V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık paty, rok 2007, mýsıc kvýten, cıslo 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık paty, rok 2007, mýsıc kvýten, cıslo 3"

Transkript

1 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık paty, rok 2007, mýsıc kvýten, cıslo 3

2 UVNITR TOHOTO VYDA NI: U vodnıslovo reditele Blahoprejeme Akce, ktere by Vas mohly zajımat Celoz ivotnıvzdč lavanıje nutnost Doporucujeme k prectenı Obracejıse na nas Seznamka

3 U vodnı slovo vykonne ho reditele Vaz enı pratele... ýavignonsky most ve Francii je pojem. Opevnšne skalnate navrsı nad Rhˆnou pusobı z dalky velmi impozantnš. Je snadne si predstavit, z e ve stredovšku by dobytı takove pevnosti muselo by t opravdovy m orıskem. Podobny m orıskem je dnes nalezenı mısta k parkovanı uvnitr mšstsky ch hradeb, blızko tšch mıst, kteraavignon proslavilač ýchcete proz ıt dobrodruz stvı na ýstrese Evropyč? Pak všzte, z e se nemusıte trmacet za alpsky mi velikany a dokonce si nemusıte ani porıdit vysokohorske vybavenı, aby byla vase cesta bezpec na. ýstrecha Evropyč je totiz mısto, ktere najdete na mapš C ech, Moravy a Polska. Jmenuje se Kralicky Snšz nıkč ýturisticky ruch v C esku zachranili v zimnı sezonš cizinci. V 1. c tvrtletı se jich v republice ubytovalo 1,2 milionu, coz je o 7,9 procenta vıc nez v 1. c tvrtletı loni. Naopak domacıch turistu podstatnš ubylo, zejme na kvuli mimoradnš teple zimš, kteramilovnıky zimnıch sportu vyhnala za snšhem do ciziny, se jich v CR rekreovalo jen 1,1, milionu (o 3,8 procenta me nš)č ýmeteorologove varujı pred bourkami, ktere se na Územı C eska vyskytnou od patku odpoledne do pondšlnıho vec era. Budou doprovazeny prıvalovy mi sraz kami, krupobitım a narazy vštru kolem 72 km v hodinš. C HMU doporuc uje, aby lide zabezpec ili okna, sklenıky a lehcı všci. Radı take, aby nejprudsı narazy vštru preckali v uzavreny ch prostorachč... Vyse uvedene odstavce jasnš nam rıkajı, z e je doba dovoleny ch. Lakajı nas do svšta, ale je nškolik takovy ch agentur, co nas lakai na domacı rodnou hroudu. A taky trochu projevıme hrdost Í nemusıme jet za ocean, aby jsme objevili mısto stvorene pro dovolenou. U nas takovamısta jsou. Nase republika je unikatnı svou florou i faunou a samotny pobyt posiluje nase zdravı. Roste zde velke mnoz stvı vzacny ch rostlin, dokonce i v by valy ch vojensky ch prostorech, ktere nynı jsou vlastnš objeveny mi oazami jinde te mšr vyhynuly ch druhu. Uvidıte ojedinšle druhy mechu, ktere jsou velmi nachylne vuc i jake - mukoli znec istšnı a jsou pro ekology ukazatelem, ktery je podpurny pro dalsı jinapozorovanı. Na mnoha mıstech se setkate s prameny kris alovš c iste vody, vyvšrajıcı ze zemš. Mame kouzelne lesnı stezky, mame zavidšnıhodne stare hrady a zamky, mame mısta, kde se muz eme cıtit jako v pohadce. Pokud bychom ale zvlas mšli nšco doporuc it pro letosnı rok u nas v republice, tak bychom nabıdli beskydsky kraj. Na mezinarodnı konfereci v minule m roce, kterou poradal Orfeus Í rozvojove parnerstvı HEFAISTOS ( ), vystoupili kolegove z projektu Beskydy pro vsechny. Vybırame z Manualu:...V Travel manua lu, cestovnıprıruc ce pro lidi se zdravotnım postizenım, o ktere jsme psali v minule m c ısle, najdeme i zajımave tipy na vylet.vybrali jsme pro va s jednodennıvylet, pri ktere m pozna te jedinec ne zajımavosti Tšsınsky ch Beskyd a okolı. Prales Mionsıv DolnıLomne, historicke opevnšnısance v Mostech u Jablunkova, va penne pece ve Vendryni a Archeopark v Chotšbuzi. Vy let zacına v Mostech u Jablunkova, kde na m prıruc ka nabızıubytova nıvhodne pro hendikepovane, naprıklad v Penzionu u Skiarea lu. Pro jistotu pojedeme autem, abychom se vyhnuli na straha m hromadny ch dopravnıch prostredku, se ktery mi se muzeme poty kat, pokud ma me zdravotnıhendikep.na vysinš u obce Mosty u Jablunkova najdeme Sanci, coz je rozsa hle hvšzdicovite opevnšnı s modernımi bastiony a kurtinami s hlinitodrevitou konstrukcı, doplnšne suchy mi prıkopy. Prohlıdka historicky ch zbytku na m nezabere vıce nez pulhodinku. Pokrac ujeme smšrem na C esky Tšsın a cestou se zastavıme v malebne vesnic ce Vendrynš, kde se nacha zejıunika tnıwopienky, pece z 19. stoletı. Slouzily k pa lenıva pna, ktere se vyuzıvalo pro vy robu zeleza.

4 Da le pokrac ujeme smšr C esky Tšsın-Chotšbuz, kde se dnes na mıstš puvodnıho hradistš nacha zıreplika slovanske ho opevnšnı z stoletı. Na zpa tec nıcestš do Mostu u Jablunkova se muzeme zastavit v jedinec ne prırodnırezervaci patrıc ı k nejvštsım v C eske republice pralese Mionsı. Prejme si jen, aby mıst a zarızenı, ktera jsou bez proble mu prıstupna a poskytujıcıkomfortnısluzby i lidem se zdravotnım hendikepem a jejich rodina m, bylo co nejvıce. C lenove projektove ho ty mu pro socia lnıcestovnıruch... A jiz budete kdekoliv travit svoji dovolenou, preji Vam za cely kolektiv obc anske ho sdruz enı ORFEUS krasne poc ası, dobrou obuv, vhodne oblec enı, milou spolec nost, pevne zdravı, nezapomenutelne zaz itky, vydarene fotky a bajec ne videozabšry. Ing. jozef SLOBODNIK vy konny reditel ORFEUS

