VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO ZA ROK Předkládá: Mgr. Josef Tomeček ředitel nadace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO ZA ROK 2012. Předkládá: Mgr. Josef Tomeček ředitel nadace"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO ZA ROK 2012 Předkládá: Mgr. Josef Tomeček ředitel nadace Schváleno Správní radou NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO na jejím 34. zasedání dne

2 Obsah: 1 Úvodní slovo ředitele nadace 2 Poslání nadace 3 Historie 4 Kdo je to NOK 5 Činnost nadace v roce Sponzoři, patroni nadace, propagace a reklama 7 Přehled poskytnutých nadačních příspěvků 8 Přehled přijatých darů 9 Vztahy s veřejností - odborné komise NOK 10 Finanční zpráva, finanční plán na rok Závěr Příloha: Roční účetní uzávěrka, včetně přílohy Výrok auditora 1. 2

3 Úvodní slovo ředitele Vážení členové správní a dozorčí rady NOK, vážení přátelé železnice, hodnotit rok 2012 je pro mne možná složitější, než mé hodnocení roku 2011, o létech předcházejících ani nemluvě. Jako červená niť se celým rokem táhl nedostatek finančních prostředků, i když mnohdy smluvně sjednaných a přislíbených. Vůbec to neznamená, že by se snížila účinnost a výkonnost členů SR a DR NOK, ale prostě finanční situace byla taková. Přesto se nám podařilo zajistit anebo se spolupodílet organizačně i finančně na celé řadě akcí, z nichž vyjímám zejména: pokračování v iniciování o.p.s. ŽELEZNIČNÍ MUZEUM OLOMOUC nadále plánovaná spolupráce s Československou obcí legionářskou významná podpora prezentace a reklamy ČD, a.s. na všech akcích NOK podpora činnosti sdružení Most k životu aktivní podíl na přípravě oslav 170. výročí KFNB v Lipníku nad Bečvou dokončení modernizace centrálního vytápění sídla NOK a příprava dalších prostor NOK na nájem další popularizace veřejné sbírky na opravu parní lokomotivy ROSNIČKA rozšíření popularizace činnosti NOK na Slovensko (Poprad, Nové Zámky) propagace činnosti NOK na Dětském dnu železničního uzlu Olomouc Samozřejmě se nám právě z výše uvedených finančních problémů nepodařilo 100% naplnit schválený Rámcový plán činnosti na rok 2012, zejména v oblasti: - opravy 3 osobních vozů k lokomotivě a - postupného vytváření historické soupravy osobních vozů. Tyto úkoly nám zůstávají a přecházejí do roku 2013 a dále. 2. Poslání nadace Železničářská, ale i neželezničářská veřejnost již o naší nadaci a o její činnosti ví, bývá pravidelně informována o našich konkrétních akcích na televizních obrazovkách, v novinových článcích, nebo prostřednictvím internetu a od roku 2008 i na www stránkách naší nadace: Přesto chci však, pro oživení paměti, připomenout, že: NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO (dále jen nadace ) je nepolitická nezávislá nezisková právnická osoba sloužící výhradně obecně prospěšným cílům. Posláním nadace je získávání finančních i nefinančních prostředků pro opravu a údržbu historických železničních kolejových vozidel, drážních staveb, zařízení a vybavení, zejména ve vlastnictví českých drah, a.s. a Národního technického muzea, ale i jiných drážních i nedrážních subjektů. Pro naplnění svého poslání nadace: a) úzce spolupracuje s Českými drahami, a. s., Správou železniční dopravní cesty, s.o., ČD Cargo a.s., Národním technickým muzeem, Odborovým sdružením železničářů, Federací strojvůdců, Unií železničních zaměstnanců, zástupci železničních opraven a dep kolejových vozidel a nejrůznějších dceřiných společností a struktur ČD, a.s. b) na základě vzájemné výměny zkušeností spolupracuje s dalšími neziskovými subjekty zaměřenými na drážní problematiku, a to v České republice i v zahraničí, c) oslovuje sponzory za účelem získávání finančních prostředků, případně movitého i nemovitého majetku pro naplnění cíle a poslání nadace, d) prosazuje účinnou reklamu na pomoc záchrany cenných historických kulturních památek 3

