600. výročí vydání Dekretu kutnohorského

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "600. výročí vydání Dekretu kutnohorského"

Transkript

1 měsíčník :: číslo 2 / 2009 :: vychází únor 2009 neprodejné 600. výročí vydání Dekretu kutnohorského Listujeme: na straně 2 Zprávy z rady města na straně 3 Dekret kutnohorský na straně 4 Základní umělecká škola na straně 5 Oprava chrámu sv. Barbory na straně 6 Rozhovor se Z. Moravčíkovou na straně 7 Účast na jednáních ZM na straně 8 Zlatá křída Dne 18. ledna letošního roku uplynulo přesně 600 let od chvíle, kdy Václav IV., z boží milosti římský král, vždy rozmnožitel říše, a český král, vydal proslulý Dekret kutnohorský. Jakkoli se tento dokument netýkal Kutné Hory, ale Karlovy univerzity v Praze, je obecně zván podle místa vydání, našeho města. Co však dnes víme o obsahu a dopadech tohoto králova rozhodnutí? Řešený problém nezačínal ani v Kutné Hoře, dokonce v širších souvislostech ani v Království českém. Už více než 30 let, od roku 1378, totiž existovalo papežské schizma, kdy katolická církev měla dva nejvyšší představitele - jednoho v Římě, druhého v Avignonu. Zmatky, které tímto dvojpapežstvím vznikaly, byly značné a tahanice na evropské politické scéně rovněž. Uznání jednoho, nebo druhého z papežů mohlo být podmiňováno právě politickými výhodami. I církev si uvědomovala neúnosnost této situace, a tak byl právě na rok 1409 svolán koncil do italské Pisy, na němž měl být zvolen papež nový, jediný. Na zdárném průběhu tohoto plánovaného jednání měl velký zájem i český král Václav IV. Ten sice byl ještě za života svého otce Karla IV. zvolen a následně korunován také římským králem, složitou situaci v říši i církvi však nedokázal řešit, a tak byl v roce 1400 z římského trůnu sesazen. Historik František Palacký cituje z dobového zdůvodnění, že byl Václav IV. nepotřebný, nečinný i nedbalý menšitel a nehodný správce svaté Říše římské. Panovník pochopitelně své sesazení neuznal a vedle důstojenství českého krále i nadále používal titul krále římského. A protože se nový římský král Ruprecht Falcký dovolával vi IV. se ale nejevila za stávajícího stavu pravděpodobná: Kancléřem školy byl pražský arcibiskup, který se stavěl na stranu římského papeže. Navíc se většina zahraničních studentů po dostudování chtěla vrátit domů do německých zemí, které uznávaly římským králem Ruprechta. A ten jim vyhrožoval, že podpoří-li na univerzitě Václavovy názory, musí do budoucna po čtyři tzn. univerzitní národy, které o všech důležitých otázkách školy hlasovaly, přičemž každý národ disponoval jedním hlasem. Tyto národy neměly s dnešním významem tohoto slova nic společného; národ český například zahrnoval nejen Čechy, ale i české Němce, stejně jako označení národů saského, bavorského a polského nic nevypovídala o jejich národnostním původu papeže v Římě, doufal Václav IV., že nový, jediný papež vzešlý Podepsání Kutnohorského dekretu - nástěnná malba ve Vlašském dvoře z pisánského koncilu pomůže zase jemu a obnoví jeho skutečné kralování ve Svaté říši římské. K tomu, aby se král Václav domohl svých práv, však potřeboval silnou podporu na mezinárodní úrovni. Od české šlechty ani pražského návratu domů počítat s dalekosáhlými důsledky. V tomto okamžiku se však zrodil mezi skupinou českých pedagogů, představovanou Jeronýmem Pražským, Janem z Jesenice či Janem Husem, plán, jak by si pražskou či mateřském jazyku. Můžeme je ale chápat ve smyslu národů cizích, tj. nečeských. A v tomto směru měli tito cizinci při hlasování výhodu většiny hlasů před domácími Čechy v součtu disponovali třemi hlasy proti jednomu českému. arcibiskupa Zbyňka Zajíce univerzitu, tuto vlivnou vědeckou, V rozjitřené atmosféře poli- z Hazmburka, s nimiž měl konflikty, náboženskou a rovněž politickou tických a církevních událostí, ji čekat nemohl, a tak hledal jiného vlivného spojence. Našel ho v pražském vysokém učení, tedy instituci, mohl Václav IV. naklonit. A zároveň se oni měli díky králi vypořádat s protireformními, zahraničními k nimž se ještě přidávala kritika církevního bohatství ze strany Jana Husa a jeho stoupenců, stejně jako dnešní Univerzitě Karlově. kolegy. Při všech jed- nedobrá ekonomická situace Univerzitní podpora Václavo- náních se totiž univerzita dělila na pokračovaní na str. 3

