Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013. Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013. Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly"

Transkript

1 Městský úřad Frýdlant n. Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013 Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provozování dopravy dopravními prostředky (osobní motorová vozidla) I. vydávám Místní provozní bezpečnostní předpis (dále jen MPBP) pro provozování dopravy dopravními prostředky II. ukládám všem vedoucím zaměstnancům: 1. zajistit prokazatelně proškolení a přezkoušení svých podřízených zaměstnanců, kteří používají dopravní prostředky vnaší organizaci (i vlastní motorová vozidla) s tímto předpisem a ostatními předpisy pro zajištění BOZP při provozování dopravy dopravními prostředky, 2. provádět pravidelné kontroly plnění úkolů stanovených tímto předpisem. Tato směrnice nabývá účinnost Platností této směrnice se ruší směrnice č. 3/2009 a Pokyn tajemnice č. 02/2010. Počet stran: 9 1

2 OBSAH: 1. Účel 2. Odpovědnost 3. Zkratky, pojmy 4. Podmínky pro uskutečnění pracovních cest povolení pracovní cesty 5. Povinnosti zaměstnavatele a řidiče motorového vozidla (MV) 6. Řízení vozidla a bezpečnostní přestávky 7. Garáže 8. Činnosti související s dopravou 9. Základní povinnosti řidičů 10. Kvalifikační předpoklady řidičů a zdravotní způsobilost k řízení 11. Přehled některých předpisů BOZP při provozování dopravy dopravními prostředky 12. Související předpisy 1. Účel Účelem tohoto Místního provozního bezpečnostního předpisu (dále jen MPBP) je stanovit pravidla a zásady pro bezpečné používání motorových vozidel při plnění pracovních povinností a to jak vozidly zaměstnavatele, tak i vozidly vlastními, která řídí zaměstnanci se souhlasem a pro potřeby zaměstnavatele, kteří řízení vozidla nemají uvedeno v pracovní smlouvě jako hlavní profesi. 2. Odpovědnost Tento pokyn je určen pro příslušné vedoucí zaměstnance a zaměstnance v rozsahu zodpovědnosti stanovené v zákoníku práce. Za dodržování tohoto pokynu zodpovídají všichni zaměstnanci, kteří zabezpečují, řídí, organizují a provádějí činnosti spojené s provozem motorových vozidel. Za seznámení zaměstnanců používajících motorová vozidla v organizaci s tímto předpisem a za kontrolu zda zaměstnanci splňují a plní požadavky tohoto předpisu zodpovídá vedoucí zaměstnanec nadřízený zaměstnanci pověřeného řízením motorového vozidla. Za provoz služebních vozidel zodpovídá odbor příslušný dle organizačního řádu (vede veškerou evidenci a zodpovídá za technický stav) 3. Zkratky, pojmy 3.1 Použité zkratky BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci DPŘ dopravně provozní řád MV motorové vozidlo OOPP osobní ochranný pracovní prostředek VZ vedoucí zaměstnanec MPBP místní provozní bezpečnostní předpis 2

