Výroční zpráva společnosti ČSAD MHD Kladno a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva společnosti ČSAD MHD Kladno a.s."

Transkript

1 Výročn zprva společnosti ČSAD MHD Kladno a.s. Za ČSAD MHD Kladno a.s., Železničřů 885, Kladno Kročehlavy IČ , společnost zapsna v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddl B, vložka 9860

2 Výročn zprva společnosti ČSAD MHD Kladno a.s. za Úvod 1. Historie společnosti 2. Hospodřský výsledek za 1-12/ Podl jednotlivých činnost na celkovém obratu 4. Majetkov struktura společnosti 5. Struktura zaměstnanců 2. Účetn zvěrka společnosti k včetně přlohy 3. Zprva představenstva o podnikatelské činnosti v roce Podnikatelský změr společnosti na rok Zprva představenstva o vztazch mezi propojenými osobami za rok Seznam smluv 2. Seznam jiných prvnch úkonů 3. Popis všech ostatnch opatřen 4. Rozsah a obsah protiplněn ze strany propojených osob 5. Přehled propojených osob 6. Dalš finančn a nefinančn informace 1. Skutečnost po rozvahovém dni 2. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 3. Aktivity v oblasti ochrany životnho prostřed a pracovněprvnch vztazch 4. Organizačn složka v zahranič 7. Osoby odpovědné za ověřen účetn zvěrky za účetn roku Přlohy 1. Účetn zvěrka za rok 2013 včetně přlohy 2. Zprva představenstva o vztazch mezi propojenými osobami

3 1. Úvod Tato výročn zprva byla zpracovna podle zkona č.563/91 Sb., o účetnictv v platném zněn a bude uložena ve Sbrce listin u Městského soudu v Praze. 1.1 Historie společnosti Společnost ČSAD MHD Kladno a.s. vznikla rozdělenm původn společnosti ČSAD KLADNO a.s. na několik obchodnch subjektů. V roce 2006 došlo k fúzi sloučenm společnost ČSAD MHD Kladno a.s. a ČSAD BUS Kladno a.s. k s rozhodným dnem , kdy nstupnickou společnost se stala společnost ČSAD MHD Kladno a.s. Sdlo společnosti zůstv Kladno-Kročehlavy, Železničřů 885, PSČ Zkladn kapitl společnosti čin 45 mil. Kč, tzn. že je emitovno 45 ks kmenových akci na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 mil. Kč. Jediným akcionřem je prvnick osoba REGA Přerov a.s. 1.2 Hospodřský výsledek za 1-12/2013 Společnost vytvořila v tomto hospodřský výsledek ztrtu ve výši 728 tis. Kč. 1.3 Podl jednotlivých činnost na celkovém obratu Hlavn činnost společnosti je silničn motorov doprava osobn, provozovn cestovn agentury a doplňujc činnost je reklamn činnost a marketing. Celkový obrat společnosti činil v roce 2013 čstku tis. Kč. Struktura výkonů a výnosů je nsledujc přjmy z prodeje služeb čin tis. Kč, provozn dotace tis. Kč a ostatn tržby tis. Kč. 1.4 Majetkov struktura společnosti Ve sledovaném činila aktiva i pasiva tis. Kč. Na straně aktiv je podl dlouhodobého majetku tis. Kč (66,2 %) a oběžných aktiv tis. Kč (33,8 %). Krtkodobé pohledvky byly ke sledovanému datu ve výši tis. Kč a krtkodobý finančn majetek činil tis. Kč. Na straně pasiv je podl vlastnho kapitlu tis. Kč (59,6 %) a cizch zdrojů tis. Kč (40,1 %). Dlouhodobé zvazky byly ke sledovanému datu ve výši tis. Kč a krtkodobé zvazky byly ke sledovanému datu tis. Kč. 1.5 Struktura zaměstnanců Nejdůležitějšm zdrojem k zajištěn obchodn činnosti společnosti je kategorie řidič autobusu, kter jsou schopna plnit úkoly a reagovat na požadavky trhu, tj. cestujc veřejnosti. V 1-12/2013 byl průměrný přepočtený stav zaměstnanců 285, z toho 19 THP, 251 řidičů, 1 automechanik a 15 ostatnch dělnků. 2. Účetn zvěrka společnosti k vč. přlohy Účetn zvěrka společnosti tvoř samostatnou přlohu č. 1 této výročn zprvy. 3. Zprva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2013 Společnost ČSAD MHD Kladno a.s. vznikla dne rozdělenm původn společnosti ČSAD KLADNO a.s. na několik obchodnch subjektů. Sdlo společnosti zůstv Kladno - Kročehlavy, Železničřů 885, PSČ Zkladn jměn společnosti čin 45 mil. Kč, tzn. že je emitovno 45 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 mil. Kč. Jediným akcionřem je prvnick osoba REGA Přerov a.s. Výročn zprva Strana 2 (celkem 9) ČSAD MHD Kladno a.s.

4 Představenstvo společnosti pracovalo v od do v tomto složen: - Ing. Vladimr Hrský - předseda představenstva - Bc. Ludomr Landa - mstopředseda představenstva a ředitel společnosti - Prof. Milan Janout člen představenstva, zstupce jediného akcionře REGA Přerov a.s. Valn hromada společnosti, kter se konala dne změnila představenstvo společnosti na toto složen: - Ing. Vladimr Hrský - předseda představenstva - Ing. Pavel Mach - mstopředseda představenstva, zstupce jediného akcionře REGA Přerov a.s. - Bc. Ludomr Landa člen představenstva a ředitel společnosti Představenstvo společnosti na svých třech zasednch řešilo zejména aktuln problémy spojené s provozovanými obchodnmi činnostmi. Tato zasedn se konala v sdle společnosti, ale také v sdle jediného akcionře v Přerově za účasti dalšch přizvaných hostů. K těmto zasednm lze přiřadit i pravideln vyhodnocovn hospodřských výsledků společnosti konan v průběhu roku v Přerově společně s dalšmi řediteli firem, které REGA Přerov a.s. ovld. Organizačn struktura vyjadřuje specifika jednotlivých provozovaných druhů doprav a použité členěn zroveň odpovd potřebm statistického výkaznictv předkldaného sprvnm úřadům. Společnost v roce 2013 vedla tato samostatně hospodařc střediska: stř. 111 městsk hromadn doprava v Kladně stř. 113 SID Středočesk integrovan doprava stř. 114 přmé linky Kladno - Praha stř. 115 PID Pražsk integrovan doprava stř. 117 smluvn a nepravideln doprava stř. 119 provozn režie (odbavovac systém, sť předprodejů, zastvkov služba) Vedle pravidelně projednvaných okruhů řešcch hospodařen společnosti byla projednvna v roce 2013 vedenm společnosti také tato témata: reakce na vývoj dopravnch potřeb v obsluhovaném regionu, aktivn sledovn změru a účast na projednvn přpravy výběrových řzen, od kterých bude odvislé fungovn společnosti v dalšch ch, spoluprce se sttn sprvou a samosprvou v oblasti pravidelné dopravy, pokračovn v plněn změru převeden čsti vozového parku na alternativn ekologické palivo CNG, stav schvleného projektu ROP Středn Čechy č. CZ.1.15/1.2.00/ Modernizace vozového parku autobusy na CNG. Zkladn obchodn činnost společnosti ČSAD MHD Kladno a.s. je provozovn osobn autobusové dopravy. Dominantn objem výkonů je realizovn v segmentu pravidelné městské a přměstské dopravy. Oblast působnosti lež v hustě zastavěné oblasti kladenské a pražské aglomerace a zahrnuje město Kladno a čsti okresů Kladno, Beroun, Rakovnk, Praha zpad a zasahuje do okrajových čst hlavnho města Prahy 5 a 6. Celkem společnost obsluhuje pravidelnými autobusovými linkami vce než 130 měst a obc Středočeského kraje. Největš přepravn výkony se odehrvaj při nvozech z regionu do Kladna a Prahy, kde vlivem pokračujc bytové výstavby mimo tradičn sdla dochz ke stlému navyšovn požadavků na zajištěn narůstajc migrace. Dalš poptvka vznik v lokalitch s nově budovanými skladovými a průmyslovými objekty. Většina linek dřve regionlnch tak dostv charakter městské dopravy s intenzvnm celodennm provozem ukončeným často až v nočnch hodinch. Největš frekvence cestujcch, zejména skupin žků, studentů a zaměstnanců, probh při nvozech do přirozených regionlnch center, Kladna, Berouna, Rakovnka, Slaného, Kralup nad Vltavou, Nového Strašec, Stochova, Unhoště a z přpražských obc do Výročn zprva Strana 3 (celkem 9) ČSAD MHD Kladno a.s.

