Redakce: NOS PČR, Bartolomějská 7, Praha 1 ZDARMA. Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Redakce: NOS PČR, Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1 ZDARMA. Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky"

Transkript

1 ČÍSLO1/2009 Ročník 16 Redakce: NOS PČR, Bartolomějská 7, Praha 1 ZDARMA Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky OBSAH ČÍSLA: Aktuálně ilustrační foto: Vít Drbal, mediafaxfoto.cz Nový zákon o Policii České republiky František Vavera...1 Naše policie v novém Milan Štěpánek...2 Zákaz výdělečné činnosti další problematická úprava Petr Tomek...2 Poslanecký návrh novely zákona o služebním poměru Petr Tomek...4 Návrh podporovaný odbory byl přijat Milan Štěpánek...5 Představujeme Koordinátor NOS PČR pro Střední Čechy, Bc. Jan Krátký Red....6 NOVÝ ZÁKON O POLICII ČESKÉ REPUBLIKY Ostatní Odboráři ve Svitavách podporují mladé sportovce Martin Konečný...6 PRVNÍ LEDEN ROKU 2009 JE PRO POLICII ČESKÉ REPUBLIKY ZLOMOVÝM OKAMŽIKEM. Vminulém roce byl schválen a následně publikován nový zákon o Policii České republiky (zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky). Tento nový právní předpis nahradí předešlou právní úpravu, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o legislativní změnu v rámci Reformy Policie České republiky, která byla nastolena resortem vnitra a vedením Policie České republiky. Záměrně se dále nerozepisuji o samotné reformě, jen se zaměřuji na novou právní úpravu a na stěžejní změny související s tímto novým právním předpisem. Návrh předpisu a s tím související změnový zákon (zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky) byly připraveny v rekordním čase několika měsíců s tím, že samotný legislativní proces, započatý v listopadu 2007 rozesláním návrhů zákonů do připomínkového řízení, až do konce, schválení finálního legislativního textu (podpis prezidenta republiky dne 29. července 2008), trval devět měsíců. Ať si o novém zákonu o Policii České republiky můžeme myslet cokoliv, je nutné podotknout, že tento nový právní předpis nemá novelizace, je systémovější, reaguje na aplikační problémy a aktuální stav a vytváří optimálnější, právně závazné instituty. Jedná se tedy o nový právní předpis, který bezesporu je pozitivním krokem. Jistě nastanou, jako u každé nové právní úpravy, aplikační svízele, bude potřeba nastolit nové výklady, soudy budou vytvářet novou judikaturu a všichni policisté, zaměstnanci policie, úředníci, orgány a všichni občané České republiky se budou muset s textem seznámit, strpět povinnosti i naučit se svá práva, zejména ve vztahu k zásadě neznalost zákona neomlouvá. Zákon o Policii České republiky vytváří odpovídající právní rámec pro: debyrokratizaci policejní činnosti, modernizaci organizační struktury policie, využívání moderních nebo modernizovaných právních instrumentů při plnění policejních úkolů, větší otevřenost policie k veřejnosti a ke svým partnerům, zejm. obcím a krajům, >> pokračování na str. 2 našepolicie Vydavatel: Nezávislý odborový svaz Policie České republiky, Bartolomějská 7, Praha 1, telefon: , , registrace: MK ČR E 18672, vychází 12 čísel ročně Grafický design a zpracování: Oxport, s. r. o., Tisk: Grafotechna Print, s. r. o. 1

