Jiří Strouhal, Renata Židlická, Bohuslava Knapová, Zdenka Cardová. Účetnictví Velká kniha příkladů. BizBooks Brno 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiří Strouhal, Renata Židlická, Bohuslava Knapová, Zdenka Cardová. Účetnictví 2012. Velká kniha příkladů. BizBooks Brno 2012"

Transkript

1 Jiří Strouhal, Renata Židlická, Bohuslava Knapová, Zdenka Cardová Účetnictví 2012 Velká kniha příkladů BizBooks Brno 2012 KE0667_sazba.indd :32:59

2 Účtování dílčích oblastí částku daňového důsledku dividend vyplacených akcionářům účetní jednotky, které jsou navrhovány nebo oznámeny předtím, než byla účetní závěrka schválena k vydání, ale nejsou vykázány jako závazek v účetní závěrce. Neexistuje jiná rozumná forma výchovy než být příkladem nelze-li jinak, tedy odstrašujícím. Albert Einstein 2.8 Účetní doklady v praxi V první kapitole jsme se seznámili s tím, co to je účetní doklad a jaký je jeho význam (pouze a výhradně na jeho základě je možné účetní případ v účetnictví zachytit). Cílem této kapitoly je nastínit vztah mezi konkrétními účetními doklady a účetními případy, které z nich plynou. Budeme vycházet z účetních případů firmy FRESH SNACK, s. r. o., které se uskutečnily v prosinci 20X Stručně o firmě FRESH SNACK, s. r. o. se zabývá: výrobou chlebíčků a baget nákupem nápojů tyto výrobky a zboží prodává: ve svých prodejnách (Praha 2, Praha 3, Praha 6, Kladno a Čelákovice) za hotové na různé kulturní, firemní či jiné akce nejčastěji na fakturu Majitelé jsou tři, přičemž pouze jeden z nich Albert Salač ve firmě pracuje. Jednatelkou je Blanka (zaměstnankyně) a účetním Karel Kudrna (také zaměstnanec). Dále ve firmě pracují prodavačky a zaměstnanci, kteří vyrábějí chlebíčky a bagety.veškeré podnikatelské prostory a jejich vybavení jsou pronajaté. Jediným dlouhodobým majetkem firmy jsou osobní automobily. Firma je zaregistrována jako čtvrtletní plátce daně z přidané hodnoty Vybrané účetní případy, které nastaly v prosinci 20X Strukturování jednotlivých případů Ke každému účetnímu případu uvádíme: jeho kontext účetní doklad, na jehož základě bylo účtováno 83 jeho zachycení v odpovídající peněžní částce na konkrétních účtech základní (nikoliv všechny) podklady důležité pro: 83 Účetní doklad je vymezen pouze náležitostmi, které musí obsahovat. Konkrétní forma není předepsána. V našem případě jsme zvolili formu značně zjednodušenou. 357 KE0667_sazba.indd :38:31

3 Účtování dílčích oblastí º vyhotovení účetního a/nebo º zachycení na konkrétních účtech (nevyplývá-li to z účetního dokladu 84 ) V podkapitole Fakturavydaná Fakturap ijatá Názevú etníhodokladu je k dispozici účtový rozvrh íselná ada společnosti FRESH SNACK, jehož uspořádání vyplývá jednak z nároků na sestavení účetní závěrky, jednak z nároků na informace pro vedení společnosti. Ze struktury nákladů vyplývá, že firma používá druhové členění. Firma FRESH SNACK si stanovila následující pravidla pro číslování dokladů v roce 20X1: Výpiszb žnéhoú tu Pokladnídokladvýdajový Výpiszúv rovéhoú tu Pokladnídokladp íjmový Internídoklad (zde:0=faktura) Druhdokladu vrámciaktuálníhoroku Po adové íslodokladu (zde:.582) Rozlišení íselné adyfakturyvydanéod íselné adyfakturyp ijaté (zde:11=2011) Rokvystavení dokladu P íjemka P evodka Výdejka Podotkněme, že předkontace není povinnou náležitostí účetního dokladu. 358 KE0667_sazba.indd :38:31

