VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ."

Transkript

1 VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

2 Reginální analýza a prgramvání OBSAH 1 Reginální analýzy Strategie rzvje reginu Obsahvé zaměření situační sciálně eknmické analýzy Zdrje infrmací pr vypracvání situační analýzy Prfil reginu a jeh struktura Sciálně eknmická analýza pr Prgram rzvje kraje Zásady práce s ukazateli Vztah ukazatelů k prgramu, patření a prjektu Skládání ukazatelů Zpracvání sciálně-eknmické analýzy kraje pr Prgram rzvje kraje Sciálně eknmická analýza pr Reginální perační prgram Zhdncení výchzích dkumentů Sciálně eknmická analýza reginu Úprava analýzy eknmické a sciální situace reginu NUTS Analýza reginů na něž je zaměřvána sustředěná pdpra státu Charakteristika prblémvých reginů Pstup při vymezvání reginů na něž je zaměřvána sustředěná pdpra státu Strukturálně pstižené reginy Hspdářsky slabé reginy Metda suhrnnéh hdncení nezaměstnansti...19 Základní slžky ukazatele: Literatura 20 2

3 Reginální analýza a prgramvání 1 REGIONÁLNÍ ANALÝZY Analýza má smysl, je-li účelvá jak výchdisk prgnózy, jak výchdisk rzvjvéh dkumentu apd. Jde t, vytvřit si adekvátní pznatkvu základnu pstihující relevantní aspekty a pdstatné znaky zkumaných jevů či prcesů, na jejímž základě jsme schpni psudit předcházející vývj a aktuální stav předmětné prblematiky a učinit závažné závěry pr její řešení (zvládnutí) v buducnsti. Analýza bez jasnéh účelu je zpravidla bezbřehá, časvě nárčná, utápějící se v mnha zbytečných detailech. V tét kapitle se prt budeme zabývat reginálními analýzami účelvě jasně vymezenými, zaměřenými na frekventvané reginální aktivity sučasné dby, kterými jsu reginální strategie, prgramy rzvje krajů, reginální perační prgramy (umžňující napjit reginální rzvjvé aktivity země na strukturální fndy Evrpské unie) a na sustředěnu pmc státu prblémvým reginům. 1.1 Strategie rzvje reginu Situační analýza ústící v deskripci prfilu reginu je pdkladem a hlavním faktgrafickým materiálem pr všechny krky prcesu zpracvání strategie rzvje reginu. Fakta a pznatky získané při zpracvání Prfilu jsu určující při vypracvání SWOT analýzy - analýzy silných a slabých stránek reginu a jeh buducích příležitstí a mžných hržení. Služí jak sjedncující a referenční resp. argumentační materiál pr diskusi nad dalšími krky strategie vytýčení kritických blastí, cílů a strategií. Prfil je také pdkladem pr kvantifikaci (dhad dpadů) čekávatelných výsledků navrhvaných rzvjvých aktivit a pr jejich zpětné hdncení. V uvedeném smyslu je tedy Prfil velice důležitým vstupem a nezastupitelnu sučástí zpracvání strategie a může d značné míry vlivňvat i zaměření a frmu výsledných návrhů řešení Obsahvé zaměření situační sciálně eknmické analýzy Psuzvání reginu by měl být zalžen na glbálním sciálně eknmickém přístupu k reginu se zaměřením na jeh předcházející vývj a sučasnu situaci. Tím je vymezen základní bsahvé zaměření situační analýzy. Regin by měl být analyzván z těcht základních aspektů: byvatelstv eknmické činnsti infrastruktura živtní prstředí činitelé 3

4 Reginální analýza a prgramvání Psuzení byvatelstva by měl být prveden s cílem bjasnit, c regin a jeh byvatelstv představují. Půjde tedy : demgraficku analýzu sciální diferenciaci byvatelstva, živtní úrveň zaměstnanst, strukturu zaměstnansti, vývj situace na trhu práce zdraví z hlediska dpadů pracvních pdmínek a živtníh prstředí živtní styl (umění, kultura, vlný čas, sprt, zvyky a tradice, apd.) sídlení z hlediska zón sídlení U eknmických činnstí by měly být zkumány: průmyslvé a stavební činnsti zemědělské činnsti, lesnictví a vdní hspdářství bchdní a jiné činnsti výrbní pvahy výrbní služby nevýrbní služby, zejména služby cestvníh ruchu, vzdělávací, kulturní a zdravtnické činnsti, činnsti suvisející s vlným časem, rekreací a sprtem, peněžnické činnsti apd. U infrastruktury by měla být analýza zaměřena na tyt základní faktry: dpravní infrastrukturu, telekmunikace survinvé a energetické zdrje a sítě, bydlení, veřejné služby, urbanistická rganizace dispnibilní plchy, budvy a stavby vhdné pr nvé pdnikatelské aktivity U živtníh prstředí by měla být analýza zaměřena na: vzduší, vdu, půdu (vč. těžby nerstných survin, pddlvaných území, radiace) dpady péči krajinu (chráněná, devastvaná a nepřístupná území, ÚSES ) největší znečišťvatele U činitelů je třeba identifikvat všechny subjekty, kteří pzitivně zasahují resp. by mhli zasahvat d vývje reginu (státní správa, místní správa, sdružení, krprace, charitativní, humanitní a kulturní instituce, apd.) a analyzvat jejich stav, vyknané práce, finanční mžnsti apd Zdrje infrmací pr vypracvání situační analýzy Infrmace pr vypracvání situační analýzy je mžn získávat ze dvu typů zdrjů. Český statistický úřad (ČSÚ), který vytváří a spravuje různě bsáhlé a různě aktualizvané databáze. Pr ptřeby Strategie jsu k dispzici databáze, které shrnují z různých zdrjů ČSÚ údaje v členění pdle krajů a pdle kresů. 4

