantovou podporu v rámci rozpočtu 2016 pro právnické a fyzické osoby, nestátní organizace,

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Prodej ppč. 484 a ppč.st. 215 v k.ú. Borek u Rokycan - Martin Kysela - IV.

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Prodej ppč. 484 a ppč.st. 215 v k.ú. Borek u Rokycan - Martin Kysela - IV. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 26.1.2015 od 15:00:00 do 17:20:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

Přehled usnesení 20. RMČ ze dne 22.10.2001

Přehled usnesení 20. RMČ ze dne 22.10.2001 Přehled usnesení 20. RMČ R-1277 Pronájem bytu č. 6, Dolnoměcholupská 216, Praha 10 vybranému uchazeči R-1279 Dodatek č. 3 k SOD na rekonstrukci SOJ Parmská a Janovská R-1280 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

Rada Souhrn 9. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty

Rada Souhrn 9. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková Jiří Horáček ing. Jaroslav Jelínek František Jirout Tomáš Kopecký

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Usnesení mim. 11. ZMO Střekov U S N E S E N Í mim. 11. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 24. 5. 2016 Projednané návrhy:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 212/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 184 ze dne 25.03.2015 Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 4330/2 a 4330/5,

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

P R O G R A M 20. zasedání Rady MČ Praha 4 dne

P R O G R A M 20. zasedání Rady MČ Praha 4 dne P R O G R A M 20. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 2. 11. 2016 1. Návrh k nabídce J. P. na úplatné nabytí budovy bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 2873/13, katastrální území Michle, Praha 4. 2. Návrh

Více