POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče"

Transkript

1 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508 Hlavní projektant: Ing.arch. Marek Šlesinger Datum zpracování : srpen 2013

2 2 VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZPF A LESNÍCH POZEMKŮ 1. Zábor zemědělského půdního fondu 1.1 Úvod Zemědělská příloha územního plánu obce slouží orgánům ochrany ZPF k posouzení předpoklád. odnětí půdy pro účely územního rozvoje obce PRASKLICE v navrhovaném období a k návaznému posouzení rezervních ploch. Zemědělská příloha je zpracována podle zákona č. 231/99 Sb. o ochraně ZPF, Vyhlášky č.13 Ministerstva životního prostředí ČR ze dne a Metodického pokynu Ministerstva ŽP ČR ze dne Výchozí podklady pro zpracování územní plán obce PRASKLICE hranice předpokládaného odnětí půdy hranice intravilánu z r a součas. zastavěného území obce k hranice BPEJ zakreslení meliorací hranice PHO vodních zdrojů Přírodní charakteristika K.ú. Prasklice se nachází v teplé a mírně vlhké oblasti ČR Stanovištní charakteristika V řešeném území se v navržených lokalitách, kde dojde k vynětí ze ZPF nachází především tyto hlavní půdní jednotky : HPJ 02 - černozemě degradované na spraši, středně těžké, s příznivým vodním režimem HPJ 08 - černozemě, hnědozemě i slabě oglejené, vždy však erodované, převážně na spraších, zpravidla ve vyšší svažitosti, středně těžké HPJ 10 - hnědozemě ( typické, černozemní ), vč. slabě oglejených forem na spraši, středně těžké s těžší spodinou, s příznivým vodním režimem. HPJ 58 - nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžké, vláhové poměry méně příznivé, po odvodnění příznivější

3 Klimatická charakteristika Klimaticky lze tuto oblast charakterizovat sumou teplot nad 10 C , průměr. roční teplotou 8-9 C, průměr. ročními srážkami mm. Vláhová jistota 4-7, pravděpodobnost suchých vegetačních období Zdůvodnění lokalit navržených k odnětí ze ZPF Lokalita B 1 - plocha navržená pro bydlení v součas. zastavěném území obce. Druh dotč. pozemků - orná půda, zahrady. Navržená lokalita zabírá 0,210 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ a do stupně přednosti v ochraně ZPF I. Lokalita je navržena v proluce mezi stávajícími RD se stáv. inž. sítěmi. Lokalita B 3 - plocha navržená pro bydlení v součas. zastav. území obce. Druh dotč. pozemků - orná půda, zahrady. Navržená lokalita zabírá 0,175 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ % a % a do stupně přednosti v ochraně ZPF I, II. Lokalita B 4 - plocha navržená pro bydlení v součas. zastav. území obce. Druh dotč. pozemků - orná půda. Navržená lokalita zabírá 0,145 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ a do stupně přednosti v ochraně ZPF I. Lokalita je navržena v proluce mezi stávajícími RD se stáv. inž. sítěmi. Lokalita B 5 - plocha navržená pro bydlení v součas. zastav. území obce. Druh dotč. pozemků - zahrady. Navržená lokalita zabírá 0,055 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ a do stupně přednosti v ochraně ZPF I. Lokalita je navržena v proluce mezi stávajícími RD se stáv. inž. sítěmi. Lokalita B 6 - plocha navržená pro bydlení v součas. zastav. území obce. Druh dotč. pozemků - zahrady. Navržená lokalita zabírá 0,085 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ a do stupně přednosti v ochraně ZPF I. Lokalita je navržena v proluce mezi stávajícími RD se stáv. inž. sítěmi. Lokalita B 7 - plocha navržená pro bydlení v součas. zastav. území obce. Druh dotč. pozemků - orná půda. Navržená lokalita zabírá 0,125 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ a do stupně přednosti v ochraně ZPF I. Dle Zákona č. 231/1999 Sb., 9 odst. 5 o ochraně zemědělského půdního fondu není třeba souhlasu orgánu ZPF, má-li být ze ZPF odňata půda pro stavby pro bydlení v současně zastavěném území obce. Lokalita P 1 - plocha navržená pro podnik. aktivity a drobnou výrobu mimo součas. zastav. území obce. Druh dotč. pozemků - orná půda. Navržená lokalita zabírá 0,520 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ a do stupně přednosti v ochraně ZPF I. Jedná se o rozšíření v návaznosti na stávající výrobní areál, aby byl vytvořen jednotný celek a výroba nebyla roztroušena po celé obci. Lokalita bude napojena na stávající komunikaci a inž. sítě. Lokalita je umístěna tak, aby výroba neobtěžovala obytnou zástavbu. Lokalita P 2 - plocha navržená pro podnik. aktivity a drobnou výrobu v současně zastav. území obce. Druh dotč. pozemků - zahrady. Navržená lokalita zabírá 0,110 ha

