Město Vrchlabí Rada města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Vrchlabí Rada města"

Transkript

1 Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 40. schůze dne od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K NAHLÉDNUTÍ NA SEKREATIRÁTU STAROSTY MĚSTA Přítomni: M. Dejmek, Ing. L. Dlabola, JUDr. M. Dušková, Ing. B. Hanousek, A. Plašil, Ing. J. Sobotka, PhDr. M. Vávra, Ing. P. Řehák Schválený pořad jednání: 1. Projekt ČEZ Smart Region 2. Žádost Jednotné organizace zdravotně postižených o finanční dar 3. Žádost i Oblastní charity Červený Kostelec o finanční podporu na projekty Hospic Anežky české a Domov Svatého Josefa 4. Žádost p. Petra Baudyše UNISOFT Bílé Poličany o souhlas s použitím znaku města informační plakáty 5. Změna celkového počtu zaměstnanců úřadu, změna organizačního řádu 6. Výroční zpráva Jednotky SDH Vrchlabí 3 za rok Žádost p. Petra Konopka o povolení pořádání farmářských trhů 8. Žádost p. Radka Aleše o povolení pořádání trhů 9. Obecně závazná vyhláška konání veřejných hudebních produkcí 10. Směna pozemků s nkt cables s.r.o. 11. Rekonstrukce silnice I/14 v úseku Nerudova Nádražní 12. TJ Jiskra Podhůří podmínky užívání pozemků ve vlastnictví města 13. Pronájem pozemků a nebytových prostor a prodej nemovitostí 14. Veřejné nabídky a podmínky prodeje a pronájmu nemovitostí 15. Bytové záležitosti 16. Odkup pozemků v lokalitě Vejsplachy 17. Likvidace majetku, prominutí pohledávek, inventarizační zpráva za rok Galerie Morzin žádost o výpůjčku 19. KD Střelnice souhlas s podnájmem prostor, podpora kulturních aktivit žáků a studentů 20. Veřejnosprávní kontroly 21. Čerpání investičního fondu ZŠ nám. Míru 22. Zápis ze školské rady ZŠ nám. Míru 23. Činnost komisí a výborů 24. Přeložka plynárenského zařízení průmyslová zóna dodatek č. 1 smlouvy 25. SMV zařízení na úsporu elektrické energie Rada města schválila pořad schůze. Pro 7, proti 0, zdržel se 0)

2 Přijatá usnesení k jednotlivým bodům a hlasování o nich: (pro, proti, zdržel se) 1. Projekt ČEZ Smart Region Viz příloha č. 1 Informace 2. Žádost Jednotné organizace zdravotně postižených o finanční dar Viz příloha č. 2a 2b RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 8.000,- Kč Jednotné organizaci zdravotně postižených na činnost organizace. (7,0,0) (k vyřízení KST, FO) 3. Žádosti Oblastní charity Červený Kostelec o finanční podporu na projekty Hospic Anežky České a Domov Svatého Josefa Viz příloha č. 3a 3h, viz příloha č. 4a 4j RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč Oblastní charitě Červený Kostelec na provoz střediska Hospic Anežky České. RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč Oblastní charitě Červený Kostelec na provoz střediska Domov Svatého Josefa. (7,0,0) (k vyřízení KST, FO) 4. Žádost p. Petra Baudyše UNISOFT Bílé Poličany o souhlas s použitím znaku města informační plakáty Viz příloha č. 5a -5b RM souhlasí s použitím znaku města Vrchlabí p.- Petrem Baudyšem UNISOFT Bílé Poličany na informačních plakátech. (7,0,0) (k vyřízení TAJ) 5. Změna celkového počtu zaměstnanců úřadu, změna organizačního řádu Viz příloha č. 6a 6l RM schvaluje předloženou změnu systemizace pracovních míst městského úřadu dle návrhu a celkový počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu pro rok 2014 na maximálně 94 pracovních míst a maximálně 91,63 pracovních úvazků s účinností od Vtomto počtu nejsou zahrnuti zaměstnanci zaměstnaní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. RM schvaluje organizační řád městského úřadu dle předloženého návrhu s účinností od (7,0,0) (k vyřízení TAJ) Strana 2 (celkem 15)

