VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Katedra financí a finančních služeb Bakalářské kombinované studium. Roman Hojný BAKALÁŘSKÁ PRÁCE.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Katedra financí a finančních služeb Bakalářské kombinované studium. Roman Hojný BAKALÁŘSKÁ PRÁCE."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Katedra financí a finančních služeb Bakalářské kombinované studium Roman Hojný Pojistné podvody a jejich prevence Insurance frauds and their prevention BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Praha 2006 Vedoucí bakalářské práce: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

2 Poděkování Děkuji ing. Václavu Křivohlávkovi, CSc., vedoucímu bakalářské práce, a ing. Svatopluku Nečasovi z Masarykovy univerzity za poskytnutí cenných rad a připomínek k této bakalářské práci, které obohatily její formální i obsahovou úroveň.

3 Prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval zcela samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v Soupisu bibliografických citací a v Bibliografii....

4 Abstrakt Předmětem bakalářské práce Pojistné podvody a jejich prevence je seznámení s pojmem pojistný podvod, s jeho příčinami a typy. Podrobně je zde rozebrán pojistný podvod z hlediska trestného činu a jeho vyšetřování na úrovni Policie ČR. Protože finanční ztráty jsou pro pojišťovnu značné, vyměňují si pojišťovny zkušenosti s pojistnými podvody, vytvářejí databáze o klientech, kteří měli podvodné jednání, a vedou společné informační kampaně, jejichž cílem je seznámit veřejnost s problematikou pojistného podvodu. Každá pojišťovna si pak vytváří vlastní preventivní opatření jako směrnice, vlastní kontrolní a vyšetřovací týmy, forenzní audit, školení zaměstnanců. Jsou zde uvedeny i konkrétní příklady pojistných podvodů v životním, úrazovém a cestovním pojištění a v pojištění motorových vozidel. Klíčová slova pojistný podvod, trestný čin, pojišťovna, pojistitel, pojištěný, pojistné plnění, pojistná událost

5 Abstract The theme of this bachelor work Insurance frauds and their preventions is give information with notion insurance fraud, its root causes and its types. In detail is here insurance fraud from criminal site and its investigation on the Police Czech Republic level. Because financial loses are considerable for insurance company, the insurance companies change experiences with insurance frauds, they create databases about their clients, which had fraudulent actions, and guide common information campaign. Goal of this campaign is to give information to people about problems of insurance fraud. Each insurance company create its own preventive precaution, for example directive, own checking and inquisitorial teams, forensic audit, training of employees. Are introduced here concrete examples of insurance frauds in life, accident and travel insurance and in insurance of vehicles. Keywords insurance fraud, criminal act, insurance company, insurer, insured, indemnity (lump-sum settlement), insured loss

6 Obsah 1 Úvod 7 2 Pojistný podvod Příčiny pojistných podvodů Typy pojistných podvodů Pojistný podvod jako trestný čin Vyšetřování pojistného podvodu Typy trestných činů pojistného podvodu 12 3 Prevence a možnosti eliminace pojistných podvodů Historie prevence pojistných podvodů v ČR Preventivní činnost v boji proti pojistným podvodům Možnosti eliminace pojistných podvodů 24 4 Příklady pojistných podvodů Příklady pojistného podvodu v pojištění motorových vozidel Příklady pojistných podvodů v životním pojištění Příklady pojistného podvodu v úrazovém pojištění Konkrétní příklady pojistného podvodu v cestovním pojištění 30 5 Závěr 31 Soupis bibliografických citací 33 Seznam tabulek 36 Seznam grafů 36 Seznam použitých zkratek 37 Seznam příloh 38

7 1 Úvod Pojistné podvody jsou staré jako samotné pojišťovny. Trend zneužívání pojištění k vlastnímu obohacení je stále velice aktuální a trápí komerční pojišťovny na celém světě. Pojistné podvody zabírají širokou oblast pojišťovnictví, v podstatě lze říci, že s pojistným podvodem se můžeme setkat ve všech typech pojištění. Z tohoto důvodu se každá pojišťovna snaží s tímto problémem bojovat. V případě, že se některé z pojišťoven podaří odhalit nějaký nový způsob pojistného podvodu, tak se pojišťovny snaží, aby nedošlo k jeho zveřejnění v médiích. V případě zveřejnění by nastalo okamžité ukončení páchání tohoto podvodu ostatními pachateli. Ti by však vzápětí díky své rafinovanosti vymysleli jiný způsob, jak pojišťovnu připravit o její finanční prostředky. Cílem této bakalářské práce bude charakterizovat problematiku pojistného podvodu, jeho typy a vliv na hospodaření komerční pojišťovny. Další oblastí, kterou se bakalářská práce bude zabývat, jsou možnosti prevence a eliminace pojistných podvodů. Kapitola Pojistný podvod bude definovat pojistný podvod, příčiny jeho vzniku a jeho základní typy. Dále v ní bude uveden způsob vyšetřování pojistného podvodu jako trestného činu. V následující kapitole dojde ke shrnutí historie prevence proti pojistným podvodům. Budou zde však také uvedeny i současné způsoby prevence a možnosti eliminace, které provádí pojišťovny. Kapitola Příklady pojistných podvodů bude zaměřena na ukázky konkrétních pojistných podvodů, které se v poslední době odehrály na území České republiky. Součástí bakalářské práce bude také několik tabulek a grafů, které zachycují pojistné podvody v průběhu posledních několika let. Nebudou chybět ani vlastní komentáře autora bakalářské práce, které mají zhodnotit získané poznatky. Tyto komentáře budou od ostatního textu odlišeny kurzívou. 7

