Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012"

Transkript

1 Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012

2 2. Ekonomické oddělení 2.1 Úsek personální Úsek personální a vzdělávání vykonává komplex činností zajišťující oblast lidských zdrojů v celé její škále. Činnosti jednoznačně spadají do oblasti výkonu samostatné působnosti, při jejich výkonu se řídí zákoníkem práce a nařízeními vlády, která jej rozpracovává zejména v oblasti odměňování za práci, dále zákony o sociálním a zdravotním pojištění, zákonem o daních příjmu a dalšími právními předpisy. Mzdové a personální oddělení zodpovídá za zpracování plánu organizace v oblasti celkového počtu zaměstnanců, rozpočtu platů zaměstnanců, odměn za výkon veřejné funkce, ostatních plateb za provedenou práci, povinného pojištění placeného zaměstnavatelem a dalšího vzdělávání. Oddělení práce a mezd nevykonává státní správu oblast personální V oblasti personální práce je zajišťováno plnění koncepce vzdělávání pracovníků zařazených na pracovní pozici úředníka v souladu s jednotlivými ustanoveními zákona číslo 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, další profesní vzdělávání ostatních zaměstnanců a zvyšování kvalifikace pro obě základní skupiny zaměstnanců. Ve spolupráci s tajemníkem úřadu jsou zajišťovány personální činnosti v oblasti strategického řízení lidských zdrojů. V souladu s vydaným Plánem vzdělávání úředníků ÚSC obce Tlumačov jsou založeny a pravidelně doplňovány spisy Plánu vzdělávání jednotlivých úředníků. K provedení a ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou byl přihlášen jeden zaměstnanec, který po absolvování přípravy v Institutu pro veřejnou správu Praha se sídlem v Benešově úspěšně vykonal zkoušku zvláštní odborné způsobilosti, jež je základním předpokladem pro výkon funkce daného pracovníka. V oblasti personální práce je dále zajišťován styk s úřady v pracovně právní oblasti (úřad práce, orgány sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad). V rámci péče o lidské zdroje je realizován příjem a uvolňování zaměstnanců (jak z interních či externích zdrojů). Dále je v personální oblasti zajišťována veškerá agenda s vedením osobních spisů všech zaměstnanců, zpracovávání pracovních smluv, jejich dodatků, evidence a zpracování dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, evidence pracovní doby a výkazů pro potřeby zpracování mezd. S vedoucím úřadu spolupracuje na stanovování platů zaměstnanců a jejich odměňování oblast odměňování V průběhu roku 2012 bylo zpracováno pro 93 osob vyúčtování výplaty či odměny za provedenou práci (u některých osob se jednalo i o více PPV) včetně zajištění personálních náležitostí, vedení a aktualizace osobních složek stálých zaměstnanců. Celkem za rok 2012 bylo zpracováno 579 výplat či odměn za vykonanou práci z toho 271 výplat zaměstnancům v rámci pracovního poměru; 117 odměn z dohod o mimopracovní poměr; 191 odměn uvolněným a neuvolněným funkcionářům včetně odměn. V roce 2012 byly ukončeny 3 pracovní poměry (dva zaměstnanci odešli do starobního důchodu a s jedním byl rozvázán pracovní poměr dohodou z organizačních důvodů. Na uvolněná místa byli přijati dva noví zaměstnanci do trvalého pracovního poměru na základě výběrového řízení. V současné době je celkový stav zaměstnanců v trvalém pracovním poměru v počtu 20+1 uvolněný funkcionář (starosta obce).

3 Za uplynulý rok nebylo provedeno odškodnění žádného pracovního úrazu a nebylo uplatněno ani ztížení společenského uplatnění následkem úrazu. Dohody byly uzavírány na zajišťování různých činností jako je zajištění dozoru nad plynovými kotelnami v objektech v majetku obce, na údržbě veřejné zeleně a veřejného prostranství v obci, výkopové práce, na zabezpečení kulturních akcí, vedení obecní kroniky apod. Během roku bylo umožněno studentům vykonat odbornou praxi po dobu dvou týdnů. Jednalo se o 4 studenty třetího ročníku Střední školy technické v Kroměříži Veřejně prospěšné práce (VPP) V rámci projektu aktivní politiky zaměstnanosti Úřadu práce ČR bylo v roce 2012 u obce Tlumačov vytvořeno 11 pracovních míst. Tato místa byla obsazována v období od do Odměňování za práci u těchto pracovníků bylo dotováno ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Výkonu veřejné služby (VS) odpracování zdarma počtu cca 170 hodin osobami evidovanými na úřadě práce se zúčastnilo celkem 14 osob v období od dubna do listopadu. Osoby, které vykonávaly jako první veřejnou službu byly následně přijaty do pracovního poměru na dobu určitou jako veřejně prospěšní pracovníci v souladu s uzavřenou dohodou o vytvoření těchto pracovních míst mezi ÚP Zlín a obcí Tlumačov. Pro zajištění rovnosti odměňování byla použita pro odměňování těchto pracovníků vnitřní směrnice upravující platové podmínky pracovníků zaměstnaných na základě projektu aktivní politiky nezaměstnanosti - VPP. Tomuto přijetí předcházelo vždy podání písemné žádosti na Úřad práce ve Zlíně a následnému sepsání Dohody o zajištění veřejně prospěšných prací. Aktivní politika zaměstnanosti Náklady na mzdy celkem : ,- Kč příspěvek ÚP ,- Kč 72 % náklady obce ,- Kč 28 % Pravidelně je prováděno roční zúčtování daně z příjmů zaměstnancům obce Finanční kontrola Zajištěna a provedena veřejnosprávní finanční kontrola v organizační složce a příspěvkových organizacích zřízených obcí Tlumačov a sestaven zápis v souladu s vydanými Pravidly a postupy kontrolní činnosti v orgánu veřejné správy obce Tlumačov. Provedena kontrola v rámci vyúčtování poskytnutých dotací obcí v roce 2012 různým spolkům, organizacím, sdružením a klubům, které působí v obci Tlumačov (tzv. neziskové organizace), které dlouhodobě pracují s mládeží. Celkem se jednalo o 23 poskytnutých příspěvků u různých organizací a finanční prostředky ve výši ,- Kč. Dále bylo poskytnuto 11 neinvestičních transferů v částce celkem ,- Kč. Nebylo využito 2 651,- Kč a tyto finanční prostředky byly vráceny na účet obce. Bylo provedeno prověření vnitřního kontrolního systému a připraven plán dalších dílčích prověrek v rámci finanční kontroly a dodržování vnitřního kontrolního systému na další období. Do vnitřního kontrolního systému jsou aktivně zapojeny i příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec Tlumačov. Tyto ročně předávají hodnotící zprávy za organizaci a tato je následně zapracována do celkové roční zpráva za uplynulé období a odeslána na MF ČR.

