FPSA (frakcionovaná plazmatická separace a adsorpce) v terapii akutního selhání jater. Disertační práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FPSA (frakcionovaná plazmatická separace a adsorpce) v terapii akutního selhání jater. Disertační práce"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta FPSA (frakcionovaná plazmatická separace a adsorpce) v terapii akutního selhání jater Disertační práce MUDr. Milan Ročeň 21

2 MUDr. Milan Ročeň FPSA (frakcionovaná plazmatická separace a adsorpce) v terapii akutního selhání jater Disertační práce Vědní obor: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie 513VAIA Brno 21

3 Poděkování Děkuji svému školiteli MUDr. Wagnerovi,PhD., za metodické vedení v přípravě disertační práce, kolegům z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče IKEM, zvláště přednostce kliniky MUDr. Kieslichové za umožnění postgraduálního studia, MUDr. Mertovi a MUDr. Uchytilové za pomoc se zpracováním dat, Bc. Čápovi za odběr a zpracování laboratorních vzorků. Dále děkuji MUDr. Pavlové za laboratorní vyhodnocení vzorků. Studie byla podpořena grantem IGA NR/945-3 Ministerstva zdravotnictví České republiky. Disertační práce byla vypracována v rámci doktorského studia oboru Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 3

4 Obsah Obsah... 4 Seznam použitých zkratek... 5 Úvod... 7 Hypotézy a cíle studie Metody Analýza a statistické zpracování dat Výsledky Diskuse Závěr Grafy Literatura Publikační činnost během přípravy disertace

5 Seznam použitých zkratek angl. ALT AMC - anglicky - alanin aminotransferáza - Amsterdam Medical Center APACHE - Acute Physiology And Chronic Health Evaluation ASJ AST AT III BAL CI CO CPP CRP CRRT CT ELAD FPSA HD HGF ICG ICP IL LD LF LiMON MARS MELD MELS - akutní selhání jater - aspartát aminotransferáza - antitrombin III - Bioartificial Liver - Cardiac Index - Cardiac Output - Cerebral Perfusion Pressure - C-reaktivní protein - Continuous Renal Replacement Therapy - Computed Tomography - Extracorporeal Liver Assist Device - frakcionovaná plazmatická separace a adsorpce - hemodialýza - Hepatocyte Growth Hormone - Indocyanine green - Intracranial Pressure nitrolební tlak - interleukin - laktát dehydrogenáza - Liver Failure - Liver Monitor - Molecular Adsorbent Recirculating Systém - Model for End-Stage Liver Disease - Modular Extracorporeal Liver Support 5

6 MODS MOF NO OLT PCT PDR PFA PT RR SIRS SOFA SPAD SVR SVRI TNF Tx UPV - Multiple Organ Dysfunction Syndrome - Multiple Organ Failure - oxid dusnatý - Orthotopic Liver Transplantation - prokalcitonin - Plasma Disappereance Rate - Plasma Filtration Adsorption - protrombinový čas - Retention Rate - Systemic Inflammatory Response Syndrome - Sequential Organ Failure Assessment score - Single Pass Albumin Dialysis - systémová vaskulární rezistence - indexovaná systémová vaskulární rezistence - Tumor Necrosis Factor - transplantace - umělá plicní ventilace 6

7 Úvod Akutní jaterní selhání obecná charakteristika Podstatou jaterního selhání je ztráta funkce hepatocytů. Z hlediska časového průběhu rozlišujeme jaterní selhání akutní a chronické. Akutní jaterní selhání je náhle vzniklým onemocněním způsobeným zánikem hepatocytů u pacientů bez známek onemocnění jater v předchorobí, charakterizované především vývojem jaterní encefalopatie, žloutenky a koagulopatie. Tento patologický stav může dospět k multiorgánovému selhání s vysokou mortalitou. Mezi hlavní etiologické faktory patří virová hepatitida, otravy, drogy, toxiny nebo jaterní ischémie. V rámci akutního selhání jater rozlišujeme několik forem, a to podle časového intervalu mezi vznikem žloutenky a rozvojem encefalopatie. Rozlišujeme hyperakutní jaterní selhání, kdy je interval od vzniku ikteru do prvních příznaků encefalopatie kratší než 7 dní, dále akutní jaterní selhání, u kterého se encefalopatie rozvine za 7 28 dní od vzniku žloutenky a subakutní jaterní selhání, kdy je tento interval delší než 28 dní (viz tabulka č.1).(1) Zvláštní skupinu představuje akutní deteriorace chronického onemocnění jater (angl. acute-on-chronic liver failure). Jeho příčinou je vždy závažná komplikace preexistujícího jaterního onemocnění, jako například bakteriální infekce, renální dysfunkce nebo krvácení z jícnových varixů, klinicky se většinou manifestuje jako hepatorenální syndrom nebo jaterní encefalopatie. Subtyp LF Hyperakutní Akutní Subakutní Encephalopatie ANO ANO ANO Žloutenkaencephalopatie (dny) Edém mozku Častý Častý Vzácný Protrombin.čas Bilirubin Prognóza bez Tx Střední Špatná Špatná Tab. č.1 7

8 Podkladem selhání funkce jater je strukturální poškození jaterní buňky a jejích organel (mitochondrie, endoplazmatické retikulum atd.), až nekróza hepatocytů, která má za následek ztrátu jejich funkce. Jaterní tkáň má velkou rezervní funkční kapacitu, jaterní selhání se tudíž klinicky projeví jen v případě rozsáhlé léze. Porucha až ztráta hlavních funkcí hepatocytu metabolické, exkreční i detoxikační, má svůj charakteristický laboratorní korelát. Porucha syntetické funkce se projeví jako prodloužený protrombinový čas, snížení hladiny koagulačních faktorů, atd. Pro poruchu exkreční funkce je typický vzestup sérových hladin bilirubinu a žlučových kyselin. Porucha detoxikační funkce se projeví například jako elevace sérové hladiny amoniaku, aromatických mastných kyselin a fenolických substancí. Akutní selhání jater (ASJ) se projevuje charakteristickým klinickým obrazem. Mezi nejčastější subjektivní příznaky patří únava nebo slabost. Objektivně dominuje ikterus a neurologické symptomy jako jaterní encefalopatie, která se objevuje v pokročilých stádiích tohoto onemocnění, až koma způsobené elevací ICP (intracranial pressure nitrolební tlak). V laboratorním nálezu dominují již zmíněné poruchy koagulace a metabolické projevy (typickými jsou hyponatrémie, laktátová acidóza a hypoglykémie) úzce související s poruchou funkce jaterní buňky. Výsledný obraz onemocnění může být ovlivněn primární noxou vyvolávající jaterní selhání. Komplikace akutního jaterního selhání jako metabolická mozková dysfunkce, intracerebrální vazodilatace, až eventuelní herniace mozkového kmene v důsledku mozkového edému jsou společně s infekcí hlavní příčinou smrti těchto pacientů. V rozvoji jaterní encefalopatie hrají klíčovou úlohu zejména amoniak, glutamin a bakteriální endotoxiny. Studie prokázaly úzkou souvislost mezi amonémií, intracerebrální koncentrací glutaminu a hodnotami ICP, podle některých hypotéz je podstatou neurotoxicity amoniaku indukce syntézy glutaminu v astrocytech při zvýšené amonémii, která způsobí osmotické zduření těchto buněk a následně zvýšení ICP až mozkový edém. V důsledku zvýšené syntézy NO jsou navíc omezeny autoregulační mechanismy mozkové perfuze, což má za následek mozkovou hyperperfuzi, která působí synergicky s toxickými účinky amoniaku a glutaminu, a vede tím k progresi nitrolební hypertenze a mozkového edému. Selhání jater bývá spojeno také se zhoršenou funkcí ledvin až renální insuficiencí, která je důsledkem cirkulačních změn. Při jaterním selhání dochází k arteriální vazodilataci ve splanchnickém řečišti, která má za následek aktivaci systému renin angiotenzin aldosteron a tudíž renální vasokonstrikci. Klesá efektivní průtok krve ledvinami, roste preglomerulární rezistence, klesá glomerulární filtrace. Pokles perfúze může vést až k ischemickému poškození ledvin, včetně tubulárních funkcí. 8

