Redakce: NOS PČR, Bartolomějská 7, Praha 1 ZDARMA. Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Redakce: NOS PČR, Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1 ZDARMA. Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky"

Transkript

1 ČÍSLO1/2009 Ročník 16 Redakce: NOS PČR, Bartolomějská 7, Praha 1 ZDARMA Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky OBSAH ČÍSLA: Aktuálně ilustrační foto: Vít Drbal, mediafaxfoto.cz Nový zákon o Policii České republiky František Vavera...1 Naše policie v novém Milan Štěpánek...2 Zákaz výdělečné činnosti další problematická úprava Petr Tomek...2 Poslanecký návrh novely zákona o služebním poměru Petr Tomek...4 Návrh podporovaný odbory byl přijat Milan Štěpánek...5 Představujeme Koordinátor NOS PČR pro Střední Čechy, Bc. Jan Krátký Red....6 NOVÝ ZÁKON O POLICII ČESKÉ REPUBLIKY Ostatní Odboráři ve Svitavách podporují mladé sportovce Martin Konečný...6 PRVNÍ LEDEN ROKU 2009 JE PRO POLICII ČESKÉ REPUBLIKY ZLOMOVÝM OKAMŽIKEM. Vminulém roce byl schválen a následně publikován nový zákon o Policii České republiky (zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky). Tento nový právní předpis nahradí předešlou právní úpravu, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o legislativní změnu v rámci Reformy Policie České republiky, která byla nastolena resortem vnitra a vedením Policie České republiky. Záměrně se dále nerozepisuji o samotné reformě, jen se zaměřuji na novou právní úpravu a na stěžejní změny související s tímto novým právním předpisem. Návrh předpisu a s tím související změnový zákon (zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky) byly připraveny v rekordním čase několika měsíců s tím, že samotný legislativní proces, započatý v listopadu 2007 rozesláním návrhů zákonů do připomínkového řízení, až do konce, schválení finálního legislativního textu (podpis prezidenta republiky dne 29. července 2008), trval devět měsíců. Ať si o novém zákonu o Policii České republiky můžeme myslet cokoliv, je nutné podotknout, že tento nový právní předpis nemá novelizace, je systémovější, reaguje na aplikační problémy a aktuální stav a vytváří optimálnější, právně závazné instituty. Jedná se tedy o nový právní předpis, který bezesporu je pozitivním krokem. Jistě nastanou, jako u každé nové právní úpravy, aplikační svízele, bude potřeba nastolit nové výklady, soudy budou vytvářet novou judikaturu a všichni policisté, zaměstnanci policie, úředníci, orgány a všichni občané České republiky se budou muset s textem seznámit, strpět povinnosti i naučit se svá práva, zejména ve vztahu k zásadě neznalost zákona neomlouvá. Zákon o Policii České republiky vytváří odpovídající právní rámec pro: debyrokratizaci policejní činnosti, modernizaci organizační struktury policie, využívání moderních nebo modernizovaných právních instrumentů při plnění policejních úkolů, větší otevřenost policie k veřejnosti a ke svým partnerům, zejm. obcím a krajům, >> pokračování na str. 2 našepolicie Vydavatel: Nezávislý odborový svaz Policie České republiky, Bartolomějská 7, Praha 1, telefon: , , registrace: MK ČR E 18672, vychází 12 čísel ročně Grafický design a zpracování: Oxport, s. r. o., Tisk: Grafotechna Print, s. r. o. 1

