R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova Praha 2 R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2006 Praha, únor 2006 Ing. František Plecháč ústřední ředitel

2 O b s a h : 1. Základní údaje zpracovatele 2. Organizační struktura a personální údaje 2.1. Stručný přehled hlavních činností SEI 2.2. Základní personální údaje Personalistika Zvyšování kvalifikace 3. Majetek zpracovatele 3.1. Pohledávky za rozpočtovými příjmy 3.2. Vykonávací řízení 3.3. Správa pokut 3.4. Poskytnuté zálohy 4. Rozpočet příjmů a výdajů 5. Hodnocení a analýza údajů zpracovatele 5.1. Rozpočtová opatření 5.2. Rozpočtové příjmy 5.3. Podíl státního rozpočtu na financování činnosti zpracovatele 5.4. Rozbor čerpání mzdových prostředků 5.5. Výdaje na výzkum a vývoj 5.6. Výdaje ISPROFIN 5.7. Finanční výpomoci 5.8. Zahraniční spolupráce 5.9. Rezervní fond Hospodářská činnost 6. Příjemci služeb zpracovatele, kteří využívají výsledky jeho práce 6.1. Elektroenergetika 6.2. Plynárenství 6.3. Teplárenství 7. Odkazy, informace 7.1. Výsledky řídících kontrol podle 26 a 27 zákona o finanční kontrole 7.2. Výsledky interního auditu podle 28 až 31 zákona o finanční kontrole 7.3. Vyřizování stížností 2

3 1. Základní údaje zpracovatele Název zpracovatele: ČR Státní energetická inspekce Adresa sídla: Gorazdova 1969/24, Praha 2 Identifikační číslo: Poštovní adresa: ČR- Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha 2 Telefonní a faxové spojení: , fax Adresa elektronické pošty: Internetové stránky: Úřední hodiny: pondělí pátek každý den od 8,30 do 14,30 Státní energetická inspekce (dále SEI) je správní úřad, který je podřízen Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (dále MPO), zřízený zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen energetický zákon). Jeho působnost je dána energetickým zákonem, kde SEI kontroluje dodržování tohoto zákona, zejména chování držitelů licencí v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství. Poskytuje bezúplatně i odbornou pomoc a konzultace zejména orgánům státní správy a samosprávy. Podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v rozsahu podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, kontroluje ceny energií - tepla, elektrické energie a plynu. SEI kontroluje dodržování zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Je účastníkem územního řízení a dotčeným orgánem státní správy při ochraně zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, což jsou 126 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 13 zákona č. 406/2000 Sb. SEI kontroluje dodržování zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů, a dále kontroluje Nařízení ES/1228/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června 2003 o podmínkách pro přístup k síti pro přeshraniční výměny elektrické energie. SEI ukládá pokuty na základě vlastního zjištění a při výkonu kontroly se řídí zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. SEI je správcem pokut, který tuto činnost provádí dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o správě daní a poplatků). 2. Organizační struktura a personální údaje Organizační uspořádání SEI představuje 14 územních inspektorátů v krajských městech a ústřední inspektorát v Praze. V čele ústředního inspektorátu je ústřední ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu. Územní inspektorát řídí ředitel územního inspektorátu, kterého jmenuje, řídí a odvolává ústřední ředitel SEI. Organizační schéma je přílohou č. 3 této zprávy. 3

4 2.1. Stručný přehled hlavních činností SEI Vlastní výkon činnosti SEI je prováděn podle pracovních instrukcí a směrnic, které vydává ústřední ředitel, zástupce ústředního ředitele a jednotliví ředitelé odborů ústředního inspektorátu v rámci své působnosti, dané Organizačním řádem. Vlastní kontrolní činnost byla rozdělena do tří zásadních oblastí. Jednalo se o kontrolu dodržování ustanovení jednotlivých zákonů. Pokyny k těmto kontrolám byly podloženy jednak vlastním rozhodnutím a jednak podáními. Ta byla evidována a řešena buď jako stížnosti a nebo jako podněty ke kontrolní činnosti. Podání přicházela na SEI buď přímo, nebo prostřednictvím ostatních orgánů státní správy, držitelů licencí, odběratelů apod. Druhá, velmi významná oblast působení SEI byla činnost pro Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ), zejména v oblasti cenových kontrol v teplárenství, a činnost pro MPO, která v sobě většinou zahrnovala kontrolu úplnosti a správnosti údajů, poskytovaných ministerstvu pro jeho potřeby, jejich sumarizaci a rozbory. Třetí, ale nikoliv nepodstatnou činností SEI, bylo poskytování odborné pomoci a konzultací v rozsahu zákonem stanovené působnosti. Kontrolní činnost podle energetického zákona Kontroly prováděné podle energetického zákona byly většinou spjaty s činností ERÚ. Velmi významnou částí byly kontroly, prováděné na podnět ERÚ, jednalo se zejména o prověřování úplnosti a správnosti podkladů předávaných podnikateli v energetických odvětvích a prověřování podmínek, za nichž jim byla udělena licence. Prováděly se též kontroly související s řešením odvolání proti rozhodnutí ERÚ. Tyto kontroly představovaly a do budoucna budou představovat velmi složité případy, jenž souvisí s řešením stížností z řad odběratelů na činnosti licencovaných osob. Problematika stížností a podnětů byla podstatným, ne-li jediným podkladem pro zahajování kontrol. Podání přicházela jednak od orgánů státní správy jako jsou ministerstva a okresní úřady, jednak od odběratelů, držitelů licencí apod. V rámci kontrolní činnosti byly realizovány i specializované kontroly, které průřezově mapovaly určité oblasti energetického zákona. Jejich bližší popis je uveden v části o odborné technické činnosti SEI. Kontrolní činnost podle zákona o hospodaření energií Hlavním objemem prací byla účast SEI v řízeních podle stavebního zákona. Podle dosavadních zkušeností je možno konstatovat, že příslušné stavební úřady reagovaly na požadavky zákona č. 406/2000 Sb. poměrně rychle a v průběhu hodnoceného roku měla jak oznámení stavebních úřadů o stavebních řízeních, tak i požadavky investorů na posouzení projektové dokumentace, výrazně narůstající tendenci. V rámci své působnosti, při pořizování územních energetických koncepcí, je SEI dotčeným orgánem státní správy, a v roce 2006 mohla kontrolovat pouze velké celky ve smyslu ustanovení 14 odst. 6, zákona o hospodaření energií, o zahájení práce na zpracování územní energetické koncepce, neboť k posuzování těchto koncepcí malých celků nemá SEI legislativní podporu. V průběhu roku probíhaly naplno kontroly energetických auditů a to zejména u orgánů státní správy a samosprávy a do konce roku bylo zahájeno 271 kontrol u zadavatelů auditu. Dále byly na základě požadavku MPO zdokumentovány a připraveny k zahájení správního řízení spisy auditorů, kteří uváděli v jimi zpracovaných auditech více než dvakrát nepravdivé údaje. 4

