mg ibuprofenu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "200-400 mg ibuprofenu"

Transkript

1 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ibuberl 400 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 potahovaná tableta obsahuje ibuprofenum 400 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod LÉKOVÁ FORMA Potahované tablety Bílé až téměř bílé podlouhlé potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách, na horní straně s potiskem E a E na obou stranách půlící rýhy. Tablety je možné dělit na dvě stejně velké poloviny. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1. Terapeutické indikace Symptomatická léčba: - mírná až středně silná bolest - horečka 4.2. Dávkování a způsob podání Dávkování přípravku Ibuberl 400 mg odpovídá údajům v následující tabulce. U dětí a dospívajících dávkování závisí na tělesné hmotnosti nebo věku, jednotlivá dávka je zpravidla 7 až 10 mg/kg tělesné hmotnosti a celková denní dávka maximálně 30 mg/kg tělesné hmotnosti. Interval mezi jednotlivými dávkami závisí na příznacích a na maximální denní dávce. Neměl by být kratší než 6 hodin. Pouze pro krátkodobé užívání. Jestliže potíže přetrvávají déle než 4 dny, měl/a byste navštívit svého lékaře. Tělesná hmotnost (Věk) 20 kg 29 kg Jednotlivá dávka Max. denní dávka 200 mg ibuprofenu 600 mg ibuprofenu (děti ve věku 6 9 let) 30 kg 39 kg 200 mg ibuprofenu 800 mg ibuprofenu (10 12 let) 40 kg (dospívající nad 12 let a dospělí) mg ibuprofenu 1200 mg ibuprofenu Způsob užití a délka léčby 1

2 Potahované tablety se polykají celé, zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny, užívají se při jídle nebo po jídle. Pacientům s citlivým žaludkem se doporučuje užívat přípravek Ibuberl 400 mg během jídla. Nežádoucí účinky mohou být minimalizovány užitím nejnižší účinné dávky po nejkratší možnou dobu nezbytnou ke zvládnutí příznaků (viz bod 4.4). Zvláštní skupiny pacientů Starší pacienti: Úprava dávkování není nutná. Vzhledem k profilu možných nežádoucích účinků (viz bod 4.4) by tito pacienti měli být obzvláště pečlivě sledováni. Porucha funkce ledvin: U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce ledvin není snížení dávky nutné (pacienti se závažnou nedostatečností ledvin viz bod 4.3). Porucha funkce jater (viz bod 5.2): U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater není snížení dávky nutné (pacienti se závažnou poruchou jater viz bod 4.3). Děti a dospívající : Užití u dětí a dospívajících viz bod Kontraindikace Přípravek Ibuberl 400 mg je kontraindikován: - při přecitlivělosti na léčivou látku ibuprofen nebo na kteroukoli pomocnou látku; - při bronchospasmu, astmatu, rinitidě nebo kopřivce při předchozím užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných NSA; - při neobjasněné poruše krvetvorby; - při aktivním nebo rekurentním peptickém vředu/krvácení (dvě nebo více epizod prokázané ulcerace nebo krvácení) v anamnéze; - při gastrointestinálním krvácení nebo perforaci ve vztahu k předchozí léčbě NSA v anamnéze; - při krvácení do mozku nebo jiném aktivním krvácení; - při závažné poruše funkce ledvin nebo jater; - při závažném srdečním selhání; - v těhotenství v posledním trimestru (viz bod 4.6); - u dětí vážících méně než 20 kg (6 let), pro něž tato síla přípravku není vzhledem k obsahu léčivé látky vhodná Zvláštní upozornění a opatření pro použití Bezpečnost ve vztahu ke gastrointestinálnímu traktu: Přípravek Ibuberl 400 mg by se neměl užívat současně s jinými NSA, včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy-2. Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu nezbytnou ke zvládnutí příznaků (viz bod 4.2 a níže uvedená gastrointestinální a kardiovaskulární rizika). Starší pacienti: U starších pacientů je zvýšený výskyt nežádoucích reakcí na NSA, zejména krvácení do zažívacího traktu a perforací, které mohou být smrtelné. (viz bod 4.2). Gastrointestinální krvácení, vředy a perforace: Gastrointestinální krvácení, vředy nebo perforace, které mohou být fatální, byly hlášeny u všech NSA kdykoli během léčby, s varujícími příznaky nebo bez nich nebo s předchozí anamnézou závažných gastrointestinálních příhod nebo bez ní. 2

