Redakce: NOS PČR, Bartolomějská 7, Praha 1 ZDARMA. Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Redakce: NOS PČR, Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1 ZDARMA. Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky"

Transkript

1 ČÍSLO1/2009 Ročník 16 Redakce: NOS PČR, Bartolomějská 7, Praha 1 ZDARMA Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky OBSAH ČÍSLA: Aktuálně ilustrační foto: Vít Drbal, mediafaxfoto.cz Nový zákon o Policii České republiky František Vavera...1 Naše policie v novém Milan Štěpánek...2 Zákaz výdělečné činnosti další problematická úprava Petr Tomek...2 Poslanecký návrh novely zákona o služebním poměru Petr Tomek...4 Návrh podporovaný odbory byl přijat Milan Štěpánek...5 Představujeme Koordinátor NOS PČR pro Střední Čechy, Bc. Jan Krátký Red....6 NOVÝ ZÁKON O POLICII ČESKÉ REPUBLIKY Ostatní Odboráři ve Svitavách podporují mladé sportovce Martin Konečný...6 PRVNÍ LEDEN ROKU 2009 JE PRO POLICII ČESKÉ REPUBLIKY ZLOMOVÝM OKAMŽIKEM. Vminulém roce byl schválen a následně publikován nový zákon o Policii České republiky (zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky). Tento nový právní předpis nahradí předešlou právní úpravu, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o legislativní změnu v rámci Reformy Policie České republiky, která byla nastolena resortem vnitra a vedením Policie České republiky. Záměrně se dále nerozepisuji o samotné reformě, jen se zaměřuji na novou právní úpravu a na stěžejní změny související s tímto novým právním předpisem. Návrh předpisu a s tím související změnový zákon (zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky) byly připraveny v rekordním čase několika měsíců s tím, že samotný legislativní proces, započatý v listopadu 2007 rozesláním návrhů zákonů do připomínkového řízení, až do konce, schválení finálního legislativního textu (podpis prezidenta republiky dne 29. července 2008), trval devět měsíců. Ať si o novém zákonu o Policii České republiky můžeme myslet cokoliv, je nutné podotknout, že tento nový právní předpis nemá novelizace, je systémovější, reaguje na aplikační problémy a aktuální stav a vytváří optimálnější, právně závazné instituty. Jedná se tedy o nový právní předpis, který bezesporu je pozitivním krokem. Jistě nastanou, jako u každé nové právní úpravy, aplikační svízele, bude potřeba nastolit nové výklady, soudy budou vytvářet novou judikaturu a všichni policisté, zaměstnanci policie, úředníci, orgány a všichni občané České republiky se budou muset s textem seznámit, strpět povinnosti i naučit se svá práva, zejména ve vztahu k zásadě neznalost zákona neomlouvá. Zákon o Policii České republiky vytváří odpovídající právní rámec pro: debyrokratizaci policejní činnosti, modernizaci organizační struktury policie, využívání moderních nebo modernizovaných právních instrumentů při plnění policejních úkolů, větší otevřenost policie k veřejnosti a ke svým partnerům, zejm. obcím a krajům, >> pokračování na str. 2 našepolicie Vydavatel: Nezávislý odborový svaz Policie České republiky, Bartolomějská 7, Praha 1, telefon: , , registrace: MK ČR E 18672, vychází 12 čísel ročně Grafický design a zpracování: Oxport, s. r. o., Tisk: Grafotechna Print, s. r. o. 1

