600. výročí vydání Dekretu kutnohorského

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "600. výročí vydání Dekretu kutnohorského"

Transkript

1 měsíčník :: číslo 2 / 2009 :: vychází únor 2009 neprodejné 600. výročí vydání Dekretu kutnohorského Listujeme: na straně 2 Zprávy z rady města na straně 3 Dekret kutnohorský na straně 4 Základní umělecká škola na straně 5 Oprava chrámu sv. Barbory na straně 6 Rozhovor se Z. Moravčíkovou na straně 7 Účast na jednáních ZM na straně 8 Zlatá křída Dne 18. ledna letošního roku uplynulo přesně 600 let od chvíle, kdy Václav IV., z boží milosti římský král, vždy rozmnožitel říše, a český král, vydal proslulý Dekret kutnohorský. Jakkoli se tento dokument netýkal Kutné Hory, ale Karlovy univerzity v Praze, je obecně zván podle místa vydání, našeho města. Co však dnes víme o obsahu a dopadech tohoto králova rozhodnutí? Řešený problém nezačínal ani v Kutné Hoře, dokonce v širších souvislostech ani v Království českém. Už více než 30 let, od roku 1378, totiž existovalo papežské schizma, kdy katolická církev měla dva nejvyšší představitele - jednoho v Římě, druhého v Avignonu. Zmatky, které tímto dvojpapežstvím vznikaly, byly značné a tahanice na evropské politické scéně rovněž. Uznání jednoho, nebo druhého z papežů mohlo být podmiňováno právě politickými výhodami. I církev si uvědomovala neúnosnost této situace, a tak byl právě na rok 1409 svolán koncil do italské Pisy, na němž měl být zvolen papež nový, jediný. Na zdárném průběhu tohoto plánovaného jednání měl velký zájem i český král Václav IV. Ten sice byl ještě za života svého otce Karla IV. zvolen a následně korunován také římským králem, složitou situaci v říši i církvi však nedokázal řešit, a tak byl v roce 1400 z římského trůnu sesazen. Historik František Palacký cituje z dobového zdůvodnění, že byl Václav IV. nepotřebný, nečinný i nedbalý menšitel a nehodný správce svaté Říše římské. Panovník pochopitelně své sesazení neuznal a vedle důstojenství českého krále i nadále používal titul krále římského. A protože se nový římský král Ruprecht Falcký dovolával vi IV. se ale nejevila za stávajícího stavu pravděpodobná: Kancléřem školy byl pražský arcibiskup, který se stavěl na stranu římského papeže. Navíc se většina zahraničních studentů po dostudování chtěla vrátit domů do německých zemí, které uznávaly římským králem Ruprechta. A ten jim vyhrožoval, že podpoří-li na univerzitě Václavovy názory, musí do budoucna po čtyři tzn. univerzitní národy, které o všech důležitých otázkách školy hlasovaly, přičemž každý národ disponoval jedním hlasem. Tyto národy neměly s dnešním významem tohoto slova nic společného; národ český například zahrnoval nejen Čechy, ale i české Němce, stejně jako označení národů saského, bavorského a polského nic nevypovídala o jejich národnostním původu papeže v Římě, doufal Václav IV., že nový, jediný papež vzešlý Podepsání Kutnohorského dekretu - nástěnná malba ve Vlašském dvoře z pisánského koncilu pomůže zase jemu a obnoví jeho skutečné kralování ve Svaté říši římské. K tomu, aby se král Václav domohl svých práv, však potřeboval silnou podporu na mezinárodní úrovni. Od české šlechty ani pražského návratu domů počítat s dalekosáhlými důsledky. V tomto okamžiku se však zrodil mezi skupinou českých pedagogů, představovanou Jeronýmem Pražským, Janem z Jesenice či Janem Husem, plán, jak by si pražskou či mateřském jazyku. Můžeme je ale chápat ve smyslu národů cizích, tj. nečeských. A v tomto směru měli tito cizinci při hlasování výhodu většiny hlasů před domácími Čechy v součtu disponovali třemi hlasy proti jednomu českému. arcibiskupa Zbyňka Zajíce univerzitu, tuto vlivnou vědeckou, V rozjitřené atmosféře poli- z Hazmburka, s nimiž měl konflikty, náboženskou a rovněž politickou tických a církevních událostí, ji čekat nemohl, a tak hledal jiného vlivného spojence. Našel ho v pražském vysokém učení, tedy instituci, mohl Václav IV. naklonit. A zároveň se oni měli díky králi vypořádat s protireformními, zahraničními k nimž se ještě přidávala kritika církevního bohatství ze strany Jana Husa a jeho stoupenců, stejně jako dnešní Univerzitě Karlově. kolegy. Při všech jed- nedobrá ekonomická situace Univerzitní podpora Václavo- náních se totiž univerzita dělila na pokračovaní na str. 3