2 ČÍSLO 1/2009 Ročník 16 Naše policie v novém Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, dostává se vám do rukou nejen první letošní číslo odborového měsíčníku, ale také úplně první v nové podobě. S trochou nadsázky můžeme říci: NAŠE POLICIE je v novém! Po mnoha letech jsme opustili dosavadní novinovou podobu, která pokulhávala za grafickými nároky současnosti a díky vstřícnému jednání jsme využili kvalitní nabídky společnosti Oxport s. r. o. Naším cílem je zvýšit grafickou úroveň a díky nově utvořené redakční radě předávat důležité informace, odborné názory i pohledy do života v odborových organizacích nebo policejních útvarech. Chceme představit jednotlivé funkcionáře NOS PČR na krajích, aby se na ně mohli policisté obracet se svými požadavky. V neposlední řadě uvítáme příspěvky od vás, čtenářů, které můžete zasílat na Měsíčník budeme nadále distribuovat kurýrní poštou na základní organizace NOS PČR a na útvary policie. Pokud budete mít jakékoliv požadavky ohledně dodávek, pište na adresu redakční rady nebo kontaktujte sekretariát NOS PČR. Přeji Vám za sebe i své spolupracovníky hodně úspěchů v novém roce. Milan Štěpánek Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR >> pokračování ze str. 1 sdílení odpovědnosti za veřejný pořádek a bezpečnost s jinými veřejnými i soukromými subjekty. Zákon o Policii ČR zohledňuje nejen základní principy policejní činnosti, ale též poukazuje na princip zákonnosti a proporcionality. Oba demonstrativně zmíněné principy zajišťují, že zákon o policii představuje optimální kompromis mezi zájmem na ochranu práv a svobod s nezbytnými zásahy do těchto chráněných zájmů. Zákon o policii vytváří předpoklady pro pružnou realizaci zásadních změn v organizační struktuře policie. Principem je nestanovit organizační strukturu policie podrobně, ale toliko vymezit její základní skladební prvky. Tím se vytvoří předpoklad pro budoucí realizaci organizačních změn ad hoc v závislosti na vývoji bezpečnostní situace. Jako zásadní změny v rámci nového zákona o Policii České republiky lze shledávat: postupné zvyšování počtu krajských správ z dnešních 8 až na celkový počet 14 odpovídající počtu a hranicím vyšších územních samosprávných celků, zachování jednotnosti a hierarchického řízení bezpečnostního sboru, plnění úkolů policie celou policií, tedy i zaměstnanci policie v pracovním poměru podle zákoníku práce, podrobně upravené nakládání s informacemi a osobními údaji a jeho efektivní kontrola, nově nastavenou kontrolu policie Inspekcí policie. Nový zákon vždy přináší určitou obavu či možná až strach a problémy, ovšem na druhou stranu je nutné si uvědomit, že předešlá právní úprava již byla poplatná době svého vzniku, s řadou novelizací a aplikačních problémů. Jistě není zákon o Policii ČR všemohoucí a všepojímající, což není žádný právní předpis. Samotný text zákona má svá úskalí, zejména nedořešený a někdy neúplný text, neurčitost, nedořešení některých souvisejících ustanovení či proklamativnost. I přes tyto provozní nedostatky je možné vyslovit závěr, že nový zákon o Policii ČR je kladným přínosem pro bezpečnostní právo a pro policii. Celá veřejnost v České republice dostává do rukou nástroje pro kontrolu policie, pro osvojení, vymožení si svých práv a též pro strpění povinností z důvodu ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti, plnění úkolů podle trestního řádu a plnění dalších úkolů na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti, jako jedněch ze základních úkolů policie. Můžeme jen doufat, že při správném uchopení všech institutů daných Policii ČR tímto novým zákonem, bude kladným krokem pro celou policii, potažmo celou společnost. František Vavera, Praha, leden 2009 ZÁKAZ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI DALŠÍ PROBLEMATICKÁ ÚPRAVA DNEM 1. LEDNA 2009 NABYL ÚČINNOSTI ZÁVAZNÝ POKYN POLICEJNÍHO PREZIDENTA Č. 188/2008, KTERÝM SE PROVÁDÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 361/2003 SB., O SLUŽEBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. T ímto závazným pokynem došlo k soustředění většiny podrobností k zákonu o služebním poměru, dosud upravených samostatnými závaznými pokyny policejního prezidenta, do jednoho služebního předpisu. V této souvislosti byl, kromě dalších, zrušen závazný pokyn policejního prezidenta č. 165/2006, kterým se stanoví další činnosti, na něž se nevztahuje zákaz výdělečné čin- 2 nosti, a jeho obsah byl transformován do části čtvrté nového závazného pokynu. Připomeňme si, že ustanovením 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, je příslušníkům vysloven zákaz jakékoliv výdělečné činnosti kromě služby v bezpečnostním sboru. Citované ustanovení zákona o služebním poměru stanoví ze zákazu jiné výdělečné činnosti některé výjimky. Zákaz neplatí v případech, kdy je příslušník zařazen v záloze činné nebo záloze zvláštní a vykonává činnost pro jinou organizační složku státu, právnickou nebo fyzickou osobu, nebo kdy je příslušník zařazen v neplacené záloze z důvodu čerpání rodičovské dovolené. Z hlediska ústavnosti poněkud pokulhává zmocnění pro ředitele bezpečnostního sboru stanovit služebním předpisem další činnosti, na které se předmětné omezení nevztahuje. Již v předcházející verzi závazného pokynu, kterým se stanoví další činnosti, na něž se nevztahuje zákaz výdělečné činnosti, účinné od 1. ledna 2007, byl zakotven rozpor se zákonem o služebním poměru. Ustanovení 68 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, upravuje poskytování služebního volna příslušníkovi při překážkách ve službě z důvodu obecného zájmu. Obecným zájmem je zájem nadřazený zájmům jednotlivce, ale i zájmům služby. Proto musí být příslušník v takovém případě služebním funkcionářem povinně uvolněn z plnění služebních povinností. Za plnění občanské povinnosti se považuje mimo jiné též výkon povinnosti znalce předvolaného k jednání soudu nebo správního úřadu. Přes výslovné uvedení znalce v demonstrativním našepolicie č. 1/2009

