Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 *

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz"

Transkript

1 1/11 Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * Toto íslo vyšlo 8. dubna Chodíme s d tmi hodn do p írody, koneckonc i proto jsme si vybrali Struha ov k žití. Kocháme se p írodou a tak se jí i snažíme pomáhat. Každé ro ní období má n co do sebe. Tím spíše to nadcházející jaro. Je vo avým a zpívajícím p íslibem probouzející se p írody po tichu mraz a sn hu. V lov ku probouzí radost t eba jen proto, že už je trochu hezky. Zárove nám lidem ale ukazuje ve své nahot po odtálém sn hu všechnu bídu, kterou ješt nestíhá schovat nové listí. Odpadky kolem silnic i v lesích sv d í o tom, že je mezi námi stále ješt mnoho t ch, kte í si v bec neuv domují hodnotu p írodního prost edí a neumí si jej vážit. Vždy již každý má možnost likvidovat adekvátn odpady, a již v popelnicích i na shromaždišti odpad! Pro tedy vznikají ty hromady kolem cest a v lesích??? Tiše doufám, že nikdo ze struha ovských by si takhle nehnojil za humna. Také nikdy nepochopím, jak n kdo dopije pití a lahev prost zahodí, kde zrovna je. To je z ejm hloupý nešvar z fraje iny: p eci když si s partou povídám u rybníka, neponesu n kam svoje odpadky, nééé?? A tak chodíme do p írody dál, jen synek se nau il používat sv j ošt p jako bodák, kterým napichuje odpadky, a tak máme po ád plné ruce toho bince, co jiní iní (nebo uní???) A co z toho plyne pro nás všecky? Musíme se starat, a ve Struha ov je isto, hezky!!! A tak všechny nelhostejné, ku pomoci les m zveme na oslavu Dne Zem louky lesy vy išt me. 16. dubna v dev t ráno pro pomocníky vše bude nachystáno!!!! Mgr. Dagmar Zají ková Starostka obce S lítostí jsme p ijali zprávu, že dne 4. b ezna 2011 zem el dlouholetý zam stnanec obce pan Zden k Vost ez. Pan Vost ez se po mnoho let staral o vzhled a istotu Struha ova, v poslední dob zajiš oval provoz sb rného dvora. Vzpomínáme a d kujeme. OÚ Struha ov - 1 -

2 ISTÝ LAD V KRAJ S jarním táním se neobjevily pouze první kv tiny a erstv zelená tráva, ale rovn ž i hromady nevzhledných odpadk, plastovými lahvemi po ínaje a pneumatikami kon e. V n kterých lokalitách na katastru naší obce (silnice do Mnichovic!) je situace skute n alarmující. Poj me s tím n co ud lat! Lad v kraj, MAS í ansko a Ekocentrum í any letos již po t etí po ádají akci istý Lad v kraj. Bude se konat 16.dubna a je zam ena na úklid p írody v okolí obcí, na úklid turistických cest a cyklostezek. Akce se koná v rámci celosv tové kampan Ukli me sv t. V minulých letech m la akce velký úsp ch; loni se jí zú astnilo více než 800 dobrovolník z 10 obcí Ladova kraje. Sponzorem akce jsou již tradi n firmy Marius Pedersen a.s., ASA spol.s.r.o a eský svaz ochránc p írody. P ipojte se i vy! Sraz ú astník ve Struha ov je v 9:00 p ed obecním ú adem. Dana Grossová manažerka svazku obcí Lad v kraj Oznámení o zahájení ízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v kat. území Struha ov u Mnichovic Katastrální ú ad p evedl kat. mapy do digitální podoby. Nový soubor geodetických informací a soubor popisných informací (operát) bude vyložen k ve ejnému nahlédnutí na Katastrálním ú ad pro Prahu-východ, Praha 8 od do v Po + St 8,00-17,00, Út + t 8,00-15,00 v kancelá i Sou asn bude operát vyložen k ve ejnému nahlédnutí na OÚ Struha ov. Námitky lze podat pouze písemn, a to poštou nebo v podateln Katastrálního pracovišt Praha-východ. Termíny zasedání obecního zastupitelstva: 20.4., 18.5., Zveme srde n ve ejnost - 2 -

3 Místní ak ní skupina í ansko struha ovské projekty Místní Ak ní Skupina í ansko o.p.s. (dále jen MAS í ansko) je pov eným subjektem, který na principu rozhodování zdola p erozd luje dota ní prost edky z evropského programu LEADER+, vyhlašuje výzvy na dotace, kdy následn kvalitu p edložených projekt na základ p edem daných hodnotících kriterií hodnotí výb rová komise. leny výb rové komise jsou p itom oby ejní lidé nominovaní každoro n partnery MAS í ansko. Partnerem MAS mohou být obce, neziskové organizace, spolky i fyzické osoby - podnikající i nepodnikající dá se íci kdokoliv, kdo chce s MAS spolupracovat. N které výzvy jsou ur eny i pro podnikatele a tak už tím, že Obec Struha ov je partnerem MAS, mnozí z Vás mají možnost v rámci odpovídajících výzev p ihlásit se s žádostí o dotaci a jak je patrné na projektu Zázemí u Hlin ného rybníka zárove i usp t. Podrobné informace o práci a možnostech MAS í ansko najdete na webových stránkách Do první letošní dota ní výzvy MAS í ansko, se Struha ov p ihlásil se dv ma projekty: 1)Zábavné h išt pro malé svišt rozší ení d tského h išt u MŠ Struha ov, žadatel Obec Struha ov 2)Bezpe ný sport -žadatel TJ Sokol Struha ov Z 19 podaných žádostí usp ly v odpovídající kategorii (Fiche 4 - Integrovaný rozvoj obcí) nakonec pouze ty i, na další již vymezené prost edky nesta ily. H išt pro svišt se probojovalo na t etí pozici a tudíž nárok na dotaci získalo, Bezpe ný sport získal hezké osmé místo v celkovém hodnocení, bohužel však bez nároku na dotaci. Bezpe ný sport Tento projekt TJ Sokol Struha ov je v r zných obm nách podáván do MAS již pon kolikáté. Letos byl krom úpravy chodníku od místní autobusové zastávky, komunikace a parkovišt p ed h išt m rozší en o dob hové plochy h išt a nové bezpe nostní dve e kabin. Na základ zkušeností z p edchozích projekt a na základ p ipomínek z MAS byl projekt p ipraven precizn, ve velké konkurenci však na postup nedosáhl. Tak snad p íšt už to vyjde. Zábavné h išt pro malé svišt V návaznosti na p ipravovaný projekt rozší ení MŠ Struha ov byla podána žádost o dotaci na rozší ení a inovaci d tského h išt u MŠ. Dojde i k jeho posunu sm rem od ulice Mnichovické, protože na jeho stávajícím míst je plánovaná p ístavba MŠ. D tské h išt tak jenom získá bude odstín no od stále nar stající dopravy na Mnichovické a p itom na jižní proslun né stran pozemku. Tým ochotných dobrovolník, pracovn nazvaný Holky z naší školky vybral atraktivní sestavu herních prvk, které obohatí pohybové aktivity a herní možnosti d tí. Mezi takové prvky pat í i Interaktivní h išt, které umož uje pestrou paletu her a to nejen pohybových. H išt je koncipováno jako místo pro u ení, poznávání, sport i odpo inek. Pedagog zde muže d ti u it poznávat tvary, barvy, p ekonávat um lé p ekážky v podob eky, hrát fotbal, sout žit v b hání atd. Možností, jak h išt využít, je nekone né množství, záleží jen na fantazii. Celkové náklady projektu iní ,- K, z toho náklady obce 10% + DPH. Z hlediska realizace projektu se po ítá s výb rovým ízením na dodavatele stavby v pr b hu dubna letošního roku. Hlavní práce pak prob hnou v pr b hu ervence a srpna, tedy v období, kdy MŠ nefunguje.d ti se tak mohou t šit v zá í na zbrusu nové zážitky na zbrusu novém d tském h išti. A již dotace na vlastní rozší ení školky dopadne i nikoliv, h išt m d tem pro radost z stane. D kujeme všem, kte í projektu pomáhají na sv t, d tí je ím dál víc a má smysl pro n ud lat to nejlepší, co umíme!!! - 3 -