4 2.1.5 Pojištění majetku Pro následující období počínaje rokem 2012 byl z důvodu hospodárnosti proveden výběr nové pojišťovny pro pojištění majetku obce Tlumačov. Původně bylo veškeré pojištění zadáno u České pojišťovny, a.s..nově byly uzavřeny smlouvy na pojištění proti živelním pohromám, odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s činností organizace, pro krádež a s ní spojený vandalismus s pojišťovnou UNIQA. Zákonné a havarijní pojištění vozidel je zajišťováno přes pojišťovnu ALLIANZ. Náklady na pojištění majetku obce druh pojištění Česká pojišťovna, a.s. UNIQA, a.s. ALLIANZ, a.s. živelní pojištění nemovitého majetku ,- Kč ,- Kč krádež + odpovědnost ,- Kč ,- Kč žací stroj W ,- Kč 5.328,- Kč 1.405,-Kč povinné ruč. havarijní pojištění 4 vozidel ,- Kč hav a pov. pojištění 3 vozidel ,- Kč povinné ručení 11 vozidel ,- Kč povinné ručení 6 vozidel 4.143,- Kč VIVID pojištění rizik ,- Kč 8.022,- Kč vlečka traktorová 420,- Kč 325,- Kč volkswagen nově pořízen ,- Kč nově pořízen nakladač ,- Kč celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč V uplynulém roce byly řešeny tyto škodní a pojistné události : - rozbité okno na budově klubového zařízení ze strany od tělocvičny úhrada původci; - požár 4 ks plastových kontejnerů v obci v ulici Sokolská a Metlově v měsíci dubnu byly nahrazeny novými v návaznosti na smlouvu se společností provozující tyto nádoby; - při stavění májky u místní zbrojnice poškození skla zadních dveří vozidla v majetku obce Renault Master -řešeno v rámci údržby na náklady pracovníka obce, který v tu danou dobu byl pověřen řízením tohoto vozidla; - poškození vozidla nakladačem Sanko M 544 v parku v ulici sokolská řešeno ve spolupráci s obcí; - poškození rozbití skla bočních dveří na vozidle Škoda Roomster bylo podáno na policii ČR Oznámení na neznámého pachatele = škoda byla uhrazena pojišťovnou - poškození rozbití bočního okénka soukromého osobního vozidla při provádění údržby zeleně, škoda uhrazena původcem; - v září došlo při hře s míčem rozbití dvou oken na budově kulturního zařízení uhrazeno původci; - při couvání vozidla Škoda Roomster v areálu Svitu Zlín k drobné škodní události - řešeno a uhrazeno pojišťovnou - havárie vodovodního rozvodu v budově základní školy s následným protečením do tělocvičny řešeno pojišťovnou 2.2 Úsek ekonomiky a účetnictví Ekonomický úsek zajišťuje zejména úkoly spojené s metodickým řízením ekonomických, finančních a účetních operací dále také zajišťuje veškeré činnosti spjaté s řízením prostřednictvím rozpočtu. Komplexně řídí a zabezpečuje zpracování účetních operací. V rámci své působnosti připravuje a zpracovává rozpočet obce Tlumačov na základě

5 předložených návrhů z jednotlivých oddělení včetně rozpisu schváleného rozpočtu na jednotlivá oddělení. Dále v rámci své činnosti provádí a zpracovává úpravy schváleného rozpočtu obce v závislosti na jeho plnění formou rozpočtových opatření, která následně předkládá zastupitelstvu obce ke schválení včetně zpracovávání zpráv o plnění rozpočtu a dohledu nad rozpočtovou kázní jednotlivých oddělení. Ekonomické oddělení dále kompletuje závěrečný účet obce. Ekonomický úsek zpracovává rozpočtový výhled na roky a předkládá je ke schválení orgánům obce. Zajišťuje ve spolupráci se soukromou auditorkou paní Ing. Ludmilou Pospíšilovou provedení přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2012 včetně zveřejnění jeho závěrů a výsledků. Zabezpečuje a metodicky řídí sestavení účetní uzávěrky, kterou tvoří Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha. V souladu s platnou legislativou zabezpečuje a organizačně zajišťuje jednání Finančního výboru obce Tlumačov, včetně přípravy a komentáře všech projednávaných materiálů. Vypracovává rozpočtová pravidla a rozpočtové provizorium pro hospodaření obce před schválením rozpočtu na příslušný rok. Při své práci spolupracuje se všemi ostatními odděleními úřadu, s příspěvkovými organizacemi obce, Krajským úřadem Zlínského kraje jako metodickým orgánem, jednotlivými ministerstvy, státními fondy, bankami a dalšími státními institucemi. Vypracovává měsíční účetní závěrky v elektronické podobě a zajišťuje jejich odeslání do centrálního systému účetních informací (CSÚIS). Obec Tlumačov nemá kromě školských zařízení zřízené žádné jiné příspěvkové organizace. Finanční výbor, jako poradní orgán zastupitelstva obce je pětičlenný a pro volební období byl předsedou jmenován pan MUDr. František Kel. Pro rok 2012 vypracovány a schváleny čtyři rozpočtové změny Finanční účtárna Provádí evidenci přijatých faktur, kontrolu jejich náležitostí a následné zaúčtování a provedení bezhotovostních úhrad. Kromě této činnosti zajišťuje finanční účtárna i provádění bezhotovostní úhrady ostatních výdajů obce dle vystavených platebních poukazů (závazky ze smluv, dotace, přijaté platební výměry z finančního úřadu). Na základě podkladů vystavuje faktury, zajišťuje jejich evidenci a zúčtování podle platných předpisů, provádí kontrolu jejich úhrad a vystavuje upomínky na neuhrazené pohledávky a spolupracuje při jejich vymáhání s právním zástupcem obce. Objem fakturace v roce 2012 počet objem Přijaté faktury ,-Kč Vystavené faktury ,-Kč Vývoj fakturace za volební období Přijaté faktury rok počet faktur finanční objem ,- Kč ,- Kč ,- Kč Vystavené faktury rok počet faktur finanční objem ,- Kč ,- Kč ,- Kč

