VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Katedra financí a finančních služeb Bakalářské kombinované studium. Roman Hojný BAKALÁŘSKÁ PRÁCE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Katedra financí a finančních služeb Bakalářské kombinované studium. Roman Hojný BAKALÁŘSKÁ PRÁCE."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Katedra financí a finančních služeb Bakalářské kombinované studium Roman Hojný Pojistné podvody a jejich prevence Insurance frauds and their prevention BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Praha 2006 Vedoucí bakalářské práce: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

2 Poděkování Děkuji ing. Václavu Křivohlávkovi, CSc., vedoucímu bakalářské práce, a ing. Svatopluku Nečasovi z Masarykovy univerzity za poskytnutí cenných rad a připomínek k této bakalářské práci, které obohatily její formální i obsahovou úroveň.

3 Prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval zcela samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v Soupisu bibliografických citací a v Bibliografii....

4 Abstrakt Předmětem bakalářské práce Pojistné podvody a jejich prevence je seznámení s pojmem pojistný podvod, s jeho příčinami a typy. Podrobně je zde rozebrán pojistný podvod z hlediska trestného činu a jeho vyšetřování na úrovni Policie ČR. Protože finanční ztráty jsou pro pojišťovnu značné, vyměňují si pojišťovny zkušenosti s pojistnými podvody, vytvářejí databáze o klientech, kteří měli podvodné jednání, a vedou společné informační kampaně, jejichž cílem je seznámit veřejnost s problematikou pojistného podvodu. Každá pojišťovna si pak vytváří vlastní preventivní opatření jako směrnice, vlastní kontrolní a vyšetřovací týmy, forenzní audit, školení zaměstnanců. Jsou zde uvedeny i konkrétní příklady pojistných podvodů v životním, úrazovém a cestovním pojištění a v pojištění motorových vozidel. Klíčová slova pojistný podvod, trestný čin, pojišťovna, pojistitel, pojištěný, pojistné plnění, pojistná událost

5 Abstract The theme of this bachelor work Insurance frauds and their preventions is give information with notion insurance fraud, its root causes and its types. In detail is here insurance fraud from criminal site and its investigation on the Police Czech Republic level. Because financial loses are considerable for insurance company, the insurance companies change experiences with insurance frauds, they create databases about their clients, which had fraudulent actions, and guide common information campaign. Goal of this campaign is to give information to people about problems of insurance fraud. Each insurance company create its own preventive precaution, for example directive, own checking and inquisitorial teams, forensic audit, training of employees. Are introduced here concrete examples of insurance frauds in life, accident and travel insurance and in insurance of vehicles. Keywords insurance fraud, criminal act, insurance company, insurer, insured, indemnity (lump-sum settlement), insured loss

6 Obsah 1 Úvod 7 2 Pojistný podvod Příčiny pojistných podvodů Typy pojistných podvodů Pojistný podvod jako trestný čin Vyšetřování pojistného podvodu Typy trestných činů pojistného podvodu 12 3 Prevence a možnosti eliminace pojistných podvodů Historie prevence pojistných podvodů v ČR Preventivní činnost v boji proti pojistným podvodům Možnosti eliminace pojistných podvodů 24 4 Příklady pojistných podvodů Příklady pojistného podvodu v pojištění motorových vozidel Příklady pojistných podvodů v životním pojištění Příklady pojistného podvodu v úrazovém pojištění Konkrétní příklady pojistného podvodu v cestovním pojištění 30 5 Závěr 31 Soupis bibliografických citací 33 Seznam tabulek 36 Seznam grafů 36 Seznam použitých zkratek 37 Seznam příloh 38

7 1 Úvod Pojistné podvody jsou staré jako samotné pojišťovny. Trend zneužívání pojištění k vlastnímu obohacení je stále velice aktuální a trápí komerční pojišťovny na celém světě. Pojistné podvody zabírají širokou oblast pojišťovnictví, v podstatě lze říci, že s pojistným podvodem se můžeme setkat ve všech typech pojištění. Z tohoto důvodu se každá pojišťovna snaží s tímto problémem bojovat. V případě, že se některé z pojišťoven podaří odhalit nějaký nový způsob pojistného podvodu, tak se pojišťovny snaží, aby nedošlo k jeho zveřejnění v médiích. V případě zveřejnění by nastalo okamžité ukončení páchání tohoto podvodu ostatními pachateli. Ti by však vzápětí díky své rafinovanosti vymysleli jiný způsob, jak pojišťovnu připravit o její finanční prostředky. Cílem této bakalářské práce bude charakterizovat problematiku pojistného podvodu, jeho typy a vliv na hospodaření komerční pojišťovny. Další oblastí, kterou se bakalářská práce bude zabývat, jsou možnosti prevence a eliminace pojistných podvodů. Kapitola Pojistný podvod bude definovat pojistný podvod, příčiny jeho vzniku a jeho základní typy. Dále v ní bude uveden způsob vyšetřování pojistného podvodu jako trestného činu. V následující kapitole dojde ke shrnutí historie prevence proti pojistným podvodům. Budou zde však také uvedeny i současné způsoby prevence a možnosti eliminace, které provádí pojišťovny. Kapitola Příklady pojistných podvodů bude zaměřena na ukázky konkrétních pojistných podvodů, které se v poslední době odehrály na území České republiky. Součástí bakalářské práce bude také několik tabulek a grafů, které zachycují pojistné podvody v průběhu posledních několika let. Nebudou chybět ani vlastní komentáře autora bakalářské práce, které mají zhodnotit získané poznatky. Tyto komentáře budou od ostatního textu odlišeny kurzívou. 7

