U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007"

Transkript

1 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí roku 2007 zprávu o činnosti Městské policie Nový Jičín za II. čtvrtletí roku /13/2007 Zpráva o Stacionáři pro postižené na Beskydské ulici zprávu o Stacionáři pro postižené na Beskydské ulici. 2281/13/2007 Změna účelu použití grantu v sociální oblasti změnu účelu použití grantu Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Nový Jičín, občanské sdružení. 2282/13/2007 Výsledky hospodaření města za I. pololetí doporučuje zastupitelstvu města schválit výsledky hospodaření města Nový Jičín k ve znění předloženého písemného materiálu. 2283/13/2007 Finanční problematika: RO č /2007, změna závazných ukazatelů u MěKS Nový Jičín, smlouva na poskytnutí dotace útulku pro psy v Kopřivnici, žádost Basketbalového klubu NJ, žádost Plaveckého klubu NJ tyto úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2007: a. přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši ,00 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci ekovýchovných programů "Člověk a příroda" a zároveň s tím související úpravu rozpočtovaných výdajů na kap. 35 = rozpočtové opatření č. 50/2007, b. přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 8.000,00 Kč z Ministerstva kultury v rámci projektu "Rozšíření nabídky akcí Městské knihovny v Novém Jičíně" na realizaci grantu "Knihovna 21. století" (účelově určené na honoráře lektorů) a zároveň s tím související zvýšení účelového příspěvku na provoz ve stejné výši Městskému kulturnímu středisku Nový Jičín = rozpočtové opatření č. 51/2007, c. přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši ,00 Kč z Ministerstva kultury v rámci projektu "Rozšíření knihovního fondu zvukového oddělení Městské knihovny v Novém Jičíně" a zároveň s tím související zvýšení účelového příspěvku na provoz ve stejné výši Městskému kulturnímu středisku Nový Jičín = rozpočtové opatření č. 52/2007, d. zvýšení neinvestiční účelové dotace o částku 6, ,00 Kč ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zároveň s tím související zvýšení rozpočtovaných výdajů na kap. 28 = rozpočtové opatření č. 53/2007, 2. doporučuje zastupitelstvu města schválit následující úpravy rozpočtu města nový Jičín na rok 2007: 1

2 a. na základě žádosti odboru obecního podnikání = rozpočtové opatření č. 54/2007: a. přesun rozpočtovaných výdajů ve výši 1, ,00 Kč z "Rekonstrukce Masarykova náměstí" na "Chodník v Loučce" (od restaurace "Mešita" po benzínovou čerpací stanici) - v době schvalování rozpočtu na r.2007 nebyla zpracována projektová dokumentace na tuto stavbu a proto odhad finančních nákladů byl pouze orientační, b. přesun rozpočtovaných výdajů v objemu ,00 Kč z "Rekonstrukce Masarykova náměstí" na "Chodník v Loučce" (kolonie Lipová) - v době schvalování rozpočtu na r nebyla rovněž zpracována projektová dokumentace na tuto stavbu a proto byly předpokládané výdaje stanoveny pouze odhadem, c. přesun rozpočtovaných výdajů v částce 1, ,00 Kč z "Rekonstrukce Masarykova náměstí" na "Cyklostezky" - v rámci schváleného rozpočtu na r bylo uvažováno pouze s výstavbou cyklostezky NJ-Bludovice, došlo však k rozšíření a cyklostezka bude realizována i na trase NJ-Libhošť, d. přesun rozpočtovaných výdajů ve výši 2, ,00 Kč v rámci akce "Inženýrské sítě Pod Skalkou, a to z položky: 6121-Budovy, haly, stavby na položku 6112-Ocenitelná práva, e. snížení dotace na technické zhodnocení majetku města Bytovému podniku města Nový Jičín o částku ,00 Kč a zároveň ve stejné výši zvýšení rozpočtovaných výdajů na kap. 39 z důvodu, že nezbytné stavební úpravy Informačního centra na Úzké 27 provedlo město (odbor obecního podnikání) místo původně předpokládáné akce Bytového podniku města (město mělo větší naději při získání eventuální dotace), b. vzájemný přesun mezi položkami v rámci kap. 28 v objemu 1, ,50 Kč dle aktuální situace v čerpání sociálních dávek = rozpočtové opatření č. 55/2007, c. přesun rozpočtované částky ,00 Kč z kap. 40 (z výdajů na územně analytické podklady obcím) na kap. 19 (odbor informatiky) na zakoupení serveru, přenosné tiskárny a multifunkčního zařízení pro potřeby úřadu územního plánování na pořízení územně analytických podkladů = rozpočtové opatření č. 56/2007, d. na základě žádosti odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy = rozpočtové opatření č. 57/2007: a. zvýšení neinvestičního příspěvku o částku ,00 Kč MŠ Máj na nezbytnou opravu havarijního stavu vodovodní přípojky na odloučeném pracovišti MŠ Jubilejní zapojením rozpočtovaných výdajů z 3419-Ostatní tělovýchovná činnost, b. zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Libhošť o částku ,00 Kč na havarijní opravy: v MŠ (poškozený bojler), ve ŠJ (porucha konvektomatu), v ZŠ (oprava kopírovacího stroje a zabezpečení tělocvičny mřížemi) zapojením rezervy na kap. 14, c. zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Komenského 66 o částku ,00 Kč na vícepráce, které vznikly při výměně dlažby na chodbách ZŠ (osekání betonového potěru, dvojnásobná penetrace, nový potěr) zapojením rezervy na kap. 14, d. zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Tyršova o částku ,00 Kč, a to na: převložkování dvou komínů (83 tis. Kč) dle Revizní zprávy Společenství kominíků ČR-Kominictví Nový Jičín a opravu podlahy v tělocvičně (27 tis. Kč) dle protokolu o kontrolním zjištění Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě zapojením rezervy na kap. 14 a doplněním částky 6.253,00 Kč z nečerpaných rozpočtovaných výdajů na jesle, e. zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Jubilejní o částku ,00 Kč na opravu havarijního stavu stupaček v I. patře školy a školní družiny přesunem ,00 Kč z rozpočtovaných výdajů na 3322-Zachování a obnova kulturních památek a ,00 Kč z 3539-Jesle, f. zvýšení neinvestičního příspěvku na údržbu (dotace na investice) MŠ Máj o ,00 Kč na řešení havarijního stavu ohřívače vody, instalace a související stavební práce včetně opravy elektroinstalace přesunem rozpočtovaných výdajů z 3322-Zachování a obnova kulturních památek, e. zvýšení rozpočtovaných výdajů na kap. 28 o ,00 Kč jako 50%-ní podíl města Nový Jičín (spolu s případnou dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje) na zahájení provozu denního stacionáře pro mentálně postižené a postižené kombinovanými vadami včetně chráněného bydlení v objektu Beskydská ,00 Kč na studii zapojením nerozpočtovaných, popř. mimořádných příjmů = rozpočtové opatření č. 58/2007, f. snížení rozpočtovaných příjmů v kap. 39 o částku ,00 Kč z důvodu uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a tepelných zařízení se společností DALKIA 2