5 Blahoprejeme 30. kvýtna 2007 se pod nazvem Evropska skola pro cely svýt konal den otevrenych dverı u jednoho z nasich narodnıch partneru projektu HEFAISTOS Vysoke s koly verejne spra vy a mezina rodnıch vztahu (VSVSMV). A bylo co ukazovat i co oslavovat. Skola jejızhlavnı sıdlo je v Dubec ske 900/10, Praha 10 ť Strasnice otevrela v neda vnych dnech nove prostory v budový na adrese Prokopova 16, Praha 3. Zde se take ve vys e uvedenem datu uskutec nil avizovany den otevrenych dverı. Kromý týchto dvou destinacı skola v poslednım obdobı otevrela sve poboc ky i v Plzni, Liberci a Hradci Kralove. Obecný prospýs na spolec nost VSVSMV zajis uje pro sve studenty vyuku v bakalarskych (mezinarodnı obchod, mezinarodnı vztahy a evropska studia, verejna sprava, humanitnı studia, prumyslove vlastnictvı) a magisterskych (mezinarodnı vztahy a evropska studia, evropska studia a verejna sprava, mezinarodnı a regiona lnı vztahy v prumyslovem vlastnictvı) studijnıch oborech. Studium probıha prezenc nı a kombinovanou formou. Nabızena je i moznost bakalarskeho a magisterskeho studia v anglickem jazyce ť International Relations and European Studies. Uplatnýnı absolventu tohoto studia je zejmena ve vla dnıch a nevla dnıch institucıch a to nejenom v nasich, ale i zahranic nıch organizacıch, ktere se zabyvajı problematikou Evropske unie, mezinarodnıch vztahu a mezinarodnıho obchodu. V predchazejıcıch vydanıch naseho e-magazınu jste se jiztake mýli moznost sezna mit se specializovanym programem studia pro mlade zdravotný handicapovane lidi, ktery zahrnuje stipendium, bezbarierovy prıstup a dalsı bezplatnou pomoc (naprıklad zapujc enı diktafonu, notebooku, studijnı literatury a podobný). Poslednı novinkou a duvodem naseho blahopra nı je zahajenı univerzitnıho studia s moznostı zıskat titul PhD. Blizsı informace o skole, formach studia, mimoprazskych poboc kach a podobný zıskate na internetovych stranka ch

6 Akce, ktere by Va s mohly zajımat V minulem vydanı (c.2/2007) jsme Vas v c lanku Socialnı ekonomika v Prıbrami informovali o projektu Car Club s.r.o. HANDY ť 5x vyhra pro handicapovaneč. Dnes bychom Vas radi sezna mili s dalsı aktivitou ť dvouletym operativnım leasingem HANDY, ktery spocıva ve vyhodne nabıdce pronajmu vozu Skoda po jednom roce provozu (najeto do km, vyborny stav). Chra nýna dılna CAR CLUB ve spolupraci se spolec nostı SkoFIN a Ceskou pojis ovnou nabızı dlouhodoby prona jem novych vozu Skoda Fabia Combi s moznostı uplatnýnı 50% ceny pronajmu jako nahradnıho plnýnı ve smyslu zakona c. 435/2004 Sb. o zamýstnanosti. Nabıdka je urc ena predevsım firmam a institucım, ktere zamýstnavajı vıce nez25 zamýstnancu. Nabızenym vozem je Skoda Fabia Combi Classic 1,2 HTP v porizovacı cený ,- Kc a Skoda Fabia Combi Diesel 1,4 TDI v porizovacı cený ,- Kc. Vybava obou nabızenych vozidel zahrnuje ABS, MSR, dual rate, airbag ridic e a spolujezdce, posilovac rızenı, tonovana skla, pylovy filtr, vyhrıvane zadnı sklo, imobilizer, vys kový nastavitelne sedadlo ridic e, volant nastavitelny ve dvou osa ch, metalıza, klimatizace a centralnı zamykanı. Cena prona jmu prvnıho typu je 8.900,- Kc + DPH mýsıc ný a druheho typu 9.500,- Kc + DPH mýsıc ný. Celkova doba prona jmu trva 2 roky, volny limit zahrnuje najetych kilometru. Uvedena mýsıc nı splatka obsahuje povinne ruc enı, havarijnı pojistýnı, silnic nı dan, asistenc nı sluzbu, Ďdrzbu a servis v cele CR, likvidaci pojistnych udalostı a moznost vyuzitı nahradnıho vozidla. Po dvoulete m pronajmu se muz e klient rozhodnout mezi třmito moznostmi: ponechat si pouzıvany vuz a po slevý ,- Kc, respektive ,- Kc z porizovacı ceny vyuzıt zvyhodnýny leasing od SkoFINu; za vys e uvedenych podmınek vyuzıt zvyhodnýny spotrebitelsky Ďvýr od SkoFINu; za vys e uvedenych jej odkoupit za zustatkovou cenu ,- Kc, respektive ,- Kc ; vymýnit pouzıvany vuz za novy a pokrac ovat v prona jmu s full service. Blizsı informace zıskate v CAR CLUB s.r.o. na adrese Lanovska 633, Vrchlabı, GSM: ,