5 Kontrolní činnost podle zákona o cenách Kontrolní činnost podle zákona o cenách byla prováděna hlavně v oblasti teplárenství, kde se jednalo zejména o kontroly věcně usměrňované ceny tepla. Kontrolní činnost podle zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů Kontrolní činnost podle zákona č. 180/2005 Sb. byla v předmětném roce minimalizována, neboť prováděcí vyhlášky k zákonu vycházely postupně v průběhu roku V druhé polovině roku se činnost SEI soustředila především na vymezení podmínek a specifikování práv a povinností subjektů, na něž se zákon vztahuje. Legislativní činnost Kromě kontrolní činnosti a vyřizování stížností a podnětů postoupených jednotlivými správními orgány státní správy a obyvatelstvem se vybraní pracovníci SEI zúčastnili prací na novele energetické legislativy. Činnost v této oblasti byla zaměřena hlavně na dokončení novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, kde SEI byla z pověření MPO hlavním garantem a organizátorem přípravy této novely. Zákon o hospodaření energií vyšel ve sbírce zákonů pod č. 177/2006 Sb. Pokračovaly práce na novelách prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu a zákonu o hospodaření energií, které postupně vycházely v průběhu roku ve sbírce zákonů. V druhém pololetí se na základě požadavku MPO rozběhly práce na velké novele energetického zákona a do jednotlivých pracovních skupin podle odborností byli zařazeni určení pracovníci SEI. Ostatní odborně technické činnosti Z ostatní činnosti zajišťované na úseku technické činnosti SEI: Zpracovávání stanovisek a odpovědí k dotazům týkajícím se energetických právních předpisů, a to zejména zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 406/2000 Sb., vyhlášky č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepla, vyhlášky č. 151/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie, vyhlášky č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a přípravu TUV, vyhlášky č. 213/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydávají podrobnosti energetického auditu, vyhlášky č. 224/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů na dodávku tepelné energie a vyhlášky č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii a TUV. Bylo zpracováno velké množství písemných stanovisek vysvětlujících energetické předpisy a zodpovězeno mnoho telefonických dotazů. V rámci spolupráce s ústředními orgány státní správy, a to MPO, ERÚ, MMR byly zpracovány připomínky a návrhy k legislativním předpisům, zejména ke stavebnímu zákonu, metrologickému zákonu, zákonu o hospodaření a samozřejmě i příslušných vyhlášek. Významně jsme se podíleli na úpravě cenového rozhodnutí, kde došlo k vyjasnění některých problémů, ale ERÚ neakceptovalo některé připomínky SEI. Účast ve vybraných hodnotitelských komisích ČEA na posuzování žádostí o státní dotaci na racionalizaci spotřeby paliv a energie. Spolupráce s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví při realizaci vybraných státních technických norem z oboru vytápění, klimatizace a stavebnictví (připomínkování návrhů, účast při zasedání komisí). Účast v technické pracovní skupině pro IPPC kategorie velké spalovací zdroje a energetická účinnost. 5

6 Účast v technické komisi tvorby technických pravidel a technických doporučení v plynárenství. Účast v Legislativním výboru ČPNS a GAS. Kromě výše popsaných činností se pracovníci SEI účastní v některých dalších aktivitách. Jedná se např. o Český komitét elektrického tepla, který se věnuje elektrickým spotřebičům a využití elektřiny. Z titulu členství v ČKET je SEI ve spojení i s Asociací energetických manažerů. Pracovník SEI je členem předsednictva ČSVTS, České energetické společnosti. Pracovníci SEI jsou členy redakčních rad časopisů Energetika a Energie a peníze. Řada magistrátů a okresních úřadů zřídila různě organizované energetické komise, v nichž jsou pracovníci SEI účastni jako např. v Plzni, Ostravě atd. SEI se účastní nikoliv jako člen, ale jako zvaný host práce i v Asociaci podniků topenářské techniky, spolupracuje s Hospodářskou komorou ČR, Asociací energetických auditorů, Svazem podnikatelů pro využití energetických zdrojů apod. Je členem komise pro posuzování shody Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. SEI je zastoupena jako člen zkušební komise u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě při zkouškách dílčí specializace Energetické auditorství, kde pro potřeby zkoušení energetických auditorů podle zákona o hospodaření energií je jeden pracovník SEI autorizovaným energetickým auditorem podle zákona č. 360/1992 Sb. V rámci uplatňování zákonů v praxi SEI vystoupila na řadě seminářů a školení, souvisejících s veřejnou diskusí a seznámením s dikcí zákonů, zejména zákona o hospodaření a zákona o SEI. Na uvedená témata byly uveřejněny i články v odborném tisku. Jeden pracovník SEI byl nominován jako člen pracovní skupiny při technickém výboru CEN/CENELEC pro tvorbu technických norem v oblasti hospodaření energií, jeden pracovník do pracovní skupiny pro energetickou účinnost v rámci IPPC. V rámci pracovního týmu pro realizaci SEK při MPO jsou za SEI nominováni dva pracovníci jak do řídící a koordinační skupiny tak i pracovní skupiny pro dlouhodobé výhledy a koncepce, včetně souladu SEK a ÚEK. SEI se účastnila prací v řídícím výboru programu PHARE Implementace Směrnice o energetické účinnosti budov do českého právního řádu. Dále se účastnila v hodnotitelské komisi akce Energetický projekt roku Základní personální údaje Rozpis závazných ukazatelů na rok 2006 určil závazný limit počtu pracovníků SEI ve výši 172 zaměstnanců, což představovalo o 4 zaměstnance méně, než v roce Skutečný fyzický počet zaměstnanců SEI k dosáhl 165 zaměstnanců, přičemž průměrný přepočtený stav zaměstnanců od počátku roku 2006 činil 165,78 zaměstnanců. Nižší průměrný stav zaměstnanců byl způsoben neplánovaným odchodem 6 zaměstnanců, za které nebylo možno dosud získat náhradu Personalistika Na mateřské dovolené nebyla žádná zaměstnankyně, na rodičovské dovolené byla jedna zaměstnankyně. SEI zaměstnávala od počátku roku 2006 celkem 12 starobních důchodců, kteří odešli do důchodu ze SEI a požádali o souběh pracovního poměru s důchodem. Tito zaměstnanci mají uzavřenu pracovní smlouvu na dobu určitou. Věková struktura SEI je velmi nepříznivá (viz příloha č. 1), a proto je zvýšená pozornost věnována získávání nových mladých zaměstnanců. Bohužel při náboru zaměstnanců SEI vznikají problémy s platovým ohodnoce- 6

7 ním. Podnikatelský sektor v energetice několikanásobně přesahuje výši možného platového zařazení, které SEI může novým perspektivním zaměstnancům nabídnout. Přehled základních personálních údajů je uveden v příloze č. 1 této zprávy Zvyšování kvalifikace V souladu s Pravidly, kterými se stanoví způsob přípravy zaměstnanců ve správních úřadech a v Úřadu vlády, které vláda ČR schválila usnesením č ze dne 10. října 2001 (dále Pravidla), se zúčastnilo v roce 2006 školení spadajících do lokálně orientačního vzdělávacího bloku vstupního vzdělávání (blok podle Pravidel) a speciálního vzdělávacího bloku vstupního vzdělávání (blok podle Pravidel) celkem 12 zaměstnanců SEI, školení spadající do universálního vzdělávacího bloku absolvovali 2 zaměstnanci, školení spadající do nepovinného vzdělávacího bloku absolvovalo 22 zaměstnanců. školení spadající do prohlubujícího vzdělávacího modulu absolvovalo 6 zaměstnanců, školení spadající do odborného vzdělávacího modulu absolvovalo 55 zaměstnanců, školení spadající do základního vzdělávacího bloku pro střední management absolvovalo 5 zaměstnanců a školení spadající do speciálního vzdělávacího bloku pro střední management absolvovali 2 zaměstnanci. Celkem se vzdělávacích akcí ve smyslu Pravidel, kterými se stanoví způsob přípravy zaměstnanců ve správních úřadech, v roce 2006 zúčastnilo 104 zaměstnanců SEI, tedy 63% zaměstnanců. Vedle těchto vzdělávacích akcí absolvovalo cca 100 zaměstnanců SEI školení související s bezpečností práce (školení řidičů-referentů, školení BOZP a PO). Při zvyšování kvalifikace zaměstnanců SEI se ve velké míře využívalo kurzů nabízených Institutem státní správy při Úřadu vlády ČR, čímž došlo k úspoře nákladů na vzdělávání. Nástupy Odchody Nástupy a odchody zaměstnanců rok 2006 rok 2005 v produktivním věku * pracující důchodci 0 0 celkem * důchodci na dobu určitou ** z toho skutečně odešlí 4 0 Zaměstnanci na dobu určitou *** 3 1 ukončení ve zkušební době 2 1 ukončení dohodou z organ.důvodů 0 15 ukončení dohodou 43 ZP 3 6 ukončení výpovědí 51 ZP 0 0 ukončení výpovědí 46 odst. 1 c) ZP 0 5 Úmrtí 0 1 Celkem * přepočteno na plnou pracovní dobu ** údaj zahrnuje i ty pracující důchodce, kterým byla pracovní smlouva v následujícím období prodloužena nebo s nimiž byla uzavřena smlouva nová. *** údaj nezahrnuje důchodce 7