2 ČÍSLO 1/2009 Ročník 16 Naše policie v novém Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, dostává se vám do rukou nejen první letošní číslo odborového měsíčníku, ale také úplně první v nové podobě. S trochou nadsázky můžeme říci: NAŠE POLICIE je v novém! Po mnoha letech jsme opustili dosavadní novinovou podobu, která pokulhávala za grafickými nároky současnosti a díky vstřícnému jednání jsme využili kvalitní nabídky společnosti Oxport s. r. o. Naším cílem je zvýšit grafickou úroveň a díky nově utvořené redakční radě předávat důležité informace, odborné názory i pohledy do života v odborových organizacích nebo policejních útvarech. Chceme představit jednotlivé funkcionáře NOS PČR na krajích, aby se na ně mohli policisté obracet se svými požadavky. V neposlední řadě uvítáme příspěvky od vás, čtenářů, které můžete zasílat na Měsíčník budeme nadále distribuovat kurýrní poštou na základní organizace NOS PČR a na útvary policie. Pokud budete mít jakékoliv požadavky ohledně dodávek, pište na adresu redakční rady nebo kontaktujte sekretariát NOS PČR. Přeji Vám za sebe i své spolupracovníky hodně úspěchů v novém roce. Milan Štěpánek Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR >> pokračování ze str. 1 sdílení odpovědnosti za veřejný pořádek a bezpečnost s jinými veřejnými i soukromými subjekty. Zákon o Policii ČR zohledňuje nejen základní principy policejní činnosti, ale též poukazuje na princip zákonnosti a proporcionality. Oba demonstrativně zmíněné principy zajišťují, že zákon o policii představuje optimální kompromis mezi zájmem na ochranu práv a svobod s nezbytnými zásahy do těchto chráněných zájmů. Zákon o policii vytváří předpoklady pro pružnou realizaci zásadních změn v organizační struktuře policie. Principem je nestanovit organizační strukturu policie podrobně, ale toliko vymezit její základní skladební prvky. Tím se vytvoří předpoklad pro budoucí realizaci organizačních změn ad hoc v závislosti na vývoji bezpečnostní situace. Jako zásadní změny v rámci nového zákona o Policii České republiky lze shledávat: postupné zvyšování počtu krajských správ z dnešních 8 až na celkový počet 14 odpovídající počtu a hranicím vyšších územních samosprávných celků, zachování jednotnosti a hierarchického řízení bezpečnostního sboru, plnění úkolů policie celou policií, tedy i zaměstnanci policie v pracovním poměru podle zákoníku práce, podrobně upravené nakládání s informacemi a osobními údaji a jeho efektivní kontrola, nově nastavenou kontrolu policie Inspekcí policie. Nový zákon vždy přináší určitou obavu či možná až strach a problémy, ovšem na druhou stranu je nutné si uvědomit, že předešlá právní úprava již byla poplatná době svého vzniku, s řadou novelizací a aplikačních problémů. Jistě není zákon o Policii ČR všemohoucí a všepojímající, což není žádný právní předpis. Samotný text zákona má svá úskalí, zejména nedořešený a někdy neúplný text, neurčitost, nedořešení některých souvisejících ustanovení či proklamativnost. I přes tyto provozní nedostatky je možné vyslovit závěr, že nový zákon o Policii ČR je kladným přínosem pro bezpečnostní právo a pro policii. Celá veřejnost v České republice dostává do rukou nástroje pro kontrolu policie, pro osvojení, vymožení si svých práv a též pro strpění povinností z důvodu ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti, plnění úkolů podle trestního řádu a plnění dalších úkolů na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti, jako jedněch ze základních úkolů policie. Můžeme jen doufat, že při správném uchopení všech institutů daných Policii ČR tímto novým zákonem, bude kladným krokem pro celou policii, potažmo celou společnost. František Vavera, Praha, leden 2009 ZÁKAZ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI DALŠÍ PROBLEMATICKÁ ÚPRAVA DNEM 1. LEDNA 2009 NABYL ÚČINNOSTI ZÁVAZNÝ POKYN POLICEJNÍHO PREZIDENTA Č. 188/2008, KTERÝM SE PROVÁDÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 361/2003 SB., O SLUŽEBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. T ímto závazným pokynem došlo k soustředění většiny podrobností k zákonu o služebním poměru, dosud upravených samostatnými závaznými pokyny policejního prezidenta, do jednoho služebního předpisu. V této souvislosti byl, kromě dalších, zrušen závazný pokyn policejního prezidenta č. 165/2006, kterým se stanoví další činnosti, na něž se nevztahuje zákaz výdělečné čin- 2 nosti, a jeho obsah byl transformován do části čtvrté nového závazného pokynu. Připomeňme si, že ustanovením 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, je příslušníkům vysloven zákaz jakékoliv výdělečné činnosti kromě služby v bezpečnostním sboru. Citované ustanovení zákona o služebním poměru stanoví ze zákazu jiné výdělečné činnosti některé výjimky. Zákaz neplatí v případech, kdy je příslušník zařazen v záloze činné nebo záloze zvláštní a vykonává činnost pro jinou organizační složku státu, právnickou nebo fyzickou osobu, nebo kdy je příslušník zařazen v neplacené záloze z důvodu čerpání rodičovské dovolené. Z hlediska ústavnosti poněkud pokulhává zmocnění pro ředitele bezpečnostního sboru stanovit služebním předpisem další činnosti, na které se předmětné omezení nevztahuje. Již v předcházející verzi závazného pokynu, kterým se stanoví další činnosti, na něž se nevztahuje zákaz výdělečné činnosti, účinné od 1. ledna 2007, byl zakotven rozpor se zákonem o služebním poměru. Ustanovení 68 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, upravuje poskytování služebního volna příslušníkovi při překážkách ve službě z důvodu obecného zájmu. Obecným zájmem je zájem nadřazený zájmům jednotlivce, ale i zájmům služby. Proto musí být příslušník v takovém případě služebním funkcionářem povinně uvolněn z plnění služebních povinností. Za plnění občanské povinnosti se považuje mimo jiné též výkon povinnosti znalce předvolaného k jednání soudu nebo správního úřadu. Přes výslovné uvedení znalce v demonstrativním našepolicie č. 1/2009