3 6. Výroční zpráva Jednotky SDH Vrchlabí 3 za rok Viz příloha č. 7a 7c RM bere na vědomí výroční zprávu Jednotky SDH Vrchlabí 3 za rok Žádost p. Petra Konopka o povolení pořádání farmářských trhů Viz příloha č. 8 RM na základě ust. 46 písm. a) zák. č. 166/1999 Sb.,veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů: a) schvaluje jako místo, na kterém lze konat trhy určené k prodeji zvířat a živočišných produktů (farmářské trhy), náměstí TGM ve Vrchlabí (dále jen tržiště ), a to na dobu od do b) povoluje konání farmářských trhů na tržišti v době od do a to kterýkoliv den v týdnu dle volné kapacity tržiště, s podmínkou, že bude vždy pro celé tržiště a jednotlivě konaný trh ustanoven jeden provozovatel c) ukládá místostarostovi Alfredu Plašilovi organizačně zabezpečit konání farmářských trhů (7,0,0) (k vyřízení KST) 8. Žádost p. Radka Aleše o prodloužení smlouvy na pořádání trhů v roce 2014 Viz příloha č. 9 RM schvaluje prodloužení smlouvy s p. Radkem Alešem na pořádání doplňkových trhů na náměstí TGM pro rok 2014, a to v rozsahu dvou trhů vtermínech dle žádosti a RM nesouhlasí se snížením poplatku za pronájem. (7,0,0) (k vyřízení KST) 9. Obecně závazná vyhláška konání veřejných hudebních produkcí Viz příloha č. 10a 10b RM doporučuje ZM vydání OZV č. 1/2014 o vymezení doby pro konání veřejných hudebních produkcí ve znění dle přílohy č. 10b. (7,0,0) 10.Směna pozemků s nkt cables s.r.o. Viz příloha č. 11a 11b RM podporuje další jednání s firmou nkt cables s.r.o., IČ: , se sídlem Kladno, Průmyslová 1130, PSČ ve věci směny pozemků nezbytných pro realizaci stavby Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí jih, regionální infrastruktura I/14, úsek Nerudova Nádražní za pozemky z vlastnictví města Vrchlabí, a to výhradně takové, které nejsou nezbytné pro zabezpečení veřejných zájmů. Strana č. 3

4 RM pověřuje tímto jednáním starostu města, a to včetně mandátu uzavřít k tomuto účelu smlouvy, které bude druhá strana považovat za nezbytné, pokud nebudou v rozporu s podmínkami nakládání s nemovitým majetkem stanoveným zákonem o obcích. (7,0,0) (k vyřízení STAR) 11.Rekonstrukce silnice I/14 v úseku Nerudova Nádražní Viz příloha č. 12a- 12e, viz příloha č. 13a 13g RM 1) doporučuje ZM schválení prodeje pozemků zastavěných stavbou Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí jih, regionální infrastruktura I/14, úsek Nerudova Nádražní průjezdní úsek silnice I/14, a to v rozsahu a dle podmínek obsažených v přiložené smlouvě o smlouvě budoucí KS 2014/1 - příl.č. 12c 12e. 2) doporučuje ZM schválení plánovací smlouvy č. 1/2014, kterou se stanovují podmínky provedení vynucených úprav veřejné dopravní a technické infrastruktury vyvolané stavbou Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí jih, regionální infrastruktura I/14, úsek Nerudova Nádražní - příloha č. 13a 13g. (7,0,0) 12.TJ Jiskra Podhůří podmínky užívání pozemků ve vlastnictví města Viz příloha č 14a -14g RM schvaluje: 1) ukončení smlouvy o nájmu a výpůjčce čj. 283-OSMM/19020/ ve znění dodatků č. 1 a 2, uzavřené s TJ Jiskra Podhůří, sídlo Vrchlabí, Lipová 129, IČ: , dohodou ke dni vzniku nového nájemního vztahu k předmětným pozemkům 2) zveřejnění záměru pronajmout TJ Jiskra Podhůří, sídlo Vrchlabí, Lipová 129, IČ: , tyto pozemky: - p.parc.č. 200, 206/2,206/3 a 206/4, vše k.ú. Podhůří-Harta - parc.č. st. 532, k.ú. Podhůří-Harta se všemi součástmi a příslušenstvím (zejm. objekt bez čp. na poz.parc.č. st. 532, k.ú. Podhůří Harta) (7,0,0) (k vyřízení KST, SMM) 13.Pronájem pozemků a nebytových prostor a prodej nemovitostí Viz příloha č. 15a 15i 1) Lokalita Slovanská čp. 101 ve Vrchlabí 1.1. RM schvaluje od nového nájemce nebyt. prostoru v čp. 101 pana Jiřího Šedivého (neplátce DPH) (cukrárna v přízemí domu o výměře 57,3 m 2, nájemné Kč/m 2 /rok + služby) 1.2. RM schvaluje ukončení pronájmu dohodou k spaní Věrou Šedivou (plátce DPH) z důvodu pracovní vytíženosti, nárok na provedené úpravy zhodnocující nebyt musí být Městu darovány. Strana č. 4

