U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007"

Transkript

1 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí roku 2007 zprávu o činnosti Městské policie Nový Jičín za II. čtvrtletí roku /13/2007 Zpráva o Stacionáři pro postižené na Beskydské ulici zprávu o Stacionáři pro postižené na Beskydské ulici. 2281/13/2007 Změna účelu použití grantu v sociální oblasti změnu účelu použití grantu Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Nový Jičín, občanské sdružení. 2282/13/2007 Výsledky hospodaření města za I. pololetí doporučuje zastupitelstvu města schválit výsledky hospodaření města Nový Jičín k ve znění předloženého písemného materiálu. 2283/13/2007 Finanční problematika: RO č /2007, změna závazných ukazatelů u MěKS Nový Jičín, smlouva na poskytnutí dotace útulku pro psy v Kopřivnici, žádost Basketbalového klubu NJ, žádost Plaveckého klubu NJ tyto úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2007: a. přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši ,00 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci ekovýchovných programů "Člověk a příroda" a zároveň s tím související úpravu rozpočtovaných výdajů na kap. 35 = rozpočtové opatření č. 50/2007, b. přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 8.000,00 Kč z Ministerstva kultury v rámci projektu "Rozšíření nabídky akcí Městské knihovny v Novém Jičíně" na realizaci grantu "Knihovna 21. století" (účelově určené na honoráře lektorů) a zároveň s tím související zvýšení účelového příspěvku na provoz ve stejné výši Městskému kulturnímu středisku Nový Jičín = rozpočtové opatření č. 51/2007, c. přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši ,00 Kč z Ministerstva kultury v rámci projektu "Rozšíření knihovního fondu zvukového oddělení Městské knihovny v Novém Jičíně" a zároveň s tím související zvýšení účelového příspěvku na provoz ve stejné výši Městskému kulturnímu středisku Nový Jičín = rozpočtové opatření č. 52/2007, d. zvýšení neinvestiční účelové dotace o částku 6, ,00 Kč ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zároveň s tím související zvýšení rozpočtovaných výdajů na kap. 28 = rozpočtové opatření č. 53/2007, 2. doporučuje zastupitelstvu města schválit následující úpravy rozpočtu města nový Jičín na rok 2007: 1