8 2 Pojistný podvod Pojistný podvod je trestným činem patřícím do kategorie majetkové kriminality. Jedná se o velmi nebezpečnou formu trestné činnosti hlavně kvůli své kvalifikovanosti a výskytu v oblasti obecné a hospodářské kriminality. Předmětem útoku je pojistitel neboli pojišťovna. Trestného činu pojistného podvodu se dopustí ten, kdo při sjednávání pojistné smlouvy nebo při uplatnění nároku na plnění z takové smlouvy uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, nebo kdo úmyslně vyvolá pojistnou událost, nebo kdo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje v úmyslu zvýšit vzniklou škodu. 2.1 Příčiny pojistných podvodů Příčiny pojistného podvodu spočívají především ve změně mentality směrem ke konzumnímu způsobu života. Ekonomická krize a nárůst nezaměstnanosti posilují názor, že pojišťovnictví, stejně jako další systémy rozdělující určité finanční prostředky, není nečestné napálit a okrást. Pojistný podvod je považován za druh ziskového sportu. [7] V každé zemi je podle životního stylu a kulturní úrovně obyvatel více běžný ten či onen typ pojistného podvodu. Jelikož se pojistná smlouva může týkat velkého množství různých situací, které jak z důvodů obchodních, tak i ekonomických nemohou být často předmětem systematické kontroly, naskýtá se nekonečná škála příležitostí k podvodům, a to během uzavírání smlouvy, v průběhu pojištění, resp. při eventuálním pojistném plnění. [6] Na základě sociologického výzkumu provedeného ve Velké Británii bylo zjištěno, že 48 % populace nevylučuje myšlenku svou pojišťovnu někdy v budoucnu podvést. Kvalifikované odhady expertů hovoří o v průměru 14 % podílu neodhalených pojistných podvodů na celkovém pojistném plnění v České republice. Ve světě je tento průměrný podíl 10 %. České pojišťovny odhadují, že 5-20 % pojistného plnění v jednotlivých odvětvích, což představuje minimálně 4 miliardy Kč, je vypláceno neoprávněně. 8

9 Každoročně nejvíce finančních ztrát způsobených pojistnými podvody přináší pojišťovnám pojišťění motorových vozidel, a to zhruba 80 %. [13] 2.2 Typy pojistných podvodů Pachateli pojistného podvodu jsou nejen jednotlivci, ale i organizované skupiny, které se dopouštějí podvodu při uzavírání pojistné smlouvy nebo při výplatě pojistného plnění. Nejrozšířenějším pojistným podvodem je z hlediska pachatele podvod, kdy běžný pojistník využije příležitosti, aby se obohatil. Tento typ podvodu se odhaluje velice těžko a je tudíž pro pojistitele nejnákladnější. Druhým typem pojistného podvodu je profesionální podvod, který páchají organizované skupiny a týká se převážně pojištění motorových vozidel. Pojistný podvod při uzavírání pojistné smlouvy je charakteristický zatajením skutečností důležitých pro ocenění rizika z obav před odmítnutím poskytnutí pojistné ochrany pojistitelem nebo za účelem získání výhodnějších podmínek, dále pak zatajením již existujících pojištění vztahujících se k témuž riziku z důvodu přípravy podmínek pro získání pojistného plnění od několika pojistitelů nebo uzavíráním pojistných smluv na neexistující majetek. Další možností je úmyslné stanovení vyšší hodnoty pojišťovaného majetku z důvodu obohacení se v případě náhodné nebo vyprovokované pojistné události. Při výplatě pojistného plnění dochází k pojistnému podvodu tehdy, když pojištěný záměrně způsobí událost, kterou nahlásí pojistiteli jako událost nahodilou, tedy pojistnou (úmyslná škoda), nebo nahlásí událost, ke které ve skutečnosti ani nedošlo (falešná deklarace). Dalším způsobem je, úmysl pojištěného vtěsnat pojistnou událost do rámce poskytnuté pojistné ochrany, nebo nahlásit vyšší škodu, než k jaké skutečně došlo, případně snaha o získání pojistného plnění za škody, jež pojistnou smlouvou nejsou kryty vůbec. [6] 2.3 Pojistný podvod jako trestný čin Pojistný podvod je jako trestný čin zakotven v právním řádu České republiky v 250a zákona č. 253/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a který nabyl účinnosti 1. ledna 1998 (viz příloha č. 1). 9

