Město Vrchlabí Rada města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Vrchlabí Rada města"

Transkript

1 Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 40. schůze dne od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K NAHLÉDNUTÍ NA SEKREATIRÁTU STAROSTY MĚSTA Přítomni: M. Dejmek, Ing. L. Dlabola, JUDr. M. Dušková, Ing. B. Hanousek, A. Plašil, Ing. J. Sobotka, PhDr. M. Vávra, Ing. P. Řehák Schválený pořad jednání: 1. Projekt ČEZ Smart Region 2. Žádost Jednotné organizace zdravotně postižených o finanční dar 3. Žádost i Oblastní charity Červený Kostelec o finanční podporu na projekty Hospic Anežky české a Domov Svatého Josefa 4. Žádost p. Petra Baudyše UNISOFT Bílé Poličany o souhlas s použitím znaku města informační plakáty 5. Změna celkového počtu zaměstnanců úřadu, změna organizačního řádu 6. Výroční zpráva Jednotky SDH Vrchlabí 3 za rok Žádost p. Petra Konopka o povolení pořádání farmářských trhů 8. Žádost p. Radka Aleše o povolení pořádání trhů 9. Obecně závazná vyhláška konání veřejných hudebních produkcí 10. Směna pozemků s nkt cables s.r.o. 11. Rekonstrukce silnice I/14 v úseku Nerudova Nádražní 12. TJ Jiskra Podhůří podmínky užívání pozemků ve vlastnictví města 13. Pronájem pozemků a nebytových prostor a prodej nemovitostí 14. Veřejné nabídky a podmínky prodeje a pronájmu nemovitostí 15. Bytové záležitosti 16. Odkup pozemků v lokalitě Vejsplachy 17. Likvidace majetku, prominutí pohledávek, inventarizační zpráva za rok Galerie Morzin žádost o výpůjčku 19. KD Střelnice souhlas s podnájmem prostor, podpora kulturních aktivit žáků a studentů 20. Veřejnosprávní kontroly 21. Čerpání investičního fondu ZŠ nám. Míru 22. Zápis ze školské rady ZŠ nám. Míru 23. Činnost komisí a výborů 24. Přeložka plynárenského zařízení průmyslová zóna dodatek č. 1 smlouvy 25. SMV zařízení na úsporu elektrické energie Rada města schválila pořad schůze. Pro 7, proti 0, zdržel se 0)

2 Přijatá usnesení k jednotlivým bodům a hlasování o nich: (pro, proti, zdržel se) 1. Projekt ČEZ Smart Region Viz příloha č. 1 Informace 2. Žádost Jednotné organizace zdravotně postižených o finanční dar Viz příloha č. 2a 2b RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 8.000,- Kč Jednotné organizaci zdravotně postižených na činnost organizace. (7,0,0) (k vyřízení KST, FO) 3. Žádosti Oblastní charity Červený Kostelec o finanční podporu na projekty Hospic Anežky České a Domov Svatého Josefa Viz příloha č. 3a 3h, viz příloha č. 4a 4j RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč Oblastní charitě Červený Kostelec na provoz střediska Hospic Anežky České. RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč Oblastní charitě Červený Kostelec na provoz střediska Domov Svatého Josefa. (7,0,0) (k vyřízení KST, FO) 4. Žádost p. Petra Baudyše UNISOFT Bílé Poličany o souhlas s použitím znaku města informační plakáty Viz příloha č. 5a -5b RM souhlasí s použitím znaku města Vrchlabí p.- Petrem Baudyšem UNISOFT Bílé Poličany na informačních plakátech. (7,0,0) (k vyřízení TAJ) 5. Změna celkového počtu zaměstnanců úřadu, změna organizačního řádu Viz příloha č. 6a 6l RM schvaluje předloženou změnu systemizace pracovních míst městského úřadu dle návrhu a celkový počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu pro rok 2014 na maximálně 94 pracovních míst a maximálně 91,63 pracovních úvazků s účinností od Vtomto počtu nejsou zahrnuti zaměstnanci zaměstnaní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. RM schvaluje organizační řád městského úřadu dle předloženého návrhu s účinností od (7,0,0) (k vyřízení TAJ) Strana 2 (celkem 15)