2 únor 2009 strana 2 Zprávy z rady města a V důsledku renovace podlahy v Rytířském sále se rada města sešla dne v zasedací místnosti MěÚ v budově č. p. 182, Václavské náměstí, vedle Kamenného domu. Razantní zvýšení pronájmů ve Vlašském dvoře V úvodu zasedání byly projednávány nové sazby za pronájem prostor Vlašského dvora. Na návrh vedení města schválila rada města razantní navýšení pronájmů zasedací síně Vlašského dvora. Starosta návrh zdůvodnil především nutností ochrany historických skvostů. Byly schváleny následující sazby: zasedací síň ,- Kč/hod. a Rytířský sál 5.000,- Kč/hod. Žádosti budou posuzovány individuálně tak, aby na nové podmínky nedoplatili pořadatelé veřejně prospěšných, kulturních a charitativních akcí. Dále rada města nedoporučila k prodeji dnes již nevyužívanou výměníkovou stanici na sídlišti Šipší. Přiklonila se k návrhu místostarosty Benady objekt v řádném výběrovém řízením pronajmout, i vzhledem k tomu, že zájem o pronájem projevila již firma SHELTON CAPITAL, a.s., která chce v 1. patře zřídit kanceláře a v přízemí pak prostor pro předvádění přestaveb bytových jader (zateplování, výměna oken atd.). Osvětlení pěšího přechodu Na Rovinách Radní jednali o několikatýdenním výpadku osvětlení přechodů u ČKD. Rada města (ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora s. r. o.) na návrh starosty souhlasila, aby společnost Technické služby odkoupila 6 ks stožárů od ČKD a. s. Kutná Hora v celkové výši ,- Kč bez DPH. Prodej hájenky v Radvančicích Výběrové řízení na prodej hájenky v Radvančicích bylo ukončeno. Do výběrového řízení se přihlásil jeden zájemce, který za objekt nabídl ,- Kč. Rada města doporučila zastupitelstvu tuto nabídku schválit. Pravidelné trhy na náměstí Rada města vzala na vědomí zápisy majetkové komise, komise turistického ruchu, bytové komise a komise životního prostředí, na jejichž základě doporučil starosta Šalátek, aby rada zrušila usnesení nepovolující pravidelné trhy ve městě, jež je zahrnuto v zápise. Rada města v zásadě není proti pravidelným trhům na Palackého náměstí v Kutné Hoře, požaduje však, aby se vzhledem k unikátnímu prostoru našel provozovatel, který splní podmínky, které město vyžaduje, tedy jednotný charakter a typ stánků. Vedení města nebude do dokončení zádlažby historického jádra města iniciovat další výběrové řízení na provozovatele trhů. Zrušení ubytovny na zimním stadiónu V záležitostech odboru správy majetku byli přítomni Ing. Suchánek, Ing. Tvrdík a paní Gregorová. Rada města souhlasila s návrhem na odstoupení od nájemní smlouvy na ubytovnu s Vodohospodářskou společností Vrchlice Maleč (VHS). VHS pronajme svou ubytovnu přímo hokejovému oddílu, který svou ubytovnu na zimním stadiónu zruší. Souhlas s odstoupením od nájemní smlouvy město podmiňuje závazkem hokejového oddílu, že městu ponechá k dispozici 2-3 dvoupokoje. Rada města souhlasila s vypsáním nového výběrového řízení na provozování prádelny v kutnohorské nemocnici, neboť do právě ukončeného se nikdo nepřihlásil. Radní dále doporučili zastupitelstvu města souhlasit s odstraněním stavby skautské chaty na Žižkově, která se nachází v dezolátním stavu. Náhradou za ni by mohla být v blízkosti postavena nová chata, která by sloužila jednak potřebám osadního výboru, jednak jako volební místnost. Velká diskuze se rozproudila při projednávání odložení prodeje bytových jednotek v domě č. p. 322 Benešova ulice. Místostarosta Benada uvedl jako důvod pro odložení možnost využití velkého území v okolí domu ku prospěchu města. Zvažuje se výstavba nového domu s několika bytovými jednotkami. Pokud však studie ukáže, že zde nelze zamýšlený objekt umístit ani pozemek využít jinak, prodá se nájemníkům. Jedná se tedy pouze o odložení rozhodnutí. Dotace na provoz veřejných záchodků Zajímavé výsledky přineslo vyhodnocení zadávacího řízení na provoz WC u chrámu sv. Barbory a WC v parku pod Vlašským dvorem. Předložený materiál vysvětlil Ing. Tvrdík. O provoz WC jsou pouze dva zájemci, a to stávající provozovatel pan Horák a firma AVE Kolín. V poptávkovém řízení byla hlavním kriteriem cena. Předkládaná cena byla však pro město nepřijatelná, neboť město by za provoz obou zařízení zaplatilo stávajícímu provozovateli ,- Kč ročně, druhému zájemci dokonce ,- Kč ročně! Radní se proto usnesli na ukončení výběrového řízení a shodli se na uzavření smlouvy s panem Horákem na půl roku za stávajících podmínek. Diskutovalo se hlavně o možnostech odděleného provozu veřejných záchodků a o postupném převzetí provozu záchodků Technickými službami města. Příspěvky sportovním klubům Dále rada města vzala na vědomí zápis dozorčí rady firmy Městské lesy a rybníky. Vzhledem k velmi dobrým hospodářským výsledkům plynoucích z prodeje dřeva po kalamitách souhlasila rada ve funkci valné hromady s poskytnutím příspěvků sportovním oddílům. Fotbalovému a hokejovému po ,- Kč, oddílu florbalu ,- Kč a korfbalovému oddílu ,- Kč. Zrušení usnesení na jmenování nového jednatele Technických služeb První část zasedání rady ukončil návrh radního Zimmermanna, který doporučil zrušit usnesení č. 1032/08 z minulé rady, které počítalo se jmenováním nového ředitele Technických služeb. Tento návrh předložil na základě jednání dozorčí rady spol. Technické služby s. r. o. Konstatoval, že společnost za vedení Ing. Suchánka končí tento rok s dobrým hospodářským výsledkem, a proto chce ponechat Ing. Suchánka ve vedení společnosti do výsledku výběrového řízení na funkci jednatele. Při projednávání tohoto návrhu se rozvinula bouřlivá diskuse na téma zpochybnění jmenování Ing. Šerpána do funkce jednatele na základě přijatého usnesení č. 1032/08. Někteří radní změnu svého stanoviska odůvodnili nestandardním postupem, kterým byl návrh nového jednatele předložen na nedávném jednání rady ke schválení. Po bouřlivé diskuzi byl Zimmermannův návrh na zrušení usnesení schválen a současně bylo domluveno vyhlásit co nejdříve nové výběrové řízení. Pan starosta ukončil toto jednání v hod. Radní se po skončení zasedání rady odebrali na setkání s vedoucími odborů městského úřadu, které se konalo v sídle společnosti Městské lesy a rybníky v Opatovicích. Rada města konaná dne Snížení nájemného společnosti KH Tebis Situaci ve firmě popsali současný ředitel V. Gajdoš a předseda dozorčí rady pan Z. Dvořák. Rada města ve funkci valné hromady městské teplárenské společnosti KH Tebis doporučila zastupitelstvu schválit snížení ročního nájemného z 12 mil. Kč na 8 mil. Kč. Rada schválila zároveň plán oprav na rok Expozice historických kočárků v Sankturinovském domě Radní schválili uzavření smlouvy o výpůjčce prostor II. patra Sankturinovského domu na stálou expozici historických kočárků s tím, že si nájemci budou hradit režijní výdaje na energie. Kam s ním? Rada města se opět zabývala problematikou nefunkčního CT přístroje (pořizovací cena 17 mil., dosud nesplaceny cca 3 mil), který do své nájemní smlouvy převzala společnost Medistyl Pharma. Tato společnost požaduje na městu odvoz přístroje tak, aby mohla pronajaté prostory plně využívat, neboť v nich chce vybudovat centrální příjem a permanentní pohotovostní službu pro občany Kutné Hory a okolí. Právní zástupce města Mgr. Bezouška upozornil členy rady na rizika nedodržení smluvních podmínek mezi městem a dodavatelskou firmou Edomet (přístroj dosud není zaplacený a hrozí sankce za nezaplacené splátky). Doporučil zplnomocnit firmu Nemocnice s. r. o, kterou 100% vlastní firma Medistyl Pharma k jednání s dodavatelskou firmou Edomed. Rada města proto následně souhlasila s udělením plné moci právnímu zástupci Nemocnice Kutná Hora s. r. o. k mimosoudnímu jednání s dodavatelem CT přístroje. Kronika města Vedením kroniky města byl opět pověřen Mgr. Lukáš Provaz, fotodokumentací pan Jaromír Procházka a konzultantem PhDr. Radko Šťastný. Změny v Územním plánu Navrhované změny okomentoval za odbor regionálního rozvoje Ing. Oppitz. Největší diskuzi vyvolal záměr rozšíření zástavbové lokality Třešňovka Provaznice, jejichž pozemky vlastní firma UTC Properties. Radní při ní vyjádřili obavy ze zakrytí panoramatických pohledů z výhledového bodu na Kutnou Horu. Navržený materiál proto odložili s tím, že na firmě UTC Properties budou požadovány záruky, že v budoucnosti nedojde k zastavění výhledového bodu a že firma zajistí rozšíření krajinné zeleně v této lokalitě. Vladislav Slavíček, člen RM

