Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz"

Transkript

1 1/11 Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * Toto íslo vyšlo 8. dubna Chodíme s d tmi hodn do p írody, koneckonc i proto jsme si vybrali Struha ov k žití. Kocháme se p írodou a tak se jí i snažíme pomáhat. Každé ro ní období má n co do sebe. Tím spíše to nadcházející jaro. Je vo avým a zpívajícím p íslibem probouzející se p írody po tichu mraz a sn hu. V lov ku probouzí radost t eba jen proto, že už je trochu hezky. Zárove nám lidem ale ukazuje ve své nahot po odtálém sn hu všechnu bídu, kterou ješt nestíhá schovat nové listí. Odpadky kolem silnic i v lesích sv d í o tom, že je mezi námi stále ješt mnoho t ch, kte í si v bec neuv domují hodnotu p írodního prost edí a neumí si jej vážit. Vždy již každý má možnost likvidovat adekvátn odpady, a již v popelnicích i na shromaždišti odpad! Pro tedy vznikají ty hromady kolem cest a v lesích??? Tiše doufám, že nikdo ze struha ovských by si takhle nehnojil za humna. Také nikdy nepochopím, jak n kdo dopije pití a lahev prost zahodí, kde zrovna je. To je z ejm hloupý nešvar z fraje iny: p eci když si s partou povídám u rybníka, neponesu n kam svoje odpadky, nééé?? A tak chodíme do p írody dál, jen synek se nau il používat sv j ošt p jako bodák, kterým napichuje odpadky, a tak máme po ád plné ruce toho bince, co jiní iní (nebo uní???) A co z toho plyne pro nás všecky? Musíme se starat, a ve Struha ov je isto, hezky!!! A tak všechny nelhostejné, ku pomoci les m zveme na oslavu Dne Zem louky lesy vy išt me. 16. dubna v dev t ráno pro pomocníky vše bude nachystáno!!!! Mgr. Dagmar Zají ková Starostka obce S lítostí jsme p ijali zprávu, že dne 4. b ezna 2011 zem el dlouholetý zam stnanec obce pan Zden k Vost ez. Pan Vost ez se po mnoho let staral o vzhled a istotu Struha ova, v poslední dob zajiš oval provoz sb rného dvora. Vzpomínáme a d kujeme. OÚ Struha ov - 1 -

2 ISTÝ LAD V KRAJ S jarním táním se neobjevily pouze první kv tiny a erstv zelená tráva, ale rovn ž i hromady nevzhledných odpadk, plastovými lahvemi po ínaje a pneumatikami kon e. V n kterých lokalitách na katastru naší obce (silnice do Mnichovic!) je situace skute n alarmující. Poj me s tím n co ud lat! Lad v kraj, MAS í ansko a Ekocentrum í any letos již po t etí po ádají akci istý Lad v kraj. Bude se konat 16.dubna a je zam ena na úklid p írody v okolí obcí, na úklid turistických cest a cyklostezek. Akce se koná v rámci celosv tové kampan Ukli me sv t. V minulých letech m la akce velký úsp ch; loni se jí zú astnilo více než 800 dobrovolník z 10 obcí Ladova kraje. Sponzorem akce jsou již tradi n firmy Marius Pedersen a.s., ASA spol.s.r.o a eský svaz ochránc p írody. P ipojte se i vy! Sraz ú astník ve Struha ov je v 9:00 p ed obecním ú adem. Dana Grossová manažerka svazku obcí Lad v kraj Oznámení o zahájení ízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v kat. území Struha ov u Mnichovic Katastrální ú ad p evedl kat. mapy do digitální podoby. Nový soubor geodetických informací a soubor popisných informací (operát) bude vyložen k ve ejnému nahlédnutí na Katastrálním ú ad pro Prahu-východ, Praha 8 od do v Po + St 8,00-17,00, Út + t 8,00-15,00 v kancelá i Sou asn bude operát vyložen k ve ejnému nahlédnutí na OÚ Struha ov. Námitky lze podat pouze písemn, a to poštou nebo v podateln Katastrálního pracovišt Praha-východ. Termíny zasedání obecního zastupitelstva: 20.4., 18.5., Zveme srde n ve ejnost - 2 -

3 Místní ak ní skupina í ansko struha ovské projekty Místní Ak ní Skupina í ansko o.p.s. (dále jen MAS í ansko) je pov eným subjektem, který na principu rozhodování zdola p erozd luje dota ní prost edky z evropského programu LEADER+, vyhlašuje výzvy na dotace, kdy následn kvalitu p edložených projekt na základ p edem daných hodnotících kriterií hodnotí výb rová komise. leny výb rové komise jsou p itom oby ejní lidé nominovaní každoro n partnery MAS í ansko. Partnerem MAS mohou být obce, neziskové organizace, spolky i fyzické osoby - podnikající i nepodnikající dá se íci kdokoliv, kdo chce s MAS spolupracovat. N které výzvy jsou ur eny i pro podnikatele a tak už tím, že Obec Struha ov je partnerem MAS, mnozí z Vás mají možnost v rámci odpovídajících výzev p ihlásit se s žádostí o dotaci a jak je patrné na projektu Zázemí u Hlin ného rybníka zárove i usp t. Podrobné informace o práci a možnostech MAS í ansko najdete na webových stránkách Do první letošní dota ní výzvy MAS í ansko, se Struha ov p ihlásil se dv ma projekty: 1)Zábavné h išt pro malé svišt rozší ení d tského h išt u MŠ Struha ov, žadatel Obec Struha ov 2)Bezpe ný sport -žadatel TJ Sokol Struha ov Z 19 podaných žádostí usp ly v odpovídající kategorii (Fiche 4 - Integrovaný rozvoj obcí) nakonec pouze ty i, na další již vymezené prost edky nesta ily. H išt pro svišt se probojovalo na t etí pozici a tudíž nárok na dotaci získalo, Bezpe ný sport získal hezké osmé místo v celkovém hodnocení, bohužel však bez nároku na dotaci. Bezpe ný sport Tento projekt TJ Sokol Struha ov je v r zných obm nách podáván do MAS již pon kolikáté. Letos byl krom úpravy chodníku od místní autobusové zastávky, komunikace a parkovišt p ed h išt m rozší en o dob hové plochy h išt a nové bezpe nostní dve e kabin. Na základ zkušeností z p edchozích projekt a na základ p ipomínek z MAS byl projekt p ipraven precizn, ve velké konkurenci však na postup nedosáhl. Tak snad p íšt už to vyjde. Zábavné h išt pro malé svišt V návaznosti na p ipravovaný projekt rozší ení MŠ Struha ov byla podána žádost o dotaci na rozší ení a inovaci d tského h išt u MŠ. Dojde i k jeho posunu sm rem od ulice Mnichovické, protože na jeho stávajícím míst je plánovaná p ístavba MŠ. D tské h išt tak jenom získá bude odstín no od stále nar stající dopravy na Mnichovické a p itom na jižní proslun né stran pozemku. Tým ochotných dobrovolník, pracovn nazvaný Holky z naší školky vybral atraktivní sestavu herních prvk, které obohatí pohybové aktivity a herní možnosti d tí. Mezi takové prvky pat í i Interaktivní h išt, které umož uje pestrou paletu her a to nejen pohybových. H išt je koncipováno jako místo pro u ení, poznávání, sport i odpo inek. Pedagog zde muže d ti u it poznávat tvary, barvy, p ekonávat um lé p ekážky v podob eky, hrát fotbal, sout žit v b hání atd. Možností, jak h išt využít, je nekone né množství, záleží jen na fantazii. Celkové náklady projektu iní ,- K, z toho náklady obce 10% + DPH. Z hlediska realizace projektu se po ítá s výb rovým ízením na dodavatele stavby v pr b hu dubna letošního roku. Hlavní práce pak prob hnou v pr b hu ervence a srpna, tedy v období, kdy MŠ nefunguje.d ti se tak mohou t šit v zá í na zbrusu nové zážitky na zbrusu novém d tském h išti. A již dotace na vlastní rozší ení školky dopadne i nikoliv, h išt m d tem pro radost z stane. D kujeme všem, kte í projektu pomáhají na sv t, d tí je ím dál víc a má smysl pro n ud lat to nejlepší, co umíme!!! - 3 -

