VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO ZA ROK Předkládá: Mgr. Josef Tomeček ředitel nadace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO ZA ROK 2012. Předkládá: Mgr. Josef Tomeček ředitel nadace"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO ZA ROK 2012 Předkládá: Mgr. Josef Tomeček ředitel nadace Schváleno Správní radou NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO na jejím 34. zasedání dne

2 Obsah: 1 Úvodní slovo ředitele nadace 2 Poslání nadace 3 Historie 4 Kdo je to NOK 5 Činnost nadace v roce Sponzoři, patroni nadace, propagace a reklama 7 Přehled poskytnutých nadačních příspěvků 8 Přehled přijatých darů 9 Vztahy s veřejností - odborné komise NOK 10 Finanční zpráva, finanční plán na rok Závěr Příloha: Roční účetní uzávěrka, včetně přílohy Výrok auditora 1. 2

3 Úvodní slovo ředitele Vážení členové správní a dozorčí rady NOK, vážení přátelé železnice, hodnotit rok 2012 je pro mne možná složitější, než mé hodnocení roku 2011, o létech předcházejících ani nemluvě. Jako červená niť se celým rokem táhl nedostatek finančních prostředků, i když mnohdy smluvně sjednaných a přislíbených. Vůbec to neznamená, že by se snížila účinnost a výkonnost členů SR a DR NOK, ale prostě finanční situace byla taková. Přesto se nám podařilo zajistit anebo se spolupodílet organizačně i finančně na celé řadě akcí, z nichž vyjímám zejména: pokračování v iniciování o.p.s. ŽELEZNIČNÍ MUZEUM OLOMOUC nadále plánovaná spolupráce s Československou obcí legionářskou významná podpora prezentace a reklamy ČD, a.s. na všech akcích NOK podpora činnosti sdružení Most k životu aktivní podíl na přípravě oslav 170. výročí KFNB v Lipníku nad Bečvou dokončení modernizace centrálního vytápění sídla NOK a příprava dalších prostor NOK na nájem další popularizace veřejné sbírky na opravu parní lokomotivy ROSNIČKA rozšíření popularizace činnosti NOK na Slovensko (Poprad, Nové Zámky) propagace činnosti NOK na Dětském dnu železničního uzlu Olomouc Samozřejmě se nám právě z výše uvedených finančních problémů nepodařilo 100% naplnit schválený Rámcový plán činnosti na rok 2012, zejména v oblasti: - opravy 3 osobních vozů k lokomotivě a - postupného vytváření historické soupravy osobních vozů. Tyto úkoly nám zůstávají a přecházejí do roku 2013 a dále. 2. Poslání nadace Železničářská, ale i neželezničářská veřejnost již o naší nadaci a o její činnosti ví, bývá pravidelně informována o našich konkrétních akcích na televizních obrazovkách, v novinových článcích, nebo prostřednictvím internetu a od roku 2008 i na www stránkách naší nadace: Přesto chci však, pro oživení paměti, připomenout, že: NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO (dále jen nadace ) je nepolitická nezávislá nezisková právnická osoba sloužící výhradně obecně prospěšným cílům. Posláním nadace je získávání finančních i nefinančních prostředků pro opravu a údržbu historických železničních kolejových vozidel, drážních staveb, zařízení a vybavení, zejména ve vlastnictví českých drah, a.s. a Národního technického muzea, ale i jiných drážních i nedrážních subjektů. Pro naplnění svého poslání nadace: a) úzce spolupracuje s Českými drahami, a. s., Správou železniční dopravní cesty, s.o., ČD Cargo a.s., Národním technickým muzeem, Odborovým sdružením železničářů, Federací strojvůdců, Unií železničních zaměstnanců, zástupci železničních opraven a dep kolejových vozidel a nejrůznějších dceřiných společností a struktur ČD, a.s. b) na základě vzájemné výměny zkušeností spolupracuje s dalšími neziskovými subjekty zaměřenými na drážní problematiku, a to v České republice i v zahraničí, c) oslovuje sponzory za účelem získávání finančních prostředků, případně movitého i nemovitého majetku pro naplnění cíle a poslání nadace, d) prosazuje účinnou reklamu na pomoc záchrany cenných historických kulturních památek 3