3 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR ČÍSLO1/2009 Ročník 16 výčtu uvedeném v 68 odst. 4 zákona o služebním poměru není činnost znalce vyloučena ze zákazu výdělečné činnosti. Podle mého názoru by sice bylo možno dospět k závěru, že činnost příslušníka, jíž zákon výslovně předpokládá, nemusí být interním předpisem výslovně uvedena mezi činnostmi, které jsou ze zákazu výdělečné činnosti vyňaty, ale aplikační praxe vidí věc jinak. Důvodem pro vyloučení možnosti být soudním znalcem byla snaha vedení Kriminalistického ústavu zabránit, aby jeho podřízení nemohli zneužívat svého postavení. Již v době přijímání závazného pokynu argumentoval náš odborový svaz tím, že pokud k takovému zneužívání dochází, má vedení ústavu k dispozici jiné právní nástroje, jak tomu zabránit. Zvítězila však cesta, která je méně odborně a intelektuálně náročná zákaz! Bez ohledu na skutečnost, že byl vysloven zákaz i ve vztahu k celé řadě příslušníků, kteří nejsou zařazeni v Kriminalistickém ústavu, a zneužití z jejich strany tedy nehrozilo. Že někteří příslušníci kvůli tomuto nesystémovému řešení odešli ze služebního poměru, aby neztratili svou odbornost, zjevně nikoho nezajímá. A argument, že Policie České republiky je jediným bezpečnostním sborem, který zakázal to, co zákon předpokládá, nebyl vůbec zohledněn. Jak snadno činíme pochybná opatření, která dopadnou na řadu poctivých a dlouholetých příslušníků! Jako by nám na nich ani zbla nezáleželo. Jsou to jen policisté. Jsme však nepoučitelní. Nejenže je zákaz výkonu činnosti znalce v novém předpisu i nadále zachován, ale podařilo se zpřesnit také další zákaz. Obecně v ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. g) závazného pokynu č. 188/2008 se zákaz výdělečné činnosti nevztahuje na činnost pedagogickou, ale v nově doplněném ustanovení čl. 8 odst. 2 se konstatuje, že za pedagogickou činnost se pro účely tohoto závazného pokynu považuje činnost, jejímž obsahem je výchova, vzdělávání nebo výcvik lidí bez ohledu na tematické zaměření činnosti, vykonávaná v pracovněprávním vztahu na školách a školských zařízeních zřízených na základě právního předpisu. Došlo tudíž ke zcela zásadnímu omezení této výjimky ze zákazu činnosti, a to hned ve dvou směrech. Za prvé musí být pedagogická činnost vykonávána na základě pracovněprávního vztahu, to znamená v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Do budoucna je proto zakázaná tatáž činnost vykonávaná na základě jiného než pracovněprávního vztahu. Za druhé, pracovněprávní vztah musí být navázán pouze se školou nebo školským zařízením zřízeným na základě 2 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a 7 odst. 1 a 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Věděli autoři, že vysoce odborné přednášky v celé řadě vědních oborů jsou dnes pořádány mnoha soukromými subjekty? Lze se ptát po smyslu takové změny. Ať se snažím věc domýšlet jakkoli, nic racionálního Zákaz výdělečné činnosti není samoúčelný, a už vůbec není nástrojem, který má příslušníkovi zabránit mít jiný výdělek než služební příjem. mě nenapadá. Jeden, nikoli však racionální důvod mě napadá. Tak jako byl zákaz činnosti znalce zakotven kvůli jednomu nebo několika případům, je i tento zákaz pedagogické činnosti motivován jednotlivým případem. Celá léta se vedly diskuse o tom, zda činnost instruktora je, nebo není pedagogickou činností. Zdá se, že i uvedený zákaz má postihnout právě těch několik policistů, kteří tuto činnost vykonávají. Právní, ale i služební předpisy však nemohou být tvořeny kvůli jednotlivému případu. Mají totiž obecnou povahu. Nemohu se zbavit dojmu, který je podpořen zkušenostmi z aplikační praxe, že se z úpravy zákazu výdělečné činnosti vytratil základní smysl sledovaný jeho vyslovením. Zákaz výdělečné činnosti není samoúčelný, a už vůbec není nástrojem, který má zabránit příslušníkovi mít jiný výdělek než služební příjem. Zákaz jiné výdělečné činnosti má zabránit střetu mezi zájmy osobními a zájmy služby. Má zajistit nestrannost výkonu služby. Posuďme tedy nové znění závazného pokynu právě z pohledu smyslu zákazu výdělečné činnosti. Přednáška v oboru právo, kterou příslušník provede na základě dohody o provedení práce, nezpůsobuje ohrožení důležitých zájmů služby, ale tatáž přednáška provedená tímtéž příslušníkem na základě jiného právního vztahu může vést ke střetu zájmů. Stejně tak přednáška organizovaná vysokou školou ke střetu zájmů nevede, ale přednáška vykonaná například pro nakladatelství ANAG může ke střetu zájmů vést. Možná by autoři mohli vysvětlit, v čem toto riziko spatřují. Dodejme jen, že okruh posluchačů bývá zpravidla totožný. Měníme pravidla hry uprostřed zápasu. Přitom tato změna může mít dalekosáhlé důsledky. Za porušení zvláštního omezení musí být příslušník obligatorně propuštěn podle 42 odst. 1 písm. f) zákona o služebním poměru. Může mu být také odňata hodnost v kázeňském řízení, což má za následek totéž propuštění podle písm. e) téhož ustanovení zákona. Závazný pokyn byl vydán koncem měsíce prosince 2008 s účinností k Příslušník, který vykonával činnosti dosud povolené, musí tyto činnosti ukončit. Je nám jedno, že nebude moci vykonat činnosti, k nimž se již smluvně zavázal a může mu vzniknout finanční ztráta. Je nám jedno, že do uvedené činnosti investoval již v minulosti, ať už peníze nebo čas. Je nám jedno, že jsme jej ohrozili možností propuštění (o horlivosti některých služebních funkcionářů v této věci není třeba pochybovat). Zdá se, že i když jsou adresáty závazného pokynu právě policisté, o ně jde až v poslední řadě. Neodpustím si ještě jednu poznámku. V návětí závazného pokynu č. 188/2008 je uvedeno, že je vydán po dohodě s předsedou Nezávislého odborového svazu Policie České republiky. Tak to ale není a ani být nemůže. Znamenalo by to totiž, že bez souhlasu odborové organizace by nebylo možno předpis vůbec vydat. Oprávnění zakotvené v 198 odst. 1 písm. e) zákona o služebním poměru spočívá pouze v právu projednat a zaujmout stanovisko k návrhům služebních předpisů, které se týkají podmínek výkonu služby příslušníků. Oprávnění vydávat společné služební předpisy není zákonem garantováno. Přesto došlo nedopatřením k tomu, že odborový svaz nepodal k návrhu předmětného předpisu připomínky. JUDr. Petr Tomek místopředseda NOS PČR našepolicie č. 1/2009 3

