ARGHERITA. Praèka se sušièkou. Tajemství. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 128 D 40 C. Cashmere Gold. Jak dosáhnout lepších

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARGHERITA. Praèka se sušièkou. Tajemství. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 128 D 40 C. Cashmere Gold. Jak dosáhnout lepších"

Transkript

1 M ARGHERITA Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších výsledkù Návod k instalaci a obsluze Margherita Praèka se sušièkou bezpeèná a se snadnou obsluhou AL 128 D CZ Tøída A pøi 40 C První praèka se sušièkou, která perfektnì pere pøi pouhých 40 C Cashmere Gold První praèka se sušièkou, která získala uznání od spoleènosti The Woolmark Company

2 M ARGHERITA Pøehled základních informací o praèce Margherita Níže uvádíme 12 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak tajemství nejlépe vypraného prádla, a také abyste zajistili dlouhou životnost praèky. Vìnujte prosím zvláštní pozornost bezpeènostním upozornìním. 1. Instalace a pøemístìní (str. 25) Pro správnou funkci Margherita je nejdùležitìjší provést po zakoupení nebo transportu její správnou instalaci. Vždy zkontrolujte: 1. Zda elektrická sí a pøipojení k elektrické síti splòuje všechny normy a požadavky; 2. Zda je pøívodní a výpustní hadice správnì pøipojena. Poškozenou hadici vymìòte vždy za novou; 3. Zda je praèka se sušièkou vyrovnána do vodorovné polohy. Malá kontrola je dùležitá pro životnost praèky a kvalitu praní; 4. Že fixaèní šrouby jistící buben byly odstranìny ze zadní èásti praèky. 2. Vkládání prádla a zapnutí praèky (str. 16) Správné rozdìlení prádla je velmi dùležité jak pro výsledky praní, tak pro životnost praèky. Nauète se všechny zásady a tajemství správného rozdìlování prádla: nejdùležitìjším kritériem je barva, typ tkaniny a maèkavost. 3. Jak porozumìt visaèkám na prádle (str. 20) Porozumìt visaèkám a štítkùm na jednotlivých kusech obleèení je velmi snadné, ale zároveò velmi dùležité pro úspìch vašeho praní. Naše pøehledná tabulka vám pomùže vybrat správnou teplotu, prací cyklus a zpùsob žehlení. 4. Užiteèné tipy, jak se vyvarovat chyb (str. 21) Naše babièky nám dávaly mnohé dobré rady - ale za jejich èasù umìlá vlákna neexistovala: praní bylo snazší. Dnes však Margherita umožòuje vyprat kašmír a vlnu ještì lépe, než by bylo možné ruènì. 5. Zásobník na prací prostøedky (str. 22) Jak používat zásobník na prací prostøedky a pøihrádku na bìlicí prostøedek. 6. Ovládací panel (str. 17) Ovládací panel Margherita je velmi jednoduchý. Je zde pouze nìkolik základních tlaèítek, díky kterým mùžete zvolit jakýkoli prací cyklus, od nejsilnìjšího, který vypere i montérky, až po nejjemnìjší pro praní kašmíru. Seznámíte-li se s nimi dobøe, dosáhnete nejlepších výsledkù a zároveò zajistíte dlouhou životnost praèky. Je to snadné. 7. Prùvodce programy Margherita (str. 18) 8. Jak sušit (str. 19) Nìkolik šikovných tipù, jak dosáhnout nejlepších výsledkù pøi sušení prádla. 9. Péèe a údržba (str. 26) Margherita je skuteèná pøítelkynì. Staèí jen trochu péèe a mùžete se spolehnout na její vìrnost. Základní údržba vám zajistí roky a roky bezproblémové èinnosti. 10. Problémy a jejich øešení (str. 23 a 24) Než zavoláte servis, pøeètìte si prosím tyto stránky: mnoho problémù mùžete sami ihned vyøešit. Pokud však problém pøetrvává, obra te se na autorizovaný servis Ariston, a závada bude jistì brzy odstranìna. 11. Technické údaje (str. 24) Zde jsou uvedeny technické parametry vaší praèky: èíslo modelu, údaje o elektrickém napájení, vodì, velikosti, kapacitì, rychlosti odstøeïování a informace o splnìní evropských norem a pravidel. 12. Bezpeènost pro vás a vaše dìti (str. 27) Zde naleznete velmi dùležitá pravidla pro zachování plné bezpeènosti celé vaší domácnosti. A to je skuteènì to nejdùležitìjší. Naleznete zde jednoduchou tabulku, pomocí které mùžete vybrat správný program, teplotu, dávkování pracích a pøídavných prostøedkù. Výbìrem správného programu si zajistíte nejlepší výsledky a pøitom uspoøíte èas, vodu i elektrickou energii. 15 Margherita - Návod k instalaci a použití

3 Vkládání prádla do praèky Ještì pøed zahájením praní rozhodujete o dobrých výsledcích. Rozdìlte prádlo podle materiálu a barvy. Pøeètìte si visaèky a øiïte se uvedenými symboly. Oddìlte drobné prádlo od velkých kusù. M ARGHERITA Správné rozdìlení prádla podle typu tkaniny a barvy je pro dobrý výsledek praní velmi dùležité. Pøed praním. Rozdìlte prádlo podle typu tkaniny a stálosti barvy: hrubé tkaniny by se mìly oddìlit od jemného prádla. Prádlo svìtlé barvy oddìlte od prádla tmavých barev. Vyprázdnìte všechny kapsy (mince, papírky a jiné drobné pøedmìty) a zkontrolujte knoflíky. Uvolnìné knoflíky pøišijte nebo odstraòte, aby se bìhem praní neutrhly. Visaèky øeknou vše. Vždy se podívejte na visaèky: øeknou vám vše o prádle a jak je nejlépe prát. V tabulce na stranì 20 jsou uvedeny všechny symboly, které mùžete na visaèkách nalézt. Jejich informace jsou velmi dùležité pro správné praní a dlouhou životnost prádla. Malé a velké dohromady. Tato praèka se sušièkou má elektronickou regulaci vyvážení náplnì: než se zahájí ždímání, zajistí toto zaøízení, že se prádlo co možná nejrovnomìrnìji rozloží v bubnu praèky, podle typu tkaniny a zpùsobu, jak bylo pùvodnì vloženo. Tím se minimalizují vibrace a hluk, a to i pøi cyklu nejrychlejšího ždímání. Zapnutí praèky se sušièkou Po instalaci nové praèky zapnìte praní s použitím programu "1" pøi 90 stupních. Správné zahájení èinnosti Margherita je dùležité pro kvalitu praní, 2. Vidlice sí ového pøívodu je v 1. Dvíøka jsou správnì zavøená. prevenci problémù a pro dlouhou zásuvce. životnost zaøízení. Po vložení prádla 3. Vodovodní kohoutek je otevøený. a pracího prostøedku vždy 4. Voliè A je nastaven na jednom ze zkontrolujte, zda: symbolù (stop/reset). Choulostivé prádlo, jako jsou punèocháèe, jemné spodní prádlo apod. vložte pøed praním do plátìného sáèku. Výbìr požadovaného programu Program volíte podle typu prádla. Podívejte se do tabulky na stranì 18. Otáèejte knoflíkem A dokud znaèka zvoleného programu nesouhlasí se znaèkou v horní èásti okénka O, knoflíkem B nastavte teplotu, ujistìte se, že knoflík C je v požadované poloze, pokud je to nezbytné, použijte tlaèítka F, G, H a I, a poté zmáèknìte tlaèítko vypnutí/zapnutí L (do pozice ON). Nezapomeòte, že pokud chcete použít "naprogramovaný start", musí být nastaven pøed pracím cyklem. Po ukonèení cyklu praní... Kontrolka M bude nìkolik sekund rychle blikat, pak zaène blikat pomaleji. Pak Margherita vypnìte stisknutím tlaèítka zapnutí/vypnutí (On/Off) L (poloha OFF). Nyní mùžete bezpeènì otevøít dvíøka praèky. Po vyjmutí vypraného prádla nechejte dvíøka otevøená, aby vlhkost mohla vyschnout. Vždy zavøete vodovodní kohoutek. Upozoròujeme, že pokud dojde k výpadku proudu nebo pokud se praèka se sušièkou sama vypne, zùstane zvolený program uložen v pamìti. Jak odstranit nejbìžnìjší skvrny Inkoust a propisovací tužka: Navlhèete kousek bavlnìné látky metylalkoholem nebo èistým lihem a lehce jím ukejte na skvrnu. Perte pøi 90 o C. Asfalt, dehet, tér: Po ukejte èerstvým máslem, vytøete terpentýnem a pak okamžitì vyperte. Vosk: Seškrábnìte, pak vložte látku mezi dva savé papíry a pøežehlete horkou žehlièkou. Pak vytøete bavlnìnou látkou navlhèenou terpentýnem nebo metylalkoholem. Žvýkaèka: Na žvýkaèku kápnìte odlakovaè na nehty, pak ji opatrnì odstraòte. Plíseò: Bavlnu a bílé lnìné plátno byste mìli vložit do roztoku z 5 dílù vody, jednoho dílu bìlícího prostøedku a lžíce octa, pak okamžitì vyperte. U jiných bílých tkanin použijte peroxid vodíku a pak okamžitì vyperte. Rtìnka: Vlnu nebo bavlnu ošetøete éterem. Na hedvábí použijte trichlóretylén. Lak na nehty: Na stranu se skvrnou položte list savého papíru, navlhèete odlakovaèem na nehty, látku posunujte, jelikož papír postupnì mìní barvu. Tráva: Navlhèete kousek bavlnìné látky metylalkoholem a lehce jím ukejte na skvrnu. Margherita - Návod k instalaci a použití 16