3 600. výročí vydání Dekretu kutnohorského dokončení ze str. 1 českých zemí na počátku 15. století, se chápání národů na univerzitě dostalo právě do polohy Češi versus cizinci. A cizinci navíc začali být označováni zjednodušeně jen jako Němci, takže se nastávající konflikt měnil na zápas Čechů a Němců. Spor se vystupňoval i tím, že sasští, bavorští a polští učenci odmítali šíření názorů Johna Wyklifa, anglického reformátora, kdežto čeští prore-formní představitelé, zvláště M. Jan Hus, s těmito názory souhlasili. Pokud tedy za této složité situace chtěl král Václav IV., aby jej na mezinárodním poli univerzita podpořila, a pokud se zároveň čeští reformní mistři chtěli vypořádal se svými zahraničními konzervativními kolegy, muselo na univerzitě dojít nějakým způsobem k zásadnímu a jednoznačnému upřednostnění reformních Čechů. Muselo se jim prostě umožnit, aby měli při dalších hlasováních na této vysoké škole převahu. Dne 18. ledna 1409 proto král při svém pobytu v Kutné Hoře podepsal dekret, jímž poměr hlasů na vysokém učení v Praze zkrátka obrátil. Od této chvíle tak disponoval univerzitní národ český většinou tří hlasů, kdežto všechny tři zbylé národy, Sasové, Bavoři a Poláci, dohromady jen hlasem jedním. Z toho je naprosto zřejmé, jak musela od této chvíle dopadat všechna hlasování, například o personálních otázkách při obsazování vedoucích pozic na univerzitě: Cizinci už zkrátka nemohli Čechy přehlasovat. Václav IV. v dekretu doslova uváděl: Ač zajisté každý člověk jest povinen každého člověka milovati, přece jest zapotřebí, aby toto milování vycházelo toliko u lásky zřízené; pročež cizinci dáti v lásce přednost před domácím jest řádné lásky zvrácení, ježto pravá láska vždy počíná u sebe únor 2009 strana 3 sama a následovně se na potomstvo podle příbuzenství převádí. A text pokračoval: Poněvadž tedy národ německý, naprosto žádného práva obyvatelského v království Českém nemající, v rozličných obecného učení pražského záležitostech, jak nás toho věrohodná zpráva došla, osobil sobě k užívání tři hlasy, a národ český, téhož království pravý dědic, toliko jediný hlas má a jeho užívá, my pak za nepravé a velmi neslušné pokládajíce, aby cizinci a přistěhovalci v hojnosti požívali vyzískaného statku obyvatel domácích... Zdůvodnění svého rozhodnutí našel král ve srovnání s jinými univerzitami. Např. ve Francii prý také má samozřejmou převahu národ francouzský. A kdo by snad Václavova rozhodnutí nedbal, měl se dočkat králova nejtěžšího hněvu. Dekret, který byl adresován důstojným rektoru a celé obci učení pražského, nábožným našim milým, se do našich dnů nedochoval v originále, nýbrž v opisu z roku Jak se uvádí na webových stránkách Univerzity Karlovy, vydání Kutnohorského dekretu bylo bezprecedentním zásahem do akademických svobod. Není se proto co divit, že náhle a zásadně znevýhodněné cizí národy tvrdě protestovaly. Urychleně zvolily novým rektorem Němce Henninga z Baltenhagenu, jehož ale panovník přiměl funkci složit a odevzdat insignie univerzity českému kandidátovi Zdeňkovi z Labouně. Mnozí cizí kantoři a studenti proto opustili v květnu 1409 na protest nejen univerzitu, ale i české země. Do jaké míry tím utrpěla úroveň a mezinárodní prestiž této vědecké a vzdělávací instituce, je dodnes předmětem dohadů. Letité spory se vedly i o samotný Dekret kutnohorský, kdy česká i německá historiografie přišly s jeho vlastními interpretacemi: Jedni dějepisci vyzdvihovali fakt, že se pražská univerzita stala českou, národní, jiní viděli ve Václavově rozhodnutí politický tah, který školu poškodil a připravil o mezinárodní rozměr. Sám Václav, vrátíme-li se k jeho prapůvodnímu záměru být opět uznávaným vládcem ve Svaté říši římské, příliš neuspěl. Nyní již česká a proreformní univerzita se za něj v nových poměrech sice postavila a Pisánský koncil ho říšským králem uznal, vítězství to ale nebylo. V Německu ho nerespektovali a už v příštím roce namísto něj zvolili krále jiného bratrance Jošta Moravského. Navíc se ani římský, ani avignonský papež svých po- Notářský instrument (opis) s textem Dekretu kutnohorského z roku 1409, který byl pořízen pro potřeby nového rektora Karlovy univerzity Mistra Jana Husa. J. Spěváček, Václav IV., Praha 1986 stů nevzdali, a tak nový, pisánský papež Alexandr fakticky rozšířil schizma na trojpapežství. V důsledku toho se Evropa propadla do ještě větší krize. Král Václav IV. se přes veškeré své snahy už moci ve Svaté říši římské nikdy nechopil a zůstaly mu jen země Koruny české. A ani v nich nenastal klid, naopak. Počáteční králova podpora Janu Husovi skončila, když začal tento reformátor kritizovat prodej odpustků, z nichž měla příjmy i královská pokladna. Kutná Hora - jakkoli se jí obsah dekretu netýkal - si je vědoma role, kterou v složité době počátku 15. století sehrála. Kutnohořané se k ní opakovaně vraceli, neboť lokace dekretu ( Dáno na Horách Kutných ) potvrzovala středověké postavení města jako sídelního královského, a tedy důležitého v rámci státu. Přesto je zajímavé, že se například Staré letopisy české, tento písemný pramen pro české dějiny let , při popisu vzniku dekretu o Kutné Hoře vůbec nezmiňují: Čeští univerzitní mistři při jednání s Václavem IV. za ním pouze jezdili na Točník i jinam. Josef Kajetán Tyl vydání dokumentu zachytil roku 1841 v povídce Dekret kutnohorský. Když byl na začátku 20. století rekonstruován Vlašský dvůr, ozdobil jednu ze stěn slavnostního zasedacího sálu výjev Podepsání Dekretu kutnohorského autorů K. L. Klusáčka a bratrů Špillarových. Ústřední postavou je sice mylně Jan Hus, který v Kutné Hoře roku 1409 pro nemoc vůbec nebyl, přesto tato rozměrná malba dodnes zůstává v našem městě hlavní připomínkou 600 let staré mimořádné události. Lukáš Provaz kronikář města