4 Zázemí u Hlin ného Rybníka: Výzva MAS í ansko na podzim lo ského roku byla p íznivá pro struha ovský projekt, tentokráte soukromý, který ale bude, doufejme, ku prosp chu nám všem. Zám r Františka Sklá e o oživení stánku s ob erstvením a vytvo ení p j ovny sportovních pot eb v etn sociálního zázemí u Hlin ného rybníka je vítanou aktivitou, kterou obec podpo ila pronájmem pozemku a spoluprací p i zpracování žádosti o dotaci, OS Struhadlo pronájmem stánku. Na p ání obce je do projektu zapracována i oprava n kterých p vodních d ev ných prvk na p ilehlém d tském h išti pro nejmenší, do kterých se již nejvíce zakousl zub asu a zub vandal. Vážení spoluob ané, již v minulých vydáních obecního tvrtletníku jste se mohli do íst o p ipravovaném projektu Zázemí pro d tské h išt a malou p j ovnu sportovních pot eb. Nyní p išel as obeznámit ve ejnost se stavem a pr b hem výstavby zamýšleného zázemí. V letních m sících minulého roku ve mn dozrála myšlenka o zkulturn ní d tského h išt a využití možnosti, kterou nabízí vy išt ný rybník. Nechal jsem zpracovat projekt na vybudování p edevším toalet, malé p j ovny sportovních pot eb a malého ob erstvení. Rozb hlo se administrativní kole ko, které díky pomoci obecního ú adu dosp lo k podání žádosti o dotaci na SZIF, která v minulých dnech vyvrcholila podpisem dohody o poskytnutí dotace na ást tohoto projektu. Vzhledem k tomu, že se na louce u d tského h išt konají d tské dny, koncerty a další akce a v neposlední ad vy išt ný rybník nabídl v letních m sících p íjemné místo pro odpo inek u vody, je nezbytn nutné vybudování sociálního za ízení, které bude sloužit návšt vník m. P j ovna sportovních pot eb nabídne návšt vník m možnost si p j it kola, lodi ku pingpongové pálky, badminton atd. Dále bude prostor pro konání r zných turnaj nap íklad v nohejbale, volejbale a umožní mnoho dalších aktivit jak pro rodi e, tak pro d ti a všechny sportuchtivé jedince nebo skupiny. Další ástí projektu je malé ob erstvení s posezením, kde bude možno si zakoupit n co k pití, zmrzlinu a jiný b žný sortiment pat ící k takovému místu. Zima skon ila a za átkem dubna si všimnete ilého stavebního ruchu, který by m l vyvrcholit koncem m síce, kdy bude dílo dokon eno. Zahájení provozu se plánuje na arod jnice, tímto si Vás dovoluji srde n pozvat. S pozdravem František Sklá Tento projekt JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEM D LSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci osy IV. LEADER Programu rozvoje venkova R Evropský zem d lský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zápis do mate ské školy v sobotu 9.dubna od 9 do 12 hodin Zápis do MŠ Struha ov-okres Praha-východ prob hne v prostorách mate ské školy. K zápisu se mohou zákonní zástupci dostavit s p ihlašovaným dít tem, i bez n j - dle vlastního uvážení.u zápisu bude požadován rodný list dít te a ob anské pr kazy zákonných zástupc. Dít, které za íná MŠ navšt vovat, by m lo již um t držet lžíci a jíst lžící, pít z hrne ku, samostatn používat WC (ne no ník), nenosit pleny, um t smrkat, nepoužívat dudlík a m lo by se snažit samo oblékat a nazouvat si obuv. Kritéria pro p ijetí byla upravena tak, aby byla v souladu se sou asnými zákony a aby byla zcela napl ována funkce mate ské školy s ohledem na rovnost p íležitostí p i p ístupu ke vzd lávání v MŠ. Kritéria pro p ijímání d tí do MŠ pro školní rok 2011/2012 jsou uve ejn na na webu obce Struha ov a na výv sce p ed obecním ú adem. Úplata za p edškolní vzd lávání na školní rok 2011/2012 iní 450,-K m sí n. Mgr.Martina To ová, editelka MŠ - 4 -

