Výroční zpráva Srdce na dlani, nadační fond. (dále jen NF SND nebo SND )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2011. Srdce na dlani, nadační fond. (dále jen NF SND nebo SND )"

Transkript

1 Výroční zpráva 2011 Srdce na dlani, nadační fond (dále jen NF SND nebo SND ) IČ: Sídlo: U Lužického semináře 108/36, Praha Výkonná ředitelka Nadačního fondu SND: Tereza Stopková Mobil: Číslo účtu: /2700

2 1) Účel nadačního fondu: 1. Rozvoj účinné podpory malých dětských domovů zajišťujících chod tzv. rodinných buněk v rámci dětského domova. 2. Podpora rozvoje dětí a jejich vzdělání, která směřuje zejména k: a) vytvoření motivujícího prostředí pro budoucí profesní uplatnění dětí z dětských domovů; b) pomoci dětem z dětských domovů v začlenění se do společnosti; c) pomoci ve vytváření pracovních možností pro děti z dětských domovů, které chtějí a mají předpoklady uplatnit se v pracovním procesu; d) zlepšení kvality života dětí v dětských domovech; e) podpoře dětských domovů v organizování sportovních a kulturních aktivit; f) podpoře výchovné činnosti v dětských domovech; g) pomoci zajistit psychologické poradenství pro děti z dětských domovů; h) podpoře vzdělání dětí z dětských domovů (i formou stipendií či studijních pobytů). 2) O nadačním fondu Nadační fond Srdce na dlani drží patronát nad čtyřmi dětskými domovy (DD Tisá, DD Černá Voda, DD Litoměřice a DD Krásná Lípa). Principem fungování NF SND je zprostředkování patronátu jedné společnosti vždy nad jedním dětským domovem. Tím je zajištěn osobní kontakt dětí a personálu dětských domovů se zástupci těchto společností. Klademe si za cíl pomáhat dětem v dětských domovech, a to nejen po materiální stránce. Jedním z našich hlavních cílů je pomoci dětem snáze se integrovat do společnosti po opuštění dětského domova a naučit překonávat či pomoci jim překonat překážky, které jim často po opuštění domovů v životě vyvstanou. Za všechny zmiňme například menší zkušenost s praktickým životem mimo domov, nižší počítačovou gramotnost, menší motivaci něčeho dosáhnout, malý zájem o vzdělávání, nižší sebedůvěru, aj. Nedáváme dětem pouze dárky, snažíme se je především motivovat k lepším výkonům a podporovat je ve vzdělávání. Je pro nás důležité mít s dětmi osobnější vztahy, naše pomoc je cílená, konkrétní a především dlouhodobá.

3 JAK FUNGUJEME Nadační fond Srdce na dlani získává prostředky především od hlavních partnerů, jimiž jsou společnosti DELL Computer, spol. s r.o., NESS Czech s.r.o., a Oracle Czech s.r.o. Společně s těmito i dalšími partnery organizujeme a pořádáme mnoho charitativních projektů a akcí. Za všechny jmenujme sérii charitativních golfových turnajů, zážitkových víkendů nebo pravidelné Vánoční charitativní koncerty. V rámci činnosti nadačního fondu Srdce na dlani se věnujeme podpoře dětských domovů různým způsobem, a to především v dlouhodobém horizontu, ale také jednorázovou formou. Přes značnou obtížnost se nám podařilo navázat dlouhodobou spolupráci s výše uvedenými partnery, kteří nejen podporují naši činnost finančně, ale jejich zaměstnanci se aktivně podílejí na přípravách a průběhu rozličných akcí pro děti. Děti na oplátku otevřeně projevují své city a vznikají nová přátelství, která mnohdy trvají již několik let. HISTORIE Původní projekt Srdce na dlani byl založen společností DELL Computer CZ v roce 2003, která přijala záštitu nad Dětským domovem Tisá. Domov byl toho času v havarijním stavu a bylo nutné jej nejdříve, skrze materiální podporu, kompletně zrekonstruovat. Projekt tak napomohl kompletně vybavit tento domov nábytkem, rozvést rozsáhlou počítačovou síť včetně počítačů a dalšího vybavení v celkové hodnotě cca ,- Kč. O rok později, r. 2004, se k tomuto nadačnímu projektu připojila firma Oracle Czech. Společnost Oracle Czech obdobným způsobem podporuje Dětský domov Černá Voda, kde kromě materiální podpory, obnovení vybavení a příspěvků dětem na prázdninové pobyty u moře nebo na horách, vytváří zajímavé víkendové programy. Po čtyřletém úspěšném působení byl z tohoto nadačního projektu založen Nadační fond Srdce na dlani, a to za pomoci těchto společností. V roce 2010 do NF SND vstoupila, po předchozím úspěšném partnerství se společností LG Electronic CZ, s.r.o., společnost NESS Czech s.r.o., která si pod svá křídla převzala dva dětské domovy (DD Tisá a DD Krásná Lípa). Za dobu společného působení zmiňované společnosti darovaly dětským domovům miliónové částky, což umožnilo významně renovovat tyty domovy a vybavit je technikou na úrovni běžných domácností. Díky dlouhodobé spolupráci a zkušenostem lze dnes směle říci, že se

4 podařilo stavebními úpravami vytvořit v domovech Tisá a Černá Voda téměř rodinné prostředí. Zpočátku projektu nadačního fondu Srdce na dlani se tedy pomoc dětským domovům soustředila zejména na materiální pomoc. Nyní, když jsou domovy potřebně vybaveny, se zaměřujeme na vzdělávání, rozvoj mimoškolních aktivit dětí, zážitkové programy, podporu budoucího profesního uplatnění dětí atd.