5 Reginální analýza a prgramvání Nejpdrbnější data lze získat ze Sčítání lidu, dmů a bytů, které se kná jednu za deset let (napsledy v rce 2001). V mnha případech, prtže pr Strategii je třeba znát aktuální stav a vývj, jsu tat data nepužitelná. Tent zdrj je prt třeba pužívat p psuzení individuální kvality infrmací, neb jak zdrj dplněný další aktuální údaje (z výběrvých šetření ap.). Reginální a municipální instituce, které mhu pskytnut infrmace zpravidla pdrbnější, aktuálnější, ale jejichž získání je v mnha případech nárčnější než v případě infrmací z ČSÚ. Instituce dispnující infrmacemi aktuální situaci v reginu: Úřady práce vedu pdrbná a aktuální data zaměstnansti a trhu práce v kresním členění Okresní správa sciálníh zabezpečení přehled zaměstnansti v malých pdnicích a jejím vývji Městské úřady hlašvny, správy bytů Dpravní inspektráty pčty mtrvých vzidel Místní pdniky, správci a majitelé technické infrastruktury individuální data, jinde nedstupná (tyt instituce nejsu pvinny pskytvat jakékliv údaje; lze je získat jen dbrvlně na základě nefrmálními vztahů) Prfil reginu a jeh struktura Situační analýza by měla vyústit v suhrnný analytický dkument, pr nějž se v psledních letech v ČR vžil název Prfil reginu. Analytické infrmace charakterizující regin je pr jejich dalšíh pužití účelné rzvrhnut d následujících částí: 1. Úvd 2. Charakteristika území 3. Infrastruktura 4. Hspdářství 5. Zaměstnanst a trh práce 6. Sciální, zdravtní a kulturní infrastruktura 7. Živtní prstředí 8. Rekreace a cestvní ruch 5

6 Reginální analýza a prgramvání 1.2 Sciálně eknmická analýza pr Prgram rzvje kraje Zásady práce s ukazateli Všebecná pravidla pr ukazatele Aby byl mžn mnitrvat realizaci prgramu a psudit plnění jeh cílů, je nutn užít mnžinu ukazatelů, které musí být rzhdnuty v dstatečném předstihu před realizací prgramu, aby příslušná data mhla být shrmážděna. Ve většině případů budu značeny cílvé úrvně, které v agregvané frmě budu dpvídat cílům prgramu. Úrvně ukazatelů jsu tyt: zdrjvé neb vstupní ukazatele vztahující se k alkvanému rzpčtu pr každu úrveň pdpry. Finanční ukazatele jsu pužity pr mnitrvání průběhu realizace pdle rčních závazků a plateb ze zdrjů, dispnibilních pr jakukliv peraci, patření neb prgram ve vztahu k jejich právněným nákladům, ukazatele výstupu vztahující se k činnsti. Jsu měřeny v naturálních jedntkách (např. pčet km vybudvané silnice, úrveň rzpracvansti) neb finančních jedntkách (např. náklady na vybudvání silnice, ukazatele výsledku vykazující přímé a kamžité efekty z prgramu. Pskytují infrmace změnách, které vlivňují chvání neb výkn přímých uživatelů pmci. Tyt ukazatele mhu mít také naturální pvahu (snížení cestvní dby, pčet silničních nehd apd.) neb finanční pvahu (snížení dpravních nákladů apd.), ukazatele dpadu (účinku) 1 vykazující důsledky prgramu nad rámec kamžitých efektů na přímé uživatele prgramu. Lze definvat dva druhy účinků pdle th, zda se jedná účinky, které se prjeví p uplynutí určité dby (specifické účinky), jež jsu však přím spjeny s realizvanu činnstí, neb dluhdbé účinky vlivňující větší část byvatel (glbální účinky). 1 Ukazatele účinku jsu stanveny účelvě jak účinky pzitivní, které indikují efektivnst vlžených prstředků pr rzvj kraje. Při vlastní realizaci prgramu zpravidla dchází též k účinkům negativním, které jsu nežáducí a jsu způsbeny lidsku aktivitu. Tent druh účinků, ve velké většině vlivňující některé slžky živtníh prstředí, není ex ante stanven jak cílvá hdnta, nýbrž účinky je nutn identifikvat při hdncení vlivu prgramu na živtní prstředí. Zpětně se pak prvede adekvátní krekce v prgramu pr eliminaci či zmírnění negativních účinků. 6

