Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012"

Transkript

1 Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012

2 2. Ekonomické oddělení 2.1 Úsek personální Úsek personální a vzdělávání vykonává komplex činností zajišťující oblast lidských zdrojů v celé její škále. Činnosti jednoznačně spadají do oblasti výkonu samostatné působnosti, při jejich výkonu se řídí zákoníkem práce a nařízeními vlády, která jej rozpracovává zejména v oblasti odměňování za práci, dále zákony o sociálním a zdravotním pojištění, zákonem o daních příjmu a dalšími právními předpisy. Mzdové a personální oddělení zodpovídá za zpracování plánu organizace v oblasti celkového počtu zaměstnanců, rozpočtu platů zaměstnanců, odměn za výkon veřejné funkce, ostatních plateb za provedenou práci, povinného pojištění placeného zaměstnavatelem a dalšího vzdělávání. Oddělení práce a mezd nevykonává státní správu oblast personální V oblasti personální práce je zajišťováno plnění koncepce vzdělávání pracovníků zařazených na pracovní pozici úředníka v souladu s jednotlivými ustanoveními zákona číslo 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, další profesní vzdělávání ostatních zaměstnanců a zvyšování kvalifikace pro obě základní skupiny zaměstnanců. Ve spolupráci s tajemníkem úřadu jsou zajišťovány personální činnosti v oblasti strategického řízení lidských zdrojů. V souladu s vydaným Plánem vzdělávání úředníků ÚSC obce Tlumačov jsou založeny a pravidelně doplňovány spisy Plánu vzdělávání jednotlivých úředníků. K provedení a ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou byl přihlášen jeden zaměstnanec, který po absolvování přípravy v Institutu pro veřejnou správu Praha se sídlem v Benešově úspěšně vykonal zkoušku zvláštní odborné způsobilosti, jež je základním předpokladem pro výkon funkce daného pracovníka. V oblasti personální práce je dále zajišťován styk s úřady v pracovně právní oblasti (úřad práce, orgány sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad). V rámci péče o lidské zdroje je realizován příjem a uvolňování zaměstnanců (jak z interních či externích zdrojů). Dále je v personální oblasti zajišťována veškerá agenda s vedením osobních spisů všech zaměstnanců, zpracovávání pracovních smluv, jejich dodatků, evidence a zpracování dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, evidence pracovní doby a výkazů pro potřeby zpracování mezd. S vedoucím úřadu spolupracuje na stanovování platů zaměstnanců a jejich odměňování oblast odměňování V průběhu roku 2012 bylo zpracováno pro 93 osob vyúčtování výplaty či odměny za provedenou práci (u některých osob se jednalo i o více PPV) včetně zajištění personálních náležitostí, vedení a aktualizace osobních složek stálých zaměstnanců. Celkem za rok 2012 bylo zpracováno 579 výplat či odměn za vykonanou práci z toho 271 výplat zaměstnancům v rámci pracovního poměru; 117 odměn z dohod o mimopracovní poměr; 191 odměn uvolněným a neuvolněným funkcionářům včetně odměn. V roce 2012 byly ukončeny 3 pracovní poměry (dva zaměstnanci odešli do starobního důchodu a s jedním byl rozvázán pracovní poměr dohodou z organizačních důvodů. Na uvolněná místa byli přijati dva noví zaměstnanci do trvalého pracovního poměru na základě výběrového řízení. V současné době je celkový stav zaměstnanců v trvalém pracovním poměru v počtu 20+1 uvolněný funkcionář (starosta obce).

3 Za uplynulý rok nebylo provedeno odškodnění žádného pracovního úrazu a nebylo uplatněno ani ztížení společenského uplatnění následkem úrazu. Dohody byly uzavírány na zajišťování různých činností jako je zajištění dozoru nad plynovými kotelnami v objektech v majetku obce, na údržbě veřejné zeleně a veřejného prostranství v obci, výkopové práce, na zabezpečení kulturních akcí, vedení obecní kroniky apod. Během roku bylo umožněno studentům vykonat odbornou praxi po dobu dvou týdnů. Jednalo se o 4 studenty třetího ročníku Střední školy technické v Kroměříži Veřejně prospěšné práce (VPP) V rámci projektu aktivní politiky zaměstnanosti Úřadu práce ČR bylo v roce 2012 u obce Tlumačov vytvořeno 11 pracovních míst. Tato místa byla obsazována v období od do Odměňování za práci u těchto pracovníků bylo dotováno ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Výkonu veřejné služby (VS) odpracování zdarma počtu cca 170 hodin osobami evidovanými na úřadě práce se zúčastnilo celkem 14 osob v období od dubna do listopadu. Osoby, které vykonávaly jako první veřejnou službu byly následně přijaty do pracovního poměru na dobu určitou jako veřejně prospěšní pracovníci v souladu s uzavřenou dohodou o vytvoření těchto pracovních míst mezi ÚP Zlín a obcí Tlumačov. Pro zajištění rovnosti odměňování byla použita pro odměňování těchto pracovníků vnitřní směrnice upravující platové podmínky pracovníků zaměstnaných na základě projektu aktivní politiky nezaměstnanosti - VPP. Tomuto přijetí předcházelo vždy podání písemné žádosti na Úřad práce ve Zlíně a následnému sepsání Dohody o zajištění veřejně prospěšných prací. Aktivní politika zaměstnanosti Náklady na mzdy celkem : ,- Kč příspěvek ÚP ,- Kč 72 % náklady obce ,- Kč 28 % Pravidelně je prováděno roční zúčtování daně z příjmů zaměstnancům obce Finanční kontrola Zajištěna a provedena veřejnosprávní finanční kontrola v organizační složce a příspěvkových organizacích zřízených obcí Tlumačov a sestaven zápis v souladu s vydanými Pravidly a postupy kontrolní činnosti v orgánu veřejné správy obce Tlumačov. Provedena kontrola v rámci vyúčtování poskytnutých dotací obcí v roce 2012 různým spolkům, organizacím, sdružením a klubům, které působí v obci Tlumačov (tzv. neziskové organizace), které dlouhodobě pracují s mládeží. Celkem se jednalo o 23 poskytnutých příspěvků u různých organizací a finanční prostředky ve výši ,- Kč. Dále bylo poskytnuto 11 neinvestičních transferů v částce celkem ,- Kč. Nebylo využito 2 651,- Kč a tyto finanční prostředky byly vráceny na účet obce. Bylo provedeno prověření vnitřního kontrolního systému a připraven plán dalších dílčích prověrek v rámci finanční kontroly a dodržování vnitřního kontrolního systému na další období. Do vnitřního kontrolního systému jsou aktivně zapojeny i příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec Tlumačov. Tyto ročně předávají hodnotící zprávy za organizaci a tato je následně zapracována do celkové roční zpráva za uplynulé období a odeslána na MF ČR.