5 2) Lávka přes řeku Labe V46 v Hoř. Vrchlabí (spodní lávka km v kat. ú. Hoř. Vrchlabí) RM schvaluje pronájem reklamní plochy o výměře 6 m 2 společnosti Snowhill a.s., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem Praha 1, Washingtonova 9, za cenu Kč/m 2 /rok + DPH na dobu neurčitou s 1 roční výpovědní lhůtou. 3) Lávka přes řeku Labe V47 v Hoř. Vrchlabí (horní lávka km v kat. ú. Hoř. Vrchlabí) RM schvaluje pronájem reklamní plochy o výměře 6 m 2 společnosti SKI areál Bubákov s.r.o., IČ: , DIČ: CZ , sídlo Hořejší Vrchlabí, Na Stráni 481 za cenu Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou s 1 roční výpovědní lhůtou. 4) Lokalita ul. L. Svobody ve Vrchlabí RM schvaluje pronájem části pozemků p.p.č. 1355/2 a 2636 o celkové výměře 60 m 2 v kat. ú. Vrchlabí panu., zahrádka, dle ceníku B2 (5 Kč/m 2 /rok) 5) Lokalita ul. Pražská ve Vrchlabí RM schvaluje od změnu nájemce části pozemku p.p.č. 515/2 o výměře 90 m 2 v kat. ú. Vrchlabí (zázemí prodejny Zelenina Doupovec) dle nájemní smlouvy čj. 209/2-49/04-No ze dne Zdeňka Doupovcová, IČ: , Vrchlabí, Letná ) Lokalita Dělnická čp. 475 ve Vrchlabí 6.1. RM schvaluje ukončení pronájmu části p.p.č o výměře 15 m 2 v kat. ú. Vrchlabí s panem dohodou k RM schvaluje pronájem části p.p.č o výměře 15 m 2 vkat. ú. Vrchlabí panu.. od Pozemek pod stavbou ve vlastnictví nájemce, dle ceníku Města A2 (50 Kč/m 2 /rok) 7) Lokalita ul. Nádražní ve Vrchlabí BJ č.5 v čp. 130 RM doporučuje ZM ke schválení prodej jednotky (byt č. 130/5 o výměře 89.3 m 2 ) v domě čp. 130 na pozemku parc. č. st. 67/1, kat. ú. Vrchlabí (ulice Nádražní) a odpovídajícího spoluvlastnického podílu 182/1000 na spol. částech domu a pozemku parc.č. st. 67/1, kat. úz. Vrchlabí (součástí jednotky je prostor sklepa o výměře 15,1 m 2 ) firmě INTROSPECT, s.r.o. IČ: , se sídlem Nymburk, Karla Čapka 2040, za cenu Kč + náklady na realizaci převodu Kč. Podmínky pro realizaci prodeje: a) jednotka je obsazena nájemcem (fyzickou osobou) s nájemní smlouvou na dobu neurčitou, nabídková cena Města činila Kč Kč náklady b) jelikož se jedná o první převod jednotky, má nájemce předkupní právo, které zanikne, nepřijme-li nájemce nabídku na koupi jednotky do šesti (6) měsíců od její účinnosti. Nabídka bude nájemci učiněna po 1.lednu 2014, tedy dle ust zák.č. 89/2012, občanský zákoník, a to za podmínek identických s podmínkami nabídnutými vybraným zájemcem. Smlouva s vybraným zájemcem může být uzavřena až po marném uplynutí shora uvedené lhůty pro uplatnění předkupního práva nájemce c) na nabyvatele jednotky přejdou práva a povinnosti ze shora uvedeného nájmu jednotky (ust zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) (7,0,0) 8) Lokalita Hoř. Vrchlabí RM doporučuje ZM ke schválení směnu pozemků v kat. ú. Hořejší Vrchlabí. Město Vrchlabí směňuje dle GP č /2013 část p.p.č. 2892/1 o výměře 28 m 2 za část p.p.č. 2892/2 o výměře 14 m 2 ve vlastnictví paní. Směna 1:1 Strana č. 5

6 s doplatkem 300 Kč/m 2 + náklady na realizaci, jiná forma plnění za VB po ČHL a za zmařenou směnu v roce 1996 (7,0,0) 9) Lokalita MŠ Komenského ve Vrchlabí RM schvaluje umístění reklamy na plotě MŠ pro Jaroslava Weinera (velikost reklamy 80x200 cm, odvoz a likvidace odpadních vod). Obecný souhlas s dalším využitím plotu pro reklamu byl dán po zveřejnění v roce ) Zřízení věcného břemene RM doporučuje ZM, aby schválilo zřízení VB : 10.1) v ul. Zátiší vkat. ú. Podhůří-Harta dle GP č /2012 (povinní: LV 3306, 3419, 4021, 3263 a 806). Jedná se o akci Města - umístění a provoz dešťové kanalizace dle uzavřených smluv o smlouvě budoucí, viz 12. RM ze dne , bod ) na p.p.č. 1051/1 v kat. ú. Podhůří-Harta dle GP č /2013, povinný LV 3306 umístění veřejného osvětlení dle smlouvy o smlouvě budoucí ze dne ) po akci ČHL pro všechny zatím nevypořádané pozemky ve všech lokalitách dle příslušných GP (jednotlivé lokality budou pro jednání ZM přesně specifikovány) (7,0,0) 11) Lokalita Cukrářská ul. Vrchlabí RM schvaluje umístění reklamní lunety nad průchod podloubí z náměstí TGM směrem do Cukrářské ulice, varianta č. 4) pro Centr drogerie s.r.o. (věc projednávala 39. RM a požadovala předložení návrhu reklam. zařízení ) Souhlas RM je dán za běžných podmínek, tj. zpoplatnění rekl. zařízení a souhlas MěÚ odbor ŽP- památková péče 12) Lokalita ulice P.J. Šafaříka čp. 619 ve Vrchlabí Viz též příloha č. 28 RM doporučuje ZM, aby souhlasilo s prodejem nemovitostí v kat. ú. Vrchlabí, tj. pozemek par.č. stav. 828 zast. plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba čp. 619, obytný dům pozemek par.č. stav zast. plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp./če, jiná stavba pozemek p.p.č. 489/4 zahrada, se všemi součástmi a příslušenstvím, do podílového spoluvlastnictví tak, že: dle uzavřených smluv o smlouvě budoucí se jedná o manžele.... ideální 1/6 celku ( do SJM) paní ideální 1/6 celku manželé. ideální 2/6 celku (do SJM) Platba za 4/6 celku celkem Kč (tj. 3x 790 tis. Kč + 1x Kč) je již uhrazena dle řízení ze dne (viz zápis z otvírání obálek) 1/6 celku (ozn.č.5) panu za cenu Kč 1/6 celku (ozn. č. 6) paní za cenu Kč V případě, že zájemci měli zájem o stejný podíl a došlo pouze ke špatnému označení podílu, pak RM doporučuje ZM prodej 2/6 celku panu.. za cenu Kč, Strana č. 6

