DAŠICKÉ OZVĚNY červen kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŠICKÉ OZVĚNY červen 200 5 kč"

Transkript

1 DAŠICKÉ OZVĚNY červen kč

2 Rada projednala a souhlasí se zněním nájemní smlouvy p. Rejdy na pronájem jedné místnosti v budově č. 9 o výměře 84 m 2 v bývalých kasárnách v Dašicích. Pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. Rada projednala nabídku na zpracování kompletní žádosti o dotaci z Evropské unie pro projekt Zateplení školy ve městě Dašice a pověřuje místostarostu podepsáním mandátní smlouvy. Rada projednala a bere na vědomí zprávu č. 105 finančního odboru Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města Dašice za rok Rada projednala žádost obce Kostěnice o odkoupení pozemku p. č. 632 (ostatní komunikace) o výměře 1348 m 2 a p. č. 633 (silnice) o výměře 207 m 2, vše v k. ú. Kostěnice, které jsou v majetku města Dašice. Rada posoudila nabídky na provedení opravy chodníku do školní jídelny a vybrala firmu Mgr. Rulík Luděk. Pověřuje místostarostu jednáním o snížení ceny do 200 tis. Kč a následně podpisem smlouvy o dílo. Rada posoudila nabídky na provedení opravy střechy městského domu Štenclova čp. 307 a vybrala firmu Roman Kvapil stavitelství s. r. o. Pověřuje místostarostu podpisem smlouvy o dílo. Rada doporučuje zastupitelstvu ustavit Osadní výbor Pod Dubem dle zákona o obcích Rada souhlasí se smlouvou o dílo s Ivanem Morávkem na oplocení sportovního areálu. Rada bere na vědomí znění dopisu z MV ČR kabinet ministra vnitra, č. j ze dne a pověřuje místostarostu, aby ve spolupráci s městskou policii provedl místní šetření. Rada projednala nabídky na zpracování energetického auditu a projektové dokumentace ke schvalovacímu řízení na budovy Základní školy v Dašicích, mateřské školy v Dašicích a tělocvičny se spojovací chodbou u Základní školy a vybrala Foto na titulní stránce Jan Horský z jednání rady MěStA DAšIce 2 nabídku Ing. Zdeňka Vašáka, Ohrazenická 169, Pardubice, IČ , DIČ: CZ , a doporučuje zastupitelstvu ke schválení. Rada projednala a bere na vědomí žádost Družstva SOBESTAV Pardubice o odprodej budov č. 1 a č. 2 v bývalých kasárnách a ukládá místostarostovi zařadit žádost k materiálům pro poptávkové řízení. Rada projednala žádost Pozemkového fondu o sdělení, zda parcela č. 2206/4 v k. ú. Dašice je zastavěna veřejně prospěšnou stavbou, a pověřuje starostu sepsat sdělení, že na této parcele se nachází místní komunikace U Kasáren a že budeme žádat o bezúplatný převod výše uvedené parcely na město Dašice. Rada projednala smlouvu o převodu cyklostezky Dašice Kostěnice a doporučuje zastupitelstvu k odsouhlasení. Rada projednala výsledky veřejnosprávní kontroly v Základní škole a Mateřské škole a ukládá statutárním zástupcům provést nápravná opatření, která jsou uvedena v protokolech o provedení veřejnosprávní kontroly. Rada posoudila nabídky na provedení hydrogeologického průzkumu (studna) v lokalitě areál Sportovní klub Sparta Dašice a vybrala firmu Vodní zdroje vrtné práce, s. r. o. Chrudim IČO: Pověřuje místostarostu přípravou smlouvy o dílo. Rada projednala a odsouhlasila přidělení příspěvku města Dašice na obnovu památky v Dašicích čp. 138, tvrz, ve výši 127 tis. Kč. Rada projednala nájemní smlouvy paní Veigertové na místnosti č. 22 a 23, paní Pištorové na místnosti č. 17 a 18, firmy Eurotopo Pce na místnosti č. 14 a 16, a firmy SITA CZ na místnosti č. 25 a 29 a na budovu č. 23, vše v areálu bývalých kasáren, a pověřuje starostu jejich podpisem. Rada projednala žádosti o pronájem haly č. 15 a ukládá tajemníkovi vyvěšení záměru pronájmu.

3 Rada projednala znění kupní smlouvy G - TRADING Chrudim s. r. o. a bere na vědomí skutečnosti, které nastaly pří zpracování V. změny územního plánu města Dašice a prodlužuje termín zahájení stavby do Rada projednala a souhlasí s úpravou rozpočtu 1.) přesun platby za oplocení fotbalového hřiště v částce ,- Kč z paragrafu 3613 položka 5169 na paragraf 3412 položka 6121, 2.) přesun platby na příspěvek čp. 138, tvrz, v částce ,- Kč z paragrafu 3322 položka 5171 na paragraf 3322 položka Po dohodě s Ing. Arch. Krejčíkem se ke stávající Smlouvě o dílo ze dne dopl- ní dodatek, který bude nán na příští schůzi projed- rady. ze zasedání zastupitelstva MěStA DAšIce Zastupitelstvo schvaluje zpracování energetického auditu a projektové dokumentace ke schvalovacímu řízení na budovy Základní školy v Dašicích, Mateřské školy v Dašicích a tělocvičny se spojovací chodbou u Základní školy. Zastupitelstvo bere na vědomí usnesení rady města R100/10/2008 a souhlasí s výběrem nabídky od Ing. Zdeňka Vašáka, Ohrazenická 169, Pardubice, IČ , DIČ: CZ a pověřuje starostu města Dašice podpisem smlouvy. Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh Obecně závazné vyhlášky města Dašice č. 3/2008 o zrušení městské policie. Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 633 o výměře 207 m 2 v k. ú. Kostěnice, který byl geometrickým plánem č /2007 rozdělen na parcely p. č. 633 o výměře 98 m 2 a p. č. 660/4 o výměře 108 m 2, obci Kostěnice a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Cena za m 2 pozemku byla stanovena odborným odhadem Ing. Miroslava Dostála ve výši ,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 632 o výměře 1348 m 2 v k. ú. Kostěnice a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Cena za m 2 pozemku byla sta- novena odborným odhadem Ing. Miroslava Dostála ve výši ,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemků z majetku Pozemkového fondu ČR p. č. 2353/1 (149 m 2 ), p. č. 2353/2 (25 m 2 ) a p. č (109 m 2 ) a p. č. 2206/4 (1414 m 2 ) do majetku města Dašice a pověřuje starostu města Dašice podpisem smlouvy. Zastupitelstvo schvaluje znění smlouvy o převodu části cyklostezky Kostěnice Dašice nacházející se na katastrálním území města Dašice ve finanční hodnotě ,50 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Zastupitelstvo schvaluje měsíční odměnu neuvolněného člena zastupitelstva pro období od 1. června 2008 ve výši 500,- Kč Zastupitelstvo jmenuje nové složení Osadního výboru v místní části Zminný: Vladimír Rédl - předseda, Zdena Adámková - člen, Pavla Kapešová - člen. Zastupitelstvo jmenuje nové složení Osadního výboru v místní části Pod Dubem: Radim Sobotka - předseda, David Pilař - člen, Jan Hlavsa - člen. Zastupitelstvo schvaluje plán práce Finančního výboru zastupitelstva města Dašice na rok Bc. Jiří Hora, starosta PozvánkA 3 Místní organizace ČZS v Dašicích pořádá v sobotu 21. června 2008 zájezd do Zoologické a Botanické zahrady v Praze. Cena zájezdu je 160 Kč pro dospělého účastníka a 70 Kč za dítě. Odjezd bude z náměstí v Dašicích v 7 hodin ráno. Zájemci hlaste se v papírnictví u paní Sochové. Srdečně Vás zvou pořadatelé