2 únor 2009 strana 2 Zprávy z rady města a V důsledku renovace podlahy v Rytířském sále se rada města sešla dne v zasedací místnosti MěÚ v budově č. p. 182, Václavské náměstí, vedle Kamenného domu. Razantní zvýšení pronájmů ve Vlašském dvoře V úvodu zasedání byly projednávány nové sazby za pronájem prostor Vlašského dvora. Na návrh vedení města schválila rada města razantní navýšení pronájmů zasedací síně Vlašského dvora. Starosta návrh zdůvodnil především nutností ochrany historických skvostů. Byly schváleny následující sazby: zasedací síň ,- Kč/hod. a Rytířský sál 5.000,- Kč/hod. Žádosti budou posuzovány individuálně tak, aby na nové podmínky nedoplatili pořadatelé veřejně prospěšných, kulturních a charitativních akcí. Dále rada města nedoporučila k prodeji dnes již nevyužívanou výměníkovou stanici na sídlišti Šipší. Přiklonila se k návrhu místostarosty Benady objekt v řádném výběrovém řízením pronajmout, i vzhledem k tomu, že zájem o pronájem projevila již firma SHELTON CAPITAL, a.s., která chce v 1. patře zřídit kanceláře a v přízemí pak prostor pro předvádění přestaveb bytových jader (zateplování, výměna oken atd.). Osvětlení pěšího přechodu Na Rovinách Radní jednali o několikatýdenním výpadku osvětlení přechodů u ČKD. Rada města (ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora s. r. o.) na návrh starosty souhlasila, aby společnost Technické služby odkoupila 6 ks stožárů od ČKD a. s. Kutná Hora v celkové výši ,- Kč bez DPH. Prodej hájenky v Radvančicích Výběrové řízení na prodej hájenky v Radvančicích bylo ukončeno. Do výběrového řízení se přihlásil jeden zájemce, který za objekt nabídl ,- Kč. Rada města doporučila zastupitelstvu tuto nabídku schválit. Pravidelné trhy na náměstí Rada města vzala na vědomí zápisy majetkové komise, komise turistického ruchu, bytové komise a komise životního prostředí, na jejichž základě doporučil starosta Šalátek, aby rada zrušila usnesení nepovolující pravidelné trhy ve městě, jež je zahrnuto v zápise. Rada města v zásadě není proti pravidelným trhům na Palackého náměstí v Kutné Hoře, požaduje však, aby se vzhledem k unikátnímu prostoru našel provozovatel, který splní podmínky, které město vyžaduje, tedy jednotný charakter a typ stánků. Vedení města nebude do dokončení zádlažby historického jádra města iniciovat další výběrové řízení na provozovatele trhů. Zrušení ubytovny na zimním stadiónu V záležitostech odboru správy majetku byli přítomni Ing. Suchánek, Ing. Tvrdík a paní Gregorová. Rada města souhlasila s návrhem na odstoupení od nájemní smlouvy na ubytovnu s Vodohospodářskou společností Vrchlice Maleč (VHS). VHS pronajme svou ubytovnu přímo hokejovému oddílu, který svou ubytovnu na zimním stadiónu zruší. Souhlas s odstoupením od nájemní smlouvy město podmiňuje závazkem hokejového oddílu, že městu ponechá k dispozici 2-3 dvoupokoje. Rada města souhlasila s vypsáním nového výběrového řízení na provozování prádelny v kutnohorské nemocnici, neboť do právě ukončeného se nikdo nepřihlásil. Radní dále doporučili zastupitelstvu města souhlasit s odstraněním stavby skautské chaty na Žižkově, která se nachází v dezolátním stavu. Náhradou za ni by mohla být v blízkosti postavena nová chata, která by sloužila jednak potřebám osadního výboru, jednak jako volební místnost. Velká diskuze se rozproudila při projednávání odložení prodeje bytových jednotek v domě č. p. 322 Benešova ulice. Místostarosta Benada uvedl jako důvod pro odložení možnost využití velkého území v okolí domu ku prospěchu města. Zvažuje se výstavba nového domu s několika bytovými jednotkami. Pokud však studie ukáže, že zde nelze zamýšlený objekt umístit ani pozemek využít jinak, prodá se nájemníkům. Jedná se tedy pouze o odložení rozhodnutí. Dotace na provoz veřejných záchodků Zajímavé výsledky přineslo vyhodnocení zadávacího řízení na provoz WC u chrámu sv. Barbory a WC v parku pod Vlašským dvorem. Předložený materiál vysvětlil Ing. Tvrdík. O provoz WC jsou pouze dva zájemci, a to stávající provozovatel pan Horák a firma AVE Kolín. V poptávkovém řízení byla hlavním kriteriem cena. Předkládaná cena byla však pro město nepřijatelná, neboť město by za provoz obou zařízení zaplatilo stávajícímu provozovateli ,- Kč ročně, druhému zájemci dokonce ,- Kč ročně! Radní se proto usnesli na ukončení výběrového řízení a shodli se na uzavření smlouvy s panem Horákem na půl roku za stávajících podmínek. Diskutovalo se hlavně o možnostech odděleného provozu veřejných záchodků a o postupném převzetí provozu záchodků Technickými službami města. Příspěvky sportovním klubům Dále rada města vzala na vědomí zápis dozorčí rady firmy Městské lesy a rybníky. Vzhledem k velmi dobrým hospodářským výsledkům plynoucích z prodeje dřeva po kalamitách souhlasila rada ve funkci valné hromady s poskytnutím příspěvků sportovním oddílům. Fotbalovému a hokejovému po ,- Kč, oddílu florbalu ,- Kč a korfbalovému oddílu ,- Kč. Zrušení usnesení na jmenování nového jednatele Technických služeb První část zasedání rady ukončil návrh radního Zimmermanna, který doporučil zrušit usnesení č. 1032/08 z minulé rady, které počítalo se jmenováním nového ředitele Technických služeb. Tento návrh předložil na základě jednání dozorčí rady spol. Technické služby s. r. o. Konstatoval, že společnost za vedení Ing. Suchánka končí tento rok s dobrým hospodářským výsledkem, a proto chce ponechat Ing. Suchánka ve vedení společnosti do výsledku výběrového řízení na funkci jednatele. Při projednávání tohoto návrhu se rozvinula bouřlivá diskuse na téma zpochybnění jmenování Ing. Šerpána do funkce jednatele na základě přijatého usnesení č. 1032/08. Někteří radní změnu svého stanoviska odůvodnili nestandardním postupem, kterým byl návrh nového jednatele předložen na nedávném jednání rady ke schválení. Po bouřlivé diskuzi byl Zimmermannův návrh na zrušení usnesení schválen a současně bylo domluveno vyhlásit co nejdříve nové výběrové řízení. Pan starosta ukončil toto jednání v hod. Radní se po skončení zasedání rady odebrali na setkání s vedoucími odborů městského úřadu, které se konalo v sídle společnosti Městské lesy a rybníky v Opatovicích. Rada města konaná dne Snížení nájemného společnosti KH Tebis Situaci ve firmě popsali současný ředitel V. Gajdoš a předseda dozorčí rady pan Z. Dvořák. Rada města ve funkci valné hromady městské teplárenské společnosti KH Tebis doporučila zastupitelstvu schválit snížení ročního nájemného z 12 mil. Kč na 8 mil. Kč. Rada schválila zároveň plán oprav na rok Expozice historických kočárků v Sankturinovském domě Radní schválili uzavření smlouvy o výpůjčce prostor II. patra Sankturinovského domu na stálou expozici historických kočárků s tím, že si nájemci budou hradit režijní výdaje na energie. Kam s ním? Rada města se opět zabývala problematikou nefunkčního CT přístroje (pořizovací cena 17 mil., dosud nesplaceny cca 3 mil), který do své nájemní smlouvy převzala společnost Medistyl Pharma. Tato společnost požaduje na městu odvoz přístroje tak, aby mohla pronajaté prostory plně využívat, neboť v nich chce vybudovat centrální příjem a permanentní pohotovostní službu pro občany Kutné Hory a okolí. Právní zástupce města Mgr. Bezouška upozornil členy rady na rizika nedodržení smluvních podmínek mezi městem a dodavatelskou firmou Edomet (přístroj dosud není zaplacený a hrozí sankce za nezaplacené splátky). Doporučil zplnomocnit firmu Nemocnice s. r. o, kterou 100% vlastní firma Medistyl Pharma k jednání s dodavatelskou firmou Edomed. Rada města proto následně souhlasila s udělením plné moci právnímu zástupci Nemocnice Kutná Hora s. r. o. k mimosoudnímu jednání s dodavatelem CT přístroje. Kronika města Vedením kroniky města byl opět pověřen Mgr. Lukáš Provaz, fotodokumentací pan Jaromír Procházka a konzultantem PhDr. Radko Šťastný. Změny v Územním plánu Navrhované změny okomentoval za odbor regionálního rozvoje Ing. Oppitz. Největší diskuzi vyvolal záměr rozšíření zástavbové lokality Třešňovka Provaznice, jejichž pozemky vlastní firma UTC Properties. Radní při ní vyjádřili obavy ze zakrytí panoramatických pohledů z výhledového bodu na Kutnou Horu. Navržený materiál proto odložili s tím, že na firmě UTC Properties budou požadovány záruky, že v budoucnosti nedojde k zastavění výhledového bodu a že firma zajistí rozšíření krajinné zeleně v této lokalitě. Vladislav Slavíček, člen RM

