V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık paty, rok 2007, mýsıc kvýten, cıslo 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık paty, rok 2007, mýsıc kvýten, cıslo 3"

Transkript

1 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık paty, rok 2007, mýsıc kvýten, cıslo 3

2 UVNITR TOHOTO VYDA NI: U vodnıslovo reditele Blahoprejeme Akce, ktere by Vas mohly zajımat Celoz ivotnıvzdč lavanıje nutnost Doporucujeme k prectenı Obracejıse na nas Seznamka

3 U vodnı slovo vykonne ho reditele Vaz enı pratele... ýavignonsky most ve Francii je pojem. Opevnšne skalnate navrsı nad Rhˆnou pusobı z dalky velmi impozantnš. Je snadne si predstavit, z e ve stredovšku by dobytı takove pevnosti muselo by t opravdovy m orıskem. Podobny m orıskem je dnes nalezenı mısta k parkovanı uvnitr mšstsky ch hradeb, blızko tšch mıst, kteraavignon proslavilač ýchcete proz ıt dobrodruz stvı na ýstrese Evropyč? Pak všzte, z e se nemusıte trmacet za alpsky mi velikany a dokonce si nemusıte ani porıdit vysokohorske vybavenı, aby byla vase cesta bezpec na. ýstrecha Evropyč je totiz mısto, ktere najdete na mapš C ech, Moravy a Polska. Jmenuje se Kralicky Snšz nıkč ýturisticky ruch v C esku zachranili v zimnı sezonš cizinci. V 1. c tvrtletı se jich v republice ubytovalo 1,2 milionu, coz je o 7,9 procenta vıc nez v 1. c tvrtletı loni. Naopak domacıch turistu podstatnš ubylo, zejme na kvuli mimoradnš teple zimš, kteramilovnıky zimnıch sportu vyhnala za snšhem do ciziny, se jich v CR rekreovalo jen 1,1, milionu (o 3,8 procenta me nš)č ýmeteorologove varujı pred bourkami, ktere se na Územı C eska vyskytnou od patku odpoledne do pondšlnıho vec era. Budou doprovazeny prıvalovy mi sraz kami, krupobitım a narazy vštru kolem 72 km v hodinš. C HMU doporuc uje, aby lide zabezpec ili okna, sklenıky a lehcı všci. Radı take, aby nejprudsı narazy vštru preckali v uzavreny ch prostorachč... Vyse uvedene odstavce jasnš nam rıkajı, z e je doba dovoleny ch. Lakajı nas do svšta, ale je nškolik takovy ch agentur, co nas lakai na domacı rodnou hroudu. A taky trochu projevıme hrdost Í nemusıme jet za ocean, aby jsme objevili mısto stvorene pro dovolenou. U nas takovamısta jsou. Nase republika je unikatnı svou florou i faunou a samotny pobyt posiluje nase zdravı. Roste zde velke mnoz stvı vzacny ch rostlin, dokonce i v by valy ch vojensky ch prostorech, ktere nynı jsou vlastnš objeveny mi oazami jinde te mšr vyhynuly ch druhu. Uvidıte ojedinšle druhy mechu, ktere jsou velmi nachylne vuc i jake - mukoli znec istšnı a jsou pro ekology ukazatelem, ktery je podpurny pro dalsı jinapozorovanı. Na mnoha mıstech se setkate s prameny kris alovš c iste vody, vyvšrajıcı ze zemš. Mame kouzelne lesnı stezky, mame zavidšnıhodne stare hrady a zamky, mame mısta, kde se muz eme cıtit jako v pohadce. Pokud bychom ale zvlas mšli nšco doporuc it pro letosnı rok u nas v republice, tak bychom nabıdli beskydsky kraj. Na mezinarodnı konfereci v minule m roce, kterou poradal Orfeus Í rozvojove parnerstvı HEFAISTOS ( ), vystoupili kolegove z projektu Beskydy pro vsechny. Vybırame z Manualu:...V Travel manua lu, cestovnıprıruc ce pro lidi se zdravotnım postizenım, o ktere jsme psali v minule m c ısle, najdeme i zajımave tipy na vylet.vybrali jsme pro va s jednodennıvylet, pri ktere m pozna te jedinec ne zajımavosti Tšsınsky ch Beskyd a okolı. Prales Mionsıv DolnıLomne, historicke opevnšnısance v Mostech u Jablunkova, va penne pece ve Vendryni a Archeopark v Chotšbuzi. Vy let zacına v Mostech u Jablunkova, kde na m prıruc ka nabızıubytova nıvhodne pro hendikepovane, naprıklad v Penzionu u Skiarea lu. Pro jistotu pojedeme autem, abychom se vyhnuli na straha m hromadny ch dopravnıch prostredku, se ktery mi se muzeme poty kat, pokud ma me zdravotnıhendikep.na vysinš u obce Mosty u Jablunkova najdeme Sanci, coz je rozsa hle hvšzdicovite opevnšnı s modernımi bastiony a kurtinami s hlinitodrevitou konstrukcı, doplnšne suchy mi prıkopy. Prohlıdka historicky ch zbytku na m nezabere vıce nez pulhodinku. Pokrac ujeme smšrem na C esky Tšsın a cestou se zastavıme v malebne vesnic ce Vendrynš, kde se nacha zejıunika tnıwopienky, pece z 19. stoletı. Slouzily k pa lenıva pna, ktere se vyuzıvalo pro vy robu zeleza.