2 a. na základě žádosti odboru obecního podnikání = rozpočtové opatření č. 54/2007: a. přesun rozpočtovaných výdajů ve výši 1, ,00 Kč z "Rekonstrukce Masarykova náměstí" na "Chodník v Loučce" (od restaurace "Mešita" po benzínovou čerpací stanici) - v době schvalování rozpočtu na r.2007 nebyla zpracována projektová dokumentace na tuto stavbu a proto odhad finančních nákladů byl pouze orientační, b. přesun rozpočtovaných výdajů v objemu ,00 Kč z "Rekonstrukce Masarykova náměstí" na "Chodník v Loučce" (kolonie Lipová) - v době schvalování rozpočtu na r nebyla rovněž zpracována projektová dokumentace na tuto stavbu a proto byly předpokládané výdaje stanoveny pouze odhadem, c. přesun rozpočtovaných výdajů v částce 1, ,00 Kč z "Rekonstrukce Masarykova náměstí" na "Cyklostezky" - v rámci schváleného rozpočtu na r bylo uvažováno pouze s výstavbou cyklostezky NJ-Bludovice, došlo však k rozšíření a cyklostezka bude realizována i na trase NJ-Libhošť, d. přesun rozpočtovaných výdajů ve výši 2, ,00 Kč v rámci akce "Inženýrské sítě Pod Skalkou, a to z položky: 6121-Budovy, haly, stavby na položku 6112-Ocenitelná práva, e. snížení dotace na technické zhodnocení majetku města Bytovému podniku města Nový Jičín o částku ,00 Kč a zároveň ve stejné výši zvýšení rozpočtovaných výdajů na kap. 39 z důvodu, že nezbytné stavební úpravy Informačního centra na Úzké 27 provedlo město (odbor obecního podnikání) místo původně předpokládáné akce Bytového podniku města (město mělo větší naději při získání eventuální dotace), b. vzájemný přesun mezi položkami v rámci kap. 28 v objemu 1, ,50 Kč dle aktuální situace v čerpání sociálních dávek = rozpočtové opatření č. 55/2007, c. přesun rozpočtované částky ,00 Kč z kap. 40 (z výdajů na územně analytické podklady obcím) na kap. 19 (odbor informatiky) na zakoupení serveru, přenosné tiskárny a multifunkčního zařízení pro potřeby úřadu územního plánování na pořízení územně analytických podkladů = rozpočtové opatření č. 56/2007, d. na základě žádosti odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy = rozpočtové opatření č. 57/2007: a. zvýšení neinvestičního příspěvku o částku ,00 Kč MŠ Máj na nezbytnou opravu havarijního stavu vodovodní přípojky na odloučeném pracovišti MŠ Jubilejní zapojením rozpočtovaných výdajů z 3419-Ostatní tělovýchovná činnost, b. zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Libhošť o částku ,00 Kč na havarijní opravy: v MŠ (poškozený bojler), ve ŠJ (porucha konvektomatu), v ZŠ (oprava kopírovacího stroje a zabezpečení tělocvičny mřížemi) zapojením rezervy na kap. 14, c. zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Komenského 66 o částku ,00 Kč na vícepráce, které vznikly při výměně dlažby na chodbách ZŠ (osekání betonového potěru, dvojnásobná penetrace, nový potěr) zapojením rezervy na kap. 14, d. zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Tyršova o částku ,00 Kč, a to na: převložkování dvou komínů (83 tis. Kč) dle Revizní zprávy Společenství kominíků ČR-Kominictví Nový Jičín a opravu podlahy v tělocvičně (27 tis. Kč) dle protokolu o kontrolním zjištění Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě zapojením rezervy na kap. 14 a doplněním částky 6.253,00 Kč z nečerpaných rozpočtovaných výdajů na jesle, e. zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Jubilejní o částku ,00 Kč na opravu havarijního stavu stupaček v I. patře školy a školní družiny přesunem ,00 Kč z rozpočtovaných výdajů na 3322-Zachování a obnova kulturních památek a ,00 Kč z 3539-Jesle, f. zvýšení neinvestičního příspěvku na údržbu (dotace na investice) MŠ Máj o ,00 Kč na řešení havarijního stavu ohřívače vody, instalace a související stavební práce včetně opravy elektroinstalace přesunem rozpočtovaných výdajů z 3322-Zachování a obnova kulturních památek, e. zvýšení rozpočtovaných výdajů na kap. 28 o ,00 Kč jako 50%-ní podíl města Nový Jičín (spolu s případnou dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje) na zahájení provozu denního stacionáře pro mentálně postižené a postižené kombinovanými vadami včetně chráněného bydlení v objektu Beskydská ,00 Kč na studii zapojením nerozpočtovaných, popř. mimořádných příjmů = rozpočtové opatření č. 58/2007, f. snížení rozpočtovaných příjmů v kap. 39 o částku ,00 Kč z důvodu uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a tepelných zařízení se společností DALKIA 2

3 zapojením nerozpočtovaných, popř. mimořádných příjmů v rámci celého rozpočtu = rozpočtové opatření č. 59/2007, g. snížení rozpočtovaných příjmů ze správních poplatků v kap. 17 o částku ,00 Kč z důvodu snížení počtu žádostí o cestovní pas (cca o třetinu počtu oproti r. 2006) zapojením nerozpočtovaných, popř. mimořádných příjmů v rámci celého rozpočtu = rozpočtové opatření č. 60/2007, h. zvýšení rozpočtovaných příjmů o přijaté pojistné plnění v částce ,00 Kč za poškození služebního vozidla Škoda Octavia 3T a zároveň ve stejné výši zvýšení rozpočtovaných výdajů ve stejné výši na opravu tohoto vozidla = rozpočtové opatření č. 61/2007, 3. schvaluje změnu závazných ukazatelů pro rok 2007 takto: a. zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz u Městského kulturního střediska Nový Jičín pro rok 2007 o částku ,00 Kč účelově (ÚZ 34070) určeného v rámci programu Kulturní aktivity - Knihovna 21. století na realizaci projektů: a) "Rozšíření knihovního fondu zvukového oddělení Městské knihovny": ,00 Kč, b) "Rozšíření nabídky akcí Městské knihovny v Novém Jičíně" (účelově určeného na honoráře lektorů): 8.000,00 Kč (viz RO č /2007), 4. schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace (finančního příspěvku) z rozpočtu Města Nový Jičín pro útulek psů v Kopřivnici, 5. bere na vědomí žádost Basketbalového klubu o finanční příspěvek a postupuje ji ZM s doporučením případného řešení této záležitosti v rámci rozpočtu na rok 2008, 6. bere na vědomí žádost Plaveckého klubu o finanční příspěvek a doporučuje tuto žádost řešit v rámci grantového řízení na rok /13/2007 Sestavení grantových okruhů pro rok 2008 včetně termínů podání žádostí o grant a výzva k sestavení grantových výborů 1. doporučuje zastupitelstvu města Nový Jičín schválit grantové okruhy pro rok 2008 včetně termínu podání žádosti o grant, které jsou přílohou č. 1,,Zásad grantového řízení města Nový Jičín" dle předloženého návrhu, 2. žádá politické strany o návrhy svých zástupců do grantových výborů, 3. doporučuje zastupitelstvu města Nový Jičín zahrnout do rozpočtu města na rok 2008 finanční prostředky na grantová řízení ve stejném objemu jako byly schváleny pro rok /13/2007 Informace o způsobu zpracování návrhu rozpočtu města na rok 2008 informaci místostarosty Ing. Bárty o způsobu a harmonogramu sestavení rozpočtu na rok 2008, 2. ukládá o výše uvedeném informovat ZM. T: Z: Ing. Vladimír Bárta, Ing. Jarmila Straková 2286/13/2007 Problematika OZV 50/ Převody bytů na nebytové prostory v MPR výsledky projednání problematiky OZV 50/2001 týkající se převodů bytů na nebytové prostory v MPR v příslušných komisích města a postupuje tuto záležitost zastupitelstvu města. 3