4 ČÍSLO1/2009 Ročník 16 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR POSLANECKÝ NÁVRH NOVELY ZÁKONA O SLUŽEBNÍM POMĚRU SKUPINA POSLANCŮ PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY PŘEDLOŽILA V UPLYNULÝCH DNECH NÁVRH NA ZMĚNU ZÁKONA Č. 361/2003 SB., O SLUŽEBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍ- KŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ. NÁ- VRH OBSAHUJE PŘIBLIŽNĚ 30 NO- VELIZAČNÍCH BODŮ, KTERÉ LZE Z VĚCNÉHO HLEDISKA SHRNOUT DO NĚKOLIKA OKRUHŮ. Zrušení služebního poměru na dobu určitou Navrhuje se zrušit institut služebního poměru na dobu určitou. Má podle odůvodnění návrhu přispět ke zvýšení zájmu občanů o přijetí do služebního poměru a je reakcí na sociální dopady u nově nastupujících policistů např. při žádostech o hypotéky, půjčky atd. Kromě zrušení ustanovení 9 až 11 zákona o služebním poměru, které zakotvují dva druhy služebního poměru služební poměr na dobu určitou a služební poměru na dobu neurčitou, se zrušují další ustanovení, které na zmíněná ustanovení navazují. Jedná se například o zrušení jednoho ze způsobů skončení služebního poměru uvedeného v 41 písm. a) zákona o služebním poměru, spočívajícího v uplynutí doby určité. Navrhuje se také zrušení možnosti propustit příslušníka ve služebním poměru na dobu určitou z důvodu zrušení služebního místa v důsledku organizačních změn, pro zánik platnosti osvědčení, je-li osobou určenou ke styku s utajovanými informacemi, nebo pro dosahování neuspokojivých výsledků ve výkonu služby, uvedené v 42 odst. 2 zákona o služebním poměru. Příslušníci zařazení ve služebním poměru na dobu určitou by se dnem účinnosti navrženého zákona stali příslušníky ve služebním poměru na dobu neurčitou. Příslušníkům, kteří byli do služebního poměru na dobu určitou v trvání tří let zařazeni při přijetí do služebního poměru nebo do něho byli zařazení proto, že k 1. lednu 2007 jejich služební poměr netrval po dobu tří let, zůstává podle návrhu zachována povinnost vykonat služební zkoušku. Pro případ, že by ji nevykonali, se nesložení služební zkoušky zavádí jako nový důvod pro propuštění ze služebního poměru. Příslušníci, kteří jsou zařazení ve služebním poměru na dobu určitou z důvodu ustanovení na služební místo, pro které nesplňují stanovený stupeň vzdělání, by mohli nadále tato služební místa vykonávat pouze po dobu, kterou jim určuje ustanovení 215 odst. 4 zákona o služebním poměru. Po uplynutí této doby by však jejich služební poměr neskončil, ale byli by převedeni podle nově navržené dikce 26 odst. 6 zákona o služebním poměru na jiné služební místo, pro které je stanovena nižší služební hodnost. Úpravy kariérního řádu Některé návrhy na novelizaci zákona o služebním poměru směřují dílčím způsobem ke zpřesnění stávající úpravy kariérního způsobu obsazování služebních míst. Mají, podle důvodové zprávy k návrhu, zabránit zneužívání některých právních institutů při aplikaci zákona v dané oblasti. Podle dosavadního znění ustanovení 22 odst. 3 zákona o služebním poměru se do výběrového řízení může přihlásit příslušník, Pohled do hlavního sálu Poslanecké sněmovny ČR. ilustrační foto: Mikuláš Křepelka, mediafaxfoto.cz jenž získal vysokoškolské vzdělání a podle závěru služebního hodnocení dosahuje alespoň velmi dobrých výsledků ve výkonu služby. Návrh předpokládá, že se do výběrového řízení může přihlásit i příslušník, který podle závěru služebního hodnocení dosahuje alespoň dobrých výsledků ve výkonu služby. Bohužel se nenavrhuje, aby tento závěr služebního hodnocení postačoval i dalším příslušníkům, kteří se do výběrového řízení hlásí podle 22 odst. 2 zákona o služebním poměru. Zpřesnění dikce ustanovení 22 odst. 4 zákona o služebním poměru, které umožňuje tzv. boční vstup do kariérního systému má podle důvodové zprávy k návrhu zabránit jeho zneužívání k obsazování vyššího služebního místa, pro něž je stanoven běžný obor nebo zaměření vzdělání nebo není stanoven vůbec. Snížení rozsahu neplacené služby přesčas Návrh úpravou stávající dikce ustanovení 112 odst. 2 zákona o služebním po- 4 našepolicie č. 1/2009