4 ČAroDějnIce v DAšIcích 30. DubnA 200 očima FotogrAFŮ P. Pluskala, j. vondrouše a P. Walterové V Dašických ozvěnách vidíte jen malou ukázku toho, co pro Vás výše jmenovaní nafotili. Celý průběh velmi úspěšné akce, za kterou je důležité poděkovat organizátorům, mezi které patří především dašičtí sportovci, zejména jejich ženská část pod vedením Mgr. Lady Morávkové, hasiči a město Dašice, je uveřejněn na: cz/albumdasice. Redakční rada

5

6 Letošní let se povedl, přistání proběhlo hladce 31. duben letošního roku provázelo příjemně slunečné počasí. V pět hodin odpoledne se na místním fotbalovém hřišti začaly objevovat postavy v neobvyklých hábitech s roztodivnými účesy, některé byly doprovázeny drobnou havětí typu pavouka, hada či kočky. Pár tváří už dašičtí občané znali z minulých let a spousta dalších byla pro diváky nová to lákání a vábení nás čarodějnic s dlouhou tradicí podlehly další kolegyně (doufáme, že jim elán a nadšení vydrží i pro další roky). Poté, co nám přítomný starosta zařídil azyl v kabinách místních sportovců, jsme během chvíle připravily soutěže pro děti a musíme s potěšením konstatovat, že zájem o soutěže byl opravdu velký. Děti plnily úkoly nejen na hřišti, ale i během průvodu. V Dašicích se objevilo i pár talentovaných malířů a malířek, kteří věnovali své dílo na téma Čarodějnice do výstavy, a většina z nich sklidila úspěch ve formě sladké odměny. Bublifuky, které dostávaly děti u vstupu, byly hned zapojeny do akce a vytvářely pohádkově nadýchanou náladu. Při čtení rozsudku nad nebohou Beatou Sůvovou nás trochu zradila technika, ale díky zvučnému hlasu soudce jsme se nakonec dozvěděli, proč ona krasavice skončila na hranici. Již se začalo stmívat, když se hřištěm rozezněla čarodějnická famfára písnička Saxana. Malé i větší čarodějnice se shlukly v očekávání vyhlášení letošní panovnice v čarodějném kruhu, ze kterého vítězně vyšla tato tři jména: I. MISS čarodějnice Anička Půlpánová II. MISS čarodějnice Lucinka Dvořáková III. MISS čarodějnice Adélka Čermáková Všem výherkyním gratulujeme a doufáme, že na nás uvalí po dobu své vlády samá dobrá kouzla a čáry. Kromě malých čarodějnic sklidili úspěch i další účinkující - šermíři a polykači ohně a hlavně dvě tanečnice, které nám předvedly lehkost tance motýlů a čarovnou hru s ohněm. To už se celý večer chýlil ke konci, který završil za úplné tmy tradiční ohňostroj. A tak pomalu končí 31. duben 2008 v Dašicích. Na tom, že odpoledne a večer proběhly úspěšně, mají zásluhu představitelé obce, členové místní jednotky dobrovolných hasičů, tváře, které se schovaly do kostýmů soudce, bubeníka, kata a mnicha (děkuji, že je na vás, hoši, spoleh), a také my - čarodějnice. Na závěr bych ráda pochválila rodiče, neboť dětí, které byly letos převlečené do čarodějnických oděvů, výrazně proti loňsku přibylo. Snad i zásluhou paní učitelek místní MŠ a ZŠ, které pro malé děti uspořádaly čarodějnické dopoledne. Tak zase za rok! Lada Morávková

