R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova Praha 2 R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2006 Praha, únor 2006 Ing. František Plecháč ústřední ředitel

2 O b s a h : 1. Základní údaje zpracovatele 2. Organizační struktura a personální údaje 2.1. Stručný přehled hlavních činností SEI 2.2. Základní personální údaje Personalistika Zvyšování kvalifikace 3. Majetek zpracovatele 3.1. Pohledávky za rozpočtovými příjmy 3.2. Vykonávací řízení 3.3. Správa pokut 3.4. Poskytnuté zálohy 4. Rozpočet příjmů a výdajů 5. Hodnocení a analýza údajů zpracovatele 5.1. Rozpočtová opatření 5.2. Rozpočtové příjmy 5.3. Podíl státního rozpočtu na financování činnosti zpracovatele 5.4. Rozbor čerpání mzdových prostředků 5.5. Výdaje na výzkum a vývoj 5.6. Výdaje ISPROFIN 5.7. Finanční výpomoci 5.8. Zahraniční spolupráce 5.9. Rezervní fond Hospodářská činnost 6. Příjemci služeb zpracovatele, kteří využívají výsledky jeho práce 6.1. Elektroenergetika 6.2. Plynárenství 6.3. Teplárenství 7. Odkazy, informace 7.1. Výsledky řídících kontrol podle 26 a 27 zákona o finanční kontrole 7.2. Výsledky interního auditu podle 28 až 31 zákona o finanční kontrole 7.3. Vyřizování stížností 2

3 1. Základní údaje zpracovatele Název zpracovatele: ČR Státní energetická inspekce Adresa sídla: Gorazdova 1969/24, Praha 2 Identifikační číslo: Poštovní adresa: ČR- Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha 2 Telefonní a faxové spojení: , fax Adresa elektronické pošty: Internetové stránky: Úřední hodiny: pondělí pátek každý den od 8,30 do 14,30 Státní energetická inspekce (dále SEI) je správní úřad, který je podřízen Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (dále MPO), zřízený zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen energetický zákon). Jeho působnost je dána energetickým zákonem, kde SEI kontroluje dodržování tohoto zákona, zejména chování držitelů licencí v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství. Poskytuje bezúplatně i odbornou pomoc a konzultace zejména orgánům státní správy a samosprávy. Podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v rozsahu podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, kontroluje ceny energií - tepla, elektrické energie a plynu. SEI kontroluje dodržování zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Je účastníkem územního řízení a dotčeným orgánem státní správy při ochraně zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, což jsou 126 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 13 zákona č. 406/2000 Sb. SEI kontroluje dodržování zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů, a dále kontroluje Nařízení ES/1228/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června 2003 o podmínkách pro přístup k síti pro přeshraniční výměny elektrické energie. SEI ukládá pokuty na základě vlastního zjištění a při výkonu kontroly se řídí zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. SEI je správcem pokut, který tuto činnost provádí dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o správě daní a poplatků). 2. Organizační struktura a personální údaje Organizační uspořádání SEI představuje 14 územních inspektorátů v krajských městech a ústřední inspektorát v Praze. V čele ústředního inspektorátu je ústřední ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu. Územní inspektorát řídí ředitel územního inspektorátu, kterého jmenuje, řídí a odvolává ústřední ředitel SEI. Organizační schéma je přílohou č. 3 této zprávy. 3

