Přehled usnesení 14. RMČ ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled usnesení 14. RMČ ze dne 12.5.2011"

Transkript

1 Přehled usnesení 14. RMČ R-224 Smlouvy o připojení ze sítě NN a sdružených dodávkách elektřiny mezi MČ Praha 15 a PRE a. s. pro objekty Tenisová 981 a Lochotínská 277, Praha 10 R-225 Havarijní oprava části elektrické instalace a osvětlení v průchozím kanálu Horní Měcholupy R-226 Smlouva o nájmu bytu č. 8. Livornská 422, Praha 10 R-227 Revokace usnesení rady MČ Praha 15 č. R ze dne Smlouva o nájmu nebytových prostor Milánská 418, Praha 10 pekárna, cukrárna R-228 Smlouva o nájmu bytu č. 6, Livornská 422, Praha 10 R-229 Objednávku opravy chodníku na p.č. 1818/153 v k. ú. Hostivař Staženo z programu jednání na žádost předkladatele. R-230 Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení Janovská 486, Praha 10 obj. A (byt č. 101), obj. B (byty č. 105, 306, 408, 409) R-231 Revokace usnesení Rady MČ Praha 15 č. R 744 ze dne Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení v DPS R-232 Darovací smlouva R-233 Svěření vybraných pozemků a budov a aktualizace žádosti o svěření souvisejících pozemků ve vlastnictví Hlavního města Prahy v k. ú. Hostivař a k. ú. Horní Měcholupy a odsvěření pozemku v k. ú. Hostivař R-234 Záměr umístění nových informačních stojanů a údržba stávajících informačních panelů a prvků Stezky historií Hostivaře R-235 Smlouva o nájmu pozemku parc. č v k. ú. Hostivař R-236 Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na parcele parc. č. 509/96, 508/4, 508/3, 508/2, vše k. ú. Horní Měcholupy R-237 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na parcele parc. č. 148/1, k. ú. Hostivař R-238 Smlouva o smlouvě budoucí o nájmu nebytového prostoru spolu s obsahem vlastní smlouvy nájemní v 1. NP Tenisová č. p. 981, Praha 10 - odběrová místnost biologického materiálu a prostor sociálního zázemí R-239 Zplnomocnění k podávání stanovisek jménem Městské části Praha 15 R-240 Návrh na poskytnutí uvolněného bytu č. 2, vel. 1+1, Štěrboholská 430/34, Praha 10 paní Ireně Fajnorové R-241 Jmenování do funkce vedoucího živnostenského odboru R-242 Objednávka jednostupňové projektové dokumentace vnitřních úprav budovy MŠ Milánská 472, Praha 10 R-243 Ukončení smluvních vztahů u nebytových prostor - vypořádání

2 číslo R Název: Smlouvy o připojení ze sítě NN a sdružených dodávkách elektřiny mezi MČ Praha 15 a PRE a. s. pro objekty Tenisová 981 a Lochotínská 277, Praha 10 a) s c h v a l u j e uzavření smluv mezi MČ Praha 15 a PRE a. s.: 1. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č pro společné prostory Tenisová 981, Praha Smlouva o připojení ze sítě NN pro společné prostory Lochotínská 277, Praha Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č pro společné prostory Lochotínská 277, Praha 10 b) u k l á d á OM opatřit doložkou Smlouvy dle bodu a) usnesení T: Předkladatel: Zodpovídá: Na vědomí: Michal Frauenterka, radní Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM

3 číslo R Název: Havarijní oprava části elektrické instalace a osvětlení v průchozím kanálu Horní Měcholupy a) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o dílo na havarijní opravu části elektrické instalace a osvětlení podzemního průchozího kanálu Horní Měcholupy mezi MČ Praha 15 a EKOSYSTEM s. r. o. se sídlem Podkovářská 6, PRAHA 9, IČ: za cenu ,- Kč včetně 20 % DPH b) u k l á d á OM zajistit uzavření smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, ved. OM Na vědomí: OM

4 číslo R Název: Smlouva o nájmu bytu č. 8. Livornská 422, Praha 10 a) b e r e n a v ě d o m í žádost paní Evy Vávrové a Václava Bubáka o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. 8, Livornská 422, Praha 10 b) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, vel. 3+1, 5. podlaží v Praze 10, Livornská 422 s pí Evou Vávrovou a Václavem Bubákem na dobu určitou od do s počátečním nájemným ve výši Kč 95,63/m 2 /měsíc c) u k l á d á odboru majetku administrativně zajistit splnění bodu b) tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí MO Na vědomí: OM