7 Celozivotnı vzd la va nı je nutnost Naroc nost kladena na dodrzovanı standardu v oblasti socialnıch sluzeb vyzaduje mimo jine i neustale zkvalitnova nı a zvys ovanı výdomostı pracovnıku, kterı zabezpec ujı jejich kazdodennı realizaci. Zejmena podpora financ - nımi prostredky z nejruznýjsıch projektu Evropskeho socialnıho fondu umoznuje i mnoha obc anskym sdruzenım organizovat na potrebne kvalitativnı vys i i sve vlastnı vzdýla vacı aktivity vychazejıcı a bezprostredný reagujıcı na jejich konkretnı potreby. Dnes si v nasledujıcıch ra dcıch dovolıme na nýktere z nich upozornit. Prvnı z nich je bezplatny prakticky a prozitkovy kurz s pracovnım nazvem Vs estrannym profesiona lemč vycha zejıcı z terennıch poznatku a zkus enostı prace s rodinami se zdravotný postizenymi dýtmi. Uvedeny kurz zahrnuje prozitkovy seminar se zamýrenım na prevenci syndromu vyhorenı definovanou jak u rodic e pec ujıcıho o dıtý se ZP tak i u pracovnıka poskytujıcıho prıslusne sluzby ť to znamena prakticke ukazky z alternativnı a augmentativnı komunikace, pouzıvanych specialný pedagogickych metod, vnıma nı stresu a resenı krize. Zahrnuje take prakticky nacvik pred lekarske prvnı pomoci, Ďvod do pravnıho povýdomı, smluvnıch vztahu a podobný. Kurz je mozno absolvovat jednak jako samostatny 50 hodinovy modul, na ktery je v souc asne dobý podana za - dost o akreditaci, jednak jako poc inek do 150 hodinoveho kurzu slouzıc ıho ke vzdýla vanı pracovnıku v socialnıch sluzba ch dle zakona c.108/2006 Sb. a souvisejıcıch predpisu. Druhy pripravovany kurz bude probıhat v zarı 2007 a blizsı informace naleznete na nebo na tel u asistenty projektu Dany Zahradnıkove z pora dajıcı organizace Alfa Human Service ( Dalsı moznostı jak zıskat nove informace a zkus enosti je absolvova nı manazerskeho kurzu Posilova nı a rozvoj organizaceč realizovany obc anskym sdruzenım Agnes. Uvedeny kurz je urc en rıdıcım a dalsım vedoucım pracovnıkum prazskych neziskovych organizacı poskytujıcıch socialnı sluzby a je zamýren predevsım na posilovanı jejich schopnostı pro zastavane funkce, na zakladnı nastroje rızenı vedoucı ke stabilitý organizace a standardy kvality poskytovanych sluzeb. Uza výrka prihlasek do vybýroveho rızena na 20 studijnıch mıst je 15. c ervna Podrobnýjsı informace lze zıskat u koordinatory projektu Ireny Pekove z pora dajıcıho sdruzenı na tel a nebo na

8 Doporucujeme k prectenı V dnesnım cısle nas eho obc asnıku bychom Vas radi upozornili na nýkolik novych publikacı, ktere lze vyuzıt jednak v praci nýkterych nestatnıch neziskovych organizacı pusobıcıch v socialnı a zdravotnı oblasti, jednak v kazdodennım zivotý individua lnıch osob. Prvnı z týchto publikacı byla vydana Narodnı radou zdravotný postizenych CR v breznu tohoto roku a nese nazev Socia lnı sluzby a pomoc v hmotne nouzič (ISBN ). Osvýdc eny autor, vedoucı legislativný pravnıho odboru NRZP JUDr. Jan Hutar v nı v prvnı casti soustredil vyklad zakladnıch pojmu (naprıklad co je socia lnı poradenstvı, co jsou sluzby socia lnı pec e a intervence, kdo jsou poskytovatele týchto sluzeb), vysvýtluje v nı zdroje Ďhrady socialnıch sluzeb vc etný pusobnosti organu pri jejich zajis ovanı. Druha cast je výnova na problematice prıspývku na pec i a pomoc v hmotne nouzi a na bydlenı. Publikace je doplnýna radou prıloh naprıklad zakonem c.108/2006 Sb., vyhlaskou c.505/2006 Sb. a vzory relevantnıch smluv. Distribuce je zajis ovana vydavajıcı organizacı i prostrednictvım Center zdravotný postizenych v jednotlivych krajıch CR. Dalsım osvýdc enym autorem publikacı výnovanych problematice socialnı prace je Ing. Jana Hrda, predsedkyný Asociace poskytovatelu a uzivatelu osobnı asistence a predsedkyný Krajske rady NRZP CR Praha, ktera zpracovala obsah publikace nazvane Osobnı asistence, poradenstvı a zprostredkova va nıč (ISBN ) jejımzvydavatelem je Asociace poraden pro zdravotný postizene. Vedle Ďvodu zamýrenem na dýjiny socialnı pec e obsahuje naprıklad vyklad standardu kvality socialnıch sluzeb a zakladnı informace o osobnı asistenci. Pozornost výnuje i ota zka m individua lnıho planovanı, dokumentace, navaznosti poskytovane socia lnı sluzby na dalsı dostupne zdroje a podobný. Poprve se zminuje i o nouzovych a havarijnıch situacıch a postupech jejich res enı. Uvedena publikace navazuje a rozsiruje obsah jiz drıve vydanych publikacı výnovanych osobnı asistenci z pohledu klienta i poskytujıcı organizace

9 V ramci postupujıcı integrace socialný znevyhodnýnych osob do spolec nosti zaujıma vyznamne mısto i oblast zvys ovanı jejich odborne kvalifikace prispıvajıcı zvys enou mýrou ke stale výtsımu a kvalitnýjsımu uplatnýnı na trhu prace. Vyznamne je v tomto smýru zejmena vysokos kolske vzdýlanı. Technicka univerzita v Liberci dne 17. rıjna 2006 uspora dala pod nazvem Vysokosko1ske studium bez barierč 1. narodnı konferenci zamýrenou na souc asne trendy ve zprıstupnovanı studia na vysokych skolach lidem se zdravotnım postizenım a specifickymi potrebami. V breznu tohoto roku byl pak TU Liberec vydan prıslus ny sbornık (ISBN ) uspora dany PhDr. et Mgr. Liborem Novosadem, PhD. obsahujıcı nýkolik prednesenych prıspývku o situaci na Zapadoc eske univerzitý v Plzni, Pedagogicke fakultý a Teologicke fakultý UK v Praze, katedra ch specialnı pedagogiky a informatiky Ostravske univerzity, Vysoke s kole banske - Technicke univerzity v Ostravý, Fakultý týlesne kultury Univerzity Palackeho v Olomouci a v neposlednı radý i Technicke univerzity v Liberci. Publikace obsahuje i prıspývek Mgr. Anny Benes ove o programu Pomoc mladym lidem s týzkym zdravotnım postizenımč Vysoke skoly verejne spravy a mezinarodnıch vztahu o.p.s. v Praze. Vhodnym doplnkem vyse uvedene publikace a zejmena dobrou pomuckou pro poradenska centra je v teto oblasti i 2. aktualizovane vydanı Prehledu moznostı studia na vysokych a vyss ıch odbornych s kola ch pro studenty se zdravotnım postizenımč zpracovane a vydane Vladnım vyborem pro zdravotný postizene obc any (ISBN ) V týchto dnech probıha take distribuce dubnoveho vydanı obc asnıku Poutnık ORFEUS ve kterem je zverejnýno nýkolik c la nku o c innosti nas eho obc anskeho sdruzenı a ktere take obsahuje Specia lnı prılohu (3. pokrac ovanı) k problematice socialnı ekonomiky