4 v oblasti železničních kolejových vozidel. e) poskytuje nadační příspěvky na nostalgické lidsky a eticky významné společenské akce související s historií železnice (např. památníky, pamětní desky, výročí zasloužilých členů, atd. ) 3. Historie Dávné myšlenky vytvoření něčeho, inicioval, zhruba v polovině roku 2002 tehdejší poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a železničář "tělem i duší" Miroslav Kapoun v "něco", co by pomohlo řešit problematiku historie železnice, včetně jejího zachování pro příští generace, zejména formou "národní technické kulturní památky". Začal tedy sbírat informace a oslovil vedoucí pracovníky Českých drah a Národního technického muzea v Praze, neboť tyto subjekty jsou stávajícími, ale i budoucími vlastníky téměř všeho, co s historií železnice souvisí ( v té době ještě neexistovala SŽDC s.o.). Pan poslanec Miroslav Kapoun svolal na den 4. listopadu 2002 první schůzku potencionálních dalších spolupracovníků a zřizovatelů něčeho, co v té době ještě nebylo formulováno, avšak cíl již byl jasný zachovat historii železnice zabránit rozprodeji a úniku těchto historických hodnot do zahraničí (spolupráce s tehdejším ministrem kultury Pavlem Dostálem) Této první pracovní schůzky se kromě poslance Miroslava Kapouna a Mgr. Josefa Tomečka zúčastnili také ing. Bohuslav Vrba, vrchní přednosta žst Přerov, pan Jiří Loucký, ředitel Českomoravské železniční opravny se sídlem v Přerově a pan Jaroslav Blaťák za Odborové sdružení železničářů DKV Ostrava, provozní jednotka Přerov. Na této schůzce bylo dohodnuto, které fyzické a právnické osoby budou dále vyzvány ke spolupráci, k účasti v budoucích orgánech, případně ke sponzorství. Koordinátorem akce byl jmenován Mgr. Josef Tomeček. Zároveň již probíhala na úrovni poslance pana Miroslava Kapouna jednání s vedením Národního technického muzea v Praze, kde se našim kontaktním spolupracovníkem stal Ing. Karel Zeithammer a s vedením Českých drah a do vzájemné spolupráce se prakticky od počátku pustili tehdejší náměstci GŘ pánové Ing. Josef Bazala a Ing. Jiří Kloutvor, za plné podpory GŘ ČD pana Ing. Petra Kousala. Na dalších jednáních, která postupně za sebou rychle následovala a bylo rozhodnuto, že "subjekt", který naplní původní myšlenku, bude "nadace" a jejím hlavním cílem bude získávání finančních prostředků pro opravy a údržbu historických železničních kolejových vozidel, drážních staveb a zařízení. Okruh spolupracovníků se rychle rozrůstal a stále významnější roli sehrálo Národní technické muzeum v Praze, v čele s jeho generálním ředitelem Ing. Tomášem Kupcem. Za velmi pozitivní považujeme rovněž okolnost, že do celého dění se postupně zapojily všechny železniční odborové organizace. Dne 12. listopadu 2003 proběhla v Přerově schůzka zřizovatelů nadace, kde byl schválen název "NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO" a byla sepsána nadační smlouva. Zřizovateli nadace se staly jak fyzické, tak i právnické osoby a mnozí z nich se stali i členy správní nebo dozorčí rady NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO (viz příloha). Z dobrovolných příspěvků bylo vytvořeno nadační jmění ve výši ,- Kč. Potom následovalo poměrně dlouhé a obtížné období od založení nadace až po podání návrhu na zápis do nadačního rejstříku a vlastní zápis u Krajského soudu v Ostravě. Skutečnost, že zřizovatelů NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO je 26 a prakticky všichni jsou pracovně ve svých funkcích velmi zaneprázdněni, bylo hlavní příčinou. Nakonec se dobrá věc podařila a 4

5 NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO se sídlem v Přerově, Kojetínská 56 vznikla dnem 26. dubna 2004 zápisem do nadačního rejstříku Krajského soudu v Ostravě (nabytí právní moci stejný den), kde je vedena pod spisovou značkou N Kdo je nadace NOK měla V ROCE 2012 dle schváleného STATUTU 15ti člennou správní radu a 11ti člennou dozorčí radu. Statutárními zástupci NOK byli: předseda správní rady místopředseda správní rady člen správní rady a ředitel nadace předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady - Mgr. Jiří Střecha - Ing. Emil Efler - Mg. Josef Tomeček - Ing. Antonín Blažek - Dr. Ing. Roman Štěrba NOK má dvě odborné komise, a to: komisi pro nakládání s finančními prostředky předseda Ing. Emil Efler komisi pro styk s dalšími neziskovými organizacemi předseda Ing. Zdeněk Ježior V roce 2006 NOK založila Klub přátel NOK, jejímiž členy se mohou stát jak fyzické, tak i právnické osoby. V současné době evidujeme v Klubu 8 právnických a 18 fyzických osob. Předsedou Klubu přátel NOK byl Ing. Dušan Tylich, po volbách Kurt Mužík. Ptáme-li se, kdo je NOK, odpověď zní: nejen ti, které jsem v předchozí části této kapitoly uvedl, ale i všichni bezejmenní, kteří nám v naší činnosti pomáhají. Všem těmto patří poděkování. Poznámka: všichni zřizovatelé NOK, členové správní a dozorčí rady jsou uvedeni ve výpise nadačního rejstříku KOS Ostrava (nyní pobočka Olomouc) 5. Činnost nadace v roce 2012 Tato činnost vycházela ze schváleného Rámcového plánu činnosti a byla pokračováním naší práce prakticky od vzniku nadace, od 26. dubna OBLAST SCHŮZOVÁ ČINNOST 30. zasedání SR NOK Česká Třebová CZ LOKO Schválení výroční zprávy za rok 2011 Projednání a schválení roční účetní uzávěrky za rok zasedání SR NOK Velim Informace o plnění finančního plánu za čtvrtletí 2012 Schválení návrhu Rámcového plánu činnosti na rok 2012 Příprava voleb do SR a DR NOK 5