3 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR ČÍSLO1/2009 Ročník 16 výčtu uvedeném v 68 odst. 4 zákona o služebním poměru není činnost znalce vyloučena ze zákazu výdělečné činnosti. Podle mého názoru by sice bylo možno dospět k závěru, že činnost příslušníka, jíž zákon výslovně předpokládá, nemusí být interním předpisem výslovně uvedena mezi činnostmi, které jsou ze zákazu výdělečné činnosti vyňaty, ale aplikační praxe vidí věc jinak. Důvodem pro vyloučení možnosti být soudním znalcem byla snaha vedení Kriminalistického ústavu zabránit, aby jeho podřízení nemohli zneužívat svého postavení. Již v době přijímání závazného pokynu argumentoval náš odborový svaz tím, že pokud k takovému zneužívání dochází, má vedení ústavu k dispozici jiné právní nástroje, jak tomu zabránit. Zvítězila však cesta, která je méně odborně a intelektuálně náročná zákaz! Bez ohledu na skutečnost, že byl vysloven zákaz i ve vztahu k celé řadě příslušníků, kteří nejsou zařazeni v Kriminalistickém ústavu, a zneužití z jejich strany tedy nehrozilo. Že někteří příslušníci kvůli tomuto nesystémovému řešení odešli ze služebního poměru, aby neztratili svou odbornost, zjevně nikoho nezajímá. A argument, že Policie České republiky je jediným bezpečnostním sborem, který zakázal to, co zákon předpokládá, nebyl vůbec zohledněn. Jak snadno činíme pochybná opatření, která dopadnou na řadu poctivých a dlouholetých příslušníků! Jako by nám na nich ani zbla nezáleželo. Jsou to jen policisté. Jsme však nepoučitelní. Nejenže je zákaz výkonu činnosti znalce v novém předpisu i nadále zachován, ale podařilo se zpřesnit také další zákaz. Obecně v ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. g) závazného pokynu č. 188/2008 se zákaz výdělečné činnosti nevztahuje na činnost pedagogickou, ale v nově doplněném ustanovení čl. 8 odst. 2 se konstatuje, že za pedagogickou činnost se pro účely tohoto závazného pokynu považuje činnost, jejímž obsahem je výchova, vzdělávání nebo výcvik lidí bez ohledu na tematické zaměření činnosti, vykonávaná v pracovněprávním vztahu na školách a školských zařízeních zřízených na základě právního předpisu. Došlo tudíž ke zcela zásadnímu omezení této výjimky ze zákazu činnosti, a to hned ve dvou směrech. Za prvé musí být pedagogická činnost vykonávána na základě pracovněprávního vztahu, to znamená v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Do budoucna je proto zakázaná tatáž činnost vykonávaná na základě jiného než pracovněprávního vztahu. Za druhé, pracovněprávní vztah musí být navázán pouze se školou nebo školským zařízením zřízeným na základě 2 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a 7 odst. 1 a 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Věděli autoři, že vysoce odborné přednášky v celé řadě vědních oborů jsou dnes pořádány mnoha soukromými subjekty? Lze se ptát po smyslu takové změny. Ať se snažím věc domýšlet jakkoli, nic racionálního Zákaz výdělečné činnosti není samoúčelný, a už vůbec není nástrojem, který má příslušníkovi zabránit mít jiný výdělek než služební příjem. mě nenapadá. Jeden, nikoli však racionální důvod mě napadá. Tak jako byl zákaz činnosti znalce zakotven kvůli jednomu nebo několika případům, je i tento zákaz pedagogické činnosti motivován jednotlivým případem. Celá léta se vedly diskuse o tom, zda činnost instruktora je, nebo není pedagogickou činností. Zdá se, že i uvedený zákaz má postihnout právě těch několik policistů, kteří tuto činnost vykonávají. Právní, ale i služební předpisy však nemohou být tvořeny kvůli jednotlivému případu. Mají totiž obecnou povahu. Nemohu se zbavit dojmu, který je podpořen zkušenostmi z aplikační praxe, že se z úpravy zákazu výdělečné činnosti vytratil základní smysl sledovaný jeho vyslovením. Zákaz výdělečné činnosti není samoúčelný, a už vůbec není nástrojem, který má zabránit příslušníkovi mít jiný výdělek než služební příjem. Zákaz jiné výdělečné činnosti má zabránit střetu mezi zájmy osobními a zájmy služby. Má zajistit nestrannost výkonu služby. Posuďme tedy nové znění závazného pokynu právě z pohledu smyslu zákazu výdělečné činnosti. Přednáška v oboru právo, kterou příslušník provede na základě dohody o provedení práce, nezpůsobuje ohrožení důležitých zájmů služby, ale tatáž přednáška provedená tímtéž příslušníkem na základě jiného právního vztahu může vést ke střetu zájmů. Stejně tak přednáška organizovaná vysokou školou ke střetu zájmů nevede, ale přednáška vykonaná například pro nakladatelství ANAG může ke střetu zájmů vést. Možná by autoři mohli vysvětlit, v čem toto riziko spatřují. Dodejme jen, že okruh posluchačů bývá zpravidla totožný. Měníme pravidla hry uprostřed zápasu. Přitom tato změna může mít dalekosáhlé důsledky. Za porušení zvláštního omezení musí být příslušník obligatorně propuštěn podle 42 odst. 1 písm. f) zákona o služebním poměru. Může mu být také odňata hodnost v kázeňském řízení, což má za následek totéž propuštění podle písm. e) téhož ustanovení zákona. Závazný pokyn byl vydán koncem měsíce prosince 2008 s účinností k Příslušník, který vykonával činnosti dosud povolené, musí tyto činnosti ukončit. Je nám jedno, že nebude moci vykonat činnosti, k nimž se již smluvně zavázal a může mu vzniknout finanční ztráta. Je nám jedno, že do uvedené činnosti investoval již v minulosti, ať už peníze nebo čas. Je nám jedno, že jsme jej ohrozili možností propuštění (o horlivosti některých služebních funkcionářů v této věci není třeba pochybovat). Zdá se, že i když jsou adresáty závazného pokynu právě policisté, o ně jde až v poslední řadě. Neodpustím si ještě jednu poznámku. V návětí závazného pokynu č. 188/2008 je uvedeno, že je vydán po dohodě s předsedou Nezávislého odborového svazu Policie České republiky. Tak to ale není a ani být nemůže. Znamenalo by to totiž, že bez souhlasu odborové organizace by nebylo možno předpis vůbec vydat. Oprávnění zakotvené v 198 odst. 1 písm. e) zákona o služebním poměru spočívá pouze v právu projednat a zaujmout stanovisko k návrhům služebních předpisů, které se týkají podmínek výkonu služby příslušníků. Oprávnění vydávat společné služební předpisy není zákonem garantováno. Přesto došlo nedopatřením k tomu, že odborový svaz nepodal k návrhu předmětného předpisu připomínky. JUDr. Petr Tomek místopředseda NOS PČR našepolicie č. 1/2009 3