10 Na stra nka ch tohoto internetoveho e-magazınu jsme sve c tenare jiznýkolikra t informovali o projektu HEFAIS- TOS, ktery nas e obc anske sdruzenı resı v ramci CIP EQUAL. V nasledujıcıch ra dcıch Vam chceme pripomenout a souc asný i upozornit na to, ze byly nasim obc anskym sdruzenım zpracova ny a vydany tri CD s tematikou socialnı ekonomiky. Prvnı CD obsahuje prıspývky ze sbornıku z mezinarodnı konference Socia lnı ekonomikač prednesene za nadnarodnı partnerstvı NOVA PEI, FETWE a SE a partnerstvı HEFAISTOS zorganizovane o.s.orfeus v c ervnu lonskeho roku a to v ceskem jazyku. Druhe CD obsahuje take vsechny vys e uvedene prıspývky a je doplnýno o powerpointove prezentace, fotodokumentaci a prıslusne kontakty ť zpracova no je vsak vzhledem k moznosti mezinarodnıho vyuzitı v anglickem jazyku. Tretı CD bylo vydano v souvislosti s prezentacı projektu HEFAISTOS a problematiky socialnı ekonomiky u prılezitosti veletrhu NNO Forum 2000 a specializovane vystavy pomucek a sluzeb pro zdravotný postizene non-handicap Uvedene CD obsahuje vybýr materialu spojenych nebo postupný vznikajıcıch v ramci projektu HEFAISTOS a to zejmena prehled narodnıch a nadnarodnıch partneru, draft postulatu a glosare socialnı ekonomiky, vysledky rozsahleho dotaznıkoveho s etrenı zpracovane firmou TIMA Liberec, informaci o mezinarodnı konferenci v Praze ť tiskova zprava c. 5/2006 a foto, celostatnım odbornem seminari v Hradci Kralove ť tiskova zprava c.1/2007 a foto, mezinarodnı konferenci v Nitre ť tiskova zprava c.2/2007 a foto, pracovnım setkanı v Prıbrami - tiskova zprava c.3/2007 a foto. Souc asný obsahuje i seznam odborne literatury a je v c eskem jazyku. Vs echny uvedene CD lze zıskat na zakladý objednavky prostrednictvım ove adresy:

11 Obracejı se na na s V souvislosti s uskutec nýnım nýkolika pobytovych akcı nası Specializovane seznamky pro zdravotný postizene v predchazejıcıch letech se na nas s nabıdkami na vyuzitı svych zarızenı obracejı nejruznýjsı subjekty pusobıcı v ubytovacıch a restaurac nıch sluzba ch. V nýkterych prıpadech, pokud se na zakladý zaslanych podkladu domnıva me, ze splnujı nejza kladnýjsı pozadavky na konanı ozdravnych a rekondic nıch pobytu pro tyto osoby, zverejnujeme na týchto stranka ch zakladnı informace a nezbytne kontakty. Aktualný se na nas s tımto pozadavkem obratili i pracovnıci pensionu HorskyvurČ z Janskych Laznı (Modrokamenna 204, Janske Lazný). Na obdobı letnıch prazdnin nabızejı kapacitu 64 luzek ve trı azpýti luzkovych pokojıch v cený 250,- az260,- Kc na osobu a den s plnou penzı pri hromadne objednavce poc tu nejmený 20 osob. Za prıslusny poplatek lze prımo v prostora ch pensionu vyuzıt i nýktere maserske a rehabilitac - nı sluzby. Blizsı informace lze zıskat na nebo u panı Ivety Kornfeldove, tel nebo

12 Seznamka Svobodny, bezd tny42 letylibor 178/77z Prıbrami, s vnitrnım onemocnýnım v ID, hleda kamara dskou i prıtulnou zenu primýreneho výku ze Stredoc eskeho kraje. Nemýla by byt mentalný postizena nebo nechodıcı. Sam je sobýstac ny, ma rad motorismus, jızdu na kole, plavanı, procha zky do prırody (max. 5 km) a hudbu. Zn. Týsım se na tebe, uzjsem dlouho sam. Rozvedena 70 leta SS 173/80 zena z Kralup n./vltavou hleda muze primřr ene ho vřku a vzdřlanı. Sama jestř pracuje, rada cestuje, plave, ma rada i cetbu a rucnı prace.nemuz e vsak jezdit na kole nebo na lyzıch. Je slaby kurak.hleda partnera tolerantnıho, pravdomluvne ho a cistotne ho.nepreje si dementnıho nebo jinak velmi třz ce nemocne ho muze Zn. Hledam muze z Prahy a Stredoceske ho kraje

13 Vydavatel : Obcanske sdruzenı zdravotn postizenych ORFEUS Centrum dennıch sluzeb, ul. Sdruzenı 39, Praha 4, tel: , fax: Odpov dnyredaktor: Za stupce redaktora : Sekreta r redakce: Technicke zpracova nı: Ing. Jozef Slobodnık (JS) Dr. Josef Vanicky (JV) Jana Ulmova Josef Slobodnık Redakcnı kruh: Frantisek Duric ek, Ing. Emil Fedos, Mgr. Jana Flechtnerova, Jitka Hylska, JUDr. Pavel Jungr, Ivana Maratkova - Vodic kova, MUDr. Jirı Mellan, JUDr. Miroslav Mitl hner, CSc., Ing. Emil Pıs a, PhDr. Vivienne Soykova, Mgr. Zdenýk Schmied, MUDr. Jana Spilkova, MUDr. Olga Svestkova, PhD. Mgr. Zuzana Truhlarova, Ing.Vladimır Valach, PhDr. Martina Venglarova, MUDr. Marie Vulterinova, CSc. Uverejnýne prıspývky nemusejı vyjadrovat nazory vydavatele, za jejich obsah rucı autori. Pretiskova nı c lanku je mozne pouze po predchozı dohodý s redakcı.