4 v oblasti železničních kolejových vozidel. e) poskytuje nadační příspěvky na nostalgické lidsky a eticky významné společenské akce související s historií železnice (např. památníky, pamětní desky, výročí zasloužilých členů, atd. ) 3. Historie Dávné myšlenky vytvoření něčeho, inicioval, zhruba v polovině roku 2002 tehdejší poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a železničář "tělem i duší" Miroslav Kapoun v "něco", co by pomohlo řešit problematiku historie železnice, včetně jejího zachování pro příští generace, zejména formou "národní technické kulturní památky". Začal tedy sbírat informace a oslovil vedoucí pracovníky Českých drah a Národního technického muzea v Praze, neboť tyto subjekty jsou stávajícími, ale i budoucími vlastníky téměř všeho, co s historií železnice souvisí ( v té době ještě neexistovala SŽDC s.o.). Pan poslanec Miroslav Kapoun svolal na den 4. listopadu 2002 první schůzku potencionálních dalších spolupracovníků a zřizovatelů něčeho, co v té době ještě nebylo formulováno, avšak cíl již byl jasný zachovat historii železnice zabránit rozprodeji a úniku těchto historických hodnot do zahraničí (spolupráce s tehdejším ministrem kultury Pavlem Dostálem) Této první pracovní schůzky se kromě poslance Miroslava Kapouna a Mgr. Josefa Tomečka zúčastnili také ing. Bohuslav Vrba, vrchní přednosta žst Přerov, pan Jiří Loucký, ředitel Českomoravské železniční opravny se sídlem v Přerově a pan Jaroslav Blaťák za Odborové sdružení železničářů DKV Ostrava, provozní jednotka Přerov. Na této schůzce bylo dohodnuto, které fyzické a právnické osoby budou dále vyzvány ke spolupráci, k účasti v budoucích orgánech, případně ke sponzorství. Koordinátorem akce byl jmenován Mgr. Josef Tomeček. Zároveň již probíhala na úrovni poslance pana Miroslava Kapouna jednání s vedením Národního technického muzea v Praze, kde se našim kontaktním spolupracovníkem stal Ing. Karel Zeithammer a s vedením Českých drah a do vzájemné spolupráce se prakticky od počátku pustili tehdejší náměstci GŘ pánové Ing. Josef Bazala a Ing. Jiří Kloutvor, za plné podpory GŘ ČD pana Ing. Petra Kousala. Na dalších jednáních, která postupně za sebou rychle následovala a bylo rozhodnuto, že "subjekt", který naplní původní myšlenku, bude "nadace" a jejím hlavním cílem bude získávání finančních prostředků pro opravy a údržbu historických železničních kolejových vozidel, drážních staveb a zařízení. Okruh spolupracovníků se rychle rozrůstal a stále významnější roli sehrálo Národní technické muzeum v Praze, v čele s jeho generálním ředitelem Ing. Tomášem Kupcem. Za velmi pozitivní považujeme rovněž okolnost, že do celého dění se postupně zapojily všechny železniční odborové organizace. Dne 12. listopadu 2003 proběhla v Přerově schůzka zřizovatelů nadace, kde byl schválen název "NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO" a byla sepsána nadační smlouva. Zřizovateli nadace se staly jak fyzické, tak i právnické osoby a mnozí z nich se stali i členy správní nebo dozorčí rady NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO (viz příloha). Z dobrovolných příspěvků bylo vytvořeno nadační jmění ve výši ,- Kč. Potom následovalo poměrně dlouhé a obtížné období od založení nadace až po podání návrhu na zápis do nadačního rejstříku a vlastní zápis u Krajského soudu v Ostravě. Skutečnost, že zřizovatelů NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO je 26 a prakticky všichni jsou pracovně ve svých funkcích velmi zaneprázdněni, bylo hlavní příčinou. Nakonec se dobrá věc podařila a 4