8 2 Pojistný podvod Pojistný podvod je trestným činem patřícím do kategorie majetkové kriminality. Jedná se o velmi nebezpečnou formu trestné činnosti hlavně kvůli své kvalifikovanosti a výskytu v oblasti obecné a hospodářské kriminality. Předmětem útoku je pojistitel neboli pojišťovna. Trestného činu pojistného podvodu se dopustí ten, kdo při sjednávání pojistné smlouvy nebo při uplatnění nároku na plnění z takové smlouvy uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, nebo kdo úmyslně vyvolá pojistnou událost, nebo kdo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje v úmyslu zvýšit vzniklou škodu. 2.1 Příčiny pojistných podvodů Příčiny pojistného podvodu spočívají především ve změně mentality směrem ke konzumnímu způsobu života. Ekonomická krize a nárůst nezaměstnanosti posilují názor, že pojišťovnictví, stejně jako další systémy rozdělující určité finanční prostředky, není nečestné napálit a okrást. Pojistný podvod je považován za druh ziskového sportu. [7] V každé zemi je podle životního stylu a kulturní úrovně obyvatel více běžný ten či onen typ pojistného podvodu. Jelikož se pojistná smlouva může týkat velkého množství různých situací, které jak z důvodů obchodních, tak i ekonomických nemohou být často předmětem systematické kontroly, naskýtá se nekonečná škála příležitostí k podvodům, a to během uzavírání smlouvy, v průběhu pojištění, resp. při eventuálním pojistném plnění. [6] Na základě sociologického výzkumu provedeného ve Velké Británii bylo zjištěno, že 48 % populace nevylučuje myšlenku svou pojišťovnu někdy v budoucnu podvést. Kvalifikované odhady expertů hovoří o v průměru 14 % podílu neodhalených pojistných podvodů na celkovém pojistném plnění v České republice. Ve světě je tento průměrný podíl 10 %. České pojišťovny odhadují, že 5-20 % pojistného plnění v jednotlivých odvětvích, což představuje minimálně 4 miliardy Kč, je vypláceno neoprávněně. 8

9 Každoročně nejvíce finančních ztrát způsobených pojistnými podvody přináší pojišťovnám pojišťění motorových vozidel, a to zhruba 80 %. [13] 2.2 Typy pojistných podvodů Pachateli pojistného podvodu jsou nejen jednotlivci, ale i organizované skupiny, které se dopouštějí podvodu při uzavírání pojistné smlouvy nebo při výplatě pojistného plnění. Nejrozšířenějším pojistným podvodem je z hlediska pachatele podvod, kdy běžný pojistník využije příležitosti, aby se obohatil. Tento typ podvodu se odhaluje velice těžko a je tudíž pro pojistitele nejnákladnější. Druhým typem pojistného podvodu je profesionální podvod, který páchají organizované skupiny a týká se převážně pojištění motorových vozidel. Pojistný podvod při uzavírání pojistné smlouvy je charakteristický zatajením skutečností důležitých pro ocenění rizika z obav před odmítnutím poskytnutí pojistné ochrany pojistitelem nebo za účelem získání výhodnějších podmínek, dále pak zatajením již existujících pojištění vztahujících se k témuž riziku z důvodu přípravy podmínek pro získání pojistného plnění od několika pojistitelů nebo uzavíráním pojistných smluv na neexistující majetek. Další možností je úmyslné stanovení vyšší hodnoty pojišťovaného majetku z důvodu obohacení se v případě náhodné nebo vyprovokované pojistné události. Při výplatě pojistného plnění dochází k pojistnému podvodu tehdy, když pojištěný záměrně způsobí událost, kterou nahlásí pojistiteli jako událost nahodilou, tedy pojistnou (úmyslná škoda), nebo nahlásí událost, ke které ve skutečnosti ani nedošlo (falešná deklarace). Dalším způsobem je, úmysl pojištěného vtěsnat pojistnou událost do rámce poskytnuté pojistné ochrany, nebo nahlásit vyšší škodu, než k jaké skutečně došlo, případně snaha o získání pojistného plnění za škody, jež pojistnou smlouvou nejsou kryty vůbec. [6] 2.3 Pojistný podvod jako trestný čin Pojistný podvod je jako trestný čin zakotven v právním řádu České republiky v 250a zákona č. 253/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a který nabyl účinnosti 1. ledna 1998 (viz příloha č. 1). 9