4 2287/13/2007 Stanovisko k provozu MHD v den slavnosti města 1. souhlasí s bezplatným provozem městské hromadné dopravy dne 8. září 2007 v rámci konání Městské slavnosti. 2288/13/2007 Dohoda o provozování veřejného pohřebiště dohodu o provozování veřejného pohřebiště, uzavřenou mezi Městam Nový Jičín a Obcí Hostašovice, dle zákona č. 256/2001 Sb v platném znění. 2289/13/2007 Žádost manželů Machových o připojení na kanalizaci 1. postupuje ZM k projednání žádost manželů Machových a doporučuje ZM zaujmout stanovisko k žádosti ve smyslu "vyjádření...", jehož text schválilo vedení města jako odpověď na obdobné žádosti občanů místních částí Libhošť, Loučka, Žilina. 2290/13/2007 Schválení dohody o převodu práv a povinností v rámci akce Splašková kanalizace Žilina II. etapa dohodu o převodu některých práv a povinností z Rozhodnutí o umístění stavby v rámci akce "Splašková kanalizace Žilina - II. etapa". 2291/13/2007 Bytové záležitostí (dle materiálu OSV) podnájem bytu č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Dlouhá 25 slečně L. Martincové na dobu 1 roku, tj. od do , podnájemník: E. Weissbrodová, 2. schvaluje přidělení ubytování v bytu nízkého standardu panu J. Gerhartovi na dobu 3 měsíců s možností prodlužování do doby uvolnění místa na ubytovně azylového domu, 3. neschvaluje a. přidělení ubytování v bytu nízkého standardu panu L. Kvitovi, b. přidělení ubytování v bytu nízkého standardu panu L. Bořutovi, doporučuje OSV postupovat dle návrhu bytové komise, 4. schvaluje přidělení bytu o velikosti KK+2 nebo 1+1 paní A. Kitové za podmínky vrácení stávajícího bytu č. 2 o velikosti 0+1 na ulici Zborovská 11, 5. schvaluje přidělení bytu v mateřské škole o velikosti 1+4 na ulici Vančurova 36 paní P. Butkovové na dobu určitou od do , 6. neschvaluje přidělení bytu č. 7 o velikosti 1+1 na ulici U Jezu 287 paní Z. Girgové, 7. neschvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+1 na ulici Žižkova 12 panu C. Tkačík-Kačovi spolu s družkou E. Borákovou, 8. schvaluje návrh na rozšíření bytového pořadníku ve velikostní skupině 1+1 o žadatele: - P. Jelínková na pořadí č. 6, - L. Kolařík na pořadí č. 7, 9. a. schvaluje přidělení bytů č. 3 a č. 4 na ulici Suvorovova 122 Společenství Romů na Moravě na dobu určitou do , 4