4 hú netuksumutad ohínteúín ) p I O: DI : Náležitosti účetního dokladu I O: Následující schéma naznačuje, jakým způsobem bude DI : očíslována vydaná faktura č odb ratel PetrZahálka P íjemce: Pen žníústav Kon vova15 Dodavatel: Praha3 FAKTURAØda ovýdoklad ísloú tucz Ozna enídodávky dodavatel Dopravuzajistí: /0100 eskáspo itelna,praha3 Ú astníciú etního p ípadu MJ/Množství 250 ksjináfirma Neratovice DPH%/ DPH0%DPH14%DPH% celkembezdph CenazaMJ/ xxx 1032, ,50 14% 1(p esnýrozpisdod.) Telefon 7375, ,00 Fakturoval Razítkoapodpis: DPHK Osobaodpov dnázazaú tování: Osobaodpov dnázaú etníp ípad(schválil): P iopožd níúhradyú tujemezakaždýdenúrokzprodlení0,01%. Po etp íloh Zaokrouhlení DUZP Datumvystavenífa. Datumsplatnosti Formaúhrady Pražská377 Dodacílist íslo: Faktura íslo: DLV X1 Účtování Odb ratel: Ozna eníú etního dílčích oblastí CZ du Okamžikvyhotovení CelkemK sdph bank.p evodem ú etníhodokladu X X X1 Ozna ení ú etního dokladu Osobaodpov dnáza Datumzaú tování Datumschválení: 8408,00 zaú tování Osobaodpov dná Pen žní ástkyvk zaú etníp ípad X1 DPHK Bezdan K Obsa íhop ípa tne FRESHSNACK,s.r.o Objednávka íslo: BagetyRoastbeef 29, ,50 Fertich ezbá 0,50 Kúhrad celkemk (zdeshodnésduzp paídu Na úvod si připomeňme, co všechno musí obsahovat doklad, na jehož základě chceme zaúčtovat zaú továníuskute n ní Datum Doklad Popisú etníhop ípadu.x ástka MD D účetní případ: S popisky a zvýrazněními se budeme setkávat na následujících obrázcích běžně. Vždy jde o komentář ke konkrétnímu bodu (popisky), nebo o zvýraznění údajů vstupujících do účetního zápisu (zvýraznění nejčastěji formou zakroužkování příslušného údaje). Pro potřeby zachycení účetního případu na konkrétních účtech využíváme zápis do deníku v této formě: X X1 ú.p ípadu02021x1 DPH14% Zaokrouhlení Celkem 1032, , ,00 0, x x Tržbyzaprodejvýrobk 359 KE0667_sazba.indd :38:31

5 Účtování dílčích oblastí Jednotlivé účetní případy Účetní případ č. 1 I O: DI : I O: Účetní doklad vydaná faktura číslo 02091X1 odb ratel PetrZahálka Pen žníústav Praha3 FAKTURAda ovýdoklad Dodavatel: FRESHSNACK,s.r.o. Kon vova15 ísloú tu CZ dodavatel /0100 eskáspo itelna,praha3 DI : Odb ratel: Ozna enídodávkydopravuzajistí: MJ/Množství jináfirma CenazaMJ/ DPH%/ DPH0% Telefon xxx È DPH20% 85000, ,00 Fakturoval DPH% celkembezdph Formaúhrady Datumvystavenífa. DUZP Datumsplatnosti Zahálkaasyn,s.r.o. PodPátým983/4 Faktura íslo: Objednávka íslo: Dodacílist íslo: DLV089X X1 È CelkemK sdph bank.p evodem OsobníautomobilToyota È85000, , X X2 DPHK Osobaodpov dnázazaú tování: Osobaodpov dnázaú etníp ípad(schválil): 1(TP) P iopožd níúhradyú tujemezakaždýdenúrokzprodlení0,01%. Datumschválení: odb rateli. Tato ástsloužíprovnit nípot ebyfirmy, neobjevísenaexemplá ifakturyur enému Razítkoapodpis: Blanka DPHK Bezdan K zaú továníuskute n ní Datum X X1 ú.p ípadu02091x1 (faktura) Doklad DPH20% Tržbazaprodejautomobilu Popisú etníhop ípadu , Kudrna 17000,00 ástka MD Celkem d D , X1 d Společníci se v říjnu 20X1 rozhodli, že prodají firemní osobní automobil Toyota Avensis a pořídí nový. Toyota byla 1. prosince 20X1 prodána za Kč bez DPH firmě Zahálka a syn. (Nový firemní automobil Škoda Octavia bude pořízen kvůli výhodné ceně až v lednu 20X2). Účetní Kudrna na základě smlouvy obou stran o koupi automobilu vyhotovil fakturu. Vzhledem ke skutečnosti, že při pořízení automobilu byl uplatněn nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, jde v případě jeho prodeje o zdanitelné plnění a je tedy nutné DPH na výstupu vyměřit. P íjemce: elákovice Avensis ks , ,00 20% Po etp íloh ,00 Kúhrad celkemk 360 KE0667_sazba.indd :38:31