4 Da le pokrac ujeme smšr C esky Tšsın-Chotšbuz, kde se dnes na mıstš puvodnıho hradistš nacha zıreplika slovanske ho opevnšnı z stoletı. Na zpa tec nıcestš do Mostu u Jablunkova se muzeme zastavit v jedinec ne prırodnırezervaci patrıc ı k nejvštsım v C eske republice pralese Mionsı. Prejme si jen, aby mıst a zarızenı, ktera jsou bez proble mu prıstupna a poskytujıcıkomfortnısluzby i lidem se zdravotnım hendikepem a jejich rodina m, bylo co nejvıce. C lenove projektove ho ty mu pro socia lnıcestovnıruch... A jiz budete kdekoliv travit svoji dovolenou, preji Vam za cely kolektiv obc anske ho sdruz enı ORFEUS krasne poc ası, dobrou obuv, vhodne oblec enı, milou spolec nost, pevne zdravı, nezapomenutelne zaz itky, vydarene fotky a bajec ne videozabšry. Ing. jozef SLOBODNIK vy konny reditel ORFEUS

5 Blahoprejeme 30. kvýtna 2007 se pod nazvem Evropska skola pro cely svýt konal den otevrenych dverı u jednoho z nasich narodnıch partneru projektu HEFAISTOS Vysoke s koly verejne spra vy a mezina rodnıch vztahu (VSVSMV). A bylo co ukazovat i co oslavovat. Skola jejızhlavnı sıdlo je v Dubec ske 900/10, Praha 10 ť Strasnice otevrela v neda vnych dnech nove prostory v budový na adrese Prokopova 16, Praha 3. Zde se take ve vys e uvedenem datu uskutec nil avizovany den otevrenych dverı. Kromý týchto dvou destinacı skola v poslednım obdobı otevrela sve poboc ky i v Plzni, Liberci a Hradci Kralove. Obecný prospýs na spolec nost VSVSMV zajis uje pro sve studenty vyuku v bakalarskych (mezinarodnı obchod, mezinarodnı vztahy a evropska studia, verejna sprava, humanitnı studia, prumyslove vlastnictvı) a magisterskych (mezinarodnı vztahy a evropska studia, evropska studia a verejna sprava, mezinarodnı a regiona lnı vztahy v prumyslovem vlastnictvı) studijnıch oborech. Studium probıha prezenc nı a kombinovanou formou. Nabızena je i moznost bakalarskeho a magisterskeho studia v anglickem jazyce ť International Relations and European Studies. Uplatnýnı absolventu tohoto studia je zejmena ve vla dnıch a nevla dnıch institucıch a to nejenom v nasich, ale i zahranic nıch organizacıch, ktere se zabyvajı problematikou Evropske unie, mezinarodnıch vztahu a mezinarodnıho obchodu. V predchazejıcıch vydanıch naseho e-magazınu jste se jiztake mýli moznost sezna mit se specializovanym programem studia pro mlade zdravotný handicapovane lidi, ktery zahrnuje stipendium, bezbarierovy prıstup a dalsı bezplatnou pomoc (naprıklad zapujc enı diktafonu, notebooku, studijnı literatury a podobný). Poslednı novinkou a duvodem naseho blahopra nı je zahajenı univerzitnıho studia s moznostı zıskat titul PhD. Blizsı informace o skole, formach studia, mimoprazskych poboc kach a podobný zıskate na internetovych stranka ch