4 únor 2009 strana 4 Seriál Školy v Kutné Hoře : Základní umělecká škola Kutná Hora 1. října 1930 se poprvé otevřely dveře městské hudební školy v Kutné Hoře. Zájem o vyučování byl již na začátku celkem dobrý, takže vyučování asi sta žáků mohlo být zahájeno. Přes skromné podmínky výuka pokračovala, takže bylo možné již na konci školního roku uspořádat první veřejné vystoupení žáků školy. Tak vzpomínal na začátky hudební školy v Kutné Hoře její zakladatel a první ředitel hudební skladatel Jaroslav Francl. Od založení hudební školy uplynulo více než 70 let. Škola se během doby změnila, zvětšoval se zájem a tedy i počet žáků, měnilo se i její působiště. První budovu měla po bývalém sirotčinci v Poděbradově ulici, kde sídlila do roku V současné době sídlí Základní umělecká škola v historické budově tzv. Knížecího domu, kde se vyučuje hudební a literárně dramatický obor. Výuka tanečního a výtvarného oboru se koná v rekonstruované budově bývalé MŠ v Trebišovské ulici. Jedna z učeben tanečního oboru je také v Městském Tylově divadle. V současné době pod vedením ředitelky Mgr. Marie Ptáčkové pracuje 33 pedagogů a 7 nepedagogických pracovníků. Tato škola, s průměrným počtem 650 žáků, se řadí mezi největší základní školy v Kutné Hoře. Podrobné aktuální informace, novinky o škole, ale také možnost elektronické komunikace naleznou zájemci na adrese nebo na informační tabuli umístěné na Palackého náměstí. Základní umělecká škola již řadu let úzce spolupracuje s městem Kutná Hora, se všemi kutnohorskými školami, ale i se ZUŠ v okolních městech. Podílí se také na pořádání významných kulturních akcí z nejvýznamnějších např. Ortenova Kutná Hora či Mezinárodní hudební festival Kutná Hora Významná je i její spolupráce se spřátelenými uměleckými školami z Norska a Dánska. Základní umělecká škola Kutná Hora nabízí výuku ve čtyřech hudebních oborech. Nejpočetnější je hudební obor se 450 žáky. Je v něm zastoupena výuka hry téměř na všechny klasické nástroje klávesové nástroje, smyčcové nástroje, kytaru, akordeon, dechové nástroje dřevěné, a žesťové, bicí nástroje a zpěv. Ve škole pracují tři pěvecké sbory, taneční, akordeonový a smyčcový orchestr a mnoho dalších menších souborů. Taneční obor má nyní 100 žáků a výtvarný 90. Nejnižší počet žáků je v literárně dramatickém oboru. V současné době se vyučuje podle daných učebních plánů. Připravují se však nové rámcové vzdělávací programy pro jednotlivé předměty. Studium všech oborů je rozděleno do dvou stupňů (I. většinou 7 let, II. většinou 4 roky). Žáci hudebního oboru postupují do vyššího ročníku na základě postupových zkoušek. I. a II. stupeň ukončují žáci všech oborů slavnostním absolventským vystoupením nebo výstavou. Přijímací pohovory do všech oborů probíhají vždy v měsíci červnu. Do základní umělecké školy jsou vybírány děti, které mají předpoklady ke studiu. Snažíme se ale vyhovět i zájemcům, u kterých se neprojevují výrazné schopnosti, protože podle naší zkušenosti se může projevit talent i později. Výrazně talentovaným žákům kladou učitelé vyšší nároky, připravují je k účasti na soutěžích, vystupují více na akcích školy a reprezentují naši školu a město i v zahraničí. Předškolní děti, které jeví předpoklady pro hudební obor, jsou zařazeny do přípravného pěveckého oddělení pěveckého sboru, výjimečně na individuální výuku hry na nástroj. Zde mají speciální plán pro výuku. Mohou být přijati i handicapovaní žáci, musí ale splňovat podmínky přijímacího řízení a i jim je vytvořen speciální plán výuky. Vystupování a prezentace žáků na veřejnosti je dnes, na rozdíl od prvních let po otevření školy, nedílnou součástí kulturního života města. Vedle pravidelné výuky pořádají žáci každý měsíc spolu se svými pedagogy žákovské koncerty, ke konci školního roku závěrečné koncerty v Tylově divadle, na kterých se prezentují všechny obory školy. Velké soubory pravidelně koncertují také v kostele sv. Jana Nepomuckého. Každým rokem se představují svým absolventským koncertem či výstavou absolventi I. a II. stupně. Škola pořádá i velké množství vystoupení při různých vernisážích, významných a slavnostních příležitostech města, dále koncerty pro seniory, benefiční koncerty pro postižené občany, vánoční koncerty, výchovné koncerty pro mateřské, základní školy a gymnázia. Kromě toho se žáci hudebního a výtvarného oboru pravidelně a s výbornými výsledky účastní soutěží základních škol (vyhlašované každý rok Ministerstvem školství pro jednotlivé obory) a dalších soutěží nejen domácích, ale i zahraničních. Žáci tanečního oboru se pravidelně účastní přehlídky tanečních oborů z celého kraje, každoročně vystupují i jako hosté na závěrečných vystoupeních tanečních oborů ZUŠ Čáslav a Kolín. Škola navázala pevné hudební přátelství s žáky a pedagogy z umělecké školy z norského města Ås a dánského Ringstedu, se kterými jsme uspořádali společné koncerty v prostorách naší školy, v kostele sv. Jana Nepomuckého a v hudebním klubu Česká 1. I když Základní umělecká škola neposkytuje stupeň vzdělání, je dosažení základů vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech důležitou přípravou pro další studium i pro samotný další kulturní život. Důkazem toho jsou studenti každoročně přijatí na umělecké střední, ale i vysoké školy, připravované naši školou. Z mnohých absolventů se stali profesionální umělci, jiní se po letech vracejí v rolích pedagogů. Část současných pedagogů je umělecky činná a i nadále se vedle výuky věnuje své koncertní činnosti. Stalo se již tradicí pořádání každoročních a veřejností hojně navštěvovaných Benefičních koncertů učitelů v sále Knížecího domu a v kapli Božího těla. Na těchto koncertech se představuje i sbor učitelů ZUŠ, do kterého se zapojili i mnozí z nepedagogických pracovníků. V květnu 2009 proběhne plánovaná studijní cesta do Norského města Ås, která bude zaměřená na poznání a srovnání obou uměleckých školství. Pedagogové představí široké norské hudební veřejnosti díla nejvýznamnějších českých autorů na koncertech v Oslu a v Ås. Při této příležitosti bude také provedena premiéra 24 Interludií pro klavír od soudobého norského skladatele Filipa Sandeho. Vedení školy klade velký důraz na současné změny uměleckého vzdělávání v jednotlivých oborech. Do výuky jsou zaváděny nové multimediální metody. Ke zpestření a rozšíření možností výuky hudební nauky bude pořízena interaktivní tabule. Žáci mají možnost navštěvovat spolu se svými pedagogy zajímavé výstavy a koncerty, pěvecké sbory se pravidelně zúčastňují víkendových soustředění. Pro nahrávání koncertů a absolventských vystoupení bylo zakoupeno profesionální nahrávací zařízení. Škola také získala ojedinělé vybavení - klasické jednomanuálové varhany a nechala zhotovit koncertní cembalo. Výuka na tyto dva nové nástroje byla zahájena slavnostním koncertem, připraveným pedagogy školy a jejich hosty. Koncert se setkal s velkým ohlasem publika. Kutnohorská umělecká škola sídlí v historické budově, která je chloubou a pýchou všech jejich pracovníků. V letošním roce se dočkala nákladných, velice potřebných oprav. Její historické prostředí a atmosféra je pro žáky zdrojem inspirace a přímého kontaktu se slavnou historií města. Škola si klade za cíl pěstovat u mladé generace umělecké cítění, vychovávat je k lásce a porozumění umění a k citlivému vnímání všech kulturních hodnot a tím i obohacení života nás všech. Kateřina Škarková