6 Zopakujme, jaké podklady pro vystavení faktury a vyhotovení účetního zápisu byly zapotřebí: písemná smlouva o koupi osobního automobilu Toyota Avensis (specifikace předmětu, ceny, okamžiku prodeje) z hlediska odpovědnosti za účetní případ je důležitá organizační směrnice, ve které je uvedeno, kdo za co zodpovídá (včetně podpisových vzorů); předpokládejme, že organizační směrnice obsahuje též předepsaný oběh účetních dokladů X1 001 Účetní případ č. 2 Prodaný automobil je třeba vyřadit z majetku firmy, čemuž předchází zaúčtování dodatečného odpisu ve výši zůstatkové ceny automobilu. Účetní vyhotovil zápis o vyřazení na základě odpisového plánu z inventární karty a smlouvy o koupi automobilu. Výrob.. Praha3 FRESHSNACK,s.r.o. Kon vova15 ZÁPISOVY AZENÍSTROJENEBOZA ÍZENÍ Typ Názevvy azovanémovitév cinebonemovitosti Internídoklad. Datumvy azení X1 Inventární íslo Výrobní íslo viztp Účetní doklad interní doklad číslo 50398X1: Po izovacícena Nákladynalikv. Kumulativníodpisy D vodvy azení TechnickýstavW0l0TGE Avensis1,6 ú etní Vy azenívd sledkuprodejefirm Zahálkaasyn,s.r.o. Zp sobilýprovozunapozemníchkomunikacích ,00 OsobníautomobilToyotaAvensis da ové da ová Prodejnícena Schválil: Zazaú továníjezodp.: Zisk/ztrátap ivy azení ,00 Údajep evzatézodpisovéhoplánu Ù Kudrna Datum da ový vinventárníkart X1 zaú továníuskute n ní X X1 Datum ú.p ípadu(interníd.) 50398X1 Doklad Dodate nýodpisprodaného Vy azeníosobníhoautomobilu automobilu Popisú etníhop ípadu , zmajetkufirmy ,00 ástka MD D Z statkovácena Vyhotovil: ú etní Kudrna48344, , , , , ,00 Podklady k vyřazení automobilu v důsledku prodeje: Účtování dílčích oblastí 85 Organizační směrnice (včetně oběhu účetních dokladů) je důležitá pro všechny účetní případy, proto ji už dále u jednotlivých operací zmiňovat nebudeme. 361 KE0667_sazba.indd :38:32

7 Účtování dílčích oblastí smlouva o koupi osobního automobilu (víme, který automobil budeme vyřazovat a ke kterému okamžiku) odpisový plán obsažený v inventární kartě (vyplývá z něj pořizovací cena, hodnota oprávek, potažmo zůstatková cena) Vyplaceno(jméno,adresa,pr kaztotožnosti) Firma Datumvystavení Blanka("OSOBN ZNÁM") FRESHSNACK,s.r.o X1 VÝDAJOVÝPOKLADNÍDOKLAD Doklad íslo 22326X1 Účetní případ č. 3 Albert Salač vyslal jednatelku Blanku Nejedlou na služební cestu do Českých Budějovic, kde se od do X1 koná gastronomická konference (zápisné Kč bylo zaplaceno převodem z bankovního účtu). Cestu, způsob dopravy (vlastní osobní automobil) a další ustanovení včetně zálohy ve výši Kč schválil Albert Salač dne X1. Téhož dne byla tato záloha vyplacena z pokladny. Účetní doklad výdajový pokladní doklad číslo 22326X1 P íjemce(podpis,datum) Vyplacenázálohanaslužebnícestu (pí.), x1 Text ty itisícekorun eskýchžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžž Osobaodpov dnázaú etníp ípadžschválil(podpis,datum): Osobaodpov dnázazaú tování Ú etžmd , X1 Kudrna 4000 ŽŽŽŽ slovyk K Celkem K ŽŽŽŽŽŽŽŽŽ4000hal.ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ DPH% DPHK BezDPH h zaú továníuskute n ní X X122326X1 Datum ú.p ípadudoklad (vpd) Vyplacenazálohanaslužební cestublancenejedlé Popisú etníhop ípadu.3 ástka 4000, MD D Podklady: Zákoník práce směrnice týkající se pracovních cest, kde je stanoveno, kdo oznamuje a schvaluje zaměstnanci jeho účast na pracovní cestě a jak dlouho před jejím konáním; podklad pro stanovení odpovídající výše zálohy cestovní příkaz 86 (identifikace pracovní cesty, její schválení včetně zálohy) 86 Je-li určitý podklad zvýrazněn tučně, znamená to, že jeho konkrétní podoba je zobrazena dále. 362 KE0667_sazba.indd :38:32

8 Účtování dílčích oblastí VÝ ATEK Vyslání zaměstnance na pracovní cestu Společník zaměstnanci oznámí, že bude vyslán na pracovní cestu minimálně 2 pracovní dny před jejím zahájením. Na cestovním příkazu se stanoví: jméno, příjmení a bydliště zaměstnance vyslaného na pracovní cestu počátek cesty (místo, datum a čas nástupu na pracovní cestu) místo jednání či výkonu práce účel cesty a dobu jejího trvání (včetně případných přesčasů) způsob dopravy (dopravní prostředek) záloha ukončení pracovní cesty (místo, datum) Svým podpisem na cestovním příkazu pracovní cestu též schválí.... Zaměstnanec smí použít soukromé motorové vozidlo pouze v případě, kdy: a) není k dispozici služební motorové vozidlo b) je za soukromé motorové vozidlo řádně zaplaceno havarijní pojištění KE0667_sazba.indd :38:32

