Město Vrchlabí Rada města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Vrchlabí Rada města"

Transkript

1 Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 40. schůze dne od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K NAHLÉDNUTÍ NA SEKREATIRÁTU STAROSTY MĚSTA Přítomni: M. Dejmek, Ing. L. Dlabola, JUDr. M. Dušková, Ing. B. Hanousek, A. Plašil, Ing. J. Sobotka, PhDr. M. Vávra, Ing. P. Řehák Schválený pořad jednání: 1. Projekt ČEZ Smart Region 2. Žádost Jednotné organizace zdravotně postižených o finanční dar 3. Žádost i Oblastní charity Červený Kostelec o finanční podporu na projekty Hospic Anežky české a Domov Svatého Josefa 4. Žádost p. Petra Baudyše UNISOFT Bílé Poličany o souhlas s použitím znaku města informační plakáty 5. Změna celkového počtu zaměstnanců úřadu, změna organizačního řádu 6. Výroční zpráva Jednotky SDH Vrchlabí 3 za rok Žádost p. Petra Konopka o povolení pořádání farmářských trhů 8. Žádost p. Radka Aleše o povolení pořádání trhů 9. Obecně závazná vyhláška konání veřejných hudebních produkcí 10. Směna pozemků s nkt cables s.r.o. 11. Rekonstrukce silnice I/14 v úseku Nerudova Nádražní 12. TJ Jiskra Podhůří podmínky užívání pozemků ve vlastnictví města 13. Pronájem pozemků a nebytových prostor a prodej nemovitostí 14. Veřejné nabídky a podmínky prodeje a pronájmu nemovitostí 15. Bytové záležitosti 16. Odkup pozemků v lokalitě Vejsplachy 17. Likvidace majetku, prominutí pohledávek, inventarizační zpráva za rok Galerie Morzin žádost o výpůjčku 19. KD Střelnice souhlas s podnájmem prostor, podpora kulturních aktivit žáků a studentů 20. Veřejnosprávní kontroly 21. Čerpání investičního fondu ZŠ nám. Míru 22. Zápis ze školské rady ZŠ nám. Míru 23. Činnost komisí a výborů 24. Přeložka plynárenského zařízení průmyslová zóna dodatek č. 1 smlouvy 25. SMV zařízení na úsporu elektrické energie Rada města schválila pořad schůze. Pro 7, proti 0, zdržel se 0)

2 Přijatá usnesení k jednotlivým bodům a hlasování o nich: (pro, proti, zdržel se) 1. Projekt ČEZ Smart Region Viz příloha č. 1 Informace 2. Žádost Jednotné organizace zdravotně postižených o finanční dar Viz příloha č. 2a 2b RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 8.000,- Kč Jednotné organizaci zdravotně postižených na činnost organizace. (7,0,0) (k vyřízení KST, FO) 3. Žádosti Oblastní charity Červený Kostelec o finanční podporu na projekty Hospic Anežky České a Domov Svatého Josefa Viz příloha č. 3a 3h, viz příloha č. 4a 4j RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč Oblastní charitě Červený Kostelec na provoz střediska Hospic Anežky České. RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč Oblastní charitě Červený Kostelec na provoz střediska Domov Svatého Josefa. (7,0,0) (k vyřízení KST, FO) 4. Žádost p. Petra Baudyše UNISOFT Bílé Poličany o souhlas s použitím znaku města informační plakáty Viz příloha č. 5a -5b RM souhlasí s použitím znaku města Vrchlabí p.- Petrem Baudyšem UNISOFT Bílé Poličany na informačních plakátech. (7,0,0) (k vyřízení TAJ) 5. Změna celkového počtu zaměstnanců úřadu, změna organizačního řádu Viz příloha č. 6a 6l RM schvaluje předloženou změnu systemizace pracovních míst městského úřadu dle návrhu a celkový počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu pro rok 2014 na maximálně 94 pracovních míst a maximálně 91,63 pracovních úvazků s účinností od Vtomto počtu nejsou zahrnuti zaměstnanci zaměstnaní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. RM schvaluje organizační řád městského úřadu dle předloženého návrhu s účinností od (7,0,0) (k vyřízení TAJ) Strana 2 (celkem 15)

3 6. Výroční zpráva Jednotky SDH Vrchlabí 3 za rok Viz příloha č. 7a 7c RM bere na vědomí výroční zprávu Jednotky SDH Vrchlabí 3 za rok Žádost p. Petra Konopka o povolení pořádání farmářských trhů Viz příloha č. 8 RM na základě ust. 46 písm. a) zák. č. 166/1999 Sb.,veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů: a) schvaluje jako místo, na kterém lze konat trhy určené k prodeji zvířat a živočišných produktů (farmářské trhy), náměstí TGM ve Vrchlabí (dále jen tržiště ), a to na dobu od do b) povoluje konání farmářských trhů na tržišti v době od do a to kterýkoliv den v týdnu dle volné kapacity tržiště, s podmínkou, že bude vždy pro celé tržiště a jednotlivě konaný trh ustanoven jeden provozovatel c) ukládá místostarostovi Alfredu Plašilovi organizačně zabezpečit konání farmářských trhů (7,0,0) (k vyřízení KST) 8. Žádost p. Radka Aleše o prodloužení smlouvy na pořádání trhů v roce 2014 Viz příloha č. 9 RM schvaluje prodloužení smlouvy s p. Radkem Alešem na pořádání doplňkových trhů na náměstí TGM pro rok 2014, a to v rozsahu dvou trhů vtermínech dle žádosti a RM nesouhlasí se snížením poplatku za pronájem. (7,0,0) (k vyřízení KST) 9. Obecně závazná vyhláška konání veřejných hudebních produkcí Viz příloha č. 10a 10b RM doporučuje ZM vydání OZV č. 1/2014 o vymezení doby pro konání veřejných hudebních produkcí ve znění dle přílohy č. 10b. (7,0,0) 10.Směna pozemků s nkt cables s.r.o. Viz příloha č. 11a 11b RM podporuje další jednání s firmou nkt cables s.r.o., IČ: , se sídlem Kladno, Průmyslová 1130, PSČ ve věci směny pozemků nezbytných pro realizaci stavby Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí jih, regionální infrastruktura I/14, úsek Nerudova Nádražní za pozemky z vlastnictví města Vrchlabí, a to výhradně takové, které nejsou nezbytné pro zabezpečení veřejných zájmů. Strana č. 3

