Diagnostika Alzheimerovy nemoci a další. ších onem. spojených s demencí - ené postupy. Pavel Ressner Ambulance pro diagnostiku a léčbu l

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diagnostika Alzheimerovy nemoci a další. ších onem. spojených s demencí - ené postupy. Pavel Ressner Ambulance pro diagnostiku a léčbu l"

Transkript

1 Diagnostika Alzheimerovy nemoci a další ších onem. spojených s demencí - - doporučen ené postupy Pavel Ressner Ambulance pro diagnostiku a léčbu l neurodegenerativních onemocnění Neurologické oddělen lení, NsP Nový Jičín

2 Kriteria demence dle DSM-IV 1. A. Vývoj mnohočetn etného kognitivního deficitu, který se projevuje oběma následujícími projevy: 1. zhoršen ení paměti ti (neschopnost naučit se novým poznatkům m a vybavit poznatky naučen ené dříve). 2. nejméně jedna z následujn sledujících ch kognitivních poruch: a. afazie (ztráta ta symbolické funkce řeči, vztahující se k chápání a vyjadřov ování myšlenek prostřednictv ednictvím m slov). b. apraxie (neschopnost provádět t motorické aktivity navzdory neporušeným eným motorickým funkcím). c. agnosie (neschopnost rozpoznávat nebo identifikovat věci v navzdory nepoškozeným senzorickým funkcím). d. narušen ení výkonných funkcí (např.. plánov nování,, organizování,, následnosti, n abstrakce)

3 Kriteria demence dle DSM-IV 2. B. Kognitivní deficity podle kriterií A1 a A2 způsobuj sobují zřetelné zhoršen ení výkonu sociáln lních a pracovních ch funkcí a znamenají zřetelné snížen ení předchozí úrovně fungování. Další kriteria (doplnění z MKN-10): - úbytek emoční kontroly - emoční labilita - podrážděnost - apatie - obhroublost ve společ.. vystupování - trvání poruchy: nad 6 měsícům

4 Onemocnění způsobuj sobující demenci Alzheimerova nemoc 60% Vaskulárn rní demence 30% Lewy Body Disease 10% Frontotemporáln lní demence 1% Demence u Parkinsonovy nemoci jiných expy onem. 1% (Růž ůžička et al ) Demence u normotenzního hydrocephalu

5 Vyloučit přip susp.. na demenci léky l indukované poruchy 2. deprese 3. delirium 4. hypo a hyperthyroidismus 5. hypoglykemie 6. deficience B12 a folátu 7. chronický subduráln lní hematom 8. jaterní selhání 9. normotenzní hydrocephalus 10. CMP 11. CNS infekce

6 Vyloučit přip susp.. na demenci generalizovaná infekce 13. tumor CNS 14. renáln lní selhání 15. abusus alkoholu - spíš íše e karenční poruchy 16. hypoxie 17. hyperkalcemie 18. vaskulitida 19. kardiopulmonárn rní onemocnění 20. anemie 21. hypoadrenalismus (m. Addison) 22. hyperadrenalismus (m. Cushing)

7 Diagnostické hodnocení klinická diagnóza - není specifický biol. marker pro degenerativní demence (s výjimkou vzácných autosom.. dominantních příčin p demence) - stanovení diagnózy - definitivní dg. neuropatologické potvrzení dg. - klinická dg. s určitou mírou m pravděpodobnosti podobnosti

8 Diagnostické hodnocení klinická diagnóza Klinická dagnóza opírá se o zavedená dg.kritéria ria - AN (dle NINCDS-ADRDA) senzitivita %, specificita 70% - LBD (dle Konsorcia pro LBD) - senzitivita - FTD (dle Manchesterských kritéri rií) - VaD (dle NINDS-AIREN) senzitivita (43%), specificita 95%

9 Anamnéza - doporučen ení - zjištění které kognitivní oblasti jsou postiženy a v jakém m sledu - upřesn esnění nástupu projevů,, charakter progrese, dopad na ADL - prodělan laná onemocnění - současn asná přidružená onemocnění - rodinná anamnéza - vzdělání - vzhledem k anosognosii doplnění a ověř ěření od pečovatele či i rodiny

