Redakce: NOS PČR, Bartolomějská 7, Praha 1 ZDARMA. Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Redakce: NOS PČR, Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1 ZDARMA. Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky"

Transkript

1 ČÍSLO1/2009 Ročník 16 Redakce: NOS PČR, Bartolomějská 7, Praha 1 ZDARMA Noviny Nezávislého odborového svazu Policie České republiky OBSAH ČÍSLA: Aktuálně ilustrační foto: Vít Drbal, mediafaxfoto.cz Nový zákon o Policii České republiky František Vavera...1 Naše policie v novém Milan Štěpánek...2 Zákaz výdělečné činnosti další problematická úprava Petr Tomek...2 Poslanecký návrh novely zákona o služebním poměru Petr Tomek...4 Návrh podporovaný odbory byl přijat Milan Štěpánek...5 Představujeme Koordinátor NOS PČR pro Střední Čechy, Bc. Jan Krátký Red....6 NOVÝ ZÁKON O POLICII ČESKÉ REPUBLIKY Ostatní Odboráři ve Svitavách podporují mladé sportovce Martin Konečný...6 PRVNÍ LEDEN ROKU 2009 JE PRO POLICII ČESKÉ REPUBLIKY ZLOMOVÝM OKAMŽIKEM. Vminulém roce byl schválen a následně publikován nový zákon o Policii České republiky (zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky). Tento nový právní předpis nahradí předešlou právní úpravu, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o legislativní změnu v rámci Reformy Policie České republiky, která byla nastolena resortem vnitra a vedením Policie České republiky. Záměrně se dále nerozepisuji o samotné reformě, jen se zaměřuji na novou právní úpravu a na stěžejní změny související s tímto novým právním předpisem. Návrh předpisu a s tím související změnový zákon (zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky) byly připraveny v rekordním čase několika měsíců s tím, že samotný legislativní proces, započatý v listopadu 2007 rozesláním návrhů zákonů do připomínkového řízení, až do konce, schválení finálního legislativního textu (podpis prezidenta republiky dne 29. července 2008), trval devět měsíců. Ať si o novém zákonu o Policii České republiky můžeme myslet cokoliv, je nutné podotknout, že tento nový právní předpis nemá novelizace, je systémovější, reaguje na aplikační problémy a aktuální stav a vytváří optimálnější, právně závazné instituty. Jedná se tedy o nový právní předpis, který bezesporu je pozitivním krokem. Jistě nastanou, jako u každé nové právní úpravy, aplikační svízele, bude potřeba nastolit nové výklady, soudy budou vytvářet novou judikaturu a všichni policisté, zaměstnanci policie, úředníci, orgány a všichni občané České republiky se budou muset s textem seznámit, strpět povinnosti i naučit se svá práva, zejména ve vztahu k zásadě neznalost zákona neomlouvá. Zákon o Policii České republiky vytváří odpovídající právní rámec pro: debyrokratizaci policejní činnosti, modernizaci organizační struktury policie, využívání moderních nebo modernizovaných právních instrumentů při plnění policejních úkolů, větší otevřenost policie k veřejnosti a ke svým partnerům, zejm. obcím a krajům, >> pokračování na str. 2 našepolicie Vydavatel: Nezávislý odborový svaz Policie České republiky, Bartolomějská 7, Praha 1, telefon: , , registrace: MK ČR E 18672, vychází 12 čísel ročně Grafický design a zpracování: Oxport, s. r. o., Tisk: Grafotechna Print, s. r. o. 1