4 2.1.5 Pojištění majetku Pro následující období počínaje rokem 2012 byl z důvodu hospodárnosti proveden výběr nové pojišťovny pro pojištění majetku obce Tlumačov. Původně bylo veškeré pojištění zadáno u České pojišťovny, a.s..nově byly uzavřeny smlouvy na pojištění proti živelním pohromám, odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s činností organizace, pro krádež a s ní spojený vandalismus s pojišťovnou UNIQA. Zákonné a havarijní pojištění vozidel je zajišťováno přes pojišťovnu ALLIANZ. Náklady na pojištění majetku obce druh pojištění Česká pojišťovna, a.s. UNIQA, a.s. ALLIANZ, a.s. živelní pojištění nemovitého majetku ,- Kč ,- Kč krádež + odpovědnost ,- Kč ,- Kč žací stroj W ,- Kč 5.328,- Kč 1.405,-Kč povinné ruč. havarijní pojištění 4 vozidel ,- Kč hav a pov. pojištění 3 vozidel ,- Kč povinné ručení 11 vozidel ,- Kč povinné ručení 6 vozidel 4.143,- Kč VIVID pojištění rizik ,- Kč 8.022,- Kč vlečka traktorová 420,- Kč 325,- Kč volkswagen nově pořízen ,- Kč nově pořízen nakladač ,- Kč celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč V uplynulém roce byly řešeny tyto škodní a pojistné události : - rozbité okno na budově klubového zařízení ze strany od tělocvičny úhrada původci; - požár 4 ks plastových kontejnerů v obci v ulici Sokolská a Metlově v měsíci dubnu byly nahrazeny novými v návaznosti na smlouvu se společností provozující tyto nádoby; - při stavění májky u místní zbrojnice poškození skla zadních dveří vozidla v majetku obce Renault Master -řešeno v rámci údržby na náklady pracovníka obce, který v tu danou dobu byl pověřen řízením tohoto vozidla; - poškození vozidla nakladačem Sanko M 544 v parku v ulici sokolská řešeno ve spolupráci s obcí; - poškození rozbití skla bočních dveří na vozidle Škoda Roomster bylo podáno na policii ČR Oznámení na neznámého pachatele = škoda byla uhrazena pojišťovnou - poškození rozbití bočního okénka soukromého osobního vozidla při provádění údržby zeleně, škoda uhrazena původcem; - v září došlo při hře s míčem rozbití dvou oken na budově kulturního zařízení uhrazeno původci; - při couvání vozidla Škoda Roomster v areálu Svitu Zlín k drobné škodní události - řešeno a uhrazeno pojišťovnou - havárie vodovodního rozvodu v budově základní školy s následným protečením do tělocvičny řešeno pojišťovnou 2.2 Úsek ekonomiky a účetnictví Ekonomický úsek zajišťuje zejména úkoly spojené s metodickým řízením ekonomických, finančních a účetních operací dále také zajišťuje veškeré činnosti spjaté s řízením prostřednictvím rozpočtu. Komplexně řídí a zabezpečuje zpracování účetních operací. V rámci své působnosti připravuje a zpracovává rozpočet obce Tlumačov na základě

5 předložených návrhů z jednotlivých oddělení včetně rozpisu schváleného rozpočtu na jednotlivá oddělení. Dále v rámci své činnosti provádí a zpracovává úpravy schváleného rozpočtu obce v závislosti na jeho plnění formou rozpočtových opatření, která následně předkládá zastupitelstvu obce ke schválení včetně zpracovávání zpráv o plnění rozpočtu a dohledu nad rozpočtovou kázní jednotlivých oddělení. Ekonomické oddělení dále kompletuje závěrečný účet obce. Ekonomický úsek zpracovává rozpočtový výhled na roky a předkládá je ke schválení orgánům obce. Zajišťuje ve spolupráci se soukromou auditorkou paní Ing. Ludmilou Pospíšilovou provedení přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2012 včetně zveřejnění jeho závěrů a výsledků. Zabezpečuje a metodicky řídí sestavení účetní uzávěrky, kterou tvoří Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha. V souladu s platnou legislativou zabezpečuje a organizačně zajišťuje jednání Finančního výboru obce Tlumačov, včetně přípravy a komentáře všech projednávaných materiálů. Vypracovává rozpočtová pravidla a rozpočtové provizorium pro hospodaření obce před schválením rozpočtu na příslušný rok. Při své práci spolupracuje se všemi ostatními odděleními úřadu, s příspěvkovými organizacemi obce, Krajským úřadem Zlínského kraje jako metodickým orgánem, jednotlivými ministerstvy, státními fondy, bankami a dalšími státními institucemi. Vypracovává měsíční účetní závěrky v elektronické podobě a zajišťuje jejich odeslání do centrálního systému účetních informací (CSÚIS). Obec Tlumačov nemá kromě školských zařízení zřízené žádné jiné příspěvkové organizace. Finanční výbor, jako poradní orgán zastupitelstva obce je pětičlenný a pro volební období byl předsedou jmenován pan MUDr. František Kel. Pro rok 2012 vypracovány a schváleny čtyři rozpočtové změny Finanční účtárna Provádí evidenci přijatých faktur, kontrolu jejich náležitostí a následné zaúčtování a provedení bezhotovostních úhrad. Kromě této činnosti zajišťuje finanční účtárna i provádění bezhotovostní úhrady ostatních výdajů obce dle vystavených platebních poukazů (závazky ze smluv, dotace, přijaté platební výměry z finančního úřadu). Na základě podkladů vystavuje faktury, zajišťuje jejich evidenci a zúčtování podle platných předpisů, provádí kontrolu jejich úhrad a vystavuje upomínky na neuhrazené pohledávky a spolupracuje při jejich vymáhání s právním zástupcem obce. Objem fakturace v roce 2012 počet objem Přijaté faktury ,-Kč Vystavené faktury ,-Kč Vývoj fakturace za volební období Přijaté faktury rok počet faktur finanční objem ,- Kč ,- Kč ,- Kč Vystavené faktury rok počet faktur finanční objem ,- Kč ,- Kč ,- Kč

