ARGHERITA. Praèka se sušièkou. Tajemství. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 128 D 40 C. Cashmere Gold. Jak dosáhnout lepších

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARGHERITA. Praèka se sušièkou. Tajemství. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 128 D 40 C. Cashmere Gold. Jak dosáhnout lepších"

Transkript

1 M ARGHERITA Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších výsledkù Návod k instalaci a obsluze Margherita Praèka se sušièkou bezpeèná a se snadnou obsluhou AL 128 D CZ Tøída A pøi 40 C První praèka se sušièkou, která perfektnì pere pøi pouhých 40 C Cashmere Gold První praèka se sušièkou, která získala uznání od spoleènosti The Woolmark Company

2 M ARGHERITA Pøehled základních informací o praèce Margherita Níže uvádíme 12 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak tajemství nejlépe vypraného prádla, a také abyste zajistili dlouhou životnost praèky. Vìnujte prosím zvláštní pozornost bezpeènostním upozornìním. 1. Instalace a pøemístìní (str. 25) Pro správnou funkci Margherita je nejdùležitìjší provést po zakoupení nebo transportu její správnou instalaci. Vždy zkontrolujte: 1. Zda elektrická sí a pøipojení k elektrické síti splòuje všechny normy a požadavky; 2. Zda je pøívodní a výpustní hadice správnì pøipojena. Poškozenou hadici vymìòte vždy za novou; 3. Zda je praèka se sušièkou vyrovnána do vodorovné polohy. Malá kontrola je dùležitá pro životnost praèky a kvalitu praní; 4. Že fixaèní šrouby jistící buben byly odstranìny ze zadní èásti praèky. 2. Vkládání prádla a zapnutí praèky (str. 16) Správné rozdìlení prádla je velmi dùležité jak pro výsledky praní, tak pro životnost praèky. Nauète se všechny zásady a tajemství správného rozdìlování prádla: nejdùležitìjším kritériem je barva, typ tkaniny a maèkavost. 3. Jak porozumìt visaèkám na prádle (str. 20) Porozumìt visaèkám a štítkùm na jednotlivých kusech obleèení je velmi snadné, ale zároveò velmi dùležité pro úspìch vašeho praní. Naše pøehledná tabulka vám pomùže vybrat správnou teplotu, prací cyklus a zpùsob žehlení. 4. Užiteèné tipy, jak se vyvarovat chyb (str. 21) Naše babièky nám dávaly mnohé dobré rady - ale za jejich èasù umìlá vlákna neexistovala: praní bylo snazší. Dnes však Margherita umožòuje vyprat kašmír a vlnu ještì lépe, než by bylo možné ruènì. 5. Zásobník na prací prostøedky (str. 22) Jak používat zásobník na prací prostøedky a pøihrádku na bìlicí prostøedek. 6. Ovládací panel (str. 17) Ovládací panel Margherita je velmi jednoduchý. Je zde pouze nìkolik základních tlaèítek, díky kterým mùžete zvolit jakýkoli prací cyklus, od nejsilnìjšího, který vypere i montérky, až po nejjemnìjší pro praní kašmíru. Seznámíte-li se s nimi dobøe, dosáhnete nejlepších výsledkù a zároveò zajistíte dlouhou životnost praèky. Je to snadné. 7. Prùvodce programy Margherita (str. 18) 8. Jak sušit (str. 19) Nìkolik šikovných tipù, jak dosáhnout nejlepších výsledkù pøi sušení prádla. 9. Péèe a údržba (str. 26) Margherita je skuteèná pøítelkynì. Staèí jen trochu péèe a mùžete se spolehnout na její vìrnost. Základní údržba vám zajistí roky a roky bezproblémové èinnosti. 10. Problémy a jejich øešení (str. 23 a 24) Než zavoláte servis, pøeètìte si prosím tyto stránky: mnoho problémù mùžete sami ihned vyøešit. Pokud však problém pøetrvává, obra te se na autorizovaný servis Ariston, a závada bude jistì brzy odstranìna. 11. Technické údaje (str. 24) Zde jsou uvedeny technické parametry vaší praèky: èíslo modelu, údaje o elektrickém napájení, vodì, velikosti, kapacitì, rychlosti odstøeïování a informace o splnìní evropských norem a pravidel. 12. Bezpeènost pro vás a vaše dìti (str. 27) Zde naleznete velmi dùležitá pravidla pro zachování plné bezpeènosti celé vaší domácnosti. A to je skuteènì to nejdùležitìjší. Naleznete zde jednoduchou tabulku, pomocí které mùžete vybrat správný program, teplotu, dávkování pracích a pøídavných prostøedkù. Výbìrem správného programu si zajistíte nejlepší výsledky a pøitom uspoøíte èas, vodu i elektrickou energii. 15 Margherita - Návod k instalaci a použití

3 Vkládání prádla do praèky Ještì pøed zahájením praní rozhodujete o dobrých výsledcích. Rozdìlte prádlo podle materiálu a barvy. Pøeètìte si visaèky a øiïte se uvedenými symboly. Oddìlte drobné prádlo od velkých kusù. M ARGHERITA Správné rozdìlení prádla podle typu tkaniny a barvy je pro dobrý výsledek praní velmi dùležité. Pøed praním. Rozdìlte prádlo podle typu tkaniny a stálosti barvy: hrubé tkaniny by se mìly oddìlit od jemného prádla. Prádlo svìtlé barvy oddìlte od prádla tmavých barev. Vyprázdnìte všechny kapsy (mince, papírky a jiné drobné pøedmìty) a zkontrolujte knoflíky. Uvolnìné knoflíky pøišijte nebo odstraòte, aby se bìhem praní neutrhly. Visaèky øeknou vše. Vždy se podívejte na visaèky: øeknou vám vše o prádle a jak je nejlépe prát. V tabulce na stranì 20 jsou uvedeny všechny symboly, které mùžete na visaèkách nalézt. Jejich informace jsou velmi dùležité pro správné praní a dlouhou životnost prádla. Malé a velké dohromady. Tato praèka se sušièkou má elektronickou regulaci vyvážení náplnì: než se zahájí ždímání, zajistí toto zaøízení, že se prádlo co možná nejrovnomìrnìji rozloží v bubnu praèky, podle typu tkaniny a zpùsobu, jak bylo pùvodnì vloženo. Tím se minimalizují vibrace a hluk, a to i pøi cyklu nejrychlejšího ždímání. Zapnutí praèky se sušièkou Po instalaci nové praèky zapnìte praní s použitím programu "1" pøi 90 stupních. Správné zahájení èinnosti Margherita je dùležité pro kvalitu praní, 2. Vidlice sí ového pøívodu je v 1. Dvíøka jsou správnì zavøená. prevenci problémù a pro dlouhou zásuvce. životnost zaøízení. Po vložení prádla 3. Vodovodní kohoutek je otevøený. a pracího prostøedku vždy 4. Voliè A je nastaven na jednom ze zkontrolujte, zda: symbolù (stop/reset). Choulostivé prádlo, jako jsou punèocháèe, jemné spodní prádlo apod. vložte pøed praním do plátìného sáèku. Výbìr požadovaného programu Program volíte podle typu prádla. Podívejte se do tabulky na stranì 18. Otáèejte knoflíkem A dokud znaèka zvoleného programu nesouhlasí se znaèkou v horní èásti okénka O, knoflíkem B nastavte teplotu, ujistìte se, že knoflík C je v požadované poloze, pokud je to nezbytné, použijte tlaèítka F, G, H a I, a poté zmáèknìte tlaèítko vypnutí/zapnutí L (do pozice ON). Nezapomeòte, že pokud chcete použít "naprogramovaný start", musí být nastaven pøed pracím cyklem. Po ukonèení cyklu praní... Kontrolka M bude nìkolik sekund rychle blikat, pak zaène blikat pomaleji. Pak Margherita vypnìte stisknutím tlaèítka zapnutí/vypnutí (On/Off) L (poloha OFF). Nyní mùžete bezpeènì otevøít dvíøka praèky. Po vyjmutí vypraného prádla nechejte dvíøka otevøená, aby vlhkost mohla vyschnout. Vždy zavøete vodovodní kohoutek. Upozoròujeme, že pokud dojde k výpadku proudu nebo pokud se praèka se sušièkou sama vypne, zùstane zvolený program uložen v pamìti. Jak odstranit nejbìžnìjší skvrny Inkoust a propisovací tužka: Navlhèete kousek bavlnìné látky metylalkoholem nebo èistým lihem a lehce jím ukejte na skvrnu. Perte pøi 90 o C. Asfalt, dehet, tér: Po ukejte èerstvým máslem, vytøete terpentýnem a pak okamžitì vyperte. Vosk: Seškrábnìte, pak vložte látku mezi dva savé papíry a pøežehlete horkou žehlièkou. Pak vytøete bavlnìnou látkou navlhèenou terpentýnem nebo metylalkoholem. Žvýkaèka: Na žvýkaèku kápnìte odlakovaè na nehty, pak ji opatrnì odstraòte. Plíseò: Bavlnu a bílé lnìné plátno byste mìli vložit do roztoku z 5 dílù vody, jednoho dílu bìlícího prostøedku a lžíce octa, pak okamžitì vyperte. U jiných bílých tkanin použijte peroxid vodíku a pak okamžitì vyperte. Rtìnka: Vlnu nebo bavlnu ošetøete éterem. Na hedvábí použijte trichlóretylén. Lak na nehty: Na stranu se skvrnou položte list savého papíru, navlhèete odlakovaèem na nehty, látku posunujte, jelikož papír postupnì mìní barvu. Tráva: Navlhèete kousek bavlnìné látky metylalkoholem a lehce jím ukejte na skvrnu. Margherita - Návod k instalaci a použití 16

