PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE"

Transkript

1 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Levact 2,5 mg/ml, prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku Bendamustini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Levact a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Levact užívat 3. Jak se přípravek Levact používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Levact uchovávat 6. Další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK LEVACT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Levact je léčivý přípravek, který se používá k léčbě určitých typů nádorových onemocnění (cytotoxický lék). Levact se používá samostatně (v monoterapii) nebo v kombinaci s jinými léky k léčbě následujících typů nádorových onemocnění: - chronické lymfocytární leukémie v případech, kdy pro Vás není vhodná kombinovaná chemoterapie obsahující fludarabin, - non-hodgkinových lymfomů, které nereagovaly na předchozí léčbu rituximabem, nebo na ni reagovaly jen krátkodobě, - mnohočetného myelomu v případech, kdy pro Vás nejsou vhodné vysoké dávky chemoterapie s autologní transplantací kmenových buněk ani léčba obsahující thalidomid nebo bortezomib. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LEVACT POUŽÍVAT Nepoužívejte přípravek Levact - jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na léčivou látku bendamustin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku Levact; - jestliže kojíte; - jestliže trpíte těžkou poruchou funkce jater (poškození funkčních buněk jater); - jestliže máte nažloutlou kůži nebo oční bělmo v důsledku poruch funkce jater nebo krve (žloutenku); - jestliže máte těžkou poruchu funkce kostní dřeně (útlum kostní dřeně) a závažné změny počtu bílých krvinek a krevních destiček v krvi (pokles počtu bílých krvinek na < 3000/µl a/nebo pokles počtu krevních destiček na < 75000/µl); - jestliže jste podstoupil/a velký chirurgický zákrok méně než 30 dnů před zahájením léčby; - jestliže máte infekci, zvláště je-li tato doprovázena snížením počtu bílých krvinek (leukopenií); - v kombinaci s vakcínami proti žluté zimnici. 1/8

2 Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Levact je zapotřebí - v případě snížené schopnosti kostní dřeně obnovovat krevní buňky. Počet bílých krvinek a krevních destiček v krvi by Vám měl být zkontrolován před zahájením léčby přípravkem Levact, před každým dalším léčebným cyklem a v intervalech mezi jednotlivými léčebnými cykly. - v případě infekcí. Jestliže se u Vás objeví známky infekce, včetně horečky nebo plicních příznaků, je nutné kontaktovat Vašeho lékaře. - v případě kožních reakcí v průběhu léčby přípravkem Levact. Závažnost takových reakcí se může zvýšit. - v případě již existujícího srdečního onemocnění (např. srdečního infarktu, bolesti na hrudi, závažných poruch srdečního rytmu); - zaznamenáte-li jakoukoli bolest v bedrech, krev v moči nebo snížené množství moči. Pokud je Vaše onemocnění velmi závažné, je možné, že Vaše tělo nebude schopno odstranit všechny zplodiny produkované odumírajícími nádorovými buňkami. Tento jev se nazývá syndrom nádorového rozpadu a může vést k selhání ledvin a srdečním potížím do 48 hodin od podání první dávky přípravku Levact. Váš lékař si toho bude vědom a bude Vám moci podat další léky, aby se této komplikaci předešlo. - v případě těžké alergické reakce nebo reakce přecitlivělosti. Je nutno, abyste po prvním cyklu léčby dával(a) pozor na příznaky reakce na infuzi. Mužům podstupujícím léčbu přípravkem Levact se doporučuje, aby během léčby a až po dobu 6 měsíců po ní nepočali dítě. Z důvodu možnosti trvalé neplodnosti byste se měl před zahájením léčby poradit o možnosti uchování spermatu. Náhodnou injekci do tkáně mimo krevní cévy (extravazální injekci) je nutno ihned přerušit. Po krátké aspiraci je nutno jehlu vyjmout. Poté je třeba postiženou oblast tkáně chladit. Paži je třeba zvednout. Další léčba, jako např. podání kortikosteroidů, nemá jasný přínos (viz bod 4). Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Jestliže je přípravek Levact používán v kombinaci s léky, které tlumí krvetvorbu v kostní dřeni, účinek na kostní dřeň může být zesílen. Jestliže je přípravek Levact používán v kombinaci s léky, které mění imunitní odpověď, může být tento účinek zesílen. Cytostatické léky mohou snížit účinnost očkování živými viry. Cytostatické léky mohou také zvýšit riziko infekce po očkování živými vakcínami (např. očkování proti virům). Těhotenství a kojení Těhotenství Přípravek Levact může vyvolat genetické poškození a ve studiích na zvířatech vedl k malformacím. Během těhotenství byste přípravek Levact neměla používat, pokud to Váš lékař jasně nestanovil. V případě léčby byste měla s lékařem konzultovat riziko možných nežádoucích účinků léčby na nenarozené dítě; také se doporučuje genetické poradenství. Jste-li žena v plodném věku, musíte před zahájením léčby přípravkem Levact i během ní používat účinnou metodu antikoncepce. Jestliže během Vaší léčby přípravkem Levact otěhotníte, musíte o tom ihned informovat svého lékaře a měla byste vyhledat genetické poradenství. Jestliže jste muž, měl byste se vyhnout početí dítěte během léčby přípravkem Levact a až po dobu 6 měsíců po jejím ukončení. Existuje riziko, že léčba přípravkem Levact povede k neplodnosti, a proto je vhodné poradit se o uchování spermatu před zahájením léčby. Kojení 2/8