4 ČÍSLO1/2009 Ročník 16 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR POSLANECKÝ NÁVRH NOVELY ZÁKONA O SLUŽEBNÍM POMĚRU SKUPINA POSLANCŮ PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY PŘEDLOŽILA V UPLYNULÝCH DNECH NÁVRH NA ZMĚNU ZÁKONA Č. 361/2003 SB., O SLUŽEBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍ- KŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ. NÁ- VRH OBSAHUJE PŘIBLIŽNĚ 30 NO- VELIZAČNÍCH BODŮ, KTERÉ LZE Z VĚCNÉHO HLEDISKA SHRNOUT DO NĚKOLIKA OKRUHŮ. Zrušení služebního poměru na dobu určitou Navrhuje se zrušit institut služebního poměru na dobu určitou. Má podle odůvodnění návrhu přispět ke zvýšení zájmu občanů o přijetí do služebního poměru a je reakcí na sociální dopady u nově nastupujících policistů např. při žádostech o hypotéky, půjčky atd. Kromě zrušení ustanovení 9 až 11 zákona o služebním poměru, které zakotvují dva druhy služebního poměru služební poměr na dobu určitou a služební poměru na dobu neurčitou, se zrušují další ustanovení, které na zmíněná ustanovení navazují. Jedná se například o zrušení jednoho ze způsobů skončení služebního poměru uvedeného v 41 písm. a) zákona o služebním poměru, spočívajícího v uplynutí doby určité. Navrhuje se také zrušení možnosti propustit příslušníka ve služebním poměru na dobu určitou z důvodu zrušení služebního místa v důsledku organizačních změn, pro zánik platnosti osvědčení, je-li osobou určenou ke styku s utajovanými informacemi, nebo pro dosahování neuspokojivých výsledků ve výkonu služby, uvedené v 42 odst. 2 zákona o služebním poměru. Příslušníci zařazení ve služebním poměru na dobu určitou by se dnem účinnosti navrženého zákona stali příslušníky ve služebním poměru na dobu neurčitou. Příslušníkům, kteří byli do služebního poměru na dobu určitou v trvání tří let zařazeni při přijetí do služebního poměru nebo do něho byli zařazení proto, že k 1. lednu 2007 jejich služební poměr netrval po dobu tří let, zůstává podle návrhu zachována povinnost vykonat služební zkoušku. Pro případ, že by ji nevykonali, se nesložení služební zkoušky zavádí jako nový důvod pro propuštění ze služebního poměru. Příslušníci, kteří jsou zařazení ve služebním poměru na dobu určitou z důvodu ustanovení na služební místo, pro které nesplňují stanovený stupeň vzdělání, by mohli nadále tato služební místa vykonávat pouze po dobu, kterou jim určuje ustanovení 215 odst. 4 zákona o služebním poměru. Po uplynutí této doby by však jejich služební poměr neskončil, ale byli by převedeni podle nově navržené dikce 26 odst. 6 zákona o služebním poměru na jiné služební místo, pro které je stanovena nižší služební hodnost. Úpravy kariérního řádu Některé návrhy na novelizaci zákona o služebním poměru směřují dílčím způsobem ke zpřesnění stávající úpravy kariérního způsobu obsazování služebních míst. Mají, podle důvodové zprávy k návrhu, zabránit zneužívání některých právních institutů při aplikaci zákona v dané oblasti. Podle dosavadního znění ustanovení 22 odst. 3 zákona o služebním poměru se do výběrového řízení může přihlásit příslušník, Pohled do hlavního sálu Poslanecké sněmovny ČR. ilustrační foto: Mikuláš Křepelka, mediafaxfoto.cz jenž získal vysokoškolské vzdělání a podle závěru služebního hodnocení dosahuje alespoň velmi dobrých výsledků ve výkonu služby. Návrh předpokládá, že se do výběrového řízení může přihlásit i příslušník, který podle závěru služebního hodnocení dosahuje alespoň dobrých výsledků ve výkonu služby. Bohužel se nenavrhuje, aby tento závěr služebního hodnocení postačoval i dalším příslušníkům, kteří se do výběrového řízení hlásí podle 22 odst. 2 zákona o služebním poměru. Zpřesnění dikce ustanovení 22 odst. 4 zákona o služebním poměru, které umožňuje tzv. boční vstup do kariérního systému má podle důvodové zprávy k návrhu zabránit jeho zneužívání k obsazování vyššího služebního místa, pro něž je stanoven běžný obor nebo zaměření vzdělání nebo není stanoven vůbec. Snížení rozsahu neplacené služby přesčas Návrh úpravou stávající dikce ustanovení 112 odst. 2 zákona o služebním po- 4 našepolicie č. 1/2009

