Jiří Strouhal, Renata Židlická, Bohuslava Knapová, Zdenka Cardová. Účetnictví Velká kniha příkladů. BizBooks Brno 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiří Strouhal, Renata Židlická, Bohuslava Knapová, Zdenka Cardová. Účetnictví 2012. Velká kniha příkladů. BizBooks Brno 2012"

Transkript

1 Jiří Strouhal, Renata Židlická, Bohuslava Knapová, Zdenka Cardová Účetnictví 2012 Velká kniha příkladů BizBooks Brno 2012 KE0667_sazba.indd :32:59

2 Účtování dílčích oblastí částku daňového důsledku dividend vyplacených akcionářům účetní jednotky, které jsou navrhovány nebo oznámeny předtím, než byla účetní závěrka schválena k vydání, ale nejsou vykázány jako závazek v účetní závěrce. Neexistuje jiná rozumná forma výchovy než být příkladem nelze-li jinak, tedy odstrašujícím. Albert Einstein 2.8 Účetní doklady v praxi V první kapitole jsme se seznámili s tím, co to je účetní doklad a jaký je jeho význam (pouze a výhradně na jeho základě je možné účetní případ v účetnictví zachytit). Cílem této kapitoly je nastínit vztah mezi konkrétními účetními doklady a účetními případy, které z nich plynou. Budeme vycházet z účetních případů firmy FRESH SNACK, s. r. o., které se uskutečnily v prosinci 20X Stručně o firmě FRESH SNACK, s. r. o. se zabývá: výrobou chlebíčků a baget nákupem nápojů tyto výrobky a zboží prodává: ve svých prodejnách (Praha 2, Praha 3, Praha 6, Kladno a Čelákovice) za hotové na různé kulturní, firemní či jiné akce nejčastěji na fakturu Majitelé jsou tři, přičemž pouze jeden z nich Albert Salač ve firmě pracuje. Jednatelkou je Blanka (zaměstnankyně) a účetním Karel Kudrna (také zaměstnanec). Dále ve firmě pracují prodavačky a zaměstnanci, kteří vyrábějí chlebíčky a bagety.veškeré podnikatelské prostory a jejich vybavení jsou pronajaté. Jediným dlouhodobým majetkem firmy jsou osobní automobily. Firma je zaregistrována jako čtvrtletní plátce daně z přidané hodnoty Vybrané účetní případy, které nastaly v prosinci 20X Strukturování jednotlivých případů Ke každému účetnímu případu uvádíme: jeho kontext účetní doklad, na jehož základě bylo účtováno 83 jeho zachycení v odpovídající peněžní částce na konkrétních účtech základní (nikoliv všechny) podklady důležité pro: 83 Účetní doklad je vymezen pouze náležitostmi, které musí obsahovat. Konkrétní forma není předepsána. V našem případě jsme zvolili formu značně zjednodušenou. 357 KE0667_sazba.indd :38:31

3 Účtování dílčích oblastí º vyhotovení účetního a/nebo º zachycení na konkrétních účtech (nevyplývá-li to z účetního dokladu 84 ) V podkapitole Fakturavydaná Fakturap ijatá Názevú etníhodokladu je k dispozici účtový rozvrh íselná ada společnosti FRESH SNACK, jehož uspořádání vyplývá jednak z nároků na sestavení účetní závěrky, jednak z nároků na informace pro vedení společnosti. Ze struktury nákladů vyplývá, že firma používá druhové členění. Firma FRESH SNACK si stanovila následující pravidla pro číslování dokladů v roce 20X1: Výpiszb žnéhoú tu Pokladnídokladvýdajový Výpiszúv rovéhoú tu Pokladnídokladp íjmový Internídoklad (zde:0=faktura) Druhdokladu vrámciaktuálníhoroku Po adové íslodokladu (zde:.582) Rozlišení íselné adyfakturyvydanéod íselné adyfakturyp ijaté (zde:11=2011) Rokvystavení dokladu P íjemka P evodka Výdejka Podotkněme, že předkontace není povinnou náležitostí účetního dokladu. 358 KE0667_sazba.indd :38:31

4 hú netuksumutad ohínteúín ) p I O: DI : Náležitosti účetního dokladu I O: Následující schéma naznačuje, jakým způsobem bude DI : očíslována vydaná faktura č odb ratel PetrZahálka P íjemce: Pen žníústav Kon vova15 Dodavatel: Praha3 FAKTURAØda ovýdoklad ísloú tucz Ozna enídodávky dodavatel Dopravuzajistí: /0100 eskáspo itelna,praha3 Ú astníciú etního p ípadu MJ/Množství 250 ksjináfirma Neratovice DPH%/ DPH0%DPH14%DPH% celkembezdph CenazaMJ/ xxx 1032, ,50 14% 1(p esnýrozpisdod.) Telefon 7375, ,00 Fakturoval Razítkoapodpis: DPHK Osobaodpov dnázazaú tování: Osobaodpov dnázaú etníp ípad(schválil): P iopožd níúhradyú tujemezakaždýdenúrokzprodlení0,01%. Po etp íloh Zaokrouhlení DUZP Datumvystavenífa. Datumsplatnosti Formaúhrady Pražská377 Dodacílist íslo: Faktura íslo: DLV X1 Účtování Odb ratel: Ozna eníú etního dílčích oblastí CZ du Okamžikvyhotovení CelkemK sdph bank.p evodem ú etníhodokladu X X X1 Ozna ení ú etního dokladu Osobaodpov dnáza Datumzaú tování Datumschválení: 8408,00 zaú tování Osobaodpov dná Pen žní ástkyvk zaú etníp ípad X1 DPHK Bezdan K Obsa íhop ípa tne FRESHSNACK,s.r.o Objednávka íslo: BagetyRoastbeef 29, ,50 Fertich ezbá 0,50 Kúhrad celkemk (zdeshodnésduzp paídu Na úvod si připomeňme, co všechno musí obsahovat doklad, na jehož základě chceme zaúčtovat zaú továníuskute n ní Datum Doklad Popisú etníhop ípadu.x ástka MD D účetní případ: S popisky a zvýrazněními se budeme setkávat na následujících obrázcích běžně. Vždy jde o komentář ke konkrétnímu bodu (popisky), nebo o zvýraznění údajů vstupujících do účetního zápisu (zvýraznění nejčastěji formou zakroužkování příslušného údaje). Pro potřeby zachycení účetního případu na konkrétních účtech využíváme zápis do deníku v této formě: X X1 ú.p ípadu02021x1 DPH14% Zaokrouhlení Celkem 1032, , ,00 0, x x Tržbyzaprodejvýrobk 359 KE0667_sazba.indd :38:31

