Výroční zpráva společnosti ČSAD MHD Kladno a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva společnosti ČSAD MHD Kladno a.s."

Transkript

1 Výročn zprva společnosti ČSAD MHD Kladno a.s. Za ČSAD MHD Kladno a.s., Železničřů 885, Kladno Kročehlavy IČ , společnost zapsna v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddl B, vložka 9860

2 Výročn zprva společnosti ČSAD MHD Kladno a.s. za Úvod 1. Historie společnosti 2. Hospodřský výsledek za 1-12/ Podl jednotlivých činnost na celkovém obratu 4. Majetkov struktura společnosti 5. Struktura zaměstnanců 2. Účetn zvěrka společnosti k včetně přlohy 3. Zprva představenstva o podnikatelské činnosti v roce Podnikatelský změr společnosti na rok Zprva představenstva o vztazch mezi propojenými osobami za rok Seznam smluv 2. Seznam jiných prvnch úkonů 3. Popis všech ostatnch opatřen 4. Rozsah a obsah protiplněn ze strany propojených osob 5. Přehled propojených osob 6. Dalš finančn a nefinančn informace 1. Skutečnost po rozvahovém dni 2. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 3. Aktivity v oblasti ochrany životnho prostřed a pracovněprvnch vztazch 4. Organizačn složka v zahranič 7. Osoby odpovědné za ověřen účetn zvěrky za účetn roku Přlohy 1. Účetn zvěrka za rok 2013 včetně přlohy 2. Zprva představenstva o vztazch mezi propojenými osobami

3 1. Úvod Tato výročn zprva byla zpracovna podle zkona č.563/91 Sb., o účetnictv v platném zněn a bude uložena ve Sbrce listin u Městského soudu v Praze. 1.1 Historie společnosti Společnost ČSAD MHD Kladno a.s. vznikla rozdělenm původn společnosti ČSAD KLADNO a.s. na několik obchodnch subjektů. V roce 2006 došlo k fúzi sloučenm společnost ČSAD MHD Kladno a.s. a ČSAD BUS Kladno a.s. k s rozhodným dnem , kdy nstupnickou společnost se stala společnost ČSAD MHD Kladno a.s. Sdlo společnosti zůstv Kladno-Kročehlavy, Železničřů 885, PSČ Zkladn kapitl společnosti čin 45 mil. Kč, tzn. že je emitovno 45 ks kmenových akci na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 mil. Kč. Jediným akcionřem je prvnick osoba REGA Přerov a.s. 1.2 Hospodřský výsledek za 1-12/2013 Společnost vytvořila v tomto hospodřský výsledek ztrtu ve výši 728 tis. Kč. 1.3 Podl jednotlivých činnost na celkovém obratu Hlavn činnost společnosti je silničn motorov doprava osobn, provozovn cestovn agentury a doplňujc činnost je reklamn činnost a marketing. Celkový obrat společnosti činil v roce 2013 čstku tis. Kč. Struktura výkonů a výnosů je nsledujc přjmy z prodeje služeb čin tis. Kč, provozn dotace tis. Kč a ostatn tržby tis. Kč. 1.4 Majetkov struktura společnosti Ve sledovaném činila aktiva i pasiva tis. Kč. Na straně aktiv je podl dlouhodobého majetku tis. Kč (66,2 %) a oběžných aktiv tis. Kč (33,8 %). Krtkodobé pohledvky byly ke sledovanému datu ve výši tis. Kč a krtkodobý finančn majetek činil tis. Kč. Na straně pasiv je podl vlastnho kapitlu tis. Kč (59,6 %) a cizch zdrojů tis. Kč (40,1 %). Dlouhodobé zvazky byly ke sledovanému datu ve výši tis. Kč a krtkodobé zvazky byly ke sledovanému datu tis. Kč. 1.5 Struktura zaměstnanců Nejdůležitějšm zdrojem k zajištěn obchodn činnosti společnosti je kategorie řidič autobusu, kter jsou schopna plnit úkoly a reagovat na požadavky trhu, tj. cestujc veřejnosti. V 1-12/2013 byl průměrný přepočtený stav zaměstnanců 285, z toho 19 THP, 251 řidičů, 1 automechanik a 15 ostatnch dělnků. 2. Účetn zvěrka společnosti k vč. přlohy Účetn zvěrka společnosti tvoř samostatnou přlohu č. 1 této výročn zprvy. 3. Zprva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2013 Společnost ČSAD MHD Kladno a.s. vznikla dne rozdělenm původn společnosti ČSAD KLADNO a.s. na několik obchodnch subjektů. Sdlo společnosti zůstv Kladno - Kročehlavy, Železničřů 885, PSČ Zkladn jměn společnosti čin 45 mil. Kč, tzn. že je emitovno 45 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 mil. Kč. Jediným akcionřem je prvnick osoba REGA Přerov a.s. Výročn zprva Strana 2 (celkem 9) ČSAD MHD Kladno a.s.

4 Představenstvo společnosti pracovalo v od do v tomto složen: - Ing. Vladimr Hrský - předseda představenstva - Bc. Ludomr Landa - mstopředseda představenstva a ředitel společnosti - Prof. Milan Janout člen představenstva, zstupce jediného akcionře REGA Přerov a.s. Valn hromada společnosti, kter se konala dne změnila představenstvo společnosti na toto složen: - Ing. Vladimr Hrský - předseda představenstva - Ing. Pavel Mach - mstopředseda představenstva, zstupce jediného akcionře REGA Přerov a.s. - Bc. Ludomr Landa člen představenstva a ředitel společnosti Představenstvo společnosti na svých třech zasednch řešilo zejména aktuln problémy spojené s provozovanými obchodnmi činnostmi. Tato zasedn se konala v sdle společnosti, ale také v sdle jediného akcionře v Přerově za účasti dalšch přizvaných hostů. K těmto zasednm lze přiřadit i pravideln vyhodnocovn hospodřských výsledků společnosti konan v průběhu roku v Přerově společně s dalšmi řediteli firem, které REGA Přerov a.s. ovld. Organizačn struktura vyjadřuje specifika jednotlivých provozovaných druhů doprav a použité členěn zroveň odpovd potřebm statistického výkaznictv předkldaného sprvnm úřadům. Společnost v roce 2013 vedla tato samostatně hospodařc střediska: stř. 111 městsk hromadn doprava v Kladně stř. 113 SID Středočesk integrovan doprava stř. 114 přmé linky Kladno - Praha stř. 115 PID Pražsk integrovan doprava stř. 117 smluvn a nepravideln doprava stř. 119 provozn režie (odbavovac systém, sť předprodejů, zastvkov služba) Vedle pravidelně projednvaných okruhů řešcch hospodařen společnosti byla projednvna v roce 2013 vedenm společnosti také tato témata: reakce na vývoj dopravnch potřeb v obsluhovaném regionu, aktivn sledovn změru a účast na projednvn přpravy výběrových řzen, od kterých bude odvislé fungovn společnosti v dalšch ch, spoluprce se sttn sprvou a samosprvou v oblasti pravidelné dopravy, pokračovn v plněn změru převeden čsti vozového parku na alternativn ekologické palivo CNG, stav schvleného projektu ROP Středn Čechy č. CZ.1.15/1.2.00/ Modernizace vozového parku autobusy na CNG. Zkladn obchodn činnost společnosti ČSAD MHD Kladno a.s. je provozovn osobn autobusové dopravy. Dominantn objem výkonů je realizovn v segmentu pravidelné městské a přměstské dopravy. Oblast působnosti lež v hustě zastavěné oblasti kladenské a pražské aglomerace a zahrnuje město Kladno a čsti okresů Kladno, Beroun, Rakovnk, Praha zpad a zasahuje do okrajových čst hlavnho města Prahy 5 a 6. Celkem společnost obsluhuje pravidelnými autobusovými linkami vce než 130 měst a obc Středočeského kraje. Největš přepravn výkony se odehrvaj při nvozech z regionu do Kladna a Prahy, kde vlivem pokračujc bytové výstavby mimo tradičn sdla dochz ke stlému navyšovn požadavků na zajištěn narůstajc migrace. Dalš poptvka vznik v lokalitch s nově budovanými skladovými a průmyslovými objekty. Většina linek dřve regionlnch tak dostv charakter městské dopravy s intenzvnm celodennm provozem ukončeným často až v nočnch hodinch. Největš frekvence cestujcch, zejména skupin žků, studentů a zaměstnanců, probh při nvozech do přirozených regionlnch center, Kladna, Berouna, Rakovnka, Slaného, Kralup nad Vltavou, Nového Strašec, Stochova, Unhoště a z přpražských obc do Výročn zprva Strana 3 (celkem 9) ČSAD MHD Kladno a.s.

