Sylabus. Kulturní dění a životní styl v 50. a 60. letech 20. století. Přednáškový cyklus. Jiří Knapík, Martin Franc, Juraj Marušiak

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sylabus. Kulturní dění a životní styl v 50. a 60. letech 20. století. Přednáškový cyklus. Jiří Knapík, Martin Franc, Juraj Marušiak"

Transkript

1 Sylabus Přednáškový cyklus Kulturní dění a životní styl v 50. a 60. letech 20. století Jiří Knapík, Martin Franc, Juraj Marušiak

2 projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

3 Sylabus Přednáškový cyklus Kulturní dění a životní styl v 50. a 60. letech 20. století Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. Kultura, kulturní politika české země ( léta) PhDr. Martin Franc, Ph.D. Životní styl v letech Mgr. Juraj Marušiak PhD. Slovenská společnost v letech OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ ( ): Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace projekty.slu.cz/popularizace Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, Masarykova třída 343/37, Opava Tel.:

4 Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. narozen 1975 v Opavě český historik specializující se na historii kultury v 50. letech 20. století Slezská univerzita v Opavě, vedoucí Ústavu historických věd PhDr. Martin Franc, Ph.D. narozen 1973 v Praze český historik specializující se mj. na dějiny životního stylu a konzumu Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR Mgr. Juraj Marušiak PhD. narozen 1970 v Bratislavě slovenský politolog, překladatel a novinář Ústav politických vied Slovenské akademie věd 4 Kulturní dění a životní styl v 50. a 60. letech 20. století

5 Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. Kultura, kulturní politika české země ( léta) I. KULTURA MEZI POLITIKOU A IDEOLOGIÍ Kultura v proměnách komunistického režimu Ustavení komunistického režimu v Československu v roce 1948 zásadně změnilo také kulturní život, který významně ovlivnil již vývoj v letech Kultura a umění, vždy citlivě reagující na poměry ve společnosti, byly tvrdě konfrontovány s mocenskými a ideologickými zájmy totalitní moci. Podoba komunistického režimu se však s lety proměňovala a s tím i forma a intenzita uplatňování jeho zájmů. V prvních letech režimu byla oblast kultury a umění degradována na nástroj propagandy s cílem mobilizovat společnost k naplňování komunistických záměrů. Přestože i tehdy vznikla významná a dodnes hodnotná umělecká díla (z filmů jmenujme Dalekou cestu Alfréda Radoka, Past Martina Friče, Poslední výstřel Jiřího Weisse; z poezie Píseň o Viktorce Jaroslava Seiferta), šlo spíše o výjimku a projev nedokonalosti ideologické kontroly v počátcích režimu. I tehdy slavili úspěchy i čeští sportovci (hokejisté na mistrovstvích světa, atlet Emil Zátopek jako několikanásobný olympijský vítěz, tenista Jaroslav Drobný, který ale v roce 1949 emigroval). Od poloviny 50. let, vlivem zmírnění napětí mezi Východem a Západem, sevření ideologií a všudypřítomné kontroly částečně povolovalo. Podobně se kultura opět otevírala světu. Zvláště ale českou a slovenskou kulturu obohatila dekáda 60. let 20. století, kdy řada tvůrců starší i nové umělecké generace dokázala nalézat mezery v polevujícím systému ideové kontroly, popř. vymanit se z dříve akceptovaných norem. Vynikající úspěchy tehdy zaznamenala umělecká díla, věda i sport patřily k nim také zlaté olympijské medaile (Věra Čáslavská aj.), medaile hokejového týmu na mistrovství světa, Nobelova cena (Jaroslav Heyrovský) a filmový Oscaři ( Obchod na korze Jána Kadára a Elmara Klose, Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela). Ve druhé polovině 60. let také narůstaly konflikty kulturní inteligence se stranickým vedením. Specifické etapy pak představují období tzv. Pražského jara 1968 a počátky tzv. normalizace. Z hlediska kulturního vývoje můžeme tedy rozlišit několik etap: Období ostré konfrontace kulturní sféry mocenskými a ideologickými zájmy komunistického režimu. Z českého kulturního života byla tehdy vyřazena řada významných osobností: buď s perspektivou hrozící perzekuce emigrovali, nebo byli vyloučeni tzv. akčními výbory Národní fronty z různých kulturních organizací a následně existenčně postiženi. Těžký osud čekal ty představitele kulturní inteligence, kteří byli odsouzeni k hrdelním či mnohaletým testům ve vykonstruovaných politických procesech (Záviš Kalandra, Jan Zahradníček aj.). Komunistický režim také programově izoloval kulturní dění od Západu a všech domácích demokratických tradic. Současně se pokoušel definovat zásady nové socialistické kultury ; ústřední ideou se zde stal program tzv. socialistického realismu a snaha často slepě následovat sovětský vzor. Zároveň v letech probíhal v komunistickém vedení ideologický spor o konkrétní podobu socialistické kultury; tento konflikt měl přitom i mocenské pozadí a angažovali se v něm tehdejší přední ideologové, ministr informací Václav Kopecký a tajemník ÚV KSČ Gustav Bareš Etapa postupného, ale velmi pozvolného uvolňování ostrých ideologických nároků a kulturu a umění. Hlavním impulsem se stala politika tzv. Nového kurzu, kterou vyhlásilo politické vedení v Sovětském svazu v létě 1953 a doporučilo ji ostatním zemím sovětského bloku. Ve sféře české kultury se tzv. Nový kurz projevoval kritikou tzv. sucharů (ústy ministra Václava Kopeckého), obnovou některých uměleckých žánrů (zejména satiry, po roce 1948 rychle potlačené) a také vydáváním nových literárních časopisů, na jehož stránkách se prezentovala nová nastupující literární generace (brněnský Host do domu v roce 1953, Květen v roce 1953, Světová literatura v roce 1956). Důležitou součást proměny kulturního klimatu představova- Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.: Kultura, kulturní politika české země ( léta) 5

6 la obnova kulturních styků se Západem, současně se rychle rozvíjely kontakty se zeměmi tzv. třetího světa. V tomto období začala také vysílat Čs. televize (květen 1953) a od poloviny 50. let rychle proměňovala dosavadní kulturní stereotypy. Specifickou etapu tvoří období na jaře a v létě 1956, kdy celá společnost (pod vlivem XX. sjezdu sovětských komunistů) žila kritikou kultu osobnosti J. V. Stalina; v oblasti kultury se kritika starých pořádků nejvíce projevila na II. sjezdu svazu spisovatelů Toto období je specifické tím, že jej provázela řada protichůdných procesů. Na jedné straně se komunistické vedení pokusilo obnovit mocenskou a ideologickou kontrolu v kulturních organizacích a uměleckých časopisech; vedlo kampaně za dovršení kulturní revoluce a proti tzv. revizionismu, jejichž symbolem se například stala konference v únoru 1959 v Banské Bystrici, na níž ministr školství a kultury František Kahuda ostře kritizoval některé nové filmy ( Tři přání ad.) vedlo to k novým zákazům a postihům umělců. Zmiňme také ostrou kritiku románu Josefa Škvoreckého Zbabělci (1958), nebo zastavení literárního časopisu Květen (1959). Obnovu stranické kontroly pak demonstroval okázalý Sjezd socialistické kultury v roce Na straně druhé se komunistické vedení již nemohlo vrátit k úplné obnově starých pořádků; Československo se otevíralo okolnímu světu a jeho představitelé je chtěli prezentovat jako moderní, rozvíjející se socialistickou zemi. To symbolizoval zejména úspěch československé expozice na Světové výstavě EXPO 1958 v Bruselu, ale i další zahraniční úspěchy. Po roce 1956 došlo také ke zřetelné krizi tzv. socialistického realismu; původní požadavky ideologické doktríny nahrazovaly volnější postuláty, stále více umělců se snažilo odlišit od uniformity zakládáním tzv. tvůrčích skupin s osobitým pojetím tvorby V průběhu 60. let až do období tzv. Pražského jara se postupně prohlubovaly rozpory mezi politickým vedením a kulturní a uměleckou sférou, která usilovala o co nejmenší ideologické, cenzurní a administrativní zásahy ze strany řídících struktur. Tyto snahy nejprve podpořila další vlna kritiky dogmatismu přímo na XIII. sjezdu KSČ (1963), posílení liberalizace však vedlo již k růstu napětí i ve vedení komunistické strany, mezi její konzervativní částí a reformní skupinou. V oblasti kultury se to projevovalo častým střídáním zásadových postojů vedení KSČ; zatímco se např. v roce 1963 uskutečnila významná mezinárodní konference o díle Franze Kafky v Liblicích a ve stejném roce spisovatelé v podstatě rehabilitovali kritický odkaz protistalinského sjezdu z roku 1956, již v roce 1964 komunistické vedení (v usnesení ÚV KSČ Poslání a stav kulturních časopisů ) varovalo tvůrčí inteligenci před kritickými postoji. V roce 1965 pak demonstrovalo svou moc zastavením významného literárního časopisu Tvář (v jeho redakci působil také Václav Havel). Konflikt s politickým vedením pak vyvrcholil na IV. sjezdu svazu spisovatelů v roce Ovládání kultury a umění Řízení kulturního a společenského života sice provázela v 50. a 60. letech řada menších i větších úprav (zmiňme zejména decentralizační opatření z let ), základní principy zavedené krátce po únoru 1948 však platily až do konce komunistického režimu v roce Role zákonů a dalších legislativních norem ustoupila do pozadí. Systém stál na spolupráci dvou hlavních struktur: stranických institucí a orgánů státní správy. V prvním období režimu hrály stranické orgány klíčovou řídící, koordinační a kontrolní funkci vůči všem ostatním (tzv. přímé stranické řízení), to ale vedlo ke značnému napětí uvnitř komunistického vedení významní komunističtí politikové ve státních funkcích totiž museli akceptovat mocenské ambice svých spolustraníků z aparátu ÚV KSČ. Po roce 1953 proto došlo k takové úpravě, aby mezi státní a stranickou sférou nastala určitá rovnováha. Koncem 50. let byla poněkud posílena i role aparátu Národní fronty, tento krok však spíše zastíral podstatu mocensko- -politického ovládání kulturní sféry. Třetí článek reprezentovaly různé kulturní organizace, instituce a zařízení. Vedoucí komunističtí činitelé je chápali jako tzv. převodové páky poslušně vykonávající centrálně přijatá rozhodnutí a zadání, což v prvním období existence režimu skutečně platilo. Od poloviny 50. let se přitom řada institucí postupně emancipovala; pře- 6 Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.: Kultura, kulturní politika české země ( léta)