5 3) Projekty PROJEKT MOTIVAČNÍ PROGRAM Cílem tohoto programu, který byl prvním projektem Nadačního fondu Srdce na dlani a který stále považujeme za stěžejní, je vedení dětí k větší zodpovědnosti ve studiu, v přístupu ke svým spolužákům, kamarádům a ke svému okolí. Děti byly v průběhu roku, tak jako v předchozích letech, hodnoceny systémem bodování ve třech kategoriích - školní výsledky, mimoškolní činnost a chování. Odměnou bylo na základě dosažených výsledků jednorázové kapesné, za které si děti plní své sny a pořizují například knihy, CD, oblečení či sportovní vybavení. Druhá část kapesného byla již tradičně realizována formou poukázky a je určena na nákup věcí, které musí dítě nejprve konzultovat se svými vychovateli. Vyhlášení vítězů motivačního programu proběhlo opět přímo v dětských domovech, a to za účasti zástupců společností DELL Computer, Oracle Czech nebo NESS Czech. PROJEKT PRÁZDNINOVÉ PRAXE Cílem projektu, který byl spuštěn r poprvé, je pomoci připravit děti na přechod ze školního prostředí do praktického pracovního života. Dětem je zajištěna praxe v oboru, který studují, a to v Praze. Chceme, aby děti poznaly pracovní prostředí v jednotlivých konkrétních firmách, chceme je vést k pochopení osobní zodpovědnosti za prosazení se v životě a podpořit je v získání pracovních návyků. Neméně důležitý je sociální kontakt v prostředí, se kterým děti nemají v rámci svého pobytu v dětském domově možnost se setkat. V souvislosti s tímto programem se děti musí o sebe po dobu 14 dní starat, nakoupit si, uvařit, dopravit do zaměstnání, umět si správně rozvrhnout finance a čas. Nadace dělá kontrolu a dohled jen okrajově, aby nebylo kontraproduktivně zasahováno do programu a rozvrhu dětí.

6 PROJEKT PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ PÉČE Tento projekt byl realizován pravidelně 1x týdně v každém domově návštěvou pedagogicko psychologického poradce/pedagoga (Mgr. Petr Šusta - DD Tisá, DD Litoměřice, DD Krásná Lípa) a psychologa (Mgr. Filip Jadlovec - DD Černá Voda). Tato činnost je zaměřena zejména na: 1) osobnostní rozvoj - děti se reflexivní i zážitkovou formou pod odborným vedením mohou zdokonalovat v oblastech klíčových osobnostních kompetencí, jako jsou: porozumění sobě samému, získání nových či prohloubení dosavadních znalostí či dovedností, identifikace schopností, práce se sebou samým a s tématy - seberozvoj, sebepoznání, sebeúcta, aj. 2) sociální rozvoj - akcentována jsou témata, se kterými se lze v prostředí domova setkat jen omezeně nebo vůbec, sociální percepce (vnímání a porozumění druhým), rozvoj sociálních dovedností v klíčových oblastech společenského života (asertivita, mezilidské vztahy, adaptabilita, atd.) 3) mravní rozvoj - důraz je kladen na morální rozměr jednání a chování člověka, prohloubení dovednosti řešení mravních dilemat, mravní posuzování životních situací, apod. Tématy tohoto projektu nejsou témata teoretická, ale klient sám a jeho osobnost. Vhodným a citlivým vedením dětí je ovlivňována jejich osobnost v souladu se stanoveným programem. Kurz nemá pevnou vnitřní strukturu, ale je modifikován dle aktuálních potřeb klienta. Metodika práce se opírá o principy zážitkové pedagogiky a pedagogicko psychologického poradenství širší kontextualizace témat, pedagogika osobnostní a sociální výchovy, provázející výchova, vztažení témat k reálnému životu. Kurzy jsou vhodné pro děti s obtížemi v osobnostní rovině (stud, nervozita, vztah k vlastnímu tělu např. sebepoškozování, prožívání, hodnoty, postoje, atd.), sociální rovině (nedostatečná schopnost prosadit se, nevyhovující úroveň komunikace, nedostatečná adaptabilita, obtížně zvládané mezilidské vztahy, kooperace, atd.) i pro děti zcela bez obtíží. Individuální poradenská péče vybraným klientům byla zaměřena především na: - diagnostiku a nápravu specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dyspraxie, atd.), popř. specifických poruch chování. Program je realizován v těchto fázích: a) identifikace vhodných klientů - konzultace s vedením domovů, s vychovatelkami, případně s učiteli, analýza školní úspěšnosti, popř. rozřazovací diferenciální diagnostika