6 V roce 2012 byly vystaveny dvě upomínky k neuhrazeným fakturám, které byly povinnými subjekty následně uhrazeny. Finanční účtárna dále provádí ověření kompletnosti účetních dokladů k veškerým účetním operacím, kontroluje věcné a formální náležitosti účetních dokladů a jejich doložitelnost. Zabezpečuje agendu obcí přijatých úvěrů, dále provádí kontrolu a koordinaci smluvních vztahů jejich evidenci a následnou kontrolu peněžního plnění. Finanční účtárna zpracovává podklady pro daňové přiznání za uplynulé zúčtovací období, včetně vedení a zpracování podkladů k čtvrtletnímu přiznání daně z přidané hodnoty. Zpracovává jednotlivé roční statistické výkazy pro Český statistický úřad Brno. Shromažďuje a zpracovává žádosti o proplacení schválených finančních příspěvků spolkům a organizacím na jejich činnost poskytovaných z rozpočtu obce. V roce 2012 bylo podáno 8 žádostí na poskytnutí veřejné finanční podpory organizacím a spolkům pracujícím v obci Tlumačov s mládeží. Dotace byly zaměřeny na podporu aktivit využití volného času dětí a mládeže. Poskytnuté příspěvky spolkům a organizacím Schváleno ,- Proplaceno ,- Dále byly z rozpočtu obce poskytnuty finanční prostředky neziskovým organizacím (organizace zajišťující soc. služby apod) v celkové výši ,- Kč. V rámci své působnosti zajišťuje ekonomické oddělení kontrolu vedení hlavní pokladny obce včetně přeúčtování příručních pokladen obecního úřadu a kulturně informačního střediska. Provádí zúčtování dotací přijatých v daném zúčtovacím roce. Přijaté dotace v roce 2012 Finanční objem dotace účel ,00 Kč volby do senátu parlamentu ČR a krajských zastupitelstev ,00 Kč dotace pro výkon státní správy a školství ,00 Kč dotace na VPP ,80 Kč průtokový transfer pro ZŠ ,50 Kč zvýšení kapacity komunitní kompostárny obce

7 3. Oddělení výstavby a majetku Oddělení výstavby a majetku ve své působnosti zajišťuje rozsáhlou agendu dotýkající se širokého spektra činností jak z oblasti přenesené působnosti státní zprávy tak na úseku samosprávní činnosti obce. Oddělení je vnitřně rozděleno na samostatné dva úseky. 3.1 Úsek majetku V rámci samostatné působnosti obce zajišťuje především úkoly při nakládáním s majetkem ve vlastnictví obce. Zpracovává a vede veškerou agendu spojenou s bytovou politikou obce. Zpracovává podklady pro projednání v orgánech obce. Připravuje podklady pro uzavírání nájemních, smluvních vztahů k majetku obce. V rámci své činnosti zajišťuje také provádění běžné údržby týkající se nemovitého majetku obce, shromažďuje požadavky na opravu a zhodnocení technického stavu majetku. Dle odbornosti zajišťuje posouzení u specialisty a vyhodnocuje způsob a nutnost požadavku včetně specifikace požadovaných prací pro vypracování cenové nabídky dodavatelem. Dále zajišťuje odborného dodavatele prací s následným prováděním kontroly průběhu prací, plnění termínu a finální převzetí dokončených prací včetně odsouhlasení fakturace. V oblasti zajištění bytových domů v majetku obce zajišťuje úsek majetku vzájemnou komunikaci a informovanost nájemníků, provádí kontrolu způsobu užívání bytů a realizuje pravidelné zákonem předepsané revize a servisní prohlídky a také zabezpečuje služby spojené s bydlením a provozem domů. Provádí roční zúčtování služeb, které jsou placeny v zálohách. Obec Tlumačov eviduje v současné době 17 žádostí o přidělení obecního nájemního bytu. Evidované žádosti přidělení obecního bytu počet žádostí o byt počet žádostí o byt počet žádostí o byt Celkem 17 Struktura bytového fondu v majetku obce Lokalizace domu Typ bytu J. Žižky U Trojice Zdravotní Hasičská Nádražní DPS středisko zbrojnice Celkem Nově uzavřené nájemní smlouvy-byty 4 Ukončení nájemních smluv 4 Prodloužení nájemních smluv 11 Kromě péče o bytový fond zajišťuje úsek majetku ve své působnosti i ucelenou agendu hospodaření s majetkem obce v oblasti správy pozemků, nebytových a komerčních prostor. V souladu s ustanoveními zákona číslo 128/200 Sb., o obcích zajišťuje u této agendy zveřejnění jednotlivých záměrů na úřední desce obce. Tak jako v oblasti správy bytového hospodářství zajišťuje a zpracovává podklady pro projednání jednotlivých záměrů v orgánech obce, připravuje podklady k uzavření smluvních vztahů na pozemky pro zahrádkářské účely. Nájem pozemků-zahrádky ( 663 obč.zák.č. 40/1964 Sb.)

