Sylabus. Kulturní dění a životní styl v 50. a 60. letech 20. století. Přednáškový cyklus. Jiří Knapík, Martin Franc, Juraj Marušiak

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sylabus. Kulturní dění a životní styl v 50. a 60. letech 20. století. Přednáškový cyklus. Jiří Knapík, Martin Franc, Juraj Marušiak"

Transkript

1 Sylabus Přednáškový cyklus Kulturní dění a životní styl v 50. a 60. letech 20. století Jiří Knapík, Martin Franc, Juraj Marušiak

2 projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

3 Sylabus Přednáškový cyklus Kulturní dění a životní styl v 50. a 60. letech 20. století Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. Kultura, kulturní politika české země ( léta) PhDr. Martin Franc, Ph.D. Životní styl v letech Mgr. Juraj Marušiak PhD. Slovenská společnost v letech OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ ( ): Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace projekty.slu.cz/popularizace Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, Masarykova třída 343/37, Opava Tel.:

4 Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. narozen 1975 v Opavě český historik specializující se na historii kultury v 50. letech 20. století Slezská univerzita v Opavě, vedoucí Ústavu historických věd PhDr. Martin Franc, Ph.D. narozen 1973 v Praze český historik specializující se mj. na dějiny životního stylu a konzumu Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR Mgr. Juraj Marušiak PhD. narozen 1970 v Bratislavě slovenský politolog, překladatel a novinář Ústav politických vied Slovenské akademie věd 4 Kulturní dění a životní styl v 50. a 60. letech 20. století

5 Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. Kultura, kulturní politika české země ( léta) I. KULTURA MEZI POLITIKOU A IDEOLOGIÍ Kultura v proměnách komunistického režimu Ustavení komunistického režimu v Československu v roce 1948 zásadně změnilo také kulturní život, který významně ovlivnil již vývoj v letech Kultura a umění, vždy citlivě reagující na poměry ve společnosti, byly tvrdě konfrontovány s mocenskými a ideologickými zájmy totalitní moci. Podoba komunistického režimu se však s lety proměňovala a s tím i forma a intenzita uplatňování jeho zájmů. V prvních letech režimu byla oblast kultury a umění degradována na nástroj propagandy s cílem mobilizovat společnost k naplňování komunistických záměrů. Přestože i tehdy vznikla významná a dodnes hodnotná umělecká díla (z filmů jmenujme Dalekou cestu Alfréda Radoka, Past Martina Friče, Poslední výstřel Jiřího Weisse; z poezie Píseň o Viktorce Jaroslava Seiferta), šlo spíše o výjimku a projev nedokonalosti ideologické kontroly v počátcích režimu. I tehdy slavili úspěchy i čeští sportovci (hokejisté na mistrovstvích světa, atlet Emil Zátopek jako několikanásobný olympijský vítěz, tenista Jaroslav Drobný, který ale v roce 1949 emigroval). Od poloviny 50. let, vlivem zmírnění napětí mezi Východem a Západem, sevření ideologií a všudypřítomné kontroly částečně povolovalo. Podobně se kultura opět otevírala světu. Zvláště ale českou a slovenskou kulturu obohatila dekáda 60. let 20. století, kdy řada tvůrců starší i nové umělecké generace dokázala nalézat mezery v polevujícím systému ideové kontroly, popř. vymanit se z dříve akceptovaných norem. Vynikající úspěchy tehdy zaznamenala umělecká díla, věda i sport patřily k nim také zlaté olympijské medaile (Věra Čáslavská aj.), medaile hokejového týmu na mistrovství světa, Nobelova cena (Jaroslav Heyrovský) a filmový Oscaři ( Obchod na korze Jána Kadára a Elmara Klose, Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela). Ve druhé polovině 60. let také narůstaly konflikty kulturní inteligence se stranickým vedením. Specifické etapy pak představují období tzv. Pražského jara 1968 a počátky tzv. normalizace. Z hlediska kulturního vývoje můžeme tedy rozlišit několik etap: Období ostré konfrontace kulturní sféry mocenskými a ideologickými zájmy komunistického režimu. Z českého kulturního života byla tehdy vyřazena řada významných osobností: buď s perspektivou hrozící perzekuce emigrovali, nebo byli vyloučeni tzv. akčními výbory Národní fronty z různých kulturních organizací a následně existenčně postiženi. Těžký osud čekal ty představitele kulturní inteligence, kteří byli odsouzeni k hrdelním či mnohaletým testům ve vykonstruovaných politických procesech (Záviš Kalandra, Jan Zahradníček aj.). Komunistický režim také programově izoloval kulturní dění od Západu a všech domácích demokratických tradic. Současně se pokoušel definovat zásady nové socialistické kultury ; ústřední ideou se zde stal program tzv. socialistického realismu a snaha často slepě následovat sovětský vzor. Zároveň v letech probíhal v komunistickém vedení ideologický spor o konkrétní podobu socialistické kultury; tento konflikt měl přitom i mocenské pozadí a angažovali se v něm tehdejší přední ideologové, ministr informací Václav Kopecký a tajemník ÚV KSČ Gustav Bareš Etapa postupného, ale velmi pozvolného uvolňování ostrých ideologických nároků a kulturu a umění. Hlavním impulsem se stala politika tzv. Nového kurzu, kterou vyhlásilo politické vedení v Sovětském svazu v létě 1953 a doporučilo ji ostatním zemím sovětského bloku. Ve sféře české kultury se tzv. Nový kurz projevoval kritikou tzv. sucharů (ústy ministra Václava Kopeckého), obnovou některých uměleckých žánrů (zejména satiry, po roce 1948 rychle potlačené) a také vydáváním nových literárních časopisů, na jehož stránkách se prezentovala nová nastupující literární generace (brněnský Host do domu v roce 1953, Květen v roce 1953, Světová literatura v roce 1956). Důležitou součást proměny kulturního klimatu představova- Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.: Kultura, kulturní politika české země ( léta) 5

6 la obnova kulturních styků se Západem, současně se rychle rozvíjely kontakty se zeměmi tzv. třetího světa. V tomto období začala také vysílat Čs. televize (květen 1953) a od poloviny 50. let rychle proměňovala dosavadní kulturní stereotypy. Specifickou etapu tvoří období na jaře a v létě 1956, kdy celá společnost (pod vlivem XX. sjezdu sovětských komunistů) žila kritikou kultu osobnosti J. V. Stalina; v oblasti kultury se kritika starých pořádků nejvíce projevila na II. sjezdu svazu spisovatelů Toto období je specifické tím, že jej provázela řada protichůdných procesů. Na jedné straně se komunistické vedení pokusilo obnovit mocenskou a ideologickou kontrolu v kulturních organizacích a uměleckých časopisech; vedlo kampaně za dovršení kulturní revoluce a proti tzv. revizionismu, jejichž symbolem se například stala konference v únoru 1959 v Banské Bystrici, na níž ministr školství a kultury František Kahuda ostře kritizoval některé nové filmy ( Tři přání ad.) vedlo to k novým zákazům a postihům umělců. Zmiňme také ostrou kritiku románu Josefa Škvoreckého Zbabělci (1958), nebo zastavení literárního časopisu Květen (1959). Obnovu stranické kontroly pak demonstroval okázalý Sjezd socialistické kultury v roce Na straně druhé se komunistické vedení již nemohlo vrátit k úplné obnově starých pořádků; Československo se otevíralo okolnímu světu a jeho představitelé je chtěli prezentovat jako moderní, rozvíjející se socialistickou zemi. To symbolizoval zejména úspěch československé expozice na Světové výstavě EXPO 1958 v Bruselu, ale i další zahraniční úspěchy. Po roce 1956 došlo také ke zřetelné krizi tzv. socialistického realismu; původní požadavky ideologické doktríny nahrazovaly volnější postuláty, stále více umělců se snažilo odlišit od uniformity zakládáním tzv. tvůrčích skupin s osobitým pojetím tvorby V průběhu 60. let až do období tzv. Pražského jara se postupně prohlubovaly rozpory mezi politickým vedením a kulturní a uměleckou sférou, která usilovala o co nejmenší ideologické, cenzurní a administrativní zásahy ze strany řídících struktur. Tyto snahy nejprve podpořila další vlna kritiky dogmatismu přímo na XIII. sjezdu KSČ (1963), posílení liberalizace však vedlo již k růstu napětí i ve vedení komunistické strany, mezi její konzervativní částí a reformní skupinou. V oblasti kultury se to projevovalo častým střídáním zásadových postojů vedení KSČ; zatímco se např. v roce 1963 uskutečnila významná mezinárodní konference o díle Franze Kafky v Liblicích a ve stejném roce spisovatelé v podstatě rehabilitovali kritický odkaz protistalinského sjezdu z roku 1956, již v roce 1964 komunistické vedení (v usnesení ÚV KSČ Poslání a stav kulturních časopisů ) varovalo tvůrčí inteligenci před kritickými postoji. V roce 1965 pak demonstrovalo svou moc zastavením významného literárního časopisu Tvář (v jeho redakci působil také Václav Havel). Konflikt s politickým vedením pak vyvrcholil na IV. sjezdu svazu spisovatelů v roce Ovládání kultury a umění Řízení kulturního a společenského života sice provázela v 50. a 60. letech řada menších i větších úprav (zmiňme zejména decentralizační opatření z let ), základní principy zavedené krátce po únoru 1948 však platily až do konce komunistického režimu v roce Role zákonů a dalších legislativních norem ustoupila do pozadí. Systém stál na spolupráci dvou hlavních struktur: stranických institucí a orgánů státní správy. V prvním období režimu hrály stranické orgány klíčovou řídící, koordinační a kontrolní funkci vůči všem ostatním (tzv. přímé stranické řízení), to ale vedlo ke značnému napětí uvnitř komunistického vedení významní komunističtí politikové ve státních funkcích totiž museli akceptovat mocenské ambice svých spolustraníků z aparátu ÚV KSČ. Po roce 1953 proto došlo k takové úpravě, aby mezi státní a stranickou sférou nastala určitá rovnováha. Koncem 50. let byla poněkud posílena i role aparátu Národní fronty, tento krok však spíše zastíral podstatu mocensko- -politického ovládání kulturní sféry. Třetí článek reprezentovaly různé kulturní organizace, instituce a zařízení. Vedoucí komunističtí činitelé je chápali jako tzv. převodové páky poslušně vykonávající centrálně přijatá rozhodnutí a zadání, což v prvním období existence režimu skutečně platilo. Od poloviny 50. let se přitom řada institucí postupně emancipovala; pře- 6 Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.: Kultura, kulturní politika české země ( léta)

