Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013. Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013. Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly"

Transkript

1 Městský úřad Frýdlant n. Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013 Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provozování dopravy dopravními prostředky (osobní motorová vozidla) I. vydávám Místní provozní bezpečnostní předpis (dále jen MPBP) pro provozování dopravy dopravními prostředky II. ukládám všem vedoucím zaměstnancům: 1. zajistit prokazatelně proškolení a přezkoušení svých podřízených zaměstnanců, kteří používají dopravní prostředky vnaší organizaci (i vlastní motorová vozidla) s tímto předpisem a ostatními předpisy pro zajištění BOZP při provozování dopravy dopravními prostředky, 2. provádět pravidelné kontroly plnění úkolů stanovených tímto předpisem. Tato směrnice nabývá účinnost Platností této směrnice se ruší směrnice č. 3/2009 a Pokyn tajemnice č. 02/2010. Počet stran: 9 1

2 OBSAH: 1. Účel 2. Odpovědnost 3. Zkratky, pojmy 4. Podmínky pro uskutečnění pracovních cest povolení pracovní cesty 5. Povinnosti zaměstnavatele a řidiče motorového vozidla (MV) 6. Řízení vozidla a bezpečnostní přestávky 7. Garáže 8. Činnosti související s dopravou 9. Základní povinnosti řidičů 10. Kvalifikační předpoklady řidičů a zdravotní způsobilost k řízení 11. Přehled některých předpisů BOZP při provozování dopravy dopravními prostředky 12. Související předpisy 1. Účel Účelem tohoto Místního provozního bezpečnostního předpisu (dále jen MPBP) je stanovit pravidla a zásady pro bezpečné používání motorových vozidel při plnění pracovních povinností a to jak vozidly zaměstnavatele, tak i vozidly vlastními, která řídí zaměstnanci se souhlasem a pro potřeby zaměstnavatele, kteří řízení vozidla nemají uvedeno v pracovní smlouvě jako hlavní profesi. 2. Odpovědnost Tento pokyn je určen pro příslušné vedoucí zaměstnance a zaměstnance v rozsahu zodpovědnosti stanovené v zákoníku práce. Za dodržování tohoto pokynu zodpovídají všichni zaměstnanci, kteří zabezpečují, řídí, organizují a provádějí činnosti spojené s provozem motorových vozidel. Za seznámení zaměstnanců používajících motorová vozidla v organizaci s tímto předpisem a za kontrolu zda zaměstnanci splňují a plní požadavky tohoto předpisu zodpovídá vedoucí zaměstnanec nadřízený zaměstnanci pověřeného řízením motorového vozidla. Za provoz služebních vozidel zodpovídá odbor příslušný dle organizačního řádu (vede veškerou evidenci a zodpovídá za technický stav) 3. Zkratky, pojmy 3.1 Použité zkratky BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci DPŘ dopravně provozní řád MV motorové vozidlo OOPP osobní ochranný pracovní prostředek VZ vedoucí zaměstnanec MPBP místní provozní bezpečnostní předpis 2