7 Poprvé se v dašické škole pořádala celoškolní aktivita cílená na ochranu životního prostředí, přírodních zdrojů a u příležitosti oslav Dne Země. Přesunuli jsme faktickou oslavu z organizačních důvodů z 22. dubna na pátek 9. května. A byl to povedený den. Ve škole probíhaly soutěže mezi třídami ve sběru papíru, ve sběru baterií, víček z PET lahví a v tvorbě hliníkové koule. Kromě vyhlášení výsledků a ohodnocení vítězných kolektivů Ekologický den ve škole 7 se věnovali žáci prvního i druhého stupně vlastním aktivitám. Menší děti vytvářely malby křídami v okolí školy, soutěžily ve slalomu s vytvořenou hliníkovou koulí, dotvářely mozaiky z víček. Čtvrťáci sehráli soutěž v hraní dámy na namalovaných šachovnicích. Starší děti vyhledávaly odpovědi na ekologické otázky, věnovaly se poznávacímu testu přírodnin a sledovaly video přibližující přepracování některých druhotných surovin. Ale nejprve se celá škola sešla v tělocvičně k vyhlášení vítězů sběrových soutěží. Pro vlastní vyhodnocení jsme přepočítávali výsledky kolektivů na jednoho žáka. Ve sběru použitých baterií dosáhly třídy velmi rozdílných výsledků. Nejvíce baterií vybrali žáci 7. třídy celkem 335 kusů, což činilo průměr 14,6 baterie na žáka. Druhou byla čtvrtá třída baterií (průměr 14,1). Třetí nejúspěšnější byla osmá třída s celkovým počtem 275 kusů a průměrem na žáka 11,4 kusu. Celkem bylo shromážděno 1514 vybitých baterií, které již převzala na zpracování specializovaná firma a nebudou zatěžovat komunální odpad (tedy v popelnici), ani životní prostředí (vyhozením mimo ni). Ve sběru papíru nás ohromilo dosažené množství, kdy jsme zaplnili celou šatnu 3 tunami papíru! Výkony žáků třídy zaslouží uznání, velkým zklamáním byl výkon devátých tříd, kdy 35 žáků dovezlo jenom 89 kg papíru. Pochvalu naopak zaslouží i mnozí třídní za dovoz sběru ze svých domácností, aby posílili šance svých tříd. Třetím nejlepším kolektivem byla 6. A, která po sebrala 479 kg papíru (15,4 kg na žáka). Druhým nejlepším kolektivem byla 5. A, která shromáždila 574 kg papíru (26,1 kg papíru na žáka). Nejlepším kolektivem byla čtvrtá třída, která dosáhla po obětavém výkonu 714 kg, což činilo celých 35,7 kg na žáka. Za zmínku stojí i nejlepší jednotlivci. Třetím nejvýkonnějším byl Jan Endr ze čtvrté třídy s 253,5 kg papíru, druhé místo obsadil ze stejné třídy Matěj Hubálek s 320 kg papíru. Nejvíc papíru dovezl s vydatnou pomocí svých spolužáků Petr Demeter kg. Pozoruhodného výkonu dosáhla sourozenecká dvojice Jan Endr ze 4. A a Tereza Endrová z 1. A, s kterými maminka dovezla

8 393,5 kg papíru. A toto množství bylo jen o malinko méně než sebraly třídní kolektivy třídy sedmé, osmé a obou devátých dohromady! Velmi dramatický průběh měla soutěž ve sběru víček. Bitvu o první místo svedla čtvrtá a osmá třída, nakonec s úctyhodným počtem víčkem (průměr 484 na žáka) a po mocném finiši zvítězily starší děti. Čtvrťáci shromáždili 8534 kusů, po přepočtu byl průměr 426 víček na osobu. Kdyby víčka mohla vyprávět, dozvěděli bychom se neuvěřitelné příběhy, odkud k nám docestovala. Angažovali se kromě dětí i jejich rodiče a jejich spolupracovníci i známí, jejich rodiny, babičky ze širokého okolí, širší příbuzenstvo - třeba i na lázeňských pobytech. Ti všichni shromažďovali víčka, která se účastnila naší soutěže. Celkem bylo shromážděno neuvěřitelných víček, což činilo 224 víčka na žáka školy. Podrobné výsledky najdete na Soutěž o hliníkovou kouli ukázala, jak se přístup jednotlivých tříd k problému lišil. Kritériem pro výhru v soutěži byla váha. A ta se nejrychleji dosáhla nabalením z alobalu, nikoliv zcelováním víček od jogurtů a z obalů čokolád. Některé třídy se k tomuto postupu uchýlily, ani ty nejtěžší nepřesáhly váhu jednoho kilogramu. Při následných soutěžích se děti vydováděly se slalomem s koulí v areálu školy bez ohledu na to, jak ji stvořily. Proběhla výstavka mozaik vyrobených z víček v rámech 80 cm x 80 cm v učebně výtvarné výchovy. Prohlédly si ji jak školní děti, tak ty z mateřinky, kteří se k naší akci také připojily. V 9. B vytvořili Ekopanáčka a pyramidu, třída 9. A udělala logo Pepsi, osmá třída měla Znak lva, Motýlka vytvořili sedmáci, šesťáci vyrobili Sluníčko s dioptrickou vadou. Ekologický symbol inspiroval páťáky, čtvrťáci vytvořili Kunětickou horu, Tučňáci byli od třeťáků, třída 2. A zvolila Sluníčko. Třída 2. B udělala abecedu, která je umístěna v přízemí na zdi. Kromě všech zmíněných aktivit ještě proběhl sběr vyřazených elektrospotřebičů, kterým se naše škola připojila k soutěži škol Ukliďme si svět!. V organizaci nečekaně velké akce se objevilo pár drobných problémů, které napříště doladíme. A podle ohlasů se zdá být účelné pořádat sběrovou akci s papírem dvakrát do roka. Chtěla bych poděkovat jak třídním učitelům, kteří si ve svých třídách hlídali průběh soutěže, tak i kantorům, kteří se věnovali přípravě celoškolního klání, zvláště tímto děkuji paní učitelce Machtové a panu učiteli Vaškovi. Všem aktivním účastníkům jsme poděkovali za účast a předvedené výkony, oceněné kolektivy získaly pozornosti pořízené z finančního daru pana Dzhuhana. Za nejcennější ale považujeme fakt, že pravidelnost akce tohoto typu by mohla vést ke zautomatizování prospěšných ekologických návyků našich žáků co a jak třídit přímo v domácnostech. A stát se dobrým základem pro pochopení, že všichni můžeme, podle svých možností, udržovat a zlepšovat životní prostředí ve svém okolí, když chceme. Kdyby to každý udělal, všichni výsledek pocítíme! A k tomu nám všem přeji hodně sil! Ing. Alena Janáková Proč to ti křesťané dělají? Drazí bratři a sestry. Před Bohem jsme bratry a sestrami všichni. Jenže s některými si užití takového oslovení nedokážeme ani představit pro odstup vytvořený četnými bolestnými střety za ta léta soužití. To je ale veliká škoda, neboť sourozenecký vztah je tou nejvýmluvnější hodnotou vztahu, kde nechybí pocit sounáležitosti, vzájemné poznání, nestrojenost, přímost, upřímnost, milosrdenství, trpělivost a snaha pomoci. Jako se už stalo tradicí, křesťané i letos, ve čtvrtek 22. května po devatenácté hodině, procházeli průvodem městem a slavili Tělo a Krev Páně. Z kostela kolem náměstí nesli monstranci ke čtyřem vyzdobeným oltářkům a veřejně vyznali víru v přítomnost Pána Ježíše v eucharistii. Modlili se za sebe i za vás. Vyjádřili tím touhu po Boží přízni, vzájemné úctě, lásce a šťastném soužití. Vyprošovali požehnání pro své

