DAŠICKÉ OZVĚNY červen kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŠICKÉ OZVĚNY červen 200 5 kč"

Transkript

1 DAŠICKÉ OZVĚNY červen kč

2 Rada projednala a souhlasí se zněním nájemní smlouvy p. Rejdy na pronájem jedné místnosti v budově č. 9 o výměře 84 m 2 v bývalých kasárnách v Dašicích. Pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. Rada projednala nabídku na zpracování kompletní žádosti o dotaci z Evropské unie pro projekt Zateplení školy ve městě Dašice a pověřuje místostarostu podepsáním mandátní smlouvy. Rada projednala a bere na vědomí zprávu č. 105 finančního odboru Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města Dašice za rok Rada projednala žádost obce Kostěnice o odkoupení pozemku p. č. 632 (ostatní komunikace) o výměře 1348 m 2 a p. č. 633 (silnice) o výměře 207 m 2, vše v k. ú. Kostěnice, které jsou v majetku města Dašice. Rada posoudila nabídky na provedení opravy chodníku do školní jídelny a vybrala firmu Mgr. Rulík Luděk. Pověřuje místostarostu jednáním o snížení ceny do 200 tis. Kč a následně podpisem smlouvy o dílo. Rada posoudila nabídky na provedení opravy střechy městského domu Štenclova čp. 307 a vybrala firmu Roman Kvapil stavitelství s. r. o. Pověřuje místostarostu podpisem smlouvy o dílo. Rada doporučuje zastupitelstvu ustavit Osadní výbor Pod Dubem dle zákona o obcích Rada souhlasí se smlouvou o dílo s Ivanem Morávkem na oplocení sportovního areálu. Rada bere na vědomí znění dopisu z MV ČR kabinet ministra vnitra, č. j ze dne a pověřuje místostarostu, aby ve spolupráci s městskou policii provedl místní šetření. Rada projednala nabídky na zpracování energetického auditu a projektové dokumentace ke schvalovacímu řízení na budovy Základní školy v Dašicích, mateřské školy v Dašicích a tělocvičny se spojovací chodbou u Základní školy a vybrala Foto na titulní stránce Jan Horský z jednání rady MěStA DAšIce 2 nabídku Ing. Zdeňka Vašáka, Ohrazenická 169, Pardubice, IČ , DIČ: CZ , a doporučuje zastupitelstvu ke schválení. Rada projednala a bere na vědomí žádost Družstva SOBESTAV Pardubice o odprodej budov č. 1 a č. 2 v bývalých kasárnách a ukládá místostarostovi zařadit žádost k materiálům pro poptávkové řízení. Rada projednala žádost Pozemkového fondu o sdělení, zda parcela č. 2206/4 v k. ú. Dašice je zastavěna veřejně prospěšnou stavbou, a pověřuje starostu sepsat sdělení, že na této parcele se nachází místní komunikace U Kasáren a že budeme žádat o bezúplatný převod výše uvedené parcely na město Dašice. Rada projednala smlouvu o převodu cyklostezky Dašice Kostěnice a doporučuje zastupitelstvu k odsouhlasení. Rada projednala výsledky veřejnosprávní kontroly v Základní škole a Mateřské škole a ukládá statutárním zástupcům provést nápravná opatření, která jsou uvedena v protokolech o provedení veřejnosprávní kontroly. Rada posoudila nabídky na provedení hydrogeologického průzkumu (studna) v lokalitě areál Sportovní klub Sparta Dašice a vybrala firmu Vodní zdroje vrtné práce, s. r. o. Chrudim IČO: Pověřuje místostarostu přípravou smlouvy o dílo. Rada projednala a odsouhlasila přidělení příspěvku města Dašice na obnovu památky v Dašicích čp. 138, tvrz, ve výši 127 tis. Kč. Rada projednala nájemní smlouvy paní Veigertové na místnosti č. 22 a 23, paní Pištorové na místnosti č. 17 a 18, firmy Eurotopo Pce na místnosti č. 14 a 16, a firmy SITA CZ na místnosti č. 25 a 29 a na budovu č. 23, vše v areálu bývalých kasáren, a pověřuje starostu jejich podpisem. Rada projednala žádosti o pronájem haly č. 15 a ukládá tajemníkovi vyvěšení záměru pronájmu.