5 NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO se sídlem v Přerově, Kojetínská 56 vznikla dnem 26. dubna 2004 zápisem do nadačního rejstříku Krajského soudu v Ostravě (nabytí právní moci stejný den), kde je vedena pod spisovou značkou N Kdo je nadace NOK měla V ROCE 2012 dle schváleného STATUTU 15ti člennou správní radu a 11ti člennou dozorčí radu. Statutárními zástupci NOK byli: předseda správní rady místopředseda správní rady člen správní rady a ředitel nadace předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady - Mgr. Jiří Střecha - Ing. Emil Efler - Mg. Josef Tomeček - Ing. Antonín Blažek - Dr. Ing. Roman Štěrba NOK má dvě odborné komise, a to: komisi pro nakládání s finančními prostředky předseda Ing. Emil Efler komisi pro styk s dalšími neziskovými organizacemi předseda Ing. Zdeněk Ježior V roce 2006 NOK založila Klub přátel NOK, jejímiž členy se mohou stát jak fyzické, tak i právnické osoby. V současné době evidujeme v Klubu 8 právnických a 18 fyzických osob. Předsedou Klubu přátel NOK byl Ing. Dušan Tylich, po volbách Kurt Mužík. Ptáme-li se, kdo je NOK, odpověď zní: nejen ti, které jsem v předchozí části této kapitoly uvedl, ale i všichni bezejmenní, kteří nám v naší činnosti pomáhají. Všem těmto patří poděkování. Poznámka: všichni zřizovatelé NOK, členové správní a dozorčí rady jsou uvedeni ve výpise nadačního rejstříku KOS Ostrava (nyní pobočka Olomouc) 5. Činnost nadace v roce 2012 Tato činnost vycházela ze schváleného Rámcového plánu činnosti a byla pokračováním naší práce prakticky od vzniku nadace, od 26. dubna OBLAST SCHŮZOVÁ ČINNOST 30. zasedání SR NOK Česká Třebová CZ LOKO Schválení výroční zprávy za rok 2011 Projednání a schválení roční účetní uzávěrky za rok zasedání SR NOK Velim Informace o plnění finančního plánu za čtvrtletí 2012 Schválení návrhu Rámcového plánu činnosti na rok 2012 Příprava voleb do SR a DR NOK 5

6 ČINNOST ODBORNÝCH KOMISÍ Komise pro styk s dalšími neziskovými organizacemi předseda Ing. Zdeněk Ježior Komise pro nakládání s nadačními prostředky - předseda Ing. Emil Efler 2. LEGISLATIVNÍ A ORGANIZAČNÍ OBLAST veškeré legislativní záležitosti byly včas vyřízeny 3. OBLAST ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ zde došlo z nejrůznějších důvodů (krize) ke značnému poklesu příjmů oproti předpokladu (a to jak u smluv z reklam, tak i u darů) z nájemních vztahů příjem zhruba 1 milion Kč 4. OBLAST PROPAGACE A REKLAMY Propagace a reklama byla zaměřena do dvou rovin, a to: a) propagace a reklama činnosti NOK Zde byla nosně prezentována naše činnost prostřednictvím časopisu Železničář a jeho prostřednictvím i přes další odborná, zejména železničářská média (Zájmy strojvůdce, Obzor atd.) b) propagace železniční dopravy Jednoznačně lze konstatovat, že zároveň s propagací činnosti NOK jsme prokazatelně propagovali i železniční dopravu. vytvořili jsme postupně předpoklady pro propagaci a reklamu NOK a železniční dopravy v sídle nadace (reklamní tabule, symboly železniční dopravy, vybudování MINIGALERIE NOK, reklamní předměty atd.) patří sem i podíl nadace na uspořádání oslav 170 let KFNB v Lipníku nad Bečvou dne v žst Přerov byly instalovány v kulturní místnosti 2 nástěnky dokumentující jednak činnost NOK, tak železnici, a to jak její současnost, tak i budoucnost 5. OBLAST NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ČINNOSTI NOK a) nadále výhledově postupně vytvářet historickou vlakovou soupravu osobních vozů, které jsou v majetku ČD, a.s., resp. NTM v Praze zůstává v plánu 6