5 Účtování dílčích oblastí Jednotlivé účetní případy Účetní případ č. 1 I O: DI : I O: Účetní doklad vydaná faktura číslo 02091X1 odb ratel PetrZahálka Pen žníústav Praha3 FAKTURAda ovýdoklad Dodavatel: FRESHSNACK,s.r.o. Kon vova15 ísloú tu CZ dodavatel /0100 eskáspo itelna,praha3 DI : Odb ratel: Ozna enídodávkydopravuzajistí: MJ/Množství jináfirma CenazaMJ/ DPH%/ DPH0% Telefon xxx È DPH20% 85000, ,00 Fakturoval DPH% celkembezdph Formaúhrady Datumvystavenífa. DUZP Datumsplatnosti Zahálkaasyn,s.r.o. PodPátým983/4 Faktura íslo: Objednávka íslo: Dodacílist íslo: DLV089X X1 È CelkemK sdph bank.p evodem OsobníautomobilToyota È85000, , X X2 DPHK Osobaodpov dnázazaú tování: Osobaodpov dnázaú etníp ípad(schválil): 1(TP) P iopožd níúhradyú tujemezakaždýdenúrokzprodlení0,01%. Datumschválení: odb rateli. Tato ástsloužíprovnit nípot ebyfirmy, neobjevísenaexemplá ifakturyur enému Razítkoapodpis: Blanka DPHK Bezdan K zaú továníuskute n ní Datum X X1 ú.p ípadu02091x1 (faktura) Doklad DPH20% Tržbazaprodejautomobilu Popisú etníhop ípadu , Kudrna 17000,00 ástka MD Celkem d D , X1 d Společníci se v říjnu 20X1 rozhodli, že prodají firemní osobní automobil Toyota Avensis a pořídí nový. Toyota byla 1. prosince 20X1 prodána za Kč bez DPH firmě Zahálka a syn. (Nový firemní automobil Škoda Octavia bude pořízen kvůli výhodné ceně až v lednu 20X2). Účetní Kudrna na základě smlouvy obou stran o koupi automobilu vyhotovil fakturu. Vzhledem ke skutečnosti, že při pořízení automobilu byl uplatněn nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, jde v případě jeho prodeje o zdanitelné plnění a je tedy nutné DPH na výstupu vyměřit. P íjemce: elákovice Avensis ks , ,00 20% Po etp íloh ,00 Kúhrad celkemk 360 KE0667_sazba.indd :38:31

6 Zopakujme, jaké podklady pro vystavení faktury a vyhotovení účetního zápisu byly zapotřebí: písemná smlouva o koupi osobního automobilu Toyota Avensis (specifikace předmětu, ceny, okamžiku prodeje) z hlediska odpovědnosti za účetní případ je důležitá organizační směrnice, ve které je uvedeno, kdo za co zodpovídá (včetně podpisových vzorů); předpokládejme, že organizační směrnice obsahuje též předepsaný oběh účetních dokladů X1 001 Účetní případ č. 2 Prodaný automobil je třeba vyřadit z majetku firmy, čemuž předchází zaúčtování dodatečného odpisu ve výši zůstatkové ceny automobilu. Účetní vyhotovil zápis o vyřazení na základě odpisového plánu z inventární karty a smlouvy o koupi automobilu. Výrob.. Praha3 FRESHSNACK,s.r.o. Kon vova15 ZÁPISOVY AZENÍSTROJENEBOZA ÍZENÍ Typ Názevvy azovanémovitév cinebonemovitosti Internídoklad. Datumvy azení X1 Inventární íslo Výrobní íslo viztp Účetní doklad interní doklad číslo 50398X1: Po izovacícena Nákladynalikv. Kumulativníodpisy D vodvy azení TechnickýstavW0l0TGE Avensis1,6 ú etní Vy azenívd sledkuprodejefirm Zahálkaasyn,s.r.o. Zp sobilýprovozunapozemníchkomunikacích ,00 OsobníautomobilToyotaAvensis da ové da ová Prodejnícena Schválil: Zazaú továníjezodp.: Zisk/ztrátap ivy azení ,00 Údajep evzatézodpisovéhoplánu Ù Kudrna Datum da ový vinventárníkart X1 zaú továníuskute n ní X X1 Datum ú.p ípadu(interníd.) 50398X1 Doklad Dodate nýodpisprodaného Vy azeníosobníhoautomobilu automobilu Popisú etníhop ípadu , zmajetkufirmy ,00 ástka MD D Z statkovácena Vyhotovil: ú etní Kudrna48344, , , , , ,00 Podklady k vyřazení automobilu v důsledku prodeje: Účtování dílčích oblastí 85 Organizační směrnice (včetně oběhu účetních dokladů) je důležitá pro všechny účetní případy, proto ji už dále u jednotlivých operací zmiňovat nebudeme. 361 KE0667_sazba.indd :38:32