3 3.2 Termíny a definice Za motorové vozidlo podle tohoto MPBP je považován motorový dopravní prostředek k dopravě osob nebo materiálu v rámci oprávnění příslušné skupiny řidičského oprávnění. Osoba pověřená řízením vozidla, neboli obsluha vozidla (řidič) je osobou odpovědnou za provoz vozidla ve smyslu právních a ostatních předpisů upravujících tuto oblast. Tento MPBP stanoví zásady používání osobních motorových vozidel řidičů z povolání a používání vlastních motorových vozidel zaměstnavatele zaměstnanci pro potřebu zaměstnavatele s jeho souhlasem, u kterých řízení motorových vozidel nevyplývá z pracovní smlouvy, a kteří při výkonu svých pracovních povinností, příležitostně, s vědomím zaměstnavatele, řídí motorová vozidla. 4. Podmínky pro uskutečnění pracovních cest Povolení pracovní cesty 1. Požadavek na dopravu formou schválené žádanky je nutno předat zaměstnanci zodpovědnému za autoprovoz minimálně den před jízdou. Včasné schválení žádanky si zabezpečují zaměstnanci u schvalujícího, případně ho na neschválenou žádanku upozorní. 2. Žádanky na služební vozidla je vedoucím odborů oprávněna schvalovat tajemnice, po dobu její nepřítomnosti její zástupce; ostatním zaměstnancům vedoucí příslušného odboru, po dobu jeho nepřítomnosti zástupce vedoucího odboru. 3. Přidělení vozidla na konkrétní jízdu provádí zaměstnanec zodpovědný za autoprovoz, v jeho nepřítomnosti jeho zástupce. Klíče a doklady od vozidla si řidič vyzvedává u zaměstnance zodpovědného za autoprovoz, případně jeho zástupce, nejpozději 15 min. před jízdou. K dokladům od vozidel jsou přidány protokoly o dopravní nehodě a kartička s číslem asistenční služby nutno volat při odtahu vozidla. Před jízdou a po ukončení jízdy je nutné zodpovědně zkontrolovat vozidlo, zda není jakkoli poškozeno a v případě poškození neprodleně toto hlásit zaměstnanci zodpovědnému za autoprovoz, případně jeho zástupci. 4. Pro referentské služební jízdy lze použít výhradně vozidlo Škoda Octavia combi 4x4 (2T3 8855), Dacia (2T3 9009) a Suzuki Ignis (5T6 3993). Vozidlo Honda City (2T32424) bude přednostně využíváno starostou, místostarostou a tajemnicí MěÚ. O vozidlo Nissan X Trail (6T1 7272) s řidičem mohou zaměstnanci zažádat v jednotlivých případech, které posoudí tajemnice, po dobu nepřítomnosti její zástupce. 5. Pro jízdy služebním vozidlem ve městě Frýdlant nad Ostravicí a jeho spádové oblasti bude přednostně přidělováno vozidlo Dacia tak, aby ostatní vozidla byla k dispozici pro eventuální dálkové jízdy. 6. Vozidla mohou být řízena pouze zaměstnanci MěÚ, kteří vlastní řidičský průkaz sk. B, platný průkaz pro povinné školení řidičů a jsou proškoleni na příslušný typ vozidla. 7. Po jízdě je nutno vrátit neprodleně veškeré správně vyplněné doklady pro provoz vozidla zpět zaměstnanci zodpovědnému za autoprovoz, nahlásit závady a stav paliva v případě jeho malé (1/4 nádrže) zásoby. V době jeho nepřítomnosti zaměstnankyni na podatelně. Karta CCS k vozidlu bude vydána při dálkové jízdě, v ostatních případech doplní palivo zaměstnanec odpovědný za autoprovoz. Zaměstnavatel neodpovídá zaměstnanci za škodu na jeho vlastním dopravním prostředku, kterého použil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním bez jeho souhlasu. 3

4 5. Povinnosti zaměstnavatele a řidiče motorového vozidla (MV) Povinnosti zaměstnavatele Za plnění povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k MV nebo zaměstnancům vykonávajícím činnost řidiče MV, zodpovídají vedoucí zaměstnanci, na jejichž úsek je MV nebo řidič zařazen. a) Technický stav motorového vozidla a bezpečnost práce: Zaměstnanec pověřený zajišťováním provozu vozidel v organizaci zodpovídá za: - provádění pravidelné údržby, odstraňování poruch a provádění oprav dle technické dokumentace výrobce MV tzn. za zajištění bezpečného stavu MV - dodržování lhůt prohlídek a kontrol MV (tech. kontroly, emise ) dle platné legislativy - zajištění vybavení MV podle návodu k používání a legislativních požadavků - stanovení místa garážování nebo parkování, dočasné změny povoluje tajemnice - zajištění vedení záznamů o provozu motorových vozidel (viz příloha) b) řízením vozidla mohou být pověřovány jen osoby: - vlastnící příslušné řidičské oprávnění, min. skupiny B - seznámené s provozem vozidla a obsluhou a údržbou MV dle návodu výrobce včetně přídavných zařízení před přidělením vozidla a při každém převedení na jiný druh nebo typovou řadu. Rovněž musí být ověřena schopnost zaměstnance (jeho zaučení) k řízení MV (např. zkušební jízdou). O proškolení řidiče MV s provozem, obsluhou, údržbou a pracovními riziky a jeho zaučení musí být zpracován písemný doklad (např. zápis do knihy BOZP). - mající zdravotní způsobilost k řízení MV potvrzenou lékařem při vstupní nebo opakované lékařské prohlídce - seznámení s předpisy kzajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci doplněné o předpisy upravující pracovní podmínky řidičů a podmínky provozu MV nejméně 1 x za 2 roky - řidiči z povolání (profese řidič je uvedena jako hlavní profese v pracovní smlouvě) musí být navíc proškolení z dopravních předpisů osobou odborně způsobilou (autoškola) nejméně 1 x ročně a 1 x za 3 roky musí být přezkoušeni a) podmínky pro používání vlastních motorových vozidel pro potřeby zaměstnavatele a s jeho souhlasem: - musí předložit doklad o platné technické kontrole, měření emisí - použití vlastního vozidla musí být zaměstnavatelem povoleno písemnou formou - majitel MV musí mít uhrazeno zákonné i tzv. havarijní pojištění 6. Řízení vozidla a bezpečnostní přestávky dle nařízení vlády č. 168/2002 Sb. (1) U zaměstnance, který řídí dopravní prostředek a na kterého se nevztahuje jiný právní nebo dopravní předpis, je povinností vedoucích zaměstnanců umožnit, aby jim podřízení pracovníci: a) nepřekročili maximální dobu řízení, která činí 4,5 hodiny; za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut. Nejpozději po uplynutí maximální doby řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 4