7 Reginální analýza a prgramvání Následující tabulka bjasňuje uvedené úrvně ukazatelů na příkladu různých druhů infrastruktury. Průmyslvý pzemek Silnice z A d B Rekultivace městskéh zdevastvanéh území Vstupy Náklady na rzvj pzemku Stavební náklady Prjekční náklady Výstupy Plcha připravvanéh pzemku Délka vybudvané trasy Zrekultivvaná plcha Výsledky Přitažlivst pzemku ve srvnání se susedními pzemky Zisk z dstupnsti Změna pčtu (a sciálně-dbrnéh prfilu) byvatel v klí d 1 km Účinky Pdlahvé plchy, které získaly pdniky p 1 rce Pčet vzidel pužívajících silnici p 1 rce % městských byvatel, kteří zde chtějí zůstat (kntext) Růst zaměstnansti v dtčených pdnicích % reginálních pdniků, které využívají výhd dstupnsti (kntext) V implementační fázi by měly navržené ukazatele vést ke zjedndušení a sjedncení mnitrvání a hdncení PRK. Prblémy při užití ukazatelů Ukazatele pr ptřeby mnitrvání by měly pskytvat infrmace služící pr zlepšení kvality a efektivnsti pdpry z veřejných zdrjů. Měly by také dpvídat a být změřitelné v různých etapách realizace danéh PRK. Kvantitativní pvaha těcht ukazatelů by měla napmci vlastnímu prcesu přípravy prgramů a pskytnut referenční bdy pr mnitrvání a hdncení. V suvislsti s pužitím ukazatelů pr ptřeby mnitrvání se mhu vyskytnut některé prblémy, které jsu dále specifikvány. Vazby mezi příčinu a účinkem Z hlediska knečných cílů mhu u plánvaných činnstí, dsažených výsledků a účinků nastat ptíže při stanvení jasných vazeb mezi příčinu a účinkem. Např. zvýšení zaměstnansti v reginu by mhl být způsben faktry, které nejsu uvedeny v daném prgramu. Za takvé situace bude vhdné využít metdu hdncení účinku patření na danu cílvu skupinu ve srvnání s bdbnu (kntrlní) cílvu skupinu, u které se patření neaplikuje. 7

8 Reginální analýza a prgramvání Slžitst metd měření Výstupy a výsledky se dají měřit relativně přímčaře a blízk "úrvni" patření. Účinky však napak musí být měřeny z vnějšku ve vztahu k patření. Přitm nemusí být přím viditelné neb zřejmé, cž má pačné důsledky z hlediska jejich měřitelnsti. Navíc je účinek čast kumulativním efektem řady patření, cž může dále kmplikvat analýzu účinků. Dstupnst údajů V rzhdujících etapách rzhdvání, např. při změnách neb aktualizaci PRK, mhu být údaje nedstupné. Kmbinace ukazatelů Při kmbinvání určitých ukazatelů mhu nastat prblémy. Zatímc finanční ukazatele lze agregvat pr všechny úrvně (patření, pririta, prgram), je velice nesnadné, a někdy se t ukazuje jak nevhdné, agregvat naturální ukazatele. T tedy znamená, že je důležité vybrat příslušné naturální ukazatele pr každu úrveň tak, aby byl mžn měřit dpvídající kvantifikvatelné výsledky a účinky. Ukazuje se, že všebecně lze lépe připravit a kvantifikvat ukazatele pr mnitrvání na úrvni patření neb prjektu. Je velice btížné určit a pužít ukazatele na vyšší agregvané úrvni (pririta, prgram). Prt je důležité nikliv zjedndušit definvání ukazatelů, nýbrž pužít kvantitativní a kvalitativní infrmace různých slžkách intervence. Nepřímé či nepředpkládané efekty Je důležité shrmáždit c nejvíce nepřímých neb nepředpkládaných efektů intervence (např. různé substituční efekty apd.), které vlivňují specifikvané výsledky a účinky danéh patření (prgramu), zejména ve vztahu k tvrbě a udržení pracvních míst Vztah ukazatelů k prgramu, patření a prjektu Vztah ukazatelů a cílů prjektů a suhrnných cílů prgramu spčívá v tm, že tyt cíle se vyjadřují pmcí ukazatelů. Většinu jde jejich změnu danu buď jak přírůstek (např. pčet nvě vzniklých pracvních míst), neb jak prcentní zvýšení (např. zvýšení zaměstnansti... %). Na brázku je vyjádřen vztah prgramu a jeh kmpnent, tj. patření a knkrétních prjektů k ukazatelům: 8

9 Reginální analýza a prgramvání Vstupy (finanční, naturální) PROGRAM Opatření 1 Opatření 2 Prjekt 1 Prjekt 2 Prjekt.. Prjekt... výstupy perační cíle výsledky účinky cíle prjektu indikátry specifické cíle glbální cíle cíle prgramu vyjádření efektů pmcí indikátrů skládání d vyjádření cílů pmcí indikátrů Zásadně jak efekty jedntlivých prjektů, tj. jejich výstupy, výsledky a dpady, tak i cíle prgramů se psuzují pmcí ukazatelů jakžt zjistitelných (měřitelných) veličin; tedy výstupy, výsledky, dpady, cíle jsu zásadně vyjádřeny ve frmě knkrétních čísel s definvaným významem (nikliv slvní vyjádření) - tedy přesně pdle pravidla c se měří, t se udělá. Důležitým hlediskem je t, aby ukazatele, vyjadřující cíle prjektu, byl mžn dvdit, sečíst z ukazatelů prjektů Skládání ukazatelů Při plánvání prgramu, patření a jedntlivých prjektů je zaptřebí navrhvat ukazatele tak, aby ukazatele vyšších uskupení (patření a prjektu) byl mžn získat z hdnt ukazatelů nižších stupňů hierarchie, tedy prjektů (pr patření) a patření (pr prgram). Naznačený přens ukazatelů zdla nahru ukazuje brázek. Sučasně pr etapu plánvání platí brácený pstup - "rzpis" ukazatelů z ukazatelů pr prgram na ukazatele pr patření a z nich na ukazatele pr jedntlivé prjekty. 9