10 Pachatele trestného činu pojistného podvodu lze charakterizovat podle předmětu útoku. Obecně lze říci, že nemusí mít žádné intelektuální nebo jiné schopnosti. Může jím být kdokoliv, kdo má způsobilost k právním úkonům a je oprávněný uzavřít pojistnou smlouvu. Dalším předpokladem je, že pachatel musí vlastnit popř. mít v nájmu určitou věc, která je předmětem pojištění nebo učinit jednání nebo provozovat činnost, které jsou předmětem pojištění. Vlastnosti pachatele trestného činu podvodu musí naopak mít pachatel, který se dopouští pojistného podvodu u pojištění podnikatelů a průmyslu a úvěrového pojištění. Tito pachatelé musí být intelektuálně na výši, schopní navazovat kontakty, být znalí v problematice, výřeční, schopní improvizovat a přizpůsobit se situaci tak, aby přesvědčili osoby, které s nimi uzavírají pojistnou smlouvu, že nemají podvodné úmysly. [7] Vyšetřování pojistného podvodu Jestliže zaměstnanec pojišťovny při výkonu své pracovní činnosti nebo v souvislosti s touto pracovní činností získá podezření z páchání pojistného podvodu nebo jiného trestného činu v souvislosti s činností pojišťovny, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit určeným osobám v pojišťovně (oddělení forenzního auditu), které získané informace vyhodnotí a určí konkrétní postup pojišťovny pro prověření takového podezření. Po ukončení šetření stanoví toto oddělení závěry a doporučí další postup pojišťovny např. podá formou trestního oznámení podmět orgánům činným v trestním řízení k zahájení trestního stíhání, sníží nebo odmítne pojistné plnění, vypoví pojistnou smlouvu nebo od ní odstoupí. [25] Zjistí-li pojišťovna pokus o pojistný podvod, může na základě sjednaných pojistných podmínek pojistné plnění krátit nebo úplně odmítnout. Pro pojištěného nebo pojistníka, který záměrně uvedl nepravdivé údaje, to v praxi znamená, že nemusí dostat ani to, na co by měl za normálních okolností nárok. Podá-li pojišťovna trestní oznámení na Policii ČR, musí současně předložit veškeré podklady, které se týkají daného trestního oznámení (co bylo předmětem pojistné smlouvy, na základě jakých písemných dokladů byla pojistná smlouva uzavřena, kdo, kdy a prostřednictvím koho byla smlouva uzavřena, kdy, kde a kým byla pojistná událost 10

11 oznámena, na základě čeho pojistitel usoudil, že se jedná o pojistný podvod). Policie u předložených materiálů provede ohledání. Toto ohledání je provedeno na kriminalisticko-technických a expertizních pracovištích policie. Zaměřuje se zejména na to, zda nejsou předložené doklady padělány a nejsou na nich stopy po padělání, zda jsou vhodné k expertize ručního písma a zda předložené doklady byly vydány právnickou nebo fyzickou osobou uvedenou na těchto dokladech. K výslechu svědků přistupuje policie v případě organizované trestné činnosti nebo při ověřování pravosti některého z dokladů předložených při sjednání pojistné smlouvy. V ostatních případech se výslech svědků neprovádí z důvodu písemného sjednání pojistné smlouvy a hlášení pojistné události. Po vyhodnocení těchto úkonů dochází ke stanovení vyšetřovacích verzí: 1. Verze k trestnému činu Je nutné prověřit a zároveň získat důkazy o tom, zda se daný skutek opravdu stal, jakým způsobem byl spáchán a co ke spáchání tohoto skutku přispělo. 2. Verze k totožnosti pachatele K vytyčování verzí k totožnosti pachatele dochází pouze výjimečně, protože při sjednání pojistné smlouvy je vždy znám pojištěný (pachatel). 3. Verze k pobytu známého pachatele Pachatel trestného činu pojistného podvodu mění často místo svého pobytu. Vyšetřovatelé ve spolupráci s pracovníky kriminální služby vytyčují verze směřující k předpokládanému pobytu pachatele a k jeho možnému dalšímu pohybu. Najde-li policie pachatele, dochází k jeho předvedení a následnému výslechu, který musí být vždy velice pečlivě připraven, neboť na jeho základě by mělo dojít k objasnění skutečností týkajících se trestného činu pojistného podvodu (např. kdy se obviněný rozhodl spáchat trestný čin pojistného podvodu, jak se připravoval ke spáchání trestného činu pojistného podvodu, jaký byl zisk obviněného, zda se trestného činu pojistného podvodu účastnila ještě jiná osoba a jakým způsobem). Při vyšetřování může policie provést osobní a domovní prohlídku, ale pouze na základě nařízení, jehož důvody jsou taxativně vymezeny v ustanovení trestního řádu, nebo využít znaleckých expertiz (ručně psaného písma, grafických expertiz, expertizy z oboru účetnictví). Při vyšetřování trestného činu pojistného podvodu dochází k situaci, kdy nemůžeme jednoznačně říci, že byl spáchán trestný čin. V případě prokázání této trestné činnosti 11