5 Oprava chrámu sv. Barbory v roce 2008 Obnova chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře je jednou z nevýznamnějších oprav kulturní památky v České republice po roce Celá obnova byla rozdělena v roce 1994 na III. etapy: I. etapa rekonstrukce krovů a obnova střešního pláště stanových střech II. etapa obnova a restaurování vnějšího pláště III. etapa obnova interiéru chrámu V roce 2008 byla dokončena celková oprava čtvrtého úseku II. etapy, která obsahovala opravy a restaurování vnějšího pláště chrámu. Pro svoji složitost byla rozdělena na dva pracovní úseky. Cílem opravy a restaurování je zejména odstranit havarijní stavy a zabezpečit vyhovující technický stav, konzervovat autentické prvky ve stavu, v jakém se dochovaly a nahradit narušené originály v tvarově přesných novodobých kopiích. Statické a dynamické namáhání stavby se projevuje otevřením spár, vznikem trhlin a deformací. Důraz je tedy kladen na statické zajištění a restaurování kamene. Opěrné oblouky jsou zajištěny nerezovou výztuží do vrtů, procházející každou spárou ohroženou smykem. Výztuž ve vrtech a otevřené spáry jsou tlakově injektovány jemnozrnnou maltou. Restaurování kamenných prvků a zdiva spočívá zejména v očištění, odstranění biogenních povlaků a plošných cementových povlaků. Technologie a míra čištění je volena s ohledem na druh kamene, míru zachování historických stop na kameni a jeho barevnost umělou i přirozenou, která je výsledkem staleté existence památky a která musí po restaurování působit přirozeně. Narušený kámen je zpevněn, popřípadě doplněn tmelením tam, kde by docházelo k držení srážkové vody nebo pro zachování architektonického výrazu. Při výměnách a doplňování kamene se používá buď hořický pískovec nebo mušlák (písčitý vápenec) s ohledem na stávající druh kamene a vztah k ostatním kamenům. Výměny kamenných prvků jsou prováděny tam, kde kámen zcela ztratil soudržnost a hrozí jeho rozpad. A právě v této etapě na základě rozhodnutí odborníků byl vyňat původní gotický chrlič nad bočním vstupem do chrámu a nahrazen kopií. Stěžejní restaurátorskou prací na čtvrtém úseku opravy chrámu byla právě sochařská výzdoba opěrného pilíře. Mohutný chrlič vystupuje ze spodní části římsy a tvoří jej dvě spojené postavy štítonošů andělů v tunice, které nesou štít se zkříženými kladívky znakem hornického cechu. Hlavní část výzdoby únor 2009 strana 5 Termíny svateb rok obřadní síň Vlašský dvůr Rezervace na matrice MěÚ Kutná Hora, Benešova 257, I. patro, č. dveří 304, od Leden, únor, listopad a prosinec 2009 neoddává se, provádí se opravy v obřadní síni. termíny oddávající termíny oddávající MVDr. Václav Vančura Ing. Marie Štorková Mgr. Jiří Vojáček MVDr. Václav Vančura Václav Zimmermann Mgr. Jiří Vojáček PhDr. Vladimír Zubov Václav Zimmermann Ing. Michal Beneš PhDr. Vladimír Zubov Lenka Frankovicová Ing. Michal Beneš Martin Hlavatý Lenka Frankovicová Mgr. Jan Janoušek Martin Hlavatý Mgr. Jiří Klečák Mgr. Jan Janoušek Michal Králik Mgr. Jiří Klečák Miroslav Lhoťan Michal Králik Marie Matyášová Miroslav Lhoťan Mgr. Karel Ptáček Marie Matyášová RNDr. Vladislav Slavíček opěráku tvoří socha titulární světice sv. Barbory, hornické patronky. Originál světice, nalezený ve sklepních prostorách Kamenného domu v Kutné Hoře je umístněn od roku 1989 v Lapidáriu Národního muzea. Originál se datuje kolem roku 1500 a jeho vznik lokalizujeme do huti Matěje Rejska. Kopie středověké sochy zachovává podobu originálu světice chrámu s otevřeným pláštěm, držící v ruce atribut věže. Socha byla vyměněna v souvislosti s opravou opěrného pilíře v roce V letošním roce restaurátoři obnovili sochu sv. Barbory do původní krásy. Další zajímavou sochařskou výzdobou opěrného pilíře je novodobý horní chrlič. Postava čerta, sedícího a nohama se opírajícího o hranu pilíře. V rukou mezi koleny drží pytel s hlavou hříšníka, starce s dlouhými rozdělenými vousy a kápí na hlavě. Záda čerta kryjí netopýří křídla. Celou výjimečnou výzdobu pilíře dokončuje pod chrličem vložený reliéf horníků pracujících v dole, který je spojován s osobou Matěje Rejska. Reliéf znázorňuje řez skálou, uvnitř které pracují horníci. Člení ho šest samostatných výjevů komůrek s horníky, situovaných po obvodu reliéfu. Mezi nimi vystupuje do různých výšek skalnatý útvar. Šest výklenků zobrazuje vždy jednoho horníka v polopostavě: tlukoucího do skály, horník nesoucí na zádech putnu s vytěženým stříbrem, horník leze po žebříku Jde o velmi zajímavý, realisticky zpracovaný námět práce horníků, který má v kutnohorské pozdně gotické produkci silnou tradici. Celý reliéf byl pečlivě zrestaurován. Součástí prací na obnově chrámu je restaurování vitrají a okenních kružeb. Vzhledem ke špatnému stavu tmelení, olověné osnovy i výztuh bylo nutné okna rozebrat, zrestaurovat a znovu sestavit z původních skel s novou olověnou osnovou. Na spodní okna jsou osazeny ochranné nerezové sítě. V roce 2008 byl objem prací ve výši ,- Kč. Pro letošní rok zbývá poslední úsek realizace opravy vnějšího pláště a je připravena III. etapa obnovy chrámu obnova interiéru. Dagmar Fundová Informace odboru sociálních věcí a zdravotnictví Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci příspěvkového programu Města Kutná Hora (sociální programy a projekty) lze podat do na podatelně MěÚ Kutná Hora nebo na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Formulář žádosti je k dispozici na podatelně MěÚ a na oficiálních internetových stránkách Blahopřejeme V měsíci lednu 2009 oslavily svá životní jubilea naše spoluobčanky paní Milada Daňková, Květuše Čihulková, Libuše Šotolová, Věra Pospíšilová, Blažena Tichá, Marie Přenosilová a pánové Antonín Mysliveček, Richard Křivánek, Ladislav Nečas, Josef Dobiáš a Antonín Husák. Město Kutná Hora jim předalo gratulace a popřálo pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let.