6 ČINNOST ODBORNÝCH KOMISÍ Komise pro styk s dalšími neziskovými organizacemi předseda Ing. Zdeněk Ježior Komise pro nakládání s nadačními prostředky - předseda Ing. Emil Efler 2. LEGISLATIVNÍ A ORGANIZAČNÍ OBLAST veškeré legislativní záležitosti byly včas vyřízeny 3. OBLAST ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ zde došlo z nejrůznějších důvodů (krize) ke značnému poklesu příjmů oproti předpokladu (a to jak u smluv z reklam, tak i u darů) z nájemních vztahů příjem zhruba 1 milion Kč 4. OBLAST PROPAGACE A REKLAMY Propagace a reklama byla zaměřena do dvou rovin, a to: a) propagace a reklama činnosti NOK Zde byla nosně prezentována naše činnost prostřednictvím časopisu Železničář a jeho prostřednictvím i přes další odborná, zejména železničářská média (Zájmy strojvůdce, Obzor atd.) b) propagace železniční dopravy Jednoznačně lze konstatovat, že zároveň s propagací činnosti NOK jsme prokazatelně propagovali i železniční dopravu. vytvořili jsme postupně předpoklady pro propagaci a reklamu NOK a železniční dopravy v sídle nadace (reklamní tabule, symboly železniční dopravy, vybudování MINIGALERIE NOK, reklamní předměty atd.) patří sem i podíl nadace na uspořádání oslav 170 let KFNB v Lipníku nad Bečvou dne v žst Přerov byly instalovány v kulturní místnosti 2 nástěnky dokumentující jednak činnost NOK, tak železnici, a to jak její současnost, tak i budoucnost 5. OBLAST NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ČINNOSTI NOK a) nadále výhledově postupně vytvářet historickou vlakovou soupravu osobních vozů, které jsou v majetku ČD, a.s., resp. NTM v Praze zůstává v plánu 6

7 realizovat veřejnou sbírku na opravu parní lokomotivy ROSNIČKA a dle finanční situace tuto opravu prostřednictvím dohodnutého zhotovitele zahájit veřejná sbírka byla rozšířena o možnost zasílání dárcovských SMS a je pod patronací dr. Žmolíka a Railreklam prezentována neustále veřejnosti - plněno postupně připravovat důstojnou oslavu 170. výročí FERDINANDKY (KFNB), dohodnout spolupráci s ČD, a.s., SŽDC s.o. a Městem Lipník nad Bečvou příprava oslav 170 let KFNB - proběhlo dle plánu vytvoření pracovní skupiny s cílem rozhodnout o možnosti zprovoznění M ( I. pololetí 2011) zatím zůstává v plánu b) Vybudování ŽELEZNIČNÍHO MUZEA v Olomouci Bylo nadále jedním z nejdůležitějších bodů činnosti NOK. Zejména díky vedoucímu pracovní skupiny NOK Dr. Ing. Václav John, za pomoci Miroslava Kapouna a dalších členů této pracovní skupiny byl v uplynulém roce dosažen významný pokrok v tom směru, že všichni potencionální zájemci se shodli na právní formě společnosti, která by měla ŽELEZNIČNÍ MUZEUM zašťiťovat, a to na obecně prospěšné společnosti. Rovněž skutečnost, že spoluzakladateli nového subjektu chtějí být Olomoucký kraj a statutární město Olomouc, lze hodnotit velmi pozitivně. Dalšími spoluzakladateli potom mají být mimo NOK ještě SŽDC, s.o. a Federace strojvůdců ČR. Vytvořil se předpoklad, aby zakladatelská smlouva subjektu ŽELEZNIČNÍ MUZEUM OLOMOUC, o.p.s. byla podepsána za podpory ČD, a.s. v I. pololetí c) Spolupráce s Depem historických vozidel ČD v Lužné u Rakovníka a s Klubem železničních modelářů v Přerově pokračuje prostřednictvím členů naší SR + DR NOK Ing. Jindřicha Rachoty, JUDr. Petra Holánka a Ing. Josefa Plachého na další standardní úrovni, rovněž tak spolupráce s Výzkumným ústavem železničním v Praze, občanským sdružením Most k životu, manželi Pokrupovými, zemským svazem FISAIC, občanským sdružením Kroměřížská dráha atd.. v průběhu roku 2012 se významně navýšila spolupráce zejména s Českými drahami, a.s. a jejími strukturami RSM Olomouc, KCOD Olomouc a dále se SŽDC SDC Olomouc. nadále úspěšně pokračovala spolupráce se ziskovými organizacemi, zejména ČMŽO Přerov, DPOV Přerov, Railreklam, s.r.o., JLV, a.s., CZ LOKO, KPM CONSULT, TSS atd. 6. Sponzoři, patroni nadace, propagace a reklama Naplňování hlavních cílů NOK je pochopitelně odvislé od aktivity sponzorů. V uplynulém roce patřily mezi naše největší sponzory Railreklam s.r.o., HDS Retail CR a.s., Pars nova, a.s. a následně několik drobných sponzorů. Je nutno nadále konstatovat, že zásadní a nosné oslovení např. železničářské veřejnosti za účelem sponzorování našich aktivit se nám doposud zcela nepodařilo, a v tom vidím do budoucnosti úkol pro členy nejen správní a dozorčí rady NOK, ale i našich odborných komisí. S tím úzce souvisí propagace a reklama naší činnosti, kde vidím nadále naše rezervy. Byly utvořeny stálé pracovní skupiny, složené ze členů správní a dozorčí rady, která bude tuto oblast průběžně zabezpečovat. Svou roli by měl zásadním způsobem naplňovat i Klub přátel nadace, ale organizování jeho 7