5 b. ukládá vedoucímu odboru sociálních věcí zhodnotit činnost Komunitního romského centra a předložit návrh řešení od , T: VIII Z: Mgr. Antonín Urban 10. neschvaluje a. přednostní přidělení bytu v DPS Pod Lipami panu B. Zapletalovi, žádost ponechat v seznamu dle data podání žádosti a řešit situaci umístěním do domova důchodců, a. přednostní přidělení bytu v DPS Pod Lipami panu M. Hanzelkovi, ukládá odboru sociálních věcí bytovou situaci pana Hanzelky dále sledovat a na případnou změnu stavu neprodleně reagovat, žádost ponechat v seznamu dle data podání žádosti. T: průběžně Z: Mgr. Antonín Urban 11. a. nabízí V. a I. Kačovým k řešení tíživé životní situace 2 byty o velikosti 1+1 na ulici U Jezu 287, b. schvaluje v případě přijetí výše uvedené nabídky do přidělení 2 bytů o velikosti 1+1 na ulici U Jezu 287 pro V. a I. Kačovy. 2292/13/2007 Odpuštění smluvní pokuty 1. postupuje ZM žádost JUDr. Zůbka o odpuštění smluvní pokuty. 2293/13/2007 Bytové záležitostí (dle materiálu BPM) 1. doporučuje a. ZM schválit prodej b.j. č. 218/14, o velikosti 3+1, v domě Na Lani 218, Nový Jičín panu J. Grygarovi za cenu Kč a náhradníky v pořadí za ceny uvedené v "Zápise ze zasedání komise pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek ve věci nabídkového řízení na prodej bytové jednotky ze dne ", b. ZM schválit prodej b.j. č. 1887/4, o velikosti 2+1, v domě Dlouhá 45, Nový Jičín panu M. Hylovi za cenu Kč a náhradníky v pořadí za ceny uvedené v "Zápise ze zasedání komise pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek ve věci nabídkového řízení na prodej bytové jednotky ze dne , c. ZM schválit prodej b.j. č. 1630/8, o velikosti 1+1, v domě Komenského 54, Nový Jičín panu M. Hylovi za cenu Kč a náhradníky v pořadí za ceny uvedené v "Zápise za zasedání komise pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek ve věci nabídkového řízení na prodej bytové jednotky ze dne ", d. ZM schválit prodej b.j. č. 1037/6, o velikoasti 1+1, v domě Msgr. Šrámka 32, Nový Jičín panu D. Královi za cenu Kč a náhradníky v pořadí za ceny uvedené v "Zápise ze zasedání komise pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek ve věci nabídkového řízení na prodej bytové jednotky ze dne ", e. ZM schválit prodej b.j. č. 231/4 v domě Na Lani 231, Nový Jičín P. Kratochvílové za cenu Kč. 2. postupuje ZM žádost pana M. Davida o prodej b.j. č. 1014/1 v domě Msgr. Šrámka 29, Nový Jičín. 2294/13/2007 Schválení akcí technického zhodnocení Bytovému podniku města zařazení investiční akce na Střední Mendelově škole, dle průvodní zprávy, do plánu technického zhodnocení pro rok

6 2295/13/2007 Souhlas s navýšením nájemného nebytových prostor MUDr. Marie Sílové, Msgr. Šrámka č.o. 11 o částku technického zhodnocení ordinace navýšení investice technického zhodnocení ordinace MUDr. M. Sílové v domě Msgr. Šrámka 11 z částky Kč na částku Kč, 2. souhlasí s úhradou TZ nebytových prostor formou navýšení stávajícího nájemného MUDr. M. Sílové o částku Kč měsíčně, po dobu pěti let, do úplné úhrady investice, bez nároku na návrat uhrazené částky v případě ukončení nájmu NP. 2296/13/2007 Žádosti o odpuštění smluvní pokuty žádost o prominutí smluvní pokuty ve výši Kč 5 200,- L. Kocourkové. 2. doporučuje zastupitelstvu města schválit žádost Outdoor akzent s.r.o. o odpuštění smluvní pokuty ve výši Kč , /13/2007 Sleva na nájemném Masarykovo nám neschvaluje žádost o slevu z nájmu bytů na Masarykově náměstí č. 8 ve výši 10 %. 2298/13/2007 Informace o jednostranném zvyšování nájemného informaci o uplatnění zákona č. 107/2006 Sb. a ukládá BPM realizovat jednostranné zvýšení v maximální výši. 2299/13/2007 Odvolání proti rozhodnutí ke slevě nájmu - Dr. Rovan slevu z nájmu nebytových prostor na Masarykově nám. 26 ve výši Kč za podmínek uvedených v průvodní zprávě. 2300/13/2007 Svěření OSV MěÚ Nový Jičín rozhodování o uzavírání smluv o nájmu bytů 1. podle ust. 102 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svěřuje odboru sociálních věcí Městského úřadu Nový Jičín rozhodování o uzavírání smluv o nájmu bytů v domech č.p. 448, 2102 a 2146 v Novém Jičíně na ulici Suvorovova na dobu nejdéle 6 měsíců, a to pouze pro případy rozhodování o uzavření nájemní smlouvy pro ty fyzické osoby, které byly v roce 2007 nájemníky bytů v domech č.p. 682, 683, 684, 685, 688, 689 a 695 v Novém Jičíně, přičemž tato pravomoc je odboru svěřena na dobu určitou do /13/2007 Informace o stavu vymáhání pohledávek informaci o stavu pohledávek města a Bytového podniku města a o stavu jejich vymáhání, 2. ukládá do předmětné zprávy zapracovat přednesené připomínky a informaci předložit ZM. 6