9 Toxiny, k jejichž masivnímu uvolnění dochází v rámci nespecifických obranných mechanizmů organizmu v přímé souvislosti s nekrózou jater, dále poškozují funkci jiných orgánů, a to především mozku, ledvin, plic, významnou měrou ovlivňují i oběhový systém a hemodynamiku.(2,3,4,5) Mohou vést až k obrazu SIRS a septického šoku. (6,7) Terapie symptomů akutního selhání jater je komplexní. Skládá se z neurointenzívní péče, v případě nutnosti umělé plicní ventilace, optimalizace hemodynamiky, optimalizace vnitřního prostředí a dalších nespecifických postupů, jako je nutriční podpora a antibiotická profylaxe nebo terapie. Neurointenzívní péče zahrnuje pečlivou monitoraci vědomí, opakované hodnocení encefalopatie, v případě progrese encefalopatie do stadia III a IV monitoraci ICP. K udržení optimální hodnoty nitrolebního tlaku se používají obecně platné přijaté doporučené terapeutické postupy. V případě vyšších stádií encefalopatie (III, IV) je indikována intubace a UPV. Obvyklým hemodynamickým obrazem při jaterním selhání je hyperdynamická cirkulace s vysokými hodnotami CO a nízkými hodnotami SVR. Pro ovlivnění hypotenze je lékem volby noradrenalin, při nejasných parametrech oběhu je doporučována rozšířená monitorace hemodynamiky. Korekce koagulační poruchy je doporučována jen při známkách krvácení. Koagulační faktory substituujeme podáváním čerstvě mražené plazmy. Protože při podávání většího množství plazmy může dojít k objemovému přetížení oběhu, je často nutné použít koagulační faktory protrombinového komplexu. U akutního selhání jater dochází velmi často k selhání ledvin s nutností použití eliminačních technik, které napomáhají úpravě vnitřního prostředí. Specifická terapie je možná u intoxikací identifikovanou látkou se známým antidotem (např. paracetamol N-acetylcystein). Poruchu syntetické funkce jater je možné do určité míry farmakologicky korigovat, naopak detoxikační funkci běžnými postupy nikoliv. Vážné poškození jater bezprostředně ohrožuje život postiženého. K úmrtí může dojít buď v důsledku ztráty funkce jater pod únosné minimum, anebo v důsledku komplikací, které jaterní choroba vyvolala. Zásadní obrat v léčbě jaterního selhání přinesla možnost transplantace jater. Vzhledem k rizikům výkonu samotného a následné imunosuprese je transplantace indikovaná ve chvíli, kdy pravděpodobnost spontánní úzdravy je malá, avšak nemocný je ještě v natolik dobrém stavu, že je schopen podstoupit operační výkon i související léčbu. Velká část nemocných zmírá právě v době čekání na vhodný štěp v důsledku komplikací jaterního selhání, především mozkového edému a sepse. K překlenutí této doby je nutná náhrada funkce jater. Amoniak, hlavní etiologický faktor nitrolební hypertenze při jaterním selhání, může být účinně odstraněn konvenční hemodialýzou, ale náhlé změny osmolality při nevhodně ordinované dialýze mohou naopak ještě zhoršit osmotické zduření gliových buněk způsobené glutaminem. K jeho eliminaci je arteficiální podpora eliminační funkce jater nezbytná. Prozánětlivé cytokiny a toxiny mohou negativně ovlivňovat funkci dalších orgánů, navíc způsobují cerebrální vazodilataci, což dále prohlubuje nitrolební hypertenzi. Velké molekuly těchto mediátorů zánětu a toxinů konvenční hemodialýzou nelze odstranit, a proto je efektivní podpůrná přístrojová terapie nahrazující funkci jater k jejich eliminaci u nemocných 9

10 s akutním jaterním selhání zcela esenciální. Protože je často ortotopická transplantace jater jedinou šancí na pacientovo přežití, představuje podpůrná přístrojová terapie, která umožní bridging k tomuto výkonu, jeden rozhodujících faktorů úspěšné léčby akutního jaterního selhání. Metodou volby v kauzální terapii náhlé ztráty funkce hepatocytů je ortotopická transplantace jater (OLT orthotopic liver transplantation). Pro skupinu pacientů splňující kritéria zařazení na čekací listinu (tj. s tak závažným stavem, kdy je minimálně pravděpodobná reparace a na druhé straně ještě stav reagující na zavedenou terapii) je transplantace jater jedinou šancí na přežití. Pro určení závažnosti akutního jaterního selhání byla vyvinuta řada schémat. Žádné z nich není ideální a všechna jsou zatížena chybou odhadu. Mezi nejčastěji používaná schémata patří tzv. King s College kritéria a Clichy kritéria (8) (viz tabulky č. 2 a 3). Transplantace jater je indikována v případech, kdy je podle skórování předpoklad přežití pod 2%. Špatnou prognózu bez OLT mají nemocní s objemem jater zmenšeným pod 1 ml (CT měření) a parenchymální nekrózou nad 5% (histopatologie) (9). Před vlastním provedením transplantace je dále nutné zhodnotit stav dalších orgánů, a to především neurologický stav, konkrétně stupeň encefalopatie a hodnotu ICP. Celkové roční přežití pacientů podstupujících OLT pro akutní selhání jater dosahuje 6%. Odhaduje se, že jen u 1% pacientů s akutním selháním jater proběhne transplantace jater. Příčina selhání Kritérium Intoxikace paracetamolem ph < 7,3 nebo PT > 1s a kreatinin > 3 µmol/l u nemocných s encefalopatií III. a IV. st. Ostatní příčiny PT > 1s nebo 3 z následujících kriterií: a) věk < 1 nebo > 4 let b) Jaterní selhání při non-a, non-b hepatitidě, halotanové hep., idiosynkratické lékové reakci c) Ikterus předcházející o týden jaterní encefalopatii d) PT > 5 sec e) Bilirubin > 3 µmol/l Tab. č.2 King s College kritéria 1

11 Encefalopatie Faktor V III - IV < 2% < 3 let < 3% > 3 let Tab. č. 3 Clichy kritéria Přístrojová podpora jater K náhradě funkce jater byla použita řada metod a přístrojů.(1) Ideální náhrada jaterních funkcí by měla nahrazovat všechny funkce jaterní buňky. Měla by zabezpečit odstraňování toxinů (především aromatických aminokyselin a amoniaku), syntézu a produkci (koagulační faktorů a albuminu) a navíc zvrátit zánětlivý proces v játrech. Hlavní indikací pro použití podpůrné přístrojové terapie jaterního selhání v intenzivní péči jsou stavy s náhlým selháním jaterních funkcí, u kterých leze předpokládat rychlé zlepšení stavu nebo možnost radikální terapie (transplantace jater). Při akutním jaterním selhání jsou uvolňovány v rámci zánětlivé odpovědi organizmu pro- i protizánětlivé cytokiny (IL-1, IL-1β, IL-6, IL-1, TNFα), které společně s výpadkem jaterních funkcí spoluzapřičiňují nejzávažnější komplikace jaterního selhání nitrolební hypertenzi a MODS (Multiple Organ Dysfunction Syndrome syndrom multiorgánové dysfunkce). Jedním z přínosů použití eliminačních technik na principu albuminové dialýzy je možnost odstranění právě těchto substancí z organismu a rozvoji těchto závažných komplikací zabránit.(11,12) Indikace k přístrojové terapii jaterního selhání (obecně): Akutní selhání jater Acute on chronic liver failure Akutní alkoholická hepatitida Hepatorenální syndrom Jaterní encefalopatie Bridging k OLT Primární dysfunkce štěpu po OLT Intoxikace na bílkoviny vázanými látkami Refrakterní cholestatický pruritus 11