7 Účtování dílčích oblastí smlouva o koupi osobního automobilu (víme, který automobil budeme vyřazovat a ke kterému okamžiku) odpisový plán obsažený v inventární kartě (vyplývá z něj pořizovací cena, hodnota oprávek, potažmo zůstatková cena) Vyplaceno(jméno,adresa,pr kaztotožnosti) Firma Datumvystavení Blanka("OSOBN ZNÁM") FRESHSNACK,s.r.o X1 VÝDAJOVÝPOKLADNÍDOKLAD Doklad íslo 22326X1 Účetní případ č. 3 Albert Salač vyslal jednatelku Blanku Nejedlou na služební cestu do Českých Budějovic, kde se od do X1 koná gastronomická konference (zápisné Kč bylo zaplaceno převodem z bankovního účtu). Cestu, způsob dopravy (vlastní osobní automobil) a další ustanovení včetně zálohy ve výši Kč schválil Albert Salač dne X1. Téhož dne byla tato záloha vyplacena z pokladny. Účetní doklad výdajový pokladní doklad číslo 22326X1 P íjemce(podpis,datum) Vyplacenázálohanaslužebnícestu (pí.), x1 Text ty itisícekorun eskýchžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžž Osobaodpov dnázaú etníp ípadžschválil(podpis,datum): Osobaodpov dnázazaú tování Ú etžmd , X1 Kudrna 4000 ŽŽŽŽ slovyk K Celkem K ŽŽŽŽŽŽŽŽŽ4000hal.ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ DPH% DPHK BezDPH h zaú továníuskute n ní X X122326X1 Datum ú.p ípadudoklad (vpd) Vyplacenazálohanaslužební cestublancenejedlé Popisú etníhop ípadu.3 ástka 4000, MD D Podklady: Zákoník práce směrnice týkající se pracovních cest, kde je stanoveno, kdo oznamuje a schvaluje zaměstnanci jeho účast na pracovní cestě a jak dlouho před jejím konáním; podklad pro stanovení odpovídající výše zálohy cestovní příkaz 86 (identifikace pracovní cesty, její schválení včetně zálohy) 86 Je-li určitý podklad zvýrazněn tučně, znamená to, že jeho konkrétní podoba je zobrazena dále. 362 KE0667_sazba.indd :38:32

8 Účtování dílčích oblastí VÝ ATEK Vyslání zaměstnance na pracovní cestu Společník zaměstnanci oznámí, že bude vyslán na pracovní cestu minimálně 2 pracovní dny před jejím zahájením. Na cestovním příkazu se stanoví: jméno, příjmení a bydliště zaměstnance vyslaného na pracovní cestu počátek cesty (místo, datum a čas nástupu na pracovní cestu) místo jednání či výkonu práce účel cesty a dobu jejího trvání (včetně případných přesčasů) způsob dopravy (dopravní prostředek) záloha ukončení pracovní cesty (místo, datum) Svým podpisem na cestovním příkazu pracovní cestu též schválí.... Zaměstnanec smí použít soukromé motorové vozidlo pouze v případě, kdy: a) není k dispozici služební motorové vozidlo b) je za soukromé motorové vozidlo řádně zaplaceno havarijní pojištění KE0667_sazba.indd :38:32

9 Firma: Bydlišt : Účtování dílčích oblastí Zaměstnanec musí odjet pracovní cestu s tím, že tato byla řádně schválena na cestovním příkazu. Ur enýdopravníprost edek:druh Praha, X1,5.30 Pracovnídobaod do FRESHSNACK,s.r.o. M lnická1877/7,praha X1VPD.22326X1 SPZ VYÚ TOVÁNÍPRACOVNÍCESTY Zprávaovýsledkupracovnícestybylapodánadne 4000,00 vyplacenadne Sezp sobemprovedenísouhlasí: X1Kudrna vlastníosobníauto 3A65064 Podpispokladníka Pr m rnáspot ebaphmdletp P ipoužitívlastníhovozidla.pojistky: eskébud joviceú astnakonferencipraha, x íslo: (místo,datum,hodina)místojednání Spolucestující: Po átekcesty Ú elcesty Datumapodpispracovníkaoprávn néhokpovolenícesty /6510 7,57 (místo,datum) Koneccesty... Datumapodpisoprávn néhopracovníka PovolenázálohaK X1 P íjmení,jméno,titul Blanka 503 Pokud jede zaměstnanec svým osobním automobilem, měl by před odjezdem na pracovní cestu předložit: havarijní pojistku technický průkaz vozidla, který dokládá: º technickou způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích º průměrnou spotřebu, která je nutná pro výpočet náhrady za spotřebované pohonné hmoty 364 KE0667_sazba.indd :38:32