7 stávaly plnit z pohledu komunistického vedení primárně kulturně politickou či ideologickou a mobilizující roli a naopak oživovaly své kulturní, vzdělávací či zábavní poslání. Tento trend vyvrcholil v období tzv. Pražského jara 1968, kdy byla mj. také nakrátko oficiálně zrušena cenzura. Stranická sféra ústřední volené orgány (Ústřední výbor KSČ, předsednictvo, sekretariát, do roku 1962 politické byro ÚV KSČ) aparát ÚV KSČ (ideologické oddělení, oddělení masových organizací; různé komise) krajské, okresní a městské struktury KSČ Státní sféra vláda Národní shromáždění; zákony ministerstva (informací, kultury, školství, národní obrany, zemědělství, financí) soustava národních výborů (kraje, okresy, obce) Kulturní, společenské a umělecké organizace tzv. tvůrčí svazy (spisovatelé, skladatelé, výtvarníci, divadelní a filmoví umělci); svazy působily jako ideové organizace s výběrovým členstvím, například literátům, kteří nebyli členy svazu, žádné nakladatelství knihu nevydalo masové organizace (Revoluční odborové hnutí, Československý svaz mládeže); tyto organizace mj. zastřešovaly zájmovou činnost a vyvíjely řadu kulturních aktivit společenské organizace (Svaz československo-sovětského přátelství, Socialistická akademie, tzv. zájmové svazy a svazy s kulturním zaměřením filatelisté, křížovkáři; sběratelé) kulturní podniky a organizace (divadla, muzea, galerie, cirkusy, varieté a lunaparky, parky kultury a oddechu, hrady a zámky apod.); činnost těchto institucí podléhala hospodářskému plánování masová média (státní film, rozhlas, televize, nakladatelství, tisk); všechna média podléhala cenzurním zásahům (od roku 1953 soustředěným v Hlavní správě tiskového dohledu, od roku nahrazena Ústřední publikační správou), důležitou roli hrála také autocenzura II. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT Tzv. demokratizace kultury Snahy o tzv. demokratizaci kultury provázejí kulturní dění u nás již od roku 1945, přičemž cestu k prosazování tohoto cíle viděly politické reprezentace v posilování úlohy státu. Po roce 1948 vliv státních institucí doplnily mocenské a ideologické zájmy komunistické strany. Přestože se během 50. a 60. let koncept demokratizace kultury výrazně proměňoval, zůstaly zachovány jeho hlavní prvky: snaha odstranit soukromé podnikání v kulturním a společenském životě masová distribuce kulturních hodnot, ovlivněných ideologickými měřítky snaha vychovávat společnost uměním Zvláště v prvních letech komunistického režimu se politika demokratizace kultury naplňovala požadavkem rychlé a plošné ideologické revize kulturních hodnot, což vedlo k redukci smyslu kultury a umění na pouhou agitaci a režimní propagandu. Reprezentační úlohu tehdy také plnily umělecké soubory Československé lidové armády (armádní divadla, hudební tělesa, soubory písní a tanců a další kulturní činnosti). Režim usiloval o proměnu smýšlení občanů, zavedení nových kulturních návyků a tradic (nové svátky), a to ve městech i nejmenší vesnici. Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.: Kultura, kulturní politika české země ( léta) 7

8 Charakteristickým znakem pro 50. a částečně i 60. léta se stalo podněcování a podpora masových kulturních aktivit amatérských souborů; aktivní přístup ke kulturním hodnotám se totiž chápalo jako výrazný znak socialistické společnosti. Znaky zájmové umělecké činnosti naplňovaly zejména tzv. kroužky lidové umělecké tvořivosti a jejich bilanční přehlídka Soutěž tvořivosti mládeže (od roku 1963 Soutěž tvořivosti mládeže a pracujících); skladba soutěžních žánrů se přitom měnila. Naopak vysloveně ideologickou motivaci měla na počátku 50. let akce Pracující do literatury zaměřená na vyhledávání literárních talentů mezi řadovými dělníky a družstevními zemědělci; tato snaha ovšem skončila zásadním nezdarem. V polovině 50. let musel režim reagovat na úpadek kulturního života zaviněný jeho totální ideologizací. Apatii divácké obce se pokoušel odstranit podporou zábavních podniků, satiry apod. Svou roli hrála i snaha o rentabilitu kulturní sféry, v dalších letech se také pozitivně projevovaly snahy o zkracování pracovní doby a nové přístupy režimu ke sféře volného času. Za nejvýraznější impuls k další demokratizaci kultury přitom politické vedení paradoxně označilo decentralizaci z roku 1956: ovládání kulturního života z jednoho centra poněkud ustoupilo, vznikla různá kulturní zařízení řízená krajskými strukturami, podobně se decentralizovala divadelní síť. Plánování kultury ale zůstalo zachováno. Na konci 50. let a v 60. letech koncept demokratizace kultury ovlivnilo formování moderní masové kultury a nového životního stylu, které šlo ruku v ruce s postupnou liberalizací režimu a částečnou reflexí trendů v západním světě. Vedení státu si uvědomovalo, že nové prvky kulturního vyžití a nedogmatický přístup k umění napomáhají ventilovat společenské potíže v jiných oblastech a nakonec představují menší zlo. Pozorujeme též ústup od kolektivistického pojetí kulturních aktivit a zábavy (mj. vlivem televize), dochází např. k architektonické úpravě kulturních zařízení: snižuje se důraz na význam sálů kulturních domů, a to ve prospěch klubových prostor, v nichž měli občané možnost věnovat se různým specifickým zájmovým činnostem. Požadavek na výchovnou funkci kultury a umění ovšem nikdy nepřestal plnit funkci jedné z hlavních ideových opor konceptu demokratizace kultury. Síť kulturních zařízení V souladu s tzv. demokratizací kultury režim od počátku budoval síť kulturních institucí a zařízení. Kromě tradičních profesionálních institucí (síť divadel apod.) ji tvořila zařízení národních výborů, Revolučního odborového hnutí a dalších organizací. Zvláště na počátku 60. let byla tato síť upravena. Slučováním různých zařízení se prosadilo pojetí, které do centra snah o zajištění organizovaných forem kulturního vyžití postavilo tzv. zařízení klubového typu jako plošné, komplexní instituce s kulturní, vzdělávací, společenskou a zábavní funkcí ve městě i na vesnici. profesionální umělecké a kulturní instituce (divadla, kina, galerie, muzea, knihovny ad.) zařízení národních výborů (kulturní a osvětové domy, kulturní jizby, osvětové besedy) zařízení Revolučního odborového hnutí (závodní kluby ROH) tzv. zařízení klubového typu (kluby pracujících, kluby přátel umění, parky kultury a oddechu, družstevní kluby) zařízení pro děti a mládež (domy pionýrů a mládeže, stanice, školní družiny a kluby) DOPORUČENÁ LITERATURA BÁRTA, Milan: Cenzura československého filmu a televize letech In: Securitas imperii, sv. 10, Praha 2003, s BAUER, Michal: Ideologie a paměť (Literatura a instituce na přelomu 40. a 50. let 20. století). Jinočany CATALANO, Alessando: Rudá záře na literaturou. Česká literatura mezi socialismem a undergroundem ( ). Brno CYSAŘOVÁ, Jarmila: Československá televize a politická moc Soudobé dějiny, 2002 (roč. 9), č. 3 4, s ČERNÝ, Jindřich: Osudy českého divadla po druhé světové válce (Divadlo a společnost ). Praha Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.: Kultura, kulturní politika české země ( léta)