9 i Vaše rodiny a také ochranu a pomoc od Boha. Je to zvláštní, co všechno se změnilo za necelé půlstoletí, kdy tato slavnost mívala svůj lesk a kdy stovky věřících lemovaly květy posypané cesty Dašic. Jistě, každá změna má své pro a proti. Když srovnám, jaký důsledek nese ateizace našeho národa, nemůžu nevidět úpadek morálky garantované státem, kde paralyzovaná církev přestala plnit funkci vychovatele a strážce tradice desatera a umění mravně žít. Vymlouváme se, že je to v lidech, že chybějí osobnosti, které by věci zase daly do pořádku. Proč ale chybějí? Předně proto, že bychom je možná sami nesnesli. Osobnost je člověk stálý a pevný, který nemění svévolně stanoviska. Ano, nemění stanovisko, neboť je zakotven v pravdě. Jak bychom se mohli zorientovat podle něčeho, co se zmateně pohybuje sem a tam? Můžu říct: až přijdeš k velkému dubu, jdi doleva. Ale mohu také říct: až spatříte na obzoru laň, dejte se doleva. Jenom blázen by takovou radu vzal. Jenomže právě ti pevně stojící bývají nechtění. Na ně narážíme svými kompromisy s pravdou a skrývanou bezohledností. Překážejí našemu divnému kličkování, a proto se je snažíme dostat do zištné přízně - koupit si je nebo je vtáhnout do řetězců vzájemně výhodných podvodů. Když to nejde jinak, je nutno se jich zbavit. A přes lidi drzé tváře začneme okousávat jejich pozici pomluvami. Nebudeme mít žádné osobnosti, dokud nepodepřeme pravdu, kterou oni chtějí hájit, vlastním životem. Společnost bez osobností je bláto, které se děsí samo sebe a přijme kohokoli, kdo slíbí prosperitu bez námahy a řádu, i když to bude postava bez vlastní vnitřní disciplíny, nepravdivá, ale dostatečně bezohledná, aby si vynutila respekt. Platon to nazval nevyhnutelným přechodem z demokracie přes anarchii do tyranie. Neobjasnil dostatečně ale důvod tohoto rozkladu. Struktury mají příčinu své stability v řádu, jehož autorem je Stabilita sama o sobě. A to nemůže být člověk. Neboť sám se vyvíjí - je v pohybu. Člověk je ona nedokončená proměnná, která do vlastních ideálů a projekcí dokonalé společnosti - člověka znovu a znovu vnáší a promítá svou nedokončenost. Lidský faktor nestačí. K složitějšímu výrobku jeho autor přikládá návod na správné používání. Jakým právem a logikou si dovolujeme vymýšlet cesty k sebedotvoření? Neměli bychom je spíš vyčíst z existence stojící mimo proměnnou? Už to, že zaměstnání je vnímáno jako touha mít peníze, je tragédie. Reklamy vnikající do našeho podvědomí jako semena v půdě, rostou v podobě neskromného všehochtění a činí z nás konzumní společnost. Mít a ne být, je trend této konzumní civilizace. Nedokonalost provází činnost člověka už tím, že tvoří v první řadě pro peníze a ne kvůli nouzi bližního. Nemá v tom srdce - lásku. Nedostatek bližního předně řeší tržní poptávka za kolik a ne co pro tebe mohu udělat, abys mohl být také šťasten. Současná doba je monumentálním výbuchem zájmu o peníze. Poškozuje nás to a ničí ve všech rovinách. Kultura, umění, zdraví, vztahy atd. Každá práce dělaná jen nebo především pro peníze ztrácí ducha lásky a nezištné služby. Lékař, který neléčí lidi, ale jde po penězích, je stejně životu nebezpečný jako automechanik téhož přístupu k práci. Učitel, který jde po penězích, zkazí vaše děti, obchodník, který jde po penězích, vás okrádá. Lidé proslavení množstvím peněz druhými pohrdají a vnímají je pouze jako masu, ze které lze tahat živiny pro sebe. Celkem to chápu, že lidé tohoto ražení nesnáší desatero, neboť páté přikázání nepokradeš je proti jejich překroucené spravedlnosti. Chápu dokonce i to, že se masám okradeným o skutečnou kvalitu života podávají senzace lehkých tiskovin a realityšou TV programů komerčního charakteru jako levná vizuálněemoční náhražka ukradeného štěstí. Konzumenti potom nemají zprostředkovanou hlubší podstatu věci, ba naopak. Tendenčně jsou manipulováni ve prospěch těch, kteří z toho těží - mocných tohoto světa. Takhle oslepen homo sapiens soudí a nejednou nešťastně odsoudí i to, co je svou přirozeností dobro samo v sobě - Boha. Vzniklé předsudky jsou hermetickou konzervací před plným poznáním pravdy o smyslu života a o posledním cíli lidského snažení. Může být, že teď nejste úplně klidní - bylo by to dobré znamení. Posune se pouze ten, kdo nejdříve zpochybní a následně znovu přehodnotí