5 Prahy. Pro zajištěn alespoň minimlnch meziregionlnch přepravnch vazeb v rmci Středočeského kraje provozuje ČSAD MHD Kladno a.s. autobusové linky propojujc obce II. a III. stupně. Vyjma výše uvedených měst jezd autobusy z Kladna také do Hořovic a Přbrami, v opačném směru do Velvar, Mělnka a Mladé Boleslavi. Autobusové linky do Prahy využvaj přestupn terminly v blzkosti krajských hranic, z oblasti Unhoště, Rudné a Hostivic terminly Zličn a Hradčansk, z oblasti Kladna, Velkých Přlep a Roztok u Prahy zejména terminl Vtězné nměst v pražských Dejvicch. Nejvce využvanými přestupnmi uzly na železničn dopravu jsou železničn stanice Zbečno a Jeneč. Vedle hustě zalidněných oblast zajišťuje ČSAD MHD Kladno a.s. dopravn obslužnost v zvazku veřejné služby také v obcch nachzejcch se v chrněných oblastech, zejména v CHKO Křivokltsko a dalšch významných krajinných oblastech, např. Zkolanského potoka s hradem Okoř a Budč nebo ve znmé oblasti Džbn okolo obc Mšec a Mšecké Žehrovice s rekreačn lokalitou Bucek. V roce 2013 přepravily autobusy společnosti celkem tis. cestujcch, tj. pokles o tis. cestujcch proti roku 2012, počet tis. km zůstal v meziročnm porovnn beze změny. Tento vývoj se odrazil ve výrazném poklesu tržeb z jzdného, zejména v městské hromadné dopravě v Kladně. Na zajišťovn městské hromadné dopravy v Kladně m společnost ČSAD MHD Kladno a.s. uzavřenou dlouhodobou smlouvu s Magistrtem města Kladna do roku Pro rok 2013 byl dodatkem smlouvy sjednn na objem výkonů ve výši tis. km finančn přspěvek ve výši tis. Kč na zajištěn provozu a 100 tis. Kč na nkup investice. Vlivem přznivého vývoje ceny nafty ve II. čtvrtlet byl po dopočtu cenové doložky finančn přspěvek krcen o 242 tis. Kč. Společnost tak obdržela skutečnou kompenzaci ve výši tis. Kč. V roce 2013 se společnost zúčastnila výběrového řzen na zajišťovn městské dopravy v městě Slaný. Naše nabdka byla vyhodnocena jako nejlepš a tak společnost od tuto dopravu zajišťuje s dobou plněn do konce roku Při projednvn smluv na dopravn výkony realizované v dopravnch systémech Středočeské integrované dopravy (SID) a Pražské integrované dopravy (PID) doznvaly důsledky změny ve veden Středočeského kraje v průběhu roku 2012, dodatky smluv na rok 2013 byly podepsny až v srpnu 2013 na objem výkonů tis. km a výši kompenzace tis. Kč v systému SID a na 609 tis. km a výši kompenzace tis. Kč v systému PID. Úhrada byla smluvena ve výši 50% k 28. dni v aktulnm měsci, doplatek ve výši 50% se splatnost do 90 dnů. V měsci prosinci byl uhrazen navc jeden doplatek, pro dalš je tak splatnost doplatků zkrcena na 60 dnů, nedoplatek do systému SID k činil tis. Kč, do systému PID 312 tis. Kč. Na zajišťovn ostatn dopravn obslužnosti v systému PID na územ Prahy byla uzavřena smlouva s Magistrtem hlavnho města Prahy na kompenzaci ztrty ve výši tis. Kč. Dalš smlouvy na ostatn dopravn obslužnost byly uzavřeny se sdruženmi obc nebo jednotlivými obcemi. V oblasti své působnosti zajišťuje společnost smluvn a nepravidelnou dopravu pro potřeby loklnch výrobnch podniků, sportovnch a kulturnch organizac. Nedlnou součst je účast ve výběrových řzench na zajišťovn nhradn dopravy při výlukch ČD. Od řjna 2013 zajišťuje společnost dopravu zaměstnanců pro firmu Amazon do logistického arelu v Dobrovzi. Při plnovn směn řidičů a nasazovn vozidel je kladen důraz na dodržovn platné legislativy včetně podnikové kolektivn smlouvy, zejména na délku pracovnch směn, dodržovn bezpečnostnch přestvek a přestvek na jdlo, dodržovn odpočinku mezi směnami, atd. a to současně s maximlnm využitm vlastněných dopravnch prostředků. Personln problematiku řešila společnost intenzivn spoluprac s Úřadem prce v Kladně. Přes aktivn motivačn činnost se udržuje fluktuace na pracovn pozici řidič přibližně na stejné úrovni. V průběhu roku 2013 odchzelo 36 a nastoupilo 38 řidičů (v roce 2012 byl počet 38/42). Nové legislativn podmnky pro pravidelné školen řidičů i absolvovn vstupnho školen a zskn profesnho průkazu, tj. nutných předpokladů pro výkon řidiče autobusu společnost řeš ve spoluprci s dodavatelem této služby, společnost ESOX, s.r.o. Dnes už je samozřejmost zajištěn dopravně psychologické vyšetřen každého řidiče a dle s periodou opakovn každých 5 let u řidičů staršch 50-ti let. Výročn zprva Strana 4 (celkem 9) ČSAD MHD Kladno a.s.