7 b) diagnostika vzdělávacích či výchovných obtíží - pedagogicko psychologická diagnostika specifických poruch učení - dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dyspraxie, atd., vedoucí k určení problému a jeho příčin c) stanovení individuálního programu pro vybrané klienty - v souladu s výsledky diagnostiky stanovení nápravného programu každému klientovi na míru, stanovení kritérií úspěšnosti d) realizace nápravného či rozvojového programu - využití vhodných metod a technik k nápravě či úpravě intenzity potíží e) hodnocení úspěšnosti programu - vyhodnocení reálných výsledků, porovnání reálných výsledků s kritérii úspěšnosti, spolupráce s vedením domovů, s vychovatelkami, případně s učiteli, stanovení úspěšnosti programu - pedagogické poradenství, zaměřené na problematiku zhoršené školní úspěšnosti dítěte. Poradenství je vedeno směrem k zlepšení školních výsledků dětí, avšak bez diagnostikovaných SPU (viz výše). Poradenství využívá zejména nácvikových metod v rámci korekce či tvorby učebních dovedností a návyků, zejména v oblasti mimoškolní přípravy dětí na vyučování, skládání zkoušek (dílčích, závěrečných, přijímacích), poznání vlastních učebních stylů, tvorby učebního plánu atd. Důvěrník - tato specifická role vyplynula sama v průběhu práce s dětmi, kdy se podařilo zcela spontánně navázat důvěryplné a především lidské vztahy mezi psychologem a dětmi. U dětí má toto pravidelné setkávání velký ohlas, děti se na ně těší a díky vzájemné důvěře se otevřel prostor pro vyjádření (a následné řešení) potíží či starostí, které jsou pro děti obtížně sdělitelné či řešitelné např. s personálem domovů.

8 PROJEKT MOTIVAČNÍHO PROGRAMU PRO TETY V letošním roce bylo navázáno na projekt Motivační program pro tety. Cílem tohoto projektu je rozšířit stávající portfolio aktivit nadačního fondu směrem k podpoře vychovatelů a vychovatelek (tet a strejdů) v dětských domovech. Domníváme se, že podpora právě těchto pracovníků, kteří tráví s dětmi svůj veškerý pracovní čas, je velmi vhodným doplňkem aktivit stávajících, v konečném důsledku se jedná o nepřímou podporu výchovy dětí, neboť kvalitní a motivovaný personál domovů je naprosto zásadní. Motivační program si klade za cíl motivovat tety a strejdy k nadstandardním činostem, jdoucím nad rámec plnění běžných pracovních povinností, a takové vychovatele/vychovatelky vhodným způsobem odměnit individuální cenou. Činnosti vychovatelů a vychovatelek jsou celoročně monitorovány a následně hodnoceny, a to z několika stran. Celkové hodnocení se opírá o: - názor vedení domova, kdy je vedením navrženo konkrétní jméno pro ocenění - hodnocení dětí, kdy děti několikrát ročně hodnotí své vychovatele prostřednictvím anonymních dotazníků - názor nadačního fondu, který sestává jako průsečík hodnocení ředitelky nadace, členy správní rady a psychologa/poradce, který do domovů pravidelně dojíždí Ceny jsou předány vždy jednou ročně v průběhu Vánočního charitativního koncertu. V letošním roce byly udělena individuální cena paní Bc. Radce Badinkové z Litoměřic, jako ocenění její dlouholeté, obětavé a nadstandardní práce.

9 4) Akce ZÁŽITKOVÉ VÍKENDY Pravidelně jsme v tomto roce pro děti pořádali zážitkové víkendy v Praze. Děti byly ubytovány v hotelu a jejich program byl pestrý a nabitý. S dětmi jsme víkend předem konzultovali a ty si samy mohly vybrat, jaký program je bude nejvíce bavit. Nikdy nechybělo kino, prohlídka zajímavého místa v Praze, velmi oblíbený byl aquapark s tobogány, divadlo nebo muzikál a v neposlední řadě i nákupy za odměny v motivačním programu. V roce 2011 byly realizovány čtyři zážitkové víkendy čtyř dětských domovů. ZÁŽITKOVÝ VÍKEND PRO DD LITOMĚŘICE Ve dnech proběhl již tradiční víkend pro první dětský domov, o který se Srdce na dlani s pomocí patrona, společnosti Dell, stará. V pátek hned po příjezdu děti shlédly muzikál Johanka z Arku, menší dětičky šly na procházku a zmrzlinu. Sobotní den byl plný zážitků. Nově jsme zkusili lanové centrum, kde děti vyšplhaly nejvýš, co to šlo, pochopitelně pod vedením instruktorů. Odpoledne byla kinománie, cukrárna a procházka Prahou. Večer nechyběl tradiční bowling. Ten probíhá pravidelně a máme už opravdové mistry, co mají skóre jako profesionálové. Poslední den jsme zakončili návštěvou Aquaparku, kterému patří poděkování za pravidelnou slevu na vstupném. K obědu byla dobrá svíčkové v Kolibě na Chodově a pak jsme ještě stihli prohlídku Technického muzea. Byl to prima víkend, poděkování patří paní Jitce Raškové ze spol. Dell za pomoc s dětmi během celého programu!