5 30 minut. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení, b) během bezpečnostní přestávky nevykonávali žádnou činnost vyplývající z jejích pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo. Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat. (2) Řidič nesmí řídit vozidlo, je-li jeho schopnost k řízení snížena únavou po vykonání fyzicky namáhavé práce, která mu vyplývá z jeho pracovních povinností, v takovém případě je zaměstnavatel povinen řidiči před započetím dalšího řízení vozidla poskytnout přiměřenou přestávku. (3) Řidič se může odchýlit od ustanovení nařizující maximální dobu řízení dopravního prostředku v případech nebezpečí, při poskytování pomoci nebo v důsledku poruchy vozidla, a to v rozsahu potřebném k zajištění bezpečnosti osob, vozidla k dojetí na nejbližší vyhovující místo nebo podle okolností do cíle své cesty, pokud nebude ohrožena bezpečnost práce. (4) Řidič, (v případě použití závěsného zařízení - vozíku) provede kontrolu spojení a kontrolu zajištění závěsného zařízení dopravního prostředku při připojování dopravního prostředku a po odpojení provádí kontrolu odpojení a zajištění dopravních prostředků proti samovolnému pohybu. 6.1 Povinnosti řidiče mimo pozemní komunikace (1) Při jízdě a činnostech mimo pozemní komunikace se řidič musí chovat ukázněně a ohleduplně, přizpůsobit své chování stavu a povaze terénu, povětrnostním podmínkám a okolnostem, které je možno předvídat. (2) Řidič dále a) nesmí zastavovat a stát na místě, kde vozidlo překáží z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení nebo je ohroženo prací konanou v jeho blízkosti, povahou terénu nebo vedením vysokého nebo velmi vysokého napětí b) nesmí se s vozidlem otáčet a couvat, nevyhovuje-li tomu povaha terénu c) musí v případech, kdy to vyžadují okolnosti, zejména nedostatečný rozhled nebo terén mimo pozemní komunikace, zajistit bezpečné couvání a otáčení pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby; jakmile tuto osobu ztratí z dohledu, je povinen ihned zastavit d) musí před opuštěním vozidla provést taková opatření, aby vozidlo nemohlo ohrozit bezpečnost osob a technických zařízení a nemohlo dojít k zneužití nepovolanou osobou e) musí při vlečení vozidla dodržovat ustanovení dopravních a provozních (pro daný typ vozidla) předpisů 6.2 Povinnosti vedoucích zaměstnanců nadřízených řidičům Vedoucí zaměstnanec nadřízený řidiči je povinen: a) zajistit u řidiče před přidělením vozidla a před jeho převedením na jiný druh a typovou řadu vozidel seznámení s návodem výrobce pro jeho obsluhu a přesvědčit se o jeho schopnostech s ohledem na jeho pracovní zařazení (např. zkušební jízdou), b) provádět kontrolu, zda zaměstnanci dodržují předpisy kzajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokyny zaměstnavatele a používají stanovené OOPP. 5

6 6.3 Provoz, oprava, údržba a kontrola vozidel (1) Provoz, oprava, údržba a kontrola vozidla se musí provádět podle návodu stanoveného výrobcem vozidla. (2) Při provádění oprav, údržby a kontrol vozidla je pracovník provádějící opravu zejména povinen. a) vozidlo zabezpečit proti nechtěnému pohybu b) zajistit zvednuté vozidlo nebo jeho části proti pádu (3) Při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na pozemních komunikacích a kdy je nutno na ně vstoupit musí zaměstnanci použít výstražné vesty s vysokou viditelností, které vyhovují požadavkům normových hodnot. Výstražné vesty jsou povinným vybavením všech používaných vozidel v organizaci. 6.4 V knize jízd je řidič povinen vyplnit minimálně následující kolonky: - jméno a příjmení řidiče - údaje o bezpečnostních přestávkách, technických závadách. (pokud tyto jsou) - pohonné hmoty a oleje (pokud jsou tyto doplňovány) - datum začátku přepravního výkonu - místo a čas odjezdu a příjezdu vozidla - stav tachometru při odjezdu a příjezdu - ujeto km - spolucestující - podpis řidiče 7. Garáže (1) Odpadky nasycené olejem nebo hořlavinami se nesmí v garážích ukládat. Pohonné hmoty a hořlavé čistící prostředky je dovoleno ukládat jen v plechových, těsně uzavíratelných nádobách. (2) Motor vozidla je možno uvádět do chodu v garáži pouze za účelem bezprostředního výjezdu. 8. Činnosti související s dopravou (1) V prostoru pro akumulátory nebo na jeho povrchu se nesmí ukládat žádné předměty. Při dobíjení akumulátorů a jakékoliv manipulaci s ním používá zaměstnanec, zodpovědný dle organizačního řádu, ochranný obličejový štítek (z důvodu nebezpečí exploze akumulátoru) a pracovní postup volí dle návodu od výrobce akumulátorové baterie. (2) V prostoru řidiče se nesmí ukládat předměty, které by mohly ohrozit řidiče nebo snížit ovladatelnost vozidla. (3) Nádoby obsahující hořlavé kapaliny, lehko zápalné nebo výbušné látky, prchavé (toxické) látky a jedy se musí při dopravě řádně utěsnit, zabezpečit proti převržení, sálavému teplu a samovolnému pohybu. 6