2 ČÍSLO 1/2009 Ročník 16 Naše policie v novém Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, dostává se vám do rukou nejen první letošní číslo odborového měsíčníku, ale také úplně první v nové podobě. S trochou nadsázky můžeme říci: NAŠE POLICIE je v novém! Po mnoha letech jsme opustili dosavadní novinovou podobu, která pokulhávala za grafickými nároky současnosti a díky vstřícnému jednání jsme využili kvalitní nabídky společnosti Oxport s. r. o. Naším cílem je zvýšit grafickou úroveň a díky nově utvořené redakční radě předávat důležité informace, odborné názory i pohledy do života v odborových organizacích nebo policejních útvarech. Chceme představit jednotlivé funkcionáře NOS PČR na krajích, aby se na ně mohli policisté obracet se svými požadavky. V neposlední řadě uvítáme příspěvky od vás, čtenářů, které můžete zasílat na Měsíčník budeme nadále distribuovat kurýrní poštou na základní organizace NOS PČR a na útvary policie. Pokud budete mít jakékoliv požadavky ohledně dodávek, pište na adresu redakční rady nebo kontaktujte sekretariát NOS PČR. Přeji Vám za sebe i své spolupracovníky hodně úspěchů v novém roce. Milan Štěpánek Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR >> pokračování ze str. 1 sdílení odpovědnosti za veřejný pořádek a bezpečnost s jinými veřejnými i soukromými subjekty. Zákon o Policii ČR zohledňuje nejen základní principy policejní činnosti, ale též poukazuje na princip zákonnosti a proporcionality. Oba demonstrativně zmíněné principy zajišťují, že zákon o policii představuje optimální kompromis mezi zájmem na ochranu práv a svobod s nezbytnými zásahy do těchto chráněných zájmů. Zákon o policii vytváří předpoklady pro pružnou realizaci zásadních změn v organizační struktuře policie. Principem je nestanovit organizační strukturu policie podrobně, ale toliko vymezit její základní skladební prvky. Tím se vytvoří předpoklad pro budoucí realizaci organizačních změn ad hoc v závislosti na vývoji bezpečnostní situace. Jako zásadní změny v rámci nového zákona o Policii České republiky lze shledávat: postupné zvyšování počtu krajských správ z dnešních 8 až na celkový počet 14 odpovídající počtu a hranicím vyšších územních samosprávných celků, zachování jednotnosti a hierarchického řízení bezpečnostního sboru, plnění úkolů policie celou policií, tedy i zaměstnanci policie v pracovním poměru podle zákoníku práce, podrobně upravené nakládání s informacemi a osobními údaji a jeho efektivní kontrola, nově nastavenou kontrolu policie Inspekcí policie. Nový zákon vždy přináší určitou obavu či možná až strach a problémy, ovšem na druhou stranu je nutné si uvědomit, že předešlá právní úprava již byla poplatná době svého vzniku, s řadou novelizací a aplikačních problémů. Jistě není zákon o Policii ČR všemohoucí a všepojímající, což není žádný právní předpis. Samotný text zákona má svá úskalí, zejména nedořešený a někdy neúplný text, neurčitost, nedořešení některých souvisejících ustanovení či proklamativnost. I přes tyto provozní nedostatky je možné vyslovit závěr, že nový zákon o Policii ČR je kladným přínosem pro bezpečnostní právo a pro policii. Celá veřejnost v České republice dostává do rukou nástroje pro kontrolu policie, pro osvojení, vymožení si svých práv a též pro strpění povinností z důvodu ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti, plnění úkolů podle trestního řádu a plnění dalších úkolů na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti, jako jedněch ze základních úkolů policie. Můžeme jen doufat, že při správném uchopení všech institutů daných Policii ČR tímto novým zákonem, bude kladným krokem pro celou policii, potažmo celou společnost. František Vavera, Praha, leden 2009 ZÁKAZ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI DALŠÍ PROBLEMATICKÁ ÚPRAVA DNEM 1. LEDNA 2009 NABYL ÚČINNOSTI ZÁVAZNÝ POKYN POLICEJNÍHO PREZIDENTA Č. 188/2008, KTERÝM SE PROVÁDÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 361/2003 SB., O SLUŽEBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. T ímto závazným pokynem došlo k soustředění většiny podrobností k zákonu o služebním poměru, dosud upravených samostatnými závaznými pokyny policejního prezidenta, do jednoho služebního předpisu. V této souvislosti byl, kromě dalších, zrušen závazný pokyn policejního prezidenta č. 165/2006, kterým se stanoví další činnosti, na něž se nevztahuje zákaz výdělečné čin- 2 nosti, a jeho obsah byl transformován do části čtvrté nového závazného pokynu. Připomeňme si, že ustanovením 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, je příslušníkům vysloven zákaz jakékoliv výdělečné činnosti kromě služby v bezpečnostním sboru. Citované ustanovení zákona o služebním poměru stanoví ze zákazu jiné výdělečné činnosti některé výjimky. Zákaz neplatí v případech, kdy je příslušník zařazen v záloze činné nebo záloze zvláštní a vykonává činnost pro jinou organizační složku státu, právnickou nebo fyzickou osobu, nebo kdy je příslušník zařazen v neplacené záloze z důvodu čerpání rodičovské dovolené. Z hlediska ústavnosti poněkud pokulhává zmocnění pro ředitele bezpečnostního sboru stanovit služebním předpisem další činnosti, na které se předmětné omezení nevztahuje. Již v předcházející verzi závazného pokynu, kterým se stanoví další činnosti, na něž se nevztahuje zákaz výdělečné činnosti, účinné od 1. ledna 2007, byl zakotven rozpor se zákonem o služebním poměru. Ustanovení 68 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, upravuje poskytování služebního volna příslušníkovi při překážkách ve službě z důvodu obecného zájmu. Obecným zájmem je zájem nadřazený zájmům jednotlivce, ale i zájmům služby. Proto musí být příslušník v takovém případě služebním funkcionářem povinně uvolněn z plnění služebních povinností. Za plnění občanské povinnosti se považuje mimo jiné též výkon povinnosti znalce předvolaného k jednání soudu nebo správního úřadu. Přes výslovné uvedení znalce v demonstrativním našepolicie č. 1/2009