9 Firma: Bydlišt : Účtování dílčích oblastí Zaměstnanec musí odjet pracovní cestu s tím, že tato byla řádně schválena na cestovním příkazu. Ur enýdopravníprost edek:druh Praha, X1,5.30 Pracovnídobaod do FRESHSNACK,s.r.o. M lnická1877/7,praha X1VPD.22326X1 SPZ VYÚ TOVÁNÍPRACOVNÍCESTY Zprávaovýsledkupracovnícestybylapodánadne 4000,00 vyplacenadne Sezp sobemprovedenísouhlasí: X1Kudrna vlastníosobníauto 3A65064 Podpispokladníka Pr m rnáspot ebaphmdletp P ipoužitívlastníhovozidla.pojistky: eskébud joviceú astnakonferencipraha, x íslo: (místo,datum,hodina)místojednání Spolucestující: Po átekcesty Ú elcesty Datumapodpispracovníkaoprávn néhokpovolenícesty /6510 7,57 (místo,datum) Koneccesty... Datumapodpisoprávn néhopracovníka PovolenázálohaK X1 P íjmení,jméno,titul Blanka 503 Pokud jede zaměstnanec svým osobním automobilem, měl by před odjezdem na pracovní cestu předložit: havarijní pojistku technický průkaz vozidla, který dokládá: º technickou způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích º průměrnou spotřebu, která je nutná pro výpočet náhrady za spotřebované pohonné hmoty 364 KE0667_sazba.indd :38:32

10 Účtování dílčích oblastí Firma 50399X1 Účetní případy č ,00 č ,00 Tyto případy vyplývají 11753,00 584,00 648,00 ze zúčtovací 529,00 843,00 935,00 a výplatní 764,00 540,00 825,00 listiny za 300, , , ,00 listopad 10160,00 20X1, kterou 10160, ,00 sestavil X1 účetní Kudrna. KudrnaKarel ÁbelováKate ina Blanka BernardováLucie... Blahovi ováeva Albert CisterkováJana P íjmeníajménohrubámzdazdravotní FRESHSNACK,s.r.o. VÝPLATNÍLISTINA 25420, , ,00 pojišt nísociální ZÚ TOVACÍA zam síc/rok pojišt níkone názálohana listopad20x , ,001653, ,002742,00 642,00 563,00 927,00 DP(da ) 813, , ,00 795,00 istámzda 450, , , , , , , ,00 180,00 260,00 Ð 3560, , ,00 Kvýplat VeselýJind ich Pojistnéplacenézam stnavatelemzazam stnance Celkem , , ,00 Základ , , ,00 pojistné 18678, ,00 Celkový závazek 28023, ,00 Sestavil(dne/podpis): X1,Kudrna , , , , , ,00 Osobaodpov dnázazaú tování: soc.zabezpe eníap ísp.na ve ejnézdravotnípojišt ní: PSSZ VZP Pojiš ovnamv Osobaodpov dnázaú etníp ípad x1, Abychom názorněji ukázali využití analytických účtu z účtového rozvrhu, zaměříme se v následujících operacích na zaměstnance v Kladně (prodavačka Kateřina Ábelová). Ukážeme si i odlišné účtování mzdy příslušející společníkovi, který ve firmě pracuje. 365 KE0667_sazba.indd :38:32

11 Firma Účtování dílčích oblastí Účetní případ č ,00 Na základě zúčtovací a výplatní listiny byly zúčtovány hrubé mzdy všech zaměstnanců ,00 Detail účetního dokladu 11753,00 584,00 interní 529,00 648,00 935,00 843,00 540,00 825, , , , ,00 doklad číslo 764, X1: KudrnaKarel ÁbelováKate ina Blanka BernardováLucie Blahovi ováeva P íjmeníajménohrubámzdazdravotní FRESHSNACK,s.r.o. VÝPLATNÍLISTINA 25420, , , , ,00 642, , ,00 927, , ,00 300,00 istámzda 795, , , , , , , ,00... CisterkováJana pojišt ní ZÚ TOVACÍA zam síc/rok pojišt níkone názálohana Sociální listopad2011 DP(da ) Albert ,00 563,00 813,00 450, , , ,00 Kvýplat VeselýJind ich Celkem , , , ,00 180,00 260, ,00 E , , , ,00 zaú továníuskute n ní Datum Mzda Hrubé mzdy ,00Kč ostatních zaměstnanců: společníka ú.p ípadudoklad (interníd.)zú toványhrubémzdy Popisú etníhop ípadu.4 zam stnancikladno 12960,00 ástka spole ník 12500, MD D ostatnízam stnanci , x00 Podklady: pracovní smlouvy (odměna za práci) docházkové lístky, pracovní lístky, případně jiná prvotní evidence pro výpočet základní mzdy (odpracovaná doba, výkon) evidence dovolených (neodpracovaná doba, náhrady mzdy) evidence pracovní neschopnosti (neodpracovaná doba) vnitřní pravidla pro rozdělování prémií, osobního ohodnocení, příplatky, náhrady mzdy atp. Zákoník práce V souladu s novým ustanovením 66d Obchodního zákoníku může společník s. r. o. vykonávat činnost pro společnost i na základě pracovní smlouvy, kde je přesně specifikován rozsah vykonávané práce a odměna za tuto činnost. Postoj k tzv. souběhu funkcí nebyl předtím nijak jasně zakotven v legislativě, vycházelo se vždy z jednotlivých soudních usnesení. V souladu s legislativou je nyní možné i to, aby společník i jednatel (dle smlouvy o výkonu funkce), byl 366 KE0667_sazba.indd :38:32