3 6. Výroční zpráva Jednotky SDH Vrchlabí 3 za rok Viz příloha č. 7a 7c RM bere na vědomí výroční zprávu Jednotky SDH Vrchlabí 3 za rok Žádost p. Petra Konopka o povolení pořádání farmářských trhů Viz příloha č. 8 RM na základě ust. 46 písm. a) zák. č. 166/1999 Sb.,veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů: a) schvaluje jako místo, na kterém lze konat trhy určené k prodeji zvířat a živočišných produktů (farmářské trhy), náměstí TGM ve Vrchlabí (dále jen tržiště ), a to na dobu od do b) povoluje konání farmářských trhů na tržišti v době od do a to kterýkoliv den v týdnu dle volné kapacity tržiště, s podmínkou, že bude vždy pro celé tržiště a jednotlivě konaný trh ustanoven jeden provozovatel c) ukládá místostarostovi Alfredu Plašilovi organizačně zabezpečit konání farmářských trhů (7,0,0) (k vyřízení KST) 8. Žádost p. Radka Aleše o prodloužení smlouvy na pořádání trhů v roce 2014 Viz příloha č. 9 RM schvaluje prodloužení smlouvy s p. Radkem Alešem na pořádání doplňkových trhů na náměstí TGM pro rok 2014, a to v rozsahu dvou trhů vtermínech dle žádosti a RM nesouhlasí se snížením poplatku za pronájem. (7,0,0) (k vyřízení KST) 9. Obecně závazná vyhláška konání veřejných hudebních produkcí Viz příloha č. 10a 10b RM doporučuje ZM vydání OZV č. 1/2014 o vymezení doby pro konání veřejných hudebních produkcí ve znění dle přílohy č. 10b. (7,0,0) 10.Směna pozemků s nkt cables s.r.o. Viz příloha č. 11a 11b RM podporuje další jednání s firmou nkt cables s.r.o., IČ: , se sídlem Kladno, Průmyslová 1130, PSČ ve věci směny pozemků nezbytných pro realizaci stavby Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí jih, regionální infrastruktura I/14, úsek Nerudova Nádražní za pozemky z vlastnictví města Vrchlabí, a to výhradně takové, které nejsou nezbytné pro zabezpečení veřejných zájmů. Strana č. 3

4 RM pověřuje tímto jednáním starostu města, a to včetně mandátu uzavřít k tomuto účelu smlouvy, které bude druhá strana považovat za nezbytné, pokud nebudou v rozporu s podmínkami nakládání s nemovitým majetkem stanoveným zákonem o obcích. (7,0,0) (k vyřízení STAR) 11.Rekonstrukce silnice I/14 v úseku Nerudova Nádražní Viz příloha č. 12a- 12e, viz příloha č. 13a 13g RM 1) doporučuje ZM schválení prodeje pozemků zastavěných stavbou Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí jih, regionální infrastruktura I/14, úsek Nerudova Nádražní průjezdní úsek silnice I/14, a to v rozsahu a dle podmínek obsažených v přiložené smlouvě o smlouvě budoucí KS 2014/1 - příl.č. 12c 12e. 2) doporučuje ZM schválení plánovací smlouvy č. 1/2014, kterou se stanovují podmínky provedení vynucených úprav veřejné dopravní a technické infrastruktury vyvolané stavbou Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí jih, regionální infrastruktura I/14, úsek Nerudova Nádražní - příloha č. 13a 13g. (7,0,0) 12.TJ Jiskra Podhůří podmínky užívání pozemků ve vlastnictví města Viz příloha č 14a -14g RM schvaluje: 1) ukončení smlouvy o nájmu a výpůjčce čj. 283-OSMM/19020/ ve znění dodatků č. 1 a 2, uzavřené s TJ Jiskra Podhůří, sídlo Vrchlabí, Lipová 129, IČ: , dohodou ke dni vzniku nového nájemního vztahu k předmětným pozemkům 2) zveřejnění záměru pronajmout TJ Jiskra Podhůří, sídlo Vrchlabí, Lipová 129, IČ: , tyto pozemky: - p.parc.č. 200, 206/2,206/3 a 206/4, vše k.ú. Podhůří-Harta - parc.č. st. 532, k.ú. Podhůří-Harta se všemi součástmi a příslušenstvím (zejm. objekt bez čp. na poz.parc.č. st. 532, k.ú. Podhůří Harta) (7,0,0) (k vyřízení KST, SMM) 13.Pronájem pozemků a nebytových prostor a prodej nemovitostí Viz příloha č. 15a 15i 1) Lokalita Slovanská čp. 101 ve Vrchlabí 1.1. RM schvaluje od nového nájemce nebyt. prostoru v čp. 101 pana Jiřího Šedivého (neplátce DPH) (cukrárna v přízemí domu o výměře 57,3 m 2, nájemné Kč/m 2 /rok + služby) 1.2. RM schvaluje ukončení pronájmu dohodou k spaní Věrou Šedivou (plátce DPH) z důvodu pracovní vytíženosti, nárok na provedené úpravy zhodnocující nebyt musí být Městu darovány. Strana č. 4