6 V roce 2012 byly vystaveny dvě upomínky k neuhrazeným fakturám, které byly povinnými subjekty následně uhrazeny. Finanční účtárna dále provádí ověření kompletnosti účetních dokladů k veškerým účetním operacím, kontroluje věcné a formální náležitosti účetních dokladů a jejich doložitelnost. Zabezpečuje agendu obcí přijatých úvěrů, dále provádí kontrolu a koordinaci smluvních vztahů jejich evidenci a následnou kontrolu peněžního plnění. Finanční účtárna zpracovává podklady pro daňové přiznání za uplynulé zúčtovací období, včetně vedení a zpracování podkladů k čtvrtletnímu přiznání daně z přidané hodnoty. Zpracovává jednotlivé roční statistické výkazy pro Český statistický úřad Brno. Shromažďuje a zpracovává žádosti o proplacení schválených finančních příspěvků spolkům a organizacím na jejich činnost poskytovaných z rozpočtu obce. V roce 2012 bylo podáno 8 žádostí na poskytnutí veřejné finanční podpory organizacím a spolkům pracujícím v obci Tlumačov s mládeží. Dotace byly zaměřeny na podporu aktivit využití volného času dětí a mládeže. Poskytnuté příspěvky spolkům a organizacím Schváleno ,- Proplaceno ,- Dále byly z rozpočtu obce poskytnuty finanční prostředky neziskovým organizacím (organizace zajišťující soc. služby apod) v celkové výši ,- Kč. V rámci své působnosti zajišťuje ekonomické oddělení kontrolu vedení hlavní pokladny obce včetně přeúčtování příručních pokladen obecního úřadu a kulturně informačního střediska. Provádí zúčtování dotací přijatých v daném zúčtovacím roce. Přijaté dotace v roce 2012 Finanční objem dotace účel ,00 Kč volby do senátu parlamentu ČR a krajských zastupitelstev ,00 Kč dotace pro výkon státní správy a školství ,00 Kč dotace na VPP ,80 Kč průtokový transfer pro ZŠ ,50 Kč zvýšení kapacity komunitní kompostárny obce

7 3. Oddělení výstavby a majetku Oddělení výstavby a majetku ve své působnosti zajišťuje rozsáhlou agendu dotýkající se širokého spektra činností jak z oblasti přenesené působnosti státní zprávy tak na úseku samosprávní činnosti obce. Oddělení je vnitřně rozděleno na samostatné dva úseky. 3.1 Úsek majetku V rámci samostatné působnosti obce zajišťuje především úkoly při nakládáním s majetkem ve vlastnictví obce. Zpracovává a vede veškerou agendu spojenou s bytovou politikou obce. Zpracovává podklady pro projednání v orgánech obce. Připravuje podklady pro uzavírání nájemních, smluvních vztahů k majetku obce. V rámci své činnosti zajišťuje také provádění běžné údržby týkající se nemovitého majetku obce, shromažďuje požadavky na opravu a zhodnocení technického stavu majetku. Dle odbornosti zajišťuje posouzení u specialisty a vyhodnocuje způsob a nutnost požadavku včetně specifikace požadovaných prací pro vypracování cenové nabídky dodavatelem. Dále zajišťuje odborného dodavatele prací s následným prováděním kontroly průběhu prací, plnění termínu a finální převzetí dokončených prací včetně odsouhlasení fakturace. V oblasti zajištění bytových domů v majetku obce zajišťuje úsek majetku vzájemnou komunikaci a informovanost nájemníků, provádí kontrolu způsobu užívání bytů a realizuje pravidelné zákonem předepsané revize a servisní prohlídky a také zabezpečuje služby spojené s bydlením a provozem domů. Provádí roční zúčtování služeb, které jsou placeny v zálohách. Obec Tlumačov eviduje v současné době 17 žádostí o přidělení obecního nájemního bytu. Evidované žádosti přidělení obecního bytu počet žádostí o byt počet žádostí o byt počet žádostí o byt Celkem 17 Struktura bytového fondu v majetku obce Lokalizace domu Typ bytu J. Žižky U Trojice Zdravotní Hasičská Nádražní DPS středisko zbrojnice Celkem Nově uzavřené nájemní smlouvy-byty 4 Ukončení nájemních smluv 4 Prodloužení nájemních smluv 11 Kromě péče o bytový fond zajišťuje úsek majetku ve své působnosti i ucelenou agendu hospodaření s majetkem obce v oblasti správy pozemků, nebytových a komerčních prostor. V souladu s ustanoveními zákona číslo 128/200 Sb., o obcích zajišťuje u této agendy zveřejnění jednotlivých záměrů na úřední desce obce. Tak jako v oblasti správy bytového hospodářství zajišťuje a zpracovává podklady pro projednání jednotlivých záměrů v orgánech obce, připravuje podklady k uzavření smluvních vztahů na pozemky pro zahrádkářské účely. Nájem pozemků-zahrádky ( 663 obč.zák.č. 40/1964 Sb.)

8 Lokalizace Počet Částka - z toho Metlov z toho U hřbitova z toho U Trojice z toho NivyII-Dolní CELKEM Nebytové prostory v majetku obce Smlouvy o nájmu nebyt.prostor (zák.č.116/1990 Sb.) 3 V rámci působnosti vykonává úsek majetku i veškeré činnosti vyplývající z obecně závazné vyhlášky obce Tlumačov o místním poplatku ze psů (evidence chovaných psů a jejich majitelů, výdej známek pro psy, kontrola a evidence provedených úhrad poplatků, upomínání dlužných úhrad včetně správních řízení za porušení této vyhlášky). Poplatek za psa Rok 2012 Rok 2011 Počet h psů Částka Počet psů Částka Sazba 200,-Kč + 100,- Kč , ,- Platební výměry (počet psů) 11 zák.č.565/1990 Sb., zák. č. 280/2009 Sb., 4 CELKEM ,- Známky na psy V návaznosti na správu poplatkové povinnosti vykonává úsek majetku i činnosti, které vyplývají z další obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů. Jedná se o registraci, výběr poplatků, evidenci poplatníků, kontrolu prováděných úhrad, upomínání dlužných úhrad až po spolupráci s exekutorskými úřady pro vymožení nezaplacených poplatků. Komunální odpad Rok 2011 Rok 2012 Počet plátců Kč Počet plátců Kč Počet obyvatel k Trvale hlášených osob k poplatku , Cizinci Rekreace Zaplacený platební výměr Vrácení poplatku Osvobození od poplatku za KO 94 CELKEM VYBRÁNO ZA KO Úsek majetku v rámci své běžné činnosti zajišťuje komplexní evidenci a správu souborů dlouhodobého majetku obce včetně nakládání s tímto majetkem. Koordinuje, zajišťuje a provádí periodické inventarizace veškerého dlouhodobého majetku a závazků obce Tlumačov