7 stávaly plnit z pohledu komunistického vedení primárně kulturně politickou či ideologickou a mobilizující roli a naopak oživovaly své kulturní, vzdělávací či zábavní poslání. Tento trend vyvrcholil v období tzv. Pražského jara 1968, kdy byla mj. také nakrátko oficiálně zrušena cenzura. Stranická sféra ústřední volené orgány (Ústřední výbor KSČ, předsednictvo, sekretariát, do roku 1962 politické byro ÚV KSČ) aparát ÚV KSČ (ideologické oddělení, oddělení masových organizací; různé komise) krajské, okresní a městské struktury KSČ Státní sféra vláda Národní shromáždění; zákony ministerstva (informací, kultury, školství, národní obrany, zemědělství, financí) soustava národních výborů (kraje, okresy, obce) Kulturní, společenské a umělecké organizace tzv. tvůrčí svazy (spisovatelé, skladatelé, výtvarníci, divadelní a filmoví umělci); svazy působily jako ideové organizace s výběrovým členstvím, například literátům, kteří nebyli členy svazu, žádné nakladatelství knihu nevydalo masové organizace (Revoluční odborové hnutí, Československý svaz mládeže); tyto organizace mj. zastřešovaly zájmovou činnost a vyvíjely řadu kulturních aktivit společenské organizace (Svaz československo-sovětského přátelství, Socialistická akademie, tzv. zájmové svazy a svazy s kulturním zaměřením filatelisté, křížovkáři; sběratelé) kulturní podniky a organizace (divadla, muzea, galerie, cirkusy, varieté a lunaparky, parky kultury a oddechu, hrady a zámky apod.); činnost těchto institucí podléhala hospodářskému plánování masová média (státní film, rozhlas, televize, nakladatelství, tisk); všechna média podléhala cenzurním zásahům (od roku 1953 soustředěným v Hlavní správě tiskového dohledu, od roku nahrazena Ústřední publikační správou), důležitou roli hrála také autocenzura II. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT Tzv. demokratizace kultury Snahy o tzv. demokratizaci kultury provázejí kulturní dění u nás již od roku 1945, přičemž cestu k prosazování tohoto cíle viděly politické reprezentace v posilování úlohy státu. Po roce 1948 vliv státních institucí doplnily mocenské a ideologické zájmy komunistické strany. Přestože se během 50. a 60. let koncept demokratizace kultury výrazně proměňoval, zůstaly zachovány jeho hlavní prvky: snaha odstranit soukromé podnikání v kulturním a společenském životě masová distribuce kulturních hodnot, ovlivněných ideologickými měřítky snaha vychovávat společnost uměním Zvláště v prvních letech komunistického režimu se politika demokratizace kultury naplňovala požadavkem rychlé a plošné ideologické revize kulturních hodnot, což vedlo k redukci smyslu kultury a umění na pouhou agitaci a režimní propagandu. Reprezentační úlohu tehdy také plnily umělecké soubory Československé lidové armády (armádní divadla, hudební tělesa, soubory písní a tanců a další kulturní činnosti). Režim usiloval o proměnu smýšlení občanů, zavedení nových kulturních návyků a tradic (nové svátky), a to ve městech i nejmenší vesnici. Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.: Kultura, kulturní politika české země ( léta) 7

8 Charakteristickým znakem pro 50. a částečně i 60. léta se stalo podněcování a podpora masových kulturních aktivit amatérských souborů; aktivní přístup ke kulturním hodnotám se totiž chápalo jako výrazný znak socialistické společnosti. Znaky zájmové umělecké činnosti naplňovaly zejména tzv. kroužky lidové umělecké tvořivosti a jejich bilanční přehlídka Soutěž tvořivosti mládeže (od roku 1963 Soutěž tvořivosti mládeže a pracujících); skladba soutěžních žánrů se přitom měnila. Naopak vysloveně ideologickou motivaci měla na počátku 50. let akce Pracující do literatury zaměřená na vyhledávání literárních talentů mezi řadovými dělníky a družstevními zemědělci; tato snaha ovšem skončila zásadním nezdarem. V polovině 50. let musel režim reagovat na úpadek kulturního života zaviněný jeho totální ideologizací. Apatii divácké obce se pokoušel odstranit podporou zábavních podniků, satiry apod. Svou roli hrála i snaha o rentabilitu kulturní sféry, v dalších letech se také pozitivně projevovaly snahy o zkracování pracovní doby a nové přístupy režimu ke sféře volného času. Za nejvýraznější impuls k další demokratizaci kultury přitom politické vedení paradoxně označilo decentralizaci z roku 1956: ovládání kulturního života z jednoho centra poněkud ustoupilo, vznikla různá kulturní zařízení řízená krajskými strukturami, podobně se decentralizovala divadelní síť. Plánování kultury ale zůstalo zachováno. Na konci 50. let a v 60. letech koncept demokratizace kultury ovlivnilo formování moderní masové kultury a nového životního stylu, které šlo ruku v ruce s postupnou liberalizací režimu a částečnou reflexí trendů v západním světě. Vedení státu si uvědomovalo, že nové prvky kulturního vyžití a nedogmatický přístup k umění napomáhají ventilovat společenské potíže v jiných oblastech a nakonec představují menší zlo. Pozorujeme též ústup od kolektivistického pojetí kulturních aktivit a zábavy (mj. vlivem televize), dochází např. k architektonické úpravě kulturních zařízení: snižuje se důraz na význam sálů kulturních domů, a to ve prospěch klubových prostor, v nichž měli občané možnost věnovat se různým specifickým zájmovým činnostem. Požadavek na výchovnou funkci kultury a umění ovšem nikdy nepřestal plnit funkci jedné z hlavních ideových opor konceptu demokratizace kultury. Síť kulturních zařízení V souladu s tzv. demokratizací kultury režim od počátku budoval síť kulturních institucí a zařízení. Kromě tradičních profesionálních institucí (síť divadel apod.) ji tvořila zařízení národních výborů, Revolučního odborového hnutí a dalších organizací. Zvláště na počátku 60. let byla tato síť upravena. Slučováním různých zařízení se prosadilo pojetí, které do centra snah o zajištění organizovaných forem kulturního vyžití postavilo tzv. zařízení klubového typu jako plošné, komplexní instituce s kulturní, vzdělávací, společenskou a zábavní funkcí ve městě i na vesnici. profesionální umělecké a kulturní instituce (divadla, kina, galerie, muzea, knihovny ad.) zařízení národních výborů (kulturní a osvětové domy, kulturní jizby, osvětové besedy) zařízení Revolučního odborového hnutí (závodní kluby ROH) tzv. zařízení klubového typu (kluby pracujících, kluby přátel umění, parky kultury a oddechu, družstevní kluby) zařízení pro děti a mládež (domy pionýrů a mládeže, stanice, školní družiny a kluby) DOPORUČENÁ LITERATURA BÁRTA, Milan: Cenzura československého filmu a televize letech In: Securitas imperii, sv. 10, Praha 2003, s BAUER, Michal: Ideologie a paměť (Literatura a instituce na přelomu 40. a 50. let 20. století). Jinočany CATALANO, Alessando: Rudá záře na literaturou. Česká literatura mezi socialismem a undergroundem ( ). Brno CYSAŘOVÁ, Jarmila: Československá televize a politická moc Soudobé dějiny, 2002 (roč. 9), č. 3 4, s ČERNÝ, Jindřich: Osudy českého divadla po druhé světové válce (Divadlo a společnost ). Praha Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.: Kultura, kulturní politika české země ( léta)