4 RM pověřuje tímto jednáním starostu města, a to včetně mandátu uzavřít k tomuto účelu smlouvy, které bude druhá strana považovat za nezbytné, pokud nebudou v rozporu s podmínkami nakládání s nemovitým majetkem stanoveným zákonem o obcích. (7,0,0) (k vyřízení STAR) 11.Rekonstrukce silnice I/14 v úseku Nerudova Nádražní Viz příloha č. 12a- 12e, viz příloha č. 13a 13g RM 1) doporučuje ZM schválení prodeje pozemků zastavěných stavbou Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí jih, regionální infrastruktura I/14, úsek Nerudova Nádražní průjezdní úsek silnice I/14, a to v rozsahu a dle podmínek obsažených v přiložené smlouvě o smlouvě budoucí KS 2014/1 - příl.č. 12c 12e. 2) doporučuje ZM schválení plánovací smlouvy č. 1/2014, kterou se stanovují podmínky provedení vynucených úprav veřejné dopravní a technické infrastruktury vyvolané stavbou Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí jih, regionální infrastruktura I/14, úsek Nerudova Nádražní - příloha č. 13a 13g. (7,0,0) 12.TJ Jiskra Podhůří podmínky užívání pozemků ve vlastnictví města Viz příloha č 14a -14g RM schvaluje: 1) ukončení smlouvy o nájmu a výpůjčce čj. 283-OSMM/19020/ ve znění dodatků č. 1 a 2, uzavřené s TJ Jiskra Podhůří, sídlo Vrchlabí, Lipová 129, IČ: , dohodou ke dni vzniku nového nájemního vztahu k předmětným pozemkům 2) zveřejnění záměru pronajmout TJ Jiskra Podhůří, sídlo Vrchlabí, Lipová 129, IČ: , tyto pozemky: - p.parc.č. 200, 206/2,206/3 a 206/4, vše k.ú. Podhůří-Harta - parc.č. st. 532, k.ú. Podhůří-Harta se všemi součástmi a příslušenstvím (zejm. objekt bez čp. na poz.parc.č. st. 532, k.ú. Podhůří Harta) (7,0,0) (k vyřízení KST, SMM) 13.Pronájem pozemků a nebytových prostor a prodej nemovitostí Viz příloha č. 15a 15i 1) Lokalita Slovanská čp. 101 ve Vrchlabí 1.1. RM schvaluje od nového nájemce nebyt. prostoru v čp. 101 pana Jiřího Šedivého (neplátce DPH) (cukrárna v přízemí domu o výměře 57,3 m 2, nájemné Kč/m 2 /rok + služby) 1.2. RM schvaluje ukončení pronájmu dohodou k spaní Věrou Šedivou (plátce DPH) z důvodu pracovní vytíženosti, nárok na provedené úpravy zhodnocující nebyt musí být Městu darovány. Strana č. 4

5 2) Lávka přes řeku Labe V46 v Hoř. Vrchlabí (spodní lávka km v kat. ú. Hoř. Vrchlabí) RM schvaluje pronájem reklamní plochy o výměře 6 m 2 společnosti Snowhill a.s., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem Praha 1, Washingtonova 9, za cenu Kč/m 2 /rok + DPH na dobu neurčitou s 1 roční výpovědní lhůtou. 3) Lávka přes řeku Labe V47 v Hoř. Vrchlabí (horní lávka km v kat. ú. Hoř. Vrchlabí) RM schvaluje pronájem reklamní plochy o výměře 6 m 2 společnosti SKI areál Bubákov s.r.o., IČ: , DIČ: CZ , sídlo Hořejší Vrchlabí, Na Stráni 481 za cenu Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou s 1 roční výpovědní lhůtou. 4) Lokalita ul. L. Svobody ve Vrchlabí RM schvaluje pronájem části pozemků p.p.č. 1355/2 a 2636 o celkové výměře 60 m 2 v kat. ú. Vrchlabí panu., zahrádka, dle ceníku B2 (5 Kč/m 2 /rok) 5) Lokalita ul. Pražská ve Vrchlabí RM schvaluje od změnu nájemce části pozemku p.p.č. 515/2 o výměře 90 m 2 v kat. ú. Vrchlabí (zázemí prodejny Zelenina Doupovec) dle nájemní smlouvy čj. 209/2-49/04-No ze dne Zdeňka Doupovcová, IČ: , Vrchlabí, Letná ) Lokalita Dělnická čp. 475 ve Vrchlabí 6.1. RM schvaluje ukončení pronájmu části p.p.č o výměře 15 m 2 v kat. ú. Vrchlabí s panem dohodou k RM schvaluje pronájem části p.p.č o výměře 15 m 2 vkat. ú. Vrchlabí panu.. od Pozemek pod stavbou ve vlastnictví nájemce, dle ceníku Města A2 (50 Kč/m 2 /rok) 7) Lokalita ul. Nádražní ve Vrchlabí BJ č.5 v čp. 130 RM doporučuje ZM ke schválení prodej jednotky (byt č. 130/5 o výměře 89.3 m 2 ) v domě čp. 130 na pozemku parc. č. st. 67/1, kat. ú. Vrchlabí (ulice Nádražní) a odpovídajícího spoluvlastnického podílu 182/1000 na spol. částech domu a pozemku parc.č. st. 67/1, kat. úz. Vrchlabí (součástí jednotky je prostor sklepa o výměře 15,1 m 2 ) firmě INTROSPECT, s.r.o. IČ: , se sídlem Nymburk, Karla Čapka 2040, za cenu Kč + náklady na realizaci převodu Kč. Podmínky pro realizaci prodeje: a) jednotka je obsazena nájemcem (fyzickou osobou) s nájemní smlouvou na dobu neurčitou, nabídková cena Města činila Kč Kč náklady b) jelikož se jedná o první převod jednotky, má nájemce předkupní právo, které zanikne, nepřijme-li nájemce nabídku na koupi jednotky do šesti (6) měsíců od její účinnosti. Nabídka bude nájemci učiněna po 1.lednu 2014, tedy dle ust zák.č. 89/2012, občanský zákoník, a to za podmínek identických s podmínkami nabídnutými vybraným zájemcem. Smlouva s vybraným zájemcem může být uzavřena až po marném uplynutí shora uvedené lhůty pro uplatnění předkupního práva nájemce c) na nabyvatele jednotky přejdou práva a povinnosti ze shora uvedeného nájmu jednotky (ust zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) (7,0,0) 8) Lokalita Hoř. Vrchlabí RM doporučuje ZM ke schválení směnu pozemků v kat. ú. Hořejší Vrchlabí. Město Vrchlabí směňuje dle GP č /2013 část p.p.č. 2892/1 o výměře 28 m 2 za část p.p.č. 2892/2 o výměře 14 m 2 ve vlastnictví paní. Směna 1:1 Strana č. 5