9 DRÁPALA, Milan: Iluze jako osud. K vývoji politických postojů Vítězslava Nezvala. Soudobé dějiny, 1996 (roč. 3), č. 2 3, s HULÍK, Štěpán: Kinematografie zapomnění. Počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov ( ). Praha JUST, Vladimír: Divadlo v totalitním systému. Příběh českého divadla ( ) nejen v datech a souvislostech. Praha KAPLAN, Karel: Kořeny československé reformy 1968 III.-IV. Brno KNAPÍK, Jiří FRANC, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích I.-II. Praha KNAPÍK, Jiří: V zajetí moci (Kulturní politika, její systém a aktéři ). Praha KONČELÍK, Jakub VEČEŘA, Pavel ORSÁG, Petr: Dějiny českých médií ve 20. století. Praha KOTEK Josef: Dějiny české populární hudby a zpěvu ( ). Praha KŘESŤAN, Jiří: Zdeněk Nejedlý. Politik a vědec v osamění. Praha Litomyšl KUSÁK, Alexej: Kultura a politika v Československu Praha MERVART, Jan: Naděje a iluze. Čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let. Brno OLŠÁKOVÁ, Doubravka: Věda jde k lidu! Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí a popularizace věd v Československu ve 20. století. Praha RAUCHOVÁ, Jitka: Spoutané divadlo. Jindřich Honzl, Jiří Frejka a Emil František Burian v systému kulturní politiky ( ). České Budějovice SKOPAL, Pavel a kol.: Naplánovaná kinematografie. Český filmový průmysl Praha ŠÁMAL, Petr: Soustružníci lidských duší. Lidové knihovny a jejich cenzura na počátku 50. let 20. století (s edicí seznamů zakázaných knih). Praha ŠMIDRKAL, Václav: Armáda a stříbrné plátno. Praha ŠTOLL, Martin: Zahájení televizního vysílání. Zrození televizního národa. Praha VANĚK, Miroslav: Byl to jenom rock n roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu Praha ZANDOVÁ, Gertraude: Totální realismus a trapná poezie (Česká neoficiální literatura ). Brno VÝBĚR Z PAMĚTÍ CÍSAŘ, Čestmír: Člověk a politik (Kniha vzpomínek a úvah). Praha 1998; ČERNÝ, Rudolf: Exprezident I (Vzpomínky Antonína Novotného). Praha ČERNÝ Václav: Paměti Brno ČIVRNÝ, Lumír: Co se vejde do života. Praha DORŮŽKA, Lubomír: Panoráma paměti. Praha JEŘÁBEK, Čestmír: V zajetí stalinismu. Z deníků Brno JUNGMANN, Milan: Literárky můj osud. Brno KOLMAN, Arnošt: Zaslepená generace (Paměti starého bolševika). Brno NOR, A. C.: Život nebyl sen (Záznam o životě českého spisovatele) II. Brno PILAŘ, Jan: Sluneční hodiny. Praha TOMÁŠKOVÁ, Zdenka: Ortel samoty. (Vzpomínky sekretářky Petra Bezruče). Brno VÁVRA, Otakar: Podivný život režiséra (Obrazy vzpomínek). Praha Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.: Kultura, kulturní politika české země ( léta) 9

10 PhDr. Martin Franc, Ph.D. Životní styl v letech Definice životního stylu a možné tematické okruhy dějin životního stylu Životní styl, podle dobových formulací též životní sloh nebo kultura života můžeme definovat jako Dobově typické formy a mechanismy chování i prvky hmotné a duchovní kultury, které se podílejí na vytváření podoby života občanů. Pojem se tak blíží termínu civilizace v dílech některých anglosaských historiků. Široké pojetí kombinuje prvky kulturních a sociálních dějin stejně jako dějin mentalit. Dílčích témat existuje obrovské množství, můžeme se pokusit načrtnout alespoň pár tématických okruhů: Normy společenského chování (včetně například oslovování) Vnímání lásky a sexu Vztahy v rodinách, mezigenerační vztahy Vztah občan stát, fungování státní ideologie Dobové představy o patologickém chování a způsoby jeho represe Otevřenost nebo naopak uzavřenost vůči vnějšímu světu. Problematika luxusu v každodenním životě i z hlediska dobové ideologie. Vztah společnosti k tradicím a inovacím Formy a způsoby oslav různých výročí a svátků Fenomén módy (v odívání, ale i jinde) Odívání a péče o tělo (a obecně vztah k tělu, k hygieny) Bydlení včetně interiéru, vnímání prostoru, urbanismu Stravování, včetně problematiky např. hubnutí, kouření či alkoholismu Způsoby trávení volného času (chalupářství, motorismus, kulturní trávení volného času, sport a fanouškovství, význam televize apod.) Formy prezentace statusu. Podoby veřejného prostoru (barevnost, hlučnost, rychlost životního stylu) Proč se tím zabývat? Samozřejmě se naskýtá otázka, proč se zabývat vedle politických a hospodářských dějin a vedle třeba dějin umění i otázkami dějin životního stylu. Existuje několik odpovědí, byť rozdílné kvality: a) Uspokojení zvídavosti b) Skvělé konverzační téma c) Můžou sloužit jako argumentace v politice (fronty na banány apod.). d) Můžou přispět k hlubšímu vhledu do minulosti, hlavně z pohledu zdola. Pochopitelně osobně upřednostňuji odpověď d), protože skutečně můžou jednotlivá témata z dějin životního stylu pomoci objasnit různé hlubinné mechanismy ve fungování společnosti. Navíc se problematika životního stylu týká prakticky veškerých obyvatel a projevovaly se v něm i postoje těch skupin a vrstev obyvatelstva, které často vnímáme jako mlčící většinu. Periodizace životního stylu v českých zemích Epocha budovatelského nadšení a přetrvávajícího nedostatku Doba tzv. Nového kurzu a nastupující společenské únavy Doba chruščovovských smělých vizí, Bruselu a nástupu nové střední třídy Období hospodářské a zásobovací krize Období zlatých šedesátých a otevření se světu 10 PhDr. Martin Franc, Ph.D.: Životní styl v letech