10 Účtování dílčích oblastí Firma 50399X1 Účetní případy č ,00 č ,00 Tyto případy vyplývají 11753,00 584,00 648,00 ze zúčtovací 529,00 843,00 935,00 a výplatní 764,00 540,00 825,00 listiny za 300, , , ,00 listopad 10160,00 20X1, kterou 10160, ,00 sestavil X1 účetní Kudrna. KudrnaKarel ÁbelováKate ina Blanka BernardováLucie... Blahovi ováeva Albert CisterkováJana P íjmeníajménohrubámzdazdravotní FRESHSNACK,s.r.o. VÝPLATNÍLISTINA 25420, , ,00 pojišt nísociální ZÚ TOVACÍA zam síc/rok pojišt níkone názálohana listopad20x , ,001653, ,002742,00 642,00 563,00 927,00 DP(da ) 813, , ,00 795,00 istámzda 450, , , , , , , ,00 180,00 260,00 Ð 3560, , ,00 Kvýplat VeselýJind ich Pojistnéplacenézam stnavatelemzazam stnance Celkem , , ,00 Základ , , ,00 pojistné 18678, ,00 Celkový závazek 28023, ,00 Sestavil(dne/podpis): X1,Kudrna , , , , , ,00 Osobaodpov dnázazaú tování: soc.zabezpe eníap ísp.na ve ejnézdravotnípojišt ní: PSSZ VZP Pojiš ovnamv Osobaodpov dnázaú etníp ípad x1, Abychom názorněji ukázali využití analytických účtu z účtového rozvrhu, zaměříme se v následujících operacích na zaměstnance v Kladně (prodavačka Kateřina Ábelová). Ukážeme si i odlišné účtování mzdy příslušející společníkovi, který ve firmě pracuje. 365 KE0667_sazba.indd :38:32

11 Firma Účtování dílčích oblastí Účetní případ č ,00 Na základě zúčtovací a výplatní listiny byly zúčtovány hrubé mzdy všech zaměstnanců ,00 Detail účetního dokladu 11753,00 584,00 interní 529,00 648,00 935,00 843,00 540,00 825, , , , ,00 doklad číslo 764, X1: KudrnaKarel ÁbelováKate ina Blanka BernardováLucie Blahovi ováeva P íjmeníajménohrubámzdazdravotní FRESHSNACK,s.r.o. VÝPLATNÍLISTINA 25420, , , , ,00 642, , ,00 927, , ,00 300,00 istámzda 795, , , , , , , ,00... CisterkováJana pojišt ní ZÚ TOVACÍA zam síc/rok pojišt níkone názálohana Sociální listopad2011 DP(da ) Albert ,00 563,00 813,00 450, , , ,00 Kvýplat VeselýJind ich Celkem , , , ,00 180,00 260, ,00 E , , , ,00 zaú továníuskute n ní Datum Mzda Hrubé mzdy ,00Kč ostatních zaměstnanců: společníka ú.p ípadudoklad (interníd.)zú toványhrubémzdy Popisú etníhop ípadu.4 zam stnancikladno 12960,00 ástka spole ník 12500, MD D ostatnízam stnanci , x00 Podklady: pracovní smlouvy (odměna za práci) docházkové lístky, pracovní lístky, případně jiná prvotní evidence pro výpočet základní mzdy (odpracovaná doba, výkon) evidence dovolených (neodpracovaná doba, náhrady mzdy) evidence pracovní neschopnosti (neodpracovaná doba) vnitřní pravidla pro rozdělování prémií, osobního ohodnocení, příplatky, náhrady mzdy atp. Zákoník práce V souladu s novým ustanovením 66d Obchodního zákoníku může společník s. r. o. vykonávat činnost pro společnost i na základě pracovní smlouvy, kde je přesně specifikován rozsah vykonávané práce a odměna za tuto činnost. Postoj k tzv. souběhu funkcí nebyl předtím nijak jasně zakotven v legislativě, vycházelo se vždy z jednotlivých soudních usnesení. V souladu s legislativou je nyní možné i to, aby společník i jednatel (dle smlouvy o výkonu funkce), byl 366 KE0667_sazba.indd :38:32

