V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık paty, rok 2007, mýsıc kvýten, cıslo 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık paty, rok 2007, mýsıc kvýten, cıslo 3"

Transkript

1 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık paty, rok 2007, mýsıc kvýten, cıslo 3

2 UVNITR TOHOTO VYDA NI: U vodnıslovo reditele Blahoprejeme Akce, ktere by Vas mohly zajımat Celoz ivotnıvzdč lavanıje nutnost Doporucujeme k prectenı Obracejıse na nas Seznamka

3 U vodnı slovo vykonne ho reditele Vaz enı pratele... ýavignonsky most ve Francii je pojem. Opevnšne skalnate navrsı nad Rhˆnou pusobı z dalky velmi impozantnš. Je snadne si predstavit, z e ve stredovšku by dobytı takove pevnosti muselo by t opravdovy m orıskem. Podobny m orıskem je dnes nalezenı mısta k parkovanı uvnitr mšstsky ch hradeb, blızko tšch mıst, kteraavignon proslavilač ýchcete proz ıt dobrodruz stvı na ýstrese Evropyč? Pak všzte, z e se nemusıte trmacet za alpsky mi velikany a dokonce si nemusıte ani porıdit vysokohorske vybavenı, aby byla vase cesta bezpec na. ýstrecha Evropyč je totiz mısto, ktere najdete na mapš C ech, Moravy a Polska. Jmenuje se Kralicky Snšz nıkč ýturisticky ruch v C esku zachranili v zimnı sezonš cizinci. V 1. c tvrtletı se jich v republice ubytovalo 1,2 milionu, coz je o 7,9 procenta vıc nez v 1. c tvrtletı loni. Naopak domacıch turistu podstatnš ubylo, zejme na kvuli mimoradnš teple zimš, kteramilovnıky zimnıch sportu vyhnala za snšhem do ciziny, se jich v CR rekreovalo jen 1,1, milionu (o 3,8 procenta me nš)č ýmeteorologove varujı pred bourkami, ktere se na Územı C eska vyskytnou od patku odpoledne do pondšlnıho vec era. Budou doprovazeny prıvalovy mi sraz kami, krupobitım a narazy vštru kolem 72 km v hodinš. C HMU doporuc uje, aby lide zabezpec ili okna, sklenıky a lehcı všci. Radı take, aby nejprudsı narazy vštru preckali v uzavreny ch prostorachč... Vyse uvedene odstavce jasnš nam rıkajı, z e je doba dovoleny ch. Lakajı nas do svšta, ale je nškolik takovy ch agentur, co nas lakai na domacı rodnou hroudu. A taky trochu projevıme hrdost Í nemusıme jet za ocean, aby jsme objevili mısto stvorene pro dovolenou. U nas takovamısta jsou. Nase republika je unikatnı svou florou i faunou a samotny pobyt posiluje nase zdravı. Roste zde velke mnoz stvı vzacny ch rostlin, dokonce i v by valy ch vojensky ch prostorech, ktere nynı jsou vlastnš objeveny mi oazami jinde te mšr vyhynuly ch druhu. Uvidıte ojedinšle druhy mechu, ktere jsou velmi nachylne vuc i jake - mukoli znec istšnı a jsou pro ekology ukazatelem, ktery je podpurny pro dalsı jinapozorovanı. Na mnoha mıstech se setkate s prameny kris alovš c iste vody, vyvšrajıcı ze zemš. Mame kouzelne lesnı stezky, mame zavidšnıhodne stare hrady a zamky, mame mısta, kde se muz eme cıtit jako v pohadce. Pokud bychom ale zvlas mšli nšco doporuc it pro letosnı rok u nas v republice, tak bychom nabıdli beskydsky kraj. Na mezinarodnı konfereci v minule m roce, kterou poradal Orfeus Í rozvojove parnerstvı HEFAISTOS ( ), vystoupili kolegove z projektu Beskydy pro vsechny. Vybırame z Manualu:...V Travel manua lu, cestovnıprıruc ce pro lidi se zdravotnım postizenım, o ktere jsme psali v minule m c ısle, najdeme i zajımave tipy na vylet.vybrali jsme pro va s jednodennıvylet, pri ktere m pozna te jedinec ne zajımavosti Tšsınsky ch Beskyd a okolı. Prales Mionsıv DolnıLomne, historicke opevnšnısance v Mostech u Jablunkova, va penne pece ve Vendryni a Archeopark v Chotšbuzi. Vy let zacına v Mostech u Jablunkova, kde na m prıruc ka nabızıubytova nıvhodne pro hendikepovane, naprıklad v Penzionu u Skiarea lu. Pro jistotu pojedeme autem, abychom se vyhnuli na straha m hromadny ch dopravnıch prostredku, se ktery mi se muzeme poty kat, pokud ma me zdravotnıhendikep.na vysinš u obce Mosty u Jablunkova najdeme Sanci, coz je rozsa hle hvšzdicovite opevnšnı s modernımi bastiony a kurtinami s hlinitodrevitou konstrukcı, doplnšne suchy mi prıkopy. Prohlıdka historicky ch zbytku na m nezabere vıce nez pulhodinku. Pokrac ujeme smšrem na C esky Tšsın a cestou se zastavıme v malebne vesnic ce Vendrynš, kde se nacha zejıunika tnıwopienky, pece z 19. stoletı. Slouzily k pa lenıva pna, ktere se vyuzıvalo pro vy robu zeleza.