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc brezen, cıslo 1

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc brezen, cıslo 1 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc brezen, cıslo 1 UVNITR TOHOTO VYDA NI: U vodnı slovo predsedy Co se skry va pod nazvem HEFAISTOS

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc zarı, cıslo 4

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc zarı, cıslo 4 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc zarı, cıslo 4 UVNITR TOHOTO VYDA NI: 1. U vodnı slovo reditele 2. Celostatnı odborny seminar 3. Co

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık paty, rok 2007, mýsıc duben, cıslo 2

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık paty, rok 2007, mýsıc duben, cıslo 2 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık paty, rok 2007, mýsıc duben, cıslo 2 UVNITR TOHOTO VYDA NI: U vodnı slovo reditele Socia lnı ekonomika v Prıbrami Veletrh

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc zarı, cıslo 5

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc zarı, cıslo 5 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc zarı, cıslo 5 UVNITR TOHOTO VYDA NI: 1. U vodnı slovo vykonne ho reditele 2. Byli jsme pri tom 3.

Více

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS, Anasta zova 23/5, 169 00 Praha 6, IC : 70893721, DIC ú006 ú70893721, u c et: 173081881/0300 Centrum dennıch sluz eb: ul. Sdruz enı39, Praha

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r.

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r. 1 3Strana 490 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 71 a 72 / 2005 z du 0 8 vodu 0 8 hodny 0 0ch zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0ho zr 0 3etele, zejme 0 0na zdravotn 0 1 0 0ch, lze pome 0 3rnou c 0 3a 0 0st u 0 0platy

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Česká pedagogická společnost

Česká pedagogická společnost Česká pedagogická společnost SJEZD ČESKÉ PEDAGOGICKÉ SPOLEČNOSTI - USNESENÍ Praha, Pedagogická fakulta UK 16. 2. 2011 Sjezd České pedagogické společnosti se konal dne 16. února 2011 v Praze na Pedagogické

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc c ervenec, cıslo 3

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc c ervenec, cıslo 3 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc c ervenec, cıslo 3 UVNITR TOHOTO VYDA NI: U vodnı slovo vykonneho reditele U loha socialnı ekonomiky

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık druhy, rok 2004, mýsıc srpen, cıslo 5

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık druhy, rok 2004, mýsıc srpen, cıslo 5 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık druhy, rok 2004, mýsıc srpen, cıslo 5 UVNITR TOHOTO VYDA NI: 1. Koalice pro zdravı 2. Iniciativa Spolec enstvıequal nastupuje

Více

2. mezinárodní konference

2. mezinárodní konference Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 2. mezinárodní konference O VÝCHOVĚ A VOLNÉM ČASE PROGRAM Konference se koná v rámci oslav 60. výročí vzniku fakulty pod záštitou

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

Biologie všedního dne

Biologie všedního dne Pavel Vlach Zdeňka Chocholoušková Biologie všedního dne Věnováno Tomáši Kučerovi recenzovali: hlavní recenzenti: Doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. Katedra biologie a environmentálních studií PF UK Praha Prof.

Více

a s handicapem ORION Adresa: Centrum ORION Telefon: 494 530 079 E-mail: os.orion@seznam.cz www stránky: www.os-orion.cz orion.cz

a s handicapem ORION Adresa: Centrum ORION Telefon: 494 530 079 E-mail: os.orion@seznam.cz www stránky: www.os-orion.cz orion.cz Občansk anské sdružen ení rodičů a přátel dětíd s handicapem ORION Adresa: Centrum ORION Panská 1493 Rychnov nad Kněž ěžnou Telefon: 494 530 079 E-mail: os.orion@seznam.cz www stránky: www.os-orion.cz

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2007, mýsıc leden, cıslo 1

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2007, mýsıc leden, cıslo 1 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık c tvrty, rok 2007, mýsıc leden, cıslo 1 UVNITR TOHOTO VYDA NI: U vodnıslovo vykonne ho reditele Byli jsme pri tom Celosta

Více

V DOBRE M TONU vyda no v lednu 2004

V DOBRE M TONU vyda no v lednu 2004 V DOBRE M TONU vyda no v lednu 2004 Beseda u kulateho stolu Jak z ijıhandicapovanı? Akce, ktere byly Majı obcane se zdravotnım postiz enım u nas rovne prılez itosti a jak vubec se jim z ije? Tohle probrat

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

Možnosti následné zdravotní a sociální péče

Možnosti následné zdravotní a sociální péče ÚVN Praha U Vojenské nemocnice 1200 169 02 Praha 6 Česká republika e-mail: info@uvn.cz internet: www.uvn.cz Možnosti následné zdravotní a sociální péče Vážená paní, vážený pane, dovolte, abychom Vás a

Více

Kompetence řídících pracovníků ve školství

Kompetence řídících pracovníků ve školství Kompetence řídících pracovníků ve školství Kompetence řídících pracovníků ve školství IRENA LHOTKOVÁ VÁCLAV TROJAN JINDŘICH KITZBERGER Vzor citace: LHOTKOVÁ I., V. TROJAN a J. KITZBERGER. Kompetence řídících

Více

VA HY CAMPESA SCALE CONV

VA HY CAMPESA SCALE CONV TONAVA, akciova spolecnost ELEKTRONICKE VA HY CAMPESA SCALE CONV Prırucka pro uz ivatele 6982026-00 Obsah 1. POPIS 3 2. SOFTWARE 3 3. KONEKTORY 3 4. UVEDENIDO PROVOZU 3 5. R ES ENIPROBLEMU 4 6. PRIKLAD

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc c erven, cıslo 2

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc c erven, cıslo 2 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc c erven, cıslo 2 UVNITR TOHOTO VYDA NI: U vodnıslovo vykonne ho reditele Mezina rodnıkonference Socia

Více

Nehodovost v kraji v roce 2012

Nehodovost v kraji v roce 2012 Nehodovost v kraji v roce 212 Přehled viníků a zavinění nehod v Jihočeském kraji v roce 212 Viník, zavinění nehody Řidičem motorového vozidla Řidičem nemotorového vozidla z toho dětmi Chodcem z toho dětmi

Více

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU Happy Konto s.r.o. IC : 28814053 číslo:... U Lesoparku 981 250 91 Zeleneč obchodní zástupce:... zapsana v OR u KS v Hradci Kra love v odd. C, vlozka 28829 Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU A/ UDAJE

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaFamily. akční. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

SIMPLY CLEVER. ŠkodaFamily. akční. Fotografie jsou pouze ilustrativní. SIMPLY CLEVER ŠkodaFamily akční NABÍDKA Fotografie jsou pouze ilustrativní. Akční ceník Family (ceny jsou uvedeny včetně metalízy a paketu Plus) motorizace standardní ZVÝHODNĚNÍ FAMILY LINE* FAMILY LINE