7 náhradník pro případ odstoupení EVROPA realitní kancelář Špindlerův Mlýn, s.r.o. (pro svého nejmenovaného klienta) (7,0,0) RM pověřuje odbor SMM, aby do jednání ZM zjistil, zda zájemci o koupi samostatných podílů správně označili svůj zájem o koupi RM pověřuje odbor SMM, aby do jednání ZM zjistil, koho zastupuje realitní kancelář 14.Veřejné nabídky a podmínky prodeje a pronájmu nemovitostí Viz příloha č. 15a 15i 1) Aktualizace rozhodnutí o prodeji pozemků města Vrchlabí pod 4 zkolaudovanými trafostanicemi RM schvaluje zveřejnění záměru směnit p.č.st o výměře 20 m 2 (dle GP č /2012) v kat. ú. Podhůří-Harta Nově dle požadavku ČEZ by mělo dojít k této změně: Budou uzavřeny 3 samostatné kupní smlouvy (za cenu 950,61 Kč/m 2 ) : a) p.č.st o výměře 20 m 2 (dle GP č /2012) v kat. ú. Vrchlabí b) p.č.st o výměře 20 m 2 (dle GP č /2012) v kat. ú. Podhůří-Harta c) p.č.st o výměře 20 m 2 (dle GP č /2012) v kat. ú. Podhůří-Harta Bude uzavřena 1 směnná smlouva v kat. ú. Podhůří-Harta, kde doplatek ze strany ČEZ bude ve výši Kč d) p.č.st o výměře 20 m 2 (dle GP č /2012) v kat. ú. Podhůří-Harta bude směněn za pozemek p.p.č o výměře 19 m 2 (bývalý pozemek p.č.st. 544 o výměře 19 m 2 v kat. ú. Podhůří- Harta) 2) Lokalita bývalého areálu ŠKODA AUTO ve Vrchlabí RM souhlasí s prodloužením termínu výpůjčky části pozemku p.č.stav. 763 v kat. ú. Vrchlabí do doby dokončení a předání stavby infrastruktury na LK (předpoklad 05/2014) pro společnost EUROVIA CS a.s., IČ: , DIČ: CZ , Národní 10, Praha, 3) Lokalita ul. Vápenická ve Vrchlabí RM odkládá rozhodnutí ve věci prodeje pozemků v kat. ú. Vrchlabí (p.p.č. 1391/8, 3858 a části p.č.st. 624/4) 4) Lokalita Bělopotocká (TU 0720) a u KD Střelnice (TU 0375) ve Vrchlabí RM souhlasí se zveřejněním záměru prodat pozemky par. č. stav a 3357 v kat. ú. Vrchlabí za cenu 800 Kč/m 2 + náklady na realizaci převodu 5) Lokalita Pod Parkem ve Vrchlabí RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodat část pozemku p. par. č. 1222/2 v kat. ú. Vrchlabí, užívání je řešeno pronájmem 6) Lokalita Na Kopci ve Vrchlabí RM souhlasí se zveřejněním záměru prodat část pozemků v kat. ú. Vrchlabí (část p.p.č. 744/1 o výměře 23 m 2 a část p.p.č. 745/1 o výměře 2 m 2 v kat. ú. Vrchlabí za 500 Kč/m 2 + náklady na realizaci Strana č. 7