5 Projekt rozší ení MŠ Struha ov aneb Naše školka mali ká, nafoukne se celi ká Lo ský ohromný p evis zájmu o Struha ovskou školku i trvale vzr stající po et nových ob ánk p i jejich vítání si vyžádaly rozjezd projektu rozší ení MŠ. Ješt v prosinci lo ského roku tak pod rukama pracovní komise zastupitel, zam stnanc MŠ, dobrovolník a projektant za al vznikat stavební projekt, interiérový projekt i projekt kuchyn. Stávající disposice MŠ v prvním pat e nad Obecním ú adem s miniaturní domácí kuchyní de facto neumož oval p ístavbu pouhé jedné t ídy. Bylo nutno navrhnout ešení komplexn jší a tak nakonec projekt obsahuje p ístavbu k ídla budovy se dv ma t ídami, kuchyní, ložnicí a t locvi nou vybavenou pohybov inspirativními prvky, jako je horolezecká st na, i bazén s mí ky a hrad. Stávající (p íliš malá) herna bude využita p edevším pro výtvarné aktivity d tí a po ítá se zde i s interaktivní dílni kou, kdy pro výuku d tí poslouží interaktivní tabule. V p vodní ásti MŠ vznikne rovn ž i v sou asnosti velmi chyb jící zázemí sklad a kancelá /šatna pro personál. Z hlediska úspornosti následného provozu bylo nakonec rozhodnuto o standardu nízkoenergetické budovy se zdrojem vytáp ní tepelným erpadlem se zemním kolektorem v kombinaci s rekuperací vzduchu a solárním oh evem teplé vody. Díky t mto moderním ekologickým technologiím by náklady na vytáp ní budovy m ly z stat prakticky na stávající výši, by se její objem zdvojnásobí. Celkový rozpo et stavby se v etn technologií, kuchyn a interiérového vybavení vyšplhal p es 20 mil K, což je nemyslitelné financovat bez dotace. P ipravuje se proto žádost o dotaci do 59 výzvy Regionálního opera ního programu St edo eského kraje, kde však je na celý St edo eský kraj vymezeno na školky pouze 65 mil K a konkurence projekt z ejm bude velká. Nicmén nevzdáváme to p ed bojem a snažíme se vyladit v žádosti, co se dá. Veliký dík za operativní spolupráci pat í zejména Martin To ové a Lence Šourkové, které mnohdy po nocích p ipravují podklady pro zpracovatele žádosti o dotaci. D kujeme i všem ostatním, kte í jsou ochotni projektu pomáhat a to mnohdy bez ohledu na sv j osobní volný as. Rovn ž zvažujeme p ípravu samostatné žádosti o dotaci na technologii vytáp ní tepelným erpadlem a rekuperací z Opera ního programu Životní prost edí, kde však ješt není jisté, zda a kdy bude vyhlášena odpovídající výzva. Pokud by se poda ilo prost edky získat, kapacita školky se více než zdvojnásobí (ze stávajících 25 d tí na 56), zkvalitní se prostory pro výuku pohyb výtvarné innosti i odpo inek d tí. Úkolem p edškolního vzd lávání je dopl ovat rodinnou výchovu a v úzké vazb na ni pomáhat zajistit dít ti prost edí s dostatkem mnohostranných a p im ených podn t k jeho aktivnímu rozvoji. Sou asné prostory mate ské školy jsou poddimenzované a nevhodn len né. I nyní paní u itelky d tem vytvá í kvalitní a pestrý výukový program a báje né, tém rodinné zázemí, což potvrdila i nedávná školní inspekce. Po rozší ení MŠ však budou moci využít i mnoho dalších metod, které pomáhají rozvíjet osobnost dít te a podporovat jeho t lesný rozvoj a zdraví. Vzniknou dostate n prostorné herny s dostatkem inovativních prvk a nových možností pro výuku a hry. Projekt je p ipraven tak, aby (v p ípad p iznání dotace) mohl být realizován v pr b hu 1. poloviny roku 2012, s otev ením v zá í

6 Svoz nebezpe ného odpadu se uskute ní v sobotu na parkovišti u fotbalového h išt od 9,40 do 10,05 Odebírají se: Olov né akumulátory, lednice, televizory, zá ivky, staré léky, suché lánky, mono lánky, olejové filtry, oleje, odmaš ovací p ípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpoušt dla, vývojky a ustalova e Neodebírá se: železný šrot, pneumatiky, zne išt né stavební materiály Doložení zp sobu likvidace odpadních vod Kdo jste ješt nedoložil zp sob likvidace odpadních vod ze své nemovitosti v p ípad, že nejste napojení na obecní kanalizaci, sd lte toto neprodlen v kancelá i p edložením vypln ného "Prohlášení o zp sobu likvidace odpadních vod" nebo ústn u H.Kabátové Svozy biologického odpadu informace pro zapojené nemovitosti: - první svoz prob hne 11.dubna, další 25.dubna na velikono ní pond lí a dále po 14 dnech - pravidelný vývoz 1 x za 14 dní p ímo od vašeho domu ve vegeta ním období duben listopad - ur eno na listí, trávu, plevel, spadané ovoce, v tve ke a strom (krácené), zbytky zelenina a ovoce, pe ivo, odpad z kávy a aje, sko ápky z vajec, o ech, exkrementy drobných domácích zví at apod. - do nádoby nepat í: kosti, maso, uhynulá zví ata, jedlý olej, tekuté a kašovité zbytky jídel, obaly, sm sný komunální odpad, kamení, su i jiné nerozložitelné odpady - cena pro nádobu o objemu 120 l 800,-K od do cena pro nádobu o objemu 240 l 1.000,-K od do íslo bank.ú tu: /0100, VS íslo nemovitosti Platby vodné a sto né Na podzim 2010 byl zprovozn n nový software na poplatky s detailní kontrolou plateb. Byla provedena kontrola plateb a neplati i budou obesláni platebními vým ry. V p ípad neuhrazení dlužných ástek budeme nuceni dot ené nemovitosti odpojit a poplatky vymáhat exeku ní cestou s pat i ným navýšením odpovídajícím Smlouv o odvád ní odpadní vody i zásobování pitnou vodou. Provoz Kanalizace Kontroly kanaliza ních šachet a erpadel Nemovitosti p ipojené na kanalizaci Všichni vlastníci nemovitostí p ipojených na kanalizaci p i uvád ní kanalizace do provozu podepisovali Dohodu o úprav n kterých vzájemných práv a povinností p i provozování kanaliza ní p ípojky, kde se mj. praví: Vlastník nemovitosti se zavazuje, že bude zajiš ovat b žnou údržbu kanaliza ní p ípojky a bude o ni ádn pe ovat. Zajistí zejména: - Pr b žnou kontrolu funkci erpací stanice, zejména signalizaci poruchových stav, a p ípadnou poruchu vždy neprodlen nahlásí na poruchovou službu (viz provozní ád). - Nejmén jednou za p l roku sejme víko akumula ní jímky a zkontroluje, zda se na hladin nevyskytují plovoucí p edm ty nebo v tší množství plovoucího tuku, pokud ano, odstraní je ru n. Od kv tna letošního roku bude u jednotlivých nemovitostí probíhat Obcí organizovaná servisní kontrola kanaliza ních jímek a chodu erpadel. Zde budete moci uplatnit své p ípadné dotazy i upozorn ní na nedostatky ve fungování erpadla. Zárove bude revidován i stav napojení všech kanaliza ních výpustí z dom do t chto jímek. Zákonnou povinností je napojení veškerých odpadních vod z objekt do kanalizace. Naopak co nesmí být napojeno, je odtok deš ové a jiné povrchové vody, který p i deštích nadm rn zat žuje istírnu odpadních vod. O kontrole budou vždy majitelé nemovitosti p edem telefonicky informováni tak, aby mohli umožnit p ístup ke kontrolovanému za ízení. Pro servis bude t eba napojení na 220V a venku vyvedenou hadici pro oplach erpadla a jímky