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaFamily AKČNÍ NABÍDKA. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

SIMPLY CLEVER. ŠkodaFamily AKČNÍ NABÍDKA. Fotografie jsou pouze ilustrativní. SIMPLY CLEVER ŠkodaFamily AKČNÍ NABÍDKA Fotografie jsou pouze ilustrativní. Akční ceník Family (ceny jsou uvedeny včetně metalízy a paketu Plus) MOTORIZACE STANDARDNÍ ZVÝHODNĚNÍ FAMILY LINE* FAMILY LINE

Více

Vzde lavacıprojekt Vyuka bezpecnostnıch systemu. Zpracova no pro potrebu CSE

Vzde lavacıprojekt Vyuka bezpecnostnıch systemu. Zpracova no pro potrebu CSE Vzde lavacıprojekt Vyuka bezpecnostnıch systemu Zpracova no pro potrebu CSE Vzde lavacıprojekt ývyuka bezpec nostnıch systů mu Obsah: I. U vod... 3 II. Ucel projektu... 4 1) Spoluprace strednıch s kol

Více

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA 1.2 Edice 100 CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 273 900 Kč Interiér Kapsa na zadní straně sedadla řidiče Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce Sluneční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú. OBSAH Ú vodní slovo 2 Ú č etní za ve rka 3 Rozpoč et za rok 2014 6 Stipendia 7 Kontaktní informače 8 Strana 1 ÚVODNÍ SLOVO Ú vodní slovo Praha, 27. č ervna

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

íslo materiálu: VY 32 INOVACE 5/18 íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

íslo materiálu: VY 32 INOVACE 5/18 íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ íslo materiálu: Název materiálu: Pracovní list Opakujeme eský jazyk íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Paed.Dr. Zina Ho ková ANOTACE kola: Vypracoval: : Paed.Dr. Zina Ho ková Období vzniku

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

V ro ní zpráva 2007 Projekty realizované v roce 2007 Zaji t ní pravidelné innosti ASK R Aktivity základních lánk Není jednoduché obsáhnout ve stru ném vyjád ení aktivity v ech základních lánk a len

Více

Raciona lnı lomena funkce, rozklad na parcia lnı zlomky

Raciona lnı lomena funkce, rozklad na parcia lnı zlomky U stav matematiky a deskriptivnı geometrie Raciona lnı lomena funkce, rozklad na parcia lnı zlomky Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie KRTEK byl zaloыen 15. listopadu 1999 v BrnП. Jeho posl nмm je napom hat v pїeklenov nм dosavadnмch mezer ve financov nм

Více

Operace s maticemi. Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen.

Operace s maticemi. Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. U stav matematiky a deskriptivnı geometrie Operace s maticemi Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2014 RNDr. Rudolf Schwarz,

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze. 1. Obecné informace

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze. 1. Obecné informace Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze 1. Obecné informace 1.1 Profil absolventa učitelských studijních programů Absolvent studijního programu Učitelství pro střední školy má založeny základní kompetence

Více

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21 OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 1.1 Historicka pozna mka... 13 1.2 Pojem mezina rodnı smlouvy... 13 1.3 Funkce mezina rodnı smlouvy: smlouva kontraktua lnı a pravotvorna... 16 1.4 Pra vnı rez

Více

NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín

NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín České centrum v Berlíně hledá 2 stážisty se znalostí anglického a německého jazyka, a to od září 2015 do února 2016 (délka stáže: min. 3 měsíce, pracovní doba: ).

Více

7. V Ї 4 odstavce 2 a 3 zneяjѕт:

7. V Ї 4 odstavce 2 a 3 zneяjѕт: 5 VYHLAТ SЯ KA ze dne 21. prosince 2006, kterou se meяnѕт vyhlaтsяka cя. 482/2005 Sb., o stanovenѕт druhuъ, zpuъ sobuъ vyuzя itѕт a parametruъ biomasy prяi podporяe vyтroby elektrяiny z biomasy Ministerstvo

Více

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 3. prosinec 2009 9:00 14:30 hodin Kulturní klub U Hradeb

Více

O R F E U S obcanske sdruzenı zdravotný postizenych

O R F E U S obcanske sdruzenı zdravotný postizenych O R F E U S obcanske sdruzenı zdravotný postizenych Popis realizace poskytova nı socia lnı sluzby Centrum dennıch sluzeb ORFEUSč pobocka LIBEREC (dle é 45 za kona 108/2006) Posla nı: Posla nım Centra dennıch

Více

Katalog poskytovatelů služeb města Aše

Katalog poskytovatelů služeb města Aše Kontakty: Infocentrum Aš Neumannova 1 352 01 Aš Tel.: +420 354 525 714 Tel./fax: +420 354 525 492 e-mail: infocentrumas@tiscali.cz www.mestoas.cz template.cz 2006 (777296092) Katalog poskytovatelů služeb

Více

insul tube & insul sheet

insul tube & insul sheet Vyŕobky z kauc uku firmy NMC insul tube & insul sheet Kompletní sortiment pro topení, sanitární, chladicí, klimatizac ní a solární zar ízení. Silny úc inek v horku a zime insul tube je synteticky kauc

Více

V dobrém tónu. e-zin občanského sdružení zdravotně postižených ORFEUS. ročník pátý, rok 2008, měsíc srpen, číslo 6

V dobrém tónu. e-zin občanského sdružení zdravotně postižených ORFEUS. ročník pátý, rok 2008, měsíc srpen, číslo 6 V dobrém tónu e-zin občanského sdružení zdravotně postižených ORFEUS ročník pátý, rok 2008, měsíc srpen, číslo 6 UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Úvodní slovo výkonného ředitele Představujeme své partnery Střípky

Více

ŠkodaFabia, Fabia Combi, Fabia Sedan CENÍK SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia, Fabia Combi, Fabia Sedan CENÍK SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia, Fabia Combi, Fabia Sedan CENÍK SIMPLY CLEVER Vysvětlivky k ceníku: Základní výbava Mimořádná výbava, platí pouze pro montáž z výrobního závodu. Uvedené ceny jsou vždy za 1 druh výbavy. U předepsaných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44