8 7) Lokalita nad hřbitovem ve Vrchlabí RM nesouhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky p.p.č. 742/16 a 742/14 v kat. ú. Vrchlabí pro chov ovcí, nabídka jiných pozemků 8) Žádost o odklad kolaudace RD na Liščím kopci ve Vrchlabí RM doporučuje ZM, aby souhlasilo s odkladem kolaudace bez penalizace do dle žádosti paní (nezkolaudovaný RD na p.p.č. 933/193 v kat. ú. Podhůří-Harta), trvající soudní spor. (7,0,0) 9) Žádost o odklad platby dluhu RM schvaluje odklad platby dluhu do panu za pronájem nebyt. prostoru v čp. Krkonošská 193 ve Vrchlabí dluží Kč. Dluh uznává a uhradí jej do Zatím měl pozastaveno podnikání. 10) Návrh ceny za věcné břemeno pro uložení technické infrastruktury v pozemcích města Vrchlabí v roce 2014(dále jen VB) RM schvaluje cenu za věcné břemeno ro uložení technické infrastruktury v pozemcích města Vrchlabí v roce 2014 ve výši 75 Kč/m 2 + DPH, min. však 10 tis. Kč + DPH. 11) Lokalita za objektem Krkonošská 26 ve Vrchlabí RM nesouhlasí s prodejem p.č. stav.29/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 93 m 2 v kat.ú. Vrchlabí za cenu 50 tis. Kč a omezení veřejného průchodu po dobu 7-20 hod dle návrhu nájemce pana.. RM navrhuje oddělit při zámecké zdi pruh pro zajištění průchodu a zbytek nabídnout k prodeji za cenu min ,- Kč/m2 a náklady převodu. B. Hanousek ohlásil podjatost ve věci a nehlasoval. (6,0,0) (k vyřízení SMM) 12) Lokalita ul. Vančurova ve Vrchlabí divadelní klub RM odkládá rozhodnutí a požaduje upřesnění podmínek pronájmu. 15.Bytové záležitosti Viz příloha č. 15a 15i RM souhlasí s přidělením BJ (1+3) č. 6/2.np. o výměře 72,20 m 2, Krkonošská 41, Vrchlabí paní. bez kauce RM souhlasí s přidělením BJ (1+2) č. 1/1.np. o výměře 66,58 m 2, Letná 670, Vrchlabí, zrekonstruovaný byt, panu.., kauce 8 tis. Kč, po odstoupení schválené nájemkyně. RM souhlasí s přidělením BJ (1+3) č. 10/5.np. o výměře 74,40 m 2, Školní 1399, Vrchlabí paní, pokud pan uzavře dohodu o ukončení pronájmu a ona uhradí kauci 8 tis. Kč. RM souhlasí s přidělením BJ (1+2) č. 4/3.np. o výměře 57,90 m 2, Školní 1395, Vrchlabí panu. (+ 1 osoba), pokud uhradí kauci 7 tis. Kč a vypořádá se Strana č. 8

9 s nájemkyní., u níž byl v tomto bytě až dosud přihlášen a byt fakticky užíval, NS končí k RM souhlasí s přidělením BJ (1+kk) č. 4/3.np. o výměře 28,10 m 2, Krkonošská 31, Vrchlabí panu., zrekonstruovaný byt, jednorázová částka 20 tis. Kč + kauce 5 tis. Kč RM souhlasí s přidělením BJ (1+4) č. 40/1.np. o výměře 91,30 m 2 Nerudova čp. 1186, Vrchlabí panu.., jednorázová částka 21,5 tis. Kč + kauce 8 tis. Kč, 1. náhradník pan.., 2. náhradník paní. RM souhlasí s přidělením (1+4) č. 6/2.np. o výměře 74,00 m 2, Dukelská 1326, Vrchlabí paní.. za nabídku náhradníka a kauci 8 tis. Kč. (6,1,0) (k vyřízení SMM) RM souhlasí s přidělením BJ (1+2) č. 8/3.np. o výměře 52,30 m 2 Fügnerova 874, Vrchlabí panu., jednorázová částka 33 tis. Kč + kauce 7 tis. Kč. náhradník paní RM souhlasí s přidělením BJ č. 1/2.np. o výměře 112,50 m 2, Krkonošská 203, Vrchlabí paní.. za nabídku 10 tis. Kč a kauci 8 tis. Kč. RM souhlasí s přidělením BJ (1+2) č. 25/4.np. o výměře 58,0 m 2, Nerudova 1185, Vrchlabí paní. pokud uhradí kauci 7 tis. Kč a bude uzavřena dohoda s panem.. o vrácení BJ (1+3) č. 30/5.np. o výměře 74,30 m 2, Nerudova 1185, Vrchlabí, bez dluhu a v řádném stavu RM souhlasí s přidělením BJ (1+1) č. 11/4.np. o výměře 33,81 m 2, Nerudova 1189, Vrchlabí paní ez kauce změna proti rozhodnutí z 39. RM ze dne původní veřejná nabídka, dnes náhrada za vrácení bezbar. bytu Na Výšině RM souhlasí s nabídkou uvolněného bezbariérového bytu (1+1) č. 2/1.np. o výměře 58,46 m 2, Na Výšině 1530, Vrchlabí paní pro postižené dítě. RM souhlasí s přidělením BJ (1+kk) č. 14/2.np. v čp. 602 (Lánovská) panu.... pouze krátkodobá NS s případnou obnovou, pokud bude plnit povinnosti nájemníka Přesun z čp Slovanská z důvodu naprosté nevhodnosti jednání na veřejnosti, devastace bytu a narůstajícího dluhu na nájemném. RM souhlasí s nabídkou BJ (1+kk) č. 33/3.np. o výměře 15,60 m 2, Slovanská 1116, Vrchlabí panu, pokud vrátí v pořádku BJ (2+kk) č. 13/1.np. o výměře 56,40 m 2, Vančurova 408, Vrchlabí, formou dohody + kauce 5 tis. Kč. V případě nezájmu veřejná nabídka BJ č. 33/3.np. o výměře 15,60 m 2, Slovanská 1116, Vrchlabí za jednorázovou částku 10 tis Kč + vratná kauce 5 tis. Kč. RM souhlasí s nabídkou BJ (1+1) č. 5/2.np. o výměře 33,50 m 2, Školní 1398, Vrchlabí.. z Bělopotocké 944, v případě nezájmu pak veřejná nabídka na byt na rekonstrukci za jednorázovou částku 10 tis Kč + vratná kauce 5 tis. Kč. Strana č. 9