4 2.1. Stručný přehled hlavních činností SEI Vlastní výkon činnosti SEI je prováděn podle pracovních instrukcí a směrnic, které vydává ústřední ředitel, zástupce ústředního ředitele a jednotliví ředitelé odborů ústředního inspektorátu v rámci své působnosti, dané Organizačním řádem. Vlastní kontrolní činnost byla rozdělena do tří zásadních oblastí. Jednalo se o kontrolu dodržování ustanovení jednotlivých zákonů. Pokyny k těmto kontrolám byly podloženy jednak vlastním rozhodnutím a jednak podáními. Ta byla evidována a řešena buď jako stížnosti a nebo jako podněty ke kontrolní činnosti. Podání přicházela na SEI buď přímo, nebo prostřednictvím ostatních orgánů státní správy, držitelů licencí, odběratelů apod. Druhá, velmi významná oblast působení SEI byla činnost pro Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ), zejména v oblasti cenových kontrol v teplárenství, a činnost pro MPO, která v sobě většinou zahrnovala kontrolu úplnosti a správnosti údajů, poskytovaných ministerstvu pro jeho potřeby, jejich sumarizaci a rozbory. Třetí, ale nikoliv nepodstatnou činností SEI, bylo poskytování odborné pomoci a konzultací v rozsahu zákonem stanovené působnosti. Kontrolní činnost podle energetického zákona Kontroly prováděné podle energetického zákona byly většinou spjaty s činností ERÚ. Velmi významnou částí byly kontroly, prováděné na podnět ERÚ, jednalo se zejména o prověřování úplnosti a správnosti podkladů předávaných podnikateli v energetických odvětvích a prověřování podmínek, za nichž jim byla udělena licence. Prováděly se též kontroly související s řešením odvolání proti rozhodnutí ERÚ. Tyto kontroly představovaly a do budoucna budou představovat velmi složité případy, jenž souvisí s řešením stížností z řad odběratelů na činnosti licencovaných osob. Problematika stížností a podnětů byla podstatným, ne-li jediným podkladem pro zahajování kontrol. Podání přicházela jednak od orgánů státní správy jako jsou ministerstva a okresní úřady, jednak od odběratelů, držitelů licencí apod. V rámci kontrolní činnosti byly realizovány i specializované kontroly, které průřezově mapovaly určité oblasti energetického zákona. Jejich bližší popis je uveden v části o odborné technické činnosti SEI. Kontrolní činnost podle zákona o hospodaření energií Hlavním objemem prací byla účast SEI v řízeních podle stavebního zákona. Podle dosavadních zkušeností je možno konstatovat, že příslušné stavební úřady reagovaly na požadavky zákona č. 406/2000 Sb. poměrně rychle a v průběhu hodnoceného roku měla jak oznámení stavebních úřadů o stavebních řízeních, tak i požadavky investorů na posouzení projektové dokumentace, výrazně narůstající tendenci. V rámci své působnosti, při pořizování územních energetických koncepcí, je SEI dotčeným orgánem státní správy, a v roce 2006 mohla kontrolovat pouze velké celky ve smyslu ustanovení 14 odst. 6, zákona o hospodaření energií, o zahájení práce na zpracování územní energetické koncepce, neboť k posuzování těchto koncepcí malých celků nemá SEI legislativní podporu. V průběhu roku probíhaly naplno kontroly energetických auditů a to zejména u orgánů státní správy a samosprávy a do konce roku bylo zahájeno 271 kontrol u zadavatelů auditu. Dále byly na základě požadavku MPO zdokumentovány a připraveny k zahájení správního řízení spisy auditorů, kteří uváděli v jimi zpracovaných auditech více než dvakrát nepravdivé údaje. 4