4 Da le pokrac ujeme smšr C esky Tšsın-Chotšbuz, kde se dnes na mıstš puvodnıho hradistš nacha zıreplika slovanske ho opevnšnı z stoletı. Na zpa tec nıcestš do Mostu u Jablunkova se muzeme zastavit v jedinec ne prırodnırezervaci patrıc ı k nejvštsım v C eske republice pralese Mionsı. Prejme si jen, aby mıst a zarızenı, ktera jsou bez proble mu prıstupna a poskytujıcıkomfortnısluzby i lidem se zdravotnım hendikepem a jejich rodina m, bylo co nejvıce. C lenove projektove ho ty mu pro socia lnıcestovnıruch... A jiz budete kdekoliv travit svoji dovolenou, preji Vam za cely kolektiv obc anske ho sdruz enı ORFEUS krasne poc ası, dobrou obuv, vhodne oblec enı, milou spolec nost, pevne zdravı, nezapomenutelne zaz itky, vydarene fotky a bajec ne videozabšry. Ing. jozef SLOBODNIK vy konny reditel ORFEUS

5 Blahoprejeme 30. kvýtna 2007 se pod nazvem Evropska skola pro cely svýt konal den otevrenych dverı u jednoho z nasich narodnıch partneru projektu HEFAISTOS Vysoke s koly verejne spra vy a mezina rodnıch vztahu (VSVSMV). A bylo co ukazovat i co oslavovat. Skola jejızhlavnı sıdlo je v Dubec ske 900/10, Praha 10 ť Strasnice otevrela v neda vnych dnech nove prostory v budový na adrese Prokopova 16, Praha 3. Zde se take ve vys e uvedenem datu uskutec nil avizovany den otevrenych dverı. Kromý týchto dvou destinacı skola v poslednım obdobı otevrela sve poboc ky i v Plzni, Liberci a Hradci Kralove. Obecný prospýs na spolec nost VSVSMV zajis uje pro sve studenty vyuku v bakalarskych (mezinarodnı obchod, mezinarodnı vztahy a evropska studia, verejna sprava, humanitnı studia, prumyslove vlastnictvı) a magisterskych (mezinarodnı vztahy a evropska studia, evropska studia a verejna sprava, mezinarodnı a regiona lnı vztahy v prumyslovem vlastnictvı) studijnıch oborech. Studium probıha prezenc nı a kombinovanou formou. Nabızena je i moznost bakalarskeho a magisterskeho studia v anglickem jazyce ť International Relations and European Studies. Uplatnýnı absolventu tohoto studia je zejmena ve vla dnıch a nevla dnıch institucıch a to nejenom v nasich, ale i zahranic nıch organizacıch, ktere se zabyvajı problematikou Evropske unie, mezinarodnıch vztahu a mezinarodnıho obchodu. V predchazejıcıch vydanıch naseho e-magazınu jste se jiztake mýli moznost sezna mit se specializovanym programem studia pro mlade zdravotný handicapovane lidi, ktery zahrnuje stipendium, bezbarierovy prıstup a dalsı bezplatnou pomoc (naprıklad zapujc enı diktafonu, notebooku, studijnı literatury a podobný). Poslednı novinkou a duvodem naseho blahopra nı je zahajenı univerzitnıho studia s moznostı zıskat titul PhD. Blizsı informace o skole, formach studia, mimoprazskych poboc kach a podobný zıskate na internetovych stranka ch

6 Akce, ktere by Va s mohly zajımat V minulem vydanı (c.2/2007) jsme Vas v c lanku Socialnı ekonomika v Prıbrami informovali o projektu Car Club s.r.o. HANDY ť 5x vyhra pro handicapovaneč. Dnes bychom Vas radi sezna mili s dalsı aktivitou ť dvouletym operativnım leasingem HANDY, ktery spocıva ve vyhodne nabıdce pronajmu vozu Skoda po jednom roce provozu (najeto do km, vyborny stav). Chra nýna dılna CAR CLUB ve spolupraci se spolec nostı SkoFIN a Ceskou pojis ovnou nabızı dlouhodoby prona jem novych vozu Skoda Fabia Combi s moznostı uplatnýnı 50% ceny pronajmu jako nahradnıho plnýnı ve smyslu zakona c. 435/2004 Sb. o zamýstnanosti. Nabıdka je urc ena predevsım firmam a institucım, ktere zamýstnavajı vıce nez25 zamýstnancu. Nabızenym vozem je Skoda Fabia Combi Classic 1,2 HTP v porizovacı cený ,- Kc a Skoda Fabia Combi Diesel 1,4 TDI v porizovacı cený ,- Kc. Vybava obou nabızenych vozidel zahrnuje ABS, MSR, dual rate, airbag ridic e a spolujezdce, posilovac rızenı, tonovana skla, pylovy filtr, vyhrıvane zadnı sklo, imobilizer, vys kový nastavitelne sedadlo ridic e, volant nastavitelny ve dvou osa ch, metalıza, klimatizace a centralnı zamykanı. Cena prona jmu prvnıho typu je 8.900,- Kc + DPH mýsıc ný a druheho typu 9.500,- Kc + DPH mýsıc ný. Celkova doba prona jmu trva 2 roky, volny limit zahrnuje najetych kilometru. Uvedena mýsıc nı splatka obsahuje povinne ruc enı, havarijnı pojistýnı, silnic nı dan, asistenc nı sluzbu, Ďdrzbu a servis v cele CR, likvidaci pojistnych udalostı a moznost vyuzitı nahradnıho vozidla. Po dvoulete m pronajmu se muz e klient rozhodnout mezi třmito moznostmi: ponechat si pouzıvany vuz a po slevý ,- Kc, respektive ,- Kc z porizovacı ceny vyuzıt zvyhodnýny leasing od SkoFINu; za vys e uvedenych podmınek vyuzıt zvyhodnýny spotrebitelsky Ďvýr od SkoFINu; za vys e uvedenych jej odkoupit za zustatkovou cenu ,- Kc, respektive ,- Kc ; vymýnit pouzıvany vuz za novy a pokrac ovat v prona jmu s full service. Blizsı informace zıskate v CAR CLUB s.r.o. na adrese Lanovska 633, Vrchlabı, GSM: ,