3 zapojením nerozpočtovaných, popř. mimořádných příjmů v rámci celého rozpočtu = rozpočtové opatření č. 59/2007, g. snížení rozpočtovaných příjmů ze správních poplatků v kap. 17 o částku ,00 Kč z důvodu snížení počtu žádostí o cestovní pas (cca o třetinu počtu oproti r. 2006) zapojením nerozpočtovaných, popř. mimořádných příjmů v rámci celého rozpočtu = rozpočtové opatření č. 60/2007, h. zvýšení rozpočtovaných příjmů o přijaté pojistné plnění v částce ,00 Kč za poškození služebního vozidla Škoda Octavia 3T a zároveň ve stejné výši zvýšení rozpočtovaných výdajů ve stejné výši na opravu tohoto vozidla = rozpočtové opatření č. 61/2007, 3. schvaluje změnu závazných ukazatelů pro rok 2007 takto: a. zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz u Městského kulturního střediska Nový Jičín pro rok 2007 o částku ,00 Kč účelově (ÚZ 34070) určeného v rámci programu Kulturní aktivity - Knihovna 21. století na realizaci projektů: a) "Rozšíření knihovního fondu zvukového oddělení Městské knihovny": ,00 Kč, b) "Rozšíření nabídky akcí Městské knihovny v Novém Jičíně" (účelově určeného na honoráře lektorů): 8.000,00 Kč (viz RO č /2007), 4. schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace (finančního příspěvku) z rozpočtu Města Nový Jičín pro útulek psů v Kopřivnici, 5. bere na vědomí žádost Basketbalového klubu o finanční příspěvek a postupuje ji ZM s doporučením případného řešení této záležitosti v rámci rozpočtu na rok 2008, 6. bere na vědomí žádost Plaveckého klubu o finanční příspěvek a doporučuje tuto žádost řešit v rámci grantového řízení na rok /13/2007 Sestavení grantových okruhů pro rok 2008 včetně termínů podání žádostí o grant a výzva k sestavení grantových výborů 1. doporučuje zastupitelstvu města Nový Jičín schválit grantové okruhy pro rok 2008 včetně termínu podání žádosti o grant, které jsou přílohou č. 1,,Zásad grantového řízení města Nový Jičín" dle předloženého návrhu, 2. žádá politické strany o návrhy svých zástupců do grantových výborů, 3. doporučuje zastupitelstvu města Nový Jičín zahrnout do rozpočtu města na rok 2008 finanční prostředky na grantová řízení ve stejném objemu jako byly schváleny pro rok /13/2007 Informace o způsobu zpracování návrhu rozpočtu města na rok 2008 informaci místostarosty Ing. Bárty o způsobu a harmonogramu sestavení rozpočtu na rok 2008, 2. ukládá o výše uvedeném informovat ZM. T: Z: Ing. Vladimír Bárta, Ing. Jarmila Straková 2286/13/2007 Problematika OZV 50/ Převody bytů na nebytové prostory v MPR výsledky projednání problematiky OZV 50/2001 týkající se převodů bytů na nebytové prostory v MPR v příslušných komisích města a postupuje tuto záležitost zastupitelstvu města. 3