2 ČÍSLO 1/2009 Ročník 16 Naše policie v novém Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, dostává se vám do rukou nejen první letošní číslo odborového měsíčníku, ale také úplně první v nové podobě. S trochou nadsázky můžeme říci: NAŠE POLICIE je v novém! Po mnoha letech jsme opustili dosavadní novinovou podobu, která pokulhávala za grafickými nároky současnosti a díky vstřícnému jednání jsme využili kvalitní nabídky společnosti Oxport s. r. o. Naším cílem je zvýšit grafickou úroveň a díky nově utvořené redakční radě předávat důležité informace, odborné názory i pohledy do života v odborových organizacích nebo policejních útvarech. Chceme představit jednotlivé funkcionáře NOS PČR na krajích, aby se na ně mohli policisté obracet se svými požadavky. V neposlední řadě uvítáme příspěvky od vás, čtenářů, které můžete zasílat na Měsíčník budeme nadále distribuovat kurýrní poštou na základní organizace NOS PČR a na útvary policie. Pokud budete mít jakékoliv požadavky ohledně dodávek, pište na adresu redakční rady nebo kontaktujte sekretariát NOS PČR. Přeji Vám za sebe i své spolupracovníky hodně úspěchů v novém roce. Milan Štěpánek Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR >> pokračování ze str. 1 sdílení odpovědnosti za veřejný pořádek a bezpečnost s jinými veřejnými i soukromými subjekty. Zákon o Policii ČR zohledňuje nejen základní principy policejní činnosti, ale též poukazuje na princip zákonnosti a proporcionality. Oba demonstrativně zmíněné principy zajišťují, že zákon o policii představuje optimální kompromis mezi zájmem na ochranu práv a svobod s nezbytnými zásahy do těchto chráněných zájmů. Zákon o policii vytváří předpoklady pro pružnou realizaci zásadních změn v organizační struktuře policie. Principem je nestanovit organizační strukturu policie podrobně, ale toliko vymezit její základní skladební prvky. Tím se vytvoří předpoklad pro budoucí realizaci organizačních změn ad hoc v závislosti na vývoji bezpečnostní situace. Jako zásadní změny v rámci nového zákona o Policii České republiky lze shledávat: postupné zvyšování počtu krajských správ z dnešních 8 až na celkový počet 14 odpovídající počtu a hranicím vyšších územních samosprávných celků, zachování jednotnosti a hierarchického řízení bezpečnostního sboru, plnění úkolů policie celou policií, tedy i zaměstnanci policie v pracovním poměru podle zákoníku práce, podrobně upravené nakládání s informacemi a osobními údaji a jeho efektivní kontrola, nově nastavenou kontrolu policie Inspekcí policie. Nový zákon vždy přináší určitou obavu či možná až strach a problémy, ovšem na druhou stranu je nutné si uvědomit, že předešlá právní úprava již byla poplatná době svého vzniku, s řadou novelizací a aplikačních problémů. Jistě není zákon o Policii ČR všemohoucí a všepojímající, což není žádný právní předpis. Samotný text zákona má svá úskalí, zejména nedořešený a někdy neúplný text, neurčitost, nedořešení některých souvisejících ustanovení či proklamativnost. I přes tyto provozní nedostatky je možné vyslovit závěr, že nový zákon o Policii ČR je kladným přínosem pro bezpečnostní právo a pro policii. Celá veřejnost v České republice dostává do rukou nástroje pro kontrolu policie, pro osvojení, vymožení si svých práv a též pro strpění povinností z důvodu ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti, plnění úkolů podle trestního řádu a plnění dalších úkolů na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti, jako jedněch ze základních úkolů policie. Můžeme jen doufat, že při správném uchopení všech institutů daných Policii ČR tímto novým zákonem, bude kladným krokem pro celou policii, potažmo celou společnost. František Vavera, Praha, leden 2009 ZÁKAZ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI DALŠÍ PROBLEMATICKÁ ÚPRAVA DNEM 1. LEDNA 2009 NABYL ÚČINNOSTI ZÁVAZNÝ POKYN POLICEJNÍHO PREZIDENTA Č. 188/2008, KTERÝM SE PROVÁDÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 361/2003 SB., O SLUŽEBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. T ímto závazným pokynem došlo k soustředění většiny podrobností k zákonu o služebním poměru, dosud upravených samostatnými závaznými pokyny policejního prezidenta, do jednoho služebního předpisu. V této souvislosti byl, kromě dalších, zrušen závazný pokyn policejního prezidenta č. 165/2006, kterým se stanoví další činnosti, na něž se nevztahuje zákaz výdělečné čin- 2 nosti, a jeho obsah byl transformován do části čtvrté nového závazného pokynu. Připomeňme si, že ustanovením 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, je příslušníkům vysloven zákaz jakékoliv výdělečné činnosti kromě služby v bezpečnostním sboru. Citované ustanovení zákona o služebním poměru stanoví ze zákazu jiné výdělečné činnosti některé výjimky. Zákaz neplatí v případech, kdy je příslušník zařazen v záloze činné nebo záloze zvláštní a vykonává činnost pro jinou organizační složku státu, právnickou nebo fyzickou osobu, nebo kdy je příslušník zařazen v neplacené záloze z důvodu čerpání rodičovské dovolené. Z hlediska ústavnosti poněkud pokulhává zmocnění pro ředitele bezpečnostního sboru stanovit služebním předpisem další činnosti, na které se předmětné omezení nevztahuje. Již v předcházející verzi závazného pokynu, kterým se stanoví další činnosti, na něž se nevztahuje zákaz výdělečné činnosti, účinné od 1. ledna 2007, byl zakotven rozpor se zákonem o služebním poměru. Ustanovení 68 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, upravuje poskytování služebního volna příslušníkovi při překážkách ve službě z důvodu obecného zájmu. Obecným zájmem je zájem nadřazený zájmům jednotlivce, ale i zájmům služby. Proto musí být příslušník v takovém případě služebním funkcionářem povinně uvolněn z plnění služebních povinností. Za plnění občanské povinnosti se považuje mimo jiné též výkon povinnosti znalce předvolaného k jednání soudu nebo správního úřadu. Přes výslovné uvedení znalce v demonstrativním našepolicie č. 1/2009