11 Epocha budovatelského nadšení a přetrvávajícího nedostatku Tuto dobu poznamenávalo především pokračování přídělového systému, v němž stát přímo ovlivňoval dávky důležitého potravinářského a nepotravinářského zboží. Přitom lístkový systém stejně jako jiné oblasti silně pronikaly tzv. třídní principy preferující těžce manuálně pracující. Preference těžce manuálně pracujících ovšem nebyla specifikem východního bloku. Hluboce zakořenila již v období Protektorátu Čechy a Morava, ale používala se i např. ve Velké Británii. Specifickým rysem východního bloku ovšem bylo zneužívání lístkového systému k třídnímu boji, především k perzekuci vykořisťovatelů. Přídělový systém zároveň umožňoval preferenci různých drobných skupin, třeba v podobě mimořádných přídělů distribuovaných prostřednictvím odborů nebo závodních rad, případně škol apod. Na konci roku 1948 začal fungovat také tzv. volný trh, na němž se prodávalo zboží bez lístků (u textilu bodů), ovšem za výrazně zvýšené ceny. Oficiálně měl sloužit k uspokojování potřeb nové elity (tzv. úderníků překračujících vysoko pracovní normy), ale stále více odkázáni na něj byla skupina tzv. bývalých lidí, tedy příslušníků dřívějších společenských elit, vyřazená z vázané distribuce. Proces centralizace spojený s likvidací soukromého sektoru v obchodě i službách vedl k výrazné redukci počtu provozoven, což dále zhoršovalo dostupnost zboží i mnohých služeb. Dalším výrazným prvkem celého období se stal kolektivismus, založený zejména na sdružování v rámci pracoviště (školy). Kolektiv spolupracovníků byl dokonce preferovanější než rodina. Klasickým příkladem bylo zavádění tzv. nočních sanatorií, tedy jakási svérázná forma lázeňského pobytu s ponecháním zapojení v pracovním procesu ale při vytržení z běžného rodinného života. Měla se tak zaručit dokonalá regenerace pracovních sil. Soužití rodin také narušoval dominantní systém výběrových rekreací, při němž byly poukazy na rekreaci určeny pouze konkrétním pracovníkům a nikoliv též příslušníkům jejich rodin. Proces tzv. demokratizace kultury byl provázen přebíráním některých forem typických pro dělnické prostředí, výraznými inspiračními zdroji byly také sovětské zkušenosti (byť reálná znalost sovětské každodennosti byla často velmi slabá) a také nově vytvářená lidová tradice. Nová lidová tradice značně účelově promíchávala některé folklórní prvky s ideologickými impulsy. Naopak zcela vyřazeny měly zůstat tradice spojené s křesťanstvím. Jedním ze symbolů proticírkevního a protináboženského tažení v každodenním životě se stala snaha o záměnu Ježíška za Dědu Mráze, importovaného ze Sovětského svazu, která však neuspěla naplno ani mezi členy a funkcionáři komunistické strany. Mohutné přesuny pracovních sil do těžebního a těžkého průmyslu mj. přispěly k feminizaci mnoha odvětví (obchod, školství, pošta apod.), která zanechává stopu i v současné realitě. Např. v obchodu se navíc jednalo často o nahrazení kvalifikovaných pracovních sil, osobami bez příslušného vzdělání. Mohutné změny ve společenské struktuře a životním stylu mnoha občanů přinesl naopak přechod řady dělníků do administrativy a do správního a politického aparátu. Proces demokratizace kultury provázela určitá vulgarizace kulturních hodnot a úpadek společenské etikety, i když dopady těchto rysů jsou často přeceňovány a přeměňovány v ideologická klišé (např. údajné chození dělníků do Národního divadla v teplácích). Je třeba vzít v úvahu, že v českých zemích byla obecná kulturní úroveň nejširších vrstev ve srovnání s některými jinými regiony ve východním bloku na relativně vysoké úrovni. Přesto i zde byly některé projevy kultivovanosti prezentovány třeba na nejnižší úrovni stranického aparátu jako buržoazní přežitky. lístkový systém (do června 1953) znárodňování, združstevňování adorace manuální práce, adorace dělníků budovatelské nadšení kolektivismus boj proti buržoazním přežitkům oslava sovětských zkušeností, izolace od okolního světa folklorismus, zdůrazňování národních tradic PhDr. Martin Franc, Ph.D.: Životní styl v letech 11

12 doba tzv. Nového kurzu a nastupující společenské únavy Po smrti J. V. Stalina a K. Gottwalda došlo k důležitým změnám v oficiální politice, které odrážely nejenom hospodářskou situaci, ale i náladu ve společnosti, kde výrazně opadlo nadšení a bylo možno pozorovat vedle strachu společenských elit z politické perzekuce, také velké vyčerpání a únavu. Tzv. Nový kurz přinesl především větší zájem o růst životní úrovně širokých vrstev, do určité míry byly zredukovány nadsazené plány v oblasti těžkého a zbrojního průmyslu. Ukončena byla první vlna brutální kolektivizace na vesnici a množství nově vzniklých družstev se opět rozpadlo. Novému kurzu ovšem předcházela brutální peněžní reforma spojená s odstraněním lístkového systému, která přinesla znehodnocení úspor velkého množství střadatelů z různých společenských vrstev. Výsledkem byly mohutné nepokoje, které se nejvýrazněji projevily v Plzni. Ceny na jednotném trhu bez lístků byly stanoveny velmi vysoko, zejména v případě průmyslového zboží. Životní úroveň se bezprostředně po peněžní reformě rychle propadla, vysoký základ umožnil vládnoucí moci provádět prakticky až do počátku šedesátých propagandisticky velmi atraktivní politiku trvalého snižování cen. V krizových momentech, např. v roce 1956 byl tento instrument využit dokonce dvakrát v jednom roce. Zároveň se začal rozšiřovat prostor pro relaxační zábavu v rámci tzv. boje proti sucharům. I když vysílání televize v Československu (1953, pravidelně 1954) se neslo v duchu snah o kulturní a politickou osvětu, pronikali do ní i prvky relaxační zábavy velkou popularitu si získal sport. V biografech se začaly objevovat starší oddechové české filmy z meziválečné éry i z období Protektorátu, ale také první filmy ze západní Evropy Francie či Itálie, jako příklad můžeme uvést třeba slavný film Jacquese Tatiho Prázdniny pana Hulota. Životní úroveň se začala pomalu zvyšovat a začal se rozšiřovat také sortiment a zvyšovat počet potravinářských výrobků dodávaných v spotřebitelském balení. To umožnilo i zavedení moderních forem obchodu např. samoobsluh. Samoobsluhy také měly pomoci vyřešit přetrvávající kritický nedostatek pracovních sil v obchodech. Samozřejmě změny byly pouze postupné a dílčí. Rozchod se stalinskou érou byl ale jen dílčí a velmi rozpačitý dokládá to ostatně i odhalení pomníku J. V. Stalina v Praze v roce tzv. Nový kurz větší zájem o životní úroveň boj proti sucharům vysílání televize zájem o sport pomník J. V. Stalinovi první vlaštovky ze Západu Francie, Itálie I. celostátní spartakiáda rozšiřování sortimentu první samoobsluhy (od 1955) doba chruščovovských smělých vizí, Bruselu a nástupu nové střední třídy Období byla nesena v duchu tzv. dovršování výstavby socialismu a přípravy na postupný přechod ke komunismu. To na jedné straně znamenalo oživení snah o budování nového socialistického člověka, který bude žít podle požadavků vědy. S tím souvisely i mohutné kampaně proti kouření nebo proti obezitě, které vrcholily na sklonku období. Znovu se vracely také různé experimenty s kolektivizací v každodenním životě jednalo se např. o budování hotelových domů jako alternativy k běžnému bydlení (např. v Praze na Invalidovně) a objevovaly se i plány na posílení internátního prvku ve výchově. Vytvoření nového socialistického člověka znamenalo obnovený důraz na etiketu, ovšem v novém pojetí. Již v předchozím období také začala jistá rehabilitace luxusu, což můžeme pozorovat ve zřizování exkluzivních speciálních obchodů (Dům módy v Praze, Dům potravin tamtéž), hotelů (International) a také Tuzexu. Tuzex, který vznikl v roce 1957, ale také ukazoval na určité další otvírání světu. Obrovský úspěch slavila československá vize umírněného modernismu na Světové výstavě Expo 1958 v Bruselu, kde československá expozice získala velké množství ocenění. Československo se zde 12 PhDr. Martin Franc, Ph.D.: Životní styl v letech