10 Pachatele trestného činu pojistného podvodu lze charakterizovat podle předmětu útoku. Obecně lze říci, že nemusí mít žádné intelektuální nebo jiné schopnosti. Může jím být kdokoliv, kdo má způsobilost k právním úkonům a je oprávněný uzavřít pojistnou smlouvu. Dalším předpokladem je, že pachatel musí vlastnit popř. mít v nájmu určitou věc, která je předmětem pojištění nebo učinit jednání nebo provozovat činnost, které jsou předmětem pojištění. Vlastnosti pachatele trestného činu podvodu musí naopak mít pachatel, který se dopouští pojistného podvodu u pojištění podnikatelů a průmyslu a úvěrového pojištění. Tito pachatelé musí být intelektuálně na výši, schopní navazovat kontakty, být znalí v problematice, výřeční, schopní improvizovat a přizpůsobit se situaci tak, aby přesvědčili osoby, které s nimi uzavírají pojistnou smlouvu, že nemají podvodné úmysly. [7] Vyšetřování pojistného podvodu Jestliže zaměstnanec pojišťovny při výkonu své pracovní činnosti nebo v souvislosti s touto pracovní činností získá podezření z páchání pojistného podvodu nebo jiného trestného činu v souvislosti s činností pojišťovny, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit určeným osobám v pojišťovně (oddělení forenzního auditu), které získané informace vyhodnotí a určí konkrétní postup pojišťovny pro prověření takového podezření. Po ukončení šetření stanoví toto oddělení závěry a doporučí další postup pojišťovny např. podá formou trestního oznámení podmět orgánům činným v trestním řízení k zahájení trestního stíhání, sníží nebo odmítne pojistné plnění, vypoví pojistnou smlouvu nebo od ní odstoupí. [25] Zjistí-li pojišťovna pokus o pojistný podvod, může na základě sjednaných pojistných podmínek pojistné plnění krátit nebo úplně odmítnout. Pro pojištěného nebo pojistníka, který záměrně uvedl nepravdivé údaje, to v praxi znamená, že nemusí dostat ani to, na co by měl za normálních okolností nárok. Podá-li pojišťovna trestní oznámení na Policii ČR, musí současně předložit veškeré podklady, které se týkají daného trestního oznámení (co bylo předmětem pojistné smlouvy, na základě jakých písemných dokladů byla pojistná smlouva uzavřena, kdo, kdy a prostřednictvím koho byla smlouva uzavřena, kdy, kde a kým byla pojistná událost 10

11 oznámena, na základě čeho pojistitel usoudil, že se jedná o pojistný podvod). Policie u předložených materiálů provede ohledání. Toto ohledání je provedeno na kriminalisticko-technických a expertizních pracovištích policie. Zaměřuje se zejména na to, zda nejsou předložené doklady padělány a nejsou na nich stopy po padělání, zda jsou vhodné k expertize ručního písma a zda předložené doklady byly vydány právnickou nebo fyzickou osobou uvedenou na těchto dokladech. K výslechu svědků přistupuje policie v případě organizované trestné činnosti nebo při ověřování pravosti některého z dokladů předložených při sjednání pojistné smlouvy. V ostatních případech se výslech svědků neprovádí z důvodu písemného sjednání pojistné smlouvy a hlášení pojistné události. Po vyhodnocení těchto úkonů dochází ke stanovení vyšetřovacích verzí: 1. Verze k trestnému činu Je nutné prověřit a zároveň získat důkazy o tom, zda se daný skutek opravdu stal, jakým způsobem byl spáchán a co ke spáchání tohoto skutku přispělo. 2. Verze k totožnosti pachatele K vytyčování verzí k totožnosti pachatele dochází pouze výjimečně, protože při sjednání pojistné smlouvy je vždy znám pojištěný (pachatel). 3. Verze k pobytu známého pachatele Pachatel trestného činu pojistného podvodu mění často místo svého pobytu. Vyšetřovatelé ve spolupráci s pracovníky kriminální služby vytyčují verze směřující k předpokládanému pobytu pachatele a k jeho možnému dalšímu pohybu. Najde-li policie pachatele, dochází k jeho předvedení a následnému výslechu, který musí být vždy velice pečlivě připraven, neboť na jeho základě by mělo dojít k objasnění skutečností týkajících se trestného činu pojistného podvodu (např. kdy se obviněný rozhodl spáchat trestný čin pojistného podvodu, jak se připravoval ke spáchání trestného činu pojistného podvodu, jaký byl zisk obviněného, zda se trestného činu pojistného podvodu účastnila ještě jiná osoba a jakým způsobem). Při vyšetřování může policie provést osobní a domovní prohlídku, ale pouze na základě nařízení, jehož důvody jsou taxativně vymezeny v ustanovení trestního řádu, nebo využít znaleckých expertiz (ručně psaného písma, grafických expertiz, expertizy z oboru účetnictví). Při vyšetřování trestného činu pojistného podvodu dochází k situaci, kdy nemůžeme jednoznačně říci, že byl spáchán trestný čin. V případě prokázání této trestné činnosti 11