4 2287/13/2007 Stanovisko k provozu MHD v den slavnosti města 1. souhlasí s bezplatným provozem městské hromadné dopravy dne 8. září 2007 v rámci konání Městské slavnosti. 2288/13/2007 Dohoda o provozování veřejného pohřebiště dohodu o provozování veřejného pohřebiště, uzavřenou mezi Městam Nový Jičín a Obcí Hostašovice, dle zákona č. 256/2001 Sb v platném znění. 2289/13/2007 Žádost manželů Machových o připojení na kanalizaci 1. postupuje ZM k projednání žádost manželů Machových a doporučuje ZM zaujmout stanovisko k žádosti ve smyslu "vyjádření...", jehož text schválilo vedení města jako odpověď na obdobné žádosti občanů místních částí Libhošť, Loučka, Žilina. 2290/13/2007 Schválení dohody o převodu práv a povinností v rámci akce Splašková kanalizace Žilina II. etapa dohodu o převodu některých práv a povinností z Rozhodnutí o umístění stavby v rámci akce "Splašková kanalizace Žilina - II. etapa". 2291/13/2007 Bytové záležitostí (dle materiálu OSV) podnájem bytu č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá 25 slečně L. Martincové na dobu 1 roku, tj. od do , podnájemník: E. Weissbrodová, 2. schvaluje přidělení ubytování v bytu nízkého standardu panu J. Gerhartovi na dobu 3 měsíců s možností prodlužování do doby uvolnění místa na ubytovně azylového domu, 3. neschvaluje a. přidělení ubytování v bytu nízkého standardu panu L. Kvitovi, b. přidělení ubytování v bytu nízkého standardu panu L. Bořutovi, doporučuje OSV postupovat dle návrhu bytové komise, 4. schvaluje přidělení bytu o velikosti KK+2 nebo 1+1 paní A. Kitové za podmínky vrácení stávajícího bytu č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Zborovská 11, 5. schvaluje přidělení bytu v mateřské škole o velikosti 1+4 na ulici Vančurova 36 paní P. Butkovové na dobu určitou od do , 6. neschvaluje přidělení bytu č. 7 o velikosti 1+1 na ulici U Jezu 287 paní Z. Girgové, 7. neschvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+1 na ulici Žižkova 12 panu C. Tkačík-Kačovi spolu s družkou E. Borákovou, 8. schvaluje návrh na rozšíření bytového pořadníku ve velikostní skupině 1+1 o žadatele: - P. Jelínková na pořadí č. 6, - L. Kolařík na pořadí č. 7, 9. a. schvaluje přidělení bytů č. 3 a č. 4 na ulici Suvorovova 122 Společenství Romů na Moravě na dobu určitou do , 4

5 b. ukládá vedoucímu odboru sociálních věcí zhodnotit činnost Komunitního romského centra a předložit návrh řešení od , T: VIII Z: Mgr. Antonín Urban 10. neschvaluje a. přednostní přidělení bytu v DPS Pod Lipami panu B. Zapletalovi, žádost ponechat v seznamu dle data podání žádosti a řešit situaci umístěním do domova důchodců, a. přednostní přidělení bytu v DPS Pod Lipami panu M. Hanzelkovi, ukládá odboru sociálních věcí bytovou situaci pana Hanzelky dále sledovat a na případnou změnu stavu neprodleně reagovat, žádost ponechat v seznamu dle data podání žádosti. T: průběžně Z: Mgr. Antonín Urban 11. a. nabízí V. a I. Kačovým k řešení tíživé životní situace 2 byty o velikosti 1+1 na ulici U Jezu 287, b. schvaluje v případě přijetí výše uvedené nabídky do přidělení 2 bytů o velikosti 1+1 na ulici U Jezu 287 pro V. a I. Kačovy. 2292/13/2007 Odpuštění smluvní pokuty 1. postupuje ZM žádost JUDr. Zůbka o odpuštění smluvní pokuty. 2293/13/2007 Bytové záležitostí (dle materiálu BPM) 1. doporučuje a. ZM schválit prodej b.j. č. 218/14, o velikosti 3+1, v domě Na Lani 218, Nový Jičín panu J. Grygarovi za cenu Kč a náhradníky v pořadí za ceny uvedené v "Zápise ze zasedání komise pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek ve věci nabídkového řízení na prodej bytové jednotky ze dne ", b. ZM schválit prodej b.j. č. 1887/4, o velikosti 2+1, v domě Dlouhá 45, Nový Jičín panu M. Hylovi za cenu Kč a náhradníky v pořadí za ceny uvedené v "Zápise ze zasedání komise pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek ve věci nabídkového řízení na prodej bytové jednotky ze dne , c. ZM schválit prodej b.j. č. 1630/8, o velikosti 1+1, v domě Komenského 54, Nový Jičín panu M. Hylovi za cenu Kč a náhradníky v pořadí za ceny uvedené v "Zápise za zasedání komise pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek ve věci nabídkového řízení na prodej bytové jednotky ze dne ", d. ZM schválit prodej b.j. č. 1037/6, o velikoasti 1+1, v domě Msgr. Šrámka 32, Nový Jičín panu D. Královi za cenu Kč a náhradníky v pořadí za ceny uvedené v "Zápise ze zasedání komise pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek ve věci nabídkového řízení na prodej bytové jednotky ze dne ", e. ZM schválit prodej b.j. č. 231/4 v domě Na Lani 231, Nový Jičín P. Kratochvílové za cenu Kč. 2. postupuje ZM žádost pana M. Davida o prodej b.j. č. 1014/1 v domě Msgr. Šrámka 29, Nový Jičín. 2294/13/2007 Schválení akcí technického zhodnocení Bytovému podniku města zařazení investiční akce na Střední Mendelově škole, dle průvodní zprávy, do plánu technického zhodnocení pro rok