3 600. výročí vydání Dekretu kutnohorského dokončení ze str. 1 českých zemí na počátku 15. století, se chápání národů na univerzitě dostalo právě do polohy Češi versus cizinci. A cizinci navíc začali být označováni zjednodušeně jen jako Němci, takže se nastávající konflikt měnil na zápas Čechů a Němců. Spor se vystupňoval i tím, že sasští, bavorští a polští učenci odmítali šíření názorů Johna Wyklifa, anglického reformátora, kdežto čeští prore-formní představitelé, zvláště M. Jan Hus, s těmito názory souhlasili. Pokud tedy za této složité situace chtěl král Václav IV., aby jej na mezinárodním poli univerzita podpořila, a pokud se zároveň čeští reformní mistři chtěli vypořádal se svými zahraničními konzervativními kolegy, muselo na univerzitě dojít nějakým způsobem k zásadnímu a jednoznačnému upřednostnění reformních Čechů. Muselo se jim prostě umožnit, aby měli při dalších hlasováních na této vysoké škole převahu. Dne 18. ledna 1409 proto král při svém pobytu v Kutné Hoře podepsal dekret, jímž poměr hlasů na vysokém učení v Praze zkrátka obrátil. Od této chvíle tak disponoval univerzitní národ český většinou tří hlasů, kdežto všechny tři zbylé národy, Sasové, Bavoři a Poláci, dohromady jen hlasem jedním. Z toho je naprosto zřejmé, jak musela od této chvíle dopadat všechna hlasování, například o personálních otázkách při obsazování vedoucích pozic na univerzitě: Cizinci už zkrátka nemohli Čechy přehlasovat. Václav IV. v dekretu doslova uváděl: Ač zajisté každý člověk jest povinen každého člověka milovati, přece jest zapotřebí, aby toto milování vycházelo toliko u lásky zřízené; pročež cizinci dáti v lásce přednost před domácím jest řádné lásky zvrácení, ježto pravá láska vždy počíná u sebe únor 2009 strana 3 sama a následovně se na potomstvo podle příbuzenství převádí. A text pokračoval: Poněvadž tedy národ německý, naprosto žádného práva obyvatelského v království Českém nemající, v rozličných obecného učení pražského záležitostech, jak nás toho věrohodná zpráva došla, osobil sobě k užívání tři hlasy, a národ český, téhož království pravý dědic, toliko jediný hlas má a jeho užívá, my pak za nepravé a velmi neslušné pokládajíce, aby cizinci a přistěhovalci v hojnosti požívali vyzískaného statku obyvatel domácích... Zdůvodnění svého rozhodnutí našel král ve srovnání s jinými univerzitami. Např. ve Francii prý také má samozřejmou převahu národ francouzský. A kdo by snad Václavova rozhodnutí nedbal, měl se dočkat králova nejtěžšího hněvu. Dekret, který byl adresován důstojným rektoru a celé obci učení pražského, nábožným našim milým, se do našich dnů nedochoval v originále, nýbrž v opisu z roku Jak se uvádí na webových stránkách Univerzity Karlovy, vydání Kutnohorského dekretu bylo bezprecedentním zásahem do akademických svobod. Není se proto co divit, že náhle a zásadně znevýhodněné cizí národy tvrdě protestovaly. Urychleně zvolily novým rektorem Němce Henninga z Baltenhagenu, jehož ale panovník přiměl funkci složit a odevzdat insignie univerzity českému kandidátovi Zdeňkovi z Labouně. Mnozí cizí kantoři a studenti proto opustili v květnu 1409 na protest nejen univerzitu, ale i české země. Do jaké míry tím utrpěla úroveň a mezinárodní prestiž této vědecké a vzdělávací instituce, je dodnes předmětem dohadů. Letité spory se vedly i o samotný Dekret kutnohorský, kdy česká i německá historiografie přišly s jeho vlastními interpretacemi: Jedni dějepisci vyzdvihovali fakt, že se pražská univerzita stala českou, národní, jiní viděli ve Václavově rozhodnutí politický tah, který školu poškodil a připravil o mezinárodní rozměr. Sám Václav, vrátíme-li se k jeho prapůvodnímu záměru být opět uznávaným vládcem ve Svaté říši římské, příliš neuspěl. Nyní již česká a proreformní univerzita se za něj v nových poměrech sice postavila a Pisánský koncil ho říšským králem uznal, vítězství to ale nebylo. V Německu ho nerespektovali a už v příštím roce namísto něj zvolili krále jiného bratrance Jošta Moravského. Navíc se ani římský, ani avignonský papež svých po- Notářský instrument (opis) s textem Dekretu kutnohorského z roku 1409, který byl pořízen pro potřeby nového rektora Karlovy univerzity Mistra Jana Husa. J. Spěváček, Václav IV., Praha 1986 stů nevzdali, a tak nový, pisánský papež Alexandr fakticky rozšířil schizma na trojpapežství. V důsledku toho se Evropa propadla do ještě větší krize. Král Václav IV. se přes veškeré své snahy už moci ve Svaté říši římské nikdy nechopil a zůstaly mu jen země Koruny české. A ani v nich nenastal klid, naopak. Počáteční králova podpora Janu Husovi skončila, když začal tento reformátor kritizovat prodej odpustků, z nichž měla příjmy i královská pokladna. Kutná Hora - jakkoli se jí obsah dekretu netýkal - si je vědoma role, kterou v složité době počátku 15. století sehrála. Kutnohořané se k ní opakovaně vraceli, neboť lokace dekretu ( Dáno na Horách Kutných ) potvrzovala středověké postavení města jako sídelního královského, a tedy důležitého v rámci státu. Přesto je zajímavé, že se například Staré letopisy české, tento písemný pramen pro české dějiny let , při popisu vzniku dekretu o Kutné Hoře vůbec nezmiňují: Čeští univerzitní mistři při jednání s Václavem IV. za ním pouze jezdili na Točník i jinam. Josef Kajetán Tyl vydání dokumentu zachytil roku 1841 v povídce Dekret kutnohorský. Když byl na začátku 20. století rekonstruován Vlašský dvůr, ozdobil jednu ze stěn slavnostního zasedacího sálu výjev Podepsání Dekretu kutnohorského autorů K. L. Klusáčka a bratrů Špillarových. Ústřední postavou je sice mylně Jan Hus, který v Kutné Hoře roku 1409 pro nemoc vůbec nebyl, přesto tato rozměrná malba dodnes zůstává v našem městě hlavní připomínkou 600 let staré mimořádné události. Lukáš Provaz kronikář města