12 a sdělení obvinění určité osobě se můžeme setkat s vyšetřovacími situacemi typickými pro trestný čin podvodu např. obviněný trestnou činnost přiznal nebo ji popírá, obviněný doznává jednání, popírá však úmysl uvést někoho v omyl, nebo využít omylu poškozeného popř. obviněný odmítá vypovídat. [6] Typy trestných činů pojistného podvodu Trestné činy pojistného podvodu můžeme rozdělit podle toho, zda předmětem útoku jsou pojistné smlouvy uzavřené v rámci životního nebo neživotního pojištění nebo podle osoby pachatele. V životním pojištění se můžeme setkat s pojistným podvodem nejčastěji v pojištění osob, důchodovém pojištění, úrazovém pojištění, pojišťění léčebných výloh, pojištění příjmů v době pracovní neschopnosti. V neživotním pojištění se můžeme setkat s pojistným podvodem nejčastěji v pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, pojištění domácnosti, pojištění staveb, havarijním pojištění motorových vozidel, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání, pojištění podnikatelů, úvěrové pojištění. Praktické aspekty vyšetřování pojistných podvodů Pojistné podvody lze tedy konkrétněji rozdělit v závislosti na produktu, kterého se týkají, a to na: A. Pojistný podvod v pojištění domácnosti a v pojištění budov občanů Pracovníci pojišťoven, od kterých lze čerpat operativní informace o podvodném jednání, vědí, že sporné pojistné události se mohou týkat jak nemovitého majetku (budov), tak majetku, který je předmětem pojištění domácnosti. Při posuzování těchto škod se nesmí nechat zmást sociálním postavením toho, kdo uplatňuje nárok na náhradu škody. Příkladem indikátoru pojistného podvodu může být i to, že pojištění bylo sjednáno s minimem výluk, že jsou pojišťovány staré a nemoderní předměty, pojištěný se vyhýbá kontaktu s pracovníky 12

13 pojišťovny, vzniklá škoda je neslučitelná s okolnostmi, které ji doprovázejí tzn. nemohla tak proběhnout. B. Pojistný podvod v pojištění podnikatelů (obchodního majetku) Potencionální pojistné podvody signalizuje vysoký škodní průběh v pojištění podnikatele. Identifikace pojistného podvodu může být provedena v kterékoliv fázi šetření pojistné události. Dále uvedené příklady indikátorů umožňují pracovníkům pojišťovny vzniklou škodu správně kvalifikovat jako spornou událost a následně z nich vyvodit příslušné kroky k odhalení trestného činu pojistného podvodu. Za indikátor můžeme považovat například špatný stav provozovny nebo zařízení, omezení provozu společnosti ztráta odbytu, chybějící dokumentace, nepostačující nebo naopak přemíra dokumentace k odcizenému zboží, neexistence řádného bezpečnostního zařízení, velké dluhy nebo problémy s tokem peněz. C. Pojistné podvody v úrazovém pojištění, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, pojištění denní podpory v nemoci, pojištění pobytu v nemocnici K identifikaci pojistného podvodu může dojít v jakékoliv fázi řešení pojistné události. Zjištěné podvodné jednání může mít formu izolované události nebo může být součástí celého řetězce. Za indikátory můžeme považovat například nedávný nárůst pojistných částek, plnění a náhrady jsou v rozporu se zaměstnáním, neslučitelnost poranění s daným popisem, spornou zdravotnickou dokumentaci nebo časté změny pojistitele. D. Pojistný podvod v cestovním pojištění U cestovního pojištění se jedná o komplexní smlouvu, která sdružuje více garancí z odlišných pojistných produktů, proto jsou zde různé typy indikátorů pojistného podvodu např. z pojistné smlouvy (datum cesty je v rozporu s dobou platnosti pojistky), zdravotní indikátory (asistenční služba nebyla kontaktována v době zranění nebo onemocnění), zrušení zájezdu (podezřelé storno poplatky za zrušení zájezdu), odcizení zavazadel (váha nahlášených zavazadel nekoresponduje s váhou uvedenou na přepravních dokladech) apod. E. Pojistný podvod v pojištění motorových vozidel (havarijní pojištění) U havarijního pojištění je veliké množství identifikátorů, které umožňují pracovníkům pojišťovny, aby byla sporná pojistná událost rozeznána. Identifikace potenciálního pojistného podvodu se může uskutečnit v jakékoliv fázi řešení pojistné události. Jako příklad identifikátoru může být uvedena neúplná nebo sporná dokumentace o vozidle, propadlá technická prohlídka nebo v blízké době vyprší její platnost, dále pak rozporné místo škody, sporné užití vozidla v době pojistné události nebo vniknutí do vozidla v rozporu s uvedenými okolnostmi. [6] 13