7 Celozivotnı vzd la va nı je nutnost Naroc nost kladena na dodrzovanı standardu v oblasti socialnıch sluzeb vyzaduje mimo jine i neustale zkvalitnova nı a zvys ovanı výdomostı pracovnıku, kterı zabezpec ujı jejich kazdodennı realizaci. Zejmena podpora financ - nımi prostredky z nejruznýjsıch projektu Evropskeho socialnıho fondu umoznuje i mnoha obc anskym sdruzenım organizovat na potrebne kvalitativnı vys i i sve vlastnı vzdýla vacı aktivity vychazejıcı a bezprostredný reagujıcı na jejich konkretnı potreby. Dnes si v nasledujıcıch ra dcıch dovolıme na nýktere z nich upozornit. Prvnı z nich je bezplatny prakticky a prozitkovy kurz s pracovnım nazvem Vs estrannym profesiona lemč vycha zejıcı z terennıch poznatku a zkus enostı prace s rodinami se zdravotný postizenymi dýtmi. Uvedeny kurz zahrnuje prozitkovy seminar se zamýrenım na prevenci syndromu vyhorenı definovanou jak u rodic e pec ujıcıho o dıtý se ZP tak i u pracovnıka poskytujıcıho prıslusne sluzby ť to znamena prakticke ukazky z alternativnı a augmentativnı komunikace, pouzıvanych specialný pedagogickych metod, vnıma nı stresu a resenı krize. Zahrnuje take prakticky nacvik pred lekarske prvnı pomoci, Ďvod do pravnıho povýdomı, smluvnıch vztahu a podobný. Kurz je mozno absolvovat jednak jako samostatny 50 hodinovy modul, na ktery je v souc asne dobý podana za - dost o akreditaci, jednak jako poc inek do 150 hodinoveho kurzu slouzıc ıho ke vzdýla vanı pracovnıku v socialnıch sluzba ch dle zakona c.108/2006 Sb. a souvisejıcıch predpisu. Druhy pripravovany kurz bude probıhat v zarı 2007 a blizsı informace naleznete na nebo na tel u asistenty projektu Dany Zahradnıkove z pora dajıcı organizace Alfa Human Service ( Dalsı moznostı jak zıskat nove informace a zkus enosti je absolvova nı manazerskeho kurzu Posilova nı a rozvoj organizaceč realizovany obc anskym sdruzenım Agnes. Uvedeny kurz je urc en rıdıcım a dalsım vedoucım pracovnıkum prazskych neziskovych organizacı poskytujıcıch socialnı sluzby a je zamýren predevsım na posilovanı jejich schopnostı pro zastavane funkce, na zakladnı nastroje rızenı vedoucı ke stabilitý organizace a standardy kvality poskytovanych sluzeb. Uza výrka prihlasek do vybýroveho rızena na 20 studijnıch mıst je 15. c ervna Podrobnýjsı informace lze zıskat u koordinatory projektu Ireny Pekove z pora dajıcıho sdruzenı na tel a nebo na

8 Doporucujeme k prectenı V dnesnım cısle nas eho obc asnıku bychom Vas radi upozornili na nýkolik novych publikacı, ktere lze vyuzıt jednak v praci nýkterych nestatnıch neziskovych organizacı pusobıcıch v socialnı a zdravotnı oblasti, jednak v kazdodennım zivotý individua lnıch osob. Prvnı z týchto publikacı byla vydana Narodnı radou zdravotný postizenych CR v breznu tohoto roku a nese nazev Socia lnı sluzby a pomoc v hmotne nouzič (ISBN ). Osvýdc eny autor, vedoucı legislativný pravnıho odboru NRZP JUDr. Jan Hutar v nı v prvnı casti soustredil vyklad zakladnıch pojmu (naprıklad co je socia lnı poradenstvı, co jsou sluzby socia lnı pec e a intervence, kdo jsou poskytovatele týchto sluzeb), vysvýtluje v nı zdroje Ďhrady socialnıch sluzeb vc etný pusobnosti organu pri jejich zajis ovanı. Druha cast je výnova na problematice prıspývku na pec i a pomoc v hmotne nouzi a na bydlenı. Publikace je doplnýna radou prıloh naprıklad zakonem c.108/2006 Sb., vyhlaskou c.505/2006 Sb. a vzory relevantnıch smluv. Distribuce je zajis ovana vydavajıcı organizacı i prostrednictvım Center zdravotný postizenych v jednotlivych krajıch CR. Dalsım osvýdc enym autorem publikacı výnovanych problematice socialnı prace je Ing. Jana Hrda, predsedkyný Asociace poskytovatelu a uzivatelu osobnı asistence a predsedkyný Krajske rady NRZP CR Praha, ktera zpracovala obsah publikace nazvane Osobnı asistence, poradenstvı a zprostredkova va nıč (ISBN ) jejımzvydavatelem je Asociace poraden pro zdravotný postizene. Vedle Ďvodu zamýrenem na dýjiny socialnı pec e obsahuje naprıklad vyklad standardu kvality socialnıch sluzeb a zakladnı informace o osobnı asistenci. Pozornost výnuje i ota zka m individua lnıho planovanı, dokumentace, navaznosti poskytovane socia lnı sluzby na dalsı dostupne zdroje a podobný. Poprve se zminuje i o nouzovych a havarijnıch situacıch a postupech jejich res enı. Uvedena publikace navazuje a rozsiruje obsah jiz drıve vydanych publikacı výnovanych osobnı asistenci z pohledu klienta i poskytujıcı organizace