8 Lokalizace Počet Částka - z toho Metlov z toho U hřbitova z toho U Trojice z toho NivyII-Dolní CELKEM Nebytové prostory v majetku obce Smlouvy o nájmu nebyt.prostor (zák.č.116/1990 Sb.) 3 V rámci působnosti vykonává úsek majetku i veškeré činnosti vyplývající z obecně závazné vyhlášky obce Tlumačov o místním poplatku ze psů (evidence chovaných psů a jejich majitelů, výdej známek pro psy, kontrola a evidence provedených úhrad poplatků, upomínání dlužných úhrad včetně správních řízení za porušení této vyhlášky). Poplatek za psa Rok 2012 Rok 2011 Počet h psů Částka Počet psů Částka Sazba 200,-Kč + 100,- Kč , ,- Platební výměry (počet psů) 11 zák.č.565/1990 Sb., zák. č. 280/2009 Sb., 4 CELKEM ,- Známky na psy V návaznosti na správu poplatkové povinnosti vykonává úsek majetku i činnosti, které vyplývají z další obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů. Jedná se o registraci, výběr poplatků, evidenci poplatníků, kontrolu prováděných úhrad, upomínání dlužných úhrad až po spolupráci s exekutorskými úřady pro vymožení nezaplacených poplatků. Komunální odpad Rok 2011 Rok 2012 Počet plátců Kč Počet plátců Kč Počet obyvatel k Trvale hlášených osob k poplatku , Cizinci Rekreace Zaplacený platební výměr Vrácení poplatku Osvobození od poplatku za KO 94 CELKEM VYBRÁNO ZA KO Úsek majetku v rámci své běžné činnosti zajišťuje komplexní evidenci a správu souborů dlouhodobého majetku obce včetně nakládání s tímto majetkem. Koordinuje, zajišťuje a provádí periodické inventarizace veškerého dlouhodobého majetku a závazků obce Tlumačov

9 včetně inventarizace materiálových zásob. Zabezpečuje komplexní správu údajů inventarizace včetně analýzy statistických klasifikací majetku. účetní hodnota majetku obce Tlumačov k Evidence Hodnota - DNM - programy účet ,40 - DHM - generel zeleně - účet ,00 - DHM - pořizovací cena nad ,- Kč - účet ,61 - DHM - pořizovací cena nad ,- Kč - účet ,96 - DDHM - pořizovací cena 1.000,- až ,- Kč - účet ,86 - DDHM - účet ,00 - pozemky ,45 - pokladna 0 - materiál na skladě - elektro ,76 - ceniny 4.500,00 Celkem , Úsek výstavby Úsek výstavby obce vykonává především činnosti k zajištění investiční aktivity obce Tlumačov. Zabezpečuje předprojektovou a projektovou přípravu veškerých investičních akcí, zajišťuje podklady pro majetkoprávní řízení ve vztahu k investičním záměrům, zpracovává žádosti o územní řízení, stavební povolení a kolaudační řízení vedené u stavebního úřadu k jednotlivým stavebním akcím. Dále zpracovává přípravu podkladů a projednání žádostí o státní dotace. Aktivně spolupracuje s orgány obce na plánování investičních akcí a možnostech mimorozpočtového krytí jednotlivých akcí ve vazbě na vyhlášené dotační tituly. Zabezpečuje v souladu se zákonnými ustanoveními zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Vykonává dozor investora na jednotlivých realizovaných stavbách včetně přejímky dokončených stavebních objektů a zpracování podkladů pro převod realizovaných investic do majetku obce. Počet samostatných investičních akcí (v mil) Stavba Počet Finanční objem Úprava vstupu a chodníku u objektu zdravotního střediska 0,471 Přípojka dešťová kanalizace u ZŠ 0,591 Zvýšení kapacity komunitní kompostárny obce Tlumačov 2,232 Zrušení septiku u zdravotního střediska 0,027 Zrušení septiku u BD č.p.862 a 630, ul. U Trojice 0,153 Rekonstrukce elektroinstalace ve staré budově ZŠ Tlumačov 0,335 Oprava komunikace ul. Švermova, část Zábraní a Spojovací 0 Celkem 6 3,809 Žádosti o dotace z veřejných rozpočtů (SROP,SFŽP, ministerstva ČR) v roce 2012

10 Finanční objem dotace Název akce v mil. korun Zvýšení kapacity komunitní kompostárny obce Tlumačov (OPŽP) 1,977 V rámci samosprávní činnosti obce úsek výstavby zpracovává, eviduje a přiděluje na základě ustanovení 31 zákona číslo 128/2000 S., o obcích čísla popisná novým stavebním objektům, které jsou v obci. V loňském roce byly přiděleny dvě čísla popisné. Místo Přidělené číslo popisné U Trojice 869 U cementárny 897 Úsek výstavby Obecního úřadu Tlumačov zastupuje obec Tlumačov ve všech řízeních vedených u stavebního úřadu, kde má postavení účastníka řízení. V rámci této činnosti předkládá dotčenému správnímu úřadu připomínky a námitky do jednotlivých řízení tak, aby byly chráněny práva a právem chráněné zájmy obce. Obecní úřad Tlumačov ve své přenesené působnosti výkonu státní správy vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. Obec Tlumačov v návaznosti na zvýšení kvality výkonu této přenesené působnosti uzavřela veřejnoprávní smlouvu s obcí s rozšířenou působností, kterou výkon přenesené působnosti na tuto obec delegovala. zvláštní užívání komunikací a umístění IS ( 25 zák.č.13/97 Sb.) Zvláštní užívání - MK Družstevní, Machovská II., U Hřebčína Zvláštní užívání - MK Mánesova Skanska a.s. - MK Zvláštní užívání - MK Nová Zvláštní užívání - MK Sokolská Zvláštní užívání MK Jiráskova Zvláštní užívání - MK U Hřebčína Celkem 7 Vydaná souhlasná rozhodnutí ke zřízení komunikačního připojení sousedící nemovitosti na přilehlou místní komunikaci. připojení k MK U Vodárny připojení k MK U Vodárny připojení k MK 6. května připojení k MK Jiráskova