13 do značné míry zřeklo zdobné stalinské estetiky a naopak v mnohém navázalo na modernismus meziválečné levicové avantgardy a obecně první republiky. Výstava v Bruselu vedla k určitému otevření i vůči některým západním zemím, možnost jí navštívit dostalo několik tisíc lidí, což znamenalo velký zlom oproti minulému období. S čs. úspěchem na světové výstavě je spojen tzv. bruselský styl, který českou každodennost ovlivňoval několik příštích desetiletí. Optimistickou atmosféru a víru, že se podaří vybudovat životaschopnou socialistickou (a později komunistickou) alternativu k západní společnosti podporovaly sovětské úspěchy ve výzkumu vesmíru, zejména vypuštění první umělé družice Země Sputniku. Změny ve společnosti byly provázeny také výrazným oživením v oblasti populární kultury připomeňme alespoň vznik divadla Semafor (1959). Kulturně konzervativní síly si však udržovaly značný vliv jen s obtížemi si své místo na slunci vybojovával i rock n roll (v této době také vzniká např. skupina Sputnici), proti jehož tancování policie brutálně zakročila v Praze ještě v roce Velký vliv na mladá lidi mělo vysílání moderní taneční hudby na zahraničních rozhlasových stanicích, zejména populárním Radiu Luxembourg. Obrovský boom zájmu vyvolávala televize, jejíž sledování vedlo mj. i k poklesu návštěvnosti biografů. Objevovaly se zde i nové zábavné žánry, jako například televizní seriál (Rodina Bláhova, ). Modernizační změny měly odvrácenou stránku byly provázeny další vlnou kolektivizace, znárodňování zbytků živnostníků a kampaní proti meziválečným společenským elitám a věřícím. Pracovně politické prověrky proběhly na centrálních úřadech a dalších exponovaných pracovištích v roce Jednalo se o odvetu za rok 1956, reakci na špionážní aféry spojené s představiteli dřívějších společenských elit i o snahu vyčistit rozhodující instituce od stop kapitalistické minulosti. dovršování výstavby socialismu přechod ke komunismu snaha o racionální životní styl Brusel 1958 obrovský mezinárodní úspěch umírněného modernismu odstraňování zbytků starého řádu Dům módy (1956), Dům potravin (1957), Tuzex (1957) nový luxus socialistická etiketa 1956 Majáles počátky rock n rollu, divadla malých forem (Semafor) rádio Luxembourg, 1959 Mladý svět snaha o sortimentní pestrost Období hospodářské a zásobovací krize Jestliže konec padesátých let se nesl ve znamení velkých vizí a optimismu, začátek následujícího desetiletí naopak přinesl tvrdé rozčarování. Život v Československu poznamenaly výrazné hospodářské obtíže doprovázené mohutnou zásobovací krizí, která se dotkla hlavně dodávek živočišných produktů. Negativně se tak projevily dopady nové vlny kolektivizace (ve velkých stájích se snadno šířily různé choroby mezi dobytkem) i experimentů v zemědělství propagovaných N. S. Chruščovem (bezhlavé rozšiřování ploch kukuřice). Mezinárodněpolitické krize (Karibská krize, Berlínská krize) dovedly Československo až na okraj války a mimořádných opatření včetně znovuzavedení lístkového systému. I přes všechny snahy politické elity se země nevyhnula zdražení části potravin, dalšího zboží i služeb a větší cenové diferenciace, což znamenalo především zvýšení cen kvalitnějšího zboží či služeb. Zároveň došlo k přijetí četných výjimek z výrobních norem a tím v řadě případů k výraznému zhoršení kvality produktů (např. mléka, másla, čokolády, některých uzenin apod.). Omezeny byly také výdaje státu na některé sociální služby např. státní příplatek na závodní stravování. Spolupráce s nově vznikajícími zeměmi tzv. Třetího světa spíše hospodářskou situaci v ČSSR zhoršovaly, přinášely však nové impulsy do každodenního života především ve velkých vysokoškolských centrech. V Praze vznikla i specializovaná Univerzita 17. listopadu, která se koncentrovala na přípravu studentů z tzv. rozvojových států. Naopak výrazně se výrazně zvýšil počet čs. občanů, kteří vyjížděli do exotických zemí jako montéři, odborní poradci apod. I kvůli tomu výrazně stoupl obrat již zmiňovaného podniku Tuzex. Jedním ze PhDr. Martin Franc, Ph.D.: Životní styl v letech 13

14 způsobů řešení hospodářských potíží se mělo stát také výrazné oživení cestovního ruchu, především přilákání západních turistů (nejvíce návštěvníků ze západních zemí přicházelo z Rakouska), pro které se začala budovat vhodná infrastruktura. Došlo k určitému oživení podnikatelského ducha, které zejména v následujících letech vyvolalo vznik řady družstevních provozoven obchodu či služeb. Počátek šedesátých let přinesl rovněž postupný nástup silných poválečných ročníků do teenagerovského věku, což se projevilo i prohloubením změn v populární kultuře (vznikl i nový časopis pro mládež My 64). V tomto období se prosazovaly osobnosti populární hudby, které si popularitu udržovaly i v následujících desetiletích jako Waldemar Matuška, Karel Gott, Hana Hegerová, Eva Pilarová nebo hudební skupina Olympic. Velkým fenoménem se stala v dalších desetiletích anketa o nejpopulárnějšího zpěváka Zlatý slavík vyhlášená časopisem Mladý svět poprvé v roce Prvním vítězem se stal Waldemar Matuška před Yvettou Simonovou a Evou Pilarovou (zpěváci i zpěvačky byly ve společné kategorii). Televize na počátku šedesátých let přišla s prvním skutečně úspěšným televizním seriálem Třemi chlapy v chalupě. zhroucení ambiciózní 3. pětiletky velké zásobovací problémy (hlavně maso) zhoršení kvality mnoha výrobků mezinárodněpolitické komplikace (Berlínská zeď, Karibská krize) zvažován návrat k lístkovému systému spolupráce s tzv. zeměmi Třetího světa vynucené otevření se Západu (cestovní ruch má přinést devizy) počátky ankety Zlatý slavík, Waldemar Matuška, Karel Gott, Olympic Období zlatých šedesátých a otevření se světu Léta často označovaná často jako zlatá šedesátá charakterizovala pokračující atmosféra uvolňování v kultuře. Zároveň s nástupem ekonomických reforem podle plánů formulovaných týmem pod vedením Oty Šikem docházelo k zavádění tržních prvků do celého systému. Pokračovalo otvírání se společnosti západnímu světu západní módní trendy ze západního světa byly akceptovány jen s minimálním zpožděním. I české dívky ovlivnil například kult britské modelky Twiggy, proslulé svou štíhlostí i móda minisukní, mládež obou pohlaví pak nadšeně poslouchala hudbu skupin jako Beatles nebo Rolling Stones. Velkým hitem zejména mezi dětmi se staly západní koprodukční filmy s proslulým indiánským hrdinou Vinnetouem. České země začaly být vnímány jako potenciálně zajímavý trh i pro západní firmy, o čemž svědčily reklamní kampaně zahraničních firem (Dubonnet) nebo módní přehlídky světových salónů (Christian Dior). V druhé polovině šedesátých let se také začaly hlavně v Praze objevovat prodejny západních firem (např. Frionor nabízející mražené ryby) a k dispozici byly častěji i různé západoevropské módní časopisy (Burda, Brigitte aj.). Československo uspělo i na další Světové výstavě, která se roku 1967 konala v kanadském Montrealu (poté co se pořadatelství vzdala Moskva). I když už se nejednalo o takový průlom jako v Bruselu o devět let dříve, i tentokrát československá expozice vyvolala pozitivní ohlasy, stejně jako kulturní pořady (včetně kinoautomatu moderovaného Miroslavem Horníčkem) nebo komplex českých a slovenských restaurací. Symbolickou změnou se stalo organizování voleb královen krásy, přestože v předchozím desetiletí byly podobné soutěže považovány za projev západní dekadence a zvrácenosti. Volby královen krásy se staly skutečným módním hitem, který ovšem někdy nabýval ve své všeobecnosti i komických rysů (srv. film Miloše Formana Hoří má panenko). Obecně výrazným rysem české (a do značné míry i slovenské) společnosti se stala jakási virtuální konzumní kultura, která předstírala vyšší míru propojení se západní konzumní kulturou než odpovídalo skutečně a často si vypomáhala různými více či méně zdařilými náhražkami. Důležitým rysem epochy byla také generační obměna a celkové omlazení kultury. Pomalu se také oživovala i občanská společnost k novému rozkvětu se nadechovaly některé shodou náhod nezrušené spolky (např. Baráčníci) a vznikaly nové (třeba recesistický Klub přátel Zlaté křepelky). Začaly se objevovat i spolky, které obsahoval zárodky mohutného oživení 14 PhDr. Martin Franc, Ph.D.: Životní styl v letech