5 číslo R Název: Revokace usnesení Rady MČ Praha 15 č. R ze dne Smlouva o nájmu nebytových prostor Milánská 418, Praha 10 pekárna, cukrárna a) r u š í usnesení Rady MČ Praha 15 č. R ze dne v plném znění b) u k l á d á OM zveřejnit na úřední desce záměr dalšího pronájmu nebytového prostoru přízemí Milánská 418, Praha 10 s minimální výší nájemného Kč 2.000,-/m 2 /rok a dobou nájmu určitou 5 let T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM

6 číslo R Název: Smlouva o nájmu bytu č. 6, Livornská 422, Praha 10 a) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, vel. 3+1, 4. podlaží v Praze 10, Livornská 422 s paní Janou Křešťákovou na dobu neurčitou s počátečním nájemným ve výši Kč 95,63/m 2 /měsíc b) u k l á d á odboru majetku administrativně zajistit splnění bodu a) tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM

7 číslo R Název: Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení Janovská 486, Praha 10 obj. A (byt č. 101), obj. B (byty č. 105, 306, 408, 409) a) s c h v a l u j e 1. uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 101, obj. A, vel. 1+0, Janovská 486, Praha 10 mezi MČ Praha 15 a paní Emilií Vejlupkovou na dobu určitou 3 roky s počátečním nájemným ve výši Kč 55,80/m 2 /měsíc 2. uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 105, obj. B, vel. 1+0, Janovská 486, Praha 10 mezi MČ Praha 15 a paní Zdeňkou Pelikánovou na dobu určitou 3 roky s počátečním nájemným ve výši Kč 55,80/m 2 /měsíc 3. uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 306, obj. B, vel. 1+0, Janovská 486, Praha 10 mezi MČ Praha 15 a paní Miluškou Adamcovou na dobu určitou 3 roky s počátečním nájemným ve výši Kč 55,80/m 2 /měsíc 4. uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 408, obj. B, vel. 2+kk, Janovská 486, Praha 10 mezi MČ Praha 15 a manž. Jiřím a Marií Sovovými na dobu určitou 3 roky s počátečním nájemným ve výši Kč 55,80/m 2 /měsíc 5. uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 409, obj. B, vel. 1+0, Janovská 486, Praha 10 mezi MČ Praha 15 a paní Jaroslavou Maťátkovou na dobu určitou 3 roky s počátečním nájemným ve výši Kč 55,80/m 2 /měsíc b) u k l á d á odboru majetku administrativně zajistit splnění bodu a) tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM, OSP

8 číslo R Název: Revokace usnesení Rady MČ Praha 15 č. R 744 ze dne Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení v DPS a) r u š í bod a) 1. usnesení Rady MČ Praha 15 č. R ze dne b) s c h v a l u j e vzorový text Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení dle 685 a násl. Zákona č. 40/1968 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů c) u k l á d á OM zajistit uzavírání nájemních smluv dle tohoto usnesení T: od Ing. Jana Černá Předkladatel: MUDr. Jana Trková, zástupkyně starosty Zodpovídá: Ing. Moravec, ved. OM Na vědomí: OM, OSP

9 číslo R Název: Darovací smlouva a) b e r e n a v ě d o m í návrh společnosti Ekospol a. s. se sídlem Dukelských hrdinů 19, Praha 7, IČ na poskytnutí účelového finančního daru b) s o u h l a s í s uzavřením Darovací smlouvy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy c) u k l á d á starostovi MČ Praha 15 podepsat Darovací smlouvu dle bodu b) tohoto usnesení T: Z: Ing. Klega Předkladatel: Ing. Pavel Klega, Zodpovídá: Ing. Pavel Klega, Na vědomí: OE