4 4 a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ a do stupně přednosti v ochraně ZPF II. Lokalita T 1 - plocha navržená pro technickou vybavenost / ČOV / mimo součas. zastav. území obce. Druh dotč. pozemků - zahrady. Navržená lokalita zabírá 0,300 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ %, % a % do stupně přednosti v ochraně ZPF II, II, III. Lokalita VZ 1 - plocha navržená pro veřejnou zeleň v součas. zastav. území obce. Druh dotč. pozemků - zahrady. Lokalita zabírá 0,070 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ a do stupně přednosti v ochraně ZPF II. Lokalita D 1 - plocha navržená pro dopravní zařízení ( parkoviště ) v součas. zastav. území obce. Druh dotč. pozemků - zahrady. Navržená lokalita zabírá 0,110 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ a do stupně přednosti v ochraně ZPF II. Lokalita K 1 - koridor vymezený pro příjezd. komunikaci ke sportovnímu areálu v součas. zastav. území obce. Druh dotč. pozemků - ostatní plochy. Na navržené ploše o rozloze 0,060 ha dojde ke změně funkčního využití. Lokalita K 2 - koridor vymezený pro rekonstrukci křižovatky a vybudovaní místní komunikace do Uhřic v i mimo součas. zastav. území obce. Druh dotč. pozemků - ostatní plochy, polní cesta. Navržená lokalita zabírá 0,280 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ % a % a do stupně přednosti v ochraně ZPF IV, II. Lokalita K 3 - koridor vymezený pro místní komunikaci u areálu farmy v součas. zastav. území obce. Druh dotč. pozemků - polní cesta. Navržená lokalita zabírá 0,120 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ % a % a do stupně přednosti v ochraně ZPF I, II. Lokalita K 4 - koridor vymezený pro obslužnou komunikaci vodárenského zařízení mimo současně zastavěné území obce. Druh dotč. pozemků - orná půda. Navržená lokalita zabírá 0,040 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ a do stupně přednosti v ochraně ZPF II. Celkový zábor ZPF pro návrh 2,260 ha - v současně zastavěném území obce 1,305 ha - mimo zastavěné území obce 0,955 ha Lokalita RF - lokalita vymezená pro podnikání v zemědělské prvovýrobě v i mimo součas. zastavěné území obce. Druh dotč. pozemků orná půda. Navržená lokalita zabírá 0,420 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ a do stupně přednosti v ochraně ZPF I. V lokalitě nebyly provedeny žádné investice do půdy. Celkový zábor ZPF v navržených lokalitách ze změny č.1: 0,420 ha - v současně zastavěném území : 0,148 ha - mimo současně zastavěné území : 0,272 ha - orná půda : 0,420 ha Lokalita plocha navržená pro občanské vybavenosti (včetně bydlení) v součas. zastavěném území obce. Druh dotč. pozemků ostatní plochy. Navržená lokalita zabírá 0,192 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ , a do stupně přednosti v ochraně ZPF II. Lokalita je navržena v proluce se stáv. inž. sítěmi.

5 5 Lokalita plocha navržená pro účely podnikání v zemědělské prvovýrobě mimo zastavěné území obce. Druh dotč. pozemků - orná půda, zahrady. Navržená lokalita zabírá 0,657 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ a do stupně přednosti v ochraně ZPF I. Lokalita je navržena v přímé návaznosti na současně zastavěné území stejného využití. Celkový zábor ZPF pro návrh změny č.2 0,849 ha - v současně zastavěném území obce 0,192 ha - mimo zastavěné území obce 0,657 ha Rezervní plochy pro výstavbu Lokalita RB 1 - výhled. rezerva pro bydlení v součas. zastav. území obce. Druh dotč. pozemků - zahrady. Lokalita zabírá 0,625 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ % a % a do stupně přednosti v ochraně ZPF II, III. Lokalita RB 2 - výhled. rezerva pro bydlení v součas. zastav. území obce. Druh dotč. pozemků - orná půda. Lokalita zabírá 0,230 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ % a % a do stupně přednosti v ochraně ZPF II, III. Lokalita Pr 1 - výhled. rezerva pro podnik. aktivity a drobnou výrobu mimo součas. zastav. území obce. Druh dotč. pozemků - orná půda. Lokalita zabírá 0,420 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ a do stupně přednosti v ochraně ZPF I. Jedná se o rozšíření v návaznosti na stávající výrobní areál, aby byl vytvořen jednotný celek a výroba nebyla roztroušena po celé obci. Lokalita bude napojena na stávající inž. sítě. Lokalita je umístěna tak, aby výroba neobtěžovala obytnou zástavbu. Celkový zábor ZPF pro rezervní plochy 1,275 ha - v současně zastavěném území obce 0,855 ha - mimo zastavěné území obce 0,420 ha 1.7 Zemědělské areály Na k.ú. obce Prasklice se nachází zemědělský areál ve kterém je kapacita jednorázového zástavu 100 tisíc kuřat nebo 50 tisíc krůt. Tyto stavy jsou maxima, v současném období však nejsou. S výhledem k roku 2015 živočišná výroba zůstává zachována ve stáv. stavu. Navrženou výstavbou nedojde k narušení stávajícího areálu. 2. Opatření k zajištění ekologické stability - tvorba ÚSES a zábor ZPF U všech navržených prvků ÚSES půjde o trvalý zábor ZPF.