4 MAX M ARGHERITA Popis ovládacího panelu Správný výbìr je dùležitý. A je to snadné. Funkce ovládacích prvkù G I L E F H N M O Voliè programù a zahájení programu Slouží k volbì pracího programu. Pamatujte na to, že knoflíkem se smí otáèet pouze ve smìru hodinových ruèièek. Pro nastavení požadovaného pracího programu otáèejte knoflíkem tak, aby symbol/èíslo požadovaného programu souhlasil se znaèkou v horní èásti okénka O. Nyní stisknìte tlaèítko vypínání/ zapínání L (pozice ON), kontrolka M zaène blikat. Po 5 sekundách je nastavení akceptováno, kontrolka M pøestane blikat (zùstane svítit) a cyklus praní se zahájí. Jestliže chcete pøerušit probíhající program nebo nastavit nový, zvolte jeden ze symbolù (Stop/Reset) a poèkejte 5 sekund: když je zrušení akceptováno, kontrolka M bliká a Vy mùžete praèka se sušièkou vypnout. Toto tlaèítko mùžete použít i k odložení zahájení èinnosti praèky. Zvolte jednu ze ètyø poloh pro naprogramovaný start, stisknìte vypínací/zapínací tlaèítko L (pozice ON) a poèkejte 5 sekund. Pak je nastavení akceptováno (kontrolka M pøestane blikat a zùstane svítit) a Vy mùžete zvolit požadovaný program. Kontrolka M speciálním zpùsobem bliká (2 sekundy svítí a 4 sekundy je zhasnuta), èímž indikuje, že je nastaven odložený start. Bìhem této fáze je možné otevøít dvíøka a zmìnit náplò praèky. Po nastavení pracího cyklu a jeho akceptováním praèkou nemá otáèení knoflíku žádný efekt (kromì toho, když je v poloze stop/reset). Knoflíky Margherita jsou skryty. Pouze lehce stisknìte jejich støed, aby se vysunuly. Knoflík nastavování teploty Slouží k nastavení teploty praní uvedené v tabulce programù. Mùžete ovšem také snížit teplotu doporuèovanou pro zvolený program, nebo dokonce nastavit cyklus praní ve studené vodì ( ). Knoflík cyklu sušení Tímto knoflíkem zvolte požadovaný cyklus sušení. Jsou k dispozici dvì možnosti: A - sušení založené na èase: Od 40 minut do 150 minut. B - založené na požadavku, kolik vlhkosti má mít usušené prádlo: Na žehlení : prádlo je trochu navlhlé, vhodné pro snadné žehlení. Do šatníku : usušené prádlo pøipravené k uložení. Extra suché : velmi suché prádlo, doporuèujeme pro ruèníky a froté župany. Na konci cyklu sušení probìhne fáze ochlazování. Zásobník na prací prostøedky Je rozdìlen do tøí oddílù: 1. Prací prostøedek pro pøedpírání 2. Prací prostøedek pro hlavní praní 3. Aviváž, škrob, parfém 4 D C Praèka se sušièkou je vybavena speciální pøihrádkou 4 (pøiložena) pro bìlicí prostøedek, která se vkládá do pøihrádky 1. Prùvodce programováním Obsahuje popis pracích programù a rùzné funkce vztahující se k tlaèítkùm. Vytažením ven jej otevøete. Snadné žehlení Díky této funkci mùžete vyndat prádlo z praèky, aniž by bylo zmaèkané, takže se mnohem snadnìji žehlí. Mùžete ji použít s programy 3-5 (bavlna), 6-7 (syntetické tkaniny) a 10 (choulostivé materiály). Stisknìte toto tlaèítko u programù a cyklus praní se zastaví na symbolu. Program mùžete ukonèit opìtovným stisknutím tlaèítka F. Poznámky: - Tato funkce se nesmí používat, když je stisknuto tlaèítko I (odstraòování skvrn). - Chcete-li spustit také cyklus sušení, lze toto tlaèítko použít pouze v kombinaci s volbou úrovnì (žehlení). Pomalé odstøedování Použitím tohoto tlaèítka se regulují otáèky odstøedování z 1200 na 600 ot/min u bavlnìných programù a ze 850 na 600 ot/min u syntetických programù. B A Odstraòování skvrn (viz str. 22) Díky této funkci provede Margherita intenzivnìjší praní, které optimalizuje úèinnost tekutých aditiv, èímž dojde k odstranìní i odolných skvrn. Když stisknete toto tlaèítko, nemùžete aktivovat cyklus pøedpírání. Zapnutí-vypnutí (On/Off) Stisknutím tlaèítka L se praèka se sušièkou zapne. Když není stisknuto, praèka se sušièkou je vypnuta. Vypnutím praèky se nezruší zvolený program. Kontrolka zapnutí-vypnutí / blokování dvíøek Kontrolka M pomalu bliká, je-li zaøízení zapnuto a oèekává pokyny, nebo po ukonèení cyklu, kdy lze dvíøka otevøít. Pokud dvíøka nelze otevøít, bliká rychle. Nepøerušované svícení znamená, že zaøízení akceptovalo zvolený program. Kontrolka cyklu sušení Pokud tato kontrolka svítí, znamená to, že knoflík C je nastaven na cyklus sušení a po ukonèení pracího cyklu se rozebìhne zvolený cyklus sušení. Zásobník na prací prostøedek s dodateènou pøihrádkou na bìlicí prostøedek je zde Rychlé praní Toto tlaèítko zkrátí dobu pracího programu o cca 30%. Nelze je použít se speciálními programy (viz str. 18) nebo programy pro vlnu a hedvábí. 17 Margherita - Návod k instalaci a použití

5 Co perete dnes? M ARGHERITA Programy pro každou pøíležitost Druh prádla a stupeò zašpinìní È. prog. Volba teploty ODOLNÉ TKANINY Extrémnì zašpinìné bílé prádlo (prostìradla, ubrusy apod.) Extrémnì zašpinìné bílé prádlo (prostìradla, ubrusy apod.) Silnì zašpinìné bílé a stálobarevné prádlo Silnì zašpinìné bílé a stálobarevné prádlo Bílé a jemné barevné prádlo, které není pøíliš zašpinìné (košile, trièka apod.) Cykly máchání/bìlení Cyklus odstøed ování Prací prášek 1 90 C C 3 60 C Del./ Trad. Del./ Trad C C Aviváž Tlaèítko odstraòování skvrn/ bìlení Del./ Trad. Del./ Trad. Délka pracího cyklu (min) 95 Popis pracího cyklu Pøedpírání, praní pøi 90 C, máchání, prùbìžné a závìreèné ždímání Praní pøi 90 C, máchání, prùbìžné a závìreèné ždímání Praní pøi 60 C, máchání, prùbìžné a závìreèné ždímání Praní pøi 40 C, máchání, prùbìžné a závìreèné ždímání Praní pøi 40 C, máchání, prùbìžné a závìreèné ždímání Máchání, prùbìžné a závìreèné ždímání Vypuštìní vody a závìreèné ždímání Cyklus sušení pro bavlnìné tkaniny Stop/Reset Pøerušení/zrušení zvoleného programu SYNTETICKÉ TKANINY Velmi silnì zašpinìné stálobarevné syntetické tkaniny (dìtské prádlo) Choulostivé syntetické barevné tkaniny (všechny typy mírnì zašpinìného prádla) Choulostivé syntetické barevné tkaniny (všechny typy mírnì zašpinìného prádla) Cykly máchání/bìlení Aviváž Cyklus odstøed ování Cyklus sušení pro syntetické látky Stop/Reset VLNA Ruèní praní Cykly máchání/bìlení Cyklus odstøed ování Cyklus sušení pro vlnu Stop/Reset HEDVÁBÍ a ZÁCLONY Zvláštì choulostivé tkaniny (záclony, hedvábí, viskóza atd.) Cykly máchání Odèerpání vody Stop/Reset NAPROGRAMOVANÝ START Odložení o hodinu Stop/Reset 6 60 C Delicate C Delicate C 30 Delicate 9 40 C Delicate 45 Delicate C 50 Praní pøi 60 C, máchání, ochrana pøed zmaèkáním nebo šetrné ždímání Praní pøi 40 C, máchání, ochrana pøed zmaèkáním nebo šetrné ždímání Praní pøi 30 C, máchání, ochrana pøed zmaèkáním nebo šetrné ždímání Máchání, ochrana pøed zmaèkáním nebo šetrné ždímání Máchání s automatickým pøidáním aviváže, ochrana pøed zmaèkáním nebo šetrné ždímání Vypuštìní vody a šetrné ždímání Pøerušení/zrušení zvoleného programu Praní pøi 40 C, máchání, a šetrné ždímání Máchání a šetrné ždímání Vypuštìní vody a šetrné ždímání Pøerušení/zrušení zvoleného programu Praní pøi 30 C, máchání, ochrana pøed zmaèkáním nebo vypuštìní vody Máchání, ochrana pøed zmaèkáním nebo vypuštìní vody Vypuštìní vody Pøerušení/zrušení zvoleného programu Start je odložen o hodinu Pøerušení/zrušení zvoleného programu Dùležité: chcete-li zrušit prací program, který jste právì nastavili, zvolte jeden ze symbolù (stop/reset) a poèkejte nejménì 5 sekund. Údaje uvedené v tabulce jsou pouze informativní a mohou se lišit v závislosti na množství a typu prádla, teplotì vody a pokojové teplotì. Speciální programy Tøída A pøi 40 o C Margherita má speciální program, který vám umožòuje dosáhnout optimálních výsledkù i pøi nízkých teplotách. Nastavíte-li v programu 4 teplotu 40 o C, obdržíte stejné výsledky, jako kdybyste normálnì prali pøi 60 o C, a to díky pùsobení praèky a délce pracího cyklu. Denní praní Margherita má program pro krátké každodenní pøepírání málo zašpinìného prádla. Nastavíte-li v programu 8 teplotu 30 o C, mùžete prát rùzné druhy prádla spoleènì (s výjimkou vlny a hedvábí), pøi maximální náplni 3 kg. Díky tomuto programu mùžete šetøit èas i el. energii, jelikož trvá pouze asi 30 minut. Doporuèujeme používat tekuté prací prostøedky. Margherita - Návod k instalaci a použití 18