9 V ramci postupujıcı integrace socialný znevyhodnýnych osob do spolec nosti zaujıma vyznamne mısto i oblast zvys ovanı jejich odborne kvalifikace prispıvajıcı zvys enou mýrou ke stale výtsımu a kvalitnýjsımu uplatnýnı na trhu prace. Vyznamne je v tomto smýru zejmena vysokos kolske vzdýlanı. Technicka univerzita v Liberci dne 17. rıjna 2006 uspora dala pod nazvem Vysokosko1ske studium bez barierč 1. narodnı konferenci zamýrenou na souc asne trendy ve zprıstupnovanı studia na vysokych skolach lidem se zdravotnım postizenım a specifickymi potrebami. V breznu tohoto roku byl pak TU Liberec vydan prıslus ny sbornık (ISBN ) uspora dany PhDr. et Mgr. Liborem Novosadem, PhD. obsahujıcı nýkolik prednesenych prıspývku o situaci na Zapadoc eske univerzitý v Plzni, Pedagogicke fakultý a Teologicke fakultý UK v Praze, katedra ch specialnı pedagogiky a informatiky Ostravske univerzity, Vysoke s kole banske - Technicke univerzity v Ostravý, Fakultý týlesne kultury Univerzity Palackeho v Olomouci a v neposlednı radý i Technicke univerzity v Liberci. Publikace obsahuje i prıspývek Mgr. Anny Benes ove o programu Pomoc mladym lidem s týzkym zdravotnım postizenımč Vysoke skoly verejne spravy a mezinarodnıch vztahu o.p.s. v Praze. Vhodnym doplnkem vyse uvedene publikace a zejmena dobrou pomuckou pro poradenska centra je v teto oblasti i 2. aktualizovane vydanı Prehledu moznostı studia na vysokych a vyss ıch odbornych s kola ch pro studenty se zdravotnım postizenımč zpracovane a vydane Vladnım vyborem pro zdravotný postizene obc any (ISBN ) V týchto dnech probıha take distribuce dubnoveho vydanı obc asnıku Poutnık ORFEUS ve kterem je zverejnýno nýkolik c la nku o c innosti nas eho obc anskeho sdruzenı a ktere take obsahuje Specia lnı prılohu (3. pokrac ovanı) k problematice socialnı ekonomiky

10 Na stra nka ch tohoto internetoveho e-magazınu jsme sve c tenare jiznýkolikra t informovali o projektu HEFAIS- TOS, ktery nas e obc anske sdruzenı resı v ramci CIP EQUAL. V nasledujıcıch ra dcıch Vam chceme pripomenout a souc asný i upozornit na to, ze byly nasim obc anskym sdruzenım zpracova ny a vydany tri CD s tematikou socialnı ekonomiky. Prvnı CD obsahuje prıspývky ze sbornıku z mezinarodnı konference Socia lnı ekonomikač prednesene za nadnarodnı partnerstvı NOVA PEI, FETWE a SE a partnerstvı HEFAISTOS zorganizovane o.s.orfeus v c ervnu lonskeho roku a to v ceskem jazyku. Druhe CD obsahuje take vsechny vys e uvedene prıspývky a je doplnýno o powerpointove prezentace, fotodokumentaci a prıslusne kontakty ť zpracova no je vsak vzhledem k moznosti mezinarodnıho vyuzitı v anglickem jazyku. Tretı CD bylo vydano v souvislosti s prezentacı projektu HEFAISTOS a problematiky socialnı ekonomiky u prılezitosti veletrhu NNO Forum 2000 a specializovane vystavy pomucek a sluzeb pro zdravotný postizene non-handicap Uvedene CD obsahuje vybýr materialu spojenych nebo postupný vznikajıcıch v ramci projektu HEFAISTOS a to zejmena prehled narodnıch a nadnarodnıch partneru, draft postulatu a glosare socialnı ekonomiky, vysledky rozsahleho dotaznıkoveho s etrenı zpracovane firmou TIMA Liberec, informaci o mezinarodnı konferenci v Praze ť tiskova zprava c. 5/2006 a foto, celostatnım odbornem seminari v Hradci Kralove ť tiskova zprava c.1/2007 a foto, mezinarodnı konferenci v Nitre ť tiskova zprava c.2/2007 a foto, pracovnım setkanı v Prıbrami - tiskova zprava c.3/2007 a foto. Souc asný obsahuje i seznam odborne literatury a je v c eskem jazyku. Vs echny uvedene CD lze zıskat na zakladý objednavky prostrednictvım ove adresy:

11 Obracejı se na na s V souvislosti s uskutec nýnım nýkolika pobytovych akcı nası Specializovane seznamky pro zdravotný postizene v predchazejıcıch letech se na nas s nabıdkami na vyuzitı svych zarızenı obracejı nejruznýjsı subjekty pusobıcı v ubytovacıch a restaurac nıch sluzba ch. V nýkterych prıpadech, pokud se na zakladý zaslanych podkladu domnıva me, ze splnujı nejza kladnýjsı pozadavky na konanı ozdravnych a rekondic nıch pobytu pro tyto osoby, zverejnujeme na týchto stranka ch zakladnı informace a nezbytne kontakty. Aktualný se na nas s tımto pozadavkem obratili i pracovnıci pensionu HorskyvurČ z Janskych Laznı (Modrokamenna 204, Janske Lazný). Na obdobı letnıch prazdnin nabızejı kapacitu 64 luzek ve trı azpýti luzkovych pokojıch v cený 250,- az260,- Kc na osobu a den s plnou penzı pri hromadne objednavce poc tu nejmený 20 osob. Za prıslusny poplatek lze prımo v prostora ch pensionu vyuzıt i nýktere maserske a rehabilitac - nı sluzby. Blizsı informace lze zıskat na nebo u panı Ivety Kornfeldove, tel nebo