6 2295/13/2007 Souhlas s navýšením nájemného nebytových prostor MUDr. Marie Sílové, Msgr. Šrámka č.o. 11 o částku technického zhodnocení ordinace navýšení investice technického zhodnocení ordinace MUDr. M. Sílové v domě Msgr. Šrámka 11 z částky Kč na částku Kč, 2. souhlasí s úhradou TZ nebytových prostor formou navýšení stávajícího nájemného MUDr. M. Sílové o částku Kč měsíčně, po dobu pěti let, do úplné úhrady investice, bez nároku na návrat uhrazené částky v případě ukončení nájmu NP. 2296/13/2007 Žádosti o odpuštění smluvní pokuty žádost o prominutí smluvní pokuty ve výši Kč 5 200,- L. Kocourkové. 2. doporučuje zastupitelstvu města schválit žádost Outdoor akzent s.r.o. o odpuštění smluvní pokuty ve výši Kč , /13/2007 Sleva na nájemném Masarykovo nám neschvaluje žádost o slevu z nájmu bytů na Masarykově náměstí č. 8 ve výši 10 %. 2298/13/2007 Informace o jednostranném zvyšování nájemného informaci o uplatnění zákona č. 107/2006 Sb. a ukládá BPM realizovat jednostranné zvýšení v maximální výši. 2299/13/2007 Odvolání proti rozhodnutí ke slevě nájmu - Dr. Rovan slevu z nájmu nebytových prostor na Masarykově nám. 26 ve výši Kč za podmínek uvedených v průvodní zprávě. 2300/13/2007 Svěření OSV MěÚ Nový Jičín rozhodování o uzavírání smluv o nájmu bytů 1. podle ust. 102 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svěřuje odboru sociálních věcí Městského úřadu Nový Jičín rozhodování o uzavírání smluv o nájmu bytů v domech č.p. 448, 2102 a 2146 v Novém Jičíně na ulici Suvorovova na dobu nejdéle 6 měsíců, a to pouze pro případy rozhodování o uzavření nájemní smlouvy pro ty fyzické osoby, které byly v roce 2007 nájemníky bytů v domech č.p. 682, 683, 684, 685, 688, 689 a 695 v Novém Jičíně, přičemž tato pravomoc je odboru svěřena na dobu určitou do /13/2007 Informace o stavu vymáhání pohledávek informaci o stavu pohledávek města a Bytového podniku města a o stavu jejich vymáhání, 2. ukládá do předmětné zprávy zapracovat přednesené připomínky a informaci předložit ZM. 6