5 2) Lávka přes řeku Labe V46 v Hoř. Vrchlabí (spodní lávka km v kat. ú. Hoř. Vrchlabí) RM schvaluje pronájem reklamní plochy o výměře 6 m 2 společnosti Snowhill a.s., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem Praha 1, Washingtonova 9, za cenu Kč/m 2 /rok + DPH na dobu neurčitou s 1 roční výpovědní lhůtou. 3) Lávka přes řeku Labe V47 v Hoř. Vrchlabí (horní lávka km v kat. ú. Hoř. Vrchlabí) RM schvaluje pronájem reklamní plochy o výměře 6 m 2 společnosti SKI areál Bubákov s.r.o., IČ: , DIČ: CZ , sídlo Hořejší Vrchlabí, Na Stráni 481 za cenu Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou s 1 roční výpovědní lhůtou. 4) Lokalita ul. L. Svobody ve Vrchlabí RM schvaluje pronájem části pozemků p.p.č. 1355/2 a 2636 o celkové výměře 60 m 2 v kat. ú. Vrchlabí panu., zahrádka, dle ceníku B2 (5 Kč/m 2 /rok) 5) Lokalita ul. Pražská ve Vrchlabí RM schvaluje od změnu nájemce části pozemku p.p.č. 515/2 o výměře 90 m 2 v kat. ú. Vrchlabí (zázemí prodejny Zelenina Doupovec) dle nájemní smlouvy čj. 209/2-49/04-No ze dne Zdeňka Doupovcová, IČ: , Vrchlabí, Letná ) Lokalita Dělnická čp. 475 ve Vrchlabí 6.1. RM schvaluje ukončení pronájmu části p.p.č o výměře 15 m 2 v kat. ú. Vrchlabí s panem dohodou k RM schvaluje pronájem části p.p.č o výměře 15 m 2 vkat. ú. Vrchlabí panu.. od Pozemek pod stavbou ve vlastnictví nájemce, dle ceníku Města A2 (50 Kč/m 2 /rok) 7) Lokalita ul. Nádražní ve Vrchlabí BJ č.5 v čp. 130 RM doporučuje ZM ke schválení prodej jednotky (byt č. 130/5 o výměře 89.3 m 2 ) v domě čp. 130 na pozemku parc. č. st. 67/1, kat. ú. Vrchlabí (ulice Nádražní) a odpovídajícího spoluvlastnického podílu 182/1000 na spol. částech domu a pozemku parc.č. st. 67/1, kat. úz. Vrchlabí (součástí jednotky je prostor sklepa o výměře 15,1 m 2 ) firmě INTROSPECT, s.r.o. IČ: , se sídlem Nymburk, Karla Čapka 2040, za cenu Kč + náklady na realizaci převodu Kč. Podmínky pro realizaci prodeje: a) jednotka je obsazena nájemcem (fyzickou osobou) s nájemní smlouvou na dobu neurčitou, nabídková cena Města činila Kč Kč náklady b) jelikož se jedná o první převod jednotky, má nájemce předkupní právo, které zanikne, nepřijme-li nájemce nabídku na koupi jednotky do šesti (6) měsíců od její účinnosti. Nabídka bude nájemci učiněna po 1.lednu 2014, tedy dle ust zák.č. 89/2012, občanský zákoník, a to za podmínek identických s podmínkami nabídnutými vybraným zájemcem. Smlouva s vybraným zájemcem může být uzavřena až po marném uplynutí shora uvedené lhůty pro uplatnění předkupního práva nájemce c) na nabyvatele jednotky přejdou práva a povinnosti ze shora uvedeného nájmu jednotky (ust zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) (7,0,0) 8) Lokalita Hoř. Vrchlabí RM doporučuje ZM ke schválení směnu pozemků v kat. ú. Hořejší Vrchlabí. Město Vrchlabí směňuje dle GP č /2013 část p.p.č. 2892/1 o výměře 28 m 2 za část p.p.č. 2892/2 o výměře 14 m 2 ve vlastnictví paní. Směna 1:1 Strana č. 5

6 s doplatkem 300 Kč/m 2 + náklady na realizaci, jiná forma plnění za VB po ČHL a za zmařenou směnu v roce 1996 (7,0,0) 9) Lokalita MŠ Komenského ve Vrchlabí RM schvaluje umístění reklamy na plotě MŠ pro Jaroslava Weinera (velikost reklamy 80x200 cm, odvoz a likvidace odpadních vod). Obecný souhlas s dalším využitím plotu pro reklamu byl dán po zveřejnění v roce ) Zřízení věcného břemene RM doporučuje ZM, aby schválilo zřízení VB : 10.1) v ul. Zátiší vkat. ú. Podhůří-Harta dle GP č /2012 (povinní: LV 3306, 3419, 4021, 3263 a 806). Jedná se o akci Města - umístění a provoz dešťové kanalizace dle uzavřených smluv o smlouvě budoucí, viz 12. RM ze dne , bod ) na p.p.č. 1051/1 v kat. ú. Podhůří-Harta dle GP č /2013, povinný LV 3306 umístění veřejného osvětlení dle smlouvy o smlouvě budoucí ze dne ) po akci ČHL pro všechny zatím nevypořádané pozemky ve všech lokalitách dle příslušných GP (jednotlivé lokality budou pro jednání ZM přesně specifikovány) (7,0,0) 11) Lokalita Cukrářská ul. Vrchlabí RM schvaluje umístění reklamní lunety nad průchod podloubí z náměstí TGM směrem do Cukrářské ulice, varianta č. 4) pro Centr drogerie s.r.o. (věc projednávala 39. RM a požadovala předložení návrhu reklam. zařízení ) Souhlas RM je dán za běžných podmínek, tj. zpoplatnění rekl. zařízení a souhlas MěÚ odbor ŽP- památková péče 12) Lokalita ulice P.J. Šafaříka čp. 619 ve Vrchlabí Viz též příloha č. 28 RM doporučuje ZM, aby souhlasilo s prodejem nemovitostí v kat. ú. Vrchlabí, tj. pozemek par.č. stav. 828 zast. plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba čp. 619, obytný dům pozemek par.č. stav zast. plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp./če, jiná stavba pozemek p.p.č. 489/4 zahrada, se všemi součástmi a příslušenstvím, do podílového spoluvlastnictví tak, že: dle uzavřených smluv o smlouvě budoucí se jedná o manžele.... ideální 1/6 celku ( do SJM) paní ideální 1/6 celku manželé. ideální 2/6 celku (do SJM) Platba za 4/6 celku celkem Kč (tj. 3x 790 tis. Kč + 1x Kč) je již uhrazena dle řízení ze dne (viz zápis z otvírání obálek) 1/6 celku (ozn.č.5) panu za cenu Kč 1/6 celku (ozn. č. 6) paní za cenu Kč V případě, že zájemci měli zájem o stejný podíl a došlo pouze ke špatnému označení podílu, pak RM doporučuje ZM prodej 2/6 celku panu.. za cenu Kč, Strana č. 6