11 4. Oddělení sociálně správní Oddělení sociálně - správní vykonává působnost v několika specifických agendách státní správy a samosprávy. Mezi agendy státní správy patří zejména vedení matriky, evidence obyvatel. Mezi agendy vykonávané v samosprávné působnosti patří hlavně obřadnictví, resp. obřady vítání dětí, jubilejní svatební obřady a podobně. Výkon agend státní správy je prováděn na základě zákonů a ostatních obecně závazných předpisů. Územní působnost výkonu státní správy je limitovaná katastrálním územím obce. 4.1 Úsek matrik Zajišťuje vedení matriky, tj. provádí zápisy do matričních knih a vydává příslušné doklady o těchto zápisech. Kromě činností vyplývajících ze zákonných ustanoveních pro vedení matrik provádí ověřování pravosti podpisů a shodu opisu nebo kopie s originálem. (vidimace,legalizace). 5 z toho 1 Počet provedených sňatků,vydané oddací listy církevní, 1 s cizincem Počet úmrtí v obci, vydané úmrtní listy 6 Určení otcovství k nenarozenému a k narozenému dítěti 11 Vystavení druhopisů matričních dokladů 4 Rozhodnutí o změně jména a příjmení 2 Oznámení o změně příjmení po rozvodu 0 Vysvědčení o právní způsobilosti ke sňatku s cizincem 1 Osvědčení pro církevní sňatky 1 Zápis do zvláštní matriky 0 Potvrzení o diagnóze 0 Zápisy do matričních knih (sňatky, úmrtí, rozvody) 12 Zpětvzetí příjmení po rozvodu 0 Stanovisko k udělení státního občanství ČR 0 Ostatní matriční agenda: Vidimace a legalizace zákon č. 21/2006 Sb. celkem položek Vybírání správních poplatků k této agendě dle zákona č. 634/2004 Sb. : Za rok 2012 bylo vybráno za správní poplatky (vidimace a legalizace) ,- Kč 4.2 Úsek správní Úsek správní zabezpečuje agendu evidence obyvatel. Vykonává tedy zejména úkoly spojené s evidencí pobytu občanů v obci, tj.přihlašování k trvalému pobytu na území obce, rozhodování ve správním řízení v návrzích na zrušení údaje o trvalém pobytu se záznamem na úřední adresu ohlašovny. Součástí evidence obyvatel správního obvodu je i evidence pobytu cizinců ve spolupráci s cizineckou policií. Úsek dále zajišťuje pravidelnou aktualizaci výpisů stálého seznamu voličů, pro jednotlivé typy vyhlášených voleb. Evidence obyvatel: (zákon č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů) Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu k z toho 26 cizinců Počet přihlášených osob 31 Počet odhlášených osob 50

12 Počet narozených 32 Počet zemřelých 16 Stěhování v obci 45 Ukončení pobytu na území ČR 1 Vydaná potvrzení: Potvrzení o změně trvalého pobytu 49 Potvrzení o změně stavu 10 Potvrzení z informačního systému 0 Změny a opravy v evidenci obyvatel sňatky 21 úmrtí 16 rozvody 23 ovdovění 5 narození 32 Zápisy do Czech pointu Změny TP 77 Změny stavu sňatky, úmrtí 15 Doručovací adresy 1 Ztráta, odcizení OP 0 V roce 2012 bylo na úseku evidence obyvatel vedeno 21 návrhu na zrušení údaje o trvalém pobytu, z toho 2 návrhy byly řešeny ve společném řízení. Rozhodování v těchto návrzích je vedeno ve správním řízení podle zákona číslo 500/2006 Sb., o správním řádu. Ve všech zahájených řízeních bylo vydáno souhlasné rozhodnutí se zrušením trvalého pobytu na původní adrese a byla jim v souladu s ustanoveními zákona číslo 133/200Sb., přidělena úřední adresa. Žádné z vydaných rozhodnutí nebylo napadeno odvoláním. K je na úřední adrese přihlášeno celkem 112 občanů. 4.3 Úsek obřadnictví Na tomto úseku jsou zajišťovány úkoly ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti. Úsek zajišťuje především materiální a organizační zajištění veškerých obřadů konaných jak v obřadní síni obecního úřadu tak mimo ni. V uplynulém roce byly zajišťovány následující akce - 10 x obřad vítání dětí do života, přivítáno 28 dětí - 1 x přijetí nejlepších žáků ZŠ - 1 x - vyřazení žáků 9. třídy ZŠ - 3 x svatba - 1 x svatba mimo úředně stanovené místo - 1 x svatba církevní - 1 x obřad diamantové svatby U příležitosti významných životních výročí byla provedena u 48 občanů osobní návštěva prostřednictvím jednotlivých jmenovaných členů zastupitelstva a matrikářky. Při dovršení životního jubilea bylo 238 spoluobčanům zasláno písemné blahopřání k narozeninám.