6 Od zř 2013 probh ve společnosti postupn implementace nových modulů informačnho systému Prytanis v dopravnch agendch. Jako prvn byl zprovozněn modul konstrukce jzdnch řdů, nsledně zpracovn turnusových skupin. Projekt bude pokračovat v roce 2014 zavděnm dalšch nvazných modulů dispečerského řzen. Součst nových programů je i využit nových trendů a prce s datovými výstupy z periféri montovaných do nově pořizovaných autobusů v oblasti sledovn nebo přenosu dat z vozidla. Se společnost KD SERVIS a.s. je spoluprce řešena na zkladě obchodnch smluv. Tato firma zajišťuje pro společnost ČSAD MHD Kladno a.s. nsledujc komplexn obsluhu: - ekonomické služby, tj. personln a mzdovou agendu, veden účetnictv, služby výpočetnho střediska včetně hardwarové a softwarové vybaven - technické služby, tj. BOZP, požrn ochranu, evidenci vozidel, pojištěn vozidel, nehodovou službu - servisn a opravrenské služby v autorizovaném servisu vozidel IRISBUS Iveco, tj. opravy zručn i běžné, měřen emis - dalš obslužné činnost, tj. čerpn pohonných hmot, myt Wap a kartčov umývrna, parkovn a ostrahu autobusů Společnost byla aktivnm členem sdružen ČESMAD Bohemia (zstupce společnosti je členem republikové sekce osobn dopravy a členem regionln komise pro oblast Prahy a Středočeského kraje), Svazu dopravy ČR, Asociace dopravnch, spedičnch a servisnch společnost Střednch Čech (ADSSS, zstupci jsou členy orgnů asociace) a Okresn hospodřské komory v Kladně. Členstv v těchto sdružench umožňovalo naš společnosti se aktivně zapojovat do řešených problematik osobn dopravy. Zstupce společnosti pracoval také v Dopravn komisi města Kladna. Účast v těchto programech upevňovala pozice naš společnosti a usnadňovala jednn s dotčenými orgny a institucemi sttn sprvy a samosprvy. Výkony a výnosy společnosti činily 356 mil. 225 tis. Kč, nklady činily 356 mil. 953 tis. Kč. Rozdl těchto čsel ukazuje, že společnost v daném účetnm vytvořila ztrtu 728 tis. Kč. Tyto a dalš údaje obsahuj účetn výkazy. V tomto výsledku se održ již dřve uvedené některé skutečnosti: úhrn poskytnutých provoznch dotac do dopravn obslužnosti ve výši 151 mil. 971 tis. Kč (index 1,03) vliv navýšen snžené sazby daně z přidané hodnoty ze 14% na 15% (vliv do snžených výnosů čstkou 1 mil. 867 tis. Kč) trv zúčtovn oceňovacch rozdlů ve výši 4 mil. 551 tis. Kč došlo ke snžen odpisových prostředků na čstku 31 mil. 670 tis. Kč (index 0,85) zúčtovn plateb za elektronický mýtný systém v čstce 529 tis. Kč mimořdné výnosy z prodeje autobusu MIDWAY v čstce 525 tis. Kč zúčtovn opravných položek na pohledvky v čstce 886 tis. Kč vytvořen rezervy na nevybranou dovolenou v čstce 2 mil. 421 tis. Kč zúčtovn rozdlu odložené daně ve výši 2 mil. 072 tis. Kč zúčtovn daně z přjmů prvnických osob ve výši 1 mil. 710 tis. Kč Největšmi odběrateli nabzených služeb naš společnost je cestujc veřejnost s obratem 197 mil. 535 tis. Kč (tj. 55,4 % celkových výnosů), Středočeský kraj přspěvek na úhradu ztrty ZDO s obratem 70 mil. 715 tis. Kč (tj. 19,8 % celkových výnosů), Statutrn město Kladno přspěvek na úhradu ztrty s obratem 52 mil. 229 tis. Kč (tj. 14,7 % celkových výnosů) a DPHMP podl tržeb z provozu PID s obratem 38 mil. 391 tis. Kč (tj. 10,7 % celkových výnosů). Výročn zprva Strana 5 (celkem 9) ČSAD MHD Kladno a.s.

7 Největšmi dodavateli naš společnosti jsou KD SERVIS a.s. komplexn služby s obratem 202 mil. 818 tis. Kč (tj. 56,0 % celkových nkladů), společnost SOR Libchavy s.r.o. nkup autobusů s obratem 32 mil. 090 tis. Kč (tj. 9,0 % celkových nkladů) a TEZAS servis a.s. nkup autobusů, služby pneuservisu a opravy autobusů s obratem 23 mil. 983 tis. Kč (tj. 6,7 % celkových nkladů). Představenstvo dle rozhodovalo o naplněn investičnho plnu společnosti. Pro výlep jzdnch řdů bylo pořzeno dodvkové vozidlo FIAT Ducato CNG, dle 2 ks nzkopodlažnho autobusu IVECO Citelis 12 CNG s použitm investičn dotace ve výši 100 tis. Kč z rozpočtu Města Kladna a 1 ks zjezdového autobusu IVECO Magelys. V rmci čerpn projektu ROP Středn Čechy (dotace 40%) bylo pořzeno 6 ks autobusů SOR 10,5 LE CNG pro regionln linky (SID). V tomto účetnm společnost proinvestovala 42 mil. 001 tis. Kč v pořizovacch cench. Uvedené nkupy byly pořzeny do dlouhodobého hmotného majetku. Nkup autobusů Citelis byl financovn čerpnm účelového úvěru ve výši 2x tis. Kč od společnosti VB Leasing CZ, spol. s r.o. Obchodnm partnerem u přetrvvajcch spltkových prodejů z minulých let zůstv VB Leasing CZ, spol. s r.o. Brno. V roce 2013 společnost uhradila na spltkových kalendřch celkem 9 mil. 108 tis. Kč (zůstatek zvazků ze spltkových prodejů tak čin 6 mil. 008 tis. Kč). Veškeré investovn bylo podmněno dostatkem finančnch prostředků. Tyto prostředky byly značnou měrou ovlivněny i výš zvazků a pohledvek. Zvazky po lhůtě splatnosti vůči obchodnm partnerům společnost nevykazovala. Daňové zvazky a odvody vůči sttu byly důsledně dodržovny, což dokldaj vydan potvrzen o bezdlužnosti. Krtkodobé pohledvky společnosti se mrně navýšily ve všech oblastech. Jedn se pohledvky z obchodnch vztahů (řdek č. 49 rozvahy) - společnost v účetn zvěrce zúčtovala opravné položky na pohledvky ve výši 886 tis. Kč (jedn se o neuhrazené faktury z nepravidelné dopravy pro SK Kladno a.s.). Dalš navýšen pohledvek za sttem (řdek č. 54 rozvahy) je důsledkem navýšené vratky DPH v souvislosti s pořzenm nových autobusů. Zvýšen se týkalo i pohledvek jiných (řdek č. 57 rozvahy) způsobené neobdrženými dotacemi na již pořzené autobusy v rmci projektu ROP Středn Čechy. Problémové pohledvky z běžného obchodnho styku společnost řeš ve spoluprci s JUDr. Švecem (pravidelné měsčn schůzky s řešenm stavu jednotlivých přpadů, popř. rozhodnut o dalšm postupu). Problematiku sprvy bankovnch účtů společnost řešila ve spoluprci s Komerčn bankou a.s. v Kladně (běžný účet v CZK) a Raiffeisenbank a.s. v Praze (běžný účet v CZK). Společnost v rmci skupinového financovn od Raiffeisenbank nevyužv investičnho, kontokorentnho ani revolvingového úvěru. Důležitým dokumentem byla také podnikov kolektivn smlouva uzavřen se ZO Odborového svazu dopravy. Tuto smlouvu se dařilo plnit ve všech ustanovench. Výše průměrné mzdy na jednoho pracovnka za rok 2013 činila ,- Kč s indexem 1,013 při prci přesčas 21,66%. Mzdy byly zaslny zaměstnancům na běžné účty vedených u bankovnch domů. Společnost zprostředkovv zaměstnancům uzavřen smluv o životnm pojištěn a na toto pojištěn jim od roku 2003 přispv dle zsad uvedených v kolektivn smlouvě. V roce 2013 činil tento přspěvek 524 tis. Kč. Nyn ke stavu majetku společnosti. Zkladn kapitl společnosti čin 45 mil. Kč, zkonný rezervn fond je naplněn a čin 20 mil. Kč. Vlastn kapitl společnosti čin 104 mil. 198 tis. Kč. Společnost v minulém účetnm hospodařila se ztrtou 728 tis. Kč. Dalš podrobné údaje obsahuje Výročn zprva společnosti spolu s přlohou k účetn zvěrce. Na zkladě dosažených hospodřských výsledků nelze hodnotit uplynulé jako úplně vydařené. Zejména ceny pohonných hmot a nenaplněné rozpočty Středočeského krajského úřadu, Magistrtu města Kladna a Magistrtu hl. m. Prahy ovlivnily výši hospodřského výsledku roku Společnost v nvaznosti na přpravy výběrových řzen pokračovala v mrněn investičnch výdajů v oblasti obnovy vozového parku pravidelné autobusové dopravy. Také nrůsty dalšch nkladových položek (mzdy, pojištěn vozidel, nklady na opravy) se nepodařilo plně promtnout do zvazků podporovaných systémů dopravy (MHD, SID a PID). Přesto lze konstatovat, že společnost udržela svou pozici na dopravnm trhu i s ohledem na jej fungovn do přštch let. Je však otzkou, jak se na dalšm vývoji projev např. Výročn zprva Strana 6 (celkem 9) ČSAD MHD Kladno a.s.

