Využívání telefonie a datového přenosu pro služební účely

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využívání telefonie a datového přenosu pro služební účely"

Transkript

1 Využívání telefonie a datového přenosu pro služební účely Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova Pardubice Č. j. 194/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: Účinnost od: Platnost do: Box dokumentů Počet příloh: 4 1. Dohoda o srážkách ze mzdy k uspokojení závazků zaměstnance 2. Souhlas zaměstnance s poskytnutím a zveřejněním telefonního čísla pro účely komunikace v rámci organizace 3. Ceník mobilní a pevné telefonie 4. Seznam uživatelů telefonie v DM Zpracoval: Mgr. Bc. Alena Krabcová Dne: Podpis: Schválil: Mgr. Bc. Alena Krabcová Dne: Podpis: Předchozí úprava: Bez předchozí úpravy Interval revize: rok

2 OBSAH ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl.1 Obecná ustanovení... 3 Čl.2 Předmět a rozsah úpravy... 3 ČÁST DRUHÁ - TELEFONNÍ A DATOVÉ SLUŽBY... 4 Čl.3 Uživatelé telefonních a datových služeb... 4 Čl.4 DM jako uživatel telefonních a datových služeb... 4 Čl.5 Poskytovatelé soukromých telefonních čísel ve prospěch DM... 4 Čl.6 Uživatelé s delegovaným přístupem ke zřízeným službám organizace... 5 Čl.7 Práva a povinnosti uživatelů telefonie a datového přenosu... 5 Čl.8 Úhrada telefonie a datových služeb... 6 ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 7 Čl.9 Seznam příloh... 7 Čl.10 Platnost a účinnost... 7 SEZNAM PŘÍLOH DOHODA O SRÁŽKÁCH ZE MZDY K USPOKOJENÍ ZÁVAZKŮ ZAMĚSTNANCE... 8 SOUHLAS ZAMĚSTNANCE S POSKYTNUTÍM A ZVEŘEJNĚNÍM TELEFONNÍHO ČÍSLA PRO ÚČELY ZAMĚSTNAVATELE... 9 CENÍK MOBILNÍ A PEVNÉ TELEFONIE SEZNAM UŽIVATELŮ TELEFONIE V DM

3 Využívání telefonie a datového přenosu pro služební a soukromé účely VNITŘNÍ PŘEDPIS ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Obecná ustanovení (1) Tento vnitřní předpis je vydán pro realizaci výsledku Smlouvy o společném postupu při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele mezi Pardubickým krajem jako centrálního zadavatele příspěvkovou organizací Domov mládeže a školní jídelna Pardubice jako pověřujícího zadavatele, ze dne (2) Poskytování a využívání podmínek datové a mobilní telefonie je určeno na základě Smlouvy o přistoupení Dalšího účastníka mezi příspěvkovou organizací Domov mládeže a školní jídelna Pardubice (dále jen DM ) jako dalšího účastníka a akciovou společností Telefónica Czech Republic, a. s. jako dodavatel, ze dne Čl.2 Předmět a rozsah úpravy (1) Vnitřní předpis upravuje možnosti využívání mobilní telefonie a mobilního datového přenosu poskytovatele služeb pro využití v příspěvkové organizaci Domov mládeže a školní jídelna Pardubice (dále jen DM ), stejně jako využívání pevné telefonie a datových služeb ve prospěch DM. (2) Úprava se zabývá možným dočasným využitím soukromých telefonních čísel ve prospěch příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Pardubice a centrálního zadavatele. (3) Stanovuje způsob, formu a výši plateb za využívání služeb pro soukromé účely, vymezuje práva a povinnosti jednotlivých uživatelů služeb. (4) Vnitřní předpis neupravuje nákup telefonních přístrojů ani mobilních přístrojů umožňujících přenos dat. 3