9 včetně inventarizace materiálových zásob. Zabezpečuje komplexní správu údajů inventarizace včetně analýzy statistických klasifikací majetku. účetní hodnota majetku obce Tlumačov k Evidence Hodnota - DNM - programy účet ,40 - DHM - generel zeleně - účet ,00 - DHM - pořizovací cena nad ,- Kč - účet ,61 - DHM - pořizovací cena nad ,- Kč - účet ,96 - DDHM - pořizovací cena 1.000,- až ,- Kč - účet ,86 - DDHM - účet ,00 - pozemky ,45 - pokladna 0 - materiál na skladě - elektro ,76 - ceniny 4.500,00 Celkem , Úsek výstavby Úsek výstavby obce vykonává především činnosti k zajištění investiční aktivity obce Tlumačov. Zabezpečuje předprojektovou a projektovou přípravu veškerých investičních akcí, zajišťuje podklady pro majetkoprávní řízení ve vztahu k investičním záměrům, zpracovává žádosti o územní řízení, stavební povolení a kolaudační řízení vedené u stavebního úřadu k jednotlivým stavebním akcím. Dále zpracovává přípravu podkladů a projednání žádostí o státní dotace. Aktivně spolupracuje s orgány obce na plánování investičních akcí a možnostech mimorozpočtového krytí jednotlivých akcí ve vazbě na vyhlášené dotační tituly. Zabezpečuje v souladu se zákonnými ustanoveními zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Vykonává dozor investora na jednotlivých realizovaných stavbách včetně přejímky dokončených stavebních objektů a zpracování podkladů pro převod realizovaných investic do majetku obce. Počet samostatných investičních akcí (v mil) Stavba Počet Finanční objem Úprava vstupu a chodníku u objektu zdravotního střediska 0,471 Přípojka dešťová kanalizace u ZŠ 0,591 Zvýšení kapacity komunitní kompostárny obce Tlumačov 2,232 Zrušení septiku u zdravotního střediska 0,027 Zrušení septiku u BD č.p.862 a 630, ul. U Trojice 0,153 Rekonstrukce elektroinstalace ve staré budově ZŠ Tlumačov 0,335 Oprava komunikace ul. Švermova, část Zábraní a Spojovací 0 Celkem 6 3,809 Žádosti o dotace z veřejných rozpočtů (SROP,SFŽP, ministerstva ČR) v roce 2012

10 Finanční objem dotace Název akce v mil. korun Zvýšení kapacity komunitní kompostárny obce Tlumačov (OPŽP) 1,977 V rámci samosprávní činnosti obce úsek výstavby zpracovává, eviduje a přiděluje na základě ustanovení 31 zákona číslo 128/2000 S., o obcích čísla popisná novým stavebním objektům, které jsou v obci. V loňském roce byly přiděleny dvě čísla popisné. Místo Přidělené číslo popisné U Trojice 869 U cementárny 897 Úsek výstavby Obecního úřadu Tlumačov zastupuje obec Tlumačov ve všech řízeních vedených u stavebního úřadu, kde má postavení účastníka řízení. V rámci této činnosti předkládá dotčenému správnímu úřadu připomínky a námitky do jednotlivých řízení tak, aby byly chráněny práva a právem chráněné zájmy obce. Obecní úřad Tlumačov ve své přenesené působnosti výkonu státní správy vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. Obec Tlumačov v návaznosti na zvýšení kvality výkonu této přenesené působnosti uzavřela veřejnoprávní smlouvu s obcí s rozšířenou působností, kterou výkon přenesené působnosti na tuto obec delegovala. zvláštní užívání komunikací a umístění IS ( 25 zák.č.13/97 Sb.) Zvláštní užívání - MK Družstevní, Machovská II., U Hřebčína Zvláštní užívání - MK Mánesova Skanska a.s. - MK Zvláštní užívání - MK Nová Zvláštní užívání - MK Sokolská Zvláštní užívání MK Jiráskova Zvláštní užívání - MK U Hřebčína Celkem 7 Vydaná souhlasná rozhodnutí ke zřízení komunikačního připojení sousedící nemovitosti na přilehlou místní komunikaci. připojení k MK U Vodárny připojení k MK U Vodárny připojení k MK 6. května připojení k MK Jiráskova