12 Seznamka Svobodny, bezd tny42 letylibor 178/77z Prıbrami, s vnitrnım onemocnýnım v ID, hleda kamara dskou i prıtulnou zenu primýreneho výku ze Stredoc eskeho kraje. Nemýla by byt mentalný postizena nebo nechodıcı. Sam je sobýstac ny, ma rad motorismus, jızdu na kole, plavanı, procha zky do prırody (max. 5 km) a hudbu. Zn. Týsım se na tebe, uzjsem dlouho sam. Rozvedena 70 leta SS 173/80 zena z Kralup n./vltavou hleda muze primřr ene ho vřku a vzdřlanı. Sama jestř pracuje, rada cestuje, plave, ma rada i cetbu a rucnı prace.nemuz e vsak jezdit na kole nebo na lyzıch. Je slaby kurak.hleda partnera tolerantnıho, pravdomluvne ho a cistotne ho.nepreje si dementnıho nebo jinak velmi třz ce nemocne ho muze Zn. Hledam muze z Prahy a Stredoceske ho kraje

13 Vydavatel : Obcanske sdruzenı zdravotn postizenych ORFEUS Centrum dennıch sluzeb, ul. Sdruzenı 39, Praha 4, tel: , fax: Odpov dnyredaktor: Za stupce redaktora : Sekreta r redakce: Technicke zpracova nı: Ing. Jozef Slobodnık (JS) Dr. Josef Vanicky (JV) Jana Ulmova Josef Slobodnık Redakcnı kruh: Frantisek Duric ek, Ing. Emil Fedos, Mgr. Jana Flechtnerova, Jitka Hylska, JUDr. Pavel Jungr, Ivana Maratkova - Vodic kova, MUDr. Jirı Mellan, JUDr. Miroslav Mitl hner, CSc., Ing. Emil Pıs a, PhDr. Vivienne Soykova, Mgr. Zdenýk Schmied, MUDr. Jana Spilkova, MUDr. Olga Svestkova, PhD. Mgr. Zuzana Truhlarova, Ing.Vladimır Valach, PhDr. Martina Venglarova, MUDr. Marie Vulterinova, CSc. Uverejnýne prıspývky nemusejı vyjadrovat nazory vydavatele, za jejich obsah rucı autori. Pretiskova nı c lanku je mozne pouze po predchozı dohodý s redakcı.

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc brezen, cıslo 1

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc brezen, cıslo 1 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc brezen, cıslo 1 UVNITR TOHOTO VYDA NI: U vodnı slovo predsedy Co se skry va pod nazvem HEFAISTOS

Více

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS, Anasta zova 23/5, 169 00 Praha 6, IC : 70893721, DIC ú006 ú70893721, u c et: 173081881/0300 Centrum dennıch sluz eb: ul. Sdruz enı39, Praha

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc zarı, cıslo 4

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc zarı, cıslo 4 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc zarı, cıslo 4 UVNITR TOHOTO VYDA NI: 1. U vodnı slovo reditele 2. Celostatnı odborny seminar 3. Co

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık paty, rok 2007, mýsıc duben, cıslo 2

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık paty, rok 2007, mýsıc duben, cıslo 2 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık paty, rok 2007, mýsıc duben, cıslo 2 UVNITR TOHOTO VYDA NI: U vodnı slovo reditele Socia lnı ekonomika v Prıbrami Veletrh

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc c ervenec, cıslo 3

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc c ervenec, cıslo 3 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc c ervenec, cıslo 3 UVNITR TOHOTO VYDA NI: U vodnı slovo vykonneho reditele U loha socialnı ekonomiky

Více

V DOBRE M TONU vyda no v lednu 2004

V DOBRE M TONU vyda no v lednu 2004 V DOBRE M TONU vyda no v lednu 2004 Beseda u kulateho stolu Jak z ijıhandicapovanı? Akce, ktere byly Majı obcane se zdravotnım postiz enım u nas rovne prılez itosti a jak vubec se jim z ije? Tohle probrat

Více

Vy sledky ankety 10 problemulibuse a Pısnice

Vy sledky ankety 10 problemulibuse a Pısnice Vy sledky ankety 0 problemulibuse a Pısnice realizace ME STSKA CA ST PRAHA Š LIBUS rok 200 Soucast projektu Zdrava Libusa Pısnice a mıstnı agenda 2 zpracovala: Jana Martınkova http://www.praha-libus.cz

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

PMS. RoSy ž PLAN. Uz ivatelsky manua l pro RoSy ž. PavEx Consulting, s.r.o.

PMS. RoSy ž PLAN. Uz ivatelsky manua l pro RoSy ž. PavEx Consulting, s.r.o. RoSy ž PMS PavEx Consulting, s.r.o. Uz ivatelsky manua l pro RoSy ž PLAN 1. Obsah 1. Obsah...2 2. Predmluva...3 3. Kontrola dat v RoSy š BASE...3 4. Spustenı RoSy š PLAN...3 5. Vypoc et v RoSy š PLAN...3

Více

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU Happy Konto s.r.o. IC : 28814053 číslo:... U Lesoparku 981 250 91 Zeleneč obchodní zástupce:... zapsana v OR u KS v Hradci Kra love v odd. C, vlozka 28829 Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU A/ UDAJE

Více

V DOBREM TONU e-zin obc anskeho sdruzenı ORFEUS, roc nık druhy, rok 2004, cıslo 4 vyda no v c ervnu 2004

V DOBREM TONU e-zin obc anskeho sdruzenı ORFEUS, roc nık druhy, rok 2004, cıslo 4 vyda no v c ervnu 2004 V DOBREM TONU e-zin obc anskeho sdruzenı ORFEUS, roc nık druhy, rok 2004, cıslo 4 vyda no v c ervnu 2004 OBSAH ORFEUS na veletrhu neziskovy ch organizacı HANDICAP 2004 Chorvati v Praze Pomoc handicapovany

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaFamily. akční. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