3 Riziko gastrointestinálního krvácení, vředů nebo perforací je vyšší se zvyšujícími se dávkami NSA, u pacientů s vředem v anamnéze, zejména pokud byl komplikován krvácením nebo perforaci (viz bod 4.3) a u starších pacientů. U těchto pacientů by léčba měla být zahájena nejnižšími možnými dávkami. U těchto pacientů, a také u pacientů vyžadujících současnou léčbu nízkými dávkami kyseliny acetylsalicylové nebo jinými léky, které mohou zvýšit riziko poškození gastrointestinálního traktu (viz níže a také bod 4.5), by měla být zvážena kombinace s léky chránícími žaludek (např. misoprostol nebo inhibitory protonové pumpy). Pacienti s anamnézou gastrointestinální toxicity, zejména starší pacienti, by měli ohlásit jakékoli neobvyklé příznaky v trávicím ústrojí (zejména krvácení do gastrointestinálního traktu) obzvláště v počátečních fázích léčby. Opatrnost je doporučována u pacientů současně užívajících léky, které by mohly zvýšit riziko ulcerace nebo krvácení, jako perorální kortikosteroidy, antikoagulancia (např. warfarin), selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu nebo antiagregancia, např. kyselina acetylsalicylová (viz bod 4.5). Pokud se u pacienta léčeného přípravkem Ibuberl 400 mg objeví krvácení v zažívacím traktu nebo vředy, přípravek musí být vysazen. Pacientům s anamnézou onemocnění zažívacího traktu (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba) musí být NSA podávány s opatrností, protože jejich stav by se mohl zhoršit (viz bod 4.8). Účinky na kardiovaskulární a cerebrovaskulární systém Zahájení léčby u pacientů s anamnézou hypertenze a/nebo srdečního selhání vyžaduje opatrnost (porada s lékařem nebo lékárníkem před zahájením léčby), protože ve vztahu k léčbě NSA byly hlášeny případy retence tekutin, hypertenze a edémů. Klinické studie a epidemiologické údaje naznačují, že podávání ibuprofenu, obzvláště ve vysokých dávkách (2400 mg denně) a po dlouhou dobu, může souviset s mírným zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod (např. infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda). Epidemiologické studie neukazují, že by užívání nízkých dávek ibuprofenu (tj mg denně) bylo spojené se zvýšením rizika infarktu myokardu. Kožní reakce Velmi vzácně byly ve vztahu k léčbě NSA hlášeny závažné kožní reakce, z nichž některé byly fatální. Tyto reakce zahrnují exfoliativní dermatitidu, Stevens-Johnsonův syndrom a toxickou epidermální nekrolýzu (viz bod 4.8). Těmito reakcemi jsou pacienti nejvíce ohroženi na počátku léčby: začátek reakce se nejčastěji objevuje během prvního měsíce léčby. Přípravek Ibuberl 400 mg musí být při prvních známkách výskytu kožní vyrážky, slizničních lézí nebo jakýchkoli jiných příznaků přecitlivělosti vysazen. Další upozornění U systémového lupus erythematodes a smíšeného onemocnění pojivové tkáně je možné přípravek Ibuberl 400 mg užívat pouze po přísném zhodnocení poměru přínosu a rizika léčby (viz bod 4.8), vzhledem ke zvýšenému riziku aseptické meningitidy. Obzvláště pečlivé sledování lékařem je vyžadováno: - při gastrointestinálních obtížích nebo při anamnéze chronického zánětlivého onemocnění střev (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida); 3