6 únor 2009 strana 6 Rozhovor s náměstkyní hejtmana Středočeského kraje Zuzanou Moravčíkovou Jaké jsou Vaše první zkušenosti z působení v radě kraje? Ve funkci náměstkyně hejtmana Středočeského kraje pro oblast majetku působím od , kdy proběhlo 1. zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje po volbách. Je to zatím příliš krátká doba na to, abych mohla prohlásit, že již všechno vím a znám a mám jasnou představu, jak zlepšit hospodaření s krajským majetkem. S činností úřadu se seznamuji za pochodu, neboť povinností je hodně a na vlastní práci zbývá méně času, než bych si představovala. Chtěla bych čtenářům sdělit, že problematika majetku je mi blízká, neboť majetkové záležitosti řeším již od roku 1992, kdy jsem začala pracovat na Okresním úřadu Kutná Hora, pozemkovém úřadu, kde jsem se zabývala restitucemi. Později jsem přešla v rámci okresního úřadu na majetkové oddělení finančního referátu, kde jsem spravovala státní majetek. V polovině roku 2002 jsem se v důsledku reformy veřejné správy ocitla na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a od srpna 2003 do listopadu 2008 jsem pracovala na Městském úřadu Kutná Hora, kde jsem se opět zabývala majetkoprávními vztahy, které se ovšem týkaly městského majetku. Z výše uvedeného vyplývá, že se v této oblasti pohybuji dlouho a domnívám se, že jí rozumím. Tentokrát mám příležitost využít své znalosti při správě majetku kraje. Co se týká práce v radě kraje, mohu čtenáře informovat o tom, že se rada kraje schází každé pondělí. Je to dost náročné, neboť na prostudování materiálů do rady, s výjimkou těch, které sama předkládám, mám čas jen o víkendu. Tím pádem mi zbývá méně volného času jak na rodinu, tak i na zábavu. Během pracovních dnů v týdnu se materiály zpracovávají, kontrolují a kompletují. Pro naši další práci je důležité, aby úředníci krajského úřadu poznali, že nejsme nepřátelé. Mohu s odpovědností říci, že v radě kraje jsou kompetentní lidé, kteří problematice v oblasti, jež jim byla svěřena, rozumí. Je samozřejmé, že v činnosti úřadu dojde k narušení některých stereotypů, které jsou nyní zaběhnuty. To však bude věcí každého náměstka a radního, aby práci odborů, které jsou jim svěřeny, změnili dle svých představ. Já osobně si musím nejdříve zmapovat majetek kraje a způsoby evidence a nakládání s tímto majetkem. Teprve pak si mohu utvořit koncepci a zavést jasná pravidla při hospodaření s krajským majetkem. Které priority jste si ve své práci vytyčila ve vztahu ke Kutné Hoře a blízkému okolí? Vzhledem k tomu, že bydlím v Kutné Hoře, budu určitě podporovat všechny projekty, které by mohly přispět k rozvoji našeho krásného města. Proto vítám iniciativu pana hejtmana k založení Středočeské univerzity, o jejímž názvu mohou rozhodnout i občané Středočeského kraje. Škola by měla mít zpočátku čtyři až šest fakult, výhledově by pak měla mít pracoviště v každém větším středočeském městě. Nabízet by měla bakalářské, magisterské i doktorandské studium. Zaměřit se chce na obory, po nichž je na pracovním trhu poptávka. Důležitou informací pro občany našeho města je, že rektorát nové školy by měl sídlit právě v Kutné Hoře v Jezuitské koleji. Tento záměr by jistě přispěl k dokončení rozsáhlé rekonstrukce významné kutnohorské památky, kterou spravuje České muzeum výtvarných umění zřizované Středočeským krajem. Nemohu však podporovat pouze Kutnou Horu, musím se zajímat o problémy celého kutnohorského okresu, jehož zájmy musím v radě a potažmo i v zastupitelstvu kraje hájit. Velkým problémem je nedostavěný objekt domova důchodců v Uhlířských Janovicích. Chtěla bych, aby byl tento objekt dostavěn. Je nemyslitelné, aby se roky platila hlídací agentura a budova chátrala. Potřeba domů pro seniory přitom stále stoupá. Pokusíme se na dostavbu tohoto objektu získat peníze z evropských fondů. Pro starosty obcí i měst případně i pro občany celého okresu bych si chtěla v brzké době vyhradit jeden den v týdnu, kdy bych pobývala v Kutné Hoře na sekretariátu ČSSD. Starostové i občané by tak měli možnost setkat se se mnou v Kutné Hoře a nemuseli by jezdit do Prahy na krajský úřad. Veřejnost s tímto záměrem včas seznámím. Chtěla byste se v budoucnu výrazněji angažovat v komunální politice? Zajímala jsem se vždy o věci veřejné. Nesnáším nespravedlnost a tak jsem hájila zájmy druhých mimo jiné i jako předsedkyně odborové organizace, proto jsem se před více než 10 lety stala členkou České strany sociálně demokratické. Samozřejmě jsem se chtěla angažovat i v komunální politice. Na kandidátce do komunálních voleb v roce 1998 jsem byla na nevolitelném místě, což jsem chápala. V ČSSD jsem byla krátce a musela jsem získat zkušenosti. V letech , kdy se sociální demokracie podílela na vedení města, jsem pracovala v bytové a majetkové komisi rady města. Před komunálními volbami v roce 2002 došlo ke změně ve vedení Místní organizace ČSSD Kutná Hora a na kandidátku jsem se již nedostala. Při sestavování kandidátky 2006 došlo opět k problémům. Byla porušena dohoda o pořadí jednotlivých kandidátů, kterou ústně uzavřeli zástupci obou místních organizací ČSSD a tak se členové MO ČSSD Kutná Hora Sídliště rozhodli, že nebudou do komunálních voleb kandidovat. V té době jsem se domnívala, že již více nebudu usilovat o možnost podílet se na rozhodování věcí veřejných. Členové MO ČSSD Kutná Hora Sídliště, jejíž jsem předsedkyní, tomu chtěli jinak a nominovali mě na kandidátku pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje. Výsledek voleb čtenáři znají. Ráda bych pracovala i v Zastupitelstvu města Kutné Hory, ale opět bude záležet na tom, jak se sociální demokraté v Kutné Hoře dohodnou, pro některé jsem zřejmě nepřijatelná. Takový je život. Za rozhovor děkuje V. Slavíček Úřad práce informuje Na konci roku 2008 evidoval Úřad práce v Kutné Hoře celkem 2700 osob (o 153 více než před rokem). Míra registrované nezaměstnanosti činila 6,81 % (před rokem 6,12 %). Evidováno bylo 587 volných míst (před rokem 724). Průměrný věk uchazečů klesl za rok z 40,7 na 40,3 roků. Průměrná délka evidence uchazečů klesla z 560 na 404 dnů. Na státní politiku zaměstnanosti bylo v roce 2008 vyplaceno 75 mil. Kč. Z toho na samotnou podporu v nezaměstnanosti 54 mil. Kč. Na dávkách státní sociální podpory bylo v roce 2008 vyplaceno celkem 286 mil. Kč. Za rok 2008 došlo na LPS 2379 žádostí o vypracování posudku o zdravotním stavu k dávkám sociální péče a zaměstnanosti a z toho ukončeno posudkem bylo 2335 žádostí. Z města Kutná Hora bylo k evidováno 753 osob (před rokem 741 osob). Z celkového počtu osob bylo 399 žen. Míra nezaměstnanosti 6,49 % (před rokem 6,35 %). Z ÚŘEDNÍ DESKY Prodeje a pronájmy majetku města Kontakt: Odbor správy majetku - oddělení správy nemovitostí MěÚ Kutná Hora tel.: ) Výběrové řízení č. SN 1/09 na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 30, Barborská ul., v Kutné Hoře, o výměře cca 66 m 2 za minimální roční nájemné ve výši ,- Kč. Uzávěrka přihlášek je dne ve hod. 2) Záměr výpůjčit jednu místnost v suterénu nemovitosti č. p. 637, Benešova ul., Kutná Hora. Záměr byl vyvěšen , minimální doba vyvěšení záměru je 15 dní, záměr bude vyvěšen do doby projednání v orgánech města. Celé znění výběrového řízení včetně prohlídek a zvláštních podmínek je zveřejněno na úředních deskách Města Kutná Hora a webové adrese:

7 únor 2009 strana 7 Účast na jednáních zastupitelstva města v roce 2008 Mgr. BARTOŇ Jindřich (ODS) / / / 0 / / / 86 Ing. BENADA Tomáš (ODS) / / / / / / / 100 Ing. BENEŠ Michal (ODS) / / / / / / / 100 DVOŘÁK Zdeněk (KSČM) / / / / / / / 100 FRANKOVICOVÁ Lenka (KSČM) / / / / / / / 100 FUNDOVÁ Dagmar (VPM) / / / / / / / 100 MUDr. HAVLOVIC Jan (SOS) / / / / / / / 100 MUDr. HAVLOVICOVÁ Magdalena (SOS) / / / / / / / 100 HLAVATÝ Martin (KSČM) / 0 / / / / / 86 Mgr. JANOUŠEK Jan (ČSSD) / / / / 0 / / 86 Mgr. KLEČÁK Jiří (ČSSD) / / / / / / / 100 KOŠÁREK Vladimír (ODS) / / / / / / / 100 KRÁLIK Michal (ČSSD) / / / / / / / 100 KRČÍK Milan (KSČM) / / / / / / / 100 LHOŤAN Miroslav (ČSSD) / / / / / / / 100 MATYÁŠOVÁ Marie (ČSSD) / / / / / / / 100 MUDr. MAYER Petr (VPM) / / / / 0 / / 86 Mgr. PTÁČEK Karel (ODS) / / / / / / / 100 RNDr. SLAVÍČEK Vladislav (ODS) / / / / / / / 100 ŠALÁTEK Ivo (ODS) / / / / 0 / / 86 Ing. ŠTORKOVÁ Marie (KDU-ČSL) / / / / / / / 100 MVDr. VANČURA Václav (VPM) / / / / 0 / / 86 Mgr. VOJÁČEK Jiří (KDU-ČSL) / / / / / / / 100 ZIMMERMANN Václav (ODS) / / / / / / / 100 PhDr. ZUBOV Vladimír (SZ) / / / / 0 / 0 71 Ing. ŽELEZNÁ Venuše (ODS) / / / / / / / 100 Ing. arch. ŽELEZNÝ Pavel (SNK ED) / / / / / / / 100 Datum jednání zastupitelstva města Účast v % Občanské sdružení sociálních a finančních poraden ČR ve spolupráci se svazem důchodců ČR informuje Finanční poradna Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, senioři, sociálně slabší rodiny a rodiny s dětmi. Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme informace o slevách u vybraných pojištoven: - na pojištění domácnosti - na pojištění nemovitosti - na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů - na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli Pro ostatní klienty Finanční poradny a ostatní zájemce nabízíme pomoc a informace o slevách: - na elektrickou energii u vybraného dodavatele - na dodávku plynu u vybraného dodavatele - na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic - na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky - na pojištění domácnosti a nemovitosti - na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů - na prevenci předlužení, exekucí - na prevenci pojistných podmínek při uzavírání pojistných smluv Bližší informace Politických vězňů 9, Praha 1, tel.: sekretariát , tel.: , mob.: , financniporadna- Úřední den: středa hod. Také hledáme spolupracovníky pro naše poradny z řad tělesně postižených, seniorů, případně maminek na mateřské dovolené. Pokud o spolupráci máte zájem a chcete se dozvědět víc, volejte na tel.: , nebo mobil , paní Hufová, ředitelka vzdělávání FP ČR. Tříkrálová sbírka Přehled o pokladničkách Číslo Výtěžek Jméno a příjmení vedoucího skupinky pokladničky pokladničky 5-011/002 Pavlína Procházková - Betlém se zvířátky 1 325,00 Kč 5-011/003 Tereza Macková + u Živého Betléma 7 172,00 Kč 5-011/004 Ladislav Ciner 3 786,00 Kč 5-011/005 Taťána Rybenská 3 405,00 Kč 5-011/006 Anežka Otrubová 2 162,50 Kč 5-011/007 Jan Vopěnka 3 148,00 Kč 5-011/008 Vít Olyšar 1 910,00 Kč 5-011/009 Martin Levý 2 179,00 Kč 5-011/010 Barbora Hylská 2 386,50 Kč 5-011/011 Robert Otruba 3 936,50 Kč 5-011/012 Jan Uhlíř 5 528,00 Kč 5-011/013 Cyril Malík 3 282,00 Kč 5-011/014 Ludmila Hylská 2 341,00 Kč 5-011/015 Pavel Jäger 4 960,00 Kč 5-011/016 Božena Hornová 3 220,00 Kč 5-011/017 Pavlína Procházková 2 321,50 Kč 5-011/018 Martin Bartoš 2 449,00 Kč 5-011/019 Pavlína Fantová 2 955,00 Kč 5-011/020 Jiří Trunec 3 550,00 Kč 5-011/021 s. Benedikta 1 973,00 Kč 5-011/022 Veronika Opasková 1 979,00 Kč 5-011/023 Marie Macková 620,00 Kč 5-011/070 Marie Macková - u Živého Betléma + v kostele 6 899,00 Kč Celkem Výtěžek Tříkrálové sbírky v Kutné Hoře ,00 Kč

8 únor 2009 strana 8 Studenti dali všem lekci Již po sedmé rozehrály volejbalové týmy v tělocvičně kutnohorského Gymnázia Jiřího Ortena sportovní bitvu o Zlatou křídu. Turnaje se zúčastnil tým učitelů GJO, studenti GJO, exstudenti GJO, kteří obhajovali svoje loňské vítězství, dále tým z hotelové školy Třebíč, gymnázium PORG, Pohodáři z Kutné Hory, tým Středočeského kraje, a samozřejmě tým z německého Rathenow. Družstva byla rozdělena do dvou skupin. Skupinu A vyhrál tým z Třebíče následován na druhém místě týmem studentů GJO. Skupinu B vyhráli učitelé GJO a v patách měli na druhém místě tým Pohodářů. Při semifinálových bojích tým učitelů přišel kvůli zranění o jednoho hráče, a v dalších soubojích již nepodal tak přesvědčivý výsledek jako v boji ve skupinách. Překvapivým vítězem se po velkém finálovém boji, kdy se utkalo družstvo Třebíče s našimi studenty, stali studenti GJO, kteří v loňském ročníku skončili třetí. Vítězům patří velká gratulace, ostatním týmům děkujeme za skvělý volejbal a věříme, že příští rok budeme moci opět změřit síly při již osmém ročníku turnaje O Zlatou křídu Gymnázia Jiřího Ortena. Vítězné družstvo studentů GJO. Bez pomoci sponzorů by se akce uskutečnit nemohla. Velké poděkování proto patří Janu Rakušanovi, emeritnímu senátorovi, který je již třetím ročníkem hlavním sponzorem celé akce. Další díky patří těmto sponzorům: Uzeniny DOUŠA Kutná Hora, DOMINO Pardubice, Středovy pekárny Kutná Hora, Maso Čáslav, Zelenina Veselý, Mlékárna Poděbrady, hotel Zlatá Stoupa. Tomáš Kadečka Pořadí skupin Skupina A: 1. Třebíč 2. Studenti GJO 3. Exstudenti GJO 4. PORG Skupina B: 1. Učitelé GJO 2. Pohodáři 3. Rathenow 4. Krajský úřad Celkové výsledky: 1. Studenti GJO 2. Třebíč 3. Pohodáři 4. Učitelé GJO 5. Rathenow 6. Exstudenti GJO 7. PORG 8. Krajský úřad Foto: Poděkování za Tříkrálovou sbírku Děkujeme Městskému úřadu v Kutné Hoře a panu Štroblovi za organizaci bazárku ve prospěch Tříkrálové sbírky při rozsvěcení vánočního stromu, cukrárně U Matěje za zázemí, pomoc a občerstvení, studentskému sboru Gaudeamus z gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře a dětem z křesťanského klubu SAM za vystoupení na akci Betlém se zvířátky. Studentům Církevního gymnázia sv. Voršily, dívkám z tanečního oboru ZUŠ Kutná Hora a dětem MŠ Benešova 7 za vystoupení na akci Živý Betlém v Trebišov- Obec Oblastní charita Kutná Hora ské ulici. Dále děkujeme všem ostatním účinkujícím z jiných škol, všem vedoucím skupin, dobrovolným pomocníkům, koledníkům a dárcům. V celém regionu Kutnohorskopoděbradského vikariátu se podařilo postavit rekordních 81 skupin. Pokud Vás tato akce oslovila a máte zájem se zúčastnit v příštím roce, můžete se už teď přihlásit na telefonu nebo v dobrovolnickém centru Tylova 494, případně na Marie Macková Tříkrálová sbírka Přehled po obcích Děkujeme všem organizátorům, vedoucím skupinek, koledníkům, Kutná Hora Křesetice Zbraslavice Nové Dvory Malešov Bylany Třebonín Hraběšín Grunta Libenice Hořany Dolany, Čertovka Čáslav Žleby Bratčice Horky Okřesaneč Hostovlice Adamov Potěhy Zbýšov, Čejkovice Vlkaneč Kozohlody Dobrovítov, Dědice Kamenná Lhota, Nová Ves u Leštiny Opatovice Klucké Chvalovice Krchlebská Lhota, Damírov Šebestěnice Poděbrady Opočnice Vrbice Libice nad Cidlinou, Pátek Celkem dalším pomocníkům a všem štědrým dárcům tříkrálové sbírky 2009! Výtěžek ,00 Kč 8 323,00 Kč 4 289,00 Kč 2 939,00 Kč ,00 Kč 1 286,00 Kč 3 327,00 Kč 6 115,00 Kč 3 175,00 Kč 1 463,00 Kč 790,00 Kč 1 424,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 7 153,00 Kč 3 810,00 Kč 5 239,00 Kč 2 850,00 Kč 9 400,00 Kč 6 137,00 Kč 7 351,00 Kč 5 035,00 Kč 4 670,00 Kč 3 260,00 Kč 2 432,00 Kč 2 269,00 Kč 3 923,00 Kč 2 046,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 8 109,00 Kč 3 676,00 Kč ,00 Kč