4 únor 2009 strana 4 Seriál Školy v Kutné Hoře : Základní umělecká škola Kutná Hora 1. října 1930 se poprvé otevřely dveře městské hudební školy v Kutné Hoře. Zájem o vyučování byl již na začátku celkem dobrý, takže vyučování asi sta žáků mohlo být zahájeno. Přes skromné podmínky výuka pokračovala, takže bylo možné již na konci školního roku uspořádat první veřejné vystoupení žáků školy. Tak vzpomínal na začátky hudební školy v Kutné Hoře její zakladatel a první ředitel hudební skladatel Jaroslav Francl. Od založení hudební školy uplynulo více než 70 let. Škola se během doby změnila, zvětšoval se zájem a tedy i počet žáků, měnilo se i její působiště. První budovu měla po bývalém sirotčinci v Poděbradově ulici, kde sídlila do roku V současné době sídlí Základní umělecká škola v historické budově tzv. Knížecího domu, kde se vyučuje hudební a literárně dramatický obor. Výuka tanečního a výtvarného oboru se koná v rekonstruované budově bývalé MŠ v Trebišovské ulici. Jedna z učeben tanečního oboru je také v Městském Tylově divadle. V současné době pod vedením ředitelky Mgr. Marie Ptáčkové pracuje 33 pedagogů a 7 nepedagogických pracovníků. Tato škola, s průměrným počtem 650 žáků, se řadí mezi největší základní školy v Kutné Hoře. Podrobné aktuální informace, novinky o škole, ale také možnost elektronické komunikace naleznou zájemci na adrese nebo na informační tabuli umístěné na Palackého náměstí. Základní umělecká škola již řadu let úzce spolupracuje s městem Kutná Hora, se všemi kutnohorskými školami, ale i se ZUŠ v okolních městech. Podílí se také na pořádání významných kulturních akcí z nejvýznamnějších např. Ortenova Kutná Hora či Mezinárodní hudební festival Kutná Hora Významná je i její spolupráce se spřátelenými uměleckými školami z Norska a Dánska. Základní umělecká škola Kutná Hora nabízí výuku ve čtyřech hudebních oborech. Nejpočetnější je hudební obor se 450 žáky. Je v něm zastoupena výuka hry téměř na všechny klasické nástroje klávesové nástroje, smyčcové nástroje, kytaru, akordeon, dechové nástroje dřevěné, a žesťové, bicí nástroje a zpěv. Ve škole pracují tři pěvecké sbory, taneční, akordeonový a smyčcový orchestr a mnoho dalších menších souborů. Taneční obor má nyní 100 žáků a výtvarný 90. Nejnižší počet žáků je v literárně dramatickém oboru. V současné době se vyučuje podle daných učebních plánů. Připravují se však nové rámcové vzdělávací programy pro jednotlivé předměty. Studium všech oborů je rozděleno do dvou stupňů (I. většinou 7 let, II. většinou 4 roky). Žáci hudebního oboru postupují do vyššího ročníku na základě postupových zkoušek. I. a II. stupeň ukončují žáci všech oborů slavnostním absolventským vystoupením nebo výstavou. Přijímací pohovory do všech oborů probíhají vždy v měsíci červnu. Do základní umělecké školy jsou vybírány děti, které mají předpoklady ke studiu. Snažíme se ale vyhovět i zájemcům, u kterých se neprojevují výrazné schopnosti, protože podle naší zkušenosti se může projevit talent i později. Výrazně talentovaným žákům kladou učitelé vyšší nároky, připravují je k účasti na soutěžích, vystupují více na akcích školy a reprezentují naši školu a město i v zahraničí. Předškolní děti, které jeví předpoklady pro hudební obor, jsou zařazeny do přípravného pěveckého oddělení pěveckého sboru, výjimečně na individuální výuku hry na nástroj. Zde mají speciální plán pro výuku. Mohou být přijati i handicapovaní žáci, musí ale splňovat podmínky přijímacího řízení a i jim je vytvořen speciální plán výuky. Vystupování a prezentace žáků na veřejnosti je dnes, na rozdíl od prvních let po otevření školy, nedílnou součástí kulturního života města. Vedle pravidelné výuky pořádají žáci každý měsíc spolu se svými pedagogy žákovské koncerty, ke konci školního roku závěrečné koncerty v Tylově divadle, na kterých se prezentují všechny obory školy. Velké soubory pravidelně koncertují také v kostele sv. Jana Nepomuckého. Každým rokem se představují svým absolventským koncertem či výstavou absolventi I. a II. stupně. Škola pořádá i velké množství vystoupení při různých vernisážích, významných a slavnostních příležitostech města, dále koncerty pro seniory, benefiční koncerty pro postižené občany, vánoční koncerty, výchovné koncerty pro mateřské, základní školy a gymnázia. Kromě toho se žáci hudebního a výtvarného oboru pravidelně a s výbornými výsledky účastní soutěží základních škol (vyhlašované každý rok Ministerstvem školství pro jednotlivé obory) a dalších soutěží nejen domácích, ale i zahraničních. Žáci tanečního oboru se pravidelně účastní přehlídky tanečních oborů z celého kraje, každoročně vystupují i jako hosté na závěrečných vystoupeních tanečních oborů ZUŠ Čáslav a Kolín. Škola navázala pevné hudební přátelství s žáky a pedagogy z umělecké školy z norského města Ås a dánského Ringstedu, se kterými jsme uspořádali společné koncerty v prostorách naší školy, v kostele sv. Jana Nepomuckého a v hudebním klubu Česká 1. I když Základní umělecká škola neposkytuje stupeň vzdělání, je dosažení základů vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech důležitou přípravou pro další studium i pro samotný další kulturní život. Důkazem toho jsou studenti každoročně přijatí na umělecké střední, ale i vysoké školy, připravované naši školou. Z mnohých absolventů se stali profesionální umělci, jiní se po letech vracejí v rolích pedagogů. Část současných pedagogů je umělecky činná a i nadále se vedle výuky věnuje své koncertní činnosti. Stalo se již tradicí pořádání každoročních a veřejností hojně navštěvovaných Benefičních koncertů učitelů v sále Knížecího domu a v kapli Božího těla. Na těchto koncertech se představuje i sbor učitelů ZUŠ, do kterého se zapojili i mnozí z nepedagogických pracovníků. V květnu 2009 proběhne plánovaná studijní cesta do Norského města Ås, která bude zaměřená na poznání a srovnání obou uměleckých školství. Pedagogové představí široké norské hudební veřejnosti díla nejvýznamnějších českých autorů na koncertech v Oslu a v Ås. Při této příležitosti bude také provedena premiéra 24 Interludií pro klavír od soudobého norského skladatele Filipa Sandeho. Vedení školy klade velký důraz na současné změny uměleckého vzdělávání v jednotlivých oborech. Do výuky jsou zaváděny nové multimediální metody. Ke zpestření a rozšíření možností výuky hudební nauky bude pořízena interaktivní tabule. Žáci mají možnost navštěvovat spolu se svými pedagogy zajímavé výstavy a koncerty, pěvecké sbory se pravidelně zúčastňují víkendových soustředění. Pro nahrávání koncertů a absolventských vystoupení bylo zakoupeno profesionální nahrávací zařízení. Škola také získala ojedinělé vybavení - klasické jednomanuálové varhany a nechala zhotovit koncertní cembalo. Výuka na tyto dva nové nástroje byla zahájena slavnostním koncertem, připraveným pedagogy školy a jejich hosty. Koncert se setkal s velkým ohlasem publika. Kutnohorská umělecká škola sídlí v historické budově, která je chloubou a pýchou všech jejich pracovníků. V letošním roce se dočkala nákladných, velice potřebných oprav. Její historické prostředí a atmosféra je pro žáky zdrojem inspirace a přímého kontaktu se slavnou historií města. Škola si klade za cíl pěstovat u mladé generace umělecké cítění, vychovávat je k lásce a porozumění umění a k citlivému vnímání všech kulturních hodnot a tím i obohacení života nás všech. Kateřina Škarková