10 ZÁŽITKOVÝ VÍKEND PRO KRÁSNOU LÍPU Dlouho očekávaný víkend konečně přišel poslední týden v červnu. Hned po příjezdu byl na programu muzikál Kat Mydlář v divadle Broadway, cukrárna pro menší účastníky a procházka po Praze. V sobotu děti pokračovaly v nabitém programu. Šplhaly do výšek v Lanovém centru, vše pochopitelně pod dohledem zkušených instruktorů, k obědu byl řízeček s bramborem a odpoledne kino dle vlastního výběru filmu. Ve večerních hodinách tradiční bowling a rychle odpočinout do postýlek, protože poslední den se šlo do Auquparku, na motokáry a závěrečné nákupy. ZÁŽITKOVÝ VÍKEND PRO ČERNOU VODU Po dlouhé cestě konečně dorazila Černá Voda do Prahy. Ještě týž den jsme stihli prohlídku Mořského světa, bowling a večeři v hotelu Fortuna Rhea. Sobotní program byl plný už od rána, lanové centrum Proud, v kině byla největší účast na Šmoulech a večer byl zakončen muzikálem Osmý světadíl. V neděli jsme se vykoupali v Auquaparku a příjemně unaveni po obědě dětičky odjely zpět domů. S celým víkendem pomáhala paní Dita Tlustá ze spol. Ness, která kolem sebe měla stále skupinku nejvěrnějších kamarádů. ZÁŽITKOVÝ VÍKEND PRO TISOU Tisá byla poslední domov v letošním roce, pro který jsme připravili víkend na přání. Poprvé jsme zahrnuli do programu Cirkus Humberto a volba byla výborná, protože jsme se trefili do vkusu všem věkovým kategoriím. Měli jsme ubytování v hotelu Fortuna Rhea na Praze 10, zahráli jsme si bowling, navštívili Technické muzeum a projeli se loďkou po Vltavě. Nechybělo tradiční kino a pro větší bylo překvapení v podobě lístků na muzikál Dracula v divadle Hybernia. Adrianka oslavila v Praze svoje 4. narozeniny a nadační fond pro ni nachystal ovocný dort. V neděli jsme stihli lanové centrum a návštěvu Dinoparku. Dětem se líbila možnost výběru oběda v restauracích, samy si ho zaplatily a řádně vyúčtovaly nadaci. Odpoledne jsme se rozloučili v nákupní galerii Harfa.

11 VYHLÁŠENÍ MOTIVAČNÍHO PROGRAMU PRO DD KRÁSNÁ LÍPA 9.2. Dne 9.2. jsme zavítali společně s Ditou Tlustou ze společnosti Ness do DD v Černé Vodě. Zde se bohužel nepovedlo nikomu dosáhnout na 1. místo, ale měli jsme 5x 2. místo a 9x 3. místo. Také tady ti nejlepší dostali mobilní telefon. Děti pro nás měly překvapení a dárky v podobě obrázků a výrobků. Podařilo se nám také setkání s psychologem Filipem, který za dětmi pravidelně dojíždí a mohl nás informovat, jaké jsou výsledky a úspěchy spolupráce.

12 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ MOTIVAČNÍHO PROGRAMU V DD ČERNÁ VODA Ve středu se Hanka Hujberová s Ditou Tlustou ze společnosti Ness vypravily do dětského domova v Černé Vodě, aby tam vyhlásily výsledky Motivačního programu za 2. pololetí. Máme velikou radost, že se většina dětí dosáhla na ocenění za místo, děti oproti prvnímu pololetí na sobě zapracovaly (v únoru jsme žádné první místo neměli). Z 18ti dětí se 2 umístily na prvním místě (Lukáš a Adélka), 9 na druhém místě a 5 na třetím místě. Dále děti obdržely od Nadačního fondu Srdce na dlani stolní hry a od Nessu hromadu bloků a nástěnky, kde si mohou vystavovat fotky ze společných akcí nebo obrázky, které namalují. VYHLÁŠENÍ MOTIVAČNÍHO PROGRAMU PRO DD LITOMĚŘICE Předání ocenění proběhlo v dětském domově za přítomnosti člena správní rady Víta Šuberta a ped. psych. poradce Petra Šusty. Ceny vyhlásila Tereza Stopková z NF Srdce na dlani. Odměnu získalo 15 dětí, ale nikomu se nepodařilo dosáhnout na 1. místo. Popřáli jsme dětem pěkné prázdniny, hodně sluníčka a plno příjemných zážitků. VYHLÁŠENÍ MOTIVAČNÍHO PROGRAMU PRO DD TISÁ V Tisé se v prvním pololetí roku 2011 nikomu nepodařilo dosáhnout na první místo, ale vše si děti vynahradily na místech II. a III. Celkově se umístilo 14 dětí a největší počet bodů získal právě jeden z nejmenších - Míša. Ceny předával Vítek, Eva a Tereza, po oficiální části jsme se odebrali s dětmi do jejich pokojů, kde nám ukázaly novinky, sportovní nebo počítačové dovednosti.

13 BŘEZNOVÁ LYŽOVAČKA V JESENÍKÁCH Březnová lyžovačka v Jeseníkách byla první společná aktivita zaměstnanců společnosti Ness s dětmi z dětského domova Černá Voda, Strávili jsme víkend (pátek večer neděle) v Černé Vodě a blízkém okolí (nejen) společným lyžováním. Každý instruktor / dospělák dostal na starost dítko / děti z dětského domova a věnoval se mu (jim). Akce se velice vydařila, všichni si víkend užili a těší se na další společné zážitky někdy příště!

14 VELIKONOČNÍ TRHY Společnost Ness a společnost Dell během velikonočních svátků uspořádala pro své zaměstnance velikonoční výstavky výrobků dětí z dětského domova Černá Voda, Krásná Lípa a Litoměřice. Každý mohl zakoupit a přispět libovolnou částkou. Celkově jsme vybrali ,-Kč, tato částka poputuje zpět k dětem přispějeme jim na prázdninový výlet s kapesným a možná zbyde i na nákup materiálu pro další užitečné výrobky.