10 číslo R Název: Svěření vybraných pozemků a budov a aktualizace žádosti o svěření souvisejících pozemků ve vlastnictví Hlavního města Prahy v k. ú. Hostivař a k. ú. Horní Měcholupy a odsvěření pozemku v k. ú. Hostivař a) b e r e n a v ě d o m í návrh na svěření a aktualizaci svěření vybraných pozemků ve vlastnictví Hlavního města Prahy v k. ú. Hostivař a k. ú. Horní Měcholupy a odsvěření pozemku v k. ú. Hostivař b) s c h v a l u j e 1. záměr požádat Hlavní město Prahu o svěření vybraných pozemků v k. ú. Hostivař, a to parc. č.: 149/1, 150/1, 155, díl 611/2, 689/11, 1740/22, 1740/96, 1761/392, 1761/394, 1761/395, 1761/396, 1761/397, 1761/403, 1761/407, 1761/409, 1761/410, 1767/1, 1767/15, 1767/21, 1794, 2235/1, 2423/3, 2423/17, 2423/18, díl 2657, 2661/3, 2742/60, 2747/61 2. záměr požádat Hlavní město Prahu o svěření vybraných pozemků a budov v k. ú. Horní Měcholupy, a to pozemků parc. č.: 509/94, 509/249, 509/250, 509/280, 509/281, 509/282, 509/283, 509/284, 509/285, 509/286, 523/96, 523/98, 523/194, 523/195, 523/196, 523/197, díl 523/268, 523/442, 523/443, 523/444, 523/449, 523/558, díl 523/742, 523/614, 523/615, 523/616, 523/617, 528/1, 528/2, 528/3, 528/4, 528/5, 528/6, 531, 600/1, 600/4, 601/1, 601/55, 601/142, 601/124, 601/132, a budov bez č. p. na pozemcích parc. č. 528/2, 528/3 a 528/6 3. záměr aktualizovat žádost o svěření vybraných pozemků v k. ú. Hostivař, a to parc. č. 149/2, 150/2, 150/3, 151/2, 1761/335, 1761/336, 1785/5, 1811 a 1186, 2413/42, 2742/1 4. záměr požádat Hlavní město Praha o odsvěření pozemku 1762/1 v k. ú. Hostivař c) p o v ě ř u j e starostu MČ Praha 15 požádat o odsvěření pozemku a o svěření pozemků a budov dle bodu b) tohoto usnesení T: Z: Ing. Pavel Klega Zodpovídá: Ing. Pavel Klega, Na vědomí: OM, OD, OŽP, OE

11 číslo R Název: Záměr umístění nových informačních stojanů a údržba stávajících informačních panelů a prvků Stezky historií Hostivaře a) s c h v a l u j e 1. záměr umístění nových informačních stojanů v Hostivaři a Horních Měcholupech 2. prodloužení platnosti povolení umístění stávajících informačních panelů 3. uzavření smlouvy o dílo na údržbu informačních panelů, stojanů a exteriérového mobiliáře prvků Stezky historií Hostivaře s občanským sdružením Gostiwar, o. s., se sídlem Záveská 872/4, Praha 15 Hostivař, IČ: ve výši odměny 3.000,- Kč/měs. b) p o v ě ř u j e 1. odbor majetkový realizací záměru dle bodu a) 1. tohoto usnesení T: odbor majetkový zajistit prodloužení platnosti umístění panelů dle bodu a) 2. tohoto usnesení T: odbor majetkový k uzavření smlouvy o dílo dle bodu a) 3. tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec vedoucí OM Na vědomí: OM, OŽP, OE

12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA číslo R Název: Smlouva o nájmu pozemku parc. č v k. ú. Hostivař a) b e r e n a v ě d o m í žádost pana Romana Novotného, bytem U Továren 688/10, Praha 10, o převod nájmu pozemku parc. č o výměře 96 m² v k. ú. Hostivař, ulice U Továren u č. p. 688/10, Praha 10 po zemřelé matce Zdeňce Novotné, na dobu neurčitou za úplatu podle cenového věstníku MF ČR č. 01/2010 za účelem využití pozemku jako zahrady b) s c h v a l u j e převod nájmu nemovitosti pozemku parc. č o výměře 96 m² v k. ú. Hostivař mezi MČ Praha 15 a Jaroslavem Blažkem, bytem Herbenova 728/48, Praha 10, po zemřelé Marii Blažkové, za účelem využití pro zahradu na dobu neurčitou za úplatu ve výši 1440,-- Kč/rok podle cenového věstníku č. 01/2010 c) u k l á d á OM uzavřít smlouvu o nájmu nemovitosti podle bodu b) tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OŽP