5 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR ČÍSLO1/2009 Ročník 16 měru omezuje využívání služby přesčas bez poskytnutí služebního příjmu, který je po celou dobu účinnosti zákona o služebním poměru zdrojem nespokojenosti příslušníků. Podle nově navržené dikce ustanovení 125 odst. 1 zákona o služebním poměru má příslušník nárok na náhradní volno za každou hodinu služby přesčas. To neplatí o službě přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce konané při vyhlášení krizového stavu podle krizového zákona. Neposkytne-li bezpečnostní sbor příslušníkovi náhradní volno v době tří kalendářních měsíců po výkonu služby přesčas, má nárok na poměrnou část přiznaného základního tarifu, osobního příplatku a zvláštního příplatku, který připadá na každou tuto hodinu služby bez služby přesčas v kalendářním měsíci, v němž službu koná. Současně se navrhuje zrušení ustanovení 126 odst. 3 zákona o služebním poměru, který stanoví, že se služební příjem za službu přesčas poskytuje po nařízené služební pohotovosti. V souvislosti s touto změnou se také navrhuje zrušení hranice 150 hodin pro rozsah služby přesčas uvedené v 54 zákona o služebním poměru. Tato hranice je v praxi snadno překonatelná označením další služby přesčas za službu ve veřejném zájmu. Zavedení kompenzace za službu ve svátek Navrhuje se nově zakotvit výslovné oprávnění služebního funkcionáře nařídit službu ve svátek. Podle návrhu má příslušník nárok na náhradní volno za každou hodinu služby ve svátek. Neposkytne-li bezpečnostní sbor příslušníkovi náhradní volno v době tří kalendářních měsíců po výkonu služby přesčas, má příslušník nárok na poměrnou část přiznaného základního tarifu, osobního příplatku a zvláštního příplatku, který připadá na každou tuto hodinu služby bez služby přesčas v kalendářním měsíci, v němž službu koná. Prodloužení doby, po níž může služební místo vykonávat příslušník, který nesplňuje požadavek vzdělání Novela obsahuje také prodloužení doby, po kterou podle 215 odst. 4 a 8 může příslušník vykonávat služební místo, pro které nesplňuje stanovené vysokoškolské vzdělání. Podle důvodové zprávy k návrhu jsou autoři návrhu vedeni snahou zamezit dalšímu úbytku zkušených příslušníků. Stanovení dalšího přechodného období pro nárok na příspěvek za službu Toutéž snahou, to znamená snahou zabránit v odchodu kvalifikovaných příslušníků, kteří ke dni skončení tzv. přechodného období založeného ustanovením 226 zákona o služebním poměru nezískají nárok na výsluhový příspěvek podle 157 zákona o služebním poměru, a jsou proto motivováni ke skončení služebního poměru ke konci roku 2009, je odůvodněn i návrh, který je obsažen v přechodných ustanoveních navrhovaného zákona. Stanoví se v něm, že příslušník, který je ke dni účinnosti tohoto zákona ve služebním poměru a u něhož doba rozhodná pro výsluhové nároky podle 165 a 224 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen zákon o služebním poměru ) dosáhla alespoň 12 let, s výjimkou příslušníka propuštěného podle 42 odst. 1 písm. a) nebo c) zákona o služebním poměru, má nárok na příspěvek za službu podle právních předpisů platných do 31. prosince 2006, skončí-li jeho služební poměr do 5 let od účinnosti tohoto zákona, a je-li to pro něho výhodnější než výsluhový příspěvek. Příspěvek za službu se v tomto případě považuje za výsluhový příspěvek. JUDr. Petr Tomek místopředseda NOS PČR NÁVRH PODPOROVANÝ ODBORY BYL PŘIJAT Dne 10. prosince 2008 schválila Poslanecká sněmovna zákon o státním rozpočtu na rok 2009, kdy byl mimo jiné přijat i návrh místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců rozpočtové sféry (vyjma pedagogických pracovníků školství a ústavních činitelů) o částku 2,7 miliardy Kč. Je nutné konstatovat, že pozměňovací návrh vycházel z aktivity odborových svazů ROPO a byl připraven Odborovým svazem státních orgánů a organizací. Identický pozměňovací návrh byl podán i poslancem ČSSD Bohuslavem Sobotkou, návrh ministra Nečase obsahoval přílohu s rozpisem finančních prostředků do jednotlivých rozpočtových resortních kapitol. Uvedené navýšení zajistí růst průměrného nominálního platu zaměstnanců (mimo uvedených) o cca 4 % místo původně navrhovaných 1,5 %. Tím bude alespoň pokryta předpokládaná míra inflace v roce 2009, případně zajištěn mírný růst reálných platů, pokud bude inflace nižší než 3,5 4 %. Původně v návrhu státního rozpočtu předpokládaný růst průměrného nominálního platu zaměstnanců veřejných služeb a správy, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu v roce 2009 ve výši 5 %, se zvýší na 6,6 %. Odbory ROPO požadovaly, aby pro rok 2009 byly valorizovány tarifní stupnice, ministr práce a sociálních věcí prosazuje rozdělení finančních prostředků prostřednictvím nenárokových složek. Osud těchto financí bude záviset na schopnosti odborových svazů prosadit efektivní řešení. Jak všichni víme ze zkušeností z roku 2008, směřování prostředků do nenárokových je velmi problematické a nelze jej aplikovat donekonečna, protože ve svém důsledku více rozevírá nůžky mezi příjmem skutečným a rozpočtovaným a zakládá problém do dalších let. Při této snaze nesmíme zapomenout na občanské zaměstnance MV a PČR, jejichž platová úroveň zpravidla nedosahuje výše ostatních státních zaměstnanců. Milan Štěpánek (s použitím podkladů OSSOO) našepolicie č. 1/2009 5