12 a sdělení obvinění určité osobě se můžeme setkat s vyšetřovacími situacemi typickými pro trestný čin podvodu např. obviněný trestnou činnost přiznal nebo ji popírá, obviněný doznává jednání, popírá však úmysl uvést někoho v omyl, nebo využít omylu poškozeného popř. obviněný odmítá vypovídat. [6] Typy trestných činů pojistného podvodu Trestné činy pojistného podvodu můžeme rozdělit podle toho, zda předmětem útoku jsou pojistné smlouvy uzavřené v rámci životního nebo neživotního pojištění nebo podle osoby pachatele. V životním pojištění se můžeme setkat s pojistným podvodem nejčastěji v pojištění osob, důchodovém pojištění, úrazovém pojištění, pojišťění léčebných výloh, pojištění příjmů v době pracovní neschopnosti. V neživotním pojištění se můžeme setkat s pojistným podvodem nejčastěji v pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, pojištění domácnosti, pojištění staveb, havarijním pojištění motorových vozidel, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání, pojištění podnikatelů, úvěrové pojištění. Praktické aspekty vyšetřování pojistných podvodů Pojistné podvody lze tedy konkrétněji rozdělit v závislosti na produktu, kterého se týkají, a to na: A. Pojistný podvod v pojištění domácnosti a v pojištění budov občanů Pracovníci pojišťoven, od kterých lze čerpat operativní informace o podvodném jednání, vědí, že sporné pojistné události se mohou týkat jak nemovitého majetku (budov), tak majetku, který je předmětem pojištění domácnosti. Při posuzování těchto škod se nesmí nechat zmást sociálním postavením toho, kdo uplatňuje nárok na náhradu škody. Příkladem indikátoru pojistného podvodu může být i to, že pojištění bylo sjednáno s minimem výluk, že jsou pojišťovány staré a nemoderní předměty, pojištěný se vyhýbá kontaktu s pracovníky 12

13 pojišťovny, vzniklá škoda je neslučitelná s okolnostmi, které ji doprovázejí tzn. nemohla tak proběhnout. B. Pojistný podvod v pojištění podnikatelů (obchodního majetku) Potencionální pojistné podvody signalizuje vysoký škodní průběh v pojištění podnikatele. Identifikace pojistného podvodu může být provedena v kterékoliv fázi šetření pojistné události. Dále uvedené příklady indikátorů umožňují pracovníkům pojišťovny vzniklou škodu správně kvalifikovat jako spornou událost a následně z nich vyvodit příslušné kroky k odhalení trestného činu pojistného podvodu. Za indikátor můžeme považovat například špatný stav provozovny nebo zařízení, omezení provozu společnosti ztráta odbytu, chybějící dokumentace, nepostačující nebo naopak přemíra dokumentace k odcizenému zboží, neexistence řádného bezpečnostního zařízení, velké dluhy nebo problémy s tokem peněz. C. Pojistné podvody v úrazovém pojištění, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, pojištění denní podpory v nemoci, pojištění pobytu v nemocnici K identifikaci pojistného podvodu může dojít v jakékoliv fázi řešení pojistné události. Zjištěné podvodné jednání může mít formu izolované události nebo může být součástí celého řetězce. Za indikátory můžeme považovat například nedávný nárůst pojistných částek, plnění a náhrady jsou v rozporu se zaměstnáním, neslučitelnost poranění s daným popisem, spornou zdravotnickou dokumentaci nebo časté změny pojistitele. D. Pojistný podvod v cestovním pojištění U cestovního pojištění se jedná o komplexní smlouvu, která sdružuje více garancí z odlišných pojistných produktů, proto jsou zde různé typy indikátorů pojistného podvodu např. z pojistné smlouvy (datum cesty je v rozporu s dobou platnosti pojistky), zdravotní indikátory (asistenční služba nebyla kontaktována v době zranění nebo onemocnění), zrušení zájezdu (podezřelé storno poplatky za zrušení zájezdu), odcizení zavazadel (váha nahlášených zavazadel nekoresponduje s váhou uvedenou na přepravních dokladech) apod. E. Pojistný podvod v pojištění motorových vozidel (havarijní pojištění) U havarijního pojištění je veliké množství identifikátorů, které umožňují pracovníkům pojišťovny, aby byla sporná pojistná událost rozeznána. Identifikace potenciálního pojistného podvodu se může uskutečnit v jakékoliv fázi řešení pojistné události. Jako příklad identifikátoru může být uvedena neúplná nebo sporná dokumentace o vozidle, propadlá technická prohlídka nebo v blízké době vyprší její platnost, dále pak rozporné místo škody, sporné užití vozidla v době pojistné události nebo vniknutí do vozidla v rozporu s uvedenými okolnostmi. [6] 13