5 Prahy. Pro zajištěn alespoň minimlnch meziregionlnch přepravnch vazeb v rmci Středočeského kraje provozuje ČSAD MHD Kladno a.s. autobusové linky propojujc obce II. a III. stupně. Vyjma výše uvedených měst jezd autobusy z Kladna také do Hořovic a Přbrami, v opačném směru do Velvar, Mělnka a Mladé Boleslavi. Autobusové linky do Prahy využvaj přestupn terminly v blzkosti krajských hranic, z oblasti Unhoště, Rudné a Hostivic terminly Zličn a Hradčansk, z oblasti Kladna, Velkých Přlep a Roztok u Prahy zejména terminl Vtězné nměst v pražských Dejvicch. Nejvce využvanými přestupnmi uzly na železničn dopravu jsou železničn stanice Zbečno a Jeneč. Vedle hustě zalidněných oblast zajišťuje ČSAD MHD Kladno a.s. dopravn obslužnost v zvazku veřejné služby také v obcch nachzejcch se v chrněných oblastech, zejména v CHKO Křivokltsko a dalšch významných krajinných oblastech, např. Zkolanského potoka s hradem Okoř a Budč nebo ve znmé oblasti Džbn okolo obc Mšec a Mšecké Žehrovice s rekreačn lokalitou Bucek. V roce 2013 přepravily autobusy společnosti celkem tis. cestujcch, tj. pokles o tis. cestujcch proti roku 2012, počet tis. km zůstal v meziročnm porovnn beze změny. Tento vývoj se odrazil ve výrazném poklesu tržeb z jzdného, zejména v městské hromadné dopravě v Kladně. Na zajišťovn městské hromadné dopravy v Kladně m společnost ČSAD MHD Kladno a.s. uzavřenou dlouhodobou smlouvu s Magistrtem města Kladna do roku Pro rok 2013 byl dodatkem smlouvy sjednn na objem výkonů ve výši tis. km finančn přspěvek ve výši tis. Kč na zajištěn provozu a 100 tis. Kč na nkup investice. Vlivem přznivého vývoje ceny nafty ve II. čtvrtlet byl po dopočtu cenové doložky finančn přspěvek krcen o 242 tis. Kč. Společnost tak obdržela skutečnou kompenzaci ve výši tis. Kč. V roce 2013 se společnost zúčastnila výběrového řzen na zajišťovn městské dopravy v městě Slaný. Naše nabdka byla vyhodnocena jako nejlepš a tak společnost od tuto dopravu zajišťuje s dobou plněn do konce roku Při projednvn smluv na dopravn výkony realizované v dopravnch systémech Středočeské integrované dopravy (SID) a Pražské integrované dopravy (PID) doznvaly důsledky změny ve veden Středočeského kraje v průběhu roku 2012, dodatky smluv na rok 2013 byly podepsny až v srpnu 2013 na objem výkonů tis. km a výši kompenzace tis. Kč v systému SID a na 609 tis. km a výši kompenzace tis. Kč v systému PID. Úhrada byla smluvena ve výši 50% k 28. dni v aktulnm měsci, doplatek ve výši 50% se splatnost do 90 dnů. V měsci prosinci byl uhrazen navc jeden doplatek, pro dalš je tak splatnost doplatků zkrcena na 60 dnů, nedoplatek do systému SID k činil tis. Kč, do systému PID 312 tis. Kč. Na zajišťovn ostatn dopravn obslužnosti v systému PID na územ Prahy byla uzavřena smlouva s Magistrtem hlavnho města Prahy na kompenzaci ztrty ve výši tis. Kč. Dalš smlouvy na ostatn dopravn obslužnost byly uzavřeny se sdruženmi obc nebo jednotlivými obcemi. V oblasti své působnosti zajišťuje společnost smluvn a nepravidelnou dopravu pro potřeby loklnch výrobnch podniků, sportovnch a kulturnch organizac. Nedlnou součst je účast ve výběrových řzench na zajišťovn nhradn dopravy při výlukch ČD. Od řjna 2013 zajišťuje společnost dopravu zaměstnanců pro firmu Amazon do logistického arelu v Dobrovzi. Při plnovn směn řidičů a nasazovn vozidel je kladen důraz na dodržovn platné legislativy včetně podnikové kolektivn smlouvy, zejména na délku pracovnch směn, dodržovn bezpečnostnch přestvek a přestvek na jdlo, dodržovn odpočinku mezi směnami, atd. a to současně s maximlnm využitm vlastněných dopravnch prostředků. Personln problematiku řešila společnost intenzivn spoluprac s Úřadem prce v Kladně. Přes aktivn motivačn činnost se udržuje fluktuace na pracovn pozici řidič přibližně na stejné úrovni. V průběhu roku 2013 odchzelo 36 a nastoupilo 38 řidičů (v roce 2012 byl počet 38/42). Nové legislativn podmnky pro pravidelné školen řidičů i absolvovn vstupnho školen a zskn profesnho průkazu, tj. nutných předpokladů pro výkon řidiče autobusu společnost řeš ve spoluprci s dodavatelem této služby, společnost ESOX, s.r.o. Dnes už je samozřejmost zajištěn dopravně psychologické vyšetřen každého řidiče a dle s periodou opakovn každých 5 let u řidičů staršch 50-ti let. Výročn zprva Strana 4 (celkem 9) ČSAD MHD Kladno a.s.