4 MAX M ARGHERITA Popis ovládacího panelu Správný výbìr je dùležitý. A je to snadné. Funkce ovládacích prvkù G I L E F H N M O Voliè programù a zahájení programu Slouží k volbì pracího programu. Pamatujte na to, že knoflíkem se smí otáèet pouze ve smìru hodinových ruèièek. Pro nastavení požadovaného pracího programu otáèejte knoflíkem tak, aby symbol/èíslo požadovaného programu souhlasil se znaèkou v horní èásti okénka O. Nyní stisknìte tlaèítko vypínání/ zapínání L (pozice ON), kontrolka M zaène blikat. Po 5 sekundách je nastavení akceptováno, kontrolka M pøestane blikat (zùstane svítit) a cyklus praní se zahájí. Jestliže chcete pøerušit probíhající program nebo nastavit nový, zvolte jeden ze symbolù (Stop/Reset) a poèkejte 5 sekund: když je zrušení akceptováno, kontrolka M bliká a Vy mùžete praèka se sušièkou vypnout. Toto tlaèítko mùžete použít i k odložení zahájení èinnosti praèky. Zvolte jednu ze ètyø poloh pro naprogramovaný start, stisknìte vypínací/zapínací tlaèítko L (pozice ON) a poèkejte 5 sekund. Pak je nastavení akceptováno (kontrolka M pøestane blikat a zùstane svítit) a Vy mùžete zvolit požadovaný program. Kontrolka M speciálním zpùsobem bliká (2 sekundy svítí a 4 sekundy je zhasnuta), èímž indikuje, že je nastaven odložený start. Bìhem této fáze je možné otevøít dvíøka a zmìnit náplò praèky. Po nastavení pracího cyklu a jeho akceptováním praèkou nemá otáèení knoflíku žádný efekt (kromì toho, když je v poloze stop/reset). Knoflíky Margherita jsou skryty. Pouze lehce stisknìte jejich støed, aby se vysunuly. Knoflík nastavování teploty Slouží k nastavení teploty praní uvedené v tabulce programù. Mùžete ovšem také snížit teplotu doporuèovanou pro zvolený program, nebo dokonce nastavit cyklus praní ve studené vodì ( ). Knoflík cyklu sušení Tímto knoflíkem zvolte požadovaný cyklus sušení. Jsou k dispozici dvì možnosti: A - sušení založené na èase: Od 40 minut do 150 minut. B - založené na požadavku, kolik vlhkosti má mít usušené prádlo: Na žehlení : prádlo je trochu navlhlé, vhodné pro snadné žehlení. Do šatníku : usušené prádlo pøipravené k uložení. Extra suché : velmi suché prádlo, doporuèujeme pro ruèníky a froté župany. Na konci cyklu sušení probìhne fáze ochlazování. Zásobník na prací prostøedky Je rozdìlen do tøí oddílù: 1. Prací prostøedek pro pøedpírání 2. Prací prostøedek pro hlavní praní 3. Aviváž, škrob, parfém 4 D C Praèka se sušièkou je vybavena speciální pøihrádkou 4 (pøiložena) pro bìlicí prostøedek, která se vkládá do pøihrádky 1. Prùvodce programováním Obsahuje popis pracích programù a rùzné funkce vztahující se k tlaèítkùm. Vytažením ven jej otevøete. Snadné žehlení Díky této funkci mùžete vyndat prádlo z praèky, aniž by bylo zmaèkané, takže se mnohem snadnìji žehlí. Mùžete ji použít s programy 3-5 (bavlna), 6-7 (syntetické tkaniny) a 10 (choulostivé materiály). Stisknìte toto tlaèítko u programù a cyklus praní se zastaví na symbolu. Program mùžete ukonèit opìtovným stisknutím tlaèítka F. Poznámky: - Tato funkce se nesmí používat, když je stisknuto tlaèítko I (odstraòování skvrn). - Chcete-li spustit také cyklus sušení, lze toto tlaèítko použít pouze v kombinaci s volbou úrovnì (žehlení). Pomalé odstøedování Použitím tohoto tlaèítka se regulují otáèky odstøedování z 1200 na 600 ot/min u bavlnìných programù a ze 850 na 600 ot/min u syntetických programù. B A Odstraòování skvrn (viz str. 22) Díky této funkci provede Margherita intenzivnìjší praní, které optimalizuje úèinnost tekutých aditiv, èímž dojde k odstranìní i odolných skvrn. Když stisknete toto tlaèítko, nemùžete aktivovat cyklus pøedpírání. Zapnutí-vypnutí (On/Off) Stisknutím tlaèítka L se praèka se sušièkou zapne. Když není stisknuto, praèka se sušièkou je vypnuta. Vypnutím praèky se nezruší zvolený program. Kontrolka zapnutí-vypnutí / blokování dvíøek Kontrolka M pomalu bliká, je-li zaøízení zapnuto a oèekává pokyny, nebo po ukonèení cyklu, kdy lze dvíøka otevøít. Pokud dvíøka nelze otevøít, bliká rychle. Nepøerušované svícení znamená, že zaøízení akceptovalo zvolený program. Kontrolka cyklu sušení Pokud tato kontrolka svítí, znamená to, že knoflík C je nastaven na cyklus sušení a po ukonèení pracího cyklu se rozebìhne zvolený cyklus sušení. Zásobník na prací prostøedek s dodateènou pøihrádkou na bìlicí prostøedek je zde Rychlé praní Toto tlaèítko zkrátí dobu pracího programu o cca 30%. Nelze je použít se speciálními programy (viz str. 18) nebo programy pro vlnu a hedvábí. 17 Margherita - Návod k instalaci a použití