5 Kontrolní činnost podle zákona o cenách Kontrolní činnost podle zákona o cenách byla prováděna hlavně v oblasti teplárenství, kde se jednalo zejména o kontroly věcně usměrňované ceny tepla. Kontrolní činnost podle zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů Kontrolní činnost podle zákona č. 180/2005 Sb. byla v předmětném roce minimalizována, neboť prováděcí vyhlášky k zákonu vycházely postupně v průběhu roku V druhé polovině roku se činnost SEI soustředila především na vymezení podmínek a specifikování práv a povinností subjektů, na něž se zákon vztahuje. Legislativní činnost Kromě kontrolní činnosti a vyřizování stížností a podnětů postoupených jednotlivými správními orgány státní správy a obyvatelstvem se vybraní pracovníci SEI zúčastnili prací na novele energetické legislativy. Činnost v této oblasti byla zaměřena hlavně na dokončení novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, kde SEI byla z pověření MPO hlavním garantem a organizátorem přípravy této novely. Zákon o hospodaření energií vyšel ve sbírce zákonů pod č. 177/2006 Sb. Pokračovaly práce na novelách prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu a zákonu o hospodaření energií, které postupně vycházely v průběhu roku ve sbírce zákonů. V druhém pololetí se na základě požadavku MPO rozběhly práce na velké novele energetického zákona a do jednotlivých pracovních skupin podle odborností byli zařazeni určení pracovníci SEI. Ostatní odborně technické činnosti Z ostatní činnosti zajišťované na úseku technické činnosti SEI: Zpracovávání stanovisek a odpovědí k dotazům týkajícím se energetických právních předpisů, a to zejména zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 406/2000 Sb., vyhlášky č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepla, vyhlášky č. 151/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie, vyhlášky č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a přípravu TUV, vyhlášky č. 213/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydávají podrobnosti energetického auditu, vyhlášky č. 224/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů na dodávku tepelné energie a vyhlášky č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii a TUV. Bylo zpracováno velké množství písemných stanovisek vysvětlujících energetické předpisy a zodpovězeno mnoho telefonických dotazů. V rámci spolupráce s ústředními orgány státní správy, a to MPO, ERÚ, MMR byly zpracovány připomínky a návrhy k legislativním předpisům, zejména ke stavebnímu zákonu, metrologickému zákonu, zákonu o hospodaření a samozřejmě i příslušných vyhlášek. Významně jsme se podíleli na úpravě cenového rozhodnutí, kde došlo k vyjasnění některých problémů, ale ERÚ neakceptovalo některé připomínky SEI. Účast ve vybraných hodnotitelských komisích ČEA na posuzování žádostí o státní dotaci na racionalizaci spotřeby paliv a energie. Spolupráce s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví při realizaci vybraných státních technických norem z oboru vytápění, klimatizace a stavebnictví (připomínkování návrhů, účast při zasedání komisí). Účast v technické pracovní skupině pro IPPC kategorie velké spalovací zdroje a energetická účinnost. 5

6 Účast v technické komisi tvorby technických pravidel a technických doporučení v plynárenství. Účast v Legislativním výboru ČPNS a GAS. Kromě výše popsaných činností se pracovníci SEI účastní v některých dalších aktivitách. Jedná se např. o Český komitét elektrického tepla, který se věnuje elektrickým spotřebičům a využití elektřiny. Z titulu členství v ČKET je SEI ve spojení i s Asociací energetických manažerů. Pracovník SEI je členem předsednictva ČSVTS, České energetické společnosti. Pracovníci SEI jsou členy redakčních rad časopisů Energetika a Energie a peníze. Řada magistrátů a okresních úřadů zřídila různě organizované energetické komise, v nichž jsou pracovníci SEI účastni jako např. v Plzni, Ostravě atd. SEI se účastní nikoliv jako člen, ale jako zvaný host práce i v Asociaci podniků topenářské techniky, spolupracuje s Hospodářskou komorou ČR, Asociací energetických auditorů, Svazem podnikatelů pro využití energetických zdrojů apod. Je členem komise pro posuzování shody Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. SEI je zastoupena jako člen zkušební komise u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě při zkouškách dílčí specializace Energetické auditorství, kde pro potřeby zkoušení energetických auditorů podle zákona o hospodaření energií je jeden pracovník SEI autorizovaným energetickým auditorem podle zákona č. 360/1992 Sb. V rámci uplatňování zákonů v praxi SEI vystoupila na řadě seminářů a školení, souvisejících s veřejnou diskusí a seznámením s dikcí zákonů, zejména zákona o hospodaření a zákona o SEI. Na uvedená témata byly uveřejněny i články v odborném tisku. Jeden pracovník SEI byl nominován jako člen pracovní skupiny při technickém výboru CEN/CENELEC pro tvorbu technických norem v oblasti hospodaření energií, jeden pracovník do pracovní skupiny pro energetickou účinnost v rámci IPPC. V rámci pracovního týmu pro realizaci SEK při MPO jsou za SEI nominováni dva pracovníci jak do řídící a koordinační skupiny tak i pracovní skupiny pro dlouhodobé výhledy a koncepce, včetně souladu SEK a ÚEK. SEI se účastnila prací v řídícím výboru programu PHARE Implementace Směrnice o energetické účinnosti budov do českého právního řádu. Dále se účastnila v hodnotitelské komisi akce Energetický projekt roku Základní personální údaje Rozpis závazných ukazatelů na rok 2006 určil závazný limit počtu pracovníků SEI ve výši 172 zaměstnanců, což představovalo o 4 zaměstnance méně, než v roce Skutečný fyzický počet zaměstnanců SEI k dosáhl 165 zaměstnanců, přičemž průměrný přepočtený stav zaměstnanců od počátku roku 2006 činil 165,78 zaměstnanců. Nižší průměrný stav zaměstnanců byl způsoben neplánovaným odchodem 6 zaměstnanců, za které nebylo možno dosud získat náhradu Personalistika Na mateřské dovolené nebyla žádná zaměstnankyně, na rodičovské dovolené byla jedna zaměstnankyně. SEI zaměstnávala od počátku roku 2006 celkem 12 starobních důchodců, kteří odešli do důchodu ze SEI a požádali o souběh pracovního poměru s důchodem. Tito zaměstnanci mají uzavřenu pracovní smlouvu na dobu určitou. Věková struktura SEI je velmi nepříznivá (viz příloha č. 1), a proto je zvýšená pozornost věnována získávání nových mladých zaměstnanců. Bohužel při náboru zaměstnanců SEI vznikají problémy s platovým ohodnoce- 6