3 3.2 Termíny a definice Za motorové vozidlo podle tohoto MPBP je považován motorový dopravní prostředek k dopravě osob nebo materiálu v rámci oprávnění příslušné skupiny řidičského oprávnění. Osoba pověřená řízením vozidla, neboli obsluha vozidla (řidič) je osobou odpovědnou za provoz vozidla ve smyslu právních a ostatních předpisů upravujících tuto oblast. Tento MPBP stanoví zásady používání osobních motorových vozidel řidičů z povolání a používání vlastních motorových vozidel zaměstnavatele zaměstnanci pro potřebu zaměstnavatele s jeho souhlasem, u kterých řízení motorových vozidel nevyplývá z pracovní smlouvy, a kteří při výkonu svých pracovních povinností, příležitostně, s vědomím zaměstnavatele, řídí motorová vozidla. 4. Podmínky pro uskutečnění pracovních cest Povolení pracovní cesty 1. Požadavek na dopravu formou schválené žádanky je nutno předat zaměstnanci zodpovědnému za autoprovoz minimálně den před jízdou. Včasné schválení žádanky si zabezpečují zaměstnanci u schvalujícího, případně ho na neschválenou žádanku upozorní. 2. Žádanky na služební vozidla je vedoucím odborů oprávněna schvalovat tajemnice, po dobu její nepřítomnosti její zástupce; ostatním zaměstnancům vedoucí příslušného odboru, po dobu jeho nepřítomnosti zástupce vedoucího odboru. 3. Přidělení vozidla na konkrétní jízdu provádí zaměstnanec zodpovědný za autoprovoz, v jeho nepřítomnosti jeho zástupce. Klíče a doklady od vozidla si řidič vyzvedává u zaměstnance zodpovědného za autoprovoz, případně jeho zástupce, nejpozději 15 min. před jízdou. K dokladům od vozidel jsou přidány protokoly o dopravní nehodě a kartička s číslem asistenční služby nutno volat při odtahu vozidla. Před jízdou a po ukončení jízdy je nutné zodpovědně zkontrolovat vozidlo, zda není jakkoli poškozeno a v případě poškození neprodleně toto hlásit zaměstnanci zodpovědnému za autoprovoz, případně jeho zástupci. 4. Pro referentské služební jízdy lze použít výhradně vozidlo Škoda Octavia combi 4x4 (2T3 8855), Dacia (2T3 9009) a Suzuki Ignis (5T6 3993). Vozidlo Honda City (2T32424) bude přednostně využíváno starostou, místostarostou a tajemnicí MěÚ. O vozidlo Nissan X Trail (6T1 7272) s řidičem mohou zaměstnanci zažádat v jednotlivých případech, které posoudí tajemnice, po dobu nepřítomnosti její zástupce. 5. Pro jízdy služebním vozidlem ve městě Frýdlant nad Ostravicí a jeho spádové oblasti bude přednostně přidělováno vozidlo Dacia tak, aby ostatní vozidla byla k dispozici pro eventuální dálkové jízdy. 6. Vozidla mohou být řízena pouze zaměstnanci MěÚ, kteří vlastní řidičský průkaz sk. B, platný průkaz pro povinné školení řidičů a jsou proškoleni na příslušný typ vozidla. 7. Po jízdě je nutno vrátit neprodleně veškeré správně vyplněné doklady pro provoz vozidla zpět zaměstnanci zodpovědnému za autoprovoz, nahlásit závady a stav paliva v případě jeho malé (1/4 nádrže) zásoby. V době jeho nepřítomnosti zaměstnankyni na podatelně. Karta CCS k vozidlu bude vydána při dálkové jízdě, v ostatních případech doplní palivo zaměstnanec odpovědný za autoprovoz. Zaměstnavatel neodpovídá zaměstnanci za škodu na jeho vlastním dopravním prostředku, kterého použil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním bez jeho souhlasu. 3