13 Zlatou svatbu oslavily 4 manželské páry, u nichž byla provedena návštěva s osobní gratulací za účasti starosty a matrikářky, 3 manželské páry oslavily diamantovou svatbu. U dvou byla provedena osobní návštěva představitelů obce, jedna diamantová svatba se konala v obřadní síni obecního úřadu. 4.4 Úsek sociální Na sociálním úseku zajišťuje pracovnice Obecního úřadu Tlumačov svojí kompetenci jednak výkon státní správy v přenesené působnosti státní a také výkon samosprávné činnosti. Jedná se především o ustanovení zvláštního příjemce důchodu v oblasti sociálních služeb dle zákona č. 155/1995 Sb., a zákona č. 582/1991 Sb. a z.č. 500/2004 Sb., - správní řád. V roce 2012 byly vydány 3 rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění. Dále v rámci výkonu činnosti jsou ve spolupráci s pověřeným obecním úřadem v Otrokovicích řešeny případy týkající se sociálně- právní ochrany dětí. Spolupráce se odvíjí jednak v rámci telefonických a osobních konzultací a také formou účasti na metodických dnech a pracovních schůzkách organizovaných nadřízeným úřadem. V roce 2012 bylo provedeno místní šetření na žádost Okresního soudu ve Zlíně. Osobní návštěva proběhla u 3 občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům, následně vypracována a odeslána zpráva o těchto občanech. V roce 2012 na základě usnesení rady obce vykonával Obecní úřad Tlumačov prostřednictvím oddělení sociálně - správního opatrovnictví jednomu občanovi, který byl rozhodnutím Okresního soudu Zlín omezen ve způsobilosti k právním úkonům. Návrh k příslušnému soudu podala obec Tlumačov. Z titulu tohoto pověření byla výkonem funkce opatrovníka pověřena paní Ladislava Vránová, která pro opatrovance zajišťovala následující úkoly - vypracování posudku pro psychiatra - podání žádosti o výplatu invalidního důchodu na ČSSZ ve Zlíně - nahlášení na úřad práce - zajištění podání žádosti o sociální dávky na úřadu práce ( příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, na bydlení, účast při provádění šetření pracovnicí z Úřadu práce Otrokovice) - pomoc při vyřizování OP (podání žádosti, vyzvednutí vyhotoveného, ztráta OP a jeho opětovné vyřízení na MěÚ Otrokovice) - podání žádosti o umístění do ústavu se zvláštním režimem - vyřizování korespondence ( žádosti o prominutí dluhů věřitelům) - jednání na VZP podání žádosti o prominutí dluhů a prominutí penále - od července 2012 přiznán příspěvek na péči - týdenní výplata přiznaného příspěvku a s tím spojené vedení pokladní knihy / příjmových a výdejových dokladů - vypracování závěrečné roční zprávy o opatrovanci pro Okresnímu soudu ve Zlíně. K dalším důležitým činnostem sociálního úseku je pomoc a poskytování sociálně právního poradenství a pomoc občanům v obtížné sociální situaci. Zajišťuje pomoc při podávání žádostí na umístění do domova Senior v Otrokovicích a jiných domovů pro seniory a také zajišťuje kontakt těchto našich spoluobčanů s domovskou obcí. K bylo evidováno celkem 7 žádostí k umístění do Domu s pečovatelskou službou. V roce 2012 byli v DPS umístěni 4 občané. V současné době jsou v domě s pečovatelskou službou obsazeny všechny byty.

14 Ostatní agenda na úseku sociálně správním: Petice občanů zákon č. 85/1990 Sb. Evidence poskytovaných informací zákon č. 106/1999 Sb. Vyhotovení výroční zprávy o poskytovaných informacích dle zák.č. 106/1999 Měsíční statistické hlášení ČSÚ Praha Osobní návštěvy a gratulace občanům Hlášení místním rozhlasem Vedení pokladny správní poplatky a zástup v případě nepřítomnosti centrální pokladny Vyvěšování informací na informační desku + Skály, web Vypracování zpráv do tlumačovských novinek a pro místní kroniku Zástupy za nemoci a dovolenou Byla provedena kontrola od pověřeného úřadu na matriční agendu Vyřizování korespondence s PČR, Okresním soudem a jinými institucemi Evidence stížností dle pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností Účast na školeních, seminářích a poradách Další běžné i mimořádné úkoly: Leden: Seminář RÚIAN + ISÚI v návaznosti na základní registry Únor: Absolvování kurzu vidimace a legalizace přes e-learning Březen: Seminář sociálních služeb Otrokovice Složité řešení úmrtí, dohledávání pozůstalých, platba pohřebného z obecního rozpočtu a následné vymáhání dlužné částky od pozůstalých Duben: Řešení několika telefonických stížností s Českou poštou, následně osobně řešeny stížnosti s vedoucím doručovatelek panem Hladkým a panem Krahulcem, Podána písemná reklamace na chybné doručování zásilek do vlastních rukou. Červenec: Spuštění nového systému ROB, ROS Pomoc při podání daně z nemovitosti paní Valové na FÚ v Otrokovicích Září: 2 x účast na poradě SSL Otrokovice Mimořádné průběžné hlášení místním rozhlasem aféra metylalkohol Účast u mimořádné celodenní prohlídky s kriminální službou policie ČR Brno a Celní správou Zlín ( aféra metylalkohol) Říjen: Zajištění voleb do krajských zastupitelstev a dvoukolových voleb do 1/3 Senátu Listopad: Proběhla kontrola správních poplatků v rámci vnitřního auditu Prosinec: Zahájení přípravy voleb volba prezidenta ČR v lednu 2013

15 5. Oddělení životního prostředí a údržby a služeb Toto oddělení zajišťuje svou činností jednak výkon přenesené působnosti státní správy v jednotlivých oblastech životního prostředí v rozsahu, které jednotlivé zákonné normy vymezují obcím. Výkon státní správy je vykonáván v následujícím rozsahu. 5.1 Úsek státní správy Zákon číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění - vydává povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les; - ukládá povinnost provedení náhradní výsadby za odkácené dřeviny a vede evidenci přehledu pozemků vhodných pro realizaci náhradní výsadby; - vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu mimo zastavěné území obce a vydává souhlasu k jejich zřizování nebo rušení. V roce 2012 byly podáno obecním úřadem vedeno 8 řízení o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Všechna vedená řízení byla ukončena souhlasným rozhodnutím o povolení. Proti žádnému vydanému rozhodnutí nebylo ze strany účastníků řízení využito opravných prostředků.. Zákon číslo 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a zákon číslo 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. V uplynulém roce došlo k datu k ukončení účinnosti tohoto zákona a s platností od vstoupil v platnost zákon číslo 201/202 Sb., který ho v celém rozsahu nahrazuje. V roce 2012 bylo evidováno Obecním úřadem Tlumačov v souladu s ustanoveními zákona číslo 86/2002 Sb. 6 malých zdrojů znečišťování ovzduší na správním území obce. Jedná se o zdroje s výkonem od 50 kw do 200kW. Oddělení životního prostředí údržby dále v oblasti zákona o ochraně ovzduší vydávalo a povolovalo v závislosti na rozptylových podmínkách souhlasy se spalováním rostlinných materiálů a dřevní hmoty na otevřených ohništích. V uplynulém roce nebylo vedeno žádné správní řízení o přestupku či správním deliktu na úseku tohoto zákona. Zákon číslo 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, obecní úřad na základě zákonného zmocnění pro výkon přenesené působnosti státní správy pouze na svém správním území upravují, omezují, popřípadě zakazují obecné nakládání s povrchovými vodami, nejde-li o vodní toky tvořící státní hranice. V roce 2012 nebylo obecním úřadem vedeno žádné řízení podle zákona o vodách v přenesené působnosti. Na úseku samosprávy pečuje obec o veřejné studny a koryta toků, které jsou ve vlastnictví. Žádná ze studní ve vlastnictví obce není vedena jako zdroj pitné vody, vždy se jedná pouze o vodu užitkovou. Zákon číslo 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, v rámci oprávnění vyplývající ze zákonného zmocnění vykonává obecní úřad následující činnosti: - kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem; - ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení povinnosti podle 66 odst. 1; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím; - ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupek uvedený v 69; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím;