3 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR ČÍSLO1/2009 Ročník 16 výčtu uvedeném v 68 odst. 4 zákona o služebním poměru není činnost znalce vyloučena ze zákazu výdělečné činnosti. Podle mého názoru by sice bylo možno dospět k závěru, že činnost příslušníka, jíž zákon výslovně předpokládá, nemusí být interním předpisem výslovně uvedena mezi činnostmi, které jsou ze zákazu výdělečné činnosti vyňaty, ale aplikační praxe vidí věc jinak. Důvodem pro vyloučení možnosti být soudním znalcem byla snaha vedení Kriminalistického ústavu zabránit, aby jeho podřízení nemohli zneužívat svého postavení. Již v době přijímání závazného pokynu argumentoval náš odborový svaz tím, že pokud k takovému zneužívání dochází, má vedení ústavu k dispozici jiné právní nástroje, jak tomu zabránit. Zvítězila však cesta, která je méně odborně a intelektuálně náročná zákaz! Bez ohledu na skutečnost, že byl vysloven zákaz i ve vztahu k celé řadě příslušníků, kteří nejsou zařazeni v Kriminalistickém ústavu, a zneužití z jejich strany tedy nehrozilo. Že někteří příslušníci kvůli tomuto nesystémovému řešení odešli ze služebního poměru, aby neztratili svou odbornost, zjevně nikoho nezajímá. A argument, že Policie České republiky je jediným bezpečnostním sborem, který zakázal to, co zákon předpokládá, nebyl vůbec zohledněn. Jak snadno činíme pochybná opatření, která dopadnou na řadu poctivých a dlouholetých příslušníků! Jako by nám na nich ani zbla nezáleželo. Jsou to jen policisté. Jsme však nepoučitelní. Nejenže je zákaz výkonu činnosti znalce v novém předpisu i nadále zachován, ale podařilo se zpřesnit také další zákaz. Obecně v ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. g) závazného pokynu č. 188/2008 se zákaz výdělečné činnosti nevztahuje na činnost pedagogickou, ale v nově doplněném ustanovení čl. 8 odst. 2 se konstatuje, že za pedagogickou činnost se pro účely tohoto závazného pokynu považuje činnost, jejímž obsahem je výchova, vzdělávání nebo výcvik lidí bez ohledu na tematické zaměření činnosti, vykonávaná v pracovněprávním vztahu na školách a školských zařízeních zřízených na základě právního předpisu. Došlo tudíž ke zcela zásadnímu omezení této výjimky ze zákazu činnosti, a to hned ve dvou směrech. Za prvé musí být pedagogická činnost vykonávána na základě pracovněprávního vztahu, to znamená v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Do budoucna je proto zakázaná tatáž činnost vykonávaná na základě jiného než pracovněprávního vztahu. Za druhé, pracovněprávní vztah musí být navázán pouze se školou nebo školským zařízením zřízeným na základě 2 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a 7 odst. 1 a 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Věděli autoři, že vysoce odborné přednášky v celé řadě vědních oborů jsou dnes pořádány mnoha soukromými subjekty? Lze se ptát po smyslu takové změny. Ať se snažím věc domýšlet jakkoli, nic racionálního Zákaz výdělečné činnosti není samoúčelný, a už vůbec není nástrojem, který má příslušníkovi zabránit mít jiný výdělek než služební příjem. mě nenapadá. Jeden, nikoli však racionální důvod mě napadá. Tak jako byl zákaz činnosti znalce zakotven kvůli jednomu nebo několika případům, je i tento zákaz pedagogické činnosti motivován jednotlivým případem. Celá léta se vedly diskuse o tom, zda činnost instruktora je, nebo není pedagogickou činností. Zdá se, že i uvedený zákaz má postihnout právě těch několik policistů, kteří tuto činnost vykonávají. Právní, ale i služební předpisy však nemohou být tvořeny kvůli jednotlivému případu. Mají totiž obecnou povahu. Nemohu se zbavit dojmu, který je podpořen zkušenostmi z aplikační praxe, že se z úpravy zákazu výdělečné činnosti vytratil základní smysl sledovaný jeho vyslovením. Zákaz výdělečné činnosti není samoúčelný, a už vůbec není nástrojem, který má zabránit příslušníkovi mít jiný výdělek než služební příjem. Zákaz jiné výdělečné činnosti má zabránit střetu mezi zájmy osobními a zájmy služby. Má zajistit nestrannost výkonu služby. Posuďme tedy nové znění závazného pokynu právě z pohledu smyslu zákazu výdělečné činnosti. Přednáška v oboru právo, kterou příslušník provede na základě dohody o provedení práce, nezpůsobuje ohrožení důležitých zájmů služby, ale tatáž přednáška provedená tímtéž příslušníkem na základě jiného právního vztahu může vést ke střetu zájmů. Stejně tak přednáška organizovaná vysokou školou ke střetu zájmů nevede, ale přednáška vykonaná například pro nakladatelství ANAG může ke střetu zájmů vést. Možná by autoři mohli vysvětlit, v čem toto riziko spatřují. Dodejme jen, že okruh posluchačů bývá zpravidla totožný. Měníme pravidla hry uprostřed zápasu. Přitom tato změna může mít dalekosáhlé důsledky. Za porušení zvláštního omezení musí být příslušník obligatorně propuštěn podle 42 odst. 1 písm. f) zákona o služebním poměru. Může mu být také odňata hodnost v kázeňském řízení, což má za následek totéž propuštění podle písm. e) téhož ustanovení zákona. Závazný pokyn byl vydán koncem měsíce prosince 2008 s účinností k Příslušník, který vykonával činnosti dosud povolené, musí tyto činnosti ukončit. Je nám jedno, že nebude moci vykonat činnosti, k nimž se již smluvně zavázal a může mu vzniknout finanční ztráta. Je nám jedno, že do uvedené činnosti investoval již v minulosti, ať už peníze nebo čas. Je nám jedno, že jsme jej ohrozili možností propuštění (o horlivosti některých služebních funkcionářů v této věci není třeba pochybovat). Zdá se, že i když jsou adresáty závazného pokynu právě policisté, o ně jde až v poslední řadě. Neodpustím si ještě jednu poznámku. V návětí závazného pokynu č. 188/2008 je uvedeno, že je vydán po dohodě s předsedou Nezávislého odborového svazu Policie České republiky. Tak to ale není a ani být nemůže. Znamenalo by to totiž, že bez souhlasu odborové organizace by nebylo možno předpis vůbec vydat. Oprávnění zakotvené v 198 odst. 1 písm. e) zákona o služebním poměru spočívá pouze v právu projednat a zaujmout stanovisko k návrhům služebních předpisů, které se týkají podmínek výkonu služby příslušníků. Oprávnění vydávat společné služební předpisy není zákonem garantováno. Přesto došlo nedopatřením k tomu, že odborový svaz nepodal k návrhu předmětného předpisu připomínky. JUDr. Petr Tomek místopředseda NOS PČR našepolicie č. 1/2009 3