6 Akce, ktere by Va s mohly zajımat V minulem vydanı (c.2/2007) jsme Vas v c lanku Socialnı ekonomika v Prıbrami informovali o projektu Car Club s.r.o. HANDY ť 5x vyhra pro handicapovaneč. Dnes bychom Vas radi sezna mili s dalsı aktivitou ť dvouletym operativnım leasingem HANDY, ktery spocıva ve vyhodne nabıdce pronajmu vozu Skoda po jednom roce provozu (najeto do km, vyborny stav). Chra nýna dılna CAR CLUB ve spolupraci se spolec nostı SkoFIN a Ceskou pojis ovnou nabızı dlouhodoby prona jem novych vozu Skoda Fabia Combi s moznostı uplatnýnı 50% ceny pronajmu jako nahradnıho plnýnı ve smyslu zakona c. 435/2004 Sb. o zamýstnanosti. Nabıdka je urc ena predevsım firmam a institucım, ktere zamýstnavajı vıce nez25 zamýstnancu. Nabızenym vozem je Skoda Fabia Combi Classic 1,2 HTP v porizovacı cený ,- Kc a Skoda Fabia Combi Diesel 1,4 TDI v porizovacı cený ,- Kc. Vybava obou nabızenych vozidel zahrnuje ABS, MSR, dual rate, airbag ridic e a spolujezdce, posilovac rızenı, tonovana skla, pylovy filtr, vyhrıvane zadnı sklo, imobilizer, vys kový nastavitelne sedadlo ridic e, volant nastavitelny ve dvou osa ch, metalıza, klimatizace a centralnı zamykanı. Cena prona jmu prvnıho typu je 8.900,- Kc + DPH mýsıc ný a druheho typu 9.500,- Kc + DPH mýsıc ný. Celkova doba prona jmu trva 2 roky, volny limit zahrnuje najetych kilometru. Uvedena mýsıc nı splatka obsahuje povinne ruc enı, havarijnı pojistýnı, silnic nı dan, asistenc nı sluzbu, Ďdrzbu a servis v cele CR, likvidaci pojistnych udalostı a moznost vyuzitı nahradnıho vozidla. Po dvoulete m pronajmu se muz e klient rozhodnout mezi třmito moznostmi: ponechat si pouzıvany vuz a po slevý ,- Kc, respektive ,- Kc z porizovacı ceny vyuzıt zvyhodnýny leasing od SkoFINu; za vys e uvedenych podmınek vyuzıt zvyhodnýny spotrebitelsky Ďvýr od SkoFINu; za vys e uvedenych jej odkoupit za zustatkovou cenu ,- Kc, respektive ,- Kc ; vymýnit pouzıvany vuz za novy a pokrac ovat v prona jmu s full service. Blizsı informace zıskate v CAR CLUB s.r.o. na adrese Lanovska 633, Vrchlabı, GSM: ,