8 3. Majetek zpracovatele Do konce roku 1994 byla SEI příspěvkovou organizací a od roku 1995 se hospodaření organizace řídilo pravidly pro rozpočtové organizace. S platností zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů se naše organizace stala organizační složkou státu, která postupuje dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů. Organizační složky státy v souladu s platnými právními předpisy odepisování majetku neprovádějí. Stálá aktiva organizace představují pracovní prostředky potřebné k výkonu kontrolní činnosti vyplývající ze zákona, jejichž přehled je uveden v příloze č. 4 této zprávy. Tento majetek je umístěn ve 14 krajích České republiky. Věcná břemena spojená s nemovitostmi SEI nemá zapsána a převody vlastnictví k nemovitostem zatím neprováděla Pohledávky za rozpočtovými příjmy Přehled pohledávek k Pohledávky k v Kč Číslo Stav Text účtu k Pohledávky za rozpočtovými příjmy Stav k Stav k , , ,23 Celkem Z toho neuhrazené faktury EI, TP za PO , , ,23 neuhrazené faktury za RO , , ,00 vyúčtování služeb k nájmům 0,00 0,00 0,00 Ostatní pohledávky celkem , , ,00 Pojistné soudně uplatněné , , ,00 Obvodní soud znalecký posudek , , ,00 Pohledávky za zaměstnanci celkem , , ,00 Z toho půjčky z FKSP , , ,00 Nájem ubytovny 1 650, ,00 0,00 Ostatní pohledávky (stálé a cest. zál. ) 0,00 0,00 0,00 Náhrada škody 7 981, ,00 0,00 Pohledávky po lhůtě splatnosti za minulá období (příspěvkové organizace do r a rozpočtové organizace za rok 1995) jsou zajištěny. Splátky z půjček jsou měsíčně sráženy z platu, náhrada škody je uplatněna u pojišťovny. Pohledávky za zaměstnanci budou hrazeny v lednu Vykonávací řízení Z důvodu neuhrazení pokuty povinným ve stanovené lhůtě bylo přikročeno k výkonu rozhodnutí celkem v 933 případech, z toho v roce nových caus. Úplného uspokojení oprávněného po provedení exekuce bylo dosaženo celkem v 609 případech, z toho u 56 subjektů v roce U pokračujících exekucí, příp. z konkursů byla v 98 případech vymožena částečná úhrada pohledávky. 8

9 Přezkumu zákonnosti rozhodnutí SEI soudem dle zákona č. 150/2002 Sb., se domáhalo v roce subjektů. Následně 4 povinní využili možnosti podání mimořádného opravného prostředku podáním kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu ČR. Přezkum zákonnosti rozhodnutí SEI delikt rozsudek zák.č.526/1990 Sb. zák.č.458/2000 Sb. pokuta v Kč MS 1) v Kč rozsudek NSS 2) v Kč poř. č odst.1 písm.c) , ,- kasace 2. 6 odst.1 písm.c) , ,- kasace 3. 6 odst.1 písm.c) 7, ,- 7, ,- 7, , odst.3 písm.a) , ,- kasace 5. 6 odst.1 písm.c) , , odst.1 písm.c) , , odst.11písm. c) , , odst , odst , odst.1 písm.c) ,- v řízení odst.1 písm.c) ,- v řízení odst.1 písm.c) ,- v řízení odst.1 písm.c) ,- v řízení odst.1 písm.c) 1, ,- v řízení odst ,- v řízení odst. 1 písm. b) ,- v řízení odst ,- v řízení zák. č. 552/1991 Sb. součet 13, ,- 9, ,- 7, ,- Celkem přisouzeno SEI 9, ,- 1) Městský soud v Praze 2) Nejvyšší správní soud ČR Neúspěch v položkách č. 8. a 9. tabulky je dán v podstatě faktickým zánikem objektivní odpovědnosti právnických osob a fyzických osob podnikajících za správní delikt po novelizaci zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., konkrétně zakotvením liberace dle ustanovení 95 odst. 2. V sledovaném období byl vedle exekucí vedených na účet, stavební spoření, mzdu, sociální dávky a důchody povinných, v důvodných případech podáván návrh na nařízení soudního výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí. K zjištění možného zaměstnavatele povinných fyzických osob byly k soudům podávány žádosti o předvolání těchto k prohlášení o majetku. Mimoto bylo provedeno prostřednictvím příslušných soudů, v případech zjištění existence nemovitého majetku, zajištění neuhrazených pokut soudcovským zástavním právem na těchto nemovitostech povinných. Z 280 vymáhaných pokut k byl prohlášen na 41 povinných konkurs, přičemž žádnému z povinných nebylo povoleno vyrovnání. Všechny pohledávky byly přihlášeny u příslušného soudu do konkursního řízení. K výše uvedenému datu byly dále podány 4 přihlášky do likvidace, avšak v průběhu roku přešel 1 případ do konkursu. 9

10 3.3. Správa pokut Na zvláštním účtu vedeném u České národní banky č /0710 byly přijaty pokuty uložené SEI. Stav zvláštního účtu byl k , , , , , , , , , , , ,00 Celkem ,05 Od počátku roku bylo provedeno celkem 1459 kontrol, v nichž bylo zjištěno v 672 případech porušení zákonů a bylo zahájeno 294 správních řízení, na základě kterých bylo vydáno 292 rozhodnutí o uložení pokuty v celkové výši Kč ,00. Celkem bylo od roku 1995 vybráno Kč ,05 za pokuty a uložené úroky ze splátek, z toho za pokuty zaplacené k bylo vybráno Kč ,37, z toho bylo uhrazeno Kč ,30 za pokuty vykonatelné od počátku roku Od počátku roku byly zaplaceny pokuty před nabytím právní moci a to ve výši Kč ,00. Vykonatelné pokuty byly od počátku roku 2006 uhrazeny ve výši Kč ,30. Vykonatelné pokuty (rozhodnutí nabylo právní moci) dosáhly od roku 1995 částky Kč ,20, z toho za sledované období Kč ,00. Celkem bylo uhrazeno 44,85% z celkových pokut uložených k Od roku 1995 zůstává dosud neuhrazeno Kč ,04. Za předepsané úroky bylo od roku 1995 vybráno Kč ,00. K byla vydána čtyři rozhodnutí o úroku z odložené částky v celkové výši Kč 2 824,00, z nichž bylo uhrazeno Kč 1 158,00. V souladu s 60 zákona o správě daní a poplatků bylo vydáno celkem deset rozhodnutí o povolení splátek v celkové výši Kč ,00. V 59 případech bylo započato s vymáháním daňových nedoplatků dle 73 zákona o správě daní a poplatků a dlužníci byli vyzváni k úhradě platby v náhradní lhůtě. Ve všech případech bylo vymáhání předáno právnímu oddělení k vystavení exekučních příkazů v celkové výši Kč ,00, které byly uhrazeny v částce Kč ,90. 10