4 ČÍSLO1/2009 Ročník 16 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR POSLANECKÝ NÁVRH NOVELY ZÁKONA O SLUŽEBNÍM POMĚRU SKUPINA POSLANCŮ PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY PŘEDLOŽILA V UPLYNULÝCH DNECH NÁVRH NA ZMĚNU ZÁKONA Č. 361/2003 SB., O SLUŽEBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍ- KŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ. NÁ- VRH OBSAHUJE PŘIBLIŽNĚ 30 NO- VELIZAČNÍCH BODŮ, KTERÉ LZE Z VĚCNÉHO HLEDISKA SHRNOUT DO NĚKOLIKA OKRUHŮ. Zrušení služebního poměru na dobu určitou Navrhuje se zrušit institut služebního poměru na dobu určitou. Má podle odůvodnění návrhu přispět ke zvýšení zájmu občanů o přijetí do služebního poměru a je reakcí na sociální dopady u nově nastupujících policistů např. při žádostech o hypotéky, půjčky atd. Kromě zrušení ustanovení 9 až 11 zákona o služebním poměru, které zakotvují dva druhy služebního poměru služební poměr na dobu určitou a služební poměru na dobu neurčitou, se zrušují další ustanovení, které na zmíněná ustanovení navazují. Jedná se například o zrušení jednoho ze způsobů skončení služebního poměru uvedeného v 41 písm. a) zákona o služebním poměru, spočívajícího v uplynutí doby určité. Navrhuje se také zrušení možnosti propustit příslušníka ve služebním poměru na dobu určitou z důvodu zrušení služebního místa v důsledku organizačních změn, pro zánik platnosti osvědčení, je-li osobou určenou ke styku s utajovanými informacemi, nebo pro dosahování neuspokojivých výsledků ve výkonu služby, uvedené v 42 odst. 2 zákona o služebním poměru. Příslušníci zařazení ve služebním poměru na dobu určitou by se dnem účinnosti navrženého zákona stali příslušníky ve služebním poměru na dobu neurčitou. Příslušníkům, kteří byli do služebního poměru na dobu určitou v trvání tří let zařazeni při přijetí do služebního poměru nebo do něho byli zařazení proto, že k 1. lednu 2007 jejich služební poměr netrval po dobu tří let, zůstává podle návrhu zachována povinnost vykonat služební zkoušku. Pro případ, že by ji nevykonali, se nesložení služební zkoušky zavádí jako nový důvod pro propuštění ze služebního poměru. Příslušníci, kteří jsou zařazení ve služebním poměru na dobu určitou z důvodu ustanovení na služební místo, pro které nesplňují stanovený stupeň vzdělání, by mohli nadále tato služební místa vykonávat pouze po dobu, kterou jim určuje ustanovení 215 odst. 4 zákona o služebním poměru. Po uplynutí této doby by však jejich služební poměr neskončil, ale byli by převedeni podle nově navržené dikce 26 odst. 6 zákona o služebním poměru na jiné služební místo, pro které je stanovena nižší služební hodnost. Úpravy kariérního řádu Některé návrhy na novelizaci zákona o služebním poměru směřují dílčím způsobem ke zpřesnění stávající úpravy kariérního způsobu obsazování služebních míst. Mají, podle důvodové zprávy k návrhu, zabránit zneužívání některých právních institutů při aplikaci zákona v dané oblasti. Podle dosavadního znění ustanovení 22 odst. 3 zákona o služebním poměru se do výběrového řízení může přihlásit příslušník, Pohled do hlavního sálu Poslanecké sněmovny ČR. ilustrační foto: Mikuláš Křepelka, mediafaxfoto.cz jenž získal vysokoškolské vzdělání a podle závěru služebního hodnocení dosahuje alespoň velmi dobrých výsledků ve výkonu služby. Návrh předpokládá, že se do výběrového řízení může přihlásit i příslušník, který podle závěru služebního hodnocení dosahuje alespoň dobrých výsledků ve výkonu služby. Bohužel se nenavrhuje, aby tento závěr služebního hodnocení postačoval i dalším příslušníkům, kteří se do výběrového řízení hlásí podle 22 odst. 2 zákona o služebním poměru. Zpřesnění dikce ustanovení 22 odst. 4 zákona o služebním poměru, které umožňuje tzv. boční vstup do kariérního systému má podle důvodové zprávy k návrhu zabránit jeho zneužívání k obsazování vyššího služebního místa, pro něž je stanoven běžný obor nebo zaměření vzdělání nebo není stanoven vůbec. Snížení rozsahu neplacené služby přesčas Návrh úpravou stávající dikce ustanovení 112 odst. 2 zákona o služebním po- 4 našepolicie č. 1/2009