8 cena pohonných hmot, přpadně dalš intervence ČNB a jak tyto zsahy ovlivn současnou zajišťovanou dopravn obslužnost. Zvěrem lze řci, že podnikatelský změr společnosti na rok 2013 byl naplněn. Změr Středočeského kraje na vyhlšen výběrového řzen byl zrušen. Spoluprce s Úřadem prce v Kladně v oblasti rekvalifikac a nboru řidičů autobusů trv. Jednn veden společnosti se zstupci dotčených úřadů, měst a obc o rozsahu ZDO v nvaznosti na výši poskytovaných finančnch prostředků jsou nesčetn, ale také nikdy nekonč. 4. Podnikatelský změr společnosti na rok 2014 Trvalým úkolem společnosti je zajistit poskytovn kvalitnch služeb a upevňovn obchodn pozice na trhu pravidelné autobusové dopravy v regionu. Úkolem společnosti je přizpůsobovat rozsah a charakter poskytovaných služeb aktulnm potřebm obsluhovaného regionu. Zsadnm úkolem bude dokončen realizace Výzvy č. 70 ROP NUTS II Středn Čechy projekt pořzen autobusů na ekologický pohon (12 kusů autobusů s pohonem CNG) a zvžen zapojen do dalšch nově vyhlašovaných Výzev podporujcch nkup autobusů. Dle zůstv úkol sledovat připravované změry Magistrtu města Kladna, Středočeského kraje a dalšch objednavatelů doprav na vyhlšen výběrového řzen na dodavatele dopravnch služeb v regionu a plnit kroky nutné k přpravě účasti společnosti v tomto změru. Snahou společnosti bude zajistit na dalš dopravn činnost v zjmové oblasti a dle připravovat projekty na optimln plošné doplněn a nabdku služeb v přilehlých lokalitch v nvaznosti na současnou oblast působnosti a využt tak maximlně nasazovanou vozovou kapacitu. Jednou z priorit je personln prce v oblasti nboru nových zaměstnanců a zejména stabilizace stvajcch. Společnost bude i v roce 2014 úzce spolupracovat s Úřadem prce v Kladně pro oblast rekvalifikace a propagace. Změrem společnosti je využt oborov odborn školen zejména jzdnch pracovnků z oblasti reprezentace společnosti při kontaktu s cestujc veřejnost. Celorepublikový proces startovn ekonomiky se dotýk i segmentu veřejné osobn dopravy v nmi obsluhovaném regionu. I v roce 2014 předpokldme intenzivn jednn s reprezentac Středočeského kraje o objemu výkonů a výši kompenzace, protože v nvrhu krajského rozpočtu na rok 2014 nejsou zatm promtnuty požadavky dopravců na dorovnn zejména inflace, ceny PH a mzdových potřeb. Veden společnosti se bude aktivně účastnit seznamovn reprezentace kraje se stavem a potřebami dopravy v kraji. Dalš směřovn bude ovlivněno výsledkem jednn reprezentac Středočeského kraje a hlavnho města Prahy o možné spoluprci na přpravě výběrových řzen. Dominantn objem dopravnch výkonů se bude opět odehrvat v systému MHD v Kladně, v SID (Středočesk integrovan doprava) a v PID (Pražsk integrovan doprava) a nově při zajišťovn MHD Slaný. Jedn se o dopravu vedenou v zvazku veřejné služby, provozovanou na zkladě smluv s přslušnými magistrty, městskými a obecnmi úřady. Trvalým úkolem veden společnosti je vyjednn maximln výše poskytovaných finančnch prostředků na kryt ztrty z nasmlouvaných objemů výkonů při současné optimalizaci provozu. V nepravidelné a smluvn dopravě budou vykrývny potřeby zejména školských, kulturnch a sportovnch zařzen v městě Kladně a regionu a požadavky na dopravu zaměstnanců loklnch firem. Vzhledem k připravovaným akcm oprav železničnch trat v regionu bude společnost hledat možnost účastnit se vypisovaných elektronických aukc, při zajišťovn nhradn dopravy za vlaky (tzv. výluky). Dalšm z nedořešených úkolů je obnova odbavovacho a předprodejnho systému. Vzhledem k tomu, že konč životnost technologie MIFARE Standard, kterou naše společnost pořdila v letech 2000 až 2001 a tato technologie již nezajišťuje plněn standardů požadovaných objednateli dopravy, bude veden společnosti jednat o možnosti nkupu nového zařzen. Při potřebě počtu 165 ks předpokldme investice ve výši cca 9 mil. Kč. Výběr technologie bude ovlivněn nastavenými standardy ve výběrovém řzen Středočeského kraje a Magistrtu hl. m. Prahy na dopravn služby Výročn zprva Strana 7 (celkem 9) ČSAD MHD Kladno a.s.

9 v regionu. Společnost bude vyhodnocovat výsledky využvn 12 ks nového odbavovacho zařzen od firmy Telmax s.r.o., které byly součst autobusů pořzených v rmci projektu k Výzvě č. 70 ROP Středn Čechy. Pro realizaci všech předpokldaných akc jsou nutné finančn zdroje. Pro naplněn vlastnch finančnch zdrojů je trvalým úkolem sledovn vývoje platebn schopnosti našich partnerů spolu s minimalizac vzniklých pohledvek po lhůtě splatnosti. Zstupci společnosti budou i v roce 2014 aktivně vstupovat do jednn se zstupci sprvnch úřadů jak na úrovni reprezentace, tak s řadovými odbornky. Již tradic je naše účast na jednn profesnch a zjmových organizac. 5. Zprva představenstva o vztazch mezi propojenými osobami za rok 2013 Zprva představenstva o vztazch mezi propojenými osobami tvoř samostatnou přlohu č. 2 této výročn zprvy. 6. Dalš finančn a nefinančn informace 6.1 Skutečnost po rozvahovém dni Ždné zsadn skutečnosti po rozvahovém dni nenastaly. 6.2 Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Společnost aktivně spolupracuje se společnost ČSAD SVT Praha s.r.o. na úkolu zajištěn ochrany osobnch dat v souvislosti s využvnm bezkontaktnch čipových karet v odbavovacm systému. Zstupci společnosti spolupracuj s dodavatelem informačnho systému společnost UNIS Brno na nové generaci programu na zpracovn dopravn agendy, zejména aplikac pro tvorbu jzdnch řdů, zpracovn jzdnch dokladů a dispečerského řzen. Pracovnci společnosti dlouhodobě spolupracuj s Magistrtem města Kladna na vytvořen informačnho systému pro cestujc veřejnost na bzi aktulnch dat přenšených z autobusů na významné dopravn a přestupn uzly na územ města. K realizaci postupných kroků však chyb finančn prostředky. Součst nově pořizovaných autobusů jsou systémy zajišťujc sledovn polohy a přenos dat. Pracovnci společnosti pracuj na propojen datových výstupů těchto systémů s informačnm systémem společnosti a využit těchto aplikac pro aktivn řzen. 6.3 Aktivity v oblasti ochrany životnho prostřed a pracovněprvnch vztazch V oblasti životnho prostřed se společnost orientuje na nkup vozidel vybavených motory s pohonem CNG splňujcmi nejpřsnějš emisn limity EURO 5 a Euro 6 (od ), resp. úroveň standartu EEV. Společnost tak pln zadn schvlen jak Magistrtem města Kladna, tak Krajským úřadem Středočeského kraje. Při vyřazovn autobusů z majetku společnosti a nsledné ekologické likvidaci odpadů společnost spolupracuje s firmou Kovošrot a.s. Kladno a KD SERVIS a.s. Společnost velmi aktivně realizuje zaměstnaneckou politiku. Velk pozornost je věnovna spoluprci s Úřady prce při rekvalifikaci i vlastn nborové a propagačn činnosti. Speciln nabdka byla směřovna na popularizaci této činnosti pro ženy. Dlouhodobým úkolem je stabilizace současných zaměstnanců. Trvalým úkolem je zlepšovn pracovnch podmnek, zachovn zaměstnaneckých výhod, navýšen zkladnho výměru dovolené, podpora životnho pojištěn zaměstnanců, atd. Zsadn snahou společnosti je úpravou výše mzdy uspokojit zaměstnance a zamezit jejich odchodu do jiných profes. Druhým směrem je zskvn nových pracovnků, které je realizovno ve spoluprci s Úřadem prce v Kladně. Výročn zprva Strana 8 (celkem 9) ČSAD MHD Kladno a.s.