SIMPLY CLEVER. ŠkodaFamily. akční. Fotografie jsou pouze ilustrativní. SIMPLY CLEVER ŠkodaFamily akční NABÍDKA Fotografie jsou pouze ilustrativní. Akční ceník Family (ceny jsou uvedeny včetně metalízy a paketu Plus) motorizace standardní ZVÝHODNĚNÍ FAMILY LINE* FAMILY LINE

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaFamily AKČNÍ NABÍDKA. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

SIMPLY CLEVER. ŠkodaFamily AKČNÍ NABÍDKA. Fotografie jsou pouze ilustrativní. SIMPLY CLEVER ŠkodaFamily AKČNÍ NABÍDKA Fotografie jsou pouze ilustrativní. Akční ceník Family (ceny jsou uvedeny včetně metalízy a paketu Plus) MOTORIZACE STANDARDNÍ ZVÝHODNĚNÍ FAMILY LINE* FAMILY LINE

Více

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA 1.2 Edice 100 CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 273 900 Kč Interiér Kapsa na zadní straně sedadla řidiče Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce Sluneční

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín

NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín České centrum v Berlíně hledá 2 stážisty se znalostí anglického a německého jazyka, a to od září 2015 do února 2016 (délka stáže: min. 3 měsíce, pracovní doba: ).

Více

Operativní leasing automobilů

Operativní leasing automobilů Město Bílina Břežánká 50/4 418 31 Bílina IČ: 00266230 vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu zadávané ve smyslu směrnice č.04/2007 Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 V ná sledujícím dokumentu jsme pro Vás připravili poměrně podrobný postup při instalaci software na Váš počítač. Postup je

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

APS 400 nadministrator.recepce.net

APS 400 nadministrator.recepce.net APS 400 nadministrator.recepce.net Modul pro hotelovou recepci s na vaznostına rezervacnısyste m Instalacnıa uzivatelska prırucka č 2004 š 2007,TECH FASS s.r.o., Plavecka 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz,

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 2013 1 Novinky pro 2007-2013 2013 (terminologie) Priorita Opatřen ení 2004 2006 Grantové schéma Projekt (národn rodní, systémový) Konečný ný

Více

Vylaďte si auto podle svého. HIT Kredit úroková sazba od 3,9 %

Vylaďte si auto podle svého. HIT Kredit úroková sazba od 3,9 % Vylaďte si auto podle svého HIT Kredit úroková sazba od 3,9 % HIT Kredit NALAĎTE SI ÚVĚR A POJIŠTĚNÍ PODLE SVÝCH PŘEDSTAV A ZÍSKEJTE POUKAZ NA POBYT V JEDNOM Z 270 EVROPSKÝCH HOTELŮ. Nabízíme vám produkty

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Porsche Brno. Citigo Elegance 1,0 MPI AP 55kW (75 PS) 158115. Citigo Elegance 1,0 MPI 44kW (60 PS) 132740

Porsche Brno. Citigo Elegance 1,0 MPI AP 55kW (75 PS) 158115. Citigo Elegance 1,0 MPI 44kW (60 PS) 132740 Motorizace modelu Fabia: /63kW EU5-5,2 l/100km - 121 g/km CO2, Motorizace modelu Roomster: /63kW EU5-5,7 l/100km - 134 g/kmco2, Motorizace modelu : /63kW EU5-6,1 l/100km - 119 g/kmco2, /77kW EU5-6,4 l/100km

Více

ŠKODA AUTO Česká republika Ondřej Pospíšil 10. září 2015

ŠKODA AUTO Česká republika Ondřej Pospíšil 10. září 2015 ŠKODA AUTO Česká republika Ondřej Pospíšil 10. září 2015 Aktivní zastoupení na více než 100 trzích po celém světě Automobily ŠKODA se vyrábějí v 7 zemích světa 5 286 prodejních a servisních partnerů Přes

Více

na trhu cestovního ruchu

na trhu cestovního ruchu Asociace cestovních ch kanceláří České republiky Více než 20 let zastupuje zájmy z subjektů na trhu cestovního ruchu Asociace cestovních ch kanceláří České republiky SDRUŽUJE UJE Cestovní kanceláře e a

Více

V DOBRE M TONU vyda no v unoru 2004

V DOBRE M TONU vyda no v unoru 2004 V DOBRE M TONU vyda no v unoru 2004 Akce, ktere budou Obcanska sdruzenı zdravotne postizeny m Na internetovy ch strankach naseho zpravodaje jsme jiz psali o Spolecnosti pro socialnı rehabilitaci obcanu

Více

VYTRVEJ! Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3: Rozvoj celoživotn. ení. zeních a rozvoj. Program podpory: Zlepšen

VYTRVEJ! Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3: Rozvoj celoživotn. ení. zeních a rozvoj. Program podpory: Zlepšen VYTRVEJ! Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3: Rozvoj celoživotn ivotního učenu ení Opatřen ení 3.1: Zkvalitňov ování vzdělávání ve školách a školských zařízen zeních a rozvoj podpůrných

Více

INTERNÁT PRO OSOBY S

INTERNÁT PRO OSOBY S Charitativní společnost pro pomoc invalidům m a lidem s mentáln lním m postižen ením Džerela (v v souladu se Zákonem Z O O sdružov ování občan anů) Charitativní ústav Džerela (v v souladu se Zákonem Z

Více

1/20 Číslo protokolu: slavia cr 6214 Datum prohlídky: 17.08.2012

1/20 Číslo protokolu: slavia cr 6214 Datum prohlídky: 17.08.2012 1/20 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 Slavia pojišťovna a.s. Revoluční 1 110 00 Praha 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Datum objednávky:

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, 110 15 Praha 1 IČ:47609109

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, 110 15 Praha 1 IČ:47609109 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, 110 15 Praha 1 IČ:47609109 Zadávací dokumentace Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci zadání veřejné zakázky