6 ČÍSLO 1/2009 Ročník 16 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR PŘEDSTAVUJEME Dnem vešel v účinnost zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. V ustanovení 8 odst. 2 se hovoří o tom, že se v policii zřizuje 14 krajských ředitelství. V tomto a následujících číslech měsíčníku Naše policie Vám představíme koordinátory Nezávislého odborového svazu Policie ČR působících v rámci jednotlivých krajských ředitelství. Naše putování začneme ve středních Čechách. Na následujících řádcích se Vám představí koordinátor pro středočeský kraj Bc. Jan Krátký, kterému jsme položili několik otázek. Jak dlouho jste členem Nezávislého odborového svazu Policie ČR? Členem Nezávislého odborového svazu Policie ČR jsem se stal necelý rok po přijetí do služebního poměru a to v roce Důvodem mého vstupu byla neochota nadřízených řešit situaci policistů na pracovišti. Dalším nesporným důvodem, který mne motivoval ke vstupu do odborového svazu, byla možnost čerpat právní pomoc. Co Vám přineslo členství v Nezávislém odborovém svazu Policie ČR? Především klid a jistotu pomoci v případě potíží. Na druhou stranu jsem také poznal mnoho výborných lidí, kteří mne inspirují v mé práci. V rámci své rodiny využívám také výhody levnějšího volání. Co Vám nejvíce vadí v práci Policie ČR? Zkostnatělost a neprofesionalita některých služebních funkcionářů. V rámci svého profesního zařazení se setkávám s mnoha lidmi a uznávám, že situace se oproti minulosti o dost zlepšila. Na druhou stranu Policii ČR neustále řídí lidé, kteří mají hromadu zkušeností, ale téměř žádné manažerské vzdělání. Bohužel tento nedostatek potom ovlivňuje práci mnoha dalších lidí. Čeho chcete jako koordinátor dosáhnout? Především zintenzívnit spolupráci s vedením Krajského ředitelství policie středočeského kraje, se kterou jsme v minulém roce začali. Dále chci prosadit názor, že odbory tu nejsou k tomu, aby naši nadřízení byli naštvaní, že je budeme kontrolovat, pokud se nám něco nelíbí, ale z toho důvodu, že chceme být nápomocni při řešení problémů, které trápí jak Policii ČR, tak i jednotlivé policisty. Co Vás v poslední době nejvíce potěšilo v rámci Policie ČR? Je toho docela dost. Naše oddělení obdrželo nové vozidlo, brožurku s textem zákona č. 273 /2008 Sb., o Policii ČR jsme obdrželi už koncem listopadu a ne na závěr roku, vydařilo se nám v závěru roku bezpečnostní opatření, kdy se nám podařilo díky nasazení zúčastněných po- licistů v obchodní zóně výrazně omezit trestnou činnost apod. Co dalšího nám na sebe prozradíte? A co by Vás zajímalo? Jsem šťastně ženatý, mám dobrou práci, které si vážím a jsem zdravý. Na závěr bych chtěl požádat všechny policisty a zaměstnance policie z oblasti středočeského kraje, kteří se setkají s čímkoliv, co odporuje jak etickému kodexu či zákonu o služebním poměru (ev. zákoníku práce), aby mne neváhali kontaktovat. Slibuji, že se budu jejich podněred. ty zabývat. Bc. Jan Krátký je vedoucím obvodního oddělení v Čestlicích v rámci územního odboru vnější služby Praha venkov jih. Telefon: , , 357, ODBORÁŘI VE SVITAVÁCH PODPORUJÍ MLADÉ SPORTOVCE ZÁKLADNÍ ORGANIZACE NOS PČR SVITAVY PŘIPRAVILA PŘED KONCEM ROKU VEDLE BOWLINGOVÉHO TURNAJE I HODNOTNOU PODPORU MLADÝM FLORBALISTKÁM. Dne ve sportovní hale Na Střelnici ve Svitavách předal místopředseda ZO NOS PČR Svitavy Martin Konečný, za přítomnosti předsedy NOS PČR Milana Štěpánka a místopředsedy NOS PČR Petra Tomka, sadu nových dresů, které ZO NOS PČR zakoupila pro oddíl juniorek FBK Svitavy. Dresy symbolicky převzal předseda oddílu florbalu pan René Hnát. Dresy, opatřené logem NOS PČR, byly pořízeny z vlastních prostředků ZO Svitavy v rámci podpory projektů prevence krimina- 6 lity a podpory rozvoje sportovních aktivit mládeže v našem městě. Aby nezůstalo jen u podpory sportu, měli naši kolegové možnost se aktivně sportovního klání zúčastnit. Krátce po předání dresů se uskutečnil již druhý bowlingový turnaj pořádaný ZO Svitavy pro členy i nečleny NOS PČR. Konal se v bowlingové hale na Střelnici a zúčastnilo se jej dvacet policistů OŘ PČR Svitavy, z toho deset členů ZO. Jako hosté se turnaje zúčastnili i představitelé vedení svazu Milan Štěpánek a Petr Tomek. Oba bowlingové turnaje se těšily zájmu policistů jak z řad ZO NOS PČR tak i nečlenů, které se tímto snažíme oslovit a vzbudit v nich zájem o vstup do naší organizace. V roce 2009 plánuje naše ZO uspořádat Dětský den a Mikulášskou besídku pro děti policistů OŘ PČR Svitavy bez rozdílu členství v NOS PČR. Mimo toho nabízí naše ZO kromě všeobecně známých aktivit a výhod plynoucích z členství v NOS PČR i možnost bezplatného zapůjčení přívěsného vozíku a kempové sady (stan pro šest osob, stolek, čtyři židle a plynový vařič), které ZO zakoupila pro členy z vlastních prostředků. Vedle toho poskytujeme finanční příspěvky SKP Svitavy na pořádání Triatlonu, Dětského dne, proplácíme permanentky pro vstup na krytý plavecký bazén v Poličce. Touto svojí aktivitou se snažíme našim členům ukázat, že pokud budeme chtít, můžeme si společně náš život a volný čas zpříjemnit. Martin Konečný Místopředseda ZO NOS PČR Svitavy našepolicie č. 1/2009