6 M ARGHERITA Jak sušit Kombinovaný prací a sušící program Chcete-li použít automatický cyklus praní a následného sušení, podívejte se do tabulky A a øiïte se pokyny týkajícími se MAX náplnì. Postupujte podle pokynù pro pouze praní (viz strana 16, odstavec Zapnutí praèky se sušièkou ) a knoflíkem C nastavte typ požadovaného cyklu sušení. Pak stisknìte tlaèítko L (poloha ON). Jestliže množství prádla, které chcete prát a sušit, pøesahuje uvedenou maximální náplò (viz tabulka A), postupujte podle pokynù uvedených pro pouze praní (viz strana 16, odstavec Zapnutí praèky se sušièkou ). Po skonèení cyklu praní vyjmìte prádlo, rozdìlte je a èást prádla dejte zpìt do bubnu. Nyní postupujte podle pokynù pro cyklus pouze sušení. Pak tento postup opakujte i pro zbývající èást prádla. Pouze sušení Po vložení prádla, které chcete sušit (max. 4 kg u bavlny, ostatní tkaniny viz tabulka), zkontrolujte, zda: - dvíøka jsou správnì zavøená; - vidlice sí ového pøívodu je v zásuvce; - vodovodní kohoutek je otevøený; - tlaèítko L není stisknuto (poloha OFF). A nyní nastavte knoflík pracího cyklu Nastavte knoflík A na pøíslušné nastavení v závislosti na typu tkaniny, zvolte požadovaný typ cyklu sušení pomocí knoflíku C a pak stisknìte tlaèítko zapnutí-vynutí L (poloha ON). Po ukonèení cyklu sušení... Poèkejte, až bude kontrolka M pomalu blikat, pak praèku se sušièkou vypnìte stisknutím tlaèítka zapnutí-vynutí L (poloha OFF). Nyní mùžete otevøít dvíøka pøístroje. Po vyjmutí prádla ponechejte dvíøka otevøená, abyste pøedešli vzniku nepøíjemného zápachu, a zavøete vodovodní kohoutek. A. Typ tkaniny Bavlna, len Bavlna Terital, bavlna Akrylát Nylon Vlna Druh prádla Prádlo ruzných ù velikostí Froté rucníky è Max. nápln ò (kg) Extra suché Do šatníku Na žzehlení Prosteradla, ì košile 2, Pyzama, ž ponozky ž Slipy, puncocháce, è è ponozky, ž atd. Pletené zbozí, ž pulovry, atd. Doba sušení (Min.) CYKLUS SUŠENÍ VLNY Cyklus sušení pro vlnìné odìvy lze spustit pouze a výluènì spoleènì s volbou urèité doby cyklu ( minut). Jestliže je omylem zvolena nìkterá ze tøí úrovní (extra suché, do šatníku, na žehlení ), zaøízení provede cyklus sušení trvající MAX dobu (150 minut). Dùležité Cyklus ždímání probíhá bìhem sušení, jestliže jste nastavili program pro bavlnu a úroveò sušení (extra suché, do šatníku, na žehlení ). VÝSTRAHA - Bìhem fáze sušení jsou dvíøka dosti horká. - Nepoužívejte toto zaøízení k sušení odìvù, které byly èištìny hoølavými látkami (napø. trichloretylénem). - Nepoužívejte toto zaøízení k sušení molitanu a podobných elastomerù. - Ujistìte se, že bìhem cyklu sušení je vodovodní kohoutek otevøený. - Tato praèka se sušièkou mùže být používána pouze k sušení odìvù, které byly pøedtím vyprány ve vodì. 19 Margherita - Návod k instalaci a použití

7 Význam symbolù na visaèkách Nauète se rozumìt tìmto symbolùm a dosáhnete nejen lepších výsledkù pøi praní, ale i prodloužíte životnost svého prádla. Na odìvech v celé Evropì mùžete na visaèce nalézt tyto malé, ale dùležité symboly, které vás informují o správné péèi o dané obleèení. Tyto symboly jsou rozdìleny do pìti rùzných kategorií a tvarù: praní, bìlení, žehlení, chemické èištìní a sušení. M ARGHERITA Užiteèné tipy: Obra te košile naruby, dosáhnete tak lepších výsledkù a prodloužíte jejich životnost. Vždy vyprázdnìte kapsy. Podívejte se na visaèku: vždy vám dá užiteèné rady. Pøi vkládání prádla støídejte velké a malé kusy. Ujistìte se, že jste zvolili správnou teplotu! Prostudujte si symboly v této tabulce: pomohou vám dosáhnout lepších výsledkù pøi praní a ochránit prádlo pøed opotøebením. Budete-li se jimi øídit, dosáhnete se svojí Ariston Margherita vynikajících výsledkù. Praní Bìlení Žehlení Chemické èištìní Sušení Intenzivní Šetrné Vysoké teploty Nízké teploty cl A Praní pøi 95 C Bìlení ve studené vodì Horké žehlení do max 200 C Chemické èištìní jakýmikoliv rozpouštìdly Sušení v sušièce P Praní pøi 60 C Nepoužívat bìlicí prostøedky Støednì teplé žehlení do max 150 C Chemické èištìní perlochloridem, technickým benzínem, èistým lihem, R111 a R113 Nesušit v sušièce F Praní pøi 40 C Žehlení do max 110 C Chemické èištìní technickým benzínem, èistým lihem a R113 Sušit vodorovnì položené Praní pøi 30 C Nežehlit Chemicky neèistit Sušit zavìšené nebo vyždímat Šetrné praní v ruce Sušit na šatním ramínku Nelze prát ve vodì Margherita - Návod k instalaci a použití 20

8 M ARGHERITA Užiteèné rady, jak se vyvarovat chyb Nikdy nepoužívejte praèku na praní... neobroubených nebo roztøepených tkanin. Pokud je však potøebujete nezbytnì nutnì vyprat, vložte je do plátìného sáèku. Nikdy neperte sytì barevné látky s bílými. Nepøekraèujte doporuèené hmotnosti prádla. Pro optimální výsledky praní nepøekraèujte doporuèené hmotnosti uvedené níže (uvedené hmotnosti se týkají suchého prádla): Odolné tkaniny: maximálnì 5,5 kg Syntetické tkaniny: maximálnì 2,5 kg Jemné tkaniny: maximálnì 2 kg Èistá vlna: maximálnì 1 kg Kolik váží Vaše prádlo? 1 prostìradlo g 1 povlak na polštáø g 1 ubrus g 1 koupací pláš g 1 ruèník g Barevná trièka, trièka s potiskem apod. vydrží déle, jestliže je pøed praním obrátíte naruby. Potištìná trièka a mikiny by se také mìly naruby žehlit. Šaty a jiné odìvy s øemínky a háèky. Tyto èasto oblíbené typy odìvù mohou mít øemínky èi poutka s háèky, které mohou pøi praní poškodit buben praèky nebo ostatní prádlo. Abyste tomu zabránili, doporuèujeme vložit háèky do plátìného sáèku a ten dobøe upevnit. Prázdniny: odpojte zaøízení od sítì. Odjíždíte-li na dovolenou, doporuèujeme praèku odpojit od sítì, uzavøít pøívod vody a nechat dvíøka pootevøená. Tak zùstane vnitøek praèky suchý a nedojde ke vzniku plísní èi zápachu. PROGRAM PRO VLNU Pro dosažení nejlepších výsledkù doporuèujeme použít speciální prací prostøedek, pøièemž dbejte na to, abyste neprali více než 1 kg prádla. Jak vyprat témìø vše ostatní Záclony. Záclony se velmi snadno maèkají. Zde je rada, jak tomu pøedejít: záclony složte a vložte je do povlaku na polštáø nebo sáèku ze sí oviny. Do praèky nedávejte nic jiného, takže celková hmotnost nepøesáhne polovinu bìžné náplnì. Nezapomeòte použít speciální program 10, který automaticky vyøadí cyklus ždímání. Prošívané kabáty a vìtrovky. Prošívané kabáty a bundy mùžete také prát, pokud jsou plnìny husím nebo kachním prachovým peøím. Nevkládejte více než 2-3 kg a nikdy nenaplòte praèku na 5,5 kg. Opakujte jednou nebo dvakrát máchání s použitím šetrného ždímání. Dresy a jiné sportovní úbory. Nejprve odstraòte bahno a špínu a pak je mùžete prát spolu s jeansy nebo jinými odolnými tkaninami. Nikdy je neperte spolu s bílým prádlem. Cashmere Gold: Tak šetrnì jako pøi ruèním praní První praèka, která obdržela ocenìní od "Woolmark Company". Prací program Cashmere Gold byl vyvinut pro praní odìvù i z nejjemnìjší a nejvzácnìjší vlny a kašmíru. Specielní prací program pro praní bavlny byl testován a zkoušen institutem The Woolmark Company pøi praní vlnìných odìvù oznaèených vlnìnou peèetí s urèením pro ruèní praní a je prvním pracím programem s osvìdèením pro praní veškerého vlnìného prádla, které bylo dosud možné prát pouze v ruce. (M.00221) Toho bylo dosaženo díky rychlosti bubnu 90 ot./min, a to i bìhem máchání, takže nedochází k vytahování a poškozování vláken. EXKLUSIVNÌ Pro obleèení nesoucí symbol ruèního praní (umyvadlo s rukou) vždy použijte program 9. V zájmu péèe o Vaše vlnìné vìci, doporuèujeme používání speciálních pracích prostøedkù. 21 Margherita - Návod k instalaci a použití