12 Obecné terapeutické cíle při použití přístrojové podpory u akutního selhání jater jsou: 1. podpora funkce jater do spontánního zlepšení stavu bez nutnosti transplantace, 2. bridging (přemostění) k transplantaci, 3. podpora funkce jater při primární dysfunkci štěpu po transplantaci. Před příchodem éry transplantace jater bylo učiněno mnoho pokusů o úspěšnou léčbu akutního jaterního selhání. Jejich cílem bylo odstranění nahromaděných metabolitů a toxinů uvolněných v souvislosti s nekrózou jater. Byla použita plazmaferéza, výměna plné krve, zkřížená cirkulace se zvířetem, kontinuální veno-venózní hemofiltrace nebo hemodialýza, hemoperfuze přes aktivní uhlí. Všechny uvedené metody přinesly pouze přechodné zlepšení neurologického stavu nemocných s akutním jaterním selháním, ale selhaly ve snaze o snížení celkové mortality. Hlavní důvod selhání léčby byl z důvodu nemožnosti plné náhrady syntetické funkce jater a dále fakt, že toxiny způsobující rozvoj otoku mozku a encefalopatie nebyly dosud jasně identifikovány a metody nebyly dostatečně efektivní. Přístroje pro podpůrnou přístrojovou terapii jaterního selhání a) bioarteficiální (hybridní) systémy Nejblíže ideálu náhrady funkce jater jsou systémy obsahující živé jaterní buňky. Tyto systémy jsou označovány jako bioarteficiální (BAL) nebo hybridní.(1,13,14) Měly by nahradit nejen detoxikační, ale i všechny ostatní funkce hepatocytů. Obsahují kartridge s živými buňkami (bioreaktor) a to buď s normálními lidskými hepatocyty, liniemi hepatoblastomu C3A, nebo s hepatocyty zvířecími (prasečími). Získání lidských hepatocytů je technicky obtížné. Protože k zachování funkce jater je potřeba cca 1-3% tkáně z celkového množství (15g je normální hmotnost jater) a zatím nelze získat dostatečné množství buněk z tkáňových kultur, jsou používány kryoprezervované dárcovské orgány nevhodné k transplantacím, nebo části jater. Zmražením a posléze ohříváním ale dochází k poškození hepatocytů. Další možností je použití změněných, rychle se množících hepatocytů, jako je například linie hepatoblastomu C3A. Tyto jaterní buňky však mají často sníženou funkci. Z tohoto důvodu jsou nejčastěji používány hepatocyty prasečí buď čerstvé nebo kryoprezervované, a to i přesto, že teoreticky nelze u zvířecích buněk (i při nízké pravděpodobnosti) vyloučit přenos zvířecích infekcí na člověka. V literatuře je uváděna celá řada přístrojů téměř každé centrum zabývající se touto problematikou používá jiný typ bioreaktoru. Mezi nejčastěji zmiňované systémy patří: Hepat Assist (Circe Biomedical, Lexington, MA) systém s plazmaseparací, perfuzí přes aktivní uhlí s modulem s kryoprezervovanými prasečími buňkami, MELS (Modular Extracorporeal Liver Support Hybrid Organ GmbH, Berlín, Německo) s bioreaktorem, dialýzou a modulem albuminové dialýzy, ELAD (Extracorporeal Liver Assist Device VitaGen, La Jolla, CA) používající linii C3A lidského 12

13 hepatoblastomu, bioreaktor AMC (Amsterdam Medical Center, Nizozemí) využívající plazmatickou separaci a průchod plazmy bioreaktorem s prasečími hepatocyty. Bioarteficiální systémy jsou používány nejen v experimentu na zvířatech, v klinických studiích, ale byly použity i terapeuticky na člověku. Vzhledem k složitosti, technické náročnosti a obtížnosti získání a udržení viability dostatečné masy hepatocytů je publikované použití v řádu stovek aplikací na světě. Výše zmiňované metody nelze v současné době označit za standardní součást léčby jaterního selhání. V naší republice byl bioreaktor použit pouze v experimentu na zvířecím modelu.(15) b) arteficiální systémy na principu albuminové dialýzy Přístrojová náhrada renálních funkcí je v praxi dlouhodobě používána v intenzivní medicíně se jedná především o CRRT (Continuous Renal Replacement Therapy). Těmito metodami (hemodialýza, hemofiltrace) jsou účinně odstraňovány malé molekuly ve vodě rozpustné (urea, kreatinin, amoniak, laktát). Hemodialýza a hemofiltrace je pro náhradu detoxikační funkce jater nedostatečná, protože metabolity spojené s jaterním selháním mají různou molekulovou hmotnost a různé fyzikální a chemické charakteristiky. Řada z nich je vázaná na albumin (bilirubin, žlučové kyseliny, hydrofobní amino- a mastné kyseliny). V Evropě jsou nejčastěji používány přístroje MARS a Prometheus. Podstatou přístrojové náhrady funkce jater je albuminová dialýza. Koncept albuminové dialýzy vychází ze skutečnosti, že molekula albuminu je schopna chemicky vázat celou řadu hydrofobních látek, ať už endogenních metabolitů nebo exogenních toxinů i léků. Protože je albumin také hlavním transportním proteinem toxinů uvolněných z poškozené jaterní tkáně, a navíc velkého množství pro- i protizánětlivých cytokinů, jeví se albuminová dialýza jako náhrada detoxikační funkce jater jako nejúčinnější. SPAD (Single Pass Albumin Dialysis). Principem tohoto přístroje je standardní kontinuální venovenózní hemodialýza, bez přídatné perfúzní pumpy. Pomocí dialyzačního roztoku obohaceného o albumin (koncentrace 4,4%) dochází k usnadnění přenosu látek vázaných na albumin z krve. U této metody je nutné použít high-flux dialyzátor. Efektivita této metody je nízká, je závislá na koncentraci albuminu v dialyzačním roztoku. Vzhledem k tomu, že u SPAD nedochází k recirkulaci dialyzačního roztoku, je nevýhodou této metody velká spotřeba albuminu. 13

14 MARS (Gambro, Německo). Molecular Adsorbent Recirculating Systém (MARS) byl vyvinut specificky pro léčbu akutního selhání jater.(16) Pracuje na principu albuminové dialýzy s vychytáváním látek vázaných na albumin ve filtrech (adsorbérech). Skládá se ze třech různých tekutinových kompartmentů: krevního okruhu, okruhu s lidským sérovým albuminem s adsorbéry, a z dialyzačního nebo hemofiltračního okruhu. Hlavním mechanismem odstraňování toxinů je tedy adsorpce látek vázaných na albumin na membráně v kombinaci s hemodialýzou (nebo hemofiltrací), kterou jsou odstraňovány látky rozpuštěné ve vodě. Přístrojem jsou odstraňovány současně jak látky rozpustné ve vodě (amoniak, urea, kreatinin), tak i látky silně vázané na albumin (bilirubin, žlučové kyseliny). Podle výsledků klinických studií zlepšuje MARS orgánové funkce a krátkodobé přežití pacientů s akutní dekompenzací chronického jaterního selhání. Jiné studie prokázaly terapeutický efekt MARS u pacientů s fulminantním jaterním selháním splňujících kritéria pro transplantaci. Při použití této techniky u nich došlo ke zlepšení jejich neurologického stavu, poklesu ICP a vzestupu CPP (cerebral perfusion pressure mozkový perfuzní tlak) dále k vzestupu SVR (systemic vascular resistence - systémová vaskulární rezistence) společně se signifikantním vzestupem krevního tlaku, normalizací srdečního indexu (CI) a snížení potřeby katecholaminů.(17) Systém MARS se ukázal jako účinný v ovlivnění průtoku krve ledvinami, který signifikantně stoupá, zatímco klesá plazmatická koncentrace reninu. Výsledkem je zlepšení renálních funkcí a vzestup diurézy. Tento přístroj byl již v České republice terapeuticky použit. Prometheus (Fresenius Medical Care AG, Bad Homburg, Německo). Principem eliminační techniky u tohoto systému je modifikovaná frakcionovaná plazmatická separace a adsorpce (FPSA). Substance vázané na albumin jsou tímto systémem odstraňovány z krve přímo pomocí adsorbérů. Skládá se z dialyzačního přístroje (FMC 48H) rozšířeného o modul pro frakcionovanou plazmatickou separaci s albuminovým filtrem a 2 adsorbery. Přístroj pracuje bez nutnosti náplně přístroje albuminem, lze na něm samostatně provádět i dialýzu.(18) Metoda, pomocí které se krev čistí ze substancí vázaných na albumin, vychází z frakcionované plazmatické separace a adsorpce.(19) Eliminační systém se skládá jednak z Albu flow filtru s polysulfonovou membránou propouštějící molekuly do 25kD včetně albuminu (albumin má velikost molekuly 68 kd). Ten propustí plazmatickou frakci obsahující albumin do dalšího okruhu, kde prochází přes neutrální pryskyřičný adsorbér Prometh 1 adsorbující žlučové kyseliny, aromatické aminokyseliny, fenolické substance a toxiny a iontový výměník Prometh 2 se styren-divinylbenzen kopolymerem s prostorovou sítí 1 µm, který vychytá negativně nabité ligandy (nekonjugovaný bilirubin). Tímto způsobem jsou z plazmy odstraněny toxiny vázané na albumin. Ve vodě rozpustné substance (amoniak) jsou odstraňovány dialýzou plné krve. 14