3 Rada projednala znění kupní smlouvy G - TRADING Chrudim s. r. o. a bere na vědomí skutečnosti, které nastaly pří zpracování V. změny územního plánu města Dašice a prodlužuje termín zahájení stavby do Rada projednala a souhlasí s úpravou rozpočtu 1.) přesun platby za oplocení fotbalového hřiště v částce ,- Kč z paragrafu 3613 položka 5169 na paragraf 3412 položka 6121, 2.) přesun platby na příspěvek čp. 138, tvrz, v částce ,- Kč z paragrafu 3322 položka 5171 na paragraf 3322 položka Po dohodě s Ing. Arch. Krejčíkem se ke stávající Smlouvě o dílo ze dne dopl- ní dodatek, který bude nán na příští schůzi projed- rady. ze zasedání zastupitelstva MěStA DAšIce Zastupitelstvo schvaluje zpracování energetického auditu a projektové dokumentace ke schvalovacímu řízení na budovy Základní školy v Dašicích, Mateřské školy v Dašicích a tělocvičny se spojovací chodbou u Základní školy. Zastupitelstvo bere na vědomí usnesení rady města R100/10/2008 a souhlasí s výběrem nabídky od Ing. Zdeňka Vašáka, Ohrazenická 169, Pardubice, IČ , DIČ: CZ a pověřuje starostu města Dašice podpisem smlouvy. Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh Obecně závazné vyhlášky města Dašice č. 3/2008 o zrušení městské policie. Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 633 o výměře 207 m 2 v k. ú. Kostěnice, který byl geometrickým plánem č /2007 rozdělen na parcely p. č. 633 o výměře 98 m 2 a p. č. 660/4 o výměře 108 m 2, obci Kostěnice a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Cena za m 2 pozemku byla stanovena odborným odhadem Ing. Miroslava Dostála ve výši ,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 632 o výměře 1348 m 2 v k. ú. Kostěnice a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Cena za m 2 pozemku byla sta- novena odborným odhadem Ing. Miroslava Dostála ve výši ,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemků z majetku Pozemkového fondu ČR p. č. 2353/1 (149 m 2 ), p. č. 2353/2 (25 m 2 ) a p. č (109 m 2 ) a p. č. 2206/4 (1414 m 2 ) do majetku města Dašice a pověřuje starostu města Dašice podpisem smlouvy. Zastupitelstvo schvaluje znění smlouvy o převodu části cyklostezky Kostěnice Dašice nacházející se na katastrálním území města Dašice ve finanční hodnotě ,50 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Zastupitelstvo schvaluje měsíční odměnu neuvolněného člena zastupitelstva pro období od 1. června 2008 ve výši 500,- Kč Zastupitelstvo jmenuje nové složení Osadního výboru v místní části Zminný: Vladimír Rédl - předseda, Zdena Adámková - člen, Pavla Kapešová - člen. Zastupitelstvo jmenuje nové složení Osadního výboru v místní části Pod Dubem: Radim Sobotka - předseda, David Pilař - člen, Jan Hlavsa - člen. Zastupitelstvo schvaluje plán práce Finančního výboru zastupitelstva města Dašice na rok Bc. Jiří Hora, starosta PozvánkA 3 Místní organizace ČZS v Dašicích pořádá v sobotu 21. června 2008 zájezd do Zoologické a Botanické zahrady v Praze. Cena zájezdu je 160 Kč pro dospělého účastníka a 70 Kč za dítě. Odjezd bude z náměstí v Dašicích v 7 hodin ráno. Zájemci hlaste se v papírnictví u paní Sochové. Srdečně Vás zvou pořadatelé

4 ČAroDějnIce v DAšIcích 30. DubnA 200 očima FotogrAFŮ P. Pluskala, j. vondrouše a P. Walterové V Dašických ozvěnách vidíte jen malou ukázku toho, co pro Vás výše jmenovaní nafotili. Celý průběh velmi úspěšné akce, za kterou je důležité poděkovat organizátorům, mezi které patří především dašičtí sportovci, zejména jejich ženská část pod vedením Mgr. Lady Morávkové, hasiči a město Dašice, je uveřejněn na: cz/albumdasice. Redakční rada

5

6 Letošní let se povedl, přistání proběhlo hladce 31. duben letošního roku provázelo příjemně slunečné počasí. V pět hodin odpoledne se na místním fotbalovém hřišti začaly objevovat postavy v neobvyklých hábitech s roztodivnými účesy, některé byly doprovázeny drobnou havětí typu pavouka, hada či kočky. Pár tváří už dašičtí občané znali z minulých let a spousta dalších byla pro diváky nová to lákání a vábení nás čarodějnic s dlouhou tradicí podlehly další kolegyně (doufáme, že jim elán a nadšení vydrží i pro další roky). Poté, co nám přítomný starosta zařídil azyl v kabinách místních sportovců, jsme během chvíle připravily soutěže pro děti a musíme s potěšením konstatovat, že zájem o soutěže byl opravdu velký. Děti plnily úkoly nejen na hřišti, ale i během průvodu. V Dašicích se objevilo i pár talentovaných malířů a malířek, kteří věnovali své dílo na téma Čarodějnice do výstavy, a většina z nich sklidila úspěch ve formě sladké odměny. Bublifuky, které dostávaly děti u vstupu, byly hned zapojeny do akce a vytvářely pohádkově nadýchanou náladu. Při čtení rozsudku nad nebohou Beatou Sůvovou nás trochu zradila technika, ale díky zvučnému hlasu soudce jsme se nakonec dozvěděli, proč ona krasavice skončila na hranici. Již se začalo stmívat, když se hřištěm rozezněla čarodějnická famfára písnička Saxana. Malé i větší čarodějnice se shlukly v očekávání vyhlášení letošní panovnice v čarodějném kruhu, ze kterého vítězně vyšla tato tři jména: I. MISS čarodějnice Anička Půlpánová II. MISS čarodějnice Lucinka Dvořáková III. MISS čarodějnice Adélka Čermáková Všem výherkyním gratulujeme a doufáme, že na nás uvalí po dobu své vlády samá dobrá kouzla a čáry. Kromě malých čarodějnic sklidili úspěch i další účinkující - šermíři a polykači ohně a hlavně dvě tanečnice, které nám předvedly lehkost tance motýlů a čarovnou hru s ohněm. To už se celý večer chýlil ke konci, který završil za úplné tmy tradiční ohňostroj. A tak pomalu končí 31. duben 2008 v Dašicích. Na tom, že odpoledne a večer proběhly úspěšně, mají zásluhu představitelé obce, členové místní jednotky dobrovolných hasičů, tváře, které se schovaly do kostýmů soudce, bubeníka, kata a mnicha (děkuji, že je na vás, hoši, spoleh), a také my - čarodějnice. Na závěr bych ráda pochválila rodiče, neboť dětí, které byly letos převlečené do čarodějnických oděvů, výrazně proti loňsku přibylo. Snad i zásluhou paní učitelek místní MŠ a ZŠ, které pro malé děti uspořádaly čarodějnické dopoledne. Tak zase za rok! Lada Morávková