11 4. Oddělení sociálně správní Oddělení sociálně - správní vykonává působnost v několika specifických agendách státní správy a samosprávy. Mezi agendy státní správy patří zejména vedení matriky, evidence obyvatel. Mezi agendy vykonávané v samosprávné působnosti patří hlavně obřadnictví, resp. obřady vítání dětí, jubilejní svatební obřady a podobně. Výkon agend státní správy je prováděn na základě zákonů a ostatních obecně závazných předpisů. Územní působnost výkonu státní správy je limitovaná katastrálním územím obce. 4.1 Úsek matrik Zajišťuje vedení matriky, tj. provádí zápisy do matričních knih a vydává příslušné doklady o těchto zápisech. Kromě činností vyplývajících ze zákonných ustanoveních pro vedení matrik provádí ověřování pravosti podpisů a shodu opisu nebo kopie s originálem. (vidimace,legalizace). 5 z toho 1 Počet provedených sňatků,vydané oddací listy církevní, 1 s cizincem Počet úmrtí v obci, vydané úmrtní listy 6 Určení otcovství k nenarozenému a k narozenému dítěti 11 Vystavení druhopisů matričních dokladů 4 Rozhodnutí o změně jména a příjmení 2 Oznámení o změně příjmení po rozvodu 0 Vysvědčení o právní způsobilosti ke sňatku s cizincem 1 Osvědčení pro církevní sňatky 1 Zápis do zvláštní matriky 0 Potvrzení o diagnóze 0 Zápisy do matričních knih (sňatky, úmrtí, rozvody) 12 Zpětvzetí příjmení po rozvodu 0 Stanovisko k udělení státního občanství ČR 0 Ostatní matriční agenda: Vidimace a legalizace zákon č. 21/2006 Sb. celkem položek Vybírání správních poplatků k této agendě dle zákona č. 634/2004 Sb. : Za rok 2012 bylo vybráno za správní poplatky (vidimace a legalizace) ,- Kč 4.2 Úsek správní Úsek správní zabezpečuje agendu evidence obyvatel. Vykonává tedy zejména úkoly spojené s evidencí pobytu občanů v obci, tj.přihlašování k trvalému pobytu na území obce, rozhodování ve správním řízení v návrzích na zrušení údaje o trvalém pobytu se záznamem na úřední adresu ohlašovny. Součástí evidence obyvatel správního obvodu je i evidence pobytu cizinců ve spolupráci s cizineckou policií. Úsek dále zajišťuje pravidelnou aktualizaci výpisů stálého seznamu voličů, pro jednotlivé typy vyhlášených voleb. Evidence obyvatel: (zákon č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů) Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu k z toho 26 cizinců Počet přihlášených osob 31 Počet odhlášených osob 50

12 Počet narozených 32 Počet zemřelých 16 Stěhování v obci 45 Ukončení pobytu na území ČR 1 Vydaná potvrzení: Potvrzení o změně trvalého pobytu 49 Potvrzení o změně stavu 10 Potvrzení z informačního systému 0 Změny a opravy v evidenci obyvatel sňatky 21 úmrtí 16 rozvody 23 ovdovění 5 narození 32 Zápisy do Czech pointu Změny TP 77 Změny stavu sňatky, úmrtí 15 Doručovací adresy 1 Ztráta, odcizení OP 0 V roce 2012 bylo na úseku evidence obyvatel vedeno 21 návrhu na zrušení údaje o trvalém pobytu, z toho 2 návrhy byly řešeny ve společném řízení. Rozhodování v těchto návrzích je vedeno ve správním řízení podle zákona číslo 500/2006 Sb., o správním řádu. Ve všech zahájených řízeních bylo vydáno souhlasné rozhodnutí se zrušením trvalého pobytu na původní adrese a byla jim v souladu s ustanoveními zákona číslo 133/200Sb., přidělena úřední adresa. Žádné z vydaných rozhodnutí nebylo napadeno odvoláním. K je na úřední adrese přihlášeno celkem 112 občanů. 4.3 Úsek obřadnictví Na tomto úseku jsou zajišťovány úkoly ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti. Úsek zajišťuje především materiální a organizační zajištění veškerých obřadů konaných jak v obřadní síni obecního úřadu tak mimo ni. V uplynulém roce byly zajišťovány následující akce - 10 x obřad vítání dětí do života, přivítáno 28 dětí - 1 x přijetí nejlepších žáků ZŠ - 1 x - vyřazení žáků 9. třídy ZŠ - 3 x svatba - 1 x svatba mimo úředně stanovené místo - 1 x svatba církevní - 1 x obřad diamantové svatby U příležitosti významných životních výročí byla provedena u 48 občanů osobní návštěva prostřednictvím jednotlivých jmenovaných členů zastupitelstva a matrikářky. Při dovršení životního jubilea bylo 238 spoluobčanům zasláno písemné blahopřání k narozeninám.

13 Zlatou svatbu oslavily 4 manželské páry, u nichž byla provedena návštěva s osobní gratulací za účasti starosty a matrikářky, 3 manželské páry oslavily diamantovou svatbu. U dvou byla provedena osobní návštěva představitelů obce, jedna diamantová svatba se konala v obřadní síni obecního úřadu. 4.4 Úsek sociální Na sociálním úseku zajišťuje pracovnice Obecního úřadu Tlumačov svojí kompetenci jednak výkon státní správy v přenesené působnosti státní a také výkon samosprávné činnosti. Jedná se především o ustanovení zvláštního příjemce důchodu v oblasti sociálních služeb dle zákona č. 155/1995 Sb., a zákona č. 582/1991 Sb. a z.č. 500/2004 Sb., - správní řád. V roce 2012 byly vydány 3 rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění. Dále v rámci výkonu činnosti jsou ve spolupráci s pověřeným obecním úřadem v Otrokovicích řešeny případy týkající se sociálně- právní ochrany dětí. Spolupráce se odvíjí jednak v rámci telefonických a osobních konzultací a také formou účasti na metodických dnech a pracovních schůzkách organizovaných nadřízeným úřadem. V roce 2012 bylo provedeno místní šetření na žádost Okresního soudu ve Zlíně. Osobní návštěva proběhla u 3 občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům, následně vypracována a odeslána zpráva o těchto občanech. V roce 2012 na základě usnesení rady obce vykonával Obecní úřad Tlumačov prostřednictvím oddělení sociálně - správního opatrovnictví jednomu občanovi, který byl rozhodnutím Okresního soudu Zlín omezen ve způsobilosti k právním úkonům. Návrh k příslušnému soudu podala obec Tlumačov. Z titulu tohoto pověření byla výkonem funkce opatrovníka pověřena paní Ladislava Vránová, která pro opatrovance zajišťovala následující úkoly - vypracování posudku pro psychiatra - podání žádosti o výplatu invalidního důchodu na ČSSZ ve Zlíně - nahlášení na úřad práce - zajištění podání žádosti o sociální dávky na úřadu práce ( příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, na bydlení, účast při provádění šetření pracovnicí z Úřadu práce Otrokovice) - pomoc při vyřizování OP (podání žádosti, vyzvednutí vyhotoveného, ztráta OP a jeho opětovné vyřízení na MěÚ Otrokovice) - podání žádosti o umístění do ústavu se zvláštním režimem - vyřizování korespondence ( žádosti o prominutí dluhů věřitelům) - jednání na VZP podání žádosti o prominutí dluhů a prominutí penále - od července 2012 přiznán příspěvek na péči - týdenní výplata přiznaného příspěvku a s tím spojené vedení pokladní knihy / příjmových a výdejových dokladů - vypracování závěrečné roční zprávy o opatrovanci pro Okresnímu soudu ve Zlíně. K dalším důležitým činnostem sociálního úseku je pomoc a poskytování sociálně právního poradenství a pomoc občanům v obtížné sociální situaci. Zajišťuje pomoc při podávání žádostí na umístění do domova Senior v Otrokovicích a jiných domovů pro seniory a také zajišťuje kontakt těchto našich spoluobčanů s domovskou obcí. K bylo evidováno celkem 7 žádostí k umístění do Domu s pečovatelskou službou. V roce 2012 byli v DPS umístěni 4 občané. V současné době jsou v domě s pečovatelskou službou obsazeny všechny byty.