12 Účtování dílčích oblastí zároveň zaměstnancem v odlišném rozsahu, než je věcná náplň práce jejich funkcí (např. vedení účetnictví). Nutnou podmínkou ovšem je odlišná pracovní náplň, nepovažuje se za přípustné, aby jednatel na základně pracovní smlouvy vykonával funkci ředitele společnosti. Má se za to, že náplň práce je v podstatě totožná. Je třeba vzít v úvahu i fakt, že některé činnosti na zaměstnance nelze převést, protože jsou výlučně vyhrazeny statutárnímu orgánu (např. jednání navenek, rozhodování o základních strategických otázkách atd.). Zároveň se skýtá i možnost, aby jednatel společnosti fakturoval za práce pro ni vykonané, např. za vedení účetnictví. Zde je však nutno zvážit, zda by tento vztah nebyl klasifikován jako skrytá závislá činnost (pak by byla na místě pracovní smlouva). V tomto kontextu je nutné přihlédnout Firma ke skutečnostem, zda společník tuto činnost vykonává jako osoba samostatně výdělečně činná i pro jiné subjekty, zda k výkonu této činnosti používá svůj obchodní majetek atd. Účetní případ č. 5 Zaměstnancům P íjmeníajménohrubámzdazdravotní FRESHSNACK,s.r.o. bylo z hrubé mzdy strženo pojistné na všeobecné zdravotní pojištění (dále jen zdravotní pojištění, zkratka ZP) ve výši jedné třetiny ze 13,5 % hrubé mzdy. Pojistné spočtené ze mzdy jednotlivých 12960, X1 zaměstnanců se zaokrouhluje vždy na celé koruny nahoru ,00 Detail účetního dokladu 11753,00 584,00 648,00 935,00 843,00 540,00 825, , , , ,00 interní 529,00 doklad číslo 764, X1: 14250,00 pojišt ní pojišt níkone názálohana Sociální listopad20x , ,00 642, ,00 927,00 DP(da ) Blanka BernardováLucie 42180, , , , ,00 300,00 795, , , , , ,00... Blahovi ováeva CisterkováJana KudrnaKarel ÁbelováKate ina VÝPLATNÍLISTINA ZÚ TOVACÍA zam síc/rok istámzda Albert ,00 563,00 813,00 450, , , , ,00 Kvýplat 10674,00 VeselýJind ich 4000,00 180,00 260,00 á 3560, ,00 Datum X X150399X1 ú.p ípadudoklad Pojistnénavšeobecnézdravotnípojišt níplacenézam stancem Popisú etníhop ípadu.5 ZPMV(spole ník) ástka 563, MD D Celkem ,00 (interníd.) 9 908, , , , ,00 VZP(ostatní) 9345,00 331x zaú továníuskute n ní 367 KE0667_sazba.indd :38:33

13 Účtování dílčích oblastí Pojistné na veřejné zdravotní pojištění bude ve stejné výši strháváno i z odměn jednatelů a členů představenstva. Pracovní poměr i výkon funkce je tak postaven z titulu ZP na roveň. V Firma rámci daňové reformy, která by měla vejít v platnost od roku 2014, bude pravděpodobně zaměstnanci (jednateli, členovi představenstva) strháváno ze mzdy pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 6,5 % místo nynějších 4,5 %. Účetní P íjmeníajménohrubámzdazdravotní ZÚ TOVACÍA případ č. 6 Za zaměstnance jsme zaplatili pojistné na všeobecné zdravotní pojištění (ZP) zbytek do 13,5% z hrubých mezd , X ,00 Detail účetního dokladu 11753,00 648,00 584,00 935,00 843,00 540,00 825, , , , ,00 interní 529,00 doklad číslo 764, X1: CisterkováJana ÁbelováKate ina FRESHSNACK,s.r.o. VÝPLATNÍLISTINA zam síc/rok listopad20x1 BernardováLucie Blahovi ováeva 25420, ,00 pojišt ní pojišt níkone názálohana Sociální 42180, , ,00 642, , ,00 927,00 DP(da ) 6420, ,00 300,00 istámzda 795, , , , , , , , ,00 563,00 813,00 450, , , ,00 Kvýplat... KudrnaKarel Blanka VeselýJind ich Pojistnéplacenézam stnavatelemzazam stnance Albert Celkem , , , ,00 180,00 260,00 Základ , ,00 =12500(HM) ûûûûûûûûûûûûûûû *13,5% :3(zam stnanec) zbytek,tj.2/3zamtel) ,00 pojistné 18678, , ,00 Celkový závazek 28023, , , , ,00 ve ejnézdravotnípojišt ní: VZP zaú továníuskute n ní X1 D atum X150399X1 Doklad Pojiš ovna MV (interníd.) ú.p ípadu Pojistnénavšeobecnézdravotnípojišt ní/placenézam stnavatelem Popisú etníhop ípadu.6 ZPMV(spole ník) ástka 1125, MD D VZP 18678, KE0667_sazba.indd :38:33