7 Celozivotnı vzd la va nı je nutnost Naroc nost kladena na dodrzovanı standardu v oblasti socialnıch sluzeb vyzaduje mimo jine i neustale zkvalitnova nı a zvys ovanı výdomostı pracovnıku, kterı zabezpec ujı jejich kazdodennı realizaci. Zejmena podpora financ - nımi prostredky z nejruznýjsıch projektu Evropskeho socialnıho fondu umoznuje i mnoha obc anskym sdruzenım organizovat na potrebne kvalitativnı vys i i sve vlastnı vzdýla vacı aktivity vychazejıcı a bezprostredný reagujıcı na jejich konkretnı potreby. Dnes si v nasledujıcıch ra dcıch dovolıme na nýktere z nich upozornit. Prvnı z nich je bezplatny prakticky a prozitkovy kurz s pracovnım nazvem Vs estrannym profesiona lemč vycha zejıcı z terennıch poznatku a zkus enostı prace s rodinami se zdravotný postizenymi dýtmi. Uvedeny kurz zahrnuje prozitkovy seminar se zamýrenım na prevenci syndromu vyhorenı definovanou jak u rodic e pec ujıcıho o dıtý se ZP tak i u pracovnıka poskytujıcıho prıslusne sluzby ť to znamena prakticke ukazky z alternativnı a augmentativnı komunikace, pouzıvanych specialný pedagogickych metod, vnıma nı stresu a resenı krize. Zahrnuje take prakticky nacvik pred lekarske prvnı pomoci, Ďvod do pravnıho povýdomı, smluvnıch vztahu a podobný. Kurz je mozno absolvovat jednak jako samostatny 50 hodinovy modul, na ktery je v souc asne dobý podana za - dost o akreditaci, jednak jako poc inek do 150 hodinoveho kurzu slouzıc ıho ke vzdýla vanı pracovnıku v socialnıch sluzba ch dle zakona c.108/2006 Sb. a souvisejıcıch predpisu. Druhy pripravovany kurz bude probıhat v zarı 2007 a blizsı informace naleznete na nebo na tel u asistenty projektu Dany Zahradnıkove z pora dajıcı organizace Alfa Human Service ( Dalsı moznostı jak zıskat nove informace a zkus enosti je absolvova nı manazerskeho kurzu Posilova nı a rozvoj organizaceč realizovany obc anskym sdruzenım Agnes. Uvedeny kurz je urc en rıdıcım a dalsım vedoucım pracovnıkum prazskych neziskovych organizacı poskytujıcıch socialnı sluzby a je zamýren predevsım na posilovanı jejich schopnostı pro zastavane funkce, na zakladnı nastroje rızenı vedoucı ke stabilitý organizace a standardy kvality poskytovanych sluzeb. Uza výrka prihlasek do vybýroveho rızena na 20 studijnıch mıst je 15. c ervna Podrobnýjsı informace lze zıskat u koordinatory projektu Ireny Pekove z pora dajıcıho sdruzenı na tel a nebo na

8 Doporucujeme k prectenı V dnesnım cısle nas eho obc asnıku bychom Vas radi upozornili na nýkolik novych publikacı, ktere lze vyuzıt jednak v praci nýkterych nestatnıch neziskovych organizacı pusobıcıch v socialnı a zdravotnı oblasti, jednak v kazdodennım zivotý individua lnıch osob. Prvnı z týchto publikacı byla vydana Narodnı radou zdravotný postizenych CR v breznu tohoto roku a nese nazev Socia lnı sluzby a pomoc v hmotne nouzič (ISBN ). Osvýdc eny autor, vedoucı legislativný pravnıho odboru NRZP JUDr. Jan Hutar v nı v prvnı casti soustredil vyklad zakladnıch pojmu (naprıklad co je socia lnı poradenstvı, co jsou sluzby socia lnı pec e a intervence, kdo jsou poskytovatele týchto sluzeb), vysvýtluje v nı zdroje Ďhrady socialnıch sluzeb vc etný pusobnosti organu pri jejich zajis ovanı. Druha cast je výnova na problematice prıspývku na pec i a pomoc v hmotne nouzi a na bydlenı. Publikace je doplnýna radou prıloh naprıklad zakonem c.108/2006 Sb., vyhlaskou c.505/2006 Sb. a vzory relevantnıch smluv. Distribuce je zajis ovana vydavajıcı organizacı i prostrednictvım Center zdravotný postizenych v jednotlivych krajıch CR. Dalsım osvýdc enym autorem publikacı výnovanych problematice socialnı prace je Ing. Jana Hrda, predsedkyný Asociace poskytovatelu a uzivatelu osobnı asistence a predsedkyný Krajske rady NRZP CR Praha, ktera zpracovala obsah publikace nazvane Osobnı asistence, poradenstvı a zprostredkova va nıč (ISBN ) jejımzvydavatelem je Asociace poraden pro zdravotný postizene. Vedle Ďvodu zamýrenem na dýjiny socialnı pec e obsahuje naprıklad vyklad standardu kvality socialnıch sluzeb a zakladnı informace o osobnı asistenci. Pozornost výnuje i ota zka m individua lnıho planovanı, dokumentace, navaznosti poskytovane socia lnı sluzby na dalsı dostupne zdroje a podobný. Poprve se zminuje i o nouzovych a havarijnıch situacıch a postupech jejich res enı. Uvedena publikace navazuje a rozsiruje obsah jiz drıve vydanych publikacı výnovanych osobnı asistenci z pohledu klienta i poskytujıcı organizace