9 DRÁPALA, Milan: Iluze jako osud. K vývoji politických postojů Vítězslava Nezvala. Soudobé dějiny, 1996 (roč. 3), č. 2 3, s HULÍK, Štěpán: Kinematografie zapomnění. Počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov ( ). Praha JUST, Vladimír: Divadlo v totalitním systému. Příběh českého divadla ( ) nejen v datech a souvislostech. Praha KAPLAN, Karel: Kořeny československé reformy 1968 III.-IV. Brno KNAPÍK, Jiří FRANC, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích I.-II. Praha KNAPÍK, Jiří: V zajetí moci (Kulturní politika, její systém a aktéři ). Praha KONČELÍK, Jakub VEČEŘA, Pavel ORSÁG, Petr: Dějiny českých médií ve 20. století. Praha KOTEK Josef: Dějiny české populární hudby a zpěvu ( ). Praha KŘESŤAN, Jiří: Zdeněk Nejedlý. Politik a vědec v osamění. Praha Litomyšl KUSÁK, Alexej: Kultura a politika v Československu Praha MERVART, Jan: Naděje a iluze. Čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let. Brno OLŠÁKOVÁ, Doubravka: Věda jde k lidu! Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí a popularizace věd v Československu ve 20. století. Praha RAUCHOVÁ, Jitka: Spoutané divadlo. Jindřich Honzl, Jiří Frejka a Emil František Burian v systému kulturní politiky ( ). České Budějovice SKOPAL, Pavel a kol.: Naplánovaná kinematografie. Český filmový průmysl Praha ŠÁMAL, Petr: Soustružníci lidských duší. Lidové knihovny a jejich cenzura na počátku 50. let 20. století (s edicí seznamů zakázaných knih). Praha ŠMIDRKAL, Václav: Armáda a stříbrné plátno. Praha ŠTOLL, Martin: Zahájení televizního vysílání. Zrození televizního národa. Praha VANĚK, Miroslav: Byl to jenom rock n roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu Praha ZANDOVÁ, Gertraude: Totální realismus a trapná poezie (Česká neoficiální literatura ). Brno VÝBĚR Z PAMĚTÍ CÍSAŘ, Čestmír: Člověk a politik (Kniha vzpomínek a úvah). Praha 1998; ČERNÝ, Rudolf: Exprezident I (Vzpomínky Antonína Novotného). Praha ČERNÝ Václav: Paměti Brno ČIVRNÝ, Lumír: Co se vejde do života. Praha DORŮŽKA, Lubomír: Panoráma paměti. Praha JEŘÁBEK, Čestmír: V zajetí stalinismu. Z deníků Brno JUNGMANN, Milan: Literárky můj osud. Brno KOLMAN, Arnošt: Zaslepená generace (Paměti starého bolševika). Brno NOR, A. C.: Život nebyl sen (Záznam o životě českého spisovatele) II. Brno PILAŘ, Jan: Sluneční hodiny. Praha TOMÁŠKOVÁ, Zdenka: Ortel samoty. (Vzpomínky sekretářky Petra Bezruče). Brno VÁVRA, Otakar: Podivný život režiséra (Obrazy vzpomínek). Praha Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.: Kultura, kulturní politika české země ( léta) 9

10 PhDr. Martin Franc, Ph.D. Životní styl v letech Definice životního stylu a možné tematické okruhy dějin životního stylu Životní styl, podle dobových formulací též životní sloh nebo kultura života můžeme definovat jako Dobově typické formy a mechanismy chování i prvky hmotné a duchovní kultury, které se podílejí na vytváření podoby života občanů. Pojem se tak blíží termínu civilizace v dílech některých anglosaských historiků. Široké pojetí kombinuje prvky kulturních a sociálních dějin stejně jako dějin mentalit. Dílčích témat existuje obrovské množství, můžeme se pokusit načrtnout alespoň pár tématických okruhů: Normy společenského chování (včetně například oslovování) Vnímání lásky a sexu Vztahy v rodinách, mezigenerační vztahy Vztah občan stát, fungování státní ideologie Dobové představy o patologickém chování a způsoby jeho represe Otevřenost nebo naopak uzavřenost vůči vnějšímu světu. Problematika luxusu v každodenním životě i z hlediska dobové ideologie. Vztah společnosti k tradicím a inovacím Formy a způsoby oslav různých výročí a svátků Fenomén módy (v odívání, ale i jinde) Odívání a péče o tělo (a obecně vztah k tělu, k hygieny) Bydlení včetně interiéru, vnímání prostoru, urbanismu Stravování, včetně problematiky např. hubnutí, kouření či alkoholismu Způsoby trávení volného času (chalupářství, motorismus, kulturní trávení volného času, sport a fanouškovství, význam televize apod.) Formy prezentace statusu. Podoby veřejného prostoru (barevnost, hlučnost, rychlost životního stylu) Proč se tím zabývat? Samozřejmě se naskýtá otázka, proč se zabývat vedle politických a hospodářských dějin a vedle třeba dějin umění i otázkami dějin životního stylu. Existuje několik odpovědí, byť rozdílné kvality: a) Uspokojení zvídavosti b) Skvělé konverzační téma c) Můžou sloužit jako argumentace v politice (fronty na banány apod.). d) Můžou přispět k hlubšímu vhledu do minulosti, hlavně z pohledu zdola. Pochopitelně osobně upřednostňuji odpověď d), protože skutečně můžou jednotlivá témata z dějin životního stylu pomoci objasnit různé hlubinné mechanismy ve fungování společnosti. Navíc se problematika životního stylu týká prakticky veškerých obyvatel a projevovaly se v něm i postoje těch skupin a vrstev obyvatelstva, které často vnímáme jako mlčící většinu. Periodizace životního stylu v českých zemích Epocha budovatelského nadšení a přetrvávajícího nedostatku Doba tzv. Nového kurzu a nastupující společenské únavy Doba chruščovovských smělých vizí, Bruselu a nástupu nové střední třídy Období hospodářské a zásobovací krize Období zlatých šedesátých a otevření se světu 10 PhDr. Martin Franc, Ph.D.: Životní styl v letech

11 Epocha budovatelského nadšení a přetrvávajícího nedostatku Tuto dobu poznamenávalo především pokračování přídělového systému, v němž stát přímo ovlivňoval dávky důležitého potravinářského a nepotravinářského zboží. Přitom lístkový systém stejně jako jiné oblasti silně pronikaly tzv. třídní principy preferující těžce manuálně pracující. Preference těžce manuálně pracujících ovšem nebyla specifikem východního bloku. Hluboce zakořenila již v období Protektorátu Čechy a Morava, ale používala se i např. ve Velké Británii. Specifickým rysem východního bloku ovšem bylo zneužívání lístkového systému k třídnímu boji, především k perzekuci vykořisťovatelů. Přídělový systém zároveň umožňoval preferenci různých drobných skupin, třeba v podobě mimořádných přídělů distribuovaných prostřednictvím odborů nebo závodních rad, případně škol apod. Na konci roku 1948 začal fungovat také tzv. volný trh, na němž se prodávalo zboží bez lístků (u textilu bodů), ovšem za výrazně zvýšené ceny. Oficiálně měl sloužit k uspokojování potřeb nové elity (tzv. úderníků překračujících vysoko pracovní normy), ale stále více odkázáni na něj byla skupina tzv. bývalých lidí, tedy příslušníků dřívějších společenských elit, vyřazená z vázané distribuce. Proces centralizace spojený s likvidací soukromého sektoru v obchodě i službách vedl k výrazné redukci počtu provozoven, což dále zhoršovalo dostupnost zboží i mnohých služeb. Dalším výrazným prvkem celého období se stal kolektivismus, založený zejména na sdružování v rámci pracoviště (školy). Kolektiv spolupracovníků byl dokonce preferovanější než rodina. Klasickým příkladem bylo zavádění tzv. nočních sanatorií, tedy jakási svérázná forma lázeňského pobytu s ponecháním zapojení v pracovním procesu ale při vytržení z běžného rodinného života. Měla se tak zaručit dokonalá regenerace pracovních sil. Soužití rodin také narušoval dominantní systém výběrových rekreací, při němž byly poukazy na rekreaci určeny pouze konkrétním pracovníkům a nikoliv též příslušníkům jejich rodin. Proces tzv. demokratizace kultury byl provázen přebíráním některých forem typických pro dělnické prostředí, výraznými inspiračními zdroji byly také sovětské zkušenosti (byť reálná znalost sovětské každodennosti byla často velmi slabá) a také nově vytvářená lidová tradice. Nová lidová tradice značně účelově promíchávala některé folklórní prvky s ideologickými impulsy. Naopak zcela vyřazeny měly zůstat tradice spojené s křesťanstvím. Jedním ze symbolů proticírkevního a protináboženského tažení v každodenním životě se stala snaha o záměnu Ježíška za Dědu Mráze, importovaného ze Sovětského svazu, která však neuspěla naplno ani mezi členy a funkcionáři komunistické strany. Mohutné přesuny pracovních sil do těžebního a těžkého průmyslu mj. přispěly k feminizaci mnoha odvětví (obchod, školství, pošta apod.), která zanechává stopu i v současné realitě. Např. v obchodu se navíc jednalo často o nahrazení kvalifikovaných pracovních sil, osobami bez příslušného vzdělání. Mohutné změny ve společenské struktuře a životním stylu mnoha občanů přinesl naopak přechod řady dělníků do administrativy a do správního a politického aparátu. Proces demokratizace kultury provázela určitá vulgarizace kulturních hodnot a úpadek společenské etikety, i když dopady těchto rysů jsou často přeceňovány a přeměňovány v ideologická klišé (např. údajné chození dělníků do Národního divadla v teplácích). Je třeba vzít v úvahu, že v českých zemích byla obecná kulturní úroveň nejširších vrstev ve srovnání s některými jinými regiony ve východním bloku na relativně vysoké úrovni. Přesto i zde byly některé projevy kultivovanosti prezentovány třeba na nejnižší úrovni stranického aparátu jako buržoazní přežitky. lístkový systém (do června 1953) znárodňování, združstevňování adorace manuální práce, adorace dělníků budovatelské nadšení kolektivismus boj proti buržoazním přežitkům oslava sovětských zkušeností, izolace od okolního světa folklorismus, zdůrazňování národních tradic PhDr. Martin Franc, Ph.D.: Životní styl v letech 11