7 T: Z: Kamil Žák, Ing. Miloslav Holiš, Ing. Jarmila Straková 2302/13/2007 Žádost o odklad termínu doložení bezdlužnosti 1. neschvaluje žádost P. Kořenka o odklad termínu doložení bezdlužnosti. 2303/13/2007 Majetkoprávní problematika informaci o dokončení výstavby IS pro RD v lokalitě Pod Skalkou, včetně vyčíslení nákladů výstavby a odkládá rozhodnutí ve věci úhrady víceprací vynaložených při realizaci a rozhodnutí ve věci zveřejnění prodeje pozemku parcela č.795/68 (orná půda o výměře m2) v k.ú. Loučka u Nového Jičína do doby projednání ve Finančním výboru ZM, majetkoprávní záměr č. 1597, 2. schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor v domě Nový Jičín Loučka 90 (místnosti o celkové výměře 12,95 m2 + podíl na společných prostorách) s nájemcem A. Kutílkovou dohodou k , majetkoprávní záměr č. 346, 3. nesouhlasí se zveřejněním těchto majetkoprávních záměrů č.: a Prodej části pozemku parcela č. 605/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 35 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní předměstí; b Nájem části fasády domu na ul. Dolní brána 10, Nový Jičín za účelem umístění reklamního poutače; c Prodej pozemku parcela č. 21/17 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí; d Prodej části nebytových prostor v mateřské škole Jubilejní, Nový Jičín; e Prodej nebo nájem pozemku parcela č. st. 141/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Straník; f Prodej pozemku parcela č. 70/4 (zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 144 m2 ) v k.ú. Nový Jičín Město, 4. souhlasí se zveřejněním těchto majetkoprávních záměrů č.: a. 346 Nájem nebytových prostor v domě Nový Jičín Loučka 90 (místnosti o celkové výměře 12,95 m2 + podíl na společných prostorách; b Výpůjčka části fasády domu na ul. Vančurova, č.p. 2000, Nový Jičín (bývalý J-klub); c Prodej (směna části pozemku parcela č. PK 1543 o výměře cca 120 m2) v k.ú. Libhošť; d Darování přípojky kanalizace na silnici I/48 v hodnotě Kč ,00 a přeložky kanalizace v hodnotě Kč ,00 na ul. Anenská, Šenov u Nového Jičína; e Nájem části pozemku parcela č.162/1 (zahrada o výměře 128 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí; f Nájem části pozemku parcela č. 295/17 (trvalý travní porost o výměře 107 m2), části pozemku parcela č. 295/18 (trvalý travní porost o výměře 31 m2), vše v k.ú. Bludovice u Nového Jičína; g Výpůjčka místnosti (učebna, kabinet + zázemí o celkové výměře 64 m2) v objektu ZŠ Žilina na ulici Beskydská č.p. 274; h Prodej pozemku parcela č (orná půda o výměře 394 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína (legalizace stavu); i Nájem nebytových prostor v domě Tyršova 8, Nový Jičín prostory o celkové výměře 167,60 m2 (hudební klub, hostinská činnost); j Výpůjčka domu č.p. 142 a pozemku parcela č. 673/1 (zahrada o výměře 2023 m2) vše k.ú. Žilina u Nového Jičína (ZŠ Žilina na ulici Beskydská); k Výpůjčka (rozšíření) části pozemku parcela č. 641/1 (zahrada o výměře 24 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí; 7