7 Pohyb ps v p írod S nastávajícím jarem se mnoho z nás vydává na procházky do p írody, p i emž nás asto dobrovázejí naši ty nozí p átelé. Je však t eba mít na pam ti i rizika s takovýmito výlety spojená! P i pohybu ps je nutno respektovat 9 odst. 1 a 10 odst. 1) Zákona o myslivosti. 449/2001, které zakazují vlastník m domácích zví at nechat je voln pobíhat v honitb mimo vliv svého majitele nebo vedoucího a plašit zv jakýmkoliv zp sobem. V dalších paragrafech citovaného zákona ( 14 a 35) se dále hovo í o oprávn ní myslivecké stráže mj. usmrcovat v honitb toulavé psy, kte í mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti v tší než 200m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zv. Volné pobíhání ps je také v rozporu se zákonem proti týrání zví at, podle kterého je zakázáno nechat voln pobíhat zví e v zájmovém chovu. V p ípad porušení tohoto ustanovení hrozí majiteli ve správním ízení zaplacení správního poplatku 1 500,- K a pokuta do ,- K. P i volném pohybu v p írod tak rad ji vypoušt jme psa z vodítka, jen pokud jsme si opravdu jisti jeho absolutní poslušností v jakékoliv situaci! Humanitární sbírka Ob anské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním ú adem Struha ov vyhlašuje humanitární sbírku Letního a zimního oble ení /dámské, pánské,d tské/ L žkovin, prost radel, ru ník, ut rek, záclon, látek Domácí pot eby-nádobí bílé i erné, skleni ky- vše jen funk ní Pe í, pé ových a vatovaných p ikrývek, polštá a dek V CI, KTERÉ NÁM, PROSÍME, NEDÁVEJTE: elektrospot ebi e, ledni ky, televize, nábytek, po íta e, jízdní kola, lyže, d tské ko árky - ty se transportem znehodnotí Sbírka se uskute ní ve Struha ov p ed budovou OÚ. dne: 11. ervna 2011 as: 9,00 10,00 hod. V ci prosíme zabalené do igelitových pytl i krabic, aby se nepoškodily transportem. D kujeme za Vaši pomoc. dispe ink Diakonie Broumov , Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc pot ebným ob an m a dává práci lidem, kte í jsou t žko umístitelní na trhu práce. Více na D tský den zm na termínu! Upozor ujeme na zm nu p vodn plánovaného termínu, uvedeného v Informacích. 4/2010. D tský den u Hlin ného rybníka se uskute ní v sobotu !!! - 7 -

8 Autobusy zamyšlení: Je to necelé dva roky zpátky, co jsme bojovali za nápravu kvality autobusové dopravy, zejména stran dochvilnosti spoj. Tenkrát již byl dopravce Veolia Transport na hranici výpov di a nebýt p ímo místních idi, kte í se o nápravu zasadili ve svém podniku, skute n by k tomu došlo. Situace v autobusové doprav se zlepšila a už jen s menšími nedostatky celkem funguje (soudím dle výrazn menšího po tu stížností-snad to není jen nechu í i leností výpadky hlásit). Zárove se nám poda ilo prosadit i zvýšení etnosti spoj a to zejména na vlak do Stran ic, odkud je to do Prahy p l hodiny vlakem bez stání v dopravních zácpách. Jak je vlastn autobusová doprava ve St edo eském kraji organizována? Participuje na ní krom vlastního dopravce i n kolik dalších subjekt Obce na trase té které linky, St edo eský kraj, V hranicích hlavního m sta i Praha. Obce i St edo eský kraj se doposud podíleli na úhrad ásti náklad na autobusovou dopravu, kterou nepokryjí tržby, což je zakotveno i v Dohod o dopravní obslužnosti. Koordinaci jednotlivých spoj v návaznosti na jiné spoje (m stská doprava, vlak..), sestavování jízdních ád, dohled nad dopravcem atp. zajiš uje ROPID (Regionální Organizátor P ím stské Integrované Dopravy). V prosinci 2010 nás všechny z iluze fungování vytrhl dopis St edo eského kraje, který bez jakéhokoliv p edchozího projednání s obcemi oznamoval, že snižují p ísp vek St edo eského kraje bezmála o tvrtinu a rovnou p išly i ádn proškrtané jízdní ády. Šokovaní starostové okamžit vznesli protest a ROPID se v cn postavil za n. Takový postup v pozici smluvního partnera by si nem l dovolit ani kraj. Ropid prov il kalkulace náklad a p edpokládaných tržeb pro letošní rok a zjistil tak, že ani pokud kraj o t ch avizovaných 24 % sníží sv j p ísp vek na dopravní obslužnost, nebude t eba spoje škrtat. Spolu s drahnoucími pohonnými hmotami je totiž pozorovatelný statisticky významný nár st po tu cestujících ve ejnou dopravou, což spolu se zdražením jízdného po átkem letošního roku krajský deficit pln pokryje. Prob hla setkání starost s ROPIDEM, kam St edo eský kraj nikdy nep išel, zasedání zastupitelstva St edo eského kraje ve v ci dopravní obslužnosti prob hlo teatráln a bezvýsledn a nakonec??? Smutná komedie dostala ironickou te ku tím, že St edo eský kraj, když zjistil, že by se škrtat nemuselo, oznámil další snížení p ísp vku kraje na dopravní obslužnost a to o dalších 10%. A tak se škrtat muselo. Od nám tak na trase 489 do a ze Stran ic ubyl vždy jeden spoj, m li jsme relativn št stí, n které obce to odnesly mnohem h e. Na lince 383 pak zas ubyly spoje ve sm ru na Ond ejov, takže o léka e se te h e dostává Peti ní akce, která vznikla na protest proti nekoncep nímu omezování ve ejné dopravy, m la sice ohromnou podporu ve ejnosti, ale nic se nestalo. Naším st edo eským hejtmanstvím asi nic neot ese. Zkrátka jízdné zdarma pro školáky byl populististický krok jist líbivý, ale z stává otázkou, zda záhy budou mít ješt školáci v bec ím jezdit. ŠKRTOBUS HEJTMANA RATHA MUSÍ P IBRZDIT Vyhodnocení petice proti rušení autobusových spoj ve St edo eském kraji a návrh na další postup TISKOVÁ ZPRÁVA Celkem obyvatel St edo eského kraje p idalo sv j podpis k petici proti rušení autobus ve St edo eském kraji nazvané Škrtobus hejtmana Ratha. Petici vyhlásilo hnutí Starostové a nezávislí a TOP 09 dne 15. února 2011 jako reakci na nekoncep ní a neefektivní škrty st edo eské krajské koalice SSD a KS M ve ve ejné doprav. Dalších ob an se podepsalo pod petici umíst né na internetu a 592 podporovatel se p idalo na facebooku, vyhodnotil úsp šnost petice starosta obce Kmetin ves Lud k Kvapil (STAN). Nyní máme právo nechat svolat zastupitelstvo kraje a ádn projednat dopravní plánování, aniž by byl dále ignorován hlas starost a ob an st edo eských obcí a m st, dodal Lud k Kvapil. Hnutí Starostové a nezávislí a TOP 09 nyní budou usilovat o zastavení nekoncep ního škrtání autobusových linek. Cílem je donutit kraj ke spolupráci s obcemi a organizátorem Pražské integrované dopravy (ROPID), aby mohl být vypracován ádný plán dopravní obslužnosti. Nebráníme se racionalizaci ve ejné hromadné dopravy, ale odmítáme paušální škrty, ekla krajská opozi ní zastupitelka V ra Ková ová (STAN). Hnutí Starostové a nezávislí a TOP 09 na konci dubna p edstaví sv j vlastní program dopravy, v n mž navrhneme sjednocení plánování hromadné dopravy na území celého St edo eského kraje a hlavního m sta Prahy do jednoho systému, doplnila V ra Ková ová. Kraj snížil svou dotaci na ve ejnou dopravu o dalších 10,3 milionu K na celkových 86 milion K. Tento propad budou muset zaplatit obce, což je ze strany kraje velmi nezodpov dné. Možná se jedná o jakousi pomstu, popsal rozhodnutí kraje starosta m sta Roztoky Jan Jakob (TOP 09). Kraj však nemá d vod chtít po obcích více pen z za dopravu, protože ze státního rozpo tu dostává dokonce více pen z než v roce Na základní dopravní obslužnost kraj pro železnici jde ze státního rozpo tu v roce 2011 stejné množství pen z jako v roce 2010, tedy 2,6 miliardy. Základní dopravní obslužnost v autobusové doprav je pln na rozhodnutí hejtmana a zastupitelstva kraje a je hrazena z výnos da ových p íjm kraje. Ty by se meziro n dokonce pro St edo eský kraj m ly zvýšit o 282 milion, vyhodnotila kladnou finan ní situaci St edo eského kraje poslankyn za TOP 09 a místop edsedkyn sn movního rozpo tového výboru Helena Langšádlová. V Praze 3. b ezna