10 Reginální analýza a prgramvání Prgram Prblémvé kruhy Kmunikace Jiné... Opatření Silnice P R O J E K T Y Je zřejmé, že ukazatele typu "nvá výrbní plcha v m 2 " je snadné sčítat přes jedntlivé prjekty, aby se získal tentýž ukazatel v rámci patření, d něhž prjekty spadají, i v rámci příslušnéh prgramu. Takvýt ukazatel se dá sčítat také pdle územníh dělení. Pdbnu pvahu má zaměstnanst ve smyslu ukazatele "čistý pčet nvě vzniklých pracvních míst". Prblematická už může být DPH, prtže ta se čast jinde vytváří a jinde vykazuje: Sčítat DPH je mžné v rámci patření (sučet za pdíly jedntlivých firem angažvaných v prjektech) neb prgramu, ale ne územně. Ukazatele hdntící např. eklgické vlivy (změny kncentrací škdlivých látek) je nutn stanvvat (definvat) individuálně a je také nutn stanvit i způsb jejich agregace (případně i d jiných ukazatelů), aby byl mžn získat smysluplné a věřitelné hdnty pr patření a pr prgram. Z tht phledu je zřejmé, že stanvit efekty prjektu lze vlastně pměrně jednduše vhdnu vlbu ukazatelů, ale prblém vzniká, je-li nutn stanvit efekty patření neb prgramu. Z th vyplývá nezbytnst při plánvání určit, jaké ukazatele by měly prjekty vykazvat, aby se vůbec daly stanvit ukazatele příslušných patření neb prgramu jak celku. 10

11 Reginální analýza a prgramvání Zpracvání sciálně-eknmické analýzy kraje pr Prgram rzvje kraje Cílem analýzy je vytvřit výchzí pznatkvu základnu, z níž je mžné stanvit směr hlavních úklů, jež musí prgram řešit, a vytvřit rámec a lgický základ pr výběr patření a činnstí, které budu sučástí prgramu. Analýza musí rvněž dhalit reginy (kresy, bce), v nichž se v rámci kraje prjevují nedůvdněné rzdíly (disparity). Analýza by měla pdat jasný braz mžnstech rzvje kraje, zejména jeh silných a slabých stránkách kraje. Měla by rvněž identifikvat aktivity, které již byly v kraji vyknány. Tent krk má dvě části, které tvří: prezentace hlavních eknmických a sciálních tendencí patrných (dvditelných) ze získaných knkrétních údajů a ppis blastí činnstí vykazujících největší ptenciál pr eknmický a sciální rzvj kraje, se zdůrazněním vnitrreginálních kmparací a prezentací vnitrkrajských disparit, analytické pznatky vyvzené z hlavních tendencí vývje kraje a jeh makrklí uspřádané ve frmě SWOT analýzy. Prfil kraje jak celek by měl bsahvat tyt údaje: ppis kraje a hlavní gegrafické údaje (včetně knkrétní plhy, rzlhy, využití území atd.), hlavní ukazatele, které dkumentují dynamiku kraje v těcht blastech: demgrafické změny, phyby ppulace (včetně migrace), suhrnné výsledky hspdářskéh vývje psledních let vyjádřené statistickými údaji i infrmacemi z jiných zdrjů, vývj průmyslu, vývj dvětví zemědělství a lesnictví, vývj venkvskéh prstru, vývj služeb (vč. cestvníh ruchu, lázeňství apd.), stav a vývj malých a středních pdniků, zaměstnanst a nezaměstnanst, tendence vývje trhu práce, stav a vývj vzdělávání, zdravtních a sciálních služeb, kultury a vlnčasvých aktivit, stav a vývj infrastruktury pdprující reginální rzvj (institucinální, dpravní a technické), stav a vývj živtníh prstředí. 11