10 Neurologické vyšet etření - nutnost neurologického vyš.. u všech v pac.. s projevy demence - normáln lní neurologické vyš. -časná AN - abnormní neurol.. vyš.- vaskulárn rní demence, LBD, prionová onem. centráln lní ložiskov isková symptom., expy sy., myoklonie

11 Hodnocení kognitivních funkcí 1.Screening - MMSE (Mini Mental State Examination) - MOCA (Montreal Cognitive Assessment)- - Matissova škála demence více na exekut.fce FTD a subkortikáln lní demence 2.Podrobn Podrobnější vyšet etření - - ACE test (Adenbroek( Cognitive Exaination) nově v české verzi 3.Nejpodrobn Nejpodrobnější - neuropsychologické vyšet etření,, vyškolený vyšet etřující - - zváženo u pac.. s nejistými,prodrom prodromálními,, lehkými projevy demence - posouzení - celkové úrovně kognitivní výkonnosti - míra postižen ení jednotlivých kognitivních oblastí (paměť ěť, fce exekutivní,, symbolické,, zrakově-prostorov prostorové, osobnostní změny)

12 Analýza hodnocení kognitivních funkcí Důležitost hodnocení kognitivních funkcí vychází z: 1. Diagnóza demence se opírá o prokázaný kognitivní deficit. 2. Na většinu v příčin p demence lze usuzovat dle kognitivních změn n a poruch chování (AN, FTD, LBD). 3. Zvyšuje se nutnost rozpoznávat onem. s kognitivními poruchami co nejdříve. Hodnocení kognitivních funkcí je pro určen ení diagnózy důled ležité u pac.. s mírným aža středn edním m stupněm m demence.

13 Soubor vyšet etření - hodnocení Oblasti hodnocení - 1) Celková míra kognitivního deficitu MMSE, MOCA, Matissova škála demence 2) Paměť ěťové funkce - pro dg. demence je nutný průkaz poruchy paměti - nutno vyloučit depresi a úzkost 3) Řeč - test slovní plynulosti, test pojmenování obrázk zků, rozliš.. slov a obrazů,, Bostonský test - AN, FTD

14 Soubor vyšet etření - hodnocení 4) Exekutivní fce - tíže e exekutivní dysfunkce koreluje s ADL (naplánov nování,iniciace,udržení pozornosti, monitorace prováděného úkolu) - Trail Making test, Stroopův test, Verbal Fluency test - FTD, PSP 5) Frontáln lní funkce poruchy pozornosti, zpomalení psychomotorického tempa, ulpívav vavé a zabíhav havé myšlen lení,, apatie, desinhibice,, zhoršen ená adaptace, nekontrolané chování. - Frontal Assessment Batery,, NPI - FTD 6) Symbolické funkce řeč,, psaní, čtení, praxie, gnosie, visuospac.fce - kortikáln lní postižen ení,, AN, FTD, LBD

15 Hodnocení behavioráln lních a psychiatrických symptomů (BPSD) - doporučen ení - hodnocení BPSD doporučeno u všech v pacientů NPI, BEHAVE-AD AD - zvažovat vliv přidrup idružených onemocnění NPI přítomnost příznakp znaků,, tíži t i příznakp znaků, stupeň zátěže e pro pečovatele

16 Behavioráln lní a psychologické poruchy u demencí - - nekognitivní poruchy u demencí BPSD = Behavioural and Psychological Symptoms in Dementia - apatie (72% u AN) - agresivita (verbáln lní,, fyzická), neklid (60% u AN) - afektivní poruchy (deprese (48% u AN), anxieta (48% u AN), mánie) m - toulání,, bezcíln lné aktivity - poruchy stravování (anorexie,, bulimie, pica,, změny v chutích) ch) - desihibice - sexuáln lní desinhibice - vokalisace - sténání,, křikk - poruchy vnímání (halucinace, iluze), poruchy myšlen lení (bludy)

17 Analýza hodnocení BPSD BPSD - běžné,, přispp ispívají k zátěžz ěži pac.. a jeho okolí, - preskripce psychofarmak, do pečovatelských zařízen zení - přispění k dif dg. - zrakové halucinace - LBD - desinhibice, osob.zájmu, změny osobnosti - - FTD -časné deprese, úzkosti, apatie - AN BPSD - jsou (mohou být) zhoršeny somatickou komorbiditou

18 Analýza hodnocení BPSD Rozpoznání BPSD - význam pro dg. a pro další léčbu - nutná objektivizace třett etí osobou - nutno aktivního vyhledávání

19 Hodnocení aktivit každodenn dodenního života - zhoršen ení soběsta stačnosti průvodn vodní jev u demencí - hodnocení ADL by mělo m být součást stí diagnostického procesu - semistrukturovaný pohovor s pečovatelem škály ADL - oblasti jídlo, oblékání,, používání růz.zařízení,, nakupování,, cestování.