15 CHARITATIVNÍ GOLFOVÝ TURNAJ SPOLEČNOSTI NESS pořádala společnost Ness ve Vysokém Újezdě dobročinný golfový turnaj ve prospěch Nadačního fondu Srdce na dlani. V resortu Albatross se ho zúčastnili zástupci společnosti Ness i její obchodní partneři. Počasí turnaji přálo, věříme, že si ho všichni golfisté užili. Na závěr proběhly soutěže pro zpestření (např. prostřelování golfového vozíku). V rámci turnaje proběhla též tichá aukce výrobků dětí z dětských domovů Černá Voda, Krásná Lípa, Litoměřice a Tisá. Prodaly se všechny výrobky: krásné vázy, obrázky, golfové míčky z perníku nebo drobnosti z keramiky. Výherci turnaje převzali krásné ceny z keramiky (ozdobné kachle s golfovou tematikou), které vytvořily děti z DD Tisá. Golfového turnaje se v roli hostesek zúčastnily děti z DD Černá Voda za Ness děkujeme Lukášovi, Danovi, Báře a Radce za jejich pomoc. Odpoledne si děti zpestřily hraním golfu odpalováním a patováním. Dohromady jsme na turnaji vybrali ve prospěch Nadačního fondu Srdce na dlani Kč na podporu projektů nadačního fondu a partnerských dětských domovů.

16 ORACLE PERFORMANCE TOUR 2011 Společnost Oracle na podporu Nadačního fondu v roce 2011 připravila 3 golfové charitativní turnaje - Oracle Performance Tour května 2011 Beřovice 15. června 2011 Cihelny 25. září 2011 Ypsilon Liberec Na posledním turnaji byl připravený program pro děti, návštěva zábavního parku Babylon v Liberci a golfová akademie pro děti. Ceny předávala a vyhlašovala patronka NF Srdce na dlani Jitka Kocurová. V rámci celé série Oracle Performance Tour 2011 společnost Oracle přispěla Nadačnímu fondu Srdce na dlani částkou ,-Kč. Gratulujeme vítězům a přejeme dětským domovům podporovaných nadací Srdce na dlani, aby prostředky vybrané během Oracle Performance Tour 2011 pomohly uskutečňovat jejich projekty a vize.

17 PRO DĚTI A S DĚTMI ANEB VÍKEND V ČERNÉ VODĚ Zaměstnanci Ness spolu se svými ratolestmi se o víkendu vypravili za dětmi z Dětského domova Černá Voda a strávili tam aktivitami nabitý víkend. Počasí jim přálo, takže stihli vše, co plánovali a ještě něco navíc. V sobotu nejprve vytáhli a oprášili pohorky a vydali se na turistický pochod Rychlebská 20, 30, 40. Absolvovali speciální trasu s naučnou stezkou v délce 7 km. Pochod si děti i dospěláci skutečně užili, sluníčkové počasí, krásné lesy, skalní vyhlídky, zřícenina Rychleby, potok, objekt Tančírna. Výsledný čas v cíli 3 hod 50 min vypovídá, jak se účastníkům trasa líbila a že toho skutečně moc viděli. Poté se vydali o kousek dále do Javorníka na prohlídku zámku Jánský Vrch, ochutnali výbornou zmrzlinu pod zámkem a najedli se v restauraci v Bílém Potoce. V domově si všichni dali všichni společně fotbálek, nedostatek zkušeností byl kompenzován zápalem a nadšením, opekli se klobásky, a když se setmělo, děti pouštěli lampióny přání. V neděli se účastníci zájezdu vydali směr Zlaté Hory, je tam totiž hornický skanzen a naučná stezka Údolí ztracených štol. Víkend se všem moc líbil, akorát to strašně rychle uteklo

18 VELTRUSY PODRUHÉ, ALE NE NAPOSLEDY Poslední dubnový den proběhl druhý (a nutno dodat, že tentokrát úspěšný) pokus o dobrovolnickou aktivitu. Tým 48 dobrovolníků složený z nesáků, jejich partnerů, dětí i rodičů a dětí z dětských domovů Černá Voda a Litoměřice s jejich vychovateli se vydal do Veltruského zámku napravit, co před devíti lety velká voda napáchala. Práci jsme si rozdělili mezi čtyři samostatné, ale úzce spolupracující týmy, chopili se nářadí a vrhli se do práce. Sběrači sbírali popadané a uřezané větve a odváželi je týmu Paličů, který pak navezený materiál žehem redukoval. Střihači mezitím vyřezávali výmladky a náletové dřeviny. Speciální úkol měl tým Kopáčů, kteří hledali a obnažovali v nepřístupním terénu základy historické hájenky Na Vysouši, která byla v roce 1945 zničena výbuchem uskladněné válečné munice. Počasí k nám tentokrát bylo přívětivější a k práci nám zpočátku svítilo sluníčko. Nebe se zkazilo až úderem třetí odpolední, déšť ale naštěstí přišel, až když jsme měli většinu práce za sebou. Za odvedenou práci nás čekala zasloužená odměna. V poledne dozlatova opečené buřtíky, odpoledne přednáška od kastelána Pavla Eclera a prohlídka výstavy historie myslivosti a historických kočárů. Někteří promočení, ale všichni v dobré náladě jsme k večeru vyrazili domů. Všem zúčastněným děkujeme za jejich čas, dobrou náladu a odvedenou práci.