7 T: Z: Kamil Žák, Ing. Miloslav Holiš, Ing. Jarmila Straková 2302/13/2007 Žádost o odklad termínu doložení bezdlužnosti 1. neschvaluje žádost P. Kořenka o odklad termínu doložení bezdlužnosti. 2303/13/2007 Majetkoprávní problematika informaci o dokončení výstavby IS pro RD v lokalitě Pod Skalkou, včetně vyčíslení nákladů výstavby a odkládá rozhodnutí ve věci úhrady víceprací vynaložených při realizaci a rozhodnutí ve věci zveřejnění prodeje pozemku parcela č.795/68 (orná půda o výměře m2) v k.ú. Loučka u Nového Jičína do doby projednání ve Finančním výboru ZM, majetkoprávní záměr č. 1597, 2. schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor v domě Nový Jičín Loučka 90 (místnosti o celkové výměře 12,95 m2 + podíl na společných prostorách) s nájemcem A. Kutílkovou dohodou k , majetkoprávní záměr č. 346, 3. nesouhlasí se zveřejněním těchto majetkoprávních záměrů č.: a Prodej části pozemku parcela č. 605/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 35 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní předměstí; b Nájem části fasády domu na ul. Dolní brána 10, Nový Jičín za účelem umístění reklamního poutače; c Prodej pozemku parcela č. 21/17 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí; d Prodej části nebytových prostor v mateřské škole Jubilejní, Nový Jičín; e Prodej nebo nájem pozemku parcela č. st. 141/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Straník; f Prodej pozemku parcela č. 70/4 (zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 144 m2 ) v k.ú. Nový Jičín Město, 4. souhlasí se zveřejněním těchto majetkoprávních záměrů č.: a. 346 Nájem nebytových prostor v domě Nový Jičín Loučka 90 (místnosti o celkové výměře 12,95 m2 + podíl na společných prostorách; b Výpůjčka části fasády domu na ul. Vančurova, č.p. 2000, Nový Jičín (bývalý J-klub); c Prodej (směna části pozemku parcela č. PK 1543 o výměře cca 120 m2) v k.ú. Libhošť; d Darování přípojky kanalizace na silnici I/48 v hodnotě Kč ,00 a přeložky kanalizace v hodnotě Kč ,00 na ul. Anenská, Šenov u Nového Jičína; e Nájem části pozemku parcela č.162/1 (zahrada o výměře 128 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí; f Nájem části pozemku parcela č. 295/17 (trvalý travní porost o výměře 107 m2), části pozemku parcela č. 295/18 (trvalý travní porost o výměře 31 m2), vše v k.ú. Bludovice u Nového Jičína; g Výpůjčka místnosti (učebna, kabinet + zázemí o celkové výměře 64 m2) v objektu ZŠ Žilina na ulici Beskydská č.p. 274; h Prodej pozemku parcela č (orná půda o výměře 394 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína (legalizace stavu); i Nájem nebytových prostor v domě Tyršova 8, Nový Jičín prostory o celkové výměře 167,60 m2 (hudební klub, hostinská činnost); j Výpůjčka domu č.p. 142 a pozemku parcela č. 673/1 (zahrada o výměře 2023 m2) vše k.ú. Žilina u Nového Jičína (ZŠ Žilina na ulici Beskydská); k Výpůjčka (rozšíření) části pozemku parcela č. 641/1 (zahrada o výměře 24 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí; 7

8 l Prodej části pozemku parcela č. 1513/1 (ostatní plocha, silnice o výměře 76m2) a části pozemku parcela č. 1513/4 (ostatní plocha, neplodná půda o výměře 63 m2), vše v k.ú. Libhošť; m Prodej pozemku parcela č.633 (zahrada o výměře 189 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína; n Prodej části pozemku parcela č. 195/1 (trvalý travní porost o výměře cca 13 m2) a části pozemku parcela č. 221/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 1 m2), vše v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí; o Nájem části pozemku parcela č. 641/1 (zahrada o výměře 192 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, 5. odkládá rozhodnutí ve věci zveřejnění prodeje části pozemku parcela č. 822/4 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 24 m2) v k.ú.nový Jičín - Horní Předměstí, majetkoprávní záměr č. 2057, 6. bere na vědomí informaci o žádosti společnosti ČSAD Ostrava a.s., se sídlem Moravská Ostrava Vítkovická 3056/2 na prodej (směnu) části pozemku parcela č. 588/1 (ostatní plocha, zeleň), pozemků parcela č. 588/8 (ostatní plocha, zeleň), parcela č. 589/1 (ostatní plocha, neplodná půda), parcela č. 594/6 (ostatní plocha, manipulační plocha) a parcela č. 594/8 (ostatní plocha, zeleň), v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí o celkové výměře cca 4576 m2 a ukládá Ing. Bártovi a MVDr. Šturmovi připravit návrh pracovní skupiny pro řešení dané problematiky, majetkoprávní záměr č. 1592, 7. schvaluje konkretizaci těchto majetkoprávních záměrů: a Nájem nebytových prostor v domě Msgr. Šrámka 13, Nový Jičín (jedna místnost o výměře 13 m2), pro Český svaz zahrádkářů, Územní rada Nový Jičín, za účelem provozování činnosti svazu, nájemné Kč 150,00/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců; b Nájem nebytových prostor ve II. patře domu Divadelní 8, Nový Jičín (jedna místnost o výměře 17,05 m2) pro společnost Geocart CZ a.s., geodetická a projekční kancelář, se sídlem Brno Vinařská 460/3, za účelem zřízení kanceláře, nájemné Kč 776,00/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců; c Nájem části pozemku parcela č. 817/1 (ostatní plocha, silnice o výměře cca 19,7 m2) a části pozemku parcela č. 878 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4 Na Pankráci 56 za účelem zřízení manipulační plochy v rámci stavby Silnice I/57 Bludovice, most event.č , nájemné Kč 1,00/m2/den na dobu určitou po dobu realizace stavby; d Nájem části pozemku parcela č. 126/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína pro společnost TUZEKSCAR, s.r.o., se sídlem Nový Jičín Bludovice 58, jako odstavnou plochu pro parkování dvou osobních automobilů, nájemné Kč 42,00/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; e Nájem části pozemku parcela č. 426/6 (ostatní plocha, zeleň o výměře 11 m2) v k.ú. Loučka u Nového Jičína, pro L. Hábu za účelem umístnění prodejního stánku, nájemné Kč 6.990,00/předmět nájmu/ rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; f Nájem nebytových prostor ve Stomatologické poliklinice na ul. Msgr. Šrámka 11, Nový Jičín (místnosti o celkové výměře 21,65 m2 + podíl na společných prostorách), pro společnost Profident plus a.s., se sídlem Kopřivnice Záhumení 832 za účelem provozování zubní laboratoře, cena Kč 756,00/m2/rok, doba nájmu neurčitá s výpovědní lhůtou 6 měsíců, g Nájem nebytových prostor ve II. patře domu Tyršova 8, Nový Jičín (celkem 69,20 m2) pro Jazykové a vzdělávací CENTRUM Nový Jičín, Mgr. M. Opršálková za účelem vzdělávání občanů, cena nájmu Kč 646,00/m2/rok, doba nájmu neurčitá s výpovědní lhůtou 6 měsíců. 8. schvaluje rozšíření konkretizace u nájmu nebytových prostor v domě Křižíkova 1, Nový Jičín (cukrárna, pizzerie a prodejna PNS) na straně nájemce o pana R. Imeri, majetkoprávní záměr č. 1029, 9. schvaluje prodloužení stávajícího nájmu části pozemku parcela č. 345/2 (ostatní plocha, zeleň o výměře 126,40 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, pro J. Honců, doba nájmu neurčitá s výpovědní lhůtou 6 měsíců, majetkoprávní záměr č. 1832, 10. odkládá rozhodnutí ve věci prodloužení štítové zdi o celkové výměře 24,48 m2 na domě Revoluční 785/36, Nový Jičín, nájemce Outdoor akzent s.r.o., se sídlem Praha 1 Karlova 27, a ukládá majetkoprávnímu odboru jednat o jiných variantách spolupráce (např. zateplení domu), majetkoprávní záměr č. 1809, 8