5 Co perete dnes? M ARGHERITA Programy pro každou pøíležitost Druh prádla a stupeò zašpinìní È. prog. Volba teploty ODOLNÉ TKANINY Extrémnì zašpinìné bílé prádlo (prostìradla, ubrusy apod.) Extrémnì zašpinìné bílé prádlo (prostìradla, ubrusy apod.) Silnì zašpinìné bílé a stálobarevné prádlo Silnì zašpinìné bílé a stálobarevné prádlo Bílé a jemné barevné prádlo, které není pøíliš zašpinìné (košile, trièka apod.) Cykly máchání/bìlení Cyklus odstøed ování Prací prášek 1 90 C C 3 60 C Del./ Trad. Del./ Trad C C Aviváž Tlaèítko odstraòování skvrn/ bìlení Del./ Trad. Del./ Trad. Délka pracího cyklu (min) 95 Popis pracího cyklu Pøedpírání, praní pøi 90 C, máchání, prùbìžné a závìreèné ždímání Praní pøi 90 C, máchání, prùbìžné a závìreèné ždímání Praní pøi 60 C, máchání, prùbìžné a závìreèné ždímání Praní pøi 40 C, máchání, prùbìžné a závìreèné ždímání Praní pøi 40 C, máchání, prùbìžné a závìreèné ždímání Máchání, prùbìžné a závìreèné ždímání Vypuštìní vody a závìreèné ždímání Cyklus sušení pro bavlnìné tkaniny Stop/Reset Pøerušení/zrušení zvoleného programu SYNTETICKÉ TKANINY Velmi silnì zašpinìné stálobarevné syntetické tkaniny (dìtské prádlo) Choulostivé syntetické barevné tkaniny (všechny typy mírnì zašpinìného prádla) Choulostivé syntetické barevné tkaniny (všechny typy mírnì zašpinìného prádla) Cykly máchání/bìlení Aviváž Cyklus odstøed ování Cyklus sušení pro syntetické látky Stop/Reset VLNA Ruèní praní Cykly máchání/bìlení Cyklus odstøed ování Cyklus sušení pro vlnu Stop/Reset HEDVÁBÍ a ZÁCLONY Zvláštì choulostivé tkaniny (záclony, hedvábí, viskóza atd.) Cykly máchání Odèerpání vody Stop/Reset NAPROGRAMOVANÝ START Odložení o hodinu Stop/Reset 6 60 C Delicate C Delicate C 30 Delicate 9 40 C Delicate 45 Delicate C 50 Praní pøi 60 C, máchání, ochrana pøed zmaèkáním nebo šetrné ždímání Praní pøi 40 C, máchání, ochrana pøed zmaèkáním nebo šetrné ždímání Praní pøi 30 C, máchání, ochrana pøed zmaèkáním nebo šetrné ždímání Máchání, ochrana pøed zmaèkáním nebo šetrné ždímání Máchání s automatickým pøidáním aviváže, ochrana pøed zmaèkáním nebo šetrné ždímání Vypuštìní vody a šetrné ždímání Pøerušení/zrušení zvoleného programu Praní pøi 40 C, máchání, a šetrné ždímání Máchání a šetrné ždímání Vypuštìní vody a šetrné ždímání Pøerušení/zrušení zvoleného programu Praní pøi 30 C, máchání, ochrana pøed zmaèkáním nebo vypuštìní vody Máchání, ochrana pøed zmaèkáním nebo vypuštìní vody Vypuštìní vody Pøerušení/zrušení zvoleného programu Start je odložen o hodinu Pøerušení/zrušení zvoleného programu Dùležité: chcete-li zrušit prací program, který jste právì nastavili, zvolte jeden ze symbolù (stop/reset) a poèkejte nejménì 5 sekund. Údaje uvedené v tabulce jsou pouze informativní a mohou se lišit v závislosti na množství a typu prádla, teplotì vody a pokojové teplotì. Speciální programy Tøída A pøi 40 o C Margherita má speciální program, který vám umožòuje dosáhnout optimálních výsledkù i pøi nízkých teplotách. Nastavíte-li v programu 4 teplotu 40 o C, obdržíte stejné výsledky, jako kdybyste normálnì prali pøi 60 o C, a to díky pùsobení praèky a délce pracího cyklu. Denní praní Margherita má program pro krátké každodenní pøepírání málo zašpinìného prádla. Nastavíte-li v programu 8 teplotu 30 o C, mùžete prát rùzné druhy prádla spoleènì (s výjimkou vlny a hedvábí), pøi maximální náplni 3 kg. Díky tomuto programu mùžete šetøit èas i el. energii, jelikož trvá pouze asi 30 minut. Doporuèujeme používat tekuté prací prostøedky. Margherita - Návod k instalaci a použití 18

6 M ARGHERITA Jak sušit Kombinovaný prací a sušící program Chcete-li použít automatický cyklus praní a následného sušení, podívejte se do tabulky A a øiïte se pokyny týkajícími se MAX náplnì. Postupujte podle pokynù pro pouze praní (viz strana 16, odstavec Zapnutí praèky se sušièkou ) a knoflíkem C nastavte typ požadovaného cyklu sušení. Pak stisknìte tlaèítko L (poloha ON). Jestliže množství prádla, které chcete prát a sušit, pøesahuje uvedenou maximální náplò (viz tabulka A), postupujte podle pokynù uvedených pro pouze praní (viz strana 16, odstavec Zapnutí praèky se sušièkou ). Po skonèení cyklu praní vyjmìte prádlo, rozdìlte je a èást prádla dejte zpìt do bubnu. Nyní postupujte podle pokynù pro cyklus pouze sušení. Pak tento postup opakujte i pro zbývající èást prádla. Pouze sušení Po vložení prádla, které chcete sušit (max. 4 kg u bavlny, ostatní tkaniny viz tabulka), zkontrolujte, zda: - dvíøka jsou správnì zavøená; - vidlice sí ového pøívodu je v zásuvce; - vodovodní kohoutek je otevøený; - tlaèítko L není stisknuto (poloha OFF). A nyní nastavte knoflík pracího cyklu Nastavte knoflík A na pøíslušné nastavení v závislosti na typu tkaniny, zvolte požadovaný typ cyklu sušení pomocí knoflíku C a pak stisknìte tlaèítko zapnutí-vynutí L (poloha ON). Po ukonèení cyklu sušení... Poèkejte, až bude kontrolka M pomalu blikat, pak praèku se sušièkou vypnìte stisknutím tlaèítka zapnutí-vynutí L (poloha OFF). Nyní mùžete otevøít dvíøka pøístroje. Po vyjmutí prádla ponechejte dvíøka otevøená, abyste pøedešli vzniku nepøíjemného zápachu, a zavøete vodovodní kohoutek. A. Typ tkaniny Bavlna, len Bavlna Terital, bavlna Akrylát Nylon Vlna Druh prádla Prádlo ruzných ù velikostí Froté rucníky è Max. nápln ò (kg) Extra suché Do šatníku Na žzehlení Prosteradla, ì košile 2, Pyzama, ž ponozky ž Slipy, puncocháce, è è ponozky, ž atd. Pletené zbozí, ž pulovry, atd. Doba sušení (Min.) CYKLUS SUŠENÍ VLNY Cyklus sušení pro vlnìné odìvy lze spustit pouze a výluènì spoleènì s volbou urèité doby cyklu ( minut). Jestliže je omylem zvolena nìkterá ze tøí úrovní (extra suché, do šatníku, na žehlení ), zaøízení provede cyklus sušení trvající MAX dobu (150 minut). Dùležité Cyklus ždímání probíhá bìhem sušení, jestliže jste nastavili program pro bavlnu a úroveò sušení (extra suché, do šatníku, na žehlení ). VÝSTRAHA - Bìhem fáze sušení jsou dvíøka dosti horká. - Nepoužívejte toto zaøízení k sušení odìvù, které byly èištìny hoølavými látkami (napø. trichloretylénem). - Nepoužívejte toto zaøízení k sušení molitanu a podobných elastomerù. - Ujistìte se, že bìhem cyklu sušení je vodovodní kohoutek otevøený. - Tato praèka se sušièkou mùže být používána pouze k sušení odìvù, které byly pøedtím vyprány ve vodì. 19 Margherita - Návod k instalaci a použití