7 Poprvé se v dašické škole pořádala celoškolní aktivita cílená na ochranu životního prostředí, přírodních zdrojů a u příležitosti oslav Dne Země. Přesunuli jsme faktickou oslavu z organizačních důvodů z 22. dubna na pátek 9. května. A byl to povedený den. Ve škole probíhaly soutěže mezi třídami ve sběru papíru, ve sběru baterií, víček z PET lahví a v tvorbě hliníkové koule. Kromě vyhlášení výsledků a ohodnocení vítězných kolektivů Ekologický den ve škole 7 se věnovali žáci prvního i druhého stupně vlastním aktivitám. Menší děti vytvářely malby křídami v okolí školy, soutěžily ve slalomu s vytvořenou hliníkovou koulí, dotvářely mozaiky z víček. Čtvrťáci sehráli soutěž v hraní dámy na namalovaných šachovnicích. Starší děti vyhledávaly odpovědi na ekologické otázky, věnovaly se poznávacímu testu přírodnin a sledovaly video přibližující přepracování některých druhotných surovin. Ale nejprve se celá škola sešla v tělocvičně k vyhlášení vítězů sběrových soutěží. Pro vlastní vyhodnocení jsme přepočítávali výsledky kolektivů na jednoho žáka. Ve sběru použitých baterií dosáhly třídy velmi rozdílných výsledků. Nejvíce baterií vybrali žáci 7. třídy celkem 335 kusů, což činilo průměr 14,6 baterie na žáka. Druhou byla čtvrtá třída baterií (průměr 14,1). Třetí nejúspěšnější byla osmá třída s celkovým počtem 275 kusů a průměrem na žáka 11,4 kusu. Celkem bylo shromážděno 1514 vybitých baterií, které již převzala na zpracování specializovaná firma a nebudou zatěžovat komunální odpad (tedy v popelnici), ani životní prostředí (vyhozením mimo ni). Ve sběru papíru nás ohromilo dosažené množství, kdy jsme zaplnili celou šatnu 3 tunami papíru! Výkony žáků třídy zaslouží uznání, velkým zklamáním byl výkon devátých tříd, kdy 35 žáků dovezlo jenom 89 kg papíru. Pochvalu naopak zaslouží i mnozí třídní za dovoz sběru ze svých domácností, aby posílili šance svých tříd. Třetím nejlepším kolektivem byla 6. A, která po sebrala 479 kg papíru (15,4 kg na žáka). Druhým nejlepším kolektivem byla 5. A, která shromáždila 574 kg papíru (26,1 kg papíru na žáka). Nejlepším kolektivem byla čtvrtá třída, která dosáhla po obětavém výkonu 714 kg, což činilo celých 35,7 kg na žáka. Za zmínku stojí i nejlepší jednotlivci. Třetím nejvýkonnějším byl Jan Endr ze čtvrté třídy s 253,5 kg papíru, druhé místo obsadil ze stejné třídy Matěj Hubálek s 320 kg papíru. Nejvíc papíru dovezl s vydatnou pomocí svých spolužáků Petr Demeter kg. Pozoruhodného výkonu dosáhla sourozenecká dvojice Jan Endr ze 4. A a Tereza Endrová z 1. A, s kterými maminka dovezla

8 393,5 kg papíru. A toto množství bylo jen o malinko méně než sebraly třídní kolektivy třídy sedmé, osmé a obou devátých dohromady! Velmi dramatický průběh měla soutěž ve sběru víček. Bitvu o první místo svedla čtvrtá a osmá třída, nakonec s úctyhodným počtem víčkem (průměr 484 na žáka) a po mocném finiši zvítězily starší děti. Čtvrťáci shromáždili 8534 kusů, po přepočtu byl průměr 426 víček na osobu. Kdyby víčka mohla vyprávět, dozvěděli bychom se neuvěřitelné příběhy, odkud k nám docestovala. Angažovali se kromě dětí i jejich rodiče a jejich spolupracovníci i známí, jejich rodiny, babičky ze širokého okolí, širší příbuzenstvo - třeba i na lázeňských pobytech. Ti všichni shromažďovali víčka, která se účastnila naší soutěže. Celkem bylo shromážděno neuvěřitelných víček, což činilo 224 víčka na žáka školy. Podrobné výsledky najdete na Soutěž o hliníkovou kouli ukázala, jak se přístup jednotlivých tříd k problému lišil. Kritériem pro výhru v soutěži byla váha. A ta se nejrychleji dosáhla nabalením z alobalu, nikoliv zcelováním víček od jogurtů a z obalů čokolád. Některé třídy se k tomuto postupu uchýlily, ani ty nejtěžší nepřesáhly váhu jednoho kilogramu. Při následných soutěžích se děti vydováděly se slalomem s koulí v areálu školy bez ohledu na to, jak ji stvořily. Proběhla výstavka mozaik vyrobených z víček v rámech 80 cm x 80 cm v učebně výtvarné výchovy. Prohlédly si ji jak školní děti, tak ty z mateřinky, kteří se k naší akci také připojily. V 9. B vytvořili Ekopanáčka a pyramidu, třída 9. A udělala logo Pepsi, osmá třída měla Znak lva, Motýlka vytvořili sedmáci, šesťáci vyrobili Sluníčko s dioptrickou vadou. Ekologický symbol inspiroval páťáky, čtvrťáci vytvořili Kunětickou horu, Tučňáci byli od třeťáků, třída 2. A zvolila Sluníčko. Třída 2. B udělala abecedu, která je umístěna v přízemí na zdi. Kromě všech zmíněných aktivit ještě proběhl sběr vyřazených elektrospotřebičů, kterým se naše škola připojila k soutěži škol Ukliďme si svět!. V organizaci nečekaně velké akce se objevilo pár drobných problémů, které napříště doladíme. A podle ohlasů se zdá být účelné pořádat sběrovou akci s papírem dvakrát do roka. Chtěla bych poděkovat jak třídním učitelům, kteří si ve svých třídách hlídali průběh soutěže, tak i kantorům, kteří se věnovali přípravě celoškolního klání, zvláště tímto děkuji paní učitelce Machtové a panu učiteli Vaškovi. Všem aktivním účastníkům jsme poděkovali za účast a předvedené výkony, oceněné kolektivy získaly pozornosti pořízené z finančního daru pana Dzhuhana. Za nejcennější ale považujeme fakt, že pravidelnost akce tohoto typu by mohla vést ke zautomatizování prospěšných ekologických návyků našich žáků co a jak třídit přímo v domácnostech. A stát se dobrým základem pro pochopení, že všichni můžeme, podle svých možností, udržovat a zlepšovat životní prostředí ve svém okolí, když chceme. Kdyby to každý udělal, všichni výsledek pocítíme! A k tomu nám všem přeji hodně sil! Ing. Alena Janáková Proč to ti křesťané dělají? Drazí bratři a sestry. Před Bohem jsme bratry a sestrami všichni. Jenže s některými si užití takového oslovení nedokážeme ani představit pro odstup vytvořený četnými bolestnými střety za ta léta soužití. To je ale veliká škoda, neboť sourozenecký vztah je tou nejvýmluvnější hodnotou vztahu, kde nechybí pocit sounáležitosti, vzájemné poznání, nestrojenost, přímost, upřímnost, milosrdenství, trpělivost a snaha pomoci. Jako se už stalo tradicí, křesťané i letos, ve čtvrtek 22. května po devatenácté hodině, procházeli průvodem městem a slavili Tělo a Krev Páně. Z kostela kolem náměstí nesli monstranci ke čtyřem vyzdobeným oltářkům a veřejně vyznali víru v přítomnost Pána Ježíše v eucharistii. Modlili se za sebe i za vás. Vyjádřili tím touhu po Boží přízni, vzájemné úctě, lásce a šťastném soužití. Vyprošovali požehnání pro své