9 MAX Dùležité pro dobré praní Tajemství zásobníku na prací prostøedky První tajemství je jednoduché: zásobník otevøete jeho otoèením smìrem ven. Nyní musíte pøidat prací prostøedek a ostatní aditiva podle doporuèení výrobce: obecnì vzato, všechny potøebné údaje naleznete na obalu. Dávkování je rùzné podle náplnì praèky, tvrdosti vody a stupnì zašpinìní prádla. Zkušenostmi se nauèíte volit správné dávkování témìø automaticky: to se stane zase Vaším tajemstvím. Než naplníte prostøedek na pøedpírání do pøihrádky 1, ujistìte se, že není vložena pøídavná pøihrádka pro bìlení 4. Pøi nalévání aviváže do pøihrádky 3 dbejte na to, aby nepøetekla pøes møížku. Praèka pøi každém programu automaticky pøidává aviváž do praní. Tekuté prostøedky vlévejte do pøihrádky 2 pouze nìkolik sekund pøed zahájením praní. 1 2 Upozoròujeme, že tekuté prací prostøedky jsou vìtšinou urèeny pro praní do 60 stupòù a nevyžadují pøedpírání. Nìkteré tekuté nebo práškové prací prostøedky se prodávají spolu se speciálním dávkovaèem, který se vkládá pøímo do bubnu praèky. Øiïte se návodem na krabici s pracím prostøedkem. Nikdy nepoužívejte prací prostøedek urèený pro praní v ruce, nebo by se mohlo vytvoøit velké množství pìny a dojít i k poškození praèky. Výjimkou jsou prací prostøedky, které jsou výslovnì urèeny k praní jak v ruce, tak v praèce. A ještì poslední tajemství: když perete ve studené vodì, vždy snižte množství použitého pracího prášku: ve studené vodì se totiž rozpouští ponìkud hùøe než v teplé vodì, a proto byste jej mohli èást vyplýtvat. Zásobník na prací prostøedky lze vyjmout a vyèistit: nadzdvihnìte jej a vytáhnìte smìrem ven, jak znázoròuje obrázek. Oplachujte jej nìkolik minut pod tekoucí vodou. Jak efektivnì snížit náklady Rady, jak ekologicky a ekonomicky používat tuto praèku. MAXIMALIZUJTE NÁPLÒ PRAÈKY Budete-li vždy prát maximální doporuèené množství prádla, dosáhnete nejlepšího využití elektrické energie, vody, pracího prostøedku i èasu. UŠETØÍTE až 50% energie, budete-li prát plnou náplò místo 2 polovièních náplní. JE NUNÉ PØEDPÍRÁNÍ? Pouze u velmi zašpinìného prádla! UŠETØÍTE prací prostøedek, èas, vodu a 5 až 15% spotøeby el. energie, pokud NEZVOLÍTE pøedpírání pro slabì nebo normálnì zašpinìné prádlo. JE POTØEBA TAK HORKÁ VODA? Skvrny mùžete ošetøit pøed praním speciálním prostøedkem nebo mùžete nechat prádlo chvíli namoèené a není pak nutné volit program s velmi horkou vodou. UŠETØÍTE až 50% el. energie, budete-li používat prací programy s 60 o C. NEŽ POUŽIJETE SUŠIÈKU UŠETØÍTE energii a èas, zvolíte-li vysokou rychlost otáèek pøi ždímání, aby se snížil obsah vody v prádle Do pøihrádky 1: Prostøedek pro pøedpírání (práškový) Do pøihrádky 2: Prostøedek pro praní (tekutý nebo práškový) Do pøihrádky 3: Aditiva (aviváž, vùnì apod.) Do pøihrádky 4: Bìlící prostøedek a šetrný bìlící prostøedek na choulostivé prádlo Tlaèítko cyklu bìlení a odstraòování skvrn Je-li nutné provést bìlení, musíte vložit zvláštní pøihrádku 4 (pøiložena) do pøihrádky 1 v zásobníku na prací prostøedky. Pøi nalévání bìlícího prostøedku dbejte na to, abyste nepøesáhli znaèku "max" na støedovém èepu (viz obrázek). Použití dodateèné pøihrádky na bìlící prostøedek vyluèuje možnost použít cyklus pøedpírání. Tradièní bìlení lze použít pouze pro odolné bílé tkaniny, zatímco speciální šetrný bìlící prostøedek lze použít i pro barevné látky, materiály z umìlých vláken a vlnu. 2 M ARGHERITA MAX MAX Nemùžete bìlit pøi programu "hedvábí" a pøi "speciálních programech" (viz str. 18). Použijte tlaèítko pro odstraòování skvrn pokaždé, když chcete prádlo bìlit. Pokud to chcete uèinit oddìlenì, musíte nalít bìlící prostøedek do dodateèné nádobky 4, stisknout tlaèítko I (odstraòování skvrn), zapnout praèku a pak zvolit nìkterý ze symbolù podle typu tkaniny. Když bìlíte bìhem normálního pracího cyklu, nalijte pøípravek a veškerá aditiva do speciálních pøihrádek, stisknìte tlaèítko I (odstraòování skvrn), nastavte požadovaný program a zapnìte praèku. Margherita - Návod k instalaci a použití 22

10 M ARGHERITA Odstraòování závad Než zavoláte servis, pøeètìte si následující Pøi provozu praèky mùže nìkdy dojít k chybì. Vìtšinou lze vzniklé problémy snadno vyøešit, aniž by bylo nutné volat opraváøe. Než se tedy obrátíte na servis, zkontrolujte následující body. Praèka se sušièkou se nenastartuje. Je sí ová zástrèka správnì zasunuta do zásuvky? Mohla se uvolnit. Nedošlo k výpadku elektrického proudu? Domovní pojistky nebo jistiè mohl vypadnout, napø. v pøípadì, že bylo zapnuto pøíliš mnoho spotøebièù souèasnì. Nebo mohlo dojít k výpadku proudu v celé oblasti. Jsou správnì zavøena dvíøka praèky? Z bezpeènostních dùvodù praèka nepracuje, jestliže nejsou dvíøka správnì zavøena. Je stisknuto tlaèítko zapnutí/ vypnutí (On/Off)? Jestliže je, pak byl pravdìpodobnì nastaven naprogramovaný opoždìný start. Je tlaèítko naprogramova-ného startu (u modelù, které jsou jím vybaveny) ve správné poloze? Je otevøen vodovodní kohoutek? Jestliže do praèky není dodávána voda, z bezpeènostních dùvodù se prací cyklus nezahájí. Kam se ale podìla všechna voda? To je jednoduché: díky nové technologii Ariston jí potøebujete ménì než polovinu, ale dosáhnete dvakrát tak dobrých výsledkù! Toto je dùvod, proè nevidíte skrz dvíøka vodu: je jí totiž velmi, velmi málo. Chrání se tak životní prostøedí a pøitom je prádlo maximálnì dobøe vyprané. A navíc tím i šetøíte elektrickou energii. Voliè programù se stále otáèí? SPRÁVNÌ ŠPATNÌ Uzavøete vodovodní kohoutek po každém praní. Limituje se tím užívání hydraulického systému praèky a eliminuje se nebezpeèí vyteèení vody, když není nikdo doma. Vždy nechávejte dvíøka praèky otevøená, aby nedošlo k tvorbì zápachu. Èistìte praèku šetrnì. Pro èištìní vnìjších a gumových èástí praèky vždy používejte hadøík navlhèený vlažnou mýdlovou vodou. Necháváte praèku pøipojenou k síti pøi jejím èištìní. I v prùbìhu údržby musí být zaøízení vždy odpojeno od sítì. Pro èištìní používáte rozpouštìdla a agresivní brusné prostøedky. Nikdy nepoužívejte žádné chemikálie nebo brusné prostøedky k èištìní vnìjších nebo gumových èástí praèky. Neèistíte zásobník na prací prostøedky. Dá se vyjmout a snadno vyèistit pod tekoucí vodou. Odjíždíte na dovolenou a na praèku si nevzpomenete. Vždy se ujistìte, že jste praèku odpojili od sítì a uzavøeli vodovodní kohoutek. Praèka se sušièkou nenapouští vodu. Je vodovodní kohoutek správnì pøipevnìn k trubce? Není zastavena dodávka vody? Mohlo k tomu dojít napø. pøi stavebních pracích ve vaší budovì nebo v ulici. Je dostateèný tlak vody? Autokláv mohl mít poruchu. Je filtr ve vodovodním kohoutku èistý? Jestliže je voda velmi vápenitá, nebo byla nedávno provádìna na vodovodním rozvodu nìjaká práce, mùže být sítko filtru ucpané èásteèkami a úlomky. Není ohnuta gumová hadice? Hadice, která pøivádí vodu do praèky, musí být pokud možno co nejvíce rovná. Zkontrolujte, zda není pøiskøípnutá nebo pøíliš ohnutá. Poèkejte nìkolik minut, až èerpadlo vypumpuje všechnu vodu, pak praèku vypnìte, zvolte jeden ze symbolù stop/nulování, pak praèku opìt zapnìte. Jestliže se knoflík stále otáèí, zavolejte servis, protože to znaèí nìjakou poruchu. Praèka se sušièkou trvale napouští a vypouští vodu. Není odpadní hadice umístìna pøíliš nízko? Musí být nainstalována ve výšce od 60 do 100 cm. Není ústí hadice ponoøeno ve vodì? Nedochází u vašeho odpadního systému k sifónovému efektu? Jestliže problém pøetrvává i po všech tìchto kontrolách, zavøete vodovodní kohoutek, vypnìte pøístroj a zavolejte odborný servis. Jestliže bydlíte v horních podlažích budovy, mùže být problém v odpadním systému. Tento problém mùže vyøešit instalace speciálního ventilu pro sifónový efekt. 23 Margherita - Návod k instalaci a použití