3 Přípravek Levact nesmí být podáván během kojení. Je-li léčba přípravkem Levact v období kojení nezbytná, je třeba kojení přerušit. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Neřiďte dopravní prostředek a neobsluhujte stroje, jestliže se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky, jako např. točení hlavy nebo ztráta koordinace. 3. JAK SE PŘÍPRAVEK LEVACT POUŽÍVÁ Přípravek Levact se podává v různých dávkách do žíly po dobu minut, a to buď samostatně (monoterapie) nebo v kombinaci s jinými léky. Léčba by neměla být zahájena, jestliže u Vás došlo k poklesu počtu bílých krvinek (leukocytů) na méně než buněk/µl a/nebo poklesu počtu krevních destiček na méně než buněk/µl. Váš lékař bude tyto hodnoty v pravidelných intervalech kontrolovat. Chronická lymfocytární leukémie Levact 100 mg na metr čtvereční Vašeho tělesného povrchu (na základě Vaší výšky a hmotnosti) v den 1+2 Cyklus opakovat po 4 týdnech až 6 krát Non-Hodgkinův lymfom Levact 120 mg na metr čtvereční Vašeho tělesného povrchu (na základě Vaší výšky a hmotnosti) v den 1+2 Cyklus opakovat po 3 týdnech nejméně 6 krát Mnohočetný myelom Levact mg na metr čtvereční Vašeho tělesného povrchu (na základě Vaší výšky a hmotnosti) Prednison 60 mg na metr čtvereční Vašeho tělesného povrchu (na základě Vaší výšky a hmotnosti) nitrožilně nebo perorálně v den 1+2 ve den 1-4 Cyklus opakovat po 4 týdnech nejméně 3 krát 3/8