5 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR ČÍSLO1/2009 Ročník 16 měru omezuje využívání služby přesčas bez poskytnutí služebního příjmu, který je po celou dobu účinnosti zákona o služebním poměru zdrojem nespokojenosti příslušníků. Podle nově navržené dikce ustanovení 125 odst. 1 zákona o služebním poměru má příslušník nárok na náhradní volno za každou hodinu služby přesčas. To neplatí o službě přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce konané při vyhlášení krizového stavu podle krizového zákona. Neposkytne-li bezpečnostní sbor příslušníkovi náhradní volno v době tří kalendářních měsíců po výkonu služby přesčas, má nárok na poměrnou část přiznaného základního tarifu, osobního příplatku a zvláštního příplatku, který připadá na každou tuto hodinu služby bez služby přesčas v kalendářním měsíci, v němž službu koná. Současně se navrhuje zrušení ustanovení 126 odst. 3 zákona o služebním poměru, který stanoví, že se služební příjem za službu přesčas poskytuje po nařízené služební pohotovosti. V souvislosti s touto změnou se také navrhuje zrušení hranice 150 hodin pro rozsah služby přesčas uvedené v 54 zákona o služebním poměru. Tato hranice je v praxi snadno překonatelná označením další služby přesčas za službu ve veřejném zájmu. Zavedení kompenzace za službu ve svátek Navrhuje se nově zakotvit výslovné oprávnění služebního funkcionáře nařídit službu ve svátek. Podle návrhu má příslušník nárok na náhradní volno za každou hodinu služby ve svátek. Neposkytne-li bezpečnostní sbor příslušníkovi náhradní volno v době tří kalendářních měsíců po výkonu služby přesčas, má příslušník nárok na poměrnou část přiznaného základního tarifu, osobního příplatku a zvláštního příplatku, který připadá na každou tuto hodinu služby bez služby přesčas v kalendářním měsíci, v němž službu koná. Prodloužení doby, po níž může služební místo vykonávat příslušník, který nesplňuje požadavek vzdělání Novela obsahuje také prodloužení doby, po kterou podle 215 odst. 4 a 8 může příslušník vykonávat služební místo, pro které nesplňuje stanovené vysokoškolské vzdělání. Podle důvodové zprávy k návrhu jsou autoři návrhu vedeni snahou zamezit dalšímu úbytku zkušených příslušníků. Stanovení dalšího přechodného období pro nárok na příspěvek za službu Toutéž snahou, to znamená snahou zabránit v odchodu kvalifikovaných příslušníků, kteří ke dni skončení tzv. přechodného období založeného ustanovením 226 zákona o služebním poměru nezískají nárok na výsluhový příspěvek podle 157 zákona o služebním poměru, a jsou proto motivováni ke skončení služebního poměru ke konci roku 2009, je odůvodněn i návrh, který je obsažen v přechodných ustanoveních navrhovaného zákona. Stanoví se v něm, že příslušník, který je ke dni účinnosti tohoto zákona ve služebním poměru a u něhož doba rozhodná pro výsluhové nároky podle 165 a 224 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen zákon o služebním poměru ) dosáhla alespoň 12 let, s výjimkou příslušníka propuštěného podle 42 odst. 1 písm. a) nebo c) zákona o služebním poměru, má nárok na příspěvek za službu podle právních předpisů platných do 31. prosince 2006, skončí-li jeho služební poměr do 5 let od účinnosti tohoto zákona, a je-li to pro něho výhodnější než výsluhový příspěvek. Příspěvek za službu se v tomto případě považuje za výsluhový příspěvek. JUDr. Petr Tomek místopředseda NOS PČR NÁVRH PODPOROVANÝ ODBORY BYL PŘIJAT Dne 10. prosince 2008 schválila Poslanecká sněmovna zákon o státním rozpočtu na rok 2009, kdy byl mimo jiné přijat i návrh místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců rozpočtové sféry (vyjma pedagogických pracovníků školství a ústavních činitelů) o částku 2,7 miliardy Kč. Je nutné konstatovat, že pozměňovací návrh vycházel z aktivity odborových svazů ROPO a byl připraven Odborovým svazem státních orgánů a organizací. Identický pozměňovací návrh byl podán i poslancem ČSSD Bohuslavem Sobotkou, návrh ministra Nečase obsahoval přílohu s rozpisem finančních prostředků do jednotlivých rozpočtových resortních kapitol. Uvedené navýšení zajistí růst průměrného nominálního platu zaměstnanců (mimo uvedených) o cca 4 % místo původně navrhovaných 1,5 %. Tím bude alespoň pokryta předpokládaná míra inflace v roce 2009, případně zajištěn mírný růst reálných platů, pokud bude inflace nižší než 3,5 4 %. Původně v návrhu státního rozpočtu předpokládaný růst průměrného nominálního platu zaměstnanců veřejných služeb a správy, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu v roce 2009 ve výši 5 %, se zvýší na 6,6 %. Odbory ROPO požadovaly, aby pro rok 2009 byly valorizovány tarifní stupnice, ministr práce a sociálních věcí prosazuje rozdělení finančních prostředků prostřednictvím nenárokových složek. Osud těchto financí bude záviset na schopnosti odborových svazů prosadit efektivní řešení. Jak všichni víme ze zkušeností z roku 2008, směřování prostředků do nenárokových je velmi problematické a nelze jej aplikovat donekonečna, protože ve svém důsledku více rozevírá nůžky mezi příjmem skutečným a rozpočtovaným a zakládá problém do dalších let. Při této snaze nesmíme zapomenout na občanské zaměstnance MV a PČR, jejichž platová úroveň zpravidla nedosahuje výše ostatních státních zaměstnanců. Milan Štěpánek (s použitím podkladů OSSOO) našepolicie č. 1/2009 5