7 realizovat veřejnou sbírku na opravu parní lokomotivy ROSNIČKA a dle finanční situace tuto opravu prostřednictvím dohodnutého zhotovitele zahájit veřejná sbírka byla rozšířena o možnost zasílání dárcovských SMS a je pod patronací dr. Žmolíka a Railreklam prezentována neustále veřejnosti - plněno postupně připravovat důstojnou oslavu 170. výročí FERDINANDKY (KFNB), dohodnout spolupráci s ČD, a.s., SŽDC s.o. a Městem Lipník nad Bečvou příprava oslav 170 let KFNB - proběhlo dle plánu vytvoření pracovní skupiny s cílem rozhodnout o možnosti zprovoznění M ( I. pololetí 2011) zatím zůstává v plánu b) Vybudování ŽELEZNIČNÍHO MUZEA v Olomouci Bylo nadále jedním z nejdůležitějších bodů činnosti NOK. Zejména díky vedoucímu pracovní skupiny NOK Dr. Ing. Václav John, za pomoci Miroslava Kapouna a dalších členů této pracovní skupiny byl v uplynulém roce dosažen významný pokrok v tom směru, že všichni potencionální zájemci se shodli na právní formě společnosti, která by měla ŽELEZNIČNÍ MUZEUM zašťiťovat, a to na obecně prospěšné společnosti. Rovněž skutečnost, že spoluzakladateli nového subjektu chtějí být Olomoucký kraj a statutární město Olomouc, lze hodnotit velmi pozitivně. Dalšími spoluzakladateli potom mají být mimo NOK ještě SŽDC, s.o. a Federace strojvůdců ČR. Vytvořil se předpoklad, aby zakladatelská smlouva subjektu ŽELEZNIČNÍ MUZEUM OLOMOUC, o.p.s. byla podepsána za podpory ČD, a.s. v I. pololetí c) Spolupráce s Depem historických vozidel ČD v Lužné u Rakovníka a s Klubem železničních modelářů v Přerově pokračuje prostřednictvím členů naší SR + DR NOK Ing. Jindřicha Rachoty, JUDr. Petra Holánka a Ing. Josefa Plachého na další standardní úrovni, rovněž tak spolupráce s Výzkumným ústavem železničním v Praze, občanským sdružením Most k životu, manželi Pokrupovými, zemským svazem FISAIC, občanským sdružením Kroměřížská dráha atd.. v průběhu roku 2012 se významně navýšila spolupráce zejména s Českými drahami, a.s. a jejími strukturami RSM Olomouc, KCOD Olomouc a dále se SŽDC SDC Olomouc. nadále úspěšně pokračovala spolupráce se ziskovými organizacemi, zejména ČMŽO Přerov, DPOV Přerov, Railreklam, s.r.o., JLV, a.s., CZ LOKO, KPM CONSULT, TSS atd. 6. Sponzoři, patroni nadace, propagace a reklama Naplňování hlavních cílů NOK je pochopitelně odvislé od aktivity sponzorů. V uplynulém roce patřily mezi naše největší sponzory Railreklam s.r.o., HDS Retail CR a.s., Pars nova, a.s. a následně několik drobných sponzorů. Je nutno nadále konstatovat, že zásadní a nosné oslovení např. železničářské veřejnosti za účelem sponzorování našich aktivit se nám doposud zcela nepodařilo, a v tom vidím do budoucnosti úkol pro členy nejen správní a dozorčí rady NOK, ale i našich odborných komisí. S tím úzce souvisí propagace a reklama naší činnosti, kde vidím nadále naše rezervy. Byly utvořeny stálé pracovní skupiny, složené ze členů správní a dozorčí rady, která bude tuto oblast průběžně zabezpečovat. Svou roli by měl zásadním způsobem naplňovat i Klub přátel nadace, ale organizování jeho 7

