Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října ,- Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2015 5,- Kč"

Transkript

1 Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října ,- Kč EDITORIAL Vážení a milí spoluobčané. Otřesen několikanásobnou vraždou, spáchanou psychicky narušeným mužem v Uherském Brodě, děkuji Bohu za problémy, které musíme řešit v naší obci. Jistě není nic příjemného, když si občané stěžují, že nejsou včas a dobře ohrnuté chodníky, nebo je rozbitá cesta. Taky se těžce obhajují některá rozhodnutí o umístění dodatkových tabulek dopravního značení, a ještě hůře některá politická rozhodnutí. Ať se totiž člověk rozhodne jakkoli, vždy se ozvou především ti lidé, kteří by se sami rozhodli jinak a mají jiný názor na věc. Tomu však nelze zabránit. Co člověk, to názor. A ještě ke všemu nikdo nejsme dopsaná kniha a máme tudíž právo své názory měnit, což také vlivem různých okolností občas činíme. (Někdy ke škodě, jindy ku prospěchu věci.) Od nepaměti ustálené zlaté pravidlo pro mezilidské vztahy zní: Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Snažím se ho držet, ale ne vždy se mi to daří. Naštěstí se z těchto pochybení nestřílí K tomu, aby se ani v budoucnu v naší obci nestřílelo, ale abychom spolu naopak žili v klidu a pokoji by snad mohlo přispět i zapojení se do soutěže Vesnice roku. Dovoluji si vás všechny tímto poprosit o aktivní účast na přípravách presentace naší obce v této prestižní soutěži. Začínáme schůzkou v KD Zašová! Jiljí Kubrický Zprávy z obce Výpis usnesení ze zápisu ze 4. schůze Rady obce Zašová, konané dne 9. února Rada obce schválila program 3. zasedání Zastupitelstva obce Zašová Rada obce vzala na vědomí pohledávky po lhůtě splatnosti k Rada obce schválila zprávu o výsledku inventarizace obce Zašová k Rada obce schválila změny smluv u zákonného pojištění s pojišťovnou AXA, u havarijního pojištění s pojišťovnou Kooperativa, u zákonného a havarijního pojištění s Českou pojišťovnou a pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele s Českou pojišťovnou z důvodu připojištění vozidla Škoda Octavia a Škoda Fabia, které se budou využívat pro Senior taxi Rada obce schválila žádost příspěvkové organizace ZŠ Zašová o přesun finančních prostředků ve výši ,56 Kč z rezervního do investičního fondu Rada obce schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ Zašová pro rok Rada obce schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace MŠ Zašová pro rok Rada obce stanovila výši připojovacího poplatku TKR na zdravotním středisku v Zašové na 1000,- Kč/přípojku Rada obce schválila žádost TJ Veselá o zapůjčení staré zvukové aparatury na den V tomto termínu bude TJ Veselá pořádat lyžařské závody na vleku ve Veselé Rada obce schválila smlouvu o zajištění divadelního představení uzavřenou mezi Obcí Zašová a divadelním spolkem Chaos. Jedná se o divadelní představení TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH ANEB JE TO V PYTLI!, které bude odehráno ve dnech 19. a 20. února Rada obce schválila licenční smlouvu s OSA na zaplacení autorských práv na reprodukovanou hudbu na Štěpánské zábavě Rada obce schválila žádost MCC o povolení tréninků a organizovaných tréninků v roce 2015 ve Skále, v souladu s platnou smlouvou Rada obce neschválila připojení naší obce k akci Vlajka pro Tibet Rada obce doporučuje jednat s ŘSD o osazení značky zákaz předjíždění a snížení rychlosti na silnici I/35 v úseku křižovatky do Veselé a na starou cestu do Zašové Rada obce schválila uzavření nové nájemní smlouvy pro byt č. 1 v domě č. p. 42 Zašová Rada obce schválila restaurátora Allana Doupala pro Restaurování centrálního kříže na obecním hřbitově a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo Rada obce schválila uzavření Smlouvy o založení práva provést stavbu na cizím pozemku mezi Obcí Zašová, se sídlem v Zašové č. p. 36 a paní... na vybudování chodníku pro pěší na pozemku parc. č. 1187/4 v k. ú. Zašová Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu pozemků mezi Obcí Zašová, se sídlem v Zašové č. p. 36 a Valašským ZOD, družstvem, se sídlem v Zašové č. p. 622, na pronájem obecních pozemků parc. č. 608/10, 608/37, 608/40, 613/7, 619, 626, 627, 628, 910/2, 912 a část parc. č. 608/1 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí Rada obce schválila uzavření Smlouvy o nájmu pozemku mezi Obcí Zašová, se sídlem v Zašové č. p. 36 a Mysliveckým sdružením Vichury Veselá, o.s., se sídlem v Hrachovci 240, na pronájem části parcely č. 608/1 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí Rada obce schválila smlouvu uzavřenou mezi Obcí Zašová a firmou Cobbler s. r. o., Zašová č. p. 633, na opravu odvodnění ve Veselé nad parc. č. 783/3. Cena díla je ,- Kč bez DPH Rada obce neschválila nové znění Organizačního řádu Rada obce jmenovala pana Pavla Nováka členem Školské