4 ČÁST DRUHÁ TELEFONNÍ A DATOVÉ SLUŽBY Čl.3 Uživatelé telefonních a datových služeb Pro účely vnitřního předpisu se uživatelem telefonních a datových služeb rozumí: a) příspěvková organizace Domov mládeže a školní jídelna Pardubice b) poskytovatelé soukromých telefonních čísel ve prospěch DM c) uživatelé s delegovaným přístupem ke zřízeným službám organizace Čl.4 DM jako uživatel telefonních a datových služeb (1) DM využívá pro svou hlavní i doplňkovou činnost telefonní i datové služby dané smlouvou o přistoupení dalšího účastníka podle Čl.1. (2) Zaměstnanci DM využívají pro zajištění chodu organizace a plnění úkolů hlavní kontakty telefonie, kterými jsou: a) recepce budovy 1a 2 v ulici Rožkova 331, Pardubice b) recepce budovy 3 v ulici Gorkého 350, Pardubice c) školní jídelna v budově 3, ulice Gorkého 350, Pardubice d) ředitelka e) zástupce ředitelky f) a další dle požadavků a potřeb DM (3) Datové služby jsou přístupné podle momentální technického vybavení zaměstnanců informační technologií a zaměstnanci ji využívají stejně jako telefonii pro potřeby plnění pracovních úkolů, rozvoji DM i samostudiu. Čl.5 Poskytovatelé soukromých telefonních čísel ve prospěch DM (1) Poskytovatelem telefonního čísla (dále jen poskytovatel ) se rozumí ten, kdo poskytne své soukromé telefonní číslo k prospěchu organizace tak, aby mohla být vytvořena síť uživatelů služeb v rámci DM se sníženými náklady na telefonii organizace, přičemž se zlepší dosažitelnost jednotlivých osob. 4

5 (2) Poskytovatel soukromého telefonního čísla činí tak, že se dočasně vzdává telefonního čísla ve prospěch DM, přičemž se zavazuje, že bude hradit všechny své soukromé hovory včetně dalších služeb za platných sazeb ceníku. Za soukromé hovory se pro tyto účely považují i ty hovory, které jsou svoji povahou služební a jsou uskutečněny prostřednictvím této SIM karty. (3) Poskytovateli vzniká nárok získat zpět své telefonní číslo, které DM poskytl před započetím využívání služeb, po skončení zvýhodnění nebo na vlastní žádost bez udání důvodu. (4) Poskytovatel se zavazuje uhradit veškeré platby týkající se soukromé telefonie a datového přenosu. Čl.6 Uživatelé s delegovaným přístupem ke zřízeným službám organizace (1) Uživatel s delegovaným přístupem je i ten, kdo není nositelem telefonního čísla do sítě DM, chce se podílet na lepší dostupnosti v utváření interní komunikaci. Na požádání může získat SIM kartu do užívání a využívat tak zvýhodněných sazeb mobilní a datové telefonie jako organizace. (2) V rámci organizace a podmínek centrálního zadávání využívá telefonii pro služební účely, přičemž se zavazuje, že bude hradit všechny své soukromé hovory včetně dalších služeb dle platných sazeb ceníku. Za soukromé hovory se pro tyto účely považují i ty hovory, které jsou svoji povahou služební a jsou uskutečněny prostřednictvím této SIM karty. (3) Pokud uživatel SIM karty přestane využívat z různých důvodů zvýhodněných služeb telefonie, oznámí toto DM, a ten podnikne kroky ke zrušení, předání nebo převedení této SIM karty (telefonního čísla) do výlučného užívání soukromou osobou s platovými podmínkami operátora. Zároveň obeznámí se stavem ostatní účastníky sítě. Čl.7 Práva a povinnosti uživatelů telefonie a datového přenosu (1) Pro služební účely používají zaměstnanci telefonní služby hlavních kontaktů, přičemž pro služební hovory směřující z organizace ven nebo v rámci organizace do jiných objektů tam, kde nelze použít interní telefonní síť, využívají mobilní telefonii. (2) Příjem externích hovorů na pevnou i mobilní telefonie může osoba obsluhující hlavní kontakt přepojit dle požadavků volajícího prostřednictvím interní telefonní sítě. (3) Příjem externích hovorů na mobilní telefonii recepcí je přednostně nastaven tak, aby hovory byly dále přesměrovány na přístroj pevné telefonie. Z něho lze zprostředkovat hovor volaným prostřednictvím interní telefonní sítě. (4) Pokud dojde ke změně technických podmínek nebo nebude moci být hovor přesměrován prostřednictvím interní telefonní sítě z různých důvodů, jako je např. zjevná nedosažitelnost volané osoby, využije obsluhující osoba recepce možnost přesměrování hovoru na volanou osobu prostřednictvím mobilní telefonie hlavního kontaktu. 5