6 Od zř 2013 probh ve společnosti postupn implementace nových modulů informačnho systému Prytanis v dopravnch agendch. Jako prvn byl zprovozněn modul konstrukce jzdnch řdů, nsledně zpracovn turnusových skupin. Projekt bude pokračovat v roce 2014 zavděnm dalšch nvazných modulů dispečerského řzen. Součst nových programů je i využit nových trendů a prce s datovými výstupy z periféri montovaných do nově pořizovaných autobusů v oblasti sledovn nebo přenosu dat z vozidla. Se společnost KD SERVIS a.s. je spoluprce řešena na zkladě obchodnch smluv. Tato firma zajišťuje pro společnost ČSAD MHD Kladno a.s. nsledujc komplexn obsluhu: - ekonomické služby, tj. personln a mzdovou agendu, veden účetnictv, služby výpočetnho střediska včetně hardwarové a softwarové vybaven - technické služby, tj. BOZP, požrn ochranu, evidenci vozidel, pojištěn vozidel, nehodovou službu - servisn a opravrenské služby v autorizovaném servisu vozidel IRISBUS Iveco, tj. opravy zručn i běžné, měřen emis - dalš obslužné činnost, tj. čerpn pohonných hmot, myt Wap a kartčov umývrna, parkovn a ostrahu autobusů Společnost byla aktivnm členem sdružen ČESMAD Bohemia (zstupce společnosti je členem republikové sekce osobn dopravy a členem regionln komise pro oblast Prahy a Středočeského kraje), Svazu dopravy ČR, Asociace dopravnch, spedičnch a servisnch společnost Střednch Čech (ADSSS, zstupci jsou členy orgnů asociace) a Okresn hospodřské komory v Kladně. Členstv v těchto sdružench umožňovalo naš společnosti se aktivně zapojovat do řešených problematik osobn dopravy. Zstupce společnosti pracoval také v Dopravn komisi města Kladna. Účast v těchto programech upevňovala pozice naš společnosti a usnadňovala jednn s dotčenými orgny a institucemi sttn sprvy a samosprvy. Výkony a výnosy společnosti činily 356 mil. 225 tis. Kč, nklady činily 356 mil. 953 tis. Kč. Rozdl těchto čsel ukazuje, že společnost v daném účetnm vytvořila ztrtu 728 tis. Kč. Tyto a dalš údaje obsahuj účetn výkazy. V tomto výsledku se održ již dřve uvedené některé skutečnosti: úhrn poskytnutých provoznch dotac do dopravn obslužnosti ve výši 151 mil. 971 tis. Kč (index 1,03) vliv navýšen snžené sazby daně z přidané hodnoty ze 14% na 15% (vliv do snžených výnosů čstkou 1 mil. 867 tis. Kč) trv zúčtovn oceňovacch rozdlů ve výši 4 mil. 551 tis. Kč došlo ke snžen odpisových prostředků na čstku 31 mil. 670 tis. Kč (index 0,85) zúčtovn plateb za elektronický mýtný systém v čstce 529 tis. Kč mimořdné výnosy z prodeje autobusu MIDWAY v čstce 525 tis. Kč zúčtovn opravných položek na pohledvky v čstce 886 tis. Kč vytvořen rezervy na nevybranou dovolenou v čstce 2 mil. 421 tis. Kč zúčtovn rozdlu odložené daně ve výši 2 mil. 072 tis. Kč zúčtovn daně z přjmů prvnických osob ve výši 1 mil. 710 tis. Kč Největšmi odběrateli nabzených služeb naš společnost je cestujc veřejnost s obratem 197 mil. 535 tis. Kč (tj. 55,4 % celkových výnosů), Středočeský kraj přspěvek na úhradu ztrty ZDO s obratem 70 mil. 715 tis. Kč (tj. 19,8 % celkových výnosů), Statutrn město Kladno přspěvek na úhradu ztrty s obratem 52 mil. 229 tis. Kč (tj. 14,7 % celkových výnosů) a DPHMP podl tržeb z provozu PID s obratem 38 mil. 391 tis. Kč (tj. 10,7 % celkových výnosů). Výročn zprva Strana 5 (celkem 9) ČSAD MHD Kladno a.s.

7 Největšmi dodavateli naš společnosti jsou KD SERVIS a.s. komplexn služby s obratem 202 mil. 818 tis. Kč (tj. 56,0 % celkových nkladů), společnost SOR Libchavy s.r.o. nkup autobusů s obratem 32 mil. 090 tis. Kč (tj. 9,0 % celkových nkladů) a TEZAS servis a.s. nkup autobusů, služby pneuservisu a opravy autobusů s obratem 23 mil. 983 tis. Kč (tj. 6,7 % celkových nkladů). Představenstvo dle rozhodovalo o naplněn investičnho plnu společnosti. Pro výlep jzdnch řdů bylo pořzeno dodvkové vozidlo FIAT Ducato CNG, dle 2 ks nzkopodlažnho autobusu IVECO Citelis 12 CNG s použitm investičn dotace ve výši 100 tis. Kč z rozpočtu Města Kladna a 1 ks zjezdového autobusu IVECO Magelys. V rmci čerpn projektu ROP Středn Čechy (dotace 40%) bylo pořzeno 6 ks autobusů SOR 10,5 LE CNG pro regionln linky (SID). V tomto účetnm společnost proinvestovala 42 mil. 001 tis. Kč v pořizovacch cench. Uvedené nkupy byly pořzeny do dlouhodobého hmotného majetku. Nkup autobusů Citelis byl financovn čerpnm účelového úvěru ve výši 2x tis. Kč od společnosti VB Leasing CZ, spol. s r.o. Obchodnm partnerem u přetrvvajcch spltkových prodejů z minulých let zůstv VB Leasing CZ, spol. s r.o. Brno. V roce 2013 společnost uhradila na spltkových kalendřch celkem 9 mil. 108 tis. Kč (zůstatek zvazků ze spltkových prodejů tak čin 6 mil. 008 tis. Kč). Veškeré investovn bylo podmněno dostatkem finančnch prostředků. Tyto prostředky byly značnou měrou ovlivněny i výš zvazků a pohledvek. Zvazky po lhůtě splatnosti vůči obchodnm partnerům společnost nevykazovala. Daňové zvazky a odvody vůči sttu byly důsledně dodržovny, což dokldaj vydan potvrzen o bezdlužnosti. Krtkodobé pohledvky společnosti se mrně navýšily ve všech oblastech. Jedn se pohledvky z obchodnch vztahů (řdek č. 49 rozvahy) - společnost v účetn zvěrce zúčtovala opravné položky na pohledvky ve výši 886 tis. Kč (jedn se o neuhrazené faktury z nepravidelné dopravy pro SK Kladno a.s.). Dalš navýšen pohledvek za sttem (řdek č. 54 rozvahy) je důsledkem navýšené vratky DPH v souvislosti s pořzenm nových autobusů. Zvýšen se týkalo i pohledvek jiných (řdek č. 57 rozvahy) způsobené neobdrženými dotacemi na již pořzené autobusy v rmci projektu ROP Středn Čechy. Problémové pohledvky z běžného obchodnho styku společnost řeš ve spoluprci s JUDr. Švecem (pravidelné měsčn schůzky s řešenm stavu jednotlivých přpadů, popř. rozhodnut o dalšm postupu). Problematiku sprvy bankovnch účtů společnost řešila ve spoluprci s Komerčn bankou a.s. v Kladně (běžný účet v CZK) a Raiffeisenbank a.s. v Praze (běžný účet v CZK). Společnost v rmci skupinového financovn od Raiffeisenbank nevyužv investičnho, kontokorentnho ani revolvingového úvěru. Důležitým dokumentem byla také podnikov kolektivn smlouva uzavřen se ZO Odborového svazu dopravy. Tuto smlouvu se dařilo plnit ve všech ustanovench. Výše průměrné mzdy na jednoho pracovnka za rok 2013 činila ,- Kč s indexem 1,013 při prci přesčas 21,66%. Mzdy byly zaslny zaměstnancům na běžné účty vedených u bankovnch domů. Společnost zprostředkovv zaměstnancům uzavřen smluv o životnm pojištěn a na toto pojištěn jim od roku 2003 přispv dle zsad uvedených v kolektivn smlouvě. V roce 2013 činil tento přspěvek 524 tis. Kč. Nyn ke stavu majetku společnosti. Zkladn kapitl společnosti čin 45 mil. Kč, zkonný rezervn fond je naplněn a čin 20 mil. Kč. Vlastn kapitl společnosti čin 104 mil. 198 tis. Kč. Společnost v minulém účetnm hospodařila se ztrtou 728 tis. Kč. Dalš podrobné údaje obsahuje Výročn zprva společnosti spolu s přlohou k účetn zvěrce. Na zkladě dosažených hospodřských výsledků nelze hodnotit uplynulé jako úplně vydařené. Zejména ceny pohonných hmot a nenaplněné rozpočty Středočeského krajského úřadu, Magistrtu města Kladna a Magistrtu hl. m. Prahy ovlivnily výši hospodřského výsledku roku Společnost v nvaznosti na přpravy výběrových řzen pokračovala v mrněn investičnch výdajů v oblasti obnovy vozového parku pravidelné autobusové dopravy. Také nrůsty dalšch nkladových položek (mzdy, pojištěn vozidel, nklady na opravy) se nepodařilo plně promtnout do zvazků podporovaných systémů dopravy (MHD, SID a PID). Přesto lze konstatovat, že společnost udržela svou pozici na dopravnm trhu i s ohledem na jej fungovn do přštch let. Je však otzkou, jak se na dalšm vývoji projev např. Výročn zprva Strana 6 (celkem 9) ČSAD MHD Kladno a.s.