7 náhradník pro případ odstoupení EVROPA realitní kancelář Špindlerův Mlýn, s.r.o. (pro svého nejmenovaného klienta) (7,0,0) RM pověřuje odbor SMM, aby do jednání ZM zjistil, zda zájemci o koupi samostatných podílů správně označili svůj zájem o koupi RM pověřuje odbor SMM, aby do jednání ZM zjistil, koho zastupuje realitní kancelář 14.Veřejné nabídky a podmínky prodeje a pronájmu nemovitostí Viz příloha č. 15a 15i 1) Aktualizace rozhodnutí o prodeji pozemků města Vrchlabí pod 4 zkolaudovanými trafostanicemi RM schvaluje zveřejnění záměru směnit p.č.st o výměře 20 m 2 (dle GP č /2012) v kat. ú. Podhůří-Harta Nově dle požadavku ČEZ by mělo dojít k této změně: Budou uzavřeny 3 samostatné kupní smlouvy (za cenu 950,61 Kč/m 2 ) : a) p.č.st o výměře 20 m 2 (dle GP č /2012) v kat. ú. Vrchlabí b) p.č.st o výměře 20 m 2 (dle GP č /2012) v kat. ú. Podhůří-Harta c) p.č.st o výměře 20 m 2 (dle GP č /2012) v kat. ú. Podhůří-Harta Bude uzavřena 1 směnná smlouva v kat. ú. Podhůří-Harta, kde doplatek ze strany ČEZ bude ve výši Kč d) p.č.st o výměře 20 m 2 (dle GP č /2012) v kat. ú. Podhůří-Harta bude směněn za pozemek p.p.č o výměře 19 m 2 (bývalý pozemek p.č.st. 544 o výměře 19 m 2 v kat. ú. Podhůří- Harta) 2) Lokalita bývalého areálu ŠKODA AUTO ve Vrchlabí RM souhlasí s prodloužením termínu výpůjčky části pozemku p.č.stav. 763 v kat. ú. Vrchlabí do doby dokončení a předání stavby infrastruktury na LK (předpoklad 05/2014) pro společnost EUROVIA CS a.s., IČ: , DIČ: CZ , Národní 10, Praha, 3) Lokalita ul. Vápenická ve Vrchlabí RM odkládá rozhodnutí ve věci prodeje pozemků v kat. ú. Vrchlabí (p.p.č. 1391/8, 3858 a části p.č.st. 624/4) 4) Lokalita Bělopotocká (TU 0720) a u KD Střelnice (TU 0375) ve Vrchlabí RM souhlasí se zveřejněním záměru prodat pozemky par. č. stav a 3357 v kat. ú. Vrchlabí za cenu 800 Kč/m 2 + náklady na realizaci převodu 5) Lokalita Pod Parkem ve Vrchlabí RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodat část pozemku p. par. č. 1222/2 v kat. ú. Vrchlabí, užívání je řešeno pronájmem 6) Lokalita Na Kopci ve Vrchlabí RM souhlasí se zveřejněním záměru prodat část pozemků v kat. ú. Vrchlabí (část p.p.č. 744/1 o výměře 23 m 2 a část p.p.č. 745/1 o výměře 2 m 2 v kat. ú. Vrchlabí za 500 Kč/m 2 + náklady na realizaci Strana č. 7