9 V ramci postupujıcı integrace socialný znevyhodnýnych osob do spolec nosti zaujıma vyznamne mısto i oblast zvys ovanı jejich odborne kvalifikace prispıvajıcı zvys enou mýrou ke stale výtsımu a kvalitnýjsımu uplatnýnı na trhu prace. Vyznamne je v tomto smýru zejmena vysokos kolske vzdýlanı. Technicka univerzita v Liberci dne 17. rıjna 2006 uspora dala pod nazvem Vysokosko1ske studium bez barierč 1. narodnı konferenci zamýrenou na souc asne trendy ve zprıstupnovanı studia na vysokych skolach lidem se zdravotnım postizenım a specifickymi potrebami. V breznu tohoto roku byl pak TU Liberec vydan prıslus ny sbornık (ISBN ) uspora dany PhDr. et Mgr. Liborem Novosadem, PhD. obsahujıcı nýkolik prednesenych prıspývku o situaci na Zapadoc eske univerzitý v Plzni, Pedagogicke fakultý a Teologicke fakultý UK v Praze, katedra ch specialnı pedagogiky a informatiky Ostravske univerzity, Vysoke s kole banske - Technicke univerzity v Ostravý, Fakultý týlesne kultury Univerzity Palackeho v Olomouci a v neposlednı radý i Technicke univerzity v Liberci. Publikace obsahuje i prıspývek Mgr. Anny Benes ove o programu Pomoc mladym lidem s týzkym zdravotnım postizenımč Vysoke skoly verejne spravy a mezinarodnıch vztahu o.p.s. v Praze. Vhodnym doplnkem vyse uvedene publikace a zejmena dobrou pomuckou pro poradenska centra je v teto oblasti i 2. aktualizovane vydanı Prehledu moznostı studia na vysokych a vyss ıch odbornych s kola ch pro studenty se zdravotnım postizenımč zpracovane a vydane Vladnım vyborem pro zdravotný postizene obc any (ISBN ) V týchto dnech probıha take distribuce dubnoveho vydanı obc asnıku Poutnık ORFEUS ve kterem je zverejnýno nýkolik c la nku o c innosti nas eho obc anskeho sdruzenı a ktere take obsahuje Specia lnı prılohu (3. pokrac ovanı) k problematice socialnı ekonomiky