3 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR ČÍSLO1/2009 Ročník 16 výčtu uvedeném v 68 odst. 4 zákona o služebním poměru není činnost znalce vyloučena ze zákazu výdělečné činnosti. Podle mého názoru by sice bylo možno dospět k závěru, že činnost příslušníka, jíž zákon výslovně předpokládá, nemusí být interním předpisem výslovně uvedena mezi činnostmi, které jsou ze zákazu výdělečné činnosti vyňaty, ale aplikační praxe vidí věc jinak. Důvodem pro vyloučení možnosti být soudním znalcem byla snaha vedení Kriminalistického ústavu zabránit, aby jeho podřízení nemohli zneužívat svého postavení. Již v době přijímání závazného pokynu argumentoval náš odborový svaz tím, že pokud k takovému zneužívání dochází, má vedení ústavu k dispozici jiné právní nástroje, jak tomu zabránit. Zvítězila však cesta, která je méně odborně a intelektuálně náročná zákaz! Bez ohledu na skutečnost, že byl vysloven zákaz i ve vztahu k celé řadě příslušníků, kteří nejsou zařazeni v Kriminalistickém ústavu, a zneužití z jejich strany tedy nehrozilo. Že někteří příslušníci kvůli tomuto nesystémovému řešení odešli ze služebního poměru, aby neztratili svou odbornost, zjevně nikoho nezajímá. A argument, že Policie České republiky je jediným bezpečnostním sborem, který zakázal to, co zákon předpokládá, nebyl vůbec zohledněn. Jak snadno činíme pochybná opatření, která dopadnou na řadu poctivých a dlouholetých příslušníků! Jako by nám na nich ani zbla nezáleželo. Jsou to jen policisté. Jsme však nepoučitelní. Nejenže je zákaz výkonu činnosti znalce v novém předpisu i nadále zachován, ale podařilo se zpřesnit také další zákaz. Obecně v ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. g) závazného pokynu č. 188/2008 se zákaz výdělečné činnosti nevztahuje na činnost pedagogickou, ale v nově doplněném ustanovení čl. 8 odst. 2 se konstatuje, že za pedagogickou činnost se pro účely tohoto závazného pokynu považuje činnost, jejímž obsahem je výchova, vzdělávání nebo výcvik lidí bez ohledu na tematické zaměření činnosti, vykonávaná v pracovněprávním vztahu na školách a školských zařízeních zřízených na základě právního předpisu. Došlo tudíž ke zcela zásadnímu omezení této výjimky ze zákazu činnosti, a to hned ve dvou směrech. Za prvé musí být pedagogická činnost vykonávána na základě pracovněprávního vztahu, to znamená v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Do budoucna je proto zakázaná tatáž činnost vykonávaná na základě jiného než pracovněprávního vztahu. Za druhé, pracovněprávní vztah musí být navázán pouze se školou nebo školským zařízením zřízeným na základě 2 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a 7 odst. 1 a 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Věděli autoři, že vysoce odborné přednášky v celé řadě vědních oborů jsou dnes pořádány mnoha soukromými subjekty? Lze se ptát po smyslu takové změny. Ať se snažím věc domýšlet jakkoli, nic racionálního Zákaz výdělečné činnosti není samoúčelný, a už vůbec není nástrojem, který má příslušníkovi zabránit mít jiný výdělek než služební příjem. mě nenapadá. Jeden, nikoli však racionální důvod mě napadá. Tak jako byl zákaz činnosti znalce zakotven kvůli jednomu nebo několika případům, je i tento zákaz pedagogické činnosti motivován jednotlivým případem. Celá léta se vedly diskuse o tom, zda činnost instruktora je, nebo není pedagogickou činností. Zdá se, že i uvedený zákaz má postihnout právě těch několik policistů, kteří tuto činnost vykonávají. Právní, ale i služební předpisy však nemohou být tvořeny kvůli jednotlivému případu. Mají totiž obecnou povahu. Nemohu se zbavit dojmu, který je podpořen zkušenostmi z aplikační praxe, že se z úpravy zákazu výdělečné činnosti vytratil základní smysl sledovaný jeho vyslovením. Zákaz výdělečné činnosti není samoúčelný, a už vůbec není nástrojem, který má zabránit příslušníkovi mít jiný výdělek než služební příjem. Zákaz jiné výdělečné činnosti má zabránit střetu mezi zájmy osobními a zájmy služby. Má zajistit nestrannost výkonu služby. Posuďme tedy nové znění závazného pokynu právě z pohledu smyslu zákazu výdělečné činnosti. Přednáška v oboru právo, kterou příslušník provede na základě dohody o provedení práce, nezpůsobuje ohrožení důležitých zájmů služby, ale tatáž přednáška provedená tímtéž příslušníkem na základě jiného právního vztahu může vést ke střetu zájmů. Stejně tak přednáška organizovaná vysokou školou ke střetu zájmů nevede, ale přednáška vykonaná například pro nakladatelství ANAG může ke střetu zájmů vést. Možná by autoři mohli vysvětlit, v čem toto riziko spatřují. Dodejme jen, že okruh posluchačů bývá zpravidla totožný. Měníme pravidla hry uprostřed zápasu. Přitom tato změna může mít dalekosáhlé důsledky. Za porušení zvláštního omezení musí být příslušník obligatorně propuštěn podle 42 odst. 1 písm. f) zákona o služebním poměru. Může mu být také odňata hodnost v kázeňském řízení, což má za následek totéž propuštění podle písm. e) téhož ustanovení zákona. Závazný pokyn byl vydán koncem měsíce prosince 2008 s účinností k Příslušník, který vykonával činnosti dosud povolené, musí tyto činnosti ukončit. Je nám jedno, že nebude moci vykonat činnosti, k nimž se již smluvně zavázal a může mu vzniknout finanční ztráta. Je nám jedno, že do uvedené činnosti investoval již v minulosti, ať už peníze nebo čas. Je nám jedno, že jsme jej ohrozili možností propuštění (o horlivosti některých služebních funkcionářů v této věci není třeba pochybovat). Zdá se, že i když jsou adresáty závazného pokynu právě policisté, o ně jde až v poslední řadě. Neodpustím si ještě jednu poznámku. V návětí závazného pokynu č. 188/2008 je uvedeno, že je vydán po dohodě s předsedou Nezávislého odborového svazu Policie České republiky. Tak to ale není a ani být nemůže. Znamenalo by to totiž, že bez souhlasu odborové organizace by nebylo možno předpis vůbec vydat. Oprávnění zakotvené v 198 odst. 1 písm. e) zákona o služebním poměru spočívá pouze v právu projednat a zaujmout stanovisko k návrhům služebních předpisů, které se týkají podmínek výkonu služby příslušníků. Oprávnění vydávat společné služební předpisy není zákonem garantováno. Přesto došlo nedopatřením k tomu, že odborový svaz nepodal k návrhu předmětného předpisu připomínky. JUDr. Petr Tomek místopředseda NOS PČR našepolicie č. 1/2009 3