4 - při vysokém krevním tlaku nebo srdečním selhání; - při porušené funkci ledvin; - při porušené funkci jater; - bezprostředně po závažném chirurgickém výkonu; - u pacientů s alergickou rýmou, nosními polypy nebo chronickou obstrukční plicní nemocí, protože u nich existuje zvýšené riziko výskytu alergických reakcí. Ty se mohou projevit jako astmatický záchvat (tzv. analgetické astma), Quinckeho edém nebo kopřivka; - u pacientů, kteří mají alergické reakce na jiné látky, protože u nich existuje zvýšené riziko výskytu reakce z přecitlivělosti po užití přípravku Ibuberl 400 mg. Velmi vzácně je pozorována závažná akutní reakce z přecitlivělosti (např. anafylaktický šok). Při prvních známkách reakce z přecitlivělosti po užití/podání přípravku Ibuberl 400 mg je nutné léčbu ukončit. Lékař specialista musí v závislosti na příznacích zahájit potřebná opatření. Ibuprofen, léčivá látka přípravku Ibuberl 400 mg, může dočasně potlačit funkci krevních destiček (agregaci krevních destiček). Pacienti s poruchami srážení krve by proto měli být pečlivě monitorováni. Při dlouhodobém užívání přípravku Ibuberl 400 mg je třeba pravidelně sledovat funkce jater a ledvin a krevní obraz. Při dlouhodobém užívání léků proti bolesti se může objevit bolest hlavy, která nesmí být léčena zvýšenými dávkami léku. Notorické užívání léků proti bolesti, zejména kombinací několika analgeticky působících léčivých látek, může obecně vést k trvalému poškození ledvin s rizikem selhání ledvin (analgetická nefropatie). Plané neštovice mohou být výjimečně příčinou závažných komplikací infekčních onemocnění kůže a měkkých tkání. Přispění NSA k zhoršení těchto infekcí nelze zatím vyloučit. Při onemocnění planými neštovicemi se proto doporučuje nepodávat Ibuberl 400 mg. Současné požívání alkoholu může zvýšit nežádoucí účinky léčivé látky, a to zejména ty, které se týkají gastrointestinálního traktu nebo centrálního nervového systému. Informace týkající se plodnosti žen viz bod Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Ibuprofen (stejně jako jiné NSA) by měl být společně s následujícími léčivými látkami užíván s opatrností: Jiné NSA, včetně salicylátů: Současné užívání několika NSA může zvýšit riziko gastrointestinálních vředů a krvácení díky synergickému účinku. Současné užívání ibuprofenu s jinými NSA se proto nedoporučuje (viz bod 4.4). Digoxin, phenytoin, lithium: Současné užívání přípravku Ibuberl 400 mg s digoxinem, phenytoinem nebo přípravky obsahujícími lithium může zvyšovat hladiny těchto látek v séru. Při správném užívání 4