16 - kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem; - kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládku. Provoz odpadového hospodářství se ve správním území obce řídil platnou obecně závaznou vyhláškou o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavební sutí. Na území obce je svoz, sběr a zneškodňování komunálního odpadu zajišťován prostřednictvím svozové služby společnosti Technické služby Otrokovice. Svoz a sběr odpadu komunálního odpadu byl prováděn na základě schváleného svozového plánu ve čtrnáctidenních intervalech. Komunální odpad mají občané obce možnost odkládat také do velkoobjemových kontejnerů ve sběrném dvoře. Třídění odpadů Na území obce se v současné době nachází celkem 6 stanovišť na separaci (třídění) odpadů. Na těchto stanovištích je možno odkládat papír, plasty, bílé a barevné sklo. V roce 2012 byla tato stanoviště doplněna ještě o kontejnery na elektroodpad. Celkové množství vytříděného odpadu z obce Tlumačov Nápojový Období / karton Sklo Papír PET komodita (směsný barevné obal) Sklo bílé kovy Směsný a objemný odpad ,241 2,742 14,7-16,74 592, ,852 4,785 18,295-20,34 518, ,362 5,773 22,13-17,32 611, ,818 5,35 24,91-18,34 560, ,23 68,075 7,101 19,96 11,69 16,04 614, ,19 62,089 6,214 16,43 14,26 35,88 636, ,25 41,134 6,585 13,36 14,78 21,98 651, ,3 60,97 6,585 18,04 12,26 15, ,333 31,879 8,046 18,696 9,4 224, ,89 Sběrné dvory Na správním území obce Tlumačov byly v uplynulém roce 2012 provozovány 2 sběrné dvory. Hlavní v areálu technického dvora obecního úřadu a druhý na Skalách. Zde mohli občané odložit všechny druhy odpadů včetně nebezpečného odpadu. Množství vytříděného nebezpečného odpadu komodita /Období Eternit Oleje Injekční stříkačky a léčiva Kyseliny, ropné látky znečistěné obaly Celkem ,15-0,052-4, ,064-0, ,3-0,065-7, ,6 0,4 0,034-13, ,95-0,0475 0,076 8,0735

17 2010 7,55 0,38 0,028-7, , , ,8 0, ,25 Vývoj třídění a zpětného odběru elektro zařízení a dalších komodit, dokládá přehledová tabulka. Na zpětném odběru obec spolupracuje především se společností Elektrovin. Množství vytříděného odpadu zpětný odběr (v t, ks) Sporá Lednič ky, Pneum Vysavač Období / ky, prač a žehličky komodita mraznič ky, tiky brusky ky myč ky Televizo ry, monito ry Radia videa, PC Zářivky výbojky ks ks 36 ks 20 ks 20 ks 88 ks 0,185 t 30 ks ks 6,566 t 45 ks 30 ks 221 ks 0,420 t 500 ks - Baterie, monočlánky ks 4,625 t 2,175 t 1,096 t 233 ks 2,390 t 60 ks 120 ks ks 3,778 t 3,077 t 1,564 t 162 ks 5,196 t 30 ks 90 ks ks 2,594 t 1,554 t 0,941 t 109 ks 3,790 t 50 ks 80 ks ks 4,116 t 4,123 t 0,964 t 279 ks 0,885 t 85 ks 95 ks ks 4,07 t 2,647 t 1,054 t 271 ks 1,43 t 93 ks 75 ks Množství vytříděného nebezpečného odpadu (v t) Období / komodita Eternit Oleje Injekční stříkačky a léčiva Kyseliny, ropné látky znečistěné obaly Celkem ,3-0,065-7, ,6 0,4 0,034-13, ,95-0,0475 0,076 8, ,55 0,38 0,028-7, , , ,8 0, ,25 Černé skládky V roce 2012 byl průběžně prováděn úklid černých skládek na katastrálním území obce Tlumačov. Evidence množství takto odklizeného odpadu se nevede. Jedná se především o bioodpad, vekloobjemmový odpad (nábytek, apod.). Likvidaci černých skládek zajišťuje naše oddělení v rámci péče o zeleň. Počet lokalit s výskytem černých skládek je stále vysoký, ale snižuje se objem odklízeného odpadu. Deratizace V uplynulém roce deratizaci veřejných ploch objektů ve vlastnictví obce Tlumačov velmi kvalitně zajištovala společnost Deratex, spol. s.r.o. Zásah probíhal v jarním období roku Souběžně byla ošetřována i kanalizační síť a prováděna ohnisková deratizace ve spolupráci s občany obce.