12 Reginální analýza a prgramvání přehled dsavadních prgramů a prjektů realizvaných v kraji a financvaných z veřejných zdrjů (státní rzpčet, krajský rpčet, místní rzpčty, zdrje EU). Při prezentaci tendencí eknmickéh a sciálníh rzvje bývá užitečné prvnat statistiky kraje s celstátním statistickým průměrem a pkud mžn i s hdntami průměru EU. Sučástí analytických závěrů je také Diagnóza kraje, která uvede identifikvané důvdy vývjvých tendencí, charakteristiku hlavních pzitivních a negativních rysů vývje kraje a jeh makrklí a také důvdněné vymezení blastí činnstí, jež se pravděpdbně budu nejvíce pdílet na rzvji kraje během realizace prgramu (se zřetelem k pravděpdbným rizikům při jeh naplňvání). Výsledek diagnózy se předkládá ve frmě SWOT analýzy kraje členěné pdle prblémvých kruhů. Analýza by měla také pskytnut infrmaci, zda bude lépe slabu stránku neb hržení kraje neutralizvat neb zda existuje mžnst navrhnut určité intervence, které by tyt reginální slabé stránky či hržení změnily (např. gegrafická dlehlst může být při dbrém marketingu příležitstí pr rzvj cestvníh ruchu). Při tvrbě bu částí budu základním výchzím pdkladem zpracvané prfily a SWOT analýzy vypracvané v rámci tvrby Strategie rzvje kraje. Velké mnžství údajů z nich může být přím převzat, pkud u nich nedšl ke změně. Rvněž mnh analytických pznatků ze SWOT analýzy by si měl zachvat platnst i pr Prgram rzvje kraje. 1.3 Sciálně eknmická analýza pr Reginální perační prgram Analýza by měla bsahvat části, jejichž bsah pr knkrétní dkument Reginálníh peračníh prgramu (ROP) je uveden dále Zhdncení výchzích dkumentů Cílem tht krku je zhdntit výchzí dkumenty spjené s ROP, kterými jsu Strategie sudržnsti EU, Nárdní rzvjvý plán, Nárdní strategický referenční rámec (NSRR) a zaměření a bsah předcházejících ROP a Prgramů rzvje kraje. Výchzí hdncení musí také psudit, zdali existující ROP je zpracván v suladu s legislativu resp. dpručeními EU a NSRR ČR. Pkud jde analýzu sciálně eknmické situace, zde je nutn se zaměřit na ty prblémvé kruhy, které jsu intervenčními tituly (blastmi pdpry) EU pr dané plánvací bdbí a které se stanu priritami ROP, zejména vývj hspdářství, trhu práce, lidskéh ptenciálu, infrastruktury, cestvníh ruchu a živtníh prstředí). V suvislsti s tím musí být velká pzrnst věnvána také zhdncení vývje makreknmickéh klí včetně klnstí suvisejících s členstvím ČR v EU. Pkud jde vlastní prgram, zde je nutn se zaměřit hlavně na zhdncení pririt 12

13 Reginální analýza a prgramvání jedntlivých prblémvých kruhů. Je třeba vzít rvněž v úvahu shrmážděné připmínky a pžadavky, vznesené ze strany správních úřadů, bcí, bčanů a dalších zainteresvaných institucí, nalézt jejich adekvátní uplatnění v ROP. Pznatky z hdncení analýzy se stávají zadáním pr následující krky Sciálně eknmická analýza reginu Úvd. Zeměpisné umístění České republiky a danéh reginu v rámci Evrpy a jeh pstavení jak reginu v rámci kritérií pdpry ze strany EU. Analýza sučasné sciální a eknmické situace reginu. Cílem analýzy je stanvit becný směr hlavních úklů, jež musí prgram řešit, a zajistit rámec a lgický základ pr výběr patření a činnstí, které budu sučástí peračníh prgramu. Údaje uváděné v tét kapitle by měly být sestaveny tak, aby byl jasně prkázána, pdstatněnst zvlených pririt, tj. musí jasně ukázat ptřebu finanční pdpry a intervence EU. Analýza musí rvněž dhalit subreginy (kresy), v nichž se prjevují nedůvdněné reginální disparity. Analýza reginu jak celku vedle ppisu reginu a hlavních gegrafických údajů (včetně plhy, rzlhy, využití území atd.) a hlavních ukazatelů, které dkumentují dynamiku reginu v klíčvých blastech musí také prezentvat tendence sučasnéh hspdářskéh a sciálníh vývje reginu a blastí eknmických a sciálních činnstí s největším ptenciálem rzvje. Analýza zahrnuje hlavní sféry a pdmínky živta v reginu jak jsu demgrafie a struktura sídlení, situace ve výrbních dvětvích (zemědělství, lesnictví, průmysl, služby, rzvj maléh a středníh pdnikání), stav infrastruktury, trh práce a nezaměstnanst, živtní prstředí, cestvní ruch aj. Specifická pzrnst by přitm měla být věnvána stavu knkurenceschpnsti pdniků, výzkumu a vývje, invací, malých a středních pdniků, stavu živtníh prstředí, situaci na trhu pracvních příležitstí a situaci v blasti dbrnéh vzdělání, stavu vývje rvnprávnsti mužů a žen, zejména s hledem na pracvní příležitsti. Analýza musí být selektivně sustředěna na kruhy, které budu předmětem buducí finanční pdpry ROP ze strany EU. Při prezentaci tendencí eknmickéh a sciálníh vývje je účelné prvnat statistiky reginu s celstátním statistickým průměrem a pkud mžn i s hdntami EU. Analytický ddíl, který uvádí důvdy vývjvých tendencí, by měl bsahvat charakteristiku hlavních pzitivních a negativních rysů vývje reginu a také důvdněné vymezení blastí činnsti, jež se pravděpdbně budu nejvíce pdílet na rzvji během prgramu (se zřetelem k pravděpdbným rizikům při jeh naplňvání). SWOT analýza reginu. Analytické pznatky je třeba prezentvat ve frmě SWOT 13