2 2 Zašovské noviny 3/2015 rady při Základní škole Zašová. Za Radu obce Zašová: Jiljí Kubrický starosta obce Psí extrementy Ing. Anna Mikošková místostarostka obce Vážení spoluobčané, žádáme všechny majitele psů venčící své oblíbence na veřejných prostranstvích, aby brali ohled na své spoluobčany a dodržovali elementární zásady hygieny a uklízeli po svých pejscích exkrementy. Znečištění veřejných prostranství psími exkrementy je problémem řady měst a obcí a naše obec není výjimkou. Přímo úměrně tomu jak ustupuje sněhová pokrývka, naopak vystupuje spousta psích výkalů. Není to dobrá vizitka jak majitelů psů, tak obce. Povinnost uklízet psí exkrementy přitom plyne z platného znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství, kde se v článku 3 odst. 4 uvádí: V případě znečistění veřejného prostranství exkrementy je osoba doprovázející psa povinna toto znečistění neprodleně odstranit. Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat jako přestupek (podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů) a může být uložena pokuta až do výše 1000,- Kč. Ing. Gabriela Kociánová Vesnice roku Vážení spoluobčané, každoročně je v rámci Programu obnovy venkova vyhlašovaná soutěž Vesnice roku. V loňském roce se vesnicí roku ve Zlínském kraji i v republice stala obec Kateřinice. I Zašová má s touto soutěží zkušenosti, v roce 2000 se nám podařilo získat bílou stuhu, v roce 2006 a 2008 diplomy za rozvoj obce a v roce 2010 modrou stuhu. Každá stuha označuje určitou oblast, ve které je vesnice hodnocena. Zlatá stuha znamená vítězství v krajském kole, Modrá je za společenský život, Bílá za činnost mládeže, Zelená za péči o zeleň a životní prostředí, Oranžová za spolupráci obce a zemědělského subjektu, Cena naděje pro živý venkov je za místní spolkový život a Zlatá cihla je ocenění příkladných staveb. Vítězství s sebou přináší nejen rozsáhlou propagaci obce, ale i finanční ohodnocení. Máme zájem Zašovou přihlásit do Vesnice roku i v letošním roce. Zašová má co nabídnout a ukázat - opravené domy, nový kulturní dům, upravená veřejná prostranství. Ale podstatou této soutěže nejsou ani tak hmotné statky jako především vztahy mezi lidmi. Musí být vidět, že obec žije, a z chování lidí cítit, že mají zájem o obecní dění, že jsou ochotni obci věnovat svůj čas při různých kulturních a společenských akcích, ale např. i při úklidu prostoru před svým domem. V Zašové to tak opravdu funguje, jenom to všichni bereme jako jakousi samozřejmost a neumíme to vyzdvihnout a zdůraznit. Proto bychom chtěli ve spolupráci s Vámi připravit dokonalou prezentaci naší obce, vřelé přivítání hodnotící komise, aby bylo vidět, že jsme opravdu obec, ve které lidé žijí rádi, mají o ni zájem a jsou patrioti. Na přípravu prezentace je poměrně málo času. Chtěli bychom začít tím, že bychom zájemce o pomoc s organizací Vesnice roku, chtěli seznámili se základním schématem a pracovními materiály na schůzce ve středu v hodin v sále kulturního domu v Zašové. Uvítáme spolky i občany samotné, jsou pozvaní zastupitelé. Vnímám tuto schůzku jako jakousi možnost usmíření mezi spolky i mezi občany, protože všichni bychom měli mít jedno společné, a to je ukázat, že Zašová je nádherná a je naše. Přijďte mezi nás. Ing. Anna Mikošková Změna zimního času na letní Upozorňujeme občany, že se v neděli mění zimní čas na letní. (ve 2.00 hod. se posouvá čas na 3.00 hod.). Budeme tedy spát o 1 hodinu MÉNĚ. Z naší ZŠ Výsledky recitační soutěže 2. stupně Recitační soutěž patří již řadu let mezi tradiční akce naší školy. Každoročně začíná naše klání začátkem 2. pololetí, kterému předchází více či méně pečlivý výběr básniček a textů a nácvik recitace. Porota měla možnost vyslechnout si básně i úryvky prózy, naši soutěžící si vybrali kratší básně i náročnější texty. Nervozitu a trému účinkující nakonec překonali a soutěž proběhla bez problémů. A kdo stanul na stupních vítězů? III. kategorie (třída 6. a 7. ) 1. M. Svozilová (6.), S. Křenková (6.) 2. M. Procházková (6.), V. Polášková (7.) 3. K. Špůrková (6.), B. Balášová (6.) 4. J. Crofts (6.), M. Macháčková(7.) IV. kategorie (třída 8. a 9.) 1. M. Maliňáková (8.) 2. K. Tarabová (9. B) 3. M. Nepalová (9. A) 4. F. Borovička (9. A) 5. N. Lušovjanová (9. B) Do okrskového kola, které se uskuteční v Domě dětí a mládeže ve Valašském Meziříčí, postupují tito žáci: M. Svozilová, S. Křenková, M. Maliňáková a K. Tarabová. Gratulujeme vítězům a chválíme všechny zúčastněné. Věra Zvoníčková FARNOST ZAŠOVÁ Tříkrálová sbírka 2015 Tak jako každoročně, i letos se 10. ledna uskutečnila Tříkrálová sbírka. Děkujeme všem, kteří se do této sbírky jakýmkoliv způsobem zapojili. Dárcům za jejich štědrost a ochotu otevřít dveře svých domácností tříkrálovým koledníkům; koordinátorům, vedoucím skupinek a koledníkům, kteří pomohli Tříkrálovou sbírku zrealizovat. V mikroregionu Rožnovsko a okolních obcích se v le-