14 V tabulce č. 1 jsou pro názornost ukázány jednotlivé typy pojistných podvodů za rok 2005 vyhodnocené pojišťovnou Kooperativa. Jak je patrné z této tabulky, skončí jedna část z takto odhalených pojistných podvodů trestním oznámením pojišťovny na Policii ČR a druhá část odmítnutím zaplacení pojistného plnění z důvodu porušení pojistných podmínek, nezdokumentování škody nebo včasného nenahlášení škody. Tabulka č. 1: Statistický přehled šetřených pojistných případů za rok 2005, které vyhodnotila Kooperativa, pojišťovna, a.s. Typ pojistného podvodu Odcizená vozidla Havarovaná vozidla Povinné ručení Šetřeno celkem Celkem Z toho úspěšně Ukončeno případů Náklady Chráněná Zachráněná na Trestní hodnota hodnota oznámení v tis.kč v tis.kč šetření CELKEM v tis.kč Vloupání Požáry Ostatní živel Úrazy Ostatní škody Celkem Pramen: Kooperativa, pojišťovna, a.s. Statistický přehled šetřených pojistných případů za rok 2005 [28] Vedle rozdělení podle předmětu útoku, lze pojistný podvod rozdělit podle osoby pachatele na vnější pojistný podvod a vnitřní pojistný podvod. Vnější pojistný podvod - pachatelem je pojištěný (osoba, která je pojištěná v pojistné smlouvě nebo osoba, jejíž majetek je pojištěn) nebo osoba (pojistník), která uzavřela s pojistitelem (pojišťovnou) pojistnou smlouvu. Pachatel v tomto případě většinou nemá žádné spolupachatele mezi zaměstnanci pojišťovny. Uvádí pojišťovnu 14

15 v omyl nebo využívá omylu při sjednávání pojistné smlouvy, nebo při uplatňování nároku na pojistné plnění (podvodné jednání). Vnitřní pojistný podvod - pachatelem je zaměstnanec pojišťovny, který však má obvykle za spolupachatele pojištěného nebo pojistníka. Pachatel zná dobře činnost pojišťovny a při sjednání pojistné smlouvy nebo při uplatňování nároku na pojistné plnění využívá různých nedokonalostí daného pojistného produktu. [6] Zejména se jedná o pachatele z řad likvidátorů pojistných událostí. Likvidátor plnění z pojistné události úmyslně nadhodnotí např. nedokonalé nafocení předmětu pojištění, záměrná záměna fotografií, totální škoda versus náhrada za opravu. Zmíněná nedokonalost pojistného podvodu je důsledkem snahy pojišťovny o zacelení mezery na trhu s pojištěním. Každá pojišťovna se v rámci sestavení svého produktu snaží o zohlednění rizika, na které produkt sestavuje (ekonomický pohled, zaplnění mezery na trhu s pojištěním a cílovou skupinu, pro kterou je produkt připraven). V rámci konkurenčního boje se snaží o zajištění určitého benefitu k danému produktu, který je nabízen na trhu, úprav a zmírnění pravidel výluk ve prospěch klienta. Tímto vznikají nedokonalosti na pojistných produktech, které může pachatel trestné činnosti využít. Jako příklad může být uvedeno tzv. pojištění Autoživel, což znamená živelní pojištění zdarma k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Tento druh pojištění nabízí Kooperativa, pojišťovna, a.s., aby získala na pojistném trhu větší podíl v tomto pojištění. Živelní rizika, která jsou v tomto pojištění vyjmenována, mohou způsobit snahu určitých osob nebo skupin osob o uplatnění škody, která byla způsobena v dřívějším období nebo nemá žádný charakter živelní škody. Ve skutečnosti to následně vypadá tak, že pachatel vyčká potřebných klimatickým podmínek (např. kroupy, nebo pád větve ze stromu v důsledku větru) a uplatní škodu na vozidle, která vznikla například poškozením při nehodě nebo vlivem hry dětí, psa, či jiným způsobem. Jelikož uvedené jednání se těžko dokazuje, může být tato skutečnost považována za nedokonalost pojistného produktu. 15

16 3 Prevence a možnosti eliminace pojistných podvodů Pojistný podvod způsobuje pojišťovnám a jejich klientům na celém světě obrovské finanční ztráty (viz graf č. 1 a 2). Kvalifikované odhady expertů hovoří o v průměru 10 % podílu neodhalených pojistných podvodů na celkovém vyplaceném pojistném plnění v evropském měřítku. Nejvíce finančních ztrát způsobuje pojistný podvod v oblasti pojištění motorových vozidel. Odhad celkových ztrát pojišťoven způsobených pojistným podvodem jen u havarijního pojištění motorových vozidel činil v ČR v letech celkem kolem 6 miliard Kč. Problematičtější jsou v tomto směru individuálně dovezená vozidla, jejichž pojištění vykazuje vyšší škodní průběh než v případě vozidel zakoupených na tuzemském trhu. Pro pojišťovnu z toho vyplývá, že vyplatí na pojistném plnění více než vybere na pojistném. Finanční ztráty negativně ovlivňují hospodářské výsledky pojistitelů a ve svém důsledku mají vliv i na stanovení výše pojistného u nabízených produktů. Přehled finančních ztrát v ČR za posledních šest let ukazuje graf č. 1. Graf č. 1: Přehled finančních ztrát v ČR za posledních šest let Škoda v mil. Kč Rok Škoda v mil. Kč Pramen: Policejní prezídium ČR Statistické výkazy trestního řízení za roky [26] Údaje uvedené v grafu zobrazují pouze prokázané finanční ztráty. Skutečná výše škod je nepochybně výrazně vyšší. 16