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK CAR FLEET SERVICE Vám přináší efektivní řešení servisu Vašeho vozového parku: Prokazatelné snížení nákladů na servis vozidel Provádění oprav a pravidelného

Více

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Ondřej Pospíšil 18. června 2015

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Ondřej Pospíšil 18. června 2015 ŠKODA AUTO Fleet v České republice Ondřej Pospíšil 18. června 2015 Aktivní zastoupení na více než 100 trzích po celém světě Automobily ŠKODA se vyrábějí v 7 zemích světa 5 286 prodejních a servisních partnerů

Více

Odměňte se novou Akční ceník

Odměňte se novou Akční ceník SIMPLY CLEVER Odměňte se novou Akční ceník > Zákaznická výhoda 40 000 Kč > Při úvěru od ŠkoFINu zákaznická výhoda 60 000 Kč > Prodloužená záruka zdarma > Fabia již od 182 900 Kč, Roomster již od 229 900

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI ERFLEX a.s. Valentinská 92/3, Praha 1, 110 00 Telefon +420 731 331 133 www.erflex.cz ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI FR 2013 Tato zpráva je určena pouze k interním účelům. Na valné hromadě bude předána účastníkům.

Více

VIDEOSTART - 1. 6. 2009 íslo 21/09 NOVINKY NA DVD. DALŠÍ TITULY žánr info o DVD. Blu-Ray. DALŠÍ TITULY žánr info o BD

VIDEOSTART - 1. 6. 2009 íslo 21/09 NOVINKY NA DVD. DALŠÍ TITULY žánr info o DVD. Blu-Ray. DALŠÍ TITULY žánr info o BD VIDEOSTART - 1. 6. 2009 íslo 21/09 NOVINKY NA ZÁKLADNÍ NABÍDKA žánr info o D004892 Marley a já komedie eský 5.1, eské titulky 1 199,- USA, 2008, 115 min. D004936 Smrtící exploze sci-fi eský 2.0, eské titulky

Více

V dobrém tónu. e-zin občanského sdružení zdravotně postižených ORFEUS. ročník čtvrtý, rok 2007, měsíc prosinec, číslo 5

V dobrém tónu. e-zin občanského sdružení zdravotně postižených ORFEUS. ročník čtvrtý, rok 2007, měsíc prosinec, číslo 5 V dobrém tónu e-zin občanského sdružení zdravotně postižených ORFEUS ročník čtvrtý, rok 2007, měsíc prosinec, číslo 5 UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Vánoční slovo výkonného ředitele Co je nového v sociální ekonomice

Více

KALKULACE OPERATIVNÍHO LEASINGU

KALKULACE OPERATIVNÍHO LEASINGU kontakt: Lighthouse Towers, Jankovcova 2c, 17 Praha 7 Tel: 266 7 11 Fax: 266 7 13, lease@sixt.cz; IČO 62912691 Garantovaná zůst. hodnota 192 54 v Kč bez DPH 1,815 Finanční splátka 4 86 osobní M1 (s odpočtem

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1030

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1030 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

Zdravotní registry, NZIS a konsolidace resortních dat Fares SHIMA Ministerstvo zdravotnictví Ředitel odboru informatiky Mezirezortní koordinační výbor pro podporu zavedení ehealth v České republice Ministerstvo

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky na dodávky

Příloha č. 2 zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky na dodávky Příloha č. 2 zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky na dodávky Nákup nových osobních automobilů pro městskou část Praha 4 Požadovaná technická specifikace vozidel Minimální

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık druhy, rok 2004, mýsıc rıjen, cıslo 6

V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık druhy, rok 2004, mýsıc rıjen, cıslo 6 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık druhy, rok 2004, mýsıc rıjen, cıslo 6 UVNITR TOHOTO VYDA NI: 1. No nepu jc si to a nekup si to... 2. Cena kvality v socialnı

Více

Nabídka dlouhodobého pronájmu nových vozidel. Kia Picanto 5dv.

Nabídka dlouhodobého pronájmu nových vozidel. Kia Picanto 5dv. Kia Picanto 5dv. Kia Picanto 5dv 1.0 CVVT, za 4999 Kč/měsíčně bez DPH. Autorádio 6x airbag Centrální zamykání Kia Motors, Dolnis s.r.o., Choceradská 236, 251 62, Mukařov, www.dolnis.cz 1 Kia Rio 5dv. Kia

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

LEDEN 2014 10 990 K. 90x90x215 cm. Výplň: 5mm bezpečnostní tvrzené přední woven sklo, 5mm bezpečnostní tvrzené zadní sklo šedé tónované

LEDEN 2014 10 990 K. 90x90x215 cm. Výplň: 5mm bezpečnostní tvrzené přední woven sklo, 5mm bezpečnostní tvrzené zadní sklo šedé tónované LEDEN 2014 www.arttec.cz ARTTEC s.r.o. Rosická 358, Tetčice 664 17 objednavka@arttec.cz +420 546 422 114 Tato nabídka platí do 15. 2. 2014 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou vč. DPH. Tiskové chyby

Více

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení VýroČní zpráva 2009 stránka 1 z 5 Poslání a cíle organizace Somatopedická společnost,o.s. je profesně orientované občanské sdružení, založené v roce 1991,

Více

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green e Line Základní informace 1. Trak ní baterie (VN - Baterie) Technologie Typ lánk Li-Ion Cylindrické lánky JohnsonControls-Saft

Více

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III POZVÁNKA NA WORKSHOP PROJEKTU SE SLUNCEM SPOLEČNĚ SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III 8. 10. listopadu 2013, Hvězdárna Valašské Meziříčí Milí přátelé, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci s Krajskou