6 s doplatkem 300 Kč/m 2 + náklady na realizaci, jiná forma plnění za VB po ČHL a za zmařenou směnu v roce 1996 (7,0,0) 9) Lokalita MŠ Komenského ve Vrchlabí RM schvaluje umístění reklamy na plotě MŠ pro Jaroslava Weinera (velikost reklamy 80x200 cm, odvoz a likvidace odpadních vod). Obecný souhlas s dalším využitím plotu pro reklamu byl dán po zveřejnění v roce ) Zřízení věcného břemene RM doporučuje ZM, aby schválilo zřízení VB : 10.1) v ul. Zátiší vkat. ú. Podhůří-Harta dle GP č /2012 (povinní: LV 3306, 3419, 4021, 3263 a 806). Jedná se o akci Města - umístění a provoz dešťové kanalizace dle uzavřených smluv o smlouvě budoucí, viz 12. RM ze dne , bod ) na p.p.č. 1051/1 v kat. ú. Podhůří-Harta dle GP č /2013, povinný LV 3306 umístění veřejného osvětlení dle smlouvy o smlouvě budoucí ze dne ) po akci ČHL pro všechny zatím nevypořádané pozemky ve všech lokalitách dle příslušných GP (jednotlivé lokality budou pro jednání ZM přesně specifikovány) (7,0,0) 11) Lokalita Cukrářská ul. Vrchlabí RM schvaluje umístění reklamní lunety nad průchod podloubí z náměstí TGM směrem do Cukrářské ulice, varianta č. 4) pro Centr drogerie s.r.o. (věc projednávala 39. RM a požadovala předložení návrhu reklam. zařízení ) Souhlas RM je dán za běžných podmínek, tj. zpoplatnění rekl. zařízení a souhlas MěÚ odbor ŽP- památková péče 12) Lokalita ulice P.J. Šafaříka čp. 619 ve Vrchlabí Viz též příloha č. 28 RM doporučuje ZM, aby souhlasilo s prodejem nemovitostí v kat. ú. Vrchlabí, tj. pozemek par.č. stav. 828 zast. plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba čp. 619, obytný dům pozemek par.č. stav zast. plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp./če, jiná stavba pozemek p.p.č. 489/4 zahrada, se všemi součástmi a příslušenstvím, do podílového spoluvlastnictví tak, že: dle uzavřených smluv o smlouvě budoucí se jedná o manžele.... ideální 1/6 celku ( do SJM) paní ideální 1/6 celku manželé. ideální 2/6 celku (do SJM) Platba za 4/6 celku celkem Kč (tj. 3x 790 tis. Kč + 1x Kč) je již uhrazena dle řízení ze dne (viz zápis z otvírání obálek) 1/6 celku (ozn.č.5) panu za cenu Kč 1/6 celku (ozn. č. 6) paní za cenu Kč V případě, že zájemci měli zájem o stejný podíl a došlo pouze ke špatnému označení podílu, pak RM doporučuje ZM prodej 2/6 celku panu.. za cenu Kč, Strana č. 6