10 dosavadní pilíře vlastního pohledu na život - svět. Zkus uznat nějaký základní morální řád směřující k opravdovému dobru a snaž se ho dodržovat. Nezapomeň, že dobro v prožitku musí zůstat dobrem i v následku. A také osobní dobro by nemělo poškozovat dobro ostatních. Dobrem v cíli nejednou bývá i to, co vnímáme jako obtíž a bolest (zlo v prožitku), např. chirurgický zákrok. Konej vše tak, aby to přineslo užitek nejenom tobě, ale stejně i druhým. Šťastný mezi nešťastnými nemůže být plně šťasten. Kéž bys v tom našel smysl vlastního života i osobního štěstí. Snažit se stavět společné dílo a nebořit všechno, co není moje. Pokud budeme odmítat tato a podobná východiska, budeme pokračovat v hromadění vin a zla a poneseme po cestách utrpení neblahou tradici našich i světových dějin, tradici uzurpátorů - diktátorů. Mgr. Milan Vrbiak, farář Protikuřácký řetěz 13 Počty Poèty žáků,?ákù, kteøí kteří nezkusili kouøit kouřit Počty Poèty žáků,?ákù, kteří kteøí zkusili kouřit, kouøit, ale dále nekouří nekouøí I. II.A II.B III. IV. V. VI VII. VIII. IX.A IX.B I. II.A II.B III. IV. V. VI VII. VIII. IX.A IX.B Žáci naší školy v úterý 20. května vytvářeli tzv. protikuřácký řetěz. Během první vyučovací hodiny si každý žák ve své třídě (postupně vzadu tak, aby ho ostatní nesledovali) vybral barevný papírek, ze kterého slepil jedno oko papírového řetězu a napojil na řetěz stejné barvy. Co příslušné barvy znamenaly? Žlutá Nezkusil jsem kouřit, modrá Zkusil jsem kouřit, ale nekouřím, červená Kouřím. Žáci se této činnosti zúčastnili za těchto pravidel: 1) Vyjadřuji se pravdivě. 2) Za pravdu se netrestá. Jak dopadl protikuřácký řetěz, vyjadřují následné grafy: Počty Poèty žáků,?ákù, kteří kteøí kouří kouøí 2 0 I. II.A II.B III. IV. V. VI VII. VIII. IX.A IX.B Komentář ke zjištěným výsledkům z Protikuřáckého řetězu spolu s informacemi, jaké aktivity škola v prevenci proti všem sociálně patologickým jevům organizuje, bude v příštích Dašických ozvěnách. Mgr. Jaroslav Lohynský, ředitel školy Městská knihovna v Dašicích bude v červenci uzavřena od pondělí 7. července 2008 do pátku 18. července Před dovolenou si tedy Dovolená v knihovně můžete přijít vypůjčit knihy do 4. července Lenka Havlovcová, knihovnice 10

11 Tradiční rybářské závody O nejlepšího rybáře ZŠ Dašice jsme uspořádali v pátek 16. května Tentokráte se závodů zúčastnilo jen 9 malých rybářů chlapců. Závody se však velice vydařily! Na soukromém rybníku v polích u Dašic, jehož vlastníkem je pan školník Pavel Skala, soutěžili naši malí rybáři ve sportovním rybolovu. Každá chycená ryba byla změřena a zapsána na úlovkový list závodníka. Pak byla ryba vždy vrácena do vody. Délky chycených ryb se po závodě každému závodníkovi sečetly a výsledné součty pak rozhodly o pořadí jednotlivých závodníků. Na prvním místě se umístil Pavel Pataki ze III. třídy. Chytil celkem 5 ryb o celkové délce 213 cm. Druhý skončil Jakub Štěpánek z VIII. třídy, který chytil také 5 ryb se součtem délek 190 cm. Na třetím místě se umístil Filip Vaněk ze III. třídy. Nachytal nejvíce ryb, celkem 9, o součtu 176 cm. Téměř se splnilo mé velké přání, aby o dětských rybářské závody ryba byl kapr o délce 58 cm. Ještě daleko větší ryby měli někteří malí rybáři na prutu, ale nezdolali je. O přestávce bylo pro chlapce nachystáno pohoštění a všichni si pochutnali na výborných čerstvě douzených párcích. Po skončení závodů proběhlo vyhlašování výsledků a pan starosta Bc. Jiří Hora mohl předat putovní pohár nejlepšímu rybáři naší školy. Sluší se poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli na tyto rybářské závody. Byli to majitelé firem v našem městě: pan Dzhuhan, pan Ing. Švéda, pan Škoda, pan PharmDr. Šilar, pan Lapáček, paní Hubálková, paní Sochová, pan Matějka, pan Tang Thai Duy. Přispěl také pan Bc. Jiří Hora, starosta města. Přispěla firma Finish, Český rybářský svaz Pardubice, Město Dašice a pan Jedlička, majitel rybářské prodejny z Holic. Díky nim obdrželi malí rybáři kvalitní ceny a každý bez rozdílu, co kdo ulovil, balíček s drobnými rybářskými potřebami. Děkuji také panu Martinu rybářských závodech Kučerovi z Dašic, každý chytil alespoň jednu rybu. Pouze jeden rybářský závodník měl smůlu, že rybu neulovil, i když jednu zasekl a chvíli zdolával. Pak se mu však vyvlékla a tak získal po závodech alespoň odměnu pro největšího smolaře celých závodů. Největší ulovená který nejenže vede jeden rybářský kroužek na škole, ale o závodech se vždy věnuje malým rybářům, měří úlovky, zapisuje je a dává podklady k vyhodnocení soutěže. A nakonec chci poděkovat panu Pavlu Skalovi, který pro tyto 11