6 6 BIOCENTRA ( B) B 1 ( PR Křéby ) - dotč. pozemky bude orná půda. U lokality dojde k vynětí ze ZPF na ploše cca 1,5 ha. Orná půda bude změněna na TTP s porostem dřevin s protierozní funkcí. B 8 ( Lesík na Šváb. potoce ) - dotčenými pozemky bude orná půda. U lokality dojde k vynětí ze ZPF na ploše 2,0 ha. Dotčené pozemky budou změněny na lesní pozemky. BIOKORIDORY ( BK ) BK 1 - dotč. pozemky bude orná půda. U orné půdy dojde k vynětí ze ZPF v délce 710 m. Orná půda bude změněna na trvalé travní porosty s dřevinami. INTERAKČNÍ PRVKY ( IP ) U interakčních prvků dojde k vynětí ze ZPF v délce celkem cca m. V této délce jsou navrženy též trvalé travní porosty s protierozní funkcí. 3. Změna kultur V rámci protierozních opatření dojde ke změně orné půdy na TTP s porostem dřevin na ploše o rozloze cca 8,675 ha. Jedná se o tyto lokality : Stráňky a Stráně Opleta 8,000 ha 0,675 ha 4. Zábor lesních pozemků V k.ú. Prasklice se nachází cca 3,632 ha lesních pozemků, což tvoří zhruba 1 % celého k.ú.. Navržením biocentra B 8 dojde k rozšíření lesních pozemků o cca 2,000 ha. Navrženou výstavbou nedojde k narušení lesních pozemků, ani jejich ochranných pásem. 5. Chráněná ložisková území Dle sdělení Obvod. báňského úřadu ze dne se nenachází v řešeném území žádné chráněné ložiskové. Dle inventarizace ložisek ( Surovinová studie okresu Kroměříž ) je zde evidováno ložisko stavebního písku, občasně těžené.

7 7 TABULKOVÁ ČÁST TABULKA Č. 1 SOUHRNNÝ PŘEHLED O STRUKTUŘE PŮDNÍHO FONDU NA UVAŽOVANÝCH LOKALITÁCH NAVRŽENÝCH URBANISTICKÝM ŘEŠENÍM Čís. Funkč. Obec Zábor ZPF v ha Druh dotč. lok. využití lok. K.ú. Celkem v SZÚO mimo pozemku B 1 bydlení PRASKLICE 0,210 0,210 - orná p., zahrady B PRASKLICE 0,175 0,175 - orná p., zahrady B PRASKLICE 0,145 0,145 - orná půda B PRASKLICE 0,055 0,055 - zahrady B PRASKLICE 0,085 0,085 - zahrady B PRASKLICE 0,125 0,125 - orná půda P 1 výroba PRASKLICE 0,520-0,520 orná půda P PRASKLICE 0,110 0,110 - zahrady T 1 techn. vybav. PRASKLICE 0,300-0,300 zahrady D 1 doprav. zaříz. PRASKLICE 0,110 0,110 - zahrady VZ 1 veřej. zeleň PRASKLICE 0,070 0,070 - zahrady K 2 komunikace PRASKLICE 0,095-0,095 polní cesta K PRASKLICE 0,120 0,120 - polní cesta K PRASKLICE 0,040-0,040 orná půda CELKEM 2,160 1,205 0,955 Čís. Funkč. Obec Zábor ZPF v ha Druh dotčeného lok. využití lok. K.ú. Celkem v SZÚO mimo pozemku RF rod. farma PRASKLICE 0,420 0,148 0,272 orná půda CELKEM 0,420 0,148 0,272 Čís. Funkč. Obec Zábor ZPF v ha Druh dotč. lok. využití lok. K.ú. Celkem v SZÚO mimo pozemku Lokalita 2-1 OB1 PRASKLICE 0,192 0,192 - ostatní plochy Lokalita 2-2 P3 PRASKLICE 0,657-0,657 orná p., zahrady CELKEM 0,849 0,192 0,657 Celkový zábor po vydání změny č.2 Územního plánu obce Prasklice 3,421 ha