7 9. Základní povinnosti řidičů Mimo povinnosti řidiče vyplývající z právních a ostatních předpisů musí řidič: před jízdou provést kontrolu technického stavu vozidla v rozsahu stanoveném výrobcem vozidla. Při zjištění závad, které ohrožují bezpečnost osob, majetku nebo silničního provozu nesmí být vozidlo použito po ukončení jízdy nahlásit závady a poruchy na vozidle, opravy a údržbu smí řidič provádět jen v rozsahu, pro které je oprávněn motorová vozidla používat jen pro účel, pro který jsou konstruovány a určeny výrobcem a pro který je schválena jejich technická způsobilost. Jejich vyznačená jmenovitá nosnost nesmí být překračována ve vozidle smí být přepravováni pouze zaměstnanci organizace v rámci plnění pracovních úkolů. na území správního obvodu ORP FnO smí vzít řidič do vozidla k převozu další osobu nebo materiál jen se souhlasem vedoucího odboru. Mimo území správního obvodu ORP FnO je zapotřebí souhlas tajemnice městského úřadu před započetím jízdy, dále v průběhu a po ukončení jízdy provádět záznam o provozu vozidla nebo záznam o době řízení vozidla a bezpečnostních přestávkách za jízdy nesmí řidič používat mobilní telefon bez speciálního zařízení umožňujícího telefonování za jízdy nesmí zastavovat a stát na místě kde vozidlo překáží z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo je ohroženo činnostmi nebo technickým zařízením v případě účasti na dopravní nehodě (DN), kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii (hmotná škoda na zúčastněných vozidlech do ,- Kč, pokud nedošlo ke zranění, ekologické havárii, hmotné škodě na majetku třetí osoby s výjimkou škody na vozidlech, škodě na přepravovaných věcech ve vozidle, poškození nebo zničení součástí pozemní komunikace apod.) sepsat s dalším účastníkem DN společný záznam o DN (2x), který oba podepíší. V tiskopisu Záznam o dopravní nehodě je nutno vyplnit všechny kolonky tak, aby byly zaprotokolovány údaje vypovídající o průběhu DN, její příčiny a následky a to včetně nákresu situace. Tiskopis se předává na finanční odbor k dalšímu vyřízení. 10. Kvalifikační předpoklady řidičů a zdravotní způsobilost k řízení a) Vozidlo zaměstnavatele smí řídit osoba, která je k řízení dostatečně tělesně a duševně způsobilá a v potřebném rozsahu ovládá řízení vozidla a předpisy o silničním provozu. Motorové vozidlo je oprávněna řídit pouze osoba, která je držitelem příslušného řidičského oprávnění a byla před přidělením vozidla a před jeho převedením na jiný druh a typovou řadu vozidel prokazatelně seznámena s návodem výrobce pro jeho obsluhu a údržbu, byla provedena prokazatelně praktická zkouška z řízení vozidla (tzv. cvičná jízda) a absolvovala školení a ověření znalostí ve smyslu bodu 5/b tohoto MPBP. b) Dále musí být řidiči prokazatelně proškoleni a přezkoušeni z předpisů k zajištění BOZP ve smyslu Zákoníku práce, seznámení s riziky, hodnocením rizik a opatřením k rizikům ohrožujících bezpečnost a zdraví, dále s dopravními předpisy vztahujícím se k vykonávané práci včetně Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a ve smyslu tohoto nařízení s tímto Místním provozním bezpečnostním předpisem. 7