4 Léčba by měla být přerušena, poklesne-li počet bílých krvinek (leukocytů) na < 3 000/µl a/nebo počet krevních destiček na < /µl. V léčbě lze pokračovat poté, co se hodnoty leukocytů zvýšily na > 4 000/µl a hodnoty krevních destiček na > /µl. Postižení funkce jater nebo ledvin Je možné, že bude nutno dávku upravit v závislosti na stupni poruchy funkce Vašich jater (v případě středně těžké poruchy funkce jater o 30%). V případě poruchy funkce ledvin není úprava dávky nutná. Váš ošetřující lékař rozhodne, zda je nutno dávku upravit. Jak se přípravek podává Léčbu přípravkem Levact by měli provádět pouze lékaři se zkušenostmi s protinádorovou terapií. Váš lékař Vám podá přesnou dávku přípravku Levact a provede nezbytná opatření. Po přípravě infuzního roztoku Vám jej Váš ošetřující lékař podá, tak jak bylo předepsáno. Roztok se podává do žíly jako krátkodobá infuze trvající minut. Délka užívání Obecné pravidlo ohledně délky trvání léčby přípravkem Levact není stanoveno. Doba trvání léčby závisí na onemocnění a na odpovědi na léčbu. Máte-li jakékoli obavy nebo otázky týkající se léčby přípravkem Levact, prosím, obraťte se na svého lékaře nebo zdravotní sestru. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Levact Jestliže se zapomnělo na podání dávky přípravku Levact, Váš lékař bude obvykle pokračovat dle původního časového rozvrhu dávkování. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Levact O přerušení léčby nebo její změně na jiný přípravek rozhodne lékař, který Váš ošetřuje. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Levact nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při hodnocení nežádoucích účinků se používají následující definice: Velmi časté postihují více než 1 uživatele z 10 Časté postihují 1 až 10 uživatelů ze 100 Méně časté postihují 1 až 10 uživatelů z 1000 Vzácné postihují 1 až 10 uživatelů z Velmi vzácné postihují méně než 1 uživatele z Není známo četnost nelze z dostupných údajů určit Velmi vzácně byly pozorovány změny tkání (odumření) po náhodné injekci do tkáně mimo krevní cévy (extravaskulární). Pocit pálení v místě zavedení infuzní jehly může být známkou podání mimo krevní cévu. Podání tímto způsobem může mít za následek bolest a špatně se hojící kožní defekty. Dávku omezujícím nežádoucím účinkem přípravku Levact je poškození funkce kostní dřeně, která se obvykle po léčbě navrátí k normálu. Útlum funkce kostní dřeně zvyšuje riziko infekce. 4/8

5 Velmi časté: Nízký počet bílých krvinek (leukocytopenie) Snížení hodnot červeného krevního barviva (hemoglobinu) Nízký počet krevních destiček (trombocytopenie) Infekce Nevolnost (nauzea) Zvracení Zánět sliznic Zvýšená hladina kreatininu v krvi Zvýšená hladina močoviny v krvi Horečka Únava Časté: Krvácení (hemoragie) Narušení metabolismu způsobené odumírajícími nádorovými buňkami, které uvolňují svůj obsah do krevního oběhu Snížení počtu červených krvinek, což může vést k bledosti kůže a slabosti nebo dušnosti (anémii) Nízký počet neutrofilů (neutropenie) Reakce přecitlivělosti, např. alergický zánět kůže (dermatitida), kopřivka (urtikárie) Zvýšení hladin jaterních enzymů AST/ALT Zvýšení hladiny enzymu alkalické fosfatázy Zvýšení hladiny žlučového barviva Méně časté: Nahromadění tekutiny v osrdečníkovém vaku (únik tekutiny do perikardiálního prostoru) Nízké hladiny draslíku v krvi Porucha funkce (dysfunkce) srdce Narušený srdeční rytmus (arytmie) Nízký nebo vysoký krevní tlak (hypotenze nebo hypertenze) Poruchy funkce plic Průjem Zácpa Bolest v ústech (stomatitida) Ztráta chuti k jídlu Vypadávání vlasů Kožní změny Vynechání menstruace (amenorea) Bolest Nespavost Zimnice Dehydratace Vzácné: Infekce krve (sepse) Těžká alergická reakce přecitlivělosti (anafylaktické reakce) Příznaky podobné anafylaktickým reakcím (anafylaktoidní reakce) Ospalost Ztráta hlasu (afonie) Akutní oběhové selhání Zarudnutí kůže (erytém) Zánět kůže (dermatitida) Svědění (pruritus) Kožní vyrážka (makulární exantém) Nadměrné pocení (hyperhidróza) 5/8