12 závody získává sponzory, obstarává ceny a pohoštění a na svém rybníku technicky zabezpečuje vše pro zdárný průběh závodů. Těšíme se na další rybářské závody! Mgr. Jaroslav Lohynský, ředitel školy Sportovci v Dašicích bilancovali V úterý 20. května proběhla Valná hromada šesti družstev v pravidelných soutěžích je finančně Sportovního klubu Sparta Dašice, na které sportovci hodnotili svou činnost za uplynulé období. starostlivost a péči o žákovský a mládežnický velmi náročné. Na druhou stranu je nutné ocenit Na svém jednání přivítali dva hosty - místostarostu fotbalový dorost. Oddíly cvičení žen si pořídily města Dašice pana Ladislava Racka a ředitele gymnastické míče, stepr a proškolily cvičitelku. dašické Základní školy Mgr. Jaroslava Lohynského. Kondiční cvičení využilo prostředky na doplnění Ve Zprávě o činnosti konstatoval dosavadní prezident klubu Tomáš Kolda, že za uplynulé období a startovné, volejbalistky jen na startovné a roz- posilovacího nářadí, stolní tenisté na síťky, míčky vzrostla aktivní členská základna téměř ve všech hodčí. Způsob rozdělování finančních prostředků sportovních oddílech. Fotbalový oddíl má nyní šest pro jednotlivé oddíly musí být spravedlivější a musí družstev - všechny hrají soutěže v rámci okresu. pokračovat v loni nastoupené cestě. S tím počítá Pozitivní je zejména, že kromě družstev dospělých,,a,,,b a malé kopané jsou činná a aktivní a jistě na to dohlédnou i členové Výkonného výbo- i Plán hospodaření SK Sparta Dašice na rok 2008 i družstva mladších a starších žáků a dorostu. ru, kde jsou opět správně v převaze ženy. Své soutěže hrají i oddíly volejbalu žen a stolní V rámci sportovního klubu aktivně sportuje tenisté. Rozrostly se i dva oddíly cvičení žen, jeden a cvičí téměř sedmina všech obyvatel Dašic. To s prvky aerobiku a druhý s prvky pilates. Vzhledem je skoro neuvěřitelná zpráva. Je to především k prostorovým podmínkám není schopen uspokojit zásluha všech vedoucích oddílů a jednotlivých všechny zájemce ani oddíl kondičního cvičení. sportovních aktivit. Proto ti nejaktivnější byli za Nohejbalisté sice soutěž nehrají, ale trénují. V říjnu svou starostlivost, osobní obětavost a zabezpečení loňského roku vznikl další sportovní oddíl - cvičení činnosti jednotlivých oddílů v rámci jednání odměněni. Za fotbalové žáky Karel Růžička, za dorost rodičů s dětmi, který má v současné době již přes 50 členů. Jedinou smutnější informací pak bylo Radek Šprta a za dospělé Jaroslav Hora. Za cvičení žen Mgr. Lada Morávková a Jarmila Nejedlá, ukončení činnosti nepočetného oddílu bojového umění - capoeira. za volejbal žen Kateřina Hořeňovská, za stolní Sportovci se v žádném případě neuzavírají tenis Radek Hořeňovský a za kondiční cvičení pro sebe. Buď sami nebo ve spolupráci s ostatními zájmovými sdruženími, zejména pak s hasiči, mi převzaly Mirka Rybyšarová, Iveta Dejdarová Pavel Ďurišík. Poděkování za cvičení rodičů s dět- organizují a zabezpečují hromadu akcí pro ostatní a Jana Fenclová. Že se sportovní klub a jednotlivé spoluobčany. Za všechny jmenujme čarodějnice, oddíly rozrůstají, je i zásluha funkcionářského dětský den, soutěže a turnaje při posvícení i jiných aktivu, který nemá bafuňářské manýry, ale snaží příležitostech, a podobně. se pracovat tak, aby jednotlivé oddíly měly pro Důležitým konstatováním ve Zprávě o hospodaření byla skutečnost, že sportovci kromě věnovat své činnosti. V této souvislosti byla oceně- svou činnost nejlepší možné podmínky a mohly se velké podpory města značnou část finančních na dlouholetá práce sekretáře fotbalového oddílu Josefa Kašpara. Sportovci nezapomněli prostředků získali v rámci brigád a od sponzorů. Získané prostředky byly využity pro ani na toho, který celé roky zaštítoval činnost všech oddílů. Nejvíce, pochopitelně, čerpal fotbalový oddíl, pro- sám. Na předcházejícího dlouhole- a táhl káru sportu v Dašicích téměř tože zabezpečení účasti všech tého předsedu a prezidenta klubu 12

13 Bc. Jiřího Horu. Tomu valná hromada udělila titul ČESTNÝ PŘEDSEDA Sportovního klubu Sparta Dašice s plaketou a diplomem. Ředitel základní školy Mgr. Lohynský v diskusi zejména ocenil činnost sportovního klubu vůči školní mládeži a konstatoval, že děti vidí a snaží se napodobovat dospělé. Proto je k nezaplacení osobní příklad všech členů oddílu jako vzor pro možné aktivní a smysluplné využití volného času žáky školy. Nově zvolený prezident Ing. Jan Foldyna poděkoval zastupitelům města Dašice za jejich podporu nejen sportovního klubu, ale sportu a volnočasových aktivit v Dašicích vůbec a řediteli Základní školy za vstřícný, ochotný a seriózní přístup při řešení potřeb sportovního klubu i jednotlivých oddílů. Poděkoval rovněž všem aktivním členům SK a popřál jim, aby se jim činnost ještě více dařila. On osobně i nově zvolený Výkonný výbor pro to udělá maximum. Sportu zdar a jednotlivým dašickým sportovním oddílům zvlášť. Ing. Jan Foldyna Víte, že V hotelu Zlatá štika byly vyhlášeny výsledky 5. ročníku o nejzdařilejší stavby silničního hospodářství Pardubického kraje za rok V kategorii Nejzdařilejší mostní stavba získal 1. místo most v Dašicích. Z denního tisku pro Vás vybrala Lenka Havlovcová Chcete mít povinné ručení se slevou procent? INZERCE hypoteční úvěry úrazové pojištění pojištění podnikatelů kapitálové životní programy penzijní připojištění stavební spoření včetně úvěrů pojištění odpovědnosti za škodu pojištění nemovitostí a domácností povinné ručení havarijní pojištění cestovní pojištění... všechny tyto služby v klidu a pohodlí vašeho domova nebo v naší kanceláři Jiří Halíř, nezávislé finanční poradenství, tel.: , 13