11 Praèka se sušièkou nevypouští vodu nebo neždímá. Obsahuje zvolený program vypuštìní vody? U nìkterých pracích cyklù musíte nastavit vypuštìní vody manuálnì. Není zvolena funkce "Snadné žehlení"? Tato funkce vyžaduje manuální nastavení vypuštìní vody. Není èerpadlo ucpané? Abyste je zkontrolovali, uzavøete vodovodní kohoutek, odpojte praèku od sítì a dále postupujte dle pokynù na stranì 26, nebo se obra te na servis. Není ohnuta výpustní hadice? Výpustní hadice nesmí být zkroucená nebo pøíliš ohnutá. Ujistìte se také, zda není pøiskøípnutá. S žádostí o opravu se vždy obracejte na autorizovaný odborný servis a vyžadujte použití originálních náhradních dílù. Není odpad z praèky ucpaný? Je použita na výpustní hadici prodlužovací hadice? Pokud ano, není umístìna nesprávnì a neblokuje tok vody? Praèka se sušièkou pøi ždímání pøíliš vibruje. Byla vnitøní plovoucí jednotka pøi instalaci správnì odblokována? Pøeètìte si následující stránky pojednávající o instalaèních postupech. Je praèka se sušièkou správnì vyrovnána do vodorovné polohy? Vyrovnání tohoto zaøízení by se mìlo pravidelnì kontrolovat. V prùbìhu èasu se mùže poloha praèky zmìnit, aniž to postøehnete. Nastavte nožky a zkontrolujte vodorovné vyrovnání. Není praèka se sušièkou pøíliš uzavøena mezi nábytkem a zdí? Pokud se nejedná o vestavný model, praèka se sušièkou bìhem ždímání osciluje a potøebuje kolem sebe trochu místa. Proto kolem ní ponechejte nìkolik centimetrù prostoru. Z praèky vytéká voda. Je kovový kroužek pøívodní hadice správnì upevnìn? Uzavøete vodovodní kohoutek, odpojte praèku od sítì a zkuste jej utáhnout, nikoli však nadmìrnou silou. Není ucpaný zásobník na prací prostøedky? Zkuste jej vyjmout a umýt pod tekoucí vodou. Je výpustní hadice dobøe pøipojena? Uzavøete vodovodní kohoutek, odpojte praèku od sítì a zkuste ji utáhnout. M ARGHERITA Pøíliš mnoho pìny. Je použitý prací prostøedek vhodný do praèky? Zkontrolujte, zda je na jeho obalu uvedeno "pro praní v praèce" nebo "pro praní v ruce a v praèce", apod. Použili jste správné množství? Nadmìrné množství prášku vede k tvorbì velkého množství pìny, a navíc nejen že nezaruèí lepší vyprání, ale zpùsobuje tvorbu kamene na vnitøních èástech praèky. Praèka se sušièkou nesuší. Zkontrolujte, zda: Vidlice sí ového pøívodu byla správnì zasunuta do zásuvky, v domácím el. rozvodu je elektøina, dvíøka zaøízení byla správnì zavøena, nebyl zvolen odložený start (pokud je tato funkce k dispozici), knoflík programù A byl nastaven do polohy (stop/reset), knoflík cyklu sušení C byl nastaven do polohy 0. Praèka se sušièkou nesuší správnì. Technické údaje Model Rozmìry Kapacita Elektrické pøipojení Pøipojení na pøívod vody Rychlost ždímání AL 128 D šíøka 59,5 cm výška 85 cm hloubka 53,5 cm od 1 do 5,5 kg pro program praní; od 1 do 4 kg pro program sušení napìtí 220/230 V, 50 Hz maximální pøíkon 1850 W maximální tlak 1 MPa (10 bar) maximální tlak 0,05 MPa (0,5 bar) kapacita bubnu 46 litrù až 1200 ot./ min Controlla che: Konec výpustní hadice není pod vodou, èerpadlo není ucpáno, zda byla dodržena maximální náplò, vodovodní kohoutek je otevøený. Pokud však i nadále praèka se sušièkou nepracuje správnì a problém pøetrvává, obra te se na autorizované servisní støedisko, pøièemž udejte následující informace: - typ závady - typové oznaèemí (Mod....) a výrobní èíslo (S/N...) Tyto údaje naleznete na typovém štítku umístìném na zadní stìnì praèky. Programy jsou kompatibilní s pøedpisem IEC 456 praní: provádìno pøi náplni 5 kg; sušení: probíhá s náplní 2,5 kg a knoflík C je nastaven do polohy. Tento spotøebiè splòuje požadavky následujících pøedpisù Evropského spoleèenství: - 73/23 EEC z 19/02/73 (Low Voltage - bezpeènostní pøedpisy) a následné zmìny - 89/336 EEC z 03/05/89 (Electromagnetic Compatibility - odrušení a elektromagnetická kompatibilita) a následné zmìny Margherita - Návod k instalaci a použití 24

12 M ARGHERITA Instalace a transport Margherita pøichází A už jste praèku právì zakoupili, nebo se jen stìhujete do nového bytu, má instalace zásadní dùležitost pro správnou funkci praèky. Po vybalení se ujistìte, zda je praèka se sušièkou v poøádku. V pøípadì pochybností praèku nepouštìte a obra te se na odborný servis. Vnitøek praèky je z pøepravních dùvodù zajištìn na zadní stranì 4 šrouby. Pøed uvedením praèky do provozu šrouby demontujte, vyjmìte gumu pomocí speciální rozpìrky (drží všechny díly) a otvory zaslepte pøiloženými plastovými krytkami. Dulezitá informace: uzavrít 3 otvory, nacházející se vzadu, v pravé spodní cásti pracky, ve kterých byla zasunuta koncovka, pomocí zátky (soucást príslušenství). A Díl A se nesmí odstraòovat. Vyrovnání do vodorovné polohy Praèka se sušièkou musí být perfektnì vyrovnaná do vodorovné polohy, aby byla zajištìna její správná funkce. K vyrovnání pøístroje je tøeba nastavit pøední nožièky. Úhel náklonu pracovního povrchu nesmí pøekraèovat 2 stupnì. Je-li pøístroj instalován na podlaze s kobercem, zkontrolujte, zda je mezi podlahou a spodkem praèky dostateèný prostor pro zajištìní ventilace. Nevyhazujte zajiš ovací šrouby a rozpìrky. V pøípadì stìhování je mùžete použít k opìtovnému zablokování komponentù uvnitø praèky a chránit tak praèku bìhem transportu. Pøední nožky lze nastavovat. Pøipojení na vodovodní sí Zkontrolujte, zda tlak vody odpovídá hodnotám uvedeným na typovém štítku, který je umístìn na zadní èásti praèky. Pøívodní hadici pøipojte na kohoutek se studenou vodou pomocí trubkového závitu 3/4". Nezapomeòte vložit mezi upevòovací matici a kohoutek gumové tìsnìní. Gumové tìsnìní. Je-li vodovodní pøípojka nová nebo nebyla-li dlouhou dobu používána, pak ještì pøed pøipojením praèky otevøete kohoutek a nechejte odtéci kalnou vodu s neèistotami. Pøipojte druhý konec hadice k pøístroji na pøípojku v pravé horní èásti praèky. Pøípojka vody v pravé horní èásti. Pøipojení výpustní hadice Na zadní èásti praèky jsou umístìny dva držáky (vpravo nebo vlevo), na které se má výpustní hadice upevnit. Vyústìní výpustní hadice pøipojte k odpadovému potrubí nebo je umístìte do výlevky nebo vany, pøièemž se ujistìte že hadice není zkroucená nebo pøíliš ohnutá. Konec hadice musí být umístìn ve A výši nejménì cm nad podlahou. Pokud je nezbytné upevnit konec hadice ve výšce menší než 60 cm nad podlahou, musí být hadice uchycena v držáku v horní èásti zadního panelu pøístroje. Držák použitý v pøípadì, že výška vyústìní výpustní hadice je nižší než 60 cm. Pokud vede hadice do vany nebo døezu, nainstalujte speciální umìlohmotný držák a doporuèujeme pøipevnit jej k vodovodnímu kohoutku. Držák pro vypouštìní do vany nebo umyvadla. Pamatujte na to, že konec hadice nesmí být umístìn pod vodní hladinou. Nepoužívejte žádné nastavovací hadice. Pokud je absolutnì nezbytné je použít, pamatujte na to, že prodlužovací hadice nesmí být delší než 150 cm a musí mít stejný prùmìr, jako originální hadice. Jestliže používáte nástìnné vyústìní odpadu, nechejte provìøit odborníkem, zda je odpad dostateèný. Jestliže je Váš byt v posledním patøe budovy, mùže se objevit sifonový efekt (nasávání). V tomto pøípadì bude Vaše praèka prùbìžnì napouštìt i vypouštìt vodu. Tento problém je možno øešit speciálním ventilem pro sifonový efekt, který je dostupný na trhu, a je tøeba jej v tomto pøípadì pøipevnit na odpadní hadici. Elektrické pøipojení Pøed pøipojením zaøízení k síti zkontrolujte následující: 1) zda je sí ová pøípojka a zásuvka dimenzována na proud, který je uveden na typovém štítku. Navíc zásuvka a její zapojení musí odpovídat pøíslušným normám ÈSN. 2) zda napìtí a kmitoèet sítì odpovídají hodnotám, uvedeným na typovém štítku. 3) zásuvka musí být vhodná pro pøipojení vidlice tohoto pøístroje. V pøípadì, že neodpovídá, nechte zásuvku nebo vidlici vymìnit odborným elektrikáøem, ale nikdy nepoužívejte adaptéry ani rozdvojky.sí ový pøívod zasuòte do zásuvky s øádnì uzemnìným ochranným kolíkem (jedná se o bezpeènostní opatøení, které pøedepisuje norma). 4) domovní rozvod el. sítì musí být uzemnìný, nebo mít ochranu nulováním, v souladu s pøíslušnými pøedpisy. V pøípadì, že Váš domovní rozvod plnì neodpovídá normám a pøedpisùm pro instalaci automatické praèky, výrobce nenese žádnou odpovìdnost za pøípadné škody. Výstraha!! Výrobce nenese žádnou odpovìdnost za škody, pokud nejsou respektovány tyto pokyny. Igelitové sáèky, polystyrénové výplnì, høebíky a jiné obalové materiály nejsou hraèkou pro dìti a mohou být pro dìti nebezpeèné. 25 Margherita - Návod k instalaci a použití