8 c) Zdravotní způsobilost Pravidelné lékařské prohlídky 87 zákona č. 361/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. odst. b: řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě. a) Vstupní lékařské prohlídce je osoba uvedená v bodě č. 10 písm. a) povinna se podrobit před zahájením výkonu činnosti b) Dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně. Poznámka: Zdravotní prohlídky tzv. řidičů referentů Dle 87 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů se řidiči referenti podrobují povinným lékařským prohlídkám po dovršení 60, 65 a 68 let a poté vždy za dva roky. S ohledem na odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy, respektive též za škody, které způsobí jeho zaměstnanci třetím osobám je nutné, aby byla zjištěna zdravotní způsobilost zaměstnance k řízení tzv. referentského vozidla. A to například analogicky, jako tomu je u řidičů z povolání a některých dalších řidičů podle ustanovení 87 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Jde totiž o to, že zdravotní a psychické nároky na příslušného zaměstnance jsou velmi podobné, jako je tomu u řidičů z povolání. Ve Frýdlantě nad Ostravicí, dne schválila:. Ing. Anna Ležáková tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí 11. Přehled některých předpisů BOZP při provozování dopravy dopravními prostředky 1. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 2. Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů 3. Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 8

9 4. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 5. Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 6. Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě 7. Vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích 8. Vyhláška MD č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (účinnost od ) 9. Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 12. Související předpisy Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) v platném znění Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.- vzhled, umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb. vyhláška o požární prevenci Nařízení vlády č. 378/2001 požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 9

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Pro zajištění řádného a bezpečného provozu vozidla Zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Střeň vydává zastupitelstvo obce Střeň směrnici pro provoz.

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE Používání služebních vozidel a organizace autoprovozu

VNITŘNÍ SMĚRNICE Používání služebních vozidel a organizace autoprovozu Město Vodňany nám. Svobody 18 VODŇANY VNITŘNÍ SMĚRNICE Používání služebních vozidel a organizace autoprovozu Obsah : Úvodní ustanovení Čl. 1- Používání služebních vozidel Čl. 2 -Údržba vozidel Čl. 3 -Platební

Více

kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1

kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1 KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ŘEDITELE KÚ LK dokument číslo OS-15/04/09 kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1 OBSAH I. Úvodní ustanovení

Více

Dopravně provozní řád

Dopravně provozní řád Název: Dopravně provozní řád PŘÍRUČKA ŘÍZENÉHO SYSTÉMU BOZP Revize č.: 0 Vydána dne: 17. 4. 2014 Platí od: 17. 4. 2014 1 Terminologie... 2 2.1 Řidič... 2 2.2 Závozník... 2 2 Základní povinnosti na úseku

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Používání Knihy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen Knihy BOZP) a povinnosti vedoucích

Více

Provozní pokyn č. 10/2013

Provozní pokyn č. 10/2013 UK V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA Provozní pokyn č. 10/2013 č.j. 119/2013/T Řád autoprovozu Zpracoval: Pavel Necid vedoucí TPO Odpovídá: Ing. Roman Kühnel - tajemník fakulty I. Úvodní ustanovení Řád autoprovozu

Více

Přehled právních předpisů

Přehled právních předpisů Přehled právních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích právní stav k 8. 9. 2008 1. Provoz na pozemních komunikacích 2. Pravidla provozu na pozemních komunikacích 3. Výcvik řidičů 4. Řidičské

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

Článek 1 Ekonomicko správní odbor

Článek 1 Ekonomicko správní odbor 19. Směrnice pro organizaci a řízení autoprovozu Směrnice pro organizaci a řízení autoprovozu v podmínkách Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích /dále jen knihovna/ je vydána na základě potřeby

Více

Organizační směrnice č. 18/2014/SŘ. Provoz dopravních prostředků včetně místního provozního bezpečnostního předpisu

Organizační směrnice č. 18/2014/SŘ. Provoz dopravních prostředků včetně místního provozního bezpečnostního předpisu Organizační směrnice č. 18/2014/SŘ Provoz dopravních prostředků včetně místního provozního bezpečnostního předpisu Čj.: SŠNM/986/2014 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant n. Ostravicí č. 11/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant n. Ostravicí č. 11/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant n. Ostravicí č. 11/2008 Přehled ověření znalostí zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a hygieny, požární ochrany a přehled některých

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Směrnice obce Rudná/Pradědem

Směrnice obce Rudná/Pradědem 1. Předmět úpravy Směrnice obce Rudná/Pradědem č...1/2011... o používání technických prostředků z majetku obce a poskytování služeb 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje zejména provoz služebního auta,

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-12. Vlastník procesu: Číslo procesu: SMĚRNICE č. 12

ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-12. Vlastník procesu: Číslo procesu: SMĚRNICE č. 12 Název procesu/ ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S-12 SMĚRNICE č. 12 ZAJIŠTĚNÍ POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI ZAMĚSTNANCŮ K PRÁCI A ŽÁKŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 12 ze dne 01.01.2014

Více

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009)