7 náhradník pro případ odstoupení EVROPA realitní kancelář Špindlerův Mlýn, s.r.o. (pro svého nejmenovaného klienta) (7,0,0) RM pověřuje odbor SMM, aby do jednání ZM zjistil, zda zájemci o koupi samostatných podílů správně označili svůj zájem o koupi RM pověřuje odbor SMM, aby do jednání ZM zjistil, koho zastupuje realitní kancelář 14.Veřejné nabídky a podmínky prodeje a pronájmu nemovitostí Viz příloha č. 15a 15i 1) Aktualizace rozhodnutí o prodeji pozemků města Vrchlabí pod 4 zkolaudovanými trafostanicemi RM schvaluje zveřejnění záměru směnit p.č.st o výměře 20 m 2 (dle GP č /2012) v kat. ú. Podhůří-Harta Nově dle požadavku ČEZ by mělo dojít k této změně: Budou uzavřeny 3 samostatné kupní smlouvy (za cenu 950,61 Kč/m 2 ) : a) p.č.st o výměře 20 m 2 (dle GP č /2012) v kat. ú. Vrchlabí b) p.č.st o výměře 20 m 2 (dle GP č /2012) v kat. ú. Podhůří-Harta c) p.č.st o výměře 20 m 2 (dle GP č /2012) v kat. ú. Podhůří-Harta Bude uzavřena 1 směnná smlouva v kat. ú. Podhůří-Harta, kde doplatek ze strany ČEZ bude ve výši Kč d) p.č.st o výměře 20 m 2 (dle GP č /2012) v kat. ú. Podhůří-Harta bude směněn za pozemek p.p.č o výměře 19 m 2 (bývalý pozemek p.č.st. 544 o výměře 19 m 2 v kat. ú. Podhůří- Harta) 2) Lokalita bývalého areálu ŠKODA AUTO ve Vrchlabí RM souhlasí s prodloužením termínu výpůjčky části pozemku p.č.stav. 763 v kat. ú. Vrchlabí do doby dokončení a předání stavby infrastruktury na LK (předpoklad 05/2014) pro společnost EUROVIA CS a.s., IČ: , DIČ: CZ , Národní 10, Praha, 3) Lokalita ul. Vápenická ve Vrchlabí RM odkládá rozhodnutí ve věci prodeje pozemků v kat. ú. Vrchlabí (p.p.č. 1391/8, 3858 a části p.č.st. 624/4) 4) Lokalita Bělopotocká (TU 0720) a u KD Střelnice (TU 0375) ve Vrchlabí RM souhlasí se zveřejněním záměru prodat pozemky par. č. stav a 3357 v kat. ú. Vrchlabí za cenu 800 Kč/m 2 + náklady na realizaci převodu 5) Lokalita Pod Parkem ve Vrchlabí RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodat část pozemku p. par. č. 1222/2 v kat. ú. Vrchlabí, užívání je řešeno pronájmem 6) Lokalita Na Kopci ve Vrchlabí RM souhlasí se zveřejněním záměru prodat část pozemků v kat. ú. Vrchlabí (část p.p.č. 744/1 o výměře 23 m 2 a část p.p.č. 745/1 o výměře 2 m 2 v kat. ú. Vrchlabí za 500 Kč/m 2 + náklady na realizaci Strana č. 7

8 7) Lokalita nad hřbitovem ve Vrchlabí RM nesouhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky p.p.č. 742/16 a 742/14 v kat. ú. Vrchlabí pro chov ovcí, nabídka jiných pozemků 8) Žádost o odklad kolaudace RD na Liščím kopci ve Vrchlabí RM doporučuje ZM, aby souhlasilo s odkladem kolaudace bez penalizace do dle žádosti paní (nezkolaudovaný RD na p.p.č. 933/193 v kat. ú. Podhůří-Harta), trvající soudní spor. (7,0,0) 9) Žádost o odklad platby dluhu RM schvaluje odklad platby dluhu do panu za pronájem nebyt. prostoru v čp. Krkonošská 193 ve Vrchlabí dluží Kč. Dluh uznává a uhradí jej do Zatím měl pozastaveno podnikání. 10) Návrh ceny za věcné břemeno pro uložení technické infrastruktury v pozemcích města Vrchlabí v roce 2014(dále jen VB) RM schvaluje cenu za věcné břemeno ro uložení technické infrastruktury v pozemcích města Vrchlabí v roce 2014 ve výši 75 Kč/m 2 + DPH, min. však 10 tis. Kč + DPH. 11) Lokalita za objektem Krkonošská 26 ve Vrchlabí RM nesouhlasí s prodejem p.č. stav.29/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 93 m 2 v kat.ú. Vrchlabí za cenu 50 tis. Kč a omezení veřejného průchodu po dobu 7-20 hod dle návrhu nájemce pana.. RM navrhuje oddělit při zámecké zdi pruh pro zajištění průchodu a zbytek nabídnout k prodeji za cenu min ,- Kč/m2 a náklady převodu. B. Hanousek ohlásil podjatost ve věci a nehlasoval. (6,0,0) (k vyřízení SMM) 12) Lokalita ul. Vančurova ve Vrchlabí divadelní klub RM odkládá rozhodnutí a požaduje upřesnění podmínek pronájmu. 15.Bytové záležitosti Viz příloha č. 15a 15i RM souhlasí s přidělením BJ (1+3) č. 6/2.np. o výměře 72,20 m 2, Krkonošská 41, Vrchlabí paní. bez kauce RM souhlasí s přidělením BJ (1+2) č. 1/1.np. o výměře 66,58 m 2, Letná 670, Vrchlabí, zrekonstruovaný byt, panu.., kauce 8 tis. Kč, po odstoupení schválené nájemkyně. RM souhlasí s přidělením BJ (1+3) č. 10/5.np. o výměře 74,40 m 2, Školní 1399, Vrchlabí paní, pokud pan uzavře dohodu o ukončení pronájmu a ona uhradí kauci 8 tis. Kč. RM souhlasí s přidělením BJ (1+2) č. 4/3.np. o výměře 57,90 m 2, Školní 1395, Vrchlabí panu. (+ 1 osoba), pokud uhradí kauci 7 tis. Kč a vypořádá se Strana č. 8