12 Účtování dílčích oblastí zároveň zaměstnancem v odlišném rozsahu, než je věcná náplň práce jejich funkcí (např. vedení účetnictví). Nutnou podmínkou ovšem je odlišná pracovní náplň, nepovažuje se za přípustné, aby jednatel na základně pracovní smlouvy vykonával funkci ředitele společnosti. Má se za to, že náplň práce je v podstatě totožná. Je třeba vzít v úvahu i fakt, že některé činnosti na zaměstnance nelze převést, protože jsou výlučně vyhrazeny statutárnímu orgánu (např. jednání navenek, rozhodování o základních strategických otázkách atd.). Zároveň se skýtá i možnost, aby jednatel společnosti fakturoval za práce pro ni vykonané, např. za vedení účetnictví. Zde je však nutno zvážit, zda by tento vztah nebyl klasifikován jako skrytá závislá činnost (pak by byla na místě pracovní smlouva). V tomto kontextu je nutné přihlédnout Firma ke skutečnostem, zda společník tuto činnost vykonává jako osoba samostatně výdělečně činná i pro jiné subjekty, zda k výkonu této činnosti používá svůj obchodní majetek atd. Účetní případ č. 5 Zaměstnancům P íjmeníajménohrubámzdazdravotní FRESHSNACK,s.r.o. bylo z hrubé mzdy strženo pojistné na všeobecné zdravotní pojištění (dále jen zdravotní pojištění, zkratka ZP) ve výši jedné třetiny ze 13,5 % hrubé mzdy. Pojistné spočtené ze mzdy jednotlivých 12960, X1 zaměstnanců se zaokrouhluje vždy na celé koruny nahoru ,00 Detail účetního dokladu 11753,00 584,00 648,00 935,00 843,00 540,00 825, , , , ,00 interní 529,00 doklad číslo 764, X1: 14250,00 pojišt ní pojišt níkone názálohana Sociální listopad20x , ,00 642, ,00 927,00 DP(da ) Blanka BernardováLucie 42180, , , , ,00 300,00 795, , , , , ,00... Blahovi ováeva CisterkováJana KudrnaKarel ÁbelováKate ina VÝPLATNÍLISTINA ZÚ TOVACÍA zam síc/rok istámzda Albert ,00 563,00 813,00 450, , , , ,00 Kvýplat 10674,00 VeselýJind ich 4000,00 180,00 260,00 á 3560, ,00 Datum X X150399X1 ú.p ípadudoklad Pojistnénavšeobecnézdravotnípojišt níplacenézam stancem Popisú etníhop ípadu.5 ZPMV(spole ník) ástka 563, MD D Celkem ,00 (interníd.) 9 908, , , , ,00 VZP(ostatní) 9345,00 331x zaú továníuskute n ní 367 KE0667_sazba.indd :38:33

13 Účtování dílčích oblastí Pojistné na veřejné zdravotní pojištění bude ve stejné výši strháváno i z odměn jednatelů a členů představenstva. Pracovní poměr i výkon funkce je tak postaven z titulu ZP na roveň. V Firma rámci daňové reformy, která by měla vejít v platnost od roku 2014, bude pravděpodobně zaměstnanci (jednateli, členovi představenstva) strháváno ze mzdy pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 6,5 % místo nynějších 4,5 %. Účetní P íjmeníajménohrubámzdazdravotní ZÚ TOVACÍA případ č. 6 Za zaměstnance jsme zaplatili pojistné na všeobecné zdravotní pojištění (ZP) zbytek do 13,5% z hrubých mezd , X ,00 Detail účetního dokladu 11753,00 648,00 584,00 935,00 843,00 540,00 825, , , , ,00 interní 529,00 doklad číslo 764, X1: CisterkováJana ÁbelováKate ina FRESHSNACK,s.r.o. VÝPLATNÍLISTINA zam síc/rok listopad20x1 BernardováLucie Blahovi ováeva 25420, ,00 pojišt ní pojišt níkone názálohana Sociální 42180, , ,00 642, , ,00 927,00 DP(da ) 6420, ,00 300,00 istámzda 795, , , , , , , , ,00 563,00 813,00 450, , , ,00 Kvýplat... KudrnaKarel Blanka VeselýJind ich Pojistnéplacenézam stnavatelemzazam stnance Albert Celkem , , , ,00 180,00 260,00 Základ , ,00 =12500(HM) ûûûûûûûûûûûûûûû *13,5% :3(zam stnanec) zbytek,tj.2/3zamtel) ,00 pojistné 18678, , ,00 Celkový závazek 28023, , , , ,00 ve ejnézdravotnípojišt ní: VZP zaú továníuskute n ní X1 D atum X150399X1 Doklad Pojiš ovna MV (interníd.) ú.p ípadu Pojistnénavšeobecnézdravotnípojišt ní/placenézam stnavatelem Popisú etníhop ípadu.6 ZPMV(spole ník) ástka 1125, MD D VZP 18678, KE0667_sazba.indd :38:33

14 Podklady pro výpočet pojistného na všeobecné zdravotní pojištění: Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Účtování dílčích oblastí V rámci daňové reformy, která by měla nabýt účinnosti od roku 2014, nebude zaměstnavatel pravděpodobně odvádět část ZP a SP za zaměstnance (nyní ve výši 9 % + 25 %). Nahradí je jeden Firma odvod, tzv. daň z úhrnu mezd. Zvažuje se 32,5 % z úhrnu hrubých mezd (místo nynějších 34 %). Účetní případ č. 7 Zaměstnancům P íjmeníajménohrubámzdazdravotní FRESHSNACK,s.r.o. VÝPLATNÍLISTINA bylo z hrubé mzdy strženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen sociální pojištění, zkratka SP) ve výši 6,5 % z hrubé mzdy. Částky SP vždy 12960, X1 zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru ,00 584,00 648,00 935,00 843,00 540,00 825, , , , ,00 Detail účetního dokladu interní doklad číslo 50399X1: 11753, ,00 pojišt ní ZÚ TOVACÍA zam síc/rok 529,00 pojišt níkone názálohana Sociální listopad20x , , , ,00 642, , ,00 764,00 927,00 DP(da ) KudrnaKarel ÁbelováKate ina Blanka BernardováLucie Blahovi ováeva 3045, ,00 795,00 300,00 istámzda 10160, , , , ,00... CisterkováJana , , ,00 Kvýplat VeselýJind ich Albert Celkem , , , , ,00 563,00 180,00 260,00 813, ,00 450,00 H , , , , , ,00 zaú továníuskute n ní Datum X X1 ú.p ípadu(interníd.) 50399X1 Doklad Pojistnénasoc.zabezpe eníap ísp.naspzplacenézam stnancem Popisú etníhop ípadu.7 PSSZ(spole ník) ástka PSSZ(ostatní) 13495,00 813, MD D 331x KE0667_sazba.indd :38:33