6 (5) Všem uživatelům telefonie je zakázáno volat z hlavních kontaktů na telefonní čísla označovaných jako: a) Prémium SMS (dárcovské SMS, elektronické jízdenky, parkování atd.) b) Audiotex (volání věštce, hlasování atd.) c) Telefonování do/ze zahraničí, pokud se nejedná o telefonáty služebního charakteru, ke kterým bude udělen písemný souhlas nadřízeného pracovníka, nebo řídící pracovník bude na pracovní cestě v zahraničí nebo se zahraničím komunikuje služebně. Všechny ostatní hovory v/do zahraničí budou považovány za soukromé. Nadřízeným pracovníkem je ten, kdo zahraniční cestu povolil. (6) Soukromé hovory zaměstnanců z hlavního kontaktu pevné i mobilní telefonie budou hrazeny dle skutečných nákladů. (7) Soukromé i služební hovory uskutečněné z pevné telefonie se zaznamenávají do knihy hovorů. (8) Využívání pevné i mobilní telefonie DM ubytovanými se výslovně zakazují. (9) Všem, kteří využívají datového připojení stejně jako informační technologie, se zakazuje zneužívat jakýmkoliv způsobem poskytnutá média pro nekalou činnost, soukromé podnikání, stahování a šíření dat, popřípadě vytvářet kopie ze stahovaných dat, porušovat autorská práva atd. (10) Uživatel má právo na prokázání a vedení vyúčtování. V případě rozporu, bude podána do 2 měsíců reklamace u poskytovatele telefonních služeb. (11) Pokud uživatel má právo odstoupit od využívání služeb, přičemž vzniklé náklady uhradí. (12) Uživatel má právo kdykoliv přistoupit, odstoupit nebo změnit nastavení služeb po předběžné dohodě s DM. (13) Na uživatele mobilního datového připojení se vztahují stejné platební podmínky jako na uživatele s delegovaným přístupem ke zřízeným službám organizace. (14) Neoprávněné využívání a zneužívání telefonních a datových služeb hlavního kontaktu bude řešeno podle zákoníku práce jako porušení pracovní kázně, zneužití technických a finančních prostředků DM. Čl.8 Úhrada telefonie a datových služeb (1) Telefonie hlavních kontaktů bude hrazena DM na základě faktury vystavené poskytovatelem telefonních a datových služeb. (2) Úhrada služeb uživatelů s delegovaným přístupem a poskytovatelů telefonních čísel pro účely DM bude řešena srážkou ze mzdy na základě faktury podle jednotlivých svěřených telefonních čísel vystavené poskytovatelem telefonie vždy za uplynulý měsíc. (3) Srážku ze mzdy provádí pověřená osoba DM. 6

7 (4) Soukromé i služební hovory uskutečněné z pevné telefonie se zaznamenávají do knihy hovorů. Zaznamenává se číslo volaného, jméno a příjmení, datum a čas volání, přibližná délka hovoru a důvod. Nedílnou součástí jsou přílohy: ČÁST TŘETÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl.9 Seznam příloh 1. Dohoda o srážkách ze mzdy k uspokojení závazků zaměstnance 2. Souhlas zaměstnance s poskytnutím a zveřejněním telefonního čísla pro účely zaměstnavatele 3. Ceník mobilní a pevné telefonie 4. Seznam uživatelů telefonie v DM Čl.10 Platnost a účinnost Vnitřní předpis nabývá dnem platnosti vyhlášení s účinností od V Pardubicích dne