4 ČÍSLO1/2009 Ročník 16 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR POSLANECKÝ NÁVRH NOVELY ZÁKONA O SLUŽEBNÍM POMĚRU SKUPINA POSLANCŮ PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY PŘEDLOŽILA V UPLYNULÝCH DNECH NÁVRH NA ZMĚNU ZÁKONA Č. 361/2003 SB., O SLUŽEBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍ- KŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ. NÁ- VRH OBSAHUJE PŘIBLIŽNĚ 30 NO- VELIZAČNÍCH BODŮ, KTERÉ LZE Z VĚCNÉHO HLEDISKA SHRNOUT DO NĚKOLIKA OKRUHŮ. Zrušení služebního poměru na dobu určitou Navrhuje se zrušit institut služebního poměru na dobu určitou. Má podle odůvodnění návrhu přispět ke zvýšení zájmu občanů o přijetí do služebního poměru a je reakcí na sociální dopady u nově nastupujících policistů např. při žádostech o hypotéky, půjčky atd. Kromě zrušení ustanovení 9 až 11 zákona o služebním poměru, které zakotvují dva druhy služebního poměru služební poměr na dobu určitou a služební poměru na dobu neurčitou, se zrušují další ustanovení, které na zmíněná ustanovení navazují. Jedná se například o zrušení jednoho ze způsobů skončení služebního poměru uvedeného v 41 písm. a) zákona o služebním poměru, spočívajícího v uplynutí doby určité. Navrhuje se také zrušení možnosti propustit příslušníka ve služebním poměru na dobu určitou z důvodu zrušení služebního místa v důsledku organizačních změn, pro zánik platnosti osvědčení, je-li osobou určenou ke styku s utajovanými informacemi, nebo pro dosahování neuspokojivých výsledků ve výkonu služby, uvedené v 42 odst. 2 zákona o služebním poměru. Příslušníci zařazení ve služebním poměru na dobu určitou by se dnem účinnosti navrženého zákona stali příslušníky ve služebním poměru na dobu neurčitou. Příslušníkům, kteří byli do služebního poměru na dobu určitou v trvání tří let zařazeni při přijetí do služebního poměru nebo do něho byli zařazení proto, že k 1. lednu 2007 jejich služební poměr netrval po dobu tří let, zůstává podle návrhu zachována povinnost vykonat služební zkoušku. Pro případ, že by ji nevykonali, se nesložení služební zkoušky zavádí jako nový důvod pro propuštění ze služebního poměru. Příslušníci, kteří jsou zařazení ve služebním poměru na dobu určitou z důvodu ustanovení na služební místo, pro které nesplňují stanovený stupeň vzdělání, by mohli nadále tato služební místa vykonávat pouze po dobu, kterou jim určuje ustanovení 215 odst. 4 zákona o služebním poměru. Po uplynutí této doby by však jejich služební poměr neskončil, ale byli by převedeni podle nově navržené dikce 26 odst. 6 zákona o služebním poměru na jiné služební místo, pro které je stanovena nižší služební hodnost. Úpravy kariérního řádu Některé návrhy na novelizaci zákona o služebním poměru směřují dílčím způsobem ke zpřesnění stávající úpravy kariérního způsobu obsazování služebních míst. Mají, podle důvodové zprávy k návrhu, zabránit zneužívání některých právních institutů při aplikaci zákona v dané oblasti. Podle dosavadního znění ustanovení 22 odst. 3 zákona o služebním poměru se do výběrového řízení může přihlásit příslušník, Pohled do hlavního sálu Poslanecké sněmovny ČR. ilustrační foto: Mikuláš Křepelka, mediafaxfoto.cz jenž získal vysokoškolské vzdělání a podle závěru služebního hodnocení dosahuje alespoň velmi dobrých výsledků ve výkonu služby. Návrh předpokládá, že se do výběrového řízení může přihlásit i příslušník, který podle závěru služebního hodnocení dosahuje alespoň dobrých výsledků ve výkonu služby. Bohužel se nenavrhuje, aby tento závěr služebního hodnocení postačoval i dalším příslušníkům, kteří se do výběrového řízení hlásí podle 22 odst. 2 zákona o služebním poměru. Zpřesnění dikce ustanovení 22 odst. 4 zákona o služebním poměru, které umožňuje tzv. boční vstup do kariérního systému má podle důvodové zprávy k návrhu zabránit jeho zneužívání k obsazování vyššího služebního místa, pro něž je stanoven běžný obor nebo zaměření vzdělání nebo není stanoven vůbec. Snížení rozsahu neplacené služby přesčas Návrh úpravou stávající dikce ustanovení 112 odst. 2 zákona o služebním po- 4 našepolicie č. 1/2009