14 Ostatní agenda na úseku sociálně správním: Petice občanů zákon č. 85/1990 Sb. Evidence poskytovaných informací zákon č. 106/1999 Sb. Vyhotovení výroční zprávy o poskytovaných informacích dle zák.č. 106/1999 Měsíční statistické hlášení ČSÚ Praha Osobní návštěvy a gratulace občanům Hlášení místním rozhlasem Vedení pokladny správní poplatky a zástup v případě nepřítomnosti centrální pokladny Vyvěšování informací na informační desku + Skály, web Vypracování zpráv do tlumačovských novinek a pro místní kroniku Zástupy za nemoci a dovolenou Byla provedena kontrola od pověřeného úřadu na matriční agendu Vyřizování korespondence s PČR, Okresním soudem a jinými institucemi Evidence stížností dle pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností Účast na školeních, seminářích a poradách Další běžné i mimořádné úkoly: Leden: Seminář RÚIAN + ISÚI v návaznosti na základní registry Únor: Absolvování kurzu vidimace a legalizace přes e-learning Březen: Seminář sociálních služeb Otrokovice Složité řešení úmrtí, dohledávání pozůstalých, platba pohřebného z obecního rozpočtu a následné vymáhání dlužné částky od pozůstalých Duben: Řešení několika telefonických stížností s Českou poštou, následně osobně řešeny stížnosti s vedoucím doručovatelek panem Hladkým a panem Krahulcem, Podána písemná reklamace na chybné doručování zásilek do vlastních rukou. Červenec: Spuštění nového systému ROB, ROS Pomoc při podání daně z nemovitosti paní Valové na FÚ v Otrokovicích Září: 2 x účast na poradě SSL Otrokovice Mimořádné průběžné hlášení místním rozhlasem aféra metylalkohol Účast u mimořádné celodenní prohlídky s kriminální službou policie ČR Brno a Celní správou Zlín ( aféra metylalkohol) Říjen: Zajištění voleb do krajských zastupitelstev a dvoukolových voleb do 1/3 Senátu Listopad: Proběhla kontrola správních poplatků v rámci vnitřního auditu Prosinec: Zahájení přípravy voleb volba prezidenta ČR v lednu 2013

15 5. Oddělení životního prostředí a údržby a služeb Toto oddělení zajišťuje svou činností jednak výkon přenesené působnosti státní správy v jednotlivých oblastech životního prostředí v rozsahu, které jednotlivé zákonné normy vymezují obcím. Výkon státní správy je vykonáván v následujícím rozsahu. 5.1 Úsek státní správy Zákon číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění - vydává povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les; - ukládá povinnost provedení náhradní výsadby za odkácené dřeviny a vede evidenci přehledu pozemků vhodných pro realizaci náhradní výsadby; - vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu mimo zastavěné území obce a vydává souhlasu k jejich zřizování nebo rušení. V roce 2012 byly podáno obecním úřadem vedeno 8 řízení o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Všechna vedená řízení byla ukončena souhlasným rozhodnutím o povolení. Proti žádnému vydanému rozhodnutí nebylo ze strany účastníků řízení využito opravných prostředků.. Zákon číslo 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a zákon číslo 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. V uplynulém roce došlo k datu k ukončení účinnosti tohoto zákona a s platností od vstoupil v platnost zákon číslo 201/202 Sb., který ho v celém rozsahu nahrazuje. V roce 2012 bylo evidováno Obecním úřadem Tlumačov v souladu s ustanoveními zákona číslo 86/2002 Sb. 6 malých zdrojů znečišťování ovzduší na správním území obce. Jedná se o zdroje s výkonem od 50 kw do 200kW. Oddělení životního prostředí údržby dále v oblasti zákona o ochraně ovzduší vydávalo a povolovalo v závislosti na rozptylových podmínkách souhlasy se spalováním rostlinných materiálů a dřevní hmoty na otevřených ohništích. V uplynulém roce nebylo vedeno žádné správní řízení o přestupku či správním deliktu na úseku tohoto zákona. Zákon číslo 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, obecní úřad na základě zákonného zmocnění pro výkon přenesené působnosti státní správy pouze na svém správním území upravují, omezují, popřípadě zakazují obecné nakládání s povrchovými vodami, nejde-li o vodní toky tvořící státní hranice. V roce 2012 nebylo obecním úřadem vedeno žádné řízení podle zákona o vodách v přenesené působnosti. Na úseku samosprávy pečuje obec o veřejné studny a koryta toků, které jsou ve vlastnictví. Žádná ze studní ve vlastnictví obce není vedena jako zdroj pitné vody, vždy se jedná pouze o vodu užitkovou. Zákon číslo 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, v rámci oprávnění vyplývající ze zákonného zmocnění vykonává obecní úřad následující činnosti: - kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem; - ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení povinnosti podle 66 odst. 1; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím; - ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupek uvedený v 69; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím;