9 i Vaše rodiny a také ochranu a pomoc od Boha. Je to zvláštní, co všechno se změnilo za necelé půlstoletí, kdy tato slavnost mívala svůj lesk a kdy stovky věřících lemovaly květy posypané cesty Dašic. Jistě, každá změna má své pro a proti. Když srovnám, jaký důsledek nese ateizace našeho národa, nemůžu nevidět úpadek morálky garantované státem, kde paralyzovaná církev přestala plnit funkci vychovatele a strážce tradice desatera a umění mravně žít. Vymlouváme se, že je to v lidech, že chybějí osobnosti, které by věci zase daly do pořádku. Proč ale chybějí? Předně proto, že bychom je možná sami nesnesli. Osobnost je člověk stálý a pevný, který nemění svévolně stanoviska. Ano, nemění stanovisko, neboť je zakotven v pravdě. Jak bychom se mohli zorientovat podle něčeho, co se zmateně pohybuje sem a tam? Můžu říct: až přijdeš k velkému dubu, jdi doleva. Ale mohu také říct: až spatříte na obzoru laň, dejte se doleva. Jenom blázen by takovou radu vzal. Jenomže právě ti pevně stojící bývají nechtění. Na ně narážíme svými kompromisy s pravdou a skrývanou bezohledností. Překážejí našemu divnému kličkování, a proto se je snažíme dostat do zištné přízně - koupit si je nebo je vtáhnout do řetězců vzájemně výhodných podvodů. Když to nejde jinak, je nutno se jich zbavit. A přes lidi drzé tváře začneme okousávat jejich pozici pomluvami. Nebudeme mít žádné osobnosti, dokud nepodepřeme pravdu, kterou oni chtějí hájit, vlastním životem. Společnost bez osobností je bláto, které se děsí samo sebe a přijme kohokoli, kdo slíbí prosperitu bez námahy a řádu, i když to bude postava bez vlastní vnitřní disciplíny, nepravdivá, ale dostatečně bezohledná, aby si vynutila respekt. Platon to nazval nevyhnutelným přechodem z demokracie přes anarchii do tyranie. Neobjasnil dostatečně ale důvod tohoto rozkladu. Struktury mají příčinu své stability v řádu, jehož autorem je Stabilita sama o sobě. A to nemůže být člověk. Neboť sám se vyvíjí - je v pohybu. Člověk je ona nedokončená proměnná, která do vlastních ideálů a projekcí dokonalé společnosti - člověka znovu a znovu vnáší a promítá svou nedokončenost. Lidský faktor nestačí. K složitějšímu výrobku jeho autor přikládá návod na správné používání. Jakým právem a logikou si dovolujeme vymýšlet cesty k sebedotvoření? Neměli bychom je spíš vyčíst z existence stojící mimo proměnnou? Už to, že zaměstnání je vnímáno jako touha mít peníze, je tragédie. Reklamy vnikající do našeho podvědomí jako semena v půdě, rostou v podobě neskromného všehochtění a činí z nás konzumní společnost. Mít a ne být, je trend této konzumní civilizace. Nedokonalost provází činnost člověka už tím, že tvoří v první řadě pro peníze a ne kvůli nouzi bližního. Nemá v tom srdce - lásku. Nedostatek bližního předně řeší tržní poptávka za kolik a ne co pro tebe mohu udělat, abys mohl být také šťasten. Současná doba je monumentálním výbuchem zájmu o peníze. Poškozuje nás to a ničí ve všech rovinách. Kultura, umění, zdraví, vztahy atd. Každá práce dělaná jen nebo především pro peníze ztrácí ducha lásky a nezištné služby. Lékař, který neléčí lidi, ale jde po penězích, je stejně životu nebezpečný jako automechanik téhož přístupu k práci. Učitel, který jde po penězích, zkazí vaše děti, obchodník, který jde po penězích, vás okrádá. Lidé proslavení množstvím peněz druhými pohrdají a vnímají je pouze jako masu, ze které lze tahat živiny pro sebe. Celkem to chápu, že lidé tohoto ražení nesnáší desatero, neboť páté přikázání nepokradeš je proti jejich překroucené spravedlnosti. Chápu dokonce i to, že se masám okradeným o skutečnou kvalitu života podávají senzace lehkých tiskovin a realityšou TV programů komerčního charakteru jako levná vizuálněemoční náhražka ukradeného štěstí. Konzumenti potom nemají zprostředkovanou hlubší podstatu věci, ba naopak. Tendenčně jsou manipulováni ve prospěch těch, kteří z toho těží - mocných tohoto světa. Takhle oslepen homo sapiens soudí a nejednou nešťastně odsoudí i to, co je svou přirozeností dobro samo v sobě - Boha. Vzniklé předsudky jsou hermetickou konzervací před plným poznáním pravdy o smyslu života a o posledním cíli lidského snažení. Může být, že teď nejste úplně klidní - bylo by to dobré znamení. Posune se pouze ten, kdo nejdříve zpochybní a následně znovu přehodnotí