8 cena pohonných hmot, přpadně dalš intervence ČNB a jak tyto zsahy ovlivn současnou zajišťovanou dopravn obslužnost. Zvěrem lze řci, že podnikatelský změr společnosti na rok 2013 byl naplněn. Změr Středočeského kraje na vyhlšen výběrového řzen byl zrušen. Spoluprce s Úřadem prce v Kladně v oblasti rekvalifikac a nboru řidičů autobusů trv. Jednn veden společnosti se zstupci dotčených úřadů, měst a obc o rozsahu ZDO v nvaznosti na výši poskytovaných finančnch prostředků jsou nesčetn, ale také nikdy nekonč. 4. Podnikatelský změr společnosti na rok 2014 Trvalým úkolem společnosti je zajistit poskytovn kvalitnch služeb a upevňovn obchodn pozice na trhu pravidelné autobusové dopravy v regionu. Úkolem společnosti je přizpůsobovat rozsah a charakter poskytovaných služeb aktulnm potřebm obsluhovaného regionu. Zsadnm úkolem bude dokončen realizace Výzvy č. 70 ROP NUTS II Středn Čechy projekt pořzen autobusů na ekologický pohon (12 kusů autobusů s pohonem CNG) a zvžen zapojen do dalšch nově vyhlašovaných Výzev podporujcch nkup autobusů. Dle zůstv úkol sledovat připravované změry Magistrtu města Kladna, Středočeského kraje a dalšch objednavatelů doprav na vyhlšen výběrového řzen na dodavatele dopravnch služeb v regionu a plnit kroky nutné k přpravě účasti společnosti v tomto změru. Snahou společnosti bude zajistit na dalš dopravn činnost v zjmové oblasti a dle připravovat projekty na optimln plošné doplněn a nabdku služeb v přilehlých lokalitch v nvaznosti na současnou oblast působnosti a využt tak maximlně nasazovanou vozovou kapacitu. Jednou z priorit je personln prce v oblasti nboru nových zaměstnanců a zejména stabilizace stvajcch. Společnost bude i v roce 2014 úzce spolupracovat s Úřadem prce v Kladně pro oblast rekvalifikace a propagace. Změrem společnosti je využt oborov odborn školen zejména jzdnch pracovnků z oblasti reprezentace společnosti při kontaktu s cestujc veřejnost. Celorepublikový proces startovn ekonomiky se dotýk i segmentu veřejné osobn dopravy v nmi obsluhovaném regionu. I v roce 2014 předpokldme intenzivn jednn s reprezentac Středočeského kraje o objemu výkonů a výši kompenzace, protože v nvrhu krajského rozpočtu na rok 2014 nejsou zatm promtnuty požadavky dopravců na dorovnn zejména inflace, ceny PH a mzdových potřeb. Veden společnosti se bude aktivně účastnit seznamovn reprezentace kraje se stavem a potřebami dopravy v kraji. Dalš směřovn bude ovlivněno výsledkem jednn reprezentac Středočeského kraje a hlavnho města Prahy o možné spoluprci na přpravě výběrových řzen. Dominantn objem dopravnch výkonů se bude opět odehrvat v systému MHD v Kladně, v SID (Středočesk integrovan doprava) a v PID (Pražsk integrovan doprava) a nově při zajišťovn MHD Slaný. Jedn se o dopravu vedenou v zvazku veřejné služby, provozovanou na zkladě smluv s přslušnými magistrty, městskými a obecnmi úřady. Trvalým úkolem veden společnosti je vyjednn maximln výše poskytovaných finančnch prostředků na kryt ztrty z nasmlouvaných objemů výkonů při současné optimalizaci provozu. V nepravidelné a smluvn dopravě budou vykrývny potřeby zejména školských, kulturnch a sportovnch zařzen v městě Kladně a regionu a požadavky na dopravu zaměstnanců loklnch firem. Vzhledem k připravovaným akcm oprav železničnch trat v regionu bude společnost hledat možnost účastnit se vypisovaných elektronických aukc, při zajišťovn nhradn dopravy za vlaky (tzv. výluky). Dalšm z nedořešených úkolů je obnova odbavovacho a předprodejnho systému. Vzhledem k tomu, že konč životnost technologie MIFARE Standard, kterou naše společnost pořdila v letech 2000 až 2001 a tato technologie již nezajišťuje plněn standardů požadovaných objednateli dopravy, bude veden společnosti jednat o možnosti nkupu nového zařzen. Při potřebě počtu 165 ks předpokldme investice ve výši cca 9 mil. Kč. Výběr technologie bude ovlivněn nastavenými standardy ve výběrovém řzen Středočeského kraje a Magistrtu hl. m. Prahy na dopravn služby Výročn zprva Strana 7 (celkem 9) ČSAD MHD Kladno a.s.

9 v regionu. Společnost bude vyhodnocovat výsledky využvn 12 ks nového odbavovacho zařzen od firmy Telmax s.r.o., které byly součst autobusů pořzených v rmci projektu k Výzvě č. 70 ROP Středn Čechy. Pro realizaci všech předpokldaných akc jsou nutné finančn zdroje. Pro naplněn vlastnch finančnch zdrojů je trvalým úkolem sledovn vývoje platebn schopnosti našich partnerů spolu s minimalizac vzniklých pohledvek po lhůtě splatnosti. Zstupci společnosti budou i v roce 2014 aktivně vstupovat do jednn se zstupci sprvnch úřadů jak na úrovni reprezentace, tak s řadovými odbornky. Již tradic je naše účast na jednn profesnch a zjmových organizac. 5. Zprva představenstva o vztazch mezi propojenými osobami za rok 2013 Zprva představenstva o vztazch mezi propojenými osobami tvoř samostatnou přlohu č. 2 této výročn zprvy. 6. Dalš finančn a nefinančn informace 6.1 Skutečnost po rozvahovém dni Ždné zsadn skutečnosti po rozvahovém dni nenastaly. 6.2 Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Společnost aktivně spolupracuje se společnost ČSAD SVT Praha s.r.o. na úkolu zajištěn ochrany osobnch dat v souvislosti s využvnm bezkontaktnch čipových karet v odbavovacm systému. Zstupci společnosti spolupracuj s dodavatelem informačnho systému společnost UNIS Brno na nové generaci programu na zpracovn dopravn agendy, zejména aplikac pro tvorbu jzdnch řdů, zpracovn jzdnch dokladů a dispečerského řzen. Pracovnci společnosti dlouhodobě spolupracuj s Magistrtem města Kladna na vytvořen informačnho systému pro cestujc veřejnost na bzi aktulnch dat přenšených z autobusů na významné dopravn a přestupn uzly na územ města. K realizaci postupných kroků však chyb finančn prostředky. Součst nově pořizovaných autobusů jsou systémy zajišťujc sledovn polohy a přenos dat. Pracovnci společnosti pracuj na propojen datových výstupů těchto systémů s informačnm systémem společnosti a využit těchto aplikac pro aktivn řzen. 6.3 Aktivity v oblasti ochrany životnho prostřed a pracovněprvnch vztazch V oblasti životnho prostřed se společnost orientuje na nkup vozidel vybavených motory s pohonem CNG splňujcmi nejpřsnějš emisn limity EURO 5 a Euro 6 (od ), resp. úroveň standartu EEV. Společnost tak pln zadn schvlen jak Magistrtem města Kladna, tak Krajským úřadem Středočeského kraje. Při vyřazovn autobusů z majetku společnosti a nsledné ekologické likvidaci odpadů společnost spolupracuje s firmou Kovošrot a.s. Kladno a KD SERVIS a.s. Společnost velmi aktivně realizuje zaměstnaneckou politiku. Velk pozornost je věnovna spoluprci s Úřady prce při rekvalifikaci i vlastn nborové a propagačn činnosti. Speciln nabdka byla směřovna na popularizaci této činnosti pro ženy. Dlouhodobým úkolem je stabilizace současných zaměstnanců. Trvalým úkolem je zlepšovn pracovnch podmnek, zachovn zaměstnaneckých výhod, navýšen zkladnho výměru dovolené, podpora životnho pojištěn zaměstnanců, atd. Zsadn snahou společnosti je úpravou výše mzdy uspokojit zaměstnance a zamezit jejich odchodu do jiných profes. Druhým směrem je zskvn nových pracovnků, které je realizovno ve spoluprci s Úřadem prce v Kladně. Výročn zprva Strana 8 (celkem 9) ČSAD MHD Kladno a.s.