7 ním. Podnikatelský sektor v energetice několikanásobně přesahuje výši možného platového zařazení, které SEI může novým perspektivním zaměstnancům nabídnout. Přehled základních personálních údajů je uveden v příloze č. 1 této zprávy Zvyšování kvalifikace V souladu s Pravidly, kterými se stanoví způsob přípravy zaměstnanců ve správních úřadech a v Úřadu vlády, které vláda ČR schválila usnesením č ze dne 10. října 2001 (dále Pravidla), se zúčastnilo v roce 2006 školení spadajících do lokálně orientačního vzdělávacího bloku vstupního vzdělávání (blok podle Pravidel) a speciálního vzdělávacího bloku vstupního vzdělávání (blok podle Pravidel) celkem 12 zaměstnanců SEI, školení spadající do universálního vzdělávacího bloku absolvovali 2 zaměstnanci, školení spadající do nepovinného vzdělávacího bloku absolvovalo 22 zaměstnanců. školení spadající do prohlubujícího vzdělávacího modulu absolvovalo 6 zaměstnanců, školení spadající do odborného vzdělávacího modulu absolvovalo 55 zaměstnanců, školení spadající do základního vzdělávacího bloku pro střední management absolvovalo 5 zaměstnanců a školení spadající do speciálního vzdělávacího bloku pro střední management absolvovali 2 zaměstnanci. Celkem se vzdělávacích akcí ve smyslu Pravidel, kterými se stanoví způsob přípravy zaměstnanců ve správních úřadech, v roce 2006 zúčastnilo 104 zaměstnanců SEI, tedy 63% zaměstnanců. Vedle těchto vzdělávacích akcí absolvovalo cca 100 zaměstnanců SEI školení související s bezpečností práce (školení řidičů-referentů, školení BOZP a PO). Při zvyšování kvalifikace zaměstnanců SEI se ve velké míře využívalo kurzů nabízených Institutem státní správy při Úřadu vlády ČR, čímž došlo k úspoře nákladů na vzdělávání. Nástupy Odchody Nástupy a odchody zaměstnanců rok 2006 rok 2005 v produktivním věku * pracující důchodci 0 0 celkem * důchodci na dobu určitou ** z toho skutečně odešlí 4 0 Zaměstnanci na dobu určitou *** 3 1 ukončení ve zkušební době 2 1 ukončení dohodou z organ.důvodů 0 15 ukončení dohodou 43 ZP 3 6 ukončení výpovědí 51 ZP 0 0 ukončení výpovědí 46 odst. 1 c) ZP 0 5 Úmrtí 0 1 Celkem * přepočteno na plnou pracovní dobu ** údaj zahrnuje i ty pracující důchodce, kterým byla pracovní smlouva v následujícím období prodloužena nebo s nimiž byla uzavřena smlouva nová. *** údaj nezahrnuje důchodce 7