4 5. Povinnosti zaměstnavatele a řidiče motorového vozidla (MV) Povinnosti zaměstnavatele Za plnění povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k MV nebo zaměstnancům vykonávajícím činnost řidiče MV, zodpovídají vedoucí zaměstnanci, na jejichž úsek je MV nebo řidič zařazen. a) Technický stav motorového vozidla a bezpečnost práce: Zaměstnanec pověřený zajišťováním provozu vozidel v organizaci zodpovídá za: - provádění pravidelné údržby, odstraňování poruch a provádění oprav dle technické dokumentace výrobce MV tzn. za zajištění bezpečného stavu MV - dodržování lhůt prohlídek a kontrol MV (tech. kontroly, emise ) dle platné legislativy - zajištění vybavení MV podle návodu k používání a legislativních požadavků - stanovení místa garážování nebo parkování, dočasné změny povoluje tajemnice - zajištění vedení záznamů o provozu motorových vozidel (viz příloha) b) řízením vozidla mohou být pověřovány jen osoby: - vlastnící příslušné řidičské oprávnění, min. skupiny B - seznámené s provozem vozidla a obsluhou a údržbou MV dle návodu výrobce včetně přídavných zařízení před přidělením vozidla a při každém převedení na jiný druh nebo typovou řadu. Rovněž musí být ověřena schopnost zaměstnance (jeho zaučení) k řízení MV (např. zkušební jízdou). O proškolení řidiče MV s provozem, obsluhou, údržbou a pracovními riziky a jeho zaučení musí být zpracován písemný doklad (např. zápis do knihy BOZP). - mající zdravotní způsobilost k řízení MV potvrzenou lékařem při vstupní nebo opakované lékařské prohlídce - seznámení s předpisy kzajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci doplněné o předpisy upravující pracovní podmínky řidičů a podmínky provozu MV nejméně 1 x za 2 roky - řidiči z povolání (profese řidič je uvedena jako hlavní profese v pracovní smlouvě) musí být navíc proškolení z dopravních předpisů osobou odborně způsobilou (autoškola) nejméně 1 x ročně a 1 x za 3 roky musí být přezkoušeni a) podmínky pro používání vlastních motorových vozidel pro potřeby zaměstnavatele a s jeho souhlasem: - musí předložit doklad o platné technické kontrole, měření emisí - použití vlastního vozidla musí být zaměstnavatelem povoleno písemnou formou - majitel MV musí mít uhrazeno zákonné i tzv. havarijní pojištění 6. Řízení vozidla a bezpečnostní přestávky dle nařízení vlády č. 168/2002 Sb. (1) U zaměstnance, který řídí dopravní prostředek a na kterého se nevztahuje jiný právní nebo dopravní předpis, je povinností vedoucích zaměstnanců umožnit, aby jim podřízení pracovníci: a) nepřekročili maximální dobu řízení, která činí 4,5 hodiny; za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut. Nejpozději po uplynutí maximální doby řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 4

5 30 minut. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení, b) během bezpečnostní přestávky nevykonávali žádnou činnost vyplývající z jejích pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo. Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat. (2) Řidič nesmí řídit vozidlo, je-li jeho schopnost k řízení snížena únavou po vykonání fyzicky namáhavé práce, která mu vyplývá z jeho pracovních povinností, v takovém případě je zaměstnavatel povinen řidiči před započetím dalšího řízení vozidla poskytnout přiměřenou přestávku. (3) Řidič se může odchýlit od ustanovení nařizující maximální dobu řízení dopravního prostředku v případech nebezpečí, při poskytování pomoci nebo v důsledku poruchy vozidla, a to v rozsahu potřebném k zajištění bezpečnosti osob, vozidla k dojetí na nejbližší vyhovující místo nebo podle okolností do cíle své cesty, pokud nebude ohrožena bezpečnost práce. (4) Řidič, (v případě použití závěsného zařízení - vozíku) provede kontrolu spojení a kontrolu zajištění závěsného zařízení dopravního prostředku při připojování dopravního prostředku a po odpojení provádí kontrolu odpojení a zajištění dopravních prostředků proti samovolnému pohybu. 6.1 Povinnosti řidiče mimo pozemní komunikace (1) Při jízdě a činnostech mimo pozemní komunikace se řidič musí chovat ukázněně a ohleduplně, přizpůsobit své chování stavu a povaze terénu, povětrnostním podmínkám a okolnostem, které je možno předvídat. (2) Řidič dále a) nesmí zastavovat a stát na místě, kde vozidlo překáží z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení nebo je ohroženo prací konanou v jeho blízkosti, povahou terénu nebo vedením vysokého nebo velmi vysokého napětí b) nesmí se s vozidlem otáčet a couvat, nevyhovuje-li tomu povaha terénu c) musí v případech, kdy to vyžadují okolnosti, zejména nedostatečný rozhled nebo terén mimo pozemní komunikace, zajistit bezpečné couvání a otáčení pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby; jakmile tuto osobu ztratí z dohledu, je povinen ihned zastavit d) musí před opuštěním vozidla provést taková opatření, aby vozidlo nemohlo ohrozit bezpečnost osob a technických zařízení a nemohlo dojít k zneužití nepovolanou osobou e) musí při vlečení vozidla dodržovat ustanovení dopravních a provozních (pro daný typ vozidla) předpisů 6.2 Povinnosti vedoucích zaměstnanců nadřízených řidičům Vedoucí zaměstnanec nadřízený řidiči je povinen: a) zajistit u řidiče před přidělením vozidla a před jeho převedením na jiný druh a typovou řadu vozidel seznámení s návodem výrobce pro jeho obsluhu a přesvědčit se o jeho schopnostech s ohledem na jeho pracovní zařazení (např. zkušební jízdou), b) provádět kontrolu, zda zaměstnanci dodržují předpisy kzajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokyny zaměstnavatele a používají stanovené OOPP. 5