14 Reginální analýza a prgramvání analýzy, která tvří výchdisk pr frmulvání cílů ROP. SWOT analýza musí být prvázána s buducími priritními blastmi a patřeními prgramu. Tat frma prezentace analýzy je pžadvána metdiku EU. Obsahuje zhdncení silných a slabých stránek ptenciálu reginu a příležitstí a hržení danéh reginu z hlediska stavu a vývje jeh klí se zvýrazněním reginálních disparit v jedntlivých priritních blastech Úprava analýzy eknmické a sciální situace reginu NUTS 2 Cílem tht krku je stanvit eknmický a sciální rámec příslušnéh Reginu sudržnsti (NUTS 2) pr buducí pdpru ze strukturálních fndů ES na základě analýz, prvedených v jedntlivých krajích, které Regin sudržnsti tvří. Cílem je stanvit becný směr hlavních úklů, jež musí prgram řešit, a zajistit rámec a lgický základ pr vybrané pririty a patření, které budu sučástí ROP. Nejdůležitější je přitm správně shrnut pznatky analýzy a diagnózy uvedené v jedntlivých Prgramech rzvje krajů za celý regin NUTS 2 v případě, že je tvřen dvěma neb třemi kraji. Analýzy krajů vypracvané při tvrbě PRK prezentují tendence hspdářskéh a sciálníh vývje krajů a jejich makrklí, tj. knkrétní ppis hlavních tendencí a hlavních příčin jejich trajektrií, a zkumají hlavní blasti eknmických a sciálních činnstí s největším rzvjvým ptenciálem. Analýza pr ROP musí tyt krajské analýzy integrvat. Tent krk ústí d dvu knkrétních dílčích výstupů: zpracvání statistické prezentace Reginu sudržnsti, rzbr ptenciálu jeh eknmickéh a sciálníh rzvje a zvýraznění reginálních diferencí (disparit) v jedntlivých priritách; SWOT analýzy ptenciálu Reginu sudržnsti pr vybrané pririty a vývjvých tendencí tht ptenciálu. 14

15 Reginální analýza a prgramvání 2 ANALÝZA REGIONŮ NA NĚŽ JE ZAMĚŘOVÁNA SOUSTŘEDĚNÁ PODPORA STÁTU 2.1 Charakteristika prblémvých reginů Dle zákna č. 248/2000 pdpře reginálníh rzvje jsu na základě průběžné analýzy vymezvány prblémvé reginy, jejichž rzvj je třeba s hledem na vyvážený rzvj státu a vyrvnávání rzdílů mezi jedntlivými územními celky pdprvat. Může jít tyt typy prblémvých reginů: 1) Strukturálně pstižené reginy 2) Hspdářsky slabé reginy 3) Venkvské reginy 4) Jiné prblémvé reginy Strukturálně pstižené reginy Reginy s vyským zastupením průmyslu a vyským stupněm urbanizace, ve kterých se sustřeďují negativní prjevy strukturálních změn, dchází v nich k útlumu významných pdniků, resp. celých dvětví a k nadprůměrnému růstu nezaměstnansti; Hspdářsky slabé reginy Oblasti charakteristické nízku živtní úrvní, nízkým eknmickým ptenciálem, nadprůměrným pdílem zaměstnansti v primárním sektru a nadprůměrnu nezaměstnanstí; Venkvské reginy Venkvské blasti charakteristické nižším stupněm urbanizace a eknmickéh rzvje, nízku husttu zalidnění, pklesem pčtu byvatel a vyským pdílem zaměstnansti v zemědělství; Jiné prblémvé reginy Reginy se specifickými prblémy, jejichž pdprvání státem je v jistém časvém bdbí nezbytné (například reginy: pstižené živelnými phrmami, se silně narušeným ŽP, s vysku míru nezaměstnansti). Vzhledem k dlišnsti charakteristik jedntlivých typů prblémvých reginů, musí být pr jejich vymezení pužity dlišné, je charakterizující ukazatele. Obecně může jít ad hc vymezené územní celky. Reálná dstupnst ptřebných 15

16 Reginální analýza a prgramvání infrmací (zejména statistických dat) však determinuje územní detail na úrvni kresů. 2.2 Pstup při vymezvání reginů na něž je zaměřvána sustředěná pdpra státu Strukturálně pstižené reginy Ukazatele pr vymezení strukturálně pstižených reginů: 1. Pdíl zaměstnansti v průmyslu na celkvé zaměstnansti v daném rce. Váha ukazatele - 0, Pčet zaměstnanců v průmyslu v daném rce vzhledem k bazickému (základnímu) rku. Váha ukazatele - 0,2. 3. Suhrnné hdncení nezaměstnansti k danéh rku (pužita metda suhrnnéh hdncení stavu nezaměstnansti v reginech). Váha ukazatele - 0,4. 4. Pčet sukrmých pdnikatelů ve vymezeném území na 1000 byvatel v daném rce. Váha ukazatele - 0,1. Algritmus výpčtu jedntlivých ukazatelů a keficientu výslednéh hdncení Jedntlivé ukazatele: zjištění hdnty každéh ukazatele pr jedntlivé rky sledvání; převd veliksti každéh ukazatele na dpvídající pměrný keficient; vynásbení získanéh keficientu vahu příslušnéh ukazatele; Výsledné hdncení VH = U1*0,3 + U2*0,2 + U3*0,4 + U4*0,1 U1 = keficient ukazatele pdíl zaměstnansti v průmyslu na celkvé zaměstnansti U2 = keficient ukazatele vývj zaměstnansti v průmyslu U3 = keficient ukazatele suhrnné hdncení nezaměstnansti 2 Jde váhy ukazatelů stanvené pr hdncení reginů na bdbí let