12 doba tzv. Nového kurzu a nastupující společenské únavy Po smrti J. V. Stalina a K. Gottwalda došlo k důležitým změnám v oficiální politice, které odrážely nejenom hospodářskou situaci, ale i náladu ve společnosti, kde výrazně opadlo nadšení a bylo možno pozorovat vedle strachu společenských elit z politické perzekuce, také velké vyčerpání a únavu. Tzv. Nový kurz přinesl především větší zájem o růst životní úrovně širokých vrstev, do určité míry byly zredukovány nadsazené plány v oblasti těžkého a zbrojního průmyslu. Ukončena byla první vlna brutální kolektivizace na vesnici a množství nově vzniklých družstev se opět rozpadlo. Novému kurzu ovšem předcházela brutální peněžní reforma spojená s odstraněním lístkového systému, která přinesla znehodnocení úspor velkého množství střadatelů z různých společenských vrstev. Výsledkem byly mohutné nepokoje, které se nejvýrazněji projevily v Plzni. Ceny na jednotném trhu bez lístků byly stanoveny velmi vysoko, zejména v případě průmyslového zboží. Životní úroveň se bezprostředně po peněžní reformě rychle propadla, vysoký základ umožnil vládnoucí moci provádět prakticky až do počátku šedesátých propagandisticky velmi atraktivní politiku trvalého snižování cen. V krizových momentech, např. v roce 1956 byl tento instrument využit dokonce dvakrát v jednom roce. Zároveň se začal rozšiřovat prostor pro relaxační zábavu v rámci tzv. boje proti sucharům. I když vysílání televize v Československu (1953, pravidelně 1954) se neslo v duchu snah o kulturní a politickou osvětu, pronikali do ní i prvky relaxační zábavy velkou popularitu si získal sport. V biografech se začaly objevovat starší oddechové české filmy z meziválečné éry i z období Protektorátu, ale také první filmy ze západní Evropy Francie či Itálie, jako příklad můžeme uvést třeba slavný film Jacquese Tatiho Prázdniny pana Hulota. Životní úroveň se začala pomalu zvyšovat a začal se rozšiřovat také sortiment a zvyšovat počet potravinářských výrobků dodávaných v spotřebitelském balení. To umožnilo i zavedení moderních forem obchodu např. samoobsluh. Samoobsluhy také měly pomoci vyřešit přetrvávající kritický nedostatek pracovních sil v obchodech. Samozřejmě změny byly pouze postupné a dílčí. Rozchod se stalinskou érou byl ale jen dílčí a velmi rozpačitý dokládá to ostatně i odhalení pomníku J. V. Stalina v Praze v roce tzv. Nový kurz větší zájem o životní úroveň boj proti sucharům vysílání televize zájem o sport pomník J. V. Stalinovi první vlaštovky ze Západu Francie, Itálie I. celostátní spartakiáda rozšiřování sortimentu první samoobsluhy (od 1955) doba chruščovovských smělých vizí, Bruselu a nástupu nové střední třídy Období byla nesena v duchu tzv. dovršování výstavby socialismu a přípravy na postupný přechod ke komunismu. To na jedné straně znamenalo oživení snah o budování nového socialistického člověka, který bude žít podle požadavků vědy. S tím souvisely i mohutné kampaně proti kouření nebo proti obezitě, které vrcholily na sklonku období. Znovu se vracely také různé experimenty s kolektivizací v každodenním životě jednalo se např. o budování hotelových domů jako alternativy k běžnému bydlení (např. v Praze na Invalidovně) a objevovaly se i plány na posílení internátního prvku ve výchově. Vytvoření nového socialistického člověka znamenalo obnovený důraz na etiketu, ovšem v novém pojetí. Již v předchozím období také začala jistá rehabilitace luxusu, což můžeme pozorovat ve zřizování exkluzivních speciálních obchodů (Dům módy v Praze, Dům potravin tamtéž), hotelů (International) a také Tuzexu. Tuzex, který vznikl v roce 1957, ale také ukazoval na určité další otvírání světu. Obrovský úspěch slavila československá vize umírněného modernismu na Světové výstavě Expo 1958 v Bruselu, kde československá expozice získala velké množství ocenění. Československo se zde 12 PhDr. Martin Franc, Ph.D.: Životní styl v letech

13 do značné míry zřeklo zdobné stalinské estetiky a naopak v mnohém navázalo na modernismus meziválečné levicové avantgardy a obecně první republiky. Výstava v Bruselu vedla k určitému otevření i vůči některým západním zemím, možnost jí navštívit dostalo několik tisíc lidí, což znamenalo velký zlom oproti minulému období. S čs. úspěchem na světové výstavě je spojen tzv. bruselský styl, který českou každodennost ovlivňoval několik příštích desetiletí. Optimistickou atmosféru a víru, že se podaří vybudovat životaschopnou socialistickou (a později komunistickou) alternativu k západní společnosti podporovaly sovětské úspěchy ve výzkumu vesmíru, zejména vypuštění první umělé družice Země Sputniku. Změny ve společnosti byly provázeny také výrazným oživením v oblasti populární kultury připomeňme alespoň vznik divadla Semafor (1959). Kulturně konzervativní síly si však udržovaly značný vliv jen s obtížemi si své místo na slunci vybojovával i rock n roll (v této době také vzniká např. skupina Sputnici), proti jehož tancování policie brutálně zakročila v Praze ještě v roce Velký vliv na mladá lidi mělo vysílání moderní taneční hudby na zahraničních rozhlasových stanicích, zejména populárním Radiu Luxembourg. Obrovský boom zájmu vyvolávala televize, jejíž sledování vedlo mj. i k poklesu návštěvnosti biografů. Objevovaly se zde i nové zábavné žánry, jako například televizní seriál (Rodina Bláhova, ). Modernizační změny měly odvrácenou stránku byly provázeny další vlnou kolektivizace, znárodňování zbytků živnostníků a kampaní proti meziválečným společenským elitám a věřícím. Pracovně politické prověrky proběhly na centrálních úřadech a dalších exponovaných pracovištích v roce Jednalo se o odvetu za rok 1956, reakci na špionážní aféry spojené s představiteli dřívějších společenských elit i o snahu vyčistit rozhodující instituce od stop kapitalistické minulosti. dovršování výstavby socialismu přechod ke komunismu snaha o racionální životní styl Brusel 1958 obrovský mezinárodní úspěch umírněného modernismu odstraňování zbytků starého řádu Dům módy (1956), Dům potravin (1957), Tuzex (1957) nový luxus socialistická etiketa 1956 Majáles počátky rock n rollu, divadla malých forem (Semafor) rádio Luxembourg, 1959 Mladý svět snaha o sortimentní pestrost Období hospodářské a zásobovací krize Jestliže konec padesátých let se nesl ve znamení velkých vizí a optimismu, začátek následujícího desetiletí naopak přinesl tvrdé rozčarování. Život v Československu poznamenaly výrazné hospodářské obtíže doprovázené mohutnou zásobovací krizí, která se dotkla hlavně dodávek živočišných produktů. Negativně se tak projevily dopady nové vlny kolektivizace (ve velkých stájích se snadno šířily různé choroby mezi dobytkem) i experimentů v zemědělství propagovaných N. S. Chruščovem (bezhlavé rozšiřování ploch kukuřice). Mezinárodněpolitické krize (Karibská krize, Berlínská krize) dovedly Československo až na okraj války a mimořádných opatření včetně znovuzavedení lístkového systému. I přes všechny snahy politické elity se země nevyhnula zdražení části potravin, dalšího zboží i služeb a větší cenové diferenciace, což znamenalo především zvýšení cen kvalitnějšího zboží či služeb. Zároveň došlo k přijetí četných výjimek z výrobních norem a tím v řadě případů k výraznému zhoršení kvality produktů (např. mléka, másla, čokolády, některých uzenin apod.). Omezeny byly také výdaje státu na některé sociální služby např. státní příplatek na závodní stravování. Spolupráce s nově vznikajícími zeměmi tzv. Třetího světa spíše hospodářskou situaci v ČSSR zhoršovaly, přinášely však nové impulsy do každodenního života především ve velkých vysokoškolských centrech. V Praze vznikla i specializovaná Univerzita 17. listopadu, která se koncentrovala na přípravu studentů z tzv. rozvojových států. Naopak výrazně se výrazně zvýšil počet čs. občanů, kteří vyjížděli do exotických zemí jako montéři, odborní poradci apod. I kvůli tomu výrazně stoupl obrat již zmiňovaného podniku Tuzex. Jedním ze PhDr. Martin Franc, Ph.D.: Životní styl v letech 13