5 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR ČÍSLO1/2009 Ročník 16 měru omezuje využívání služby přesčas bez poskytnutí služebního příjmu, který je po celou dobu účinnosti zákona o služebním poměru zdrojem nespokojenosti příslušníků. Podle nově navržené dikce ustanovení 125 odst. 1 zákona o služebním poměru má příslušník nárok na náhradní volno za každou hodinu služby přesčas. To neplatí o službě přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce konané při vyhlášení krizového stavu podle krizového zákona. Neposkytne-li bezpečnostní sbor příslušníkovi náhradní volno v době tří kalendářních měsíců po výkonu služby přesčas, má nárok na poměrnou část přiznaného základního tarifu, osobního příplatku a zvláštního příplatku, který připadá na každou tuto hodinu služby bez služby přesčas v kalendářním měsíci, v němž službu koná. Současně se navrhuje zrušení ustanovení 126 odst. 3 zákona o služebním poměru, který stanoví, že se služební příjem za službu přesčas poskytuje po nařízené služební pohotovosti. V souvislosti s touto změnou se také navrhuje zrušení hranice 150 hodin pro rozsah služby přesčas uvedené v 54 zákona o služebním poměru. Tato hranice je v praxi snadno překonatelná označením další služby přesčas za službu ve veřejném zájmu. Zavedení kompenzace za službu ve svátek Navrhuje se nově zakotvit výslovné oprávnění služebního funkcionáře nařídit službu ve svátek. Podle návrhu má příslušník nárok na náhradní volno za každou hodinu služby ve svátek. Neposkytne-li bezpečnostní sbor příslušníkovi náhradní volno v době tří kalendářních měsíců po výkonu služby přesčas, má příslušník nárok na poměrnou část přiznaného základního tarifu, osobního příplatku a zvláštního příplatku, který připadá na každou tuto hodinu služby bez služby přesčas v kalendářním měsíci, v němž službu koná. Prodloužení doby, po níž může služební místo vykonávat příslušník, který nesplňuje požadavek vzdělání Novela obsahuje také prodloužení doby, po kterou podle 215 odst. 4 a 8 může příslušník vykonávat služební místo, pro které nesplňuje stanovené vysokoškolské vzdělání. Podle důvodové zprávy k návrhu jsou autoři návrhu vedeni snahou zamezit dalšímu úbytku zkušených příslušníků. Stanovení dalšího přechodného období pro nárok na příspěvek za službu Toutéž snahou, to znamená snahou zabránit v odchodu kvalifikovaných příslušníků, kteří ke dni skončení tzv. přechodného období založeného ustanovením 226 zákona o služebním poměru nezískají nárok na výsluhový příspěvek podle 157 zákona o služebním poměru, a jsou proto motivováni ke skončení služebního poměru ke konci roku 2009, je odůvodněn i návrh, který je obsažen v přechodných ustanoveních navrhovaného zákona. Stanoví se v něm, že příslušník, který je ke dni účinnosti tohoto zákona ve služebním poměru a u něhož doba rozhodná pro výsluhové nároky podle 165 a 224 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen zákon o služebním poměru ) dosáhla alespoň 12 let, s výjimkou příslušníka propuštěného podle 42 odst. 1 písm. a) nebo c) zákona o služebním poměru, má nárok na příspěvek za službu podle právních předpisů platných do 31. prosince 2006, skončí-li jeho služební poměr do 5 let od účinnosti tohoto zákona, a je-li to pro něho výhodnější než výsluhový příspěvek. Příspěvek za službu se v tomto případě považuje za výsluhový příspěvek. JUDr. Petr Tomek místopředseda NOS PČR NÁVRH PODPOROVANÝ ODBORY BYL PŘIJAT Dne 10. prosince 2008 schválila Poslanecká sněmovna zákon o státním rozpočtu na rok 2009, kdy byl mimo jiné přijat i návrh místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců rozpočtové sféry (vyjma pedagogických pracovníků školství a ústavních činitelů) o částku 2,7 miliardy Kč. Je nutné konstatovat, že pozměňovací návrh vycházel z aktivity odborových svazů ROPO a byl připraven Odborovým svazem státních orgánů a organizací. Identický pozměňovací návrh byl podán i poslancem ČSSD Bohuslavem Sobotkou, návrh ministra Nečase obsahoval přílohu s rozpisem finančních prostředků do jednotlivých rozpočtových resortních kapitol. Uvedené navýšení zajistí růst průměrného nominálního platu zaměstnanců (mimo uvedených) o cca 4 % místo původně navrhovaných 1,5 %. Tím bude alespoň pokryta předpokládaná míra inflace v roce 2009, případně zajištěn mírný růst reálných platů, pokud bude inflace nižší než 3,5 4 %. Původně v návrhu státního rozpočtu předpokládaný růst průměrného nominálního platu zaměstnanců veřejných služeb a správy, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu v roce 2009 ve výši 5 %, se zvýší na 6,6 %. Odbory ROPO požadovaly, aby pro rok 2009 byly valorizovány tarifní stupnice, ministr práce a sociálních věcí prosazuje rozdělení finančních prostředků prostřednictvím nenárokových složek. Osud těchto financí bude záviset na schopnosti odborových svazů prosadit efektivní řešení. Jak všichni víme ze zkušeností z roku 2008, směřování prostředků do nenárokových je velmi problematické a nelze jej aplikovat donekonečna, protože ve svém důsledku více rozevírá nůžky mezi příjmem skutečným a rozpočtovaným a zakládá problém do dalších let. Při této snaze nesmíme zapomenout na občanské zaměstnance MV a PČR, jejichž platová úroveň zpravidla nedosahuje výše ostatních státních zaměstnanců. Milan Štěpánek (s použitím podkladů OSSOO) našepolicie č. 1/2009 5