20 Hodnocení přidružených onemocnění - doporučen ení - vyšet etření v době stanovení dg. a v průběhu choroby - zvláš áštní přihlédnutí k epizodám m náhln hlého ho zhoršen ení kognice či i chování např.- apatie. TK,. TK,hypothyreosa,glykémie, kardiáln lní selh.,deprese, infekce, medikace,, pády p (SDH) - vokalizace, agresivita neléčen ená bolest, delirium

21 Laboratorní vyšet etření - doporučen ení Doporučen ení při i prvním m hodnocení pac.s demencí: - sedimentace, krevní obraz, elektrolyty, vápnv pník, glykemie, testy renáln lních a jaterních funkcí,, TSH - v individuáln lních případech p padech zvážit B12, syfilis, HIV, Borrelie

22 Zobrazovací metody - doporučen ení - strukturáln lní vyšet etření doporučeno u každého pac.. se susp.na demenci CT mozku odlišen ení chirurgicky léčitelných l lézí a vaskulrního onem. MR mozku (včetn etně T1, T2, FLAIR) - ke zvýšen ení specificity vyšet etření SPECT a PET mozku - u pac.. kde po klinickém m hodnocení a strukturáln lním m vyš.. zůstz stává dg. nejistota - nevhodné rutinně pro všechny v pac.. v úvodu vyš. - jako vhodné a výtěž ěžnější než MR a CT u susp.ftd - DaT SCAN odlišen ení LBD a PN od AN

23 CT mozku - základní strukturáln lní vyš.. u pac.. s podezřen ením m na demenci - k vyloučen ení onem. k chirurgické léčbě (tumory, krvácen cení, hydrocephalus) - diagnostický přínos p 1 10%, předmp edmětem diskuzí - ovlivnění dg.demence provedeným CT ve 12% - ovlivnění terapie u pac.. s demencí provedeným CT v 11% díky identifikaci cévnc vních změn

24 MR mozku - vyšší specificita a senzitivita v porovnání s CT - vyšší náklady - doporučeno v případp padě nejasného či i nevysvětluj tlujícího nálezu n na CT - T1, T2, FLAIR

25 MR mozku hippokampáln lní atrofie u AN -časný a specifický marker pro AN (senzitivita ivita 85%, specificita 88%) - volumetrie (voxel( voxel-based morfometrie) nedoporučena ena jako rutinní vyš.. pro susp.an Frontotemporáln lní lobárn rní degenerace - - asymetr.atrofie v okolí Sylviovy rýhy více v vlevo Primárn rní progr.af.afázie - asymetr.atrofie přednp edních teporáln lních laloků Sémantická demence - atrofie frontáln lních laloků - FTD

26 MR mozku Vaskulárn rní demence - významná povodí (např.aca bilat,, ACP bil.) - mezi NINDS-AIREN kritéria ria - bez zobrazovacích ch metod dg.vad nemožná - vaskulárn rní změny často u klinicky jasné AN Huntingtonova nemoc atrofie nc. caudatus Creutzfeld Jacobova nemoc hyperintenzní signál l v putamen, hyperintezní juxtrakortikáln lní a lamelárn rní proužky na MR T2, FLAIR LBD jen mírnm rná atrofie mediáln lníčásti temporáln lního laloku (oproti AN)

27 Ischemické změny - FLAIR

28 Alzheimerova nemoc

29 MRI: hippokampáln lní atrofie u AD Kontrola AD

30 PSP (progresivní supranukleárn rní paréza) MRI T1-w.i. (A) : atrofie mezencefala,, ztenčen ení tekta a lehce konkávn vní dno III.komory. MRI proton-denzn denzní obraz (B) : tektáln lní periakveduktáln lní hyperintezita.