15 Tento přístroj je používán v praxi zhruba sedm let. Podle výsledků studie, která porovnávala extrakční kapacitu přístroje MARS a Prometheus, došlo k výraznější redukci plazmatických hladin bilirubinu, amoniaku a urey při použití přístroje Prometheus. Prometheus se rovněž ukázal jako účinnější v odstraňování substancí vázaných na proteiny v porovnání se systémem MARS. Pilotní studie prokázala zlepšení jaterní encefalopatie pomocí FPSA. Naopak pouze při použití MARS bylo zaznamenáno zlepšení hemodynamických parametrů systémového krevního tlaku a vaskulární resistence, které korelovalo s poklesem reninové aktivity a zlepšením renálních funkcí. V klinické praxi se na začátku terapie akutního jaterního selhání provádí FPSA eliminace často, v případě nutnosti i denně. Postupně, po stabilizaci stavu, přibližně 2 3x týdně do reparace jaterní tkáně nebo transplantace. Doba trvání kúry je dána adsorpční kapacitou, která v čase klesá. Doba trvání je softwarově upravena na dobu až 1 hodin, kúru lze případně ještě prodloužit. Základní nastavení průtoků pro terapii je ml/min pro krevní pumpu a o 5% vyšší průtok pro sekundární plazmatický okruh. Jako optimální antikoagulace se ukázala regionální citrátová antikoagulace, u které bylo prokázáno mnohem méně komplikací v porovnání se systémovou antikoagulací heparinem. Velkou výhodou přístroje Prométheus je možnost současné náhrady funkce jater i ledvin (součástí eliminace je i hemodialýza), častá kombinace jaterního selhání se selháním ledvin a rozvojem hepatorenálního syndromu byla již zmiňována. Mezi kontraindikace FPSA eliminace patří nekontrolovatelné krvácení, DIC a výrazná trombocytopenie, dále významná hemodynamická nestabilita nebo septikémie. Tyto kontraindikace jsou jen relativní, indikace FPSA závisí především na klinickém stavu pacienta. 15

16 Obr.1 schémata systémů (2) Hypotézy a cíle studie Pozitivní terapeutický vliv FPSA na pacienty s jaterním selháním je způsoben nejen snížením hladin koncových metabolitů (urea, kreatinin, amoniak, bilirubin), ale i ovlivněním hladin cirkulujících markerů zánětu a endotoxinů uvolněných v souvislosti s nekrózou jaterní tkáně podílejících se na SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome syndrom systémové zánětlivé odpovědi) a vedoucích k MODS a MOF (Multiple Organ Failure multiorgánové selhání) touto eliminační metodou. Lze předpokládat, že dochází k neselektivnímu vychytávání nejen pro-, ale i protizánětlivých substancí, jako k němu dochází i u jiných adsorpčních metod. (21,22,23) 16

17 Předpokládáme, že vzhledem k neselektivitě této adsorpční metody, ovlivňuje FPSA koncentrace celé řady tkáňových působků, které hrají důležitou roli jednak pro průběh onemocnění, nebo slouží jako důležité diagnostické markery. Cílem studie bylo zjistit, do jaké míry ovlivňuje terapie FPSA hladiny mediátorů zánětu (CRP a PCT) a markerů regenerace jaterních buněk (HGF, α1fetoprotein).(24) Plazmatické hladiny těchto mediátorů slouží jako důležité laboratorní ukazatele a hrají klíčovou roli v celkovém terapeutickém přístupu k nemocnému. Znalost dynamiky markerů regenerace a zánětu (IL 1a, 6, 8, 1, 12, 18, TNF α, HGF, α1fetoprotein) je důležitá nejen pro sledování efektu léčby, ale i pro odhalování pacientů, u kterých může dojít ke spontánní regeneraci jater bez nutnosti transplantace. Metody Klinická studie probíhala v letech 25 29, byla posouzena etickou komisí. Do sledovaného souboru bylo zařazeno 11 pacientů se selháním jater splňující kritéria k zařazení na čekací listinu k transplantaci jater. Podmínkou zařazení do studie byl podpis srozumitelného informovaného souhlasu s terapeutickým postupem a zařazením do studie. V rámci terapie selhání jater byly u všech sledovaných pacientů prováděny eliminační kúry na přístroji Prometheus za použití regionální citrátové antikoagulace, hodnoceny byly terapie trvající 5 12 hodin. Nejkratší interval mezi jednotlivými kúrami byl 48 hodin. Při zařazení na čekací listinu k OLT, tj. před zahájením první eliminační kúry FPSA, bylo nejprve u všech nemocných provedeno vyšetření clearance indocyaninové zeleně na přístroji LiMON. Neinvazivní měření clearence ICG je založeno na transkutánní pulzní denzitometrii (LiMON Pulsion). ICG v dávce,5 mg/kg (event.,25 mg/kg) je pacientovi podána do periferní žíly. Vlastní měření trvá 1-15 minut, sledován je pokles plazmatické koncentrace ICG v čase. Pro zjednodušení numerického vyjádření clearence je počáteční plazmatická koncentrace ICG normalizována jako 1% a negativní sklon linie graficky znázorňující její pokles v čase popisován v procentech změny v čase. Nazývá se hodnotou K, která vyjadřuje vlastní rychlost mizení plazmatické koncentrace ICG (PDR ICG ). U každého pacienta byly stanoveny hodnoty PDR a RR. PDR (plasma disappereance rate of ICG) je matematicky procentuální podíl podaného množství ICG, které je eliminováno z krevního oběhu v průběhu jedné minuty, normální hodnota je %/min a RR 15 (retention rate of ICG extrapolated to 15min) je míra retence ICG extrapolovaná k 15 minutám s normální hodnotou -1%. (25,26) 17

18 Před zahájením a během procesu FPSA byli všichni nemocní stejným způsobem klinicky i laboratorně monitorováni. Z klinických parametrů bylo prováděno skórování APACHE II, SOFA, Child-Pugh, sledována byla encefalopatie (čtyřstupňová škála), případně ICP, oběhové parametry (tepová frekvence, krevní tlak, v případě monitorování srdečního výdeje i CI, SVRI) a dávka katecholaminů (noradrenalin). K získání laboratorních dat byly před zahájením, v tříhodinových intervalech během terapie (:15h, 3h, 6h, 9h a po skončení eliminační procedury), odebírány vzorky venózní krve pacientů (á 9 ml), z nichž bylo bezprostředně po odběru odstředěním izolováno a zmraženo krevní sérum. Ve stejném časovém harmonogramu (intervaly :15, 3h, 6h, 9h a 12h) byly během eliminační procedury odebírány vzorky (á 5 ml) ze sekundárního okruhu přístroje Prometheus za Albu-flow filtrem a za oběma adsorbéry (P1, P2). Z nich byla izolována plazma a uchována do konečného zpracování v mrazícím boxu při teplotě 4 C. Ve všech odebraných vzorcích séra od pacientů a plazmy z přístroje byly metodou ELISA stanovovány sérové hladiny chemokinů (IL 1a, IL 6, IL8, IL 1, IL 12, IL18, TNF α, HGF a α1fetoprotein), dále hodnoty PCT a CRP. Pro simultánní detekci koncentrací zvolených cytokinů (IL 1a, IL 6,IL 8, IL 1, 1L12,1L 18, HGF a TNF α) byl použit Luminex-based xmap multiplex bead system (RD Systems, Minneapolis, USA. Technické provedení imunologické reakce bylo provedeno podle návodu výrobce. Barevně označené mikročástice nesoucí specifické protilátky proti hledaným cytokinům byly nejprve inkubovány s krevním sérem pacienta. Po odmytí nenavázaných antigenů byla směs protilátek specifických pro hledané substance rozdělena do reakčních jamek. Následovalo další promytí jamek, které odstranilo nenavázanou biotinylovanou protilátku a následně byl přidán konjugát streptavidinphycoerythrin (SAPE), který se specificky váže na biotinylované detekční protilátky. Po posledním promytí byly mikročástice resuspendovány ve standartním pufru PBS (Phosphate Buffered Saline). Fluorescence imunočástic byla měřena přístrojem Luminex1 IS 2,3 a hodnocena příslušným software, za pomoci standardních křivek získaných analýzou lidských rekombinantních cytokinů. Procalcitonin byl stanovován z krevního séra imunosoupravou Elecsys BRAHMS PCT (na základě elektrochemiluminiscenčního imunostanovení ECLIA ) pro in vitro stanovení PCT v lidském séru a plazmě. Před a po skončení eliminační procedury byly u sledovaných pacientů stanoveny laboratorní parametry AT III, sérový bilirubin přímý i nepřímý, hladiny AST, ALT, laktátu, amoniaku, CRP, albuminu. Laboratorní stanovování bylo prováděno na přístrojích Architect c 16 Abbott Laboratories, Abbott Park, Illinois, USA. Vzhledem k očekávané malé frekvenci nemocných s ASJ nebylo možno vytvořit kontrolní (neintervenční) skupinu. Pro alespoň rámcové porovnání vlivu léčby na transplantabilní období byla zpracována retrospektivní skupina pacientů zařazenými na čekací listinu transplantace jater před zahájením studie v desetiletém rozmezí ( ). 18