5 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR ČÍSLO1/2009 Ročník 16 měru omezuje využívání služby přesčas bez poskytnutí služebního příjmu, který je po celou dobu účinnosti zákona o služebním poměru zdrojem nespokojenosti příslušníků. Podle nově navržené dikce ustanovení 125 odst. 1 zákona o služebním poměru má příslušník nárok na náhradní volno za každou hodinu služby přesčas. To neplatí o službě přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce konané při vyhlášení krizového stavu podle krizového zákona. Neposkytne-li bezpečnostní sbor příslušníkovi náhradní volno v době tří kalendářních měsíců po výkonu služby přesčas, má nárok na poměrnou část přiznaného základního tarifu, osobního příplatku a zvláštního příplatku, který připadá na každou tuto hodinu služby bez služby přesčas v kalendářním měsíci, v němž službu koná. Současně se navrhuje zrušení ustanovení 126 odst. 3 zákona o služebním poměru, který stanoví, že se služební příjem za službu přesčas poskytuje po nařízené služební pohotovosti. V souvislosti s touto změnou se také navrhuje zrušení hranice 150 hodin pro rozsah služby přesčas uvedené v 54 zákona o služebním poměru. Tato hranice je v praxi snadno překonatelná označením další služby přesčas za službu ve veřejném zájmu. Zavedení kompenzace za službu ve svátek Navrhuje se nově zakotvit výslovné oprávnění služebního funkcionáře nařídit službu ve svátek. Podle návrhu má příslušník nárok na náhradní volno za každou hodinu služby ve svátek. Neposkytne-li bezpečnostní sbor příslušníkovi náhradní volno v době tří kalendářních měsíců po výkonu služby přesčas, má příslušník nárok na poměrnou část přiznaného základního tarifu, osobního příplatku a zvláštního příplatku, který připadá na každou tuto hodinu služby bez služby přesčas v kalendářním měsíci, v němž službu koná. Prodloužení doby, po níž může služební místo vykonávat příslušník, který nesplňuje požadavek vzdělání Novela obsahuje také prodloužení doby, po kterou podle 215 odst. 4 a 8 může příslušník vykonávat služební místo, pro které nesplňuje stanovené vysokoškolské vzdělání. Podle důvodové zprávy k návrhu jsou autoři návrhu vedeni snahou zamezit dalšímu úbytku zkušených příslušníků. Stanovení dalšího přechodného období pro nárok na příspěvek za službu Toutéž snahou, to znamená snahou zabránit v odchodu kvalifikovaných příslušníků, kteří ke dni skončení tzv. přechodného období založeného ustanovením 226 zákona o služebním poměru nezískají nárok na výsluhový příspěvek podle 157 zákona o služebním poměru, a jsou proto motivováni ke skončení služebního poměru ke konci roku 2009, je odůvodněn i návrh, který je obsažen v přechodných ustanoveních navrhovaného zákona. Stanoví se v něm, že příslušník, který je ke dni účinnosti tohoto zákona ve služebním poměru a u něhož doba rozhodná pro výsluhové nároky podle 165 a 224 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen zákon o služebním poměru ) dosáhla alespoň 12 let, s výjimkou příslušníka propuštěného podle 42 odst. 1 písm. a) nebo c) zákona o služebním poměru, má nárok na příspěvek za službu podle právních předpisů platných do 31. prosince 2006, skončí-li jeho služební poměr do 5 let od účinnosti tohoto zákona, a je-li to pro něho výhodnější než výsluhový příspěvek. Příspěvek za službu se v tomto případě považuje za výsluhový příspěvek. JUDr. Petr Tomek místopředseda NOS PČR NÁVRH PODPOROVANÝ ODBORY BYL PŘIJAT Dne 10. prosince 2008 schválila Poslanecká sněmovna zákon o státním rozpočtu na rok 2009, kdy byl mimo jiné přijat i návrh místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců rozpočtové sféry (vyjma pedagogických pracovníků školství a ústavních činitelů) o částku 2,7 miliardy Kč. Je nutné konstatovat, že pozměňovací návrh vycházel z aktivity odborových svazů ROPO a byl připraven Odborovým svazem státních orgánů a organizací. Identický pozměňovací návrh byl podán i poslancem ČSSD Bohuslavem Sobotkou, návrh ministra Nečase obsahoval přílohu s rozpisem finančních prostředků do jednotlivých rozpočtových resortních kapitol. Uvedené navýšení zajistí růst průměrného nominálního platu zaměstnanců (mimo uvedených) o cca 4 % místo původně navrhovaných 1,5 %. Tím bude alespoň pokryta předpokládaná míra inflace v roce 2009, případně zajištěn mírný růst reálných platů, pokud bude inflace nižší než 3,5 4 %. Původně v návrhu státního rozpočtu předpokládaný růst průměrného nominálního platu zaměstnanců veřejných služeb a správy, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu v roce 2009 ve výši 5 %, se zvýší na 6,6 %. Odbory ROPO požadovaly, aby pro rok 2009 byly valorizovány tarifní stupnice, ministr práce a sociálních věcí prosazuje rozdělení finančních prostředků prostřednictvím nenárokových složek. Osud těchto financí bude záviset na schopnosti odborových svazů prosadit efektivní řešení. Jak všichni víme ze zkušeností z roku 2008, směřování prostředků do nenárokových je velmi problematické a nelze jej aplikovat donekonečna, protože ve svém důsledku více rozevírá nůžky mezi příjmem skutečným a rozpočtovaným a zakládá problém do dalších let. Při této snaze nesmíme zapomenout na občanské zaměstnance MV a PČR, jejichž platová úroveň zpravidla nedosahuje výše ostatních státních zaměstnanců. Milan Štěpánek (s použitím podkladů OSSOO) našepolicie č. 1/2009 5