8 činnosti je, bohužel, odvislé od dostatku finančních prostředků. V souvislosti s propagací a reklamou činnosti naší nadace chci, stejně jako v minulosti, vysoce vyzvednout redakci časopisu Železničář, která nám v této oblasti zejména pro železničářskou veřejnost významně pomáhá. Zvláštní ocenění a poděkování pak patří redaktorovi tohoto časopisu Ivo Skulinovi. Významný posun ve spolupráci nastal i s časopisem Zájmy strojvůdců. Na závěr této kapitoly ještě několik slov k našim patronům, kterými jsou již tradičně ministr dopravy, ministr kultury, hudební skupina MAXIM TURBULENC a akademický malíř Jiří Bouda (který s námi aktivně spolupracoval na uspořádání oslav 170. výročí KFNB v Lipníku nad Bečvou, kde byla uskutečněna výstava jeho děl). Nejsme s nimi v pravidelném kontaktu, avšak v případě potřeby vždy vypomohou a za to jim patří náš dík. 7. Přehled poskytnutých nadačních příspěvků V uplynulém roce poskytla NOK na základě rozhodnutí správní rady a schváleného rámcového plánu činnosti nadační příspěvky: ,- Kč Město Zábřeh ,- Kč ČD, a.s., DHV Lužná u Rakovníka na opravu lokomotivy na základě : 1. Darovacích smluv Dárci NOK v roce 2012 Pořad. číslo Datum smlouvy Dárce Částka SIGNALBAU ,00 Kč FS ČR ,00 Kč TRAMORAIL ,00 Kč MEZOOPRAVNA Vsetín ,00 Kč Hanácké železárny a pérovny ,00 Kč HPS Cukrovar Prosenice ,00 Kč Kornel 6 000,00 Kč EXEKUTORSKÝ ÚŘAD 5 000,00 Kč Jaroslav Vraštil ,00 Kč TRAMORAIL a.s ,00 Kč KRN ,00 Kč JLV, a.s ,00 Kč BONATRANS GROUP, a.s ,00 Kč Bartoň a Partner s.r.o ,00 Kč Celkem ,00 Kč 2. Smluv o reklamě uzavřena dne s kým částka s DPH

9 KOVO CZ ,00 Kč reklama v prostorách NOK a na akcích ROSNIČKA Railreklam ,00 Kč reklama v prostorách a na akcích NOK FTL Prostějov ,00 Kč reklama v prostorách a na akcích NOK a dle dohody LICHNA TRADE ,00 Kč reklama v prostorách a na akcích NOK HPF CLEAN ,00 Kč reklama v prostorách a na akcích NOK GREZL- HARYSERVIS ,00 Kč reklama v prostorách a na akcích NOK Exekutorský úřad ,00 Kč reklama v prostorách a na akcích NOK a dle dohody HDS Retail CR a.s ,00 Kč reklama v prostorách a na akcích NOK a dle dohody Pars nova ,00 Kč reklama v prostorách a na akcích NOK CZ LOKO ,00 Kč reklama v prostorách a na akcích NOK KPM Consult, a.s ,00 Kč reklama v prostorách a na akcích Celkem s DPH ,00 Kč bez DPH ,00 Kč Dárci na ROSNIČKU V ROCE 2012 Celkem ,00 Kč LEDEN Antonín Pavelka ,00 Kč Karel Staněk ,00 Kč Jan Slavík ,00 Kč Jan Hejda ,00 Kč Břetislav Otruba ,00 Kč Jan Jirků a Hana Veselá ,00 Kč 960,00 Kč ÚNOR Antonín Pavelka ,00 Kč Karel Staněk ,00 Kč Ing.Michael Sedláček ,00 Kč Jan Hejda ,00 Kč Břetislav Otruba ,00 Kč Jaroslav Dvořák ,00 Kč Jan Jirků a Hana Veselá ,00 Kč 1 960,00 Kč BŘEZEN Antonín Pavelka ,00 Kč Karel Staněk ,00 Kč Petr Macerod ,00 Kč Jan Hejda ,00 Kč Břetislav Otruba ,00 Kč Jaroslav Dvořák ,00 Kč Jan Jirků a Hana Veselá ,00 Kč 1 160,00 Kč DUBEN Antonín Pavelka ,00 Kč Karel Staněk ,00 Kč Břetislav Otruba ,00 Kč Jan Hejda ,00 Kč Jaroslav Dvořák ,00 Kč Jan Jirků a Hana Veselá ,00 Kč 9