14 způsobů řešení hospodářských potíží se mělo stát také výrazné oživení cestovního ruchu, především přilákání západních turistů (nejvíce návštěvníků ze západních zemí přicházelo z Rakouska), pro které se začala budovat vhodná infrastruktura. Došlo k určitému oživení podnikatelského ducha, které zejména v následujících letech vyvolalo vznik řady družstevních provozoven obchodu či služeb. Počátek šedesátých let přinesl rovněž postupný nástup silných poválečných ročníků do teenagerovského věku, což se projevilo i prohloubením změn v populární kultuře (vznikl i nový časopis pro mládež My 64). V tomto období se prosazovaly osobnosti populární hudby, které si popularitu udržovaly i v následujících desetiletích jako Waldemar Matuška, Karel Gott, Hana Hegerová, Eva Pilarová nebo hudební skupina Olympic. Velkým fenoménem se stala v dalších desetiletích anketa o nejpopulárnějšího zpěváka Zlatý slavík vyhlášená časopisem Mladý svět poprvé v roce Prvním vítězem se stal Waldemar Matuška před Yvettou Simonovou a Evou Pilarovou (zpěváci i zpěvačky byly ve společné kategorii). Televize na počátku šedesátých let přišla s prvním skutečně úspěšným televizním seriálem Třemi chlapy v chalupě. zhroucení ambiciózní 3. pětiletky velké zásobovací problémy (hlavně maso) zhoršení kvality mnoha výrobků mezinárodněpolitické komplikace (Berlínská zeď, Karibská krize) zvažován návrat k lístkovému systému spolupráce s tzv. zeměmi Třetího světa vynucené otevření se Západu (cestovní ruch má přinést devizy) počátky ankety Zlatý slavík, Waldemar Matuška, Karel Gott, Olympic Období zlatých šedesátých a otevření se světu Léta často označovaná často jako zlatá šedesátá charakterizovala pokračující atmosféra uvolňování v kultuře. Zároveň s nástupem ekonomických reforem podle plánů formulovaných týmem pod vedením Oty Šikem docházelo k zavádění tržních prvků do celého systému. Pokračovalo otvírání se společnosti západnímu světu západní módní trendy ze západního světa byly akceptovány jen s minimálním zpožděním. I české dívky ovlivnil například kult britské modelky Twiggy, proslulé svou štíhlostí i móda minisukní, mládež obou pohlaví pak nadšeně poslouchala hudbu skupin jako Beatles nebo Rolling Stones. Velkým hitem zejména mezi dětmi se staly západní koprodukční filmy s proslulým indiánským hrdinou Vinnetouem. České země začaly být vnímány jako potenciálně zajímavý trh i pro západní firmy, o čemž svědčily reklamní kampaně zahraničních firem (Dubonnet) nebo módní přehlídky světových salónů (Christian Dior). V druhé polovině šedesátých let se také začaly hlavně v Praze objevovat prodejny západních firem (např. Frionor nabízející mražené ryby) a k dispozici byly častěji i různé západoevropské módní časopisy (Burda, Brigitte aj.). Československo uspělo i na další Světové výstavě, která se roku 1967 konala v kanadském Montrealu (poté co se pořadatelství vzdala Moskva). I když už se nejednalo o takový průlom jako v Bruselu o devět let dříve, i tentokrát československá expozice vyvolala pozitivní ohlasy, stejně jako kulturní pořady (včetně kinoautomatu moderovaného Miroslavem Horníčkem) nebo komplex českých a slovenských restaurací. Symbolickou změnou se stalo organizování voleb královen krásy, přestože v předchozím desetiletí byly podobné soutěže považovány za projev západní dekadence a zvrácenosti. Volby královen krásy se staly skutečným módním hitem, který ovšem někdy nabýval ve své všeobecnosti i komických rysů (srv. film Miloše Formana Hoří má panenko). Obecně výrazným rysem české (a do značné míry i slovenské) společnosti se stala jakási virtuální konzumní kultura, která předstírala vyšší míru propojení se západní konzumní kulturou než odpovídalo skutečně a často si vypomáhala různými více či méně zdařilými náhražkami. Důležitým rysem epochy byla také generační obměna a celkové omlazení kultury. Pomalu se také oživovala i občanská společnost k novému rozkvětu se nadechovaly některé shodou náhod nezrušené spolky (např. Baráčníci) a vznikaly nové (třeba recesistický Klub přátel Zlaté křepelky). Začaly se objevovat i spolky, které obsahoval zárodky mohutného oživení 14 PhDr. Martin Franc, Ph.D.: Životní styl v letech

15 společenského života koncem šedesátých let, jako byla třeba Společnost Jacka Londona, v níž působili mnozí bývalí sociální demokraté. I oficiální organizace viděli naději pro svoji budoucnost v orientaci na skutečné zájmy svých členů. To se týkalo především Československého svazu mládeže, který se koncentroval na budování sítě mládežnických klubů a snažil se do svých struktur (byť se sporným úspěchem) integrovat i trampské hnutí. Ale i uvolňování v této době mělo své limity, represivní aparát dokázal tvrdě zasahovat proti alternativním směrům svědčí o tom i brutální postup proti lidem s dlouhými vlasy (tzv. máničkami) vrcholící v roce Přímá brutální policejní represe byla kombinována s každodenní šikanou tzv. vlasatců, obviňovaných z chuligánství i z koketování s narkotiky. Jednalo se však spíš než o ideologicky podbarvený útok o projev extrémního kulturního konzervativismu rozhodujících představitelů stranického a státního aparátu, stejně jako represivních složek. Podobně můžeme vnímat i aféru koleb vyhoštění amerického beatnického básníka Allena Ginsberga, který byl roku 1965 zvolen králem studentského majáles. Je ovšem třeba vzít v úvahu, že třeba v případě kampaně proti dlouhovlasým se objevovala umírněná kritika tvrdého postupu policie i v oficiálním časopise Mladý svět. Obecně ovšem mezigenerační napětí ve společnosti narůstalo, což se projevilo i při tzv. Strahovských událostech na konci října Přesto hlavními nositeli změn na přelomu roků 1967 a 1968 a v následujících měsících většinou nebyla generace studentů, ale spíše generace dřívějších nadšených svazáků z konce čtyřicátých let. velký rozvoj populární taneční hudby růst turistického ruchu, nočního života, luxusu pronikání západních konzumních podnětů a mód minisukně, volby miss, Vinnetou, Twiggy atd. západní reklamní kampaně, módní přehlídky (Christian Dior) rozvoj motorismu oživení občanské společnosti různých spolků stále existující limity otevřenosti kampaň proti vlasatcům úvahy o drobném podnikání (služby, stravování) naopak silné propojení sportu a politiky v posrpnovém období dokončení zkrácení pracovního týdne další prudký rozvoj chataření a chalupaření na sklonku období některé západní seriály v TV (Sága rodu Forsythů) období reformního hnutí a velkého nástupu konzumu v západním smyslu Trend uvolňování společenské atmosféry a otevírání se západním vlivům v období jednoznačně vrcholil. Dokonce můžeme hovořit o vytváření přinejmenším virtuální konzumní společnosti, přejímající množství znaků ze západních, včetně silné komercionalizace (částečně ovšem předstírané). V souvislosti s ekonomickou reformou se diskutovalo i o obnově drobného podnikání. O pronikání jevů tvořících dříve komplex nejvíce odsuzovaných prvků konzumní společnosti na západě svědčí nejenom podpis dohody o licenční výrobě Coca-coly, ale také první veřejná striptýzová vystoupení. Občané ve změněné situaci jevili velký zájem o veřejné dění. Na rozdíl od minulosti se politické dění stalo součástí populární kultury a političtí předáci skutečnými celebritami. Životní rytmus a návyky výrazně ovlivnilo dokončení zkrácení pracovního týdne na pět dní. Srpnové okupace znamenala obrovský šok, který mj. vedl také k akcentaci patriotismu. Jeho náhražkovým polem se často stával sport, především lední hokej. Nastupující tzv. normalizace vedla k masivnímu vytlačování diskuse o veřejných problémech a hledání únikových témat jedním z takových témat se staly ohnivé diskuse o hrdinech britského seriálu Sága rodu Forsythů, který běžel na obrazovkách na sklonku šedesátých let. vyvrcholení západních konzumních vlivů, včetně komerčních (striptýz) dohody o licenční výrobě západních produktů (Coca-cola, žvýkačky apod.) politika se mění na součást popkultury (Dubček na plovárně), zájem širokých vrstev o politiku úvahy o drobném podnikání (služby, stravování) PhDr. Martin Franc, Ph.D.: Životní styl v letech 15