8 3. Majetek zpracovatele Do konce roku 1994 byla SEI příspěvkovou organizací a od roku 1995 se hospodaření organizace řídilo pravidly pro rozpočtové organizace. S platností zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů se naše organizace stala organizační složkou státu, která postupuje dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů. Organizační složky státy v souladu s platnými právními předpisy odepisování majetku neprovádějí. Stálá aktiva organizace představují pracovní prostředky potřebné k výkonu kontrolní činnosti vyplývající ze zákona, jejichž přehled je uveden v příloze č. 4 této zprávy. Tento majetek je umístěn ve 14 krajích České republiky. Věcná břemena spojená s nemovitostmi SEI nemá zapsána a převody vlastnictví k nemovitostem zatím neprováděla Pohledávky za rozpočtovými příjmy Přehled pohledávek k Pohledávky k v Kč Číslo Stav Text účtu k Pohledávky za rozpočtovými příjmy Stav k Stav k , , ,23 Celkem Z toho neuhrazené faktury EI, TP za PO , , ,23 neuhrazené faktury za RO , , ,00 vyúčtování služeb k nájmům 0,00 0,00 0,00 Ostatní pohledávky celkem , , ,00 Pojistné soudně uplatněné , , ,00 Obvodní soud znalecký posudek , , ,00 Pohledávky za zaměstnanci celkem , , ,00 Z toho půjčky z FKSP , , ,00 Nájem ubytovny 1 650, ,00 0,00 Ostatní pohledávky (stálé a cest. zál. ) 0,00 0,00 0,00 Náhrada škody 7 981, ,00 0,00 Pohledávky po lhůtě splatnosti za minulá období (příspěvkové organizace do r a rozpočtové organizace za rok 1995) jsou zajištěny. Splátky z půjček jsou měsíčně sráženy z platu, náhrada škody je uplatněna u pojišťovny. Pohledávky za zaměstnanci budou hrazeny v lednu Vykonávací řízení Z důvodu neuhrazení pokuty povinným ve stanovené lhůtě bylo přikročeno k výkonu rozhodnutí celkem v 933 případech, z toho v roce nových caus. Úplného uspokojení oprávněného po provedení exekuce bylo dosaženo celkem v 609 případech, z toho u 56 subjektů v roce U pokračujících exekucí, příp. z konkursů byla v 98 případech vymožena částečná úhrada pohledávky. 8

9 Přezkumu zákonnosti rozhodnutí SEI soudem dle zákona č. 150/2002 Sb., se domáhalo v roce subjektů. Následně 4 povinní využili možnosti podání mimořádného opravného prostředku podáním kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu ČR. Přezkum zákonnosti rozhodnutí SEI delikt rozsudek zák.č.526/1990 Sb. zák.č.458/2000 Sb. pokuta v Kč MS 1) v Kč rozsudek NSS 2) v Kč poř. č odst.1 písm.c) , ,- kasace 2. 6 odst.1 písm.c) , ,- kasace 3. 6 odst.1 písm.c) 7, ,- 7, ,- 7, , odst.3 písm.a) , ,- kasace 5. 6 odst.1 písm.c) , , odst.1 písm.c) , , odst.11písm. c) , , odst , odst , odst.1 písm.c) ,- v řízení odst.1 písm.c) ,- v řízení odst.1 písm.c) ,- v řízení odst.1 písm.c) ,- v řízení odst.1 písm.c) 1, ,- v řízení odst ,- v řízení odst. 1 písm. b) ,- v řízení odst ,- v řízení zák. č. 552/1991 Sb. součet 13, ,- 9, ,- 7, ,- Celkem přisouzeno SEI 9, ,- 1) Městský soud v Praze 2) Nejvyšší správní soud ČR Neúspěch v položkách č. 8. a 9. tabulky je dán v podstatě faktickým zánikem objektivní odpovědnosti právnických osob a fyzických osob podnikajících za správní delikt po novelizaci zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., konkrétně zakotvením liberace dle ustanovení 95 odst. 2. V sledovaném období byl vedle exekucí vedených na účet, stavební spoření, mzdu, sociální dávky a důchody povinných, v důvodných případech podáván návrh na nařízení soudního výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí. K zjištění možného zaměstnavatele povinných fyzických osob byly k soudům podávány žádosti o předvolání těchto k prohlášení o majetku. Mimoto bylo provedeno prostřednictvím příslušných soudů, v případech zjištění existence nemovitého majetku, zajištění neuhrazených pokut soudcovským zástavním právem na těchto nemovitostech povinných. Z 280 vymáhaných pokut k byl prohlášen na 41 povinných konkurs, přičemž žádnému z povinných nebylo povoleno vyrovnání. Všechny pohledávky byly přihlášeny u příslušného soudu do konkursního řízení. K výše uvedenému datu byly dále podány 4 přihlášky do likvidace, avšak v průběhu roku přešel 1 případ do konkursu. 9