10 dosavadní pilíře vlastního pohledu na život - svět. Zkus uznat nějaký základní morální řád směřující k opravdovému dobru a snaž se ho dodržovat. Nezapomeň, že dobro v prožitku musí zůstat dobrem i v následku. A také osobní dobro by nemělo poškozovat dobro ostatních. Dobrem v cíli nejednou bývá i to, co vnímáme jako obtíž a bolest (zlo v prožitku), např. chirurgický zákrok. Konej vše tak, aby to přineslo užitek nejenom tobě, ale stejně i druhým. Šťastný mezi nešťastnými nemůže být plně šťasten. Kéž bys v tom našel smysl vlastního života i osobního štěstí. Snažit se stavět společné dílo a nebořit všechno, co není moje. Pokud budeme odmítat tato a podobná východiska, budeme pokračovat v hromadění vin a zla a poneseme po cestách utrpení neblahou tradici našich i světových dějin, tradici uzurpátorů - diktátorů. Mgr. Milan Vrbiak, farář Protikuřácký řetěz 13 Počty Poèty žáků,?ákù, kteøí kteří nezkusili kouøit kouřit Počty Poèty žáků,?ákù, kteří kteøí zkusili kouřit, kouøit, ale dále nekouří nekouøí I. II.A II.B III. IV. V. VI VII. VIII. IX.A IX.B I. II.A II.B III. IV. V. VI VII. VIII. IX.A IX.B Žáci naší školy v úterý 20. května vytvářeli tzv. protikuřácký řetěz. Během první vyučovací hodiny si každý žák ve své třídě (postupně vzadu tak, aby ho ostatní nesledovali) vybral barevný papírek, ze kterého slepil jedno oko papírového řetězu a napojil na řetěz stejné barvy. Co příslušné barvy znamenaly? Žlutá Nezkusil jsem kouřit, modrá Zkusil jsem kouřit, ale nekouřím, červená Kouřím. Žáci se této činnosti zúčastnili za těchto pravidel: 1) Vyjadřuji se pravdivě. 2) Za pravdu se netrestá. Jak dopadl protikuřácký řetěz, vyjadřují následné grafy: Počty Poèty žáků,?ákù, kteří kteøí kouří kouøí 2 0 I. II.A II.B III. IV. V. VI VII. VIII. IX.A IX.B Komentář ke zjištěným výsledkům z Protikuřáckého řetězu spolu s informacemi, jaké aktivity škola v prevenci proti všem sociálně patologickým jevům organizuje, bude v příštích Dašických ozvěnách. Mgr. Jaroslav Lohynský, ředitel školy Městská knihovna v Dašicích bude v červenci uzavřena od pondělí 7. července 2008 do pátku 18. července Před dovolenou si tedy Dovolená v knihovně můžete přijít vypůjčit knihy do 4. července Lenka Havlovcová, knihovnice 10

11 Tradiční rybářské závody O nejlepšího rybáře ZŠ Dašice jsme uspořádali v pátek 16. května Tentokráte se závodů zúčastnilo jen 9 malých rybářů chlapců. Závody se však velice vydařily! Na soukromém rybníku v polích u Dašic, jehož vlastníkem je pan školník Pavel Skala, soutěžili naši malí rybáři ve sportovním rybolovu. Každá chycená ryba byla změřena a zapsána na úlovkový list závodníka. Pak byla ryba vždy vrácena do vody. Délky chycených ryb se po závodě každému závodníkovi sečetly a výsledné součty pak rozhodly o pořadí jednotlivých závodníků. Na prvním místě se umístil Pavel Pataki ze III. třídy. Chytil celkem 5 ryb o celkové délce 213 cm. Druhý skončil Jakub Štěpánek z VIII. třídy, který chytil také 5 ryb se součtem délek 190 cm. Na třetím místě se umístil Filip Vaněk ze III. třídy. Nachytal nejvíce ryb, celkem 9, o součtu 176 cm. Téměř se splnilo mé velké přání, aby o dětských rybářské závody ryba byl kapr o délce 58 cm. Ještě daleko větší ryby měli někteří malí rybáři na prutu, ale nezdolali je. O přestávce bylo pro chlapce nachystáno pohoštění a všichni si pochutnali na výborných čerstvě douzených párcích. Po skončení závodů proběhlo vyhlašování výsledků a pan starosta Bc. Jiří Hora mohl předat putovní pohár nejlepšímu rybáři naší školy. Sluší se poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli na tyto rybářské závody. Byli to majitelé firem v našem městě: pan Dzhuhan, pan Ing. Švéda, pan Škoda, pan PharmDr. Šilar, pan Lapáček, paní Hubálková, paní Sochová, pan Matějka, pan Tang Thai Duy. Přispěl také pan Bc. Jiří Hora, starosta města. Přispěla firma Finish, Český rybářský svaz Pardubice, Město Dašice a pan Jedlička, majitel rybářské prodejny z Holic. Díky nim obdrželi malí rybáři kvalitní ceny a každý bez rozdílu, co kdo ulovil, balíček s drobnými rybářskými potřebami. Děkuji také panu Martinu rybářských závodech Kučerovi z Dašic, každý chytil alespoň jednu rybu. Pouze jeden rybářský závodník měl smůlu, že rybu neulovil, i když jednu zasekl a chvíli zdolával. Pak se mu však vyvlékla a tak získal po závodech alespoň odměnu pro největšího smolaře celých závodů. Největší ulovená který nejenže vede jeden rybářský kroužek na škole, ale o závodech se vždy věnuje malým rybářům, měří úlovky, zapisuje je a dává podklady k vyhodnocení soutěže. A nakonec chci poděkovat panu Pavlu Skalovi, který pro tyto 11