3 Zašovské noviny 3/2015 tošním roce vybralo Kč, což je o Kč více než v roce Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v Charitě Valašské Meziříčí je ,-Kč, což je o ,-Kč více než v roce Výtěžek Tříkrálové sbírky Charita Valašské Meziříčí využije na tyto projekty: 1. Nákup osobního automobilu pro Charitní pečovatelskou a Ošetřovatelskou službu Rožnov pod Radhoštěm a okolí. 2. Vybavení multismyslové místnosti pro klienty Centra denních služeb pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm. 3. Dovybavení kompenzačními pomůckami pro Charitní pečovatelskou službu Kelč. 4. Dovybavení Charitního domova pokojného stáří Valašská Bystřice. 5. Nákup osobního automobilu pro Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve Valašském Meziříčí a okolí. 6. Přímá finanční pomoc sociálně potřebným lidem v regionu působnosti Charity Valašské Meziříčí. Za Charitu Valašské Meziříčí Jan Lušovský Po sérii kvalitních turnajů jsme naše borce přihlásili do Rožnovského halového mini cupu, který obsahoval čtyři turnaje obsazené okolními spolky. Zašová i přesto, že nenasadila na všechny turnaje zkušenější borce, dokázala zabojovat a po dvou druhých, jednom třetím a závěrečném prvním místě skončila nakonec celkově druhá. Tímto klukům moc děkujeme a těšíme se na další fotbalové výsledky. Tomáš Golasovský Fotbalový víkend mladší přípravky 21. a V sobotu 21. února navštívili fotbalisté mladší přípravky halový turnaj v Olomouci, kde porovnali své síly s týmy Sigmy Olomouc, Baníku Ostrava, Zbrojovky Brno atd. jelikož se jelo na turnaj ročníku 2006, čekali jsme tvrdé porážky od těchto kvalitních týmů. Tým Zašové však předvedl výborný výkon, a i přesto, že byli kluci ročníkově o rok i dva mladší, dokázali vyrovnanou technickou hru. Prohra se Sigmou 4-0 byla pochválena i ze strany trenérů Sigmy Olomouc. Na závěr turnaje měli před sebou Baník Ostrava, se kterým dokázali hrát vyrovnanou hru a prohra 2-1 byla pro ně velkou radostí. Sestava: Vašek Dobrozemský, Michal Dobrozemský, Michal Kocián, Tomáš Vinkler, Robert Koňařík, Tomáš Golasovský, Sebastián Salomon, Solan Bečiči (V.M.) V neděli 22. února jsme jeli srovnat síly do Nezamyslic u Prostějova, na turnaj stejně starých borců jako máme v Zašové. Opět jsme byli jediná vesnice mezi městy SK Prostějov, Viktorie Přerov, Domino Bratislava, FK Drnovice, TJ Kojetín a TJ Zašová. Po těžkých zápasech, kde se hrálo 2 x 10 minut a my jsme měli pouze jednoho borce na střídání, kluci ukázali, co umí SPORT Halový turnaj mladší přípravky v Rožnově pod Radhoštem a odměnou jim byla stříbrná medaile a krásný pohár. Sestava: Tobík Nejedlý, Sebík Salomon, Štepa Košárek, Míša Dobrozemský, Tom Golasovský a Domča Krupa. Děkujeme klukům za výbornou hru. Tomáš Golasovský

4 4 Bonusia cup V sobotu bude ve sportovním centru v Zašové od 8.00 hod. probíhat BONUSIA CUP závěrečný turnaj zimní sezóny mladších přípravek, ve kterém nám kluci ukážou, co se přes zimu naučili. Tímto zveme všechny příznivce fotbalu, aby přišli podpořit naše malé začínající hvězdy ze Zašové. Rozpis týmů: TJ Zašová, MFK Frýdek Místek, TJ Valašské Meziříčí, FC Vsetín, SK Sigma Olomouc. Fotbal Zašová mladší přípravka Myslivci Den pro Zašovou Letos je to již čtyři roky, co jsme se rozhodli uspořádat v Zašové první organizovaný sběr odpadu na území obce i v přilehlém okolí. Základní myšlenkou této akce bylo při příležitosti Dne Země (22. 4.) iniciovat širokou veřejnost k úklidu míst, která běžně navštěvujeme při svých rodinných procházkách a toulkách přírodou a ukázat tak především dětem, jak se má s odpadky správně nakládat. Během let jsme i s vaším přispěním vytipovali trasy, které jsou povalujícím se odpadem nejvíce postiženy, a tato místa se snažíme pravidelně v jarním období uklidit. Jelikož se ne všichni z nás chovají k přírodě tak, jak by si zasluhovala, a stále lze v okolí cest spatřit poházené odpadky, rozhodli jsme se i letos organizovaný sběr odpadků na katastru obce Zašová připravit. Za opětovné pomoci Obecního úřadu Zašová a všech spoluobčanů, kterým není lhostejné naše životní prostředí, se pokusíme vyčistit přilehlé i širší okolí nejfrekventovanějších a nejoblíbenějších zašovských cest a stezek. Věříme, že se letos zapojí do sběru více dětí a mladých, pro které je tato akce především určena. Je nezbytné dokázat, že nejen našim seniorům záleží na tom, abychom nevytvářeli a nerozšiřovali smetiště v obci, kde se již podle našeho názoru úspěšně daří sbírat a Zašovské noviny 3/2015 třídit odpad v domácnostech. Akce je naplánována na sobotu 11. dubna Začátek a společný sraz bude v hod. na prostranství před poštou, kde se účastníci rozdělí do skupin s určeným vedoucím a stanovenou trasou sběru. Základní pracovní pomůcky budou k dispozici na místě srazu. Vlastní rukavice a důmyslná udělátka na sběr drobných odpadků jsou vítána. Akce bude ukončena v mysliveckém areálu Makytí, kde pro zúčastněné bude přichystáno malé občerstvení. Pokud Vás tato myšlenka zaujala a chcete se zúčastnit ať už se svou vlastní organizací, školní třídou, partou kamarádů nebo jen sám, přijďte pomoct, koneckonců, děláme to pro nás všechny. Myslivecké sdružení Zašová - Sovinec ZUŠ B-Art Norští tanečníci z Jo Strømgren Kompani se ponoří do fotbalového šílenství Na festivalu TANECVALMEZ vystoupí slavný norský taneční soubor Jo Strømgren Kompani. Uvede premiéru inscenace Taneční pocta ping pongu, kterou umělecký šéf Jo Strømgren nastudoval s českou taneční skupinou 420PEOPLE. Ve Valašském Meziříčí navíc uvedou norští umělci choreografii Taneční pocta fotbalovému umění, dílo, které se setkalo s nadšeným ohlasem a vyprodává divadla po celém světě. Jo Strømgren Kompani je elitní nezávislý soubor, který vyniká hlavně netradičním pojetím tance a šokujícími choreografiemi. Souvisí to s naším zaměřením na globální scénu chceme využívat napětí v rámci mezinárodní rozmanitosti, popisuje Tine Lund, proje ktová manažerka norského souboru. Originalita a překvapivost charakterizuje i úspěšnou choreografii Taneční pocta fotbalovému umění, kterou bude mít možnost české publikum zhlédnout 5. června ve Valašském Meziříčí. Choreografie proniká do psychické rutiny nejoblíbenější hry na světě a vyzdvihuje e stetické stránky fotbalového šílenství. Toto jedinečné dílo stírá hranici mezi sportem a baletem, boří stereotyp nízkého sportu a elitního baletu. Velmi mě zaujal umělecký záběr souboru a osobnost choreografa Jo Strømgrena, vysvětluje výběr hlavní hvězdy osmého ročníku festivalu jeho ředitelka Milada Borovičková. Taneční soubor Jo Strømgren Kompani za sedmnáct let své existence vystupoval ve více než padesáti zemích světa. Blízký a osobní vztah s umělci a organizacemi z celého světa je důležitý, jelikož umožňuje zpětnou vazbu, inspiraci a záru-