9 s nájemkyní., u níž byl v tomto bytě až dosud přihlášen a byt fakticky užíval, NS končí k RM souhlasí s přidělením BJ (1+kk) č. 4/3.np. o výměře 28,10 m 2, Krkonošská 31, Vrchlabí panu., zrekonstruovaný byt, jednorázová částka 20 tis. Kč + kauce 5 tis. Kč RM souhlasí s přidělením BJ (1+4) č. 40/1.np. o výměře 91,30 m 2 Nerudova čp. 1186, Vrchlabí panu.., jednorázová částka 21,5 tis. Kč + kauce 8 tis. Kč, 1. náhradník pan.., 2. náhradník paní. RM souhlasí s přidělením (1+4) č. 6/2.np. o výměře 74,00 m 2, Dukelská 1326, Vrchlabí paní.. za nabídku náhradníka a kauci 8 tis. Kč. (6,1,0) (k vyřízení SMM) RM souhlasí s přidělením BJ (1+2) č. 8/3.np. o výměře 52,30 m 2 Fügnerova 874, Vrchlabí panu., jednorázová částka 33 tis. Kč + kauce 7 tis. Kč. náhradník paní RM souhlasí s přidělením BJ č. 1/2.np. o výměře 112,50 m 2, Krkonošská 203, Vrchlabí paní.. za nabídku 10 tis. Kč a kauci 8 tis. Kč. RM souhlasí s přidělením BJ (1+2) č. 25/4.np. o výměře 58,0 m 2, Nerudova 1185, Vrchlabí paní. pokud uhradí kauci 7 tis. Kč a bude uzavřena dohoda s panem.. o vrácení BJ (1+3) č. 30/5.np. o výměře 74,30 m 2, Nerudova 1185, Vrchlabí, bez dluhu a v řádném stavu RM souhlasí s přidělením BJ (1+1) č. 11/4.np. o výměře 33,81 m 2, Nerudova 1189, Vrchlabí paní ez kauce změna proti rozhodnutí z 39. RM ze dne původní veřejná nabídka, dnes náhrada za vrácení bezbar. bytu Na Výšině RM souhlasí s nabídkou uvolněného bezbariérového bytu (1+1) č. 2/1.np. o výměře 58,46 m 2, Na Výšině 1530, Vrchlabí paní pro postižené dítě. RM souhlasí s přidělením BJ (1+kk) č. 14/2.np. v čp. 602 (Lánovská) panu.... pouze krátkodobá NS s případnou obnovou, pokud bude plnit povinnosti nájemníka Přesun z čp Slovanská z důvodu naprosté nevhodnosti jednání na veřejnosti, devastace bytu a narůstajícího dluhu na nájemném. RM souhlasí s nabídkou BJ (1+kk) č. 33/3.np. o výměře 15,60 m 2, Slovanská 1116, Vrchlabí panu, pokud vrátí v pořádku BJ (2+kk) č. 13/1.np. o výměře 56,40 m 2, Vančurova 408, Vrchlabí, formou dohody + kauce 5 tis. Kč. V případě nezájmu veřejná nabídka BJ č. 33/3.np. o výměře 15,60 m 2, Slovanská 1116, Vrchlabí za jednorázovou částku 10 tis Kč + vratná kauce 5 tis. Kč. RM souhlasí s nabídkou BJ (1+1) č. 5/2.np. o výměře 33,50 m 2, Školní 1398, Vrchlabí.. z Bělopotocké 944, v případě nezájmu pak veřejná nabídka na byt na rekonstrukci za jednorázovou částku 10 tis Kč + vratná kauce 5 tis. Kč. Strana č. 9

10 RM souhlasí s nabídkou BJ (1+2) č. 8/2.np. o výměře 63,80 m 2, Lánovská 476, Vrchlabí paní.. opakovaný zájem o tento byt, formou dohody vrátí vyklizený BJ (1+1) č. 1/1.np. o výměře 39,00 m 2, Lánovská 476, Vrchlabí BJ č. + uhradí kauci 8 tis. Kč. RM souhlasí s nabídkou vyklizené BJ (1+1) č. 1/1.np. o výměře 39,00 m 2, Lánovská 476, Vrchlabí, paní, žádost o menší byt, zatím BJ (1+2) v domě Slovanská čp. 101, za podmínky vyklizení BJ a úhrady kauce 5 tis. Kč. RM souhlasí s nabídkou BJ (1+1) č. 50/4.np. o výměře 21,60 m 2, Slovanská 1116, Vrchlabí panu.., pokud vrátí BJ č. 2/1np. v čp. 485 v řádném stavu a uhradí kauci 5 tis. Kč RM souhlasí s veřejnou nabídkou BJ (1+3) č. 14/7.np. o výměře 74,00 m 2, Nerudova 1184, Vrchlabí 20 tis. Kč + kauce 8 tis. Kč RM souhlasí s veřejnou nabídkou BJ (1+3) č. 30/5.np. o výměře 74,30 m 2, Nerudova 1185, Vrchlabí 15 tis. Kč + kauce 8 tis. Kč RM souhlasí s veřejnou nabídkou BJ (1+2) č. 3/2.np. o výměře 85,90 m 2, Krkonošská 140, Vrchlabí (nově zrekonstruovaný byt) 25 tis. Kč + kauce 8 tis. Kč RM souhlasí s veřejnou nabídkou BJ č. 4/2.np. o výměře 87,80 m 2, Krkonošská 22, Vrchlabí v případě nezájmu náhradníka z veřejné nabídky - jednorázová částka 15 tis. Kč + kauce 8 tis. Kč) RM souhlasí s veřejnou nabídkou BJ (1+2) č. 7/3.np. o výměře 53,25 m², Fügnerova 874, Vrchlabí (byt po rekonstrukci)- 30 tis. Kč + kauce 7 tis. Kč RM souhlasí s veřejnou nabídkou BJ (1+kk) č. 33/3.np. o výměře 15,60 m 2, Slovanská 1116, Vrchlabí v případě nezájmu, viz výše, jednorázová částka 10 tis Kč + vratná kauce 5 tis. Kč. RM souhlasí s veřejnou nabídkou BJ (1+1) č. 5/2.np. o výměře 33,50 m 2, Školní 1398, Vrchlabí v případě nezájmu, viz výše, veřejná nabídka na byt na rekonstrukci za jednorázovou částku 10 tis Kč + vratná kauce 5 tis. Kč. RM souhlasí s veřejnou nabídkou BJ (1+3) č. 17/3.np. o výměře 68,90 m 2, Bělopotocká 944, Vrchlabí, pokud BJ nebudou chtít., viz dále), nabídka k úpravě za cenu: jednorázová částka 10 tis. Kč + kauce 8 tis. Kč + darování nároku za případné zhodnocení RM souhlasí se splátkovým kalendářem na úhradu zbytku dluhu Kč dle žádosti pana dle uznání dluhu ze dne Běžné nájemné jej již hrazeno, zbytek dluhu bude uhrazen nejdéle do Strana č. 10