19 POSLEDNÍ DEN PRÁZDNIN V TISÉ Každoročně pořádáme rozlučku s prázdninami, tradičně vše připravil Marek Blažek s Davidem Krausem, tentokrát přijela Aneta Vignerová, která měla připravenou oblíbenou autogramiádu MISS. Děti se rozdělily do 4 bojových kmenů, tančily, zpívaly, opékaly buřty a účastnily se soutěže Děcák hledá talent. Počasí nebylo úplně nejteplejší, ale nepršelo a celý den jsme mohli strávit venku. Přijeli kamarádi ze společnosti Dell, revizorka SND Eva Pavlíčková a ped. psych. poradce Petr Šusta s rodinou.

20 VÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ KONCERT NA PODPORU DĚTSKÝCH DOMOVŮ NF Srdce na dlani připravil díky pomoci významných technologických společností Dell Computer, Oracle a Ness Technologies 7. ročník vánočního benefiční koncertu. Příjemný středeční večer v Národním domě na pražských Vinohradech jako již tradičně patřil nejen zábavě, ale i velkorysosti. Byl kladen důraz nejen na inspiraci a zapojení nových mecenášů na financování projektů, které pomáhají dětem vkročit do života, ale i dát lidem možnost podílet se pozitivně na charitativní činnosti a motivovat je k dalším aktivitám. Hosty nejprve společně přivítali zástupci všech tří společností: Jiří Kysela (generální ředitel Dell Computer), Zdeněk Pilz (generální ředitel Oracle) a Hana Součková (marketingová ředitelka Ness) a výkonná ředitelka Nadačního fondu SND Tereza Stopková. Ta po představení aktivit Fondu a poděkování partnerům oficiálně zahájila kulturní část programu, kterou přítomné provedl moderátor večera Pavel Anděl. Hosté měli možnost zhlédnout bohatý program dětí z dětských domovů a následně i zlatý hřeb večera, koncert Moniky Absolonové. V průběhu večera došlo i na předávání cen za mimořádný přínos a dlouhodobou obětavou práci pro děti v dětských domovech. Plaketu a poukaz na zaslouženou zahraniční dovolenou převzala z rukou člena správní rady SND Víta Šuberta vychovatelka domova v Litoměřicích, paní Radka Badinková. Správní rada se rozhodla udělit plaketu významným dárcům panu Chadzivasilisovi a společnosti TEAM.cz. Stejně jako v uplynulých letech měli hosté možnost v průběhu večera podpořit Nadační fond zakoupením výrobků dětí z dětských domovů i přímými finančními dary. Celkově se během několika málo hodin podařilo vybrat více než korun. Tato částka pomůže dětským domovům financovat mimoškolní aktivity, kroužky a nakoupit sportovní vybavení.

21

22 SPARŤANSKÝ JEŽÍŠEK I LETOS ROZDÁVAL DÁRKY A PODPOŘIL SND I v letošním roce pamatovala Sparta na všechny děti, které nemohou strávit tyto nejkrásnější svátky se svou rodinou. Stalo se již tradicí, že HC Sparta zve na své poslední domácí utkání před Vánoci děti z dětských domovů, aby jim zpříjemnila čekání na tuto výjimečnou sváteční chvíli. Celé střetnutí je věnované právě jim. Kromě podívané z extraligového zápasu a prohlídky sparťanské kabiny si děti mohly užít i doprovodného programu, který pro ně Sparta připravila oblíbené vánoční tradice jako je třeba krájení jablíček, zajímavé soutěže, apod. Sparťanský ježíšek rozdával dárky 20. prosince v domácím utkání s Vítkovicemi. Po celý večer fanoušci, partneři klubu a všichni příznivci Sparty přinášeli dárky pod vánoční stromek a děti si po skončení utkání balíčky převzaly. Podpořit dětské domovy mohli všichni příchozí také zakoupením vlastnoručně vyrobených produktů od dětí z domovů. Srdce na dlani děkuje celé hokejové Spartě za spolupráci a dlouhodobou podporu!

23 PLNĚNÍ VÁNOČNÍCH PŘÁNÍ V DĚTSKÝCH DOMOVECH Každoročně nám do nadace přijde spousta dopisů od dětí, co si přejí najít pod stromečkem. My vše předáme k vyřízení Ježíškovi, v našem případě se koná sbírka zaměstnanců ve společnosti Dell, Ness a Oracle. Na nás pak je dárky nakoupit a zajet do všech našich dětských domovů, popřát krásné Vánoce a zanechat dárky pod stromečkem. Při naší návštěvě nemůžeme přímo vidět, jakou měli děti radost z dárků, ale vše si vynahradíme ze zaslaných fotografií. Dětský domov Tisá byl při naší návštěvě zahalen do sněhové nadílky. Vánoce dětem popřáli Eva Pavlíčková, Petr Šusta a Tereza Stopková, děti nám ukázaly ručně dělané vánoční výrobky, ozdobené stromečky v rodinách, Michal (18 let) je velký odborník na PC, který nám předvedl nejnovější zdokonalení svého vybavení. Ochutnali jsme vánoční cukroví, promluvili s dětmi o všech novinkách a vyrazili zpět k domovu.