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009) PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009) I. SILNIČNÍ PROVOZ 1. Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích zákona č. 168/1999 Sb.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1991. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1991. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 14.06.1991 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 213 V Y H L Á Š K A Českého

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: , mobil: e mail:

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: , mobil: e mail: AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel.: 224212123, mobil: 602 363032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH SILNIČNÍ PROVOZ V ČR podle právního stavu

Více

MÍSTNÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO PROVOZOVÁNÍ DOPRAVY

MÍSTNÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO PROVOZOVÁNÍ DOPRAVY MÍSTNÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO PROVOZOVÁNÍ DOPRAVY Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s. platnost od: 1.7.2016 zpracoval: Michal Jakl 1 Obsah OBSAH... 2 1. ÚČEL... 3 2. ROZSAH PŮSOBNOSTI...

Více

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail: PŘEHLED PŘEDPISŮ

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail:  PŘEHLED PŘEDPISŮ AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel.: 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH SILNIČNÍ PROVOZ V ČR podle právního stavu účinného ke

Více

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. SMĚRNICE č. 2/2013 POUŽÍVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU DOPRAVY

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. SMĚRNICE č. 2/2013 POUŽÍVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU DOPRAVY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 957/13 V Praze dne 23. října 2013 SMĚRNICE č. 2/2013 POUŽÍVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU DOPRAVY V KOLEJÍCH A MENZÁCH Ing.

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název:

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název: Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik Název: ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Analýza rizik Revize č.: 0 Vydána dne: 20. 1. 2014 Platí od: 20. 1. 2014 1. ÚČEL... 2 1.1. Tato OS stanovuje závazný postup a povinnosti

Více

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail: PŘEHLED PŘEDPISŮ

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail:  PŘEHLED PŘEDPISŮ AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel.: 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH SILNIČNÍ PROVOZ V ČR podle právního stavu účinného ke

Více

k č. 266/1994 Sb. Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb.

k č. 266/1994 Sb. Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb. Právní předpisy a směrnice vydané v působnosti Ministerstva dopravy MINISTERSTVO DOPRAVY k 31. 12. 2008 I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zákona 189/1999 Sb., zákona 23/2000 Sb., zákona 71/2000

Více

A) MINISTERSTVO DOPRAVY

A) MINISTERSTVO DOPRAVY A) MINISTERSTVO DOPRAVY I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999, zákona č. 23/2000, zákona č. 71/2000, zákona č. 132/2000, zákona č. 77/2002, nálezu Ústavního soudu uveřejněného

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Malostranské náměstí 12 118 00 Praha1

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Malostranské náměstí 12 118 00 Praha1 Akademie múzických umění v Praze Rektorát Malostranské náměstí 12 118 00 Praha1 Praha 12.4.2002 čj. sekr./3689/2002 Směrnice kvestorky č.1/02 o používání motorového služebního vozidla rektorátu AMU S platností

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

S m ě r n i c e č. 14 o používání a provozu služebních vozidel

S m ě r n i c e č. 14 o používání a provozu služebních vozidel Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary S m ě r n i c e č. 14 o používání a provozu služebních vozidel Dle ustanovení zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování

Více

Pravidla pro používání služebních motorových vozidel uvolněnými členy Zastupitelstva města Veselí nad Moravou

Pravidla pro používání služebních motorových vozidel uvolněnými členy Zastupitelstva města Veselí nad Moravou 1 Pravidla pro používání služebních motorových vozidel uvolněnými členy Zastupitelstva města Veselí nad Moravou Uvolnění členové Zastupitelstva města Veselí nad Moravou se při používání motorových vozidel

Více

http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/doprava

http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/doprava 5.6.17.12. Doprava http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/doprava Provozování dopravy je řešeno především v Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a dalšími právními předpisy. Silniční doprava

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení Název: PŘÍRUČKA ŘÍZENÉHO SYSTÉMU BOZP Revize č.: 0 Vydána dne: 16. 4. 2014 Platí od: 16. 4. 2014 Obsah BEZPEČNOST PRÁCE SE STROJI A ZAŘÍZENÍM...

Více

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Ing. Jan Buďa (odbor bezpečnosti práce) Regionální kancelář Jihlava Kontroly zaměstnavatelů v dopravě Na rok 2009

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury a Městská knihovna Písek Písek 10.07.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 20.07.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dohoda o užívání motorového vozidla ke služebním a soukromým

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE OBSAH Záznam o změnách... 3 ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 4 Kapitola I Úvodní ustanovení... 4 Kapitola II

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy MINISTERSTVO DOPRAVY I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zák. č. 189/1999

Více

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu Dle ustanovení 102 odst. 2 písm. o) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tuto směrnici jako

Více

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o požární ochraně a odborné přípravě

Více

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ REFERENTSKÝCH VOZIDEL

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ REFERENTSKÝCH VOZIDEL ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ REFERENTSKÝCH VOZIDEL Snadné Rychlé Efektivní Levné Prostorově nenáročné MIRDA CARS s.r.o, U hřiště 706, 691 25 Vranovice ; 606134006, 777633279,724746158 www.mirdacars.cz Kdo je řidič referent

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2004 V Praze dne 20. října 2004 Částka: 43 O B S A H : Část I. 43.