10 Olga Ludvová ,00 Kč 980,00 Kč KVĚTEN Antonín Pavelka ,00 Kč Karel Staněk ,00 Kč TRAMO RAIL ,00 Kč Břetislav Otruba ,00 Kč Jan Hejda ,00 Kč Marek Levol ,00 Kč Jan Jirků a Hana Veselá ,00 Kč ,00 Kč ČERVEN Hanácké žel.a pér.prostějov ,00 Kč Antonín Pavelka ,00 Kč Zdeněk Ulrich ,00 Kč Karel Staněk ,00 Kč HPF CLEAN s.r.o ,00 Kč Jan Hejda ,00 Kč Jaroslav Dvořák ,00 Kč Jan Jirků a Hana Veselá ,00 Kč HARYSERVIS II ,00 Kč ,00 Kč ČERVENEC Antonín Pavelka ,00 Kč Karel Staněk ,00 Kč Josef Hrnek ,00 Kč Pavel Kopecký ,00 Kč Jan Hejda ,00 Kč Břetislav Otruba ,00 Kč Josef Podr ,00 Kč Jan Jirků a Hana Veselá ,00 Kč 2 860,00 Kč SRPEN Antonín Baluch ,00 Kč Luboš Najmr ,00 Kč Antonín Pavelka ,00 Kč Karel Staněk ,00 Kč Jan Hejda ,00 Kč Pavel Kopecký ,00 Kč Natálek, Matýsek, Lenka, ,00 Kč Pavel Kreuzigerovi Jaroslav Dvořák ,00 Kč Jan Jirků a Hana Veselá ,00 Kč 3 710,00 Kč ZÁŘÍ Bohdan Milar, Ing ,00 Kč Karel Staněk ,00 Kč Antonín Pavelka ,00 Kč Josef Plachý ,00 Kč Jan Hejda ,00 Kč Jaroslav Dvořák ,00 Kč Břetislav Otruba ,00 Kč Jan Jirků a Hana Veselá ,00 Kč 6 150,00 Kč 10