6 ČÍSLO 1/2009 Ročník 16 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR PŘEDSTAVUJEME Dnem vešel v účinnost zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. V ustanovení 8 odst. 2 se hovoří o tom, že se v policii zřizuje 14 krajských ředitelství. V tomto a následujících číslech měsíčníku Naše policie Vám představíme koordinátory Nezávislého odborového svazu Policie ČR působících v rámci jednotlivých krajských ředitelství. Naše putování začneme ve středních Čechách. Na následujících řádcích se Vám představí koordinátor pro středočeský kraj Bc. Jan Krátký, kterému jsme položili několik otázek. Jak dlouho jste členem Nezávislého odborového svazu Policie ČR? Členem Nezávislého odborového svazu Policie ČR jsem se stal necelý rok po přijetí do služebního poměru a to v roce Důvodem mého vstupu byla neochota nadřízených řešit situaci policistů na pracovišti. Dalším nesporným důvodem, který mne motivoval ke vstupu do odborového svazu, byla možnost čerpat právní pomoc. Co Vám přineslo členství v Nezávislém odborovém svazu Policie ČR? Především klid a jistotu pomoci v případě potíží. Na druhou stranu jsem také poznal mnoho výborných lidí, kteří mne inspirují v mé práci. V rámci své rodiny využívám také výhody levnějšího volání. Co Vám nejvíce vadí v práci Policie ČR? Zkostnatělost a neprofesionalita některých služebních funkcionářů. V rámci svého profesního zařazení se setkávám s mnoha lidmi a uznávám, že situace se oproti minulosti o dost zlepšila. Na druhou stranu Policii ČR neustále řídí lidé, kteří mají hromadu zkušeností, ale téměř žádné manažerské vzdělání. Bohužel tento nedostatek potom ovlivňuje práci mnoha dalších lidí. Čeho chcete jako koordinátor dosáhnout? Především zintenzívnit spolupráci s vedením Krajského ředitelství policie středočeského kraje, se kterou jsme v minulém roce začali. Dále chci prosadit názor, že odbory tu nejsou k tomu, aby naši nadřízení byli naštvaní, že je budeme kontrolovat, pokud se nám něco nelíbí, ale z toho důvodu, že chceme být nápomocni při řešení problémů, které trápí jak Policii ČR, tak i jednotlivé policisty. Co Vás v poslední době nejvíce potěšilo v rámci Policie ČR? Je toho docela dost. Naše oddělení obdrželo nové vozidlo, brožurku s textem zákona č. 273 /2008 Sb., o Policii ČR jsme obdrželi už koncem listopadu a ne na závěr roku, vydařilo se nám v závěru roku bezpečnostní opatření, kdy se nám podařilo díky nasazení zúčastněných po- licistů v obchodní zóně výrazně omezit trestnou činnost apod. Co dalšího nám na sebe prozradíte? A co by Vás zajímalo? Jsem šťastně ženatý, mám dobrou práci, které si vážím a jsem zdravý. Na závěr bych chtěl požádat všechny policisty a zaměstnance policie z oblasti středočeského kraje, kteří se setkají s čímkoliv, co odporuje jak etickému kodexu či zákonu o služebním poměru (ev. zákoníku práce), aby mne neváhali kontaktovat. Slibuji, že se budu jejich podněred. ty zabývat. Bc. Jan Krátký je vedoucím obvodního oddělení v Čestlicích v rámci územního odboru vnější služby Praha venkov jih. Telefon: , , 357, ODBORÁŘI VE SVITAVÁCH PODPORUJÍ MLADÉ SPORTOVCE ZÁKLADNÍ ORGANIZACE NOS PČR SVITAVY PŘIPRAVILA PŘED KONCEM ROKU VEDLE BOWLINGOVÉHO TURNAJE I HODNOTNOU PODPORU MLADÝM FLORBALISTKÁM. Dne ve sportovní hale Na Střelnici ve Svitavách předal místopředseda ZO NOS PČR Svitavy Martin Konečný, za přítomnosti předsedy NOS PČR Milana Štěpánka a místopředsedy NOS PČR Petra Tomka, sadu nových dresů, které ZO NOS PČR zakoupila pro oddíl juniorek FBK Svitavy. Dresy symbolicky převzal předseda oddílu florbalu pan René Hnát. Dresy, opatřené logem NOS PČR, byly pořízeny z vlastních prostředků ZO Svitavy v rámci podpory projektů prevence krimina- 6 lity a podpory rozvoje sportovních aktivit mládeže v našem městě. Aby nezůstalo jen u podpory sportu, měli naši kolegové možnost se aktivně sportovního klání zúčastnit. Krátce po předání dresů se uskutečnil již druhý bowlingový turnaj pořádaný ZO Svitavy pro členy i nečleny NOS PČR. Konal se v bowlingové hale na Střelnici a zúčastnilo se jej dvacet policistů OŘ PČR Svitavy, z toho deset členů ZO. Jako hosté se turnaje zúčastnili i představitelé vedení svazu Milan Štěpánek a Petr Tomek. Oba bowlingové turnaje se těšily zájmu policistů jak z řad ZO NOS PČR tak i nečlenů, které se tímto snažíme oslovit a vzbudit v nich zájem o vstup do naší organizace. V roce 2009 plánuje naše ZO uspořádat Dětský den a Mikulášskou besídku pro děti policistů OŘ PČR Svitavy bez rozdílu členství v NOS PČR. Mimo toho nabízí naše ZO kromě všeobecně známých aktivit a výhod plynoucích z členství v NOS PČR i možnost bezplatného zapůjčení přívěsného vozíku a kempové sady (stan pro šest osob, stolek, čtyři židle a plynový vařič), které ZO zakoupila pro členy z vlastních prostředků. Vedle toho poskytujeme finanční příspěvky SKP Svitavy na pořádání Triatlonu, Dětského dne, proplácíme permanentky pro vstup na krytý plavecký bazén v Poličce. Touto svojí aktivitou se snažíme našim členům ukázat, že pokud budeme chtít, můžeme si společně náš život a volný čas zpříjemnit. Martin Konečný Místopředseda ZO NOS PČR Svitavy našepolicie č. 1/2009