13 Snadná péèe a údržba Peèujte o praèku dobøe a ona vám bude dlouho vìrnì sloužit Margherita je praèka se sušièkou, která má dlouhou životnost bez jakýchkoli problémù. Dodržování nìkolika jednoduchých pravidel ji pomùže udržet ve formì a zajistí dlouhodobý bezporuchový chod. Za prvé, musíte zavírat vodovodní kohoutek po každém praní: trvalý tlak vody by mohl vést k deformaci nìkolika komponentù pøístroje. Navíc tímto i pøedejdete nebezpeèí vyteèení vody, když nejste doma. Jestliže je voda ve vaší oblasti pøíliš tvrdá, používejte zmìkèovací prostøedek (voda je tvrdá, jestliže èasto zanechává bílé skvrny na vodovodních bateriích apod. Pøesnìjší informace o tvrdosti a složení vody ve vašem vodovodním systému získáte v pøíslušném vodárenském podniku.) Vždy vyprázdnìte z kapes pøípadné napínáèky, mince, odznaky a jiné tvrdé pøedmìty. Vnìjší panely praèky èistìte hadøíkem namoèeným ve vlažném roztoku mýdla a vody. Je dùležité pravidelnì èistit zásobník na prací prostøedky. Aby se v zásobníku nehromadil zaschlý prací prášek, nechejte zásobník nìkolik minut pod tekoucí vodou. Nikdy nepøehánìjte dávkování. Normální prací prostøedky již obsahují zmìkèující látky. Pouze pokud je voda obzvláštì tvrdá, tj. je bohatá na obsah vodního kamene, doporuèujeme používat speciální prostøedky pøi každém praní. Užiteèný také mùže být pravidelnì provedený prací cyklus s pøidáním zmìkèujícího pøípravku, bez pracího prášku a prádla. Nikdy nepoužívejte pøíliš mnoho pracího prostøedku a dalších aditiv, nebo to mùže vést k nadmìrné tvorbì pìny, tvorbì usazenin a možnému poškození nìkterých dílù praèky. M ARGHERITA Vaše praèka se sušièkou je Vaším nepostradatelným pomocníkem. Je proto dùležité udržovat ji v dobré formì. Nezapomeòte vyprázdnit všechny kapsy: malé pøedmìty mohou vaši pøítelkyni Margheritu poškodit. V pøípadì potøeby zkontrolujte èerpadlo a gumovou hadici Margherita je vybavena samoèistícím èerpadlem, proto není nutné provádìt èištìní a údržbu. Nicménì nìkteré malé pøedmìty, jako napø. mince, knoflíky apod., mohou nìkdy zapadnout do èerpadla. Aby tím nedošlo k poškození èerpadla, je èerpadlo vybaveno záchytnou komorou, jejíž prostor je dostupný pøes pøední èást èerpadla. Abyste se dostali k této komoøe, jednoduše sejmìte krycí panel na spodní èásti praèky pomocí šroubováku (obrázek 1). Pak vyjmìte víèko otáèením proti smìru hodinových ruèièek (obrázek 2) a peèlivì prohlédnìte obsah vnitøku. Obr. 1 Hadice Hadici nejménì jednou roènì zkontrolujte. Jakmile zjistíte jakékoli známky jejího poškození, je tøeba ji okamžitì vymìnit. Pøístroj je bìhem provozu vystaven silnému tlaku vody a narušená hadice by mohla náhle zcela prasknout. Obr. 2 Dùležité: pøed sejmutím víèka zkontrolujte, že prací cyklus skonèil a odpojte praèku od sítì. Je normální, že pøi snímání víèka vyteèe malé množství vody. Když znovu nasazujete krycí panel, ujistìte se, že západky umístìné na spodku jsou správnì vloženy do záøezù pøed tím, než zamáèknete panel na své místo na pøístroji. Margherita - Návod k instalaci a použití 26

14 M ARGHERITA Pro vaši bezpeènost a bezpeènost vašich dìtí Pøeètìte si prosím všechny pokyny uvedené v tomto návodu peèlivì, protože obsahují velmi dùležité informace o bezpeènosti pøi instalaci, obsluze i údržbì praèky. 1. Margherita nesmí být v žádném pøípadì instalováno ve venkovním prostøedí, a to ani pod støíškou, protože mùže být velmi nebezpeèné ponechat ji vystavenou dešti a jiným povìtrnostním vlivùm. 2. Tuto praèku smí obsluhovat pouze dospìlá osoba. Praèka se sušièkou je urèena pouze k praní prádla, a to v souladu s tímto návodem k použití. 3. Pokud chcete praèku pøemístit, požádejte o pomoc dva nebo tøi lidi. Nikdy to nezkoušejte sám, protože praèka je velmi tìžká. 4. Než budete vkládat nové prádlo, zkontrolujte, zda je buben prázdný. 5. Z bezpeènostních dùvodù se nikdy nedotýkejte praèky, jste-li naboso nebo máte mokré ruce nebo nohy. 6. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabely a rozdvojky, které jsou zvláštì nebezpeèné ve vlhkém prostøedí. Sí ový pøívod nesmí nikdy být nadmìrnì ohnutý nebo nebezpeènì pøiskøípnutý. Chci pouze technika z autorizovaného servisního støediska a originální náhradní díly! A nyní to nejdùležitìjší Margherita odpovídá nejpøísnìjším mezinárodním bezpeènostním normám a pøedpisùm. Jste tak chránìni Vy i celá Vaše rodina. 7. Nikdy neotvírejte zásobník na prací prostøedky, zatímco je praèka se sušièkou v provozu. Nepoužívejte prostøedky pro praní v ruce, protože by se pøi nadmìrné tvorbì pìny mohly poškodit vnitøní díly pøístroje. 8. Nikdy netahejte za samotný kabel nebo dokonce za praèku, chcete-li odpojit sí ový pøívod ze zásuvky na zdi: je to velmi nebezpeèné. 9. Je-li zaøízení v provozu, nedotýkejte se vytékající vody, jelikož mùže být velmi horká. Dvíøka praèky se v prùbìhu praní také zahøívají, proto pøed nimi chraòte malé dìti. Nikdy neotvírejte dvíøka praèky násilím, nebo by mohlo dojít k poškození mechanismu blokování dvíøek, který zabraòuje jejich náhodnému otevøení. 10. V pøípadì poruchy nejprve uzavøete pøívod vody a odpojte zaøízení od elektrické zásuvky. Praèku nikdy nerozebírejte, nedotýkejte se vnitøních dílù a nesnažte se je opravovat. Výmìna sí ového pøívodu Sí ový pøívod pro praèku Margherita je speciální a lze jej zakoupit pouze v autorizovaných servisních støediscích. I Pøi výmìnì postupujte dle níže uvedených pokynù: 1. Ujistìte se, že jste praèku vypnuli a odpojili ze sítì. 2. Odšroubujte dva šrouby I a sejmìte kryt jeho vytažením smìrem k sobì (obr. 3). 3. Odpojte malé kabely z odrušovacího èlenu F (obr. 4), pøièemž si zapamatujte jejich umístìní (modrý = N kabel, hnìdý = L kabel), pøièemž nechejte na konec zemnící kabel. Pozn.: Písmena L, N a symbol jsou uvedena na odrušovacím èlenu. 4. Posuòte horní èást sí ového pøívodu mírnì pryè od zadního panelu, zatáhnìte za sí ový pøívod smìrem nahoru a vytáhnìte jej (obr. 5). Pøi pøipojování nového sí ového pøívodu postupujte obrácenì. Pøi opìtovném nasazování krytu nasaïte kryt na praèku (obr. 6) a nechejte jej sklouznout smìrem vpøed, až se háèky na jeho pøední èásti zasunou do pøíslušných oèek na kontrolním panelu, pak pevnì dotáhnìte šrouby na zadní èásti. N F L Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr Margherita - Návod k instalaci a použití

Bezpečná ARGHERITA. MTajemství krásného prádla. Pračka se sušičkou. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 108 D. Třída A při 40 C.