10 6.4 Organizačn složka v zahraničn Společnost nem organizačn složky v zahraničn. 7. Osoby odpovědné za ověřen účetn zvěrky za posledn účetn : Jméno, přjmen: Ing. Marcela Fberov Bydliště nebo msto podnikn: Černuc 69, okres Kladno Nzev firmy: AUDIT LINK, s.r.o. sdlo: Černuc 69, okres Kladno IČ: čslo oprvněn Komory auditorů ČR: Přlohy 1. Účetn zvěrka za rok 2013 včetně přlohy přloha č Zprva představenstva o vztazch mezi propojenými osobami přloha č. 2 Podpis statutrnho orgnu: Ing. Vladimr Hrský, předseda představenstva Výročn zprva Strana 9 (celkem 9) ČSAD MHD Kladno a.s.

11 ČSAD MHD Kladno a.s. Železničřů 885, Kladno Kročehlavy IČ: , DIČ: CZ Společnost zapsna v OR u Městského soudu v Praze, B/9860 Přloha k účetn zvěrce společnosti ČSAD MHD Kladno a.s. k Údaje přlohy vychzej z účetnch zznamů účetn jednotky (účetn doklady, účetn knihy a ostatn účetn zznamy) a z dalšch podkladů, které m účetn jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykzny v celých tiscch Kč, pokud nen uvedeno jinak. Obsah přlohy 1. Obecné údaje 1.1. Popis účetn jednotky 1.2. Osoby podlejc se na zkladnm kapitlu účetn jednotky vce než 20% 1.3. Změny a dodatky proveden v účetnm v obchodnm rejstřku 1.4. Organizačn struktura účetn jednotky a jej zsadn změny v uplynulém účetnm 1.5. Členové statutrnch a dozorčch orgnů k rozvahovému dni 1.6. Majetkov či smluvn spoluúčast účetn jednotky v jiných společnostech 1.7. Zaměstnanci společnosti, osobn nklady 1.8. Poskytnut peněžit či jin plněn 2. Použvané účetn metody, obecné účetn zsady a způsoby oceňovn 2.1. Způsob oceněn majetku Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Oceněn a účtovn nakupovaných zsob Oceněn dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastn činnost Oceněn cenných paprů a majetkových účast 2.2. Způsob stanoven reprodukčn pořizovac ceny 2.3. Vedlejš pořizovac nklady zahrnované do oceněn zsob 2.4. Změny oceňovn, odpisovn a postupů účtovn 2.5. Informace o odchylkch od metod podle 7 odst. 5 zkona o účetnictv 2.6. Opravné položky k majetku 2.7. Odpisovn, způsob stanoven odpisových plnů, odpisové metody 2.8. Přepočet cizch měn na českou měnu 2.9. Stanoven relné hodnoty majetku zvazků 3. Doplňujc informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrty 3.1. Položky významné pro hodnocen majetkové a finančn situace účetn jednotky Doměrky splatné daně ze zisku za minul účetn Dlouhodobé bankovn úvěry Rozpis odloženého daňového zvazku, pohledvky ve sledovaném Rozpis přijatých dotac na investičn a provozn účely Manka a přebytky u zsob

12 3.2. Významné udlosti po datu účetn zvěrky 3.3. Hlavn skupiny samostatných movitých věc a souborů movitých věc s ohledem na charakter a předmět činnosti Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek pořzený formou finančnho pronjmu Nejdůležitějš přrůstky a úbytky dlouhodobého majetku Souhrnn výše majetku neuveden v rozvaze Rozpis hmotného majetku zatženého zstavnm prvem Přehled majetku s výrazně rozdlným tržnm a účetnm oceněnm Dlouhodobé majetkové cenné papry a majetkové účasti 3.4. Vlastn kapitl Zvýšen nebo snžen vlastnho kapitlu Rozdělen zisku (úhrada ztrty) předchozho minulého Nvrh na rozdělen zisku (úhradu ztrty) běžného účetnho Zkladn kapitl 3.5. Pohledvky a zvazky po splatnosti Pohledvky po lhůtě splatnosti Zvazky po lhůtě splatnosti Údaje o pohledvkch a zvazcch k podnikům ve skupině Údaje o pohledvkch a zvazcch z titulu uplatněn zstavnho a zajišťovacho prva Zvazky nesledované v účetnictv a neuvedené v rozvaze Splatné neuhrazené zvazky z titulu odvodu socilnho a zdravotnho pojištěn Dalš významné potenciln ztrty, na které nebyla v účetnictv tvořena rezerva Daň z přidané hodnoty, zlohy 3.6. Rezervy 3.7. Výnosy z běžné činnosti 3.8. Výdaje vynaložené v průběhu účetnho na výzkum a vývoj 3.9. Informace o dalšch přmých a nepřmých transakcch Přloha k účetn zvěrce Strana 2 (celkem 12) ČSAD MHD Kladno a.s.