7 JISTOTA PŘI NÁKUPU VOZU = AUTOFINANCE CONSUMER Vážení policisté, zaměstnanci MV ČR, smluvní partner naše společnost AutoFinance Consumer, s. r. o. vám od září 2007 nabízí osobní a užitkové automobily pro osobní potřebu. Musím s radostí konstatovat, že stovky prodaných vozů svědčí o vaší spokojenosti s naší prací, která vychází zejména z následujících priorit: nabízet vám co nejlevnější, avšak prověřené a nehavarované vozy s doloženou historií, servisní knížkou vozy od importérů a autorizovaných dealerů jednotlivých značek. Nové vozy pak s co možná nejvyšší nákupní slevou. Další oblastí je financování vozů, kde jste využívali speciální levné financování s nízkým úročením, tedy minimálním přeplácením, které bylo určeno jen pro vás. Zákonné a havarijní pojištění vozů, které jsme profinancovali, vycházelo cca. o 40 % levněji než v případě, že ho uzavřete samostatně v pojišťovně. Celkově můžeme říci, že úspora, pokud sečteme výhody, které jsme vám poskytli, byla v řádech desítek tisíc korun, samozřejmě dle typu a značky vozidla. Pro rok 2009 jsme pro vás připravili obdobnou nabídku vozidel s ještě příznivějšími cenami a současně jsme pro vás, přes nepříliš povzbudivou hospodářskou situaci, zajistili stejně výhodné financování a výhodné pojištění. Nic tedy nebrání tomu, abyste i v tomto roce, při nákupu vozidla prostřednictvím naší společnosti, ušetřili nemalé peněžní prostředky. Stačí nás kontaktovat na níže uvedených telefonních číslech, případně em. Do roku 2009 vám za společnost AutoFinance Consumer přeji zejména zdraví, štěstí, spokojenost a také mnoho šťastných kilometrů za volantem vozů od naší společnosti. PROVĚŘENÉ AUTO OD AUTOFINANCÍ, LEVNĚ, SERIÓZNĚ, S JISTOTOU KONTAKTUJTE NÁS AUTOMOBILY PROVĚŘENÉ NEHAVAROVANÉ ZA MIMOŘÁDNÉ CENY (NOVÉ I OJETÉ) volejte: , , NABÍZÍME: Stanislav Plůcha, jednatel společnosti AutoFinance Consumer, s. r. o. AutoFinance Consumer, s. r. o. NEJLEVNĚJŠÍ FINANCOVÁNÍ AUTOMOBILŮ (NOVÝCH I OJETÝCH) VÝHODNÉ POJIŠTĚNÍ AUTOMOBILŮ (NOVÝCH I OJETÝCH, VČ. MOŽNOSTI POJIŠTĚNÍ NESCHOPNOSTI SPLÁCET)