9 Ze zasedání zastupitelstva obce Struha ov Zasedání zastupitelstva Zastupitelstvo odsouhlasilo: 1. Koncepci rozvoje Obce s vložením p ipomínek zastupitel 2. Nabídku na zpracování projektu pro vybavení kuchyn Gastrotechnologie pro projekt Rozší ení MŠ od spole nosti VIEWEGH GASTRO TEAM s.r.o. í any za cenu ,-K bez DPH 3. Zm nu. 1 ÚPO Struha ov pro ve ejné projednání se zaprac. p ipomínkami Obce 4. Projektovou dokumentaci Rozvojové zóny Struha ov jih (K Machlovu) pro Územní ízení, kde jsou zohledn ny p ipomínky Obce Struha ov 5. Koupi pozemku nov ozna eného jako 644/31 od paní Duškové pro legalizaci stávající a z ízení nové komunikace Obce do rozvojové zóny Struha ov Jih dle kupní smlouvy 6. Koupi pozemku 641/6 od pana Hromady pro novou komunikaci Obce do rozvojové zóny Struha ov Jih dle kupní smlouvy 7. Vyhlásit zám r prodeje pozemku 724/15 o vým e 100 m2, p iploceného a užívaného majiteli Hanou a Filipem Ji i ními, Struha ov U Zvoni ky 20 za cenu 500,-K /m 2 8. P edat ešení p estupkové agendy Obce Struha ov M stu í any 9. Za Obec Struha ov podat žádost o dotaci do lednové výzvy MAS í ansko na vybavení d tského h išt MŠ 10. V p ípad zájmu Sokola podpo it podání žádosti Úprava p ed kabinami v celkové hodnot do ,- K do lednové výzvy MAS í ansko, souhlas s Partnerskou smlouvou mezi Obcí Struha ova TJ Sokol Struha ov obsahující p j ení a finan ní spoluú ast Obce. 11. Nájemní smlouvu na pozemky 530 a ást 721/7 parkovišt a komunikace p ed kabinami TJ Sokol 12. Podpora znovu podání projektu Kamenická stezka OS Muka ovsko, na které Struha ov participuje do lednové výzvy MAS í ansko 13. Snížit odm ny všech zastupitel v. starostky a místostarosty o 5% 14. Umíst ní reklamních cedulí Optrealu pro prodej parcel v rozvojové zón Pod Hlin ným rybníkem v ul. V Zahradách a v ul. Ond ejovská na obecních pozemcích za úhradu 15 tis.k ro n za ceduli. 15. Zakoupit 2 nové prosklené ú ední desky p ed OÚ v celkové cen cca 35 tis.k 16. Pro rok 2010 snížit sto né pro nemovitost paní St íteské 0213 na 50% s uložením povinnosti p ipojení nemovitosti na kanalizaci v letošním roce (v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích). Upozornit na to, že realizaci p ípojky s jímkou a erpadlem obec spoluinvestovala a tato investice by bez skute ného napojení nemovitosti postrádala smysl. Další snížení sto ného v dalších letech již nebude umožn no. Zastupitelstvo zamítlo: 17. Zrušit odm ny neuvoln ných zastupitel krom místostarosty zcela 18. Snížit odm ny neuvoln ných zastupitel v. místostarosty o 50% Mimo ádné zasedání zastupitelstva Zastupitelstvo odsouhlasilo: 1. Souhlas s podáním žádosti pro stavební povolení na projekt rozší ení MŠ, který byl p edložen k dnešnímu jednání. Zastupitelstvo vzalo na v domí: 2. Rezignaci R. Kubína na lena zastupitelstva obce a p ivítali novou zastupitelku PhDr. M. Adoltovou, která nastoupila na jeho místo. Zasedání zastupitelstva Zastupitelstvo odsouhlasilo: 1. Rozší it Pojistnou smlouvu pojišt ní majetku a odpov dnosti o Dodatek. 1 s pojiš ovnou Kooperativa a.s. na majetek Obce a Ob anského sdružení Struhadlo vybavení D tského h išt u Hlin ného rybníka na poz.76/28 a 76/1 2. Prodej obecního pozemku PK 724/15 o vým e 100 m 2, p iploceného a užívaného majiteli Hanou a Filipem Ji i nými, dle kupní smlouvy