17 Reginální analýza a prgramvání U4 = keficient ukazatele pčet sukrmých pdnikatelů na 1000 byvatel Výpčet suhrnnéh keficientu hdncení strukturálně pstižených reginů výpčet výslednéh hdncení všech kresů zvlášť za každý rk pdle výše uvedenéh algritmu; výpčet průměru hdnt za celý časvý hriznt za jedntlivé kresy; sestavení přadí strukturálně pstižených reginů; Na základě výše uvedenéh pstupu byly v ČR vymezeny pr bdbí jak strukturálně pstižené tyt reginy (10 kresů): 1. Mst 6. Kladn 2. Karviná 7. Ostrava-měst 3. Teplice 8. Přerv 4. Chmutv 9. Luny 5. Děčín 10. Frýdek-Místek Tyt kresy mají celkem 1,72 mil. byvatel, cž je 16,7% z pčtu byvatel ČR. Rzlhu km2 zaujímají 9,3% území ČR. Další přadí: 11. Jeseník 16. Litměřice 12. Bruntál 17. Ústí n. Labem 13. Nvý Jičín 18. Znjm 14. Vsetín 19. Sklv 15. Šumperk 20. Olmuc 17

18 Reginální analýza a prgramvání Hspdářsky slabé reginy Ukazatele charakterizující hspdářsky slabé reginy: Suhrnné hdncení nezaměstnansti k danéh rku (pužita metda suhrnnéh hdncení stavu nezaměstnansti v reginech). Váha ukazatele - 0,3 3. Daňvé příjmy (daňvá výtěžnst) na 1 byvatele reginu v daném rce Váha ukazatele - 0,1. Průměrná měsíční mzda v reginu v daném rce Váha ukazatele - 0,15. Pdíl zaměstnansti v zemědělství, lesnictví a ryblvu na celkvé zaměstnansti v daném rce Váha ukazatele - 0,2. Pčet zaměstnanců v zemědělství, lesnictví a ryblvu v daném rce vzhledem k bazickému (základnímu) rku. Váha ukazatele - 0,15. Hustta sídlení (pčet byvatel na 1 km 2 ) v daném rce Váha ukazatele - 0,1. Algritmus výpčtu jedntlivých ukazatelů a keficientu výslednéh hdncení Jedntlivé ukazatele: zjištění hdnty každéh ukazatele pr jedntlivé rky sledvání; převd veliksti každéh ukazatele na dpvídající pměrný keficient; vynásbení získanéh keficientu vahu příslušnéh ukazatele; Výsledné hdncení VH = U1*0,3 + U2*0,1 + U3*0,15 + U4*0,2 + U5*0,15 + U6*0,1 U1 = keficient ukazatele suhrnné hdncení zaměstnansti U2 = keficient ukazatele daňvé příjmy na 1 byvatele U3 = keficient ukazatele průměrná mzda 3 Jde váhy ukazatelů stanvené pr hdncení reginů na bdbí let

19 Reginální analýza a prgramvání U4 = keficient ukazatele pčet zaměstnanců v zemědělství, lesnictví a ryblvu na celkvé zaměstnansti U5 = keficient ukazatele vývj zaměstnansti v zemědělství, lesnictví a ryblvu U6 = keficient ukazatele hustty sídlení Výpčet suhrnnéh keficientu hdncení hspdářsky slabých reginů výpčet výslednéh hdncení všech kresů zvlášť za každý rk pdle výše uvedenéh algritmu; výpčet průměru hdnt za celý časvý hriznt za jedntlivé kresy; sestavení přadí strukturálně pstižených reginů; Na základě výše uvedenéh pstupu byly vymezeny jak hspdářsky slabé tyt reginy (10 kresů): 1. Luny 6. Jeseník 2. Tachv 7. Třebíč 3. Znjm 8. Prachatice 4. Český Krumlv 9. Břeclav 5. Bruntál 10. Svitavy Deset vybraných kresů má 0,86 mil. byvatel, cž je 8,3% byvatel ČR. Zaujímají km 2, cž je 17,2% území ČR. Další přadí: 11. Chmutv 16. Litměřice 12. Vyškv 17. Rakvník 13. Žďár nad Sázavu 18. Kutná Hra 14. Klatvy 19. Mst 15. Přerv 20. Plzeň-sever 2.3 Metda suhrnnéh hdncení nezaměstnansti Základní slžky ukazatele: Nezaměstnanst: N = uchazeči zaměstnání / pracvní síla Dluhdbá nezaměstnanst: D = dluhdbě nezaměstnaní / pracvní síla 19