17 Přehled finančních ztrát za rok 2005 dle krajů ČR zobrazuje graf č. 2. Graf č. 2: Finanční ztráty v jednotlivých krajích ČR v roce Škody v mil. Kč Jihočeský Jihomoravský Praha Středočeský Kraje Severočeský Severomoravský Východočeský Západočeský Škody v mil. Kč Pramen: Policejní prezídium ČR Statistický výkaz trestního řízení za rok 2005 [26] Různé finanční ztráty v jednotlivých krajích jsou způsobeny různými podmínkami pro vznik pojistného podvodu (např. Praha je hlavní město ČR, ve kterém se soustřeďuje hodně lidí s pochybnou existencí, Severočeský a Východočeský kraj má hranice s Polskem, přes které jsou odvážena kradená vozidla z pojistných podvodů do zahraničí apod.). Vzhledem k objemu ztrát způsobených pojistnými podvody je třeba vyvíjet snahu o jejich eliminaci. Jednotlivé pojišťovny i jejich sdružení na národní i nadnárodní úrovní proto s pojistným podvodem svádějí trvalý zápas. Česká asociace pojišťoven (ČAP) věnuje boji proti pojistnému podvodu trvalou pozornost již od svého založení v roce V rámci asociace se pojistnému podvodu trvale věnuje jeden z jejich výkonných orgánů, a to Sekce pro prevenci pojistného podvodu. Ve své odborné působnosti se zaměřuje na otázky prevence a represe pojistného podvodu ve všech odvětvích pojištění, zpracovává připomínky k souvisejícím právním předpisům, připravuje metodická doporučení pro členy ČAP, zabezpečuje výměnu zkušeností získaných v rámci členských pojišťoven i se zahraničními pojistnými trhy a organizuje spolupráci se specializovanými orgány těchto trhů 17

18 a ve spolupráci se sekcí public relations se podílí na preventivních akcích ve vztahu k veřejnosti. ČAP zpracovala interní metodickou příručku pro prevenci, vyšetřování a indikaci pojistných podvodů. Indikátory napomáhají při zvyšování účinnosti práce všech, kteří se předmětnou agendou v pojišťovnách zabývají. [7] 3.1 Historie prevence pojistných podvodů v ČR Historie prevence pojistných podvodů v České republice lze rozdělit do pěti etap, jejichž počátek se datuje do poloviny minulé dekády. První etapa začala , kdy na výzvu Evropského pojišťovacího výboru (CEA) a hlasů v českém pojišťovnictví došlo k zřízení dočasné pracovní skupiny řešící pojistný podvod v rámci legislativní sekce ČAP. Tato etapa byla zaměřena na získávání odborných materiálů o pojistném podvodu. Na nadnárodní úrovni, kde ČR reprezentovaly orgány ČAP, se podařilo získat od některých zemí základní podklady o problematice pojistného podvodu a zároveň navázat kontakty se zahraničními subjekty. Počátek druhé etapy je vymezen únorem 1997, kdy vznikla Stálá pracovní skupina pro prevenci podvodu. Cílem této etapy bylo vymezení skutkové podstaty trestného činu pojistného podvodu. Dále probíhaly první pokusy o vytvoření informačního systému České asociace pojišťoven, které se bohužel nepodařilo v této době zavést do praxe. Nabytím účinnosti zákona č. 253/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, dne byla zahájena třetí etapa řešení pojistných podvodů. Česká asociace pojišťoven vydala v říjnu 1998 Příručku pro prevenci, vyšetřování a indikaci pojistných podvodů, která byla vrcholem této etapy. V důsledku pochopení nutnosti boje s pojistným podvodem byly ustanoveny granty pro prevenci a represi pojistných podvodů a vytvořeny speciální útvary, které se zaměřovaly na danou problematiku. Připravoval se vládní návrh nového zákona o pojišťovnictví, který měl řešit otázku mlčenlivosti. Čtvrtá etapa byla vymezena datem , kdy nabyl účinnosti zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. Brzy se však ukázalo, že text zákona upravující problematiku mlčenlivosti je pro potřeby pojišťovací praxe nevyhovující. Jedním z problémů, které zákon přinesl bylo sousloví podvodné jednání. Za podvodné jednání bylo považováno 18