19 Analýza a statistické zpracování dat Hodnoty sérových koncentrací každé sledované látky před a po terapii byly vyjádřeny jako průměry +/- směrodatná odchylka (v případě nerovnoměrného rozložení dat jako medián) pro každý čas a místo v okruhu. Změna plazmatických koncentrací v čase byla graficky znázorněna pomocí krabicových grafů tak, že pro každou sledovanou látku byla průměrná koncentrace pro každý čas a místo vynesena osu y proti času. Statistické zhodnocení změn kinetiky sérových a plazmatických koncentrací sledovaných cytokinů, biochemických testů a klinických dat v průběhu jednotlivých léčebných procedur bylo provedeno metodou párových t-testů a neparametrických testů Mann- Whitney. Statistické zpracování dat bylo provedeno pomocí programu Statistica v.8 (StatSoft). Výsledky Do historické skupiny 1 let před zahájením terapie přístrojem Prométheus ( ) bylo zařazeno celkem 31 pacientů splňujících kritéria pro zařazení na čekací listinu k transplantaci jater. U 22 z nich byla transplantace provedena. Jednalo se o 5 mužů a 17 žen, průměrný věk těchto pacientů byl 26,9 ± 11,7 let, na čekací listině strávili v průměru 2,68 dní. 6 pacientů po transplantaci jater zemřelo, průměrná doba jejich přežití byla 11,2 dne. 6 pacientů zemřelo po zařazení na WL v době čekání na vhodný štěp (1 muž a 5 žen, průměrný věk 26,7 ± 12,3 let). Tito nemocní strávili na čekací listině v průměru 2,5 dní. 3 pacienti byli z čekací listiny vyřazeni (1 muž a 2 ženy, průměrný věk 32,6 ±7,8 let), v průměru po 2,7 dnech od zařazení. Experimentální skupinu tvořilo 11 pacientů (3 muži a 8 žen), jejich průměrný věk byl 39,6 ± 12,1 roku, medián 37 let. Celkem bylo provedeno 37 terapeutických kúr (průměr 3,4 ± 3,8, medián 2, na pacienta. Doba trvání jedné kúry byla 1,9 ± 2, hodiny. Průměrná doba strávená na čekací listině těchto pacientů byla 7,5 ± 8,1 dne, medián 4,5 dne. Transplantace byla provedena u 9 z nich, 1 x došlo k spontánní reparaci jaterních funkcí, 1 pacient zemřel. Podíl diagnóz je zobrazen v grafu č.1, porovnání doby na čekací listině je zobazeno v grafu 2. Klinický stav nemocných experimentální skupiny byl monitorován pomocí vybraných parametrů. Závažnost jejich jaterní dysfunkce byla hodnocena pomocí Child-Pugh a MELD skóre. Průměrná hodnota CHild-Pugh skóre pacientů zařazených na WL byla 12,8 ±,8 bodu, průměrná 19

20 hodnota jejich MELD score 29,3 ± 4,1 bodu. Před první kúrou FPSA byla u zařazených pacientů vyšetřena clearance indocyaninové zeleně (test LiMON) s výslednou průměrnou hodnotou PDR 5,1 ± 1,9 %/min a R15 48, ± 11,9 %/min. (Tab. 4) Celkový stav sledovaných pacientů byl rovněž zhodnocen pomocí skórovacích systémů závažnosti onemocnění SOFA a APACHE II. Průměrná hodnota vstupní hodnota sledované skupiny APACHE II skóre byla 14,2 ± 8,1, SOFA před každou kúrou 12,7 ± 5,6 (Tab. 5) Před zahájením a po proběhlé terapii FPSA byl v rámci sledování neurologického stavu nemocných zařazených do experimentální skupiny zaznamenáván stupeň encefalopatie, v případě nutnosti UPV a sedace byla monitorována hodnota ICP. Před zahájením FPSA byl průměrný stupeň encefalopatie pacientů (n = 5) 1,47 ± 1,35 a po skončení 1,21 ± 1,4, rozdíl těchto hodnot dosahuje statistické významnosti (p,5). Průměrná hodnota ICP u pacientů (n = 6) před FPSA byla 1,7 ± 7,7 mmhg a po skončení 11, ± 7, mmhg, tyto hodnoty však nejsou statisticky rozdílné. Výsledky ukazují, že terapie FPSA zlepšila neurologický stav (průběh encefalopatie) pacientů s akutním jaterním selhání zařazených na WL k transplantaci jater. (Grafy 3, 4) Stejným způsobem byly u sledovaných pacientů monitorovány parametry hemodynamiky, a to TK, TF, CVP, CI, SVRI a dávka katecholaminů (noradrenalin). Průměrná hodnota MAP před zahájením FPSA byla 84,8 ± 13, mmhg a po skončení 87,4 ± 12,5 mmhg, TF před FPSA 9,6 ± 11,3 t/min a po skončení 87,4 ± 15,9 t/min. Průměrná hodnota CVP před zahájením FPSA byla 7,3 ± 4,1 mmhg a po skončení 7,9 ± 3,9 mmhg, CI před FPSA 3,8 ± 1,1 l/min/m 2 a po skončení 3,5 ± 1, l/min/m 2, průměrná SVRI před FPSA byla 1684 ± 69 dyn.s.cm -5.m -2 a po skončení 1912 ± 98 dyn.s.cm -5.m -2. Dávka noradrenalinu za účelem podpory krevního oběhu před zahájením FPSA v průměru,18 ±,55 µg/kg/min a po skončení terapie FPSA,1 ±,22 µg/kg/min. Naše výsledky neprokázaly statisticky významný efekt terapie FPSA na hemodynamiku, ani jeden ze sledovaných hemodynamických parametrů nebyl po proběhlé terapii statisticky významně změněn. (Grafy 5-1) Hlavním cílem této studie bylo sledování clearance cytokinů a toxických tkáňových působků uvolňovaných v souvislosti s poškozením hepatocytů (IL, TNFα), které hrají důležitou roli v celkovém průběhu onemocnění, pomocí eliminační metody FPSA. Dále byl zkoumán vliv FPSA na koncentrace laboratorních markerů zánětu (PCT, CRP) a regenerace jaterní tkáně (HGF, AFP), jejichž sledování má klíčový význam pro další terapeutický přístup k pacientovi, případné zkreslení těchto hodnot účinkem FPSA rozhodně nelze zanedbat. Sérové koncentrace (IL 1a, IL 6, IL8, IL 1, IL 12, IL18, TNF, HGF AFP, PCT a CRP byly stanoveny před zahájením a po skončení terapie FPSA. Sérové hladiny IL 1a, IL 12, IL18 byly ve fyziologických mezích. Sérová koncentrace IL-6 před zahájením FPSA byla v průměru 589,5 ± 2192, medián 21,1 pg/ml a po skončení 796,5 ± 356,8 medián 2,2 pg/ml, hodnota IL-8 před FPSA 47, ± 1466,8 medián 9,3 pg/ml a po 115,9 ± 87,2 medián 92,8 pg/ml, a hodnota IL-1 před FPSA 27,8 ± 79,3 medián 8,3 pg/ml a po skončení 1,8 ± 1,8 medián 2

Akutní selhání jater a podpůrné systémy

Akutní selhání jater a podpůrné systémy Akutní selhání jater a podpůrné systémy Jaterní selhání akutní- klinický syndrom s rychlým vývojem poruchy syntetické funkce jater se závažnou koagulopatií chronické /chronická jaterní insuficience/ s

Více

Jaterní selhání -upto date2013. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

Jaterní selhání -upto date2013. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Jaterní selhání -upto date2013 Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum akutní selhání jater (ASJ) chronické onemocnění jater acute-on-chronic liver failure(aclf) ikterus jaterní encefalopatie koagulopatie

Více

Co mám dělat v případě refrakterního selhání jater. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

Co mám dělat v případě refrakterního selhání jater. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Co mám dělat v případě refrakterního selhání jater Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum akutní selhání jater (ASJ) chronické onemocnění jater acute-on-chronic liver failure (ACLF) ikterus jaterní encefalopatie

Více

Acute-on-chronic liver failure: definice, patofyziologie, terapeutické možnosti. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