10 RM souhlasí s nabídkou BJ (1+2) č. 8/2.np. o výměře 63,80 m 2, Lánovská 476, Vrchlabí paní.. opakovaný zájem o tento byt, formou dohody vrátí vyklizený BJ (1+1) č. 1/1.np. o výměře 39,00 m 2, Lánovská 476, Vrchlabí BJ č. + uhradí kauci 8 tis. Kč. RM souhlasí s nabídkou vyklizené BJ (1+1) č. 1/1.np. o výměře 39,00 m 2, Lánovská 476, Vrchlabí, paní, žádost o menší byt, zatím BJ (1+2) v domě Slovanská čp. 101, za podmínky vyklizení BJ a úhrady kauce 5 tis. Kč. RM souhlasí s nabídkou BJ (1+1) č. 50/4.np. o výměře 21,60 m 2, Slovanská 1116, Vrchlabí panu.., pokud vrátí BJ č. 2/1np. v čp. 485 v řádném stavu a uhradí kauci 5 tis. Kč RM souhlasí s veřejnou nabídkou BJ (1+3) č. 14/7.np. o výměře 74,00 m 2, Nerudova 1184, Vrchlabí 20 tis. Kč + kauce 8 tis. Kč RM souhlasí s veřejnou nabídkou BJ (1+3) č. 30/5.np. o výměře 74,30 m 2, Nerudova 1185, Vrchlabí 15 tis. Kč + kauce 8 tis. Kč RM souhlasí s veřejnou nabídkou BJ (1+2) č. 3/2.np. o výměře 85,90 m 2, Krkonošská 140, Vrchlabí (nově zrekonstruovaný byt) 25 tis. Kč + kauce 8 tis. Kč RM souhlasí s veřejnou nabídkou BJ č. 4/2.np. o výměře 87,80 m 2, Krkonošská 22, Vrchlabí v případě nezájmu náhradníka z veřejné nabídky - jednorázová částka 15 tis. Kč + kauce 8 tis. Kč) RM souhlasí s veřejnou nabídkou BJ (1+2) č. 7/3.np. o výměře 53,25 m², Fügnerova 874, Vrchlabí (byt po rekonstrukci)- 30 tis. Kč + kauce 7 tis. Kč RM souhlasí s veřejnou nabídkou BJ (1+kk) č. 33/3.np. o výměře 15,60 m 2, Slovanská 1116, Vrchlabí v případě nezájmu, viz výše, jednorázová částka 10 tis Kč + vratná kauce 5 tis. Kč. RM souhlasí s veřejnou nabídkou BJ (1+1) č. 5/2.np. o výměře 33,50 m 2, Školní 1398, Vrchlabí v případě nezájmu, viz výše, veřejná nabídka na byt na rekonstrukci za jednorázovou částku 10 tis Kč + vratná kauce 5 tis. Kč. RM souhlasí s veřejnou nabídkou BJ (1+3) č. 17/3.np. o výměře 68,90 m 2, Bělopotocká 944, Vrchlabí, pokud BJ nebudou chtít., viz dále), nabídka k úpravě za cenu: jednorázová částka 10 tis. Kč + kauce 8 tis. Kč + darování nároku za případné zhodnocení RM souhlasí se splátkovým kalendářem na úhradu zbytku dluhu Kč dle žádosti pana dle uznání dluhu ze dne Běžné nájemné jej již hrazeno, zbytek dluhu bude uhrazen nejdéle do Strana č. 10