8 l Prodej části pozemku parcela č. 1513/1 (ostatní plocha, silnice o výměře 76m2) a části pozemku parcela č. 1513/4 (ostatní plocha, neplodná půda o výměře 63 m2), vše v k.ú. Libhošť; m Prodej pozemku parcela č.633 (zahrada o výměře 189 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína; n Prodej části pozemku parcela č. 195/1 (trvalý travní porost o výměře cca 13 m2) a části pozemku parcela č. 221/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 1 m2), vše v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí; o Nájem části pozemku parcela č. 641/1 (zahrada o výměře 192 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, 5. odkládá rozhodnutí ve věci zveřejnění prodeje části pozemku parcela č. 822/4 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 24 m2) v k.ú.nový Jičín - Horní Předměstí, majetkoprávní záměr č. 2057, 6. bere na vědomí informaci o žádosti společnosti ČSAD Ostrava a.s., se sídlem Moravská Ostrava Vítkovická 3056/2 na prodej (směnu) části pozemku parcela č. 588/1 (ostatní plocha, zeleň), pozemků parcela č. 588/8 (ostatní plocha, zeleň), parcela č. 589/1 (ostatní plocha, neplodná půda), parcela č. 594/6 (ostatní plocha, manipulační plocha) a parcela č. 594/8 (ostatní plocha, zeleň), v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí o celkové výměře cca 4576 m2 a ukládá Ing. Bártovi a MVDr. Šturmovi připravit návrh pracovní skupiny pro řešení dané problematiky, majetkoprávní záměr č. 1592, 7. schvaluje konkretizaci těchto majetkoprávních záměrů: a Nájem nebytových prostor v domě Msgr. Šrámka 13, Nový Jičín (jedna místnost o výměře 13 m2), pro Český svaz zahrádkářů, Územní rada Nový Jičín, za účelem provozování činnosti svazu, nájemné Kč 150,00/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců; b Nájem nebytových prostor ve II. patře domu Divadelní 8, Nový Jičín (jedna místnost o výměře 17,05 m2) pro společnost Geocart CZ a.s., geodetická a projekční kancelář, se sídlem Brno Vinařská 460/3, za účelem zřízení kanceláře, nájemné Kč 776,00/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců; c Nájem části pozemku parcela č. 817/1 (ostatní plocha, silnice o výměře cca 19,7 m2) a části pozemku parcela č. 878 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4 Na Pankráci 56 za účelem zřízení manipulační plochy v rámci stavby Silnice I/57 Bludovice, most event.č , nájemné Kč 1,00/m2/den na dobu určitou po dobu realizace stavby; d Nájem části pozemku parcela č. 126/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína pro společnost TUZEKSCAR, s.r.o., se sídlem Nový Jičín Bludovice 58, jako odstavnou plochu pro parkování dvou osobních automobilů, nájemné Kč 42,00/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; e Nájem části pozemku parcela č. 426/6 (ostatní plocha, zeleň o výměře 11 m2) v k.ú. Loučka u Nového Jičína, pro L. Hábu za účelem umístnění prodejního stánku, nájemné Kč 6.990,00/předmět nájmu/ rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; f Nájem nebytových prostor ve Stomatologické poliklinice na ul. Msgr. Šrámka 11, Nový Jičín (místnosti o celkové výměře 21,65 m2 + podíl na společných prostorách), pro společnost Profident plus a.s., se sídlem Kopřivnice Záhumení 832 za účelem provozování zubní laboratoře, cena Kč 756,00/m2/rok, doba nájmu neurčitá s výpovědní lhůtou 6 měsíců, g Nájem nebytových prostor ve II. patře domu Tyršova 8, Nový Jičín (celkem 69,20 m2) pro Jazykové a vzdělávací CENTRUM Nový Jičín, Mgr. M. Opršálková za účelem vzdělávání občanů, cena nájmu Kč 646,00/m2/rok, doba nájmu neurčitá s výpovědní lhůtou 6 měsíců. 8. schvaluje rozšíření konkretizace u nájmu nebytových prostor v domě Křižíkova 1, Nový Jičín (cukrárna, pizzerie a prodejna PNS) na straně nájemce o pana R. Imeri, majetkoprávní záměr č. 1029, 9. schvaluje prodloužení stávajícího nájmu části pozemku parcela č. 345/2 (ostatní plocha, zeleň o výměře 126,40 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, pro J. Honců, doba nájmu neurčitá s výpovědní lhůtou 6 měsíců, majetkoprávní záměr č. 1832, 10. odkládá rozhodnutí ve věci prodloužení štítové zdi o celkové výměře 24,48 m2 na domě Revoluční 785/36, Nový Jičín, nájemce Outdoor akzent s.r.o., se sídlem Praha 1 Karlova 27, a ukládá majetkoprávnímu odboru jednat o jiných variantách spolupráce (např. zateplení domu), majetkoprávní záměr č. 1809, 8