5 Oprava chrámu sv. Barbory v roce 2008 Obnova chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře je jednou z nevýznamnějších oprav kulturní památky v České republice po roce Celá obnova byla rozdělena v roce 1994 na III. etapy: I. etapa rekonstrukce krovů a obnova střešního pláště stanových střech II. etapa obnova a restaurování vnějšího pláště III. etapa obnova interiéru chrámu V roce 2008 byla dokončena celková oprava čtvrtého úseku II. etapy, která obsahovala opravy a restaurování vnějšího pláště chrámu. Pro svoji složitost byla rozdělena na dva pracovní úseky. Cílem opravy a restaurování je zejména odstranit havarijní stavy a zabezpečit vyhovující technický stav, konzervovat autentické prvky ve stavu, v jakém se dochovaly a nahradit narušené originály v tvarově přesných novodobých kopiích. Statické a dynamické namáhání stavby se projevuje otevřením spár, vznikem trhlin a deformací. Důraz je tedy kladen na statické zajištění a restaurování kamene. Opěrné oblouky jsou zajištěny nerezovou výztuží do vrtů, procházející každou spárou ohroženou smykem. Výztuž ve vrtech a otevřené spáry jsou tlakově injektovány jemnozrnnou maltou. Restaurování kamenných prvků a zdiva spočívá zejména v očištění, odstranění biogenních povlaků a plošných cementových povlaků. Technologie a míra čištění je volena s ohledem na druh kamene, míru zachování historických stop na kameni a jeho barevnost umělou i přirozenou, která je výsledkem staleté existence památky a která musí po restaurování působit přirozeně. Narušený kámen je zpevněn, popřípadě doplněn tmelením tam, kde by docházelo k držení srážkové vody nebo pro zachování architektonického výrazu. Při výměnách a doplňování kamene se používá buď hořický pískovec nebo mušlák (písčitý vápenec) s ohledem na stávající druh kamene a vztah k ostatním kamenům. Výměny kamenných prvků jsou prováděny tam, kde kámen zcela ztratil soudržnost a hrozí jeho rozpad. A právě v této etapě na základě rozhodnutí odborníků byl vyňat původní gotický chrlič nad bočním vstupem do chrámu a nahrazen kopií. Stěžejní restaurátorskou prací na čtvrtém úseku opravy chrámu byla právě sochařská výzdoba opěrného pilíře. Mohutný chrlič vystupuje ze spodní části římsy a tvoří jej dvě spojené postavy štítonošů andělů v tunice, které nesou štít se zkříženými kladívky znakem hornického cechu. Hlavní část výzdoby únor 2009 strana 5 Termíny svateb rok obřadní síň Vlašský dvůr Rezervace na matrice MěÚ Kutná Hora, Benešova 257, I. patro, č. dveří 304, od Leden, únor, listopad a prosinec 2009 neoddává se, provádí se opravy v obřadní síni. termíny oddávající termíny oddávající MVDr. Václav Vančura Ing. Marie Štorková Mgr. Jiří Vojáček MVDr. Václav Vančura Václav Zimmermann Mgr. Jiří Vojáček PhDr. Vladimír Zubov Václav Zimmermann Ing. Michal Beneš PhDr. Vladimír Zubov Lenka Frankovicová Ing. Michal Beneš Martin Hlavatý Lenka Frankovicová Mgr. Jan Janoušek Martin Hlavatý Mgr. Jiří Klečák Mgr. Jan Janoušek Michal Králik Mgr. Jiří Klečák Miroslav Lhoťan Michal Králik Marie Matyášová Miroslav Lhoťan Mgr. Karel Ptáček Marie Matyášová RNDr. Vladislav Slavíček opěráku tvoří socha titulární světice sv. Barbory, hornické patronky. Originál světice, nalezený ve sklepních prostorách Kamenného domu v Kutné Hoře je umístněn od roku 1989 v Lapidáriu Národního muzea. Originál se datuje kolem roku 1500 a jeho vznik lokalizujeme do huti Matěje Rejska. Kopie středověké sochy zachovává podobu originálu světice chrámu s otevřeným pláštěm, držící v ruce atribut věže. Socha byla vyměněna v souvislosti s opravou opěrného pilíře v roce V letošním roce restaurátoři obnovili sochu sv. Barbory do původní krásy. Další zajímavou sochařskou výzdobou opěrného pilíře je novodobý horní chrlič. Postava čerta, sedícího a nohama se opírajícího o hranu pilíře. V rukou mezi koleny drží pytel s hlavou hříšníka, starce s dlouhými rozdělenými vousy a kápí na hlavě. Záda čerta kryjí netopýří křídla. Celou výjimečnou výzdobu pilíře dokončuje pod chrličem vložený reliéf horníků pracujících v dole, který je spojován s osobou Matěje Rejska. Reliéf znázorňuje řez skálou, uvnitř které pracují horníci. Člení ho šest samostatných výjevů komůrek s horníky, situovaných po obvodu reliéfu. Mezi nimi vystupuje do různých výšek skalnatý útvar. Šest výklenků zobrazuje vždy jednoho horníka v polopostavě: tlukoucího do skály, horník nesoucí na zádech putnu s vytěženým stříbrem, horník leze po žebříku Jde o velmi zajímavý, realisticky zpracovaný námět práce horníků, který má v kutnohorské pozdně gotické produkci silnou tradici. Celý reliéf byl pečlivě zrestaurován. Součástí prací na obnově chrámu je restaurování vitrají a okenních kružeb. Vzhledem ke špatnému stavu tmelení, olověné osnovy i výztuh bylo nutné okna rozebrat, zrestaurovat a znovu sestavit z původních skel s novou olověnou osnovou. Na spodní okna jsou osazeny ochranné nerezové sítě. V roce 2008 byl objem prací ve výši ,- Kč. Pro letošní rok zbývá poslední úsek realizace opravy vnějšího pláště a je připravena III. etapa obnovy chrámu obnova interiéru. Dagmar Fundová Informace odboru sociálních věcí a zdravotnictví Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci příspěvkového programu Města Kutná Hora (sociální programy a projekty) lze podat do na podatelně MěÚ Kutná Hora nebo na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Formulář žádosti je k dispozici na podatelně MěÚ a na oficiálních internetových stránkách Blahopřejeme V měsíci lednu 2009 oslavily svá životní jubilea naše spoluobčanky paní Milada Daňková, Květuše Čihulková, Libuše Šotolová, Věra Pospíšilová, Blažena Tichá, Marie Přenosilová a pánové Antonín Mysliveček, Richard Křivánek, Ladislav Nečas, Josef Dobiáš a Antonín Husák. Město Kutná Hora jim předalo gratulace a popřálo pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let.