11 RM souhlasí se splátkovým kalendářem na úhradu zbytku dluhu Kč (z původního dluhu dle uznání dluhu ze dne ) dle žádosti paní.,... Běžné nájemné od 01/2014 bude již hrazeno, byt bude k vrácen a zbytek dluhu bude uhrazen nejdéle do RM souhlasí se splátkovým kalendářem na úhradu dluhu Kč (po vrácení bytu) dle žádosti pana.. Dluh bude hrazen od 04/2014 ve lhůtě nejdéle do (tj. 18 měsíců). RM souhlasí se splátkovým kalendářem na úhradu dluhu Kč (do ) dle žádosti paní. Dluh bude hrazen od 03/2014 ve lhůtě nejdéle do (tj. 18 měsíců). RM souhlasí se splátkovým kalendářem na úhradu dluhu Kč (do ) dle žádosti... Dluh bude hrazen od 03/2014 ve lhůtě nejdéle do (tj. 18 měsíců). RM souhlasí s prominutím penále ve výši 2.418,- Kč dle žádosti paní..... Původní dluh zaplacen. RM souhlasí s přihlášením 2 osob (přítelkyně syna a její dcera) do BJ v čp. 408 Vančurova ve Vrchlabí, celkem 4 osoby dle žádosti paní... RM nesouhlasí se změnou dispozice bytů BJ (1+2) č.10/1np (pan ) a BJ (1+2) č.11/1np. (p...) Bělopotocká 944, Vrchlabí. Byty typu (1+2) jsou v současné době nejvíce žádané a většinou málo uvolňované. RM doporučuje nabídnout manželům.. byt BJ (1+3) č. 17/3.np. o výměře 68,90 m 2 v témže domě a ukládá oboru SMM a Bytovému podniku dojednat podmínky. 16.Odkup pozemků v lokalitě Vejsplachy Viz příloha č. 16 RM konstatuje, že má dlouhodobě zájem o získání pozemků uvedených v přílohách za účelem vybudování sportovně rekreační zóny. RM pověřuje starostu a místostarostu A. Plašila dalším jednáním o podmínkách směny nebo prodeje pozemků (7,0,0) (k vyřízení KST) Strana č. 11

12 17.Likvidace majetku, prominutí pohledávek, inventarizační zpráva za rok 2013 Viz příloha č. 17a 17s, viz příloha č. 29a 29z RM schvaluje: vyřazení majetku dle navržených položek př. č. 1 (položka č.1-4) (navrhovatel MŠ Vrchlabí, Letná 1249) prominutí pohledávky dle navržených položek př. č. 3 (položka č.1, 3-9, 11-13), součást Inventarizační zprávy, př. 5b) (navrhovatel MěÚ Vrchlabí, FO místní poplatek - odvoz odpadu, zemřelé osoby) vyřazení majetku dle navržených položek př. č. 4 (položka č.1-3, 6-9, 11-14, 17-23, 25), součást Inventarizační zprávy, př. 2a) (navrhovatel MěÚ Vrchlabí, FO vyřazení majetku - počítače, resp. jejich nevyužitelné části) prominutí pohledávky dle př. č. 5 (dluh na nájemném po zemřelé), součást Inventarizační zprávy, př. 4) (navrhovatel BP Vrchlabí, Labská 964) prominutí pohledávky dle navržených položek př. č. 6, VE ZMĚNĚ UPŘESNĚNÍ - součást Inventarizační zprávy, př. 5c) účet 315, (položka č. 1-12, 15-18, 20-24) - součást Inventarizační zprávy, př. 6) účet 911, (položka č. 3-4, 6, 8-25, 28-30,33-69) (navrhovatel MěÚ Vrchlabí, FO pokuty, přestupky cizí státní příslušník) vyřazení majetku dle navržených položek př. č. 7 (položka č. 3-10) (navrhovatel SM Vrchlabí, Jihoslovanská 441 ) prominutí pohledávky dle navržených položek př. č. 8 (položka č. 3-4) (navrhovatel SM Vrchlabí, Jihoslovanská 441 ) likvidaci věcí nalezených dle navržených položek př. č. 9 (položka č.2, 16 nabídka k prodeji) (navrhovatel MěÚ Vrchlabí, Kancelář starosty) prominutí pohledávek dle navržených položek př. č. 10 (rok : položka č. 1, 3-8, 10-13, 15,17-19, za rok 2004: položka č. 1-2, za rok 2005: položka č. 1, za rok : položka č. 1-3) (navrhovatel KD Střelnice, Vrchlabí ) vyřazení majetku dle navržených položek- součást Inventarizační zprávy, př. 1, (navrhovatel PS Vrchlabí) vyřazení majetku dle navržených položek- součást Inventarizační zprávy, př. 2b), (položka č.2-5, kontejnery po požáru, šetří Policie ČR, částečné plnění od pojišťovny) (navrhovatel MěÚ Vrchlabí, FO) vyřazení majetku dle navržených položek- součást Inventarizační zprávy, př. 3), (položka č.1-4 zmařené investice, náklady na přípravu) (navrhovatel MěÚ Vrchlabí, odbor RMaÚP) prominutí pohledávek dle navržených položek- součást Inventarizační zprávy, př. 5a), (položka č. 1-8, poplatek za psa) (navrhovatel MěÚ Vrchlabí, FO) (7,0,0) (k vyřízení SMM, FO) Strana č. 12