9 1 prodloužení stávajících nájmu v nebytových prostorách v domech ve vlastnictví města Nový Jičín, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců a nájemným dle Zásad, majetkoprávní záměr č. 1920, u těchto nebytových prostor: a. NP v domě 28. října 8, Nový Jičín (cukrárna), nájemce Zpěváčková A., b. NP v objektu K. Čapka, Nový Jičín (občerstvení, bistro), nájemce Honců J., c. NP v domě Sokolovská 30, Nový Jičín (Vinotéka u Špuntu), nájemce P. Kisová, d. NP v domě Tyršova 8, Nový Jičín (zahradní centrum), nájemce A. Cimala s.r.o., e. NP v domě Masarykovo náměstí 16, Nový Jičín (kadeřnictví), nájemce Bezděková I., f. NP v domě Revoluční 46, Nový Jičín (prodej tisku a tabáku), nájemce ROS Stanek s.r.o. O. Stanek, g. NP v domě Revoluční 46, Nový Jičín (oční optika), nájemce J. a M. Tovarašovi, h. NP v domě Revoluční 46, Nový Jičín (prodej květin), nájemce L. Cielecká, i. NP v domě Revoluční 46, Nový Jičín (pedikúra - manikúra), nájemce Mašková Y., j. NP v domě Revoluční 46, Nový Jičín (holičství, kadeřnictví), nájemce Pístecká A. a Rajmanová M., 12. odkládá rozhodnutí ve věci prodloužení nájmu v nebytových prostorách Masarykovo náměstí 20, Nový Jičín (galerie), nájemce Spolek výtvarných umělců Arkáda, majetkoprávní záměr č. 1920, 13. bere na vědomí žádost B. Mikolášové a I. Mikolášové o slevu nájemného z nebytových prostor v domě 28. října 4/5, Nový Jičín a odkládá rozhodnutí o výši nájemného a prodloužení nájemní smlouvy do doby úhrady dlužného nájemného, majetkoprávní záměr č. 1189, 14. bere na vědomí žádost Mgr. Z. Cholevy snížení nájemného z nebytových prostor v objektu bývalé ZŠ na ul. B. Martinů v Novém Jičíně (prostory ve 2. NP o celkové výměře 90,76 m2 spinningové centrum) za období červenec a srpen 2007 a neschvaluje jeho snížení, majetkoprávní záměr č. 1529, 15. nedoporučuje ZM schválit výkup celého pozemku parcela 730/43 (trvalý travní porost o výměře 4615 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí a navýšení kupní ceny za výkup části pozemku parcela č. PK 730/1 v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí z původních Kč 75,00/m2 na požadovaných Kč 140,00/m2, majetkoprávní záměr č. V 102, 16. nesouhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku parcela č. 127/5 (zahrada o výměře 163 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, majetkoprávní záměr č. V bere na vědomí žádost společnosti Italia Trading Corporation s.r.o., Hranice, Teplice nad Bečvou 10 na zpětvzetí výpovědi z nebytových prostor v domě 5. května 8, Nový Jičín (Italia móda) a trvá na svém usnesení č. 2272/12/2007 bod 32 ze dne , majetkoprávní záměry č. 933 a 1171, 18. bere na vědomí žádost pana Esterkese o vydání souhlasu města, jako vlastníka společných prostor v domě 5. května 8, Nový Jičín, se stavebními úpravami prostor ve vlastnictví žadatele a do doby sanace staticky narušené klenby v domě nesouhlasí s realizací těchto prací, majetkoprávní záměr č bere na vědomí žádost vlastníků bytových jednotek v domě 5. května 8, Nový Jičín o realizaci opravy staticky narušené klenby v domě 5. května 8, Nový Jičín jménem a na náklady Města Nový Jičín a odkládá své stanovisko do doby skončení správního řízení vedeného Městským úřadem Nový Jičín, stavebním úřadem, majetkoprávní záměr č nesouhlasí s užíváním části nebytových prostor v domě Masarykovo náměstí 25, Nový Jičín (prostory v přízemí a 1. patře přístupné z náměstí) na základě smlouvy o sdružení a ukládá majetkoprávnímu odboru a BPM Nový Jičín vyzvat nájemce k narovnání užívacích vztahů v souladu s obvyklým užíváním NP v majetku města, majetkoprávní záměr č odkládá rozhodnutí ve věci výkupu stavby SO 02 kanalizace splašková a SO 04 vodovod v k.ú. Žilina u Nového Jičína v rámci realizace II. etapy výstavby IS pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Střelnicí a poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč ,00 na výstavbu redukční stanice v lokalitě Za Střelnicí v Žilině u Nového Jičína a ukládá odboru podnikání zpracovat ve shora uvedených záležitostech stanovisko, majetkoprávní záměr