6 únor 2009 strana 6 Rozhovor s náměstkyní hejtmana Středočeského kraje Zuzanou Moravčíkovou Jaké jsou Vaše první zkušenosti z působení v radě kraje? Ve funkci náměstkyně hejtmana Středočeského kraje pro oblast majetku působím od , kdy proběhlo 1. zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje po volbách. Je to zatím příliš krátká doba na to, abych mohla prohlásit, že již všechno vím a znám a mám jasnou představu, jak zlepšit hospodaření s krajským majetkem. S činností úřadu se seznamuji za pochodu, neboť povinností je hodně a na vlastní práci zbývá méně času, než bych si představovala. Chtěla bych čtenářům sdělit, že problematika majetku je mi blízká, neboť majetkové záležitosti řeším již od roku 1992, kdy jsem začala pracovat na Okresním úřadu Kutná Hora, pozemkovém úřadu, kde jsem se zabývala restitucemi. Později jsem přešla v rámci okresního úřadu na majetkové oddělení finančního referátu, kde jsem spravovala státní majetek. V polovině roku 2002 jsem se v důsledku reformy veřejné správy ocitla na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a od srpna 2003 do listopadu 2008 jsem pracovala na Městském úřadu Kutná Hora, kde jsem se opět zabývala majetkoprávními vztahy, které se ovšem týkaly městského majetku. Z výše uvedeného vyplývá, že se v této oblasti pohybuji dlouho a domnívám se, že jí rozumím. Tentokrát mám příležitost využít své znalosti při správě majetku kraje. Co se týká práce v radě kraje, mohu čtenáře informovat o tom, že se rada kraje schází každé pondělí. Je to dost náročné, neboť na prostudování materiálů do rady, s výjimkou těch, které sama předkládám, mám čas jen o víkendu. Tím pádem mi zbývá méně volného času jak na rodinu, tak i na zábavu. Během pracovních dnů v týdnu se materiály zpracovávají, kontrolují a kompletují. Pro naši další práci je důležité, aby úředníci krajského úřadu poznali, že nejsme nepřátelé. Mohu s odpovědností říci, že v radě kraje jsou kompetentní lidé, kteří problematice v oblasti, jež jim byla svěřena, rozumí. Je samozřejmé, že v činnosti úřadu dojde k narušení některých stereotypů, které jsou nyní zaběhnuty. To však bude věcí každého náměstka a radního, aby práci odborů, které jsou jim svěřeny, změnili dle svých představ. Já osobně si musím nejdříve zmapovat majetek kraje a způsoby evidence a nakládání s tímto majetkem. Teprve pak si mohu utvořit koncepci a zavést jasná pravidla při hospodaření s krajským majetkem. Které priority jste si ve své práci vytyčila ve vztahu ke Kutné Hoře a blízkému okolí? Vzhledem k tomu, že bydlím v Kutné Hoře, budu určitě podporovat všechny projekty, které by mohly přispět k rozvoji našeho krásného města. Proto vítám iniciativu pana hejtmana k založení Středočeské univerzity, o jejímž názvu mohou rozhodnout i občané Středočeského kraje. Škola by měla mít zpočátku čtyři až šest fakult, výhledově by pak měla mít pracoviště v každém větším středočeském městě. Nabízet by měla bakalářské, magisterské i doktorandské studium. Zaměřit se chce na obory, po nichž je na pracovním trhu poptávka. Důležitou informací pro občany našeho města je, že rektorát nové školy by měl sídlit právě v Kutné Hoře v Jezuitské koleji. Tento záměr by jistě přispěl k dokončení rozsáhlé rekonstrukce významné kutnohorské památky, kterou spravuje České muzeum výtvarných umění zřizované Středočeským krajem. Nemohu však podporovat pouze Kutnou Horu, musím se zajímat o problémy celého kutnohorského okresu, jehož zájmy musím v radě a potažmo i v zastupitelstvu kraje hájit. Velkým problémem je nedostavěný objekt domova důchodců v Uhlířských Janovicích. Chtěla bych, aby byl tento objekt dostavěn. Je nemyslitelné, aby se roky platila hlídací agentura a budova chátrala. Potřeba domů pro seniory přitom stále stoupá. Pokusíme se na dostavbu tohoto objektu získat peníze z evropských fondů. Pro starosty obcí i měst případně i pro občany celého okresu bych si chtěla v brzké době vyhradit jeden den v týdnu, kdy bych pobývala v Kutné Hoře na sekretariátu ČSSD. Starostové i občané by tak měli možnost setkat se se mnou v Kutné Hoře a nemuseli by jezdit do Prahy na krajský úřad. Veřejnost s tímto záměrem včas seznámím. Chtěla byste se v budoucnu výrazněji angažovat v komunální politice? Zajímala jsem se vždy o věci veřejné. Nesnáším nespravedlnost a tak jsem hájila zájmy druhých mimo jiné i jako předsedkyně odborové organizace, proto jsem se před více než 10 lety stala členkou České strany sociálně demokratické. Samozřejmě jsem se chtěla angažovat i v komunální politice. Na kandidátce do komunálních voleb v roce 1998 jsem byla na nevolitelném místě, což jsem chápala. V ČSSD jsem byla krátce a musela jsem získat zkušenosti. V letech , kdy se sociální demokracie podílela na vedení města, jsem pracovala v bytové a majetkové komisi rady města. Před komunálními volbami v roce 2002 došlo ke změně ve vedení Místní organizace ČSSD Kutná Hora a na kandidátku jsem se již nedostala. Při sestavování kandidátky 2006 došlo opět k problémům. Byla porušena dohoda o pořadí jednotlivých kandidátů, kterou ústně uzavřeli zástupci obou místních organizací ČSSD a tak se členové MO ČSSD Kutná Hora Sídliště rozhodli, že nebudou do komunálních voleb kandidovat. V té době jsem se domnívala, že již více nebudu usilovat o možnost podílet se na rozhodování věcí veřejných. Členové MO ČSSD Kutná Hora Sídliště, jejíž jsem předsedkyní, tomu chtěli jinak a nominovali mě na kandidátku pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje. Výsledek voleb čtenáři znají. Ráda bych pracovala i v Zastupitelstvu města Kutné Hory, ale opět bude záležet na tom, jak se sociální demokraté v Kutné Hoře dohodnou, pro některé jsem zřejmě nepřijatelná. Takový je život. Za rozhovor děkuje V. Slavíček Úřad práce informuje Na konci roku 2008 evidoval Úřad práce v Kutné Hoře celkem 2700 osob (o 153 více než před rokem). Míra registrované nezaměstnanosti činila 6,81 % (před rokem 6,12 %). Evidováno bylo 587 volných míst (před rokem 724). Průměrný věk uchazečů klesl za rok z 40,7 na 40,3 roků. Průměrná délka evidence uchazečů klesla z 560 na 404 dnů. Na státní politiku zaměstnanosti bylo v roce 2008 vyplaceno 75 mil. Kč. Z toho na samotnou podporu v nezaměstnanosti 54 mil. Kč. Na dávkách státní sociální podpory bylo v roce 2008 vyplaceno celkem 286 mil. Kč. Za rok 2008 došlo na LPS 2379 žádostí o vypracování posudku o zdravotním stavu k dávkám sociální péče a zaměstnanosti a z toho ukončeno posudkem bylo 2335 žádostí. Z města Kutná Hora bylo k evidováno 753 osob (před rokem 741 osob). Z celkového počtu osob bylo 399 žen. Míra nezaměstnanosti 6,49 % (před rokem 6,35 %). Z ÚŘEDNÍ DESKY Prodeje a pronájmy majetku města Kontakt: Odbor správy majetku - oddělení správy nemovitostí MěÚ Kutná Hora tel.: ) Výběrové řízení č. SN 1/09 na pronájem nebytových prostorů v domě č. p. 30, Barborská ul., v Kutné Hoře, o výměře cca 66 m 2 za minimální roční nájemné ve výši ,- Kč. Uzávěrka přihlášek je dne ve hod. 2) Záměr výpůjčit jednu místnost v suterénu nemovitosti č. p. 637, Benešova ul., Kutná Hora. Záměr byl vyvěšen , minimální doba vyvěšení záměru je 15 dní, záměr bude vyvěšen do doby projednání v orgánech města. Celé znění výběrového řízení včetně prohlídek a zvláštních podmínek je zveřejněno na úředních deskách Města Kutná Hora a webové adrese:

7 únor 2009 strana 7 Účast na jednáních zastupitelstva města v roce 2008 Mgr. BARTOŇ Jindřich (ODS) / / / 0 / / / 86 Ing. BENADA Tomáš (ODS) / / / / / / / 100 Ing. BENEŠ Michal (ODS) / / / / / / / 100 DVOŘÁK Zdeněk (KSČM) / / / / / / / 100 FRANKOVICOVÁ Lenka (KSČM) / / / / / / / 100 FUNDOVÁ Dagmar (VPM) / / / / / / / 100 MUDr. HAVLOVIC Jan (SOS) / / / / / / / 100 MUDr. HAVLOVICOVÁ Magdalena (SOS) / / / / / / / 100 HLAVATÝ Martin (KSČM) / 0 / / / / / 86 Mgr. JANOUŠEK Jan (ČSSD) / / / / 0 / / 86 Mgr. KLEČÁK Jiří (ČSSD) / / / / / / / 100 KOŠÁREK Vladimír (ODS) / / / / / / / 100 KRÁLIK Michal (ČSSD) / / / / / / / 100 KRČÍK Milan (KSČM) / / / / / / / 100 LHOŤAN Miroslav (ČSSD) / / / / / / / 100 MATYÁŠOVÁ Marie (ČSSD) / / / / / / / 100 MUDr. MAYER Petr (VPM) / / / / 0 / / 86 Mgr. PTÁČEK Karel (ODS) / / / / / / / 100 RNDr. SLAVÍČEK Vladislav (ODS) / / / / / / / 100 ŠALÁTEK Ivo (ODS) / / / / 0 / / 86 Ing. ŠTORKOVÁ Marie (KDU-ČSL) / / / / / / / 100 MVDr. VANČURA Václav (VPM) / / / / 0 / / 86 Mgr. VOJÁČEK Jiří (KDU-ČSL) / / / / / / / 100 ZIMMERMANN Václav (ODS) / / / / / / / 100 PhDr. ZUBOV Vladimír (SZ) / / / / 0 / 0 71 Ing. ŽELEZNÁ Venuše (ODS) / / / / / / / 100 Ing. arch. ŽELEZNÝ Pavel (SNK ED) / / / / / / / 100 Datum jednání zastupitelstva města Účast v % Občanské sdružení sociálních a finančních poraden ČR ve spolupráci se svazem důchodců ČR informuje Finanční poradna Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, senioři, sociálně slabší rodiny a rodiny s dětmi. Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme informace o slevách u vybraných pojištoven: - na pojištění domácnosti - na pojištění nemovitosti - na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů - na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli Pro ostatní klienty Finanční poradny a ostatní zájemce nabízíme pomoc a informace o slevách: - na elektrickou energii u vybraného dodavatele - na dodávku plynu u vybraného dodavatele - na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic - na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky - na pojištění domácnosti a nemovitosti - na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů - na prevenci předlužení, exekucí - na prevenci pojistných podmínek při uzavírání pojistných smluv Bližší informace Politických vězňů 9, Praha 1, tel.: sekretariát , tel.: , mob.: , financniporadna- Úřední den: středa hod. Také hledáme spolupracovníky pro naše poradny z řad tělesně postižených, seniorů, případně maminek na mateřské dovolené. Pokud o spolupráci máte zájem a chcete se dozvědět víc, volejte na tel.: , nebo mobil , paní Hufová, ředitelka vzdělávání FP ČR. Tříkrálová sbírka Přehled o pokladničkách Číslo Výtěžek Jméno a příjmení vedoucího skupinky pokladničky pokladničky 5-011/002 Pavlína Procházková - Betlém se zvířátky 1 325,00 Kč 5-011/003 Tereza Macková + u Živého Betléma 7 172,00 Kč 5-011/004 Ladislav Ciner 3 786,00 Kč 5-011/005 Taťána Rybenská 3 405,00 Kč 5-011/006 Anežka Otrubová 2 162,50 Kč 5-011/007 Jan Vopěnka 3 148,00 Kč 5-011/008 Vít Olyšar 1 910,00 Kč 5-011/009 Martin Levý 2 179,00 Kč 5-011/010 Barbora Hylská 2 386,50 Kč 5-011/011 Robert Otruba 3 936,50 Kč 5-011/012 Jan Uhlíř 5 528,00 Kč 5-011/013 Cyril Malík 3 282,00 Kč 5-011/014 Ludmila Hylská 2 341,00 Kč 5-011/015 Pavel Jäger 4 960,00 Kč 5-011/016 Božena Hornová 3 220,00 Kč 5-011/017 Pavlína Procházková 2 321,50 Kč 5-011/018 Martin Bartoš 2 449,00 Kč 5-011/019 Pavlína Fantová 2 955,00 Kč 5-011/020 Jiří Trunec 3 550,00 Kč 5-011/021 s. Benedikta 1 973,00 Kč 5-011/022 Veronika Opasková 1 979,00 Kč 5-011/023 Marie Macková 620,00 Kč 5-011/070 Marie Macková - u Živého Betléma + v kostele 6 899,00 Kč Celkem Výtěžek Tříkrálové sbírky v Kutné Hoře ,00 Kč