8 zdraví na cestách NEZÁLEŽÍ NA TOM, KTERÉ MÍSTO NA SVĚTĚ SI VYBERETE ANI NA JAK DLOUHO POJEDETE. NABÍZÍME KVALITNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ S VÝRAZNÝMI SLEVAMI NA MÍRU Na cestu po Evropě vám například zaručíme léčebné výlohy, aktivní asistenci i lékařský převoz v neomezené výši. Ztratíte-li pas, přispějeme vám 50 Eur na náklady s tím spojené. K tomu si přidejte 20% rodinnou slevu a dalších 10 % ušetříte, jste-li členem Klubu pojištěnců. INFORMACE NA NEBO

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele JUDr. Libuše Brádlerová, JUDr. Jitka Hejduková Učební manuál Praha červenec 2007 Projekt je financován MPSV Č R, 2007 Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů

Českomoravská konfederace odborových svazů Českomoravská konfederace odborových svazů nám. W. Churchilla 2, 113 59 - Praha 3 Název: Pro jednání Rady ČMKOS Dne: 23. 8. 2010 K bodu programu č.: 3b Informace k návrhům novely zákoníku práce a zákonů

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

Redakce: NOS PČR, Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1 ZDARMA. Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky

Redakce: NOS PČR, Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1 ZDARMA. Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky Číslo8/2009 Noviny Nezávislého odborového Ročník svazu 16 Policie ČR Číslo8/2009 Ročník 16 Redakce: NOS PČR, Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1 ZDARMA Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Boj s daňovými úniky VHP se zpoplatňují i nadále Jak dál po komunálních

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL II Pracovní právo PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 53 stran Materiál je publikován pod licencí Creative Commons

Více

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE. nov NAKLADATELSTVÍ

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE. nov NAKLADATELSTVÍ 16 Ročník 51 http://statorg.cmkos.cz Případným autorům příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné číslo. Informace předsedkyně

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené SKOK číslo 5/2003 4. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených České republiky (www.nrzp.cz) Nebuďme sobečtí a nebojme se! Vám se

Více

P S PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA

P S PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA 1 P S K PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA 18. ročník 7. ledna 2015 č. 1 Jaké změny čekají zaměstnavatele od 1. ledna 2015 v oblasti zaměstnanosti? Nedostatek práce pro zaměstnance jaká hledat řešení?

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 BRNO Květen 2002 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ÚŘADU 1. NÁVRHY NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PŮSOBNOSTI ÚŘADU A JEJICH

Více

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Petra Šourková 2006/2007 Prohlašuji, že jsem

Více

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září Proč ministerstvo školství zrušilo metodické pokyny STRANA 3 Šikanu na školách lze léčit STRANA 7 Seznam vyhlášek platných v resortu školství STRANA 10 27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Nevím, co mám dělat,

Více

Navrhujeme zásadní změny v rodičovském příspěvku

Navrhujeme zásadní změny v rodičovském příspěvku Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 8 číslo 5 11. 5. 2011 Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PROJEKT INSPEKCE PRÁCE EURES Táto, jak na to? podporuje otce doma i v práci Rádiové

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 213 SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV 213 Kancelář veřejného ochránce práv, 214 Omega Design, s. r. o. ISBN 978-8-87949-99-3 Obsah 3

Více

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Návrh důvodové zprávy k zákonu o úrazovém pojištění

Více

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ TÝDENÍK 7 8 19. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V tomto mimořádném dvojčísle zveřejňujeme vzor kolektivní smlouvy, který zohledňuje legislativní změny platné k 1. lednu 2014. Chceme tak pomoci všem

Více

Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce

Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce A. SHRNUTÍ CÍLŮ, KTERÉ JSOU JEDNOTLIVÝMI NÁVRHY SLEDOVÁNY 1. Flexibilita (pružnost) pracovního poměru právní úprava má být střídmá, silnější důraz se

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky

Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky ČÍSLO11/2009 Ročník 16 Redakce: NOS PČR, Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1 ZDARMA Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky OBSAH ČÍSLA: Aktuálně Nadace děkuje Milan Štěpánek... 1 Delegace

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

11. března Ministryně školství Petra Buzková slavnostně vyhlásí vítěze ankety Zlatý Ámos 2005 na Kantorském bále v Kongresovém centru v Praze.

11. března Ministryně školství Petra Buzková slavnostně vyhlásí vítěze ankety Zlatý Ámos 2005 na Kantorském bále v Kongresovém centru v Praze. demoverzi školského portálu spustíme v dubnu 2005 STRANA 3 ukázky problémových úloh z mezinárodního výzkumu pro patnáctileté žáky STRANA 7 nová vyhláška ministerstva financí o stravování zaměstnanců škol

Více

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení V. Vypořádání meziresortního připomínkového řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek

Více