5 Zašovské noviny 3/2015 ku dlouhodobé spolupráce. Norsko je kulturně spíše malá země, proto jsme vždy toužili vybudovat si mezinárodní vztahy i publikum, říká manažerka Ti ne Lund. Mezinárodní festival soudobé taneční tvorby TANE- CVALMEZ se koná od 5. do 7. června 2015 ve Valašském Meziříčí již po osmé. Diváci budou moci obdivovat umění významných osobností tanečního světa pod širým nebem v malebném prostředí nádvoří zámku Žerotínů. Bára Sobotková Elita moderního tance nacvičuje v Zašové norskou choreografii o ping pongu Špičkoví tanečníci obsadili sál Kulturního domu v Zašové nedaleko Valašského Meziříčí. Dva členové světově proslulého norského souboru Jo Strømgren Kompani zde celý první březnový týden učí tanečníky z pražské skupiny 420PEOPLE norskou choreografii, která vyjadřuje emoce i symbiózu tance a ping-pongu. Připravují se na letošní ročník festivalu TANE- CVALMEZ, kde soubor 420PEOPLE uvede v sobotu 6. června světovou premiéru inscenace Taneční pocta ping pongu z dílny norského choreografa Jo Strømgrena. 420PEOPLE jsou oddaní lidé s nadšením do umění, s nímž se ztotožňujeme. Mezinárodní spolupráce je pro nás důležitá kvůli zkušenostem, navazování vztahů do budoucna i kulturní výměně, říká manažerka norského souboru Tine Lund. Zkoušky jsou velmi příjemné, protože skupina si dobře sedla. Učíme se teď hlavně taneční pasáže. Je to hodně kroků a zatím jsme jen u rychlých částí, takže je to dost náročné. Musíme neustále vstřebávat nové věci. Na ostatních částech, které mají myšlenkovou hloubku a jsou spíš herecké, budeme pokračovat na dalších zkouškách, popisuje Nataša Novotná ze 420PEOP- LE, která ztvární hlavní ženskou roli. Jako jedna z vedoucích souboru bude dohlížet na zkoušky i v mezičase před dalšími návštěvami Norů. Ty jsou naplánovány na konec března a květen. V pětačtyřicetiminutovém vystoupení se kromě tanečníků představí v důležité roli také loutka, kterou pro Nory původně vyráběli čeští přátelé uměleckého šéfa souboru Jo Strømgrena. Je to hezká spojitost, že je v tom český duch přítomný vlastně úplně od začátku, dodává Novotná. Slavný norský soubor Jo Strømgren Kompani vystoupí na festivalu v pátek 5. června s choreografií Taneční pocta fotbalovému umění, která vyprodává divadla po celém světě. Mezinárodní festival soudobé taneční tvorby TANECVALMEZ se koná od 5. do 7. června 2015 ve Valašském Meziříčí již po osmé, letos nově pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana. Diváci mohou obdivovat umění významných osobností tanečního světa pod širým nebem na malebném nádvoří zámku Žerotínů. Popiska k fotu: Norští tanečníci nacvičují se souborem 420PE- OPLE choreografii Taneční pocta ping-pongu v zašovském sále. Foto: Jakub Sobotka Společenská kronika našich občanů Vzpomínky 5 Dne 24. února 2015 jsme vzpomněli sedmé smutné výročí, kdy nás navždy opustil pan Stanislav Škrobák. S láskou vzpomíná rodina. Dne jsme vzpomněli 5. smutné výročí, kdy nás navždy opustil náš tatínek a dědeček Vladimír Kudělka. S láskou vzpomíná syn a dcera s rodinami. Vzpomínka na Tebe je stále živá. Kdo v srdci žije, ten neumírá Dne jsme si připomenuli první smutné výročí, kdy nás opustil pan Josef Chrobák. S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti s rodinami. Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, na ruce, které pro nás pracovaly. Děkujeme za to, že jsi byl, za každý den, který jsi s námi žil. Dne uplynulo třetí smutné výročí od smrti našeho milého manžela, tatínka, dědečka, pradědečka, švagra a strýce pana Stanislava Fajfra. S láskou vzpomínají manželka, syn Vlasťa, synové s rodinami, snacha s rodinou. Dne uplyne 5 roků od úmrtí pana Bohuslava Opálky. Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. Manželka s dětmi

