POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče"

Transkript

1 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508 Hlavní projektant: Ing.arch. Marek Šlesinger Datum zpracování : srpen 2013

2 2 VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZPF A LESNÍCH POZEMKŮ 1. Zábor zemědělského půdního fondu 1.1 Úvod Zemědělská příloha územního plánu obce slouží orgánům ochrany ZPF k posouzení předpoklád. odnětí půdy pro účely územního rozvoje obce PRASKLICE v navrhovaném období a k návaznému posouzení rezervních ploch. Zemědělská příloha je zpracována podle zákona č. 231/99 Sb. o ochraně ZPF, Vyhlášky č.13 Ministerstva životního prostředí ČR ze dne a Metodického pokynu Ministerstva ŽP ČR ze dne Výchozí podklady pro zpracování územní plán obce PRASKLICE hranice předpokládaného odnětí půdy hranice intravilánu z r a součas. zastavěného území obce k hranice BPEJ zakreslení meliorací hranice PHO vodních zdrojů Přírodní charakteristika K.ú. Prasklice se nachází v teplé a mírně vlhké oblasti ČR Stanovištní charakteristika V řešeném území se v navržených lokalitách, kde dojde k vynětí ze ZPF nachází především tyto hlavní půdní jednotky : HPJ 02 - černozemě degradované na spraši, středně těžké, s příznivým vodním režimem HPJ 08 - černozemě, hnědozemě i slabě oglejené, vždy však erodované, převážně na spraších, zpravidla ve vyšší svažitosti, středně těžké HPJ 10 - hnědozemě ( typické, černozemní ), vč. slabě oglejených forem na spraši, středně těžké s těžší spodinou, s příznivým vodním režimem. HPJ 58 - nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžké, vláhové poměry méně příznivé, po odvodnění příznivější

3 Klimatická charakteristika Klimaticky lze tuto oblast charakterizovat sumou teplot nad 10 C , průměr. roční teplotou 8-9 C, průměr. ročními srážkami mm. Vláhová jistota 4-7, pravděpodobnost suchých vegetačních období Zdůvodnění lokalit navržených k odnětí ze ZPF Lokalita B 1 - plocha navržená pro bydlení v součas. zastavěném území obce. Druh dotč. pozemků - orná půda, zahrady. Navržená lokalita zabírá 0,210 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ a do stupně přednosti v ochraně ZPF I. Lokalita je navržena v proluce mezi stávajícími RD se stáv. inž. sítěmi. Lokalita B 3 - plocha navržená pro bydlení v součas. zastav. území obce. Druh dotč. pozemků - orná půda, zahrady. Navržená lokalita zabírá 0,175 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ % a % a do stupně přednosti v ochraně ZPF I, II. Lokalita B 4 - plocha navržená pro bydlení v součas. zastav. území obce. Druh dotč. pozemků - orná půda. Navržená lokalita zabírá 0,145 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ a do stupně přednosti v ochraně ZPF I. Lokalita je navržena v proluce mezi stávajícími RD se stáv. inž. sítěmi. Lokalita B 5 - plocha navržená pro bydlení v součas. zastav. území obce. Druh dotč. pozemků - zahrady. Navržená lokalita zabírá 0,055 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ a do stupně přednosti v ochraně ZPF I. Lokalita je navržena v proluce mezi stávajícími RD se stáv. inž. sítěmi. Lokalita B 6 - plocha navržená pro bydlení v součas. zastav. území obce. Druh dotč. pozemků - zahrady. Navržená lokalita zabírá 0,085 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ a do stupně přednosti v ochraně ZPF I. Lokalita je navržena v proluce mezi stávajícími RD se stáv. inž. sítěmi. Lokalita B 7 - plocha navržená pro bydlení v součas. zastav. území obce. Druh dotč. pozemků - orná půda. Navržená lokalita zabírá 0,125 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ a do stupně přednosti v ochraně ZPF I. Dle Zákona č. 231/1999 Sb., 9 odst. 5 o ochraně zemědělského půdního fondu není třeba souhlasu orgánu ZPF, má-li být ze ZPF odňata půda pro stavby pro bydlení v současně zastavěném území obce. Lokalita P 1 - plocha navržená pro podnik. aktivity a drobnou výrobu mimo součas. zastav. území obce. Druh dotč. pozemků - orná půda. Navržená lokalita zabírá 0,520 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ a do stupně přednosti v ochraně ZPF I. Jedná se o rozšíření v návaznosti na stávající výrobní areál, aby byl vytvořen jednotný celek a výroba nebyla roztroušena po celé obci. Lokalita bude napojena na stávající komunikaci a inž. sítě. Lokalita je umístěna tak, aby výroba neobtěžovala obytnou zástavbu. Lokalita P 2 - plocha navržená pro podnik. aktivity a drobnou výrobu v současně zastav. území obce. Druh dotč. pozemků - zahrady. Navržená lokalita zabírá 0,110 ha