6 6.3 Provoz, oprava, údržba a kontrola vozidel (1) Provoz, oprava, údržba a kontrola vozidla se musí provádět podle návodu stanoveného výrobcem vozidla. (2) Při provádění oprav, údržby a kontrol vozidla je pracovník provádějící opravu zejména povinen. a) vozidlo zabezpečit proti nechtěnému pohybu b) zajistit zvednuté vozidlo nebo jeho části proti pádu (3) Při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na pozemních komunikacích a kdy je nutno na ně vstoupit musí zaměstnanci použít výstražné vesty s vysokou viditelností, které vyhovují požadavkům normových hodnot. Výstražné vesty jsou povinným vybavením všech používaných vozidel v organizaci. 6.4 V knize jízd je řidič povinen vyplnit minimálně následující kolonky: - jméno a příjmení řidiče - údaje o bezpečnostních přestávkách, technických závadách. (pokud tyto jsou) - pohonné hmoty a oleje (pokud jsou tyto doplňovány) - datum začátku přepravního výkonu - místo a čas odjezdu a příjezdu vozidla - stav tachometru při odjezdu a příjezdu - ujeto km - spolucestující - podpis řidiče 7. Garáže (1) Odpadky nasycené olejem nebo hořlavinami se nesmí v garážích ukládat. Pohonné hmoty a hořlavé čistící prostředky je dovoleno ukládat jen v plechových, těsně uzavíratelných nádobách. (2) Motor vozidla je možno uvádět do chodu v garáži pouze za účelem bezprostředního výjezdu. 8. Činnosti související s dopravou (1) V prostoru pro akumulátory nebo na jeho povrchu se nesmí ukládat žádné předměty. Při dobíjení akumulátorů a jakékoliv manipulaci s ním používá zaměstnanec, zodpovědný dle organizačního řádu, ochranný obličejový štítek (z důvodu nebezpečí exploze akumulátoru) a pracovní postup volí dle návodu od výrobce akumulátorové baterie. (2) V prostoru řidiče se nesmí ukládat předměty, které by mohly ohrozit řidiče nebo snížit ovladatelnost vozidla. (3) Nádoby obsahující hořlavé kapaliny, lehko zápalné nebo výbušné látky, prchavé (toxické) látky a jedy se musí při dopravě řádně utěsnit, zabezpečit proti převržení, sálavému teplu a samovolnému pohybu. 6