7 Význam symbolù na visaèkách Nauète se rozumìt tìmto symbolùm a dosáhnete nejen lepších výsledkù pøi praní, ale i prodloužíte životnost svého prádla. Na odìvech v celé Evropì mùžete na visaèce nalézt tyto malé, ale dùležité symboly, které vás informují o správné péèi o dané obleèení. Tyto symboly jsou rozdìleny do pìti rùzných kategorií a tvarù: praní, bìlení, žehlení, chemické èištìní a sušení. M ARGHERITA Užiteèné tipy: Obra te košile naruby, dosáhnete tak lepších výsledkù a prodloužíte jejich životnost. Vždy vyprázdnìte kapsy. Podívejte se na visaèku: vždy vám dá užiteèné rady. Pøi vkládání prádla støídejte velké a malé kusy. Ujistìte se, že jste zvolili správnou teplotu! Prostudujte si symboly v této tabulce: pomohou vám dosáhnout lepších výsledkù pøi praní a ochránit prádlo pøed opotøebením. Budete-li se jimi øídit, dosáhnete se svojí Ariston Margherita vynikajících výsledkù. Praní Bìlení Žehlení Chemické èištìní Sušení Intenzivní Šetrné Vysoké teploty Nízké teploty cl A Praní pøi 95 C Bìlení ve studené vodì Horké žehlení do max 200 C Chemické èištìní jakýmikoliv rozpouštìdly Sušení v sušièce P Praní pøi 60 C Nepoužívat bìlicí prostøedky Støednì teplé žehlení do max 150 C Chemické èištìní perlochloridem, technickým benzínem, èistým lihem, R111 a R113 Nesušit v sušièce F Praní pøi 40 C Žehlení do max 110 C Chemické èištìní technickým benzínem, èistým lihem a R113 Sušit vodorovnì položené Praní pøi 30 C Nežehlit Chemicky neèistit Sušit zavìšené nebo vyždímat Šetrné praní v ruce Sušit na šatním ramínku Nelze prát ve vodì Margherita - Návod k instalaci a použití 20

8 M ARGHERITA Užiteèné rady, jak se vyvarovat chyb Nikdy nepoužívejte praèku na praní... neobroubených nebo roztøepených tkanin. Pokud je však potøebujete nezbytnì nutnì vyprat, vložte je do plátìného sáèku. Nikdy neperte sytì barevné látky s bílými. Nepøekraèujte doporuèené hmotnosti prádla. Pro optimální výsledky praní nepøekraèujte doporuèené hmotnosti uvedené níže (uvedené hmotnosti se týkají suchého prádla): Odolné tkaniny: maximálnì 5,5 kg Syntetické tkaniny: maximálnì 2,5 kg Jemné tkaniny: maximálnì 2 kg Èistá vlna: maximálnì 1 kg Kolik váží Vaše prádlo? 1 prostìradlo g 1 povlak na polštáø g 1 ubrus g 1 koupací pláš g 1 ruèník g Barevná trièka, trièka s potiskem apod. vydrží déle, jestliže je pøed praním obrátíte naruby. Potištìná trièka a mikiny by se také mìly naruby žehlit. Šaty a jiné odìvy s øemínky a háèky. Tyto èasto oblíbené typy odìvù mohou mít øemínky èi poutka s háèky, které mohou pøi praní poškodit buben praèky nebo ostatní prádlo. Abyste tomu zabránili, doporuèujeme vložit háèky do plátìného sáèku a ten dobøe upevnit. Prázdniny: odpojte zaøízení od sítì. Odjíždíte-li na dovolenou, doporuèujeme praèku odpojit od sítì, uzavøít pøívod vody a nechat dvíøka pootevøená. Tak zùstane vnitøek praèky suchý a nedojde ke vzniku plísní èi zápachu. PROGRAM PRO VLNU Pro dosažení nejlepších výsledkù doporuèujeme použít speciální prací prostøedek, pøièemž dbejte na to, abyste neprali více než 1 kg prádla. Jak vyprat témìø vše ostatní Záclony. Záclony se velmi snadno maèkají. Zde je rada, jak tomu pøedejít: záclony složte a vložte je do povlaku na polštáø nebo sáèku ze sí oviny. Do praèky nedávejte nic jiného, takže celková hmotnost nepøesáhne polovinu bìžné náplnì. Nezapomeòte použít speciální program 10, který automaticky vyøadí cyklus ždímání. Prošívané kabáty a vìtrovky. Prošívané kabáty a bundy mùžete také prát, pokud jsou plnìny husím nebo kachním prachovým peøím. Nevkládejte více než 2-3 kg a nikdy nenaplòte praèku na 5,5 kg. Opakujte jednou nebo dvakrát máchání s použitím šetrného ždímání. Dresy a jiné sportovní úbory. Nejprve odstraòte bahno a špínu a pak je mùžete prát spolu s jeansy nebo jinými odolnými tkaninami. Nikdy je neperte spolu s bílým prádlem. Cashmere Gold: Tak šetrnì jako pøi ruèním praní První praèka, která obdržela ocenìní od "Woolmark Company". Prací program Cashmere Gold byl vyvinut pro praní odìvù i z nejjemnìjší a nejvzácnìjší vlny a kašmíru. Specielní prací program pro praní bavlny byl testován a zkoušen institutem The Woolmark Company pøi praní vlnìných odìvù oznaèených vlnìnou peèetí s urèením pro ruèní praní a je prvním pracím programem s osvìdèením pro praní veškerého vlnìného prádla, které bylo dosud možné prát pouze v ruce. (M.00221) Toho bylo dosaženo díky rychlosti bubnu 90 ot./min, a to i bìhem máchání, takže nedochází k vytahování a poškozování vláken. EXKLUSIVNÌ Pro obleèení nesoucí symbol ruèního praní (umyvadlo s rukou) vždy použijte program 9. V zájmu péèe o Vaše vlnìné vìci, doporuèujeme používání speciálních pracích prostøedkù. 21 Margherita - Návod k instalaci a použití