4 4 a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ a do stupně přednosti v ochraně ZPF II. Lokalita T 1 - plocha navržená pro technickou vybavenost / ČOV / mimo součas. zastav. území obce. Druh dotč. pozemků - zahrady. Navržená lokalita zabírá 0,300 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ %, % a % do stupně přednosti v ochraně ZPF II, II, III. Lokalita VZ 1 - plocha navržená pro veřejnou zeleň v součas. zastav. území obce. Druh dotč. pozemků - zahrady. Lokalita zabírá 0,070 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ a do stupně přednosti v ochraně ZPF II. Lokalita D 1 - plocha navržená pro dopravní zařízení ( parkoviště ) v součas. zastav. území obce. Druh dotč. pozemků - zahrady. Navržená lokalita zabírá 0,110 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ a do stupně přednosti v ochraně ZPF II. Lokalita K 1 - koridor vymezený pro příjezd. komunikaci ke sportovnímu areálu v součas. zastav. území obce. Druh dotč. pozemků - ostatní plochy. Na navržené ploše o rozloze 0,060 ha dojde ke změně funkčního využití. Lokalita K 2 - koridor vymezený pro rekonstrukci křižovatky a vybudovaní místní komunikace do Uhřic v i mimo součas. zastav. území obce. Druh dotč. pozemků - ostatní plochy, polní cesta. Navržená lokalita zabírá 0,280 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ % a % a do stupně přednosti v ochraně ZPF IV, II. Lokalita K 3 - koridor vymezený pro místní komunikaci u areálu farmy v součas. zastav. území obce. Druh dotč. pozemků - polní cesta. Navržená lokalita zabírá 0,120 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ % a % a do stupně přednosti v ochraně ZPF I, II. Lokalita K 4 - koridor vymezený pro obslužnou komunikaci vodárenského zařízení mimo současně zastavěné území obce. Druh dotč. pozemků - orná půda. Navržená lokalita zabírá 0,040 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ a do stupně přednosti v ochraně ZPF II. Celkový zábor ZPF pro návrh 2,260 ha - v současně zastavěném území obce 1,305 ha - mimo zastavěné území obce 0,955 ha Lokalita RF - lokalita vymezená pro podnikání v zemědělské prvovýrobě v i mimo součas. zastavěné území obce. Druh dotč. pozemků orná půda. Navržená lokalita zabírá 0,420 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ a do stupně přednosti v ochraně ZPF I. V lokalitě nebyly provedeny žádné investice do půdy. Celkový zábor ZPF v navržených lokalitách ze změny č.1: 0,420 ha - v současně zastavěném území : 0,148 ha - mimo současně zastavěné území : 0,272 ha - orná půda : 0,420 ha Lokalita plocha navržená pro občanské vybavenosti (včetně bydlení) v součas. zastavěném území obce. Druh dotč. pozemků ostatní plochy. Navržená lokalita zabírá 0,192 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ , a do stupně přednosti v ochraně ZPF II. Lokalita je navržena v proluce se stáv. inž. sítěmi.

5 5 Lokalita plocha navržená pro účely podnikání v zemědělské prvovýrobě mimo zastavěné území obce. Druh dotč. pozemků - orná půda, zahrady. Navržená lokalita zabírá 0,657 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ a do stupně přednosti v ochraně ZPF I. Lokalita je navržena v přímé návaznosti na současně zastavěné území stejného využití. Celkový zábor ZPF pro návrh změny č.2 0,849 ha - v současně zastavěném území obce 0,192 ha - mimo zastavěné území obce 0,657 ha Rezervní plochy pro výstavbu Lokalita RB 1 - výhled. rezerva pro bydlení v součas. zastav. území obce. Druh dotč. pozemků - zahrady. Lokalita zabírá 0,625 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ % a % a do stupně přednosti v ochraně ZPF II, III. Lokalita RB 2 - výhled. rezerva pro bydlení v součas. zastav. území obce. Druh dotč. pozemků - orná půda. Lokalita zabírá 0,230 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ % a % a do stupně přednosti v ochraně ZPF II, III. Lokalita Pr 1 - výhled. rezerva pro podnik. aktivity a drobnou výrobu mimo součas. zastav. území obce. Druh dotč. pozemků - orná půda. Lokalita zabírá 0,420 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ a do stupně přednosti v ochraně ZPF I. Jedná se o rozšíření v návaznosti na stávající výrobní areál, aby byl vytvořen jednotný celek a výroba nebyla roztroušena po celé obci. Lokalita bude napojena na stávající inž. sítě. Lokalita je umístěna tak, aby výroba neobtěžovala obytnou zástavbu. Celkový zábor ZPF pro rezervní plochy 1,275 ha - v současně zastavěném území obce 0,855 ha - mimo zastavěné území obce 0,420 ha 1.7 Zemědělské areály Na k.ú. obce Prasklice se nachází zemědělský areál ve kterém je kapacita jednorázového zástavu 100 tisíc kuřat nebo 50 tisíc krůt. Tyto stavy jsou maxima, v současném období však nejsou. S výhledem k roku 2015 živočišná výroba zůstává zachována ve stáv. stavu. Navrženou výstavbou nedojde k narušení stávajícího areálu. 2. Opatření k zajištění ekologické stability - tvorba ÚSES a zábor ZPF U všech navržených prvků ÚSES půjde o trvalý zábor ZPF.