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 18 - Efektivnost provozu vojenských vozidel, hlášení provozuschopnosti pozemní vojenské techniky (PVT) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Směrnice pro používání motorových vozidel pro potřeby města Dvůr Králové nad Labem

Směrnice pro používání motorových vozidel pro potřeby města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Směrnice pro používání motorových vozidel pro potřeby města Dvůr Králové nad Labem Čl. I. Předmět úpravy Tato směrnice stanovuje způsob organizování

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 34/2003

SMĚRNICE REKTORA č. 34/2003 SMĚRNICE REKTORA č. 34/2003 Zákonné povinnosti vztahující se ke školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult,

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_06 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD

DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD GARÁŽOVÉHO OBJEKTU CORSO Účinnost: 1.7.2005 Zpracovatel: MS Provozovatel: MS Datum vydání: 24.6.2005 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Popsané jednopodlažní garáže, jsou částí stavebního areálu

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE 2 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 5 Kapitola I. Úvodní ustanovení... 5 Kapitola II. Odborná

Více

SMĚRNICE O ŠKOLENÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A V POŽÁRNÍ OCHRANĚ. ze dne 25.10. 2012

SMĚRNICE O ŠKOLENÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A V POŽÁRNÍ OCHRANĚ. ze dne 25.10. 2012 BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i., BRANIŠOVSKÁ 31, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE SMĚRNICE O ŠKOLENÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A V POŽÁRNÍ OCHRANĚ ze dne 25.10. 2012 Vypracoval: Václav

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Stanovení obsahu a způsob vedení provozní dokumentace a stanovení termínů, lhůt, rozsahu kontrol,

Více

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí Tato instrukce je vydána z důvodu sjednocení činnosti stanic měření emisí (dále jen SME ) v souvislosti

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158.

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158. Z Á S A D Y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva města Rumburk vydané v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území města Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo

Více

Rektor, kvestor, děkani fakult, tajemníci fakult, ředitelé součástí, vedoucí pracovníci rektorátních pracovišť ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Rektor, kvestor, děkani fakult, tajemníci fakult, ředitelé součástí, vedoucí pracovníci rektorátních pracovišť ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kód: SR/8/2007 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Školení BOZP Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně závaznost: Datum vydání: 1. října 2007 Účinnost od: 1. října 2007 Vydává: prof. Ing. Ignác Hoza, CSc.,

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0114.docx Autor Ing.

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při práci ve výškách... 1.1 Vymezení základních pojmů použitých v této

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Legislativní požadavky zákona č. 268/2014 Sb. 2 Platná legislativa a požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv při jeho kontrolní činnosti Bc. VRATISLAV SVOBODA 3 Legislativní rámec Zákon č. 268/2014

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze klub ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Tato směrnice

Více

VÝCVIKOVÝ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD LANOVÉ DRÁHY NÁZEV

VÝCVIKOVÝ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD LANOVÉ DRÁHY NÁZEV VÝCVIKOVÝ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD LANOVÉ DRÁHY NÁZEV Provozovatel lanové dráhy a drážní dopravy společnost NÁZEV vydává výcvikový a zkušební řád pro zajištění odborné způsobilosti osob zajišťujících provozování

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Legislativní požadavky zákona č. 268/2014 Sb. 2 Platná legislativa a požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv při jeho kontrolní činnosti BC. VRATISLAV SVOBODA 3 Legislativní rámec Zákon č. 268/2014

Více

I N F O R M A C E. Stanovisko Ministerstva dopravy k některým dotazům, týkajících se dopravně správních agend, výcviku a školení řidičů.

I N F O R M A C E. Stanovisko Ministerstva dopravy k některým dotazům, týkajících se dopravně správních agend, výcviku a školení řidičů. MZA 56/2006 -Informace-stanoviska I N F O R M A C E. Stanovisko Ministerstva dopravy k některým dotazům, týkajících se dopravně správních agend, výcviku a školení řidičů. Dotaz: Zda se vyšetření podle

Více

DOPRAVNÍ ŘÁD ÚVOD ÚČEL DOPRAVNĚ PROVOZNÍHO ŘÁDU

DOPRAVNÍ ŘÁD ÚVOD ÚČEL DOPRAVNĚ PROVOZNÍHO ŘÁDU DOPRAVNÍ ŘÁD ÚVOD Při zpracování tohoto dopravně provozního řádu bylo dbáno na to, aby jeho ustanovení byla v souladu s ustanoveními následujících obecně platných předpisů zásadního významu: Zákon č. 262/2006