11 3.4. Poskytnuté zálohy Stav poskytnutých záloh k Zálohové platby jsou tvořeny nezbytnými provozními zálohami na spotřeby energií a služeb k nájmům, předplatné a CCS karty. Čísloúčtu Text Stav k Stav k Stav k Poskytnuté provozní zálohy celkem , , ,06 Z toho záloha: na elektřinu , , ,00 na vodné , , ,00 na plyn , , , na střežení 0,00 0,00 0,00 na tiskoviny , , ,00 na služby k nájmům , , ,90 na CCS karty , , ,16 Záloha nájem ubytoven, Jihlava, Zlín , ,00 750,00 Celkově došlo ke zvýšení zálohových plateb vůči stavu k o ,21 Kč a je ovlivněno zvýšením cen energií, tiskovin (zvýšení zálohy Sb.zákonů o 100 %). 4. Rozpočet příjmů a výdajů V roce 2006 byly pro činnost SEI vyčleněny prostředky, jejichž výše byla určena rozpisem schválených ukazatelů rozpočtu na rok 2006 čj /05/02300 ze dne Část prostředků věcných výdajů byla určena na výdaje související s ICT. Systémové výdaje na financování akcí programu ISPROFIN byly evidovány v programu Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MPO a současně v jeho podprogramech C Rozvoj a obnova materiálně-technické základny SEI - systémové investiční výdaje a v programu Pořízení a provozování ICT systému řízení MPO a to systémové neinvestiční výdaje a systémové investiční výdaje. Hospodaření s rozpočtovými prostředky se řídilo zejména rozpočtovými pravidly, vycházejícími především ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů, Pravidly hospodaření s rozpočtovými prostředky Ministerstva průmyslu a obchodu na rok 2006 (OM č.1/2006), směrnicí č. 2/2006 Pravidla hospodaření s rozpočtovými prostředky Státní energetické inspekce na rok 2006, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění, zákonem č. 586/1992 Sb., daně z příjmu v platném znění, zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými právními předpisy. V příloze č. 2 je uveden přehled rozepsaných závazných ukazatelů rozpočtu a v příloze č. 5 účetní uzávěrka k

12 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů (v tis. Kč) Schválený Rozpočet po ukazatel rozpočet 2006 změnách Příjmy Výdaje celkem z toho neinvestiční výdaje celkem - z toho věcné Pojistné FKSP Skutečnost 2006 Skutečnost * * Mzdové prostředky celkem z toho prostředky na platy OON * Investiční výdaje celkem Systémové výdaje ISPROFIN z toho C ICT v tom neinv. ICT invest. ICT Limit počtu zaměstnanců Limit na pohoštění *včetně čerpání rezervního fondu a jeho doplnění Podrobné zhodnocení příjmů a výdajů je uvedeno v části 5.2. a Hodnocení a analýza údajů zpracovatele 5.1. Rozpočtová opatření Schválené ukazatele rozpočtu SEI byly rozepsány do jednotlivých položek rozpočtové skladby dle rozpisu výdajů státního rozpočtu pro rok 2006, kapitola Ministerstvo průmyslu a obchodu, listu Státní energetická inspekce. Za rok 2006 bylo provedeno pět vnitřních rozpočtových opatření, z toho vnitřní rozpočtová opatření č. 1/06 a č. 2/06 zahrnovalo vnitřní přesuny mezi rozpočtovými položkami tak, aby byly zajištěny všechny potřebné provozní výdaje pro 14 územních inspektorátů a ústřední inspektorát. Vnitřní rozpočtové opatření č. 3/06 řešilo zvýšené mzdové nároky vyplývající z narůstající složitosti vykonávané činnosti a nárůstu práce v souvislosti s prováděním kontrol Nařízení ES/1228/2003 Evropského parlamentu a Rady. Toto vnitřní opatření č. 3/06 umožnilo financovat přemístění územního inspektorátu pro kraj Vysočina a vybudování klimatizace v budovách SEI (Legerova 49, Praha 2 a Rejskova 3, Plzeň). Vnitřním rozpočtovým opatřením č. 4 byly upravovány rozpočty územních inspektorátů na základě jejich žádostí, které by zajišťovaly krytí potřebných výdajů na zvýšenou činnost. V závěru roku Krajský úřad pro Karlovarský kraj nám oznámil, že po- 12

13 třebuje kanceláře, ve kterých sídlil náš územní inspektorát pro Karlovarský kraj. Do muselo dojít k přestěhování našeho územního inspektorátu. Přestěhování našeho úřadu bylo provedeno do prozatímních prostor v budově ČEZu. Protože se za tak krátkou dobu nepodařilo zabezpečit sídlo územního inspektorátu v budově státu, nebyly použity všechny plánované věcné výdaje v roce 2006 a proto byl vnitřním rozpočtovým opatřením č. 5 snížen rozpočet věcných výdajů SEI o 800 tis. Kč. SEI požadovala již od roku 2005 zvýšení limitu mzdových prostředků v souvislosti s nárůstem výkonu činnosti (Nařízení Evropského parlamentu, Rady, nový zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů). Žádosti SEI ze dne bylo vyhověno vnějším rozpočtovým opatření č. 1 ze dne č.j /06/02300 a objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci byl po souhlasu Ministerstva financí ze dne 4.září 2006 zvýšen o tis. Kč. Současně byly zvýšeny prostředky určené na úhradu povinného pojistného placené zaměstnavatelem o 490 tis. Kč a převod FKSP o 28 tis. Kč. Dne SEI žádala o zajištění finančních prostředků na přemístění územního inspektorátu pro kraj Vysočina do nových prostor v budově ÚZSVM, Tolstého 15, Jihlava ve výši 350 tis. Kč a o zajištění investičních prostředků na vybudování klimatizace v budovách SEI (Praha, Plzeň) ve výši tis. Kč. Žádost byla kladně vyřízena a SEI vnějším rozpočtovým opatřením č. 2 ze dne č.j /06/02300 byl zvýšen rozpočet o 350 tis. Kč neinvestičních věcných výdajů a o tis. Kč investičních výdajů. Naším dopisem ze dne č.j /324/2006 a na základě osobního jednání jsme žádali o snížení neinvestičních výdajů ve výši 800 tis. Kč a částečné doplnění reservního fondu tak, aby mohlo být naplněno usnesení vlády č z 25. září 2006 a č z 1. listopadu 2006, které umožňovalo OSS zajistit shodnou úroveň zůstatků rezervního fondu k a , přičemž neukládalo toto jako povinnost. Vnějším rozpočtovým opatřením č. 3 tedy byly sníženy neinvestiční výdaje o 800 tis. Kč a doplněn rezervní fond o Kč ,00. SEI musela řešit úhradu výdajů na provoz všech nových VPN z provozních prostředků roku 2006 v rámci programu Dne bylo uskutečněno jednání SEI a MIČr, na kterém byl dohodnut společný postup a realizace plateb. Dopisem ze dne byla splněna dohodnutá ujednání ze strany SEI a opět předána dokumentace našich požadavků. Dne MPO posoudilo požadavek na převod finančních prostředků a navrhlo MIČr hradit služby KIVS resortu MPO až do doby vyčerpání míry finanční spoluúčasti obou ministerstev a po vyčerpání limitu i v následujících letech hradit službu KIVS resortu MPO z vlastního rozpočtu, což pro SEI znamenalo, že úhrady za provoz nových IP VPN byly hrazeny z programu Rozpočtové příjmy Přehled rozpočtových příjmů k v tis. Kč Číslo Schvál. rozpoč. Skuteč Skuteč Název pol Příjmy pronájem nemovitostí 100,00 89,08 89, Úroky 7,91 13, Prodej neinvestičních majetku 8,70 10, Ostatní přijaté náhrady 80,92 57, Ostatní příjmy 2,53 11, Převody vl. fondů 7,51 24,92 13