6 6 BIOCENTRA ( B) B 1 ( PR Křéby ) - dotč. pozemky bude orná půda. U lokality dojde k vynětí ze ZPF na ploše cca 1,5 ha. Orná půda bude změněna na TTP s porostem dřevin s protierozní funkcí. B 8 ( Lesík na Šváb. potoce ) - dotčenými pozemky bude orná půda. U lokality dojde k vynětí ze ZPF na ploše 2,0 ha. Dotčené pozemky budou změněny na lesní pozemky. BIOKORIDORY ( BK ) BK 1 - dotč. pozemky bude orná půda. U orné půdy dojde k vynětí ze ZPF v délce 710 m. Orná půda bude změněna na trvalé travní porosty s dřevinami. INTERAKČNÍ PRVKY ( IP ) U interakčních prvků dojde k vynětí ze ZPF v délce celkem cca m. V této délce jsou navrženy též trvalé travní porosty s protierozní funkcí. 3. Změna kultur V rámci protierozních opatření dojde ke změně orné půdy na TTP s porostem dřevin na ploše o rozloze cca 8,675 ha. Jedná se o tyto lokality : Stráňky a Stráně Opleta 8,000 ha 0,675 ha 4. Zábor lesních pozemků V k.ú. Prasklice se nachází cca 3,632 ha lesních pozemků, což tvoří zhruba 1 % celého k.ú.. Navržením biocentra B 8 dojde k rozšíření lesních pozemků o cca 2,000 ha. Navrženou výstavbou nedojde k narušení lesních pozemků, ani jejich ochranných pásem. 5. Chráněná ložisková území Dle sdělení Obvod. báňského úřadu ze dne se nenachází v řešeném území žádné chráněné ložiskové. Dle inventarizace ložisek ( Surovinová studie okresu Kroměříž ) je zde evidováno ložisko stavebního písku, občasně těžené.

7 7 TABULKOVÁ ČÁST TABULKA Č. 1 SOUHRNNÝ PŘEHLED O STRUKTUŘE PŮDNÍHO FONDU NA UVAŽOVANÝCH LOKALITÁCH NAVRŽENÝCH URBANISTICKÝM ŘEŠENÍM Čís. Funkč. Obec Zábor ZPF v ha Druh dotč. lok. využití lok. K.ú. Celkem v SZÚO mimo pozemku B 1 bydlení PRASKLICE 0,210 0,210 - orná p., zahrady B PRASKLICE 0,175 0,175 - orná p., zahrady B PRASKLICE 0,145 0,145 - orná půda B PRASKLICE 0,055 0,055 - zahrady B PRASKLICE 0,085 0,085 - zahrady B PRASKLICE 0,125 0,125 - orná půda P 1 výroba PRASKLICE 0,520-0,520 orná půda P PRASKLICE 0,110 0,110 - zahrady T 1 techn. vybav. PRASKLICE 0,300-0,300 zahrady D 1 doprav. zaříz. PRASKLICE 0,110 0,110 - zahrady VZ 1 veřej. zeleň PRASKLICE 0,070 0,070 - zahrady K 2 komunikace PRASKLICE 0,095-0,095 polní cesta K PRASKLICE 0,120 0,120 - polní cesta K PRASKLICE 0,040-0,040 orná půda CELKEM 2,160 1,205 0,955 Čís. Funkč. Obec Zábor ZPF v ha Druh dotčeného lok. využití lok. K.ú. Celkem v SZÚO mimo pozemku RF rod. farma PRASKLICE 0,420 0,148 0,272 orná půda CELKEM 0,420 0,148 0,272 Čís. Funkč. Obec Zábor ZPF v ha Druh dotč. lok. využití lok. K.ú. Celkem v SZÚO mimo pozemku Lokalita 2-1 OB1 PRASKLICE 0,192 0,192 - ostatní plochy Lokalita 2-2 P3 PRASKLICE 0,657-0,657 orná p., zahrady CELKEM 0,849 0,192 0,657 Celkový zábor po vydání změny č.2 Územního plánu obce Prasklice 3,421 ha