8 7) Lokalita nad hřbitovem ve Vrchlabí RM nesouhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky p.p.č. 742/16 a 742/14 v kat. ú. Vrchlabí pro chov ovcí, nabídka jiných pozemků 8) Žádost o odklad kolaudace RD na Liščím kopci ve Vrchlabí RM doporučuje ZM, aby souhlasilo s odkladem kolaudace bez penalizace do dle žádosti paní (nezkolaudovaný RD na p.p.č. 933/193 v kat. ú. Podhůří-Harta), trvající soudní spor. (7,0,0) 9) Žádost o odklad platby dluhu RM schvaluje odklad platby dluhu do panu za pronájem nebyt. prostoru v čp. Krkonošská 193 ve Vrchlabí dluží Kč. Dluh uznává a uhradí jej do Zatím měl pozastaveno podnikání. 10) Návrh ceny za věcné břemeno pro uložení technické infrastruktury v pozemcích města Vrchlabí v roce 2014(dále jen VB) RM schvaluje cenu za věcné břemeno ro uložení technické infrastruktury v pozemcích města Vrchlabí v roce 2014 ve výši 75 Kč/m 2 + DPH, min. však 10 tis. Kč + DPH. 11) Lokalita za objektem Krkonošská 26 ve Vrchlabí RM nesouhlasí s prodejem p.č. stav.29/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 93 m 2 v kat.ú. Vrchlabí za cenu 50 tis. Kč a omezení veřejného průchodu po dobu 7-20 hod dle návrhu nájemce pana.. RM navrhuje oddělit při zámecké zdi pruh pro zajištění průchodu a zbytek nabídnout k prodeji za cenu min ,- Kč/m2 a náklady převodu. B. Hanousek ohlásil podjatost ve věci a nehlasoval. (6,0,0) (k vyřízení SMM) 12) Lokalita ul. Vančurova ve Vrchlabí divadelní klub RM odkládá rozhodnutí a požaduje upřesnění podmínek pronájmu. 15.Bytové záležitosti Viz příloha č. 15a 15i RM souhlasí s přidělením BJ (1+3) č. 6/2.np. o výměře 72,20 m 2, Krkonošská 41, Vrchlabí paní. bez kauce RM souhlasí s přidělením BJ (1+2) č. 1/1.np. o výměře 66,58 m 2, Letná 670, Vrchlabí, zrekonstruovaný byt, panu.., kauce 8 tis. Kč, po odstoupení schválené nájemkyně. RM souhlasí s přidělením BJ (1+3) č. 10/5.np. o výměře 74,40 m 2, Školní 1399, Vrchlabí paní, pokud pan uzavře dohodu o ukončení pronájmu a ona uhradí kauci 8 tis. Kč. RM souhlasí s přidělením BJ (1+2) č. 4/3.np. o výměře 57,90 m 2, Školní 1395, Vrchlabí panu. (+ 1 osoba), pokud uhradí kauci 7 tis. Kč a vypořádá se Strana č. 8

9 s nájemkyní., u níž byl v tomto bytě až dosud přihlášen a byt fakticky užíval, NS končí k RM souhlasí s přidělením BJ (1+kk) č. 4/3.np. o výměře 28,10 m 2, Krkonošská 31, Vrchlabí panu., zrekonstruovaný byt, jednorázová částka 20 tis. Kč + kauce 5 tis. Kč RM souhlasí s přidělením BJ (1+4) č. 40/1.np. o výměře 91,30 m 2 Nerudova čp. 1186, Vrchlabí panu.., jednorázová částka 21,5 tis. Kč + kauce 8 tis. Kč, 1. náhradník pan.., 2. náhradník paní. RM souhlasí s přidělením (1+4) č. 6/2.np. o výměře 74,00 m 2, Dukelská 1326, Vrchlabí paní.. za nabídku náhradníka a kauci 8 tis. Kč. (6,1,0) (k vyřízení SMM) RM souhlasí s přidělením BJ (1+2) č. 8/3.np. o výměře 52,30 m 2 Fügnerova 874, Vrchlabí panu., jednorázová částka 33 tis. Kč + kauce 7 tis. Kč. náhradník paní RM souhlasí s přidělením BJ č. 1/2.np. o výměře 112,50 m 2, Krkonošská 203, Vrchlabí paní.. za nabídku 10 tis. Kč a kauci 8 tis. Kč. RM souhlasí s přidělením BJ (1+2) č. 25/4.np. o výměře 58,0 m 2, Nerudova 1185, Vrchlabí paní. pokud uhradí kauci 7 tis. Kč a bude uzavřena dohoda s panem.. o vrácení BJ (1+3) č. 30/5.np. o výměře 74,30 m 2, Nerudova 1185, Vrchlabí, bez dluhu a v řádném stavu RM souhlasí s přidělením BJ (1+1) č. 11/4.np. o výměře 33,81 m 2, Nerudova 1189, Vrchlabí paní ez kauce změna proti rozhodnutí z 39. RM ze dne původní veřejná nabídka, dnes náhrada za vrácení bezbar. bytu Na Výšině RM souhlasí s nabídkou uvolněného bezbariérového bytu (1+1) č. 2/1.np. o výměře 58,46 m 2, Na Výšině 1530, Vrchlabí paní pro postižené dítě. RM souhlasí s přidělením BJ (1+kk) č. 14/2.np. v čp. 602 (Lánovská) panu.... pouze krátkodobá NS s případnou obnovou, pokud bude plnit povinnosti nájemníka Přesun z čp Slovanská z důvodu naprosté nevhodnosti jednání na veřejnosti, devastace bytu a narůstajícího dluhu na nájemném. RM souhlasí s nabídkou BJ (1+kk) č. 33/3.np. o výměře 15,60 m 2, Slovanská 1116, Vrchlabí panu, pokud vrátí v pořádku BJ (2+kk) č. 13/1.np. o výměře 56,40 m 2, Vančurova 408, Vrchlabí, formou dohody + kauce 5 tis. Kč. V případě nezájmu veřejná nabídka BJ č. 33/3.np. o výměře 15,60 m 2, Slovanská 1116, Vrchlabí za jednorázovou částku 10 tis Kč + vratná kauce 5 tis. Kč. RM souhlasí s nabídkou BJ (1+1) č. 5/2.np. o výměře 33,50 m 2, Školní 1398, Vrchlabí.. z Bělopotocké 944, v případě nezájmu pak veřejná nabídka na byt na rekonstrukci za jednorázovou částku 10 tis Kč + vratná kauce 5 tis. Kč. Strana č. 9