10 Na stra nka ch tohoto internetoveho e-magazınu jsme sve c tenare jiznýkolikra t informovali o projektu HEFAIS- TOS, ktery nas e obc anske sdruzenı resı v ramci CIP EQUAL. V nasledujıcıch ra dcıch Vam chceme pripomenout a souc asný i upozornit na to, ze byly nasim obc anskym sdruzenım zpracova ny a vydany tri CD s tematikou socialnı ekonomiky. Prvnı CD obsahuje prıspývky ze sbornıku z mezinarodnı konference Socia lnı ekonomikač prednesene za nadnarodnı partnerstvı NOVA PEI, FETWE a SE a partnerstvı HEFAISTOS zorganizovane o.s.orfeus v c ervnu lonskeho roku a to v ceskem jazyku. Druhe CD obsahuje take vsechny vys e uvedene prıspývky a je doplnýno o powerpointove prezentace, fotodokumentaci a prıslusne kontakty ť zpracova no je vsak vzhledem k moznosti mezinarodnıho vyuzitı v anglickem jazyku. Tretı CD bylo vydano v souvislosti s prezentacı projektu HEFAISTOS a problematiky socialnı ekonomiky u prılezitosti veletrhu NNO Forum 2000 a specializovane vystavy pomucek a sluzeb pro zdravotný postizene non-handicap Uvedene CD obsahuje vybýr materialu spojenych nebo postupný vznikajıcıch v ramci projektu HEFAISTOS a to zejmena prehled narodnıch a nadnarodnıch partneru, draft postulatu a glosare socialnı ekonomiky, vysledky rozsahleho dotaznıkoveho s etrenı zpracovane firmou TIMA Liberec, informaci o mezinarodnı konferenci v Praze ť tiskova zprava c. 5/2006 a foto, celostatnım odbornem seminari v Hradci Kralove ť tiskova zprava c.1/2007 a foto, mezinarodnı konferenci v Nitre ť tiskova zprava c.2/2007 a foto, pracovnım setkanı v Prıbrami - tiskova zprava c.3/2007 a foto. Souc asný obsahuje i seznam odborne literatury a je v c eskem jazyku. Vs echny uvedene CD lze zıskat na zakladý objednavky prostrednictvım ove adresy:

11 Obracejı se na na s V souvislosti s uskutec nýnım nýkolika pobytovych akcı nası Specializovane seznamky pro zdravotný postizene v predchazejıcıch letech se na nas s nabıdkami na vyuzitı svych zarızenı obracejı nejruznýjsı subjekty pusobıcı v ubytovacıch a restaurac nıch sluzba ch. V nýkterych prıpadech, pokud se na zakladý zaslanych podkladu domnıva me, ze splnujı nejza kladnýjsı pozadavky na konanı ozdravnych a rekondic nıch pobytu pro tyto osoby, zverejnujeme na týchto stranka ch zakladnı informace a nezbytne kontakty. Aktualný se na nas s tımto pozadavkem obratili i pracovnıci pensionu HorskyvurČ z Janskych Laznı (Modrokamenna 204, Janske Lazný). Na obdobı letnıch prazdnin nabızejı kapacitu 64 luzek ve trı azpýti luzkovych pokojıch v cený 250,- az260,- Kc na osobu a den s plnou penzı pri hromadne objednavce poc tu nejmený 20 osob. Za prıslusny poplatek lze prımo v prostora ch pensionu vyuzıt i nýktere maserske a rehabilitac - nı sluzby. Blizsı informace lze zıskat na nebo u panı Ivety Kornfeldove, tel nebo

12 Seznamka Svobodny, bezd tny42 letylibor 178/77z Prıbrami, s vnitrnım onemocnýnım v ID, hleda kamara dskou i prıtulnou zenu primýreneho výku ze Stredoc eskeho kraje. Nemýla by byt mentalný postizena nebo nechodıcı. Sam je sobýstac ny, ma rad motorismus, jızdu na kole, plavanı, procha zky do prırody (max. 5 km) a hudbu. Zn. Týsım se na tebe, uzjsem dlouho sam. Rozvedena 70 leta SS 173/80 zena z Kralup n./vltavou hleda muze primřr ene ho vřku a vzdřlanı. Sama jestř pracuje, rada cestuje, plave, ma rada i cetbu a rucnı prace.nemuz e vsak jezdit na kole nebo na lyzıch. Je slaby kurak.hleda partnera tolerantnıho, pravdomluvne ho a cistotne ho.nepreje si dementnıho nebo jinak velmi třz ce nemocne ho muze Zn. Hledam muze z Prahy a Stredoceske ho kraje