6 ČÍSLO 1/2009 Ročník 16 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR PŘEDSTAVUJEME Dnem vešel v účinnost zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. V ustanovení 8 odst. 2 se hovoří o tom, že se v policii zřizuje 14 krajských ředitelství. V tomto a následujících číslech měsíčníku Naše policie Vám představíme koordinátory Nezávislého odborového svazu Policie ČR působících v rámci jednotlivých krajských ředitelství. Naše putování začneme ve středních Čechách. Na následujících řádcích se Vám představí koordinátor pro středočeský kraj Bc. Jan Krátký, kterému jsme položili několik otázek. Jak dlouho jste členem Nezávislého odborového svazu Policie ČR? Členem Nezávislého odborového svazu Policie ČR jsem se stal necelý rok po přijetí do služebního poměru a to v roce Důvodem mého vstupu byla neochota nadřízených řešit situaci policistů na pracovišti. Dalším nesporným důvodem, který mne motivoval ke vstupu do odborového svazu, byla možnost čerpat právní pomoc. Co Vám přineslo členství v Nezávislém odborovém svazu Policie ČR? Především klid a jistotu pomoci v případě potíží. Na druhou stranu jsem také poznal mnoho výborných lidí, kteří mne inspirují v mé práci. V rámci své rodiny využívám také výhody levnějšího volání. Co Vám nejvíce vadí v práci Policie ČR? Zkostnatělost a neprofesionalita některých služebních funkcionářů. V rámci svého profesního zařazení se setkávám s mnoha lidmi a uznávám, že situace se oproti minulosti o dost zlepšila. Na druhou stranu Policii ČR neustále řídí lidé, kteří mají hromadu zkušeností, ale téměř žádné manažerské vzdělání. Bohužel tento nedostatek potom ovlivňuje práci mnoha dalších lidí. Čeho chcete jako koordinátor dosáhnout? Především zintenzívnit spolupráci s vedením Krajského ředitelství policie středočeského kraje, se kterou jsme v minulém roce začali. Dále chci prosadit názor, že odbory tu nejsou k tomu, aby naši nadřízení byli naštvaní, že je budeme kontrolovat, pokud se nám něco nelíbí, ale z toho důvodu, že chceme být nápomocni při řešení problémů, které trápí jak Policii ČR, tak i jednotlivé policisty. Co Vás v poslední době nejvíce potěšilo v rámci Policie ČR? Je toho docela dost. Naše oddělení obdrželo nové vozidlo, brožurku s textem zákona č. 273 /2008 Sb., o Policii ČR jsme obdrželi už koncem listopadu a ne na závěr roku, vydařilo se nám v závěru roku bezpečnostní opatření, kdy se nám podařilo díky nasazení zúčastněných po- licistů v obchodní zóně výrazně omezit trestnou činnost apod. Co dalšího nám na sebe prozradíte? A co by Vás zajímalo? Jsem šťastně ženatý, mám dobrou práci, které si vážím a jsem zdravý. Na závěr bych chtěl požádat všechny policisty a zaměstnance policie z oblasti středočeského kraje, kteří se setkají s čímkoliv, co odporuje jak etickému kodexu či zákonu o služebním poměru (ev. zákoníku práce), aby mne neváhali kontaktovat. Slibuji, že se budu jejich podněred. ty zabývat. Bc. Jan Krátký je vedoucím obvodního oddělení v Čestlicích v rámci územního odboru vnější služby Praha venkov jih. Telefon: , , 357, ODBORÁŘI VE SVITAVÁCH PODPORUJÍ MLADÉ SPORTOVCE ZÁKLADNÍ ORGANIZACE NOS PČR SVITAVY PŘIPRAVILA PŘED KONCEM ROKU VEDLE BOWLINGOVÉHO TURNAJE I HODNOTNOU PODPORU MLADÝM FLORBALISTKÁM. Dne ve sportovní hale Na Střelnici ve Svitavách předal místopředseda ZO NOS PČR Svitavy Martin Konečný, za přítomnosti předsedy NOS PČR Milana Štěpánka a místopředsedy NOS PČR Petra Tomka, sadu nových dresů, které ZO NOS PČR zakoupila pro oddíl juniorek FBK Svitavy. Dresy symbolicky převzal předseda oddílu florbalu pan René Hnát. Dresy, opatřené logem NOS PČR, byly pořízeny z vlastních prostředků ZO Svitavy v rámci podpory projektů prevence krimina- 6 lity a podpory rozvoje sportovních aktivit mládeže v našem městě. Aby nezůstalo jen u podpory sportu, měli naši kolegové možnost se aktivně sportovního klání zúčastnit. Krátce po předání dresů se uskutečnil již druhý bowlingový turnaj pořádaný ZO Svitavy pro členy i nečleny NOS PČR. Konal se v bowlingové hale na Střelnici a zúčastnilo se jej dvacet policistů OŘ PČR Svitavy, z toho deset členů ZO. Jako hosté se turnaje zúčastnili i představitelé vedení svazu Milan Štěpánek a Petr Tomek. Oba bowlingové turnaje se těšily zájmu policistů jak z řad ZO NOS PČR tak i nečlenů, které se tímto snažíme oslovit a vzbudit v nich zájem o vstup do naší organizace. V roce 2009 plánuje naše ZO uspořádat Dětský den a Mikulášskou besídku pro děti policistů OŘ PČR Svitavy bez rozdílu členství v NOS PČR. Mimo toho nabízí naše ZO kromě všeobecně známých aktivit a výhod plynoucích z členství v NOS PČR i možnost bezplatného zapůjčení přívěsného vozíku a kempové sady (stan pro šest osob, stolek, čtyři židle a plynový vařič), které ZO zakoupila pro členy z vlastních prostředků. Vedle toho poskytujeme finanční příspěvky SKP Svitavy na pořádání Triatlonu, Dětského dne, proplácíme permanentky pro vstup na krytý plavecký bazén v Poličce. Touto svojí aktivitou se snažíme našim členům ukázat, že pokud budeme chtít, můžeme si společně náš život a volný čas zpříjemnit. Martin Konečný Místopředseda ZO NOS PČR Svitavy našepolicie č. 1/2009