10 RM souhlasí s nabídkou BJ (1+2) č. 8/2.np. o výměře 63,80 m 2, Lánovská 476, Vrchlabí paní.. opakovaný zájem o tento byt, formou dohody vrátí vyklizený BJ (1+1) č. 1/1.np. o výměře 39,00 m 2, Lánovská 476, Vrchlabí BJ č. + uhradí kauci 8 tis. Kč. RM souhlasí s nabídkou vyklizené BJ (1+1) č. 1/1.np. o výměře 39,00 m 2, Lánovská 476, Vrchlabí, paní, žádost o menší byt, zatím BJ (1+2) v domě Slovanská čp. 101, za podmínky vyklizení BJ a úhrady kauce 5 tis. Kč. RM souhlasí s nabídkou BJ (1+1) č. 50/4.np. o výměře 21,60 m 2, Slovanská 1116, Vrchlabí panu.., pokud vrátí BJ č. 2/1np. v čp. 485 v řádném stavu a uhradí kauci 5 tis. Kč RM souhlasí s veřejnou nabídkou BJ (1+3) č. 14/7.np. o výměře 74,00 m 2, Nerudova 1184, Vrchlabí 20 tis. Kč + kauce 8 tis. Kč RM souhlasí s veřejnou nabídkou BJ (1+3) č. 30/5.np. o výměře 74,30 m 2, Nerudova 1185, Vrchlabí 15 tis. Kč + kauce 8 tis. Kč RM souhlasí s veřejnou nabídkou BJ (1+2) č. 3/2.np. o výměře 85,90 m 2, Krkonošská 140, Vrchlabí (nově zrekonstruovaný byt) 25 tis. Kč + kauce 8 tis. Kč RM souhlasí s veřejnou nabídkou BJ č. 4/2.np. o výměře 87,80 m 2, Krkonošská 22, Vrchlabí v případě nezájmu náhradníka z veřejné nabídky - jednorázová částka 15 tis. Kč + kauce 8 tis. Kč) RM souhlasí s veřejnou nabídkou BJ (1+2) č. 7/3.np. o výměře 53,25 m², Fügnerova 874, Vrchlabí (byt po rekonstrukci)- 30 tis. Kč + kauce 7 tis. Kč RM souhlasí s veřejnou nabídkou BJ (1+kk) č. 33/3.np. o výměře 15,60 m 2, Slovanská 1116, Vrchlabí v případě nezájmu, viz výše, jednorázová částka 10 tis Kč + vratná kauce 5 tis. Kč. RM souhlasí s veřejnou nabídkou BJ (1+1) č. 5/2.np. o výměře 33,50 m 2, Školní 1398, Vrchlabí v případě nezájmu, viz výše, veřejná nabídka na byt na rekonstrukci za jednorázovou částku 10 tis Kč + vratná kauce 5 tis. Kč. RM souhlasí s veřejnou nabídkou BJ (1+3) č. 17/3.np. o výměře 68,90 m 2, Bělopotocká 944, Vrchlabí, pokud BJ nebudou chtít., viz dále), nabídka k úpravě za cenu: jednorázová částka 10 tis. Kč + kauce 8 tis. Kč + darování nároku za případné zhodnocení RM souhlasí se splátkovým kalendářem na úhradu zbytku dluhu Kč dle žádosti pana dle uznání dluhu ze dne Běžné nájemné jej již hrazeno, zbytek dluhu bude uhrazen nejdéle do Strana č. 10