19 pouze pravomocné rozhodnutí orgánů činných v trestním, občansko právním či jiném řízení týkající se podvodu. Dalším problémem byla možnost vzájemné informovanosti o osobních údajích omezená pouze na pojistníky a pojištěné. V úvahu nebyly brány leasingové společnosti, u nichž je pojistníkem a pojištěným právě leasingová společnost a nájemce, který se dopustil pojistného podvodu, není na základě těchto smluv v právním vztahu s pojišťovnou. V druhé polovině roku 2001 se Stálá pracovní skupina pro prevenci podvodu zaměřila na legislativní problémy jako např. ustanovení o možnosti odmítnutí plnění a vztah k výměně informací mezi pojišťovnami (mlčenlivost a zákon o ochraně osobních údajů). V této době došlo k významnému posunu názorů na důležitost a aktuální potřebu informačního systému pojišťoven. V dubnu 2001 konstatovalo prezidium České asociace pojišťoven jako nejdůležitější úkol vytvoření databáze klientů, kteří měli podvodné jednání, byli dlužníky nebo jsou vícenásobně pojištěni. Pro praktické potřeby pojišťoven byly vypracovány vzorové teze pro zpracování vnitřních směrnic pojišťoven v oblasti organizace boje s pojistným podvodem a metodika Kritéria pro kvalifikovaný odhad nákladů podvodných jednání na předepsaném pojistném a pojistném plnění. Počátek páté etapy lze vymezit nabytím účinnosti zákona č. 126/2002 Sb. (novela zákona o pojišťovnictví a dalších právních předpisech). Tímto zákonem došlo k dalšímu zkvalitnění legislativních podmínek pro prevenci a odhalování pojistných podvodů. Vzájemná informovanost už není vázána pouze na pojistníky a pojištěné, kteří se dopustili podvodného jednání, ale zaměřuje se na pojištění fyzických a právnických osob při šetření nutném k zjištění povinnosti pojišťovny plnit. [7] 3.2 Preventivní činnost v boji proti pojistným podvodům Prevence pojistných podvodů by měla spočívat zejména v posílení kontroly při uzavírání smluv a při likvidaci pojistných událostí. Zároveň by pojistitelé neměli uvádět na trh příliš zneužitelné produkty, které v případě pojistné události přinesou pojištěnému obohacení, které je pro něj v případě finančních potíží velikým lákadlem. Dále by měly být podněcovány věcné formy pojistného plnění např. zaplacení přímých nákladů na opravy v pověřené dílně. 19

20 Součástí preventivní činnosti pojišťoven proti pojistným podvodům je forenzní audit, který má nezávislé postavení s kompetencemi prověřovat aktivity spojené s činností pojišťovny. Jedná se o nezávislou a objektivní vyšetřovací činnost (vyšetřování podezření z pojistných podvodů, nebo jiné trestné činnosti páchané ze strany klientů, obchodních partnerů, zaměstnanců i jiných osob v souvislosti s činností pojišťovny). [25] Další součástí preventivní činnosti pojišťovny je školení vlastních zaměstnanců tak, aby i oni dokázali rozpoznat jednání pojištěného nebo pojistníka, které signalizuje, že by se mohlo jednat o pojistný podvod. K rozpoznání tohoto záměru slouží indikátory - faktory (údaje, profily) pojistné události, které signalizují, že pojistná událost může být podvodná. Naznačují, zda se jedná o pojistný podvod formou izolované události nebo zda je tento podvod součástí celého řetězce pojistných podvodů. Identifikace potencionálního pojistného podvodu se objevuje v jakékoliv fázi pojistné události a existuje mnoho indikátorů, které umožňují, aby pojistná událost byla označena za spornou. Indikátory dělíme podle jejich vztahu k pojistné smlouvě a pojištěnému nebo pojistníkovi. V průběhu pojištění se můžeme setkat s některým z následujících indikátorů pojistného podvodu, které mají vazbu na konkrétní druh pojištění: - několik škod během krátkého období, - absence pojistné historie a minulých pojištění, - přerušení pojištění, - časté změny pojistitelů, - zatajení dřívějších postihů, - zatajení škodního průběhu. Jakákoliv neobvyklá nebo krajní chování a postoj mohou v sobě zahrnovat pokus o pojistný podvod. Tím může být cokoliv od vyhýbavého nebo nepřátelského přístupu až k chování přátelskému nebo přespříliš kooperativnímu, jako je například: - pozdní placení pojistného nebo neplacení pojistného, - tlak na rychlou výplatu pojistného plnění v hotovosti a nikoli převodem na účet, - neobvyklá informovanost o rozsahu pojistného krytí a vzniku škod. Další indikátory, které mohou naznačovat, že se jedná o pojistný podvod, jsou spojeny s dokladovanými dokumenty při uzavírání pojistné smlouvy nebo při uplatňování nároku 20

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

PREVENCE A OCHRANA PROTI POJISTNÉMU PODVODU POJIŠŤOVNOU

PREVENCE A OCHRANA PROTI POJISTNÉMU PODVODU POJIŠŤOVNOU PREVENCE A OCHRANA PROTI POJISTNÉMU PODVODU POJIŠŤOVNOU Marcela Rybyšarová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomiky a managementu Abstract: Increasing of the number of insurance

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Výzkumný projekt

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Výzkumný projekt VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Výzkumný projekt Nové postupy a metody finančního šetření, zajišťování majetku a identifikace legalizace výnosů z trestné činnosti Metodika finančního šetření Bratislav

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Trestná činnost související s pojištěním a náhrada škody. Seminář pro Justiční akademii SR