14 4135 Převody z RFOSS 179,33 46, Příjmy z prodeje HIM 4,2 4,05 Příjmy celkem 100,00 380,18 257,08 Za pronájem 3 bytů v budově Legerova 49, Praha 2 bylo získáno Kč ,00. Úrok od počátku roku u ČNB činil Kč 7 910,15. Za prodej neinvestičního majetku bylo získáno Kč 8 700,00. Jednalo se o vyřazený nábytek u ÚI a ÚzI pro Jihomoravský kraj ( Kč 7 430,00) a odprodej zámků vč. klíčů ke kancelářím v budově Krajského úřadu pro Karlovarský kraj, které musel náš územní inspektorát pro Karlovarský kraj opustit. Přijaté náhrady tvoří: ,00 Kč náhrady škod od pojišťovny Allianz za rozbitá přední skla, 6 475,00 Kč úhrada znaleckého posudku zpracovaného ÚzI pro Středočeský kraj, 3 743,00 Kč úhrada znaleckého posudku zpracovaného ÚzI pro Hlavní město Prahu, 1 300,00 Kč vrácení soudního poplatku, 1 722,50 Kč dobropis za teplo ÚzI pro Pardubický kraj, 4 839,00 Kč vyúčtování předplatného věstník ERU 2005, ,30 Kč dobropis za plyn ÚzI pro kraj Vysočinu a ÚzI pro Hlavní město Prahu, 133,50 Kč dobropis za vodné ÚzI pro Ústecký kraj, 3 275,50 Kč vyúčtování služeb k nájmu ÚzI pro Jihomoravský kraj, 415,30 Kč vrácení části poplatku registrace domény, 500,00 Kč vrácení zálohy na klíč, ,70 Kč vyúčtování služeb k nájmu ÚzI pro Olomoucký kraj. Ostatní příjmy představují vratky za ubytování a služby z pronajatých ubytoven ve Zlíně ve výši Kč 2 289,00 a Kč 238,45 za vymožené pohledávky z roku 1994 (HTT Tesla, Moravolen). Příjmy z prodeje HIM tvoří Kč 4 200,00 za odprodej 2 kopírovacích zařízení zn. Minolta z ÚzI pro Jihomoravský kraj z roku Převody z vlastních fondů ve výši Kč 7 507,00 představují odvod zůstatku depozitního účtu za rok Převod z rezervního fondu byl proveden za účelem krytí výdajů na školení ke správnímu řádu ve výši Kč ,00 a přestěhování územního inspektorátu pro kraj Vysočina Kč , Podíl státního rozpočtu na financování činnosti zpracovatele Rozpočtové výdaje Výdaje na financování činnosti SEI byly kromě použití prostředků RF SEI ve výši Kč ,00 (tj. 0,001 % skutečných výdajů od počátku roku 2006) plně hrazeny ze státního rozpočtu. Č. Schválený Rozpočet po Skuteč Název Skuteč % pol. rozpočet 2006 změnách 5011 Platy zaměstnanců , , ,00 100, , OON , , ,00 100, , Odstupné 0,00 0,00 0,00 0, , Pojistné sociální , , ,00 99, , Pojistné zdravotní , , ,00 99, ,00 14

15 5132 Ochranné pom , , ,50 99, , Knihy, tisk , , ,20 99, , Drobný hmot.maj , , ,37 99, , Nákup materiálu , , ,94 100, , Kursové rozdíly 1 000,00 310,00 302,03 97,43 928, Spotřeba vody , , ,22 100, , Spotřeba teplo , , ,95 100, , Spotřeba plynu , , ,90 100, , Spotřeba el.ener , , ,24 100, , Pohonné hmoty , , ,49 100, , Služby pošt , , ,70 100, , Služby telekomun , , ,15 100, , Služby penež.úst , , ,75 100, , Nájemné , , ,50 100, , Konzul.práv.služby 8 000, , ,90 99, , Školení vzdělávání , , ,20 100, , Ostatní služby , , ,07 100, , Opravy a udržov , , ,38 99, , Software do 60tis , , ,50 99, , Cestovné , , ,69 99, , pohoštění , , ,57 99, , konference 0,00 0,00 0,00 0, , Ostatní nákupy ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotace pokladny 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Náhrady soud.říz , ,00 99, , Dary 0,00 0,00 0,00 0, , Odvod za nepl.zd. 0,00 0,00 0,00 0, , FKSP , , ,00 100, , Převody do RF 0,00 0, , , Daně a poplatky , , ,00 99, ,50 Celkem neinvestiční výdaje , , ,25 100, ,79 Celkové neinvestiční výdaje ve výši Kč ,25 zahrnují věcné výdaje ve výši Kč ,72 a výdaje ICT, které byly stejně jako v minulém roce financovány Podprogramem ISPROFIN. Neinvestiční výdaje ICT v celkové výši Kč ,53 byly použity na tyto nákupy: knih a časopisů ve výši Kč ,00 (předplatné časopisů Chip, World, Excell, on line zpravodaj Mzdová účetní, knihy MS Office a Programování v LN), drobného hmotného majetku v celkové výši Kč ,71, z toho 5 ks počítačů zn. Lenovo (Kč ,00), 5 tiskáren zn. HP LJ 2015 (Kč ,75), 5 monitorů zn, IBM 17 (Kč ,00), 35 notebooků vč. SW zn. HP 6320 (Kč ,00), 2 scanery zn. Astra 4750 (Kč 4 041,25), 2 faxy zn. Panasonic (Kč ,00) a drobný hmotný majetek, jako je pouzdro na mobil, anténa k mobilu, karta do PDA, čtečka paměťových karet k PC, myši, klávesnice, USB Flash disky, nabíječky k mobilům ( Kč ,71), materiálu Kč ,17 (fax.papír, tonery a papír do tiskáren, baterie do mobilů a telefonů, CD k PC a kabely), služeb telekomunikací Kč ,15 (z toho za pevné linky Kč ,85 za 27 pevných telefonních linek a za mobilní telefony Kč ,30 za 78 mobilních hovorových linek, 4 GSM brány a 27 mobilních internetových linek. Oproti roku 2005 došlo ke zvýšení počtu mobilních linek na úkor pevných, jejichž počet byl snížen, což se projevilo i ve výdajích nárůst výdajů za mobilní telefony o 50% a snížení výdajů na pevné linky o 12,76% ), 15