11 RM souhlasí se splátkovým kalendářem na úhradu zbytku dluhu Kč (z původního dluhu dle uznání dluhu ze dne ) dle žádosti paní.,... Běžné nájemné od 01/2014 bude již hrazeno, byt bude k vrácen a zbytek dluhu bude uhrazen nejdéle do RM souhlasí se splátkovým kalendářem na úhradu dluhu Kč (po vrácení bytu) dle žádosti pana.. Dluh bude hrazen od 04/2014 ve lhůtě nejdéle do (tj. 18 měsíců). RM souhlasí se splátkovým kalendářem na úhradu dluhu Kč (do ) dle žádosti paní. Dluh bude hrazen od 03/2014 ve lhůtě nejdéle do (tj. 18 měsíců). RM souhlasí se splátkovým kalendářem na úhradu dluhu Kč (do ) dle žádosti... Dluh bude hrazen od 03/2014 ve lhůtě nejdéle do (tj. 18 měsíců). RM souhlasí s prominutím penále ve výši 2.418,- Kč dle žádosti paní..... Původní dluh zaplacen. RM souhlasí s přihlášením 2 osob (přítelkyně syna a její dcera) do BJ v čp. 408 Vančurova ve Vrchlabí, celkem 4 osoby dle žádosti paní... RM nesouhlasí se změnou dispozice bytů BJ (1+2) č.10/1np (pan ) a BJ (1+2) č.11/1np. (p...) Bělopotocká 944, Vrchlabí. Byty typu (1+2) jsou v současné době nejvíce žádané a většinou málo uvolňované. RM doporučuje nabídnout manželům.. byt BJ (1+3) č. 17/3.np. o výměře 68,90 m 2 v témže domě a ukládá oboru SMM a Bytovému podniku dojednat podmínky. 16.Odkup pozemků v lokalitě Vejsplachy Viz příloha č. 16 RM konstatuje, že má dlouhodobě zájem o získání pozemků uvedených v přílohách za účelem vybudování sportovně rekreační zóny. RM pověřuje starostu a místostarostu A. Plašila dalším jednáním o podmínkách směny nebo prodeje pozemků (7,0,0) (k vyřízení KST) Strana č. 11

12 17.Likvidace majetku, prominutí pohledávek, inventarizační zpráva za rok 2013 Viz příloha č. 17a 17s, viz příloha č. 29a 29z RM schvaluje: vyřazení majetku dle navržených položek př. č. 1 (položka č.1-4) (navrhovatel MŠ Vrchlabí, Letná 1249) prominutí pohledávky dle navržených položek př. č. 3 (položka č.1, 3-9, 11-13), součást Inventarizační zprávy, př. 5b) (navrhovatel MěÚ Vrchlabí, FO místní poplatek - odvoz odpadu, zemřelé osoby) vyřazení majetku dle navržených položek př. č. 4 (položka č.1-3, 6-9, 11-14, 17-23, 25), součást Inventarizační zprávy, př. 2a) (navrhovatel MěÚ Vrchlabí, FO vyřazení majetku - počítače, resp. jejich nevyužitelné části) prominutí pohledávky dle př. č. 5 (dluh na nájemném po zemřelé), součást Inventarizační zprávy, př. 4) (navrhovatel BP Vrchlabí, Labská 964) prominutí pohledávky dle navržených položek př. č. 6, VE ZMĚNĚ UPŘESNĚNÍ - součást Inventarizační zprávy, př. 5c) účet 315, (položka č. 1-12, 15-18, 20-24) - součást Inventarizační zprávy, př. 6) účet 911, (položka č. 3-4, 6, 8-25, 28-30,33-69) (navrhovatel MěÚ Vrchlabí, FO pokuty, přestupky cizí státní příslušník) vyřazení majetku dle navržených položek př. č. 7 (položka č. 3-10) (navrhovatel SM Vrchlabí, Jihoslovanská 441 ) prominutí pohledávky dle navržených položek př. č. 8 (položka č. 3-4) (navrhovatel SM Vrchlabí, Jihoslovanská 441 ) likvidaci věcí nalezených dle navržených položek př. č. 9 (položka č.2, 16 nabídka k prodeji) (navrhovatel MěÚ Vrchlabí, Kancelář starosty) prominutí pohledávek dle navržených položek př. č. 10 (rok : položka č. 1, 3-8, 10-13, 15,17-19, za rok 2004: položka č. 1-2, za rok 2005: položka č. 1, za rok : položka č. 1-3) (navrhovatel KD Střelnice, Vrchlabí ) vyřazení majetku dle navržených položek- součást Inventarizační zprávy, př. 1, (navrhovatel PS Vrchlabí) vyřazení majetku dle navržených položek- součást Inventarizační zprávy, př. 2b), (položka č.2-5, kontejnery po požáru, šetří Policie ČR, částečné plnění od pojišťovny) (navrhovatel MěÚ Vrchlabí, FO) vyřazení majetku dle navržených položek- součást Inventarizační zprávy, př. 3), (položka č.1-4 zmařené investice, náklady na přípravu) (navrhovatel MěÚ Vrchlabí, odbor RMaÚP) prominutí pohledávek dle navržených položek- součást Inventarizační zprávy, př. 5a), (položka č. 1-8, poplatek za psa) (navrhovatel MěÚ Vrchlabí, FO) (7,0,0) (k vyřízení SMM, FO) Strana č. 12