14 Podklady pro výpočet pojistného na všeobecné zdravotní pojištění: Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Účtování dílčích oblastí V rámci daňové reformy, která by měla nabýt účinnosti od roku 2014, nebude zaměstnavatel pravděpodobně odvádět část ZP a SP za zaměstnance (nyní ve výši 9 % + 25 %). Nahradí je jeden Firma odvod, tzv. daň z úhrnu mezd. Zvažuje se 32,5 % z úhrnu hrubých mezd (místo nynějších 34 %). Účetní případ č. 7 Zaměstnancům P íjmeníajménohrubámzdazdravotní FRESHSNACK,s.r.o. VÝPLATNÍLISTINA bylo z hrubé mzdy strženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen sociální pojištění, zkratka SP) ve výši 6,5 % z hrubé mzdy. Částky SP vždy 12960, X1 zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru ,00 584,00 648,00 935,00 843,00 540,00 825, , , , ,00 Detail účetního dokladu interní doklad číslo 50399X1: 11753, ,00 pojišt ní ZÚ TOVACÍA zam síc/rok 529,00 pojišt níkone názálohana Sociální listopad20x , , , ,00 642, , ,00 764,00 927,00 DP(da ) KudrnaKarel ÁbelováKate ina Blanka BernardováLucie Blahovi ováeva 3045, ,00 795,00 300,00 istámzda 10160, , , , ,00... CisterkováJana , , ,00 Kvýplat VeselýJind ich Albert Celkem , , , , ,00 563,00 180,00 260,00 813, ,00 450,00 H , , , , , ,00 zaú továníuskute n ní Datum X X1 ú.p ípadu(interníd.) 50399X1 Doklad Pojistnénasoc.zabezpe eníap ísp.naspzplacenézam stnancem Popisú etníhop ípadu.7 PSSZ(spole ník) ástka PSSZ(ostatní) 13495,00 813, MD D 331x KE0667_sazba.indd :38:33

15 Účtování Firma dílčích oblastí Účetní případ č. 8 Za P íjmeníajménohrubámzdazdravotní ZÚ TOVACÍA zaměstnance jsme zaplatili pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (SP) ve výši 25% z hrubých mezd. Výslednou částku zaokrouhlujeme na celé ÁbelováKate ina FRESHSNACK,s.r.o. Kč nahoru ,00 VÝPLATNÍLISTINA 50399X ,00 648,00 584,00 zam síc/rok 843,00 listopad20x1 BernardováLucie 935,00 540,00 825, , , , ,00 Detail Blahovi ováeva účetního dokladu 11753,00 interní 529,00 doklad číslo 764, X1: 25420, ,00 pojišt ní pojišt níkone názálohana Sociální 42180, , ,00 642, , ,00 927,00 DP(da ) 6420, ,00 300,00 istámzda 795, , , , , ,00... CisterkováJana KudrnaKarel Blanka ,00 563,00 813,00 450, , , , , ,00 180,00 260, , ,00 Kvýplat VeselýJind ich Pojistnéplacenézam stnavatelemzazam stnance Albert ve ejnézdravotnípojišt ní: Celkem ,00 VZP 9908, ,00 Základ , , ,00 pojistné 18678, ,00 Celkový závazek 28023, ,00 Pojiš ovnamv zaú továníuskute n ní X1 Datum ú.p ípadu X1(interníd.) 50399X1 DokladPopisú etníhop ípadu.8 Pojistnénasoc.zabezpe eníaspzçplacenézam stnavatelem soc. zabezpe ení a p ísp. na SPZ PSSZ PSSZ 55007,00 ástka MD D 12500, , , , , ,00 Podklady pro výpočet pojistného: Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Jak již bylo uvedeno výše, v rámci daňové reformy bude platba pojistného ZP i SP placené zaměstnavatelem za zaměstnance nahrazena daní z úhrnu mezd v zatím předpokládané výši 32,5 %. 370 KE0667_sazba.indd :38:33