Acute-on-chronic liver failure: definice, patofyziologie, terapeutické možnosti. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Acute-on-chronic liver failure: definice, patofyziologie, terapeutické možnosti Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum akutní selhání jater akutní selhání nasedající na chronické end-stage liver failure

Více

Náhrada funkce ledvin u kriticky nemocných: co často opomíjíme aneb jaké si může vzít intenzivista poučení od nefrologa

Náhrada funkce ledvin u kriticky nemocných: co často opomíjíme aneb jaké si může vzít intenzivista poučení od nefrologa Náhrada funkce ledvin u kriticky nemocných: co často opomíjíme aneb jaké si může vzít intenzivista poučení od nefrologa Doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D. JIP I. interní klinika LFUK a FN Plzeň krouzecky@fnplzen.cz

Více

Prometheus v léčbě jaterního selhání u dětí

Prometheus v léčbě jaterního selhání u dětí Prometheus v léčbě jaterního selhání u dětí M. Hladík, T. Zaoral, M. Nowaková Klinika dětského lékařství Příčiny akutního selhání jater u dětí Příčiny Infekce Léky jako toxiny Kardiovaskulární u novorozenců

Více

Jak postupovat, když selhávají játra. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

Jak postupovat, když selhávají játra. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Jak postupovat, když selhávají játra Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum ikterus jaterní encefalopatie koagulopatie hyperkinetická cirkulace hepatorenální syndrom sklon k infekci, MODS Pacient s jaterním

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

Přístrojová podpora akutně selhávajích jater: současnost a budoucnost. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

Přístrojová podpora akutně selhávajích jater: současnost a budoucnost. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Přístrojová podpora akutně selhávajích jater: současnost a budoucnost Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Náhrada funkce jater Klíčová úloha v intermediárním a energetickém metabolismu Metabolismus

Více

Úvodní tekutinová resuscitace

Úvodní tekutinová resuscitace Úvodní tekutinová resuscitace Jiří Žurek Klinika dětské anesteziologie a resuscitace LF MU, FN Brno Tekutinová resuscitace první hodina začátek rychlý bolus 20ml/kg ¹: - izotonický krystaloid nebo 5%

Více

EPOSS - co jsme (možná) dosud nevěděli? EPOSS lessons learned

EPOSS - co jsme (možná) dosud nevěděli? EPOSS lessons learned EPOSS - co jsme (možná) dosud nevěděli? EPOSS lessons learned M. Matějovič on behalf of EPOSS investigators Projekt EPOSS (Data-based evaluation and prediction of outcome in severe sepsis) multicentrický

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha Humorální imunita Nespecifické složky M. Průcha Humorální imunita Výkonné složky součásti séra Komplement Proteiny akutní fáze (RAF) Vztah k zánětu rozdílná funkce zánětu Zánět jako fyziologický kompenzační

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM 1971 Combes poprvé popsal membranózní glomerulonefritidu asociovanou s HBV infekcí (depozita imunokomplexů) Různé typy glomerulární

Více

Agresivní léčba nemocných s oběhovým šokem v PNP na základě monitorace sérového laktátu úvodní výsledky randomizované prospektivní studie

Agresivní léčba nemocných s oběhovým šokem v PNP na základě monitorace sérového laktátu úvodní výsledky randomizované prospektivní studie Agresivní léčba nemocných s oběhovým šokem v PNP na základě monitorace sérového laktátu úvodní výsledky randomizované prospektivní studie Sviták R. 1,2, Chytra I. 2, Bosman R. 2, Beneš J. 2, Kasal E. 2,

Více

Karbapenemy v intenzivní péči K. Urbánek

Karbapenemy v intenzivní péči K. Urbánek Karbapenemy v intenzivní péči K. Urbánek Ústav farmakologie Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc Rozdělení Skupina I Skupina II ertapenem, panipenem, tebipenem omezený účinek

Více

Klinické a hemodynamické parametry léčby

Klinické a hemodynamické parametry léčby Klinické a hemodynamické parametry léčby Jiří Žurek Klinika dětské anesteziologie a resuscitace LF MU, FN Brno První hodina = základní, neodkladná opatření (Emergency Room) Cíle: udržení nebo obnovení

Více

Hepatorenálnísyndrom. Eva Kieslichová

Hepatorenálnísyndrom. Eva Kieslichová Hepatorenálnísyndrom Eva Kieslichová Critical Care 2012 Příčiny dysfunkce ledvin u pacientů s cirhózou jater hepatorenální syndrom (HRS) infekce hypovolémie nitrobřišní hypertenze poškození parenchymu

Více

Epistaxe Jaká je role anesteziologa?

Epistaxe Jaká je role anesteziologa? Epistaxe Jaká je role anesteziologa? Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové Jitka Schreiberová

Více

Nitrolební hypertenze kazuistika

Nitrolební hypertenze kazuistika Nitrolební hypertenze kazuistika Radovan Uvízl Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Kurzy v sekcích Teoretické vědy; 33 Diagnostické obory a neurovědy; 16 Chirurgické vědy; 17 Interní lékařství; 35

Více

OR (odds ratio, poměr šancí) nebo též relativní riziko RR. Validita vyšetření nádorových markerů. Validita (určuje kvalitu testu)v % = SP/ SP+FP+FN+SN

OR (odds ratio, poměr šancí) nebo též relativní riziko RR. Validita vyšetření nádorových markerů. Validita (určuje kvalitu testu)v % = SP/ SP+FP+FN+SN Validita vyšetření nádorových markerů v rámci požadavků správné laboratorní práce Preanalytická fáze vyšet etřování sérových nádorových markerů (TM) Základní předpoklady správného užití TM: nádorové markery

Více

Transplantace jater pro erythropoetickou protoporfýriivýznam adekvátní biliární drenáže

Transplantace jater pro erythropoetickou protoporfýriivýznam adekvátní biliární drenáže Transplantace jater pro erythropoetickou protoporfýriivýznam adekvátní biliární drenáže J. Šperl, S. Fraňková, M. Jirsa, I. Subhanová, L. Vítek, P. Martásek, M. Adamec, P. Trunečka, J. Špičák Institut

Více

Hepatorenální syndrom. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

Hepatorenální syndrom. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Hepatorenální syndrom Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Hepatorenální syndrom (HRS) - definice funkční poškození ledvin s absencí histologických změn v ledvinách a zachovanou tubulární renální funkcí

Více

PROMÉTHEUS EFEKTIVNÍ PODPORA PŘI AKUTNÍM SELHÁNÍ JATER EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE NA VELKÉM LABORATORNÍM ZVÍŘETI

PROMÉTHEUS EFEKTIVNÍ PODPORA PŘI AKUTNÍM SELHÁNÍ JATER EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE NA VELKÉM LABORATORNÍM ZVÍŘETI ROČNÍK LXXVII, 2008, č. 3 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY 85 PROMÉTHEUS EFEKTIVNÍ PODPORA PŘI AKUTNÍM SELHÁNÍ JATER EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE NA VELKÉM LABORATORNÍM ZVÍŘETI 1,2 Miroslav RYSKA, 2,3 Eva LÁSZIKOVÁ,

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Problematika edému u intracerebrálních hemoragií

Problematika edému u intracerebrálních hemoragií Problematika edému u intracerebrálních hemoragií Vítková E., Krajíčková D. Komplexní cerebrovaskulární centrum Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Epidemiologie ICH Ø 15% všech CMP Ø 30% u asiatů

Více

BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER

BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER S. Fraňková, E. Kieslichová, P. Píza, O. Viklický, L. Janoušek, P. Trunečka, J. Špičák Transplantcentrum IKEM Praha Polycystická choroba

Více

Citrátová antikoagulace u jaterního poškození a v šokových stavech. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

Citrátová antikoagulace u jaterního poškození a v šokových stavech. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Citrátová antikoagulace u jaterního poškození a v šokových stavech Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum 5.3: Anticoagulation Kidney Int Suppl 2012,2: 8-12 metabolismus citrátu: funkční jaterní parenchym

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

Algoritmus přežití sepse

Algoritmus přežití sepse Algoritmus přežití sepse Elena Krátka Jan Mayer Školitel : MUDr. Lukáš Breyer Sepse je SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome) z infekční příčiny * tj. systémová zánětlivá odpověď na infekční inzult,

Více

Akutní selhání jater: konzervativní a transplantační léčba v roce 2010. E. Kieslichová, Transplantcentrum

Akutní selhání jater: konzervativní a transplantační léčba v roce 2010. E. Kieslichová, Transplantcentrum Akutní selhání jater: konzervativní a transplantační léčba v roce 2010 E. Kieslichová, Transplantcentrum Akutní Selhání Jater - definice náhlé, závažné poškození funkce jater bez předchozího jaterního