8 činnosti je, bohužel, odvislé od dostatku finančních prostředků. V souvislosti s propagací a reklamou činnosti naší nadace chci, stejně jako v minulosti, vysoce vyzvednout redakci časopisu Železničář, která nám v této oblasti zejména pro železničářskou veřejnost významně pomáhá. Zvláštní ocenění a poděkování pak patří redaktorovi tohoto časopisu Ivo Skulinovi. Významný posun ve spolupráci nastal i s časopisem Zájmy strojvůdců. Na závěr této kapitoly ještě několik slov k našim patronům, kterými jsou již tradičně ministr dopravy, ministr kultury, hudební skupina MAXIM TURBULENC a akademický malíř Jiří Bouda (který s námi aktivně spolupracoval na uspořádání oslav 170. výročí KFNB v Lipníku nad Bečvou, kde byla uskutečněna výstava jeho děl). Nejsme s nimi v pravidelném kontaktu, avšak v případě potřeby vždy vypomohou a za to jim patří náš dík. 7. Přehled poskytnutých nadačních příspěvků V uplynulém roce poskytla NOK na základě rozhodnutí správní rady a schváleného rámcového plánu činnosti nadační příspěvky: ,- Kč Město Zábřeh ,- Kč ČD, a.s., DHV Lužná u Rakovníka na opravu lokomotivy na základě : 1. Darovacích smluv Dárci NOK v roce 2012 Pořad. číslo Datum smlouvy Dárce Částka SIGNALBAU ,00 Kč FS ČR ,00 Kč TRAMORAIL ,00 Kč MEZOOPRAVNA Vsetín ,00 Kč Hanácké železárny a pérovny ,00 Kč HPS Cukrovar Prosenice ,00 Kč Kornel 6 000,00 Kč EXEKUTORSKÝ ÚŘAD 5 000,00 Kč Jaroslav Vraštil ,00 Kč TRAMORAIL a.s ,00 Kč KRN ,00 Kč JLV, a.s ,00 Kč BONATRANS GROUP, a.s ,00 Kč Bartoň a Partner s.r.o ,00 Kč Celkem ,00 Kč 2. Smluv o reklamě uzavřena dne s kým částka s DPH

9 KOVO CZ ,00 Kč reklama v prostorách NOK a na akcích ROSNIČKA Railreklam ,00 Kč reklama v prostorách a na akcích NOK FTL Prostějov ,00 Kč reklama v prostorách a na akcích NOK a dle dohody LICHNA TRADE ,00 Kč reklama v prostorách a na akcích NOK HPF CLEAN ,00 Kč reklama v prostorách a na akcích NOK GREZL- HARYSERVIS ,00 Kč reklama v prostorách a na akcích NOK Exekutorský úřad ,00 Kč reklama v prostorách a na akcích NOK a dle dohody HDS Retail CR a.s ,00 Kč reklama v prostorách a na akcích NOK a dle dohody Pars nova ,00 Kč reklama v prostorách a na akcích NOK CZ LOKO ,00 Kč reklama v prostorách a na akcích NOK KPM Consult, a.s ,00 Kč reklama v prostorách a na akcích Celkem s DPH ,00 Kč bez DPH ,00 Kč Dárci na ROSNIČKU V ROCE 2012 Celkem ,00 Kč LEDEN Antonín Pavelka ,00 Kč Karel Staněk ,00 Kč Jan Slavík ,00 Kč Jan Hejda ,00 Kč Břetislav Otruba ,00 Kč Jan Jirků a Hana Veselá ,00 Kč 960,00 Kč ÚNOR Antonín Pavelka ,00 Kč Karel Staněk ,00 Kč Ing.Michael Sedláček ,00 Kč Jan Hejda ,00 Kč Břetislav Otruba ,00 Kč Jaroslav Dvořák ,00 Kč Jan Jirků a Hana Veselá ,00 Kč 1 960,00 Kč BŘEZEN Antonín Pavelka ,00 Kč Karel Staněk ,00 Kč Petr Macerod ,00 Kč Jan Hejda ,00 Kč Břetislav Otruba ,00 Kč Jaroslav Dvořák ,00 Kč Jan Jirků a Hana Veselá ,00 Kč 1 160,00 Kč DUBEN Antonín Pavelka ,00 Kč Karel Staněk ,00 Kč Břetislav Otruba ,00 Kč Jan Hejda ,00 Kč Jaroslav Dvořák ,00 Kč Jan Jirků a Hana Veselá ,00 Kč 9