11 RM souhlasí se splátkovým kalendářem na úhradu zbytku dluhu Kč (z původního dluhu dle uznání dluhu ze dne ) dle žádosti paní.,... Běžné nájemné od 01/2014 bude již hrazeno, byt bude k vrácen a zbytek dluhu bude uhrazen nejdéle do RM souhlasí se splátkovým kalendářem na úhradu dluhu Kč (po vrácení bytu) dle žádosti pana.. Dluh bude hrazen od 04/2014 ve lhůtě nejdéle do (tj. 18 měsíců). RM souhlasí se splátkovým kalendářem na úhradu dluhu Kč (do ) dle žádosti paní. Dluh bude hrazen od 03/2014 ve lhůtě nejdéle do (tj. 18 měsíců). RM souhlasí se splátkovým kalendářem na úhradu dluhu Kč (do ) dle žádosti... Dluh bude hrazen od 03/2014 ve lhůtě nejdéle do (tj. 18 měsíců). RM souhlasí s prominutím penále ve výši 2.418,- Kč dle žádosti paní..... Původní dluh zaplacen. RM souhlasí s přihlášením 2 osob (přítelkyně syna a její dcera) do BJ v čp. 408 Vančurova ve Vrchlabí, celkem 4 osoby dle žádosti paní... RM nesouhlasí se změnou dispozice bytů BJ (1+2) č.10/1np (pan ) a BJ (1+2) č.11/1np. (p...) Bělopotocká 944, Vrchlabí. Byty typu (1+2) jsou v současné době nejvíce žádané a většinou málo uvolňované. RM doporučuje nabídnout manželům.. byt BJ (1+3) č. 17/3.np. o výměře 68,90 m 2 v témže domě a ukládá oboru SMM a Bytovému podniku dojednat podmínky. 16.Odkup pozemků v lokalitě Vejsplachy Viz příloha č. 16 RM konstatuje, že má dlouhodobě zájem o získání pozemků uvedených v přílohách za účelem vybudování sportovně rekreační zóny. RM pověřuje starostu a místostarostu A. Plašila dalším jednáním o podmínkách směny nebo prodeje pozemků (7,0,0) (k vyřízení KST) Strana č. 11

12 17.Likvidace majetku, prominutí pohledávek, inventarizační zpráva za rok 2013 Viz příloha č. 17a 17s, viz příloha č. 29a 29z RM schvaluje: vyřazení majetku dle navržených položek př. č. 1 (položka č.1-4) (navrhovatel MŠ Vrchlabí, Letná 1249) prominutí pohledávky dle navržených položek př. č. 3 (položka č.1, 3-9, 11-13), součást Inventarizační zprávy, př. 5b) (navrhovatel MěÚ Vrchlabí, FO místní poplatek - odvoz odpadu, zemřelé osoby) vyřazení majetku dle navržených položek př. č. 4 (položka č.1-3, 6-9, 11-14, 17-23, 25), součást Inventarizační zprávy, př. 2a) (navrhovatel MěÚ Vrchlabí, FO vyřazení majetku - počítače, resp. jejich nevyužitelné části) prominutí pohledávky dle př. č. 5 (dluh na nájemném po zemřelé), součást Inventarizační zprávy, př. 4) (navrhovatel BP Vrchlabí, Labská 964) prominutí pohledávky dle navržených položek př. č. 6, VE ZMĚNĚ UPŘESNĚNÍ - součást Inventarizační zprávy, př. 5c) účet 315, (položka č. 1-12, 15-18, 20-24) - součást Inventarizační zprávy, př. 6) účet 911, (položka č. 3-4, 6, 8-25, 28-30,33-69) (navrhovatel MěÚ Vrchlabí, FO pokuty, přestupky cizí státní příslušník) vyřazení majetku dle navržených položek př. č. 7 (položka č. 3-10) (navrhovatel SM Vrchlabí, Jihoslovanská 441 ) prominutí pohledávky dle navržených položek př. č. 8 (položka č. 3-4) (navrhovatel SM Vrchlabí, Jihoslovanská 441 ) likvidaci věcí nalezených dle navržených položek př. č. 9 (položka č.2, 16 nabídka k prodeji) (navrhovatel MěÚ Vrchlabí, Kancelář starosty) prominutí pohledávek dle navržených položek př. č. 10 (rok : položka č. 1, 3-8, 10-13, 15,17-19, za rok 2004: položka č. 1-2, za rok 2005: položka č. 1, za rok : položka č. 1-3) (navrhovatel KD Střelnice, Vrchlabí ) vyřazení majetku dle navržených položek- součást Inventarizační zprávy, př. 1, (navrhovatel PS Vrchlabí) vyřazení majetku dle navržených položek- součást Inventarizační zprávy, př. 2b), (položka č.2-5, kontejnery po požáru, šetří Policie ČR, částečné plnění od pojišťovny) (navrhovatel MěÚ Vrchlabí, FO) vyřazení majetku dle navržených položek- součást Inventarizační zprávy, př. 3), (položka č.1-4 zmařené investice, náklady na přípravu) (navrhovatel MěÚ Vrchlabí, odbor RMaÚP) prominutí pohledávek dle navržených položek- součást Inventarizační zprávy, př. 5a), (položka č. 1-8, poplatek za psa) (navrhovatel MěÚ Vrchlabí, FO) (7,0,0) (k vyřízení SMM, FO) Strana č. 12