5 (maximálně 4 dny) nejsou kontroly koncentrace lithia, digoxinu a phenytoinu v séru zpravidla potřebné. Diuretika, ACE inhibitory, beta-blokátory a antagonisté angiotenzinu II: NSA mohou anižovat účinek diuretik a jiných antihypertenziv. U některých pacientů s porušenými funkcemi ledvin (např. dehydrovaní nebo starší pacienti s porušenými funkcemi ledvin) může současné podání ACE inhibitorů, beta-blokátorů nebo antagonistů angiotenzinu II a inhibitorů cyklo-oxygenázy mít za následek další zhoršení funkce ledvin, včetně možnosti akutního selhání ledvin, které je obvykle reversibilní. Proto by taková kombinace měla být podávána s opatrností, zvláště u starších pacientů. Pacienti by měly být přiměřeně hydratováni a mělo by se zvážit i sledování funkce ledvin po zahájení současného podávání léků a dále pravidelně po dobu léčby. Současné podávání přípravku Ibuberl 400 mg a kalium-šetřících diuretik může vést k hyperkalémii. Kortikosteroidy: Zvýšené riziko vzniku gastrointestinálních vředů nebo krvácení (viz bod 4.4). Antiagregancia a selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI): Zvýšené riziko krvácení do gastrointestinálního traktu (viz bod 4.4). Nízké dávky acetylsalicylové kyseliny: Experimentální údaje ukazují, že ibuprofen může tlumit účinek kyseliny acetylsalicylové, podávané současně v nízkých dávkách, na agregaci krevních destiček. Omezenost těchto dat a nejasnost extrapolace ex vivo dat do klinické praxe však vedou k domněnce, že nelze učinit konečné závěry týkající se pravidelného užívání ibuprofenu. Při občasném užití ibuprofenu není klinicky významný vliv pravděpodobný (viz 5.1). Methotrexát: Užití přípravku Ibuberl 400 mg do 24 hodin před nebo po podání methotrexátu může vést ke zvýšení koncentrace methotrexátu a ke zvýšení jeho toxicity. Cyklosporin: Riziko poškození ledvin cyklosporinem se zvyšuje při současném podání určitých NSA. U kombinace cyklosporinu a ibuprofenu nelze toto riziko také vyloučit. Antikoagulancia: NSA mohou zvýšit účinek antikoagulancií, např. warfarinu (viz bod 4.4). Deriváty sulfonylurey: Klinické výzkumy prokázaly interakce mezi NSA a antidiabetiky (deriváty sulfonylurey). Ačkoli interakce mezi ibuprofenem a deriváty sulfonylurey nebyly dosud zaznamenány, při současném podávání by měla být preventivně kontrolována glykémie. Takrolimus: Při současném užívání je zvýšeno riziko nefrotoxicity. Zidovudin: U HIV pozitivních hemofiliků je při současném užívání zidovudinu a ibuprofenu prokázáno zvýšené riziko hemartrózy a hematomů. 5

6 Probenecid a sulfinpyrazon: Léky obsahující probenecid nebo sulfinpyrazon mohou prodloužit vylučování ibuprofenu Těhotenství a kojení Těhotenství Inhibice syntézy prostaglandinů může nepříznivě ovlivňovat těhotenství a/nebo vývoj embrya nebo plodu. Údaje z epidemiologických studií naznačují zvýšené riziko potratu, malformací srdce a rozštěpu břišní stěny (gastroschisis) po užívání inhibitorů syntézy prostaglandinů v počátcích těhotenství. Riziko se pravděpodobně zvyšuje s dávkou a délkou terapie. Bylo prokázáno, že podávání inhibitorů syntézy prostaglandinů zvířatům způsobuje zvýšení prea postimplantačních ztrát a embryonální-fetální letalitu. U zvířat, která inhibitory syntézy prostaglandinů dostávala v průběhu organogeneze, byla popsaná zvýšená incidence různých malformací, včetně kardiovaskulárních. Pokud to není zcela nevyhnutelné, ibuprofen by se v prvním a druhém trimestru těhotenství neměl podávat. Pokud ibuprofen užívá žena, která se snaží otěhotnět, nebo žena v prvním či druhém trimestru těhotenství, dávkování má být co nejnižší a léčba má být co nejkratší. V třetím trimestru těhotenství mohou všechny inhibitory syntézy prostaglandinů - vystavit plod: - kardiopulmonální toxicitě (s předčasným uzávěrem ductus arteriosus a plicní hypertenzí); - renální dysfunkci, která může vést až k selhání ledvin s oligohydramnionem; - vystavit matku a novorozence na konci těhotenství: - možnému prodloužení krvácení, antiagregačnímu účinku, který se může vyskytnout i po velmi nízkých dávkách; - inhibici kontrakcí dělohy vedoucí k opoždění nebo prodloužení porodu. Proto je ibuprofen ve třetím trimestru těhotenství kontraindikován. Kojení Léčivá látka ibuprofen a jeho degradační produkty přechází v malém množství do mateřského mléka. Nepříznivé účinky na kojence nebyly dosud pozorovány, proto není zpravidla nutné během krátkodobého užívání přípravku přerušit kojení. Plodnost Existují některé důkazy, že léky, které inhibují cyklooxygenázu/syntézu prostaglandinů, mohou způsobit zhoršení plodnosti žen svým vlivem na ovulaci. Po ukončení léčby dojde k úpravě Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Protože se při užívání vysokých dávek přípravku Ibuberl 400 mg mohou objevit nežádoucí účinky na centrální nervový systém, např. únava a závratě, v ojedinělých případech může být zhoršena schopnost reagovat, aktivně se účastnit silničního provozu a obsluhovat stroje. V kombinaci s požitím alkoholu to platí ve větší míře Nežádoucí účinky Při vyhodnocování nežádoucích účinků je používána následující klasifikace podle četnosti výskytu: Velmi časté: 1/10 Časté: 1/100 až < 1/10 Méně časté: 1/1000 až < 1/100 Vzácné: 1/10000 až < 1/1000 : < 1/10000 Není známo: Z dostupných údajů nelze určit 6