14 V tabulce č. 1 jsou pro názornost ukázány jednotlivé typy pojistných podvodů za rok 2005 vyhodnocené pojišťovnou Kooperativa. Jak je patrné z této tabulky, skončí jedna část z takto odhalených pojistných podvodů trestním oznámením pojišťovny na Policii ČR a druhá část odmítnutím zaplacení pojistného plnění z důvodu porušení pojistných podmínek, nezdokumentování škody nebo včasného nenahlášení škody. Tabulka č. 1: Statistický přehled šetřených pojistných případů za rok 2005, které vyhodnotila Kooperativa, pojišťovna, a.s. Typ pojistného podvodu Odcizená vozidla Havarovaná vozidla Povinné ručení Šetřeno celkem Celkem Z toho úspěšně Ukončeno případů Náklady Chráněná Zachráněná na Trestní hodnota hodnota oznámení v tis.kč v tis.kč šetření CELKEM v tis.kč Vloupání Požáry Ostatní živel Úrazy Ostatní škody Celkem Pramen: Kooperativa, pojišťovna, a.s. Statistický přehled šetřených pojistných případů za rok 2005 [28] Vedle rozdělení podle předmětu útoku, lze pojistný podvod rozdělit podle osoby pachatele na vnější pojistný podvod a vnitřní pojistný podvod. Vnější pojistný podvod - pachatelem je pojištěný (osoba, která je pojištěná v pojistné smlouvě nebo osoba, jejíž majetek je pojištěn) nebo osoba (pojistník), která uzavřela s pojistitelem (pojišťovnou) pojistnou smlouvu. Pachatel v tomto případě většinou nemá žádné spolupachatele mezi zaměstnanci pojišťovny. Uvádí pojišťovnu 14

15 v omyl nebo využívá omylu při sjednávání pojistné smlouvy, nebo při uplatňování nároku na pojistné plnění (podvodné jednání). Vnitřní pojistný podvod - pachatelem je zaměstnanec pojišťovny, který však má obvykle za spolupachatele pojištěného nebo pojistníka. Pachatel zná dobře činnost pojišťovny a při sjednání pojistné smlouvy nebo při uplatňování nároku na pojistné plnění využívá různých nedokonalostí daného pojistného produktu. [6] Zejména se jedná o pachatele z řad likvidátorů pojistných událostí. Likvidátor plnění z pojistné události úmyslně nadhodnotí např. nedokonalé nafocení předmětu pojištění, záměrná záměna fotografií, totální škoda versus náhrada za opravu. Zmíněná nedokonalost pojistného podvodu je důsledkem snahy pojišťovny o zacelení mezery na trhu s pojištěním. Každá pojišťovna se v rámci sestavení svého produktu snaží o zohlednění rizika, na které produkt sestavuje (ekonomický pohled, zaplnění mezery na trhu s pojištěním a cílovou skupinu, pro kterou je produkt připraven). V rámci konkurenčního boje se snaží o zajištění určitého benefitu k danému produktu, který je nabízen na trhu, úprav a zmírnění pravidel výluk ve prospěch klienta. Tímto vznikají nedokonalosti na pojistných produktech, které může pachatel trestné činnosti využít. Jako příklad může být uvedeno tzv. pojištění Autoživel, což znamená živelní pojištění zdarma k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Tento druh pojištění nabízí Kooperativa, pojišťovna, a.s., aby získala na pojistném trhu větší podíl v tomto pojištění. Živelní rizika, která jsou v tomto pojištění vyjmenována, mohou způsobit snahu určitých osob nebo skupin osob o uplatnění škody, která byla způsobena v dřívějším období nebo nemá žádný charakter živelní škody. Ve skutečnosti to následně vypadá tak, že pachatel vyčká potřebných klimatickým podmínek (např. kroupy, nebo pád větve ze stromu v důsledku větru) a uplatní škodu na vozidle, která vznikla například poškozením při nehodě nebo vlivem hry dětí, psa, či jiným způsobem. Jelikož uvedené jednání se těžko dokazuje, může být tato skutečnost považována za nedokonalost pojistného produktu. 15