18 5.2 Úsek údržby zeleně a služeb V roce 2012 bylo, tak jako každý rok, prováděno sečení veřejně přístupných travnatých ploch včetně vyhrabávání listí a úklidu odpadků na všech veřejných plochách v obci. Obec Tlumačov v hodnoceném roce nevyužívala dodavatelských společností při údržbě zeleně v obci. Kromě sečení trvalých travních ploch, které je prováděno v různém stupni intenzity, s ohledem na exkluzivitu místa na ploše cca 32 hektarů zajišťuje úsek údržby zeleně také ošetření a údržbu veškerých dřevinných porostů. Jedná se o ošetření a údržbu zapěstovaných keřových skupin, tvarování a řez živých plotů. Kácení stromů je na území obce, pokud je pravomocně povoleno, prováděno také ve vlastní režii zaměstnanci obecního úřadu. Veškerá biologická hmota vzniklá při provádění údržby je v souladu s vyhláškou likvidována v komunitní kompostárně obce Tlumačov. Vzniklá zemina je zpětně využívaná na zlepšení půdní struktury na pozemcích v katastru obce. Odpadní dřevní hmota je likvidována štěpkováním, s následným využitím jako mulčovací materiál do keřových skupin, nebo je ukládána do kompostovacích hromad. Výsadba stromů byla realizována pouze v rámci nařízené náhradní výsadby za odkácené dřeviny. Úsek údržby a služeb má ve své správě i dětská hříště na pozemcích obce. Zde je prováděna pravidelná kontrola a údržba v souladu s evropskými normami ČSN EN 1176 a Kromě pravidelné údržby jsou operativně řešeny i podněty občanů na opravu hřišť. Obec Tlumačov vlastní a spravuje 2 dětská hřiště. K dalším důležitým činnostem zajišťovaných oddělením údržby a služeb patří údržba a správa veřejného osvětlení obce, údržba a opravy místních a polních komunikací včetně všech chodníků a další operativní činnosti vyplývající z chodu a potřeb obecního úřadu ( odchyt volně pobíhajících psů na území obce, spolupráce s kulturním a informačním střediskem na přípravě kulturních akcí, údržba budov ve vlastnictví obce, instalace vánoční výzdoby obce, a podobně).

19 6. Sekretariát starosty Sekretariát starosty zajišťuje kromě své běžné každodenní agendy spojené s chodem úřadu a spolupráce s ostatními složkami úřadu ještě veškerou spisovou a archivační službu. V rámci spisové a archivační služby vykonává činnosti spojené s příjmem, tříděním, evidencí, dokumentů. Sekretariát starosty odpovídá za řádnou archivaci jednotlivých dokumentů a jejich skartaci v souladu s jednotlivými ustanoveními spisového a skartačního řádu obce. Dále sekretariát zajišťuje služby Czech POINT. Při činnosti pracoviště Czech POINTu je postupováno v souladu se zákonnými předpisy. 6.1 Úsek Czech POINT V rámci Czech POINTu je provozován tzv. Kolektor sběru terénních dat projektu Czech POINT, což je systém elektronických dotazníků pro zpětnou vazbu mezi provozovatelem a uživateli Czech POINTu. Tyto dotazníky jsou průběžně rozesílány přes Czech POINT, na pracovišti Czech POINTu vyplňovány a zpětně odesílány zřizovateli projektu, tedy MV Počet vydaných ověřených výstupů: Katastr nemovitost: 77 Rejstřík trestů 65 Registr řidičů 6 Obchodní rejstřík 14 Modul autovraků ISOH 0 Živnostenský rejstřík 0 Seznam kvalifikovaných dodavatelů 0 Insolvenční rejstřík Agenda Datových schránek ISDS: Žádost o zřízení datové schránky 1 Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost 0 Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových 0 Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby na žádost 2 Autorizovaná konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby na žádost 0 Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu z moci úřední 28 V průběhu roku 2012 bylo doručeno prostřednictvím datové schránky 795 datových zpráv a odesláno bylo 93 datových zpráv (vesměs se jednalo o odpovědi na příchozí datové zprávy). 6.3 Úsek pohřebnictví Na úseku hřbitovní agendy je postupováno v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů a dále podle Řádu veřejného pohřebiště, který byl vydán formou opatření po předchozím schválení Krajským úřadem ve Zlíně s účinností od K je na místním pohřebišti evidováno 496 hrobů, tj. celkem 737 hrobových míst.z toho je 21 hrobů (29 hrobových míst) volných (nepronajatých).

20 Charakteristika jednotlivých hrobových míst Druh hrobu jednohrob dvojhrob trojhrob urnový hrob počet z toho volných počet z toho volných počet z toho volných počet z toho volných Na užívání hrobových míst jsou uzavírány nájemní smlouvy na dobu určitou 10 let. Na místním hřbitově je Krajským hygienikem Zlínského kraje stanovena tlecí doba v délce 13 let. Tato byla stanovena na základě účelového hydrogeologického průzkumu z června roku 2002.

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Nakládání s osobními údaji

Nakládání s osobními údaji Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Správní odbor zajišťuje provoz infocentra, podatelny, pokladny, výkon správních činností na úseku matriky, evidence obyvatel,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Podle ust. 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, Městský úřad Adamov je povinen zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městský úřad informace týkající se zejména účelu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obce Batňovice Část I 1. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Obce Batňovice i obecního úřadu. Je statutární organizační normou, která určuje jeho vnitřní

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GCL76 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí

Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy, sekretariát a informační středisko. Vedoucí odboru je paní Anna Klímová, spolu s ní na odboru

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014 Elektronický podpis - 11.5.2015 KUMSX01HRR RC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 2/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 2 ze dne 14.01.2015 Zrušení oddělení správy komunikací odboru technické správy majetku a investic - změna zvláštní části Organizačního

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Registr zpracovávaných osobních údajů

Registr zpracovávaných osobních údajů Registr zpracovávaných Informace o zpracování zpracovávaných na základě zmocnění ve zvláštních zákonech, vztahujících se k působnosti MěÚ ( 18 odst. 1 písm. b) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně, ve znění

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Obec Lužice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2014 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Obec Lužice za účetní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJOGC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Krajský úřad Zllnského kraje

Krajský úřad Zllnského kraje Krajský úřad Zllnského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 68704 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.4.2015 KUMSX01HJO2A Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 se uskutečnilo ve dnech: 17.2.20\4 na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves Městys Moravská Nová Ves Č. j.: 1286a/2009/J.K. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN[ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č-j KUJCK 15898f2012 OEKO-PŘ stejnopis Č 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Habří,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více