7 Seznam následujících nežádoucích účinků zahrnuje všechny známé nežádoucí účinky léčby ibuprofenem, včetně těch, které se vyskytly při dlouhodobém užívání vysokých dávek u pacientů při léčbě revmatismu. Uvedené frekvence, které přesahují velmi vzácná hlášení, se vztahují ke krátkodobému užívání denních dávek až po maximálně 1200 mg ibuprofenu (perorální podání), resp. maximálně 1800 mg (čípky). U následujících nežádoucí účinky léčivého přípravku je nutné vysvětlit, že jsou závislé především na dávce a jsou individuálně odlišné. Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky se týkají gastrointestinálního traktu. Zejména u starších pacientů se mohou vyskytnout peptické vředy, perforace nebo krvácení do zažívacího traktu, někdy i smrtelné (viz bod 4.4). Hlášeny byly také nevolnost, zvracení, průjem, plynatost, zácpa, zažívací potíže, bolest břicha, černě zbarvená stolice, zvracení krve, ulcerativní stomatitida, zhoršení ulcerózní kolitidy a Crohnovy choroby (viz bod 4.4). Méně často byla pozorována gastritida. Riziko krvácení do zažívacího traktu závisí zejména na dávce a délce léčby. V souvislosti s léčbou NSA byly hlášeny edémy, vysoký krevní tlak a srdeční selhání. Klinické studie a epidemiologické údaje naznačují, že podávání ibuprofenu, obzvláště ve vysokých dávkách (2400 mg denně) a po dlouhou dobu, může souviset s mírným zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod (např. infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda) (viz bod 4.4). Srdeční poruchy Palpitace, srdeční selhání, infarkt myokardu Poruchy krve a lymfatického systému Poruchy krvetvorby (anémie, leukopénie, trombocytopénie, pancytopénie, agranulocytóza) Prvními příznaky mohou být horečka, bolest v krku, povrchová poranění v ústní dutině, příznaky podobné chřipce, silná únava, krvácení z nosu a kožní krvácení. Při dlouhodobé léčbě by měl být pravidelně kontrolován krevní obraz. Poruchy nervového systému Méně časté Poruchy centrálního nervového systému jako bolesti hlavy, závratě, nespavost, rozrušení, podrážděnost nebo únava. Poruchy oka Méně časté Poruchy zraku Poruchy ucha a labyrintu Vzácné Tinitus Gastrointestinální poruchy Časté Trávicí obtíže jako pálení žáhy, bolest břicha, nevolnost, zvracení, plynatost, průjem, zácpa a lehké krvácení do zažívacího traktu, které mohou ve výjimečných případech způsobit anémii Méně časté Peptické vředy s možným krvácením a perforací, ulcerózní stomatitida, zhoršení ulcerózní kolitidy a Crohnovy choroby (viz bod 4.4), gastritida. 7