10 6.4 Organizačn složka v zahraničn Společnost nem organizačn složky v zahraničn. 7. Osoby odpovědné za ověřen účetn zvěrky za posledn účetn : Jméno, přjmen: Ing. Marcela Fberov Bydliště nebo msto podnikn: Černuc 69, okres Kladno Nzev firmy: AUDIT LINK, s.r.o. sdlo: Černuc 69, okres Kladno IČ: čslo oprvněn Komory auditorů ČR: Přlohy 1. Účetn zvěrka za rok 2013 včetně přlohy přloha č Zprva představenstva o vztazch mezi propojenými osobami přloha č. 2 Podpis statutrnho orgnu: Ing. Vladimr Hrský, předseda představenstva Výročn zprva Strana 9 (celkem 9) ČSAD MHD Kladno a.s.

11 ČSAD MHD Kladno a.s. Železničřů 885, Kladno Kročehlavy IČ: , DIČ: CZ Společnost zapsna v OR u Městského soudu v Praze, B/9860 Přloha k účetn zvěrce společnosti ČSAD MHD Kladno a.s. k Údaje přlohy vychzej z účetnch zznamů účetn jednotky (účetn doklady, účetn knihy a ostatn účetn zznamy) a z dalšch podkladů, které m účetn jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykzny v celých tiscch Kč, pokud nen uvedeno jinak. Obsah přlohy 1. Obecné údaje 1.1. Popis účetn jednotky 1.2. Osoby podlejc se na zkladnm kapitlu účetn jednotky vce než 20% 1.3. Změny a dodatky proveden v účetnm v obchodnm rejstřku 1.4. Organizačn struktura účetn jednotky a jej zsadn změny v uplynulém účetnm 1.5. Členové statutrnch a dozorčch orgnů k rozvahovému dni 1.6. Majetkov či smluvn spoluúčast účetn jednotky v jiných společnostech 1.7. Zaměstnanci společnosti, osobn nklady 1.8. Poskytnut peněžit či jin plněn 2. Použvané účetn metody, obecné účetn zsady a způsoby oceňovn 2.1. Způsob oceněn majetku Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Oceněn a účtovn nakupovaných zsob Oceněn dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastn činnost Oceněn cenných paprů a majetkových účast 2.2. Způsob stanoven reprodukčn pořizovac ceny 2.3. Vedlejš pořizovac nklady zahrnované do oceněn zsob 2.4. Změny oceňovn, odpisovn a postupů účtovn 2.5. Informace o odchylkch od metod podle 7 odst. 5 zkona o účetnictv 2.6. Opravné položky k majetku 2.7. Odpisovn, způsob stanoven odpisových plnů, odpisové metody 2.8. Přepočet cizch měn na českou měnu 2.9. Stanoven relné hodnoty majetku zvazků 3. Doplňujc informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrty 3.1. Položky významné pro hodnocen majetkové a finančn situace účetn jednotky Doměrky splatné daně ze zisku za minul účetn Dlouhodobé bankovn úvěry Rozpis odloženého daňového zvazku, pohledvky ve sledovaném Rozpis přijatých dotac na investičn a provozn účely Manka a přebytky u zsob

12 3.2. Významné udlosti po datu účetn zvěrky 3.3. Hlavn skupiny samostatných movitých věc a souborů movitých věc s ohledem na charakter a předmět činnosti Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek pořzený formou finančnho pronjmu Nejdůležitějš přrůstky a úbytky dlouhodobého majetku Souhrnn výše majetku neuveden v rozvaze Rozpis hmotného majetku zatženého zstavnm prvem Přehled majetku s výrazně rozdlným tržnm a účetnm oceněnm Dlouhodobé majetkové cenné papry a majetkové účasti 3.4. Vlastn kapitl Zvýšen nebo snžen vlastnho kapitlu Rozdělen zisku (úhrada ztrty) předchozho minulého Nvrh na rozdělen zisku (úhradu ztrty) běžného účetnho Zkladn kapitl 3.5. Pohledvky a zvazky po splatnosti Pohledvky po lhůtě splatnosti Zvazky po lhůtě splatnosti Údaje o pohledvkch a zvazcch k podnikům ve skupině Údaje o pohledvkch a zvazcch z titulu uplatněn zstavnho a zajišťovacho prva Zvazky nesledované v účetnictv a neuvedené v rozvaze Splatné neuhrazené zvazky z titulu odvodu socilnho a zdravotnho pojištěn Dalš významné potenciln ztrty, na které nebyla v účetnictv tvořena rezerva Daň z přidané hodnoty, zlohy 3.6. Rezervy 3.7. Výnosy z běžné činnosti 3.8. Výdaje vynaložené v průběhu účetnho na výzkum a vývoj 3.9. Informace o dalšch přmých a nepřmých transakcch Přloha k účetn zvěrce Strana 2 (celkem 12) ČSAD MHD Kladno a.s.

13 1. Obecné informace 1.1. Popis účetn jednotky Obchodn firma : ČSAD MHD Kladno a.s. Prvn forma : akciov společnost Sdlo : Kladno - Kročehlavy, Železničřů 885, PSČ Stt: : Česk republika Datum zpisu : 31. března 2005 IČ : DIČ : CZ Zpis v OR : oddl B, vložka 9860 veden u rejstřkového soudu v Praze - Výroba, obchod a služby neuvedené v přlohch 1 až 3 živnostenského zkona - Silničn motorov doprava osobn provozovan vozidly určenými pro přepravu vce než 9 osob včetně řidiče - Silničn motorov doprava osobn provozovan vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 1.2. Osoby podlejc se na zkladnm kapitlu účetn jednotky vce než 20 % Jediný akcionř: REGA Přerov a.s., Přerov I - Město, Dr. Skalka 1459/7, PSČ Identifikačn čslo: Akcie: 45 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč 1.3. Změny a dodatky v obchodnm rejstřku Na zkladě rozhodnut jediného akcionře ze dne došlo ke změnm v obsazen členů statutrnch orgnů a to k odvoln Prof. Milana Janouta a nové zvolen Ing. Pavla Macha. Dle odvoln člena dozorč rady Ing. Vladimra Sldečka a nové zvolen Eleonory Janoutové. Podrobnějš údaje jsou uvedeny v bodě Organizačn struktura účetn jednotky a jej zsadn změny v uplynulém účetnm V uplynulém účetnm nedošlo k ždným zsadnm změnm k organizačn struktuře účetn jednotky. Organizačn schema společnosti platné k je samostatnou přlohou této účetn zvěrky Členové statutrnch a dozorčch orgnů k rozvahovému dni Představenstvo: předseda : Ing. Vladimr Hrský, nar , bytem Libušn, Smečensk 568 den vzniku funkce : 31. března 2005 den vzniku členstv : 26. dubna 2013 mstopředseda : Ing. Pavel Mach, nar , bytem Pod Oborou 351/20, Krsno nad Bečvou, Valašské Meziřč den vzniku funkce : 31.března 2005 den vzniku členstv : 26. dubna 2013 člen : Bc. Ludomr Landa, nar , bytem Unhošť, Rašnova 351 den vzniku funkce : 31. března 2005 den vzniku členstv : 26. dubna 2013 Dozorč rada: předseda : Eleonora Janoutov, nar , U tenisu 843/14, Přerov I Město, den vzniku funkce : 31. března 2005 den vzniku členstv : 26. dubna 2013 člen : Simon Přibyl, nar , bytem Kladno, Mldežnick 842 den vzniku funkce : 31. března 2005 den vzniku členstv : 26. dubna 2013 člen : Pavel Petr, nar , bytem Kladno, Kročehlavy, Na Růžovém poli 2559 den vzniku funkce : 31. března 2005 den vzniku členstv : 28. dubna 2011 Přloha k účetn zvěrce Strana 3 (celkem 12) ČSAD MHD Kladno a.s.