13 Vydavatel : Obcanske sdruzenı zdravotn postizenych ORFEUS Centrum dennıch sluzeb, ul. Sdruzenı 39, Praha 4, tel: , fax: Odpov dnyredaktor: Za stupce redaktora : Sekreta r redakce: Technicke zpracova nı: Ing. Jozef Slobodnık (JS) Dr. Josef Vanicky (JV) Jana Ulmova Josef Slobodnık Redakcnı kruh: Frantisek Duric ek, Ing. Emil Fedos, Mgr. Jana Flechtnerova, Jitka Hylska, JUDr. Pavel Jungr, Ivana Maratkova - Vodic kova, MUDr. Jirı Mellan, JUDr. Miroslav Mitl hner, CSc., Ing. Emil Pıs a, PhDr. Vivienne Soykova, Mgr. Zdenýk Schmied, MUDr. Jana Spilkova, MUDr. Olga Svestkova, PhD. Mgr. Zuzana Truhlarova, Ing.Vladimır Valach, PhDr. Martina Venglarova, MUDr. Marie Vulterinova, CSc. Uverejnýne prıspývky nemusejı vyjadrovat nazory vydavatele, za jejich obsah rucı autori. Pretiskova nı c lanku je mozne pouze po predchozı dohodý s redakcı.

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc zarı, cıslo 4

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc zarı, cıslo 4 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc zarı, cıslo 4 UVNITR TOHOTO VYDA NI: 1. U vodnı slovo reditele 2. Celostatnı odborny seminar 3. Co

Více

V DOBREM TONU e-zin obc anskeho sdruzenı ORFEUS, roc nık druhy, rok 2004, cıslo 4 vyda no v c ervnu 2004

V DOBREM TONU e-zin obc anskeho sdruzenı ORFEUS, roc nık druhy, rok 2004, cıslo 4 vyda no v c ervnu 2004 V DOBREM TONU e-zin obc anskeho sdruzenı ORFEUS, roc nık druhy, rok 2004, cıslo 4 vyda no v c ervnu 2004 OBSAH ORFEUS na veletrhu neziskovy ch organizacı HANDICAP 2004 Chorvati v Praze Pomoc handicapovany

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık druhy, rok 2004, mýsıc rıjen, cıslo 6

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık druhy, rok 2004, mýsıc rıjen, cıslo 6 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık druhy, rok 2004, mýsıc rıjen, cıslo 6 UVNITR TOHOTO VYDA NI: 1. No nepu jc si to a nekup si to... 2. Cena kvality v socialnı

Více

V dobrém tónu. e-zin občanského sdružení zdravotně postižených ORFEUS. ročník pátý, rok 2008, měsíc září, číslo 7

V dobrém tónu. e-zin občanského sdružení zdravotně postižených ORFEUS. ročník pátý, rok 2008, měsíc září, číslo 7 V dobrém tónu e-zin občanského sdružení zdravotně postižených ORFEUS ročník pátý, rok 2008, měsíc září, číslo 7 UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Úvodní slovo výkonného ředitele Střípky z naší činnosti Mohlo by Vás

Více

V dobrém tónu. e-zin občanského sdružení zdravotně postižených ORFEUS. ročník čtvrtý, rok 2007, měsíc prosinec, číslo 5

V dobrém tónu. e-zin občanského sdružení zdravotně postižených ORFEUS. ročník čtvrtý, rok 2007, měsíc prosinec, číslo 5 V dobrém tónu e-zin občanského sdružení zdravotně postižených ORFEUS ročník čtvrtý, rok 2007, měsíc prosinec, číslo 5 UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Vánoční slovo výkonného ředitele Co je nového v sociální ekonomice

Více

V dobrém tónu. e-zin občanského sdružení zdravotně postižených ORFEUS. ročník pátý, rok 2008, měsíc duben, číslo 3

V dobrém tónu. e-zin občanského sdružení zdravotně postižených ORFEUS. ročník pátý, rok 2008, měsíc duben, číslo 3 V dobrém tónu e-zin občanského sdružení zdravotně postižených ORFEUS ročník pátý, rok 2008, měsíc duben, číslo 3 UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Úvodní slovo výkonného ředitele Co je nového v sociální ekonomice

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením SKOK číslo 2/2007 8. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (www.nrzp.cz) Uzavírání smluv o poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1 KreBul, o.p.s. / KreBul, o.s. Zlatá stezka 145 Prachatice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1 PÁR SLOV NA ÚVOD Když jedeme na dovolenou či na krásné místo, zasíláme často přátelům, známým i rodičům pohlednici.