14 Ze dvou devátých tříd na naší škole se rozmísťovacího řízení na střední školy a učiliště zúčastnilo celkem 35 žáků. Jak jejich umístění dopadlo, vyjadřuje následující tabulka: Škola Vycházející žáci Základní školy Počet přijatých žáků z naší školy v I. kole ve II. kole celkem SOŠ stavební, Rybitví SOŠ a SOU, Poděbradská, Pardubice SOU stavební, Černá za Bory SPŠ stavební, Hradec Králové SŠ automobilní, Holice SŠ služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové Soukromá SOŠ Delta, Pardubice SOŠ informatiky a spojů, Kolín EDUCAnet SOŠ, Rybitví SOU technické, Přelouč SŠ zemědělská, Chrudim OA a jazyková škola, Pardubice SŠ technická, Žďár nad Sázavou SŠ umělecko-průmyslová, Ústí nad Orlicí SPŠ potravinářská, Pardubice Gymnázium, Dašická, Pardubice SOU plynárenské Anglické gymnázium SOŠ a VOŠ, Pardubice Integrovaná SŠ technická, Vysoké Mýto Labská hotelová škola, Pardubice OU a praktická škola, Chroustovice Celkem Z nižších tříd vycházejí celkem 3 žáci (jeden žák z 8. třídy a dva žáci ze 7. třídy). Jejich umístění je také zpracováno do tabulky. Škola Počet přijatých žáků z naší školy v I. kole ve II. kole celkem OU a praktická škola, Chroustovice SOU stavební, Černá za Bory Z 38 vycházejících žáků začne v příštím školním roce 20 žáků studovat čtyřletý studijní obor, 16 žáků zvolilo tříletý učební obor a 2 žáci zvolili čtyřletý učební obor. Vysvětlení zkratek: SOŠ střední odborná škola, SOU střední odborné učiliště, SPŠ střední průmyslová škola, SŠ střední škola, OA obchodní akademie, OU odborné učiliště Přeji našim absolventům co největší úspěchy ve středním školství! 14 Mgr. Jaroslav Lohynský, ředitel ZŠ Dašice

15 Z dašických červnových výročí 65 let 1. června 1943 byl založen lehkoatletický oddíl SK Sparta Dašice. Jeho vznik vyplynul v letech okupace z toho, že činnost tělovýchovné jednoty Sokol byla okupanty zlikvidována a v celém okupovaném státě se projevila snaha tělovýchovnou a sportovní činnost provozovat pod stávajícími nebo nově vznikajícími sportovními kluby. I v Dašicích se tak stalo. Po vzájemné domluvě se sešlo čtrnáct zakládajících členů, kteří byli ochotni spolupracovat na vybudování nového oddílu. Jednáním s výborem Sparty a současně trenérem byl zvolen René Bernard, náčelníkem oddílu Oldřich Rychlík, jednatelem Zdeněk Tužil a o dokumentaci a propagaci se staral Ota Hájek. Začátky oddílu byly komplikované, hlavně z finančních důvodů. Mateřský klub poskytl jen malou částku na nákup základních potřeb (disků, oštěpů, koulí), ostatní sportovní vybavení si museli členové oddílu opatřovat z vlastních prostředků a hlavně vlastní prací na úpravách hřiště. A tak již 10. června 1943 po odsouhlasení mateřským oddílem byly slavnostním výkopem zahájeny práce související s provozováním lehkoatletické činnosti. Byly vybudovány potřebné běžecké dráhy, doskočiště a vržiště, byla provedena úprava rozběhové plochy včetně vyškvárování drah a návozu písku do doskočiště. Jan Horský s použitím textu Zdeňka Tužila Na fotografii z roku 1943 stojí v přední řadě zleva: Mirek Kristl, Jindřich Štekl, Míla Bernard, Jar. Novotný, Milan Pecháček a Josef Chmelík, v zadní řadě zleva: Oldřich Rychlík, Miroslav Pikman, František Olexa, René Bernard, Ivo Procházka, Zdeněk Tužil a Slávek Ratman. Minulá doplňovačka (tentokráte na cizí slova) V tajence se skrývalo jméno a příjmení bývalého továrníka z Dašic, který v roce 1899 založil v Dašicích továrnu na reklamní stuhy S A L O M O N Č A M P E R L Í K E B A V A R I A D A I M E I R R P I S A N T V Č R CH E B P N O E T T T C D E E A E R T R R O N A I U U E L L L S A Y E L T M R R A A O S E I A I A C E U V E E M I N T T A 15 Jaroslav Lohynský

16 DoPLňovAČkA V tajence se skrývá jméno a příjmení posledního kapelníka dechové hudby v Dašicích. Narodil se v roce 1917 a byl výborným hráčem na křídlovku a trumpetu Ti, kteří se narodili v jednom městě. 2 Lidový název peněz. 3 Poháněl dříve lokomotivu. 4 Zkáza. 5 Činí ho člověk při chůzi. 6 Přichází po blesku. 7 Po tomto dni následuje 8 Když někdo.., tak je zloděj. 9 Když se nám přihodí něco zlého, přepadá nás. 10 Opak slova JEMNÝ. 11 Stroj, který např. zaráží kůly do země. 12 Je dole na konci obličeje. Přeji příjemnou chvilku při luštění! Jaroslav Lohynský SPoLeČenSká rubrika narodili se května Lukáš Mergl opustili nás dubna Ladislav Šplíchal 13. května Václav Bořek v červnu slaví narozeniny 18. června René Bečička Dašice 14. června Anežka Floriánová Zminný 18. června Drahomíra Horová Dašice 20. června Josef Brunovský Dašice 20. června Danuše Jirmanová Dašice 24. června Ján Horváth Dašice 28. června Eva Trojková Dašice Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, osobní pohody a radosti ze života! Dašické ozvěny, měsíčník vydávaný pod evidenčním číslem MK ČR E-12579, vydává: Město Dašice, Komenského 25, Dašice v Č., IČO , šéfredaktorka: Lenka Havlovcová, redakční rada: Ing. J. Foldyna, Ing. J. Horský, Ing. A. Janáková, Mgr. J. Lohynský, foto: J. Horský, P. Pluskal, J. Vondrouš, P. Walterová, archiv, grafika: Jaroslav Pátek, tisk: Pardubická tiskárna Silueta, s.r.o., 1 vydání číslo: 06/2008, vychází: v Dašicích , ceník inzerce: 1 strana: 320 Kč, 1/2 strany: 160 Kč, 1/4 strany: 80 Kč, příjem objednávek inzerce a příspěvků: Městská knihovna v Dašicích, Sadová 440, tel.: , nebo podatelna Městského úřadu Dašice, tel.: , fax: , cena výtisku: 5 Kč.

