RO 83. VÝTAH z USNESENÍ z 83. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RO 83. VÝTAH z USNESENÍ z 83. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 2. 12. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce."

Transkript

1 VÝTAH z USNESENÍ z 83. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr Bělan, p. Košáková, Mgr. Lubomír Bardaševský, Mgr. Ing. Jindřich Hudeček p. Stařinský, p. Olšák, p. Čurajová, Ing. Váňa, - vzala na vědomí návrh rozpočtu obce na r ve znění, které zpracovala a předložila ekonomka obce. RO rozhodla předložit předmětný návrh k projednání zastupitelstvu obce na jeho nejbližším zasedání s doporučením návrh schválit. - schválila program 18. zasedání ZO, které starosta obce svolal v termínu od 17:30 hod. do společenského sálu Obecního domu v Ludgeřovicích. Zapisovatelkami průběhu zasedání budou pracovnice úseku správních činností p. Jurečková a knihovnice p. Baránková. Zasedání bude řídit starosta obce. - rozhodla udělit žadatelce souhlas souseda (vlastníka pozemků) obce Ludgeřovice se stavbou - nástavba, přístavba a stavební úpravy rodinného domu v k.ú. Ludgeřovice. Souhlas nenahrazuje příslušné předchozí povolení stavebního úřadu. - vzala na vědomí Rozhodnutí KÚ Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství o udělení souhlasu právnické osobě SOREO PLUS s.r.o. se sídlem Hlučínská 600/30, Ludgeřovice ke zřízení zařízení pod názvem Zařízení ke sběru a výkupu odpadů sběrna kovů Ludgeřovice v areálu zámečnické dílny na ulici Hlučínská v Ludgeřovicích. - rozhodla, na základě posouzení předložených cenových nabídek a v souladu s čl. 3, odst. 3 Směrnice č. 3/2013, kterou se upravuje postup při zadávání dodávek, služeb nebo stavebních prací malého rozsahu, o přidělení zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem je oprava vstupního schodiště obecního bytového domu č. 43 na ulici Markvartovická, nejvhodnějšímu uchazeči. RO zmocnila starostu obce podpisem smlouvy o dílo. Kontrola usnesení z minulých schůzí. a) vzala na vědomí informace místostarosty obce, vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce a projektového manažera stavby o průběhu jednání výrobního výboru, které se uskutečnilo v termínu a o průběhu kontrolního dne, který se uskutečnil dne v rámci stavby Splašková kanalizace dolní a horní Ludgeřovice II. etapa. Strana 1 (celkem 6)