6 ČÍSLO 1/2009 Ročník 16 Noviny Nezávislého odborového svazu Policie ČR PŘEDSTAVUJEME Dnem vešel v účinnost zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. V ustanovení 8 odst. 2 se hovoří o tom, že se v policii zřizuje 14 krajských ředitelství. V tomto a následujících číslech měsíčníku Naše policie Vám představíme koordinátory Nezávislého odborového svazu Policie ČR působících v rámci jednotlivých krajských ředitelství. Naše putování začneme ve středních Čechách. Na následujících řádcích se Vám představí koordinátor pro středočeský kraj Bc. Jan Krátký, kterému jsme položili několik otázek. Jak dlouho jste členem Nezávislého odborového svazu Policie ČR? Členem Nezávislého odborového svazu Policie ČR jsem se stal necelý rok po přijetí do služebního poměru a to v roce Důvodem mého vstupu byla neochota nadřízených řešit situaci policistů na pracovišti. Dalším nesporným důvodem, který mne motivoval ke vstupu do odborového svazu, byla možnost čerpat právní pomoc. Co Vám přineslo členství v Nezávislém odborovém svazu Policie ČR? Především klid a jistotu pomoci v případě potíží. Na druhou stranu jsem také poznal mnoho výborných lidí, kteří mne inspirují v mé práci. V rámci své rodiny využívám také výhody levnějšího volání. Co Vám nejvíce vadí v práci Policie ČR? Zkostnatělost a neprofesionalita některých služebních funkcionářů. V rámci svého profesního zařazení se setkávám s mnoha lidmi a uznávám, že situace se oproti minulosti o dost zlepšila. Na druhou stranu Policii ČR neustále řídí lidé, kteří mají hromadu zkušeností, ale téměř žádné manažerské vzdělání. Bohužel tento nedostatek potom ovlivňuje práci mnoha dalších lidí. Čeho chcete jako koordinátor dosáhnout? Především zintenzívnit spolupráci s vedením Krajského ředitelství policie středočeského kraje, se kterou jsme v minulém roce začali. Dále chci prosadit názor, že odbory tu nejsou k tomu, aby naši nadřízení byli naštvaní, že je budeme kontrolovat, pokud se nám něco nelíbí, ale z toho důvodu, že chceme být nápomocni při řešení problémů, které trápí jak Policii ČR, tak i jednotlivé policisty. Co Vás v poslední době nejvíce potěšilo v rámci Policie ČR? Je toho docela dost. Naše oddělení obdrželo nové vozidlo, brožurku s textem zákona č. 273 /2008 Sb., o Policii ČR jsme obdrželi už koncem listopadu a ne na závěr roku, vydařilo se nám v závěru roku bezpečnostní opatření, kdy se nám podařilo díky nasazení zúčastněných po- licistů v obchodní zóně výrazně omezit trestnou činnost apod. Co dalšího nám na sebe prozradíte? A co by Vás zajímalo? Jsem šťastně ženatý, mám dobrou práci, které si vážím a jsem zdravý. Na závěr bych chtěl požádat všechny policisty a zaměstnance policie z oblasti středočeského kraje, kteří se setkají s čímkoliv, co odporuje jak etickému kodexu či zákonu o služebním poměru (ev. zákoníku práce), aby mne neváhali kontaktovat. Slibuji, že se budu jejich podněred. ty zabývat. Bc. Jan Krátký je vedoucím obvodního oddělení v Čestlicích v rámci územního odboru vnější služby Praha venkov jih. Telefon: , , 357, ODBORÁŘI VE SVITAVÁCH PODPORUJÍ MLADÉ SPORTOVCE ZÁKLADNÍ ORGANIZACE NOS PČR SVITAVY PŘIPRAVILA PŘED KONCEM ROKU VEDLE BOWLINGOVÉHO TURNAJE I HODNOTNOU PODPORU MLADÝM FLORBALISTKÁM. Dne ve sportovní hale Na Střelnici ve Svitavách předal místopředseda ZO NOS PČR Svitavy Martin Konečný, za přítomnosti předsedy NOS PČR Milana Štěpánka a místopředsedy NOS PČR Petra Tomka, sadu nových dresů, které ZO NOS PČR zakoupila pro oddíl juniorek FBK Svitavy. Dresy symbolicky převzal předseda oddílu florbalu pan René Hnát. Dresy, opatřené logem NOS PČR, byly pořízeny z vlastních prostředků ZO Svitavy v rámci podpory projektů prevence krimina- 6 lity a podpory rozvoje sportovních aktivit mládeže v našem městě. Aby nezůstalo jen u podpory sportu, měli naši kolegové možnost se aktivně sportovního klání zúčastnit. Krátce po předání dresů se uskutečnil již druhý bowlingový turnaj pořádaný ZO Svitavy pro členy i nečleny NOS PČR. Konal se v bowlingové hale na Střelnici a zúčastnilo se jej dvacet policistů OŘ PČR Svitavy, z toho deset členů ZO. Jako hosté se turnaje zúčastnili i představitelé vedení svazu Milan Štěpánek a Petr Tomek. Oba bowlingové turnaje se těšily zájmu policistů jak z řad ZO NOS PČR tak i nečlenů, které se tímto snažíme oslovit a vzbudit v nich zájem o vstup do naší organizace. V roce 2009 plánuje naše ZO uspořádat Dětský den a Mikulášskou besídku pro děti policistů OŘ PČR Svitavy bez rozdílu členství v NOS PČR. Mimo toho nabízí naše ZO kromě všeobecně známých aktivit a výhod plynoucích z členství v NOS PČR i možnost bezplatného zapůjčení přívěsného vozíku a kempové sady (stan pro šest osob, stolek, čtyři židle a plynový vařič), které ZO zakoupila pro členy z vlastních prostředků. Vedle toho poskytujeme finanční příspěvky SKP Svitavy na pořádání Triatlonu, Dětského dne, proplácíme permanentky pro vstup na krytý plavecký bazén v Poličce. Touto svojí aktivitou se snažíme našim členům ukázat, že pokud budeme chtít, můžeme si společně náš život a volný čas zpříjemnit. Martin Konečný Místopředseda ZO NOS PČR Svitavy našepolicie č. 1/2009