8 8 REZERVNÍ PLOCHY RB 1 bydlení PRASKLICE 0,625 0,625 - zahrady RB 2 bydlení PRASKLICE 0,230 0,230 - orná půda Pr 1 výroba PRASKLICE 0,420-0,420 orná půda CELKEM 1,275 0,855 0,420 TABULKA Č. 2 ODNĚTÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY MIMO SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ OBCE ČÍS. ODNĚTÍ ORNÁ PŮDA LOUKY ZAHRADY BPEJ TŘÍDA LOK. ZPF V HA PASTVINY OCHRANY P 1 0,520 0, I T 1 0, , II - - 0, II - - 0, III K 2 0,095 0, II K 4 0,040 0, II CELK. 0,955 0,655-0,300 ČÍS. ODNĚTÍ ORNÁ PŮDA LOUKY ZAHRADY BPEJ TŘÍDA LOK. ZPF V HA PASTVINY OCHRANY RF 0,272 0, I CELK. 0,272 0, ČÍS. ODNĚTÍ ORNÁ PŮDA ZAHRADY OSTATNÍ BPEJ TŘÍDA LOK. ZPF V HA OCHRANY Lokalita 2-1 0, , , II Lokalita 2-2 0,657 0,511 0, I CELK. 0,849 0,511 0,146 0,192 Odnětí zemědělské půdy mimo současně zastavěné území obce po vydání změny č.2 Územního plánu Prasklice bude pro: ORNÁ PŮDA ZAHRADY OSTATNÍ 1,438 ha 0,446 ha 0,192 ha

9 9 TABULKA Č. 3 ÚDAJE O ZABÍRANÉ PŮDĚ ČÍS. STÁV. VÝMĚRA KOD TŘ. FAKTORY ŽP DŮVOD SNÍŽ. LOK. KULTURA BPEJ OCHR. OVLIVNĚNY ZÁKL. SAZBY ODNĚTÍM ODVODU B 1 orná půda 0, I SZÚO zahrady 0, I SZÚO B 3 orná půda 0, I SZÚO zahrady 0, II SZÚO B 4 orná půda 0, I SZÚO B 5 zahrady 0, I SZÚO B 6 zahrady 0, I SZÚO B 7 orná půda 0, I SZÚO P 1 orná půda 0, I P 2 zahrady 0, II SZÚO T 1 zahrady 0, II zahrady 0, II zahrady 0, III D 1 zahrady 0, II SZÚO VZ 1 zahrady 0, II SZÚO K 2 polní cesta 0, II K 3 polní cesta 0, I SZÚO K 4 orná půda 0, II CELKEM 2,160 0, II SZÚO ČÍS. STÁV. VÝMĚRA KOD TŘ. FAKTORY ŽP DŮVODSNÍŽ. LOK. KULTURA BPEJ OCHR. OVLIVNĚNY ZÁKL.SAZBY ODNĚTÍM ODVODU RF orná půda 0, I SZÚO orná půda 0, I CELKEM 0,420

10 10 TABULKA Č. 4 ZÁBOR ZPF V RÁMCI ÚSES, ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH, ZMĚNA KULTUR ČÍS. VÝMĚRA ZMĚNA KULTUR ZMĚNA FUNKČ. VYUŽITÍ LOK. V HA Z NA OSTAT. PLOCHY ZÁBOR LESA Zábor ZPF v rámci ÚSES B 1 1,500 ha orná p. TTP s dřevinami B 8 2,000 ha orná p. lesní pozemky BK m orná p. TTP s dřevinami IP m orná p. TTP s dřevinami Změny funkčního využití K 1 0, ,060 - K 2 0, ,185 - Celkem 0,245 0,245 Změna kultur v rámci protierozních opatření Opleta 0,675 ha orná p. TTP s dřevinami Stráňky, Stráně 8,000 ha orná p. TTP s dřevinami Celkem 8,675 ha ZMĚNA FUNKČNÍHO VYUŽITÍ PLOCH Číslo Změna kultur Změna kultur Změna funkčního využití v ha lokality výměra v ha Z NA Ostatní plochy Zábor lesa Lokalita ,028 - CELKEM 0,028 -

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE projekce a zajištění staveb, geodetické práce Riegrovo náměstí 138 767 01 Kroměříž ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE C. VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ZPF Kroměříž 11/2002 OBSAH Vyhodnocení předpokládaných

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Kroměříž.

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Kroměříž. ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRASKLICE PŘÍLOHA č.3 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený

Více

ZPRACOVATEL: S-projekt plus a.s. Zlín T. Tomá e Bati 508 762 73 ZLÍN

ZPRACOVATEL: S-projekt plus a.s. Zlín T. Tomá e Bati 508 762 73 ZLÍN 03-6003 - 012 KUROVICE - urbanistická studie 1 PO IZOVATEL : Obec Kurovice ZPRACOVATEL: S-projekt plus a.s. Zlín T. Tomá e Bati 508 762 73 ZLÍN editel a.s. : Ing. arch. Franti ek Balajka Vedoucí ateliéru

Více

B.12. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚPD na ZPF a pozemky určené k plnění funkcí lesa ( PUKPFL ) Zemědělský půdní fond

B.12. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚPD na ZPF a pozemky určené k plnění funkcí lesa ( PUKPFL ) Zemědělský půdní fond B.12. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚPD na ZPF a pozemky určené k plnění funkcí lesa ( PUKPFL ) B.12.1. Zemědělský půdní fond Vyhodnocení důsledků rozvoje řešeného území na zemědělském

Více

Změna č.1 územního plánu obce Zálesí. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZÁLESÍ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

Změna č.1 územního plánu obce Zálesí. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZÁLESÍ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZÁLESÍ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ listopad 2009 1 Schvalující správní orgán: Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti změny č.1: Zastupitelstvo obce Zálesí Razítko