2 b) vzala na vědomí informaci starosty obce, že v průběhu minulého týdne obdržela obec na účet, vedený u ČNB část dotace na stavbu splaškové kanalizace. Poskytnutá částka byla ihned použita k úhradě faktur zhotoviteli, které již byly po termínu splatnosti. c) rozhodla, na základě posouzení předložených cenových nabídek a v souladu s čl. 3 Směrnice č. 3/2013, kterou se upravuje postup při zadávání dodávek, služeb nebo stavebních prací malého rozsahu, uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je prohloubení kopané studny. RO zmocnila starostu obce k podpisu smlouvy o dílo. a) rozhodla o složení komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku s názvem Dopravní napojení zástavby 36 RD Ludgeřovice Rybníky, včetně rozvodů inženýrských sítí, ul. Vrablovecká, ul. U Rybníků. Otevírání obálek proběhne dne od 14:00 hod. v kanceláři starosty obce b) rozhodla o složení komise, která provede hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku s názvem Dopravní napojení zástavby 36 RD Ludgeřovice Rybníky, včetně rozvodů inženýrských sítí, ul. Vrablovecká, ul. U Rybníků. Hodnocení nabídek proběhne dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce v rámci řádné schůze rady obce. - rozhodla podat na Ministerstvo financí ČR žádost o poskytnutí finančních dotačních prostředků ze státního rozpočtu na akci Rekonstrukce základní školy Ludgeřovice - vzala na vědomí návrh rozpočtových opatření č. 5/2013 v rozpočtu obce na r ve znění zpracovaném a předloženém ekonomkou obce p. Čurajovou a rozhodla předložit předmětný návrh k projednání zastupitelstvu obce na jeho nejbližším zasedání s doporučením navržená rozpočtová opatření schválit. a) rozhodla o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy mezi obcí Ludgeřovice (budoucí povinný) a obchodní společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8 (budoucí oprávněný), zastoupenou Ing. Josefem Wiesnerem, Karafiátová 550/20, Opava o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví obce v k.ú. Ludgeřovice. Předmětem věcného břemene je stavba zařízení distribuční soustavy NN 3+PEN 400/230V, 50 Hz. Současně RO rozhodla zřídit ve prospěch budoucího oprávněného v rozsahu, v němž stavba zařízení distribuční soustavy zasahuje na pozemek obce, právo stavby zařízení distribuční soustavy na stavbou dotčeném pozemku. RO zmocnila starostu obce k podpisu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby. b) rozhodla, na základě žádosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené Janem Ondrušem, o zřízení věcného břemene na obecním pozemku v k.ú. Ludgeřovice, spočívající v umístění podzemního vedení NN + ochranného pásma ve prospěch žadatele. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou finanční náhradu. RO zmocnila starostu k podpisu smlouvy o věcném břemeni, jejíž přílohou je geometrický plán. a) pověřila knihovnici p. Janu Baránkovou výkonem funkce hlavního pořadatele obecního plesu. b) rozhodla uvolnit z rozpočtu obce na r částku na zakoupení věcných darů do tomboly obecního plesu, který se uskuteční dne ve společenském sále Strana 2 (celkem 6)

3 Obecního domu. Výběrem věcných darů rada obce pověřila starostu obce. a) rozhodla, u příležitosti udělení Zlatého kříže III. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů krve, věnovat čestnému dárci krve věcný dar (knihu) a finanční dar. RO uložila starostovi obce pozvat čestného dárce krve na nejbližší řádné zasedání ZO a dary mu předat osobně. Pokud s tím bude výše jmenovaný dárce souhlasit, bude informace o udělení zlatého kříže zveřejněna v Ludgeřovickém zpravodaji a na www stránkách obce. b) rozhodla, u příležitosti udělení Zlatého kříže II. třídy za 120 bezpříspěvkových odběrů krve, věnovat čestným dárcům krve věcný dar (knihu) a finanční dar. RO uložila starostovi obce pozvat čestné dárce krve na nejbližší řádné zasedání ZO a dary jim předat osobně. Pokud s tím budou výše jmenovaní dárci souhlasit, bude informace o udělení zlatého kříže zveřejněna v Ludgeřovickém zpravodaji a na www stránkách obce. - vzala na vědomí informaci starosty obce, že XVI. Hlučínský bál se uskuteční dne v Bolaticích. Pro obec Ludgeřovice je rezervováno 12 vstupenek. RO rozhodla uvolnit z rozpočtu obce částku na zakoupení věcného daru do tomboly plesu s tím, že věcný dar pořídí starosta obce a zajistí jeho předání organizátorům plesu. - rozhodla, že v případě, kdy o to bude obec písemně požádána, věnovat společenským organizacím obce a občanským sdružením, majícím sídlo na území obce Ludgeřovice, příspěvkovým organizacím obce, organizačním složkám obce nebo Římskokatolické farnosti Ludgeřovice, věcné nebo finanční dary do tomboly plesu, a to za podmínky, že se ples uskuteční v r. 2014, bude pořádán tím, kdo o dar do tomboly požádá a žadatel předloží rozhodnutí o povolení tomboly, vydané zdejším obecním úřadem. Toto usnesení se rovněž vztahuje i na dětské maškarní plesy a reje, pořádané výše uvedenými subjekty v průběhu plesové sezóny. - rozhodla vyhovět žádosti obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj, o.p.s. se sídlem Ostrava, 28. října 124/2556 o úhradu nákladů na provedení servisu a ladění varhan v kostele sv. Mikuláše. Úhrada nákladů bude provedena z rozpočtu obce na r RO vzala na vědomí informaci, že koncert v rámci MHF Janáčkův Máj se uskuteční v kostele sv. Mikuláše v Ludgeřovicích dne a uložila vedoucímu odboru výstavby, ŽP a údržby obce, aby zabezpečil organizaci silniční dopravy na ulici Markvartovická v době konání festivalového koncertu. - vzala na vědomí informaci, že společné jednání o návrhu územního plánu Markvartovice změna č. 1 se uskuteční dne v zasedací místnosti č. C 607 na MěÚ Hlučín. - rozhodla, na základě žádosti, o prominutí ceny nájmu za pronájem nebytového prostoru společenského sálu v Obecním domě, který bude realizován dne V uvedený termín hodlá žadatel uspořádat v pronajatém prostoru bezplatnou produkci vánočních koled pro veřejnost v době od 15:00 do 17:00 hod. a) rozhodla nevyhovět žádosti ČSCH Klub K-2 chovatelů barevných a postavových kanárů Ostrava o poskytnutí finančního daru na částečnou úhradu nákladů, spojených s výstavou barevných a postavových kanárů, kterou žadatel uskutečnil ve dnech Strana 3 (celkem 6)