16 Účtování dílčích oblastí Firma Účetní případ č. 9 Zaměstnancům byla z hrubé mzdy stržena záloha na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Výpočet vychází ze skutečnosti, že všichni zaměstnanci podepsali Prohlášení k dani z příjmů ÁbelováKate ina 50399X1 fyzických osob ze závislé činnosti, a uplatňují tedy slevy ze záloh na daň z příjmů (pouze BernardováLucie slevu poplatníka). Detail Blahovi ováeva P íjmeníajménohrubámzdazdravotní FRESHSNACK,s.r.o ,00 VÝPLATNÍLISTINA 14380,00 584,00 648,00 843,00 935,00 540,00 825, , , , ,00 účetního dokladu 11753,00 pojišt nísociální ZÚ TOVACÍA zam síc/rok interní 529,00 pojišt níkone názálohana listopad20x1 doklad číslo 764, X1: , , , , ,002742,00 642, ,00 927, , ,00 300,00 istámzda 795, , , , , , , ,00 Albert CisterkováJana DP(da ) ,00 563,00 813,00 450, , , ,00 Kvýplat VeselýJind ich KudrnaKarel Blanka Celkem , , , ,00 180,00 260, , , , , ,00 zaú továníuskute n ní Datum X X1 ú.p ípadudokladpopisú etníhop ípadu.9 (interníd.) 50399X1 Zálohanada zp íjm fyzickýchosobzezávislé innosti Finan níú ad(spole ník) ástka Finan níú ad(ostatní) 19697,00 450, MD D 331x Podklady pro výpočet záloh: Zákon o daních z příjmů (základ daně, sazba daně, slevy na dani) Prohlášení k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (ne/oprávněnost uplatnění slev na dani) Zákon o pojistném za veřejné zdravotní pojištění (pro potřeby vyčíslení základu daně) Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (pro potřeby vyčíslení základu daně) Od se výše slevy na poplatníka znovu vrací na úroveň Kč/měsíc, tj Kč ročně. Daňová reforma předpokládá, že osoby, jejichž mzda přesáhne strop pro pojistné, nebudou moci slevu na poplatníka uplatnit vůbec. V tomto roce dochází též ke zvýšením daňového zvýhodnění na vyživované dítě jako kompenzace zvýšení snížené sazby DPH z nynějších 967 Kč/měsíc na Kč/měsíc. 371 KE0667_sazba.indd :38:34

17 Účtování dílčích oblastí Dodavatel Džusík,a.s. Uvápenky26 Účetní Beroun P ÍJEMKA íslo:11945x1sklad zedne a íslocentrální(100) a zedne x1 íslo593x1zedne Došlodne: Ú et 13210x případ č. 10 Na základě naší objednávky z 30. listopadu přišla 8. 20X1 do centrálního skladu Praze 3 zásilka 123 ovocných DžusrybízovýSmlouva Zp sobdopravy Dopravníprost edek3a65491 Nákladní,zajiš ujedodavateldodacílist ZakázkaFaktura a íslo džusů od společnosti Džusík. Skladník Ivan Petříček zásilku převzal a na dodacím listu potvrdil, že skutečný počet druh dodaných džusů souhlasí. Účetní doklad příjemka číslo 11945X1: dne x1 Obaly: (Dopravnéna1krabici) NÁZEV(druh,rozm ratd.) dne zedne ísloskladní íslo X1Pet í ek podpis M rnájednotka P ijatémnožství Poznámkyzajednotku 15,50 Po izovacícena celkem podpispet í ek Osobazodpov dnázaú etníp ípad Vystavilap ijal množství jakost Kontrola OK Kontrolovalks(krabice) , ,00 podpis Porovnalsfakturou(pop.sesmlouvou) Dopravnéna1krabicidžusuSou et podpis Osobazodpov dnázazaú tování podpis Ostatnínáklady (0,74) 12, X1 Kudrna datum Zapsaldoskladníkarty Poznámka (zdodacíholistu): Zaú továnodne X X1 Pet í ek CelkemPC dneaaaaaaaaaaaaa podpisaaaaaaaaaaaaa Reklamoval9703, ,00 508,80/( ) zaú továníuskute n ní X X1 Datum ú.p ípadu(p íjemka) 11945X1 Doklad Pomeran ovýdžusp ijatýna Ostatnídžusyp ijaténasklad Popisú etníhop ípadu.10 ástka 6136, X MD D Džusjahodový Džuspomeran ový Protokolovadách , ,00 508,80 sklad 3567, Podklady: směrnice o oceňování a účtování zásob zboží, kde jsou mimo jiné upravena pravidla týkající se alokace vedlejších pořizovacích nákladů na jednotku dodávky dodací list (doprovázející dodávku zboží; při přejímce skladník kontroluje skutečnost s údaji na dodacím listu) faktura, s jejímiž údaji se pak údaje z příjemky odsouhlasí, případně se budou řešit rozdíly (viz účetní doklad k následující operaci č. 12) 372 KE0667_sazba.indd :38:34