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

Vy rocnızpra va 2002/2003

Vy rocnızpra va 2002/2003 1 Vy rocnızpra va 2002/2003 Charakteristika skolske ho zarızenı Gymna zium, Uherske Hradistř, Velehradska trıda 218, PSC 686 17 Zrizovatel: Zlınsky kraj adresa: tr. T. Bati 3792 760 01 Zlın R editel: doc.

Více

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 7, červenec 2013, ročník XXII., ZDARMA Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA FÉNIX o prázdninách Pověsti z míst tajemných i kouzelných

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

str. 5 str. 9 str. 23

str. 5 str. 9 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 3, březen 2013, ročník XXII., ZDARMA Nařízení obce Setkání partnerských Rozvojový plán 1/2013 měst 2014-2020 str. 5 str. 9 str. 23

Více

hr is te Na Danıć ka ch.

hr is te Na Danıć ka ch. MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 9, zaří 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM SMS informace pro občany Den otevřených dveří ve FÉNIXU str. 4 str. 5 str.

Více

Jmenova nı nove ho r editele

Jmenova nı nove ho r editele MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 07, červenec 2015, ročník XXIV., ZDARMA Výměna průkazů Rozhovor měsíce Základní škola Nepomuk str. 3 str. 7 str. 19-21 Jmenova nı

Více

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 6, červen 2013, ročník XXII., ZDARMA Zásahy JSDHO Nepomuk Zeptali jsme se starosty města Ze života včel červen str. 3 str. 5 str.

Více

O R F E U S. Výroční zpráva

O R F E U S. Výroční zpráva O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Výroční zpráva 2006 ORFEUS,Anastázová 23/5,Praha 6,PSČ 169 00,IČO 70893721, č.ú: 173081881/0300 www.orfeus-cr.cz e-mail: reditel@orfeus-cr.cz mob: 602

Více

str. 2 str. 5 str. 10

str. 2 str. 5 str. 10 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 11, listopad 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM Změna Živnostenského zákona Program MC Beruška Nepomuk str. 2 str.

Více

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN MONOGRAFIE ROZHODOVA NI Z A KU ABSOLVENTSKY CH ROC NI KU ZA KLADNI CH S KOL O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN ROZHODOVÁNÍ ŽÁKŮ

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě. na osoby se zdravotním postižením

DO REALITY. speciální noviny o legislativě. na osoby se zdravotním postižením SKOK číslo 3/2007 8. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (www.nrzp.cz) Reforma veřejných financí a její

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 37 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Víkendové setkání v Jeseníkách. 1 Milí přátelé, zdravím vás letos již potřetí. Přinášíme Vám nový Bulletin s celou škálou zajímavých

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013 OBSAH Obsah Pa r slov ú vodem 1 Co se de lo, aneb por ady, besedy, pr edna s ky v roce 2013 2 Ekonomicke a statisticke úkazatele 5 Na kúp knihovního fondú

Více

Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví.

Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví. ZPRAVODAJ ÚNOR 2011 a k t u a l i t y PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví. Je to již 10 měsíců, co vláda České republiky schválila nové Zásady vlády pro poskytování

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

Šikovné ruce. našich seniorů. Vařit, Obsah a forma IP. Anketa na téma. nebo si nechat vařit?

Šikovné ruce. našich seniorů. Vařit, Obsah a forma IP. Anketa na téma. nebo si nechat vařit? Vařit, nebo si nechat vařit? Šikovné ruce našich seniorů Anketa na téma Obsah a forma IP Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky www.apsscr.cz www.socialnisluzby.eu ročník: XII. květen

Více

ČEZ aréna bude v květnu opět patřit abilympiádě

ČEZ aréna bude v květnu opět patřit abilympiádě Ročník IX. číslo 1/2008 ČEZ aréna bude v květnu opět patřit abilympiádě Pozor, letos je uzávěrka přihlášek už 28. března! CAA by si ráda splnila letitý sen Česká abilympijská asociace (CAA) má za sebou

Více