12 závody získává sponzory, obstarává ceny a pohoštění a na svém rybníku technicky zabezpečuje vše pro zdárný průběh závodů. Těšíme se na další rybářské závody! Mgr. Jaroslav Lohynský, ředitel školy Sportovci v Dašicích bilancovali V úterý 20. května proběhla Valná hromada šesti družstev v pravidelných soutěžích je finančně Sportovního klubu Sparta Dašice, na které sportovci hodnotili svou činnost za uplynulé období. starostlivost a péči o žákovský a mládežnický velmi náročné. Na druhou stranu je nutné ocenit Na svém jednání přivítali dva hosty - místostarostu fotbalový dorost. Oddíly cvičení žen si pořídily města Dašice pana Ladislava Racka a ředitele gymnastické míče, stepr a proškolily cvičitelku. dašické Základní školy Mgr. Jaroslava Lohynského. Kondiční cvičení využilo prostředky na doplnění Ve Zprávě o činnosti konstatoval dosavadní prezident klubu Tomáš Kolda, že za uplynulé období a startovné, volejbalistky jen na startovné a roz- posilovacího nářadí, stolní tenisté na síťky, míčky vzrostla aktivní členská základna téměř ve všech hodčí. Způsob rozdělování finančních prostředků sportovních oddílech. Fotbalový oddíl má nyní šest pro jednotlivé oddíly musí být spravedlivější a musí družstev - všechny hrají soutěže v rámci okresu. pokračovat v loni nastoupené cestě. S tím počítá Pozitivní je zejména, že kromě družstev dospělých,,a,,,b a malé kopané jsou činná a aktivní a jistě na to dohlédnou i členové Výkonného výbo- i Plán hospodaření SK Sparta Dašice na rok 2008 i družstva mladších a starších žáků a dorostu. ru, kde jsou opět správně v převaze ženy. Své soutěže hrají i oddíly volejbalu žen a stolní V rámci sportovního klubu aktivně sportuje tenisté. Rozrostly se i dva oddíly cvičení žen, jeden a cvičí téměř sedmina všech obyvatel Dašic. To s prvky aerobiku a druhý s prvky pilates. Vzhledem je skoro neuvěřitelná zpráva. Je to především k prostorovým podmínkám není schopen uspokojit zásluha všech vedoucích oddílů a jednotlivých všechny zájemce ani oddíl kondičního cvičení. sportovních aktivit. Proto ti nejaktivnější byli za Nohejbalisté sice soutěž nehrají, ale trénují. V říjnu svou starostlivost, osobní obětavost a zabezpečení loňského roku vznikl další sportovní oddíl - cvičení činnosti jednotlivých oddílů v rámci jednání odměněni. Za fotbalové žáky Karel Růžička, za dorost rodičů s dětmi, který má v současné době již přes 50 členů. Jedinou smutnější informací pak bylo Radek Šprta a za dospělé Jaroslav Hora. Za cvičení žen Mgr. Lada Morávková a Jarmila Nejedlá, ukončení činnosti nepočetného oddílu bojového umění - capoeira. za volejbal žen Kateřina Hořeňovská, za stolní Sportovci se v žádném případě neuzavírají tenis Radek Hořeňovský a za kondiční cvičení pro sebe. Buď sami nebo ve spolupráci s ostatními zájmovými sdruženími, zejména pak s hasiči, mi převzaly Mirka Rybyšarová, Iveta Dejdarová Pavel Ďurišík. Poděkování za cvičení rodičů s dět- organizují a zabezpečují hromadu akcí pro ostatní a Jana Fenclová. Že se sportovní klub a jednotlivé spoluobčany. Za všechny jmenujme čarodějnice, oddíly rozrůstají, je i zásluha funkcionářského dětský den, soutěže a turnaje při posvícení i jiných aktivu, který nemá bafuňářské manýry, ale snaží příležitostech, a podobně. se pracovat tak, aby jednotlivé oddíly měly pro Důležitým konstatováním ve Zprávě o hospodaření byla skutečnost, že sportovci kromě věnovat své činnosti. V této souvislosti byla oceně- svou činnost nejlepší možné podmínky a mohly se velké podpory města značnou část finančních na dlouholetá práce sekretáře fotbalového oddílu Josefa Kašpara. Sportovci nezapomněli prostředků získali v rámci brigád a od sponzorů. Získané prostředky byly využity pro ani na toho, který celé roky zaštítoval činnost všech oddílů. Nejvíce, pochopitelně, čerpal fotbalový oddíl, pro- sám. Na předcházejícího dlouhole- a táhl káru sportu v Dašicích téměř tože zabezpečení účasti všech tého předsedu a prezidenta klubu 12