16 školení Kč ,20 (školení na program zúčtování mezd a MS Office), služeb v celkové výši Kč ,20, z toho IP VPN Kč ,00 pro ÚzI Karlovy Vary, Liberec, Pardubice, Jihlavu a Zlín, střežení Kč ,50 pro ÚzI pro Hl. m. Prahu, Ústí/Labem, Ostravu a Plzeň, zveřejnění telefonních čísel SEI ve Zlatých stránkách ve výši Kč 9 326,10, služby programátorů (úprava programu majetku, zálohování dat mzdových a personálních, registrace domény a internetový přístup na katastrální úřad v celkové výši Kč ,60, za opravy a udržování bylo vydáno celkem Kč ,60, z toho na aktualizaci programů Kč ,80 (LEX DATA, ASPI, AVG, programu JASU, správu centrálního serveru a aktualizaci programu DATACENTRUM, Kč ,80 bylo vynaloženo za opravy tiskáren a barevných kopírovacích strojů a Kč Kč na udržování komunikační techniky, např. opravy faxů, telefonů a ústředen, programového vybavení bylo pořízeno ve výši Kč 9 694,50. Na nákup HW a SW vybavení SEI bylo provedeno oponentní řízení dne , při kterém byly porovnávány dodávky tří firem (YOUR SYSTEM, spol s r.o., COMTESYS, spol. s r.o. a Konsigna Solution, s.r.o.). Nejlevnější nabídka byla vybrána od firmy YOUR SYS- TEM, spol. s r.o. Neinvestiční výdaje věcné po odpočtu osobních výdajů, které jsou zvlášť hodnoceny, bez výdajů ICT dosáhly výše Kč ,72. Tyto výdaje byly použity na běžný provoz 14 územních a jednoho ústředního inspektorátů, ve kterých pracovalo v průměru 166 osob. Úpravy provedené ve vnitřních rozpočtových opatřeních spočívaly především v přerozdělení jednotlivých výdajů územních inspektorátů a ústředního inspektorátu tak, aby byla naplněna rozpočtová opatření MPO, podprogramy ISPROFINu za předpokladu dodržení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů. Věcné výdaje v roce 2006 byly nižší o 8,54 % oproti roku 2005 neboť již nebylo třeba jednorázových výdajů na zřízení nových územních inspektorátů. Spotřeba ochranných pomůcek představovala především nákup pracovních oděvů a ochranných rukavic v celkové výši Kč 4 728,50 tj. snížení o 41,57%. Nákup knih a tiskovin byl oproti roku 2005 vyšší o 21,92 % v důsledku 100% zvýšení záloh na předplatné Sbírek zákonů, 14,4 % zvýšení předplatného na Energetický regulační věstník. Z vydaných prostředků na tiskoviny ve výši Kč ,20 tvoří Kč ,50 tj. 64 % předplatné na rok 2007 (v roce 2005 to bylo 46,9 % předplatné na rok 2006). Z celkově pořízeného drobného hmotného majetku v hodnotě Kč ,66 byl zakoupen nábytek a vybavení pro územní inspektorát pro kraj Vysočina za Kč ,00, pro inspektorát pro Jihočeský kraj (obnova nábytku) za Kč ,00, částečná obnova nábytku pro inspektoráty pro Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Liberecký kraj, Jihomoravský kraj, Královéhradecký kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj a ústřední inspektorát ve výši Kč ,81. Vybavení kanceláří ve výši Kč ,85 představuje nákupy lednic, skartovacích zařízení, digitálních fotoaparátů, vazače dokumentů, rádia, TV, diktafony, vysavače, kalkulačky, varné konvice, sešívačky, děrovačky, lékárny, trezorky, informační tabule a vitríny apod.). Dne bylo provedeno oponentní řízení na zadání zakázky na doplnění nábytku pro ÚzI pro kraj Vysočina, neboť územní inspektorát byl situován v objektu ÚZSVM, Tolstého 15 v bývalé knihovně o velikosti 82 m 2, která potřebám inspektorátu provizorně vyhovovala, ale nebyla konečným řešením. V průběhu čtvrtého čtvrtletí došlo k přestěhování inspektorátu do kancelářských prostor v rozsahu 261 m 2, které splňovaly požadavky inspektorátu (místnost pro nahlížení do spisů, zasedací a jednací místnost). V souvislosti 16

17 s přemístěním bylo nutno provést v nebytových prostorách nutné opravy podlahové krytiny, malování, doplnit nábytek a upravit počítačovou sít. Dodávku, která by zajišťovala sladění sestav nábytku tak, aby byly využity všechny dosud užívané nábytkové díly a tím došlo současně k minimalizaci výdajů nabídla pouze firma AKIT s r.o. Praha, které byla dodávka v hodnotě Kč ,00 zadána (Kč ,00 nábytek, Kč ,00 opravy). Na dodávku kancelářského nábytku pro obnovu nábytku v územním inspektorátu pro Jihočeský a Královéhradecký kraj bylo vypsáno oponentní řízení dne Inspektoráty byly vybaveny starým nábytkem z let , který nevyhovoval svým stářím a opotřebením a proto byla dne elektronicky oznámena nabídka na www stránky. V řízení splnila požadavky SEI firma AKIT, se kterou byla uzavřena smlouva na dodávku. Spotřeba materiálu vzrostla pouze o 3,9 % vůči roku 2005 a dosáhla výše ,77. Zvýšení spotřeby je ovlivněno zvýšenou potřebou v souvislosti se zvýšením činnosti organizace. Spotřeby energií ( voda, teplo, plyn a el. energie) vzrostly o 19,14 % vlivem zvýšení cen (8,9 % el.energie, 13,8 % plynu, 5,4 % tepla, vody 4 % ), vlivem delší zimy a té skutečnosti, že 3 územní inspektoráty se podílely na spotřebě v roce 2006 po dobu 12 měsíců oproti 4 měsícům v roce Spotřeba pohonných hmot byla nižší než v roce 2005 o Kč ,00 vlivem vyššího využití vozidel, nižší průměrné spotřeby a absolutně menším počtem ujetých kilometrů ( km). Průměrná cena benzinu od počátku roku činila 29,62 Kč/l (v roce 2005 to bylo 27,76 Kč/l), což je o 1,86 Kč více a představuje nárůst výdajů o 6,7 %. Od počátku roku 2006 najelo 22 vozidel km při průměrné spotřebě 7,55 l/100km a průměrných nákladech 3,29 Kč/1km, průměrném vytížení vozidla 2,16, včetně nákladu 2,33, průměrném počtu cílů 2,16 a počtu dnů provozu dní. Z celkových jednotkových výdajů na autoprovoz představovala zvýšená cena PHM 68,4 % celkových výdajů na autoprovoz. Na opravy připadlo 25,4 % z celkových výdajů autoprovozu. Výdaje na služby pošt byly v roce 2006 nižší o Kč 6 355,80 než v roce 2005 vlivem přijatých racionalizačních opatření (kumulace dodávek a osobní předávání). Výdaje na poplatky za rozhlas činily Kč ,00. Výdaje za služby peněžních ústavů tvoří pojistné včetně havarijního pojištění, které bylo uhrazeno v roce 2006 ve výši Kč ,75, z toho havarijní pojištění na rok 2007 činilo Kč ,00. V roce 2006 byly řešeny dva případy poškození vozidel (přední skla), v celkové výši Kč ,00, které byly plně uhrazeny pojišťovnou Allianz. Za nájemné bylo celkem vydáno Kč ,50, z toho stálé nájemné hrazené nestátním subjektům činilo Kč ,00. Pronájmy místností na porady a školení dosáhly částky Kč ,50. Výdaje za konzultační, poradenské a právní služby ve výši Kč ,90 byly uhrazeny za znalecké posudky nemovitého majetku nabídnutého k prodeji ( Kč 8 695,00) a Kč ,90 bylo vydáno za revize hasících přístrojů, hromosvodů, komínů a kotlů. Z celkových Kč ,00 výdajů na školení připadlo Kč 7 320,00 na výuku cizích jazyků, Kč ,00 na školení vyhl. 50 a řidičů a Kč ,00 na ostatní školení (nemocenské, daně ze závislé činnosti, energetické legislativy a správní legislativy). Snížení těchto výdajů o Kč ,10 bylo způsobeno ukončením výuky cizích jazyků v roce