14 1.6. Majetkov či smluvn spoluúčast jiných účetnch jednotek ve společnosti Společnost nem ani majetkovou ani smluvn spoluúčast v jiných společnostech. Z toho důvodu nem uzavřenou ždnou ovldac smlouvu ani smlouvu o převodu zisku mezi společnostmi Zaměstnanci společnosti, osobn nklady Položka Zaměstnanci celkem Běžné Minulé Z toho řdicch pracovnků Běžné Minulé Průměrný počet zaměstnanců Mzdové nklady Odměny členům statutrnch orgnů společnosti Nklady na sociln zabezpečen Sociln nklady Osobn nklady celkem Jedn se o tyto řdc pracovnky Bc. Ludomr Landa (ředitel společnosti), p. Josef Mareš (vedouc střediska pravidelné a nepravidelné dopravy - stř. 111, 113, 114, 115 a 117) a Ing. Josef Seifert (vedouc stř. 119) Poskytnut peněžit či jin plněn Druh plněn Výše peněžnho a naturlnho plněn stvajcm členům orgnů Běžné Statutrnch Řdicch Dozorčch Minulé Běžné Minulé Běžné Půjčky a úvěry Poskytnuté zruky Důchodové připojištěn Jiné Celkem Minulé Z titulu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti využv Bc. Ludomr Landa v souladu s platnými prvnmi předpisy služebn osobn automobil Ford Focus. Druh plněn Výše peněžnho a naturlnho plněn bývalým členům orgnů Běžné Statutrnch Řdicch Dozorčch Minulé Běžné Minulé Běžné Půjčky a úvěry Poskytnuté zruky Důchodové připojištěn Jiné Celkem Minulé Přloha k účetn zvěrce Strana 4 (celkem 12) ČSAD MHD Kladno a.s.

15 2. Použvané účetn metody a obecné účetn zsady a způsoby oceňovn Použvané účetn metody a obecné účetn zsady v předkldané účetn zvěrce jsou v souladu se zkonem č. 563/1991 Sb., o účetnictv Způsob oceněn majetku Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Do dlouhodobého majetku zařazujeme majetek s pořizovac cenou vyšš než 40 tis. Kč a dobou použvn delš než jeden rok. Majetek s pořizovac cenou nižš než 40 tis. Kč (tento nen považovn za dlouhodobý majetek, ale je považovn za zsoby) do této skupiny nezařazujeme, ale přes skladové zsoby účtujeme přmo do spotřeby. Oceněn a účtovn nakupovaných zsob Provděno způsobem A. - jedn se tedy o způsob oceňovn vženým aritmetickým průměrem z pořizovacch cen. Po každé dodvce (novém přjmu na sklad) počtač vypočte novou průměrnou cenu materilu nebo zbož na skladě, v této ceně jsou potom zachycovny úbytky materilu nebo zbož ze skladu. Oceňovn nakupovaných zsob cenou pořzen a nklady spojené s pořzenm, tj. v pořizovacch cench. Společnost v rmci inventarizac zsob provedla oceněn zsob PHM (nafta, zemn plyn) v režimu tzv. prvnho zbrojen a v ndržch autobusů čin toto oceněn ke dni účetn zvěrky tis. Kč. Oceněn zsob vytvořených vlastn činnost Společnost nem zsoby vytvořené vlastn činnost. Oceněn dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastn činnost Účetn jednotka nem dlouhodobý majetek vytvořený vlastn činnosti. Oceněn cenných paprů a majetkových účast Ve sledovaném účetnm účetn jednotka nevlastnila ždné cenné papry, majetkové podly ani derivty Způsob stanoven reprodukčn pořizovac ceny Ve sledovaném účetnm účetn jednotka neoceňovala pomoc reprodukčn pořizovac ceny Vedlejš pořizovac nklady zahrnované do oceněn zsob Společnost nem ve sledovaném účetnm vedlejš pořizovac nklady Změny oceňovn, odpisovn a postupů účtovn oproti předchzejcmu účetnmu, důvody změny, vyčslen peněžnch čstek Ve sledovaném účetnm nedošlo v účetn jednotce k ždným změnm ve způsobu oceňovn, odepisovn ani postupů účtovn Informace o odchylkch od metod podle 7 odst. 5 zkona o účetnictv s uvedenm jejich vlivu na majetek, zvazky, finančn situaci a výsledek hospodařen Ve sledovaném účetnm nedochz k odchylkm Opravné položky k majetku Byly vytvořeny opravné položky k nsledujcmu majetku: Druh majetku Opravné položky k: Zůstatek k 1. dni účetnho Běžné Minulé Běžné Tvorba Minulé Běžné Zúčtovn Minulé Zůstatek k poslednmu dni účetnho Běžné - dlouhodobému majetku zsobm finančnmu majetku pohledvkm zkonné Minulé - pohledvkm ostatn Přloha k účetn zvěrce Strana 5 (celkem 12) ČSAD MHD Kladno a.s.

16 Druh opravné položky Způsob stanoven Zdroj informac k určen výše OP zkonné dle zkona zůstatky účtů pohledvek účetn opravné položky k pohledvkm se vytvřej u veškerých pohledvek po době splatnosti delšch než 180 dn zůstatky účtů pohledvek 2.7. Odpisovn Odpisový pln účetnch odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sestavila účetn jednotka v intern směrnici Odpisový pln jako podklad k vyčslen oprvek odpisovaného majetku v průběhu jeho použvn. V tomto plnu si sama určila postupy odpisovn. Na zkladě odpisového plnu se odpisuje dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nepřmo prostřednictvm účetnch odpisů. V přpadě DHM autobusy společnost odepisuje 6 let. Údaje o zvoleném způsobu odpisovn, ročn sazba odpisů a čstka odpisů za zdaňovac mus být uvedena u jednotlivého odpisovaného dlouhodobého majetku v souboru dlouhodobého majetku vedeného výpočetn technikou. Účetn odpisy se počtaj z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictv a to do jej výše. Odpisovn majetku je zahjeno v měsci jeho zařazen. Účetn jednotka může odpisovat majetek, ke kterému m vlastnické prvo nebo prvo hospodařen. V průběhu roku dochzelo ke snižovn pořizovac ceny autobusů z důvodů přidělené investičn dotace z programu ROP Středn Čechy (výzva č. 70 dotace tis. Kč) nebo z rozpočtu Magistrtu města Kladna (2 x 50 tis. Kč). Účetn odpisy se účtuj na MD 551, DAL účtové skupiny 08. Odpisy se zaokrouhluj na celé Kč nahoru. Účetn a daňové odpisy se nerovnaj. Veškerý dlouhodobý majetek se řd odpisovým plnem výše uvedeným tzn., že společnost nezměnila odpisový pln a pokračuje v původnm odepisovn. Při rozdělen společnosti v r byl vyčslen oceňovac rozdl k nabytému majetku společnosti, který se odepisuje 180 měsců (tj. 15 let, pravidelný ročn odpis čin tis. Kč) Přepočet cizch měn na českou měnu Majetek a zvazky vyjdřené v ciz měně jsou na českou měnu přepočtvny v průběhu účetnho ke dni uskutečněn účetnho přpadu měsčnm kursem, tj. kursem platným k prvnmu dni daného měsce. Pohyb finančnch prostředků je evidovn v českých korunch a zroveň i v ciz měně. K organizaci, poskytovn zloh, schvalovn dokladů, podpisových vzorů, úřednch hodin, provděn inventur a inventarizac plat směrnice pro veden pokladny v české a zahraničn měně. Zlohy jsou vyúčtovny systémem vrcen zlohy v plné výši, vyúčtovn kursovnho rozdlu a nsledně proúčtovn nkladových položek. K oceňovn se použv měsčnch kursů ČNB. K bilančnmu dni byl proveden přepočet majetku a zvazků v ciz měně kurzem ČNB k a kursové rozdly byly zaúčtovny výsledkově Způsob stanoven relné hodnoty Ve sledovaném účetnm nepoužvala účetn jednotka oceněn relnou hodnotou. Přloha k účetn zvěrce Strana 6 (celkem 12) ČSAD MHD Kladno a.s.