9 MAX Dùležité pro dobré praní Tajemství zásobníku na prací prostøedky První tajemství je jednoduché: zásobník otevøete jeho otoèením smìrem ven. Nyní musíte pøidat prací prostøedek a ostatní aditiva podle doporuèení výrobce: obecnì vzato, všechny potøebné údaje naleznete na obalu. Dávkování je rùzné podle náplnì praèky, tvrdosti vody a stupnì zašpinìní prádla. Zkušenostmi se nauèíte volit správné dávkování témìø automaticky: to se stane zase Vaším tajemstvím. Než naplníte prostøedek na pøedpírání do pøihrádky 1, ujistìte se, že není vložena pøídavná pøihrádka pro bìlení 4. Pøi nalévání aviváže do pøihrádky 3 dbejte na to, aby nepøetekla pøes møížku. Praèka pøi každém programu automaticky pøidává aviváž do praní. Tekuté prostøedky vlévejte do pøihrádky 2 pouze nìkolik sekund pøed zahájením praní. 1 2 Upozoròujeme, že tekuté prací prostøedky jsou vìtšinou urèeny pro praní do 60 stupòù a nevyžadují pøedpírání. Nìkteré tekuté nebo práškové prací prostøedky se prodávají spolu se speciálním dávkovaèem, který se vkládá pøímo do bubnu praèky. Øiïte se návodem na krabici s pracím prostøedkem. Nikdy nepoužívejte prací prostøedek urèený pro praní v ruce, nebo by se mohlo vytvoøit velké množství pìny a dojít i k poškození praèky. Výjimkou jsou prací prostøedky, které jsou výslovnì urèeny k praní jak v ruce, tak v praèce. A ještì poslední tajemství: když perete ve studené vodì, vždy snižte množství použitého pracího prášku: ve studené vodì se totiž rozpouští ponìkud hùøe než v teplé vodì, a proto byste jej mohli èást vyplýtvat. Zásobník na prací prostøedky lze vyjmout a vyèistit: nadzdvihnìte jej a vytáhnìte smìrem ven, jak znázoròuje obrázek. Oplachujte jej nìkolik minut pod tekoucí vodou. Jak efektivnì snížit náklady Rady, jak ekologicky a ekonomicky používat tuto praèku. MAXIMALIZUJTE NÁPLÒ PRAÈKY Budete-li vždy prát maximální doporuèené množství prádla, dosáhnete nejlepšího využití elektrické energie, vody, pracího prostøedku i èasu. UŠETØÍTE až 50% energie, budete-li prát plnou náplò místo 2 polovièních náplní. JE NUNÉ PØEDPÍRÁNÍ? Pouze u velmi zašpinìného prádla! UŠETØÍTE prací prostøedek, èas, vodu a 5 až 15% spotøeby el. energie, pokud NEZVOLÍTE pøedpírání pro slabì nebo normálnì zašpinìné prádlo. JE POTØEBA TAK HORKÁ VODA? Skvrny mùžete ošetøit pøed praním speciálním prostøedkem nebo mùžete nechat prádlo chvíli namoèené a není pak nutné volit program s velmi horkou vodou. UŠETØÍTE až 50% el. energie, budete-li používat prací programy s 60 o C. NEŽ POUŽIJETE SUŠIÈKU UŠETØÍTE energii a èas, zvolíte-li vysokou rychlost otáèek pøi ždímání, aby se snížil obsah vody v prádle Do pøihrádky 1: Prostøedek pro pøedpírání (práškový) Do pøihrádky 2: Prostøedek pro praní (tekutý nebo práškový) Do pøihrádky 3: Aditiva (aviváž, vùnì apod.) Do pøihrádky 4: Bìlící prostøedek a šetrný bìlící prostøedek na choulostivé prádlo Tlaèítko cyklu bìlení a odstraòování skvrn Je-li nutné provést bìlení, musíte vložit zvláštní pøihrádku 4 (pøiložena) do pøihrádky 1 v zásobníku na prací prostøedky. Pøi nalévání bìlícího prostøedku dbejte na to, abyste nepøesáhli znaèku "max" na støedovém èepu (viz obrázek). Použití dodateèné pøihrádky na bìlící prostøedek vyluèuje možnost použít cyklus pøedpírání. Tradièní bìlení lze použít pouze pro odolné bílé tkaniny, zatímco speciální šetrný bìlící prostøedek lze použít i pro barevné látky, materiály z umìlých vláken a vlnu. 2 M ARGHERITA MAX MAX Nemùžete bìlit pøi programu "hedvábí" a pøi "speciálních programech" (viz str. 18). Použijte tlaèítko pro odstraòování skvrn pokaždé, když chcete prádlo bìlit. Pokud to chcete uèinit oddìlenì, musíte nalít bìlící prostøedek do dodateèné nádobky 4, stisknout tlaèítko I (odstraòování skvrn), zapnout praèku a pak zvolit nìkterý ze symbolù podle typu tkaniny. Když bìlíte bìhem normálního pracího cyklu, nalijte pøípravek a veškerá aditiva do speciálních pøihrádek, stisknìte tlaèítko I (odstraòování skvrn), nastavte požadovaný program a zapnìte praèku. Margherita - Návod k instalaci a použití 22

10 M ARGHERITA Odstraòování závad Než zavoláte servis, pøeètìte si následující Pøi provozu praèky mùže nìkdy dojít k chybì. Vìtšinou lze vzniklé problémy snadno vyøešit, aniž by bylo nutné volat opraváøe. Než se tedy obrátíte na servis, zkontrolujte následující body. Praèka se sušièkou se nenastartuje. Je sí ová zástrèka správnì zasunuta do zásuvky? Mohla se uvolnit. Nedošlo k výpadku elektrického proudu? Domovní pojistky nebo jistiè mohl vypadnout, napø. v pøípadì, že bylo zapnuto pøíliš mnoho spotøebièù souèasnì. Nebo mohlo dojít k výpadku proudu v celé oblasti. Jsou správnì zavøena dvíøka praèky? Z bezpeènostních dùvodù praèka nepracuje, jestliže nejsou dvíøka správnì zavøena. Je stisknuto tlaèítko zapnutí/ vypnutí (On/Off)? Jestliže je, pak byl pravdìpodobnì nastaven naprogramovaný opoždìný start. Je tlaèítko naprogramova-ného startu (u modelù, které jsou jím vybaveny) ve správné poloze? Je otevøen vodovodní kohoutek? Jestliže do praèky není dodávána voda, z bezpeènostních dùvodù se prací cyklus nezahájí. Kam se ale podìla všechna voda? To je jednoduché: díky nové technologii Ariston jí potøebujete ménì než polovinu, ale dosáhnete dvakrát tak dobrých výsledkù! Toto je dùvod, proè nevidíte skrz dvíøka vodu: je jí totiž velmi, velmi málo. Chrání se tak životní prostøedí a pøitom je prádlo maximálnì dobøe vyprané. A navíc tím i šetøíte elektrickou energii. Voliè programù se stále otáèí? SPRÁVNÌ ŠPATNÌ Uzavøete vodovodní kohoutek po každém praní. Limituje se tím užívání hydraulického systému praèky a eliminuje se nebezpeèí vyteèení vody, když není nikdo doma. Vždy nechávejte dvíøka praèky otevøená, aby nedošlo k tvorbì zápachu. Èistìte praèku šetrnì. Pro èištìní vnìjších a gumových èástí praèky vždy používejte hadøík navlhèený vlažnou mýdlovou vodou. Necháváte praèku pøipojenou k síti pøi jejím èištìní. I v prùbìhu údržby musí být zaøízení vždy odpojeno od sítì. Pro èištìní používáte rozpouštìdla a agresivní brusné prostøedky. Nikdy nepoužívejte žádné chemikálie nebo brusné prostøedky k èištìní vnìjších nebo gumových èástí praèky. Neèistíte zásobník na prací prostøedky. Dá se vyjmout a snadno vyèistit pod tekoucí vodou. Odjíždíte na dovolenou a na praèku si nevzpomenete. Vždy se ujistìte, že jste praèku odpojili od sítì a uzavøeli vodovodní kohoutek. Praèka se sušièkou nenapouští vodu. Je vodovodní kohoutek správnì pøipevnìn k trubce? Není zastavena dodávka vody? Mohlo k tomu dojít napø. pøi stavebních pracích ve vaší budovì nebo v ulici. Je dostateèný tlak vody? Autokláv mohl mít poruchu. Je filtr ve vodovodním kohoutku èistý? Jestliže je voda velmi vápenitá, nebo byla nedávno provádìna na vodovodním rozvodu nìjaká práce, mùže být sítko filtru ucpané èásteèkami a úlomky. Není ohnuta gumová hadice? Hadice, která pøivádí vodu do praèky, musí být pokud možno co nejvíce rovná. Zkontrolujte, zda není pøiskøípnutá nebo pøíliš ohnutá. Poèkejte nìkolik minut, až èerpadlo vypumpuje všechnu vodu, pak praèku vypnìte, zvolte jeden ze symbolù stop/nulování, pak praèku opìt zapnìte. Jestliže se knoflík stále otáèí, zavolejte servis, protože to znaèí nìjakou poruchu. Praèka se sušièkou trvale napouští a vypouští vodu. Není odpadní hadice umístìna pøíliš nízko? Musí být nainstalována ve výšce od 60 do 100 cm. Není ústí hadice ponoøeno ve vodì? Nedochází u vašeho odpadního systému k sifónovému efektu? Jestliže problém pøetrvává i po všech tìchto kontrolách, zavøete vodovodní kohoutek, vypnìte pøístroj a zavolejte odborný servis. Jestliže bydlíte v horních podlažích budovy, mùže být problém v odpadním systému. Tento problém mùže vyøešit instalace speciálního ventilu pro sifónový efekt. 23 Margherita - Návod k instalaci a použití