13 Bc. Jiřího Horu. Tomu valná hromada udělila titul ČESTNÝ PŘEDSEDA Sportovního klubu Sparta Dašice s plaketou a diplomem. Ředitel základní školy Mgr. Lohynský v diskusi zejména ocenil činnost sportovního klubu vůči školní mládeži a konstatoval, že děti vidí a snaží se napodobovat dospělé. Proto je k nezaplacení osobní příklad všech členů oddílu jako vzor pro možné aktivní a smysluplné využití volného času žáky školy. Nově zvolený prezident Ing. Jan Foldyna poděkoval zastupitelům města Dašice za jejich podporu nejen sportovního klubu, ale sportu a volnočasových aktivit v Dašicích vůbec a řediteli Základní školy za vstřícný, ochotný a seriózní přístup při řešení potřeb sportovního klubu i jednotlivých oddílů. Poděkoval rovněž všem aktivním členům SK a popřál jim, aby se jim činnost ještě více dařila. On osobně i nově zvolený Výkonný výbor pro to udělá maximum. Sportu zdar a jednotlivým dašickým sportovním oddílům zvlášť. Ing. Jan Foldyna Víte, že V hotelu Zlatá štika byly vyhlášeny výsledky 5. ročníku o nejzdařilejší stavby silničního hospodářství Pardubického kraje za rok V kategorii Nejzdařilejší mostní stavba získal 1. místo most v Dašicích. Z denního tisku pro Vás vybrala Lenka Havlovcová Chcete mít povinné ručení se slevou procent? INZERCE hypoteční úvěry úrazové pojištění pojištění podnikatelů kapitálové životní programy penzijní připojištění stavební spoření včetně úvěrů pojištění odpovědnosti za škodu pojištění nemovitostí a domácností povinné ručení havarijní pojištění cestovní pojištění... všechny tyto služby v klidu a pohodlí vašeho domova nebo v naší kanceláři Jiří Halíř, nezávislé finanční poradenství, tel.: , 13

14 Ze dvou devátých tříd na naší škole se rozmísťovacího řízení na střední školy a učiliště zúčastnilo celkem 35 žáků. Jak jejich umístění dopadlo, vyjadřuje následující tabulka: Škola Vycházející žáci Základní školy Počet přijatých žáků z naší školy v I. kole ve II. kole celkem SOŠ stavební, Rybitví SOŠ a SOU, Poděbradská, Pardubice SOU stavební, Černá za Bory SPŠ stavební, Hradec Králové SŠ automobilní, Holice SŠ služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové Soukromá SOŠ Delta, Pardubice SOŠ informatiky a spojů, Kolín EDUCAnet SOŠ, Rybitví SOU technické, Přelouč SŠ zemědělská, Chrudim OA a jazyková škola, Pardubice SŠ technická, Žďár nad Sázavou SŠ umělecko-průmyslová, Ústí nad Orlicí SPŠ potravinářská, Pardubice Gymnázium, Dašická, Pardubice SOU plynárenské Anglické gymnázium SOŠ a VOŠ, Pardubice Integrovaná SŠ technická, Vysoké Mýto Labská hotelová škola, Pardubice OU a praktická škola, Chroustovice Celkem Z nižších tříd vycházejí celkem 3 žáci (jeden žák z 8. třídy a dva žáci ze 7. třídy). Jejich umístění je také zpracováno do tabulky. Škola Počet přijatých žáků z naší školy v I. kole ve II. kole celkem OU a praktická škola, Chroustovice SOU stavební, Černá za Bory Z 38 vycházejících žáků začne v příštím školním roce 20 žáků studovat čtyřletý studijní obor, 16 žáků zvolilo tříletý učební obor a 2 žáci zvolili čtyřletý učební obor. Vysvětlení zkratek: SOŠ střední odborná škola, SOU střední odborné učiliště, SPŠ střední průmyslová škola, SŠ střední škola, OA obchodní akademie, OU odborné učiliště Přeji našim absolventům co největší úspěchy ve středním školství! 14 Mgr. Jaroslav Lohynský, ředitel ZŠ Dašice

15 Z dašických červnových výročí 65 let 1. června 1943 byl založen lehkoatletický oddíl SK Sparta Dašice. Jeho vznik vyplynul v letech okupace z toho, že činnost tělovýchovné jednoty Sokol byla okupanty zlikvidována a v celém okupovaném státě se projevila snaha tělovýchovnou a sportovní činnost provozovat pod stávajícími nebo nově vznikajícími sportovními kluby. I v Dašicích se tak stalo. Po vzájemné domluvě se sešlo čtrnáct zakládajících členů, kteří byli ochotni spolupracovat na vybudování nového oddílu. Jednáním s výborem Sparty a současně trenérem byl zvolen René Bernard, náčelníkem oddílu Oldřich Rychlík, jednatelem Zdeněk Tužil a o dokumentaci a propagaci se staral Ota Hájek. Začátky oddílu byly komplikované, hlavně z finančních důvodů. Mateřský klub poskytl jen malou částku na nákup základních potřeb (disků, oštěpů, koulí), ostatní sportovní vybavení si museli členové oddílu opatřovat z vlastních prostředků a hlavně vlastní prací na úpravách hřiště. A tak již 10. června 1943 po odsouhlasení mateřským oddílem byly slavnostním výkopem zahájeny práce související s provozováním lehkoatletické činnosti. Byly vybudovány potřebné běžecké dráhy, doskočiště a vržiště, byla provedena úprava rozběhové plochy včetně vyškvárování drah a návozu písku do doskočiště. Jan Horský s použitím textu Zdeňka Tužila Na fotografii z roku 1943 stojí v přední řadě zleva: Mirek Kristl, Jindřich Štekl, Míla Bernard, Jar. Novotný, Milan Pecháček a Josef Chmelík, v zadní řadě zleva: Oldřich Rychlík, Miroslav Pikman, František Olexa, René Bernard, Ivo Procházka, Zdeněk Tužil a Slávek Ratman. Minulá doplňovačka (tentokráte na cizí slova) V tajence se skrývalo jméno a příjmení bývalého továrníka z Dašic, který v roce 1899 založil v Dašicích továrnu na reklamní stuhy S A L O M O N Č A M P E R L Í K E B A V A R I A D A I M E I R R P I S A N T V Č R CH E B P N O E T T T C D E E A E R T R R O N A I U U E L L L S A Y E L T M R R A A O S E I A I A C E U V E E M I N T T A 15 Jaroslav Lohynský