4 Zázemí u Hlin ného Rybníka: Výzva MAS í ansko na podzim lo ského roku byla p íznivá pro struha ovský projekt, tentokráte soukromý, který ale bude, doufejme, ku prosp chu nám všem. Zám r Františka Sklá e o oživení stánku s ob erstvením a vytvo ení p j ovny sportovních pot eb v etn sociálního zázemí u Hlin ného rybníka je vítanou aktivitou, kterou obec podpo ila pronájmem pozemku a spoluprací p i zpracování žádosti o dotaci, OS Struhadlo pronájmem stánku. Na p ání obce je do projektu zapracována i oprava n kterých p vodních d ev ných prvk na p ilehlém d tském h išti pro nejmenší, do kterých se již nejvíce zakousl zub asu a zub vandal. Vážení spoluob ané, již v minulých vydáních obecního tvrtletníku jste se mohli do íst o p ipravovaném projektu Zázemí pro d tské h išt a malou p j ovnu sportovních pot eb. Nyní p išel as obeznámit ve ejnost se stavem a pr b hem výstavby zamýšleného zázemí. V letních m sících minulého roku ve mn dozrála myšlenka o zkulturn ní d tského h išt a využití možnosti, kterou nabízí vy išt ný rybník. Nechal jsem zpracovat projekt na vybudování p edevším toalet, malé p j ovny sportovních pot eb a malého ob erstvení. Rozb hlo se administrativní kole ko, které díky pomoci obecního ú adu dosp lo k podání žádosti o dotaci na SZIF, která v minulých dnech vyvrcholila podpisem dohody o poskytnutí dotace na ást tohoto projektu. Vzhledem k tomu, že se na louce u d tského h išt konají d tské dny, koncerty a další akce a v neposlední ad vy išt ný rybník nabídl v letních m sících p íjemné místo pro odpo inek u vody, je nezbytn nutné vybudování sociálního za ízení, které bude sloužit návšt vník m. P j ovna sportovních pot eb nabídne návšt vník m možnost si p j it kola, lodi ku pingpongové pálky, badminton atd. Dále bude prostor pro konání r zných turnaj nap íklad v nohejbale, volejbale a umožní mnoho dalších aktivit jak pro rodi e, tak pro d ti a všechny sportuchtivé jedince nebo skupiny. Další ástí projektu je malé ob erstvení s posezením, kde bude možno si zakoupit n co k pití, zmrzlinu a jiný b žný sortiment pat ící k takovému místu. Zima skon ila a za átkem dubna si všimnete ilého stavebního ruchu, který by m l vyvrcholit koncem m síce, kdy bude dílo dokon eno. Zahájení provozu se plánuje na arod jnice, tímto si Vás dovoluji srde n pozvat. S pozdravem František Sklá Tento projekt JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEM D LSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci osy IV. LEADER Programu rozvoje venkova R Evropský zem d lský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zápis do mate ské školy v sobotu 9.dubna od 9 do 12 hodin Zápis do MŠ Struha ov-okres Praha-východ prob hne v prostorách mate ské školy. K zápisu se mohou zákonní zástupci dostavit s p ihlašovaným dít tem, i bez n j - dle vlastního uvážení.u zápisu bude požadován rodný list dít te a ob anské pr kazy zákonných zástupc. Dít, které za íná MŠ navšt vovat, by m lo již um t držet lžíci a jíst lžící, pít z hrne ku, samostatn používat WC (ne no ník), nenosit pleny, um t smrkat, nepoužívat dudlík a m lo by se snažit samo oblékat a nazouvat si obuv. Kritéria pro p ijetí byla upravena tak, aby byla v souladu se sou asnými zákony a aby byla zcela napl ována funkce mate ské školy s ohledem na rovnost p íležitostí p i p ístupu ke vzd lávání v MŠ. Kritéria pro p ijímání d tí do MŠ pro školní rok 2011/2012 jsou uve ejn na na webu obce Struha ov a na výv sce p ed obecním ú adem. Úplata za p edškolní vzd lávání na školní rok 2011/2012 iní 450,-K m sí n. Mgr.Martina To ová, editelka MŠ - 4 -

5 Projekt rozší ení MŠ Struha ov aneb Naše školka mali ká, nafoukne se celi ká Lo ský ohromný p evis zájmu o Struha ovskou školku i trvale vzr stající po et nových ob ánk p i jejich vítání si vyžádaly rozjezd projektu rozší ení MŠ. Ješt v prosinci lo ského roku tak pod rukama pracovní komise zastupitel, zam stnanc MŠ, dobrovolník a projektant za al vznikat stavební projekt, interiérový projekt i projekt kuchyn. Stávající disposice MŠ v prvním pat e nad Obecním ú adem s miniaturní domácí kuchyní de facto neumož oval p ístavbu pouhé jedné t ídy. Bylo nutno navrhnout ešení komplexn jší a tak nakonec projekt obsahuje p ístavbu k ídla budovy se dv ma t ídami, kuchyní, ložnicí a t locvi nou vybavenou pohybov inspirativními prvky, jako je horolezecká st na, i bazén s mí ky a hrad. Stávající (p íliš malá) herna bude využita p edevším pro výtvarné aktivity d tí a po ítá se zde i s interaktivní dílni kou, kdy pro výuku d tí poslouží interaktivní tabule. V p vodní ásti MŠ vznikne rovn ž i v sou asnosti velmi chyb jící zázemí sklad a kancelá /šatna pro personál. Z hlediska úspornosti následného provozu bylo nakonec rozhodnuto o standardu nízkoenergetické budovy se zdrojem vytáp ní tepelným erpadlem se zemním kolektorem v kombinaci s rekuperací vzduchu a solárním oh evem teplé vody. Díky t mto moderním ekologickým technologiím by náklady na vytáp ní budovy m ly z stat prakticky na stávající výši, by se její objem zdvojnásobí. Celkový rozpo et stavby se v etn technologií, kuchyn a interiérového vybavení vyšplhal p es 20 mil K, což je nemyslitelné financovat bez dotace. P ipravuje se proto žádost o dotaci do 59 výzvy Regionálního opera ního programu St edo eského kraje, kde však je na celý St edo eský kraj vymezeno na školky pouze 65 mil K a konkurence projekt z ejm bude velká. Nicmén nevzdáváme to p ed bojem a snažíme se vyladit v žádosti, co se dá. Veliký dík za operativní spolupráci pat í zejména Martin To ové a Lence Šourkové, které mnohdy po nocích p ipravují podklady pro zpracovatele žádosti o dotaci. D kujeme i všem ostatním, kte í jsou ochotni projektu pomáhat a to mnohdy bez ohledu na sv j osobní volný as. Rovn ž zvažujeme p ípravu samostatné žádosti o dotaci na technologii vytáp ní tepelným erpadlem a rekuperací z Opera ního programu Životní prost edí, kde však ješt není jisté, zda a kdy bude vyhlášena odpovídající výzva. Pokud by se poda ilo prost edky získat, kapacita školky se více než zdvojnásobí (ze stávajících 25 d tí na 56), zkvalitní se prostory pro výuku pohyb výtvarné innosti i odpo inek d tí. Úkolem p edškolního vzd lávání je dopl ovat rodinnou výchovu a v úzké vazb na ni pomáhat zajistit dít ti prost edí s dostatkem mnohostranných a p im ených podn t k jeho aktivnímu rozvoji. Sou asné prostory mate ské školy jsou poddimenzované a nevhodn len né. I nyní paní u itelky d tem vytvá í kvalitní a pestrý výukový program a báje né, tém rodinné zázemí, což potvrdila i nedávná školní inspekce. Po rozší ení MŠ však budou moci využít i mnoho dalších metod, které pomáhají rozvíjet osobnost dít te a podporovat jeho t lesný rozvoj a zdraví. Vzniknou dostate n prostorné herny s dostatkem inovativních prvk a nových možností pro výuku a hry. Projekt je p ipraven tak, aby (v p ípad p iznání dotace) mohl být realizován v pr b hu 1. poloviny roku 2012, s otev ením v zá í