15 společenského života koncem šedesátých let, jako byla třeba Společnost Jacka Londona, v níž působili mnozí bývalí sociální demokraté. I oficiální organizace viděli naději pro svoji budoucnost v orientaci na skutečné zájmy svých členů. To se týkalo především Československého svazu mládeže, který se koncentroval na budování sítě mládežnických klubů a snažil se do svých struktur (byť se sporným úspěchem) integrovat i trampské hnutí. Ale i uvolňování v této době mělo své limity, represivní aparát dokázal tvrdě zasahovat proti alternativním směrům svědčí o tom i brutální postup proti lidem s dlouhými vlasy (tzv. máničkami) vrcholící v roce Přímá brutální policejní represe byla kombinována s každodenní šikanou tzv. vlasatců, obviňovaných z chuligánství i z koketování s narkotiky. Jednalo se však spíš než o ideologicky podbarvený útok o projev extrémního kulturního konzervativismu rozhodujících představitelů stranického a státního aparátu, stejně jako represivních složek. Podobně můžeme vnímat i aféru koleb vyhoštění amerického beatnického básníka Allena Ginsberga, který byl roku 1965 zvolen králem studentského majáles. Je ovšem třeba vzít v úvahu, že třeba v případě kampaně proti dlouhovlasým se objevovala umírněná kritika tvrdého postupu policie i v oficiálním časopise Mladý svět. Obecně ovšem mezigenerační napětí ve společnosti narůstalo, což se projevilo i při tzv. Strahovských událostech na konci října Přesto hlavními nositeli změn na přelomu roků 1967 a 1968 a v následujících měsících většinou nebyla generace studentů, ale spíše generace dřívějších nadšených svazáků z konce čtyřicátých let. velký rozvoj populární taneční hudby růst turistického ruchu, nočního života, luxusu pronikání západních konzumních podnětů a mód minisukně, volby miss, Vinnetou, Twiggy atd. západní reklamní kampaně, módní přehlídky (Christian Dior) rozvoj motorismu oživení občanské společnosti různých spolků stále existující limity otevřenosti kampaň proti vlasatcům úvahy o drobném podnikání (služby, stravování) naopak silné propojení sportu a politiky v posrpnovém období dokončení zkrácení pracovního týdne další prudký rozvoj chataření a chalupaření na sklonku období některé západní seriály v TV (Sága rodu Forsythů) období reformního hnutí a velkého nástupu konzumu v západním smyslu Trend uvolňování společenské atmosféry a otevírání se západním vlivům v období jednoznačně vrcholil. Dokonce můžeme hovořit o vytváření přinejmenším virtuální konzumní společnosti, přejímající množství znaků ze západních, včetně silné komercionalizace (částečně ovšem předstírané). V souvislosti s ekonomickou reformou se diskutovalo i o obnově drobného podnikání. O pronikání jevů tvořících dříve komplex nejvíce odsuzovaných prvků konzumní společnosti na západě svědčí nejenom podpis dohody o licenční výrobě Coca-coly, ale také první veřejná striptýzová vystoupení. Občané ve změněné situaci jevili velký zájem o veřejné dění. Na rozdíl od minulosti se politické dění stalo součástí populární kultury a političtí předáci skutečnými celebritami. Životní rytmus a návyky výrazně ovlivnilo dokončení zkrácení pracovního týdne na pět dní. Srpnové okupace znamenala obrovský šok, který mj. vedl také k akcentaci patriotismu. Jeho náhražkovým polem se často stával sport, především lední hokej. Nastupující tzv. normalizace vedla k masivnímu vytlačování diskuse o veřejných problémech a hledání únikových témat jedním z takových témat se staly ohnivé diskuse o hrdinech britského seriálu Sága rodu Forsythů, který běžel na obrazovkách na sklonku šedesátých let. vyvrcholení západních konzumních vlivů, včetně komerčních (striptýz) dohody o licenční výrobě západních produktů (Coca-cola, žvýkačky apod.) politika se mění na součást popkultury (Dubček na plovárně), zájem širokých vrstev o politiku úvahy o drobném podnikání (služby, stravování) PhDr. Martin Franc, Ph.D.: Životní styl v letech 15

16 naopak silné propojení sportu a politiky v posrpnovém období dokončení zkrácení pracovního týdne další prudký rozvoj chataření a chalupaření na sklonku období některé západní seriály v TV (Sága rodu Forsythů) DOPORUČENÁ LITERATURA BENEŠOVÁ, Emilie ŠIMŮNKOVÁ, Karolina: Expo 58. Příběh československé účasti na Světové výstavě v Bruselu. Praha BORODZIEJ, Wlodzimierz - KOCHANOWSKI, Jerzy (eds.): Bocznymi drogami. Nieoficjalne kontakty spoleczenstw socjalistycznych Warszawa Český hraný film III: ; IV: Praha DULÍČEK, LUKÁŠ HUTLA, Jan RUFFER, Roman: Dějiny Gymnázia J. K. Tyla v období totality očima pamětníků. Hradec Králové FRANC, Martin: Řasy, nebo knedlíky? Postoje odborníků na výživu k inovacím a tradicím v české stravě v 50. a 60. letech 20. století. Praha HERTLE, Hans-Hermann WOLLE, Stefan: Damals in der DDR. Der Alltag im Arbeiterund Bauernstaat. München HLAVÁČKOVÁ, Konstantina: Česká móda : Zrcadlo doby. Praha HOJDA, Zdeněk Pokorný, Jiří: Pomníky a zapomníky. Praha HUBATOVÁ-VACKOVÁ, Lada ŘÍKA, Cyril (eds.), Husákovo 3+1: Bytová kultura 70. let. Praha KALINOVÁ, Lenka: Společenské proměny v čase socialistického experimentu. Praha KNAPÍK, Jiří FRANC, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích I II. Praha KÖPPLOVÁ, Barbara a kol.: Dějiny českých médií v datech: Rozhlas, televize, mediální právo. Praha KOURA, Petr KOUROVÁ, Pavlína: České Vánoce od vzniku republiky do sametové revoluce. Praha KRAMEROVÁ, Daniela SKÁLOVÁ, Vanda (eds.): Bruselský sen: Československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let. Praha LIBROVÁ, Eva KLOFÁČ, Jaroslav BRIX, Karel: Jak bydlet: Zkušenosti z průzkumu nových sídlišť. Praha MACURA, Vladimír: Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). Ed. Karel Kouba Vít Schmarc Petr Šámal. Praha MOC, Jiří: Seriály od A do Z. Praha PAŽOUT, Jaroslav: Mocným navzdory: Studentské hnutí v šedesátých letech 20. století. Praha PELKA, Anna: Teksas-land. Moda młodzieżowa w PRL. Warszawa POSPÍŠIL, Filip BLAŽEK, Petr: Vraťte nám vlasy! První máničky, vlasatci a hippies v komunistickém Československu. Praha SELUCKÝ, Radoslav: Člověk a jeho volný čas. Praha VANĚK, Miroslav: Byl to jenom rock n roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu Praha ZBLEWSKI, Zdzisław: Leksykon PRLu. Kraków ČERNÝ, Rudolf: Exprezident: Vzpomínky Antonína Novotného, I III. Praha ČERNÝ, Václav: Paměti Brno HŘÍBEK, Miroslav: Hostili jsme svět. Praha CHARVÁT, Josef: Můj labyrint světa. Praha JEŘÁBEK, Čestmír: V zajetí stalinismu. Z deníků Brno KLÍMA, Jiří (ed.): Sputnici. Náš kamarádský rock n roll. Praha ŠEBO, Juraj: O socialismu s láskou. Bratislava PhDr. Martin Franc, Ph.D.: Životní styl v letech