16 - kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem; - kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládku. Provoz odpadového hospodářství se ve správním území obce řídil platnou obecně závaznou vyhláškou o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavební sutí. Na území obce je svoz, sběr a zneškodňování komunálního odpadu zajišťován prostřednictvím svozové služby společnosti Technické služby Otrokovice. Svoz a sběr odpadu komunálního odpadu byl prováděn na základě schváleného svozového plánu ve čtrnáctidenních intervalech. Komunální odpad mají občané obce možnost odkládat také do velkoobjemových kontejnerů ve sběrném dvoře. Třídění odpadů Na území obce se v současné době nachází celkem 6 stanovišť na separaci (třídění) odpadů. Na těchto stanovištích je možno odkládat papír, plasty, bílé a barevné sklo. V roce 2012 byla tato stanoviště doplněna ještě o kontejnery na elektroodpad. Celkové množství vytříděného odpadu z obce Tlumačov Nápojový Období / karton Sklo Papír PET komodita (směsný barevné obal) Sklo bílé kovy Směsný a objemný odpad ,241 2,742 14,7-16,74 592, ,852 4,785 18,295-20,34 518, ,362 5,773 22,13-17,32 611, ,818 5,35 24,91-18,34 560, ,23 68,075 7,101 19,96 11,69 16,04 614, ,19 62,089 6,214 16,43 14,26 35,88 636, ,25 41,134 6,585 13,36 14,78 21,98 651, ,3 60,97 6,585 18,04 12,26 15, ,333 31,879 8,046 18,696 9,4 224, ,89 Sběrné dvory Na správním území obce Tlumačov byly v uplynulém roce 2012 provozovány 2 sběrné dvory. Hlavní v areálu technického dvora obecního úřadu a druhý na Skalách. Zde mohli občané odložit všechny druhy odpadů včetně nebezpečného odpadu. Množství vytříděného nebezpečného odpadu komodita /Období Eternit Oleje Injekční stříkačky a léčiva Kyseliny, ropné látky znečistěné obaly Celkem ,15-0,052-4, ,064-0, ,3-0,065-7, ,6 0,4 0,034-13, ,95-0,0475 0,076 8,0735

17 2010 7,55 0,38 0,028-7, , , ,8 0, ,25 Vývoj třídění a zpětného odběru elektro zařízení a dalších komodit, dokládá přehledová tabulka. Na zpětném odběru obec spolupracuje především se společností Elektrovin. Množství vytříděného odpadu zpětný odběr (v t, ks) Sporá Lednič ky, Pneum Vysavač Období / ky, prač a žehličky komodita mraznič ky, tiky brusky ky myč ky Televizo ry, monito ry Radia videa, PC Zářivky výbojky ks ks 36 ks 20 ks 20 ks 88 ks 0,185 t 30 ks ks 6,566 t 45 ks 30 ks 221 ks 0,420 t 500 ks - Baterie, monočlánky ks 4,625 t 2,175 t 1,096 t 233 ks 2,390 t 60 ks 120 ks ks 3,778 t 3,077 t 1,564 t 162 ks 5,196 t 30 ks 90 ks ks 2,594 t 1,554 t 0,941 t 109 ks 3,790 t 50 ks 80 ks ks 4,116 t 4,123 t 0,964 t 279 ks 0,885 t 85 ks 95 ks ks 4,07 t 2,647 t 1,054 t 271 ks 1,43 t 93 ks 75 ks Množství vytříděného nebezpečného odpadu (v t) Období / komodita Eternit Oleje Injekční stříkačky a léčiva Kyseliny, ropné látky znečistěné obaly Celkem ,3-0,065-7, ,6 0,4 0,034-13, ,95-0,0475 0,076 8, ,55 0,38 0,028-7, , , ,8 0, ,25 Černé skládky V roce 2012 byl průběžně prováděn úklid černých skládek na katastrálním území obce Tlumačov. Evidence množství takto odklizeného odpadu se nevede. Jedná se především o bioodpad, vekloobjemmový odpad (nábytek, apod.). Likvidaci černých skládek zajišťuje naše oddělení v rámci péče o zeleň. Počet lokalit s výskytem černých skládek je stále vysoký, ale snižuje se objem odklízeného odpadu. Deratizace V uplynulém roce deratizaci veřejných ploch objektů ve vlastnictví obce Tlumačov velmi kvalitně zajištovala společnost Deratex, spol. s.r.o. Zásah probíhal v jarním období roku Souběžně byla ošetřována i kanalizační síť a prováděna ohnisková deratizace ve spolupráci s občany obce.

18 5.2 Úsek údržby zeleně a služeb V roce 2012 bylo, tak jako každý rok, prováděno sečení veřejně přístupných travnatých ploch včetně vyhrabávání listí a úklidu odpadků na všech veřejných plochách v obci. Obec Tlumačov v hodnoceném roce nevyužívala dodavatelských společností při údržbě zeleně v obci. Kromě sečení trvalých travních ploch, které je prováděno v různém stupni intenzity, s ohledem na exkluzivitu místa na ploše cca 32 hektarů zajišťuje úsek údržby zeleně také ošetření a údržbu veškerých dřevinných porostů. Jedná se o ošetření a údržbu zapěstovaných keřových skupin, tvarování a řez živých plotů. Kácení stromů je na území obce, pokud je pravomocně povoleno, prováděno také ve vlastní režii zaměstnanci obecního úřadu. Veškerá biologická hmota vzniklá při provádění údržby je v souladu s vyhláškou likvidována v komunitní kompostárně obce Tlumačov. Vzniklá zemina je zpětně využívaná na zlepšení půdní struktury na pozemcích v katastru obce. Odpadní dřevní hmota je likvidována štěpkováním, s následným využitím jako mulčovací materiál do keřových skupin, nebo je ukládána do kompostovacích hromad. Výsadba stromů byla realizována pouze v rámci nařízené náhradní výsadby za odkácené dřeviny. Úsek údržby a služeb má ve své správě i dětská hříště na pozemcích obce. Zde je prováděna pravidelná kontrola a údržba v souladu s evropskými normami ČSN EN 1176 a Kromě pravidelné údržby jsou operativně řešeny i podněty občanů na opravu hřišť. Obec Tlumačov vlastní a spravuje 2 dětská hřiště. K dalším důležitým činnostem zajišťovaných oddělením údržby a služeb patří údržba a správa veřejného osvětlení obce, údržba a opravy místních a polních komunikací včetně všech chodníků a další operativní činnosti vyplývající z chodu a potřeb obecního úřadu ( odchyt volně pobíhajících psů na území obce, spolupráce s kulturním a informačním střediskem na přípravě kulturních akcí, údržba budov ve vlastnictví obce, instalace vánoční výzdoby obce, a podobně).