15 Účtování Firma dílčích oblastí Účetní případ č. 8 Za P íjmeníajménohrubámzdazdravotní ZÚ TOVACÍA zaměstnance jsme zaplatili pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (SP) ve výši 25% z hrubých mezd. Výslednou částku zaokrouhlujeme na celé ÁbelováKate ina FRESHSNACK,s.r.o. Kč nahoru ,00 VÝPLATNÍLISTINA 50399X ,00 648,00 584,00 zam síc/rok 843,00 listopad20x1 BernardováLucie 935,00 540,00 825, , , , ,00 Detail Blahovi ováeva účetního dokladu 11753,00 interní 529,00 doklad číslo 764, X1: 25420, ,00 pojišt ní pojišt níkone názálohana Sociální 42180, , ,00 642, , ,00 927,00 DP(da ) 6420, ,00 300,00 istámzda 795, , , , , ,00... CisterkováJana KudrnaKarel Blanka ,00 563,00 813,00 450, , , , , ,00 180,00 260, , ,00 Kvýplat VeselýJind ich Pojistnéplacenézam stnavatelemzazam stnance Albert ve ejnézdravotnípojišt ní: Celkem ,00 VZP 9908, ,00 Základ , , ,00 pojistné 18678, ,00 Celkový závazek 28023, ,00 Pojiš ovnamv zaú továníuskute n ní X1 Datum ú.p ípadu X1(interníd.) 50399X1 DokladPopisú etníhop ípadu.8 Pojistnénasoc.zabezpe eníaspzçplacenézam stnavatelem soc. zabezpe ení a p ísp. na SPZ PSSZ PSSZ 55007,00 ástka MD D 12500, , , , , ,00 Podklady pro výpočet pojistného: Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Jak již bylo uvedeno výše, v rámci daňové reformy bude platba pojistného ZP i SP placené zaměstnavatelem za zaměstnance nahrazena daní z úhrnu mezd v zatím předpokládané výši 32,5 %. 370 KE0667_sazba.indd :38:33

16 Účtování dílčích oblastí Firma Účetní případ č. 9 Zaměstnancům byla z hrubé mzdy stržena záloha na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Výpočet vychází ze skutečnosti, že všichni zaměstnanci podepsali Prohlášení k dani z příjmů ÁbelováKate ina 50399X1 fyzických osob ze závislé činnosti, a uplatňují tedy slevy ze záloh na daň z příjmů (pouze BernardováLucie slevu poplatníka). Detail Blahovi ováeva P íjmeníajménohrubámzdazdravotní FRESHSNACK,s.r.o ,00 VÝPLATNÍLISTINA 14380,00 584,00 648,00 843,00 935,00 540,00 825, , , , ,00 účetního dokladu 11753,00 pojišt nísociální ZÚ TOVACÍA zam síc/rok interní 529,00 pojišt níkone názálohana listopad20x1 doklad číslo 764, X1: , , , , ,002742,00 642, ,00 927, , ,00 300,00 istámzda 795, , , , , , , ,00 Albert CisterkováJana DP(da ) ,00 563,00 813,00 450, , , ,00 Kvýplat VeselýJind ich KudrnaKarel Blanka Celkem , , , ,00 180,00 260, , , , , ,00 zaú továníuskute n ní Datum X X1 ú.p ípadudokladpopisú etníhop ípadu.9 (interníd.) 50399X1 Zálohanada zp íjm fyzickýchosobzezávislé innosti Finan níú ad(spole ník) ástka Finan níú ad(ostatní) 19697,00 450, MD D 331x Podklady pro výpočet záloh: Zákon o daních z příjmů (základ daně, sazba daně, slevy na dani) Prohlášení k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (ne/oprávněnost uplatnění slev na dani) Zákon o pojistném za veřejné zdravotní pojištění (pro potřeby vyčíslení základu daně) Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (pro potřeby vyčíslení základu daně) Od se výše slevy na poplatníka znovu vrací na úroveň Kč/měsíc, tj Kč ročně. Daňová reforma předpokládá, že osoby, jejichž mzda přesáhne strop pro pojistné, nebudou moci slevu na poplatníka uplatnit vůbec. V tomto roce dochází též ke zvýšením daňového zvýhodnění na vyživované dítě jako kompenzace zvýšení snížené sazby DPH z nynějších 967 Kč/měsíc na Kč/měsíc. 371 KE0667_sazba.indd :38:34