17 Mgr. Juraj Marušiak PhD. Slovenská spoločnosť a kultúra v 50. a 60. rokoch - od destalinázácie po demokratizáciu Časový rámec politika tzv. nového kurzu prvý pokus o destalinizáciu zamrznutý posttotalitný režim nová vlna destalinizácie (kritika kultu osobnosti ) reformujúci sa posttotalitný režim Medzinárodný rámec Proces destalinizácie, začatý odsúdením tzv. kultu osobnosti Josifa V. Stalina v tajnom referáte prvého tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu Nikitu S. Chruščova na jej XX. zjazde (1956), otriasol stabilitou komunistických režimov v Poľsku a v Maďarsku. Následne vývoj v Československu ovplyvnil pokus sovietskych komunistov o sformulovanie novej civilizačnej vízie, podľa ktorej mal sovietsky blok v dynamike sociálneho rozvoja prekonať vyspelé štáty Západu do konca 60. rokov. Po krátkom období uvoľnenia napätia v tzv. studenej vojne sa v roku 1957 konfrontácia medzi dvoma superveľmocami vystupňovala. ZSSR sa síce vyslovoval v prospech uvoľnenia napätia na medzinárodnej úrovni, to však nemalo viesť k oslabeniu sovietskej dominancie v strednej a východnej Európe. Po roku 1961 však vedenie KSSZ opätovne nastúpilo kurz destalinizácie, ktorý sa prejavil aj na politických zmenách v Československu. Proces liberalizácie režimu a rast aktivity proreformných síl pokračoval aj po odvolaní Chruščova a jeho nahradení Leonidom I. Brežnevom. Vnútropolitické tendencie V roku 1953 vyvrcholila sociálna nespokojnosť obyvateľstva s praxou stalinizmu. Popri protestoch proti menovej reforme na Slovensku prejavila najmä vystupovaním roľníkov z jednotných roľníckych družstiev. Vývoj po roku 1956 síce predstavoval ekonomickú a sociálnu stabilizáciu režimu, odsúdenie kultu osobnosti Josifa V. však Stalina na XX. spôsobilo ideologickú delegitimizáciu komunistických vládnucich špičiek. Hoci po roku 1957 až do začiatku 60. rokov nastúpilo zostrenie represívneho kurzu, úloha strachu a represií, úloha represií a strachu ako hlavných nástrojov ovládania spoločnosti sa zmenšovala v porovnaní s obdobím stalinizmu. Komunistická moc sa snažila svoje postavenie legalizovať v právnom poriadku. Popri ideológii ako hlavnom zdroji legitimity režimu sa začali uplatňovať aj ďalšie nástroje, najmä v podobe ústupkov v oblasti sociálnej politiky a výstavby bytov. Oživenie procesu destalinizácie v rokoch vyústilo do liberalizácie režimu, otvorení diskusie o reforme systému a federalizácii Československa. Politický odmäk na jar 1956 Požiadavky na odstúpenie vedúcich predstaviteľov KSS, zodpovedných za politickú prax stalinizmu (prvý tajomník ÚV KSS Karol Bacílek, tajomník ÚV KSS Pavol David, povereník školstva a kultúry Ernest Sýkora) 26. Apríl Otvorenie otázky rehabilitácie obetí politických procesov (na Slovensku najmä komunistických funkcionárov obvinených z tzv. slovenského buržoázneho nacionalizmu Gustáv Husák, Ladislav Novomeský, Daniel Okáli a i.) máj 1956 ukončenie diskusie vedením KSČ mája 1956 študentské zhromaždenia na vysokých školách a internátoch nezávislé od oficiálneho Československého zväzu mládeže (ČSM) Mgr. Juraj Marušiak PhD.: Slovenská spoločnosť a kultúra v 50. a 60. rokoch 17

18 Medzi represiami a liberalizáciou Poľský Október a maďarská revolúcia 1956 impulz pre návrat k tvrdému postupu Apríl 1957 zásah proti Kultúrnemu životu (Ondrej Pavlík vylúčený z KSČ a vyhlásený za československého Imreho Nagya, odvolanie Juraja Špitzera z postu šéfredaktora Kultúrneho života a Ctibora Štítnického z funkcie tajomníka ZSS) Neúspešná snaha donútiť ZSS zriecť sa svojich názorov z roku nová vlna politických procesov (tzv. trockisti, účastníci SNP, viaceré skupiny tzv. starej inteligencie) Previerky 1958 ( rekorytarizácia ) prepustenie 2 tis. politicky nespoľahlivých 1960 prepustenie veľkej časti politických väzňov bez rehabilitácie (amnestia ako demonštrácia sily režimu) Politické procesy proti kňazom (1960 tajný biskup katolíckej cirkvi Ján Ch. Korec, 1962 evanjelický kňazi Jozef Juráš a spol.) Slovenská jar rehabilitácie obetí politických procesov s komunistickými funkcionármi (G. Husák, L. Novomeský, Laco Holdoš, D. Okáli, Vladimír Clementis - posmrtne) zjazd slovenských spisovateľov 22. apríl 1963 vystúpenie Ladislava Novomeského (pripomenutie osudu V. Clementisa) a Ladislava Mňačka (prihlásenie sa k II. zjazdu československých spisovateľov zjazd slovenských novinárov mája 1963 vzbura proti straníckej kontrole a navrhovanej kandidátke ( fakľonošov kultu osobnosti voliť nebudeme ) Vystúpenia Mieroslava Hyska (kritika V. Širokého), Gavrila Gryzlova (kritika A. Novotného), Romana Kaliského (postavenia Slovenska a oficiálny postoj k SNP) Husák snaha o návrat do politického života, vystúpenie na mestskej konferencii KSS v Bratislave 15. marca 1964 o potrebe reformy systému Husák v konflikte s vedením KSS Kultúra hľadanie identity a prostriedok modernizácie Druhá polovica 50. rokov a začiatok 60. rokov sú charakteristické prekonávaním neslobody umeleckého výrazu, ale aj hľadaním násilnej prerušenej kontinuity s medzivojnovým obdobím slovenskej kultúry a avantgardnými smermi. Predstavujú však rovnako aj snahu o obnovenie prerušených duchovných kontaktov so Západom. Zmena atmosféry sa prejavila v ochote umelcov viesť permanentný zápas s cenzúrou. Spisovateľský týždenník kultúrny život a ďalšie literárne časopisy (Slovenské pohľady, Mladá tvorba a i.) sa stávajú platformou pre diskusiu o širších otázkach smerovania spoločnosti. Bez rozmýšľania sme prisluhovali zlu. Jednoducho sme verili, že takto najlepšie slúžime ľudu. Katarína Lazarová, slovenská spisovateľka na II. zjazde československých spisovateľov, apríl 1956 od jesene 1955 kritika tzv. schematizmu v slovenskej literatúre časopis Kultúrny život (týždenník Zväzu slovenských spisovateľov, ZSS) vs. predseda ZSS František Hečko spor o román Františka Hečka Drevená dedina II. zjazd Zväzu československých spisovateľov - otvorený konflikt medzi spisovateľmi a mocou Jeseň 1956 jar 1957 Kultúrny život v priamom konflikte s mocou (Ondrej Pavlík, Juraj Špitzer, Ctibor Štítnický) dovŕšenie kultúrnej revolúcie, Zjazd socialistickej kultúry (1959) Generácia Mladej tvorby (Milan Rúfus, Miroslav Válek), kauza konkretistov (Ľubomír Feldek, Ján Stacho, Jozef Mihalkovič, Ján Ondruš) Literatúra vyrovnávania sa so stalinizmom (Dominik Tatarka, Ladislav Mňačko, Vladimír Mináč) 18 Mgr. Juraj Marušiak PhD.: Slovenská spoločnosť a kultúra v 50. a 60. rokoch