16 3 Prevence a možnosti eliminace pojistných podvodů Pojistný podvod způsobuje pojišťovnám a jejich klientům na celém světě obrovské finanční ztráty (viz graf č. 1 a 2). Kvalifikované odhady expertů hovoří o v průměru 10 % podílu neodhalených pojistných podvodů na celkovém vyplaceném pojistném plnění v evropském měřítku. Nejvíce finančních ztrát způsobuje pojistný podvod v oblasti pojištění motorových vozidel. Odhad celkových ztrát pojišťoven způsobených pojistným podvodem jen u havarijního pojištění motorových vozidel činil v ČR v letech celkem kolem 6 miliard Kč. Problematičtější jsou v tomto směru individuálně dovezená vozidla, jejichž pojištění vykazuje vyšší škodní průběh než v případě vozidel zakoupených na tuzemském trhu. Pro pojišťovnu z toho vyplývá, že vyplatí na pojistném plnění více než vybere na pojistném. Finanční ztráty negativně ovlivňují hospodářské výsledky pojistitelů a ve svém důsledku mají vliv i na stanovení výše pojistného u nabízených produktů. Přehled finančních ztrát v ČR za posledních šest let ukazuje graf č. 1. Graf č. 1: Přehled finančních ztrát v ČR za posledních šest let Škoda v mil. Kč Rok Škoda v mil. Kč Pramen: Policejní prezídium ČR Statistické výkazy trestního řízení za roky [26] Údaje uvedené v grafu zobrazují pouze prokázané finanční ztráty. Skutečná výše škod je nepochybně výrazně vyšší. 16

17 Přehled finančních ztrát za rok 2005 dle krajů ČR zobrazuje graf č. 2. Graf č. 2: Finanční ztráty v jednotlivých krajích ČR v roce Škody v mil. Kč Jihočeský Jihomoravský Praha Středočeský Kraje Severočeský Severomoravský Východočeský Západočeský Škody v mil. Kč Pramen: Policejní prezídium ČR Statistický výkaz trestního řízení za rok 2005 [26] Různé finanční ztráty v jednotlivých krajích jsou způsobeny různými podmínkami pro vznik pojistného podvodu (např. Praha je hlavní město ČR, ve kterém se soustřeďuje hodně lidí s pochybnou existencí, Severočeský a Východočeský kraj má hranice s Polskem, přes které jsou odvážena kradená vozidla z pojistných podvodů do zahraničí apod.). Vzhledem k objemu ztrát způsobených pojistnými podvody je třeba vyvíjet snahu o jejich eliminaci. Jednotlivé pojišťovny i jejich sdružení na národní i nadnárodní úrovní proto s pojistným podvodem svádějí trvalý zápas. Česká asociace pojišťoven (ČAP) věnuje boji proti pojistnému podvodu trvalou pozornost již od svého založení v roce V rámci asociace se pojistnému podvodu trvale věnuje jeden z jejich výkonných orgánů, a to Sekce pro prevenci pojistného podvodu. Ve své odborné působnosti se zaměřuje na otázky prevence a represe pojistného podvodu ve všech odvětvích pojištění, zpracovává připomínky k souvisejícím právním předpisům, připravuje metodická doporučení pro členy ČAP, zabezpečuje výměnu zkušeností získaných v rámci členských pojišťoven i se zahraničními pojistnými trhy a organizuje spolupráci se specializovanými orgány těchto trhů 17

18 a ve spolupráci se sekcí public relations se podílí na preventivních akcích ve vztahu k veřejnosti. ČAP zpracovala interní metodickou příručku pro prevenci, vyšetřování a indikaci pojistných podvodů. Indikátory napomáhají při zvyšování účinnosti práce všech, kteří se předmětnou agendou v pojišťovnách zabývají. [7] 3.1 Historie prevence pojistných podvodů v ČR Historie prevence pojistných podvodů v České republice lze rozdělit do pěti etap, jejichž počátek se datuje do poloviny minulé dekády. První etapa začala , kdy na výzvu Evropského pojišťovacího výboru (CEA) a hlasů v českém pojišťovnictví došlo k zřízení dočasné pracovní skupiny řešící pojistný podvod v rámci legislativní sekce ČAP. Tato etapa byla zaměřena na získávání odborných materiálů o pojistném podvodu. Na nadnárodní úrovni, kde ČR reprezentovaly orgány ČAP, se podařilo získat od některých zemí základní podklady o problematice pojistného podvodu a zároveň navázat kontakty se zahraničními subjekty. Počátek druhé etapy je vymezen únorem 1997, kdy vznikla Stálá pracovní skupina pro prevenci podvodu. Cílem této etapy bylo vymezení skutkové podstaty trestného činu pojistného podvodu. Dále probíhaly první pokusy o vytvoření informačního systému České asociace pojišťoven, které se bohužel nepodařilo v této době zavést do praxe. Nabytím účinnosti zákona č. 253/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, dne byla zahájena třetí etapa řešení pojistných podvodů. Česká asociace pojišťoven vydala v říjnu 1998 Příručku pro prevenci, vyšetřování a indikaci pojistných podvodů, která byla vrcholem této etapy. V důsledku pochopení nutnosti boje s pojistným podvodem byly ustanoveny granty pro prevenci a represi pojistných podvodů a vytvořeny speciální útvary, které se zaměřovaly na danou problematiku. Připravoval se vládní návrh nového zákona o pojišťovnictví, který měl řešit otázku mlčenlivosti. Čtvrtá etapa byla vymezena datem , kdy nabyl účinnosti zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. Brzy se však ukázalo, že text zákona upravující problematiku mlčenlivosti je pro potřeby pojišťovací praxe nevyhovující. Jedním z problémů, které zákon přinesl bylo sousloví podvodné jednání. Za podvodné jednání bylo považováno 18