17 Účtování dílčích oblastí Dodavatel Džusík,a.s. Uvápenky26 Účetní Beroun P ÍJEMKA íslo:11945x1sklad zedne a íslocentrální(100) a zedne x1 íslo593x1zedne Došlodne: Ú et 13210x případ č. 10 Na základě naší objednávky z 30. listopadu přišla 8. 20X1 do centrálního skladu Praze 3 zásilka 123 ovocných DžusrybízovýSmlouva Zp sobdopravy Dopravníprost edek3a65491 Nákladní,zajiš ujedodavateldodacílist ZakázkaFaktura a íslo džusů od společnosti Džusík. Skladník Ivan Petříček zásilku převzal a na dodacím listu potvrdil, že skutečný počet druh dodaných džusů souhlasí. Účetní doklad příjemka číslo 11945X1: dne x1 Obaly: (Dopravnéna1krabici) NÁZEV(druh,rozm ratd.) dne zedne ísloskladní íslo X1Pet í ek podpis M rnájednotka P ijatémnožství Poznámkyzajednotku 15,50 Po izovacícena celkem podpispet í ek Osobazodpov dnázaú etníp ípad Vystavilap ijal množství jakost Kontrola OK Kontrolovalks(krabice) , ,00 podpis Porovnalsfakturou(pop.sesmlouvou) Dopravnéna1krabicidžusuSou et podpis Osobazodpov dnázazaú tování podpis Ostatnínáklady (0,74) 12, X1 Kudrna datum Zapsaldoskladníkarty Poznámka (zdodacíholistu): Zaú továnodne X X1 Pet í ek CelkemPC dneaaaaaaaaaaaaa podpisaaaaaaaaaaaaa Reklamoval9703, ,00 508,80/( ) zaú továníuskute n ní X X1 Datum ú.p ípadu(p íjemka) 11945X1 Doklad Pomeran ovýdžusp ijatýna Ostatnídžusyp ijaténasklad Popisú etníhop ípadu.10 ástka 6136, X MD D Džusjahodový Džuspomeran ový Protokolovadách , ,00 508,80 sklad 3567, Podklady: směrnice o oceňování a účtování zásob zboží, kde jsou mimo jiné upravena pravidla týkající se alokace vedlejších pořizovacích nákladů na jednotku dodávky dodací list (doprovázející dodávku zboží; při přejímce skladník kontroluje skutečnost s údaji na dodacím listu) faktura, s jejímiž údaji se pak údaje z příjemky odsouhlasí, případně se budou řešit rozdíly (viz účetní doklad k následující operaci č. 12) 372 KE0667_sazba.indd :38:34

18 Účtování dílčích oblastí VÝ ATEK: Oceňování zboží Přírůstky zboží se oceňují takto: nakoupené zboží v pořizovací ceně, přičemž vedlejší pořizovací náklady se alokují prostým dělením na každou jednotku zásilky 1 FAKTURA*DODACÍLIST Dodavatel krabice, 1 láhev atp. Účtování zboží Účetní jednotka účtuje o zboží způsobem Centrálnísklad A. Koloběh zboží, doklady Zákazník DODACÍLIST VÝDEJKA P ÍJEMKA P EVODKA VÝDEJKA** Prodejna Zákazník * p ijaté faktury zpracovává ú tárna, v jejíž kompetenci rovn ž je vystavovat zákazník m faktury za prodané zboží ** zboží prodané v jednotlivých prodejnách se zachycuje souhrnn za každý prodejní den Každý přírůstek a úbytek zboží se zaznamenává na skladní karty. 373 KE0667_sazba.indd :38:34

19 DODACÍLIST Džuspomeran ový Doprava Džusrybízový Džusjahodový ,50 12,00 13, , , ,00 14% 3830, , ,50 610,56 íslo: Účtování dílčích oblastí DI : I O: Uvápenky26 DI : I O: Dodací list Položka Datumvystavení: Beroun Dodavatel: Džusík,a.s. CZ Kon vova15 Druhdodávky X1 Praha3 Odb ratel: FRESHSNACK,s.r.o. Po etmjcenaza MJbez DPHcelkembez ísloobjednávky: CZ Cena %DPHCenacelkemsDPH XK89X1 SPZ P evzal: 48 10,6 508,80Celkem 20% Vydal: Mikulka 3A65491 zdedphjeninformativn uvšenafaktu e DUZP: Pet í ek X1 Razítko,podpis Hlavo ová11092,86 FRESHSNACK,s.r.o. SKLADNÍKARTAzboží 001 Sklad centrála X111945X1Nákup DatumDokladObsahzápisu p íjemvýdejzásoba Druhzboží 280 Džuspomeran ový MJ krab. ísloskladníkarty: 29012,74List íslo p íjem výdej 14 zásoba Ú et Jak bylo +vedlejšípo izovacínáklady(doprava=0,74k /1krabice) Cenapo ízení(12,00k ) Množství PCza1 krabici3567, ,50 Oc.úbytku (FIFO) určeno směrnici, pohyby zboží nutné zaznamenávat na skladních kartách. K X1 î P evodzlistu ,53 105, KE0667_sazba.indd :38:34

20 Účtování dílčích oblastí Účetní případ č. 11 I O: FAKTURAAda ovýdoklad Dne DI : Dodavatel: X1 přišla faktura za dodávku džusů, kterou jsme převzali X1 do centrálního skladu (viz předchozí účetní případ). DI : Účetní doklad došlá faktura číslo 01952X1: odb ratel Pen žníústav Džusík,a.s. Uvápenky26 P íjemce: ísloú tu MJ/Množství I O: DPH%/ X2 Džuspomeran ový P evzal: Džusjahodový 2325, ,00 Telefon xxx A 508,80 101,76 Fakturoval 9195, ,30508,80 15,50 12,00 D FRESHSNACK,s.r.o. Zp sobdopravy CenazaMJ/ Formaúhrady Kon vova15 Faktura íslo: dodavatel SOB,Beroun Objednávka íslo: Dodacílist íslo: Odb ratel: XK89X FRESHSNACKcentrálnískladPraha3 CZ /0300 jináfirma Praha3 Datumvystavenífa. atumsplatnosti CZ Ozna enídodávky DUZPcelkem CelkemK sdph p evodemzú tu X X1 4001, ,50 Zaokrouhlení 3830,40 610,56 Osobaodpov dnázaú etníp ípad Osobaodpov dnázazaú tování: Fakturap ijatá íslo: kopiedl Po etp íloh P iopožd níúhradyú tujemezakaždýdenúrokzprodlení0,05%. DPH0% DPH20% DPH14% 3360, X1 Kudrna pot ebyfirmy,údajejsoudopln nypo Tato ástop tsloužíjenprovnit ní p ijetífaktury. Bezdan K Veselá (Džusík, a.s.) Veselá zaú továníuskute n ní Datum X X X1 Doklad Popisú etníhop ípadu.11 ástka MD D (faktura) Zaokrouhlení 0, Celkem 11093, Beroun 393/20X1 Džusrybízový ks(krabice) ,50 325,50 491,40 470,40 Doprava km 48 10,60 101,76 20% 14% 11093, ,86 0,14 CelkemK DPHK Kúhrad K ú.p ípadu DPH 1389, , Nákupdžus 375 KE0667_sazba.indd :38:34