11 Říjen František Sigmund ,00 Kč Antonín Pavelka ,00 Kč Jan Hejda ,00 Kč Jan Jirků a Hana Veselá ,00 Kč Aleš Kopecký ,00 Kč Josef Hrnek ,00 Kč 1 010,00 Kč Listopad Antonín Pavelka ,00 Kč Karel Staněk ,00 Kč Jan Hejda ,00 Kč Jan Jirků a Hana Veselá ,00 Kč 510,00 Kč Prosinec Jan Prech ,00 Kč Karel Staněk ,00 Kč Jan Hejda ,00 Kč Jan Jirků a Hana Veselá ,00 Kč 910,00 Kč Dárcovské SMS v roce 2012 leden ,00 Kč únor ,00 Kč březen ,00 Kč duben ,00 Kč květen ,00 Kč červen ,00 Kč červenec ,00 Kč srpen ,00 Kč Září ,00 Kč Říjen ,00 Kč Listopad 4 108,00 Kč celkem ,00 Kč 9. Vztahy s veřejností, odborné komise NOK V návaznosti na kapitolu 6. této výroční zprávy znovu konstatuji, že přes částečně dobré výsledky, vyplývající zejména z prezentace konkrétních činů, jakým bylo např. Setkání přátel železnice, včetně vydané stejnojmenné brožury, vidím v této oblasti nadále velké rezervy. Jsem přesvědčen, že pomoci může větší aktivita odborných komisí a rovněž konkrétní zapojení členů správní a dozorčí rady do těchto komisí a aktivní přenos myšlenek, nápadů a doporučení od jejích členů do činnosti NOK prostřednictvím jejich zpracování do rámcového plánu činnosti. Velkou možnost propagace činnosti naší nadace vidím např. ve spolupráci s Dopravním vzdělávacím institutem v Praze, jehož prostřednictvím může být informována prakticky celá železničářská veřejnost, toto se nám zatím v roce 2012 nepodařilo realizovat. Znovu zdůrazňuji příkladnou aktivitu časopisu ŽELEZNIČÁŘ, který oslovuje železničářskou veřejnost informacemi o naší činnosti naprosto pravidelně, podstatně se zlepšila i spolupráce s časopisem Zájmy strojvůdce, Obzor a dalšími. 11

12 Významný posun v prezentaci nadace vidím zřízením www stránek nadace kde je nejširší veřejnosti prezentována nejen historie vzniku nadace, ale snažíme se, pokud možno co nejpružněji informovat zájemce o současném dění i o plánech do budoucna. Snažíme se rovněž, pokud možno, co nejpružněji odpovídat na nejrůznější dotazy čtenářů, ale vždy to nejde, protože někdy nesouvisí přímo s činností nadace, anebo jsou natolik odborné nebo specifické, že nemáme možnost vyhovět. 10. Finanční zpráva a) Přehled o majetku a závazcích nadace b) Přehled o použití majetku nadace c) Zhodnocení, zda nadace dodržuje pravidlo stanovené pro omezení nákladů souvisejících se správou nadace d) Zhodnocení základních údajů uvedených v roční účetní závěrce e) Výrok auditora bez výhrad f) Roční účetní závěrka ad a) Majetek NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO budova administrativní přes prodej zchátralé části objektu nedošlo ke snížení nadačního jmění, vzhledem k odpovídajícímu technickému zhodnocení objektu budovy ostatní garáže apod. pozemky drobný majetek viz příloha inventarizace drobného majetku finanční majetek vedený na běžném účtu a v hotovosti (+ účet pro dary a veřejnou sbírku) pohledávky za nájmy a služby administrativní budova závazky dodavatelské faktury (opravy budovy, služby provozní), osobní půjčky ,- Kč Příloha: Finanční plán NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO pro rok 2012 a jeho plnění v roce 2012 Hlavní kniha syntetické evidence přehled veškerého majetku, pohledávek a závazků za rok 2012 ad b) Přehled o použití majetku nadace ad c) Nadační příspěvky byly v plné výši využity k účelům vyplývajícím z poslání nadace. ad d) Účetní závěrka Účetnictví je vedeno na hlavní nadační činnost. Do příjmů z nadační činnosti se zahrnují příjmy z darů, nadačních příspěvků. Tyto příjmy nepodléhají dani z příjmů právnických osob. Výdaje jsou ve výši 25% z celkových režijních nákladů. Na správu NOK jsou náklady maximálně do 10% z nadačního jmění. Hospodářská činnost vykazuje příjmy z reklam, nájmu nemovitosti a služeb spojených s nájem nemovitosti. Jedná se o příjmy, které jsou osvobozeny od daně z příjmů právnických osob. Výdaje jsou ve výši 75% všech režijních nákladů. ad e) Výrok auditora Podle našeho názoru účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO k a nákladů, výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy; výrok bez výhrad. 12