8 Příloha 1 Dohoda o srážkách ze mzdy k uspokojení závazků zaměstnance Dohoda o srážkách ze mzdy k uspokojení závazků zaměstnance Název: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo: Rožkova Pardubice Zastoupení: Mgr. Bc. Alena Krabcová, ředitelka IČ: dále jen zaměstnavatel a Jméno a příjmení: Datum narození: Bydliště: dále jen zaměstnanec se dohodli podle 146 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, na srážkách z příjmu z pracovněprávního vztahu k uspokojení závazků zaměstnance na základě následujících ujednání: 1. Předmětem srážky z platu je úhrada nákladů za užívání služeb telefonie a datového přenosu podle vnitřního předpisu zaměstnavatele Využívání telefonie a datového přenosu pro služební účely ze dne Zaměstnanec se zavazuje dodržovat podmínky stanovené vnitřním předpisem uvedeného v bodě 1 této dohody. 3. Srážka z platu bude uplatněna na základě vystavené faktury poskytovatelem telekomunikačních služeb na telefonní čísla, která využívá zaměstnanec i k soukromým účelům. Srážku z platu bude zaměstnavatel uplatňovat přednostně za shodný měsíc, za který bude zaměstnanci příslušet výplata, jinak v měsící následujícím. 4. Pokud nebude moci býti zaměstnanci provedena srážka z platu zaměstnavatelem pro jiné zákonné důvody, zaměstnavatel oznámí tuto skutečnost zaměstnanci písemnou formou. 5. Zaměstnanec souhlasí s uplatněním srážky z platu za telefonní čísla: V Pardubicích dne podpis zaměstnance zaměstnavatel

9 Příloha 2 Souhlas zaměstnance s poskytnutím a zveřejněním telefonního čísla pro účely zaměstnavatele Souhlas zaměstnance s poskytnutím a zveřejněním telefonního čísla pro účely zaměstnavatele 1. Poskytuji své telefonní číslo pro potřeby dočasného využití zaměstnavatelem: Souhlasím se zveřejněním telefonního čísla pro účely zaměstnavatele ANO NE 2. Poskytuji své telefonní číslo pro potřeby dočasného využití zaměstnavatelem: Souhlasím se zveřejněním telefonního čísla pro účely zaměstnavatele ANO NE V Pardubicích dne Jméno a příjmení zaměstnance: Podpis zaměstnance:

10 Příloha 3 Ceník mobilní a pevné telefonie Ceník mobilní a pevné telefonie uveden v samostatné příloze 3

11 Příloha 4 Seznam uživatelů telefonie v DM Seznam uživatelů telefonie v DM uveden v samostatné příloze 4

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FinCall s.r.o. 1.Předmět všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah, práva a povinnosti společnosti FinCall s.r.o.;

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica)

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) vydané s platností a účinností od 1. 11. 2013 1. Všeobecné

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Tesseract spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Tesseract spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Tesseract spol. s r.o. A. Předmět všeobecných obchodních podmínek 1. Všeobecné obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací 1 Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Obsah 2. Definice pojmu... 3 3. Služba a její rozsah... 4 4. HelpDesk centrum... 4 5. Vznik, změna, trvání a ukončení smlouvy...

Více

1. SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ 2. DEFINICE POJMŮ

1. SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ 2. DEFINICE POJMŮ Obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací a dalších souvisejících služeb společností Fibernet a.s. pro spotřebitele platné od 1. 9. 2015 Tyto obchodní podmínky upravují provozní a

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Axfone s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Mobilní telefonie resortu MPSV Evidenční číslo

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) tvoří obecný právní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností PilsFree servis, s.r.o. (dále jen nebo VOP )

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností PilsFree servis, s.r.o. (dále jen nebo VOP ) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností PilsFree servis, s.r.o. (dále jen nebo VOP ) čl. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto VOP stanovují podmínky, za nichž

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací občanského sdružení Oslavany.NET

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) tvoří obecný právní

Více

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje SMLOUVA o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 269 odst. 2 zákona

Více

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Mujtelefon.cz společností CANISTEC s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost CANISTEC s.r.o., (dále

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3. Práva a povinnosti smluvních stran Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 8. 2. 2014. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NETBOX A KUKI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NETBOX A KUKI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NETBOX A KUKI Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost SMART Comp. a.s., se sídlem Brno, Kubíčkova 1115/8, IČ: 25517767, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více