7 JISTOTA PŘI NÁKUPU VOZU = AUTOFINANCE CONSUMER Vážení policisté, zaměstnanci MV ČR, smluvní partner naše společnost AutoFinance Consumer, s. r. o. vám od září 2007 nabízí osobní a užitkové automobily pro osobní potřebu. Musím s radostí konstatovat, že stovky prodaných vozů svědčí o vaší spokojenosti s naší prací, která vychází zejména z následujících priorit: nabízet vám co nejlevnější, avšak prověřené a nehavarované vozy s doloženou historií, servisní knížkou vozy od importérů a autorizovaných dealerů jednotlivých značek. Nové vozy pak s co možná nejvyšší nákupní slevou. Další oblastí je financování vozů, kde jste využívali speciální levné financování s nízkým úročením, tedy minimálním přeplácením, které bylo určeno jen pro vás. Zákonné a havarijní pojištění vozů, které jsme profinancovali, vycházelo cca. o 40 % levněji než v případě, že ho uzavřete samostatně v pojišťovně. Celkově můžeme říci, že úspora, pokud sečteme výhody, které jsme vám poskytli, byla v řádech desítek tisíc korun, samozřejmě dle typu a značky vozidla. Pro rok 2009 jsme pro vás připravili obdobnou nabídku vozidel s ještě příznivějšími cenami a současně jsme pro vás, přes nepříliš povzbudivou hospodářskou situaci, zajistili stejně výhodné financování a výhodné pojištění. Nic tedy nebrání tomu, abyste i v tomto roce, při nákupu vozidla prostřednictvím naší společnosti, ušetřili nemalé peněžní prostředky. Stačí nás kontaktovat na níže uvedených telefonních číslech, případně em. Do roku 2009 vám za společnost AutoFinance Consumer přeji zejména zdraví, štěstí, spokojenost a také mnoho šťastných kilometrů za volantem vozů od naší společnosti. PROVĚŘENÉ AUTO OD AUTOFINANCÍ, LEVNĚ, SERIÓZNĚ, S JISTOTOU KONTAKTUJTE NÁS AUTOMOBILY PROVĚŘENÉ NEHAVAROVANÉ ZA MIMOŘÁDNÉ CENY (NOVÉ I OJETÉ) volejte: , , NABÍZÍME: Stanislav Plůcha, jednatel společnosti AutoFinance Consumer, s. r. o. AutoFinance Consumer, s. r. o. NEJLEVNĚJŠÍ FINANCOVÁNÍ AUTOMOBILŮ (NOVÝCH I OJETÝCH) VÝHODNÉ POJIŠTĚNÍ AUTOMOBILŮ (NOVÝCH I OJETÝCH, VČ. MOŽNOSTI POJIŠTĚNÍ NESCHOPNOSTI SPLÁCET)