24 Dětský domov Litoměřice navštívila skupina lidí z Dellu. Společně jsme se podívali na záznam videa z vánočního koncertu, kde děti vystupovaly, dozvěděli jsme se, kdo jede na prázdniny domů a kdo zůstává v domově a ti nejmenší vyprávěli, co všechno si přejí najít pod vánočním stromečkem.

25 Další milá návštěva nás čekala v Černé Vodě , kam přijela Dita Tlustá, Hana Hujberová za Ness a Tereza Stopková ze Srce na dlani. V tomto domově se hodně dětí chystalo domů na vánoční svátky a vedení domova připravilo Štědrý večer o dva dny dříve na Naši návštěvu a předání dárků příjemně zpestřilo Divadélko malé BO, které nám samo nabídlo spolupráci a připravení programu pro děti. Moc jim za představení děkujeme!

26 Do Krásné Lípy přijel ředitel z Oraclu pan Zdeněk Pilz, zakladatel nadace Vít Šubert, ped. psych. poradce Petr Šusta, revizorka Eva Pavlíčková a nejmilejší host byl náš štědrý dárce pan Tomáš Chadzivasilis s manželkou Klárou. Povídali jsme o novinkách s ředitelkou domova Janou Dykastovou, děti pro nás připravily vynikající cukroví, vánočku a chlebíčky. Společně jsme prožili pohodové odpoledne, děti zahrály na flétnu, zatančili Hip Hop a slečny předvedly taneční sestavu Africa.

27 5) Lidé, partneři, přátelé SPRÁVNÍ RADA NADAČNÍHO FONDU SRDCE NA DLANI Správní radu NF SND tvoří: Anna Berdychová čestná členka správní rady Jiří Kysela Eva Pavlíčková - revizorka Zdeněk Pilz Tereza Stopková Vít Šubert Dita Tlustá Ředitelkou a zároveň výkonnou organizátorkou nadačního fondu je paní Tereza Stopková, a to již od roku Její organizační dovednosti provází každou pořádanou akci spojenou s nadačním fondem, na starosti má mimo organizace také účetnictví, komunikaci s domovy i s partnery, velký čas pravidelně věnuje přípravám projektů a nových akcí a samozřejmě také hodnocení projektů proběhlých a jejich případné modifikace tak, aby účinnost vynaložených prostředků byla vždy co nejvyšší. Člověkem, jenž NF SND provází od jeho založení po dnešek je pan Vít Šubert,pracující ve společnosti Telefonica O2 jako Ředitel pro ICT a Presales. Díky jeho iniciativě proběhla např. rekonstrukce dětského domova v Tisé, příprava a uvedení do praxe Motivačního programu, propojení SND s HC Sparta Praha a mnoho jiného. Navštěvuje pravidelně dětské domovy o které se NF SND stará a řeší s jejich zástupci pravidelně problematiku dětských domovů s cílem co nejefektivnější podpory jejich potřeb a činností. Zdeněk Pilz pracuje ve společnosti Oracle Czech od roku 2010, v současné době jako generální ředitel. Aktivitám spojeným s nadačním fondem se věnuje jako zástupce vedení společnosti Oracle více jak rok a půl. Účast v nadačním fondu SND není jeho jediná mimopracovní aktivita, je zapojen v dalších jako Americká obchodní komora a Prague Business Club. Zdeněk Pilz má tři děti, ve volném čase se věnuje především rodině a mezi jeho záliby patří volejbal, tenis, golf, lyžování a motocyklový Trial, kde je držitelem několika titulů mistr ČR. V roce 2005 začala s NF SND spolupracovat paní Dita Tlustá, Senior Executive Assistant CEE ze společnosti NESS Czech s.r.o. (dříve Office Manager ve společnosti

28 Oracle Czech s.r.o.). Podařilo se jí aktivně zapojit zaměstnance společnosti NESS do aktivit spojených s NF SND a s DD Černá Voda a ve spolupráci s ostatními členy správní rady uvést do života projekty prázdninových praxí či individuální a skupinové pedagogicko psychologické péče pro děti. Jiří Kysela pracuje ve společnosti Dell Computers spol.s.r.o. již řadu let a vždy se zajímal aktivně o dění v NF SND. Navštěvoval dětský domov Tisá a s dětmi navázal osobní vztahy. V roce 2011 jako generální ředitel společnosti Dell vstoupil do správní rady NF SND a podílí se na řízení a chodu nadace. Nepostradatelným členem správní rady je revizorka Eva Pavlíčková, která spolupracuje s nadačním fondem od roku Anna Berdychová dlouhá léta pracovala jako marketingová ředitelka pro firmu Dell v Rakousku ve Vídni. S dětmi z DD Tisá se potkala poprvé už před 13 lety, když Dell ve spolupráci s firmou Sybase vyhlásil pro děti z Tisé výtvarnou soutěž a výherce (tehdy Tomáš Koky) obdržel od firmy Dell svůj první pořádný počítač. Anna Berdychová je čestnou členkou ve správní radě a podílí se na řízení a vedení aktivit.