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Barňák. Cena 5 Kč. Přísloví pro květen:jestliže v Máji neprší, tehdy to Červen převrší.

Barňák. Cena 5 Kč. Přísloví pro květen:jestliže v Máji neprší, tehdy to Červen převrší. Barňák Květen 2007 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XV MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích Odpovědná redakce: Alena Dušková, Mgr. Tomáš Makaj Internetová verze: Globalweb (Redakce neodpovídá za obsahovou

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012

VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 1 VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 Zas kouzlo Vánoc obklopí tě, když na seně se zrodí dítě. A že jen láska lásku plodí, myslíš, že na svět náš se hodí? Jak usmívá se hošík sladký, jak dojemně sní vedle matky sen

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013 1. Objekt centra služeb na Přemyslově náměstí 2. Projekt Všechny děti jsou naše pokračuje 3. Farmářské trhy ve Slatině 4. Místa pro děti v mateřských školkách 5. Budování nových parkovišť 6. Park Vlnitá

Více

KAUZA: HŘIŠTĚ KLOKOTSKÁ NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR V DOBRONICKÉ ROZHLEDNA KLUB BEZ OMEZENÍ ŠKOLA OTEVŘENÁ RODIČŮM DIVADELNÍ SOBOTA V PÍSNICI

KAUZA: HŘIŠTĚ KLOKOTSKÁ NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR V DOBRONICKÉ ROZHLEDNA KLUB BEZ OMEZENÍ ŠKOLA OTEVŘENÁ RODIČŮM DIVADELNÍ SOBOTA V PÍSNICI 11 Libuš a Písnice 2 0 1 1 KAUZA: HŘIŠTĚ KLOKOTSKÁ NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR V DOBRONICKÉ ROZHLEDNA KLUB BEZ OMEZENÍ ŠKOLA OTEVŘENÁ RODIČŮM DIVADELNÍ SOBOTA V PÍSNICI 1 2 3 4 1 Děti i dospělí si zacvičili na pátém

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 SLOVO STAROSTY Jak si již pravděpodobně všichni čtenáři našeho zpravodaje všimli, otázky pro starostu nebo rubrika Ptáme se za vás ani v tomto číslo nebude pokračovat,

Více

Podivínský. zpravodaj

Podivínský. zpravodaj Podivínský Ročník XL číslo 2 ČERVEN 2010 VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN 1 Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XXI ze dne 09.03. 2010 a č. XXII ze dne 21.04. 2010 Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Prázdninové slovo starosty Jaro ve Společenském centru

Prázdninové slovo starosty Jaro ve Společenském centru 1 Prázdninové slovo starosty Konečně nadešel dětmi tak toužebně očekávaný čas léta a prázdnin, na který jsme se spolu s nimi těšili i my dospělí. Pro mnohé z nás je to čas dovolených a zaslouženého odpočinku.

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Investiční akce v Kojetíně

Investiční akce v Kojetíně Ročník VI Číslo 6 červen 2005 Investiční akce v Kojetíně I v letošním roce proběhne v našem městě několik investičních akcí, které směřují k opravám a zlepšení stávajícího stavu majetku města. Některé

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

Prázdninové DAŠICKÉ OZVĚNY. červenec/srpen 00 7/8

Prázdninové DAŠICKÉ OZVĚNY. červenec/srpen 00 7/8 Prázdninové DAŠICKÉ OZVĚNY červenec/srpen 00 kč 7/8 O čem se jednalo na radnici Ze zápisů schůzí městské rady za poslední období vybíráme nejdůležitější body: Rada jmenovala členy hodnotící komise pro

Více

ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš

ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 vyšlo 27. 11. 2014 www.tisnov.cz Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš Udělování čestných občanství a ceny města Tišnova 28. 10. 2014 Foto: Michal Beneš Vernisáž

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČERVENEC 2013 ČÍSLO 271. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČERVENEC 2013 ČÍSLO 271. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVENEC 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 271 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

OBEC TLUMAČOV A DDM SLUNÍČKO TLUMAČOV PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA ČERVNOVOU HANÁCKOU SLAVNOST

OBEC TLUMAČOV A DDM SLUNÍČKO TLUMAČOV PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA ČERVNOVOU HANÁCKOU SLAVNOST h ícdům dětí a mládeže v Otrokovic ROÈNÍK XVII. I ÈERVEN E 2008 0 CENA 5 Kè Zahájení stavby Odkanalizování obce Tlumaèov Po téměř deseti letech intenzivního úsilí a přípravných prací ze strany obce byla

Více

Provozní Nový Malín s.r.o od července v nových prostorách!!!

Provozní Nový Malín s.r.o od července v nových prostorách!!! Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Provozní Nový Malín s.r.o od července v nových prostorách!!! 2/2009 Upozorňujeme naše spoluobčany, že stavební firma Obecního úřadu bude od července r. 2009 přemístěna

Více

ROČNÍK IX. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2007. Vinohrady, vinohrady dobré vínko dáváte SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2007 1

ROČNÍK IX. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2007. Vinohrady, vinohrady dobré vínko dáváte SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2007 1 ROČNÍK IX. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2007 Vinohrady, vinohrady dobré vínko dáváte SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2007 1 Vážení občané, v září ubývá den o celou hodinu, 52 minut a je stejně dlouhý jako noc. Slunce

Více