11 Praèka se sušièkou nevypouští vodu nebo neždímá. Obsahuje zvolený program vypuštìní vody? U nìkterých pracích cyklù musíte nastavit vypuštìní vody manuálnì. Není zvolena funkce "Snadné žehlení"? Tato funkce vyžaduje manuální nastavení vypuštìní vody. Není èerpadlo ucpané? Abyste je zkontrolovali, uzavøete vodovodní kohoutek, odpojte praèku od sítì a dále postupujte dle pokynù na stranì 26, nebo se obra te na servis. Není ohnuta výpustní hadice? Výpustní hadice nesmí být zkroucená nebo pøíliš ohnutá. Ujistìte se také, zda není pøiskøípnutá. S žádostí o opravu se vždy obracejte na autorizovaný odborný servis a vyžadujte použití originálních náhradních dílù. Není odpad z praèky ucpaný? Je použita na výpustní hadici prodlužovací hadice? Pokud ano, není umístìna nesprávnì a neblokuje tok vody? Praèka se sušièkou pøi ždímání pøíliš vibruje. Byla vnitøní plovoucí jednotka pøi instalaci správnì odblokována? Pøeètìte si následující stránky pojednávající o instalaèních postupech. Je praèka se sušièkou správnì vyrovnána do vodorovné polohy? Vyrovnání tohoto zaøízení by se mìlo pravidelnì kontrolovat. V prùbìhu èasu se mùže poloha praèky zmìnit, aniž to postøehnete. Nastavte nožky a zkontrolujte vodorovné vyrovnání. Není praèka se sušièkou pøíliš uzavøena mezi nábytkem a zdí? Pokud se nejedná o vestavný model, praèka se sušièkou bìhem ždímání osciluje a potøebuje kolem sebe trochu místa. Proto kolem ní ponechejte nìkolik centimetrù prostoru. Z praèky vytéká voda. Je kovový kroužek pøívodní hadice správnì upevnìn? Uzavøete vodovodní kohoutek, odpojte praèku od sítì a zkuste jej utáhnout, nikoli však nadmìrnou silou. Není ucpaný zásobník na prací prostøedky? Zkuste jej vyjmout a umýt pod tekoucí vodou. Je výpustní hadice dobøe pøipojena? Uzavøete vodovodní kohoutek, odpojte praèku od sítì a zkuste ji utáhnout. M ARGHERITA Pøíliš mnoho pìny. Je použitý prací prostøedek vhodný do praèky? Zkontrolujte, zda je na jeho obalu uvedeno "pro praní v praèce" nebo "pro praní v ruce a v praèce", apod. Použili jste správné množství? Nadmìrné množství prášku vede k tvorbì velkého množství pìny, a navíc nejen že nezaruèí lepší vyprání, ale zpùsobuje tvorbu kamene na vnitøních èástech praèky. Praèka se sušièkou nesuší. Zkontrolujte, zda: Vidlice sí ového pøívodu byla správnì zasunuta do zásuvky, v domácím el. rozvodu je elektøina, dvíøka zaøízení byla správnì zavøena, nebyl zvolen odložený start (pokud je tato funkce k dispozici), knoflík programù A byl nastaven do polohy (stop/reset), knoflík cyklu sušení C byl nastaven do polohy 0. Praèka se sušièkou nesuší správnì. Technické údaje Model Rozmìry Kapacita Elektrické pøipojení Pøipojení na pøívod vody Rychlost ždímání AL 128 D šíøka 59,5 cm výška 85 cm hloubka 53,5 cm od 1 do 5,5 kg pro program praní; od 1 do 4 kg pro program sušení napìtí 220/230 V, 50 Hz maximální pøíkon 1850 W maximální tlak 1 MPa (10 bar) maximální tlak 0,05 MPa (0,5 bar) kapacita bubnu 46 litrù až 1200 ot./ min Controlla che: Konec výpustní hadice není pod vodou, èerpadlo není ucpáno, zda byla dodržena maximální náplò, vodovodní kohoutek je otevøený. Pokud však i nadále praèka se sušièkou nepracuje správnì a problém pøetrvává, obra te se na autorizované servisní støedisko, pøièemž udejte následující informace: - typ závady - typové oznaèemí (Mod....) a výrobní èíslo (S/N...) Tyto údaje naleznete na typovém štítku umístìném na zadní stìnì praèky. Programy jsou kompatibilní s pøedpisem IEC 456 praní: provádìno pøi náplni 5 kg; sušení: probíhá s náplní 2,5 kg a knoflík C je nastaven do polohy. Tento spotøebiè splòuje požadavky následujících pøedpisù Evropského spoleèenství: - 73/23 EEC z 19/02/73 (Low Voltage - bezpeènostní pøedpisy) a následné zmìny - 89/336 EEC z 03/05/89 (Electromagnetic Compatibility - odrušení a elektromagnetická kompatibilita) a následné zmìny Margherita - Návod k instalaci a použití 24