7 9. Základní povinnosti řidičů Mimo povinnosti řidiče vyplývající z právních a ostatních předpisů musí řidič: před jízdou provést kontrolu technického stavu vozidla v rozsahu stanoveném výrobcem vozidla. Při zjištění závad, které ohrožují bezpečnost osob, majetku nebo silničního provozu nesmí být vozidlo použito po ukončení jízdy nahlásit závady a poruchy na vozidle, opravy a údržbu smí řidič provádět jen v rozsahu, pro které je oprávněn motorová vozidla používat jen pro účel, pro který jsou konstruovány a určeny výrobcem a pro který je schválena jejich technická způsobilost. Jejich vyznačená jmenovitá nosnost nesmí být překračována ve vozidle smí být přepravováni pouze zaměstnanci organizace v rámci plnění pracovních úkolů. na území správního obvodu ORP FnO smí vzít řidič do vozidla k převozu další osobu nebo materiál jen se souhlasem vedoucího odboru. Mimo území správního obvodu ORP FnO je zapotřebí souhlas tajemnice městského úřadu před započetím jízdy, dále v průběhu a po ukončení jízdy provádět záznam o provozu vozidla nebo záznam o době řízení vozidla a bezpečnostních přestávkách za jízdy nesmí řidič používat mobilní telefon bez speciálního zařízení umožňujícího telefonování za jízdy nesmí zastavovat a stát na místě kde vozidlo překáží z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo je ohroženo činnostmi nebo technickým zařízením v případě účasti na dopravní nehodě (DN), kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii (hmotná škoda na zúčastněných vozidlech do ,- Kč, pokud nedošlo ke zranění, ekologické havárii, hmotné škodě na majetku třetí osoby s výjimkou škody na vozidlech, škodě na přepravovaných věcech ve vozidle, poškození nebo zničení součástí pozemní komunikace apod.) sepsat s dalším účastníkem DN společný záznam o DN (2x), který oba podepíší. V tiskopisu Záznam o dopravní nehodě je nutno vyplnit všechny kolonky tak, aby byly zaprotokolovány údaje vypovídající o průběhu DN, její příčiny a následky a to včetně nákresu situace. Tiskopis se předává na finanční odbor k dalšímu vyřízení. 10. Kvalifikační předpoklady řidičů a zdravotní způsobilost k řízení a) Vozidlo zaměstnavatele smí řídit osoba, která je k řízení dostatečně tělesně a duševně způsobilá a v potřebném rozsahu ovládá řízení vozidla a předpisy o silničním provozu. Motorové vozidlo je oprávněna řídit pouze osoba, která je držitelem příslušného řidičského oprávnění a byla před přidělením vozidla a před jeho převedením na jiný druh a typovou řadu vozidel prokazatelně seznámena s návodem výrobce pro jeho obsluhu a údržbu, byla provedena prokazatelně praktická zkouška z řízení vozidla (tzv. cvičná jízda) a absolvovala školení a ověření znalostí ve smyslu bodu 5/b tohoto MPBP. b) Dále musí být řidiči prokazatelně proškoleni a přezkoušeni z předpisů k zajištění BOZP ve smyslu Zákoníku práce, seznámení s riziky, hodnocením rizik a opatřením k rizikům ohrožujících bezpečnost a zdraví, dále s dopravními předpisy vztahujícím se k vykonávané práci včetně Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a ve smyslu tohoto nařízení s tímto Místním provozním bezpečnostním předpisem. 7

8 c) Zdravotní způsobilost Pravidelné lékařské prohlídky 87 zákona č. 361/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. odst. b: řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě. a) Vstupní lékařské prohlídce je osoba uvedená v bodě č. 10 písm. a) povinna se podrobit před zahájením výkonu činnosti b) Dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně. Poznámka: Zdravotní prohlídky tzv. řidičů referentů Dle 87 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů se řidiči referenti podrobují povinným lékařským prohlídkám po dovršení 60, 65 a 68 let a poté vždy za dva roky. S ohledem na odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy, respektive též za škody, které způsobí jeho zaměstnanci třetím osobám je nutné, aby byla zjištěna zdravotní způsobilost zaměstnance k řízení tzv. referentského vozidla. A to například analogicky, jako tomu je u řidičů z povolání a některých dalších řidičů podle ustanovení 87 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Jde totiž o to, že zdravotní a psychické nároky na příslušného zaměstnance jsou velmi podobné, jako je tomu u řidičů z povolání. Ve Frýdlantě nad Ostravicí, dne schválila:. Ing. Anna Ležáková tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí 11. Přehled některých předpisů BOZP při provozování dopravy dopravními prostředky 1. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 2. Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů 3. Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 8

9 4. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 5. Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 6. Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě 7. Vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích 8. Vyhláška MD č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (účinnost od ) 9. Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 12. Související předpisy Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) v platném znění Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.- vzhled, umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb. vyhláška o požární prevenci Nařízení vlády č. 378/2001 požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 9

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu Dle ustanovení 102 odst. 2 písm. o) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tuto směrnici jako

Více

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ ŘÁD

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ ŘÁD Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Palackého 1-3, 612 42 Brno 541 562 001 E-mail: rektor@vfu.cz Fax: 549 250 478 V Brně dne 29. července 2009 č. j. 19 383/2009 Směrnice rektora č. ZS 1/2009 DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců Obsah: 1. Účel a platnost...1 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců...1 3. Školení...2 4. Osobní ochranné pracovní prostředky...3 5. Chronologický postup při zajišťování bezpečnosti stavebních