8 Ezofagitida, pankreatitida, tvorba střevních striktur podobných přepážce. Pacient má být poučen, aby v případě silné bolesti v nadbřišku, melény nebo zvracení krve okamžitě přerušil užívání přípravku a ihned vyhledal lékaře. Poruchy ledvin a močových cest Tvorba edémů, zejména u pacientů s arteriální hypertenzí nebo s poruchami funkce ledvin, nefrotický syndrom, intersticiální nefritida, která může být doprovázena akutní poruchou funkcí ledvin. Objevit se může také poškození tkáně ledvin (papilární nekróza) a zvýšení koncentrace kyseliny močové v krvi. Je proto nutné pravidelně kontrolovat funkci ledvin. Poruchy kůže a podkožní tkáně Bulózní reakce včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy. Ve výjimečných případech se v průběhu infekce varicellou mohou objevit závažné infekce kůže a komplikace v měkkých tkáních (viz také Infekce a infestace ). Infekce a infestace Velmi vzácně bylo popsáno zhoršení zánětů způsobených infekcí (např. rozvoj nekrotizující fasciitidy) koincidující s používáním NSA. Tyto reakce mohou být spojeny s mechanismem účinku NSA. Pokud se při užívání přípravku Ibuberl 400 mg objeví nebo zhorší příznaky infekce, doporučuje se, aby pacient neprodleně vyhledal lékaře, který vyšetří, jestli mají být nasazena antibiotika/protiinfekční léky. Velmi vzácně byly při užívání ibuprofenu pozorovány příznaky aseptické meningitidy se ztuhlostí krku, bolestí hlavy, nevolností, zvracením, horečkou nebo zastřeným vědomím. Predispozice existuje u pacientů s autoimunitními onemocněními (systémový lupus erythematodes, smíšené onemocnění pojivové tkáně). Cévní poruchy Arteriální hypertenze Poruchy imunitního systému Méně časté Reakce z přecitlivělosti s kožní vyrážkou a svěděním nebo astmatickým záchvatem (případně s poklesem krevního tlaku). Pacienti mají být poučeni, aby v takovém případě ihned informovali lékaře a dále neužívali přípravek Ibuberl 400 mg. Závažné celkové reakce z přecitlivělosti. Tyto reakce se mohou projevit jako edémy obličeje, otoky jazyka, otoky hrtanu se zúžením dýchacích cest, dechová tíseň, zrychlený tep, pokles krevního tlaku až život ohrožující šok. Jestliže se objeví některý z těchto příznaků, což může nastat i po prvním užití přípravku, je třeba okamžitý zásah lékaře. Poruchy jater a žlučových cest Poruchy funkce jater, poškození jater, zejména při dlouhodobé léčbě, selhání jater, akutní hepatitida. 8