12 M ARGHERITA Instalace a transport Margherita pøichází A už jste praèku právì zakoupili, nebo se jen stìhujete do nového bytu, má instalace zásadní dùležitost pro správnou funkci praèky. Po vybalení se ujistìte, zda je praèka se sušièkou v poøádku. V pøípadì pochybností praèku nepouštìte a obra te se na odborný servis. Vnitøek praèky je z pøepravních dùvodù zajištìn na zadní stranì 4 šrouby. Pøed uvedením praèky do provozu šrouby demontujte, vyjmìte gumu pomocí speciální rozpìrky (drží všechny díly) a otvory zaslepte pøiloženými plastovými krytkami. Dulezitá informace: uzavrít 3 otvory, nacházející se vzadu, v pravé spodní cásti pracky, ve kterých byla zasunuta koncovka, pomocí zátky (soucást príslušenství). A Díl A se nesmí odstraòovat. Vyrovnání do vodorovné polohy Praèka se sušièkou musí být perfektnì vyrovnaná do vodorovné polohy, aby byla zajištìna její správná funkce. K vyrovnání pøístroje je tøeba nastavit pøední nožièky. Úhel náklonu pracovního povrchu nesmí pøekraèovat 2 stupnì. Je-li pøístroj instalován na podlaze s kobercem, zkontrolujte, zda je mezi podlahou a spodkem praèky dostateèný prostor pro zajištìní ventilace. Nevyhazujte zajiš ovací šrouby a rozpìrky. V pøípadì stìhování je mùžete použít k opìtovnému zablokování komponentù uvnitø praèky a chránit tak praèku bìhem transportu. Pøední nožky lze nastavovat. Pøipojení na vodovodní sí Zkontrolujte, zda tlak vody odpovídá hodnotám uvedeným na typovém štítku, který je umístìn na zadní èásti praèky. Pøívodní hadici pøipojte na kohoutek se studenou vodou pomocí trubkového závitu 3/4". Nezapomeòte vložit mezi upevòovací matici a kohoutek gumové tìsnìní. Gumové tìsnìní. Je-li vodovodní pøípojka nová nebo nebyla-li dlouhou dobu používána, pak ještì pøed pøipojením praèky otevøete kohoutek a nechejte odtéci kalnou vodu s neèistotami. Pøipojte druhý konec hadice k pøístroji na pøípojku v pravé horní èásti praèky. Pøípojka vody v pravé horní èásti. Pøipojení výpustní hadice Na zadní èásti praèky jsou umístìny dva držáky (vpravo nebo vlevo), na které se má výpustní hadice upevnit. Vyústìní výpustní hadice pøipojte k odpadovému potrubí nebo je umístìte do výlevky nebo vany, pøièemž se ujistìte že hadice není zkroucená nebo pøíliš ohnutá. Konec hadice musí být umístìn ve A výši nejménì cm nad podlahou. Pokud je nezbytné upevnit konec hadice ve výšce menší než 60 cm nad podlahou, musí být hadice uchycena v držáku v horní èásti zadního panelu pøístroje. Držák použitý v pøípadì, že výška vyústìní výpustní hadice je nižší než 60 cm. Pokud vede hadice do vany nebo døezu, nainstalujte speciální umìlohmotný držák a doporuèujeme pøipevnit jej k vodovodnímu kohoutku. Držák pro vypouštìní do vany nebo umyvadla. Pamatujte na to, že konec hadice nesmí být umístìn pod vodní hladinou. Nepoužívejte žádné nastavovací hadice. Pokud je absolutnì nezbytné je použít, pamatujte na to, že prodlužovací hadice nesmí být delší než 150 cm a musí mít stejný prùmìr, jako originální hadice. Jestliže používáte nástìnné vyústìní odpadu, nechejte provìøit odborníkem, zda je odpad dostateèný. Jestliže je Váš byt v posledním patøe budovy, mùže se objevit sifonový efekt (nasávání). V tomto pøípadì bude Vaše praèka prùbìžnì napouštìt i vypouštìt vodu. Tento problém je možno øešit speciálním ventilem pro sifonový efekt, který je dostupný na trhu, a je tøeba jej v tomto pøípadì pøipevnit na odpadní hadici. Elektrické pøipojení Pøed pøipojením zaøízení k síti zkontrolujte následující: 1) zda je sí ová pøípojka a zásuvka dimenzována na proud, který je uveden na typovém štítku. Navíc zásuvka a její zapojení musí odpovídat pøíslušným normám ÈSN. 2) zda napìtí a kmitoèet sítì odpovídají hodnotám, uvedeným na typovém štítku. 3) zásuvka musí být vhodná pro pøipojení vidlice tohoto pøístroje. V pøípadì, že neodpovídá, nechte zásuvku nebo vidlici vymìnit odborným elektrikáøem, ale nikdy nepoužívejte adaptéry ani rozdvojky.sí ový pøívod zasuòte do zásuvky s øádnì uzemnìným ochranným kolíkem (jedná se o bezpeènostní opatøení, které pøedepisuje norma). 4) domovní rozvod el. sítì musí být uzemnìný, nebo mít ochranu nulováním, v souladu s pøíslušnými pøedpisy. V pøípadì, že Váš domovní rozvod plnì neodpovídá normám a pøedpisùm pro instalaci automatické praèky, výrobce nenese žádnou odpovìdnost za pøípadné škody. Výstraha!! Výrobce nenese žádnou odpovìdnost za škody, pokud nejsou respektovány tyto pokyny. Igelitové sáèky, polystyrénové výplnì, høebíky a jiné obalové materiály nejsou hraèkou pro dìti a mohou být pro dìti nebezpeèné. 25 Margherita - Návod k instalaci a použití

13 Snadná péèe a údržba Peèujte o praèku dobøe a ona vám bude dlouho vìrnì sloužit Margherita je praèka se sušièkou, která má dlouhou životnost bez jakýchkoli problémù. Dodržování nìkolika jednoduchých pravidel ji pomùže udržet ve formì a zajistí dlouhodobý bezporuchový chod. Za prvé, musíte zavírat vodovodní kohoutek po každém praní: trvalý tlak vody by mohl vést k deformaci nìkolika komponentù pøístroje. Navíc tímto i pøedejdete nebezpeèí vyteèení vody, když nejste doma. Jestliže je voda ve vaší oblasti pøíliš tvrdá, používejte zmìkèovací prostøedek (voda je tvrdá, jestliže èasto zanechává bílé skvrny na vodovodních bateriích apod. Pøesnìjší informace o tvrdosti a složení vody ve vašem vodovodním systému získáte v pøíslušném vodárenském podniku.) Vždy vyprázdnìte z kapes pøípadné napínáèky, mince, odznaky a jiné tvrdé pøedmìty. Vnìjší panely praèky èistìte hadøíkem namoèeným ve vlažném roztoku mýdla a vody. Je dùležité pravidelnì èistit zásobník na prací prostøedky. Aby se v zásobníku nehromadil zaschlý prací prášek, nechejte zásobník nìkolik minut pod tekoucí vodou. Nikdy nepøehánìjte dávkování. Normální prací prostøedky již obsahují zmìkèující látky. Pouze pokud je voda obzvláštì tvrdá, tj. je bohatá na obsah vodního kamene, doporuèujeme používat speciální prostøedky pøi každém praní. Užiteèný také mùže být pravidelnì provedený prací cyklus s pøidáním zmìkèujícího pøípravku, bez pracího prášku a prádla. Nikdy nepoužívejte pøíliš mnoho pracího prostøedku a dalších aditiv, nebo to mùže vést k nadmìrné tvorbì pìny, tvorbì usazenin a možnému poškození nìkterých dílù praèky. M ARGHERITA Vaše praèka se sušièkou je Vaším nepostradatelným pomocníkem. Je proto dùležité udržovat ji v dobré formì. Nezapomeòte vyprázdnit všechny kapsy: malé pøedmìty mohou vaši pøítelkyni Margheritu poškodit. V pøípadì potøeby zkontrolujte èerpadlo a gumovou hadici Margherita je vybavena samoèistícím èerpadlem, proto není nutné provádìt èištìní a údržbu. Nicménì nìkteré malé pøedmìty, jako napø. mince, knoflíky apod., mohou nìkdy zapadnout do èerpadla. Aby tím nedošlo k poškození èerpadla, je èerpadlo vybaveno záchytnou komorou, jejíž prostor je dostupný pøes pøední èást èerpadla. Abyste se dostali k této komoøe, jednoduše sejmìte krycí panel na spodní èásti praèky pomocí šroubováku (obrázek 1). Pak vyjmìte víèko otáèením proti smìru hodinových ruèièek (obrázek 2) a peèlivì prohlédnìte obsah vnitøku. Obr. 1 Hadice Hadici nejménì jednou roènì zkontrolujte. Jakmile zjistíte jakékoli známky jejího poškození, je tøeba ji okamžitì vymìnit. Pøístroj je bìhem provozu vystaven silnému tlaku vody a narušená hadice by mohla náhle zcela prasknout. Obr. 2 Dùležité: pøed sejmutím víèka zkontrolujte, že prací cyklus skonèil a odpojte praèku od sítì. Je normální, že pøi snímání víèka vyteèe malé množství vody. Když znovu nasazujete krycí panel, ujistìte se, že západky umístìné na spodku jsou správnì vloženy do záøezù pøed tím, než zamáèknete panel na své místo na pøístroji. Margherita - Návod k instalaci a použití 26