16 naopak silné propojení sportu a politiky v posrpnovém období dokončení zkrácení pracovního týdne další prudký rozvoj chataření a chalupaření na sklonku období některé západní seriály v TV (Sága rodu Forsythů) DOPORUČENÁ LITERATURA BENEŠOVÁ, Emilie ŠIMŮNKOVÁ, Karolina: Expo 58. Příběh československé účasti na Světové výstavě v Bruselu. Praha BORODZIEJ, Wlodzimierz - KOCHANOWSKI, Jerzy (eds.): Bocznymi drogami. Nieoficjalne kontakty spoleczenstw socjalistycznych Warszawa Český hraný film III: ; IV: Praha DULÍČEK, LUKÁŠ HUTLA, Jan RUFFER, Roman: Dějiny Gymnázia J. K. Tyla v období totality očima pamětníků. Hradec Králové FRANC, Martin: Řasy, nebo knedlíky? Postoje odborníků na výživu k inovacím a tradicím v české stravě v 50. a 60. letech 20. století. Praha HERTLE, Hans-Hermann WOLLE, Stefan: Damals in der DDR. Der Alltag im Arbeiterund Bauernstaat. München HLAVÁČKOVÁ, Konstantina: Česká móda : Zrcadlo doby. Praha HOJDA, Zdeněk Pokorný, Jiří: Pomníky a zapomníky. Praha HUBATOVÁ-VACKOVÁ, Lada ŘÍKA, Cyril (eds.), Husákovo 3+1: Bytová kultura 70. let. Praha KALINOVÁ, Lenka: Společenské proměny v čase socialistického experimentu. Praha KNAPÍK, Jiří FRANC, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích I II. Praha KÖPPLOVÁ, Barbara a kol.: Dějiny českých médií v datech: Rozhlas, televize, mediální právo. Praha KOURA, Petr KOUROVÁ, Pavlína: České Vánoce od vzniku republiky do sametové revoluce. Praha KRAMEROVÁ, Daniela SKÁLOVÁ, Vanda (eds.): Bruselský sen: Československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let. Praha LIBROVÁ, Eva KLOFÁČ, Jaroslav BRIX, Karel: Jak bydlet: Zkušenosti z průzkumu nových sídlišť. Praha MACURA, Vladimír: Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). Ed. Karel Kouba Vít Schmarc Petr Šámal. Praha MOC, Jiří: Seriály od A do Z. Praha PAŽOUT, Jaroslav: Mocným navzdory: Studentské hnutí v šedesátých letech 20. století. Praha PELKA, Anna: Teksas-land. Moda młodzieżowa w PRL. Warszawa POSPÍŠIL, Filip BLAŽEK, Petr: Vraťte nám vlasy! První máničky, vlasatci a hippies v komunistickém Československu. Praha SELUCKÝ, Radoslav: Člověk a jeho volný čas. Praha VANĚK, Miroslav: Byl to jenom rock n roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu Praha ZBLEWSKI, Zdzisław: Leksykon PRLu. Kraków ČERNÝ, Rudolf: Exprezident: Vzpomínky Antonína Novotného, I III. Praha ČERNÝ, Václav: Paměti Brno HŘÍBEK, Miroslav: Hostili jsme svět. Praha CHARVÁT, Josef: Můj labyrint světa. Praha JEŘÁBEK, Čestmír: V zajetí stalinismu. Z deníků Brno KLÍMA, Jiří (ed.): Sputnici. Náš kamarádský rock n roll. Praha ŠEBO, Juraj: O socialismu s láskou. Bratislava PhDr. Martin Franc, Ph.D.: Životní styl v letech

17 Mgr. Juraj Marušiak PhD. Slovenská spoločnosť a kultúra v 50. a 60. rokoch - od destalinázácie po demokratizáciu Časový rámec politika tzv. nového kurzu prvý pokus o destalinizáciu zamrznutý posttotalitný režim nová vlna destalinizácie (kritika kultu osobnosti ) reformujúci sa posttotalitný režim Medzinárodný rámec Proces destalinizácie, začatý odsúdením tzv. kultu osobnosti Josifa V. Stalina v tajnom referáte prvého tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu Nikitu S. Chruščova na jej XX. zjazde (1956), otriasol stabilitou komunistických režimov v Poľsku a v Maďarsku. Následne vývoj v Československu ovplyvnil pokus sovietskych komunistov o sformulovanie novej civilizačnej vízie, podľa ktorej mal sovietsky blok v dynamike sociálneho rozvoja prekonať vyspelé štáty Západu do konca 60. rokov. Po krátkom období uvoľnenia napätia v tzv. studenej vojne sa v roku 1957 konfrontácia medzi dvoma superveľmocami vystupňovala. ZSSR sa síce vyslovoval v prospech uvoľnenia napätia na medzinárodnej úrovni, to však nemalo viesť k oslabeniu sovietskej dominancie v strednej a východnej Európe. Po roku 1961 však vedenie KSSZ opätovne nastúpilo kurz destalinizácie, ktorý sa prejavil aj na politických zmenách v Československu. Proces liberalizácie režimu a rast aktivity proreformných síl pokračoval aj po odvolaní Chruščova a jeho nahradení Leonidom I. Brežnevom. Vnútropolitické tendencie V roku 1953 vyvrcholila sociálna nespokojnosť obyvateľstva s praxou stalinizmu. Popri protestoch proti menovej reforme na Slovensku prejavila najmä vystupovaním roľníkov z jednotných roľníckych družstiev. Vývoj po roku 1956 síce predstavoval ekonomickú a sociálnu stabilizáciu režimu, odsúdenie kultu osobnosti Josifa V. však Stalina na XX. spôsobilo ideologickú delegitimizáciu komunistických vládnucich špičiek. Hoci po roku 1957 až do začiatku 60. rokov nastúpilo zostrenie represívneho kurzu, úloha strachu a represií, úloha represií a strachu ako hlavných nástrojov ovládania spoločnosti sa zmenšovala v porovnaní s obdobím stalinizmu. Komunistická moc sa snažila svoje postavenie legalizovať v právnom poriadku. Popri ideológii ako hlavnom zdroji legitimity režimu sa začali uplatňovať aj ďalšie nástroje, najmä v podobe ústupkov v oblasti sociálnej politiky a výstavby bytov. Oživenie procesu destalinizácie v rokoch vyústilo do liberalizácie režimu, otvorení diskusie o reforme systému a federalizácii Československa. Politický odmäk na jar 1956 Požiadavky na odstúpenie vedúcich predstaviteľov KSS, zodpovedných za politickú prax stalinizmu (prvý tajomník ÚV KSS Karol Bacílek, tajomník ÚV KSS Pavol David, povereník školstva a kultúry Ernest Sýkora) 26. Apríl Otvorenie otázky rehabilitácie obetí politických procesov (na Slovensku najmä komunistických funkcionárov obvinených z tzv. slovenského buržoázneho nacionalizmu Gustáv Husák, Ladislav Novomeský, Daniel Okáli a i.) máj 1956 ukončenie diskusie vedením KSČ mája 1956 študentské zhromaždenia na vysokých školách a internátoch nezávislé od oficiálneho Československého zväzu mládeže (ČSM) Mgr. Juraj Marušiak PhD.: Slovenská spoločnosť a kultúra v 50. a 60. rokoch 17

18 Medzi represiami a liberalizáciou Poľský Október a maďarská revolúcia 1956 impulz pre návrat k tvrdému postupu Apríl 1957 zásah proti Kultúrnemu životu (Ondrej Pavlík vylúčený z KSČ a vyhlásený za československého Imreho Nagya, odvolanie Juraja Špitzera z postu šéfredaktora Kultúrneho života a Ctibora Štítnického z funkcie tajomníka ZSS) Neúspešná snaha donútiť ZSS zriecť sa svojich názorov z roku nová vlna politických procesov (tzv. trockisti, účastníci SNP, viaceré skupiny tzv. starej inteligencie) Previerky 1958 ( rekorytarizácia ) prepustenie 2 tis. politicky nespoľahlivých 1960 prepustenie veľkej časti politických väzňov bez rehabilitácie (amnestia ako demonštrácia sily režimu) Politické procesy proti kňazom (1960 tajný biskup katolíckej cirkvi Ján Ch. Korec, 1962 evanjelický kňazi Jozef Juráš a spol.) Slovenská jar rehabilitácie obetí politických procesov s komunistickými funkcionármi (G. Husák, L. Novomeský, Laco Holdoš, D. Okáli, Vladimír Clementis - posmrtne) zjazd slovenských spisovateľov 22. apríl 1963 vystúpenie Ladislava Novomeského (pripomenutie osudu V. Clementisa) a Ladislava Mňačka (prihlásenie sa k II. zjazdu československých spisovateľov zjazd slovenských novinárov mája 1963 vzbura proti straníckej kontrole a navrhovanej kandidátke ( fakľonošov kultu osobnosti voliť nebudeme ) Vystúpenia Mieroslava Hyska (kritika V. Širokého), Gavrila Gryzlova (kritika A. Novotného), Romana Kaliského (postavenia Slovenska a oficiálny postoj k SNP) Husák snaha o návrat do politického života, vystúpenie na mestskej konferencii KSS v Bratislave 15. marca 1964 o potrebe reformy systému Husák v konflikte s vedením KSS Kultúra hľadanie identity a prostriedok modernizácie Druhá polovica 50. rokov a začiatok 60. rokov sú charakteristické prekonávaním neslobody umeleckého výrazu, ale aj hľadaním násilnej prerušenej kontinuity s medzivojnovým obdobím slovenskej kultúry a avantgardnými smermi. Predstavujú však rovnako aj snahu o obnovenie prerušených duchovných kontaktov so Západom. Zmena atmosféry sa prejavila v ochote umelcov viesť permanentný zápas s cenzúrou. Spisovateľský týždenník kultúrny život a ďalšie literárne časopisy (Slovenské pohľady, Mladá tvorba a i.) sa stávajú platformou pre diskusiu o širších otázkach smerovania spoločnosti. Bez rozmýšľania sme prisluhovali zlu. Jednoducho sme verili, že takto najlepšie slúžime ľudu. Katarína Lazarová, slovenská spisovateľka na II. zjazde československých spisovateľov, apríl 1956 od jesene 1955 kritika tzv. schematizmu v slovenskej literatúre časopis Kultúrny život (týždenník Zväzu slovenských spisovateľov, ZSS) vs. predseda ZSS František Hečko spor o román Františka Hečka Drevená dedina II. zjazd Zväzu československých spisovateľov - otvorený konflikt medzi spisovateľmi a mocou Jeseň 1956 jar 1957 Kultúrny život v priamom konflikte s mocou (Ondrej Pavlík, Juraj Špitzer, Ctibor Štítnický) dovŕšenie kultúrnej revolúcie, Zjazd socialistickej kultúry (1959) Generácia Mladej tvorby (Milan Rúfus, Miroslav Válek), kauza konkretistov (Ľubomír Feldek, Ján Stacho, Jozef Mihalkovič, Ján Ondruš) Literatúra vyrovnávania sa so stalinizmom (Dominik Tatarka, Ladislav Mňačko, Vladimír Mináč) 18 Mgr. Juraj Marušiak PhD.: Slovenská spoločnosť a kultúra v 50. a 60. rokoch