7 JISTOTA PŘI NÁKUPU VOZU = AUTOFINANCE CONSUMER Vážení policisté, zaměstnanci MV ČR, smluvní partner naše společnost AutoFinance Consumer, s. r. o. vám od září 2007 nabízí osobní a užitkové automobily pro osobní potřebu. Musím s radostí konstatovat, že stovky prodaných vozů svědčí o vaší spokojenosti s naší prací, která vychází zejména z následujících priorit: nabízet vám co nejlevnější, avšak prověřené a nehavarované vozy s doloženou historií, servisní knížkou vozy od importérů a autorizovaných dealerů jednotlivých značek. Nové vozy pak s co možná nejvyšší nákupní slevou. Další oblastí je financování vozů, kde jste využívali speciální levné financování s nízkým úročením, tedy minimálním přeplácením, které bylo určeno jen pro vás. Zákonné a havarijní pojištění vozů, které jsme profinancovali, vycházelo cca. o 40 % levněji než v případě, že ho uzavřete samostatně v pojišťovně. Celkově můžeme říci, že úspora, pokud sečteme výhody, které jsme vám poskytli, byla v řádech desítek tisíc korun, samozřejmě dle typu a značky vozidla. Pro rok 2009 jsme pro vás připravili obdobnou nabídku vozidel s ještě příznivějšími cenami a současně jsme pro vás, přes nepříliš povzbudivou hospodářskou situaci, zajistili stejně výhodné financování a výhodné pojištění. Nic tedy nebrání tomu, abyste i v tomto roce, při nákupu vozidla prostřednictvím naší společnosti, ušetřili nemalé peněžní prostředky. Stačí nás kontaktovat na níže uvedených telefonních číslech, případně em. Do roku 2009 vám za společnost AutoFinance Consumer přeji zejména zdraví, štěstí, spokojenost a také mnoho šťastných kilometrů za volantem vozů od naší společnosti. PROVĚŘENÉ AUTO OD AUTOFINANCÍ, LEVNĚ, SERIÓZNĚ, S JISTOTOU KONTAKTUJTE NÁS AUTOMOBILY PROVĚŘENÉ NEHAVAROVANÉ ZA MIMOŘÁDNÉ CENY (NOVÉ I OJETÉ) volejte: , , NABÍZÍME: Stanislav Plůcha, jednatel společnosti AutoFinance Consumer, s. r. o. AutoFinance Consumer, s. r. o. NEJLEVNĚJŠÍ FINANCOVÁNÍ AUTOMOBILŮ (NOVÝCH I OJETÝCH) VÝHODNÉ POJIŠTĚNÍ AUTOMOBILŮ (NOVÝCH I OJETÝCH, VČ. MOŽNOSTI POJIŠTĚNÍ NESCHOPNOSTI SPLÁCET)

8 zdraví na cestách NEZÁLEŽÍ NA TOM, KTERÉ MÍSTO NA SVĚTĚ SI VYBERETE ANI NA JAK DLOUHO POJEDETE. NABÍZÍME KVALITNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ S VÝRAZNÝMI SLEVAMI NA MÍRU Na cestu po Evropě vám například zaručíme léčebné výlohy, aktivní asistenci i lékařský převoz v neomezené výši. Ztratíte-li pas, přispějeme vám 50 Eur na náklady s tím spojené. K tomu si přidejte 20% rodinnou slevu a dalších 10 % ušetříte, jste-li členem Klubu pojištěnců. INFORMACE NA NEBO

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

PREZENTACE. Nezávislého odborového svazu Policie České republiky. Zdeněk Bartoň

PREZENTACE. Nezávislého odborového svazu Policie České republiky. Zdeněk Bartoň PREZENTACE Nezávislého odborového svazu Policie České republiky Zdeněk Bartoň Kdo jsme? Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (dále jen "NOS PČR") je registrován jako odborová organizace od 19.

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Page 1 of 5 ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Pracovní skupina pro "SYSTÉM MONITOROVÁNÍ SPOTŘEBY A ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ" STATUT PRACOVNÍ SKUPINY Příloha č.1 k Opatření č. 25/2008

Více

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot 1 2 Obsah 1. WORKSHOP: Osoby a jejich práva, dědictví, náhrada škody, rodinné právo, vlastnictví, sousedská práva, jak nenaletět při koupi a prodeji nemovitosti, smlouvy 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce,

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu zákona o státním zastupitelství

Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu zákona o státním zastupitelství Obecně k návrhu STANOVISKO Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu zákona o státním zastupitelství Úvodem je třeba konstatovat, že návrh zákona považujeme za nedokonalý. Lze odkázat na naše

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

P R E Z E N T A C E. Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky

P R E Z E N T A C E. Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky P R E Z E N T A C E Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky Obecné předpoklady supervize supervize vycházela z Ročního jednotného plánu hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

Pozměňovací návrhy k tisku 336

Pozměňovací návrhy k tisku 336 Pozměňovací návrhy k tisku 336 1. V 2 odst. 1 písm. c) se na konci věty doplňuje: to neplatí, jde-li o náměstka pro řízení sekce a jemu podřízené zaměstnance, 2. V 10 odst. 1 se písm. a) a b) mění následovně:

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České schválené usnesením Rady města České č.

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

D O H O D A o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb

D O H O D A o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb VMV čá. 39/2008 (část II) Oznámení ředitele kabinetu ministra vnitra Ministr vnitra schválil dne 15. dubna 2008 novou Dohodu o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb, jejíž úplné znění

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 91/2011-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 65/2011-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

Konference Veřejné zakázky v praxi

Konference Veřejné zakázky v praxi Konference Veřejné zakázky v praxi Velká novela zákona o veřejných zakázkách 11. října 2011 Hotel Holiday Inn, Kongres centrum Praha Proces veřejných zakázek a poznatky ze zadávání v praxi Současná platná

Více

247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948. o táborech nucené práce.