19 Otváranie sa na Západ (Jean-Paul Sartre, Allain Ginsberg, Roger Garuady a i. ) Generácia autorov, debutujúcich v 60. Rokoch Rudolf Sloboda, Peter Jaroš, Ján Johanides IV. zjazd československých spisovateľov slovensko-české nedorozumenie (1967) Nová filmová vlna (Pieseň o sivom holubovi, réžia: Stanislav Barabáš, 1961; Majster kat, réžia: Martin Hollý, filmy Dušana Hanáka a Juraja Jakubiska a. i.) Nová výtvarná vlna návrat k medzivojnovej avantgarde (Skupina Mikuláša Galandu, Nástup 1961, konceptualisti) Mocenské pomery na Slovensku V 50. rokoch bol najvýznamnejším predstaviteľom vedenia KSS zo Slovenska Viliam Široký, ktorý zastával post predsedu vlády, hoci na Slovensku už žiadny reálny vplyv nemal. Dominantné postavenie v mocenských špičkách mali prvý tajomník ÚV KSS Karol Bacílek a tajomník ÚV KSS Pavol David, ktorý však mal reálne silnejšie postavenie vďaka svojmu vplyvu v bezpečnostných zložkách. Tretím najsilnejším mužom Slovenska bol predseda Zboru povereníkov Rudolf Strechaj, ktorý bol predobrazom hlavného hrdinu románu Ladislava Mňačka Ako chutí moc. Mocenská konštelácia sa zmenila v roku 1963, po odchode garnitúry politikov, skompromitovaných účasťou v politických procesoch 50. rokov. Novým prvým tajomníkom ÚV KSS sa stal Alexander Dubček, významnú rolu zohrával Vasil Biľak a predseda SNR Michal Chudík, ktorý bol blízkym spolupracovníkom Antonína Novotného. O návrat do politického života sa vehementne usiloval Gustáv Husák. Slovensko v Československu medzi centralizáciou a emancipáciou jún 1956 posilnenie právomocí slovenských národných orgánov jeseň 1956 začiatok novej kampane proti tzv. slovenskému buržoáznemu nacionalizmu (kauza podpredsedu Zboru povereníkov Štefana Šebestu) idea jednotného československého ľudu ako podmienka dosiahnutia morálno-politickej jednoty 1960 Ústava Československej socialistickej republiky oficiálna kodifikácia mocenského monopolu KSČ, zrušenie Zboru povereníkov a obmedzenie právomocí Slovenskej národnej rady dilema režimu rozvoj národov a národností alebo splývanie národov a prekonávanie jazykových rozdielov, vulgarizácia národnostnej otázky Antonínom Novotný marec 1963 Miloš Gosiorovský nastolenie otázky federalizácie Československa, otázka historickej pamäte, priznanie podielu na manipulácii s historickou pravdou oživovanie národných tradícií (SNP, štúrovci, obnova Bratislavského hradu) nízke zastúpenie Slovákov v celoštátnych inštitúciách Dovŕšiť výstavbu socializmu v Československu Dovŕšenie zoštátnenia maloobchodu a živností Dovŕšenie kolektivizácie poľnohospodárstva, nová vlna represií voči roľníkom Znižovanie cien a problémy so zásobovaním Industrializácia a urbanizácia Zaostávanie životnej úrovne za Českom o približne 26 percent (1960) Rast vzdelanostnej úrovne Nespokojnosť mladej generácie v 60. rokoch Urbanizácia Slovenska Podiel mestského obyvateľstva (%) Rok Česká republika 40,9 47,6 55,5 Slovensko 30,0 31,4 41,4 Zdroj: VOKOUN, Jaroslav a kol.: Megatrendy dôsledky zmien v demografickom vývoji a urbanizácii na Slovensku. In: Expertízne štúdie EÚ SAV, č. 4, 2006, s. 17; ŠTEFANSKÝ, Michal: Niektoré aspekty ekonomicko-sociálneho vývoja na Slovensku. In: Slovenská spoločnosť v krízových rokoch Zborník štúdií, zv. I., s Mgr. Juraj Marušiak PhD.: Slovenská spoločnosť a kultúra v 50. a 60. rokoch 19

20 ODPORÚČANÁ LITERATÚRA II. sjezd Svazu československych spisovatelů : Michal Bauer (ed.). Praha: Akropolis, 2011, sv. I, (protokol) sv. II, (přilohy). BARNOVSKÝ, Michal: Prvá vlna destalinizácie a Slovensko. Brno: Prius BLAHA, Anton a kol.: Pyžamová revolúcia. Bratislava: Neboja BLAIVE, Muriel: Promarněná přiležitost. Československo a rok Praha: Prostor Historická statistická ročenka ČSSR. Praha: SNTL LONDÁK, Miroslav: Otázky industrializácie Slovenska Bratislava: VEDA LONDÁK, Miroslav SIKORA, Stanislav LONDÁKOVÁ, Elena: Predjarie. Bratislava: VEDA MARUŠIAK, Juraj: Slovenská literatúra a moc v druhej polovici päťdesiatych rokov. Brno: Prius MATTHEWS, John P.C.: Majáles. Nevydařená revolta československých studentů. Brno: Prius PEŠEK, Jan: Centrum moci. Bratislava: AEP PEŠEK, Jan: Slovensko na prelome 50. a 60. rokov. Brno: Prius RYCHLÍK, Jan: Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty Praha: Vyšehrad ÚSTR 2012 RYCHLÍK, Jan: Češi a Slováci ve 20. století , sv. 2. Bratislava: AEP SIKORA, Stanislav Londák, Miroslav LONDÁKOVÁ, Elena: Predjarie. Politický, ekonomický a kultúrny vývoj na Slovensku v rokoch Bratislava, VEDA ŠTEFANSKÝ, Michal: Niektoré aspekty ekonomicko-sociálneho vývoja na Slovensku. In: Slovenská spoločnosť v krízových rokoch Zborník štúdií, zv. I., s VOKOUN, Jaroslav a kol.: Megatrendy dôsledky zmien v demografickom vývoji a urbanizácii na Slovensku. Expertízne štúdie EÚ SAV, č. 4, ZAVACKÁ, Marína: Kto žije za ostnatým drôtom. Bratislava: VEDA Mgr. Juraj Marušiak PhD.: Slovenská spoločnosť a kultúra v 50. a 60. rokoch

Sylabus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století

Sylabus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století Sylabus Přednáškový cyklus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století Jiří Knapík, Martin Franc, Alžběta Čornejová, Petra Schindler-Wisten projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

Více

Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století

Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století Emancipace shora Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století Květa Jechová Ženy v Československu dosáhly v letech 1948 1989 řady úspěchů v procesu zrovnoprávnění, ačkoliv právě v té

Více

1968, 5. duben, Praha. - Akční program KSČ.

1968, 5. duben, Praha. - Akční program KSČ. 1968, 5. duben, Praha. - Akční program KSČ. Ústřední výbor KSČ, vědom si svého závazku k tradicím komunistického hnutí, předkládá straně a všem pracujícím naší socialistické vlasti program své politické

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Kateřina Malchárková Vedoucí

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie.

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Bakalářská práce Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny Vypracovala: Dita Krčmová Vedoucí práce: Dino Numerato Brno, 2007

Více

62 Nacionalismus v současných dějinách střední Evropy

62 Nacionalismus v současných dějinách střední Evropy JAN RYCHLÍK ČESKÁ A SLOVENSKÁ HISTORIOGRAFIE O OBDOBÍ KOMUNISMU V ČESKOSLOVENSKU ČESKÁ A SLOVENSKÁ HISTORIOGRAFIE O DěJINÁCH KOMUNISTICKÉHO ČESKOSLOVENSKA PřED ROKEM 1989 Oficiální marxisticko-leninská

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Praha, únor 2009 Obsah 1. Závěry... 3 2. Identifikace

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Počátky populární kultury v českých zemích na přelomu 19. a 20. století

Počátky populární kultury v českých zemích na přelomu 19. a 20. století Počátky populární kultury v českých zemích na přelomu 19. a 20. století Populární kultura v českém prostoru 3 Cílem tohoto příspěvku je ukázat zásadní proměnu, kterou česká kultura prodělala v epoše fin

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004 Úspûchy, problémy a perspektivy ZAHRANIâNÍ POLITIKA âeské REPUBLIKY 1993 2004 ÚSPùCHY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY Otto Pick, Vladimír Handl (eds.) a kolektiv

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická Fakulta Katedra dějin umění Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Kravčík Vedoucí práce: PhDr. Marek Perůtka Olomouc 2014

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ SOCIOLOGIE MÉDIA Tereza Köhlerová Jan Závodný Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...8

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1.1 Tradice a historické kořeny sociální demokracie Sociální demokracie je otevřenou levicovou stranou. Rozvíjí se jako společenství,

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

www.komunistickepravo.cz

www.komunistickepravo.cz Bobek, M. - Molek, P. - Šimíček, V. (eds.) KOMUNISTICKÉ PRÁVO V ČESKOSLOVENSKU Kapitoly z dějin bezpráví Vzor citace: Anna Šabatová OCHRANA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD V TEORII A V PRAXI (1945 1989) Šabatová,

Více

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra bohemistiky MARIE BENETKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích OSOBNOST

Více

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje A. Kroupa, J. Hála, R. Vašková, Z. Mansfeldová, P. Šimoník VÚPSV Praha 2004 Tato studie je 1. dílem

Více

Stát možná koupí Důl Frenštát

Stát možná koupí Důl Frenštát SOBOTA - NEDĚLE Vláda ani parlament nejsou firma Zdeněk Jičínský, právník a publicista 7.-8. BŘEZNA 2015 3 9 Strašidlo v prostěradle a zloděj koní TOULKY ROČNÍK 25 ČÍSLO 56 CENA 12 Kč Jiří Krytinář: Byl

Více

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz Česká republika v Evropě a ve světě sborník příspěvků www.vize2020.cz Úvodní slovo Zahraniční politika musí důsledně vycházet ze zájmů státu. Tyto zájmy jsou dlouhodobé a společné všem občanům. Jejich

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Vypracovala: Zdenka Fialová Vedoucí práce: Mgr.

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více