17 3. Doplňujc informace k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrt 3.1. Položky významné pro hodnocen majetkové a finančn situace účetn jednotky Doměrky splatné daně ze zisku za minul účetn Ve sledovaném účetnm nebyly společnosti vyměřeny doměrky splatné daně ze zisku za minul účetn. Dlouhodobé bankovn úvěry Společnost nem a v účetnictv společnosti nejsou evidovny dlouhodobé bankovn úvěry. Rozpis odložené daně ze zisku přechodné rozdly k z titulu daňov zůstatkov cena účetn zůstatkov cena přechodný rozdl Odložen daň/pohledvka (-/+) dlouhodobého majetku opravných položky k vybraným pohledvkm rezerva na nevybranou dovolenou přeceněn majetku odložen daň zvazek celkem Odložený daňový zvazek čin tis. Kč. Ve srovnn s r došlo ke snžen zvazku o čstku tis. Kč. Rozpis dlouhodobých bankovnch úvěrů k Společnost nem evidovny k tomuto datu ždné dlouhodobé bankovn úvěry. Rozpis krtkodobých bankovnch úvěrů k Společnost nem evidovny k tomuto datu ždné krtkodobé bankovn úvěry. Rozpis přijatých dotac na investičn a provozn účely V účetnm společnost přijala dotace na investičn a provozn účely. Ve sledovaném společnost zskala investičn dotaci z rozpočtu Města Kladna ve výši 100 tis. Kč na nkup investice (pořzeny 2 ks autobusů Iveco Citelis 12 CNG). Ze schvleného projektu ROP Středn Čechy bylo v roce 2013 pořzeno 6 ks autobusů SOR 10,5 LE CNG pro regionln linky (SID) s čerpnm dotace (40 % pořizovac ceny) tis. Kč na 1 autobus. V tomto účetnm společnost obdržela dotaci na 4 autobusy ve výši tis. Kč. Čst dotace je uvedena na účtu 378 jako nezpochybnitelný nrok. V čerpn dalšch dotac se pokračuje v roce Dle společnost čerp přspěvky na úhradu ztrty na zkladě smluv s Magistrtem města Kladna, s Krajským úřadem Středočeského kraje a s dalšmi městy a obcemi. Tyto přspěvky na úhradu ztrty vzniklé provozovnm veřejné linkové dopravy činily úhrnem tis. Kč. Přehled stvajcch provozovaných systémů doprav a trvn smluv: - městsk doprava v Kladně trv podpis smlouvy do roku Středočesk integrovan doprava (SID) a Pražsk integrovan doprava (PID) trv podpis smlouvy do roku 2019 (úhrada byla smluvena ve výši 50% k 28. dni v aktulnm měsci, doplatek ve výši 50% se splatnost do 90 dnů; v měsci prosinci byl uhrazen navc jeden doplatek, pro dalš je tak splatnost doplatků zkrcena na 60 dnů) Přloha k účetn zvěrce Strana 7 (celkem 12) ČSAD MHD Kladno a.s.

18 Manka a přebytky ve sledovaném Druh zsob Běžné účetn Minulé účetn Manka Přebytky Manka Přebytky Zbož Penze v pokladně Tato tabulka byla vyplněna na zkladě inventarizačnch zpisů. Doplňujc informace Nadle trv smlouva o poskytnut bankovn zruky s KB a.s. na zajištěn plynouc z plněn povinnost v rmci systému elektronického mýtného (Ředitelstv silnic a dlnic ČR). Tato bankovn zruka je vystavena na čstku 300 tis. Kč s platnost trvn do Ve vztahu k MMK byl schvlen rozpočet pro rok 2014 alokovan čstka pro provozn dotaci čin tis. Kč tis. Kč jako dotace do investic. Se Stř. KÚ byl podepsn dodatek na průběžné financovn roku 2014 ve výši 95% sazby 12/2013 do doby podpisu dalšho dodatku. Společnost dokonč projekt ROP Středn Čechy k výzvě č. 70 (nkup autobusů na ekologický pohon - CNG) s čerpnm dotace z fondu EU do tis. Kč Významné udlosti po datu účetn zvěrky Po datu účetn zvěrky nedošlo k významným udlostem ovlivňujcm majetek společnosti Hlavn skupiny samostatných movitých věc a souborů movitých věc s ohledem na charakter a předmět činnosti Skupina majetku Pořizovac cena Oprvky Zůstatkov cena Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé Přrůstky PC Běžné Pozemky Úbytky PC Běžné Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věc Stroje, přstroje, zařzen Dopravn prostředky Inventř Ostatn DHM Nedokončený DHM Oceňovac rozdl k nabytému majetku Celkem Dlouhodobý nehmotný majetek Společnost nevlastn dlouhodobý nehmotný majetek. Dlouhodobý hmotný majetek pořzený formou finančnho pronjmu Společnost m dlouhodobý hmotný majetek pořzený formou finančnho pronjmu již řdně uhrazen, ostatn dlouhodobý hmotný majetek je pořzen formou spltkového prodeje. Přloha k účetn zvěrce Strana 8 (celkem 12) ČSAD MHD Kladno a.s.

19 Nejdůležitějš přrůstky dlouhodobého majetku zařazený majetek pořizovac cena zařazený majetek pořizovac cena Autobus Iveco Citelis CNG Autobus SOR 10,5 CNG Fiat Ducato CNG 606 Autobus SOR 10,5 CNG Autobus Iveco Citelis CNG Autobus SOR 10,5 CNG Autobus Iveco Citelis CNG Autobus SOR 10,5 CNG Autobus SOR 10,5 CNG Autobus SOR 10,5 CNG Autobus SOR 10,5 CNG Autobus dlkový Magelys Autobus SOR 10,5 CNG Nejdůležitějš úbytky dlouhodobého majetku vyřazený majetek pořizovac cena vyřazený majetek pořizovac cena Autobus CITY Renault Autobus Karosa B Autobus Karosa C Autobus MIDWAY Autobus Karosa C Souhrnn výše majetku neuveden v rozvaze (např. dlouhodobý majetek neúčtovaný na účtech účtové skupiny 01 nebo 02 a vedený pouze v operativn evidenci). Nzev majetku běžné účetn Pořizovac cena minulé účetn Drobný majetek do 40 tis. Kč Celkem Jedn se o drobný majetek, který je při pořzen účtovn přmo do nkladů a vedený v operativn evidenci. V běžném účetnm byl pořzen tento majetek ve výši 80 tis. Kč. V operativn evidenci je účetn stav k v čstce tis. Kč. Rozpis hmotného majetku zatženého zstavnm prvem Společnost m majetek zatžený zstavnm prvem z titulu spltkových prodejů provedených u VB Leasing CZ, s.r.o. Uvedený majetek pořzený touto formou je průběžně vkldn a vyřazovn do a z celosttnho registru zstav. Dle pak bylo vloženo do registru zstav 5 autobusů SOR 10,5 CNG z důvodu ručen za poskytnutou dotaci z ROP Středn Čechy. Stav k je nsledujc: - VBL ručen ze spltkového prodeje za autobusy RZ 8S6 4650, 8S9 8023, 8S9 8024, 9S8 0758, 9S8 0759, 1SB ROP Středn Čechy ručen za poskytnut dotace RZ 2ST 7860, 2ST 7861, 2ST 7862, 2ST 7863, 2ST 7864 Přehled majetku s výrazně rozdlným tržnm a účetnm oceněnm Společnost nem majetek s výrazně rozdlným tržnm a účetnm oceněnm. Dlouhodobé majetkové cenné papry a majetkové účasti Společnost nevlastn dlouhodobé cenné papry a majetkové účasti. Přloha k účetn zvěrce Strana 9 (celkem 12) ČSAD MHD Kladno a.s.