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

N Á V R H Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B C E M Ě R O T Í N

N Á V R H Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B C E M Ě R O T Í N N Á V R H Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B C E M Ě R O T Í N C. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF a PUPFL N Á V R H Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B C E M Ě R O T Í N Objednavatel:

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE Akce: Pořizovatel: Zhotovitel: Projektant: Změna č. 3 územního plánu obce Jamolice Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor výstavby a územního plánování

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE NEUMĚTELY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE NEUMĚTELY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE NEUMĚTELY Upravený návrh územního plánu (čistopis) Ochrana zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa Pořizovatel: Obec Neumětely starosta: Josef Paul Zpracovatel:

Více

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Část ZPF byla zpracována pro potřeby ÚPO Svojanov v souladu se zákonem č. 334/1992 o ochraně ZPF a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 13/1994, kterou se upravují některé

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PETROVICE

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PETROVICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PETROVICE ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Petrovice PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

OBCE S E L O U T K Y

OBCE S E L O U T K Y ÚZEMNÍ PLÁN OBCE S E L O U T K Y A. TEXTOVÁ ČÁST Vyhodnocení dopadu řešení ÚPn na ZPF a PUPFL půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa Pořizovatel: Obec Seloutky Zpracovatel: ing.arch.petr Malý

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRANOVSKÁ VES

ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRANOVSKÁ VES ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRANOVSKÁ VES Zastupitelstvo obce Vranovská Ves příslušné podle 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů

Více

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Bezděkov nad Metují Městský úřad Náchod Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér

Více

Objednatel: Obec Jestřebí (okres Šumperk) Pořizovatel: Městský úřad Zábřeh, Oddělení rozvoje a územního plánování

Objednatel: Obec Jestřebí (okres Šumperk) Pořizovatel: Městský úřad Zábřeh, Oddělení rozvoje a územního plánování Objednatel: Obec Jestřebí (okres Šumperk) Pořizovatel: Městský úřad Zábřeh, Oddělení rozvoje a územního plánování Schvalovací orgán: Zastupitelstvo obce Jestřebí Zpracovatel: Atelier AVM, s.r.o. Husova

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. Podhradí nad Dyjí 03 04/2012. Návrh změny č. 2 Územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. Podhradí nad Dyjí 03 04/2012. Návrh změny č. 2 Územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Podhradí nad Dyjí 03 04/2012 Návrh změny č. 2 Územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Schvalující správní orgán: Zastupitelstvo obce Podhradí nad Dyjí Razítko Číslo jednací: Datum vydání:

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

11. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění V průběhu projednání návrhu změny č. 1 ÚPSÚ byly uplatněny tyto námitky:

11. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění V průběhu projednání návrhu změny č. 1 ÚPSÚ byly uplatněny tyto námitky: 11. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění V průběhu projednání návrhu změny č. 1 ÚPSÚ byly uplatněny tyto námitky: - a) c) H. Štěpánková, K. Vacková, Dr. Vacková, bytem Čenětice 3, 251 68 Kamenice,

Více

I.Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (ZPF) v územním plánu

I.Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (ZPF) v územním plánu I.Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (ZPF) v územním plánu 1. Úvod Územní plán Nezbavětice Vyhodnocení důsledků záboru ZPF je zpracována podle zák.č.334/1992

Více

T E X T O V Á Č Á S T O D Ů V O D N Ě N Í II. A

T E X T O V Á Č Á S T O D Ů V O D N Ě N Í II. A T E X T O V Á Č Á S T O D Ů V O D N Ě N Í II. A II.1 Vyhodnocení využití z hlediska širších vztahů a vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem Z hlediska širších vztahů nevyplývají

Více

OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ODŮVODNĚNÍ Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A PUPFL

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A PUPFL KUBUS projektová kancelář pro územní plánování a projekty staveb, 586 01 Jihlava, Jabloňová 24, tel.567221657,ič 72526955, autorizace ČKA č.00834 ========================================================

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Přehled odnětí půdního fondu ÚPSÚ Nová Paka Změny č. 10

Přehled odnětí půdního fondu ÚPSÚ Nová Paka Změny č. 10 Přehled odnětí půdního fondu ÚPSÚ Nová Paka Změny č. 10 Číslo lokality Návrh funkčního využití lokality Úhrnná výměra lokality v ha Celkem V zastav. území Vně zastav. území Výměra zemědělské půdy v lokalitě

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚP POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně

Více

DALOVICE ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ. Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa KA * KA

DALOVICE ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ. Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa KA * KA Zdroj: www.mapy.cz DALOVCE ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32,

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Číslo zakázky: 03-8306-322 Akce: Návrh změny č.6 Územního plánu města Uherský Brod Textová část S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova 1684, 50012 Hradec Králové Tel.: 604566916,

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LANČOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LANČOV 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LANČOV 2 Schvalující správní orgán: Zastupitelstvo obce Lančov Razítko Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti změny č.1: Určený zastupitel obce: Jméno a příjmení: Funkce:

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTĚRADICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTĚRADICE 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTĚRADICE 2 Schvalující správní orgán: Zastupitelstvo obce Hostěradice Razítko Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti změny č.4: Určený zastupitel obce: Jméno a příjmení:

Více

OBSAH DOKUMENTACE SEZNAM PŘÍLOH: Textová část územního plánu Textová část-i.1: Textová část-i.2: I.3 Grafická část

OBSAH DOKUMENTACE SEZNAM PŘÍLOH: Textová část územního plánu Textová část-i.1: Textová část-i.2: I.3 Grafická část OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍ PLÁN - LEŠANY NÁVRH SEZNAM PŘÍLOH: I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu Textová část-i.1: a) vymezení zastavěného území b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

POŘIZOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Uherský Brod. Odůvodnění změny č.6 územního plánu města Uherský Brod obsahuje:

POŘIZOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Uherský Brod. Odůvodnění změny č.6 územního plánu města Uherský Brod obsahuje: ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor stavebního úřadu a územního plánování Určený zastupitel: Ing. Ladislav Kryštof OBSAH

Více

ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY

ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY Obsah: a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b) požadavky na

Více

Městský úřad Uherský Brod OBSAH DOKUMENTACE. Grafická část výkres: Širší vztahy v území Vyhodnocení záboru ZPF 1: výřezy řešených lokalit

Městský úřad Uherský Brod OBSAH DOKUMENTACE. Grafická část výkres: Širší vztahy v území Vyhodnocení záboru ZPF 1: výřezy řešených lokalit ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor stavebního úřadu a územního plánování Určený zastupitel: Ing. Ladislav Kryštof OBSAH

Více

číslo jednací... datum vydání.. datum nabytí účinnosti... Oprávněná úřední osoba pořizovatele.. podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele

číslo jednací... datum vydání.. datum nabytí účinnosti... Oprávněná úřední osoba pořizovatele.. podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OBEC DOBŠÍN ZAHRNUJÍCÍ KATASTR - DOBŠÍN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBŠÍN TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel Obec Dobšín Správní orgán Zastupitelstvo obce Dobšín číslo

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ODŮVODNĚNÍ ETAPA: NÁVRH Pro společné jednání dle 50 zákona č.183/2006 Sb. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Svojetín PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova

Více

ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH

ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH ŠIRŠÍ VZTAHY V ÚZEMÍ 1 : 100 000 LEGENDA: k.ú.havřice k.ú.uherský Brod K.Ú. DOTČENÉ ZMĚNOU č.10 ÚP MĚSTA UHERSKÝ BROD 1 LOKALITY DOTČENÉ ZMĚNOU č.10

Více

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ Tabulka č. 1 Strana č. 1

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ Tabulka č. 1 Strana č. 1 Rozvojová plocha č. 1, 2, 3, 4 Funkční využití: Bydlení ROZVOJOVÉ PLOCHY Strana č. 1 Rozvojová plocha č.1 510/2 zahrada 210 7.29.54 PFČR mimo SZÚO V. 510/1 zahrada 2.615 7.29.54 FO v SZÚO V. 510/3 zahrada

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf-Sedlešovice a Suchordly II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

ODŮVODNĚNÍ Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Buzice

ODŮVODNĚNÍ Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Buzice ODŮVODNĚNÍ Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Buzice Vypracoval: Hexaplan International s.r.o. Šámalova 72 615 00 Brno Datum: březen 2009 Odůvodnění Změny č. 2 ÚpnSÚ Buzice - obsah textové části

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO SLATINA NAD ZDOBNICÍ Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu obce ( dále jen ÚPO ) Slatina nad Zdobicí obsahuje te

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO SLATINA NAD ZDOBNICÍ Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu obce ( dále jen ÚPO ) Slatina nad Zdobicí obsahuje te TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚPO SLATINA NAD ZDOBNICÍ ZPRACOVATEL: Generální projektant: Ing.arch. Pavel Kramář Pod Zahrady 1305, 50346 Třebechovice pod Orebem IČO 162 45 423 Závazná část Územního plánu obce

Více

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880 OBSAH DOKUMENTACE II. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu A/ Textová část kapitola-název strana 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...2 1.2 Obsah změny územního plánu...2 2.

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADOŠOVICE. ODŮVODNĚNÍ Textová část

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADOŠOVICE. ODŮVODNĚNÍ Textová část ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADOŠOVICE katastrální území Radošovice, Tupesy ODŮVODNĚNÍ Textová část Projektant: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Pořizovatel: Magistrát města

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Charakteristika hlavních půdních jednotek v povodí Litavy. Graf závislosti odtoku na kategorii využití území (zdroj: Slavíková)

SEZNAM PŘÍLOH. Charakteristika hlavních půdních jednotek v povodí Litavy. Graf závislosti odtoku na kategorii využití území (zdroj: Slavíková) PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH Příl. 1 Příl. 2 Charakteristika hlavních půdních jednotek v povodí Litavy Graf závislosti odtoku na kategorii využití území (zdroj: Slavíková) HPJ 01 Černozemě (typické i karbonátové)