13 RM schvaluje: - Inventarizační zprávu za rok vyřazení nepotřebného a zastaralého hmotného i nehmotného majetku uvedeného v usnesení INV komise ze dne , doplněné ze dne , včetně Inventarizační zprávy - odpis nevymahatelných pohledávek uvedených v usnesení INV komise ze dne , doplněné ze dne , včetně Inventarizační zprávy (7,0,0) (k vyřízení SMM, FO) RM ukládá FO: vypořádat inventarizační rozdíly v závěrce za rok 2013 provést vyřazení majetku v úloze Fenix Majetek provést vyřazení pohledávek v úloze Fenix Pohledávky a v úloze Fenix Kniha vystavených faktur (7,0,0) (k vyřízení FO) RM ukládá odboru SMM zajistit likvidaci movitých věcí navržených k vyřazení (fyzickou likvidací, prodejem, nabídkou) 18.Galerie Morzin žádost o výpůjčku Viz příloha č. 18a 18b, viz příloha č. 30a 30c RM souhlasí s rozsahem prací dle návrhu příloha č. 18a 18b za podmínky, že zhodnocení objektu bude městu darováno. RM požaduje předložení podrobných podmínek pronájmu nebo výpůjčky. (7,0,0) (k vyřízení BP, KST) 19.KD Střelnice souhlas s podnájmem prostor, podpora kulturních aktivit žáků a studentů Viz příloha č. 19a 19e Závěr. RM souhlasí s podnájmem nebytových prostor v I. podlaží KD Střelnice paní Jitce Wasserbauerové dle přílohy č. 19b 19e. RM souhlasí spodporou kulturních aktivit žáků a studentů ze strany KD Střelnice zavedením výhodných studentských cen na vybraná večerní představení. (7,0,0) (k vyřízení KD) 20.Veřejnosprávní kontroly Viz příloha č. 20a 20d, viz příloha č. 21a 21b, viz příloha č. 22a 22b, viz příloha č. 34a 34b RM bere na vědomí zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok RM bere na vědomí protokoly z veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací Bytový podnik Vrchlabí, Kulturní dům Střelnice a MŠ Letná a ukládá ředitelům organizací realizovat doporučení uvedená v protokolech. (7,0,0) (k vyřízení BP, KD, OŠK) Strana č. 13

14 21.Čerpání investičního fondu ZŠ nám. Míru Viz příloha č. 23a 23b RM bere na vědomí čerpání investičního fondu a souhlasí s nákupem nového stravovacího systému pro školní jídelnu Základní školy, Vrchlabí, nám Míru 283, IČ: v maximální částce ,- Kč vč. DPH. (7,0,0) (k vyřízení OŠK) 22.Zápis ze školské rady ZŠ nám. Míru Viz příloha č. 24a 24b RM bere na vědomí zápis z jednání školské rady. 23.Činnost komisí a výborů Komise majetková a bytová Viz příloha č. 15a 15i RM bere na vědomí zápis z jednání komise. Inventarizační komise Viz příloha č. 17a 17s RM bere na vědomí zápis z jednání komise Komise tělovýchovy a sportu: Viz příloha č. 25a 25d RM bere na vědomí zápis z komise tělovýchovy a sportu a dodatečně schvaluje vyplacení finančních odměn oceněným sportovcům. (7,0,0) (k vyřízení OŠK) Komise obchodu a cestovního ruchu Viz příloha č. 26a -26b RM bere na vědomí zápis z jednání komise. Strana č. 14

15 Komise stavební Viz příloha č. 31a 31d RM bere na vědomí zápis z jednání komise Kontrolní výbor Viz příloha č. 27a 27b RM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru a postupuje ho ZM. 24.Přeložka plynárenského zařízení průmyslová zóna dodatek č. 1 smlouvy Viz příloha č. 32a 32c RM schvaluje uzavření dodatku č.1 Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č s VčP Net, s.r.o. Pražská tř. 485, Hradec Králové ve znění dle přílohy. (7,0,0) (k vyřízení RMÚP) 25.SMV zařízení na úsporu elektrické energie Viz příloha č. 33a 33i RM schvaluje pořízení věci movité technického zařízení pro monitoring a řízení veřejného osvětlení do vlastnictví příspěvkové organizace Služby města Vrchlabí za podmínek dle návrhu smlouvy příloha č. 33c 33i. (7,0,0) (k vyřízení KST, SMV) Za správnost: Ing. Pavel Řehák Ve Vrchlabí dne Ing. Jan Sobotka starosta města Alfred Plašil místostarosta města Strana č. 15

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 48. schůze dne 12.06.2014 od 15 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 25. schůze rady města, kte rá se kon ala dne 14.12.2016 573/25/RM/2016 Souhlas s použitím znaku města I. Rada města souhlasí s použitím znaku města Vrchlabí

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 28. schůze dne 31.10.2012 od 15 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

Město Vrchlabí Zastupitelstvo města

Město Vrchlabí Zastupitelstvo města Město Vrchlabí Zastupitelstvo města Usnesení z 18. jednání dne 12. března 2014 UPRAVENÁ VERZE USNESENÍ S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL USNESENÍ K NAHLÉDNUTÍ NA SEKRETARIÁTU STAROSTY MĚSTA 1.

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 17. schůze dne 18.01.2012 od 13 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a ze 47. jednání dne 25.05.2010 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu Přítomni: Ing. L. Dlabola, JUDr. M. Dušková, Ing. J. Konvalina, Mgr. B. Paulů,

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 15. schůze dne 23.11.2011 od 13 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Město Vrchlabí Zastupitelstvo města

Město Vrchlabí Zastupitelstvo města Město Vrchlabí Zastupitelstvo města Usnesení z 5. zasedání dne 8. července 2015 konaného v zasedací místnosti městského úřadu Vrchlabí UPRAVENÁ VERZE USNESENÍ S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL

Více

USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M

USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ, KONANÉHO DNE 10.6.2009 OD 15 HOD. VE VELKÉ ZASEDACÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU ================================================================== 1. PROJEKT

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 41. schůze dne 19.02.2014 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 23. schůze dne 27.06.2012 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K NAHLÉDNUTÍ NA SEKREATIRÁTU STAROSTY MĚSTA Zápis a usnesení ze 30. schůze dne 19.12.2012 od 14 hodin konaného

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 20 Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 13. schůze rady města, která se konala dne 4.2.2016 150/13/RM/2016 Zpráva o činnosti Centra psychologické podpory, z.s. I. Rada města bere na