10 22. odkládá rozhodnutí ve věci dalších pronájmů nebytových prostor v objektu bývalé ZŠ na ul. B.Martinů, Nový Jičín, majetkoprávní záměr č nedoporučuje ZM schválit snížení kupní ceny za prodej pozemku parcela č. 568/2 (zahrada o výměře cca 855 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, majetkoprávní záměr č ruší konkretizaci nebytových prostor v domě 5. května 4, Nový Jičín (prostor o celkové výměře 86,20 m2) schválenou dne č. usnesení 2244/10/2007 bod 5c) a ukládá majetkoprávnímu odboru vyhlásit na tyto nebytové prostory nové nabídkového řízení, majetkoprávní záměr č bere na vědomí informaci o zpracování studie proveditelnosti zástavby území mezi ulicemi Bezručova a Komenského v Novém Jičíně, doporučuje ZM ukončit vyhlášené nabídkové řízení bez vyhlášení vítězné nabídky a dále projednat zpracovanou studii v příslušných komisích, na semináři ZM a teprve následně rozhodnou o podmínkách pro vyhlášení nového nabídkového řízení, majetkoprávní záměr č bere na vědomí odstoupení manželů L. a M. Strahalových od záměru koupě nebytového prostoru v domě 5. května 8, č.p. 22 Nový Jičín, včetně podílu na společných částech domu a zastavěného pozemku parcela č. st. 111/1 v k.ú. Nový Jičín Město a doporučuje schválit změnu konkretizace prodeje těchto prostor pro R. Adamce, za nabídnutou kupní cenu Kč ,00/předmět prodeje, majetkoprávní záměr č doporučuje ZM schválit prodej objektu č.p.31 na Masarykově nám. 19 v Novém Jičíně, na části pozemku parcela č. st. 102 a části pozemku parcela č.st. 102 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 230 m2) v k.ú.nový Jičín - Město pro společnost SEILEM REAL s.r.o., Nový Jičín Skalky 2042/69 za kupní cenu Kč ,--/předmět prodeje, majetkoprávní záměr č doporučuje ZM schválit v souladu se Zásadami pro pronájem a prodej garáží prodej nebytového prostoru garáž č. 1862/13 o výměře 18 m2 v domě Dlouhá 50, Nový Jičín s podílem pozemku parcela č. st v k.ú. Nový Jičín Dolní předměstí pro J. Adámkovou za kupní cenu Kč ,00/předmět prodeje, majetkoprávní záměr doporučuje ZM schválit prodej pozemku parcela č. 319/2 (zahrada o výměře 32 m2) v k.ú. Loučka u Nového Jičína pro L. Urbancovou s tím, že o výše kupní ceny rozhodne ZM, majetkoprávní záměr č doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parcela č. 148/1, dle GP nově vzniklý pozemek parcela č. 184/4 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 85 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, pro P. Kunetka, a J. Cahla za cenu Kč ,00/předmět prodeje majetkoprávní záměr č doporučuje ZM schválit prodej pozemku parcela č. 608/47 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí pro D. Vindišovou za cenu Kč ,00/předmět prodeje, majetkoprávní záměr č nedoporučuje ZM schválit zvýšení kupní ceny za výkup části pozemku parcela č.882/43 (orná půda o výměře cca 325 m2) v k.ú. Loučka u Nového Jičína, majetkoprávní záměr č. V359 B. 33. nedoporučuje ZM schválit zvýšení kupní ceny za výkup části pozemku parcela č. 882/42 (orná půda o výměře 1132 m2) v k.ú. Loučka u Nového Jičína a výkup pozemku parcela č.882/6 (orná půda o výměře 459 m2) v k.ú. Loučka u Nového Jičína, majetkoprávní záměr č. V359 D. 34. odkládá rozhodnutí ve věci směny části pozemku parcela č. 988/1 (trvalý travní porost - dle GP díl b o výměře 82 m2 a pozemku parcela č. 980/3 (trvalý travní porost o výměře 208 m2) vše v k.ú. Libhošť, majetkoprávní záměry č. V 263 a doporučuje ZM schválit výkupy nemovitého majetku třetích osob u těchto majetkoprávních záměrů: a. V 344 B Výkup části pozemku parcela č. 730/36 (ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 2 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí (stavba cyklostezky) od M. Krále, a J. Raidy za kupní cenu Kč 140,00/m2; b. V 354 Výkup části pozemku parcela č (zahrada o výměře cca 57 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína (stavba chodníkového tělesa) od J. Belánové za kupní cenu Kč 75,00/m2; 10