6 6 Zašovské noviny 3/2015 Čas prý rány hojí, je to jen pouhé zdání, stále v srdci zůstává bolest a tiché vzpomínání. Dne 6. března jsme vzpomněli nedožitých 90 let mého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, pana Rudolfa Krůpy. S láskou a díkem vzpomíná manželka Zdeňka, syn Rudolf a dcera Zdeňka s rodinami. Dne vzpomeneme 5. výročí úmrtí pana Josefa Molka. 28. května by se dožil 70 let. Vzpomíná manželka a děti s rodinami. Dne vzpomeneme 1. výročí úmrtí mého manžela, tatínka, dědečka, pradědečka, pana Josefa Randuse. S láskou vzpomíná manželka s celou rodinou. Jubilanti V měsíci lednu oslavili své narozeniny a jubilea (jubilanti 80, 85 a více) KULTURA Uplynulé akce Haló, pane karnevale. 14. února se konal v KD ve Veselé již tradiční dětský maškarní karneval, tentokrát s valentýnskou tématikou. Celým programem i s hudebním doprovodem nás provázel Vladan Lenomar. Pro princezny, krále, rytíře, čaroděje, spidermany a další masky bylo připraveno bohaté občerstvení, spousta her a mnoho krásných cen. Děkujeme paním učitelkám a velkým kamarádům ze Základní školy v Zašové za krásnou výzdobu sálu, našim rodičům za pomoc a všem sponzorům, kteří se podíleli na tomto karnevalu. MŠ Veselá Divadní představení Tři bratři v nesnázích aneb... je to v pytli! slavil úspěch. Divadelní soubor Chaos z Val. Bystřice se nám v kulturním domě v Zašové představil hned dvakrát, a to ve čtvrtek a v pátek Jejich divadelní hra nazvaná Tři bratři v nesnázích aneb... je to v pytli! dokázala, jakými hereckými schopnostmi herci disponují. Lidé odcházeli spokojení a nabiti dobrou energií. Bc. Eliška Krupová Konečná Miroslava Matulová Marie Macháček Václav Hejtmánková Jiřina 80 let 80 let 80 let 92 let V měsíci únoru oslavili své narozeniny a jubilea (jubilanti 80, 85 a více) Podzemná Irena Krůpa Jaroslav Krůpa Zdeněk Mikulenka Zdeněk Ryppelová Jarmila Kubějová Vlasta 80 let 80 let 86 let 87 let 91 let 92 let Všem jubilantům přejme do dalších let pevné zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu. OÚ Zašová Vernisáž výstavy Valašské tradice, kultura a příroda Místní akční skupiny Rožnovsko a Valašsko-Horní Vsacko vyhlásily pro žáky od deseti do patnácti let fotografickou soutěž na téma Valašské tradice, kultura a příroda. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 37 fotografií, z kterých odborná komise vybírala vítězné fotografie. Vzhledem k tomu, že se sešla spousta zajímavých a nápaditých fotografií, byl výběr velmi náročný. Vyhlášení vítězů, předání cen a účastnických listů proběhlo na vernisáži, která se konala v pátek v Kulturním domě Zašová a která zároveň zahájila výstavu všech fotografií přihlášených do této soutěže. Vernisáž zahájil přivítáním a krátkým proslovem manažer MAS Rožnovsko, který všem příchozím a zúčastněným poděkoval. Následně byli vyhlášeni vítězové, kteří si přebrali

7 Zašovské noviny 3/2015 ceny a účastnické listy. Po gratulacích byla oficiálně zahájena výstava všech fotografií, která v Kulturním domě v Zašové potrvá do konce března. Báhroryčka Vážení návštěvníci divadelních představení v Zašové. Dovolujeme si Vás upozornit, že tento měsíc se nám představí Těšínské divadlo se svým muzikálem Báthoryčka. Na scéně tohoto představení se objeví 40 herců. Předprodej vstupenek stále probíhá v IC Zašová. Těšíme se na Vaši návštěvu. Bc. Eliška Krupová 7 Noc s Andersenem V kategorii malý formát se umístili: 3. místo: Zimní večer u Bečvy, Daniela Růčková, 14 let 2. místo: Noční hvězda, Tomáš Nepala, 13 let 1. místo: Soutok řek, Martin Krutílek, 10 let V kategorii velký formát se umístili: 3. místo: Kouzelný východ slunce, Tomáš Novosád, 13 let 2. místo: Zimní loubí, Petr Tichý, 14l et 1. místo: Letní podvečer, Radek Chuděj, 14 let Speciální cenu za originální nápad si odnesl desetiletý Hynek Piták s fotografií s názvem Masopust. Ing. Kateřina Sobotková Kam za kulturou v Zašové a ve Veselé Připomínáme všem zájemcům, kteří se chtějí zúčastnit noci s Andersenem, že máte poslední volná místa. Máte-li zájem, přihlaste své děti co nejdříve. Noc s Andersenem proběhne ve veselské knihovně. Více informací na zasova.cz/event/noc-s-andersenem/ Bc. Eliška Krupová Divadelní předplatné Vážení předplatitelé divadla v Zašové, čeká nás třetí a zároveň poslední hra pololetního předplatného. A na co se můžete těšit? Na divadelní komedii Ivana Vyskočila Příběh jednoho hradu, ve které se nám představí toto herecké seskupení: Lukáš Langmajer, Karel Soukup, Ernesto Čekan, Anna Kulovaná, Veronika Arichteva a Jarmil Škvrna. Divadlo se hraje v pátek v hod. v KD Zašová. Předprodej vstupenek probíhá od 1. dubna 2015 v informačním centru Zašová nebo na tel. čísle , či na u kde si můžete zarezervovat vstupenky na toto divadalní představení. Cena vstupenky je 250 Kč. Bc. Eliška Krupová Cestovatel Jiří Kolbaba opět v Zašové Známý cestovatel opět zavítá do sálu v Kulturním domě Zašová. A bude nám povídat o krásách a zážitcích, které prožil na cestách. Tématem besedy, která proběhne 22. května od hod v Zašové, je Maroko - království na severu Afriky. Předprodej vstupenek je od v informačním centru Za-