Více

Mazda5. Internet: www.mazda.cz www.mazda.sk

Mazda5. Internet: www.mazda.cz www.mazda.sk Mazda5 V zájmu neustálého v voje sv ch v robkû si spoleãnost Mazda Motor Europe vyhrazuje právo provedení zmûn specifikací a v bavy. Barevné odstíny a ãalounûní uvedené v této broïufie se mohou od aktuálních

Více

VÝBAVY A CENY AVEO 4DVEŘOVÉ

VÝBAVY A CENY AVEO 4DVEŘOVÉ VÝBAVY A CENY AVEO 4DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA 1.2 Edice 100 1.4 Edice 100 CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 279 900 Kč 286 900 Kč \ Interiér Kapsa na zadní straně sedadla řidiče Zapalovač a popelník

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Změny 1 vyhláška č. 294/2015 Sb. Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých

Více

www.socialni-zaclenovani.cz

www.socialni-zaclenovani.cz 9. SETKÁNÍ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ VELKÉ HAMRY 20. června 2014 MěÚ Velké Hamry, 9:00 12:00 Účastníci: Město Velké Hamry Jaroslav Najman Lucie Večerníková Markéta Horneková Základní škola Velké Hamry Tereza

Více

VÝBAVY A CENY SPARK CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012

VÝBAVY A CENY SPARK CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 VÝBAVY A CENY SPARK CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 197 900 Kč 194900 Kč 252 900 Kč 262 900 Kč 217900 Kč 227900 Kč 177900 Kč 187900 Kč 239 900 Kč 162900 Kč 212 900 Kč 232 900 Kč

Více

PREZENTA NÍ PROJEKT KARLOVARSK REGION V ITÁLII

PREZENTA NÍ PROJEKT KARLOVARSK REGION V ITÁLII PREZENTA NÍ PROJEKT KARLOVARSK REGION V ITÁLII eská republika má bohatou historii láze ství a tuto tradici dnes v láze sk ch místech napl uje wellness obsahem. Jestli e to platí o t iceti sedmi láze sk

Více

Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s.

Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Výroční zpráva 2014 1 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Sídlo společnosti: SNP 559, 381 01 Prachatice

Více

Vy sledky ankety 10 problemulibuse a Pısnice

Vy sledky ankety 10 problemulibuse a Pısnice Vy sledky ankety 0 problemulibuse a Pısnice realizace ME STSKA CA ST PRAHA Š LIBUS rok 200 Soucast projektu Zdrava Libusa Pısnice a mıstnı agenda 2 zpracovala: Jana Martınkova http://www.praha-libus.cz

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě (ze dne 6. prosince 2006) Vláda nařizuje podle 100 odst. 1 a 213 odst. 6 zákona č.

Více

Technická univerzita v Liberci Akademická poradna a centrum podpory VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM BEZ BARIÉR

Technická univerzita v Liberci Akademická poradna a centrum podpory VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM BEZ BARIÉR Technická univerzita v Liberci Akademická poradna a centrum podpory Vás zve na tradiční odbornou dvoudenní konferenci s mezinárodní účastí IX. ročník VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM BEZ BARIÉR Konference se uskuteční

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A č.j. OLP/1508/2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen obč. zák.) mezi těmito smluvními

Více

Město Litovel Městská policie Litovel Havlíčkova 818 784 01 Litovel tel.: 585 341 568, mobil: 602 133 721 E-mail: mp@mestolitovel.

Město Litovel Městská policie Litovel Havlíčkova 818 784 01 Litovel tel.: 585 341 568, mobil: 602 133 721 E-mail: mp@mestolitovel. Město Litovel Městská policie Litovel Havlíčkova 818 784 01 Litovel tel.: 585 341 568, mobil: 602 133 721 E-mail: mp@mestolitovel.cz Zpráva o činnosti městské policie Litovel za rok 2014 Služební vozidlo

Více

Znalosti pro tržní praxi 2007

Znalosti pro tržní praxi 2007 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra aplikované ekonomie pod záštitou děkana FF UP Prof. PhDr. Ivo Bartečka, CSc. si vás dovolují pozvat na MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI Znalosti

Více

Obsah. Předmluva... 11 Německo ve zkratce... 12

Obsah. Předmluva... 11 Německo ve zkratce... 12 Předmluva........................................... 11 Německo ve zkratce................................. 12 P ednosti a nev hody pr ce v NÏmecku................... 13 Politická a ekonomická situace............................

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 11

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 11 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 1. března 2013 OBĚŽNÍK č. 11 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/doc/obezniky 1. Oznámení s gratulací 2. Obhajoby

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

KONKURENCESCHOPNOST. CZ.04.3.07/4.1.02 - Konkurenceschopnost

KONKURENCESCHOPNOST. CZ.04.3.07/4.1.02 - Konkurenceschopnost Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Kreativní malování. s dětmi. Dana Cejpková

Kreativní malování. s dětmi. Dana Cejpková Kreativní malování s dětmi Dana Cejpková Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D

Více

Statutární město Ostrava. Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Statutární město Ostrava. Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

PMS. RoSy ž PLAN. Uz ivatelsky manua l pro RoSy ž. PavEx Consulting, s.r.o.

PMS. RoSy ž PLAN. Uz ivatelsky manua l pro RoSy ž. PavEx Consulting, s.r.o. RoSy ž PMS PavEx Consulting, s.r.o. Uz ivatelsky manua l pro RoSy ž PLAN 1. Obsah 1. Obsah...2 2. Predmluva...3 3. Kontrola dat v RoSy š BASE...3 4. Spustenı RoSy š PLAN...3 5. Vypoc et v RoSy š PLAN...3

Více

C 0 3 a 0 0stka 164. (biologicky 0 0ch) a toxinovy 0 0ch zbran 0 1 0 0 a o zme 0 3ne 0 3 z 0 3ivnostenske 0 0ho

C 0 3 a 0 0stka 164. (biologicky 0 0ch) a toxinovy 0 0ch zbran 0 1 0 0 a o zme 0 3ne 0 3 z 0 3ivnostenske 0 0ho 1 3Strana 9404 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 474 /2002 C 0 3 a 0 0stka 164 474 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 1. listopadu 2002, kterou se prova 0 0d 0 1 0 0 za 0 0kon c 0 3. 281/2002 Sb., o ne 0 3ktery

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık tretı, rok 2005, mýsıc kvýten, cıslo 2

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık tretı, rok 2005, mýsıc kvýten, cıslo 2 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık tretı, rok 2005, mýsıc kvýten, cıslo 2 1. U vodnıslovo vykonne ho reditele ing. J. Slobodnık 2. NON-HANDICAP 2005 dr. J. Vanicky

Více

Richard Turek. Ředitel. Krkonošsk o.p.s. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Richard Turek. Ředitel. Krkonošsk o.p.s. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Richard Turek Ředitel obecně prospěšné společnosti Krkonošsk ská Poradenská a Informační, o.p.s. Krkonošsk ská Poradenská a Informační, o.p.s. (K.P.I.) IČO: 274 94 799 Bří. Čapků 246, 541 01 TRUTNOV Oblasti

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc.

Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Matematika 1 Lagrangeu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Newtonu v tvar interpolac nı ho mnohoc lenu Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Přítomni: MUDr. Milena Černá, Mgr. Dana Hacaperková, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Magic. Fotografie jsou pouze ilustrativní. Akční nabídka. Fabia Fabia Combi Roomster

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Magic. Fotografie jsou pouze ilustrativní. Akční nabídka. Fabia Fabia Combi Roomster SIMPLY CLEVER ŠKODA Magic Fotografie jsou pouze ilustrativní. Akční nabídka Fabia Fabia Combi Roomster Akční ceník Magic (ceny jsou uvedeny včetně zákaznické výhody) Fabia Classic 1,2 HTP/44 kw 229 900

Více

Sociální podnikání a obce: jak na to

Sociální podnikání a obce: jak na to Sociální podnikání a obce: jak na to Petra Francová Seminář SMO Praha 20.5. 2014 Poslání P3 People, Planet, Profit, o.p.s. P3 přináší a prosazuje nové přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost.

Více

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o.s. za rok 2010

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o.s. za rok 2010 Výroční zpráva Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o.s. za rok 2010 Bc. František Winter Křtiny 17.3.2011 Stav členské základny k 31.12.2010 Počet fungujících MAS na území ČR : 145 z

Více

Cد aآstka 190 Sb آrka zaآkonuت cد. 563 / 2004. ZAآ KON ze dne 24. zaآrد آ 2004 o pedagogickyآch pracovn آc آch a o zmeدneد neدkteryآch zaآkonuت

Cد aآstka 190 Sb آrka zaآkonuت cد. 563 / 2004. ZAآ KON ze dne 24. zaآrد آ 2004 o pedagogickyآch pracovn آc آch a o zmeدneد neدkteryآch zaآkonuت Cد aآstka 190 Sb آrka zaآkonuت cد. 563 / 2004 Strana 10333 563 ZAآ KON ze dne 24. zaآrد آ 2004 o pedagogickyآch pracovn آc آch a o zmeدneد neدkteryآch zaآkonuت Parlament se usnesl na tomto zaآkoneد Cد

Více

V DOBREM TONU e-zin obc anskeho sdruzenı ORFEUS, roc nık druhy, rok 2004, cıslo 4 vyda no v c ervnu 2004

V DOBREM TONU e-zin obc anskeho sdruzenı ORFEUS, roc nık druhy, rok 2004, cıslo 4 vyda no v c ervnu 2004 V DOBREM TONU e-zin obc anskeho sdruzenı ORFEUS, roc nık druhy, rok 2004, cıslo 4 vyda no v c ervnu 2004 OBSAH ORFEUS na veletrhu neziskovy ch organizacı HANDICAP 2004 Chorvati v Praze Pomoc handicapovany

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

Usnesení Sboru zástupc eskomoravské myslivecké jednoty, o. s., konaného dne 13. ervna 2009 v Praze

Usnesení Sboru zástupc eskomoravské myslivecké jednoty, o. s., konaného dne 13. ervna 2009 v Praze Usnesení Sboru zástupc eskomoravské myslivecké jednoty, o. s., konaného dne 13. ervna 2009 v Praze Sbor zástupc eskomoravské myslivecké jednoty, o. s. (dále jen SZ MMJ, o. s. ), konaný v Praze dne 13.

Více

Operativní leasing automobilů

Operativní leasing automobilů Město Bílina Břežánká 50/4 418 31 Bílina IČ: 00266230 vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu zadávané ve smyslu směrnice č.04/2007 Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Doc. JUDr. Michal Spirit, Ph.D. Úvod do studia práva Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420

Více

Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dle 92 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dle 92 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín

Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín Druh sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): Odborné sociální

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 17. prosince 2007 příjem žádostí: od 2. ledna do 29. února 2008 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet

Více

Konec platnosti akreditace programu. Číslo akreditace programu AK/ZOZ-8/2006 25.4.2009 AK/ZOZ-3/2008 17.3.2011 AK/ZOZ-3/2007 7.3.

Konec platnosti akreditace programu. Číslo akreditace programu AK/ZOZ-8/2006 25.4.2009 AK/ZOZ-3/2008 17.3.2011 AK/ZOZ-3/2007 7.3. Název vzdělávací instituce Název vzdělávacího programu (Zvláštní odborná způsobilost po výkon správních činností...) Číslo akreditace programu Konec platnosti akreditace programu Akademie veřejné správy,

Více

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu P íloha. 1 Výzvy Strana 1 (Celkem 5) Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu Název ve ejné zakázky: SPRÁVA, ÚDR BA A DODÁVKA KLIENTSKÝCH PO ÍTA, SERVER A DATOVÝCH ROZVOD, KONFIGURACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah...2 I. Základní údaje o občanském sdružení...3 II. Pracovníci sdružení...4 III. Vznik, poslání

Více

Dopravně bezpečnostní projekt POMÁHAT, CHRÁNIT A HRÁT SI

Dopravně bezpečnostní projekt POMÁHAT, CHRÁNIT A HRÁT SI Mateřská škola, Lanškroun, VANČUROVA 87, okres Ústí nad Orlicí tel.: 465 321 061, 777 497 955 e-mail: msvancurova@inlan.cz PSČ 563 01 Dopravně bezpečnostní projekt POMÁHAT, CHRÁNIT A HRÁT SI Vedoucí projektu:

Více

Poskytová ní poradenských služ eb:

Poskytová ní poradenských služ eb: Poskytová ní poradenských služ eb: Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních jsou poskytovány dětem, žá kům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením podle

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Petr Bolina, Jan Franc,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 23. října 2015 Cena Kč 191, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 23. října 2015 Cena Kč 191, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 111 Rozeslána dne 23. října 2015 Cena Kč 191, O B S A H : 273. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok

Více