6 Svoz nebezpe ného odpadu se uskute ní v sobotu na parkovišti u fotbalového h išt od 9,40 do 10,05 Odebírají se: Olov né akumulátory, lednice, televizory, zá ivky, staré léky, suché lánky, mono lánky, olejové filtry, oleje, odmaš ovací p ípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpoušt dla, vývojky a ustalova e Neodebírá se: železný šrot, pneumatiky, zne išt né stavební materiály Doložení zp sobu likvidace odpadních vod Kdo jste ješt nedoložil zp sob likvidace odpadních vod ze své nemovitosti v p ípad, že nejste napojení na obecní kanalizaci, sd lte toto neprodlen v kancelá i p edložením vypln ného "Prohlášení o zp sobu likvidace odpadních vod" nebo ústn u H.Kabátové Svozy biologického odpadu informace pro zapojené nemovitosti: - první svoz prob hne 11.dubna, další 25.dubna na velikono ní pond lí a dále po 14 dnech - pravidelný vývoz 1 x za 14 dní p ímo od vašeho domu ve vegeta ním období duben listopad - ur eno na listí, trávu, plevel, spadané ovoce, v tve ke a strom (krácené), zbytky zelenina a ovoce, pe ivo, odpad z kávy a aje, sko ápky z vajec, o ech, exkrementy drobných domácích zví at apod. - do nádoby nepat í: kosti, maso, uhynulá zví ata, jedlý olej, tekuté a kašovité zbytky jídel, obaly, sm sný komunální odpad, kamení, su i jiné nerozložitelné odpady - cena pro nádobu o objemu 120 l 800,-K od do cena pro nádobu o objemu 240 l 1.000,-K od do íslo bank.ú tu: /0100, VS íslo nemovitosti Platby vodné a sto né Na podzim 2010 byl zprovozn n nový software na poplatky s detailní kontrolou plateb. Byla provedena kontrola plateb a neplati i budou obesláni platebními vým ry. V p ípad neuhrazení dlužných ástek budeme nuceni dot ené nemovitosti odpojit a poplatky vymáhat exeku ní cestou s pat i ným navýšením odpovídajícím Smlouv o odvád ní odpadní vody i zásobování pitnou vodou. Provoz Kanalizace Kontroly kanaliza ních šachet a erpadel Nemovitosti p ipojené na kanalizaci Všichni vlastníci nemovitostí p ipojených na kanalizaci p i uvád ní kanalizace do provozu podepisovali Dohodu o úprav n kterých vzájemných práv a povinností p i provozování kanaliza ní p ípojky, kde se mj. praví: Vlastník nemovitosti se zavazuje, že bude zajiš ovat b žnou údržbu kanaliza ní p ípojky a bude o ni ádn pe ovat. Zajistí zejména: - Pr b žnou kontrolu funkci erpací stanice, zejména signalizaci poruchových stav, a p ípadnou poruchu vždy neprodlen nahlásí na poruchovou službu (viz provozní ád). - Nejmén jednou za p l roku sejme víko akumula ní jímky a zkontroluje, zda se na hladin nevyskytují plovoucí p edm ty nebo v tší množství plovoucího tuku, pokud ano, odstraní je ru n. Od kv tna letošního roku bude u jednotlivých nemovitostí probíhat Obcí organizovaná servisní kontrola kanaliza ních jímek a chodu erpadel. Zde budete moci uplatnit své p ípadné dotazy i upozorn ní na nedostatky ve fungování erpadla. Zárove bude revidován i stav napojení všech kanaliza ních výpustí z dom do t chto jímek. Zákonnou povinností je napojení veškerých odpadních vod z objekt do kanalizace. Naopak co nesmí být napojeno, je odtok deš ové a jiné povrchové vody, který p i deštích nadm rn zat žuje istírnu odpadních vod. O kontrole budou vždy majitelé nemovitosti p edem telefonicky informováni tak, aby mohli umožnit p ístup ke kontrolovanému za ízení. Pro servis bude t eba napojení na 220V a venku vyvedenou hadici pro oplach erpadla a jímky

7 Pohyb ps v p írod S nastávajícím jarem se mnoho z nás vydává na procházky do p írody, p i emž nás asto dobrovázejí naši ty nozí p átelé. Je však t eba mít na pam ti i rizika s takovýmito výlety spojená! P i pohybu ps je nutno respektovat 9 odst. 1 a 10 odst. 1) Zákona o myslivosti. 449/2001, které zakazují vlastník m domácích zví at nechat je voln pobíhat v honitb mimo vliv svého majitele nebo vedoucího a plašit zv jakýmkoliv zp sobem. V dalších paragrafech citovaného zákona ( 14 a 35) se dále hovo í o oprávn ní myslivecké stráže mj. usmrcovat v honitb toulavé psy, kte í mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti v tší než 200m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zv. Volné pobíhání ps je také v rozporu se zákonem proti týrání zví at, podle kterého je zakázáno nechat voln pobíhat zví e v zájmovém chovu. V p ípad porušení tohoto ustanovení hrozí majiteli ve správním ízení zaplacení správního poplatku 1 500,- K a pokuta do ,- K. P i volném pohybu v p írod tak rad ji vypoušt jme psa z vodítka, jen pokud jsme si opravdu jisti jeho absolutní poslušností v jakékoliv situaci! Humanitární sbírka Ob anské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním ú adem Struha ov vyhlašuje humanitární sbírku Letního a zimního oble ení /dámské, pánské,d tské/ L žkovin, prost radel, ru ník, ut rek, záclon, látek Domácí pot eby-nádobí bílé i erné, skleni ky- vše jen funk ní Pe í, pé ových a vatovaných p ikrývek, polštá a dek V CI, KTERÉ NÁM, PROSÍME, NEDÁVEJTE: elektrospot ebi e, ledni ky, televize, nábytek, po íta e, jízdní kola, lyže, d tské ko árky - ty se transportem znehodnotí Sbírka se uskute ní ve Struha ov p ed budovou OÚ. dne: 11. ervna 2011 as: 9,00 10,00 hod. V ci prosíme zabalené do igelitových pytl i krabic, aby se nepoškodily transportem. D kujeme za Vaši pomoc. dispe ink Diakonie Broumov , Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc pot ebným ob an m a dává práci lidem, kte í jsou t žko umístitelní na trhu práce. Více na D tský den zm na termínu! Upozor ujeme na zm nu p vodn plánovaného termínu, uvedeného v Informacích. 4/2010. D tský den u Hlin ného rybníka se uskute ní v sobotu !!! - 7 -

8 Autobusy zamyšlení: Je to necelé dva roky zpátky, co jsme bojovali za nápravu kvality autobusové dopravy, zejména stran dochvilnosti spoj. Tenkrát již byl dopravce Veolia Transport na hranici výpov di a nebýt p ímo místních idi, kte í se o nápravu zasadili ve svém podniku, skute n by k tomu došlo. Situace v autobusové doprav se zlepšila a už jen s menšími nedostatky celkem funguje (soudím dle výrazn menšího po tu stížností-snad to není jen nechu í i leností výpadky hlásit). Zárove se nám poda ilo prosadit i zvýšení etnosti spoj a to zejména na vlak do Stran ic, odkud je to do Prahy p l hodiny vlakem bez stání v dopravních zácpách. Jak je vlastn autobusová doprava ve St edo eském kraji organizována? Participuje na ní krom vlastního dopravce i n kolik dalších subjekt Obce na trase té které linky, St edo eský kraj, V hranicích hlavního m sta i Praha. Obce i St edo eský kraj se doposud podíleli na úhrad ásti náklad na autobusovou dopravu, kterou nepokryjí tržby, což je zakotveno i v Dohod o dopravní obslužnosti. Koordinaci jednotlivých spoj v návaznosti na jiné spoje (m stská doprava, vlak..), sestavování jízdních ád, dohled nad dopravcem atp. zajiš uje ROPID (Regionální Organizátor P ím stské Integrované Dopravy). V prosinci 2010 nás všechny z iluze fungování vytrhl dopis St edo eského kraje, který bez jakéhokoliv p edchozího projednání s obcemi oznamoval, že snižují p ísp vek St edo eského kraje bezmála o tvrtinu a rovnou p išly i ádn proškrtané jízdní ády. Šokovaní starostové okamžit vznesli protest a ROPID se v cn postavil za n. Takový postup v pozici smluvního partnera by si nem l dovolit ani kraj. Ropid prov il kalkulace náklad a p edpokládaných tržeb pro letošní rok a zjistil tak, že ani pokud kraj o t ch avizovaných 24 % sníží sv j p ísp vek na dopravní obslužnost, nebude t eba spoje škrtat. Spolu s drahnoucími pohonnými hmotami je totiž pozorovatelný statisticky významný nár st po tu cestujících ve ejnou dopravou, což spolu se zdražením jízdného po átkem letošního roku krajský deficit pln pokryje. Prob hla setkání starost s ROPIDEM, kam St edo eský kraj nikdy nep išel, zasedání zastupitelstva St edo eského kraje ve v ci dopravní obslužnosti prob hlo teatráln a bezvýsledn a nakonec??? Smutná komedie dostala ironickou te ku tím, že St edo eský kraj, když zjistil, že by se škrtat nemuselo, oznámil další snížení p ísp vku kraje na dopravní obslužnost a to o dalších 10%. A tak se škrtat muselo. Od nám tak na trase 489 do a ze Stran ic ubyl vždy jeden spoj, m li jsme relativn št stí, n které obce to odnesly mnohem h e. Na lince 383 pak zas ubyly spoje ve sm ru na Ond ejov, takže o léka e se te h e dostává Peti ní akce, která vznikla na protest proti nekoncep nímu omezování ve ejné dopravy, m la sice ohromnou podporu ve ejnosti, ale nic se nestalo. Naším st edo eským hejtmanstvím asi nic neot ese. Zkrátka jízdné zdarma pro školáky byl populististický krok jist líbivý, ale z stává otázkou, zda záhy budou mít ješt školáci v bec ím jezdit. ŠKRTOBUS HEJTMANA RATHA MUSÍ P IBRZDIT Vyhodnocení petice proti rušení autobusových spoj ve St edo eském kraji a návrh na další postup TISKOVÁ ZPRÁVA Celkem obyvatel St edo eského kraje p idalo sv j podpis k petici proti rušení autobus ve St edo eském kraji nazvané Škrtobus hejtmana Ratha. Petici vyhlásilo hnutí Starostové a nezávislí a TOP 09 dne 15. února 2011 jako reakci na nekoncep ní a neefektivní škrty st edo eské krajské koalice SSD a KS M ve ve ejné doprav. Dalších ob an se podepsalo pod petici umíst né na internetu a 592 podporovatel se p idalo na facebooku, vyhodnotil úsp šnost petice starosta obce Kmetin ves Lud k Kvapil (STAN). Nyní máme právo nechat svolat zastupitelstvo kraje a ádn projednat dopravní plánování, aniž by byl dále ignorován hlas starost a ob an st edo eských obcí a m st, dodal Lud k Kvapil. Hnutí Starostové a nezávislí a TOP 09 nyní budou usilovat o zastavení nekoncep ního škrtání autobusových linek. Cílem je donutit kraj ke spolupráci s obcemi a organizátorem Pražské integrované dopravy (ROPID), aby mohl být vypracován ádný plán dopravní obslužnosti. Nebráníme se racionalizaci ve ejné hromadné dopravy, ale odmítáme paušální škrty, ekla krajská opozi ní zastupitelka V ra Ková ová (STAN). Hnutí Starostové a nezávislí a TOP 09 na konci dubna p edstaví sv j vlastní program dopravy, v n mž navrhneme sjednocení plánování hromadné dopravy na území celého St edo eského kraje a hlavního m sta Prahy do jednoho systému, doplnila V ra Ková ová. Kraj snížil svou dotaci na ve ejnou dopravu o dalších 10,3 milionu K na celkových 86 milion K. Tento propad budou muset zaplatit obce, což je ze strany kraje velmi nezodpov dné. Možná se jedná o jakousi pomstu, popsal rozhodnutí kraje starosta m sta Roztoky Jan Jakob (TOP 09). Kraj však nemá d vod chtít po obcích více pen z za dopravu, protože ze státního rozpo tu dostává dokonce více pen z než v roce Na základní dopravní obslužnost kraj pro železnici jde ze státního rozpo tu v roce 2011 stejné množství pen z jako v roce 2010, tedy 2,6 miliardy. Základní dopravní obslužnost v autobusové doprav je pln na rozhodnutí hejtmana a zastupitelstva kraje a je hrazena z výnos da ových p íjm kraje. Ty by se meziro n dokonce pro St edo eský kraj m ly zvýšit o 282 milion, vyhodnotila kladnou finan ní situaci St edo eského kraje poslankyn za TOP 09 a místop edsedkyn sn movního rozpo tového výboru Helena Langšádlová. V Praze 3. b ezna