10 Olga Ludvová ,00 Kč 980,00 Kč KVĚTEN Antonín Pavelka ,00 Kč Karel Staněk ,00 Kč TRAMO RAIL ,00 Kč Břetislav Otruba ,00 Kč Jan Hejda ,00 Kč Marek Levol ,00 Kč Jan Jirků a Hana Veselá ,00 Kč ,00 Kč ČERVEN Hanácké žel.a pér.prostějov ,00 Kč Antonín Pavelka ,00 Kč Zdeněk Ulrich ,00 Kč Karel Staněk ,00 Kč HPF CLEAN s.r.o ,00 Kč Jan Hejda ,00 Kč Jaroslav Dvořák ,00 Kč Jan Jirků a Hana Veselá ,00 Kč HARYSERVIS II ,00 Kč ,00 Kč ČERVENEC Antonín Pavelka ,00 Kč Karel Staněk ,00 Kč Josef Hrnek ,00 Kč Pavel Kopecký ,00 Kč Jan Hejda ,00 Kč Břetislav Otruba ,00 Kč Josef Podr ,00 Kč Jan Jirků a Hana Veselá ,00 Kč 2 860,00 Kč SRPEN Antonín Baluch ,00 Kč Luboš Najmr ,00 Kč Antonín Pavelka ,00 Kč Karel Staněk ,00 Kč Jan Hejda ,00 Kč Pavel Kopecký ,00 Kč Natálek, Matýsek, Lenka, ,00 Kč Pavel Kreuzigerovi Jaroslav Dvořák ,00 Kč Jan Jirků a Hana Veselá ,00 Kč 3 710,00 Kč ZÁŘÍ Bohdan Milar, Ing ,00 Kč Karel Staněk ,00 Kč Antonín Pavelka ,00 Kč Josef Plachý ,00 Kč Jan Hejda ,00 Kč Jaroslav Dvořák ,00 Kč Břetislav Otruba ,00 Kč Jan Jirků a Hana Veselá ,00 Kč 6 150,00 Kč 10

11 Říjen František Sigmund ,00 Kč Antonín Pavelka ,00 Kč Jan Hejda ,00 Kč Jan Jirků a Hana Veselá ,00 Kč Aleš Kopecký ,00 Kč Josef Hrnek ,00 Kč 1 010,00 Kč Listopad Antonín Pavelka ,00 Kč Karel Staněk ,00 Kč Jan Hejda ,00 Kč Jan Jirků a Hana Veselá ,00 Kč 510,00 Kč Prosinec Jan Prech ,00 Kč Karel Staněk ,00 Kč Jan Hejda ,00 Kč Jan Jirků a Hana Veselá ,00 Kč 910,00 Kč Dárcovské SMS v roce 2012 leden ,00 Kč únor ,00 Kč březen ,00 Kč duben ,00 Kč květen ,00 Kč červen ,00 Kč červenec ,00 Kč srpen ,00 Kč Září ,00 Kč Říjen ,00 Kč Listopad 4 108,00 Kč celkem ,00 Kč 9. Vztahy s veřejností, odborné komise NOK V návaznosti na kapitolu 6. této výroční zprávy znovu konstatuji, že přes částečně dobré výsledky, vyplývající zejména z prezentace konkrétních činů, jakým bylo např. Setkání přátel železnice, včetně vydané stejnojmenné brožury, vidím v této oblasti nadále velké rezervy. Jsem přesvědčen, že pomoci může větší aktivita odborných komisí a rovněž konkrétní zapojení členů správní a dozorčí rady do těchto komisí a aktivní přenos myšlenek, nápadů a doporučení od jejích členů do činnosti NOK prostřednictvím jejich zpracování do rámcového plánu činnosti. Velkou možnost propagace činnosti naší nadace vidím např. ve spolupráci s Dopravním vzdělávacím institutem v Praze, jehož prostřednictvím může být informována prakticky celá železničářská veřejnost, toto se nám zatím v roce 2012 nepodařilo realizovat. Znovu zdůrazňuji příkladnou aktivitu časopisu ŽELEZNIČÁŘ, který oslovuje železničářskou veřejnost informacemi o naší činnosti naprosto pravidelně, podstatně se zlepšila i spolupráce s časopisem Zájmy strojvůdce, Obzor a dalšími. 11