10 3.3. Správa pokut Na zvláštním účtu vedeném u České národní banky č /0710 byly přijaty pokuty uložené SEI. Stav zvláštního účtu byl k , , , , , , , , , , , ,00 Celkem ,05 Od počátku roku bylo provedeno celkem 1459 kontrol, v nichž bylo zjištěno v 672 případech porušení zákonů a bylo zahájeno 294 správních řízení, na základě kterých bylo vydáno 292 rozhodnutí o uložení pokuty v celkové výši Kč ,00. Celkem bylo od roku 1995 vybráno Kč ,05 za pokuty a uložené úroky ze splátek, z toho za pokuty zaplacené k bylo vybráno Kč ,37, z toho bylo uhrazeno Kč ,30 za pokuty vykonatelné od počátku roku Od počátku roku byly zaplaceny pokuty před nabytím právní moci a to ve výši Kč ,00. Vykonatelné pokuty byly od počátku roku 2006 uhrazeny ve výši Kč ,30. Vykonatelné pokuty (rozhodnutí nabylo právní moci) dosáhly od roku 1995 částky Kč ,20, z toho za sledované období Kč ,00. Celkem bylo uhrazeno 44,85% z celkových pokut uložených k Od roku 1995 zůstává dosud neuhrazeno Kč ,04. Za předepsané úroky bylo od roku 1995 vybráno Kč ,00. K byla vydána čtyři rozhodnutí o úroku z odložené částky v celkové výši Kč 2 824,00, z nichž bylo uhrazeno Kč 1 158,00. V souladu s 60 zákona o správě daní a poplatků bylo vydáno celkem deset rozhodnutí o povolení splátek v celkové výši Kč ,00. V 59 případech bylo započato s vymáháním daňových nedoplatků dle 73 zákona o správě daní a poplatků a dlužníci byli vyzváni k úhradě platby v náhradní lhůtě. Ve všech případech bylo vymáhání předáno právnímu oddělení k vystavení exekučních příkazů v celkové výši Kč ,00, které byly uhrazeny v částce Kč ,90. 10

11 3.4. Poskytnuté zálohy Stav poskytnutých záloh k Zálohové platby jsou tvořeny nezbytnými provozními zálohami na spotřeby energií a služeb k nájmům, předplatné a CCS karty. Čísloúčtu Text Stav k Stav k Stav k Poskytnuté provozní zálohy celkem , , ,06 Z toho záloha: na elektřinu , , ,00 na vodné , , ,00 na plyn , , , na střežení 0,00 0,00 0,00 na tiskoviny , , ,00 na služby k nájmům , , ,90 na CCS karty , , ,16 Záloha nájem ubytoven, Jihlava, Zlín , ,00 750,00 Celkově došlo ke zvýšení zálohových plateb vůči stavu k o ,21 Kč a je ovlivněno zvýšením cen energií, tiskovin (zvýšení zálohy Sb.zákonů o 100 %). 4. Rozpočet příjmů a výdajů V roce 2006 byly pro činnost SEI vyčleněny prostředky, jejichž výše byla určena rozpisem schválených ukazatelů rozpočtu na rok 2006 čj /05/02300 ze dne Část prostředků věcných výdajů byla určena na výdaje související s ICT. Systémové výdaje na financování akcí programu ISPROFIN byly evidovány v programu Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MPO a současně v jeho podprogramech C Rozvoj a obnova materiálně-technické základny SEI - systémové investiční výdaje a v programu Pořízení a provozování ICT systému řízení MPO a to systémové neinvestiční výdaje a systémové investiční výdaje. Hospodaření s rozpočtovými prostředky se řídilo zejména rozpočtovými pravidly, vycházejícími především ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů, Pravidly hospodaření s rozpočtovými prostředky Ministerstva průmyslu a obchodu na rok 2006 (OM č.1/2006), směrnicí č. 2/2006 Pravidla hospodaření s rozpočtovými prostředky Státní energetické inspekce na rok 2006, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění, zákonem č. 586/1992 Sb., daně z příjmu v platném znění, zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými právními předpisy. V příloze č. 2 je uveden přehled rozepsaných závazných ukazatelů rozpočtu a v příloze č. 5 účetní uzávěrka k