13 číslo R Název: Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na parcele parc. č. 509/96, 508/4, 508/3, 508/2, vše k. ú. Horní Měcholupy a) b e r e n a v ě d o m í žádost projektanta RWE Plynoprojekt, s. r. o. se sídlem U Plynárny č. p. 223/42, Praha 4, IČ: , pověřeného investorem Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská a. s. se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, IČ: , zastoupené Jindřichem Zengerem, zaměstnancem PPD, a. s. na základě plné moci ze dne o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu a povinnosti smluvních stran uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu Výměna dvou stávajících souběžně vedoucích VTL plynovodů DN 500 na pozemcích parc. č. 509/96, 508/4, 508/3, 508/2, vše k. ú. Horní Měcholupy b) s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, spočívající v právu povinnosti smluvních stran uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene za úplatu ve výši ,- Kč na stavbu Výměna dvou stávajících souběžně vedoucích plynovodů DN 500 na pozemcích MČ Praha 15, parc. č. 509/96, 508/4, 508/3 a 508/2, vše k. ú. Horní Měcholupy, obec Praha v celkové délce 60 bm c) u k l á d á majetkovému odboru zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu b) tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM

14 číslo R Název: Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na parcele parc. č. 148/1, k. ú. Hostivař a) b e r e n a v ě d o m í žádost investora spol. Telefonica 02 Czech Republic, a. s., IČ: , zastoupené na základě plné moci ze dne spol. TEMO-TELEKOMUNIKACE, a. s., IČ: , se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku č. p. 233/15, zastoupenou zaměstnancem Jiřím Gruntem na základě pověření ze dne o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu a povinnosti smluvních stran uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, tj. ochranných HDPE trubek v počtu 2 ks pro optický kabel na pozemku MČ Praha 15 parc. č. 148/1, k. ú. Hostivař, obec Praha b) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení úplatného věcného břemene v hodnotě ,-- Kč spočívajícího v umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, tj. ochranných HDPE trubek v počtu 2 ks pro optický kabel na pozemku MČ Praha 15 parc. č. 148 /1, k. ú. Hostivař, obec Praha c) u k l á d á majetkovému odboru zajistit uzavření smlouvy o budoucí zřízení věcného břemene dle bodu b) tohoto usnesení T: smlouvě o Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM

15 číslo R Název: Smlouva o smlouvě budoucí o nájmu nebytového prostoru spolu s obsahem vlastní smlouvy nájemní v 1. NP Tenisová č. p. 981, Praha 10 - odběrová místnost biologického materiálu a prostor sociálního zázemí a) s c h v a l u j e uzavření smlouvy budoucí o nájmu nebytového prostoru spolu s obsahem vlastní smlouvy nájemní v 1. NP Tenisová č. p. 981 v Praze 10 o výměře 19,09 m 2 mezi MČ Praha 15 a paní Jarmilou Bosákovou, bytem V Bytovkách 1518/27, Praha 10 Uhříněves, PSČ , IČ: rozhodnutí o registraci NZZ ze dne , číslo MHMP/128733/06/ZDR vydané: MHMP Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, PSČ , na dobu určitou 10 let s počátečním nájemným ve výši Kč 872,--/m 2 /rok účel nájmu - odběrová místnost biologického materiálu a prostor sociálního zázemí b) u k l á d á OM zajistit uzavření Smlouvy budoucí o nájmu nebytového prostoru spolu s obsahem vlastní smlouvy nájemní dle bodu a) tohoto unesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM

16 číslo R Název: Zplnomocnění k podávání stanovisek jménem Městské části Praha 15 a) z p l n o m o c ň u j e kompetenčně příslušnou radní/příslušného radního k podávání stanovisek jménem Městské části Praha 15 T: od Z: kompetenčně přísl. radní b) u k l á d á kompetenčně příslušné radní/příslušnému radnímu informovat o podání stanoviska jménem Městské části Praha 15 ostatní členy Rady MČ Praha 15 T: od Z: kompetenčně přísl. radní Předkladatel: Ing. Pavel Klega, Zodpovídá: kompetenčně příslušný radní Na vědomí: všem vedoucím odborů

17 číslo R Název: Návrh na poskytnutí uvolněného bytu č. 2, vel. 1+1, Štěrboholská 430/34, Praha 10 paní Ireně Fajnorové a) s c h v a l u j e 1. poskytnutí bytu č. 2, vel. 1+1, Štěrboholská 430/34, Praha 10 paní Ireně Fajnorové, Zápasnická 882/6, Praha uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, vel. 1+1, 1. podlaží, Štěrboholská 430/34, Praha 10 s paní Irenou Fajnorovou na dobu určitou od do s počátečním nájemným ve výši Kč 69,83/m 2 /měsíc b) u k l á d á odboru majetku administrativně zajistit plnění bodu a) 2. tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM

18 číslo R Název: Jmenování do funkce vedoucího živnostenského odboru a) b e r e n a v ě d o m í zprávu výběrové komise z výběrového řízení na funkci vedoucího živnostenského odboru b) j m e n u j e do funkce vedoucího živnostenského odboru pana Ing. Petra Třeštíka ke dni c) s c h v a l u j e panu Ing. Petru Třeštíkovi plat v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a s organizačním řádem Úřadu MČ Praha 15 ve 12. platové třídě s příplatkem za vedení a osobním příplatkem v souladu s vnitřními předpisy Úřadu MČ Praha 15 s účinností od d) u k l á d á tajemníkovi úřadu informovat uchazeče o výsledku výběrového řízení a provést personální úkony v souladu s tímto usnesením T: Z: Ing. Tampa Předkladatel: Ing. Robin Tampa, tajemník Zodpovídá: Ing. Robin Tampa, tajemník Na vědomí: odd. personální a mzdové

19 číslo R Název: Objednávka jednostupňové projektové dokumentace vnitřních úprav budovy MŠ Milánská 472, Praha 10 a) s c h v a l u j e vystavení objednávky pro MILOTA Kladno, spol. s r. o., Huťská 1557, Kladno, IČ: na zhotovení jednostupňové projektové dokumentace vnitřních úprav budovy MŠ Milánská 472, Praha 10, za cenu ,- Kč vč. 20 % DPH b) u k l á d á zajistit vystavení objednávky dle bodu a) tohoto usnesení T: Zodpovídá: Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM Na vědomí: OM, EO, OŠKZ

20 číslo R Název: Ukončení smluvních vztahů u nebytových prostor - vypořádání a) b e r e n a v ě d o m í 1. dopis společnosti D.O.G., a. s. (IČ: ) 2. dopis společnosti SC Invest a. s. (IČ: ) 3. návrh předkladatele b) s c h v a l u j e 1. návrh předkladatele související s narovnáním smluvních vztahů se společností D.O.G., a. s. (IČ: ) z Dohody o správě a provozování části Areálu sportovních a volnočasových aktivit č. 1192/2007 a Smlouvy o nájmu č. 1735/2009 v termínu do návrh předkladatele související s narovnáním smluvních vztahů se společností SC Invest a. s. (IČ: ) ze Smlouvy o nájmu č. 1570/2008 v termínu do c) u k l á d á 1. OM informovat společnosti D.O.G, a. s. a SC Invest, a. s. o tomto usnesení KT: předkladateli postupovat při narovnání smluvních vztahů podle jeho návrhu KT: Z: M. Frauenterka Předkladatel: Zodpovídá: Na vědomí: Michal Frauenterka, radní Michal Frauenterka, Ing. Vilém Moravec, vedoucí OM OM

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu nebytových prostor a věcí movitých restaurace Victoria

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6. 1 z 26 7.7.2014 13:05 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 103. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 26. 6. 2014 09:00 (usn. č. 5298/103 - usn. č. 5371/103)

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 5. března 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 77 konané dne 5. 10. 2009 389/2009 402/2009 Přítomni : zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof (vyjma body 3-5), ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 24 konané dne 8. 8. 2011 USN RM 277/2011 298/2011

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 24 konané dne 8. 8. 2011 USN RM 277/2011 298/2011 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 24 konané dne 8. 8. 2011 277/2011 298/2011 Přítomni: zástupci starosty Ing. Jiří Vintiška, Mgr. Jana Kopecká Ing. Michal Motyčka, Ilona Bervicová tajemnice

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Rada MČ Praha 10 2. zasedání ZMČ Praha 10 dne 26. 1. 2015 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Důvod předložení: 94 odst. 1 a 70 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 24. zasedání dne 12.12.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 1109/R24/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o situaci v Městské části Praha - Dolní Měcholupy za únor 2010 2) Navýšení kapacity ZŠ - informaci

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Z 8. SCHŮZE. rok 2015. účelem. hlasí. sou. důvodové zprávy a u kládá Mgr. sch. zprávy. Mgr. schválení. valuje

Z 8. SCHŮZE. rok 2015. účelem. hlasí. sou. důvodové zprávy a u kládá Mgr. sch. zprávy. Mgr. schválení. valuje USS NESENÍ Z 8. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 21. 4. 2015 USNESENÍ Č. 274/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 2A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 Radaa města po projednání sou hlasí

Více

Zápis z 14. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 5. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 14. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 5. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 14. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 5. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 1 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina Ing. Jiří Pařízek, Ing. Petr

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více