12 Významný posun v prezentaci nadace vidím zřízením www stránek nadace kde je nejširší veřejnosti prezentována nejen historie vzniku nadace, ale snažíme se, pokud možno co nejpružněji informovat zájemce o současném dění i o plánech do budoucna. Snažíme se rovněž, pokud možno, co nejpružněji odpovídat na nejrůznější dotazy čtenářů, ale vždy to nejde, protože někdy nesouvisí přímo s činností nadace, anebo jsou natolik odborné nebo specifické, že nemáme možnost vyhovět. 10. Finanční zpráva a) Přehled o majetku a závazcích nadace b) Přehled o použití majetku nadace c) Zhodnocení, zda nadace dodržuje pravidlo stanovené pro omezení nákladů souvisejících se správou nadace d) Zhodnocení základních údajů uvedených v roční účetní závěrce e) Výrok auditora bez výhrad f) Roční účetní závěrka ad a) Majetek NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO budova administrativní přes prodej zchátralé části objektu nedošlo ke snížení nadačního jmění, vzhledem k odpovídajícímu technickému zhodnocení objektu budovy ostatní garáže apod. pozemky drobný majetek viz příloha inventarizace drobného majetku finanční majetek vedený na běžném účtu a v hotovosti (+ účet pro dary a veřejnou sbírku) pohledávky za nájmy a služby administrativní budova závazky dodavatelské faktury (opravy budovy, služby provozní), osobní půjčky ,- Kč Příloha: Finanční plán NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO pro rok 2012 a jeho plnění v roce 2012 Hlavní kniha syntetické evidence přehled veškerého majetku, pohledávek a závazků za rok 2012 ad b) Přehled o použití majetku nadace ad c) Nadační příspěvky byly v plné výši využity k účelům vyplývajícím z poslání nadace. ad d) Účetní závěrka Účetnictví je vedeno na hlavní nadační činnost. Do příjmů z nadační činnosti se zahrnují příjmy z darů, nadačních příspěvků. Tyto příjmy nepodléhají dani z příjmů právnických osob. Výdaje jsou ve výši 25% z celkových režijních nákladů. Na správu NOK jsou náklady maximálně do 10% z nadačního jmění. Hospodářská činnost vykazuje příjmy z reklam, nájmu nemovitosti a služeb spojených s nájem nemovitosti. Jedná se o příjmy, které jsou osvobozeny od daně z příjmů právnických osob. Výdaje jsou ve výši 75% všech režijních nákladů. ad e) Výrok auditora Podle našeho názoru účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO k a nákladů, výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy; výrok bez výhrad. 12

13 ad f) Daňové přiznání za rok 2012 včetně příloh viz příloha 11. Závěr Na závěr chci zdůraznit, že i přes pozitivní výsledky vlastního hospodaření NOK se nám nepodařilo v roce 2012 zajistit dostatek finančních prostředků na akce zařazené do Rámcového plánu činnosti v roce 2012, a proto vyzývám nejen všechny členy správní a dozorčí rady, ale i naše tradiční sponzory a dárce, včetně železničářské veřejnosti a příznivce železnice, aby nám byli v tomto směru v roce 2013 maximálně nápomocni a věnovali zachování historie železnice svou přízeň. Přesto chci za dosavadní obětavou práci poděkovat všem členům správní a dozorčí rady i členům odborných komisí, kteří se podle svých možností na dobrých výsledcích podíleli, ale i tajemnici NOK paní Daně Dobyškové, účetní paní Janě Janků, správci Miroslavu Doleželovi a ostatním, kteří nám pomohli uvést sídlo nadace do dnešní podoby. Mgr. Josef Tomeček ředitel nadace 13

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO ZA ROK 2009. Předkládá: Mgr. Josef Tomeček ředitel nadace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO ZA ROK 2009. Předkládá: Mgr. Josef Tomeček ředitel nadace VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO ZA ROK 2009 Předkládá: Mgr. Josef Tomeček ředitel nadace Schváleno Správní radou NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO na jejím 24. zasedání dne 25. června 2010 v Olomouci 1 Obsah:

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti...

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... 4 Výroční zpráva povinné náležitosti ústav... 6 1 Výroční zpráva povinné

Více

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M 11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního

Více

STATUT. nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute. Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute (dále jen nadační fond )

STATUT. nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute. Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute (dále jen nadační fond ) STATUT nadačního fondu Nadační fond Advance Institute 1.1. Název nadačního fondu zní: Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu Nadační fond Advance Institute (dále jen nadační fond ) 1.2. Sídlo nadačního fondu

Více

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti...