13 1. Obecné informace 1.1. Popis účetn jednotky Obchodn firma : ČSAD MHD Kladno a.s. Prvn forma : akciov společnost Sdlo : Kladno - Kročehlavy, Železničřů 885, PSČ Stt: : Česk republika Datum zpisu : 31. března 2005 IČ : DIČ : CZ Zpis v OR : oddl B, vložka 9860 veden u rejstřkového soudu v Praze - Výroba, obchod a služby neuvedené v přlohch 1 až 3 živnostenského zkona - Silničn motorov doprava osobn provozovan vozidly určenými pro přepravu vce než 9 osob včetně řidiče - Silničn motorov doprava osobn provozovan vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 1.2. Osoby podlejc se na zkladnm kapitlu účetn jednotky vce než 20 % Jediný akcionř: REGA Přerov a.s., Přerov I - Město, Dr. Skalka 1459/7, PSČ Identifikačn čslo: Akcie: 45 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč 1.3. Změny a dodatky v obchodnm rejstřku Na zkladě rozhodnut jediného akcionře ze dne došlo ke změnm v obsazen členů statutrnch orgnů a to k odvoln Prof. Milana Janouta a nové zvolen Ing. Pavla Macha. Dle odvoln člena dozorč rady Ing. Vladimra Sldečka a nové zvolen Eleonory Janoutové. Podrobnějš údaje jsou uvedeny v bodě Organizačn struktura účetn jednotky a jej zsadn změny v uplynulém účetnm V uplynulém účetnm nedošlo k ždným zsadnm změnm k organizačn struktuře účetn jednotky. Organizačn schema společnosti platné k je samostatnou přlohou této účetn zvěrky Členové statutrnch a dozorčch orgnů k rozvahovému dni Představenstvo: předseda : Ing. Vladimr Hrský, nar , bytem Libušn, Smečensk 568 den vzniku funkce : 31. března 2005 den vzniku členstv : 26. dubna 2013 mstopředseda : Ing. Pavel Mach, nar , bytem Pod Oborou 351/20, Krsno nad Bečvou, Valašské Meziřč den vzniku funkce : 31.března 2005 den vzniku členstv : 26. dubna 2013 člen : Bc. Ludomr Landa, nar , bytem Unhošť, Rašnova 351 den vzniku funkce : 31. března 2005 den vzniku členstv : 26. dubna 2013 Dozorč rada: předseda : Eleonora Janoutov, nar , U tenisu 843/14, Přerov I Město, den vzniku funkce : 31. března 2005 den vzniku členstv : 26. dubna 2013 člen : Simon Přibyl, nar , bytem Kladno, Mldežnick 842 den vzniku funkce : 31. března 2005 den vzniku členstv : 26. dubna 2013 člen : Pavel Petr, nar , bytem Kladno, Kročehlavy, Na Růžovém poli 2559 den vzniku funkce : 31. března 2005 den vzniku členstv : 28. dubna 2011 Přloha k účetn zvěrce Strana 3 (celkem 12) ČSAD MHD Kladno a.s.

14 1.6. Majetkov či smluvn spoluúčast jiných účetnch jednotek ve společnosti Společnost nem ani majetkovou ani smluvn spoluúčast v jiných společnostech. Z toho důvodu nem uzavřenou ždnou ovldac smlouvu ani smlouvu o převodu zisku mezi společnostmi Zaměstnanci společnosti, osobn nklady Položka Zaměstnanci celkem Běžné Minulé Z toho řdicch pracovnků Běžné Minulé Průměrný počet zaměstnanců Mzdové nklady Odměny členům statutrnch orgnů společnosti Nklady na sociln zabezpečen Sociln nklady Osobn nklady celkem Jedn se o tyto řdc pracovnky Bc. Ludomr Landa (ředitel společnosti), p. Josef Mareš (vedouc střediska pravidelné a nepravidelné dopravy - stř. 111, 113, 114, 115 a 117) a Ing. Josef Seifert (vedouc stř. 119) Poskytnut peněžit či jin plněn Druh plněn Výše peněžnho a naturlnho plněn stvajcm členům orgnů Běžné Statutrnch Řdicch Dozorčch Minulé Běžné Minulé Běžné Půjčky a úvěry Poskytnuté zruky Důchodové připojištěn Jiné Celkem Minulé Z titulu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti využv Bc. Ludomr Landa v souladu s platnými prvnmi předpisy služebn osobn automobil Ford Focus. Druh plněn Výše peněžnho a naturlnho plněn bývalým členům orgnů Běžné Statutrnch Řdicch Dozorčch Minulé Běžné Minulé Běžné Půjčky a úvěry Poskytnuté zruky Důchodové připojištěn Jiné Celkem Minulé Přloha k účetn zvěrce Strana 4 (celkem 12) ČSAD MHD Kladno a.s.

15 2. Použvané účetn metody a obecné účetn zsady a způsoby oceňovn Použvané účetn metody a obecné účetn zsady v předkldané účetn zvěrce jsou v souladu se zkonem č. 563/1991 Sb., o účetnictv Způsob oceněn majetku Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Do dlouhodobého majetku zařazujeme majetek s pořizovac cenou vyšš než 40 tis. Kč a dobou použvn delš než jeden rok. Majetek s pořizovac cenou nižš než 40 tis. Kč (tento nen považovn za dlouhodobý majetek, ale je považovn za zsoby) do této skupiny nezařazujeme, ale přes skladové zsoby účtujeme přmo do spotřeby. Oceněn a účtovn nakupovaných zsob Provděno způsobem A. - jedn se tedy o způsob oceňovn vženým aritmetickým průměrem z pořizovacch cen. Po každé dodvce (novém přjmu na sklad) počtač vypočte novou průměrnou cenu materilu nebo zbož na skladě, v této ceně jsou potom zachycovny úbytky materilu nebo zbož ze skladu. Oceňovn nakupovaných zsob cenou pořzen a nklady spojené s pořzenm, tj. v pořizovacch cench. Společnost v rmci inventarizac zsob provedla oceněn zsob PHM (nafta, zemn plyn) v režimu tzv. prvnho zbrojen a v ndržch autobusů čin toto oceněn ke dni účetn zvěrky tis. Kč. Oceněn zsob vytvořených vlastn činnost Společnost nem zsoby vytvořené vlastn činnost. Oceněn dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastn činnost Účetn jednotka nem dlouhodobý majetek vytvořený vlastn činnosti. Oceněn cenných paprů a majetkových účast Ve sledovaném účetnm účetn jednotka nevlastnila ždné cenné papry, majetkové podly ani derivty Způsob stanoven reprodukčn pořizovac ceny Ve sledovaném účetnm účetn jednotka neoceňovala pomoc reprodukčn pořizovac ceny Vedlejš pořizovac nklady zahrnované do oceněn zsob Společnost nem ve sledovaném účetnm vedlejš pořizovac nklady Změny oceňovn, odpisovn a postupů účtovn oproti předchzejcmu účetnmu, důvody změny, vyčslen peněžnch čstek Ve sledovaném účetnm nedošlo v účetn jednotce k ždným změnm ve způsobu oceňovn, odepisovn ani postupů účtovn Informace o odchylkch od metod podle 7 odst. 5 zkona o účetnictv s uvedenm jejich vlivu na majetek, zvazky, finančn situaci a výsledek hospodařen Ve sledovaném účetnm nedochz k odchylkm Opravné položky k majetku Byly vytvořeny opravné položky k nsledujcmu majetku: Druh majetku Opravné položky k: Zůstatek k 1. dni účetnho Běžné Minulé Běžné Tvorba Minulé Běžné Zúčtovn Minulé Zůstatek k poslednmu dni účetnho Běžné - dlouhodobému majetku zsobm finančnmu majetku pohledvkm zkonné Minulé - pohledvkm ostatn Přloha k účetn zvěrce Strana 5 (celkem 12) ČSAD MHD Kladno a.s.