6 Velmi vzácné: Primární atypický zánět plic (pneumonie) Rozpad červených krvinek Prudké snížení krevního tlaku, někdy doprovázené kožními reakcemi nebo vyrážkou (anafylaktický šok) Porucha vnímání chuti Změněné vnímání (parestézie) Malátnost a bolest v končetinách (periferní neuropatie) Onemocnění nervové soustavy (anticholinergní syndrom) Neurologické poruchy Ztráta koordinace (ataxie) Zánět mozku (encefalitida) Zrychlený srdeční tep (tachykardie) Srdeční infarkt, bolest na hrudi (infarkt myokardu) Srdeční selhání Zánět žil (flebitida) Tvorba tkáně v plicích (plicní fibróza) Krvácivý zánět jícnu (hemoragická ezofagitida) Krvácení v žaludku nebo ve střevech Neplodnost Multiorgánové selhání Není známo: Selhání ledvin Byl hlášen výskyt sekundárních nádorů (myelodysplastického syndromu, akutní myeloidní leukémie (AML), bronchiálního karcinomu) po léčbě přípravkem Levact. Žádný jasný vztah k přípravku Levact nemohl být stanoven. Bylo hlášeno malé množství případů těžkých kožních reakcí (Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy). Vztah k přípravku Levact není jasný. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři. 5. JAK PŘÍPRAVEK LEVACT UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek Levact nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku a na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl její obsah chráněn před světlem. Poznámka o době použitelnosti přípravku po otevření nebo po přípravě roztoku Infuzní roztoky připravené v souladu s pokyny uvedenými na konci této příbalové informace jsou stabilní v polyethylenových vacích po dobu 3,5 hodin při pokojové teplotě / relativní vlhkosti 60%, a po dobu 2 dnů při uchovávání v chladničce. Levact neobsahuje žádné konzervační látky. Z tohoto důvodu nesmí být roztok používán po uplynutí výše uvedených dob. Za dodržování aseptických podmínek je zodpovědný uživatel. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Levact obsahuje Léčivou látkou je bendamustini hydrochloridum. 1 injekční lahvička obsahuje 25 mg bendamustini hydrochloridum 1 injekční lahvička obsahuje 100 mg bendamustini hydrochloridum 6/8

7 Po rekonstituci obsahuje 1 ml koncentrátu 2,5 mg bendamustini hydrochloridum. Pomocnou látkou je mannitol. Jak přípravek Levact vypadá a co obsahuje toto balení Hnědá skleněná lahvička s pryžovou zátkou a hliníkovým odtrhávacím uzávěrem. Prášek se jeví jako bílý a krystalický. Přípravek Levact je dostupný v baleních obsahujících 5, 10 a 20 injekčních lahviček o obsahu 25 mg bendamustini hydrochloridum a 5 injekčních lahviček o obsahu 100 mg bendamustini hydrochloridum. Držitel rozhodnutí o registraci Astellas Pharma GmbH Postfach D Mnichov Německo Telefon: 089/ Fax: 089/ Výrobce Temmler Werke GmbH Weihenstephaner Strasse Mnichov Německo Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH, Pfaffenrieder Str. 5, Wolfratshausen Německo Tato příbalová informace byla naposledy schválena: Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: Stejně jako pro všechny podobné cytotoxické látky, platí pro Levact přísnější bezpečnostní opatření, co se týče lékařů a ošetřovatelského personálu, protože tento přípravek má potenciálně genom poškozující a rakovinotvorný účinek. Při zacházení s přípravkem Levact zamezte inhalaci (nadýchání) a styku s kůží a sliznicemi (používejte rukavice, ochranný oděv, a případně i obličejovou masku!). Dojde-li ke kontaminaci jakýchkoli částí těla, opatrně je očistěte mýdlem a vodou a oči vypláchněte 0,9% (izotonickým) fyziologickým roztokem. Pokud je to možné, doporučuje se pracovat ve speciálním bezpečnostním boxu (s laminárním prouděním) se savou, pro tekutiny nepropustnou podložkou na jedno použití. Kontaminované předměty představují cytostatický odpad. Prosím, řiďte se národními doporučeními ohledně likvidace cytostatického materiálu! Těhotné ženy s cytostatiky nesmí zacházet. Roztok připravený k použití musí být připraven rozpuštěním obsahu injekční lahvičky přípravku Levact výhradně ve vodě na injekci, a to následujícím způsobem: 1. Příprava koncentrátu Obsah jedné injekční lahvičky přípravku Levact s 25 mg bendamustin-hydrochloridu se nejdříve rozpustí třepáním v 10 ml vody na injekci Obsah jedné injekční lahvičky přípravku Levact s 100 mg bendamustin-hydrochloridu se nejdříve rozpustí třepáním ve 40 ml vody na injekci 7/8