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... 4 Výroční zpráva povinné náležitosti ústav... 6 Výroční zpráva za rok

Více

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Konzervatoř Olomouc o.p.s. 0 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána do rejstříku obecně prospěšných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2012

Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2012 Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2012 Sebevražda je jako zákeřná nemoc, nikdy nevíte, kdy zaútočí a co je spouštěcí mechanismus, např. ztráta blízké osoby, rodinné, zdravotní nebo právní problémy,

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

NADACE NEMOCNICE V JABLONCI NAD NISOU

NADACE NEMOCNICE V JABLONCI NAD NISOU NADACE NEMOCNICE V JABLONCI NAD NISOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2002 SÍDLO NADACE NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU NEMOCNIČNÍ 15 466 60 JABLONEC NAD NISOU IČO 64 04 58 38 ČERVEN 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE NEMOCNICE

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

komunitní portál o rekodifikaci

komunitní portál o rekodifikaci K NOZ 353: 353 (1) Nadace nesmí poskytnout nadační příspěvek osobě, která je členem jejího orgánu nebo která je zaměstnancem nadace, ani osobě jim blízké. (2) Nejsou-li pro to důvody zvláštního zřetele

Více

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. 1. Název, sídlo a obecné údaje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Moravská Ostrava, 28.

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s.

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svatý Floriána Dobrovolní hasiči roku, o. s. OBSAH: OBSAH... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o sdružení... 4 3. Statutární orgán... 4 4. Poslání občanského sdružení... 5 5.

Více

Díky tomu mohou být veškeré příjmy nadačního fondu v plné míře využity pro naplnění jeho poslání.

Díky tomu mohou být veškeré příjmy nadačního fondu v plné míře využity pro naplnění jeho poslání. Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Nadační fond pro zdraví dětí byl založen v březnu roku 2007 ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 - Podolí. Zakladatelem a hlavním sponzorem nadačního fondu

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

NADACE NEMOCNICE V JABLONCI NAD NISOU

NADACE NEMOCNICE V JABLONCI NAD NISOU NADACE NEMOCNICE V JABLONCI NAD NISOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 1999 SÍDLO NADACE NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU NEMOCNIČNÍ 15 466 60 JABLONEC NAD NISOU IČO 64 04 58 38 JABLONEC NAD NISOU, KVĚTEN 2000 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1 S t r a n a

Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1 S t r a n a VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 S t r a n a Obsah: 1) Úvodní ustanovení.. 3 2) Zřízení a vznik nadačního fondu. 3 3) Účel a poslání nadačního fondu. 4 4) Shrnutí činnosti nadačního fondu. 4 5) Dárci.. 6 6) Finanční

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

STATUT. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. s t a t u t :

STATUT. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. s t a t u t : STATUT VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. IČ 260 04 674, se sídlem Turnov, Jana Palacha 804, PSČ 511 01, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl

Více

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 Čl. I. Název a sídlo nadačního fondu 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond obětem holocaustu 2. Sídlo nadačního fondu: Maiselova

Více

Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008

Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva Informačního střediska Mikuláš, o.p.s. je vypracována v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Ing. Arch. Jan Kasl, r.č. 511231/021, narozen 31.12. 1951, trvalý pobyt Eliášova 762/48, 160 00, Praha 6; Doc.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací Účetnictví a daně neziskových organizací Neziskové organizace = právnické osoby Vedou účetnictví= povinně účtují prostřednictvím

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2000 do 31.12.2000 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Svazek obcí VITIS Čejkovice, Mutěnice, Velké Bílovice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2012 POČET LISTŮ: 9 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady. Vážení přátelé,

Úvodní slovo předsedy správní rady. Vážení přátelé, Výroční zpráva 2012 Úvodní slovo předsedy správní rady Vážení přátelé, dovoluji si toto oslovení proto, že na úvod naší zprávy chci poděkovat všem podporovatelům nově založeného Nadační fond ZELENÉ OUSTÍ,

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Sokolská 1052, 374 01 Spolek podporující činnost žáků ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny. Rodiče, zákonní zástupci a přítomní přátelé

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. k 31. prosinci 2003 Identifikační údaje: Název účetní jednotky: Člověk v tísni společnost

Více

Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12

Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ dobrovolného svazku

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Výroční zpráva neziskové organizace. Český antarktický nadační fond

Výroční zpráva neziskové organizace. Český antarktický nadační fond Výroční zpráva neziskové organizace Český antarktický nadační fond I. Úvod - Poslání: Český antarktický nadační fond vznikl v roce 2014 za účelem podpory vědeckovýzkumné činnosti zejména v oblasti výzkumu

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Sídlo spolku:

Více

Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla. B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada. C.) Zpráva o činnosti

Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla. B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada. C.) Zpráva o činnosti Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada C.) Zpráva o činnosti Zakládací aktivity Spolupráce s neziskovým sektorem Spolupráce s veřejným sektorem

Více

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová Jednoduché účetnictví Hana Jurajdová Účetnictví Jednoduché (účetnictví?) Podvojné Výdaje a Příjmy Základ daně Tok finančních prostředků Knihy: peněžní deník, evidence Náklady a Výnosy Zobrazení skutečnosti

Více

Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace. Dodatek č. 5

Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace. Dodatek č. 5 Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace, ulice Bratří Wolfů 16,

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/59048/2012/KŘ-K/7445 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 5796/2013 Počet stran: 6 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

Krajský úřad Olomouckého

Krajský úřad Olomouckého Krajský úřad Olomouckého SpZn.: KÚOK/56033/2011/KŘ-K/7220 Č.j.: KUOK 30359/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc kraje Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

STATUT Nadačního fondu NABLA

STATUT Nadačního fondu NABLA STATUT Nadačního fondu NABLA Článek I. Úvodní ustanovení 1.1 Název a sídlo nadačního fondu: Nadační fond NABLA Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba 1.2 Statut Nadačního fondu NABLA je závazným vnitřním

Více

obecně prospěšné společnosti EUTIS

obecně prospěšné společnosti EUTIS 1. výroční zpráva obecně prospěšné společnosti EUTIS za období 11. 8. 31. 12. 2005 Vypracovali a předkládají: Jan Závěšický, Reda Ifrah Ve Žďáře nad Sázavou červen 2006 předseda správní rady, ředitel OBSAH:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. Místní akční skupina Mezi Hrady Vážení členové, předkládáme Vám výroční zprávu zájmového sdružení

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00JU Čj: MSK 77273/2009 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/28894/2008/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Mojmír Románek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011 Účetní jednotka (ÚZC) : Město Benátky nad Jizerou 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ 00237442 Účetní období : rok 2011 Termín

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

Z P R Á V A O V Ý S L E D K U PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Město Lipník nad Bečvou, určená Radě a Zastupitelstvu účetní jednotky

Z P R Á V A O V Ý S L E D K U PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Město Lipník nad Bečvou, určená Radě a Zastupitelstvu účetní jednotky KOMORA AUDITORŮ ČR č. osvědčení 154 Z P R Á V A O V Ý S L E D K U PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Město Lipník nad Bečvou, určená Radě a Zastupitelstvu účetní jednotky za ověřované období od 1.1.2008

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k tel: 605301919 V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. založilo 15 zakladatelů v roce 2006 a její území působnosti je vymezeno katastry 33 obcí. Území MAS kopíruje

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/57992/2013/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 1095/2014 Počet stejnopisů: 2 Počet stran:7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny.

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. 1. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek účetní jednotky je důležitým ukazatelem úrovně jejího hospodaření. Zjišťuje se ze zůstatků účtových

Více

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. MAS Zlatá cesta, o. p. s. (dále jen společnost ) vznikla dne 3. srpna 2006 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

P E V N O S T P O Z N Á N Í P E V N O S T P O Z N Á N Í 2 3

P E V N O S T P O Z N Á N Í P E V N O S T P O Z N Á N Í 2 3 PEVNOST POZNÁNÍ 2 3 4 5 IQLANDIA, Liberec 498 Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové 62 2 Techmania Science Center, Plzeň 217 574 Pevnost poznání, Olomouc 8 94 Planetárium Ostrava 125 762 PEVNOST POZNÁNÍ

Více

doc. MUDr. Jaroslav Feyreisl, CSc. ředitel ústavu pro péči o matku a dítě

doc. MUDr. Jaroslav Feyreisl, CSc. ředitel ústavu pro péči o matku a dítě Výroční zpráva 2010 Úvodní slovo Nadační fond pro zdraví dětí byl založen v březnu roku 2007 ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 - Podolí. Zakladatelem a hlavním sponzorem nadačního fondu

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2011 ve zkráceném rozsahu

Příloha k účetní závěrce za rok 2011 ve zkráceném rozsahu Příloha k účetní závěrce za rok 2011 ve zkráceném rozsahu Název společnosti: Nadační fond Nydahl Adresa: Brno, Trtílkova442/15, PSČ 612 00 IČ: 65996399 Registrace: zapsáno v nadačním rejstříku vedeném

Více

Krajský úřad Olomouckého

Krajský úřad Olomouckého Krajský úřad Olomouckého SpZn.: KÚOK /57549/2013/Kř-K/7540 Č.j.: KUOK 3324/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc kraje Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 5 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

Statut nadace. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského

Statut nadace. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Statut nadace Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Článek 1 - Název a sídlo nadace 1) Název nadace : Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského 2) Sídlo nadace : Praha 1, Malostranské nám.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Konzervatoř Olomouc o.p.s. Konzervatoř Olomouc o.p.s. 1 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána

Více