31 Huntingtonova nemoc MRI T2-w.i. Atrofie oblasti caput ncl. caudati

32 Huntingtonova nemoc Pacientka 50 let, MR mozku, FLAIR

33 EEG - nespecifická metoda v dif.dg. demencí,, malý význam. - důležité u rychle progredujících ch demencí odlišen ení CJN - CJN - periodicky opakující se trifázick zickéči polyfázick zické vlny - variabilní v průběhu,m hu,může e vymizet, nutno EEG opakovat - transientní epileptická amnézie při p i fokáln lních temporáln lních epi - - může e imponovat jako AN

34 Vyšet etření likvoru - doporučen ení - doporučeno u pac.. s atypickým průběhem a projevy - - počet buněk, bílkovina, b glukóza, ELFO bílk. - pomocný význam při p i dg.pochybách protein tau, fosfo-tau tau,, Aß42A - rychle progredující demence susp.. dg. CJN protein podpůrný význam

35 Genetické testování - doporučen ení - vyhledávání patogenetické mutace pac.. s příslup slušným fenotypem či rodinnou anamnézou autozomáln lně dominantní demence. - jen specializovaná centra s příslup slušným poradenstvím m pro pac.a rodinu, informovaný souhlas pacienta nebo jeho zástupcez

36 Genetické testování - doporučen ení - presymptomatické testování jen u dospělých s jasnou RA a známé mutace u nemocného individua v rodině (zajistěný významu při p negativním m výsledku). - protokol pro Huntingtonovu chorobu doporučen. - rutinní genetické vyhledávání pro Apo E se nedoporučuje uje

37 Tkáňov ové biopsie - doporučen ení - pouze specializovaná centra u pečliv livě indikovaných pac. - možnost specifické dg. u některých n vzácných demencí

38 Informování o diagnóze doporučen ení - s taktem, s doplněním m upozornění na důsledky d progrese onemocnění - prospěšné uvést užiteu itečné kontakty - pečovatelsk ovatelská zařízen zení -Česká alzheimerovská společnost

39 Závěr - diagnostické postupy a jejich respektování - racionalizace diagnostiky onemocnění spojených se syndromem demence. základ pro vědecky v podložen ené postupy léčbyl - diagnostické postupy - - nástroj pro detekci demence a aža následně k kvantifikaci demence - nástroj pro detekci jižčasn asné demence - publikováno v CSNN a dostupné na kognice.czcz

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře Demence Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007 Autoři: Roman Jirák Jaroslava Laňková Oponenti: Iva Holmerová Jakub Hort Jiří Konrád Stanislav Konštacký Cyril Mucha

Více

Diagnostikujeme správně a včas demenci?

Diagnostikujeme správně a včas demenci? Přehledová práce Diagnostikujeme správně a včas demenci? J. Lužný: Diagnostikujeme správně a včas demenci? Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta OU v Ostravě, Ostrava Psychiatrická

Více

Vyšetření kognitivních funkcí v časné diagnostice Alzheimerovy nemoci

Vyšetření kognitivních funkcí v časné diagnostice Alzheimerovy nemoci 297 Vyšetření kognitivních funkcí v časné diagnostice Alzheimerovy nemoci Mgr. Tomáš Nikolai 1, 2, 3, MUDr. Martin Vyhnálek 2, 3, Mgr. Eva Literáková 3, Hana Marková 4, doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D. 2,

Více

Vaskulární demence a vaskulární kognitivní porucha

Vaskulární demence a vaskulární kognitivní porucha 73 Vaskulární demence a vaskulární kognitivní porucha doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. 1,2, RNDr. Daniela Řípová, CSc. 1 1 AD centrum, Psychiatrické centrum, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 3. LF a FN

Více

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Jitka Hajšmanová Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY Bakalářská práce Vedoucí práce: Bc.

Více

3. Neuropsychologické vyšetření MCI

3. Neuropsychologické vyšetření MCI 3. Neuropsychologické vyšetření MCI Neuropsychologické vyšetření je nezbytnou součástí diagnostiky mírné kognitivní poruchy (MCI). Pomocí dobře strukturovaného vyšetření může neuropsycholog nebo klinický

Více

Kognitivní postižení při degenerativním onemocnění mozečku Masopust J. 1, Urban A. 1, Říhová Z. 1, Zumrová A. 2, Urbanová E. 1, Vališ M.