Více

Srovnání antikoagulace pomocí heparinu a citrátu při CVVHD u kriticky nemocných dětí

Srovnání antikoagulace pomocí heparinu a citrátu při CVVHD u kriticky nemocných dětí Srovnání antikoagulace pomocí heparinu a citrátu při CVVHD u kriticky nemocných dětí Tomáš Zaoral 1, Michal Hladík 1, Jana Zapletalová 2, Bořek Trávníček 1 1Odd. dětské intenzivní resuscitační péče, Dětská

Více

ESA - erytropoézu stimulující agens a jejich použití v klinické praxi

ESA - erytropoézu stimulující agens a jejich použití v klinické praxi ESA - erytropoézu stimulující agens a jejich použití v klinické praxi T. Kotulák Klinika anestezie a resuscitace, IKEM, Praha a 1. LF UK a VFN, Praha etiologie ICU anémie anémie kritických stavů je častý

Více

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Symposium ČTS Zařazování na čekací listinu k transplantaci ledviny Praha 26.10.2005 Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Ondřej Viklický Klinika nefrologie,

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Kam jsme se posunuli v nefrologii kritických stavů? hepatorenální syndrom

Kam jsme se posunuli v nefrologii kritických stavů? hepatorenální syndrom Kam jsme se posunuli v nefrologii kritických stavů? hepatorenální syndrom Eva Kieslichová ČSIM 2015 Hepatorenální syndrom - HRS u pacientů s cirhózou, portální hypertenzí a ascitem popisován i u akutního

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

C buňky štítné žlázy secernují PCT o 116 aminokyselinách. Dipeptidázy odštěpí rychle 2 z nich, cirkuluje PCT o 114 AK. Další štěpení uvolní

C buňky štítné žlázy secernují PCT o 116 aminokyselinách. Dipeptidázy odštěpí rychle 2 z nich, cirkuluje PCT o 114 AK. Další štěpení uvolní Prokalcitonin vývoj názorů na interpretaci A. Kazda, H. Brodská ÚKBLD, 1. LF a VFN, Praha C buňky štítné žlázy secernují PCT o 116 aminokyselinách. Dipeptidázy odštěpí rychle 2 z nich, cirkuluje PCT o

Více

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči Marek Protuš Sepsis - 3 Sepse je definovaná jako život ohrožující orgánová dysfunkce způsobená dysregulovanou odpovědí

Více

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY IPGE 1 INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN PŘEDMĚT NEODKLADNÉ (A INTENZIVNÍ) PÉČE stavy, které vyvolávají ohrožení života a zdraví postiženého

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Patofyziologické mechanismy šoku Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Šok Klinický syndrom projevující

Více

Kdy přistupujeme k monitoraci hemodynamiky

Kdy přistupujeme k monitoraci hemodynamiky Monitorace hemodynamiky na KARIM FN Brno Novotný Zdeněk, DiS ORIM II, KARIM FN Brno Kdy přistupujeme k monitoraci hemodynamiky Monitorace hemodynamiky slouží ke sledování a vyhodnocování údajů z kardivaskulárního

Více

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc ZÁNĚT - osnova Obecná charakteristika zánětu Klasifikace zánětu: podle průběhu podle příčiny podle patologicko-anatomického obrazu Odpověď

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

Stanovení cytokinů v nitrooční tekutině pomocí multiplexové xmap analýzy

Stanovení cytokinů v nitrooční tekutině pomocí multiplexové xmap analýzy Stanovení cytokinů v nitrooční tekutině pomocí multiplexové xmap analýzy Sobotová M. 1, Hecová L. 1, Vrzalová J. 2, Rusňák Š. 1, Říčařová R. 1, Topolčan O. 2 1. Oční klinika FN a LF UK Plzeň přednosta:

Více

Extrakorporální oxygenace a CO 2 eliminace u respirační insuficience

Extrakorporální oxygenace a CO 2 eliminace u respirační insuficience Extrakorporální oxygenace a CO 2 eliminace u respirační insuficience Stibor B. ICU, Landesklinikum Baden bei Wien, Austria Extrakorporální oxygenace a CO 2 eliminace u respirační insuficience no conflict

Více

HEPATORENÁLNÍ SYNDROM. Jiří Horák I. interní klinika 3. LF UK a FNKV Praha

HEPATORENÁLNÍ SYNDROM. Jiří Horák I. interní klinika 3. LF UK a FNKV Praha HEPATORENÁLNÍ SYNDROM Jiří Horák I. interní klinika 3. LF UK a FNKV Praha DEFINICE HRS je funkční renální selhání prerenálního typu u nemocných s jaterní cirhózou, portální hypertenzí a ascitem Typ I HRS

Více

SEPSE. Český Krumlov, 2010 DIAGNOSTIKA A TERAPIE. Sepse. Definice. Epidemiologie. Diagnostika. Terapie. Odkazy. SIRS Sepse

SEPSE. Český Krumlov, 2010 DIAGNOSTIKA A TERAPIE. Sepse. Definice. Epidemiologie. Diagnostika. Terapie. Odkazy. SIRS Sepse SEPSE DIAGNOSTIKA A TERAPIE Dušan Merta Český Krumlov, 2010 OBSAH 1 DEFINICE 2 EPIDEMIOLOGIE 3 DIAGNOSTIKA 4 TERAPIE 5 ODKAZY DEFINICE klinika klinické studie bakteriemie, septikemie, sepse, septický syndrom,

Více

Aspartátaminotransferáza (AST)

Aspartátaminotransferáza (AST) 1 Aspartátaminotransferáza (AST) AST je buněčný enzym přítomný v řadě tkání, jako jsou srdce, kosterní svaly, ledviny, mozek, játra, pankreas či erytrocyty. Vyskytuje se ve dvou izoformách, cytoplazmatické

Více

HFOV v dětské resuscitační péči

HFOV v dětské resuscitační péči HFOV v dětské resuscitační péči Pavlíček P. Klinika anesteziologie a resuscitace 2.LF a IPVZ FN v Motole, Praha HFOV historie 1980 : první 3100 A vyvinutý v Sant Antonio, TX 1984 : první neonatální studie

Více

Globální respirační insuficience kazuistika

Globální respirační insuficience kazuistika Globální respirační insuficience kazuistika Radovan Uvízl Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

Houbařská sezóna. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

Houbařská sezóna. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Houbařská sezóna Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum hepatotoxický syndrom (muchomůrka zelená, bílá, jízlivá, jarní, ucháč) nefrotoxický syndrom (pavučinec) neurotoxický syndrom (muchomůrka tygrovaná,

Více

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové https://classconnection.s3.amazonaws.com/704/flashcards/586704/png/nephron_21310775203102.png https://publi.cz/books/151/10.html Glomerulopatie

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Chyby a omyly při dávkování antibiotik v intenzivní péči

Chyby a omyly při dávkování antibiotik v intenzivní péči Chyby a omyly při dávkování antibiotik v intenzivní péči Chytra I. ARK FN Plzeň Chyby a omyly při dávkování antibiotik v intenzivní péči Příčiny Farmakodynamické a farmakokinetické vlastnosti antibiotik

Více

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý CDT a další laboratorní markery používan vané v našem zařízen zení při objektivizaci abusu a efektivity léčby MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý Nejčastější užívané markery CDT GGT AST/ALT MCV Méně

Více

R A P I D EARLY ADMINISTRATION OF ACTIVATED FACTOR VII IN PATIENTS WITH SEVERE BLEEDING ZÁZNAM SUBJEKTU HODNOCENÍ (CRF) Číslo centra.