19 Otváranie sa na Západ (Jean-Paul Sartre, Allain Ginsberg, Roger Garuady a i. ) Generácia autorov, debutujúcich v 60. Rokoch Rudolf Sloboda, Peter Jaroš, Ján Johanides IV. zjazd československých spisovateľov slovensko-české nedorozumenie (1967) Nová filmová vlna (Pieseň o sivom holubovi, réžia: Stanislav Barabáš, 1961; Majster kat, réžia: Martin Hollý, filmy Dušana Hanáka a Juraja Jakubiska a. i.) Nová výtvarná vlna návrat k medzivojnovej avantgarde (Skupina Mikuláša Galandu, Nástup 1961, konceptualisti) Mocenské pomery na Slovensku V 50. rokoch bol najvýznamnejším predstaviteľom vedenia KSS zo Slovenska Viliam Široký, ktorý zastával post predsedu vlády, hoci na Slovensku už žiadny reálny vplyv nemal. Dominantné postavenie v mocenských špičkách mali prvý tajomník ÚV KSS Karol Bacílek a tajomník ÚV KSS Pavol David, ktorý však mal reálne silnejšie postavenie vďaka svojmu vplyvu v bezpečnostných zložkách. Tretím najsilnejším mužom Slovenska bol predseda Zboru povereníkov Rudolf Strechaj, ktorý bol predobrazom hlavného hrdinu románu Ladislava Mňačka Ako chutí moc. Mocenská konštelácia sa zmenila v roku 1963, po odchode garnitúry politikov, skompromitovaných účasťou v politických procesoch 50. rokov. Novým prvým tajomníkom ÚV KSS sa stal Alexander Dubček, významnú rolu zohrával Vasil Biľak a predseda SNR Michal Chudík, ktorý bol blízkym spolupracovníkom Antonína Novotného. O návrat do politického života sa vehementne usiloval Gustáv Husák. Slovensko v Československu medzi centralizáciou a emancipáciou jún 1956 posilnenie právomocí slovenských národných orgánov jeseň 1956 začiatok novej kampane proti tzv. slovenskému buržoáznemu nacionalizmu (kauza podpredsedu Zboru povereníkov Štefana Šebestu) idea jednotného československého ľudu ako podmienka dosiahnutia morálno-politickej jednoty 1960 Ústava Československej socialistickej republiky oficiálna kodifikácia mocenského monopolu KSČ, zrušenie Zboru povereníkov a obmedzenie právomocí Slovenskej národnej rady dilema režimu rozvoj národov a národností alebo splývanie národov a prekonávanie jazykových rozdielov, vulgarizácia národnostnej otázky Antonínom Novotný marec 1963 Miloš Gosiorovský nastolenie otázky federalizácie Československa, otázka historickej pamäte, priznanie podielu na manipulácii s historickou pravdou oživovanie národných tradícií (SNP, štúrovci, obnova Bratislavského hradu) nízke zastúpenie Slovákov v celoštátnych inštitúciách Dovŕšiť výstavbu socializmu v Československu Dovŕšenie zoštátnenia maloobchodu a živností Dovŕšenie kolektivizácie poľnohospodárstva, nová vlna represií voči roľníkom Znižovanie cien a problémy so zásobovaním Industrializácia a urbanizácia Zaostávanie životnej úrovne za Českom o približne 26 percent (1960) Rast vzdelanostnej úrovne Nespokojnosť mladej generácie v 60. rokoch Urbanizácia Slovenska Podiel mestského obyvateľstva (%) Rok Česká republika 40,9 47,6 55,5 Slovensko 30,0 31,4 41,4 Zdroj: VOKOUN, Jaroslav a kol.: Megatrendy dôsledky zmien v demografickom vývoji a urbanizácii na Slovensku. In: Expertízne štúdie EÚ SAV, č. 4, 2006, s. 17; ŠTEFANSKÝ, Michal: Niektoré aspekty ekonomicko-sociálneho vývoja na Slovensku. In: Slovenská spoločnosť v krízových rokoch Zborník štúdií, zv. I., s Mgr. Juraj Marušiak PhD.: Slovenská spoločnosť a kultúra v 50. a 60. rokoch 19

20 ODPORÚČANÁ LITERATÚRA II. sjezd Svazu československych spisovatelů : Michal Bauer (ed.). Praha: Akropolis, 2011, sv. I, (protokol) sv. II, (přilohy). BARNOVSKÝ, Michal: Prvá vlna destalinizácie a Slovensko. Brno: Prius BLAHA, Anton a kol.: Pyžamová revolúcia. Bratislava: Neboja BLAIVE, Muriel: Promarněná přiležitost. Československo a rok Praha: Prostor Historická statistická ročenka ČSSR. Praha: SNTL LONDÁK, Miroslav: Otázky industrializácie Slovenska Bratislava: VEDA LONDÁK, Miroslav SIKORA, Stanislav LONDÁKOVÁ, Elena: Predjarie. Bratislava: VEDA MARUŠIAK, Juraj: Slovenská literatúra a moc v druhej polovici päťdesiatych rokov. Brno: Prius MATTHEWS, John P.C.: Majáles. Nevydařená revolta československých studentů. Brno: Prius PEŠEK, Jan: Centrum moci. Bratislava: AEP PEŠEK, Jan: Slovensko na prelome 50. a 60. rokov. Brno: Prius RYCHLÍK, Jan: Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty Praha: Vyšehrad ÚSTR 2012 RYCHLÍK, Jan: Češi a Slováci ve 20. století , sv. 2. Bratislava: AEP SIKORA, Stanislav Londák, Miroslav LONDÁKOVÁ, Elena: Predjarie. Politický, ekonomický a kultúrny vývoj na Slovensku v rokoch Bratislava, VEDA ŠTEFANSKÝ, Michal: Niektoré aspekty ekonomicko-sociálneho vývoja na Slovensku. In: Slovenská spoločnosť v krízových rokoch Zborník štúdií, zv. I., s VOKOUN, Jaroslav a kol.: Megatrendy dôsledky zmien v demografickom vývoji a urbanizácii na Slovensku. Expertízne štúdie EÚ SAV, č. 4, ZAVACKÁ, Marína: Kto žije za ostnatým drôtom. Bratislava: VEDA Mgr. Juraj Marušiak PhD.: Slovenská spoločnosť a kultúra v 50. a 60. rokoch

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0111. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0111. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960.

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960. Vyhodnocení workshopu: Československo v 50. letech Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum konání: 5. 10. 2012 Místo konání:

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE POJEM NÁVRAT KSČ K DIKTATUŘE SOVĚTSKÉHO TYPU NE NOVÝ SYSTÉM, POUZE ZNOVUPOUŽITÍ NÁSTROJŮ 50. LET POČÍNAJÍCÍ

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

ROCE 1945. dusan.pavlu@vsfs.cz

ROCE 1945. dusan.pavlu@vsfs.cz ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945 doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. VÝCHODISKA NOVÝCH POMĚRŮ PO ROCE 1945 Úvahy exilových reprezentací o nových poměrech po osvobození KOŠICKÝ

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Kritika kultu osobnosti

Kritika kultu osobnosti A Kritika kultu osobnosti Ústřední výbor KSČ dal na svém zasedání ve dnech 19. 20. 4. 1956 prostor diskuzi, jejímž tématem byly nedostatky ve stranickém a veřejném životě. Tato diskuze byla reakcí na závěry

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_14

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_14 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_14 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1945-1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 1989 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_33 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

Pražské jaro 1968 v Československu

Pražské jaro 1968 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Historie 13. Otázka číslo: 1. Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA. jedním ze států USA

Historie 13. Otázka číslo: 1. Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA. jedním ze států USA Historie 13 Otázka číslo: 1 Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA jedním ze států USA samostatným státem, který je s USA spojen ekonomickou unií Otázka číslo: 2 V roce 1979 začal SSSR

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Politické strany první republiky

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Politické strany první republiky Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

A B C D E F. Třicátá léta ve 20.