29 GENERÁLNÍ PARTNEŘI NADAČNÍHO FONDU SRDCE NA DLANI DELL Computer, spol. s r.o. NESS Czech s.r.o. Oracle Czech s.r.o.

30 ODBORNÁ PODPORA Mgr. Petr Šusta pedagogicko psychologický poradce, supervizor Mgr. Filip Jadlovec psycholog, odborný poradce PATRONKA NF SRDCE NA DLANI Jitka Kocurová stála již při zrodu pilotního projektu, pravidelně za dětmi do dětských domovů jezdí, snaží se o zviditelnění nadačního fondu, stala se jeho mediální tváří a hlavně nejmilejší a jedinou patronkou Srdce na dlani. LIDÉ A SPOLEČNOSTI, KTEŘÍ SND PODPORUJÍ Nadační fond Srdce na dlani naplňuje své poslání díky štědrosti mnoha dárců, partnerů a nezištných jednotlivců. Děkujeme všem, kdo nás v roce 2009 podpořili finančně, poskytnutím pro bono služeb a produktů či svou prací a dobrými nápady. Aleš Valenta APACHI s.r.o. David Kraus Ford Charouz Klub HC Sparta Praha a jeho hráči podporují nadaci aktivně, ať již setkáváním se s dětmi, VIP lístky zdarma na utkání Sparty, návštěvou domovů aj. Samozřejmostí se již stalo logo NF SND na mantinelech při hokejových utkáních. Hotel Globus Ivan Ulč Jitka Kocurová Jitka Rašková Jitka Vaňková kadeřnické studio Fellini

31 kadeřnické studio U zlaté koruny Kavárna Adria která se opakovaně zapojuje do projektů prázdninových praxí MAXIMUM party service která se opakovaně zapojuje do projektů prázdninových praxí Nicole Šubertová pizzeria Giallo Rossa Tenisový areál Baník Praha Tereza Maňourová Ústav pro péči o matku a dítě, Praha - Podolí Výletní loď Valencia, která po dobré zkušenosti s chlapcem z DD Krásná Lípa, který pracoval jako pomocný personál na její palubě v rámci prázdninové praxe, jej následně zaměstnala na celý úvazek.

32 6) Rozpočet Příjmy: Příjmy: Ostatní výnosy Přijaté dary Celkem Kč Kč Kč Příjmy v r Ostatní výnosy Přijaté dary Výdaje: Výdaje Provozní výdaje Realizované projekty Poskytnuté nadační příspěvky Celkem: Kč Kč Kč Kč Výdaje v r Provozní výdaje Realizované projekty Poskytnuté nadační příspěvky

n a d a č n í f o n d v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3

n a d a č n í f o n d v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 Srdce na dlani n a d a č n í f o n d v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 Zanechte otisk v osudu dětí z dětských domovů! Vážení a milí přátelé! Letos mi připadla velmi milá povinnost přivítat Vás v úvodu

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Obsah: str. 1. Charakteristika DDŠ... 3 2. Personální obsazení DDŠ. 3 3. Zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 podle 10, odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 7 Vyhlášky č.

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1035/07 Kladno: 27.6.2007 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. DEJME DĚTEM Š ANCI o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. DEJME DĚTEM Š ANCI o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DEJME DĚTEM Š ANCI o.s. Jsme zodpovědni nejen za to, co uděláme, ale i za to, co neuděláme.... (Moliére) DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. www.dejmedetemsanci.cz Zpráva o činnosti občanského sdružení

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod, obsah výroční zprávy 1 1 Základní údaje o škole 2 2 Přehled oborů vzdělávání 3 3 Personální zabezpečení činnosti školy 3 3.1 Přehled o počtu pracovníků 3 3.2 Kvalifikovanost

Více

SLOVO ŘEDITELE. Bc. Jakub Václavů výkonný ředitel Pontonu STRANA 3

SLOVO ŘEDITELE. Bc. Jakub Václavů výkonný ředitel Pontonu STRANA 3 Výroční zpráva 2013 OBSAH Slovo ředitele 3 Přehled projektů 4 O Pontonu 5 Důležité momenty roku 2013 6 Organizační schéma 7 Bedna 8 COM.PASS 13 Jsem Ready! 18 Klubíčko 23 Pixla 28 Bednění 34 Pixlování

Více

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky Základní škola, Praha 3, Mládí 35 Mládí 35, 55 Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 . Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Základní škola, Praha

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2012 2013 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2013 Školská rada schválila dne xx. xx. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA č.j.: 719/09 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice

VÝROČNÍ ZPRÁVA č.j.: 719/09 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008/2009 č.j.: 719/09 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace PSČ 412 01,

Více

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s.

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. spolu dětem v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. Obsah Úvodní slovo: 5 Poslání: 7 Předmět činnosti: 9 Základní údaje: 10 Náš tým: 10 Projekty: 11 Poděkování dárcům: 75 Hospodaření: 77 Úvodní slovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy. Základní škola Jižní IV. 1750 / 10 141 39 Praha 4. www.zsjizni.cz ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy. Základní škola Jižní IV. 1750 / 10 141 39 Praha 4. www.zsjizni.cz ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola Jižní IV. 1750 / 10 141 39 Praha 4 www.zsjizni.cz č.j. 1269 2013 A7 Ka A 10 V Praze dne 1. října 2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovali: Mgr. et Bc. Daniel

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/101/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost 2013 Výroční zpráva ÚVODNÍ SLOVO Je pro nás velkou ctí, že můžeme touto cestou představit činnost občanského sdružení Otevřená budoucnost, které se přidalo do velké rodiny pomáhajících organizací teprve

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 č.j.: 515/11 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace PSČ 412 01,

Více