18 Z celkových výdajů za služby ve výši Kč ,87 bylo použito na úhradu služeb k nájmům Kč ,95, z toho Kč ,50 za pronajaté prostory v Gorazdově 24, Kč ,00 za parkování 2 vozidel ve Štěpánské 15. Výdaje za stravování (příspěvek organizace na jednu stravenku byl Kč 33,00) činily Kč ,35, za úklid a čištění v pronajatých prostorách bylo vydáno Kč ,44, poplatky za TV činily Kč ,00, poplatky za parkovné a CCS karty byly za Kč ,88 a Kč ,25 bylo vydáno za razítka, informační panel, zajištění výběrové řízení, stěhování a odvoz nábytku, zhotovení razítek, překlady apod. Z FKSP byl poskytnut příspěvek na stravování ve výši Kč ,19. Výdaje na opravy ve výši Kč ,78 byly použity na opravy a údržbu budov ve správě SEI, zejména v Legerově ul. č. 49 byla provedena oprava topení (výměna expanzní nádrže), světlíků, sociálního zařízení celkem za Kč ,40, v budovách územního inspektorátu pro Ústecký kraj byla provedena oprava sociálního zařízení a výměníkové stanice za Kč ,50, v budově územního inspektorátu pro Plzeňský kraj byla provedena pouze oprava kotle a čištění kanalizace za Kč 7 689,00, neboť oponentní řízení na sanaci této budovy bylo provedeno neúspěšně (žádná firma nebyla vybrána). Za opravy vozidel bylo vydáno Kč ,03, opravy kopírovacích zařízení Kč ,10 a za opravy kanceláří územního inspektorátu pro kraj Vysočina bylo vydáno Kč ,00 (malování, oprava podlahových krytin) a Kč ,75 bylo uhrazeno za drobné opravy v ostatních inspektorátech. Na tuzemském cestovném bylo vyplaceno Kč ,00 zaměstnancům SEI při jejich 3729 cestách. Limit pohoštění byl nedočerpán o Kč 330,40. Věcné výdaje na jednoho zaměstnance dosáhly za rok 2006 výše Kč ,00 oproti Kč ,00 v roce V následující tabulce je uveden přehled počtu zaměstnanců a jednotkových výdajů na osobu v Kč dle jednotlivých inspektorátů. inspektorát Počet osob* Věcné výdaje za Výdaje na osobu Výdaje na osobu rok 2006 Rok 2006 Rok 2005 Hl.m.Prahu , , ,00 Středočeský , , ,00 Jihočeský , , ,00 Plzeňský , , ,00 Karlovarský , , ,00 Ústecký , , ,00 Liberecký , , ,00 Královéhradecký , , ,00 Pardubický , , ,00 Vysočina , , ,00 Jihomoravský , , ,00 Olomoucký , , ,00 Zlínský , , ,00 Moravskoslezský , , ,00 ústřední , , ,00 celkem , , ,00 *průměrný stav k

19 Finanční prostředky za zahraniční aktivity SEI nemá. Majetkovou účast v tuzemských společnostech SEI nemá. Náhradní plnění za nedostatečné plnění předepsaného zaměstnávání 4 % zdravotně postižených zaměstnanců prováděla SEI formou nákupů od vybraných společností, které zaměstnávají více než 50 % těchto zaměstnanců. Celkem bylo takto nakoupeno od organizací zaměstnávající ZPS zboží za Kč ,95 včetně DPH, čímž byl limit Kč ,00 splněn na 318 % Rozbor čerpání mzdových prostředků Za sledované období dosáhl průměrný přepočtený stav zaměstnanců SEI výše 165,78 osob. Celkem bylo vyplaceno Kč ,00 za platy zaměstnanců. Průměrný výdělek od počátku roku 2006 byl Kč ,00 za měsíc. Vyšší průměrný věk zaměstnanců nepříznivě zvyšuje nároky na výši prostředků na platy. Průměrné zařazení zaměstnanců se pohybuje mezi 10. a 11. třídou (přepočteno 10,44), a 9. až 10. stupni (přepočteno 9,59) tarifní stupnice. V roce 2006 dosáhla nemocnost hodnoty 2 %. Procento nemocnosti vychází ze skutečně proplacených kalendářních dnů pracovní neschopnosti ve vztahu k celkovým kalendářním dnům v roce Ve sledovaném roce bylo vykázáno v SEI 1237 kalendářních dnů nemoci a na nemocenském bylo vyplaceno celkem ,- Kč Výdaje na výzkum a vývoj Předmětem činnosti organizace není výzkum a vývoj, proto výdaje na projekty výzkumu a vývoje ani granty nebyly uskutečněny Výdaje ISPROFIN Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v informačním systému programového financování byly čerpány dle jednotlivých programů. Akce registrované v ISPROFINu v roce 2006: Program č. Název Podprogram číslo Zdroje v tis. Kč výpočetní technika SEI obnova vozového parku SEI 22201C kopírovací technika 22201C provozování ICT- SEI neinv.akce P drobné investič.akce a klimatizace 22201C Celkem V ISPROFINu pro rok 2006 bylo registrováno 5 akcí, z toho v investicích 4 akce ve výši tis. Kč a jedna akce neinvestiční v rozsahu tis. Kč. Podrobné čerpání neinvestiční akce je uvedeno v části 5.3. Vnějším rozpočtovým opatřením č. 2 byla provedena úprava rozpočtu navýšením investičních výdajů za účelem vybudování klimatizací v budovách Rejskova 3 v Plzni a Legerova 49 v Praze. 19