13 ad f) Daňové přiznání za rok 2012 včetně příloh viz příloha 11. Závěr Na závěr chci zdůraznit, že i přes pozitivní výsledky vlastního hospodaření NOK se nám nepodařilo v roce 2012 zajistit dostatek finančních prostředků na akce zařazené do Rámcového plánu činnosti v roce 2012, a proto vyzývám nejen všechny členy správní a dozorčí rady, ale i naše tradiční sponzory a dárce, včetně železničářské veřejnosti a příznivce železnice, aby nám byli v tomto směru v roce 2013 maximálně nápomocni a věnovali zachování historie železnice svou přízeň. Přesto chci za dosavadní obětavou práci poděkovat všem členům správní a dozorčí rady i členům odborných komisí, kteří se podle svých možností na dobrých výsledcích podíleli, ale i tajemnici NOK paní Daně Dobyškové, účetní paní Janě Janků, správci Miroslavu Doleželovi a ostatním, kteří nám pomohli uvést sídlo nadace do dnešní podoby. Mgr. Josef Tomeček ředitel nadace 13

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2010 Slovo na úvod Nadace pro transplantace kostní dřeně vznikla v roce 1992 s cílem vybudovat v České republice program dobrovolného dárcovství kostní

Více

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009 Nadační fond obětem holocaustu Výroční zpráva 2009 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Úvodní slovo předsedy správní rady Poslání a činnost Nejvýznamnější události v roce 2009 Grantové programy

Více

Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3

Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3 Bul let in 2 2014 Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3 z činnosti AVPO ČR Průzkum: Jak funguje spolupráce krajů a neziskových organizací? Průzkum Spolupráce krajů

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Úvodní slovo zakladatelů Milí přátelé, v uplynulém roce jsme si prošli hlubokou krizí, následným oživením a pozitivním vývojem,

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah AUDITOR 7/2011 Obsah AKTUALITY Jiří Mikyna novým ředitelem úřadu KA ČR... 2 Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Aktuální změny v nabídce vzdělávacích akcí na 2. pol. 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

2014 Výroční zpráva Skupiny České dráhy

2014 Výroční zpráva Skupiny České dráhy 2014 Výroční zpráva Skupiny České dráhy Výroční zpráva Skupiny ČD za rok 2014 2 Představení, úloha a vize Kdo jsme Jsme skupinou společností provozující osobní i nákladní železniční dopravu. Zajišťujeme

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření.

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření. 1. ÚVODNÍ SLOVO Na rok 2006 můžeme pohlížet z pohledu společnosti jako na rok velkých změn. Nejvýznamnější změnou rozhodně byla změna majitelů společnosti počátkem září minulého roku. Po úspěšné realizaci

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2009 Obsah Slovo na úvod 4 Struktura nadace 5 Historie nadace a jejích programů 6 Zpráva o činnosti A. Osvětová práce a získávání finančních prostředků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

www.subterra.cz V ROâNÍ ZPRÁVA 2002

www.subterra.cz V ROâNÍ ZPRÁVA 2002 www.subterra.cz V ROâNÍ ZPRÁVA 2002 NÁSKOK DÍKY TRADICI VIZE: NADÁLE STAVĚT NEJPRESTIŽNĚJŠÍ STAVBY V PODZEMÍ I NA POVRCHU, DOMA I V ZAHRANIČÍ, S DYNAMICKÝM RŮSTEM VÝKONŮ A V NEJVYŠŠÍ KVALITĚ MISE: OTEVÍRÁNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady našeho počínání

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

> Základní hospodářské ukazatele

> Základní hospodářské ukazatele Výroční zpráva 0 4 České dráhy, a.s. > Základní hospodářské ukazatele Ukazatel 2004 2003 1. 1. 2003*) Index 04/03 Struktura aktiv a pasiv (mil. Kč) Aktiva celkem 47 301 45 291 41 396 1,04 Dlouhodobý majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JESENÍKY SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JESENÍKY SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JESENÍKY SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana 0 z 33 OBSAH ÚVODEM... 2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O J-SCR... 3 II. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2011... 9 III. ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2011...

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Nadační fond Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 454 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 2 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více