Kognitivní postižení při degenerativním onemocnění mozečku Masopust J. 1, Urban A. 1, Říhová Z. 1, Zumrová A. 2, Urbanová E. 1, Vališ M. Abstrakta 40 37. Šerclovy dny MUDr. Radomír Taláb, Ph.D. Neurologická klinika LF UK a FN, Neurol. pro praxi 009; 0(6): 40 406 37. Šerclovy dny tradičně lákají příznivce neurověd k podzimnní návštěvě Západních

Více

Neuropsychologické vyšetření kognitivního deficitu. Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně

Neuropsychologické vyšetření kognitivního deficitu. Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Neuropsychologické vyšetření kognitivního deficitu Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Demence Ztráta kognitivních schopností dopad na běžné denní aktivity + změny behaviorální

Více

PARKINSONOVA NEMOC: DIAGNOSTIKA A KLINICKÝ OBRAZ HETEROGENNÍHO ONEMOCNÌNÍ ETIOLOGIE I. REKTOROVÁ SOUHRN

PARKINSONOVA NEMOC: DIAGNOSTIKA A KLINICKÝ OBRAZ HETEROGENNÍHO ONEMOCNÌNÍ ETIOLOGIE I. REKTOROVÁ SOUHRN PARKINSONOVA NEMOC: DIAGNOSTIKA A KLINICKÝ OBRAZ HETEROGENNÍHO ONEMOCNÌNÍ I. REKTOROVÁ KLÍÈOVÁ SLOVA Parkinsonova nemoc parkinsonský syndrom nemotorické symptomy KEY WORDS Parkinson s disease parkinsonian

Více

Doporučené postupy pro léčbu Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění spojených s demencí

Doporučené postupy pro léčbu Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění spojených s demencí DOPORUČENÉ POSTUPY Doporučené postupy pro léčbu Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění spojených s demencí Recommendations for the diagnosis and management of Alzheimer s disease and other disorders

Více

Kognitivní rehabilitace.

Kognitivní rehabilitace. Kognitivní rehabilitace. Pavel Ressner, Petr Nilius, Petra Szajterová, Petra Bártová, Dagmar Beránková, Hana Srovnalová Kognitivní centrum, Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava Kognitivní funkce

Více

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických mohou začínat v kterémkoli věku, kromě raného dětství o začínají většinou v dospělém nebo pozdějším věku organické = vznikají na podkladě poškození

Více

Neuropsychologické testy u demencí. Mgr. Zuzana Fanfrdlová I.neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně

Neuropsychologické testy u demencí. Mgr. Zuzana Fanfrdlová I.neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Neuropsychologické testy u demencí Mgr. Zuzana Fanfrdlová I.neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Demence získaná ztráta kognitivních schopností s dopadem na kvalitu fungování člověka v oblasti sociálních,

Více

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ Tento soubor epistandardů navazuje na sérii předchozích publikací, jejichž ob sah byl výsledkem diskusí u kulatého stolu

Více

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ Tento soubor epistandardů navazuje na sérii předchozích publikací, jejichž ob sah byl výsledkem diskusí u kulatého stolu

Více

DEMENCE A JINÉ PORUCHY PAMĚTI Komunikace a každodenní péče

DEMENCE A JINÉ PORUCHY PAMĚTI Komunikace a každodenní péče DEMENCE A JINÉ PORUCHY PAMĚTI Komunikace a každodenní péče Hlavní autor a vedoucí autorského kolektivu: Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc., Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha Autorský kolektiv: MUDr. Iva Holmerová,

Více

Příloha k vyhlášce č. 359/2009 Sb. PROCENTNÍ MÍRY POKLESU PRACOVNÍ SCHOPNOSTI

Příloha k vyhlášce č. 359/2009 Sb. PROCENTNÍ MÍRY POKLESU PRACOVNÍ SCHOPNOSTI Příloha k vyhlášce č. 359/2009 Sb. PROCENTNÍ MÍRY POKLESU PRACOVNÍ SCHOPNOSTI Kapitola I INFEKCE Obecné posudkové zásady: Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující výsledek interakce

Více

SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE

SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE Neurologie PRO PRAXI B 2012 www.solen.cz ISSN 1803 5884 ROČNÍK 13. Abstrakta IX. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE 31. 5. 1. 6. 2012, Hotel International Brno COPAXONE Je účinný u pacientů s CIS i s RRMS