19 pouze pravomocné rozhodnutí orgánů činných v trestním, občansko právním či jiném řízení týkající se podvodu. Dalším problémem byla možnost vzájemné informovanosti o osobních údajích omezená pouze na pojistníky a pojištěné. V úvahu nebyly brány leasingové společnosti, u nichž je pojistníkem a pojištěným právě leasingová společnost a nájemce, který se dopustil pojistného podvodu, není na základě těchto smluv v právním vztahu s pojišťovnou. V druhé polovině roku 2001 se Stálá pracovní skupina pro prevenci podvodu zaměřila na legislativní problémy jako např. ustanovení o možnosti odmítnutí plnění a vztah k výměně informací mezi pojišťovnami (mlčenlivost a zákon o ochraně osobních údajů). V této době došlo k významnému posunu názorů na důležitost a aktuální potřebu informačního systému pojišťoven. V dubnu 2001 konstatovalo prezidium České asociace pojišťoven jako nejdůležitější úkol vytvoření databáze klientů, kteří měli podvodné jednání, byli dlužníky nebo jsou vícenásobně pojištěni. Pro praktické potřeby pojišťoven byly vypracovány vzorové teze pro zpracování vnitřních směrnic pojišťoven v oblasti organizace boje s pojistným podvodem a metodika Kritéria pro kvalifikovaný odhad nákladů podvodných jednání na předepsaném pojistném a pojistném plnění. Počátek páté etapy lze vymezit nabytím účinnosti zákona č. 126/2002 Sb. (novela zákona o pojišťovnictví a dalších právních předpisech). Tímto zákonem došlo k dalšímu zkvalitnění legislativních podmínek pro prevenci a odhalování pojistných podvodů. Vzájemná informovanost už není vázána pouze na pojistníky a pojištěné, kteří se dopustili podvodného jednání, ale zaměřuje se na pojištění fyzických a právnických osob při šetření nutném k zjištění povinnosti pojišťovny plnit. [7] 3.2 Preventivní činnost v boji proti pojistným podvodům Prevence pojistných podvodů by měla spočívat zejména v posílení kontroly při uzavírání smluv a při likvidaci pojistných událostí. Zároveň by pojistitelé neměli uvádět na trh příliš zneužitelné produkty, které v případě pojistné události přinesou pojištěnému obohacení, které je pro něj v případě finančních potíží velikým lákadlem. Dále by měly být podněcovány věcné formy pojistného plnění např. zaplacení přímých nákladů na opravy v pověřené dílně. 19

20 Součástí preventivní činnosti pojišťoven proti pojistným podvodům je forenzní audit, který má nezávislé postavení s kompetencemi prověřovat aktivity spojené s činností pojišťovny. Jedná se o nezávislou a objektivní vyšetřovací činnost (vyšetřování podezření z pojistných podvodů, nebo jiné trestné činnosti páchané ze strany klientů, obchodních partnerů, zaměstnanců i jiných osob v souvislosti s činností pojišťovny). [25] Další součástí preventivní činnosti pojišťovny je školení vlastních zaměstnanců tak, aby i oni dokázali rozpoznat jednání pojištěného nebo pojistníka, které signalizuje, že by se mohlo jednat o pojistný podvod. K rozpoznání tohoto záměru slouží indikátory - faktory (údaje, profily) pojistné události, které signalizují, že pojistná událost může být podvodná. Naznačují, zda se jedná o pojistný podvod formou izolované události nebo zda je tento podvod součástí celého řetězce pojistných podvodů. Identifikace potencionálního pojistného podvodu se objevuje v jakékoliv fázi pojistné události a existuje mnoho indikátorů, které umožňují, aby pojistná událost byla označena za spornou. Indikátory dělíme podle jejich vztahu k pojistné smlouvě a pojištěnému nebo pojistníkovi. V průběhu pojištění se můžeme setkat s některým z následujících indikátorů pojistného podvodu, které mají vazbu na konkrétní druh pojištění: - několik škod během krátkého období, - absence pojistné historie a minulých pojištění, - přerušení pojištění, - časté změny pojistitelů, - zatajení dřívějších postihů, - zatajení škodního průběhu. Jakákoliv neobvyklá nebo krajní chování a postoj mohou v sobě zahrnovat pokus o pojistný podvod. Tím může být cokoliv od vyhýbavého nebo nepřátelského přístupu až k chování přátelskému nebo přespříliš kooperativnímu, jako je například: - pozdní placení pojistného nebo neplacení pojistného, - tlak na rychlou výplatu pojistného plnění v hotovosti a nikoli převodem na účet, - neobvyklá informovanost o rozsahu pojistného krytí a vzniku škod. Další indikátory, které mohou naznačovat, že se jedná o pojistný podvod, jsou spojeny s dokladovanými dokumenty při uzavírání pojistné smlouvy nebo při uplatňování nároku 20