9 Ze zasedání zastupitelstva obce Struha ov Zasedání zastupitelstva Zastupitelstvo odsouhlasilo: 1. Koncepci rozvoje Obce s vložením p ipomínek zastupitel 2. Nabídku na zpracování projektu pro vybavení kuchyn Gastrotechnologie pro projekt Rozší ení MŠ od spole nosti VIEWEGH GASTRO TEAM s.r.o. í any za cenu ,-K bez DPH 3. Zm nu. 1 ÚPO Struha ov pro ve ejné projednání se zaprac. p ipomínkami Obce 4. Projektovou dokumentaci Rozvojové zóny Struha ov jih (K Machlovu) pro Územní ízení, kde jsou zohledn ny p ipomínky Obce Struha ov 5. Koupi pozemku nov ozna eného jako 644/31 od paní Duškové pro legalizaci stávající a z ízení nové komunikace Obce do rozvojové zóny Struha ov Jih dle kupní smlouvy 6. Koupi pozemku 641/6 od pana Hromady pro novou komunikaci Obce do rozvojové zóny Struha ov Jih dle kupní smlouvy 7. Vyhlásit zám r prodeje pozemku 724/15 o vým e 100 m2, p iploceného a užívaného majiteli Hanou a Filipem Ji i ními, Struha ov U Zvoni ky 20 za cenu 500,-K /m 2 8. P edat ešení p estupkové agendy Obce Struha ov M stu í any 9. Za Obec Struha ov podat žádost o dotaci do lednové výzvy MAS í ansko na vybavení d tského h išt MŠ 10. V p ípad zájmu Sokola podpo it podání žádosti Úprava p ed kabinami v celkové hodnot do ,- K do lednové výzvy MAS í ansko, souhlas s Partnerskou smlouvou mezi Obcí Struha ova TJ Sokol Struha ov obsahující p j ení a finan ní spoluú ast Obce. 11. Nájemní smlouvu na pozemky 530 a ást 721/7 parkovišt a komunikace p ed kabinami TJ Sokol 12. Podpora znovu podání projektu Kamenická stezka OS Muka ovsko, na které Struha ov participuje do lednové výzvy MAS í ansko 13. Snížit odm ny všech zastupitel v. starostky a místostarosty o 5% 14. Umíst ní reklamních cedulí Optrealu pro prodej parcel v rozvojové zón Pod Hlin ným rybníkem v ul. V Zahradách a v ul. Ond ejovská na obecních pozemcích za úhradu 15 tis.k ro n za ceduli. 15. Zakoupit 2 nové prosklené ú ední desky p ed OÚ v celkové cen cca 35 tis.k 16. Pro rok 2010 snížit sto né pro nemovitost paní St íteské 0213 na 50% s uložením povinnosti p ipojení nemovitosti na kanalizaci v letošním roce (v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích). Upozornit na to, že realizaci p ípojky s jímkou a erpadlem obec spoluinvestovala a tato investice by bez skute ného napojení nemovitosti postrádala smysl. Další snížení sto ného v dalších letech již nebude umožn no. Zastupitelstvo zamítlo: 17. Zrušit odm ny neuvoln ných zastupitel krom místostarosty zcela 18. Snížit odm ny neuvoln ných zastupitel v. místostarosty o 50% Mimo ádné zasedání zastupitelstva Zastupitelstvo odsouhlasilo: 1. Souhlas s podáním žádosti pro stavební povolení na projekt rozší ení MŠ, který byl p edložen k dnešnímu jednání. Zastupitelstvo vzalo na v domí: 2. Rezignaci R. Kubína na lena zastupitelstva obce a p ivítali novou zastupitelku PhDr. M. Adoltovou, která nastoupila na jeho místo. Zasedání zastupitelstva Zastupitelstvo odsouhlasilo: 1. Rozší it Pojistnou smlouvu pojišt ní majetku a odpov dnosti o Dodatek. 1 s pojiš ovnou Kooperativa a.s. na majetek Obce a Ob anského sdružení Struhadlo vybavení D tského h išt u Hlin ného rybníka na poz.76/28 a 76/1 2. Prodej obecního pozemku PK 724/15 o vým e 100 m 2, p iploceného a užívaného majiteli Hanou a Filipem Ji i nými, dle kupní smlouvy

10 3. Koupi pozemk KN 660/24 o vým e 389 m 2 a KN 722/92 o vým e 29 m 2, od manžel Bajcurových v ulici Spojovací dle kupní smlouvy. 4. Koupi pozemk KN 660/25 o vým e 54 m 2 a pozemku KN 660/27 o vým e 378 m 2 od pí Procházkové a pí Bukovskév ulici Spojovací dle kupní smlouvy 5. Zrušení v cného b emene z ízeného ve prosp ch Obce pro stavbu a údržbu kanaliza ní p ípojky na pozemku par..665/1 a s podpisem smlouvy o smlouv budoucí o op tném z ízení tohoto b emene, kde bude zakotvena i povinnost úhrady poplatku za zhodnocení pozemku možností p ipojení pozemku na kanalizaci po jeho odd lení a p evodu na pana Ji ího Novotného. 6. P ípravu návrhu mandátní smlouvy s JUDr. Janem Kerbachem na stálé právní služby za paušální poplatek 3 tis.k /m s. 7. Podpis Ve ejnoprávní smlouvy s M stem í any o ešení p estupk na smluvn stanovenou cenu 1.426,- K za projednaný p estupek a 75,-K za vyhotovený posudek. 8. Podpis Dodatku.1 ke smlouv o závazku ve ve ejné linkové doprav PID P íloha. 8), kde pro Struha ov iní p ísp vek pro linku ,80 K a pro linku ,40 K ro n, p i zachování stávajícího po tu spoj. 9. Zvolení zastupitelky PhDr. Magdalenu Adoltovou p edsedkyní Kontrolního výboru 10. Zachovat úhradu za telefonní hovory pro zastupitele a zam stnance v p vodní výši. Zasedání zastupitelstva Zastupitelstvo odsouhlasilo: 1. Rozpo tové opat ení. 1/ Pracovní a hodnotící komisi pro projekt d tské h išt MŠ: To ová, Šourková, Hrouda, Zají ková, Kuši ka 3. Mandátní smlouvu s JUDr Janem Kerbachem na stálé právní zastoupení obce za paušální sazbu 3 000K m sí n 4. Stanovisko obce k Projednání s Durkem: Vlastními silami a kapacitou provozovat t ídi ku i technického pracovníka obsluhy obcí, p. Durkovi v rámci nájmu navrhout 1/3 ze zisku provozu kompostárny, výhradní právo na svoz bioodpadu z okolních obcí, zásadn neakceptovat povinnost uvést pozemek do p vodního stavu v p ípad ukon ení provozu kompostárny, do smlouvy uvést vzájemné p edkupní právo pro obec na pozemek pro p. Durka na stavby. 5. P ijmout nabídku na projek ní a inženýrské práce p. Šíra na projekt chodník s cenou ,- K (ÚR, SP, dokumentace, inženýring, zam ení). 6. Vyhov t žádosti o vydržení pozemku 721/55 p. Kadlece 7. Umíst ní reklamního banneru fy Konhefr na hlavní stránku webu obce za b žnou komer ní cenu 8. Vyhov t žádosti o p ejmenování ulice U Zvoni ky zp t na ul. Školní nám stí. 9. Doplnit kontrolní výbor o Veroniku Benešovou 10. Zadat firm Jindrová deratizaci v obci. Zastupitelstvo zamítlo: 11. žádost p. Durka o vytvo ení místa ke t íd ní kontejner se sutí na pronajatém pozemku u sokolských kabin. Pálení na zahradách OHLÁŠENÍ PÁLENÍ v tví na soukromých pozemcích provád jte na nebo na OÚ Struha ov u p. Hany Kabátové. Kácení v obecních lesích V sou asné dob dochází ke kácení porost v obecních lesích. Jedná se o dv lokality. První území je v lese za pensionem sm rem k Vyhlídce, druhé je pruh p evážn borovic podél chat v tzv. Zadním Zaje í. V obou p ípadech jde o t žbu strom v mýtním v ku, provád nou v souladu s lesním hospodá ským plánem. Tyto plochy budou po provedení t žby následn op t zalesn ny. Zájemci o palivové d evo (smrk, borovice) z mýtní t žby v obecním lese v cen 750 K /m 3, hlaste se u pana Pacovského na tel: k odb ru na míst. D evo z v tví, které si vy ežete samosb rem, je samoz ejm bezplatn k vysbírání