10 3. Koupi pozemk KN 660/24 o vým e 389 m 2 a KN 722/92 o vým e 29 m 2, od manžel Bajcurových v ulici Spojovací dle kupní smlouvy. 4. Koupi pozemk KN 660/25 o vým e 54 m 2 a pozemku KN 660/27 o vým e 378 m 2 od pí Procházkové a pí Bukovskév ulici Spojovací dle kupní smlouvy 5. Zrušení v cného b emene z ízeného ve prosp ch Obce pro stavbu a údržbu kanaliza ní p ípojky na pozemku par..665/1 a s podpisem smlouvy o smlouv budoucí o op tném z ízení tohoto b emene, kde bude zakotvena i povinnost úhrady poplatku za zhodnocení pozemku možností p ipojení pozemku na kanalizaci po jeho odd lení a p evodu na pana Ji ího Novotného. 6. P ípravu návrhu mandátní smlouvy s JUDr. Janem Kerbachem na stálé právní služby za paušální poplatek 3 tis.k /m s. 7. Podpis Ve ejnoprávní smlouvy s M stem í any o ešení p estupk na smluvn stanovenou cenu 1.426,- K za projednaný p estupek a 75,-K za vyhotovený posudek. 8. Podpis Dodatku.1 ke smlouv o závazku ve ve ejné linkové doprav PID P íloha. 8), kde pro Struha ov iní p ísp vek pro linku ,80 K a pro linku ,40 K ro n, p i zachování stávajícího po tu spoj. 9. Zvolení zastupitelky PhDr. Magdalenu Adoltovou p edsedkyní Kontrolního výboru 10. Zachovat úhradu za telefonní hovory pro zastupitele a zam stnance v p vodní výši. Zasedání zastupitelstva Zastupitelstvo odsouhlasilo: 1. Rozpo tové opat ení. 1/ Pracovní a hodnotící komisi pro projekt d tské h išt MŠ: To ová, Šourková, Hrouda, Zají ková, Kuši ka 3. Mandátní smlouvu s JUDr Janem Kerbachem na stálé právní zastoupení obce za paušální sazbu 3 000K m sí n 4. Stanovisko obce k Projednání s Durkem: Vlastními silami a kapacitou provozovat t ídi ku i technického pracovníka obsluhy obcí, p. Durkovi v rámci nájmu navrhout 1/3 ze zisku provozu kompostárny, výhradní právo na svoz bioodpadu z okolních obcí, zásadn neakceptovat povinnost uvést pozemek do p vodního stavu v p ípad ukon ení provozu kompostárny, do smlouvy uvést vzájemné p edkupní právo pro obec na pozemek pro p. Durka na stavby. 5. P ijmout nabídku na projek ní a inženýrské práce p. Šíra na projekt chodník s cenou ,- K (ÚR, SP, dokumentace, inženýring, zam ení). 6. Vyhov t žádosti o vydržení pozemku 721/55 p. Kadlece 7. Umíst ní reklamního banneru fy Konhefr na hlavní stránku webu obce za b žnou komer ní cenu 8. Vyhov t žádosti o p ejmenování ulice U Zvoni ky zp t na ul. Školní nám stí. 9. Doplnit kontrolní výbor o Veroniku Benešovou 10. Zadat firm Jindrová deratizaci v obci. Zastupitelstvo zamítlo: 11. žádost p. Durka o vytvo ení místa ke t íd ní kontejner se sutí na pronajatém pozemku u sokolských kabin. Pálení na zahradách OHLÁŠENÍ PÁLENÍ v tví na soukromých pozemcích provád jte na nebo na OÚ Struha ov u p. Hany Kabátové. Kácení v obecních lesích V sou asné dob dochází ke kácení porost v obecních lesích. Jedná se o dv lokality. První území je v lese za pensionem sm rem k Vyhlídce, druhé je pruh p evážn borovic podél chat v tzv. Zadním Zaje í. V obou p ípadech jde o t žbu strom v mýtním v ku, provád nou v souladu s lesním hospodá ským plánem. Tyto plochy budou po provedení t žby následn op t zalesn ny. Zájemci o palivové d evo (smrk, borovice) z mýtní t žby v obecním lese v cen 750 K /m 3, hlaste se u pana Pacovského na tel: k odb ru na míst. D evo z v tví, které si vy ežete samosb rem, je samoz ejm bezplatn k vysbírání

11 TURISTICKÝ POCHOD KRAJINOU BARONA RINGHOFFERA Mirošovice - Velké Popovice - Kamenice, 23. dubna 2011, 9:30 17:00 Mikroregion Lad v kraj a Pivovar Velké Popovice si dovolují pozvat p íznivce turistiky a dobrého piva na 6. ro ník turistického pochodu Krajinou barona Ringhoffera. Koná se v sobotu 23. dubna Za átek stezky je u železni ní stanice v Mirošovicích, odkud se za hudebního doprovodu vyráží v p l desáté dopoledne. B hem cesty na Vás eká ada zajímavých sout ží. Turisté oble eni ve stylu Rakousko-Uherské monarchie jsou vítáni. Nejpoveden jší modely budou ocen ny mezi desátou a t ináctou hodinou v areálu velkopopovického pivovaru, kdy rovn ž bude možné zdarma navštívit prohlídkovou trasu s ochutnávkou piva Velkopopovický Kozel. V poledne prob hne k est k zlátek narozených v pivovaru samotným mistrem sládkem. Pochod bude zakon en odm ováním ú astník v Kamenici mezi patnáctou a sedmnáctou hodinou. Na pochod m žete vyrazit p šky nebo na kole a po trase se m žete kdykoliv p ipojit nebo odpojit. Na každém zastavení nau né stezky Krajinou barona Ringhoffera jsou pro Vás p ipraveny žertovné i vážné sout že. Ing. Dana Grossová, manažerka Svazku obcí Lad v kraj Ohlédnutí za Obecním plesem V. Obecní ples byl op t vítaným okénkem do sv ta tance r zných styl. P íznivci dobré zábavy a zejména tance se op t sešli v hojném po tu a za doprovodu melodií v podání kapely Funny Dance Band se protan ili ve erem. V tane ních ukázkách se op tovn blýskla d v ata z Twistu se svým Rock and Rollem, trochu moderního RnB v podání Four Ladies vneslo do sálu mnoho dynamiky, p i latin v podání Honzy Beránka a Pavly Landové se tajil dech a což teprve pom rn nový brazilský Zouk, ten nenechal chladným snad nikoho z nás. B išní tane nice navzdory chladnému odchovu v pidišatni ce rozvlnily svoje p ednosti a zah ály mnohé srdce. Smyslné Argentinské tango, jako p íslove ný zlatý h eb ve era p edvedla charismatická Lída Janská se svým partnerem Jakubem. Zkrátka, každý si p išel na své. Bohatá tombola provokovala od po átku, a tak sout žící o hlavní finálové ceny svád li opravdu lítý boj ve všech disciplínách. D kujeme všem, kte í se podíleli na p íprav plesu a d kujeme všem sponzor m, neb ples mohl být tak pestrý, jako byl hlavn kv li nim. D kujeme všem, co se s námi dob e bavili za báje nou atmosféru a t šíme se nashledanou zase na dalším obecním plese!!!!