7 JISTOTA PŘI NÁKUPU VOZU = AUTOFINANCE CONSUMER Vážení policisté, zaměstnanci MV ČR, smluvní partner naše společnost AutoFinance Consumer, s. r. o. vám od září 2007 nabízí osobní a užitkové automobily pro osobní potřebu. Musím s radostí konstatovat, že stovky prodaných vozů svědčí o vaší spokojenosti s naší prací, která vychází zejména z následujících priorit: nabízet vám co nejlevnější, avšak prověřené a nehavarované vozy s doloženou historií, servisní knížkou vozy od importérů a autorizovaných dealerů jednotlivých značek. Nové vozy pak s co možná nejvyšší nákupní slevou. Další oblastí je financování vozů, kde jste využívali speciální levné financování s nízkým úročením, tedy minimálním přeplácením, které bylo určeno jen pro vás. Zákonné a havarijní pojištění vozů, které jsme profinancovali, vycházelo cca. o 40 % levněji než v případě, že ho uzavřete samostatně v pojišťovně. Celkově můžeme říci, že úspora, pokud sečteme výhody, které jsme vám poskytli, byla v řádech desítek tisíc korun, samozřejmě dle typu a značky vozidla. Pro rok 2009 jsme pro vás připravili obdobnou nabídku vozidel s ještě příznivějšími cenami a současně jsme pro vás, přes nepříliš povzbudivou hospodářskou situaci, zajistili stejně výhodné financování a výhodné pojištění. Nic tedy nebrání tomu, abyste i v tomto roce, při nákupu vozidla prostřednictvím naší společnosti, ušetřili nemalé peněžní prostředky. Stačí nás kontaktovat na níže uvedených telefonních číslech, případně em. Do roku 2009 vám za společnost AutoFinance Consumer přeji zejména zdraví, štěstí, spokojenost a také mnoho šťastných kilometrů za volantem vozů od naší společnosti. PROVĚŘENÉ AUTO OD AUTOFINANCÍ, LEVNĚ, SERIÓZNĚ, S JISTOTOU KONTAKTUJTE NÁS AUTOMOBILY PROVĚŘENÉ NEHAVAROVANÉ ZA MIMOŘÁDNÉ CENY (NOVÉ I OJETÉ) volejte: , , NABÍZÍME: Stanislav Plůcha, jednatel společnosti AutoFinance Consumer, s. r. o. AutoFinance Consumer, s. r. o. NEJLEVNĚJŠÍ FINANCOVÁNÍ AUTOMOBILŮ (NOVÝCH I OJETÝCH) VÝHODNÉ POJIŠTĚNÍ AUTOMOBILŮ (NOVÝCH I OJETÝCH, VČ. MOŽNOSTI POJIŠTĚNÍ NESCHOPNOSTI SPLÁCET)

8 zdraví na cestách NEZÁLEŽÍ NA TOM, KTERÉ MÍSTO NA SVĚTĚ SI VYBERETE ANI NA JAK DLOUHO POJEDETE. NABÍZÍME KVALITNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ S VÝRAZNÝMI SLEVAMI NA MÍRU Na cestu po Evropě vám například zaručíme léčebné výlohy, aktivní asistenci i lékařský převoz v neomezené výši. Ztratíte-li pas, přispějeme vám 50 Eur na náklady s tím spojené. K tomu si přidejte 20% rodinnou slevu a dalších 10 % ušetříte, jste-li členem Klubu pojištěnců. INFORMACE NA NEBO

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997 201/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

Více

zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 315 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Bohuslava Sobotky, Ivana Ohlídala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 214 Návrh poslanců Františka Bublana, Vojtěcha Filipa, Jeronýma Tejce, Zdeňka Maršíčka, Vlastimila Aubrechta, Pavla Kováčika, Miroslava

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/korna2mhuwys) DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/korna2mhuwys) DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. Obecná část 1. Důvod předložení 1.1 Název DŮVODOVÁ ZPRÁVA Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. 1.2 Nezbytnost navrhované právní úpravy a

Více

kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 144 Návrh poslanců Stanislava Křečka, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne 2014,

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne 2014, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

PREZENTACE. Nezávislého odborového svazu Policie České republiky. Zdeněk Bartoň

PREZENTACE. Nezávislého odborového svazu Policie České republiky. Zdeněk Bartoň PREZENTACE Nezávislého odborového svazu Policie České republiky Zdeněk Bartoň Kdo jsme? Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (dále jen "NOS PČR") je registrován jako odborová organizace od 19.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období. Návrh. poslanců Miroslava Kalouska, Jana Kasala a Jaromíra Talíře.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období. Návrh. poslanců Miroslava Kalouska, Jana Kasala a Jaromíra Talíře. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období 776 Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Jana Kasala a Jaromíra Talíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním

Více

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O b s a h slovo o autorech.......................................................... IX Přehled autorů a jimi zpracovaných částí komentáře............................ XIV seznam použitých zkratek.................................................

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra K obecně závazné vyhlášce o vymezení školských obvodů spádové základní školy a školských obvodů spádové mateřské

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2008 5. volební období 60 USNESENÍ výboru pro bezpečnost z 22. schůze uskutečněné dne 22. května 2008 k vládnímu návrhu zákona o Policii

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 7 Služební označení státního zaměstnance (1) Státnímu zaměstnanci přísluší služební

Více

(sněmovní tisk č. 71) I. Návrh

(sněmovní tisk č. 71) I. Návrh Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k návrhu poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve

Více

ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě,

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 234/2014

Více

ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

S t a n o v i s k o. I. K celkovému zaměření návrhů

S t a n o v i s k o. I. K celkovému zaměření návrhů Legislativní rada vlády Č. j.: 293/04 V Praze dne 9. srpna 2004 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o rovném zacházení

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne února 2011,

Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne února 2011, III Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne února 2011, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů Vláda nařizuje podle

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ 477. USNESENÍ SENÁTU z 15. schůze, konané dne 11. ledna 2012 k návrhu senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č.