11 TURISTICKÝ POCHOD KRAJINOU BARONA RINGHOFFERA Mirošovice - Velké Popovice - Kamenice, 23. dubna 2011, 9:30 17:00 Mikroregion Lad v kraj a Pivovar Velké Popovice si dovolují pozvat p íznivce turistiky a dobrého piva na 6. ro ník turistického pochodu Krajinou barona Ringhoffera. Koná se v sobotu 23. dubna Za átek stezky je u železni ní stanice v Mirošovicích, odkud se za hudebního doprovodu vyráží v p l desáté dopoledne. B hem cesty na Vás eká ada zajímavých sout ží. Turisté oble eni ve stylu Rakousko-Uherské monarchie jsou vítáni. Nejpoveden jší modely budou ocen ny mezi desátou a t ináctou hodinou v areálu velkopopovického pivovaru, kdy rovn ž bude možné zdarma navštívit prohlídkovou trasu s ochutnávkou piva Velkopopovický Kozel. V poledne prob hne k est k zlátek narozených v pivovaru samotným mistrem sládkem. Pochod bude zakon en odm ováním ú astník v Kamenici mezi patnáctou a sedmnáctou hodinou. Na pochod m žete vyrazit p šky nebo na kole a po trase se m žete kdykoliv p ipojit nebo odpojit. Na každém zastavení nau né stezky Krajinou barona Ringhoffera jsou pro Vás p ipraveny žertovné i vážné sout že. Ing. Dana Grossová, manažerka Svazku obcí Lad v kraj Ohlédnutí za Obecním plesem V. Obecní ples byl op t vítaným okénkem do sv ta tance r zných styl. P íznivci dobré zábavy a zejména tance se op t sešli v hojném po tu a za doprovodu melodií v podání kapely Funny Dance Band se protan ili ve erem. V tane ních ukázkách se op tovn blýskla d v ata z Twistu se svým Rock and Rollem, trochu moderního RnB v podání Four Ladies vneslo do sálu mnoho dynamiky, p i latin v podání Honzy Beránka a Pavly Landové se tajil dech a což teprve pom rn nový brazilský Zouk, ten nenechal chladným snad nikoho z nás. B išní tane nice navzdory chladnému odchovu v pidišatni ce rozvlnily svoje p ednosti a zah ály mnohé srdce. Smyslné Argentinské tango, jako p íslove ný zlatý h eb ve era p edvedla charismatická Lída Janská se svým partnerem Jakubem. Zkrátka, každý si p išel na své. Bohatá tombola provokovala od po átku, a tak sout žící o hlavní finálové ceny svád li opravdu lítý boj ve všech disciplínách. D kujeme všem, kte í se podíleli na p íprav plesu a d kujeme všem sponzor m, neb ples mohl být tak pestrý, jako byl hlavn kv li nim. D kujeme všem, co se s námi dob e bavili za báje nou atmosféru a t šíme se nashledanou zase na dalším obecním plese!!!!

12 Kamenická stezka Jeden z projekt, který má v mikroregionu Ladova kraje podpo it turistickou p itažlivost, využít historických cest v krajin a nabídnout tak další zajímavosti jak pro místní, tak pro návšt vníky. Kamenická stezka je provede od Muka ova p es Lou ovice, Struha ov a Svojetice, na zastaveních je pak informuje o historii kamenictví a dalších emesel daných míst. D tem se jist zalíbí díky d ev ným herním prvk m, kde si mohou za ádit, až my dosp lí budeme o emeslech zaujat íst. Projekt, na který podávalo žádost o dotaci do MAS í ansko sdružení Muka ovsko, usp l, a tak se bude rovn ž v letošním roce realizovat. Struha ovem stezka prob hne kolem fotbalového h išt, k rybníku a dále k Penzionu - Restauraci U Me ouna, kde na kraji lesa bude i zastavení s infotabuli a d tskou vahadlovou houpa kou. Svazek Obcí Lad v kraj projekt podpo í pot ebnou spoluú astí, dot ené obce na jeho p edfinancování p j í ástky ,- K, které se po realizaci vrátí z dotace. Kamenická stezka je tak dalším projektem pro podporu cestovního ruchu, který se Struha ova dotkne. Ze života ímskokatolické mnichovicko-hrusické farnosti Struha ov pat í do mnichovicko-hrusické farnosti, která má celkem 31 obcí. Každou ned li je sloužena mše svatá za celou farnost v n kterém ze ty kostel nebo i tvrtou ned li v m síci v 15 hod. ve Struha ov v zasedací místnosti Obecního ú adu. Mše svaté jsou ve Struha ov už od roku 1996, kdy byly sloužené ve staré škole. Dík pat í starost m, kte í zde p sobili, nyní i paní starostce Mgr. Dagmar Zají kové, za jejich vst ícnost. Mše svatá je k prosp chu nejen t ch, kdo jsou na ní p ítomni, ale i všem, kdo žijí na území farnosti. Prožíváme první rok t íleté p ípravy na jubileum p íchodu sv. Cyrila a Metod je do naší vlasti. Jsou i patrony Evropy spole n se svatým Benediktem a t emi sv ticemi: sv. Kate inou Sienskou, pannou a u itelkou církve, sv. Brigitou, eholnicí a sv. Terezií Benediktou od K íže, pannou a mu ednicí. Evropa by se op t m la stát k es anskou, tedy vrátit se ke ko en m, z nichž vyrostla. Kéž nám není lhostejný osud Struha ova, mnichovicko-hrusické farnosti, našeho státu, celé Evropy. Obnovme své k es anství. Pokud n kdo není pok t ný, m že se zajímat o víru v Boha, o církev, o svatý k est. P íprava dosp lého trvá 1-2 roky, svatý k est probíhá v tšinou na Bílou sobotu. K est malých d tí je po krátké p íprav rodi podle dohody kdykoliv b hem roku. DÁ-LI PÁN B H V E L I K O N O N Í P O A D 2011 ve farnostech Mnichovice a Hrusice ZELENÝ TVRTEK VELKÝ PÁTEK BÍLÁ SOBOTA NED LE VELIKONO NÍ POND LÍ VELIKONO NÍ Mnichovice 17,30 17,30 20,00 8,30 8,30 Hrusice , Chocerady , Ond ejov , Ve Struha ov mše svatá vyjíme n nebude. Radost z Kristova vzk íšení p eje P. Ivan Kudlá ek, fará mnichovicko-hrusické farnosti