R A P I D EARLY ADMINISTRATION OF ACTIVATED FACTOR VII IN PATIENTS WITH SEVERE BLEEDING ZÁZNAM SUBJEKTU HODNOCENÍ (CRF) Číslo centra. R A P I D EARLY ADMINISTRATION OF ACTIVATED FACTOR VII IN PATIENTS WITH SEVERE BLEEDING ZÁZNAM SUBJEKTU HODNOCENÍ (CRF) Číslo centra Číslo pacienta Iniciály pacienta VÝBĚR A VYŘAZENÍ PACIENTŮ Kritéria

Více

1. Poruchy glomerulární filtrace

1. Poruchy glomerulární filtrace LEDVINY 1. Poruchy glomerulární filtrace 2. Nefrotický syndrom 3. Poruchy činnosti tubulů 4. Oligurie, polyurie 5. Nefrolithiasis 6. Průtok krve ledvinou a jeho poruchy 7. Akutní selhání ledvin 8. Chronické

Více

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové JATERNÍ CIRHÓZA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové (http://www.fotosearch.cz/lif001/9960f_hr/) (http://fblt.cz/skripta/ix-travici-soustava/5-jatra-a-biotransformace-xenobiotik/) http://loadmedical.com/video-medizin-leber-glissonschetrias-lebersinusoide-blut-zentralvene-venahepatica

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

Vrozené trombofilní stavy

Vrozené trombofilní stavy Vrozené trombofilní stavy MUDr. Dagmar Riegrová, CSc. Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské fakultě a Fakultě zdravotnických

Více

Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum 2 5% tělesné hmotnosti 25 30% srdečního výdeje játra obsahují 10-15% celkového krevního objemu játra hepatocyty

Více

Metody testování humorální imunity

Metody testování humorální imunity Metody testování humorální imunity Co je to humorální imunita? Humorální = látková Buněčné produkty Nespecifická imunita příklady:» Lysozym v slinách, slzách» Sérové proteiny (proteiny akutní fáze)» Komplementový

Více

Ječmínková R., Ječmínek V., Jelen S., Foldyna J.; Bílek, J. Masivní transfúzní protokol a co dál?

Ječmínková R., Ječmínek V., Jelen S., Foldyna J.; Bílek, J. Masivní transfúzní protokol a co dál? Ječmínková R., Ječmínek V., Jelen S., Foldyna J.; Bílek, J. Masivní transfúzní protokol a co dál? Život ohrožující krvácení - ŽOK 2.nejčastější příčina úmrtí u těžkých traumat Vedoucí příčina potencionálně

Více

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP.

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. Sviták R., Bosman R., Vrbová M., Tupá M. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Krvácení Úrazové Neúrazové GIT, aneurysmata velkých tepen, komplikace těhotenství

Více

Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs)

Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs) Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs) Richard Rokyta Kardiologické oddělení Komplexní kardiovaskulární centrum FN Plzeň, LFUK Plzeň Systolické srdeční selhání (HF-REF) CHF

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

ECMO u dětí výsledky za 5 let. V.Vobruba Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK ECMO centrum VFN

ECMO u dětí výsledky za 5 let. V.Vobruba Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK ECMO centrum VFN ECMO u dětí výsledky za 5 let V.Vobruba Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK ECMO centrum VFN 2 3 4 Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) cardiopulmonary support in infancy. Bartlett

Více

Osud xenobiotik v organismu. M. Balíková

Osud xenobiotik v organismu. M. Balíková Osud xenobiotik v organismu M. Balíková JED-NOXA-DROGA-XENOBIOTIKUM Látka, která po vstřebání do krve vyvolá chorobné změny v organismu Toxické účinky: a) přechodné b) trvale poškozující c) fatální Vzájemné

Více

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Okruh základy imunologie 1. Buňky, tkáně a orgány imunitního

Více

Presepsin nový marker sepse. Kateřina Valošková OKB Nemocnice ve Frýdku-Místku XL.Den zdravotníků 2.6.2011

Presepsin nový marker sepse. Kateřina Valošková OKB Nemocnice ve Frýdku-Místku XL.Den zdravotníků 2.6.2011 Presepsin nový marker sepse Kateřina Valošková OKB Nemocnice ve Frýdku-Místku XL.Den zdravotníků 2.6.2011 Presepsin Presepsin = scd14-st = glykoprotein exprimovaný na povrchu membrány monocytů a makrofágů

Více

Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP

Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP V.Koblížek, V.Bartoš Plicníklinika FN a LF UK Hradec Králové Struktura přednášky Úvod Obecný popis metod Konkrétnívyužitíjednotlivých

Více

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY Pokud čtete tento text, pravděpodobně jste v kontaktu s odborníkem na léčbu mnohočetného myelomu. Diagnóza mnohočetného myelomu je stanovena pomocí četných laboratorních

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha 13.12.2004 Vnitřní prostředí Sestává z posuzování složení extracelulární tekutiny z hlediska izohydrie (= optimální koncentrace ph) izoionie (= optimální koncentrace

Více

AKUTNÍ POŠKOZENÍ LEDVIN PO OLT A JEHO DOPAD NA DLOUHODOBOU FUNKCI LEDVIN. Kieslichová E, Ročeň M, Merta D KARIP, Transplantcentrum

AKUTNÍ POŠKOZENÍ LEDVIN PO OLT A JEHO DOPAD NA DLOUHODOBOU FUNKCI LEDVIN. Kieslichová E, Ročeň M, Merta D KARIP, Transplantcentrum AKUTNÍ POŠKOZENÍ LEDVIN PO OLT A JEHO DOPAD NA DLOUHODOBOU FUNKCI LEDVIN. Kieslichová E, Ročeň M, Merta D KARIP, Transplantcentrum CKD po OLT At 5-year follow-up post-ltx, the incidence of CKD (defined

Více

Současné výsledky transplantací ledvin

Současné výsledky transplantací ledvin Současné výsledky transplantací ledvin MUDr. Tomáš Reischig transplantační nefrolog, I. interní klinika Úvod Není pochyb o tom, že transplantace ledviny je nejlepší léčebnou možností pro pacienty s chronickým

Více

Infekční endokarditida pravého srdce - endokarditida na trikuspidální chlopni. H. Línková III.interní kardiologická klinika FNKV a 3.

Infekční endokarditida pravého srdce - endokarditida na trikuspidální chlopni. H. Línková III.interní kardiologická klinika FNKV a 3. Infekční endokarditida pravého srdce - endokarditida na trikuspidální chlopni H. Línková III.interní kardiologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha Infekční endokarditida pravého srdce vrozené vady, stimulační

Více

(III.) Sedimentace červených krvinek. červených krvinek. (IV.) Stanovení osmotické rezistence. Fyziologie I - cvičení

(III.) Sedimentace červených krvinek. červených krvinek. (IV.) Stanovení osmotické rezistence. Fyziologie I - cvičení (III.) Sedimentace červených krvinek (IV.) Stanovení osmotické rezistence červených krvinek Fyziologie I cvičení Fyziologický ústav LF MU, 2015 Michal Hendrych, Tibor Stračina Sedimentace erytrocytů fyzikální

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

Podivuhodný příběh HES cesta od naděje k zavržení

Podivuhodný příběh HES cesta od naděje k zavržení Podivuhodný příběh HES cesta od naděje k zavržení K. Cvachovec KARIM 2.LF UK ve FN Motol Praha Možný střet zájmů V minulosti jsem obdržel honoráře za přednášky od firem B.Braun, Baxter a Kabi Fresenius

Více

Vyšetřování a léčba poruch acidobazické rovnováhy

Vyšetřování a léčba poruch acidobazické rovnováhy Vyšetřování a léčba poruch acidobazické rovnováhy Vladimír Soška Oddělení klinické biochemie Fyziologické hodnoty ABR Parametr Jednotka Normální meze Kritické hodnoty ph 7.35-7.45 < 7.1; > 7.6 pco 2 kpa

Více

EPOSS. Vstupní údaje 21.01.2011

EPOSS. Vstupní údaje 21.01.2011 EPOSS 21.01.2011 Vstupní údaje Příjem - demografická data (15149) Datum přijetí do nemocnice (dd.mm.rrrr) (37060) (datum) Splnění kritérií těžké sepse (dd.mm.rrrr hh:mm) (37061) (datum) Datum a čas přijetí

Více

P.Pavlík Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

P.Pavlík Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno Dobutamin versus levosimendan v intenzivní péči P.Pavlík Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno levosimendan N-{4-[(4R)-4-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3- yl]phenyl} hydrazonopropanedinitrile

Více

Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií. Bc. Lucie Zahradníková

Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií. Bc. Lucie Zahradníková Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií Bc. Lucie Zahradníková Bc. Věra Tomková FN Plzeň Neonatologie JIRP Hypoxicko ischemická encefalopatie (HIE) Nevratné poškození mozku - následek

Více

Autofagie a výživa u kriticky nemocného pacienta

Autofagie a výživa u kriticky nemocného pacienta Autofagie a výživa u kriticky nemocného pacienta Igor Satinský Nemocnice Havířov Mezioborová JIP Colours of Sepsis, Ostrava, 28.1.2015 Autofagie a výživa u kriticky nemocného pacienta Igor Satinský Nemocnice

Více

Diferenciální diagnostika šoku

Diferenciální diagnostika šoku Diferenciální diagnostika šoku Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM Šok - definice Selhání krevního oběhu - Nedostatečná utilizace kyslíku a energetických substrátů v tkáních - Selhávání orgánů - Smrt

Více