8 zdraví na cestách NEZÁLEŽÍ NA TOM, KTERÉ MÍSTO NA SVĚTĚ SI VYBERETE ANI NA JAK DLOUHO POJEDETE. NABÍZÍME KVALITNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ S VÝRAZNÝMI SLEVAMI NA MÍRU Na cestu po Evropě vám například zaručíme léčebné výlohy, aktivní asistenci i lékařský převoz v neomezené výši. Ztratíte-li pas, přispějeme vám 50 Eur na náklady s tím spojené. K tomu si přidejte 20% rodinnou slevu a dalších 10 % ušetříte, jste-li členem Klubu pojištěnců. INFORMACE NA NEBO

PREZENTACE. Nezávislého odborového svazu Policie České republiky. Zdeněk Bartoň

PREZENTACE. Nezávislého odborového svazu Policie České republiky. Zdeněk Bartoň PREZENTACE Nezávislého odborového svazu Policie České republiky Zdeněk Bartoň Kdo jsme? Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (dále jen "NOS PČR") je registrován jako odborová organizace od 19.

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

430/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva financí

430/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva financí 430/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 3. prosince 2001 o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích Změna: 99/2006

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec V Praze, 25. dubna 2009 Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl Ing. Kamil Srnec Odborná skupina pro státní správu. ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD Pro oblast veřejné správy Návrh programových priorit v oblasti veřejné správy

Více

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Váš dopis značky ze dne Naše č.j. 2007/13674-24 Vyřizuje/linka Hovorka/2404 V Praze dne 27. března 2007 Informace MPSV

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

K 34 odst. 5 Období, ve kterém lze odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit Dodatečné daňové přiznání K 34f odst. 2 Odborné vzdělávání

K 34 odst. 5 Období, ve kterém lze odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit Dodatečné daňové přiznání K 34f odst. 2 Odborné vzdělávání Informace Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ze dne 31. května 2010 jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 170/2014 Sb. Vláda nařizuje

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Page 1 of 5 ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Pracovní skupina pro "SYSTÉM MONITOROVÁNÍ SPOTŘEBY A ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ" STATUT PRACOVNÍ SKUPINY Příloha č.1 k Opatření č. 25/2008

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle

Čl. 1 Základní vymezení a cíle III. Vyhlášení Rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015 Ministerstvo

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu MPSV poř. č. 5 I. Název legislativního úkolu návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948. o táborech nucené práce.

247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948. o táborech nucené práce. 247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948 o táborech nucené práce. Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně: 1 (1) Aby osoby uvedené v 2 mohly býti vychovány k práci jako

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL 2. JEDNOTLIVÉ NOVELIZOVANÉ BODY 19. V 30 odst. 1 písm. a) se slova s pedagogickými pracovníky nahrazují slovy se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení.

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I.

ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I. ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I. Obecná část Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb.,

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Část I. Čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zastupitelstvo

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Všetaty okres Mělník, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: ZŠMŠV/ 1 /2013 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Jelena Darášová,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Návrh poslance Ladislava Šincla na vydání zákona o výplatě dodatečné náhrady za pohledávky vedené u Union banky, a. s., v konkursu

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 203/2015 Sb. ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějích předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu * 201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005,

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce Změna: 138/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. října 2003 č. 1010 k návrhu Pravidel pro provedení personálního a organizačního auditu v ústředních správních úřadech, v Českém telekomunikačním

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ 576. USNESENÍ SENÁTU ze 23. schůze, konané dne 24. července 2014 k návrhu senátního návrhu zákona senátorů Františka Bublana, Aleny Gajdůškové, Milana

Více

OBSAH V 74/2005 v.z. 109/2011 31. 8.2011 -v platnosti

OBSAH V 74/2005 v.z. 109/2011 31. 8.2011 -v platnosti 1 21.9.2011 74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh Zastupitelstva Jihomoravského kraje. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh Zastupitelstva Jihomoravského kraje. na vydání -1- PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 334 Návrh Zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Z á k o n. ze dne..2012

Z á k o n. ze dne..2012 Z á k o n ze dne..2012 o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

I I I. ZÁKON ze dne 2015,

I I I. ZÁKON ze dne 2015, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

PČR a její úkoly Organizace PČR

PČR a její úkoly Organizace PČR PČR a její úkoly Organizace PČR SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a

Více

Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Ústavního soudu

Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Ústavního soudu Tisková zpráva ze dne 2. června 2008 Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Ústavního soudu Dne 23. dubna 2008 Ústavní soud (dále jen ÚS ) v rámci posuzování ústavnosti změn provedených

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ Oddíl první Postavení a působnost Věznice Kynšperk nad Ohří Čl. 1 Základní ustanovení Věznice Kynšperk nad Ohří (dále jen věznice ) je organizační jednotkou Vězeňské

Více