13 RM schvaluje: - Inventarizační zprávu za rok vyřazení nepotřebného a zastaralého hmotného i nehmotného majetku uvedeného v usnesení INV komise ze dne , doplněné ze dne , včetně Inventarizační zprávy - odpis nevymahatelných pohledávek uvedených v usnesení INV komise ze dne , doplněné ze dne , včetně Inventarizační zprávy (7,0,0) (k vyřízení SMM, FO) RM ukládá FO: vypořádat inventarizační rozdíly v závěrce za rok 2013 provést vyřazení majetku v úloze Fenix Majetek provést vyřazení pohledávek v úloze Fenix Pohledávky a v úloze Fenix Kniha vystavených faktur (7,0,0) (k vyřízení FO) RM ukládá odboru SMM zajistit likvidaci movitých věcí navržených k vyřazení (fyzickou likvidací, prodejem, nabídkou) 18.Galerie Morzin žádost o výpůjčku Viz příloha č. 18a 18b, viz příloha č. 30a 30c RM souhlasí s rozsahem prací dle návrhu příloha č. 18a 18b za podmínky, že zhodnocení objektu bude městu darováno. RM požaduje předložení podrobných podmínek pronájmu nebo výpůjčky. (7,0,0) (k vyřízení BP, KST) 19.KD Střelnice souhlas s podnájmem prostor, podpora kulturních aktivit žáků a studentů Viz příloha č. 19a 19e Závěr. RM souhlasí s podnájmem nebytových prostor v I. podlaží KD Střelnice paní Jitce Wasserbauerové dle přílohy č. 19b 19e. RM souhlasí spodporou kulturních aktivit žáků a studentů ze strany KD Střelnice zavedením výhodných studentských cen na vybraná večerní představení. (7,0,0) (k vyřízení KD) 20.Veřejnosprávní kontroly Viz příloha č. 20a 20d, viz příloha č. 21a 21b, viz příloha č. 22a 22b, viz příloha č. 34a 34b RM bere na vědomí zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok RM bere na vědomí protokoly z veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací Bytový podnik Vrchlabí, Kulturní dům Střelnice a MŠ Letná a ukládá ředitelům organizací realizovat doporučení uvedená v protokolech. (7,0,0) (k vyřízení BP, KD, OŠK) Strana č. 13

14 21.Čerpání investičního fondu ZŠ nám. Míru Viz příloha č. 23a 23b RM bere na vědomí čerpání investičního fondu a souhlasí s nákupem nového stravovacího systému pro školní jídelnu Základní školy, Vrchlabí, nám Míru 283, IČ: v maximální částce ,- Kč vč. DPH. (7,0,0) (k vyřízení OŠK) 22.Zápis ze školské rady ZŠ nám. Míru Viz příloha č. 24a 24b RM bere na vědomí zápis z jednání školské rady. 23.Činnost komisí a výborů Komise majetková a bytová Viz příloha č. 15a 15i RM bere na vědomí zápis z jednání komise. Inventarizační komise Viz příloha č. 17a 17s RM bere na vědomí zápis z jednání komise Komise tělovýchovy a sportu: Viz příloha č. 25a 25d RM bere na vědomí zápis z komise tělovýchovy a sportu a dodatečně schvaluje vyplacení finančních odměn oceněným sportovcům. (7,0,0) (k vyřízení OŠK) Komise obchodu a cestovního ruchu Viz příloha č. 26a -26b RM bere na vědomí zápis z jednání komise. Strana č. 14

15 Komise stavební Viz příloha č. 31a 31d RM bere na vědomí zápis z jednání komise Kontrolní výbor Viz příloha č. 27a 27b RM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru a postupuje ho ZM. 24.Přeložka plynárenského zařízení průmyslová zóna dodatek č. 1 smlouvy Viz příloha č. 32a 32c RM schvaluje uzavření dodatku č.1 Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č s VčP Net, s.r.o. Pražská tř. 485, Hradec Králové ve znění dle přílohy. (7,0,0) (k vyřízení RMÚP) 25.SMV zařízení na úsporu elektrické energie Viz příloha č. 33a 33i RM schvaluje pořízení věci movité technického zařízení pro monitoring a řízení veřejného osvětlení do vlastnictví příspěvkové organizace Služby města Vrchlabí za podmínek dle návrhu smlouvy příloha č. 33c 33i. (7,0,0) (k vyřízení KST, SMV) Za správnost: Ing. Pavel Řehák Ve Vrchlabí dne Ing. Jan Sobotka starosta města Alfred Plašil místostarosta města Strana č. 15

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 10. jednání dne 21.06.2011 od 13 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích Termín zodpovídá 22/96 Zastupitelstvo volí a) návrhovou komisi

Více

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Přítomni: Omluveni: p. Lukáš Pohanka starosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Mgr. Vladimíra Hoření členka

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: - 25 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 11

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více