8 8 REZERVNÍ PLOCHY RB 1 bydlení PRASKLICE 0,625 0,625 - zahrady RB 2 bydlení PRASKLICE 0,230 0,230 - orná půda Pr 1 výroba PRASKLICE 0,420-0,420 orná půda CELKEM 1,275 0,855 0,420 TABULKA Č. 2 ODNĚTÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY MIMO SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ OBCE ČÍS. ODNĚTÍ ORNÁ PŮDA LOUKY ZAHRADY BPEJ TŘÍDA LOK. ZPF V HA PASTVINY OCHRANY P 1 0,520 0, I T 1 0, , II - - 0, II - - 0, III K 2 0,095 0, II K 4 0,040 0, II CELK. 0,955 0,655-0,300 ČÍS. ODNĚTÍ ORNÁ PŮDA LOUKY ZAHRADY BPEJ TŘÍDA LOK. ZPF V HA PASTVINY OCHRANY RF 0,272 0, I CELK. 0,272 0, ČÍS. ODNĚTÍ ORNÁ PŮDA ZAHRADY OSTATNÍ BPEJ TŘÍDA LOK. ZPF V HA OCHRANY Lokalita 2-1 0, , , II Lokalita 2-2 0,657 0,511 0, I CELK. 0,849 0,511 0,146 0,192 Odnětí zemědělské půdy mimo současně zastavěné území obce po vydání změny č.2 Územního plánu Prasklice bude pro: ORNÁ PŮDA ZAHRADY OSTATNÍ 1,438 ha 0,446 ha 0,192 ha

9 9 TABULKA Č. 3 ÚDAJE O ZABÍRANÉ PŮDĚ ČÍS. STÁV. VÝMĚRA KOD TŘ. FAKTORY ŽP DŮVOD SNÍŽ. LOK. KULTURA BPEJ OCHR. OVLIVNĚNY ZÁKL. SAZBY ODNĚTÍM ODVODU B 1 orná půda 0, I SZÚO zahrady 0, I SZÚO B 3 orná půda 0, I SZÚO zahrady 0, II SZÚO B 4 orná půda 0, I SZÚO B 5 zahrady 0, I SZÚO B 6 zahrady 0, I SZÚO B 7 orná půda 0, I SZÚO P 1 orná půda 0, I P 2 zahrady 0, II SZÚO T 1 zahrady 0, II zahrady 0, II zahrady 0, III D 1 zahrady 0, II SZÚO VZ 1 zahrady 0, II SZÚO K 2 polní cesta 0, II K 3 polní cesta 0, I SZÚO K 4 orná půda 0, II CELKEM 2,160 0, II SZÚO ČÍS. STÁV. VÝMĚRA KOD TŘ. FAKTORY ŽP DŮVODSNÍŽ. LOK. KULTURA BPEJ OCHR. OVLIVNĚNY ZÁKL.SAZBY ODNĚTÍM ODVODU RF orná půda 0, I SZÚO orná půda 0, I CELKEM 0,420

10 10 TABULKA Č. 4 ZÁBOR ZPF V RÁMCI ÚSES, ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH, ZMĚNA KULTUR ČÍS. VÝMĚRA ZMĚNA KULTUR ZMĚNA FUNKČ. VYUŽITÍ LOK. V HA Z NA OSTAT. PLOCHY ZÁBOR LESA Zábor ZPF v rámci ÚSES B 1 1,500 ha orná p. TTP s dřevinami B 8 2,000 ha orná p. lesní pozemky BK m orná p. TTP s dřevinami IP m orná p. TTP s dřevinami Změny funkčního využití K 1 0, ,060 - K 2 0, ,185 - Celkem 0,245 0,245 Změna kultur v rámci protierozních opatření Opleta 0,675 ha orná p. TTP s dřevinami Stráňky, Stráně 8,000 ha orná p. TTP s dřevinami Celkem 8,675 ha ZMĚNA FUNKČNÍHO VYUŽITÍ PLOCH Číslo Změna kultur Změna kultur Změna funkčního využití v ha lokality výměra v ha Z NA Ostatní plochy Zábor lesa Lokalita ,028 - CELKEM 0,028 -

SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01Český Krumlov Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671 E-mail : rampas@spstudio.

SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01Český Krumlov Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671 E-mail : rampas@spstudio. - 1 - SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01Český Krumlov Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671 E-mail : rampas@spstudio.cz ÚZEMNÍ PLÁN obce PĚČNOV ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í

P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH II. O D Ů V O D N Ě N Í ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více