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 4/2015 Pravidla pro užívání silničních motorových vozidel zaměstnanci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Pracovní řád MěÚ Dvůr Králové nad Labem Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

Více

Integrovaná střední škola Cheb S M Ě R N I C E

Integrovaná střední škola Cheb S M Ě R N I C E Integrovaná střední škola Cheb S M Ě R N I C E ŘEDITELE ISŠ CHEB č. 4/2010 O AUTOPROVOZU Zpracovatel: Bc. Věra Burdová Rozsah působnosti: Integrovaná střední škola Cheb Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet

Více

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2 P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI V e r z e 1. 2 Pracovní řád se vydává na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále ZP). Jako zvláštní druh vnitřního předpisu rozvádí ustanovení

Více

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1 Úvodní ustanovení Ředitel Českého vysokého učení technického v Praze, Masarykova ústavu vyšších studií (dále jen MÚVS ) vydává k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na základě platné

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591. Pracovní řád číslo 12/2007

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591. Pracovní řád číslo 12/2007 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591 Pracovní řád číslo 12/2007 Předkladatel (gestor) : Jaroslav Hitschfel, tajemník MěÚ v České Skalici Tajemník Městského

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 4 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE Odpovědnost za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve firmě mají všichni vedoucí zaměstnanci na všech stupních

Více

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS PROVOZNÍ ŘÁD budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí ZPRACOVAL SCHVÁLIL ÚTVAR KS FUNKCE Tajemnice JMÉNO Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS Provozní řád Městský úřad Frýdlant nad

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna:

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

247/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 247/2000 Sb. ZÁKON o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 411/2005

Více

Vnitřní předpis zaměstnavatele Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 IČ: 70844194, příspěvková organizace Zřizovatel: Kraj Vysočina

Vnitřní předpis zaměstnavatele Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 IČ: 70844194, příspěvková organizace Zřizovatel: Kraj Vysočina Vnitřní předpis zaměstnavatele Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 IČ: 70844194, příspěvková organizace Zřizovatel: Kraj Vysočina SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ŠKOLY Označení:

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Základní škola Janáčkovo náměstí 17, Okres Bruntál, příspvková organizace Janáčkovo náměstí 1970/17 794 01 Krnov IČ: 008 52 546 Zpracoval: Ing. Kristýna Theisová Siudová, Š-OZO-82/2007 STANOVENÍ ORGANIZACE

Více

309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, ČÁST PRVNÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, ČÁST PRVNÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Obsah a text 309/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 28.12.2009 309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ve znění zákonů č. 38/1995 Sb., č. 304/1997 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 150/2000 Sb., č. 361/2000 Sb., č. 175/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 577/2002

Více

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích P R A C O V N Í Ř Á D Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Preambule Pro úspěšné plnění úkolů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU ) a k zajištění vnitřního pořádku vydává rektor

Více

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY Dokument byl vypracován pro Vysoké učení technické v Brně a je nedílnou součástí dokumentace

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ročník 2015 1/2015 SMĚRNICE tajemníka Magistrátu města České Budějovice ze dne 27. 2. 2015, pracovní řád Účinnost ode dne 1. 3. 2015 (s výjimkou

Více

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i.

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Obsah I. Obecná ustanovení II. Pracovní poměr III. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr IV. Pracovní doba a doba odpočinku V. Bezpečnost a ochrana

Více

Základní umělecká škola Praha 6, Nad Alejí 28 www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz

Základní umělecká škola Praha 6, Nad Alejí 28 www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28 162 00 Praha 6, tel. 220 610 640, Fax. 235 365 398, IČO 68407289, zřizovatel: Hl. m. Praha www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní

Více

zařízení je náčelník, vedoucí nebo ředitel (dále jen "náčelník"). 219/1999 Sb.

zařízení je náčelník, vedoucí nebo ředitel (dále jen náčelník). 219/1999 Sb. 219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o ozbrojených silách České republiky Změna: 352/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 546/2005 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Parlament

Více

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Druh dokumentu: Evidenční č.: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.9.2014 5.1 13 1 SMĚRNICE Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3.12.2013

Více