A B C D E F. Třicátá léta ve 20. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení rozlišením

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Česká literatura v letech 1900-1945

Česká literatura v letech 1900-1945 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Česká literatura v letech 1900-1945 Toto období není sice z hlediska historického příliš dlouhé, ale pro naši

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd pořádá ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4360_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Knihy podle norem. Kulturní instituce. v systému řízené kultury. Státní nakladatelství. krásné literatury, hudby a umění.

Knihy podle norem. Kulturní instituce. v systému řízené kultury. Státní nakladatelství. krásné literatury, hudby a umění. Knihy podle norem Kulturní instituce v systému řízené kultury. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění Eva Forstová filozofická fakulta univerzity karlovy, 2013 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období. Návrh

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období. Návrh FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období 117 Návrh usnesení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k vnějším vztahům československé ekonomiky

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

EL NAD č.: 1320 AP.: 216

EL NAD č.: 1320 AP.: 216 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Československá konfederace odborových svazů - Základní organizace Tělovýchovná a rekreační zařízení města Rokycany 1980-1991 Inventář EL

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

Dějiny 20. století, totalitní režimy

Dějiny 20. století, totalitní režimy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Dějiny 20. století, totalitní režimy Kvarta 2 hodiny týdně Dataprojektor Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou Ukáže na mapě kolonie evropských

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

NÁVRAT K DEMOKRACII jaro 1968 Alexander Dubček 21. srpna 1968 okupace obnovena Gustav Husák pronásledování normalizace

NÁVRAT K DEMOKRACII jaro 1968 Alexander Dubček 21. srpna 1968 okupace obnovena Gustav Husák pronásledování normalizace NÁVRAT K DEMOKRACII Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s vývojem České republiky při návratu k demokracii. Učebnice: Obrazy z novějších Českých dějin. NÁVRAT

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 21 16.3.2012 9.A Atentát na Heydricha Atentát na

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Dějiny měnových teorií na českém území

Dějiny měnových teorií na českém území VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE František Vencovský, Karel Půlpán a kol. Dějiny měnových teorií na českém území 2005 Obsah Úvod.7 Oddíl I OD VZNIKU PENĚZ DO KONSTITUOVÁNÍ MODERNÍCH MĚNOVÝCH TEORIÍ 9 Kapitola

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Ke kořenům Havlova pojetí Občanského fóra / 66 Definice Občanského fóra / 75 Neexistovalo jednoduché řešení / 78

Ke kořenům Havlova pojetí Občanského fóra / 66 Definice Občanského fóra / 75 Neexistovalo jednoduché řešení / 78 labyrint18.qxd 7.2.2005 14:57 StrÆnka 9 Předmluva 9 Obsah Úvod / 15 Přístup k tématu / 15 Listopad 89 a věc revoluce / 18 Revoluce bez revolucionářů / 21 Povaha přechodného období / 28 Poděkování / 34

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Stručný přehled československo-britských diplomatických

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20 POLITICKÉ POMĚRY Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Dějepis, CJL 1. - 4. ročník oboru ZA, 1. 4. ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01 D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01/6-20 Mgr. Marcela Domalípová

Více

poslední aktualizace: Hlavní partner 120. výročí Lidových novin. Friday, May 24, 13

poslední aktualizace: Hlavní partner 120. výročí Lidových novin. Friday, May 24, 13 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace:23. 5. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin

Více

Přehledné dějiny české literatury 1945-1989

Přehledné dějiny české literatury 1945-1989 Přehledné dějiny české literatury Na základě Dějin české literatury, sv. I-IV, zpracovali Pavel Janoušek (hlavní redaktor), Veronika Košnarová, Kateřina Piorecká, Karel Piorecký a Milena Vojtková ACADEM

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Svět mezi světovými válkami Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Svět po 1. světové válce

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/02/02 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 9. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky T.G. Masaryk Charakteristické

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Historie TV a sportu. Seminární práce. Historie SKOB Zlín. Krejčí Lukáš

Historie TV a sportu. Seminární práce. Historie SKOB Zlín. Krejčí Lukáš Historie TV a sportu Seminární práce Historie SKOB Zlín Krejčí Lukáš TV+GEO 4.12.2010 Poděkování: Rád bych poděkoval panu Janu Žemlíkovi za poskytnutí spousty materiálů, fotek a vlastních zážitku pro zhotovení

Více

Rusko v meziválečném období

Rusko v meziválečném období Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2129(INI) 26. 8. 2013. o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2129(INI) 26. 8. 2013. o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro kulturu a vzdělávání 26. 8. 2013 2013/2129(INI) NÁVRH ZPRÁVY o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 20. 5. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Červencová revoluce a její ohlas v Evropě

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně (viz poznámky) Světová literatura v

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook POLITICKÝ SYSTÉM OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY (UČEBNICE S. 36 40) V ČSR systém politického pluralismu, politické strany z předválečného období. Nejdůležitější politickou stranou se stala Československá sociálně

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Pozornost věnovaná tématům Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů

Pozornost věnovaná tématům Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů Příbram Vojna 2013: Josef Märc Projektová výuka, současné dějiny a šťastná babička komunistka (50. léta v Československu) Pozornost věnovaná tématům Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Veřejn ejná správa Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č.

Více

O nutnosti ekonomické reformy (1985)

O nutnosti ekonomické reformy (1985) VY_32_INOVACE_DEJ_38 O nutnosti ekonomické reformy (1985) Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Budování socialismu v Československu, diktatura KSČ

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Mizerov, Majakovského 2219 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_31. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského Dostupné z Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_31. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského Dostupné z  Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_31 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Příloha 1: Klement a Marta Gottwaldovi během dovolené na Krymu. 1

Příloha 1: Klement a Marta Gottwaldovi během dovolené na Krymu. 1 Přílohy Příloha 1: Klement a Marta Gottwaldovi během dovolené na Krymu... 2 Příloha 2: Prezident Beneš jedná 25. února 1948 s komunisty.... 2 Příloha 3: Nová vláda složila 27. února 1948 slib do rukou

Více

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA Václava Horčáková Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov Pezinok 5. - 7.

Více

FILMOVÝ FESTIVAL PRACUJÍCÍCH A JEHO FUNKCE V KULTURNÍ POLITICE KOMUNISTICKÉHO REŽIMU, 1948-1989

FILMOVÝ FESTIVAL PRACUJÍCÍCH A JEHO FUNKCE V KULTURNÍ POLITICE KOMUNISTICKÉHO REŽIMU, 1948-1989 FILMOVÝ FESTIVAL PRACUJÍCÍCH A JEHO FUNKCE V KULTURNÍ POLITICE KOMUNISTICKÉHO REŽIMU, 1948-1989 kapitola z disertační práce Luděk Havel 11. 12. 2009 Osnova Filmový festival pracujících a jeho funkce v

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

- základní rysy a tendence vývoje

- základní rysy a tendence vývoje VysoKÁ ŠKOLA EKONOMiCKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahu Svetová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje I Eva Cihelková a kolektiv 2005 . OBSAH Úvod................................................

Více

Hospodářské dějiny Československa (opakování)

Hospodářské dějiny Československa (opakování) VY_32_INOVACE_DEJ_30 Hospodářské dějiny Československa 1918-1948 (opakování) Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1918-48 Předmět:

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Vznik moderní občanské společnosti Předmětem zájmu VKD je vývoj moderní

Více

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii VY_32_INOVACE_05_ STÁTNÍ SVÁTKY_35 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400 Anotace Digitální

Více

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE OBSAH Úvodem 11 I. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Pozdrav prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., předsedy Akademie věd ČR 15 Pozdrav prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc., prorektora University Karlovy 19 Pozdrav prof.

Více

60. léta Uvolnění a pokus o vlastní cestu invaze sovětských vojsk Konec nadějí

60. léta Uvolnění a pokus o vlastní cestu invaze sovětských vojsk Konec nadějí Sociální práce v historickém kontextu 60. léta Uvolnění a pokus o vlastní cestu 1968 - invaze sovětských vojsk Konec nadějí Jan Dočkal Částečné uvolňovaní ve 2.polovině 50.let 5.března 1953 umírá J.V.Stalin

Více

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:3098 č. archivní pomůcky: 8965 Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice 1945-1947 inventář Mgr.Jiří Kuba, Mgr. Tomáš

Více

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky.

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky. Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Představení ČRDM. Proměny ČRDM a organizací, které zastupuje. Přínos projektu Klíče pro život pro naplnění strategie ČRDM.

Představení ČRDM. Proměny ČRDM a organizací, které zastupuje. Přínos projektu Klíče pro život pro naplnění strategie ČRDM. Představení ČRDM. Proměny ČRDM a organizací, které zastupuje. Přínos projektu Klíče pro život pro naplnění strategie ČRDM. Posláním ČRDM je zajistit podmínky pro kvalitní a všestranný rozvoj dětí a mladých

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více