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Pojištění a pojistné podvody

Pojištění a pojistné podvody ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN (ČAP) SEKCE POJISTNÉHO PODVODU (SPP) 2007 Pojištění a pojistné podvody Česká asociace pojišťoven (ČAP) http://www.cap.cz je zájmovým sdružením 26 komerčních pojišťoven, které

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

Charakteristika pojistných podvodů

Charakteristika pojistných podvodů Charakteristika pojistných podvodů doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. Podvod je jedním z druhů trestných činů patřících do kategorie majetkové kriminality. Podvody jsou považovány za velmi nebezpečnou formu

Více

CHARAKTERISTIKA POJISTNÝCH PODVODŮ

CHARAKTERISTIKA POJISTNÝCH PODVODŮ Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. CHARAKTERISTIKA POJISTNÝCH PODVODŮ Příspěvek XV. mezinárodní konference soudních znalců Brno, leden 2006. Podvod je jedním z druhů trestných činů patřících do kategorie majetkové

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Český pojistný trh a boj s pojistným podvodem. Hustopeče

Český pojistný trh a boj s pojistným podvodem. Hustopeče Český pojistný trh a boj s pojistným podvodem Hustopeče 10. 11. října 2006 Zpracovali: JUDr. Aleš Čermák JUDr. Milan Lehuta JUDr. Karel Kopecký JUDr. Vlastimil Pršal, Ph. D. PhDr. Jiří Růžek doc. RNDr.

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Trestněprávní limity výkonu účetní profese Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Problémové okruhy Jaké jsou limity zveřejňování nepravdivých účetních informací

Více

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice tel.: 800 100 777, fax: 467 007 444, e-mail: info@csobpoj.cz, www.csobpoj.cz Životní pojištění Záznamy pojistitele Oznámení

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

Pojistná smlouva č. 10203-8

Pojistná smlouva č. 10203-8 Pojistná smlouva č. 10203-8 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 IČ: 61859869 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2866 v

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Zásady vedení pokladny

Zásady vedení pokladny Zásady vedení pokladny Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vyjádření k problematice identifikátorů vozidla (VIN, typ motoru, číslo motoru)

Vyjádření k problematice identifikátorů vozidla (VIN, typ motoru, číslo motoru) Vyjádření k problematice identifikátorů vozidla (VIN, typ motoru, číslo motoru) 1) 2) Hodnotíme typ motoru jako závadu? Ne. Výrobní číslo motoru na vozidle - 817653 3) Hodnotíme typ motoru jako závadu?

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ OBČANSKÝCH RIZIK PFO Metodické listy pro I.semestr 1. Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění.

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010,

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, Třídící znak 2 0 4 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly. Naše společnost se v oboru profiluje 22. rokem a ročně

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Tato směrnice stanovuje program (dále

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007 Třídící znak 1 0 1 0 7 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 1 ZE DNE 6. ÚNORA 2007 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU SPOŘITELNÍHO A ÚVĚRNÍHO DRUŽSTVA PRO OBLAST PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Podle 4b odst. 2 zákona č. 73/2011 Sb. je karta veřejnou listinou.

Podle 4b odst. 2 zákona č. 73/2011 Sb. je karta veřejnou listinou. K povaze a důsledkům smlouvy uzavřené mezi ČR Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou spořitelnou, a. s. o provozování karty sociálních systémů 1 1. Podle 4a odst. 1 zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků)

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) PRAVIDLA A POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NA ZAJIŠTĚNÍ OPRAV, REKONSTRUKCÍ A INVESTIC U SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU ÚVOD Směrnice stanoví závazný

Více

ve znění účinném od 1. 4. 2015 Smluvní strany:

ve znění účinném od 1. 4. 2015 Smluvní strany: POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100771/2009 na skupinové pojištění pravidelných výdajů ze spotřebitelských, hotovostních a revolvingových úvěrů a na skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 c) Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 Pokyn k úrazům žáků, informace o průběžném rozboru

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Prevence pojistného podvodu se zaměřením na autopojištění

Prevence pojistného podvodu se zaměřením na autopojištění 14. mezinárodní ročník PRAGOALARM/PRAGOSEC 25 Praha, 13.-14. dubna 25 KONFERENCE 3 SYREZ Systém registrovaného zabezpečení Prevence pojistného podvodu se zaměřením na autopojištění JUDr. Milan Lehuta,

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008. Zpracoval:

ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008. Zpracoval: ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008 Zpracoval: Ing. Erik Maca Činnost ekonomických a organizačních poradců Certifikovaný likvidátor IČ 63 45 76 95 Telefon

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_415 Jméno autora: Třída/ročník: Ing. Soňa Hanáková

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

Více

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh Procedura narovnání - Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o proceduře narovnání s cílem urychlení průběhu správního řízení využitím institutu žádosti o snížení pokuty dle 22ba odst. 2 zákona

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů 157 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více