12 Kamenická stezka Jeden z projekt, který má v mikroregionu Ladova kraje podpo it turistickou p itažlivost, využít historických cest v krajin a nabídnout tak další zajímavosti jak pro místní, tak pro návšt vníky. Kamenická stezka je provede od Muka ova p es Lou ovice, Struha ov a Svojetice, na zastaveních je pak informuje o historii kamenictví a dalších emesel daných míst. D tem se jist zalíbí díky d ev ným herním prvk m, kde si mohou za ádit, až my dosp lí budeme o emeslech zaujat íst. Projekt, na který podávalo žádost o dotaci do MAS í ansko sdružení Muka ovsko, usp l, a tak se bude rovn ž v letošním roce realizovat. Struha ovem stezka prob hne kolem fotbalového h išt, k rybníku a dále k Penzionu - Restauraci U Me ouna, kde na kraji lesa bude i zastavení s infotabuli a d tskou vahadlovou houpa kou. Svazek Obcí Lad v kraj projekt podpo í pot ebnou spoluú astí, dot ené obce na jeho p edfinancování p j í ástky ,- K, které se po realizaci vrátí z dotace. Kamenická stezka je tak dalším projektem pro podporu cestovního ruchu, který se Struha ova dotkne. Ze života ímskokatolické mnichovicko-hrusické farnosti Struha ov pat í do mnichovicko-hrusické farnosti, která má celkem 31 obcí. Každou ned li je sloužena mše svatá za celou farnost v n kterém ze ty kostel nebo i tvrtou ned li v m síci v 15 hod. ve Struha ov v zasedací místnosti Obecního ú adu. Mše svaté jsou ve Struha ov už od roku 1996, kdy byly sloužené ve staré škole. Dík pat í starost m, kte í zde p sobili, nyní i paní starostce Mgr. Dagmar Zají kové, za jejich vst ícnost. Mše svatá je k prosp chu nejen t ch, kdo jsou na ní p ítomni, ale i všem, kdo žijí na území farnosti. Prožíváme první rok t íleté p ípravy na jubileum p íchodu sv. Cyrila a Metod je do naší vlasti. Jsou i patrony Evropy spole n se svatým Benediktem a t emi sv ticemi: sv. Kate inou Sienskou, pannou a u itelkou církve, sv. Brigitou, eholnicí a sv. Terezií Benediktou od K íže, pannou a mu ednicí. Evropa by se op t m la stát k es anskou, tedy vrátit se ke ko en m, z nichž vyrostla. Kéž nám není lhostejný osud Struha ova, mnichovicko-hrusické farnosti, našeho státu, celé Evropy. Obnovme své k es anství. Pokud n kdo není pok t ný, m že se zajímat o víru v Boha, o církev, o svatý k est. P íprava dosp lého trvá 1-2 roky, svatý k est probíhá v tšinou na Bílou sobotu. K est malých d tí je po krátké p íprav rodi podle dohody kdykoliv b hem roku. DÁ-LI PÁN B H V E L I K O N O N Í P O A D 2011 ve farnostech Mnichovice a Hrusice ZELENÝ TVRTEK VELKÝ PÁTEK BÍLÁ SOBOTA NED LE VELIKONO NÍ POND LÍ VELIKONO NÍ Mnichovice 17,30 17,30 20,00 8,30 8,30 Hrusice , Chocerady , Ond ejov , Ve Struha ov mše svatá vyjíme n nebude. Radost z Kristova vzk íšení p eje P. Ivan Kudlá ek, fará mnichovicko-hrusické farnosti

13 Program pro p edškolní d ti v Mnichovicích Ob anské sdružení PARES (PArtnerství a RESpekt) v mnichovickém RC Palou ek p ipravuje pond lní dopoledne bez rodi s prvky Montessori pedagogiky. Dopoledne je p ipraveno pro d ti od 3 do 6 let, bez rodi. Hlavním kritériem není v k pokud je Vaše dít trochu mladší a myslíte si, že by mu jedno dopoledne v týdnu v kolektivu prosp lo, m žete se za námi p ijít podívat. P íchod d tí je mezi 8:30 a 8:45, cena je od 200,- K za dopoledne. Ob anské sdružení PARES vzniklo, aby podporovalo partnerský p ístup k d tem a pedagogiku respektující p irozený vývoj d tí. Po 9 m sících spolupráce v rámci Montessori dopoledne jsme p esv d ené, že má smysl program rozší it. Na d tech je vid t veliká prom na, vznikla spolupracující skupinka, d ti se nau ily vybrat si, co je zajímá, soust ed n se innosti v novat, uklidit po sob. V íme, že um t radovat se z innosti je jednou ze základních v cí d ležitých pro spokojený život, a proto doufáme, že jim to nadšení vydrží. P ipravujeme Montessori centrum Mozaika - od podzimu se budeme o d ti starat celodenn, 5 dní v týdnu. V rámci projektu Mozaika vzniknou pracovní místa pokud chcete po rodi ovské dovolené nastoupit do práce, nejlépe na podzim 2011, jako lektor(ka) d tského klubu, administrativní pracovník, recep ní nebo provozní zam stnanec, napište na V sou asné dob hledáme vhodné prostory pronájem domu se zahradou nebo jeho ásti. Více informací na Co to znamená Montessori? Asi nejznám jší motto italské léka ky Marie Montessori je Pomoz mi, abych to dokázal sám. Montessori metodu využívají již více než 100 let p edškolní i školní za ízení na celém sv t, stále je obohacována o nové zkušenosti a nové v decké poznatky. Snažíme se vytvo it klidné a podn tné prost edí, ve kterém se d ti i dosp lí vzájemn respektují. V rámci programu je prostor pro p irozený vývoj každého dít te. Sou ástí dopoledne je práce s Montessori pom ckami, zklidn ní d tí p i spole ném setkání na elipse, výtvarné, pohybové a hudební aktivity, hry podporující spolupráci ad. Montessori pom cky jsou zam ené na rozvoj smysl, nácvik inností b žného života, rozvíjení jazykového citu, vnímání ísel a rozm r a zkoumání okolního sv ta. V rámci jasných pravidel mohou d ti volit tu innost, která je zajímá. ím více zodpov dnosti jsou schopné p ijmout, tím více získávají svobody. V p ístupu lektorek je nejd ležit jší p ijetí dít te. Každému dít ti se m žeme individuáln v novat, zajímat se o n a provázet ho nejv tším úkolem v tomto v ku za le ováním do kolektivu. D ti se podílejí na p íprav sva iny a i v jiných oblastech jim pomáháme, aby zažívaly radost z toho, že se o sebe um jí postarat. Za PARES o.s. Tá a Kadlecová a B la Mrkosová

14 Šachy A koli to v Krajské sout ži družstev m lo podle papírových p edpoklad vypadat minimáln na klidný st ed tabulky, vinou n kolika nepovedených i smoln ztracených zápas se z klidného st edu stal rázem tvrdý boj o holou záchranu v sout ži. Smolná remíza v 8. kole s Kolínem nás do sestupových vod namo ila ješt více a po odehrání tohoto kola pat ila Struha ovu p edposlední 11., a tedy již sestupová p í ka. Našt stí výhrou nad dalším kandidátem na sestup eským Brodem v zatím posledním odehraném kole jsme se odrazili zp t do nesestupového pásma a nyní je již v našich rukách, i spíše hlavách, abychom se tam dokázali udržet. Ve zbývajících dvou kolech ( Kostelec nad.l. B doma a Sokol Nymburk A venku) pot ebujeme ješt alespo jednou vyhrát, a to by k záchran m lo sta it. Tak si spole n p ejme, a se to poda í! Výsledky sout že družstev, Krajské sout že, skup. B: 5. kolo Sokol Struha ov - JAWA Brodce B 3,0-5,0 6. kolo Sokol Struha ov - SK Pyrit P íbram B 3,5-4,5 7. kolo KŠ í any 1925 C - Sokol Struha ov 7,0-1,0 8. kolo Sokol Struha ov - Sokol Kolín C 4,0-4,0 9. kolo Sokol eský Brod A - Sokol Struha ov 3,0-5,0 Pr b žná tabulka Krajské sout že skup. B po 9. kole: Po. Družstvo Partie + = - Body Skóre 1. Sokol Kolín C ,5 2. Klub šachist í any 1925 C ,0 3. Sokol Nymburk A ,5 4. SK Pyrit P íbram B ,0 5. Sokol Pe ky A ,5 6. JAWA Brodce B ,0 7. Kostelec nad.l. B ,0 8. JOLY Lysá n.labem D ,5 9. Sokol Struha ov A ,0 10. Klub šachist í any 1925 D ,0 11. Sokol eský Brod A ,5 12. Stadion Kutná Hora B ,5 Hledají se nové šachové nad je pro p íští sezónu (podzim jaro 2012). Kdo má zájem o šachovou hru, chu a trochu asu o ned lích, a se ozve na kontaktní nebo U nás si zahraje každý. Výsledky hrá Sokol Struha ov: P íjmení a jméno ELO partie body %úsp. Srba Milan ,5 41,67 Nosek Filip ,5 43,75 Evan Jan ,5 90,00 Gernert Otakar ,5 64,29 Vozábal Petr ,5 75,00 Gre ný Karol ,0 37,50 Tomíšek Petr ,0 37,50 Berg Antonín ,0 66,67 Vozábal David ,5 50,00 Bor vka Radim ,0 28,57 Vávra Miloš ,0 0,00 Berchtold Petr ,5 16,67 Jordán Petr ,0 33,33 Skála Radim ,5 50,00 Ježdík Karel ,0 0,00 Kurel Miroslav ,0 0,00 Za šachový oddíl Sokol Struha ov Radim Skála,