Bezpečná ARGHERITA. MTajemství krásného prádla. Pračka se sušičkou. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 108 D. Třída A při 40 C. MTajemství krásného prádla M ARGHERITA Jak dosáhnout lepších výsledků výsledkù Návod k instalaci a obsluze AL 108 D CZ Třída A při 40 C První praèka, která perfektnì pere pøi pouhých 40 C Cashmere Gold

Více

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX Praèka Návod k instalaci a použití WS 84 TX Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak

Více

W 43. Praèka Návod k instalaci a použití

W 43. Praèka Návod k instalaci a použití W 43 Praèka Návod k instalaci a použití Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak tajemství

Více

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Margherita, jak sami uvidíte, je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Tato automatická praèka Margherita je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský AVSL 100 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský WISE 127 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ PRAÈKA TL 582 C 1 2 OBSAH Pro uživatele Pro instalatéra Bezpeènostní pokyny 4/5 Popis spotøebièe 6 Používání spotøebièe 7 Jak máte postupovat 8/9 Tabulka programù 10 Rady a

Více

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití LAVAMAT 41020 Ekologická automatická praèka Návod k použití Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Vážená zákaznice, vážený zákazníku, uschovejte tento návod k použití se spotøebièem. Pokud by spotøebiè musel

Více

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ PRALKA AUTOMATYCZNA AUTOMATICKÁ PRAÈKA INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ EWT 1011 EWT 811 PL 146 5408 00-07/03 CZ OBSAH INFORMACE PRO UŽIVATELE...17 Dùležitá upozornìní...17 Použití...17 Nebezpeèí zamrznutí...17

Více

Automatická pračka AL 636 TX EX!"#$%&'&()*+,-,.(&,&/$01(+2

Automatická pračka AL 636 TX EX!#$%&'&()*+,-,.(&,&/$01(+2 Automatická pračka AL 636 TX EX!"#$%&'&()*+,-,.(&,&/$01(+2 Automatická pračka AL 636 TX EX!"#$%&'&($)*+,- Bezpečnostní upozornění a dobré zvyky, které byste měli dodržovat 3 Přehled ovládacích prvků 4

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele LAVAMAT 74800 Automatická praèka Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací.

Více

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele LAVATHERM 59800 Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

AMD 109 Pračka se sušičkou

AMD 109 Pračka se sušičkou AMD 109 Pračka se sušičkou Návod k instalaci a obsluze AMD 109 Pračka se sušičkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company SpA.

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

132967850_CS.qxd 18/01/08 7.10 Pagina 1 LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička

132967850_CS.qxd 18/01/08 7.10 Pagina 1 LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. PROVOZ SPOTŘEBIČE Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné

Více

AVXXF 149. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AVXXF 149. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AVXXF 149 Pračka Návod k instalaci a obsluze AVXXF 149 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company, spa. Při vybírání přístroje

Více

AVXXF 149 AVXXF 129 Pračka

AVXXF 149 AVXXF 129 Pračka AVXXF 149 AVXXF 129 Pračka Návod k instalaci a obsluze AVXXF 149 AVXXF 129 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company, SpA.

Více

132962940_CS.qxd 19/09/2008 8.42 Page 1 LAVAMAT 12843 VIT Návod k použití Pračka-sušička

132962940_CS.qxd 19/09/2008 8.42 Page 1 LAVAMAT 12843 VIT Návod k použití Pračka-sušička 132962940_CS.qxd 19/09/2008 8.42 Page 1 LAVAMAT 12843 VIT Návod k použití Pračka-sušička 2 Vážený zákazníku děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LTH57520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/608351

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LTH57520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/608351 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX LTH57520. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k použití. Obsah LD 44 MYÈKA NÁDOBÍ

Návod k použití. Obsah LD 44 MYÈKA NÁDOBÍ Návod k použití MYÈKA NÁDOBÍ Èesky, 37 LD 44 Obsah Instalace, 38-39 Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Upozornìní pro první mytí Technické údaje Popis

Více

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41

L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41 L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Více

L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 7 PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 OVLÁDACÍ PANEL 13 PROGRAMY

Více

LAVAMAT 72850 M. Návod k použití

LAVAMAT 72850 M. Návod k použití LAVAMAT 72850 M Návod k použití Pračka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální a správný

Více

Návod k použití PRAČKA

Návod k použití PRAČKA Návod k použití PRAČKA WMG 8237 Obsah Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje Péče a údržba Odpojení přívodu vody nebo elektrické energie Čištění

Více

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...7 6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ...

Více

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 81283

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 81283 Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA Obsah Česky Instalace, Vybalení a vyrovnání Připojení k přívodu elektřiny a vody První cyklus praní Technické údaje Popis automatické pračky a zahájení pracího cyklu,

Více

........ EWS 1264 EDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EWS 1264 EDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1264 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Használati útmutató. Automatická pračka. Automata mosógép. Pralka automatyczna ZWQ 5101 ZWQ 5100

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Használati útmutató. Automatická pračka. Automata mosógép. Pralka automatyczna ZWQ 5101 ZWQ 5100 Instrukcja obsługi Návod k použití Használati útmutató Pralka automatyczna Automatická pračka Automata mosógép ZWQ 5101 ZWQ 5100 Obsah Upozornění...28 Popis spotřebiče...30 Tabulka programů...32 Jak prát?...33

Více

Návod k obsluze PRAČKA. Obsah ARTXL 89

Návod k obsluze PRAČKA. Obsah ARTXL 89 Návod k obsluze PRAČKA Obsah Instalace, 2-3 Vybalení a vyrovnání Připojení elektrického napájení a přívodu vody První cyklus praní Technická data ARTXL 89 Popis pračky a spuštění cyklu praní, 4-5 Ovládací

Více

návod k použití Pračka EWS 105210 A

návod k použití Pračka EWS 105210 A návod k použití Pračka EWS 105210 A 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Poznámky k ochraně životního prostředí 3 Technické

Více

Návod k použití. Pračka ZWSE 7100 V

Návod k použití. Pračka ZWSE 7100 V CS Návod k použití Pračka ZWSE 7100 V Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Poznámky k ochraně životního prostředí 4 Popis spotřebiče _ 5 Ovládací panel 5 Programy _ 6 Údaje o spotřebě

Více

AQXD 129. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AQXD 129. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AQXD 129 Pračka Návod k instalaci a obsluze AQXD 129 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

CZ Návod k použití 2. Pračka ZWS 7108 ZWS 7128

CZ Návod k použití 2. Pračka ZWS 7108 ZWS 7128 CZ Návod k použití 2 Pračka ZWS 7108 ZWS 7128 Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel _ 5 Při prvním použití _ 8 Vlastní nastavení _ 8 Denní používání 8 Užitečné rady a tipy

Více

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné

Více

Návod k použití PRAČKA. Obsah WML 621. Instalace. Popis pračky a spuštění pracího cyklu. Prací cykly. Úprava programů praní. Prací prostředky a prádlo

Návod k použití PRAČKA. Obsah WML 621. Instalace. Popis pračky a spuštění pracího cyklu. Prací cykly. Úprava programů praní. Prací prostředky a prádlo Návod k použití Obsah Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje PRAČKA Popis pračky a spuštění pracího cyklu Ovládací panel Kontrolky Spuštění

Více

Návod k použití PRAČKA

Návod k použití PRAČKA Návod k použití IWTE 51251 PRAČKA Obsah Instalace Rozbalení a vyrovnání spotřebiče Zapojení do elektřiny a připojení vody První prací cyklus Technické údaje Popis pračky Ovládací panel Displej Jak otevřít

Více

LSV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LSV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LSV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LSV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 71482

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 71482 Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA Obsah Česky Instalace, 14 15 Vybalení a vyrovnání Připojení k přívodu elektřiny a vody První cyklus praní Technické údaje Popis automatické pračky a zahájení pracího

Více

Automatická. Dialogic AD10

Automatická. Dialogic AD10 Automatická Dialogic AD10 AD10 4! 6 10 13 Tipy pro praní 16 # $ 19 % 20!'! 22 Instalace 24 1 ()* jste si vybrali výrobek od firmy + Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších '!

Více

Návod k instalaci a použití PRAČKA. Obsah. Popis pračky Ovládací panel. Chod pracího cyklu. Prací cyklus a volby Tabulka mycích cyklů Volby mytí

Návod k instalaci a použití PRAČKA. Obsah. Popis pračky Ovládací panel. Chod pracího cyklu. Prací cyklus a volby Tabulka mycích cyklů Volby mytí Návod k instalaci a použití PRAČKA Obsah CZ Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody Technické údaje Popis pračky Ovládací panel Chod pracího cyklu Prací cyklus a volby Tabulka

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH WAS24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656321

Vaše uživatelský manuál BOSCH WAS24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656321 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití PRAČKA. Obsah WMD 843. Instalace...2 Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje

Návod k použití PRAČKA. Obsah WMD 843. Instalace...2 Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje Návod k použití PRAČKA CZ Obsah Instalace...2 Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje Péče a údržba...4 Odpojení přívodu vody nebo elektrické energie

Více

Řiďte se následujícími pokyny:

Řiďte se následujícími pokyny: UŽIVATELSKÝ MANUÁL BWT361 2E CS - ČESKY Tento spotřebič je určen výhradně k používání v domácnostech a byl vyvinut k praní, máchání a odstřeďování textilií, jež je možno prát v pračce. - Maximální kapacita

Více

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2 PIZZA max 80 0 00 60 Gratulujeme Vám k nákupu zaøízení znaèky Ariston. Toto zaøízení je velice spolehlivé a jeho obsluha jednoduchá. Doporuèujeme Vám pøeèíst si tento návod k obsluze. Zajistíte tak perfektní

Více

Obsah. Instalace. Ovládací panel Kontrolky Spuštění cyklu praní. Prací cykly. Tabulka pracích cyklů. Obecná bezpečnost Likvidace.