20 3.4. Vlastn kapitl Zvýšen nebo snžen vlastnho kapitlu Běžné účetn Minulé účetn Zkladn kapitl Zkonný rezervn fond Statutrn a ostatn fondy 0 0 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazen ztrta minulých let 0 0 Výsledek hospodařen běžného Vlastn kapitl celkem Rozdělen zisku (úhrada ztrty) minulého Položka Čstka Výsledek hospodařen (+ zisk, - ztrta) Tvorba (+) nebo čerpn (-) rezervnho fondu 0 Tvorba (+) nebo čerpn (-) statutrnch fondů 0 Tvorba (+) nebo čerpn (-) nerozděleného zisku minulých let Úhrada (+) nebo zvýšen (-) neuhrazené ztrty minulých let 0 Výplata dividend 0 Nvrh na rozdělen zisku (úhradu ztrty) běžného účetnho Valn hromada akcionřů nepředpokld výplatu dividend za rok Zkladn kapitl tis. Kč (45 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 mil. Kč) Pohledvky a zvazky Pohledvky po lhůtě splatnosti Počet dnů po splatnosti Běžné účetn Minulé účetn Z obchodnho styku Ostatn Z obchodnho styku Ostatn a vce Zvazky po lhůtě splatnosti Počet dnů po splatnosti Běžné účetn Minulé účetn Z obchodnho styku Ostatn Z obchodnho styku Ostatn a vce Údaje o pohledvkch a zvazcch k podnikům ve skupině Společnost ke dni účetn zvěrky eviduje krtkodobou pohledvku z obchodnho styku za společnost KD SERVIS a.s. ve výši 8 tis. Kč. Společnost ke dni účetn zvěrky eviduje krtkodobé zvazky z obchodnho styku za společnostmi REGA Přerov a.s. ve výši 113 tis. Kč a KD SERVIS a.s. ve výši tis. Kč. Přloha k účetn zvěrce Strana 10 (celkem 12) ČSAD MHD Kladno a.s.

Mezitimní ÚZ KD SERVIS a.s.

Mezitimní ÚZ KD SERVIS a.s. Mezitimn ÚZ KD SERVIS a.s. Za obdob 1.1.2013-31.12.2013 KD SERVIS a.s., Železničřů 885, 272 80 Kladno Kročehlavy IČ 272 28 916, společnost zapsna v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddl B, vložka 9856

Více

Obchodní společnost Karvinská finanční, a.s. Účetní závěrka za rok 2013

Obchodní společnost Karvinská finanční, a.s. Účetní závěrka za rok 2013 Obchodní společnost Karvinsk finanční, a.s. Účetní zvěrka za rok 2013 OBSAH: 1. Rozvaha k 31.12.2013 2. Výkaz zisku a ztrty k 31.12.2013 3. Příloha k účetní zvěrce k 31.12.2013 Obchodní firma nebo jiný

Více

ÚČETNÍ Z[VĚRKA K

ÚČETNÍ Z[VĚRKA K ÚČETNÍ Z[VĚRKA K 31. 12. 2011 Zpracov{no v souladu s vyhl{škou č, 500/2002 Sb, ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ke dni 31. 12. 2011 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný n{zev účetní jednotky:

Více

Roset s.r.o., Nerudova 1047, 396 01 Strakonice, IČO: 28065280. Příloha ve zkráceném rozsahu za rok 2012

Roset s.r.o., Nerudova 1047, 396 01 Strakonice, IČO: 28065280. Příloha ve zkráceném rozsahu za rok 2012 É č Šč Ž úč ď š ěúč Š š ě č ě ó č ř Ž Úč úč ě ě č Ó ř ěž úž É ó ů ň É č č Ó Ž š řš ř ěž úč Úč ě ď ě ň É ř ěž úč úť ě ď Ů č Š ě ň ú ě ú ě ú ě š ř š ř š č č úč Ť ř ě Á Ú č š ě úč č ě šúč ě š š ě č Ó ř č

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x Příloha k účetní závěrce Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Školičky, s.r.o.

Příloha k účetní závěrce společnosti Školičky, s.r.o. Příloha k závěrce Školičky, s.r.o. k 31. 3. 2017 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch písemností jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Pro podnikání v oblasti pravidelné autobusové dopravy je v posledních letech typický trvale klesající počet přepravených cestujících a snaha o

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2015 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Korporace AXONIA, a.s. Ke dni 31.12.2015 Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva 2015 Obsah Úvodní slovo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 3 A Základní údaje o akciové společnosti C Údaje o cenných papírech B Údaje o základním kapitálu 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 5 D

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce za období od do

Příloha k účetní závěrce za období od do DKM Moravia a.s. Masarykovo nám. 142/10 664 64 Dolní Kounice IČ: 25544543 Příloha k účetní závěrce za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Společnost DKM Moravia a. s. vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích 3. Zaměstnanci korporace, osobní náklady 4. Půjčky, úvěry

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček "MINI" nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček MINI nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s. PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček "MINI" nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa CPE Credits of Private Equity,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč DSG Brno-Líšeň, IČO: 485 13 181 Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč Obsah přílohy Všeobecné informace... 2 1. Popis účetní jednotky... 2 2. Zaměstnanci

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Příloha k účetní závěrce MONTAKO-obchod s.r.o. k

Příloha k účetní závěrce MONTAKO-obchod s.r.o. k k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2013 v obchodní firmě: Varnea a.s. OBSAH: OBECNÉ INFORMACE... 2 ÚČETNÍ ZÁSADY, POSTUPY, ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ... 3 DOPLŇUJÍCÍ

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Úvodní slovo jednatele společnosti

Úvodní slovo jednatele společnosti Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo jednatele společnosti V roce 2013 byl základ společnosti tvořen čtyřmi divizemi: 1. Divize nákladní dopravy zajišťuje nákladní dopravu tuzemskou i mezinárodní v rozsahu

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti D-K zemědělská a.s. k

Příloha k účetní závěrce společnosti D-K zemědělská a.s. k k 31. 12. 2015 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady,

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosinec MONTAKO- obchod s.r.o.

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosinec MONTAKO- obchod s.r.o. Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31. prosinec 212 Obchodní firma nebo jiný název jednotky MONTAKO- obchod s.r.o. ( v celých tisících Kč

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

8. Odložená daňová pohledávka

8. Odložená daňová pohledávka ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 465 05 091 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DAKO-CZ, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Příloha k účetní závěrce za rok 2012 1. Popis účetní jednotky Název: DKM Moravia a.s. Sídlo: Masarykovo nám. 142 664 64 Dolní Kounice IČO: 25544543 Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: Vodoinstalatérství,

Více