16 Druh opravné položky Způsob stanoven Zdroj informac k určen výše OP zkonné dle zkona zůstatky účtů pohledvek účetn opravné položky k pohledvkm se vytvřej u veškerých pohledvek po době splatnosti delšch než 180 dn zůstatky účtů pohledvek 2.7. Odpisovn Odpisový pln účetnch odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sestavila účetn jednotka v intern směrnici Odpisový pln jako podklad k vyčslen oprvek odpisovaného majetku v průběhu jeho použvn. V tomto plnu si sama určila postupy odpisovn. Na zkladě odpisového plnu se odpisuje dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nepřmo prostřednictvm účetnch odpisů. V přpadě DHM autobusy společnost odepisuje 6 let. Údaje o zvoleném způsobu odpisovn, ročn sazba odpisů a čstka odpisů za zdaňovac mus být uvedena u jednotlivého odpisovaného dlouhodobého majetku v souboru dlouhodobého majetku vedeného výpočetn technikou. Účetn odpisy se počtaj z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictv a to do jej výše. Odpisovn majetku je zahjeno v měsci jeho zařazen. Účetn jednotka může odpisovat majetek, ke kterému m vlastnické prvo nebo prvo hospodařen. V průběhu roku dochzelo ke snižovn pořizovac ceny autobusů z důvodů přidělené investičn dotace z programu ROP Středn Čechy (výzva č. 70 dotace tis. Kč) nebo z rozpočtu Magistrtu města Kladna (2 x 50 tis. Kč). Účetn odpisy se účtuj na MD 551, DAL účtové skupiny 08. Odpisy se zaokrouhluj na celé Kč nahoru. Účetn a daňové odpisy se nerovnaj. Veškerý dlouhodobý majetek se řd odpisovým plnem výše uvedeným tzn., že společnost nezměnila odpisový pln a pokračuje v původnm odepisovn. Při rozdělen společnosti v r byl vyčslen oceňovac rozdl k nabytému majetku společnosti, který se odepisuje 180 měsců (tj. 15 let, pravidelný ročn odpis čin tis. Kč) Přepočet cizch měn na českou měnu Majetek a zvazky vyjdřené v ciz měně jsou na českou měnu přepočtvny v průběhu účetnho ke dni uskutečněn účetnho přpadu měsčnm kursem, tj. kursem platným k prvnmu dni daného měsce. Pohyb finančnch prostředků je evidovn v českých korunch a zroveň i v ciz měně. K organizaci, poskytovn zloh, schvalovn dokladů, podpisových vzorů, úřednch hodin, provděn inventur a inventarizac plat směrnice pro veden pokladny v české a zahraničn měně. Zlohy jsou vyúčtovny systémem vrcen zlohy v plné výši, vyúčtovn kursovnho rozdlu a nsledně proúčtovn nkladových položek. K oceňovn se použv měsčnch kursů ČNB. K bilančnmu dni byl proveden přepočet majetku a zvazků v ciz měně kurzem ČNB k a kursové rozdly byly zaúčtovny výsledkově Způsob stanoven relné hodnoty Ve sledovaném účetnm nepoužvala účetn jednotka oceněn relnou hodnotou. Přloha k účetn zvěrce Strana 6 (celkem 12) ČSAD MHD Kladno a.s.

17 3. Doplňujc informace k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrt 3.1. Položky významné pro hodnocen majetkové a finančn situace účetn jednotky Doměrky splatné daně ze zisku za minul účetn Ve sledovaném účetnm nebyly společnosti vyměřeny doměrky splatné daně ze zisku za minul účetn. Dlouhodobé bankovn úvěry Společnost nem a v účetnictv společnosti nejsou evidovny dlouhodobé bankovn úvěry. Rozpis odložené daně ze zisku přechodné rozdly k z titulu daňov zůstatkov cena účetn zůstatkov cena přechodný rozdl Odložen daň/pohledvka (-/+) dlouhodobého majetku opravných položky k vybraným pohledvkm rezerva na nevybranou dovolenou přeceněn majetku odložen daň zvazek celkem Odložený daňový zvazek čin tis. Kč. Ve srovnn s r došlo ke snžen zvazku o čstku tis. Kč. Rozpis dlouhodobých bankovnch úvěrů k Společnost nem evidovny k tomuto datu ždné dlouhodobé bankovn úvěry. Rozpis krtkodobých bankovnch úvěrů k Společnost nem evidovny k tomuto datu ždné krtkodobé bankovn úvěry. Rozpis přijatých dotac na investičn a provozn účely V účetnm společnost přijala dotace na investičn a provozn účely. Ve sledovaném společnost zskala investičn dotaci z rozpočtu Města Kladna ve výši 100 tis. Kč na nkup investice (pořzeny 2 ks autobusů Iveco Citelis 12 CNG). Ze schvleného projektu ROP Středn Čechy bylo v roce 2013 pořzeno 6 ks autobusů SOR 10,5 LE CNG pro regionln linky (SID) s čerpnm dotace (40 % pořizovac ceny) tis. Kč na 1 autobus. V tomto účetnm společnost obdržela dotaci na 4 autobusy ve výši tis. Kč. Čst dotace je uvedena na účtu 378 jako nezpochybnitelný nrok. V čerpn dalšch dotac se pokračuje v roce Dle společnost čerp přspěvky na úhradu ztrty na zkladě smluv s Magistrtem města Kladna, s Krajským úřadem Středočeského kraje a s dalšmi městy a obcemi. Tyto přspěvky na úhradu ztrty vzniklé provozovnm veřejné linkové dopravy činily úhrnem tis. Kč. Přehled stvajcch provozovaných systémů doprav a trvn smluv: - městsk doprava v Kladně trv podpis smlouvy do roku Středočesk integrovan doprava (SID) a Pražsk integrovan doprava (PID) trv podpis smlouvy do roku 2019 (úhrada byla smluvena ve výši 50% k 28. dni v aktulnm měsci, doplatek ve výši 50% se splatnost do 90 dnů; v měsci prosinci byl uhrazen navc jeden doplatek, pro dalš je tak splatnost doplatků zkrcena na 60 dnů) Přloha k účetn zvěrce Strana 7 (celkem 12) ČSAD MHD Kladno a.s.

18 Manka a přebytky ve sledovaném Druh zsob Běžné účetn Minulé účetn Manka Přebytky Manka Přebytky Zbož Penze v pokladně Tato tabulka byla vyplněna na zkladě inventarizačnch zpisů. Doplňujc informace Nadle trv smlouva o poskytnut bankovn zruky s KB a.s. na zajištěn plynouc z plněn povinnost v rmci systému elektronického mýtného (Ředitelstv silnic a dlnic ČR). Tato bankovn zruka je vystavena na čstku 300 tis. Kč s platnost trvn do Ve vztahu k MMK byl schvlen rozpočet pro rok 2014 alokovan čstka pro provozn dotaci čin tis. Kč tis. Kč jako dotace do investic. Se Stř. KÚ byl podepsn dodatek na průběžné financovn roku 2014 ve výši 95% sazby 12/2013 do doby podpisu dalšho dodatku. Společnost dokonč projekt ROP Středn Čechy k výzvě č. 70 (nkup autobusů na ekologický pohon - CNG) s čerpnm dotace z fondu EU do tis. Kč Významné udlosti po datu účetn zvěrky Po datu účetn zvěrky nedošlo k významným udlostem ovlivňujcm majetek společnosti Hlavn skupiny samostatných movitých věc a souborů movitých věc s ohledem na charakter a předmět činnosti Skupina majetku Pořizovac cena Oprvky Zůstatkov cena Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé Přrůstky PC Běžné Pozemky Úbytky PC Běžné Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věc Stroje, přstroje, zařzen Dopravn prostředky Inventř Ostatn DHM Nedokončený DHM Oceňovac rozdl k nabytému majetku Celkem Dlouhodobý nehmotný majetek Společnost nevlastn dlouhodobý nehmotný majetek. Dlouhodobý hmotný majetek pořzený formou finančnho pronjmu Společnost m dlouhodobý hmotný majetek pořzený formou finančnho pronjmu již řdně uhrazen, ostatn dlouhodobý hmotný majetek je pořzen formou spltkového prodeje. Přloha k účetn zvěrce Strana 8 (celkem 12) ČSAD MHD Kladno a.s.