13 Program pro p edškolní d ti v Mnichovicích Ob anské sdružení PARES (PArtnerství a RESpekt) v mnichovickém RC Palou ek p ipravuje pond lní dopoledne bez rodi s prvky Montessori pedagogiky. Dopoledne je p ipraveno pro d ti od 3 do 6 let, bez rodi. Hlavním kritériem není v k pokud je Vaše dít trochu mladší a myslíte si, že by mu jedno dopoledne v týdnu v kolektivu prosp lo, m žete se za námi p ijít podívat. P íchod d tí je mezi 8:30 a 8:45, cena je od 200,- K za dopoledne. Ob anské sdružení PARES vzniklo, aby podporovalo partnerský p ístup k d tem a pedagogiku respektující p irozený vývoj d tí. Po 9 m sících spolupráce v rámci Montessori dopoledne jsme p esv d ené, že má smysl program rozší it. Na d tech je vid t veliká prom na, vznikla spolupracující skupinka, d ti se nau ily vybrat si, co je zajímá, soust ed n se innosti v novat, uklidit po sob. V íme, že um t radovat se z innosti je jednou ze základních v cí d ležitých pro spokojený život, a proto doufáme, že jim to nadšení vydrží. P ipravujeme Montessori centrum Mozaika - od podzimu se budeme o d ti starat celodenn, 5 dní v týdnu. V rámci projektu Mozaika vzniknou pracovní místa pokud chcete po rodi ovské dovolené nastoupit do práce, nejlépe na podzim 2011, jako lektor(ka) d tského klubu, administrativní pracovník, recep ní nebo provozní zam stnanec, napište na V sou asné dob hledáme vhodné prostory pronájem domu se zahradou nebo jeho ásti. Více informací na Co to znamená Montessori? Asi nejznám jší motto italské léka ky Marie Montessori je Pomoz mi, abych to dokázal sám. Montessori metodu využívají již více než 100 let p edškolní i školní za ízení na celém sv t, stále je obohacována o nové zkušenosti a nové v decké poznatky. Snažíme se vytvo it klidné a podn tné prost edí, ve kterém se d ti i dosp lí vzájemn respektují. V rámci programu je prostor pro p irozený vývoj každého dít te. Sou ástí dopoledne je práce s Montessori pom ckami, zklidn ní d tí p i spole ném setkání na elipse, výtvarné, pohybové a hudební aktivity, hry podporující spolupráci ad. Montessori pom cky jsou zam ené na rozvoj smysl, nácvik inností b žného života, rozvíjení jazykového citu, vnímání ísel a rozm r a zkoumání okolního sv ta. V rámci jasných pravidel mohou d ti volit tu innost, která je zajímá. ím více zodpov dnosti jsou schopné p ijmout, tím více získávají svobody. V p ístupu lektorek je nejd ležit jší p ijetí dít te. Každému dít ti se m žeme individuáln v novat, zajímat se o n a provázet ho nejv tším úkolem v tomto v ku za le ováním do kolektivu. D ti se podílejí na p íprav sva iny a i v jiných oblastech jim pomáháme, aby zažívaly radost z toho, že se o sebe um jí postarat. Za PARES o.s. Tá a Kadlecová a B la Mrkosová

14 Šachy A koli to v Krajské sout ži družstev m lo podle papírových p edpoklad vypadat minimáln na klidný st ed tabulky, vinou n kolika nepovedených i smoln ztracených zápas se z klidného st edu stal rázem tvrdý boj o holou záchranu v sout ži. Smolná remíza v 8. kole s Kolínem nás do sestupových vod namo ila ješt více a po odehrání tohoto kola pat ila Struha ovu p edposlední 11., a tedy již sestupová p í ka. Našt stí výhrou nad dalším kandidátem na sestup eským Brodem v zatím posledním odehraném kole jsme se odrazili zp t do nesestupového pásma a nyní je již v našich rukách, i spíše hlavách, abychom se tam dokázali udržet. Ve zbývajících dvou kolech ( Kostelec nad.l. B doma a Sokol Nymburk A venku) pot ebujeme ješt alespo jednou vyhrát, a to by k záchran m lo sta it. Tak si spole n p ejme, a se to poda í! Výsledky sout že družstev, Krajské sout že, skup. B: 5. kolo Sokol Struha ov - JAWA Brodce B 3,0-5,0 6. kolo Sokol Struha ov - SK Pyrit P íbram B 3,5-4,5 7. kolo KŠ í any 1925 C - Sokol Struha ov 7,0-1,0 8. kolo Sokol Struha ov - Sokol Kolín C 4,0-4,0 9. kolo Sokol eský Brod A - Sokol Struha ov 3,0-5,0 Pr b žná tabulka Krajské sout že skup. B po 9. kole: Po. Družstvo Partie + = - Body Skóre 1. Sokol Kolín C ,5 2. Klub šachist í any 1925 C ,0 3. Sokol Nymburk A ,5 4. SK Pyrit P íbram B ,0 5. Sokol Pe ky A ,5 6. JAWA Brodce B ,0 7. Kostelec nad.l. B ,0 8. JOLY Lysá n.labem D ,5 9. Sokol Struha ov A ,0 10. Klub šachist í any 1925 D ,0 11. Sokol eský Brod A ,5 12. Stadion Kutná Hora B ,5 Hledají se nové šachové nad je pro p íští sezónu (podzim jaro 2012). Kdo má zájem o šachovou hru, chu a trochu asu o ned lích, a se ozve na kontaktní nebo U nás si zahraje každý. Výsledky hrá Sokol Struha ov: P íjmení a jméno ELO partie body %úsp. Srba Milan ,5 41,67 Nosek Filip ,5 43,75 Evan Jan ,5 90,00 Gernert Otakar ,5 64,29 Vozábal Petr ,5 75,00 Gre ný Karol ,0 37,50 Tomíšek Petr ,0 37,50 Berg Antonín ,0 66,67 Vozábal David ,5 50,00 Bor vka Radim ,0 28,57 Vávra Miloš ,0 0,00 Berchtold Petr ,5 16,67 Jordán Petr ,0 33,33 Skála Radim ,5 50,00 Ježdík Karel ,0 0,00 Kurel Miroslav ,0 0,00 Za šachový oddíl Sokol Struha ov Radim Skála,

15 Možnost výte ných ob d za velmi mírné ceny!! Nabízí zejména pro d chodce každodenní výb r za dvou až t í jídel v cen 60, K (polévka + hlavní jídlo). Po dohod možný rozvoz do domu. Možnost va ení pro firmy s dovážkou jídla v blízkém okolí. Pro se zdržovat va ením doma? Ob d se dá spojit s p íjemnou polední procházkou po Struha ov! Chutná krm, ceny mírné, obsluha vlídná, co víc si m žete p át, než si dobrý ob d dát? Zárove Vás srde n zveme na hudební ve er s kapelou Dubáci V sobotu 9. dubna od 19,

16 Tane ní škola Blanky Vášové po ádá TANE NÍ PRO DOSP LÉ PODZIM 2011 (8.sezóna) Tane ní škola je akreditovaná Svazem u itel tance SOKOLOVNA STRAN ICE Kurz S1: Za áte níci 15:00 16:45 ned le, od Kurz S2: Mírn pokro ilí 17:00 18:35 ned le, od Kurz S3: St edn pokro ilí 18:45 20:25 ned le, od Kurz S5: Speciál 20:35 22:15 ned le, od SÁL OÚ TEHOV Kurz T3: St edn pokro ilí 18:45 20:25 pond lky, od Kurz T4: Více pokro ilí 20:35 22:15 pond lky, od Kurz zahrnuje 13 ve er (11 lekcí, 1 prodloužená a 1 ples). Cena: 1750,-K /osoba, 3400,-K /pár. Zápis a informace: tel.: nebo MASÁŽNÍ SALON POHODA NOVÉ RELAXA NÍ A ODPO INKOVÉ MÍSTO V BLÍZKOSTI VAŠEHO DOMOVA Pavlína Bauerová Struha ov, K Machlovu 51 tel sportovní, relaxa ní a rekondi ní masáže masáže lávovými kameny chiromasáž a manipulace DÁRKOVÉ POUKAZY PRO VAŠE BLÍZKÉ ODBORNÉ STAVEBNÍ PRÁCE PRO VÁŠ BYT, D M I ZAHRADU stavby a rekonstrukce budov koupelny na klí zámkové dlažby na klí zemní a zahradní práce, ploty,výkopy... obklady, dlažby, bazény, krby, podlahy, omítky, fasády, nát ry... Kompletní finan ní poradenství nabídka zdarma Tomáš INDRA tel Kloko ná p.mnichovice pojišt ní ob an úrazové pojišt ní pojišt ní odpov dnosti penzijní spo ení se státní podporou stavební spo ení se státní podporou pojišt ní staveb, domácností úv ry povinné a havarijní pojišt ní pro vzorné idi e sleva až 75% p. osobní automobil 1350cm 3, r.v.2005 cena 1740,-K ro n kontakt: Hana Veselá , Struhařovské informace, občasník vydávaný Obecním úřadem Struhařov, Obecní úřad Struhařov, Mnichovická 179, Mnichovice, IČO: Evidenční číslo MK ČR E Grafická úprava Daniel Bulawa

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 12.12.2012 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Martina Volfová,

Více

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana z 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