18 Účtování dílčích oblastí VÝ ATEK: Oceňování zboží Přírůstky zboží se oceňují takto: nakoupené zboží v pořizovací ceně, přičemž vedlejší pořizovací náklady se alokují prostým dělením na každou jednotku zásilky 1 FAKTURA*DODACÍLIST Dodavatel krabice, 1 láhev atp. Účtování zboží Účetní jednotka účtuje o zboží způsobem Centrálnísklad A. Koloběh zboží, doklady Zákazník DODACÍLIST VÝDEJKA P ÍJEMKA P EVODKA VÝDEJKA** Prodejna Zákazník * p ijaté faktury zpracovává ú tárna, v jejíž kompetenci rovn ž je vystavovat zákazník m faktury za prodané zboží ** zboží prodané v jednotlivých prodejnách se zachycuje souhrnn za každý prodejní den Každý přírůstek a úbytek zboží se zaznamenává na skladní karty. 373 KE0667_sazba.indd :38:34

19 DODACÍLIST Džuspomeran ový Doprava Džusrybízový Džusjahodový ,50 12,00 13, , , ,00 14% 3830, , ,50 610,56 íslo: Účtování dílčích oblastí DI : I O: Uvápenky26 DI : I O: Dodací list Položka Datumvystavení: Beroun Dodavatel: Džusík,a.s. CZ Kon vova15 Druhdodávky X1 Praha3 Odb ratel: FRESHSNACK,s.r.o. Po etmjcenaza MJbez DPHcelkembez ísloobjednávky: CZ Cena %DPHCenacelkemsDPH XK89X1 SPZ P evzal: 48 10,6 508,80Celkem 20% Vydal: Mikulka 3A65491 zdedphjeninformativn uvšenafaktu e DUZP: Pet í ek X1 Razítko,podpis Hlavo ová11092,86 FRESHSNACK,s.r.o. SKLADNÍKARTAzboží 001 Sklad centrála X111945X1Nákup DatumDokladObsahzápisu p íjemvýdejzásoba Druhzboží 280 Džuspomeran ový MJ krab. ísloskladníkarty: 29012,74List íslo p íjem výdej 14 zásoba Ú et Jak bylo +vedlejšípo izovacínáklady(doprava=0,74k /1krabice) Cenapo ízení(12,00k ) Množství PCza1 krabici3567, ,50 Oc.úbytku (FIFO) určeno směrnici, pohyby zboží nutné zaznamenávat na skladních kartách. K X1 î P evodzlistu ,53 105, KE0667_sazba.indd :38:34

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace verze (stav práva) 2012.1 Plán 2. konzultace (18. 5. 2012) Účtování nákladů a výnosů Zachycení tuzemské DPH v účetnictví Některé běţné účetní případy

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín OBSAH TÉMATU účtování peněžních prostředků účtování materiálu metoda FIFO a vážený aritmetický průměr účtování dlouhodobého majetku

Více

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005 Název: Finanční Účetnictví II. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 71 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Učební text pro předmět U021 Ing. Monika Randáková, Ph.D. Praha 2008 Ing. Monika Randáková, Ph.D.

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

o poskytování a účtování cestovních náhrad

o poskytování a účtování cestovních náhrad Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 8/2013 Počet stran: 6 Počet příloh: 3 Verze: 1 Platnost od: 1.1.2013 Směrnice o poskytování a účtování

Více

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012 Daň z příjmů 1 Dohody o provedení práce v roce 2012 3 Výše cestovních náhrad v roce 2012 5 Pojistné na sociální zabezpečení 5 Zdravotní

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6 350 11 Směrnice platná od 1.4. 2010

Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6 350 11 Směrnice platná od 1.4. 2010 10/ S M Ě R N I C E P R O P O S K Y T O V Á N Í A Ú Č T O V Á N Í C E S T O V N Í C H N Á H R A D Úvodní ustanovení Cestovní náhrady při tuzemských i zahraničních prac. cestách se řídí Zákonem č. 262/06

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY Naše poslání: Prosazováním nových trendů v polygrafii šetříme čas a prostředky zákazníka, usnadňujeme mu život a prostřednictvím jeho spokojenosti dáváme práci svým zaměstnancům. Garancí vlastní práce

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Opatření děkana č. 13/2008 o oběhu účetních dokladů Zpracovala: Magdalena Šťastná, Mgr. Katarína Skoupá, Ing. Roman Karaš Odpovídá:

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné

Více

OBSAH VELKÁ KNIHA PRO PODNIKÁNÍ

OBSAH VELKÁ KNIHA PRO PODNIKÁNÍ OBSAH 59.2. DODATKOVÁ DOVOLENÁ... 144 59.3. ČERPÁNÍ DOVOLENÉ... 144 59.4. KRÁCENÍ DOVOLENÉ...145 60. PŘEKÁŽKY V PRÁCI... 145 60.1. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE...145 60.1.1. DŮLEŽITÉ OSOBNÍ PŘEKÁŽKY

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

3/2 Zdravotní a sociální pojištění

3/2 Zdravotní a sociální pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 1 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 3/2 Zdravotní a sociální pojištění Zákonem č. 362/2009 Sb., došlo v souvislosti

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více