Obsah. Instalace. Ovládací panel Kontrolky Spuštění cyklu praní. Prací cykly. Tabulka pracích cyklů. Obecná bezpečnost Likvidace. Návod k použití PRAČKA Obsah Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje IWC 6105 Popis pračky a spuštění pracího cyklu Ovládací panel Kontrolky

Více

LD 20 EU. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LD 20 EU. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LD 20 EU Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LD 20 EU Myčka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

Obsah. Instalace. Ovládací panel Kontrolky Spuštění cyklu praní. Prací cykly. Tabulka pracích cyklů. Obecná bezpečnost Likvidace.

Obsah. Instalace. Ovládací panel Kontrolky Spuštění cyklu praní. Prací cykly. Tabulka pracích cyklů. Obecná bezpečnost Likvidace. Návod k použití PRAČKA Obsah Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje IWC 6105 Popis pračky a spuštění pracího cyklu Ovládací panel Kontrolky

Více

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem;

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem; CS Děkujeme za výběr pračku značky Hoover. Jsme hrdi na to, že Vám můžeme nabídnout nové, inovativní a technologicky vyspělé produkty, s kompletní řadou domácích spotřebičů k zajištění skutečné pomoci

Více

Bubnová sušička Sušička

Bubnová sušička Sušička Návod k použití Návod na používanie Bubnová sušička Sušička PDC7E 2 Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění 2 Životní prostředí 4 Instalace 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Před prvním použitím 7 Sušicí

Více

EWS 1066 EDW EWS 1066 EDS...

EWS 1066 EDW EWS 1066 EDS... EWS 1066 EDW EWS 1066 EDS...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

Návod k použití PRAČKA

Návod k použití PRAČKA Návod k použití PRAČKA Obsah Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje Popis pračky Ovládací panel Displej Chod pracího cyklu Prací cykly a volitelné

Více

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì.

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì. Dùležité Pro zajištìní trvalé EFEKTIVITY a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: l opravy svìøte pouze výrobcem autorizovanému servisnímu støedisku l vždy musí být použity originální náhradní díly.

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LAV41250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/614201

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LAV41250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/614201 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX LAV41250. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika champion 505 - + champion 505 champion 505 Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY Pøi používání elektrických pøístrojù je tøeba dbát tìchto zásadních bezpeènostních

Více

AUTOMATICKÁ PRAČKA. Tento návod je platný pro model BFW1000W

AUTOMATICKÁ PRAČKA. Tento návod je platný pro model BFW1000W AUTOMATICKÁ PRAČKA Tento návod je platný pro model BFW1000W OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje,

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

........ EWT 1366 HDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EWT 1366 HDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWT 1366 HDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

Automatick praëka DWD-M1031

Automatick praëka DWD-M1031 NÁVOD K OBSLUZE Automatick praëka DWD-M1031 Ekonomick systém praní Pro minimalizaci spot eby elekt iny a vody jsou praëkou snímány hmotnosti praného prádla a teplota vody a v závislosti na zjiötïn ch hodnotách

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33007.fm Page 14 Tuesday, November 19, 2002 3:59 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Návod k použití DYNS DG

Návod k použití DYNS DG Návod k použití DYNS DG 1 PODĚKOVÁNÍ Koupi tohoto Hoover výrobku pro domácnost jste prokázali, že neakceptujete kompromisy: chcete pouze to nejlepší. Společnost Hoover je potěšena, že může představit svoji

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF7212E BWF8212E BWF8214E BWF9212E

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF7212E BWF8212E BWF8214E BWF9212E UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWFE BWFE BWFE BWFE I 0 a b c d e I II. a b c...... d e.. a c...................... III. a b c d e. a b c.................... d e. a b d e c..... a d.. c............ IV.............

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

Konferenèní systém CCS 800

Konferenèní systém CCS 800 Konferenèní systém Návod k použití CCS 800 BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ VÝSTRAHA: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE KRYTY PØÍSTROJE. UVNITØ PØÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ ÈÁSTI OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM.

Více

MBA 3841 C MBA 3842 C MBA 4041 C MBA 4042 C. Kombinovaná chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze

MBA 3841 C MBA 3842 C MBA 4041 C MBA 4042 C. Kombinovaná chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze MA 3841 C MA 384 C MA 4041 C MA 404 C Kombinovaná chladnièka s mraznièkou Návod k instalaci a obsluze MA 3841 C MA 384 C MA 4041 C MA 404 C CZ Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.aeg.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.aeg.com/productregistration L 70270 VFLCS CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOST INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOST POKYNY................................................ 4 3. TECHNICKÉ

Více

Obal a spotřebič, který dosloužil

Obal a spotřebič, který dosloužil Obsah Strany Bezpečnostní pokyny... 4 Ochrana životního prostředí/pokyny pro úsporu... 4 Obal a spotřebič, který dosloužil... 4 To je vaše pračka... 5 1 - Návod pro instalaci Odstranění přepravní pojistky...

Více

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ 30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

Návod k použití SUŠIČKA

Návod k použití SUŠIČKA Návod k použití SUŠIČKA Obsah Důležité informace, 2-3 Čeština Instalace, 4 Kam nainstalovat sušičku Větrání Vypouštění vody Elektrické zapojení Předběžné informace Popis sušičky, 5 Otevírání dvířek Vlastnosti

Více

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

Průvodce Zdraví & bezpečnost, Používání & údržba a instalace. www.whirlpool.eu/register

Průvodce Zdraví & bezpečnost, Používání & údržba a instalace. www.whirlpool.eu/register Průvodce Zdraví & bezpečnost, Používání & údržba a instalace www.whirlpool.eu/register ČESKY...s. 3 2 ČESKY PRŮVODCE ZDRAVÍ A BEZPEČNOST, POUŽITÍ A PÉČE a INSTALACE CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI

Více

Návod k použití 2. Automatická pračka ZWG1100M ZWG1120M ZWG1140M

Návod k použití 2. Automatická pračka ZWG1100M ZWG1120M ZWG1140M CS Návod k použití 2 Automatická pračka ZWG1100M ZWG1120M ZWG1140M Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Prací programy 7-8 Užitečné rady a tipy 9 Při prvním použití 10 Vlastní

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS

LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

ELEKTRONICKÁ PRAČKA GODDESS WFE1015M8

ELEKTRONICKÁ PRAČKA GODDESS WFE1015M8 ELEKTRONICKÁ PRAČKA GODDESS WFE1015M8 NÁVOD K POUŽÍTÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY SI PŘEČTĚTE INFORMACE V NÁVODU K POUŽITÍ OBSAH ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM... 3 Bezpečnostní upozornění... 3 Doporučení... 3 ČÁST 2:

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Antidekubitní matrace DN 500

Antidekubitní matrace DN 500 Antidekubitní matrace DN 500 Návod k použití Poslední revize návodu byla provedna dne 23.4.2010 Úvod Děkujeme vám za zakoupení této alternativní matrace s nastavitelným tlakem vzduchu. Před použitím tohoto

Více

PROFESIONÁLNÍ SUŠICÍ STROJ PROFESIONÁLNÍ VYSOKOOTÁČKOVÝ PRACÍ STROJ. 6,5kg 6,5kg MANUÁL K OBSLUZE STROJE

PROFESIONÁLNÍ SUŠICÍ STROJ PROFESIONÁLNÍ VYSOKOOTÁČKOVÝ PRACÍ STROJ. 6,5kg 6,5kg MANUÁL K OBSLUZE STROJE PROFESIONÁLNÍ SUŠICÍ STROJ PROFESIONÁLNÍ VYSOKOOTÁČKOVÝ PRACÍ STROJ 6,5kg 6,5kg MANUÁL K OBSLUZE STROJE 597 A Datum vydání: Červenec 0 PRŮVODCE PRANÍ Roztřiďte prádlo Zapněte zipy i suché zipy a vyprázdněte

Více

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760 Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU R-760 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1895 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1895 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 895 0.2003 Obsah OBSAH ÚVOD... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Stojan

Více

Návod k obsluze. Automatická pračka

Návod k obsluze. Automatická pračka Návod k obsluze Automatická pračka Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší pračky a gratulujeme vám za dobré rozhodnutí. Vaše nová pračka vyhovuje požadavkům moderní péče o prádlo

Více

ZVLHČOVAČ VZDUCHU CM-1

ZVLHČOVAČ VZDUCHU CM-1 ZVLHČOVAČ VZDUCHU CM-1 Návod k použití a údržbě platný od 1. 5. 2004 Návod po přečtení pečlivě uschovejte! Při čtení návodu sledujte souběžně stranu návodu s obrázky zvlhčovače. 1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE. Pračka Práčka

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE. Pračka Práčka SK NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE Pračka Práčka Vážený zákazníku, právě jste získal(a) pračku FAGOR a my Vám za to děkujeme. Do výroby tohoto přístroje jsme vložili veškeré

Více

Návod k obsluze. Automatická pračka

Návod k obsluze. Automatická pračka Návod k obsluze Automatická pračka Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší pračky a gratulujeme vám za dobré rozhodnutí. Vaše nová pračka vyhovuje požadavkům moderní péče o prádlo

Více