8 2. Příprava infuzního roztoku Jakmile se roztok stane čirým (obvykle po 5 10 minutách), je nutno celkovou doporučenou dávku přípravku Levact ihned naředit 0,9% (izotonickým) fyziologickým roztokem do konečného objemu přibližně 500 ml. Levact nesmí být ředěn žádným jiným infuzním nebo injekčním roztokem. Levact nesmí být v infuzi smíchán s jinými přípravky. 8/8

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Levact 2,5 mg/ml, prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Levact 2,5 mg/ml, prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Levact 2,5 mg/ml, prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje

Více

sp.zn.: sukls19765/2009 a k sp.zn.: sukls4656/2008, sukls37967/2011

sp.zn.: sukls19765/2009 a k sp.zn.: sukls4656/2008, sukls37967/2011 sp.zn.: sukls19765/2009 a k sp.zn.: sukls4656/2008, sukls37967/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele Fludara prášek pro injekční/infuzní roztok fludarabini phosphas Přečtěte si pozorně celou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vidaza 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi Azacitidinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vidaza 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi Azacitidinum Příbalová informace: informace pro uživatele Vidaza 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Abraxane 5 mg/ml, prášek pro přípravu infuzní suspenze. paclitaxelum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Abraxane 5 mg/ml, prášek pro přípravu infuzní suspenze. paclitaxelum Příbalová informace: informace pro uživatele Abraxane 5 mg/ml, prášek pro přípravu infuzní suspenze paclitaxelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

130919_V18.0_Abrax_EU_PI_CS

130919_V18.0_Abrax_EU_PI_CS Příbalová informace: informace pro uživatele Abraxane 5 mg/ml, prášek pro přípravu infuzní suspenze paclitaxelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Novalgin injekce injekční roztok metamizolum natricum monohydricum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Novalgin injekce injekční roztok metamizolum natricum monohydricum sp.zn.sukls22584/2013, sp.zn.sukls96877/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Novalgin injekce injekční roztok metamizolum natricum monohydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace : informace pro uživatele

Příbalová informace : informace pro uživatele Příbalová informace : informace pro uživatele RAMIGAMMA 2,5 mg RAMIGAMMA 5 mg RAMIGAMMA 10 mg tablety (Ramiprilum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

Metronidazol-Serag Infuzní roztok. Metronidazolum

Metronidazol-Serag Infuzní roztok. Metronidazolum sp.zn.sukls940/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Metronidazol-Serag Infuzní roztok. Metronidazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206851/2011 a příloha k sp. zn. sukls119306/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206851/2011 a příloha k sp. zn. sukls119306/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206851/2011 a příloha k sp. zn. sukls119306/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE MONACE 10 mg, MONACE 20 mg tablety Fosinoprilum natricum

Více

Příbalová informace: Informace pro pacienta. Iclusig 15 mg potahované tablety Iclusig 45 mg potahované tablety ponatinibum

Příbalová informace: Informace pro pacienta. Iclusig 15 mg potahované tablety Iclusig 45 mg potahované tablety ponatinibum Příbalová informace: Informace pro pacienta Iclusig 15 mg potahované tablety Iclusig 45 mg potahované tablety ponatinibum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Intratect 100 g/l infuzní roztok Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum (IVIg)

Příbalová informace: informace pro uživatele. Intratect 100 g/l infuzní roztok Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum (IVIg) sp. zn. sukls246248/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele Intratect 100 g/l infuzní roztok Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum (IVIg) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Transmetil 500 mg injekce Ademetioninum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Transmetil 500 mg injekce Ademetioninum sp. zn. sukls53745/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Transmetil 500 mg injekce Ademetioninum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. -