12 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů (v tis. Kč) Schválený Rozpočet po ukazatel rozpočet 2006 změnách Příjmy Výdaje celkem z toho neinvestiční výdaje celkem - z toho věcné Pojistné FKSP Skutečnost 2006 Skutečnost * * Mzdové prostředky celkem z toho prostředky na platy OON * Investiční výdaje celkem Systémové výdaje ISPROFIN z toho C ICT v tom neinv. ICT invest. ICT Limit počtu zaměstnanců Limit na pohoštění *včetně čerpání rezervního fondu a jeho doplnění Podrobné zhodnocení příjmů a výdajů je uvedeno v části 5.2. a Hodnocení a analýza údajů zpracovatele 5.1. Rozpočtová opatření Schválené ukazatele rozpočtu SEI byly rozepsány do jednotlivých položek rozpočtové skladby dle rozpisu výdajů státního rozpočtu pro rok 2006, kapitola Ministerstvo průmyslu a obchodu, listu Státní energetická inspekce. Za rok 2006 bylo provedeno pět vnitřních rozpočtových opatření, z toho vnitřní rozpočtová opatření č. 1/06 a č. 2/06 zahrnovalo vnitřní přesuny mezi rozpočtovými položkami tak, aby byly zajištěny všechny potřebné provozní výdaje pro 14 územních inspektorátů a ústřední inspektorát. Vnitřní rozpočtové opatření č. 3/06 řešilo zvýšené mzdové nároky vyplývající z narůstající složitosti vykonávané činnosti a nárůstu práce v souvislosti s prováděním kontrol Nařízení ES/1228/2003 Evropského parlamentu a Rady. Toto vnitřní opatření č. 3/06 umožnilo financovat přemístění územního inspektorátu pro kraj Vysočina a vybudování klimatizace v budovách SEI (Legerova 49, Praha 2 a Rejskova 3, Plzeň). Vnitřním rozpočtovým opatřením č. 4 byly upravovány rozpočty územních inspektorátů na základě jejich žádostí, které by zajišťovaly krytí potřebných výdajů na zvýšenou činnost. V závěru roku Krajský úřad pro Karlovarský kraj nám oznámil, že po- 12