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3214 Vydání č.: 05 Výtisk č.: 01 Platnost od: 18.10.2011 Účinnost od : 20.10.2011

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Strojní služba A (T-STS A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKA OBCE NEKOŘ č.2/2012 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území obce Nekoř Zastupitelstvo obce Nekoř schválilo

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Všeobecné bezpečnostní pokyny o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými. Pro splnění povinností při obsluze el. zařízení

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 759/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 759/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 759/0 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2013

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2013 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2013 Zásady pro provádění orientační dechové zkoušky na požití alkoholu. V souladu s ustanovením zákona

Více

SMĚRNICE č. S2101-07

SMĚRNICE č. S2101-07 Název procesu/ Číslo Vlastník 2101 ROZ 01.01.2015 Štefan ŘŠ S2101-07 SMĚRNICE č. S2101-07 ZPŮSOB EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU VŠECH PRACOVNÍCH ÚRAZŮ ZAMĚSTNANCŮ Tato směrnice nahrazuje:

Více

Vybrané pasáže ze zákona 247/2000 Sb.

Vybrané pasáže ze zákona 247/2000 Sb. Vybrané pasáže ze zákona 247/2000 Sb. 14 Druhy výuky a výcviku (1) Provozovatel autoškoly je oprávněn poskytovat v rozsahu stanoveném v registraci k provozování autoškoly tyto druhy výuky a výcviku: a)

Více

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty:

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty: Název standardu 5. Přijímání a zaškolování 5a) Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, senátorů Jiřího Oberfalzera a Tomáše Grulicha

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, senátorů Jiřího Oberfalzera a Tomáše Grulicha 337 8. funkční období 337 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Oberfalzera a Tomáše Grulicha, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Více

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 Obec: Drahelčice Adresa: Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19 IČ: 233200 Článek 1: Úvodní ustanovení Zákonný rámec: 1. Směrnice o cestovních náhradách je vypracována

Více

Právní problematika ve zdravotnictví, tentokrát stručně o řidičích

Právní problematika ve zdravotnictví, tentokrát stručně o řidičích Právní problematika ve zdravotnictví, tentokrát stručně o řidičích 21.5.2013 Hotel CD, Plzeň Hodys T. Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

Město Černošice. Úprava podmínek výkonu alternativního trestu obecně prospěšné práce

Město Černošice. Úprava podmínek výkonu alternativního trestu obecně prospěšné práce Město Černošice Úprava podmínek výkonu alternativního trestu obecně prospěšné práce Vnitřní předpis č. 19 Datum Jméno, příjmení Podpis Zpracoval Ing. Anna Hrabáková Ověřil Renáta Petelíková Mgr. Dagmar

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Článek 1 V souladu s příslušnými

Více

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při práci pro statutární zástupce a vedoucí pracovníky zaměstnavatelů

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ. AUTOŠKOLA Petr KŘÍŽ FLEGEL s.r.o.

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ.  AUTOŠKOLA Petr KŘÍŽ FLEGEL s.r.o. ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ www.autoskolapkf.cz ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ REFERENTŮ ( ZÁKONÍK PRÁCE ) patří všichni zaměstnanci firmy, kteří nejsou řidiči z povolání. Řidiči referenti jsou zaměstnanci, kteří v době pracovní činnosti

Více

Provozní řád podzemních garáží

Provozní řád podzemních garáží Provozní řád podzemních garáží Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 - Kaskády Barrandov III se sídlem Praha 5, Werichova 1145/33, 152 00

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Vyhláška č. 21/1979 Sb.

Vyhláška č. 21/1979 Sb. Vyhláška č. 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich

Více

Za co jsou body od 1. července 2013

Za co jsou body od 1. července 2013 Za co jsou body od 1. července 2013 Porušení předpisů při provozu na pozemních komunikacích řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění ( 22/1 e) bod 1)

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Instrukce č. 1/2011 k usměrnění činnosti pro postup při vydávání dokladu Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou Č.j.: 38/2011-150-ADM/2

Více

Smlouva o dílo č.1301-0075-a4 PODMÍNKY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BOZP, POŽÁRNÍ OCHRANY A RIZIK

Smlouva o dílo č.1301-0075-a4 PODMÍNKY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BOZP, POŽÁRNÍ OCHRANY A RIZIK Příloha č. 2 PODMÍNKY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BOZP, POŽÁRNÍ OCHRANY A RIZIK Skupina Dalkia v České republice, tvořena společnostmi Dalkia Česká republika, a.s., AmpluServis, a.s., Dalkia Kolín, a.s.,

Více