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 21. schůze dne 16.05.2012 od 13 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K NAHLÉDNUTÍ NA SEKREATIRÁTU STAROSTY MĚSTA Zápis a usnesení ze 31. schůze dne 23.01.2013 od 13 hodin konané

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 39. schůze dne 04.12.2013 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 38. schůze dne 30.10.2013 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 14.9.2016 94/11/ZM/2016 Změna č.9 územního plánu Vrchlabí - schválení upraveného zadání

Více

UPRAVENÁ VERZE USNESENÍ S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL USNESENÍ K NAHLÉDNUTÍ NA SEKRETARIÁTU STAROSTY MĚSTA

UPRAVENÁ VERZE USNESENÍ S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL USNESENÍ K NAHLÉDNUTÍ NA SEKRETARIÁTU STAROSTY MĚSTA Zápis a usnesení ze 2. schůze dne 17.12.2014 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE USNESENÍ S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL USNESENÍ K NAHLÉDNUTÍ NA SEKRETARIÁTU

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 10. jednání dne 21.06.2011 od 13 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 13. jednání dne 14.09.2011 od 13 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 35. schůze dne 12.06.2012 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K NAHLÉDNUTÍ NA SEKREATIRÁTU STAROSTY MĚSTA Zápis a usnesení ze 34. schůze dne 30.04.2013 od 13 hodin konané

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města, kt eré se konalo dne 9.3.2016 38/8/ZM/2016 Složení slibu nového člena zastupitelstva města I. Zastupitelstvo

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 36. schůze dne 17.07.2013 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

Město Vrchlabí Zastupitelstvo města

Město Vrchlabí Zastupitelstvo města Město Vrchlabí Zastupitelstvo města Usnesení z 19. jednání dne 4. června 2014 UPRAVENÁ VERZE USNESENÍ S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL USNESENÍ K NAHLÉDNUTÍ NA SEKRETARIÁTU STAROSTY MĚSTA 1.

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 51. schůze dne 01.10.2014 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE USNESENÍ S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL USNESENÍ

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 17. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 13.12.2017 203/17/ZM/2017 Změna č.13 územního plánu Vrchlabí - doplněné pořízení Z13-2

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 12. jednání dne 17.08.2011 od 13 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu Přítomni: M. Dejmek, Ing. L. Dlabola, JUDr. M. Dušková, Ing. B. Hanousek,

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE V MALÉ ZASEDACÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VRCHLABÍ

ZÁPIS A USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE V MALÉ ZASEDACÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VRCHLABÍ ZÁPIS A USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 20.01.2010 V MALÉ ZASEDACÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VRCHLABÍ Přítomni: P. Dědek, JUDr. M. Dušková, Ing. J. Konvalina, Mgr. B. Paulů, Ing. J. Sobotka, Bc.

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z 38. ZASEDÁNÍ RADY M

ZÁPIS A USNESENÍ Z 38. ZASEDÁNÍ RADY M ZÁPIS A USNESENÍ Z 38. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 7.10.2009 V MALÉ ZASEDACÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VRCHLABÍ Přítomni: P. Dědek (bod 1-10 a bod 25), JUDr. M. Dušková, Ing. J. Konvalina, Mgr. B. Paulů,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 21. schůze rady města, která se konala dne 17.8.2016 380/21/RM/2016 Ocenění města Vrchlabí I. Rada města souhlasí s udělením Ocenění města Vrchlabí:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.09.2007. Usnesení č. 941 Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství

Více

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 2803/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 183. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z 28. ZASEDÁNÍ RADY M

ZÁPIS A USNESENÍ Z 28. ZASEDÁNÍ RADY M ZÁPIS A USNESENÍ Z 28. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA ZE DNE 28.1.2009 V MALÉ ZASEDACÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VRCHLABÍ Přítomni: P. Dědek, Ing. L. Dlabola, JUDr. M. Dušková, Mgr. S. Joukal, Ing. J. Konvalina, Mgr.

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 3. schůze dne 03.02.2015 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE USNESENÍ S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL USNESENÍ

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 14. schůze dne 19.10.2011 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

Usn. č. 53/02 1) Usn. č. 53/03 1) Pacht pozemku: RMě schvaluje zveřejnění záměru obce na pacht pozemku p.p.č. 1109/18 v k. ú. Nová Role.

Usn. č. 53/02 1) Usn. č. 53/03 1) Pacht pozemku: RMě schvaluje zveřejnění záměru obce na pacht pozemku p.p.č. 1109/18 v k. ú. Nová Role. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) Z 53. zasedání konaného dne 9. 11. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 83. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 25.06.2014 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 23.06.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 322 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne Výpis přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 05. 10. 2010 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí.

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí. Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 4 ze dne 17. 12. 2014 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3974/2014 Počet stránek dokumentu: 5 Usnesení RM č. 68/2014 schválit Dohodu o

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 25.5.2016 50/9/ZM/2016 Sportovně rekreační areál Vejsplachy, Vrchlabí I. Zastupitelstvo

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Hostinné, konané dne 08.06.2016 858/55/RM/2016 Schválení programu 55. schůze rady města 1. program 55. schůze: 2. Městská správa

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis RM ze dne

Zápis RM ze dne Z Á P I S z 12. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 27. 8. 2014 Návrh programu: 1. Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí 2. Výroční zpráva Lomnické klubíčko 3. Zápis do kroniky

Více

Poznámka: U s n e s e n í. ze zasedání Rady města Berouna dne Číslo Usnesení Zodpovídá Termín

Poznámka: U s n e s e n í. ze zasedání Rady města Berouna dne Číslo Usnesení Zodpovídá Termín Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr.

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K NAHLÉDNUTÍ NA SEKREATIRÁTU STAROSTY MĚSTA Zápis a usnesení ze 33. schůze dne 27.03.2013 od 15 hodin konané

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne 12.4.2012 v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/28/1/2012 program jednání Rada města Velká Bystřice po projednání

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2.2.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht (příchod v 16:50), PhDr. Ilona

Více