16 DoPLňovAČkA V tajence se skrývá jméno a příjmení posledního kapelníka dechové hudby v Dašicích. Narodil se v roce 1917 a byl výborným hráčem na křídlovku a trumpetu Ti, kteří se narodili v jednom městě. 2 Lidový název peněz. 3 Poháněl dříve lokomotivu. 4 Zkáza. 5 Činí ho člověk při chůzi. 6 Přichází po blesku. 7 Po tomto dni následuje 8 Když někdo.., tak je zloděj. 9 Když se nám přihodí něco zlého, přepadá nás. 10 Opak slova JEMNÝ. 11 Stroj, který např. zaráží kůly do země. 12 Je dole na konci obličeje. Přeji příjemnou chvilku při luštění! Jaroslav Lohynský SPoLeČenSká rubrika narodili se května Lukáš Mergl opustili nás dubna Ladislav Šplíchal 13. května Václav Bořek v červnu slaví narozeniny 18. června René Bečička Dašice 14. června Anežka Floriánová Zminný 18. června Drahomíra Horová Dašice 20. června Josef Brunovský Dašice 20. června Danuše Jirmanová Dašice 24. června Ján Horváth Dašice 28. června Eva Trojková Dašice Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, osobní pohody a radosti ze života! Dašické ozvěny, měsíčník vydávaný pod evidenčním číslem MK ČR E-12579, vydává: Město Dašice, Komenského 25, Dašice v Č., IČO , šéfredaktorka: Lenka Havlovcová, redakční rada: Ing. J. Foldyna, Ing. J. Horský, Ing. A. Janáková, Mgr. J. Lohynský, foto: J. Horský, P. Pluskal, J. Vondrouš, P. Walterová, archiv, grafika: Jaroslav Pátek, tisk: Pardubická tiskárna Silueta, s.r.o., 1 vydání číslo: 06/2008, vychází: v Dašicích , ceník inzerce: 1 strana: 320 Kč, 1/2 strany: 160 Kč, 1/4 strany: 80 Kč, příjem objednávek inzerce a příspěvků: Městská knihovna v Dašicích, Sadová 440, tel.: , nebo podatelna Městského úřadu Dašice, tel.: , fax: , cena výtisku: 5 Kč.

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Podpora dětí a mládeže 187 600 Kč 51 000 Kč Cílem projektu je podpořit celoroční fungování Klubu národní házené Spoje Praha, konkrétně její dětské a mládežnické

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 30. srpna 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Grešlovém Mýtě

o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 30. srpna 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Grešlovém Mýtě Zápis o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 30. srpna 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Grešlovém Mýtě Starosta zahájil 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis L.B. 14.12.2016 24.12.2016 Strana 1(celkem8) Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 14.12.2016 na Obecním úřadě ve Třebovli Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni dle prezenční listiny příloha č. 2 Zasedání zastupitelstva obce Tuřany

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka Zápis 29. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného v pondělí 26. listopadu 2015 v 7:30 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: Přítomna:

Více

Zápis z 21 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne v hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 21 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne v hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 21 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 20. 6. 2016 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod.

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince 2016 16:30 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Karel Adámek, Vladimír Vališ (na zasedání

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 04. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města:

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města: U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června 2005 Zastupitelstvo města: 669. volí návrhovou komisi pro toto zasedání ve složení: předseda: Ing. Jozef Pikla členové:

Více

ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin

ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin pozn. zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září 2015 08/2015/ZM I. ZM bere na vědomí: 08.2015/41ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1036/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 63. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února /2015/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února /2015/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února 2015 2/2015/RM I. RM bere na vědomí: 02.2015/3RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 6/2015 ze dne

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 6/2015 ze dne Zápis z veřejného zasedání OZ č. 6/2015 ze dne 24. 6. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Michaela Matoušková, Miloš Švejk, Mgr. Josef Tuček, Iva Blažková, Kateřina Teplá, Hana Popková, Ing. Marta

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič.

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič. ZÁPIS č.2/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřadu-chlumčany čp. 154 PSČ43903 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ č.j.: 1/2014/JU Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne 19. 6. 2014 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ přítomni : Němec František, Fridrichová Ludmila, Malošíková Jana,

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. června 2016 č. 183/2016 u p r a v e n á v e r z e rozpočtové opatření č. 2/2016/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod.

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod. Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod. 7. Prodej 3/8 pozemků parc.č. 2048, 2050, 2051, 2049, 2052/3, 2052/2, 2052/4, 2052/5

Více

USNESENÍ 21. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE

USNESENÍ 21. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE USNESENÍ 21. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 25.5.2015 Usnesení 270/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rumpold T s.r.o. (p. Cícha, Mgr.

Více

USNESENÍ č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4 Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 1 Obsah I. Organizační část... 3 I.1 Základní údaje o klubu... 3 I.2 Organizační struktura klubu... 4 I.3 Činnost v roce 2015... 6 I.3.1 Obecně k činnosti klubu...

Více

Zápis č. 13/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne 12. 12. 2012 Přítomni: Na začátku jednání 12 členů zastupitelstva, omluveni Bc. Jiří Hora a Ladislav Racek. Zasedání zahájil předsedající starosta Mgr.

Více

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE Zápis z 3. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 7, (dále jen VVV ZMČ P7) konaného dne 2. 3. 2016 od 17.00 do 19.15 hod. v ZŠ TGM, Ortenovo náměstí, Praha 7 Seznam členů výboru: David Večeřa

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov Článek I. Základní ustanovení 1. HC Lední medvědi, zapsaný spolek je dobrovolným nezávislým zájmovým sdružením fyzických a právnických osob, provozujících

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 30. srpna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program Zahájení Navržení

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 17.12.2012 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Zápis ze 6 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 3. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis ze 6 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 3. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis ze 6 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 3. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková, Renata Štefková, Ing. Josef

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3. 2013 (usnesení č. 122/12 139/12) 122/12 Zastupitelstvo městského

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více