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

1. Seminá ř z české ho jazyka a literatury 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Jakub Hecht

1. Seminá ř z české ho jazyka a literatury 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Jakub Hecht 1. Seminá ř z české ho jazyka a literatury 4. ročník a oktá va Vyuč ující: Mgr. Jakub Hecht umění a literatura 2. poloviny 20. století, literá rní interpretace, filmové adaptace literá rních děl, vývoj

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

naš ehobuletinu,fainsport", seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem

naš ehobuletinu,fainsport, seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem FAINSPORT 3 Roksrokemseseš elamy vydávámejiž 5.pů lkulatéč íslo naš ehobuletinu,fainsport", vekterémbychomvásrádi seznámilisakcemianovinkami, kterémámeúspě š ně zasebou.v neposledníř adě sezdedozvítei

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

Publikace: Česká republika pro cizince vybrané kapitoly, Domov je místo odkud tě nevyhodí, Informační publikace pro cizince Česká Republika 2006,

Publikace: Česká republika pro cizince vybrané kapitoly, Domov je místo odkud tě nevyhodí, Informační publikace pro cizince Česká Republika 2006, Publikace: Česká republika pro cizince vybrané kapitoly, Helena Nosková, Milada Polišenská, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003, ISBN 80-7285-023-7; Domov je místo odkud tě nevyhodí, Dagmar Zezulová, V.U.G.,

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Seminář k pracovní rehabilitaci Projekt: RP: Příjemce: RAP Rehabilitace Aktivace Práce PENTACOM Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Základní informace Projekt Rehabilitace- Aktivace-Práce 40 partnerských

Více

PŘÍLOHY: APPENDICES:

PŘÍLOHY: APPENDICES: PŘÍLOHY: APPENDICES: č. 1 Účetní závěrka za rok 2013 No. 1 The 2013 Financial Statements č. 2 Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními

Více

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Číslo: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Název programu: (JPD 3, OP RLZ,

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

TOYOTA, váš životní úlovek

TOYOTA, váš životní úlovek TOYOTA, váš životní úlovek Těší nás, že jsme se stali partnerem Českomoravské myslivecké jednoty a společně můžeme pečovat o přírodu. Na pomoci přírodě nám záleží stejně jako na poskytování kvalitního

Více

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU Stránka 1 ze 5 1. Úvod Alzheimer nadační fond vypisuje veřejné výběrové řízení na účast v programu Bon appetit (akreditace MPSV), pořádaném Českou alzheimerovskou

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Obecná charakteristika produktu

Obecná charakteristika produktu Obecná charakteristika produktu Název: Výrobce: Cena: Škoda Octavia Combi II Škoda Auto a.s. od 464 900 Kč Popisovaný model: 976 800 Kč Technický popis: Stupeň výbavy: Motor: Elegance 2.0 TDI PD Vznětový,

Více

Mimořádná nabídka pro zaměstnance Dopravního podniku Praha

Mimořádná nabídka pro zaměstnance Dopravního podniku Praha Mimořádná nabídka pro zaměstnance Dopravního podniku Praha Pro uplatnění uvedených slev je nutné prokázat se průkazem zaměstnance Dopravního podniku Praha. Pro členy uvedených odborových organizací ZO

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Rozdíl mezi nejlevn jší a nejdražší Položka kalkulace položkou (OL) Celková splátka 26%

Rozdíl mezi nejlevn jší a nejdražší Položka kalkulace položkou (OL) Celková splátka 26% TCO - objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku 1 Rozšířené mýty Výběr nejlevnějšího dodavatele je nejvýhodnější Je jedno univerzálně nejvýhodnější auto Je jedna univerzálně výhodná forma financování

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1669

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1669 1/12 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

Implementační struktura

Implementační struktura 1 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

K úvěru bez navýšení 4 zimní kola zdarma. nejostřejší nabídka Na nový vůz

K úvěru bez navýšení 4 zimní kola zdarma. nejostřejší nabídka Na nový vůz K úvěru bez navýšení 4 zimní kola zdarma nejostřejší nabídka Na nový vůz Nejvýhodnější cesta k novému vozu Pořiďte si nový vůz SEAT tím nejlepším možným způsobem. Využijte úvěr či finanční leasing SEAT

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Miroslav Bláha 23. dubna 2015

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Miroslav Bláha 23. dubna 2015 ŠKODA AUTO Fleet v České republice Miroslav Bláha 23. dubna 2015 Aktivní zastoupení na více než 100 trzích po celém světě Automobily ŠKODA se vyrábějí v 7 zemích světa 5 286 prodejních a servisních partnerů

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Revitalizace Litovického potoka v Hostivici. Prezentace pro konferenci

Revitalizace Litovického potoka v Hostivici. Prezentace pro konferenci Revitalizace Litovického potoka v Hostivici Prezentace pro konferenci Revitalizace vodních toků v urbanizovaném m prostoru Plzeň 13. dubna 2011 Litovický potok Pramení v polích západnz padně od obce Chýně

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus VIII. ročník Praha 27. 28. ledna 2015, Výstaviště PVA Expo Praha - Letňany III. ročník Nitra 14. 15. října 2015, Výstaviště Agrokomplex

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2015/2016

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2015/2016 Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání III. ročník Nitra 14. 15. října 2015, Výstaviště Agrokomplex Nitra XXII. ročník Brno 3. 6. listopadu 2015, Výstaviště Brno IX. ročník Praha 26.

Více

Inteligentní firemní mobilita - komfort i úspory současně

Inteligentní firemní mobilita - komfort i úspory současně Inteligentní firemní mobilita - komfort i úspory současně Několik faktů o firmě Fleet Partners Aktivní v České republice a dalších zemích Evropy Orientace na: podporu efektivní správy firemních vozových

Více

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN MONOGRAFIE ROZHODOVA NI Z A KU ABSOLVENTSKY CH ROC NI KU ZA KLADNI CH S KOL O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN ROZHODOVÁNÍ ŽÁKŮ

Více