19 Nejdůležitějš přrůstky dlouhodobého majetku zařazený majetek pořizovac cena zařazený majetek pořizovac cena Autobus Iveco Citelis CNG Autobus SOR 10,5 CNG Fiat Ducato CNG 606 Autobus SOR 10,5 CNG Autobus Iveco Citelis CNG Autobus SOR 10,5 CNG Autobus Iveco Citelis CNG Autobus SOR 10,5 CNG Autobus SOR 10,5 CNG Autobus SOR 10,5 CNG Autobus SOR 10,5 CNG Autobus dlkový Magelys Autobus SOR 10,5 CNG Nejdůležitějš úbytky dlouhodobého majetku vyřazený majetek pořizovac cena vyřazený majetek pořizovac cena Autobus CITY Renault Autobus Karosa B Autobus Karosa C Autobus MIDWAY Autobus Karosa C Souhrnn výše majetku neuveden v rozvaze (např. dlouhodobý majetek neúčtovaný na účtech účtové skupiny 01 nebo 02 a vedený pouze v operativn evidenci). Nzev majetku běžné účetn Pořizovac cena minulé účetn Drobný majetek do 40 tis. Kč Celkem Jedn se o drobný majetek, který je při pořzen účtovn přmo do nkladů a vedený v operativn evidenci. V běžném účetnm byl pořzen tento majetek ve výši 80 tis. Kč. V operativn evidenci je účetn stav k v čstce tis. Kč. Rozpis hmotného majetku zatženého zstavnm prvem Společnost m majetek zatžený zstavnm prvem z titulu spltkových prodejů provedených u VB Leasing CZ, s.r.o. Uvedený majetek pořzený touto formou je průběžně vkldn a vyřazovn do a z celosttnho registru zstav. Dle pak bylo vloženo do registru zstav 5 autobusů SOR 10,5 CNG z důvodu ručen za poskytnutou dotaci z ROP Středn Čechy. Stav k je nsledujc: - VBL ručen ze spltkového prodeje za autobusy RZ 8S6 4650, 8S9 8023, 8S9 8024, 9S8 0758, 9S8 0759, 1SB ROP Středn Čechy ručen za poskytnut dotace RZ 2ST 7860, 2ST 7861, 2ST 7862, 2ST 7863, 2ST 7864 Přehled majetku s výrazně rozdlným tržnm a účetnm oceněnm Společnost nem majetek s výrazně rozdlným tržnm a účetnm oceněnm. Dlouhodobé majetkové cenné papry a majetkové účasti Společnost nevlastn dlouhodobé cenné papry a majetkové účasti. Přloha k účetn zvěrce Strana 9 (celkem 12) ČSAD MHD Kladno a.s.

20 3.4. Vlastn kapitl Zvýšen nebo snžen vlastnho kapitlu Běžné účetn Minulé účetn Zkladn kapitl Zkonný rezervn fond Statutrn a ostatn fondy 0 0 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazen ztrta minulých let 0 0 Výsledek hospodařen běžného Vlastn kapitl celkem Rozdělen zisku (úhrada ztrty) minulého Položka Čstka Výsledek hospodařen (+ zisk, - ztrta) Tvorba (+) nebo čerpn (-) rezervnho fondu 0 Tvorba (+) nebo čerpn (-) statutrnch fondů 0 Tvorba (+) nebo čerpn (-) nerozděleného zisku minulých let Úhrada (+) nebo zvýšen (-) neuhrazené ztrty minulých let 0 Výplata dividend 0 Nvrh na rozdělen zisku (úhradu ztrty) běžného účetnho Valn hromada akcionřů nepředpokld výplatu dividend za rok Zkladn kapitl tis. Kč (45 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 mil. Kč) Pohledvky a zvazky Pohledvky po lhůtě splatnosti Počet dnů po splatnosti Běžné účetn Minulé účetn Z obchodnho styku Ostatn Z obchodnho styku Ostatn a vce Zvazky po lhůtě splatnosti Počet dnů po splatnosti Běžné účetn Minulé účetn Z obchodnho styku Ostatn Z obchodnho styku Ostatn a vce Údaje o pohledvkch a zvazcch k podnikům ve skupině Společnost ke dni účetn zvěrky eviduje krtkodobou pohledvku z obchodnho styku za společnost KD SERVIS a.s. ve výši 8 tis. Kč. Společnost ke dni účetn zvěrky eviduje krtkodobé zvazky z obchodnho styku za společnostmi REGA Přerov a.s. ve výši 113 tis. Kč a KD SERVIS a.s. ve výši tis. Kč. Přloha k účetn zvěrce Strana 10 (celkem 12) ČSAD MHD Kladno a.s.

Mezitimní ÚZ KD SERVIS a.s.

Mezitimní ÚZ KD SERVIS a.s. Mezitimn ÚZ KD SERVIS a.s. Za obdob 1.1.2013-31.12.2013 KD SERVIS a.s., Železničřů 885, 272 80 Kladno Kročehlavy IČ 272 28 916, společnost zapsna v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddl B, vložka 9856

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetn zpráva společnosti Za hospodářský rok 2011 ( od 1. 9. 2011 do 29. 2. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2012 OBSAH 1. Základn údaje o emitentovi...3 1.1.

Více

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2012

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 212 - 2 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 212 Pro akciovou společnost Dopravní podnik města Jihlavy je téměř stoletá tradice MHD v Jihlavě závazkem pro poskytování

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 - 2 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 213 Pro akciovou společnost Dopravní podnik města Jihlavy je téměř stoletá tradice MHD v Jihlavě závazkem pro poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2010

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 - 2 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 21 Pro akciovou společnost Dopravní podnik města Jihlavy je téměř stoletá tradice MHD v Jihlavě závazkem pro poskytování

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

Ú VODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Ú VODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Dopravní podnik města Olomouce, a. s. Výroční zpráva 2001 I. Ú VODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A VÝKONNÉHO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, dámy a pánové, Právě jste

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Obsah 2...Charakteristika společnosti 2...Členové orgánů společnosti 2...Organizační struktura 3...Zpráva předsedy představenstva 4...

Obsah 2...Charakteristika společnosti 2...Členové orgánů společnosti 2...Organizační struktura 3...Zpráva předsedy představenstva 4... výroční zpráva 2014 Obsah 2....Charakteristika společnosti 2....Členové orgánů společnosti 2....Organizační struktura 3....Zpráva předsedy představenstva 4....Zpráva předsedy dozorčí rady 6....Nejlepší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH Představení společnosti DTS Vrbenský, a. s. 3 Správnou cestou 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 12 Profi l společnosti 14 Řídící orgány společnosti 16 Zpráva představenstva

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Textová

Více

Výroční zpráva akciové společnosti ZA ROK 2014. Předkládá představenstvo společnosti s účetní závěrkou, zprávou o vztazích a zprávou auditora

Výroční zpráva akciové společnosti ZA ROK 2014. Předkládá představenstvo společnosti s účetní závěrkou, zprávou o vztazích a zprávou auditora Výroční zpráva akciové společnosti ZA ROK 2014 Předkládá představenstvo společnosti s účetní závěrkou, zprávou o vztazích a zprávou auditora www.operatoropencard.cz 2016 2015 Úspora nákladů Hlavní cíle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI...3

PROFIL SPOLEČNOSTI...3 OBSAH: TITULNÍ STRANA... 1 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 2. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...6 3. OBCHODNÍ A VÝROBNÍ AKTIVITY SPOLEČNOSTI V ROCE 2004...8 4. EKONOMICKÁ A FINANČNÍ SITUACE SPOLEČNOSTI V ROCE 2004...10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s.

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. 2012 Nákladní a speciální doprava Zemní práce Stavební práce Obsah strana 4 strana 5 strana 6 strana 8 strana 10 strana 11 strana 12 strana 16 strana 17 strana 18 strana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5

Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5 Konsolidovaná výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo 3 Základní údaje 4 Předmět podnikání 4 Hlavní akcionáři 5 Orgány společnosti 5 Organizační struktura holdingu ZVVZ GROUP 6 Dceřiné společnosti 7 Podnikatelská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více