Více

sp.zn. sukls119567/2014

sp.zn. sukls119567/2014 sp.zn. sukls119567/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE GOPTEN 0,5 mg GOPTEN 2 mg GOPTEN 4 mg Trandolaprilum Tvrdé tobolky (Trandolaprilum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum Příbalová informace: informace pro pacienta Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Calumid 50 mg potahované tablety bicalutamidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls151067/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Atorvastatin +pharma 10 mg, potahované tablety Atorvastatin +pharma 20 mg, potahované tablety

Více

TEGRETOL CR 200 TEGRETOL CR 400 Tablety s prodlouženým uvolňováním. (Carbamazepinum)

TEGRETOL CR 200 TEGRETOL CR 400 Tablety s prodlouženým uvolňováním. (Carbamazepinum) sp.zn.sukls74000/2013 a sukls74025/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TEGRETOL CR 200 TEGRETOL CR 400 Tablety s prodlouženým uvolňováním. (Carbamazepinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111313/2010. Příbalová informace: Informace pro uživatele

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111313/2010. Příbalová informace: Informace pro uživatele Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111313/2010 Příbalová informace: Informace pro uživatele Siofor 850 potahované tablety (metformini hydrochloridum) Pro použití u dětí nad 10 let

Více

BOTOX botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku

BOTOX botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku Příloha č. 1 k rozhodnutí o opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls83298/2012 a příloha ke sp.zn.sukls23083/2010 Příbalová informace: informace pro uživatele BOTOX botulini toxinum typus A Prášek

Více

BIKALARD 50 mg potahované tablety (bicalutamidum)

BIKALARD 50 mg potahované tablety (bicalutamidum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE BIKALARD 50 mg potahované tablety (bicalutamidum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechejte si

Více

sp.zn. sukls195019/2009

sp.zn. sukls195019/2009 sp.zn. sukls195019/2009 Příbalová informace: informace pro uživatele PENTASA 1 g rektální suspenze mesalazinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. GLUCOPHAGE 500 mg prášek pro perorální roztok v sáčcích Metformini hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. GLUCOPHAGE 500 mg prášek pro perorální roztok v sáčcích Metformini hydrochloridum Sp.zn.sukls13524/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele GLUCOPHAGE 500 mg prášek pro perorální roztok v sáčcích Metformini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls197058/2012

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls197058/2012 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls197058/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE LETROVENA 2,5 mg potahované tablety (letrozolum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. epirubicini hydrochloridum 10 mg, což odpovídá 9,35 mg epirubicinu.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. epirubicini hydrochloridum 10 mg, což odpovídá 9,35 mg epirubicinu. Sp.zn. sukls46916/2015 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epirubicin Actavis 2 mg/ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml injekčního roztoku obsahuje epirubicini hydrochloridum

Více

Sumetrolim sirup trimethoprimum / sulfamethoxazolum

Sumetrolim sirup trimethoprimum / sulfamethoxazolum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Sumetrolim sirup trimethoprimum / sulfamethoxazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls124816/2011 a příloha k sp. zn. sukls142812/2010, sukls18010/2011, sukls238456/2010

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls124816/2011 a příloha k sp. zn. sukls142812/2010, sukls18010/2011, sukls238456/2010 Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls124816/2011 a příloha k sp. zn. sukls142812/2010, sukls18010/2011, sukls238456/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Azitromycin

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE LANSOPROL 15 GENERICON LANSOPROL 30 GENERICON enterosolventní tvrdé tobolky (tvrdé tobolky rozpustné ve střevě k vnitřnímu užití) (Lansoprazolum) Přečtěte si

Více

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls228580/2012

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls228580/2012 Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls228580/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Nasenspray AL spray Xylometazolini hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje

Více

Nolpaza 20mg por.tbl.ent.7x20mg

Nolpaza 20mg por.tbl.ent.7x20mg Nolpaza 20mg por.tbl.ent.7x20mg PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Nolpaza 20 mg enterosolventní tablety Pantoprazolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Amesos 20 mg/5 mg tablety Lisinoprilum/Amlodipinum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Amesos 20 mg/5 mg tablety Lisinoprilum/Amlodipinum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls212576/2010 Příbalová informace: Informace pro uživatele Amesos 20 mg/5 mg tablety Lisinoprilum/Amlodipinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více