20 Reginální analýza a prgramvání Tlak na pracvní místa: V = (uchazeči vlná pracvní místa) / pracvní síla Stanvené váhy: v1 = 0,4; v2 = 0,3; v3 = 0,3 4 Výpčet suhrnnéh hdncení: SHN = v1*n + v2*d + v3*v 3 LITERATURA 1. Metdika zpracvání Reginálních peračních prgramů a Splečnéh reginálníh peračníh prgramu na léta MMR, DHV CR, Ostrava Prgram rzvje kraje (PRK) (Metdická příručka), MMR, Praha Systémvé a metdické aspekty tvrby strategií rzvje reginů (VÚSC) České republiky (Metdická příručka), MMR, Praha Jde váhy ukazatelů stanvené pr hdncení reginů na bdbí let

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-101 POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 TOURISM POLICY IN THE CZECH REPUBLIC IN 2007-2013 AND THE PROSPECTIVE

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Závěrečná zpráva 7. červen 2011 Tat analýza byla vypracvána v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a pdklady pr realizaci a aktualizaci

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

Projekt Geostat 1B a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Konference k projektu ERRAM CZ-AT

Projekt Geostat 1B a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Konference k projektu ERRAM CZ-AT Prjekt Gestat 1B a Sčítání lidu, dmů a bytů 2011 Knference k prjektu ERRAM CZ-AT Jan Hnner Český statistický úřad, Praha České Budějvice 24. května 2013 SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 Sčítání je vyčerpávající

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1256-239-2014

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1579-134-2015

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení statutárních rgánů 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva dzrčí rady za rk 2010 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za rk

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Koncepce Smart Administration města Mohelnice Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dtační a grantvé příležitsti verze 4/2016 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené či aktualizvané dtační příležitsti prti minulé verzi jsu zvýrazněny

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment Technlgie skla 00/0 C V I Č E N Í. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. [-]. Viskzitní křivka skla [,6]. Výpčet pmcí Vgel-Fulcher-Tammannvy rvnice [,6]. Výpčet z chemickéh slžení [,6]. Představení firmy

Více

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku:

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: V Praze dne 5. dubna 2013 Č.j. GŘ/38/2013 Pdněty AMSP ČR pr předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: Zjedndušení statistickéh vykazvání Tt je palčivým prblémem pdnikání becně, duplicita vykazvání

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4)

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) ÚROVEŇ 2 ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI: Zlepšvání přístupu a návratu na trh práce pr sby btížně integrvatelné; http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=682

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data Manuál pr Vdhspdářský mdel Histrická data Mdel verze 17.1 (LXI. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: červenec 2013 1 N á v r h z a d á

Více

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010 AAA AUTO Grup zveřejnila své neauditvané knslidvané hspdářské výsledky za první čtvrtletí rku 2010 Praha / Budapešť, 31. května 2010 Dle hspdářských výsledků za první čtvrtletí rku 2010, které splečnst

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. Hornicko-geologická fakulta 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba. Projekt VaV ČBÚ č.57-07

VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. Hornicko-geologická fakulta 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba. Projekt VaV ČBÚ č.57-07 VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hrnick-gelgická fakulta 17. listpadu 15, 708 33 Ostrava-Pruba Prjekt VaV ČBÚ č.57-07 Ochrana zaměstnanců před důsledky průtrží hrnin a plynů Závěrečná zpráva Zdpvědný řešitel:

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV 2014 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE II. Rzbr udržitelnéh rzvje pr správní území ORP Český Krumlv ZPRACOVATEL: MĚSTO ČESKÝ

Více

Dopady spuštění základních registrů na subjekty územní samosprávy

Dopady spuštění základních registrů na subjekty územní samosprávy Dpady spuštění základních registrů na subjekty územní samsprávy Vydavatel: Ministerstv vnitra ČR, ve splupráci s kraji Zpracvatel: CORTIS Cnsulting s.r.. Datum vydání: 11. 4. 2012 Verze dkumentu: 1.00

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbr eknmický ddělení metdiky a kntrly SpZn: ČJ: Zpráva výsledku přezkumání hspdaření města Miletín, IČ: 00271811 za rk 2014 Přezkumání se uskutečnil ve dnech: - 12.11.2014-13.11.2014-29.4.2015-30.4.2015

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prosince 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prosince 2012 *UOHSX004NM2Z* UOHSX004NM2Z ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Cenový index nemovitostí

Cenový index nemovitostí Cllateral management Cenvý index nemvitstí Srpen 2015 Úvd Česká spřitelna, a.s. jak 1. banka v České republice zahájila v psledním čtvrtletí rku 2007 měření vývje cen rezidenčních nemvitstí. Metdlgicky

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

Studie využitelnosti splavnění Vltavy vodáky za podmínek regulačních opatření Správy NP a CHKO Šumava

Studie využitelnosti splavnění Vltavy vodáky za podmínek regulačních opatření Správy NP a CHKO Šumava Studie využitelnsti splavnění Vltavy vdáky za pdmínek regulačních patření Správy NP a CHKO Šumava Zpracvatel: KP prjekt s.r.. Pčet stran celkem: 62 Termín: Pčet přílh celkem: 6 červen 25 Obsah: 1 Úvd...4

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Ppis č. 3787/2013 ceně nemvitstí rdinný dům č.p. 606 na pzemku parc.č. st. 855/1 a pzemky parc.č. st. 854/1, st. 855/1, 1851/211 a 2053/197 včetně sučástí a příslušenství; budva a pzemky k datu

Více