20 Přehled investičních výdajů ISPROFINu Číslo pol. Název Schválený rozpočet 2006 Rozpočet po změnách 2006 Skutečnost k v tis.kč Skutečnost k Programové vybavení 0,00 0,00 0,00 238, Projektové práce 0,00 0,00 0,00 0, Stavební práce 1 100, , ,05 0, Stroje a zařízení 1 100, , , , Dopravní prostředky 1 700, , , , Výpočetní technika 4 100, , , ,39 Investice celkem 8 000, , , ,88 Z prostředků přidělených k jednotlivým programům hranici veřejné zakázky překročila pouze hodnota programu (ICT). Dne se konalo oponentní řízení k zadání veřejné zakázky na Nákup HW a SW vybavení SEI, kde byly zvažovány možnosti použití prostředků výpočetní techniky SEI. Část zakázky uzavřené a v roce 2005, kdy bylo provedeno výběrové řízení, nebyla zrealizována (finanční prostředky již byly vyčerpány). Jednalo se o dodávku 2 ks serverů a 10 ks licencí MS WIN SERVER2003 v celkovém objemu cca 600 tis. Kč. Aby byla zajištěna potřeba multifunkčních tiskových zařízení pro všechny inspektoráty, byla provedena veřejná zakázka na Nákup tiskových multifunkčních zařízení SEI v celkovém počtu 15 ks za cca Kč ,00. Na druhém jednání oponentní komise dne bylo rozhodnuto, že zakázka bude zadána a realizována jako podlimitní podle 15 zákona č. 40/2004 Sb., neboť po novém propočtu objem zakázky nepřesáhne částku ,00 EUR, stanovenou 14 odst. 2 písm. a) téhož zákona, a že forma provedení veřejné zakázky bude tzv. užším řízením podle 25 odst. 2 písm. b) téhož zákona, tj. dvoukolově při nastavení selektivních podmínek pro výběr dodavatele z konečných 5-ti uchazečů. Zakázkové řízení provedla firma TTP, spol. s r.o. Dne byla zakázka zveřejněna na centrální adrese. I. kolo výběru bylo provedeno 2. května 2006, ve kterém bylo z 11 firem vybráno 5 firem (Kast s.r.o., Autocont, Konica Minolta, YOUR SYSTEM, VDI Meta v.d.). Otevírání obálek se uskutečnilo dne Ze tří hodnocených firem nejvíce bodů získala firma VDI Meta, se kterou byla uzavřena kupní smlouva. VDI Meta je výrobní družstvo invalidů a SEI kromě potřebné dodávky zařízení splnila i potřebnou výši náhradního plnění. Zakázka z roku 2005 byla realizována ve výši Kč , ve které byly pořízeny 3 servery a 1 notebook. Nová zakázka roku 2006 představovala nákup 15 multifunkčních tiskových zařízení v hodnotě Kč ,85. Dne bylo provedeno oponentní řízení na zadání zakázky na rekonstrukci počítačové a telefonní sítě ÚzI pro kraj Vysočina. Tato zakázka byla realizována přímým zadáním firmě TELEPROG s.r.o. na základě objednávky ve výši Kč ,00. Programu (ICT) byl plně vyčerpán do výše Kč ,85. Obnova vozového parku v důsledku změn územní působnosti SEI nebyla prováděna od roku 2003, čímž došlo k značnému zvýšení opotřebovanosti vozového parku SEI. Z 22 vozidel, které SEI provozovala, bylo 12 vozidel, která najela více než km a z nich 7 vozidel mělo najeto více než km. Ani stáří vozidel nebylo příznivé. Z 22 vozidel bylo 10 vozidel starších sedmi let. Proto bylo přistoupeno k minimální obnově vozidel v počtu tří osobních vozidel ročně. Vzhledem k tomu, že zakázka nedosahovala hranice veřejné zakázky, byl nákup nových vozidel proveden na základě rozhodnutí vycházejícího z oponentního řízení, které se uskutečnilo dne Řízení se zúčastnilo 5 autorizovaných prodejem. Byla vybrána společnost, 20

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE ZA ROK 2005 Praha, červen 2006 Ing. František Plecháč ústřední

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2007

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2007 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2007 Praha, leden 2008 Ing. František

Více

Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007

Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007 V Olomouci 25.1. 2008 MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/15 Aktualizováno k zákonu 239/2013 Sb. Typ právního předpisu Číslo předpisu Název právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon o hospodaření energií Změny právního předpisu 359/2003 694/2004 180/2005

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Komentář k výsledkům hospodaření za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření za rok 2014 Soubor: 4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A HSHMP Komentář k rozpočtu 2014 k Příloze č. 1, bodu IV., odseku 2A Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Komentář k výsledkům hospodaření za rok

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR Soubor: 4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A HSHMP_Dopln_udaje 2014 k Příloze č. 1, bodu IV., odseku 2A Ministerstvo zdravotnictví ČR Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA Aktualizováno k zákonu 376/2012 Sb. Typ právního předpisu Číslo předpisu Zákon 406/2000 Název právního předpisu Zákon o hospodaření energií Změny právního předpisu 359/2003 694/2004 180/2005 177/2006 406/2006

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Hygienická stanice hl.m. Prahy, IČO Doplňující údaje k účetní závěrce za rok Celkové výsledky hospodaření za rok 2015

Hygienická stanice hl.m. Prahy, IČO Doplňující údaje k účetní závěrce za rok Celkové výsledky hospodaření za rok 2015 Hygienická stanice hl.m. Prahy, IČO 71009256 Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2015 1. Celkové výsledky hospodaření za rok 2015 Ekonomické podmínky KHS v roce 2015 Ekonomické podmínky pro činnost

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

I. Úvod do problematiky

I. Úvod do problematiky Informace z ukončené kontrolní akce Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými na zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR Příloha č. 1 OSS: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA Č.j. 7/2007-HC Dukla Počet listů: 6 Schvaluji: Mgr.Vladimír Orság V Praze dne : 20.4.2007 R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA P R A H A 2007 V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb.,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 16 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 10 Náklady dokumentace k registraci projektu 60 11 Náklady dokumentace projektu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19.9.216 JEDNACÍ ČÍSLO: 777/216/POSSM NÁZEV: Materiál dle pravidel ANOTACE: Materiál v souladu

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

PŘÍLOHA Č. 20C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 20C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 20C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 6010 Náklady dokumentace k registraci projektu 6011 Náklady dokumentace projektu 6012

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ ISPROFIN

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ ISPROFIN PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ ISPROFIN Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 11 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 001 Náklady dokumentace k registraci akce Náklady na studie, zpracování investičních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit velice složitý delimitační proces a zahájit plnohodnotnou

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Březová, IČ v roce 2015

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Březová, IČ v roce 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01KQBKD Čj.: MSK 147378/2015 Sp. zn.: KON/15508/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Alexandra Klajmonová

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Náklady a rozpočet projektu Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Legislativa Základní nařízení Nařízení Rady č.1260/1999 Nařízení EP č. 1783/1999 Prováděcí nařízení Nařízení Komise č.438/2001

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 17 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 10 Náklady dokumentace k registraci projektu 60 11 Náklady dokumentace projektu

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Ing. Stanislav Vitner

Ing. Stanislav Vitner MONITORING A KONTROLA IMPLEMENTACE SMĚRNICE O EKODESIGNU Ing. Stanislav Vitner ředitel odboru elektroenergetiky a plynárenství Ústřední inspektorát Státní energetická inspekce 1) Postavení a činnost SEI

Více

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu V souladu s ustanovením 29 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je součástí návrhu státního závěrečného účtu i přehled o stavech

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 52 DNE: 31. 10. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 825 /2016 /Ssm NÁZEV: Rozpočtové opatření ANOTACE: Žádám o schválení změn v rozpočtu pro rok 2016 dle

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY

NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY František Plecháč, zástupce ústředního ředitele Státní energetická inspekce Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Česká republika Tel. + fax: +420 2 96212052 E-mail:

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 21 Praha 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE ZA ROK 2004 Předkládá: Ing. Petr Holoubek zástupce ústředního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2003 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených; 3. přehled

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 18 336/2008-16 III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení Zákonem č. 26/2008

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS Řízená kopie elektronická Vydání: 1.3 Revize: 3 Strana 1 z 15 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 6010 Náklady dokumentace k registraci projektu 6011 Náklady dokumentace

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 18.04.2014 Sňato dne: 08.05.2014 1 Název Účet Kč Software 18 125 789,00

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí P R A V I D L A pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňský kraj v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tato pravidla pro

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina, IČ 00300764 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina, IČ 00300764 za rok 2014 Elektronický podpis - 9.3.2015 KUMSX01GXNF3 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 17. srpna 2016 ROZPOČET PROJEKTU návod k vyplnění Rozpočet projektu uvádí plánované náklady celého projektu a zvlášť náklady hrazené z dotace

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

KRAJsKÝ ÚŘAD KARLOV ARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJsKÝ ÚŘAD KARLOV ARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Č.j.: 263/KN/12 KRAJsKÝ ÚŘAD KARLOV ARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vojtanov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava o: U M S ;ti. o I J, Y e Čj.: MSK 48862/2012 Sp. zn.: VyřizuJe: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/26941/20

Více

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 14 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 6010 Náklady dokumentace k registraci projektu 6011 Náklady dokumentace projektu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2005

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2005 Český telekomunikační úřad Čj. 2 025/2006-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2005 V Praze dne: 15. 2. 2006 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více