14 M ARGHERITA Pro vaši bezpeènost a bezpeènost vašich dìtí Pøeètìte si prosím všechny pokyny uvedené v tomto návodu peèlivì, protože obsahují velmi dùležité informace o bezpeènosti pøi instalaci, obsluze i údržbì praèky. 1. Margherita nesmí být v žádném pøípadì instalováno ve venkovním prostøedí, a to ani pod støíškou, protože mùže být velmi nebezpeèné ponechat ji vystavenou dešti a jiným povìtrnostním vlivùm. 2. Tuto praèku smí obsluhovat pouze dospìlá osoba. Praèka se sušièkou je urèena pouze k praní prádla, a to v souladu s tímto návodem k použití. 3. Pokud chcete praèku pøemístit, požádejte o pomoc dva nebo tøi lidi. Nikdy to nezkoušejte sám, protože praèka je velmi tìžká. 4. Než budete vkládat nové prádlo, zkontrolujte, zda je buben prázdný. 5. Z bezpeènostních dùvodù se nikdy nedotýkejte praèky, jste-li naboso nebo máte mokré ruce nebo nohy. 6. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabely a rozdvojky, které jsou zvláštì nebezpeèné ve vlhkém prostøedí. Sí ový pøívod nesmí nikdy být nadmìrnì ohnutý nebo nebezpeènì pøiskøípnutý. Chci pouze technika z autorizovaného servisního støediska a originální náhradní díly! A nyní to nejdùležitìjší Margherita odpovídá nejpøísnìjším mezinárodním bezpeènostním normám a pøedpisùm. Jste tak chránìni Vy i celá Vaše rodina. 7. Nikdy neotvírejte zásobník na prací prostøedky, zatímco je praèka se sušièkou v provozu. Nepoužívejte prostøedky pro praní v ruce, protože by se pøi nadmìrné tvorbì pìny mohly poškodit vnitøní díly pøístroje. 8. Nikdy netahejte za samotný kabel nebo dokonce za praèku, chcete-li odpojit sí ový pøívod ze zásuvky na zdi: je to velmi nebezpeèné. 9. Je-li zaøízení v provozu, nedotýkejte se vytékající vody, jelikož mùže být velmi horká. Dvíøka praèky se v prùbìhu praní také zahøívají, proto pøed nimi chraòte malé dìti. Nikdy neotvírejte dvíøka praèky násilím, nebo by mohlo dojít k poškození mechanismu blokování dvíøek, který zabraòuje jejich náhodnému otevøení. 10. V pøípadì poruchy nejprve uzavøete pøívod vody a odpojte zaøízení od elektrické zásuvky. Praèku nikdy nerozebírejte, nedotýkejte se vnitøních dílù a nesnažte se je opravovat. Výmìna sí ového pøívodu Sí ový pøívod pro praèku Margherita je speciální a lze jej zakoupit pouze v autorizovaných servisních støediscích. I Pøi výmìnì postupujte dle níže uvedených pokynù: 1. Ujistìte se, že jste praèku vypnuli a odpojili ze sítì. 2. Odšroubujte dva šrouby I a sejmìte kryt jeho vytažením smìrem k sobì (obr. 3). 3. Odpojte malé kabely z odrušovacího èlenu F (obr. 4), pøièemž si zapamatujte jejich umístìní (modrý = N kabel, hnìdý = L kabel), pøièemž nechejte na konec zemnící kabel. Pozn.: Písmena L, N a symbol jsou uvedena na odrušovacím èlenu. 4. Posuòte horní èást sí ového pøívodu mírnì pryè od zadního panelu, zatáhnìte za sí ový pøívod smìrem nahoru a vytáhnìte jej (obr. 5). Pøi pøipojování nového sí ového pøívodu postupujte obrácenì. Pøi opìtovném nasazování krytu nasaïte kryt na praèku (obr. 6) a nechejte jej sklouznout smìrem vpøed, až se háèky na jeho pøední èásti zasunou do pøíslušných oèek na kontrolním panelu, pak pevnì dotáhnìte šrouby na zadní èásti. N F L Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr Margherita - Návod k instalaci a použití

KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA

KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL. Abyste získali komplexnější podporu, zaregistrujte svůj přístroj na adrese www.whirlpool.eu/register. Před použitím přístroje

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82 I II III IV V Návod k obsluze pračky BWF1DT82 Tento přístroj je určen výhradně k použití v domácnosti a byl vyvinut k praní textilií. Důležité: před použitím pračky

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

DINNER TIME DOUBLE. Navyknutí zvířete na krmítko Dinner Time Double. Kočky Tipy pro navyknutí kočky na krmítko:

DINNER TIME DOUBLE. Navyknutí zvířete na krmítko Dinner Time Double. Kočky Tipy pro navyknutí kočky na krmítko: DINNER TIME DOUBLE Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti Savic. Než krmítko začnete používat, doporučujeme Vám vyzkoušet, zda lze poklopy manuálně otevřít. Doporučujeme ověřit funkčnost krmítka

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE HCK Strana 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ PŘEDVÁŽKA HCK Dovozce do ČR: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 61400 Brno IČ 01804758 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY A PŘÍPRAVA K PROVOZU Pokud

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM Bezpečnostní upozornění Doporučení ČÁST : INSTALACE Odstranění přepravních šroubů Seřízení nožiček Připojení k elektrické síti Připojení

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

NÁVOD K OBSLUZE KUCHYŇSKÁ ELEKTRONICKÁ VÁHA GK5001

NÁVOD K OBSLUZE KUCHYŇSKÁ ELEKTRONICKÁ VÁHA GK5001 GK5001 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE KUCHYŇSKÁ ELEKTRONICKÁ VÁHA GK5001 Dovozce do ČR: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 61400 Brno IČ 01804758 1. ÚVOD, PŘÍPRAVA K PROVOZU Pokud chcete, aby Vám Vaše váha

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií Uvedení do provozu 1. Vložit baterie 2. Nastavit čas 3. Nainstalovat hotovo! Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style Rozsah dodávky Programovatelný modul bez baterií (1) Nástavec na ventil (2)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

Pokyny pro majitele pračky

Pokyny pro majitele pračky Pokyny pro majitele pračky P1453 (V/C/S) P1253 (V/C/S) P1053 (V/C/S) P853 (V/C/S) Bezpečnostní opatření...................... 2 Instalace pračky.......................... 3 Rozbalení pračky..........................

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Nová profesionální pračka pro úklidové firmy. Mop-Profi PW 5064

Nová profesionální pračka pro úklidové firmy. Mop-Profi PW 5064 Nová profesionální pračka pro úklidové firmy Mop-Profi PW 5064 Perfektně vybaven! Nový Mop-Profi PW 5064 Zcela nový, prostě ideální: První malý obr Mop-Profi, který je šetrný, pere/ čistí a dezinfikuje.

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Alarm proti ztrátě- návod na použití

Alarm proti ztrátě- návod na použití Alarm proti ztrátě- návod na použití Hlídání mobilního telefonu Hlídání domácích mazlíčků Hlídání dětí Volná regulace a kontrola ve vzdálenosti 0-25 metrů (tato vzdálenost je aktuální, pokud mezi přijímačem

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více