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH):

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH): 2. Zásoby Obsah kapitoly: materiál zásoby vlastní výroby zboží poskytnuté zálohy na zásoby pořízení zásob výdej do spotřeby, prodej oceňování (metoda FIFO, vážený aritmetický průměr) syntetická a analytická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů 7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů Obsah kapitoly: Náklady definice, členění, odlišení od výdajů Výnosy definice, členění, odlišení od příjmů Zásady účtování nákladů a výnosů během

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady PŘÍKLAD 2 Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady Údaje o účetní jednotce 1. Založte účetní jednotku. Výňatek ze živnostenského listu Jméno a příjmení: Jaroslav Moser

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách 8. přednáška Zúčtovací vztahy a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách b) Postoupení pohledávek, odpis pohledávek, opravné položky c) Zúčtování se zaměstnanci d) Zúčtování s podniky ve

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I.

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Charakteristika a účtování, část I. Obsah 1. Právní úprava 2. Struktura finančních účtů 3. Oceňování krátkodobého finančního maj. 4. Pokladna 5.

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín OBSAH TÉMATU účtování peněžních prostředků účtování materiálu metoda FIFO a vážený aritmetický průměr účtování dlouhodobého majetku

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

Příklad č. 1 - Zásoby

Příklad č. 1 - Zásoby Příklad č. 1 - Zásoby Počet bodů 15 b. Dosaženo Společnost KABAT, s.r.o., se zabývá výrobní a obchodní činností, je plátcem DPH. V průběhu účetního období se uskutečnily následující hospodářské operace

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena 10. Kalkulace Obsah kapitoly: Kalkulace (definice, postup výpočtu) Kalkulační vzorec (popis položek) Náklady přímé a nepřímé (režie) Kalkulační metody (kalkulace dělením, kalkulace přirážková) Stanovení

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139 Třída 1 - Osnova: 1. Členění třídy 1 2. Oceňování zásob při výdeji 3. Oceňování zásob při inventarizaci 4. Materiál vlastní výroby 5. Nákup materiálu v zahraničí 6. Analytická evidence materiálu 7. Zálohy

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.,

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky.

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. 5. Účtová třída 1 - zásoby 5.1. Druhy zásob Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. Členění zásob V účtové

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158.

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158. Z Á S A D Y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva města Rumburk vydané v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová POKLADNA, CENINY, PENÍZE NA CESTĚ 1. ÚČTOVÁNÍ Účetní jednotka, účetní

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Zásady vedení pokladny

Zásady vedení pokladny Zásady vedení pokladny Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Autoevaluační karta Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 Obor: obchodní akademie Zaměření: ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Školní rok: Předmět: účetnictví Třída: 2. A

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu Základy účetnictví 7. přednáška Účtování zásob materiálu: 1) inventarizační rozdíly 2) reklamace dodávky materiálu 3) zásoby zboží (nákup, prodej) 1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly Přednáška č. 6 Finanční majetek Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly 1 Charakteristika finančních

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3214 Vydání č.: 07 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 20.2.2014

Více

Příklady na sestavení rozvahy:

Příklady na sestavení rozvahy: Příklady na sestavení rozvahy: Příklad 1 Sestavte rozvahu firmy Horák, s. r. o., k 1.1.2006 z následujících položek v soupisu majetku a jeho zdrojů: Vklad na běžném účtu 25 000,-, bankovní úvěr 150 000,-,

Více

Zásoby. Charakteristika a účtování I.

Zásoby. Charakteristika a účtování I. Zásoby Charakteristika a účtování I. Obsah 1. Právní úprava 2. Podstata zásob 3. Druhy zásob 4. Oceňování zásob 5. Účtování materiálu zp. A 6. Účtování spotřeby materiálu 7. Účtování prodeje materiálu

Více

Základy účetnictví. Sociální komunikace ve státní správě (PdF UHK)

Základy účetnictví. Sociální komunikace ve státní správě (PdF UHK) Základy účetnictví Sociální komunikace ve státní správě (PdF UHK) Náklady a výnosy Účtování nákladů Účtování nákladů Účtování nákladů Účtování nákladů Účtování nákladů Účtování nákladů Účtování výnosů

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5 Ing. Eliška Galambicová 1 Maturitní otázky 3, 4 a 5 3/ Účtová třída 1- Zásoby. Zásoby, dělení a oceňování zásob, způsoby pořízení, metody účtování, pořízení nákupem a vlastní činností, dokladování (příjemka,

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Časové

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více