POLNÁ místo pro všechny generace

POLNÁ místo pro všechny generace 32 33 POLNÁ místo pro všechny generace S tímto heslem jde KDU- SL Polná do komunálních voleb, které se uskute ní 10. a 11. íjna. Sv j volební program strana oficiáln p edstaví v rámci akce Odpoledne s

Více

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 3-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: 6 Omluveni: 3 Neomluveni: 0 Dubská Ivana Mádlíková Helena,

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 17. 12. 2015 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 21, prosinec 2015 Z usnesení zastupitelstva obce ze

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Simona

Více

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Petr Bolina, Jan Franc,

Více

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku:

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku: bezpe nosti státu civilní ochrany požární ochrany další, není-li uvedeno výše....... 11. Stanoviska vlastník ve ejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a zp sobu napojení, vyzna ená na situa

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy I. Provozní doba MŠ: Provozní řád mateřské školy 6.30 17.00 Režimové požadavky: I. Orientační režim dne Orientační režim dne dětí vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, charakteristiky

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Shrnutí činnosti za rok 2013 V roce 2013 občanské sdružení Montessori Opava pokračuje v naplňování základního účelu, pro který bylo založeno, a to vytvoření platformy pro činnost

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O:

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Zastupitelstvo obce

Více

Obec Rohatsko. č. 2/2014. Václav Král, Radek Štros, František Šourek ml., Josef Horák, Jiří Štros, Petr Juršťák, David Matějka

Obec Rohatsko. č. 2/2014. Václav Král, Radek Štros, František Šourek ml., Josef Horák, Jiří Štros, Petr Juršťák, David Matějka Obec Rohatsko Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatsko konaného dne 28. 12. 2014 od 17-ti hodin v klubovně sportovního areálu Rohatsko. č. 2/2014 Přítomní zastupitelé: Přítomní občané:

Více

ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R

ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R pod.mk R E 18579 Nahlédnutí do matriky K 31.12.2014 bylo v obci p ihlášeno k trvalému pobytu 1113 obyvatel. Muž bylo 548 a žen 565. Z obce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798. Chlupova /1798 155 00 Praha 5 - Stodůlky. Identifikátor: 600 038 076

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798. Chlupova /1798 155 00 Praha 5 - Stodůlky. Identifikátor: 600 038 076 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798 Chlupova /1798 155 00 Praha 5 - Stodůlky Identifikátor: 600 038 076 Termín konání inspekce: 25.

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

USNESENÍ 1/2006 ZE SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 20.3.2006

USNESENÍ 1/2006 ZE SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 20.3.2006 USNESENÍ 1/2006 ZE SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 20.3.2006 Přítomni:,, David Marvan, Pavel Konečný, Petr Dostál rozpočet obce na rok 2006 v celkové částce 3.762.000,- Kč jako vyrovnaný s tím, že

Více

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi duben 2015 MK ČR E 20557

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi duben 2015 MK ČR E 20557 S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi duben 2015 MK ČR E 20557 Vážení a milí spoluobčané, rok 2015 je v plném proudu a nás všechny čeká spousta společné práce, ale i zábavy. Ani v letošním roce nebudou

Více

íd l palivového d eva íd l palivového d eva prob hne v pátek od na obecním ú ad za p ítomnosti lesního hospodá e.

íd l palivového d eva íd l palivového d eva prob hne v pátek od na obecním ú ad za p ítomnosti lesního hospodá e. Krtský zpravodaj ední hodiny OÚ Krty pond lí 8.30-9.30 /starosta, místostarostka/ tvrtek 18.30 20.00 / starosta, místostarostka,ú etní / Brigáda V sobotu 11.4.2015 se uskute nila brigáda SDH Krty. Prob

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 2 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZM N VYUŽITÍ ÚZEMÍ v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

Shrnutí investic a oprav v roce 2015

Shrnutí investic a oprav v roce 2015 Shrnutí investic a oprav v roce 2015 1) Ve druhé polovině roku 2015 byla zahájena výstavba základní technické vybavenosti pro 7 rodinných domů v lokalitě u hřbitova Na Čechách. Stavbu provádí firma Jaroš

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

Opera ní program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Opera ní program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod Opera ní program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod íslo monitorovací zprávy/hlášení: Marketingové a koordina ní aktivity v oblasti cestovního ruchu íjemce: Registra ní íslo projektu: Po adí: edpokládané

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 ZO Tvrdonice schvaluje: Program: Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 Usnesení č. 83 Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 1. Zahájení 2.

Více

Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007

Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007 Přítomni: dle prezenční listiny : 4 Omluveni : PhDr. Doušová Neomluveni : 0 Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007 Ověřovatelé zápisu: MUDr.Dvořák,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-731/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70284083 Identifikátor 600126111 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Dům

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne 6. 5. 2010

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne 6. 5. 2010 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne 6. 5. 2010 Přítomni: 12 členů při zahájení Omluveni: Fr. Hrma, J. Mára Připomínky k zápisu ze dne 18. 3. 2010: bez připomínek

Více

Slovo starosty. Váţení spoluobčané,

Slovo starosty. Váţení spoluobčané, Slovo starosty Váţení spoluobčané, Krakovanské svatováclavské posvícení se nezadrţitelně blíţí a s ním i vydání Novin Krakovan a Boţce. Posvícení přichází po prázdninách, které byly pro obec na rozdíl

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Zápis č. 1/2007. Program: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu.

Zápis č. 1/2007. Program: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu. Zápis č. 1/2007 Zahájení 17:00 hod. Přítomni: Hrabec, Nožička P., Nožička M., Pršala, Čmelík, Šimek (do 19:00hod)

Více

Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016

Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016 Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016 - zpracováno na základě veřejné diskuse Zpracoval: Miroslav Pokorný Strategie rozvoje obce Nová Ves pro období 2011-2016 Tento materiál je výchozím podkladem pro

Více

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů ZPRÁVY Z OBCE Očkování psů Oznamujeme občanům, že p. Bartoš provede každoroční očkování psů proti vzteklině ve středu 18. května 2016 v tomto pořadí a časovém sledu: na točně v 13:30 hod., horní zastávka

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A P íloha. 1 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Vlasatice, příspěvková organizace. Sestavila: Mgr. Marcela Mikelová

Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Vlasatice, příspěvková organizace. Sestavila: Mgr. Marcela Mikelová Základní škola a Mateřská škola Vlasatice, příspěvková organizace Vlasatice 3, 691 30 Vlasatice Tel:519 42 52 31, e-mail: mikelova@zsvlasatice.cz IČO: 70499969 Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ

Více

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 1 BEC DLNí ZÁLEZLY ZÁPIS ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti becního úřadu Dolní Zálezly od

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

DUBEN 2010 (PO) VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY

DUBEN 2010 (PO) VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY TATOBITSKÝ INFORMÁČEK DUBEN 2010 Ze stoletého kalendáře: Co do svatého Jiří vyroste, to po něm pomrzne. Jak dlouho žába před svatým Jiří křičí, tak dlouho po něm mlčí. Škaredí-li se sluníčko na škaredou

Více

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, Vimperk

M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, Vimperk M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, 385 17 Vimperk íslo jednací: MUVPK-OD 34166/17-KAV Spisová zna ka: 6204/2017

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

ZÁPIS A P IJATÁ USNESENÍ Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLEZSKÉ RUDOLTICE DNE V KANCELÁ I OBECNÍHO Ú ADU

ZÁPIS A P IJATÁ USNESENÍ Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLEZSKÉ RUDOLTICE DNE V KANCELÁ I OBECNÍHO Ú ADU ZÁPIS A P IJATÁ USNESENÍ Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLEZSKÉ RUDOLTICE DNE 24.8. 2005 V KANCELÁ I OBECNÍHO Ú ADU ítomni : R. Rajnochová, B. Kostiha, M. Glejtek, A. Jalamas, S. Zemba, D. Moravcová,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí výše uvedeného domu (dále jen dům ) včetně organizačních pravidel. Domovní

Více

a) Vyvěšený závěrečný účet za rok 2008 dodaly obce: Holenice, Kyje, Rovensko pod Troskami, Ţeleznice, Bradlecká Lhota.

a) Vyvěšený závěrečný účet za rok 2008 dodaly obce: Holenice, Kyje, Rovensko pod Troskami, Ţeleznice, Bradlecká Lhota. ZÁPIS z veřejného zasedání DSO 4/2010 Mikroregion Tábor konaného dne 15.7.2010 od 15,00 hod. v Mikulovské vinárně v Železnici Přítomni: viz presenční listina Jednání zahájil předseda svazku pan Mastník.