9 Psychiatrické potíže Psychotické reakce, deprese 4.9. Předávkování Příznaky předávkování Jako příznaky předávkování se mohou objevit poruchy centrálního nervového systému jako bolest hlavy, závratě, omámenost a bezvědomí (také myoklonické křeče u dětí) a také bolest břicha, nevolnost a zvracení. Možné jsou navíc krvácení do zažívacího traktu, poruchy funkce jater a ledvin, hypotenze, dechová tíseň a cyanóza. Léčebný postup při předávkování Neexistuje specifické antidotum. Terapeutické možnosti léčby intoxikace jsou dány rozsahem, stupněm a klinickými příznaky v souladu s běžnými opatřeními intenzivní péče. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1. Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: Nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva, deriváty kyseliny propionové ATC kód: M01AE01 Ibuprofen je nesteroidní antirevmatikum, které v konvenčních modelech zánětu u laboratorních zvířat prokázal svou účinnost skrze inhibici syntézy prostaglandinů. U lidí ibuprofen působí antipyreticky, snižuje bolest související se zánětem a otoky. Dále ibuprofen tlumí agregaci krevních destiček indukovanou ADP a kolagenem. Experimentální údaje ukazují, že ibuprofen může tlumit účinek nízkých dávek kyseliny acetylsalicylové na agregaci krevních destiček, pokud jsou podávány současně. Ve studii s jednorázovou dávkou 400 mg ibuprofenu podávanou 8 h před nebo 30 min po podání 81 mg kyseliny acetylsalicylové s okamžitým uvolňováním byl pozorován snížený účinek kyseliny acetylsalicylové na tvorbu tromboxanu nebo agregaci krevních destiček. Omezenost těchto údajů a nejasnost extrapolace ex vivo dat na klinickou praxi však vedou k domněnce, že nelze učinit konečné závěry týkající se pravidelného užívání ibuprofenu. Při občasném užití ibuprofenu není klinicky významný vliv pravděpodobný Farmakokinetické vlastnosti Ibuprofen se po perorálním podání částečně vstřebává již v žaludku a poté kompletně v tenkém střevě. Po jaterním metabolismu (hydroxylace, karboxylace) jsou farmakologicky neaktivní metabolity kompletně vyloučeny, především v moči (90 %), ale také v žluči. Poločas vylučování u zdravých jedinců a u pacientů s poruchami funkcí jater a ledvin je 1,8 3,5 hodin, vazba na plazmatické proteiny cca 99 %. Maximálních hladin plazmatické koncentrace je po perorálním podání dosaženo za 1-2 hodiny Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Subchronická a chronická toxicita ibuprofenu ve studiích na zvířatech se projevila především tvorbou lézí a vředů v gastrointestinálním traktu. Při testech in-vitro a in-vivo nevyvolával ibuprofen žádné klinicky významné mutagenní účinky. Při testech na potkanech a myších nebyly prokázány žádné karcinogenní účinky ibuprofenu. Ibuprofen vyvolával inhibici ovulace u králíků a poruchy implantace u různých živočišných druhů (králík, potkan, myš). Experimentální studie u potkanů a králíků 9

10 neprokázaly, že ibuprofen prochází placentou. Po podání dávek toxických pro matku byl zaznamenán zvýšený výskyt malformací (defekty mezikomorové přepážky) u mláďat potkanů. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1. Seznam pomocných látek Jádro tablety: kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl karboxymetylškrobu (typ A), magnesium-stearát Potah tablety: hypromelóza, makrogol 4000, povidon 40, oxid titaničitý (E 171) 6.2. Inkompatibility Neuplatňuje se Doba použitelnosti 3 roky 6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání Druh obalu a velikost balení Blistr z matného PVC filmu a pergamenové hliníkové folie, krabička. Velikost balení: 10, 20, 30 a 50 potahovaných tablet Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Žádné zvláštní požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Berlin-Chemie AG, Berlín, Německo 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 29/338/08-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE Datum první registrace: Datum posledního prodloužení registrace: 10. DATUM REVIZE TEXTU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls144078/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ibalgin 400 potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ibuprofenum 400 mg v 1 potahované tabletě. Úplný seznam pomocných

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls185256/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg Pomocná

Více

IBALGIN RAPID Potahované tablety 12 x 400 mg

IBALGIN RAPID Potahované tablety 12 x 400 mg IBALGIN RAPID Potahované tablety 12 x 400 mg Výrobce: ZENTIVA A.S. Charakteristika: Léčivý přípravek Farmakoterapeutická skupina: Protizánětlivá a protirevmatická léčiva (ATC: M01AE01) Podrobnější informace

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Ibunex 400 mg potahované tablety. Ibuprofenum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Ibunex 400 mg potahované tablety. Ibuprofenum sp.zn. sukls276243/2012 Příbalová informace: informace pro pacienta Ibunex 400 mg potahované tablety Ibuprofenum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Nurofen pro děti 4 % jahoda perorální suspenze ibuprofenum pro děti od 6 do 12 let

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Nurofen pro děti 4 % jahoda perorální suspenze ibuprofenum pro děti od 6 do 12 let sp.zn.sukls68747/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Nurofen pro děti 4 % jahoda perorální suspenze ibuprofenum pro děti od 6 do 12 let Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MONOPRIL 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Fosinoprilum natricum, 20 mg v 1 tabletě Pomocné látky: laktosa 126,00 mg v 1 tabletě.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Escitalopram +pharma 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě oxalátu). Úplný seznam

Více

Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg.

Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Actelsar HCT 80 mg/25 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SERTRALIN 50 GENERICON, potahované tablety SERTRALIN 100 GENERICON, potahované

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls108257/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls108257/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls108257/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cancombino 8 mg/12,5 mg Cancombino 16 mg/12,5 mg Cancombino 32 mg/12,5 mg Cancombino 32

Více

Ibalgin 200 por.tbl.flm.24x200mg

Ibalgin 200 por.tbl.flm.24x200mg Ibalgin 200 por.tbl.flm.24x200mg IBALGIN 200 potahované tablety (Ibuprofenum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek je dostupný bez lékařského

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kinzalmono 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls138786/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls138786/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls138786/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Nurofen pro děti čípky 60 mg Ibuprofenum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci,

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn. sukls62128/2014 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Itakem 5 mg Itakem 10 mg Itakem 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Itakem 5 mg: Jedna potahovaná tableta

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Venlafaxin Mylan 75 mg: Jedna tobolka obsahuje 84,86 mg venlafaxini hydrochloridum, což odpovídá venlafaxinum 75 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Venlafaxin Mylan 75 mg: Jedna tobolka obsahuje 84,86 mg venlafaxini hydrochloridum, což odpovídá venlafaxinum 75 mg. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls148054/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Venlafaxin Mylan 75 mg Venlafaxin Mylan 150 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

Depresinal 20 mg: jedna tableta obsahuje escitalopramum 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas)

Depresinal 20 mg: jedna tableta obsahuje escitalopramum 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas) Sp.zn. sukls146469/2013, sukls146470/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Depresinal 10 mg Depresinal 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Depresinal 10 mg: jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LENUXIN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě escitaloprami oxalas).

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxini hydrochloridum 42,43 mg,

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxini hydrochloridum 42,43 mg, SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU EFECTIN ER 37,5 mg EFECTIN ER 75 mg EFECTIN ER 150 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ EFECTIN ER 37,5 mg: Jedna

Více

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls14670/2011

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls14670/2011 Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls14670/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Novalgin injekce Novalgin tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Metamizolum natricum monohydricum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls225094/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TRIXIN 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 500 mg

Více

Ibalgin 400 potahované tablety Ibuprofenum

Ibalgin 400 potahované tablety Ibuprofenum sp.zn. sukls144078/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Ibalgin 400 potahované tablety Ibuprofenum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

sp.zn.: sukls111003/2012

sp.zn.: sukls111003/2012 sp.zn.: sukls111003/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Propanorm 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje propafenoni hydrochloridum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukl78978/2012, sukls78980/2012, sukls78981/2012 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Anxila 5 mg Anxila 10 mg Anxila 20 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls224230/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ASACOL čípky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden čípek obsahuje: mesalazinum 500 mg Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls15523/2011 a příloha ke sp.zn. sukls120559/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU HELICID 10 ZENTIVA Enterosolventní tvrdé tobolky SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls160445-7/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ESCITALOPRAM ACCORD 5 mg potahované tablety ESCITALOPRAM ACCORD 10 mg potahované tablety ESCITALOPRAM

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls162249/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bromhexin 8 Berlin-Chemie 8 mg, obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna obalená tableta obsahuje bromhexini hydrochloridum

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg (ve formě atorvastatinum calcicum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg (ve formě atorvastatinum calcicum). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Atorvastatin +pharma 10 mg, potahované tablety Atorvastatin +pharma 20 mg, potahované tablety Atorvastatin +pharma 40 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více