247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948. o táborech nucené práce. 247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948 o táborech nucené práce. Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně: 1 (1) Aby osoby uvedené v 2 mohly býti vychovány k práci jako

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

www. danovezakony.cz

www. danovezakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 1 Aktualizační servis 2014 DE IURE DAŇOVÉ ZÁKONY www. danovezakony.cz 365.cz 06_2014 www.danove zakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 2 Aktualizační

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY 2015

EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY 2015 EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY 2015 3. aktualizované vydání (leden 2015) 1. aktualizace k 1. 9. 2015 NOVELIZACE USTANOVENÍ 299 OSŘ s ÚČINNOSTÍ od 1. 9. 2015 a od 1. 10. 2015 Exekuce srážkami ze mzdy prováděná

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Funkce mzdy 1) stimulační (motivační) uvnitř pracovního poměru motivuje ke snaze o jeho udržení, ke zvyšování kvalifikace atd. 2) regulační

Více

Radek John ministr vnitra

Radek John ministr vnitra Radek John ministr vnitra Boj o rozpočet 2010 a 2011 Snížení na rok 2011 o 8,3 mld. Kč (původní návrh 10,5 mld.) 62 60 58 56 54 52 50 48 2008 2009 2010 2011 Rozpočet MV v mld Rozpočet na rok 2011: - 3,8

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Dovolená a překážky v práci

Dovolená a překážky v práci ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích 2., aktualizované a rozšířené vydání Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vzor citace: CHLÁDKOVÁ A.,

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Navrhovatel: skupina 45 poslanců, podepsaných pod tímto návrhem, jejímž jménem jedná poslanec Mgr. Bohuslav Sobotka

Navrhovatel: skupina 45 poslanců, podepsaných pod tímto návrhem, jejímž jménem jedná poslanec Mgr. Bohuslav Sobotka Ústavní soud České republiky Joštova 8 660 83 Brno 2 Navrhovatel: skupina 45 poslanců, podepsaných pod tímto návrhem, jejímž jménem jedná poslanec Mgr. Bohuslav Sobotka Další účastník: Parlament České

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Č. j. MV-17239-5/KM-2015 Praha 7. dubna 2015 Počet listů: 7 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto:

Č. j. MV-17239-5/KM-2015 Praha 7. dubna 2015 Počet listů: 7 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto: Doručeno dne: 7. 4. 2015 kancelář ministra vnitra Nad Štolou 3 Praha 7 17034 Č. j. MV-17239-5/KM-2015 Praha 7. dubna 2015 Počet listů: 7 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo vnitra, jako nadřízený věcně příslušný

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

K 34 odst. 5 Období, ve kterém lze odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit Dodatečné daňové přiznání K 34f odst. 2 Odborné vzdělávání

K 34 odst. 5 Období, ve kterém lze odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit Dodatečné daňové přiznání K 34f odst. 2 Odborné vzdělávání Informace Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst)

37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst) Zprostředkování zaměstnání úřady práce 37 37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst) Úřad práce vede evidenci volných pracovních míst, která obsahuje identifikační údaje zaměstnavatele, základní

Více

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 7/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Vydal:

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759 Informace Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: - na nástěnce vedle ředitelny - na

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

(3) Příslušník je ve služebním poměru k České republice. Práva a povinnosti České republiky vůči příslušníkovi plní příslušný bezpečnostní sbor.

(3) Příslušník je ve služebním poměru k České republice. Práva a povinnosti České republiky vůči příslušníkovi plní příslušný bezpečnostní sbor. 361/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Změna: 186/2004 Sb., Změna: 436/2004 Sb., Změna: 586/2004 Sb., 626/2004 Sb., Změna: 253/2005 Sb., Změna: 169/2005

Více

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec dobrovolnické služby Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

I!l lili lili lilii IiÜI Kl1635114. Prezident republiky. r" -r-ii-a* Joštova 8, 660 3 Brno. V Praze dne 6. listopadu 2014 Č.j.

I!l lili lili lilii IiÜI Kl1635114. Prezident republiky. r -r-ii-a* Joštova 8, 660 3 Brno. V Praze dne 6. listopadu 2014 Č.j. Prezident republiky Joštova 8, 660 3 Brno r" -r-ii-a* Í _ krát Přílchv: c V Praze dne 6. listopadu 2014 Č.j.: KPR 5936/2014 Vážený pane předsedo, v příloze zasílám v souladu s 64 odst. 1 písm. a) zákona

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pokud není uvedeno jinak pouze na aktivní členy ZO OSŽ Ostrava a případně i na rodinné

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7 360 66 Karlovy Vary Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1205, IČO: 263 65 804 Směrnice Podpisový řád Reg.číslo: 004/2012 Zpracoval: Ing. Jan Rais, MBA Vydáním se ruší: Přezkoumal:

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

I. Obecně k problematice výsluhových příspěvků a uzákonění jejich zdanění

I. Obecně k problematice výsluhových příspěvků a uzákonění jejich zdanění Problematika zdanění a zdaňování výsluhových příspěvků bývalých příslušníků bezpečnostních a ozbrojených sborů a procesní možnosti jejich obrany ve správním a soudním řízení I. Obecně k problematice výsluhových

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 136/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Správní žaloba. Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1. Sp. zn.: (nepředchází) Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc

Správní žaloba. Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1. Sp. zn.: (nepředchází) Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1 Sp. zn.: (nepředchází) Žalobce: Zastoupen: Tomáš Pecina Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem Opletalova 1535/4

Více

Novela zákona o sociálněprávní

Novela zákona o sociálněprávní Novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí zákon č. 401/2012 Sb. ze dne 7. 11. 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí 18. ledna 2013 Obsah dnešního semináře 1) Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A

K O L E K T I V N Í S M L O U V A VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií K O L E K T I V N Í S M L O U V A na rok 2014 Kolektivní smlouva na rok 2014, uzavřená v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. a zákonem

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Návrh poslanců Romana Sklenáka, Vladimíry Lesenské, Dany Váhalové a Jeronýma Tejce na vydání zákona kterým se mění zákon č. 329/2011

Více