9 1 prodloužení stávajících nájmu v nebytových prostorách v domech ve vlastnictví města Nový Jičín, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců a nájemným dle Zásad, majetkoprávní záměr č. 1920, u těchto nebytových prostor: a. NP v domě 28. října 8, Nový Jičín (cukrárna), nájemce Zpěváčková A., b. NP v objektu K. Čapka, Nový Jičín (občerstvení, bistro), nájemce Honců J., c. NP v domě Sokolovská 30, Nový Jičín (Vinotéka u Špuntu), nájemce P. Kisová, d. NP v domě Tyršova 8, Nový Jičín (zahradní centrum), nájemce A. Cimala s.r.o., e. NP v domě Masarykovo náměstí 16, Nový Jičín (kadeřnictví), nájemce Bezděková I., f. NP v domě Revoluční 46, Nový Jičín (prodej tisku a tabáku), nájemce ROS Stanek s.r.o. O. Stanek, g. NP v domě Revoluční 46, Nový Jičín (oční optika), nájemce J. a M. Tovarašovi, h. NP v domě Revoluční 46, Nový Jičín (prodej květin), nájemce L. Cielecká, i. NP v domě Revoluční 46, Nový Jičín (pedikúra - manikúra), nájemce Mašková Y., j. NP v domě Revoluční 46, Nový Jičín (holičství, kadeřnictví), nájemce Pístecká A. a Rajmanová M., 12. odkládá rozhodnutí ve věci prodloužení nájmu v nebytových prostorách Masarykovo náměstí 20, Nový Jičín (galerie), nájemce Spolek výtvarných umělců Arkáda, majetkoprávní záměr č. 1920, 13. bere na vědomí žádost B. Mikolášové a I. Mikolášové o slevu nájemného z nebytových prostor v domě 28. října 4/5, Nový Jičín a odkládá rozhodnutí o výši nájemného a prodloužení nájemní smlouvy do doby úhrady dlužného nájemného, majetkoprávní záměr č. 1189, 14. bere na vědomí žádost Mgr. Z. Cholevy snížení nájemného z nebytových prostor v objektu bývalé ZŠ na ul. B. Martinů v Novém Jičíně (prostory ve 2. NP o celkové výměře 90,76 m2 spinningové centrum) za období červenec a srpen 2007 a neschvaluje jeho snížení, majetkoprávní záměr č. 1529, 15. nedoporučuje ZM schválit výkup celého pozemku parcela 730/43 (trvalý travní porost o výměře 4615 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí a navýšení kupní ceny za výkup části pozemku parcela č. PK 730/1 v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí z původních Kč 75,00/m2 na požadovaných Kč 140,00/m2, majetkoprávní záměr č. V 102, 16. nesouhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku parcela č. 127/5 (zahrada o výměře 163 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, majetkoprávní záměr č. V bere na vědomí žádost společnosti Italia Trading Corporation s.r.o., Hranice, Teplice nad Bečvou 10 na zpětvzetí výpovědi z nebytových prostor v domě 5. května 8, Nový Jičín (Italia móda) a trvá na svém usnesení č. 2272/12/2007 bod 32 ze dne , majetkoprávní záměry č. 933 a 1171, 18. bere na vědomí žádost pana Esterkese o vydání souhlasu města, jako vlastníka společných prostor v domě 5. května 8, Nový Jičín, se stavebními úpravami prostor ve vlastnictví žadatele a do doby sanace staticky narušené klenby v domě nesouhlasí s realizací těchto prací, majetkoprávní záměr č bere na vědomí žádost vlastníků bytových jednotek v domě 5. května 8, Nový Jičín o realizaci opravy staticky narušené klenby v domě 5. května 8, Nový Jičín jménem a na náklady Města Nový Jičín a odkládá své stanovisko do doby skončení správního řízení vedeného Městským úřadem Nový Jičín, stavebním úřadem, majetkoprávní záměr č nesouhlasí s užíváním části nebytových prostor v domě Masarykovo náměstí 25, Nový Jičín (prostory v přízemí a 1. patře přístupné z náměstí) na základě smlouvy o sdružení a ukládá majetkoprávnímu odboru a BPM Nový Jičín vyzvat nájemce k narovnání užívacích vztahů v souladu s obvyklým užíváním NP v majetku města, majetkoprávní záměr č odkládá rozhodnutí ve věci výkupu stavby SO 02 kanalizace splašková a SO 04 vodovod v k.ú. Žilina u Nového Jičína v rámci realizace II. etapy výstavby IS pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Střelnicí a poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč ,00 na výstavbu redukční stanice v lokalitě Za Střelnicí v Žilině u Nového Jičína a ukládá odboru podnikání zpracovat ve shora uvedených záležitostech stanovisko, majetkoprávní záměr