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva obce Bedihoš, které se konalo ve tvrtek 28.ledna 2010 v 18,00 hodin v budov OÚ Prost jovská 3

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva obce Bedihoš, které se konalo ve tvrtek 28.ledna 2010 v 18,00 hodin v budov OÚ Prost jovská 3 Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva obce Bedihoš, které se konalo ve tvrtek 28.ledna 2010 v 18,00 hodin v budov OÚ Prost jovská 3 P ítomni: Ing. Kon valík R., Holík T., Mgr. Vlá il V., Hanzelová J., Kadlec

Více

M stská ást Praha-Dolní Chabry Rada m stské ásti. Zápis. 029/11/RM ze dne 4.6. 2012

M stská ást Praha-Dolní Chabry Rada m stské ásti. Zápis. 029/11/RM ze dne 4.6. 2012 M stská ást Praha-Dolní Chabry Rada m stské ásti Zápis. 029/11/RM ze dne 4.6. 2012 P ítomni: 5 Omluveni: 0 Hosté: - Ov ovatelé zápisu: Ing. Nigrinová, p. Malý Navržený program 29. zasedání Rady M : 1)

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 2

STANDARD KVALITY SPOD č. 2 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č. 2 2. Prostředí a podmínky 2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: od 1. 1. 2012 do 30. 4. 2012 Název MAS: Zpracovatel zprávy: (jméno, příjmení, funkce) Havlíčkův kraj o.p.s. Jaroslava Hájková, ředitelka MAS Kontakt:

Více

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 P IPOJTE vybranou P ÍLOHU. 1 k p iznání k dani z p evodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POT EBNÉM PO TU Samostatné p iznání podá KAŽDÝ Z MANŽEL - p i p evodu

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

V Y H L Á Š K A E 27/96 města Čelákovic. Čl. I

V Y H L Á Š K A E 27/96 města Čelákovic. Čl. I V Y H L Á Š K A E 27/96 města Čelákovic o čistotě ve městě a ochraně životního prostředí Městské zastupitelstvo v Čelákovicích na svém zasedání dne 7. 12. 1995 schválilo v souladu se zákonem ČNR 410 /

Více

Změny ve sběru tříděného odpadu. v obci Konojedy od 1.1.2016

Změny ve sběru tříděného odpadu. v obci Konojedy od 1.1.2016 Změny ve sběru tříděného odpadu v obci Konojedy od 1.1.2016 1 Změny ve sběru tříděného odpadu v obci Konojedy Vážení spoluobčané, v letošním roce se uskutečnilo několik změn v oblasti nakládání s odpady

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2015 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2015 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Schválený rozpočet obce na rok 2015 1.2. Kontejnéry na biologický odpad 1.3.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

Měchenice. Hlavní 4 25206 Měchenice

Měchenice. Hlavní 4 25206 Měchenice 25206 V Měchenicích dne 18.6.2014 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 5/2014, které se konalo dne 26.6.2014 od 19.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu obce. Navržený program jednání:

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB č. 324/03/09 uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB č. 324/03/09 uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB č. 324/03/09 uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu Bechlínská

Více

Uhřický zpravodaj. 3. vydání rok 2013. Strana 1 ze 12. Vydavatel: OBEC UHŘICE, Uhřice č. 84, 768 33 Morkovice-Slížany, IČ:00287857

Uhřický zpravodaj. 3. vydání rok 2013. Strana 1 ze 12. Vydavatel: OBEC UHŘICE, Uhřice č. 84, 768 33 Morkovice-Slížany, IČ:00287857 Uhřický zpravodaj 3. vydání rok 2013 Vydavatel: OBEC UHŘICE, Uhřice č. 84, 768 33 Morkovice-Slížany, IČ:00287857 Datum vydání: 15. 11. 2013 MK ČR E 20615 Strana 12 ze 12 Strana 1 ze 12 Z obecní matriky:

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2015

V Ř E S K O V Á K duben 2015 V Ř E S K O V Á K duben 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám oznámil, že na základě vyhodnocení ročního zkušebního provozu byl 25.3. vydán kolaudační souhlas na stavbu Vřeskovice

Více

Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek

Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek A) Rozsah 1. edm tem pln ní je zabezpe ení strážní služby a recep ní služby, tzn., obsluha vrátnice, fyzická ostraha

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16.11.2010

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16.11.2010 1 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16.11.2010 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni všichni členové ZO. Zasedání je usnášeníschopné,

Více

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l stys erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l se usneslo vydat v souladu se zákonem. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení),

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Článek 1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY

Článek 1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

1. Kontrola usnesení. V usnesení ze zasedání OZ dne 18.6.2003 nebyly uloženy žádné konkrétní úkoly.

1. Kontrola usnesení. V usnesení ze zasedání OZ dne 18.6.2003 nebyly uloženy žádné konkrétní úkoly. Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16.7.2003 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p. R.Sýkora, p.f.farář, p.v.farář, p.l.dyková, p.b.wolf, p. H.Kovářová, p.k.schwarz,

Více

Zápis. 14 Z ve ejného zasedání zastupitelstva obce konané dne

Zápis. 14 Z ve ejného zasedání zastupitelstva obce konané dne Zápis. 14 Z ve ejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 07.08.2008 P ítomní lenové ZO: viz. prezen ní listina Omluveni: Svobodová Monika Hosté: viz. prezen ní listina Zasedání zastupitelstva obce

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.19/2016 Začal nový školní rok 2015/2016 Letní prázdniny uběhly jako voda a začal další školní rok. Tentokrát ve znamení

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

Z Á P I S č. 19/2015

Z Á P I S č. 19/2015 Z Á P I S č. 19/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 1. 7. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Zpravodaj Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím KVĚTEN 2012

Zpravodaj Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím KVĚTEN 2012 Zpravodaj Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím Co se u nás zajímavého stalo KVĚTEN 2012 31. března - Výlet do ZOO a promítání fotek z lyžařského kurzu Poslední březnový den jsme uspořádali sraz

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obsah: B1 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Úvod II. Provoz a vnitřní režim školy III. Prevence sociálně patologických

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 *UOHSX007XXVS* UOHSX007XXVS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014

Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU V OBCI Zastupitelstvo obce Kačice se na svém zasedání dne 20. 08. 2014 usnesením č. 43/2014 usneslo vydat na základě ustanovení 10, 35,

Více

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. Vnitřní směrnice. Provozní řád

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. Vnitřní směrnice. Provozní řád Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace Vnitřní směrnice Provozní řád platnost od 1. 1. 2007, aktualizace od 1. 9. 2009 Datum vyhotovení: 28. 12. 2006 Účinnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace II. Provoz a vnitřní režim školy 1. Provoz školy a) Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7:00 do 15:30 hodin. b) Školní budova se otevírá v 7:00 hodin. c) Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu

Více

NOVÉ KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY

NOVÉ KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY www.ceradice.cz Vydání 2/2014 VESNICE ROKU 2014 Letošní rok se starostka obce Čeradice rozhodla přihlásit naší vesničku do soutěže Vesnice roku, kterou vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo

Více

Zpravodaj. obce Lhota Rapotina. Mimořádné číslo věnované kanalizaci

Zpravodaj. obce Lhota Rapotina. Mimořádné číslo věnované kanalizaci Zpravodaj obce Lhota Rapotina Mimořádné číslo věnované kanalizaci Vážený spoluobčane, dostává se Vám do rukou speciální číslo obecního zpravodaje. Je věnováno výstavbě Čistírny Odpadních Vod, kanalizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 1. Základní údaje o sdružení Název: Děti patří domů, o.s. Sídlo: Višňovka 185, 252 03 Řitka Identifikační číslo: 22682660 Zapsáno u MV ČR pod

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo: 8 Datum: 1.10.2008 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 1.10.2008 Program: 1. Rozpočtová opatření 2. Příprava výběrového řízení na zhotovitele Zahradní II

Více

U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010

U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010 U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010 íslo usnesení vy izuje termín 342/10 Rada m sta bere na v domí provedenou p. B lonožník ihned kontrolu usnesení. 343/10

Více

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Od 30.1.2012 je možno se napojovat na kanalizaci a vodovod v rámci investice Obce Bořislav. Pro napojení je nutné navštívit OÚ Bořislav, kde Vám budou předány veškeré potřebné dokumenty pro uzavření smlouvy

Více

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v v Skolní družina při ZS Spálené Poříčí Obsah: 1) Identifikační

Více

Kanalizace a ČOV obce Paršovice Informace pro majitele nemovitostí a pokyny k vyplnění protokolu. 2. Veřejná část kanalizační přípojky

Kanalizace a ČOV obce Paršovice Informace pro majitele nemovitostí a pokyny k vyplnění protokolu. 2. Veřejná část kanalizační přípojky Kanalizace a ČOV obce Paršovice Informace pro majitele nemovitostí a pokyny k vyplnění protokolu Vážení občané, v současné době probíhá příprava realizace výstavby nové splaškové kanalizace, která bude

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3870-5/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 47 na pozemku p.č. 335 s pozemkem p.č. 335 a pozemky p.č. 336/1, 336/2 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ II / 2015

OBECNÍ ZPRAVODAJ II / 2015 OBECNÍ ZPRAVODAJ II / 2015 Pro Květinov, Radňov, Kvasetice Vážení spoluobčané, rok se pomalu přehoupl do své druhé poloviny a rád bych Vám nastínil to, co je již za námi, i to, co se chystá. Během jara

Více