13 RM schvaluje: - Inventarizační zprávu za rok vyřazení nepotřebného a zastaralého hmotného i nehmotného majetku uvedeného v usnesení INV komise ze dne , doplněné ze dne , včetně Inventarizační zprávy - odpis nevymahatelných pohledávek uvedených v usnesení INV komise ze dne , doplněné ze dne , včetně Inventarizační zprávy (7,0,0) (k vyřízení SMM, FO) RM ukládá FO: vypořádat inventarizační rozdíly v závěrce za rok 2013 provést vyřazení majetku v úloze Fenix Majetek provést vyřazení pohledávek v úloze Fenix Pohledávky a v úloze Fenix Kniha vystavených faktur (7,0,0) (k vyřízení FO) RM ukládá odboru SMM zajistit likvidaci movitých věcí navržených k vyřazení (fyzickou likvidací, prodejem, nabídkou) 18.Galerie Morzin žádost o výpůjčku Viz příloha č. 18a 18b, viz příloha č. 30a 30c RM souhlasí s rozsahem prací dle návrhu příloha č. 18a 18b za podmínky, že zhodnocení objektu bude městu darováno. RM požaduje předložení podrobných podmínek pronájmu nebo výpůjčky. (7,0,0) (k vyřízení BP, KST) 19.KD Střelnice souhlas s podnájmem prostor, podpora kulturních aktivit žáků a studentů Viz příloha č. 19a 19e Závěr. RM souhlasí s podnájmem nebytových prostor v I. podlaží KD Střelnice paní Jitce Wasserbauerové dle přílohy č. 19b 19e. RM souhlasí spodporou kulturních aktivit žáků a studentů ze strany KD Střelnice zavedením výhodných studentských cen na vybraná večerní představení. (7,0,0) (k vyřízení KD) 20.Veřejnosprávní kontroly Viz příloha č. 20a 20d, viz příloha č. 21a 21b, viz příloha č. 22a 22b, viz příloha č. 34a 34b RM bere na vědomí zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok RM bere na vědomí protokoly z veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací Bytový podnik Vrchlabí, Kulturní dům Střelnice a MŠ Letná a ukládá ředitelům organizací realizovat doporučení uvedená v protokolech. (7,0,0) (k vyřízení BP, KD, OŠK) Strana č. 13

14 21.Čerpání investičního fondu ZŠ nám. Míru Viz příloha č. 23a 23b RM bere na vědomí čerpání investičního fondu a souhlasí s nákupem nového stravovacího systému pro školní jídelnu Základní školy, Vrchlabí, nám Míru 283, IČ: v maximální částce ,- Kč vč. DPH. (7,0,0) (k vyřízení OŠK) 22.Zápis ze školské rady ZŠ nám. Míru Viz příloha č. 24a 24b RM bere na vědomí zápis z jednání školské rady. 23.Činnost komisí a výborů Komise majetková a bytová Viz příloha č. 15a 15i RM bere na vědomí zápis z jednání komise. Inventarizační komise Viz příloha č. 17a 17s RM bere na vědomí zápis z jednání komise Komise tělovýchovy a sportu: Viz příloha č. 25a 25d RM bere na vědomí zápis z komise tělovýchovy a sportu a dodatečně schvaluje vyplacení finančních odměn oceněným sportovcům. (7,0,0) (k vyřízení OŠK) Komise obchodu a cestovního ruchu Viz příloha č. 26a -26b RM bere na vědomí zápis z jednání komise. Strana č. 14

15 Komise stavební Viz příloha č. 31a 31d RM bere na vědomí zápis z jednání komise Kontrolní výbor Viz příloha č. 27a 27b RM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru a postupuje ho ZM. 24.Přeložka plynárenského zařízení průmyslová zóna dodatek č. 1 smlouvy Viz příloha č. 32a 32c RM schvaluje uzavření dodatku č.1 Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č s VčP Net, s.r.o. Pražská tř. 485, Hradec Králové ve znění dle přílohy. (7,0,0) (k vyřízení RMÚP) 25.SMV zařízení na úsporu elektrické energie Viz příloha č. 33a 33i RM schvaluje pořízení věci movité technického zařízení pro monitoring a řízení veřejného osvětlení do vlastnictví příspěvkové organizace Služby města Vrchlabí za podmínek dle návrhu smlouvy příloha č. 33c 33i. (7,0,0) (k vyřízení KST, SMV) Za správnost: Ing. Pavel Řehák Ve Vrchlabí dne Ing. Jan Sobotka starosta města Alfred Plašil místostarosta města Strana č. 15

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 28. schůze dne 31.10.2012 od 15 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 10. jednání dne 21.06.2011 od 13 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 13. jednání dne 14.09.2011 od 13 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 4. jednání dne 19.01.2011 od 13 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015 Číslo jednání: JedNR3-18/2015 Datum jednání: 16.07.2015 Program (USN-R3-430/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program (499/NR3/2015) 4. Návrh: Prodloužení nájemní smlouvy na byt

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka

U S N E S E N Í Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího Odboru správy majetku ÚMO j m e n u j e p. Tomáše Jurka U S N E S E N Í z 10. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 3.9.2003 od 9.00 do 12.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 124/03 Jmenování vedoucího

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 208/2007 9. RM V doporuč u j e ZM schválit OZV č. 1/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Vydáno dne 17. 12. 2007 (350 přečtení) Usn. RM č. 833/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování

Více