8 8 šová. Cena v předprodeji 150 Kč, na místě 190 Kč. Bc. Eliška Krupová Zašovské noviny 3/2015 paní Jarka Ryppelová. Ve zdraví a dobré náladě jsme ji uvítali mezi námi v Klubu a popřáli hodně zdraví a spokojenosti. Byla úsměvavá, spokojená a v dobré náladě. Jsme rádi, že pořád chodí do Klubu a zapojuje se do naší činnosti. Přejeme jí ještě moc zdraví a stále dobrou náladu...těšíme se z její čilosti a spokojenosti. Za Klub důchodců Emília Martinková VAŠE PŘÍSPĚVKY Vzpomínka a Poděkování Jediná na světě, jež nezradí. Na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka. Byla to nejdražší, byla to maminka. KLUB DŮCHODCŮ Program Klubu důchodců (březen - duben) 18. březen Jaro je tady...první jarní den se blíží březen Velikonoce se blíží...malování vajíček duben Veselé odpoledne...bude hrát Marta... těšíme se... v 17 hodin bude výbor Klubu.. 8. duben Veselé zážitky z našeho života...vyprávění narozeniny v Klubu důchodců Ve středu 4. února oslavovala své krásné 91. narozeniny Děkujeme všem, kdo se 21. února 2015 přišel rozloučit s naší maminkou, paní Růženou Pospěchovou, za projevy soustrasti i květinové dary. Narodila se jako Růžena Solanská v Tylovicích. Vychovala 3 syny, dočkala se 7 vnoučat a 4 pravnuček. Rodina jí byla nade vše. Patří jí dík za všechnu lásku a obětavost, kterou nám po celý svůj život dávala. Nemoc ukončila její život 15. února 2015 ve věku nedožitých 87 let. Zvláště děkujeme panu faráři Jiřímu Poláškovi za hřejivá slova a důstojný smuteční obřad, ministrantům, zpěvákům chrámového sboru pod vedením p. Petra Borovičky, manželům Maliňákovým za hru na varhany i smuteční projev, místní dechové hudbě Zašovjanka i pohřební službě pana Dušana Drdáka. Zarmoucena rodina ZMĚNA? POSTŘEHY! Uplynul další měsíc a stále neznáme organizační strukturu našeho úřadu. Kdo měl na starosti zimní údržbu? Tradičně bývala v kompetenci místostarosty nebo hajného, ale dnes? - vlastně včera?? Tato zima byla velmi shovívavá na údržbu a svým průběhem obec uspala. Když koncem ledna o víkendu nasněžilo, tak se ukázalo, že projet lehkou frézkou chodníky na horní konec nestačí! Chodník byl hned po úklidu frézkou opět zasněžen a následným prohrnutím cesty zavalen sněhem, čímž se stala chůze po trase chodníku opravdu stresovou záležitostí s množstvím opakujících se nevhodných výrazů, vypouštěných z úst. Proč to někde jde, mít chodníky schůdné a u nás ne?! Máme vlastní pracovníky tak proč je nevyužít a nekoupit jim nářadí na úklid sněhu. Možná by se dalo domluvit a motivovat občany k očistě chodníků a zeleně před jejich domy. Všichni nejsou lhostejní k tomu, jak vypadá jejich okolí! Stačí se projít a vidíme, kdo si uklidil posypový štěrk z chodníku před domem. Pro nadcházející