Více

OBSAH DOKUMENTACE OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče

OBSAH DOKUMENTACE OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HODSLAVICE - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Svojetín PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

ZMĚNA č.1 REGULAČNÍHO PLÁNU Sulice

ZMĚNA č.1 REGULAČNÍHO PLÁNU Sulice ZMĚNA č.1 REGULAČNÍHO PLÁNU Sulice Ing. arch. Ivan Kaplan Agora studio Vinohradská 156, 130 00 Praha 3 Březen 2012 2 Pořizovatel: Výkonný pořizovatel: Obecní úřad Sulice Želivec 150, Sulice 251 68 Kamenice

Více

H. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí, na ZPF a PUPFL

H. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí, na ZPF a PUPFL H. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí, na ZPF a PUPFL VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Použitá metodika Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský

Více

Změna č. 10 územního plánu obce Jirny

Změna č. 10 územního plánu obce Jirny Změna č. 10 územního plánu obce Jirny Odůvodnění Pořizovatel: Určený zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY starosta p. Stanislav Skořepa Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 10: Ing. arch.

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY Pořizovatel: Městský úřad Čáslav Odbor výstavby a regionálního rozvoje Žižkovo náměstí 1, 286 01 Čáslav DATUM : LISTOPAD 2012 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací

Více

Objednatel: Obec Postřelmůvek (okres Šumperk) Pořizovatel: Městský úřad Zábřeh, Oddělení rozvoje a územního plánování

Objednatel: Obec Postřelmůvek (okres Šumperk) Pořizovatel: Městský úřad Zábřeh, Oddělení rozvoje a územního plánování Objednatel: Obec Postřelmůvek (okres Šumperk) Pořizovatel: Městský úřad Zábřeh, Oddělení rozvoje a územního plánování Schvalovací orgán: Zastupitelstvo obce Postřelmůvek Zpracovatel: Atelier AVM, s.r.o.

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

VIII. VLIVY NA PŮDU A LESNÍ EKOSYSTÉMY

VIII. VLIVY NA PŮDU A LESNÍ EKOSYSTÉMY VIII. VLIVY NA PŮDU A LESNÍ EKOSYSTÉMY Realizace všech záměrů naplňujících hodnocenou koncepci je spojena s trvalým, nebo dočasným záborem zemědělského půdního fondu, případně pozemků určených k plnění

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb.,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. 1. změna územního plánu obce VELKÝ KARLOV

NÁVRH ZADÁNÍ. 1. změna územního plánu obce VELKÝ KARLOV Městský úřad Znojmo, odbor rozvoje, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, jako pořizovatel dle 14 z.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E B Ř E S T. Z M Ě N A Č. 3.

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E B Ř E S T. Z M Ě N A Č. 3. Ú Z E M N Í P L Á N O B C E B Ř E S T. Z M Ě N A Č. 3. P O Ř I Z O V A T E L : O B J E D N A T E L : Z P R A C O V A T E L : MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor rozvoje města Velké nám. č.115/1, 767 01 Kroměříž

Více

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno květen 2012 VIII. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO

Více

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT:

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT: ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT: srpen 2011 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního plánu Nezabudice Řešené území: části k.ú.

Více

VELKÉ PŘÍLEPY. NÁVRH ZMĚNY č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL:

VELKÉ PŘÍLEPY. NÁVRH ZMĚNY č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZMĚNY č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: POŘIZOVATEL: TRIAgis s.r.o., Ing.arch. Tomáš Russe Na Bezděkové 1737/2, 25601 Benešov u Prahy autorizace

Více

SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01Český Krumlov Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671 E-mail : rampas@spstudio.

SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01Český Krumlov Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671 E-mail : rampas@spstudio. - 1 - SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01Český Krumlov Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671 E-mail : rampas@spstudio.cz ÚZEMNÍ PLÁN obce PĚČNOV ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST

Více

ZMĚNA K8. Odůvodnění. Územní plán sídelního útvaru Blansko. Klepačov-ekofarma

ZMĚNA K8. Odůvodnění. Územní plán sídelního útvaru Blansko. Klepačov-ekofarma Územní plán sídelního útvaru Blansko ZMĚNA K8 Klepačov-ekofarma Odůvodnění Odůvodnění Změny bylo zpracováno pořizovatelem v souladu s 53, odst.4 a 5 SZ, Přílohy č.7 vyhl. 500/2006 Sb., a 68 Správního řádu.