4 v areálu ČSCH v Ludgeřovicích. b) rozhodla nevyhovět žádosti občanského sdružení ZO Českého svazu ochránců přírody se sídlem Palackého 74, Nový Jičín o poskytnutí finančního daru na provoz záchranné stanice v r rozhodla, na základě ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení) o poskytnutí peněžitého daru Římskokatolické farnosti Ludgeřovice za zajištění části doprovodného programu v rámci slavnostního rozsvícení vánočního stromu dne vzala na vědomí sdělení ředitelů příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Ludgeřovice a MŠ Ludgeřovice, že v letošním roce nebudou předkládat Radě Moravskoslezského kraje návrhy na ocenění pedagogických pracovníků škol, zřízených obcí k ocenění u příležitosti Dne učitelů v roce rozhodla, v souladu s ustanovením čl. III odst. 3 Smlouvy o výpůjčce č. OS , kterou uzavřela obec Ludgeřovice s obchodní společností EKO KOM, a.s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17,19, předmětnou smlouvu vypovědět. Dle ustanovení výše citovaného článku Smlouvy o výpůjčce bude tak smluvní vztah mezi stranami smlouvy ukončen po uplynutí 6 ti měsíční výpovědní lhůty, tj. uplynutím dne a) rozhodla zrušit své usnesení z 81. schůze o přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení akceschopnosti JSDHO Ludgeřovice. b) rozhodla přijmout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje určenou na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Ludgeřovice za podmínky, že Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodne o poskytnutí dotace. c) zmocnila starostu obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle bodu b). - stanovila termín poslední schůze rady v r a termín první schůze v r rozhodla, v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu obce kurýrovi, a to za mimořádné úsilí při doručování zásilek nad rámec povinností, vyplývajících z dohody o pracovní činnosti. - rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru místnosti č. 205 o ploše 35,55m 2, umístěné v 2.NP nad restaurací Obecní dům č. p. 600 v Ludgeřovicích mezi Obcí Ludgeřovice (pronajímatel) a obchodní společností HOCHTIEF CZ a.s. se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217 PSČ Dodatkem č. 1 se pronájem předmětných prostor prodlužuje do RO zmocnila starostu obce k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru. Strana 4 (celkem 6)