15 Možnost výte ných ob d za velmi mírné ceny!! Nabízí zejména pro d chodce každodenní výb r za dvou až t í jídel v cen 60, K (polévka + hlavní jídlo). Po dohod možný rozvoz do domu. Možnost va ení pro firmy s dovážkou jídla v blízkém okolí. Pro se zdržovat va ením doma? Ob d se dá spojit s p íjemnou polední procházkou po Struha ov! Chutná krm, ceny mírné, obsluha vlídná, co víc si m žete p át, než si dobrý ob d dát? Zárove Vás srde n zveme na hudební ve er s kapelou Dubáci V sobotu 9. dubna od 19,

16 Tane ní škola Blanky Vášové po ádá TANE NÍ PRO DOSP LÉ PODZIM 2011 (8.sezóna) Tane ní škola je akreditovaná Svazem u itel tance SOKOLOVNA STRAN ICE Kurz S1: Za áte níci 15:00 16:45 ned le, od Kurz S2: Mírn pokro ilí 17:00 18:35 ned le, od Kurz S3: St edn pokro ilí 18:45 20:25 ned le, od Kurz S5: Speciál 20:35 22:15 ned le, od SÁL OÚ TEHOV Kurz T3: St edn pokro ilí 18:45 20:25 pond lky, od Kurz T4: Více pokro ilí 20:35 22:15 pond lky, od Kurz zahrnuje 13 ve er (11 lekcí, 1 prodloužená a 1 ples). Cena: 1750,-K /osoba, 3400,-K /pár. Zápis a informace: tel.: nebo MASÁŽNÍ SALON POHODA NOVÉ RELAXA NÍ A ODPO INKOVÉ MÍSTO V BLÍZKOSTI VAŠEHO DOMOVA Pavlína Bauerová Struha ov, K Machlovu 51 tel sportovní, relaxa ní a rekondi ní masáže masáže lávovými kameny chiromasáž a manipulace DÁRKOVÉ POUKAZY PRO VAŠE BLÍZKÉ ODBORNÉ STAVEBNÍ PRÁCE PRO VÁŠ BYT, D M I ZAHRADU stavby a rekonstrukce budov koupelny na klí zámkové dlažby na klí zemní a zahradní práce, ploty,výkopy... obklady, dlažby, bazény, krby, podlahy, omítky, fasády, nát ry... Kompletní finan ní poradenství nabídka zdarma Tomáš INDRA tel Kloko ná p.mnichovice pojišt ní ob an úrazové pojišt ní pojišt ní odpov dnosti penzijní spo ení se státní podporou stavební spo ení se státní podporou pojišt ní staveb, domácností úv ry povinné a havarijní pojišt ní pro vzorné idi e sleva až 75% p. osobní automobil 1350cm 3, r.v.2005 cena 1740,-K ro n kontakt: Hana Veselá , Struhařovské informace, občasník vydávaný Obecním úřadem Struhařov, Obecní úřad Struhařov, Mnichovická 179, Mnichovice, IČO: Evidenční číslo MK ČR E Grafická úprava Daniel Bulawa

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje sto Desná na rok Výdaje poznámka 2212 5139 Nákup materiálu 200 000 200 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 350 000 350 000 2212 5171 Opravy a udržování 100 000 100 000 2212 Silnice 650 000 650 000 2219

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

Pracovní list klienta

Pracovní list klienta I. OSOBNÍ ÚDAJE Pracovní list klienta jméno:... p íjmení:... datum narození:... trvalé bydlišt :... kontaktní adresa:... e-mail:... telefon:... mobil:... II. ZDRAVOTNÍ STAV 1. zraková vada, jak vidím:

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5 íloha. 12 - Životní prost edí Obec Rizikovost Popis ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek Litostrov Rudka ky Dolní Kounice Hlína Ivan ice hlavní tak II/386 uzav

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111. j.: SURR/7130/054220/15-Ka Liberec, dne 22.5.2015 CJ MML 097647/15 Oprávn

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

VIZE 2020 DLOUHOV KOST

VIZE 2020 DLOUHOV KOST Tento programový dokument vzniká v otev ené diskusi odborník a politik jako podklad pro práci Ob anské demokratické strany. Zabývá se celým komplexem spole enských zm n spojených s prodlužováním života,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Program: Mlá átka a Zví átka PS: PS Dravci Ov ovatel: Mgr. Irena Beránková Klí ová slova: ochrana p írody, záchrana Zem, pomoc p írod, zne išt ní, ochrana životního

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA SYLVÁROV Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon/Fax: 499 320 111 / 499 320 134 www: www.mudk.cz, www.dvurkralove.cz

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

II. ÁST AKCE Z DOTA NÍCH TITUL

II. ÁST AKCE Z DOTA NÍCH TITUL íloha 1A innost obecního zastupitelstva ve volebním období 2006-2010 Blíží se období ukon ení mandátu obecním zastupitel m ve Smilkov v období 2006-2010. Nastává as rekapitulace naší innosti. Na svém ustanovujícím

Více

3.11 Ob anská vybavenost

3.11 Ob anská vybavenost 3.11 Ob anská vybavenost Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména za ízení charakteru ve ejných služeb, která z podstatné ásti jsou zabezpe ována ve ejnou správou (stát, kraj, obec). Za ízení republikové

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY!

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! Letos se poprvé soub žn s našimi veletrhy Sb ratel, Investor a Minerály a drahé kameny uskute ní v sousední hale v termínu od pátku 7. do soboty 8. zá í veletrh World of Beauty

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více