Více

LIBĚDICE ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. LIBĚDICE) ODŮVODNĚNÍ

LIBĚDICE ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. LIBĚDICE) ODŮVODNĚNÍ LIBĚDICE ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. LIBĚDICE) ODŮVODNĚNÍ VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294

Více

ÚZEMNÍ PLÁN RYCHVALD AKTUÁLNÍ STAV POŘIZOVÁNÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ÚZEMNÍ PLÁN RYCHVALD AKTUÁLNÍ STAV POŘIZOVÁNÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚZEMNÍ PLÁN RYCHVALD AKTUÁLNÍ STAV POŘIZOVÁNÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA 12.06.2013 1 Postup po ZM Rychvald 03/2013: 6.3.2013 převzetí návrhu ÚP od projektanta 12.3.2013 - oznámení o společném jednání návrhu

Více

Pořizovatel: Městský úřad Zábřeh, Oddělení rozvoje, odd. územního plánování

Pořizovatel: Městský úřad Zábřeh, Oddělení rozvoje, odd. územního plánování Objednatel: Obec Kosov (okres Šumperk) Pořizovatel: Městský úřad Zábřeh, Oddělení rozvoje, odd. územního plánování Schvalovací orgán: Zastupitelstvo obce Kosov Zpracovatel: Atelier AM, s.r.o. Husova 8A,

Více

I.1. Úvod... I.2. Přehled řešených lokalit... I.3. Vazba na územně plánovací dokumentaci...

I.1. Úvod... I.2. Přehled řešených lokalit... I.3. Vazba na územně plánovací dokumentaci... Obsah : I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I.1. Úvod... I.2. Přehled řešených lokalit... I.3. Vazba na územně plánovací dokumentaci... I.4. Vyhodnocení dopadu umístění záměru na ZPF. I.4.1. Struktura půdního fondu.. I.4.2.

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

Změna č. 7/A. Územní plán sídelního útvaru Hory. k.ú. Hory plochy dopravy - cyklostezka. návrh

Změna č. 7/A. Územní plán sídelního útvaru Hory. k.ú. Hory plochy dopravy - cyklostezka. návrh Územní plán sídelního útvaru Hory Změna č. 7/A návrh k.ú. Hory plochy dopravy - cyklostezka Obec: Obec Hory, Hory 47, 362 11 Jenišov zastoupená p. starostou Jiřím Paterou IČ: 0049750500 Datum: červenec

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ODŮVODNĚNÍ

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE ODŮVODNĚNÍ Obsah textové části odůvodnění změny č. 3 ÚPO Těšetice: 1) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S

Více

Změna č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SUCHÁ LOZ Lokality č. 1 5

Změna č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SUCHÁ LOZ Lokality č. 1 5 Změna č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SUCHÁ LOZ Lokality č. 1 5 ODŮVODNĚNÍ 1. TEXTOVÁ ČÁST (podle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb.-Textová část) označení kapitola strana 1.a. Vyhodnocení koordinace využívání

Více

ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ

ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán vydávající změnu: Zastupitelstvo obce Tvarožná razítko Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Podpis:

Více

Územní plán obce Žeranovice

Územní plán obce Žeranovice Územní plán obce Žeranovice Změna č. 2 a 3 B.1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Žeranovice OKRES : Kroměříž KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování

Více

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Závazná část + Odůvodnění územního plánu ČERVEN 2011 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Dokumentaci vydalo: Zastupitelstvo obce Březina Číslo jednací: Datum

Více

5 nejčastějších chyb při podávání žádosti o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF:

5 nejčastějších chyb při podávání žádosti o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF: 5 nejčastějších chyb při podávání žádosti o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF: 1. Kdo žádá? Chybí úplné údaje o žadateli: - u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, bydliště, - u fyzické

Více

Anastázova 22, Praha 6 IČO 4430 4528

Anastázova 22, Praha 6 IČO 4430 4528 ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OBEC PĚČICE ICOB 571032 KATASTR 718742 PĚČICE ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PĚČICE TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel Magistrát města Mladá Boleslav Správní orgán Zastupitelstvo

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MIKULČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č.2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Více

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E KOTENČICE Z M Ě N A Č. 2 N Á V R H POŘIZOVATEL: OBEC KOTENČICE. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E KOTENČICE Z M Ě N A Č. 2 N Á V R H POŘIZOVATEL: OBEC KOTENČICE. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. Ú Z E M N Í P L Á N O B C E KOTENČICE Z M Ě N A Č. 2 N Á V R H POŘIZOVATEL: OBEC KOTENČICE ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. ČERVENEC 2012 AUTORISACE Pořizovatel: Obec Kotenčice Zpracovatel: IVAN

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6.

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BŘEŽANY

ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BŘEŽANY 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BŘEŽANY 2 Schvalující správní orgán: Zastupitelstvo obce Břežany Razítko Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti změny č.1: Určený zastupitel obce: Jméno a

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

POŘIZOVATEL: OBEC BLAZICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem

POŘIZOVATEL: OBEC BLAZICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE ZMĚNA č.1 P1 - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta

Více

Z A D Á N Í LUKA NAD JIHLAVOU. PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. úřad územního plánování. odbor územního plánování a stavebního řádu

Z A D Á N Í LUKA NAD JIHLAVOU. PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. úřad územního plánování. odbor územního plánování a stavebního řádu Z A D Á N Í PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUKA NAD JIHLAVOU Objednatel změny územního plánu: Pořizovatel změny územního plánu: Krajský úřad: Městys Luka nad Jihlavou Magistrát města Jihlavy,

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více