Trestná činnost související s pojištěním a náhrada škody. Seminář pro Justiční akademii SR Trestná činnost související s pojištěním a náhrada škody Seminář pro Justiční akademii SR Omšenie dne 19. 5. 2015 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky 1 Pojistný podvod Osnova Některé jiné

Více

Pojištění a pojistné podvody

Pojištění a pojistné podvody ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN (ČAP) SEKCE POJISTNÉHO PODVODU (SPP) 2007 Pojištění a pojistné podvody Česká asociace pojišťoven (ČAP) http://www.cap.cz je zájmovým sdružením 26 komerčních pojišťoven, které

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

Charakteristika pojistných podvodů

Charakteristika pojistných podvodů Charakteristika pojistných podvodů doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. Podvod je jedním z druhů trestných činů patřících do kategorie majetkové kriminality. Podvody jsou považovány za velmi nebezpečnou formu

Více

IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o. Manuál postupu při vzniku pojistné události na majetku

IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o. Manuál postupu při vzniku pojistné události na majetku IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o. Manuál postupu při vzniku pojistné události na majetku Datum: duben 2013 Obsah 1. Kontakty 3 2. Základní informace 4 2.1. Oznámení vzniku škody společnosti RESPECT 4 2.2.

Více

CHARAKTERISTIKA POJISTNÝCH PODVODŮ

CHARAKTERISTIKA POJISTNÝCH PODVODŮ Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. CHARAKTERISTIKA POJISTNÝCH PODVODŮ Příspěvek XV. mezinárodní konference soudních znalců Brno, leden 2006. Podvod je jedním z druhů trestných činů patřících do kategorie majetkové

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ OBČANSKÝCH RIZIK PFO Metodické listy pro I.semestr 1. Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění.

Více

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb.

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Zákon 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO) a řízení proti nim Cílem tohoto zákona, který vstoupil v České republice v účinnost dnem

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Trestněprávní limity výkonu účetní profese Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Problémové okruhy Jaké jsou limity zveřejňování nepravdivých účetních informací

Více

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění osob"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění osob Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Životní pojištění I. Cíl: seznámit posluchače s životním pojištěním jako druhem pojištěním Tento tématický celek

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Pojištění osob Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_13 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra Kozáková

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Prvky protikorupčních strategií ve veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle přednášky Představit vám sebe a KPMG Představit téma protikorupčních strategií Přiblížit

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE *

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE * METODICKÝ POKYN Věc: Číselná řada: 8/2010 Ukončení pojistné smlouvy odstoupením, z důvodu absolutní neplatnosti a odmítnutím plnit Ruší se interní předpis č.: -- Odborný garant: Bc. Naďa Matějovská Datum

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Usnesení č. 116/4202 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 116/4202 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 116/4202 Příloha č. 1 Strana 1 Podmínky výběrového řízení na pojišťovací makléřskou společnost Moravskoslezského kraje (Na výběrové řízení se nevztahuje zákon č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách!)

Více

Současná aplikace tuzemského platebního styku

Současná aplikace tuzemského platebního styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo, člen katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 1 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Úvod 1. Zhodnocení legislativního

Více

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu MPSV poř. č. 5 I. Název legislativního úkolu návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

předmětu ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ

předmětu ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Zákonné pojištění úvod do problematiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit posluchače se

Více

I. Úvodní ustanovení. Pravidla pro výměnu kupónu

I. Úvodní ustanovení. Pravidla pro výměnu kupónu Metodický pokyn k provádění výměn dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku za obecné užívání zpoplatněných pozemních komunikací v ČR I. Úvodní ustanovení Předmětem Metodického pokynu

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor Datum 15. 9. 2013 Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze,

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ OBSAH Předmluva 12 Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ 1 Několik poznámek k pojmu protiprávní jednání 17 1.1 Obecně k pojmům jednání, protiprávnosť, bezpráví a protiprávní jednání 17 1.2 Právo,

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SLUŽEB OPERATIVNÍ LEASING I. Název a stručný popis zakázky: Dodávka služeb operativní leasing na devíti

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při práci ve výškách... 1.1 Vymezení základních pojmů použitých v této

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Aktuální změny právního prostředí provozování pojišťovací činnosti v České republice, v zemích evropského hospodářského

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanovení 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: ZPRACOVÁNÍ

Více

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Český svaz tělesné výchovy a Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřely novou smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Po loňském jednání o možném dodatku

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100)

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Toto doplňkové připojištění se řídí příslušnými 1. Odchylně od ustanovení čl. 8, odst. 8.4, ZPP Z 2010/03 a v souladu s čl. 8, odst. 8.24, písm. a) ZPP Z

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

WORKSHOP = DÍLNA. Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty

WORKSHOP = DÍLNA. Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty WORKSHOP = DÍLNA Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty 1 Následná veřejnosprávní kontrola, nahrazující funkci interního auditu Odbor interního auditu a kontroly

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Předmětem pojištění je vznik odpovědnosti pojištěného/povinnost pojištěného nahradit (+spolupojištěné osoby) za škodu/ újmu za kterou odpovídá dle právní předpisů

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_415 Jméno autora: Třída/ročník: Ing. Soňa Hanáková

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více