9 Zašovské noviny 3/2015 období by nás pak zajímala strategie rady - kdo, kdy a jak bude organizovat údržbu zeleně? Poslední lednový týden přinesl řadu pozoruhodných událostí: Dost nás zarazila informace o spuštění služby senior taxi, o které se lehce diskutovalo na prosincovém zastupitelstvu. Není to úplně špatná myšlenka. Služby pro občany je třeba rozšiřovat, ale z našeho pohledu je akce nepřipravená a hlavně - ekonomicky pro obec neúnosná! Má toto taxi alespoň elektronickou knihu jízd (GPS)? Ze zkušenosti doporučujeme tyto GPS nainstalovat do všech obecních vozidel pro evidenci jízd a jejich pohybu (náklady se provozem vrátí). Snad nám na březnovém zastupitelstvu budou sděleny první dojmy a zkušenosti o fungování taxi kolik lidí jej využilo a kolik to stálo. V KD ve Veselé se konalo veřejné projednávání budoucnosti zásobování Veselé pitnou vodou. Hodně nás zarazilo, že někdo dává přednost finanční úspoře před zdravím. Obec nebude do budoucna schopna docílit kvality pitné vody bez větších investic, které se musí promítnout do ceny vody stejně, jak když bude vodovod spravovat VaK. Proč zjišťovat možnost konání referenda v jedné části obce nebo v celé? Tudy cesta nevede. Loni prosákla informace o - ze zákona nutném - opatrovnictví chovanců ústavu. V obecním rozpočtu je opatrovnictví ohodnoceno celkem solidní částkou Kč/rok(bez odvodů). Tato suma je v rozpočtu i letos, rádi bychom věděli, co konkrétně za tuto částku obec chovancům poskytuje. Dost jsme se pousmáli nad dodatkovými tabulkami pod dopravní značkou cestou na Hliník. Značka pro umožnění vjezdu vozidel nad 20 t pro návštěvníky restaurace asi není běžná. Rádi bychom věděli, proč zde byla umístěna a kolik to obec stálo. Myslíme si, že rada obce by se měla zamyslet nad efektivností některých výdajů. Za uskupení Nezávislí pro občany Ing. Bumbala J., Krůpa Jar. Zašová má šanci stát se součástí evropského systému poutních stezek Známá moravská poutní místa jako Velehrad, Sv. Hostýn, Sv. Kopeček jsou propojená tzv. poutními stezkami. Turisté a poutníci je využívají jak individuálně, tak především při organizovaných poutních přechodech (i mezi našimi občany se jistě najdou mnozí, kteří už takovou pouť absolvovali). Poutní stezky bývají v terénu značeny vlastními značkami s logem poutní stezky a na trase jsou číslovaná zastavení s informačními tabulemi a s lavičkou, podobně, jak to známe z různých turistických naučných stezek. Tato síť poutních stezek se bude dále rozšiřovat a má se stát součástí obdobných evropských poutních tras. Řízení celkového záměru i dílčích projektů přešlo v roce 2014 pod nově založené zájmové sdružení právnických osob s názvem EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SV. CYRILA A METODĚJE a jeho stálý sekretariát působící při Centrále cestovního ruchu Východní Moravy. 26. února se na OÚ Zašová uskutečnilo, první informativní setkání s Ing. Martinem Peterkou projektovým manažerem sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. Setkání se kromě starosty Jiljího Kubrického účastnil i předseda Matice radhošťské Drahomír Strnadel. Důvodem setkání byla především snaha nepromarnit možnost zapojit Zašovou, kdysi významné poutní místo, do tohoto projektu rozšiřování sítě poutních stezek. Existuje již totiž pracovní návrh vedení poutní trasy ze Sv. Hostýna na Radhošť, který však se Zašovou nepočítá! Podle tohoto původního návrhu by trasa stezky doslova na hranici našeho katastru (na rozcestí u křížku ve Velké Lhotě) odbočila doprava na Rožnov a naši obec by tak těsně minula. Z informací, které jsme na této schůzce získali, je zřejmé, že o definitivním vedení trasy ještě není s konečnou platností rozhodnuto a že sdružení je vstřícné k názorům a iniciativám obcí, jejichž katastrem by poutní trasa mohla procházet, protože dobrá spolupráce mezi jednotlivými obcemi a sdružením je pro zdar díla nezbytná. Zašové nahrává, že jsme odhalili záměr vybudovat novou poutní stezku včas a také to, že se nám v době nedávné podařilo s Klubem českých turistů vytyčit novou turistickou trasu, která vede právě z Velké Lhoty přes Veselou a Zašovou na hřeben Trojačky, kde se napojuje na naučnou stezku Veřovické vrchy. Poutní stezky totiž z praktických důvodů vesměs využívají již zavedených turistických tras. Kromě prastaré poutní tradice a vůbec historie našeho poutního místa, (barokní chrám s milostným obrazem Zašovské Madony, poutní areál ve Stračce.) je dalším argumentem pro i dobrá dopravní dostupnost naší obce. Radhošť si jistě zaslouží, aby byl do sítě poutních stezek začleněn nebo aby byl z poutní trasy dostupný, ale z praktických důvodů se jako cíl a tím spíše jako výchozí místo této poutní etapy hodí lépe Zašová. Dalším uvažovaným cílem této větve poutní stezky by měla být basilika Navštívení P. Marie ve Frýdku-Místku. Pro zajímavost: přibližná vzdálenost Frýdku a Hostýna (po turistických stezkách) je 92 km. Zašová leží přesně uprostřed. Pokud se vám zdají tyto vzdálenosti na putování velké, pak pro srovnání: populární poutní stezka Sv. Kopeček u Olomouce Velehrad měří 112 km a uprostřed této trasy se nachází poutní místo Sv. Hostýn. I když radhošťská kaple je mému srdci velmi blízká, jako rodilý Zašovjan jsem přesvědčen, že poutní místo Zašová má minimálně stejný nárok být součástí tohoto evropského systému poutních stezek jako Radhošť. Ostatně do našeho chrámu putovala poutní procesí už v době, kdy kámen na stavbu radhošťské kaple ještě odpočíval hluboko v zemi. Josef Krůpa 9