5 - rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru místnosti č. 204 o ploše 18,2m 2 umístěnou v 2.NP objektu občanského vybavení (hasičská zbrojnice) č. p. 560 v Ludgeřovicích mezi Obcí Ludgeřovice (pronajímatel) a obchodní společností HOCHTIEF CZ a.s. se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217 PSČ Dodatkem č. 1 se pronájem předmětných prostor prodlužuje do RO zmocnila starostu obce k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru. a) rozhodla o uzavření Dodatku č. 4 k pojistné smlouvě č , uzavřené mezi obcí Ludgeřovice a obchodní společností Slavia pojišťovna a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 1. Předmětný dodatek zohledňuje havarijní pojištění vozidla - zametacího stroje HAKO RZ T do skupinové smlouvy, a to s účinností od RO zmocnila starostu obce k podpisu Dodatku č. 4 k pojistné smlouvě. b) rozhodla o uzavření Dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č , uzavřené mezi obcí Ludgeřovice a obchodní společností Slavia pojišťovna a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 1. Předmětný dodatek zohledňuje pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou provozem vozidla - zametacího stroje HAKO RZ T , a to s účinností od RO zmocnila starostu obce k podpisu Dodatku č. 3 k pojistné smlouvě. c) vzala na vědomí informaci starosty obce, že vypověděl havarijní pojištění, sjednané pro užitkový automobil Škoda Pic-up s pojišťovnou Generali, když toto vozidlo bylo převedeno do majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ludgeřovice. - rozhodla vyhovět žádosti tajemníka OÚ o možnost čerpání hromadné dovolené pracovníky obce, zařazenými do OÚ, a to ve dnech 27 a a 2 a s tím, že knihovna bude navíc uzavřena i RO uložila vedoucí úseku správních činností OÚ zveřejnit tuto informaci způsobem v místě obvyklým (zelená linka, obecní rozhlas, způsobem umožňujícím dálkový přístup a ve vývěsních skříňkách OÚ v obci). RO vzala na vědomí informaci tajemníka OÚ, že v tomto období a v době vánočních svátků a na Nový rok bude pracovníky finančního úseku zajištěno vyřízení neodkladných matričních událostí (pohřby) a pracovníky odboru výstavby, ŽP a údržby obce základní údržba obce v případě nenadálých povětrnostních změn. - rozhodla udělit obchodní společnosti Technické služby Ludgeřovice, s.r.o. souhlas k umístění sídla provozovny na adrese Ludgeřovice, Markvartovická 52/48. - rozhodla o uzavření Smlouvy o umístění a obsluze zařízení vzorkovače Leckel MVS6 mezi obcí Ludgeřovice a ČHMÚ se sídlem Na Šabatce 17, Praha 4 Komořany. RO zmocnila starostu obce k podpisu předmětné smlouvy. a) rozhodla zrušit své usnesení, přijaté na 81. Schůzi rady obce dne b) vzala na vědomí, žádost o koupi pozemku - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Ludgeřovice o výměře 104 m 2. RO rozhodla předložit předmětnou žádost k projednání zastupitelstvu obce na jeho nejbližším zasedání s doporučením pozemek neodprodat. Strana 5 (celkem 6)

6 Zpracoval: Mgr. Ing. Jindřich Hudeček, tajemník OÚ Ludgeřovice v Ludgeřovicích, Schválili: Mgr. Daniel Havlík starosta obce Mgr. Pavel Lokaj místostarosta obce Strana 6 (celkem 6)

7 Strana 7 (celkem 6)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

RO 74. VÝTAH z USNESENÍ ze 74. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 19. 8. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 74. VÝTAH z USNESENÍ ze 74. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 19. 8. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ ze 74. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

RO 1 10. 11. 2014. Strana 1 (celkem 5)

RO 1 10. 11. 2014. Strana 1 (celkem 5) VÝTAH z USNESENÍ z 1. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 15.10.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky,

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005...

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí a udržování počítačového programu FISO s firmou AQE advisors, s.r.o., Brno a pověřuje starostu Města

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 12.06.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

OBEC LUDGEŘOVICE SMĚRNICE. č.1/2000

OBEC LUDGEŘOVICE SMĚRNICE. č.1/2000 OBEC LUDGEŘOVICE 1 SMĚRNICE č.1/2000 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obecní rada v Ludgeřovicích vydává v souladu s 45, písm. p) zákona č. 367/1990

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více