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 1. schůze U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 61. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 04.05.2010

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 61. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 04.05.2010 Příloha č. 1 zápisu z jednání 61. schůze M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 61. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 04.05.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2614/27/2008 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2261/12/2007 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2061/4/2007 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2434/19/2008 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3022/48/2009 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U S N E S E N Í z 68. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 09.11.2010

U S N E S E N Í z 68. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 09.11.2010 Příloha č. 1 zápisu z jednání 68. schůze M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 68. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 09.11.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 11.10.2007 Usnesení č. 240 /07-271 /07 240/07 Volba návrhové komise 241/07 Schválení programu 242/07 Kontrola usnesení ZM 243/07

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 6. 11. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 6. 11. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 6. 11. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2352/16/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za III. čtvrtletí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.11.2008

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.11.2008 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.11.2008 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

U S N E S E N Í z 42. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 42. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. 1 U S N E S E N Í z 42. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 16.11.2016 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 žadatelům dle přílohy prodloužení pronájmů bytových jednotek v

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 91. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 7.8.2017 2069/91/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 30. jednání datum konání: 03.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 03.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0524/RM30/2014 Rozpočtová opatření č. 101-110 Ing. Jiří Pavlíček

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

U S N E S E N Í. 39. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 39. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 039/12/Pa U S N E S E N Í 39. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 4. 9. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1546/39-1570/39 Rozdělovník - členové

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 11.08.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 28.6.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 28.6.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 28.6.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 17/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 23. června 2014

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 17/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 23. června 2014 USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 17/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 23. června 2014 Rada města Čelákovic: 692. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body 2.12, 4.5, 4.6, 4.7, 6.8 a 11.1.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

USNESENÍ z 30. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 26. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 30. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 26. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 30. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 26. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/30/2016 Schválení programu 30. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Poznámka: U s n e s e n í. ze zasedání Rady města Berouna dne Číslo Usnesení Zodpovídá Termín

Poznámka: U s n e s e n í. ze zasedání Rady města Berouna dne Číslo Usnesení Zodpovídá Termín Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze RM

Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze U S N E S E N Í z 56. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 19.01.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3162/56/2010 Přijetí

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne 12.4.2012 v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/28/1/2012 program jednání Rada města Velká Bystřice po projednání

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 9 Členů ZO Omluveni: 2 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Přítomni: Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, p. Šenkýř Jednání rady města bylo přítomno

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

Zastupitelstvo města Štramberka

Zastupitelstvo města Štramberka Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne 24. 06. 2015 43/4/ZM/2015 Kontrola plnění úkolů I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení. z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 24.5.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 238/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Mgr.

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.12. 2011 (usnesení č. 60/7 72/7) 60/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané 27. 10. 2015 2015-RM-26-1 Rada města bere na vědomí stav prováděných oprav na opěrné zdi komunikace k Zámku Letovice. 2015-RM-26-2 Rada města doporučuje

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 66. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 31.08.2010

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 66. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 31.08.2010 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 66. schůze U S N E S E N Í z 66. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 31.08.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š.

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š. Usnesení č.66/2014 Rada města Konice dne 8.9. 2014: 1. Doporučuje ZM schválit investiční akci na vypracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce objektu č.p. 690 Charita. 2. Navrhuje ZM neschválit

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ z 28. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. prosince 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 28. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. prosince 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 28. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. prosince 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/28/2015 Schválení programu 28. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více