13 třebuje kanceláře, ve kterých sídlil náš územní inspektorát pro Karlovarský kraj. Do muselo dojít k přestěhování našeho územního inspektorátu. Přestěhování našeho úřadu bylo provedeno do prozatímních prostor v budově ČEZu. Protože se za tak krátkou dobu nepodařilo zabezpečit sídlo územního inspektorátu v budově státu, nebyly použity všechny plánované věcné výdaje v roce 2006 a proto byl vnitřním rozpočtovým opatřením č. 5 snížen rozpočet věcných výdajů SEI o 800 tis. Kč. SEI požadovala již od roku 2005 zvýšení limitu mzdových prostředků v souvislosti s nárůstem výkonu činnosti (Nařízení Evropského parlamentu, Rady, nový zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů). Žádosti SEI ze dne bylo vyhověno vnějším rozpočtovým opatření č. 1 ze dne č.j /06/02300 a objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci byl po souhlasu Ministerstva financí ze dne 4.září 2006 zvýšen o tis. Kč. Současně byly zvýšeny prostředky určené na úhradu povinného pojistného placené zaměstnavatelem o 490 tis. Kč a převod FKSP o 28 tis. Kč. Dne SEI žádala o zajištění finančních prostředků na přemístění územního inspektorátu pro kraj Vysočina do nových prostor v budově ÚZSVM, Tolstého 15, Jihlava ve výši 350 tis. Kč a o zajištění investičních prostředků na vybudování klimatizace v budovách SEI (Praha, Plzeň) ve výši tis. Kč. Žádost byla kladně vyřízena a SEI vnějším rozpočtovým opatřením č. 2 ze dne č.j /06/02300 byl zvýšen rozpočet o 350 tis. Kč neinvestičních věcných výdajů a o tis. Kč investičních výdajů. Naším dopisem ze dne č.j /324/2006 a na základě osobního jednání jsme žádali o snížení neinvestičních výdajů ve výši 800 tis. Kč a částečné doplnění reservního fondu tak, aby mohlo být naplněno usnesení vlády č z 25. září 2006 a č z 1. listopadu 2006, které umožňovalo OSS zajistit shodnou úroveň zůstatků rezervního fondu k a , přičemž neukládalo toto jako povinnost. Vnějším rozpočtovým opatřením č. 3 tedy byly sníženy neinvestiční výdaje o 800 tis. Kč a doplněn rezervní fond o Kč ,00. SEI musela řešit úhradu výdajů na provoz všech nových VPN z provozních prostředků roku 2006 v rámci programu Dne bylo uskutečněno jednání SEI a MIČr, na kterém byl dohodnut společný postup a realizace plateb. Dopisem ze dne byla splněna dohodnutá ujednání ze strany SEI a opět předána dokumentace našich požadavků. Dne MPO posoudilo požadavek na převod finančních prostředků a navrhlo MIČr hradit služby KIVS resortu MPO až do doby vyčerpání míry finanční spoluúčasti obou ministerstev a po vyčerpání limitu i v následujících letech hradit službu KIVS resortu MPO z vlastního rozpočtu, což pro SEI znamenalo, že úhrady za provoz nových IP VPN byly hrazeny z programu Rozpočtové příjmy Přehled rozpočtových příjmů k v tis. Kč Číslo Schvál. rozpoč. Skuteč Skuteč Název pol Příjmy pronájem nemovitostí 100,00 89,08 89, Úroky 7,91 13, Prodej neinvestičních majetku 8,70 10, Ostatní přijaté náhrady 80,92 57, Ostatní příjmy 2,53 11, Převody vl. fondů 7,51 24,92 13

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

Z P R Á V A. za rok 2014

Z P R Á V A. za rok 2014 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2014 Praha, únor 2015 Ing. Pavel

Více

Roční zpráva rok 2005

Roční zpráva rok 2005 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 Roční zpráva rok 2005 Předkládá: Ing. Jiří Pěkný ústřední ředitel 1 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 IČO: 00020869 Telefonní

Více

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2008 Předkládá: RNDr. Jana Příhodová ústřední ředitelka Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce (dále jen ČOI ) byla zřízena

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012 Předkládá: Ing. Marek Pickar pověřen řízením ČOI 1 Obsah I. Česká obchodní inspekce... 3 II. Plnění příjmů... 7 III. IV. Vyhodnocení

Více

v roce 2014 PUNCOVNÍ ÚŘAD

v roce 2014 PUNCOVNÍ ÚŘAD v roce 2014 Zpracovali: leden 2015 Ing. Martin Novotný, předseda Puncovního úřadu Mgr. Josef Šťastný, ředitel odboru puncovní inspekce Ing. Miloslav Pilecký, vedoucí oddělení technického rozvoje a zahraničních

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2011 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu únor 2012 OBSAH Strana Hlavní

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČOI Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Praha 2012 2 Úvodní slovo ústředního ředitele České obchodní inspekce Při hodnocení uplynulého roku musím konstatovat, že byl velmi náročný. Úkoly, které

Více

Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2014

Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2014 OBSAH 1. Úvod...3 2. Údaje o majetku...4 3. Zálohové platby...5 4. Bezúplatný převod majetku...5 5. Plnění závazných ukazatelů...6 6. Rozpočtová opatření...7 7. Vyhodnocení příjmů... 10 7.1. Srovnání příjmů

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009)

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009) PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009) 1. Obecné vysvětlivky: Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST... 4 1.1. Informace o postavení úřadu a oblastech jeho působnosti... 4 1.2. Informace o způsobilosti

OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST... 4 1.1. Informace o postavení úřadu a oblastech jeho působnosti... 4 1.2. Informace o způsobilosti ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI STÁTNÍHO ÚŘADU PRO JADERNOU BEZPEČNOST PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU V ROCE 2008 ČÁST I OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO

Více

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Roční zpráva za rok 2006 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Zpracovatel: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 15 Ústí nad Labem

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 schválená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 837 z 29. schůze dne 9. července 2015

Více