10 10 Zašovské noviny 3/2015 INZERCE Zavedená a stabilní společnost COBBLER s.r.o. hledá pracovníka na pozici: Pracovník dřevovýroby třídění materiálu Požadujeme: - manuální zručnost, pracovní náplní je třídění drobných výřezů dřeva a jejich příprava k dalšímu strojnímu zpracování - dobrou pracovní morálku, spolehlivost a pečlivost - při třídění je nutné se rychle a správně rozhodovat a při ukládání přířezků je nutné pracovat dostatečně rychle a obratně - dobrý zdravotní stav - práce je opakující se a náročnější na záda - práce je vhodnější pro ženy - třísměnný provoz Místo výkonu práce: - Dřevovýroba Vidče 447, práce v zastřešených a temperovaných dílnách Nabízíme: Práci u zavedené firmy s tradicí 23 let 5 týdnů dovolené Nástup možný ihned Kontakt: Ing. Tomáš Melichařík, vedoucí Dřevovýroby tel.: , Žádáme zaslat em či poštou životopis do Bližší informace i na Valašské ZOD, družstvo, Zašová farma Luhy Sděluje, že nabízí volná pracovní místa: - dojič a ošetřovatel skotu farma Zašová Luhy - střídač v živočišné výrobě pro farmy Luhy a Střítež nad Bečvou Požaduje se dobrý zdravotní stav a vztah ke zvířatům. Práce je fyzicky namáhavá, časově náročná, včetně víkendů a svátků. Práce není vhodná pro alergiky, zejména na zvířecí srst nebo čpavek. Přednost mají zaměstnanci s praxí práce se zvířaty nebo zaměstnanci se zemědělským vzděláním ( výuční list, maturita) i bez praxe. Nabízíme velmi dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity. Nástup možný dle dohody. Kontakt: Zdeněk Fabián, vedoucí živočišné výroby tel : , Irena Balášová, personalistka Valašského ZOD, družstva tel : , , mail : Vážení občané, Obec Zašová nabízí k odprodeji několik starších plechových popelnic za 50 Kč/ks. Kdo by měl o tyto popelnice zájem, ať se ozve panu Romanu Klimentovi, nebo Dům služeb Nutriční poradna, - Iveta Bechná tel.: Kadeřnictvní - Pavla Schwarzová tel.: Kosmetika - Dana Davidová tel.: Periodický tisk územně-samosprávného celku. Vydává Obec Zašová, Zašová 36, Zašová, IČ , DIČ - CZ Reg. zn. MK ČR E vychází 1x měsíčně - řídí redakční rada - redaktor Bc. Eliška Krupová, tel.: , - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová - uzávěrka 3. každého měsíce - tisk Grafia Nova Rožnov p. Radhoštěm - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit nebo stylisticky upravit. Toto číslo vyšlo 15. března 2015.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit

Více

NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč. Zprávy z obce

NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč. Zprávy z obce Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč Zprávy z obce Výpis usnesení ze Zápisu z 33. schůze Rady obce Zašová, konané dne 13. února 2012 Všem čtenářům Zašovských novin

Více

NOVINY. Zašovské. Ročník XVIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení

NOVINY. Zašovské. Ročník XVIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení Zašovské NOVINY Ročník XVIII ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, letos poprvé skládají naši středoškoláci státní maturity. S největší pravděpodobností již v době vydání našich

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah:

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah: Obsah: - Z jednání zastup. města - Z jednání rady města - Seznamujeme Vás s MÚ v Chropyni - Kapitoly z dějin hudby - Co najdeme v kronikách - Policisté v mateřské škole - Co nás zděsilo - Daroval svou

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Radnice - symbol městské samosprávy Nádherný večer v Domě kultury, v němž se snoubil pověstný francouzský šanson zastoupený

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro Leknín Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka ZDARMA měsíčník duben 2015 3 4 Na kávu se starostou 7 Pardubické hudební jaro 8 Vítání ptačího zpěvu Milí občané, dovolte mi, abych Vás prostřednictvím zpravodaje

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4 Krytý bazén patří městu Posun ve vedlejších sporech s IPR Čtěte na straně 2 Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu Čtěte na straně 4!!!! Karnevalová sezona v plném proudu František Segrado a Jiří Křižan

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Květen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Májové výroční přemítání P h D r. Z o ra Ku d ě l ková Vážení spoluobčané, byla jsem vyzvána k napsání krátkého úvodníku k 70. výročí konce 2. světové války, což lze sice

Více

Pálení čarodějnic ZLÍNTHERM 2014 METLÁŘSKÝ JARMARK

Pálení čarodějnic ZLÍNTHERM 2014 METLÁŘSKÝ JARMARK Ročník XXIII (č. 257) 26. dubna 2014 Cena 5 Kč ZLÍNTHERM 2014 METLÁŘSKÝ JARMARK Metláři, tradiční kácení máje, řemeslníci, stánkaři, kolotočáři a spousta dětí nejen ve valašských krojích to jsou atributy,

Více

VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012

VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 1 VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 Zas kouzlo Vánoc obklopí tě, když na seně se zrodí dítě. A že jen láska lásku plodí, myslíš, že na svět náš se hodí? Jak usmívá se hošík sladký, jak dojemně sní vedle matky sen

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Výbor pro občanské záležitosti Umělecké ptačí budky Unikátní výstava Oprava Miramonti Zápis do 1. tříd ZŠ

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Výbor pro občanské záležitosti Umělecké ptačí budky Unikátní výstava Oprava Miramonti Zápis do 1. tříd ZŠ ročník XX. únor 2013 www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Výbor pro občanské záležitosti Umělecké ptačí budky Unikátní výstava Oprava Miramonti Zápis do 1. tříd ZŠ Luhačovice oceněny Lázně Luhačovice,

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

Zleva starosta města a členové rady při zasedání městského zastupitelstva

Zleva starosta města a členové rady při zasedání městského zastupitelstva čtvrtletník číslo 1/2009 Letošní rok nebude lehký Vážení občané, vychází první číslo Karolinského zpravodaje v roce 2009. Jako již tradičně bych Vás rád seznámil s tím, co v letošním roce připravujeme

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny

Více

Bru persk zpravodaj. Přejeme všem našim občanům veselé Velikonoce. www.brusperk mesto.cz DUBEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Bru persk zpravodaj. Přejeme všem našim občanům veselé Velikonoce. www.brusperk mesto.cz DUBEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Příroda se probouzí do nového života Přejeme všem našim občanům veselé Velikonoce a slunné jarní dny DUBEN 2013 www.brusperk mesto.cz Vážení občané, v sobotu 16.

Více