8 únor 2009 strana 8 Studenti dali všem lekci Již po sedmé rozehrály volejbalové týmy v tělocvičně kutnohorského Gymnázia Jiřího Ortena sportovní bitvu o Zlatou křídu. Turnaje se zúčastnil tým učitelů GJO, studenti GJO, exstudenti GJO, kteří obhajovali svoje loňské vítězství, dále tým z hotelové školy Třebíč, gymnázium PORG, Pohodáři z Kutné Hory, tým Středočeského kraje, a samozřejmě tým z německého Rathenow. Družstva byla rozdělena do dvou skupin. Skupinu A vyhrál tým z Třebíče následován na druhém místě týmem studentů GJO. Skupinu B vyhráli učitelé GJO a v patách měli na druhém místě tým Pohodářů. Při semifinálových bojích tým učitelů přišel kvůli zranění o jednoho hráče, a v dalších soubojích již nepodal tak přesvědčivý výsledek jako v boji ve skupinách. Překvapivým vítězem se po velkém finálovém boji, kdy se utkalo družstvo Třebíče s našimi studenty, stali studenti GJO, kteří v loňském ročníku skončili třetí. Vítězům patří velká gratulace, ostatním týmům děkujeme za skvělý volejbal a věříme, že příští rok budeme moci opět změřit síly při již osmém ročníku turnaje O Zlatou křídu Gymnázia Jiřího Ortena. Vítězné družstvo studentů GJO. Bez pomoci sponzorů by se akce uskutečnit nemohla. Velké poděkování proto patří Janu Rakušanovi, emeritnímu senátorovi, který je již třetím ročníkem hlavním sponzorem celé akce. Další díky patří těmto sponzorům: Uzeniny DOUŠA Kutná Hora, DOMINO Pardubice, Středovy pekárny Kutná Hora, Maso Čáslav, Zelenina Veselý, Mlékárna Poděbrady, hotel Zlatá Stoupa. Tomáš Kadečka Pořadí skupin Skupina A: 1. Třebíč 2. Studenti GJO 3. Exstudenti GJO 4. PORG Skupina B: 1. Učitelé GJO 2. Pohodáři 3. Rathenow 4. Krajský úřad Celkové výsledky: 1. Studenti GJO 2. Třebíč 3. Pohodáři 4. Učitelé GJO 5. Rathenow 6. Exstudenti GJO 7. PORG 8. Krajský úřad Foto: Poděkování za Tříkrálovou sbírku Děkujeme Městskému úřadu v Kutné Hoře a panu Štroblovi za organizaci bazárku ve prospěch Tříkrálové sbírky při rozsvěcení vánočního stromu, cukrárně U Matěje za zázemí, pomoc a občerstvení, studentskému sboru Gaudeamus z gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře a dětem z křesťanského klubu SAM za vystoupení na akci Betlém se zvířátky. Studentům Církevního gymnázia sv. Voršily, dívkám z tanečního oboru ZUŠ Kutná Hora a dětem MŠ Benešova 7 za vystoupení na akci Živý Betlém v Trebišov- Obec Oblastní charita Kutná Hora ské ulici. Dále děkujeme všem ostatním účinkujícím z jiných škol, všem vedoucím skupin, dobrovolným pomocníkům, koledníkům a dárcům. V celém regionu Kutnohorskopoděbradského vikariátu se podařilo postavit rekordních 81 skupin. Pokud Vás tato akce oslovila a máte zájem se zúčastnit v příštím roce, můžete se už teď přihlásit na telefonu nebo v dobrovolnickém centru Tylova 494, případně na Marie Macková Tříkrálová sbírka Přehled po obcích Děkujeme všem organizátorům, vedoucím skupinek, koledníkům, Kutná Hora Křesetice Zbraslavice Nové Dvory Malešov Bylany Třebonín Hraběšín Grunta Libenice Hořany Dolany, Čertovka Čáslav Žleby Bratčice Horky Okřesaneč Hostovlice Adamov Potěhy Zbýšov, Čejkovice Vlkaneč Kozohlody Dobrovítov, Dědice Kamenná Lhota, Nová Ves u Leštiny Opatovice Klucké Chvalovice Krchlebská Lhota, Damírov Šebestěnice Poděbrady Opočnice Vrbice Libice nad Cidlinou, Pátek Celkem dalším pomocníkům a všem štědrým dárcům tříkrálové sbírky 2009! Výtěžek ,00 Kč 8 323,00 Kč 4 289,00 Kč 2 939,00 Kč ,00 Kč 1 286,00 Kč 3 327,00 Kč 6 115,00 Kč 3 175,00 Kč 1 463,00 Kč 790,00 Kč 1 424,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 7 153,00 Kč 3 810,00 Kč 5 239,00 Kč 2 850,00 Kč 9 400,00 Kč 6 137,00 Kč 7 351,00 Kč 5 035,00 Kč 4 670,00 Kč 3 260,00 Kč 2 432,00 Kč 2 269,00 Kč 3 923,00 Kč 2 046,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 8 109,00 Kč 3 676,00 Kč ,00 Kč

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Z á p i s z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Přítomni: p.dragoun, Ing. Mencl, p.březina, p.černý, Ing. Hanus, Ing.

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D..

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky

I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky Obec Benátky Obecní úřad Benátky I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky Místo konání: Obec Benátky obecní úřad Doba konání: 10.11.2014 od 18:00 Navržený program: 1) Úvod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 19.9.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Název firmy Cena za GJ Roční nájemné Cena za 51% podíl Česká kapitálová EVČ TENZA 4 000 000 ČKD Kutná Hora Energie AG 429 Kč 13 200 000 Kč 15 500 000 Kč 439 Kč 12 300 000 Kč 10 000 000 Kč 439 Kč 4 000

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.6.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.6.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.6.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.6.2007 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Obec Čečovice Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Program 1. Zahájení 2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu zasedání

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 1/2004 pro postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů Vydává ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 2 (účinnost od 1.1.2010)

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 4 ze zasedání ZM ze d 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Příští zasedání 25. 5. 2011 od 18.00 v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (15) Nesplněná ussení: 0 Splněná

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Z Á P I S č. 6. Návrh programu:

Z Á P I S č. 6. Návrh programu: Z Á P I S č. 6 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 20. června 2007 od 19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více