Chystá se další etapa zádlažby města

Chystá se další etapa zádlažby města měsíčník :: číslo 12 / 2008 :: vychází 27. 11. 2008 prosinec 2008 neprodejné Chystá se další etapa zádlažby města Dne 3. září 2008 schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy k financování

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu ČÍSLO 2 DUBEN 2011 www.mujicin.cz Zápisy do mateřských škol a nabídka univerzitního studia Na začátku května proběhnou zápisy dětí do mateřských škol v Jičíně. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze stále

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Starosta přivítal prezidenta Chorvatska

Starosta přivítal prezidenta Chorvatska měsíčník :: číslo 4 / 2011 :: vychází 31. 3. 2011 duben 2011 neprodejné Starosta přivítal prezidenta Chorvatska Listujeme: na straně 2 Zprávy z rady města na straně 3 Zprávy ze zastupitelstva na straně

Více

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září

Více

9/2011 5. kvûtna 2011 roãník XVII.

9/2011 5. kvûtna 2011 roãník XVII. Školáci vysadili muchovníky. Str. 11 Divadlo 6. května slaví 65 let své existence. Str. 16 Proměny Holešova v historickém seriálu. Str. 19 9/2011 5. kvûtna 2011 roãník XVII. Hole ovskowww.holesov.cz cena

Více

Rozpočet a ano zimnímu stadionu

Rozpočet a ano zimnímu stadionu 1 leden 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 2. zasedání zastupitelstva města Rozpočet a ano zimnímu stadionu Ve středu 17. prosince se v Konírně zámku uskutečnilo druhé

Více

tranzitní nákladní dopravy průjezd centrem města. Městská rada zadala zpracování projektu na příslušné dopravní značení.

tranzitní nákladní dopravy průjezd centrem města. Městská rada zadala zpracování projektu na příslušné dopravní značení. PŘÍŠTĚ!!! Rozšířené vydání FOTOGRAFIE KANDIDÁTŮ Komunální volby ve Velkém Meziříčí 2014 NABÍDKA STAVEBNÍCH PARCEL Obec Uhřínov nabízí k prodeji stavební parcely v nové zástavbě RD. Cena 350 Kč/m2. Více

Více

ÚOHS rozhodl: Město může stavět!

ÚOHS rozhodl: Město může stavět! Měsíčník obyvatel města Otrokovice 22. dubna 2011 číslo 4 - ročník 21 zdarma - neprodejné Krizové SMS ohlásí požár či povodeň strana 5 ÚOHS rozhodl: Město může stavět! Pantheři jsou v extralize! V rámci

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

Bibliobox v čelákovické knihovně

Bibliobox v čelákovické knihovně měsíčník - červen 2015 www.celakovice.cz zdarma V sobotu 23. května 2015 žily Sady 17. listopadu uměním. Konal se zde další ročník alternativního multižánrového festivalu ČelArt. Své nadání zde předvedli

Více

Slivovice, mladá žena a láska jsou léky Olbrama Zoubka

Slivovice, mladá žena a láska jsou léky Olbrama Zoubka Zpravodaj Města Litomyšle 5. května 2011 Ročník XXI. 5 Litomyšl Japonsku Ganbare Nippon! Go, go Japan! Záběry zpustošených částí Japonska obletěly celý svět a nenechaly snad nikoho chladným. Reaguje rovněž

Více

Volili jsme krajské zastupitelstvo

Volili jsme krajské zastupitelstvo 11 listopad 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Volili jsme krajské zastupitelstvo ČSSD KSČM KDU-ČSL ODS PRO VYS. TOP 09 Telč - město 21,87 16,39 14,09 10,49 21,46 3,12

Více

Se starostou na aktuální témata

Se starostou na aktuální témata 6/2008 21. března 2008 Cena 6,00 Kč Po roce znovu sčítáme škody Festival Je kraj, kde voní tráva 2008 Ještě nejsou odstraněny všechny následky loňského řádění orkánu Kyrill a republika znovu sčítá škody

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize Druhý ročník Žižkovského pivobraní se blíží str. 11 a 16 JAK SE VYHNOUT PŘEDLUŽENÍ A JAK ŘEŠIT DOMÁCÍ NÁSILÍ STR. 12 A 13 Moje obrazy jsou spíše vize Rozhovor s malířem a sochařem Jaroslavem Rónou str.

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz

LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz V Ko bleskově z města Během roku 2008 bylo na odboru dopravy MěÚ Kolín zaevidováno 4 422 nových vozidel. 4 048 vozidel

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

11/2012. měsíčník Roztok a Žalova. Tak a je po volbách. Úřad pět dní v týdnu? Kraj opět míří doleva, v Roztokách zvítězila pravice

11/2012. měsíčník Roztok a Žalova. Tak a je po volbách. Úřad pět dní v týdnu? Kraj opět míří doleva, v Roztokách zvítězila pravice 11/2012 měsíčník Roztok a Žalova Tak a je po volbách Úřad pět dní v týdnu? Kraj opět míří doleva, v Roztokách zvítězila pravice Na 138 zemětřesení denně si nikdy nezvyknete Pozoruhodný (ekonomicko-společenský)

Více

zpravodaj STAROSTY JUDR. FRANTIŠKA MIKEŠE říjen 2006 náklad 6 100 ks ZDARMA do poslanecké sněmovny vybírat ty, kdo za nás a

zpravodaj STAROSTY JUDR. FRANTIŠKA MIKEŠE říjen 2006 náklad 6 100 ks ZDARMA do poslanecké sněmovny vybírat ty, kdo za nás a zpravodaj města Král Kambodže navštívil Č. Krumlov Ve středu 20. září odpoledne přiletěl do Č. Krumlova 53letý král Kambodže, Jeho Veličenstvo Norodom Sihamoni. Jeho návštěva byla velkou událostí i proto,

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více