10 22. odkládá rozhodnutí ve věci dalších pronájmů nebytových prostor v objektu bývalé ZŠ na ul. B.Martinů, Nový Jičín, majetkoprávní záměr č nedoporučuje ZM schválit snížení kupní ceny za prodej pozemku parcela č. 568/2 (zahrada o výměře cca 855 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, majetkoprávní záměr č ruší konkretizaci nebytových prostor v domě 5. května 4, Nový Jičín (prostor o celkové výměře 86,20 m2) schválenou dne č. usnesení 2244/10/2007 bod 5c) a ukládá majetkoprávnímu odboru vyhlásit na tyto nebytové prostory nové nabídkového řízení, majetkoprávní záměr č bere na vědomí informaci o zpracování studie proveditelnosti zástavby území mezi ulicemi Bezručova a Komenského v Novém Jičíně, doporučuje ZM ukončit vyhlášené nabídkové řízení bez vyhlášení vítězné nabídky a dále projednat zpracovanou studii v příslušných komisích, na semináři ZM a teprve následně rozhodnou o podmínkách pro vyhlášení nového nabídkového řízení, majetkoprávní záměr č bere na vědomí odstoupení manželů L. a M. Strahalových od záměru koupě nebytového prostoru v domě 5. května 8, č.p. 22 Nový Jičín, včetně podílu na společných částech domu a zastavěného pozemku parcela č. st. 111/1 v k.ú. Nový Jičín Město a doporučuje schválit změnu konkretizace prodeje těchto prostor pro R. Adamce, za nabídnutou kupní cenu Kč ,00/předmět prodeje, majetkoprávní záměr č doporučuje ZM schválit prodej objektu č.p.31 na Masarykově nám. 19 v Novém Jičíně, na části pozemku parcela č. st. 102 a části pozemku parcela č.st. 102 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 230 m2) v k.ú.nový Jičín - Město pro společnost SEILEM REAL s.r.o., Nový Jičín Skalky 2042/69 za kupní cenu Kč ,--/předmět prodeje, majetkoprávní záměr č doporučuje ZM schválit v souladu se Zásadami pro pronájem a prodej garáží prodej nebytového prostoru garáž č. 1862/13 o výměře 18 m2 v domě Dlouhá 50, Nový Jičín s podílem pozemku parcela č. st v k.ú. Nový Jičín Dolní předměstí pro J. Adámkovou za kupní cenu Kč ,00/předmět prodeje, majetkoprávní záměr doporučuje ZM schválit prodej pozemku parcela č. 319/2 (zahrada o výměře 32 m2) v k.ú. Loučka u Nového Jičína pro L. Urbancovou s tím, že o výše kupní ceny rozhodne ZM, majetkoprávní záměr č doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parcela č. 148/1, dle GP nově vzniklý pozemek parcela č. 184/4 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 85 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, pro P. Kunetka, a J. Cahla za cenu Kč ,00/předmět prodeje majetkoprávní záměr č doporučuje ZM schválit prodej pozemku parcela č. 608/47 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí pro D. Vindišovou za cenu Kč ,00/předmět prodeje, majetkoprávní záměr č nedoporučuje ZM schválit zvýšení kupní ceny za výkup části pozemku parcela č.882/43 (orná půda o výměře cca 325 m2) v k.ú. Loučka u Nového Jičína, majetkoprávní záměr č. V359 B. 33. nedoporučuje ZM schválit zvýšení kupní ceny za výkup části pozemku parcela č. 882/42 (orná půda o výměře 1132 m2) v k.ú. Loučka u Nového Jičína a výkup pozemku parcela č.882/6 (orná půda o výměře 459 m2) v k.ú. Loučka u Nového Jičína, majetkoprávní záměr č. V359 D. 34. odkládá rozhodnutí ve věci směny části pozemku parcela č. 988/1 (trvalý travní porost - dle GP díl b o výměře 82 m2 a pozemku parcela č. 980/3 (trvalý travní porost o výměře 208 m2) vše v k.ú. Libhošť, majetkoprávní záměry č. V 263 a doporučuje ZM schválit výkupy nemovitého majetku třetích osob u těchto majetkoprávních záměrů: a. V 344 B Výkup části pozemku parcela č. 730/36 (ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 2 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí (stavba cyklostezky) od M. Krále, a J. Raidy za kupní cenu Kč 140,00/m2; b. V 354 Výkup části pozemku parcela č (zahrada o výměře cca 57 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína (stavba chodníkového tělesa) od J. Belánové za kupní cenu Kč 75,00/m2; 10

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích Termín zodpovídá 22/96 Zastupitelstvo volí a) návrhovou komisi

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005...

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí a udržování počítačového programu FISO s firmou AQE advisors, s.r.o., Brno a pověřuje starostu Města

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Přítomni: Omluveni: p. Lukáš Pohanka starosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Mgr. Vladimíra Hoření členka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu nebytových prostor a věcí movitých restaurace Victoria

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více