Více

Doporučené postupy v léčbě DAT a dalších demencí. Richard Krombholz PL Praha 8, Bohnice

Doporučené postupy v léčbě DAT a dalších demencí. Richard Krombholz PL Praha 8, Bohnice Doporučené postupy v léčbě DAT a dalších demencí Richard Krombholz PL Praha 8, Bohnice Antimotto Jaký je rozdíl mezi Alzheimerovou a Parkinsonovou nemocí? Ţádný, je lhostejné, jestli to pivo člověk nenajde,

Více

MUDr. Zuzana Šnajdrová 25.3.2014 NMSKB

MUDr. Zuzana Šnajdrová 25.3.2014 NMSKB MUDr. Zuzana Šnajdrová 25.3.2014 NMSKB MUDr. Zuzana Šnajdrová 257 197 227, 731 840 844 MUDr. Markéta Bláhová 257 197 216 Běžné interní vyšetření doplněné o kognitivní testy a základní vyšetření soběstačnosti

Více

Jako seminární práci z biologie ve školním roce 1998/1999 vypracoval: Ondřej Fiala, 4.E, Gymnázium Arabská

Jako seminární práci z biologie ve školním roce 1998/1999 vypracoval: Ondřej Fiala, 4.E, Gymnázium Arabská TOURETTEŮV SYNDROM Jako seminární práci z biologie ve školním roce 1998/1999 vypracoval: Ondřej Fiala, 4.E, Gymnázium Arabská 2 Gilles de la Tourette 3 1. Obsah 1. Obsah... 4 2. Úvod... 5 3. Základní charakteristika

Více

V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA

V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA 22. - 24. dubna 2015 Kongresové centrum Univerzity Karlovy (Karolinum) Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1 ORGANIZÁTOR ZÁŠTITA Neuropsychiatrické fórum o.s. Univerzita

Více

Aktivizace seniorů s Alzheimerovou demencí. Alena Švábková

Aktivizace seniorů s Alzheimerovou demencí. Alena Švábková Aktivizace seniorů s Alzheimerovou demencí Alena Švábková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce má název Aktivizace seniorů a Alzheimerovou demencí a je rozdělena do dvou částí, a to teoretické

Více

1 Obecná část. 1.1 Úvod

1 Obecná část. 1.1 Úvod 1 Obecná část 1.1 Úvod Parkinsonova nemoc je neurologické onemocnění, řadící se mezi choroby extrapyramidového systému v oblasti bazálních ganglií. Vyskytuje se celosvětově a postihuje muže i ženy. Samostatné

Více

Disociativní poruchy v praxi

Disociativní poruchy v praxi Prehľadové články 13 Disociativní poruchy v praxi MUDr. Erik Herman 1,2,3, doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc. 3,4, doc. MUDr. Ján Praško, CSc. 5,6,7,8, MUDr. Tomáš Nežádal 3, MUDr. Michal Bajaček 3, MUDr. Pavel

Více

PSYCHIATRIE ÚVOD... 3 O VÝZKUMU ÚČINNOSTI PSYCHOTERAPEUTICKÉ LÉČBY... 6

PSYCHIATRIE ÚVOD... 3 O VÝZKUMU ÚČINNOSTI PSYCHOTERAPEUTICKÉ LÉČBY... 6 001_002_Psychiatrie_Obsah 19.12.2006 10:17 Stránka 1 OBSAH Obsah ÚVOD... 3 O VÝZKUMU ÚČINNOSTI PSYCHOTERAPEUTICKÉ LÉČBY... 6 PSYCHIATRICKÉ VYŠETŘENÍ... 7 KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ VYŠETŘENÍ... 9 ZÁKLADNÍ

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k zdravotním postižením podle Mezinárodní klasifikace nemocí

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie. Diplomová práce. Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie. Diplomová práce. Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie CO JE TO VLASTNĚ VEGETATIVNÍ STAV? Diplomová práce Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Gabrhelík,

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP MUDr. Jaroslava Laňková Společnost všeobecného lékařství

Více

Senioři s Alzheimerovou chorobou

Senioři s Alzheimerovou chorobou Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Senioři s Alzheimerovou chorobou Sociální práce Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Marešová Ladislava Vypracovala: Jandová

Více