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. Ročník 2016 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře Citace: 320/2016 Sb. Částka: 125/2016 Sb. Na straně (od-do): 4869-4871 Rozeslána

Více

10. funkční období. Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR)

10. funkční období. Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR) 319 10. funkční období 319 Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 27. srpna 2016

Více

Vybrané otázky správního práva a veřejné správy III. Jaro Téma: Státní služba. doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Vybrané otázky správního práva a veřejné správy III. Jaro Téma: Státní služba. doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. Vybrané otázky správního práva a veřejné správy III Jaro 2015 Téma: Státní služba Zápatí prezentace doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. Problematika státní služby 1) Historie státní služby 2) Ke státní službě

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 5. volební období 554 Návrh poslance Karla Šplíchala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ. Čl. I.

ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ. Čl. I. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ Čl. I. Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků

Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Cílem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je zavést kariérní systém, který podpoří celoživotní profesní rozvoj učitelů a propojí ho se systémem

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Váš dopis značky ze dne Naše č.j. 2007/13674-24 Vyřizuje/linka Hovorka/2404 V Praze dne 27. března 2007 Informace MPSV

Více

I. Návrh. 4. V 57 odst. 3 za slova mezinárodní organizaci vložit slova, na vysoké škole.

I. Návrh. 4. V 57 odst. 3 za slova mezinárodní organizaci vložit slova, na vysoké škole. Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k návrhu poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 05.03.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 05.03.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 102 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ze dne 31. května 2010 jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 170/2014 Sb. Vláda nařizuje

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát funkční období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát funkční období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát 2010 7. funkční období Návrh senátora Marcela Chládka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 959/3

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 959/3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 959/3 Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 210 ze dne 23. února 2017 k vládnímu návrhu zákona, kterým se

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Čl. I. Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Čl. I. Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období 106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů.

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů. Pracovní poměr Pracovní poměr je pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém se zaměstnavatel zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu (plat) a zaměstnanec se zavazuje

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13. 222 10. funkční období 222 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a

Více

náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 7. prosince 2015,

náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 7. prosince 2015, 12 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 7. prosince 2015, k vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby a podmínek výkonu státní služby

Více

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 203/2015 Sb. ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějích předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí P R A V I D L A pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňský kraj v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tato pravidla pro

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Návrh

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Návrh PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1225 Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na přijetí zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Citace: 592/2006 Sb. Částka: 188/2006 Sb.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Ivana Ohlídala, Jana Látky a dalších.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Ivana Ohlídala, Jana Látky a dalších. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 255 Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Ivana Ohlídala, Jana Látky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o

Více

Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Ústavního soudu

Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Ústavního soudu Tisková zpráva ze dne 2. června 2008 Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Ústavního soudu Dne 23. dubna 2008 Ústavní soud (dále jen ÚS ) v rámci posuzování ústavnosti změn provedených

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2015 č. 171 Statut Vládní dislokační komise a regionálních dislokačních komisí Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Vládní dislokační komise a regionální

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do )

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do ) Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od 1.1.2005 do 31.12.2008) Článek 1 Obecná ustanovení Podle 17 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Legislativa a systém požární ochrany

Legislativa a systém požární ochrany 5.5.1. Legislativa a systém požární ochrany http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-po/legislativa-a-system-pozarniochrany Základní podmínky požární bezpečnosti a podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Vnitřní platový předpis pro ředitele škol, školských zařízení a ředitele dalších příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Prostějovem

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů

Českomoravská konfederace odborových svazů STANOVISKO Českomoravské konfederace odborových svazů a Odborového svazu státních orgánů a organizací k návrhu zákona o státní službě a o změně souvisejících zákonů (zákon o státní službě) pracovní verze

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského Pozměňovací návrhy Jana Čechlovského k pozměňovacím návrhům ÚPV schváleným usnesením ÚPV dne 29.5.2013 tisk č. 930/2 (vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 277/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 277/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 277/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období 55 Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV 2016 verze 3 strana 1/8 OBSAH: ČÁST PRVNÍ Statut Bezpečnostní

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR 7 9. funkční období 7 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní

Více

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx. 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) V souladu s ustanovením zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 372 USNESENÍ hospodářského výboru z 64. schůze konané dne 15.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 372 USNESENÍ hospodářského výboru z 64. schůze konané dne 15. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2001 3. volební období 372 USNESENÍ hospodářského výboru z 64. schůze konané dne 15. listopadu 2001 k vládnímu návrhu zákona o akciové společnosti České dráhy,

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 390/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 390/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 390/1 Stanovisko vlády k návrhu poslanců Zuzky Bebarové Rujbrové, Stanislava Grospiče, Zdeňka Ondráčka, Jaroslava Borky a Soni Markové

Více

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617)

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne. 2015 o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) 1. Vládní návrh Zákona ze dne... 2015 o státním rozpočtu České republiky

Více

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec V Praze, 25. dubna 2009 Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl Ing. Kamil Srnec Odborná skupina pro státní správu. ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD Pro oblast veřejné správy Návrh programových priorit v oblasti veřejné správy

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296)

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296) Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296) Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. A. Pozměňovací

Více

S TA N O V I S K O Obecně k návrhům

S TA N O V I S K O Obecně k návrhům STANOVISKO Českomoravské konfederace odborových svazů a odborových svazů v ní sdružených k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných

Více

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 65 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce dubna

Více