19 6. Sekretariát starosty Sekretariát starosty zajišťuje kromě své běžné každodenní agendy spojené s chodem úřadu a spolupráce s ostatními složkami úřadu ještě veškerou spisovou a archivační službu. V rámci spisové a archivační služby vykonává činnosti spojené s příjmem, tříděním, evidencí, dokumentů. Sekretariát starosty odpovídá za řádnou archivaci jednotlivých dokumentů a jejich skartaci v souladu s jednotlivými ustanoveními spisového a skartačního řádu obce. Dále sekretariát zajišťuje služby Czech POINT. Při činnosti pracoviště Czech POINTu je postupováno v souladu se zákonnými předpisy. 6.1 Úsek Czech POINT V rámci Czech POINTu je provozován tzv. Kolektor sběru terénních dat projektu Czech POINT, což je systém elektronických dotazníků pro zpětnou vazbu mezi provozovatelem a uživateli Czech POINTu. Tyto dotazníky jsou průběžně rozesílány přes Czech POINT, na pracovišti Czech POINTu vyplňovány a zpětně odesílány zřizovateli projektu, tedy MV Počet vydaných ověřených výstupů: Katastr nemovitost: 77 Rejstřík trestů 65 Registr řidičů 6 Obchodní rejstřík 14 Modul autovraků ISOH 0 Živnostenský rejstřík 0 Seznam kvalifikovaných dodavatelů 0 Insolvenční rejstřík Agenda Datových schránek ISDS: Žádost o zřízení datové schránky 1 Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost 0 Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových 0 Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby na žádost 2 Autorizovaná konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby na žádost 0 Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu z moci úřední 28 V průběhu roku 2012 bylo doručeno prostřednictvím datové schránky 795 datových zpráv a odesláno bylo 93 datových zpráv (vesměs se jednalo o odpovědi na příchozí datové zprávy). 6.3 Úsek pohřebnictví Na úseku hřbitovní agendy je postupováno v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů a dále podle Řádu veřejného pohřebiště, který byl vydán formou opatření po předchozím schválení Krajským úřadem ve Zlíně s účinností od K je na místním pohřebišti evidováno 496 hrobů, tj. celkem 737 hrobových míst.z toho je 21 hrobů (29 hrobových míst) volných (nepronajatých).

20 Charakteristika jednotlivých hrobových míst Druh hrobu jednohrob dvojhrob trojhrob urnový hrob počet z toho volných počet z toho volných počet z toho volných počet z toho volných Na užívání hrobových míst jsou uzavírány nájemní smlouvy na dobu určitou 10 let. Na místním hřbitově je Krajským hygienikem Zlínského kraje stanovena tlecí doba v délce 13 let. Tato byla stanovena na základě účelového hydrogeologického průzkumu z června roku 2002.

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F.

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F. Úsek tajemníka Městského úřadu Oslavany Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P. č. Účel

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí Odbor vnitřních věcí Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy. Na těchto úsecích bylo v roce 2012 vyřizováno 2472 podání. Součástí odboru je dále sekretariát a informační středisko.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Informace o zpracování osobních údajů městem Mimoň

Informace o zpracování osobních údajů městem Mimoň Informace o zpracování osobních údajů městem Mimoň Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Odkazy Zákon č. 101/2000

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Organizační struktura Obecního úřadu v Ludgeřovicích

Organizační struktura Obecního úřadu v Ludgeřovicích Organizační struktura Obecního úřadu v Ludgeřovicích sídlo: Markvartovická 52/48, 74714 Ludgeřovice telefon/fax: 595052578/595052278 urad@ludgerovice.cz ID datové schránky: n9bb3cx Úřední hodiny: pondělí

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava III,1M$XOICCI" ČJ.: MSK 52267/2014 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/19895/2013/Sam 113.1

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava o: U M S ;ti. o I J, Y e Čj.: MSK 48862/2012 Sp. zn.: VyřizuJe: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/26941/20

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015 č.j.: 1/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1 ze dne 14.01.2015 Změna Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zvláštní části Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zřízení Útvaru interního

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ za rok 2015 Elektronický podpis - 29.4.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: KUMSX01MWBL4 Certifikát autora

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014 Elektronický podpis - 2.3.2015 KUMSX01GRZ2Q Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí

Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy, sekretariát a informační středisko. Vedoucí odboru je paní Anna Klímová, spolu s ní na odboru

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010 Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ 03802312010IKUSK 007555/20111KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY IČ: 00235571 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2014 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM V Hostinném dne 04.03.2015 Obsah: 1. Základní ustanovení. strana 4 2. Postavení a působnost.. strana 4 3. Územní obvody. strana 4 4. Organizační členění úřadu

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Nakládání s osobními údaji

Nakládání s osobními údaji Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina, IČ 00300764 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina, IČ 00300764 za rok 2014 Elektronický podpis - 9.3.2015 KUMSX01GXNF3 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Platný od 1. února 2013 Obsah: strana Část I. Základní ustanovení 3 Část II. Orgány obce, organizace a zařízení zřízené městem 3-4 Část III. Postavení a působnost

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Aktuální novely zákona o místních poplatcích

Aktuální novely zákona o místních poplatcích Aktuální novely zákona o místních poplatcích Nová úprava místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Přehled aktuálních změn

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

odpadů. Článek 2. Všeobecná ustanovení

odpadů. Článek 2. Všeobecná ustanovení MĚSTO HRANICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Hranice se usneslo dne 20.12.2005 vydat podle ustanovení

Více

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U obce BUKOVINA za rok 2011 Údaje o obci: Adresa: Obec Bukovina, Bukovina čp. 31, 679 05 Křtiny Telefonické spojení: 516 439 253 Fax : 516 439 253 E-mailová adresa:

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Správní odbor zajišťuje provoz infocentra, podatelny, pokladny, výkon správních činností na úseku matriky, evidence obyvatel,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014 Elektronický podpis - 11.5.2015 KUMSX01HRR RC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Obec Bednárec spisový a skartační plán

Obec Bednárec spisový a skartační plán Obec Bednárec spisový a skartační plán Spisový znak heslo Skartační znak/lhůta A. OBECNÍ ÚŘAD 1. Všeobecné dokumenty, nelze-li je zařadit jinam A.11 dokumenty starosty a místostarosty V/10 A.12 spolupráce

Více

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městský úřad informace týkající se zejména účelu

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více